T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM
ŞİRKETİ
Muhasebe ve Finansman Daire Başkanlığı
Sayı
: 73977703-840-4447
08/12/2014
Konu : 2014 Yılı Envanter İzahnamesi
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 186. ve 188. maddeleri gereğince bilanço günündeki
mevcutların, alacakların ve borçların kesin bir şekilde ayrıntılı olarak listelerinin yapılması
gerekmektedir. Envanterler esas itibariyle “Envanter Defterine” çıkarılması gerekirse de büyük
kuruluşlar ve müesseselerde imzalanmış tasdikli listeler halinde de düzenlenebilmektedir.
Çıkarılacak envanter listelerinin;
1) Sayfa üzerinden numaralanarak sıralanması,
2) Envanterin düzenlenme tarihine göre tarihlenmesi,
3) Envanter sayım heyetlerince imzalanması,
4) Aynen Envanter Defteri gibi muhafaza edilerek saklanması şarttır.
31/12/2014 tarihi itibariyle düzenlenecek olan 2014 yılı bilanço dönemi envanter işlemleri
aşağıda maddeler halinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Genel Muhasebe Yönetmeliğinin 40.
maddesi gereğince Şirketimizin mülkiyetine dahil veya emanet olarak işletmede bulunan tüm
varlıkların sayımı ve muvazenesi yapılacaktır. Envanter listeleri 31.12.2014 tarihi itibariyle
düzenlenecektir.
Sayım Heyetlerinin Oluşturulması:
Genel Müdürlükte: Makamdan alınacak onaya göre Muhasebe Finansman Daire Başkanı’nın
uygun göreceği bir sayım heyeti başkanlığında ilgili Daire Başkanlıklarından bir personel ve
malzeme alımlarıyla ilgili mutemetten oluşur.
Başmüdürlük ve Müstakil Ünite Müdürlüklerinde: Başmüdür veya Müstakil Ünite Müdürü’nün
uygun göreceği bir başkan, Muhasebe Müdürlüğünden bir, Satınalma Müdürlüğü veya
biriminden bir ve sayılacak malzemenin cinsine göre bir de teknik eleman olmak üzere 5 (beş)
kişiden oluşur.
Stok Savım Heyetleri: Başmüdür veya Müstakil Ünite Müdürü’nün uygun göreceği bir başkan,
Muhasebe Müdürlüğünden bir, Satınalma Müdürlüğü veya biriminden bir, ambar memuru ve
sayılacak malzemenin cinsine göre bir de teknik eleman olmak üzere 5 (beş) kişiden oluşur. Stok
sayımı sonucunda düzenlenecek stok sayım listeleri, sayımda tespit edilen fazlalık ve
noksanlıkların gereği sağlandıktan sonra son şekliyle beş suret olarak düzenlenecek, bu listeler
Ünite Amiri’nce tasdik edilerek ilk iki sureti Genel Müdürlük Satınnalma Daire Başkanlığı’na,
üçüncü sureti bilanço eki olarak Genel Müdürlük Muhasebe Finansman Daire Başkanlığı’na
(Mizan Bilanço Şube Müdürlüğü'ne) gönderilecek, dördüncü nüsha Ünitenin Muhasebe
Müdürlüğünde bilanço eki olarak, beşinci nüshası da Ünitenin malzeme biriminde saklanacaktır.
Hurda ve Terkin İşlemleri:
MDV ve demirbaş malzemelerin sayımı ve muvazeneleri esnasında verimsizliği, teknik
sebeplerle kullanılmaz hale geldiği, teknik ve idari gerekçelerle kayıtlardan çıkarılması gereken,
mücbir sebeplerden ötürü faydalanılamayacak durumda olan ve Vergi Usul Kanunu’nun 267. ve
278. maddelerine göre deprem, yangın, su baskını gibi afetler sonucunda değerini tamamen veya
kısmen kaybeden MDV’ ler “Maddi Duran Varlıklar Yönergesinde, demirbaş malzemeler ise
“Demirbaş Eşya Yönergesinde belirtilen usul ve esaslara göre hurda ve terkin işlemine tabi
tutulacaktır. Kendini amorti etmemiş hiçbir MDV hurda işlemine tabi tutulmayacak, kendini
amorti edene kadar kayıtlarda izlenecektir. Ayrıca Genel Müdürlükten hurda onayları alınmadan
hurdaya ayrılacak MDV’ler sökülmeyecek, parçalanmayacak ve vasfını yitirecek herhangi bir
işleme tabi tutulmayacaktır.
Yönetim Kurulumuzun 06.11.2013 gün ve 51 sayılı kararı ile;
Hizmetin yürütülmesine yönelik olarak kendilerine verilen ve Maddi Duran Varlıklara
kaydedilmiş dizüstü bilgisayar ve ekipmanlarının aktife giriş tarihinden itibaren ekonomik ömür
olarak 5(Beş) yılını dolduranların hizmetine verilenlerden geri alınmaması, hizmetine verilenlerin
emekli olmaları veya vefatı halinde ise MDV kaydedilen bilgisayar ve ekipmanları 5(Beş) yılını
doldurup doldurmadığına bakılmaksızın kullanıcılarında bırakılması ve söz konusu MDV
niteliğindeki dizüstü bilgisayar ve ekipmanlarının hibe olarak değerlendirilmeleri ve hibe
işlemleri gereği muhasebeleştirilerek kayıtlardan düşümü sağlanacaktır. Bu durumda olan MDV
niteliğindeki dizüstü bilgisayarların kayıtlardan düşümü, bedel ve amortisman arasındaki farkın
gider yazılması için Yönetim Kurulumuzun 06.11.2013 gün ve 51 gün sayılı kararı gereğince
işlem yapılacak olup ayrıca gider yetkisi ve onay istenmeyecektir.
Ayrıca ; Yönetim Kurulumuzun 06.11.2013 gün ve 51 sayılı kararı gereğince Demirbaş
kayıtlarında izlenen ve hizmeti gereği kendilerine verilen harici disk, usb disk ve tablet
bilgisayarlar da aynı kapsamda kullanıcılarından geri alınmayarak kendilerinde bırakılacak,
düzenlenecek müzekkereye istinaden tanzim edilecek liste ile demirbaş kayıtlarından çıkarılarak
düşümü sağlanacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1-31/12/2014 tarihi itibariyle Geçici Verginin zamanında yatırılmasına esas olması bakımından,
gelir ve giderlerden reeskont işlemi yapılarak, KDV’ye tabi gelirlerden KDV ayrılacak,
MDV’lerden de amortisman ayrıldıktan sonra, mizanda kayıtlı tutarlar ve dekontlarla tutturularak
(gelir-gider) genel geçici mizan işlemleri en geç 10 Ocak 2014 tarihinde hazır hale getirilecek,
bilanço çalışmaları tamamlanıp, yıl sonu işlemleri kesinleştirildikten sonra kati mizan çıkarılarak
bilanço ile birlikte getirilecektir. Geçici Vergiye esas olması bakımından öncelikli olarak
bildirilen bilgilerin kati mizandaki bilgilerle arasındaki sapma toleransı azami %1(bir)
olabilecektir.
2-Binalar dışındaki tüm MDV’lardan ilk defa amortisman ayrılacaklar için amortisman uygulama
oranı “Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde 5024 sayılı kanunla(1) yapılan değişiklikle,
amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Maliye
Bakanlığı'nca belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme istinaden belirlenen oranlar, iktisadi
kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibariyle 333(2) ve 339(3) Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğleri ekindeki listelerde gösterilmiş ve uygulamayla ilgili gerekli açıklamalara yer
verilmiştir." denildiğinden ilk defa işletmeye verilen MDV’lere yeni amortisman oranları
uygulanacak olup, 01/01/2014 tarihinden önce aktife giren amortismana tabi tüm iktisadi
kıymetler için, aktife alındıkları yılda yürürlükteki nispetlerde amortisman ayrılmasına devam
edilecektir.
3-Elden çıkarılacak hurdalar (157) ve elden çıkarılacak MDV (294) hesaplarına yılsonunda
kesinlikle bakiye verdirilmeyecektir. Bakiye varsa hangi hesaptan bu hesaba aktarılmışsa takip
eden yılda gereği yapılmak üzere tekrar aynı hesaba iade edilecek ve bu hesap
kapatılacaktır.(157.01-294)
4-Naklen başka Üniteye MDV gönderen Başmüdürlükler MDV'nin bedeli ile birikmiş
amortismanı ve MDV ile ilgili diğer bilgileri yeni ünitesine göndererek kendi kayıtlarından çıkış
yapacaklardır. Başka Üniteye gönderilen MDV'ler Genel Müdürlük onayının bir sureti ve tasdikli
MDV sicil kartlarıyla birlikte gönderilecektir.
5-Naklen gelen, naklen giden, ilave edilen MDV'lerin listesi MFYS programından alınmak
suretiyle beyan verilecek ayrıca cetvel düzenlenmeyecektir.
6-MDV, demirbaş ve malzeme envanter listeleri mutlaka bilanço eki olarak getirilecektir.
Başmüdürlük bazında konsolide edilmiş MDV ve Demirbaş listeleri getirilecek olup merkez
bazında ayrı ayrı MDV ve Demirbaş listesi getirilmeyecektir.
7-Yıl içinde veya yıl sonunda yapılacak MDV ve demirbaş sayımları için oluşturulan sayım
heyetleri; işletmede fiilen kullanılan veya depo ve ambarlarda bekletilen tüm varlıkları sadece
kayıtlar üzerinden değil, yerinde görerek birebir sayımını yapacak, birimler sayım listelerinde
kayıtlı kıymetlerin adet ve tutarlarının mutlaka mutabakatını yapacak, mutabakatını müteakip
sayım listeleri tasdiklenecektir.
Kayıtlara alınan MDV’ler bilgisayar sistemleri, eşya grupları gibi birden fazla MDV’nin tek kart
içinde açılması şekliyle değil her bir MDV yalnızca bir sicil kartı açılarak izlenecektir.
Düzenlenen sayım listeleri hesaplarda kayıtlı MDV’ler ve demirbaşlar ile hesaplarda izlenmeyip
yalnızca demirbaş eşya defterlerinde muhasebe dışı takip edilen demirbaşlarla, uygunluğu ve
mutabakatı sağlanacak, fazla veya noksanlıklar hesaba alınarak gereği sağlanacak ve usulünce
muhasebeleştirilecektir.
8-Bu sayım ve muvazenelerde gelecek nesillere PTT faaliyetleriyle ilgili ışık tutabilecek antika,
tarihi, kültürel ve sanatsal niteliğe haiz MDV veya demirbaşlar kullanılacak durumda olmasalar
dahi kayıtlardan çıkartılmayacak, bu tür malzeme ve kıymetler ile ilgili açıklayıcı bilgi, belge
veya resimleri “Değerli Kağıtlar Dairesi Başkanlığı'na bağlı “Müze Şube Müdürlüğü ”ne
bildirilecek, anılan birimden alınacak talimattan sonra gereği sağlanacaktır. Tarihi ve antika
değeri olan varlık ve kıymetler ilgili Müdürlükçe Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer ilgili
mercilere aktarılarak kayıt ve tescili sağlanarak kataloglanacaktır.
9-İşletmede kullanım fazlası veya kullanımına ihtiyaç kalmayan veya yer değiştirmeleri
nedeniyle Başmüdürlüğe nakledilen MDV’ler işletmede fiili olarak kullanılmasalar dahi
amortisman ayrılmasına devam edilecek, kesinlikle MDV stoklarına alınmayacaktır. Daha önceki
dönemlerde her ne sebeple olursa olsun, MDV stoklarına alınan sabit kıymetler derhal işletmeye
verilerek amortisman kesintiye uğratılmayacaktır.
Yeni alınan MDV’ler, işlemlerde mükerrerlik olmaması ve stoklarda gereksiz şişkinliğe yol
açmaması bakımından stoklara alınmadan doğrudan işletmeye verilecektir. Bu nedenle ilgili
cetvellerdeki sütunlar boş bırakılacaktır.
MFYS sisteminde bilanço cetvelleri muhasebe işlemleri yapıldığı anda oluşmakla beraber ilk
işlem anında yanlış sütun seçiminden kaynaklanabilecek hatalar ve cetvel bağlantısızlıklarına ve
hesap mutabakatsızlıklarına yol açabilecek diğer işlemleri önlemek bakımından cetveller titizlikle
kontrol edilerek, cetvel ilgili sütunları ile ilgili hesap ve hesap guruplarının mutabakatı mutlaka
sağlanacaktır.
10-Ambar sayım fazlası ve tesellüm fazlası olarak tespit edilen kıymetlerin gereği sağlanarak bu
hesaplara devir verdirilmeyecektir. Zorunlu olarak devir veren sayım ve tesellüm fazlalıkları için
yapılan işlemler ve yazışmalar bilanço eki olarak getirilecektir. Envanter sayımı esnasında
kayıtlarımızda bulunmayan ve bedeli bilinmeyen sayım fazlası malzemeler Vergi Usul
Kanunu’nun 267. maddesi gereğince emsal bedeli üzerinden düzenlenecek tutanağa istinaden
kayıtlara alınacaktır.
11-Gider hesaplarında (hibe, hurda, satış, iz bedeli v.b) kayıtlı miktarlardan bilanço cetvellerinin
ilgili sütunlarına kaydedilen tutarların hesap hesap mutabakatı yapılacak, bilanço cetvelleri ile
mizan rakamlarının uygunluğu sağlanacaktır. Bunlarla ilgili Genel Müdürlük onayı ile beyanları
hazırlanarak ilgili cetvellere eklenecektir.
12-Bilanço cetvellerinde varlıkların hareketlerine ilişkin olarak kaydedilen miktarlar ilgili
hesaplarına alınacak, sair hesaplarda gereksiz şişkinliğe ve beyana yol açılmayacaktır. Bilanço
cetvellerinde de sair sütununa zorunlu olmadıkça değer yazılmayacak, sair sütununa kaydedilen
miktarların uygunluğu sağlandıktan sonra beyan verilecektir. Sairlere yazılan her tutarın
mahiyetleri bir kez daha araştırılarak mevcut sütunlara yazılması gerekenler ilgili sütunlara
aktarılacak, yalnızca ilgili sütunlarda gösterilmesi uygun olmayanlar bu sütuna alınarak açıklayıcı
beyanı yapılacak, hesap aktarmaları giren ve çıkan cetvellerin sair kısmında belirtilen tutarlarla
eşit olması sağlanacaktır.
13-Tesisler ve araçlarda, hasarlar ve değerinin azaltılmasına neden olan diğer olaylar nedeniyle
ilgililerden veya muhataplarından tazminat, ceza veya faiz olarak tahsil edilen miktarlar gelirlere
alınmayıp, giderlere mahsup edilerek muhasebeleştirilecektir. (679.01.003.027 - 679.01.003.004
gibi)
14-Şirketimiz envanterinde kayıtlı olup, lojman olarak kullanılan binalara ait amortisman
giderleri Lojmanlar Amortisman Giderleri hesabına alınacaktır. Kiralık lojmanlarda da
amortisman uygulamaları yapılacaktır. Ayrıca Şirketimiz envanterine dahil edilmiş ancak
mülkiyeti idaremize ait olmayan kiralık binalar 264 Özel Maliyetler grubunda izlenecek ve bu
binalar için de amortisman ayrılacaktır.
15-Muhasebe Müdürlüklerinde kullanılmakta olan bilgisayar ve yazıcıların seri no'su, markası,
modeli ve teknik kapasite ve hızlarını gösteren listeler bilanço eki olarak getirilecektir.
16-31/12/2014 tarihi itibariyle bütün kıymetlerin sayımı yapılacak, bulunan değerler kıymet, adet,
tutar olarak güncellenerek ekte gönderilen “Kasa Banka Pul Sayım Zaptı” ile “Para Mevcudu
Cetvelinin” ilgili sütunlarına doldurularak bilanço eki olarak getirilecektir.
Ayrıca, DVS Sayım Zaptı ve Aylık Değerli Varlıklar Tablosu Başmüdürlük bazında MFYS
sisteminden 31/12… itibariyle mutlaka alınarak bilanço eki olarak getirilecektir.
17-PTTMatik iş ve işlemleri günlük olarak kontrol edilerek Postanet sistemine aktarılan hesap
döküman ve evraklarıyla birebir mutabakat sağlanacak MFYS’de “Kasa Tahsilatı Bildirim Fişi”
üzerinde yapılan değişiklikle PTTMatik Devir, PTTMatik’e para koyma, PTTMatik tahsilat ve
ödemeleri ile birlikte PTTMatik Kasa hareketleri toplam olarak da Kasa Tahsilatı Bildiriminde
ayrı bölümde gösterildiğinden birebir mutabakat sağlanacak 100.08 ana hesabının muavinleri
olarak açılan “PTTMatik Ödeme İşlemleri” ve “PTTMatik Tahsilat İşlemleri” ile PTTMatik ile
ana vezne arasındaki hareketlere yönelik olarak açılan hesaplar ilgili işlemlere ait jurnaller ve
diğer mutabakat evrakları ile birebir tutturulacaktır ve PTTMatik kasanın ertesi güne “PTTMatik
Devir Kasası” ile ilgili hesapları ve bildirimlerle doğrulanacaktır. 31/12… sonu itibariyle
hazırlanan ve bilanço eki olarak getirilen “Kasa Banka Pul Sayım Zaptı”nda PTTMatik Kasa ayrı
bir sütunda gösterilecektir.
18-PTTMatik kurulu bulunan merkezlerimizde 31/12… sonu itibariyle sayımı yapılarak buna
ilişkin nakit sayım tutanağı düzenlenecek ve bakiye farkı PTTMatik kasa hesabının bakiyesiyle
eşitliği sağlanacaktır.
19- Alınan veya verilen kefalet ve teminat mektupları ile alınan kıymetli evraklar, tapu senetleri,
menkul kıymetler, nezdimizdeki emanet malların 31/12... sonu itibariyle sayım ve muvazeneleri
yapılarak mahiyetleri itibariyle açıklamalı olarak ekte gönderilen “Borçlarımız-Alacaklarımız
Bakiye Cetvellerine” doldurulacaktır. Ticari mallar (153) için de ekte gönderilen “Ticari Mallar
Listesi” doldurulacaktır.
20-Yıl sonunda yapılacak para hareketlerine dikkat edilecek ve kesinlikle bankada ve yolda döviz
veya TL cinsinden para bırakılmayacaktır. Atıl tutulan paraların getirisi ilgililerden tahsil
edilecektir. Bunun için, Başmüdürlüklerce Merkez Muhasebe Müdürlüğüne veya Merkezlerine ya
da Merkezlerce Başmüdürlüğe çıkarılan paraların alınıp alınmadığı, hesaplarına geçip geçmediği
karşı taraf aranarak mutlaka kontrol edilecektir. Yıl sonu itibariyle de yıl içinde yapıldığı gibi
banka ekstreleri ve banka hesapları bakiye üzerinden değil, tüm giriş ve çıkışlar dikkate alınarak
taraf tarafa kontrol edilerek mutabakatı sağlanacaktır. Günlük alınan banka dekontları ve ekstreler
paranın hesaba geçtiği tarih ve valör tarihleri ile birlikte karşılaştırılarak mutabakatı sağlanacak,
yolda veya bankada bekletilip bekletilmediği ya da merkezde atıl para tutulup tutulmadığı kontrol
edilecektir. Ayrıca, 31/12/2014 tarihi itibariyle kasada-bankada ve yolda limit üstü atıl döviz veya
TL cinsinden para bırakılmayacak mutlaka Genel Müdürlük banka hesabına aktarılması
sağlanacaktır.
Anlaşmalı kurum ve kuruluşlar adına son iş günü yapılan tahsilatlardan bankaya yatırıldığı halde
ilgili kuruma aktarılamayarak ilgili hesaplara kaydedilen bu paralar Şirketimizin banka bakiyesi
içinde gözükeceğinden bankaya yatırılan paralarla birlikte aktarma talimatları da verilerek
bankadaki paranın Genel Müdürlüğe aktarılması sağlanarak bankada kesinlikle atıl para
tutulmayacaktır.
31/12/2014 tarihi itibariyle banka hesaplarında bulunan tutarlar için tüm muhasebe birimlerinin
31/12/2014 tarihine ait banka ekstreleri (TL, USD, EURO) bilanço eki olarak getirilecektir.
21-Banka şubesi olmamasından veya yeni yapılan protokollere bağlı olarak emekli maaşı
ödemelerinin yapılmasından dolayı merkezlerde zorunlu olarak aşım yaşanmakta veya aşırı para
talebinde bulunulmaktadır. Merkez Müdürlüklerince bahsedilen gerekçelerle atıl para tutulmasına
sebebiyet veren tutarların, ertesi gün ödenecek hangi tediyelere karşılık alıkonulduğu veya hangi
tahsilatlar sonucu, hangi saat itibariyle biriken miktarlardan oluştuğu belirtilmek suretiyle
merkezlerce günlük olarak tanzim edilen “Kasa Tahsilatı Bildirim Fişinin arkasına yazılı olarak
belirtilerek imzalanacaktır. Ancak bu şekilde yapılan beyanların doğruluk derecesi Muhasebe
Müdürlerince araştırılacak lüzum görüldüğü takdirde evrak-ı müsbiteleri istenerek tetkik
edilecektir. Haklı ve geçerli gerekçesi belirtilen ve zorunlu olarak merkezde aşım yaratan tutarlar
ertesi gün en geç saat 10:00’a kadar mutlak suretle Başmüdürlük hesabına aktarılmak üzere
bankaya yatırılacaktır. Ayrıca merkezde zorunlu olarak tutulan bu paraların muhafazası ve
güvenliği için her türlü tedbir alınacak, hırsızlık, soygun veya başka olumsuzluklara meydan
verilmeyecektir.
22- 31/12/2014 tarihine kadar 197.01 ve 197.02 ve PTTMatik Kasa Noksanlığı olarak 197.08
hesapta bakiye verdirilen kasa noksanlıkları bu hesapta bekletilmeyecek, gerekli kontrol,
mutabakat ve muvazeneleri sağlandıktan sonra mahiyeti belirlenenlerin ilgili kayıtlara alınması
sağlanacak mahiyeti belirsiz ve adli süreç sonunda gereği sağlanacak olanların dosyalarının
Hukuk İşleri Müdürlüğüne aktarılmasını müteakiben mutlaka şüpheli alacaklar hesabının ilgili
muavinlerine aktarılarak takip ve tahsili sağlanacaktır.
23-Kati mizan hesap hesap incelenerek hesap karakterleri ile bakiyeleri ve bağlantıları itibariyle
mutabakatı yapılacak ve yanlış hesaba alınanlar ile varsa ters bakiyeler mutlaka düzeltilecektir.
Mutabakat sağlanamayan hesaplar liste, kart vb. belgeler ile birlikte mutlaka detaylı bir şekilde
incelenecek ve konusu itibariyle ilgilendirdiği hesaba kayıt edilecektir. Hesaplarda herhangi bir
düşünceyle yanlış kayıt yapılmayacak ve ilerde telafisi mümkün olmayan durumların önlenmesi
bakımından mahiyetleri kesinlikle araştırılacaktır.
24-Aktif, pasif hesaplar ile faaliyet dışı gelir ve gider hesaplarından bakiye verenlerden izahı
gerekenlerin ekte gönderilen beyan listelerine izahlı beyanı yapılacak ve yarım kapak dosyaya
takılarak bilanço eki olarak getirilecektir. Düzenlenecek izahlı bakiye cetvellerinde miktarlar tek
kalemde değil ayrıntılı olarak; adı soyadı, sebebi, doğuş tarihi, tutarı, takip safhası ve konu ile
ilgili düşünceler yazılacak bu miktarların kayıtlarla uygunluğu ve mutabakatı sağlanacaktır.
Doğuş tarihi ile anılan tarihteki muhasebe kayıtlarının uygunluğu sağlanacak doğuş tarihine
gerçeğe aykırı tarih yazılmayacak, gerçek tarihleri yazılacaktır.
Aktif ve pasif hesaplarda gerçek kişi, tüzel kişi, resmi daire vb. olan alacaklarımız ve borçlarımız
için ayrı ayrı hesaplar açılmış olup bu hesaplara uygun olarak gerçek kişi, tüzel kişi, resmi daire
vb. ait borçlu ve alacaklı kart girişlerinin hesaba uygun olarak yapılması gerekirken hesaba uygun
olarak yapılmayan borçlu ve alacaklı kart kayıtlarının ise düzeltilmesi gerekmektedir.
25-Bilanço eki olarak hazırlanan envanterler ve izahlı bakiye cetvelleri kişi, kurum, kuruluş
bazında ayrıntılı olarak düzenlenecek, mahiyetleri itibariyle detaylar belirtilecek, tek kalemde
rakam yazılmayacaktır.
26-Avans hesapları kapatılarak idare parasının şahıslar üzerinde tutulması önlenecek, avansın
açık kalmaması için gereken her türlü gayret gösterilecektir. Avans hesabında borcu olanların
kayıtları taranacak, bu kişilere ait alacak varsa avansın alacaklarıyla mahsubu sağlanacak
böylelikle hesapların tasfiyesi sağlanmış olacaktır. Yalnızca Aralık 2014 ayında verilen
avanslardan zorunlu olarak tahsil edilmeyenler devir verecek, bu avanslar "Avanslar Bakiye
Cetveli "ne açıklamalı olarak yazılacaktır. Düzenlenen izahlı bakiye cetvelinde önceki aylarda
verildiği halde kapatılmayan avanslar ünite amirinin zimmetine alınacaktır. Ancak, avans
hesaplarından zorunlu olarak bakiye verecek olanlar 135 no.lu hesaba aktarılmayacak ilgili avans
hesabında bırakılacaktır. Bunlar için bakiye cetveli düzenlenerek neden bakiye verdiğinin
açıklamalı beyanı yapılacaktır.
27-Borçlu hesaplarda kayıtlı kişi, kurum ve kuruluşlardan alacaklarımız titizlikle takip
edilerek, Şirket parasının takipsiz ve tahsilsiz kalmamasına yönelik olarak her türlü çaba sarf
edilecek, rızaen tahsili sağlanamayanların gerekli işlemleri yapılarak hükmen tahsili cihetine
gidilecektir. Kişi kurum veya kuruluşlardan alacaklarımızdan cari dönem içinde tahsil
edilemeyenlerden tahsili imkansız hale gelmiş olanlar ekleri ve tüm dokümanlarıyla birlikte
Hukuk İşleri Müdürlüklerine aktarılarak, ilgili hesaplar kapatıldıktan sonra, şüpheli alacaklar
hesabına aktarılarak , karşılık ayrılacaktır. Bu arada emanet hesaplarımızda bekleyen ödenecek
borçlarımızın da gereği sağlanarak gereksiz yere gecikme cezası ve faiz ödenmesinin önüne
geçilerek Şirketimizin zararına ve personelin mağduriyetine meydan verilmeyecektir.
28- Şirketimizin ana hizmet faaliyetleri veya ticari faaliyetleri sebebiyle oluşan ticari
alacaklarımızdan tahsil edilemeyerek şüpheli hale gelenlerin 128 nolu “Şüpheli Ticari Alacaklar”
hesabında takip edilmesi, Şirketimizin ana hizmet faaliyetleri haricinde olan veya ticari
faaliyetlerimiz haricinde oluşan diğer alacaklarımızdan tahsil edilemeyerek şüpheli hale
gelenlerin ise 138 nolu “Şüpheli Diğer Alacaklar” hesabında takip edilmesi gerekmektedir.
Şüpheli Alacaklar ve Şüpheli Alacaklar Karşılığı ve iadelerin takip ve kontrolünü temin için
"Karşılıklar Hareket Cetveli" tanzim edilerek, bu hesaplara kaydedilen tutarlar sadece 138
hesabın bakiyesi ile değil, yıl içinde Şüpheli Alacaklar hesabına kaydedilenler 654.01.001.001
hesap ile yıl içinde şüpheli alacaklardan yapılan tahsilatlar ise 644.01.001.001 hesap ile [(138
geçen yıldan devir + yıl içinde kaydedilenler (654.01.001.001) toplanacak bundan şüpheli
alacaklardan iadeler (Tahsilat veya terkin) düşülerek 139 hesap bulunacak)] birebir tutturularak
düzenlenen ekteki "138 Karşılıklar Hareket Cetveli" bilanço eki olarak Genel Müdürlüğe
getirilecektir.
Şirketimiz ana hizmet faaliyetleri sebebiyle oluşan ticari alacaklarımızdan tahsilatı sağlanamamış
olup hukuk birimlerine aktarılarak hukuki yollardan tahsil edilmeye çalışılan ticari alacaklarımız
128 nolu Şüpheli Ticari Alacaklar (İşletme Ana Hizmet Faaliyetlerinden) hesabında takip
edilecek olup 128 Ticari Şüpheli Alacaklar ve Şüpheli Alacaklar Karşılığı ve iadelerin takip ve
kontrolünü temin için düzenlenen ekteki "128 Karşılıklar Hareket Cetveli" tanzim edilerek cetvel
bilanço eki olarak Genel Müdürlüğe getirilecek olup, bu hesaplara kaydedilen tutarlar sadece 128
hesabın bakiyesi ile değil, yıl içinde Şüpheli Alacaklar hesabına kaydedilenler 654.00 hesap
muavinleri ile yıl içinde şüpheli alacaklardan yapılan tahsilatlar ise 644.00 hesap muavinleri ile
[(128 geçen yıldan devir + yıl içinde kaydedilenler (654.00) toplanacak bundan şüpheli
alacaklardan iadeler (Tahsilat veya terkin) düşülerek 129 hesap bulunacak)] birebir
tutturulacaktır.
29- 220 hesap muavinlerinde bekleyen alacakların tahsilatı sağlanarak bu hesaba bakiye
verdirilmeyecektir.
30-İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi için dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerin sürekliliğini
teminen kişi, kurum ve kuruluşlara yatırılan ve 126 hesap grubunda takip edilen depozito ve
teminatlar (elektrik, su, doğalgaz depozitosu gibi) cari yılı aşan uzun vadeli işlemler olduğundan
bu gruptan çıkarılarak 226 no.lu hesabın ilgili muavinlerine aktarılacaktır.
31-Telgraf sürücü ücretleri titizlikle takip edilecek özellikle ödeme merkezleri bu konuda gerekli
hassasiyeti göstererek karşı Üniteler ile tam bir mutabakat sağlayacak, aynı teslim adresine kabul
edilen sürücülü telgraflara bir sürücü ücreti dışında ödeme yapılmayacaktır. 339.04 Telgraf
Sürücü Ücretleri 290.10 nolu hesap ile Merkez Muhasebe Müdürlüğüne dekont edilecektir.
32-Munzam değerli pullardan ayrılan Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu hisseleri kontrol
edilecek ve oransal mutabakatı (Kızılay%75 + ÇEK%25) sağlanacak ve 290.10 no'lu hesap ile
Merkez Muhasebe Müdürlüğüne dekont edilecektir.
33-TMS Hesap Planında özellik arz eden ve yalnızca belirli durumlar için ihdas edilen hesapların
(Yalnızca Merkez Muhasebe Müdürlüğünde, çalışır gibi) Ünitelerde yanlış çalıştırılması
önlenecek, yanlış hesaba alınanlar varsa düzeltilecektir. Hesap planından kaldırılan veya başka
hesaplara aktarılan hesaplar titizlikle kontrol edilerek bu hesaplar gereksiz çalıştırılmayacak ve
bakiye verdirilmeyecektir.
34-Genel Uygulama Tebliği’nde belirtildiği üzere özellikle de yılsonu Millî Piyango biletlerinde
iade olmadığından Milli Piyango biletleri hesabında dolayısıyla envanterinde bakiye
olmayacaktır. Destek Hizmetleri Müdürlüğünce gelen ve satılan biletler ile bu satışlardan elde
edilen satış gelirlerinin hesap hesap kontrol ve mutabakatı sağlanarak herhangi bir aksaklığa
meydan verilmeyecektir.
35-Acente işlemlerinde teminat miktarına ve işlem limitine kesinlikle uyulacak, acentenin
teminatından fazla işlem yapmasına olanak sağlayan her türlü girişimden kaçınılacaktır. Aksine
tutum ve davranışlar sergileyerek herhangi bir olumsuzluğa meyden verilmeyecek idare zararına
ve Şirketimiz prestijinin sarsılmasına sebebiyet verilen durumlarda ilgililer hakkında gerekli idari
ve adli yaptırımlar uygulanacaktır.
36-İşletme bağlantı hesaplarından Ünite içinde kullanılanlar dahil olmak üzere özellikle 290.00,
290.10 290.01, 290.20, 290.12, 290.19 ve 290.80 no'lu hesapların mutabakatı mutlaka
sağlanacak, hiçbir suretle açık dekont bırakılmayacaktır. Üniteler kendilerine intikal eden
dekontları karşılayacak ve kestiği dekontların da karşı Ünitelerce hesaba alınıp alınmadığı
araştırılarak sonuçlandırılacaktır.
Her Ünite kendi kesmiş olduğu dekontu takip ederek karşılanıp karşılanmadığının kontrol ve
mutabakatını yapacaktır. Gönderen Ünitece kesilen dekont, alan Ünitece herhangi bir sebeple
karşılanmamış ise sorumluluk tamamen dekontu gönderen Ünitenin olacaktır. Açık kalan
dekontlar ilgili Ünitelerin bilançoları bozularak hesaba aldırılacaktır.
Merkez aktarmaları ile 290.00, 290.10, 290.01, 290.20, 290.12 ve 290.19 nolu hesap kapama
işlemlerinin mutabakatı sağlanacak, bu işlemlere ait dekontlar Merkez Muhasebe Müdürlüğüne
gönderilmeyecektir. Ayrıca, merkez aktarması ile 290.00, 290.10, 290.01, 290.20, 290.12, 290.19
ve 290.80 nolu hesap kapamaları defterlerde birleştirilmeden her bir hesap ayrı ayrı
gösterilecektir. Merkez aktarmaları borç ve alacak defterlerinde karşılıklı eşit olacaktır. 290.90
hesapta merkez aktarmaları ve 290.91 hesapta ünitelerarası işlemlere ait kapama ve aktarmalar
dışında fiili hizmete ilişkin hiçbir hesap kaydedilmeyecektir. 290.90 hesap kapaması da 290.91
nolu hesaba aktarılacak 290.90 hesaba bakiye verdirilmeyecektir.
37-Merkez Muhasebe Müdürlüğünce de Dahili Sigorta Fonundan hangi Ünitelere ne maksatla ne
miktar dekont edilmişse buna ait liste hesabın ayrıntıları ve bakiyesi ile mutabakatı sağlanarak
dosyasına konulacaktır.
38-Havale envanterlerini sistemden almak mümkün olduğundan (bekleme süresini doldurmayan
havaleler dahil) “Bilişim Daire Başkanlığı” görevlilerince tüm havale ve çek envanterleri hesap
hesap sistemden alınıp tasdiklendikten sonra Pttbank Dairesine verilecek, Pttbank Dairesince de
sistemden alınan ve kayıtlarla uygunluğu sağlanan bu listeler tasdiklenerek bilanço eki olarak
getirilecektir.
Ünitelerce 327.01, 327.99 kabul edilen ve ödenen havale ve çek hesap kalanları Pttbank
Dairesine 290.91 no.lu hesaptan dekont edilecek bir sureti de bilanço eki olarak Genel Müdürlüğe
getirilecektir. Sistem kayıtlarıyla havale kabul ve ödeme hesaplarının birebir karşılaştırılması ve
mutabakatları Pttbank Dairesince yapılacaktır. 320.13.0004.02“Western Union’a Borçlar” ve
320.13.0004.03 ‘KKTC Hissesi’ hesapları bakiyeleri Pttbank Dairesine 290.10 ile dekont
edilecektir.
Ünitelerce ayrıca manuel havale envanteri düzenlenmeyecektir.
Pttbank Dairesi tarafından yıl sonu itibariyle elde kalan döviz bedelli iç ve dış havaleler 31.12…
tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru baz alınarak TL tutarları ve döviz bedelleri ayrı ayrı
belirtilmek suretiyle sistemdeki ve eldeki havale varakaları ile mutabakatı sağlanarak bilanço eki
olarak Genel Müdürlüğe getirilecektir.
Pttbank Dairesine gönderilen 120.13.0004.02, 120.13.0004.06, 349.01 v.b hesaplardaki yıl sonu
bakiyesi mahiyetleri de belirtilmek suretiyle TL tutarlarının yanı sıra döviz bazında da dökümleri
yapılacak ve mutabakatı yapılarak tasdikli icmali alınan dökümler bilanço eki olarak Genel
Müdürlüğe getirilecektir.
Pttbank Dairesince posta çeki hesabına kabul edilen havaleler, bu havalelerden posta çeki
mevduat hesabına alınanlar, mevduat hesabından yapılan ödeme ve bakiyesine eşitliği
sağlanacaktır.
(327.99.001.002, 327.99.001.001, 328.01, 328.01.002, 327.01.001.002, 327.01.002.001,
327.01.005 v.b) Pttbank Daire Başkanlığı'nca 327.99 ve 327.01 mahsuplaşması yapılarak
31/12… sonu itibariyle sadece mevduat hesabına bakiye verdirilecek yeni yıl açılışta mevduat
hesabından kabul hesaplarına aktarma yapılacaktır.
Ayrıca yılsonunda ödenemeyerek elde kalan SSK ve Emekli Sandığı ödemelerinin de envanteri
çıkarılarak kontrol ve mutabakatı temin edildikten sonra Pttbank Dairesince liste halinde
hazırlanarak bilanço eki olarak getirilecektir. Yurtdışı alacaklarımız titizlikle kontrol
edilerek şirket alacağının takipsiz ve tahsilsiz kalmamasına özen gösterilecektir.
Merkezlerce ay sonlarında Başmüdürlük birimlerine gönderilen “Aylık İşlem Listesi” ne
kaydedilen kabul edilen ve ödenen havale ve çek tutarlarının mizan kayıtlarıyla birebir kontrol ve
mutabakatı sağlanacak, Başmüdürlüklerce de merkezlerden gelen aylık işlem listeleri ile
uygunluk ve mizan bilgileri hesap hesap kontrol edilerek mutabakatı sağlandıktan sonra havale
uygunluk listeleri “Kontrol Edilmiştir” kaşesi ile kaşelenerek tasdiklendikten sonra Pttbank
Dairesine gönderilecektir. Ünitelerce aylık olarak gönderilen havale uygunlukları bakiye
üzerinden değil borç-alacak olarak belirtilecek ve mutabakat buna göre sağlanacaktır. Yılsonu
münasebetiyle havale uygunlukları Ocak ayının ilk on günlüğünde Pttbank Dairesinde olacak
şekilde gönderilecektir.
Ayrıca; Şirketimiz tarafından firma ve kuruluşlardan hizmet karşılığında alınan
komisyonlar Pttbank Dairesince 328.01.001.008 PTT Bank Hizmetlerinden Borçlar hesabının
alacağına, Ünitelerde ise 328.99.007 PTT Bank Hizmetlerinden Alacaklar hesabının borcuna
otomatik olarak ay sonlarında kaydedilmektedir. Buna göre; 328.01.001.008 “PTT Bank
Hizmetlerinden Borçlar” hesabı alacak bakiyesi, 328.99.007 “PTT Bank Hizmetlerinden
Alacaklar” hesabı ise borç bakiyesi verecek, altı aylık dönemler sonunda Pttbank Dairesinde ve
PTT Merkez Müdürlüklerinde bu hesaplar kapatılmış olması gerektiğinden, anılan hesapların
yılsonunda bakiye vermemesi gerekmektedir.
Dekontlar, borç - alacak defterlerinde 327.99, 327.01, 290.00, 290.10 290.01, 290.20, 290.12,
290.19 ve 290.80 no.lu hesaplar ayrı ayrı gösterilerek, aktarması 290.91 hesaba yapılacak,
defterlere (Üniteniz adına yapılan ödeme, Üniteniz adına yapılan tahsilat) ifadesi yazılmayacaktır.
Merkezler arası hesap kapamaları ise hesap hesap gösterilerek 290.90 hesaba aktarılarak eşitliği
sağlanacaktır.
39-Hollanda Posta İdaresine ödenmek üzere iş yerlerimizce tahsil edilen ve 320.13.001.002 nolu
hesaba emanet kaydedilen maktu ücretler yıl sonunda kapatılacak ve bakiyesi Genel Müdürlüğe
dekont edilecektir. Ünitelerde bu hesap yılsonunda bakiye vermeyecektir. Merkez Muhasebe
Müdürlüğü de gelen dekontları Hollanda Posta İdaresine ödenen “Yurtdışı Telgraf Giderleri”nden
mahsup edecektir.
40-Türk Telekom A.Ş, Turkcell, Vodafone ve Avea v.b. gibi özel telekomünikasyon
kuruluşlarından peşin alımı yapılan kartlar ve kredi ön yüklemeli kontör kartlarının yılsonu
mevcutlarının sayım ve muvazenesi yapılarak alınan kıymetler, gelen artış farkları, satışlar ve
eldeki mevcutlarla mutabakatı sağlanacak, yılsonu itibariyle satılmayıp elde kalan miktarlar ve
bunlara tekabül eden komisyonları gelecek aylara ait gelirler olduğundan 380 no'lu hesabın ilgili
muavinleriyle bağlantıları sağlanarak ayrı bir sayım zaptı düzenlenecek ve bilanço eki olarak
getirilecektir.
Ünitelerce Türk Telekom A.Ş. ve diğer telekomünikasyon şirketlerinden (konsinye kartlar dahil)
alınan başta smart kartlar olmak üzere belirli bir zaman dilimi içinde satılması gereken süreli
kartların alımında son geçerlilik tarihi göz önüne alınarak alım yapılması, alım yapılacak
miktarlar içinse kart sirkülasyonu, satılan kartların nevilerinin dikkate alınmasını, satışı ve
sirkülasyonu olmayan kart türlerinden alım yapılmamasını, haftalık, azami on günlük satış trafiği
üzerinde kart alımı yapılarak idare parasının atıl tutulmasına sebebiyet verilmemesi bu hususlara
azami riayet edilmesi, smart kart veya benzeri süreli kartların, elde kalan tutarlarının ilgililerinden
tahsil edileceğinin bilinmesi gerekir.
41-2014 yılında Şirketimiz ile Türk Telekom A.Ş. arasında yapılan MDV aktarmalarının hesaplar
itibariyle listesi yapılacak ve ilgili Telekom Ünitesi ile mutabakatı da sağlanarak, her iki şirketin
Muhasebe Müdürlüklerince imzalandıktan sonra bilanço eki olarak getirilecektir.
42- 120.11.010 Türk Telekom A.Ş.’den Alacaklar ve 320.11.010 Türk Telekom A.Ş.’ne Borçlar
hesapları titizlikle kontrol edilecek, idaremiz alacaklarının takipsiz ve tahsilsiz kalması önlenecek
bu meyanda şirket borçlarının geç ödenmesinden dolayı gecikme cezası ve faiz ödenmemesi
için Şirketimizin Telekom A.Ş.'ye olan borçları da gözden geçirilerek zamanında ve protokolde
esasa bağlanmış hususlar doğrultusunda yatırılacaktır. Şirketimizin Telekom A.Ş.’den
alacaklarına mukabil Telekom A.Ş. kayıtlarında PTT'ye Borçlar, yine Şirketimizin Telekom
A.Ş.’ye borçlarına karşılık Telekom A.Ş. kayıtlarında PTT'den Alacaklar hesaplarında kayıtlı
miktarların mahiyetleri ve tutarları itibariyle birebir mutabakatı yapılarak herhangi bir
mutabakatsızlığa meydan verilmeyecek 31.12… itibariyle düzenlenecek borç ve alacak
tutanakları karşılıklı olarak iki Şirket Muhasebe Müdürleri tarafından imzalanarak tasdiklendikten
sonra Genel Müdürlüğe bilanço eki olarak gönderilecektir. Borçlar veya alacaklardaki farklılıklar
gerekçeleri belirtilerek tutanaklara yazılacaktır. Genel Müdürlükçe talimat verilmedikçe borçlar
ve alacaklarla ilgili olarak kesinlikle mutabakat farkları çalıştırılmayacaktır.
Telekom A.Ş ile hizmet faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak protokolde açıkça
belirtilenlerin dışındaki iş ve işlemlerden doğacak alacaklarımızın tahsilinde gereksiz sürtüşme ve
gerginliğe yol açacak, fuzulen faiz ve gecikme cezası ödenmesine sebebiyet verecek tutum ve
davranışlardan kaçınılacak, ihtilaflar karşılıklı görüşme ve mutabakatlarla çözümlenmeye
çalışılacak, Ünitelerce tüm çabalara rağmen çözümlenemeyen ihtilaflar Genel Müdürlüğe
aktarılacaktır. Genel Müdürlükçe talimat verilmedikçe Telekom gelirlerinden resen kesinti
yapılmayacaktır.
43-Ödenmek üzere tahakkuka alınan vergi, resim ve harçlar öncelikle kontrol edilecek, son
ödeme tarihinden önce kesinlikle yatırılmayacak ayrıca Şirketimizin ve personelimizin
mağduriyetine yol açacak fazla veya noksan ödemelere meydan verilmeyecektir. Genel
Müdürlükçe yatırılması gereken vergi, resim ve harçlar Genel Müdürlüğe dekont edilecektir.
Kambiyo muameleleri vergisi tahakkuk işlemleri ve ödeme işlemleri yapılacak, Kambiyo
muameleleri vergisinde Şirketimizin ve personelimizin mağduriyetine yol açacak fazla veya
noksan ödemelere meydan verilmeyecektir.
44-Sosyal Güvenlik Kuruluşları adına yapılan kesintiler ve Şirketimizce ödenen karşılıklar
titizlikle kontrol edilecek, Şirketimiz karşılığı ile tahakkuka alınan miktarların uygunluğu
sağlanacaktır. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına yapılacak olan ödemeler son ödeme tarihinden önce
kesinlikle yatırılmayacak ayrıca Şirketimizin ve personelimizin mağduriyetine yol açacak fazla
veya noksan ödemelere meydan verilmeyecektir.
45-Kantin hesaplarının (134-150.01.007-369.04.001-369.04.002 no.lu hesaplar) mutabakatı
yapılarak bağlantıları sağlanacak, kar amacı güdülmemekle beraber kantinlerin zarar
ettirilmemesine yönelik her türlü tedbir alınacaktır. Kantinlerin zararları müsebbipleri adına
zimmete alınacak zimmetler tahsil edilerek kapatılacaktır.
46-Sosyal Tesislerde dönem sonu itibariyle meydana gelen gelirler kasada veya sosyal tesis adına
bankada vadeli veya vadesiz hesaplarda hiçbir suretle tutulmayacak, bu konuda yapılan tebliğlere
aykırı bir şekilde atıl para tutulmayacaktır.
47-Gelecek aylarda gider kaydedilmesi gereken peşin ödemeler (ücretler, kira, yakıt) 180 nolu
"Gelecek Aylara Ait Giderler", sonraki aylarda gelir kaydedilmek üzere yapılan tahsilatlar ise 380
nolu "Gelecek Aylara Ait Gelirler" hesabına alınarak gider ve gelirlerin reeskontu yapılacaktır.
İşçilerle ilgili ödemelerin yeni yılda karşılanacak miktarlarına isabet eden tutarları 381 nolu
"Gider Tahakkukları" hesabının ilgili muavinlerine alınacaktır. Gelecek aylara ait gelir ve
giderler yeni yılda Ocak ayında ilgili gelir/gider hesaplarına aktarılacak, Ocak Mizanı itibariyle
bu hesaplara kesinlikle bakiye verdirilmeyecektir.
48-Posta ve Telgraf, Kargo ve Pttbank gelirlerinden ve diğer gelirlerden ayrılması gereken KDV
her gelir grubu itibariyle hesaplanacak, gelir matrahı ve bu matrahtan ayrılması gereken KDV'nin
birebir mutabakatı sağlanacaktır.
Gelir gruplarında kıymetleri ayrıca nazım hesaplarda izlenen değerli varlıkların, depo girişleri ile
satış, iade, imha, armağan v.b kaynaklanan çıkışların nazım hesap giriş ve çıkışlarıyla mutabakatı
sağlanacak herhangi bir tutarsızlığa meydan verilmeyecektir.
49-Gelir grupları içinde belli oranlarda pay alınan gelirlerin tahakkuka alınan miktarlarla
uygunluğu sağlanacak herhangi bir nedenle fazla veya noksan alınan payların gereği sağlanarak
usulünce muhasebeleştirilecektir.
50-Yurtdışı gelirler uluslararası antlaşmalar ve düzenlemelere göre hesaplaşma gerektiren gelirler
olduğundan muhatap ülkelere fazla veya noksan pay verilmemesi için gerekli hassasiyet
gösterilecektir.
51-Kambiyo karlarının her muavini itibariyle ayrı ayrı izahlı bakiye cetveli düzenlenecek ve
hazırlanan listeler bilanço eki olarak getirilecektir.
52-İskonto ve indirimler gözden geçirilecek, gelirlerin artırılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra
bu tür çalışmaların tanıtımına yönelik çaba sarf edilecektir.
53-Gider hesaplarında masraf kayıtlanan kalemlerden ödenek alınması gerekenlerin ödeneği
temin edilerek harcama yapılacak, hiçbir suretle ödeneksiz harcama ile aşım yapılmayacaktır.
Genel Müdürlükten onay alınması gereken giderlerde bu doğrultuda yayımlanan genelge ve
tebliğlere aykırı işlemlerde bulunulmayacaktır.
Başmüdürlüklerce her bir gider kalemi için azami tasarrufta bulunulmaya gayret edilecek,
yayımlanan tasarruf tedbirlerine ilişkin tebliğlere uyularak giderlerin azaltılmasına yönelik olarak
çaba sarf edilecek, elektrik, su, doğalgaz, hizmet telefonları ücretleri v.b gibi belirli tahakkuk
dönemleri sonunda yatırılması gereken giderler son ödeme gününden önce yatırılmayacaktır.
54-Kanunen kabul edilmeyen giderlerin yatırılacak vergilerden indirime esas alınması söz konusu
olmadığından ve vergi matrahını etkilediğinden bu grupta kayıtlı hesaplar titizlikle taranacak, bu
gruba sehven alınanlar ilgili hesaplarına alınarak tashihi sağlanacaktır.
55-Maliyet Muhasebesi uyarınca dönem içinde çalıştırılan Hizmet Maliyeti Giderleri (740),
Genel Yönetim Giderleri (770), Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (760) hesapları MFYS
programında aylık olarak dönem sonunda masraf hesaplarına (622-631-632) ve hizmet maliyeti
yansıtma hesaplarına aktarıldığından, bu gruptaki hesaplara bakiye verdirilmeyecek, 740-760-770
Maliyet grubu ile yansıtmaları ve gider gruplarının denkliği ve mutabakatı sağlanacaktır.
56-Bilgisayardan çıkarılan 600-622-631 ve 632 hesapların muavinlerine ait gelir ve gider föyleri
ile açıklama ve detay gerektirmeyen stok, MDV yatırım ve amortisman hareket cetvellerini
ilgilendiren hesap föylerinin, Genel Müdürlükte de bilgisayarlardan çıktılarını almak mümkün
olduğundan bu hesap grubuna ait hesap föyleri bilanço eki olarak getirilmeyecektir.
57-Dönem sonu itibariyle merkezlerin kar veya zararları (690 no.lu "Dönem Kârı veya Zararı"
hesabına alınan miktarlar) yeni yılın devir açılışından sonra Ocak ayı içerisinde kar veya zarar
durumuna göre doğrudan 290.91 no.lu "Üniteler arası Yıl Sonu Kapama Aktarma İşlemleri"
hesabı ile Merkez Muhasebe Müdürlüğüne dekont edilecektir. Ünitelerde kesinlikle 570 "Geçmiş
Yıllar Karları" veya 580 "Geçmiş Yıllar Zararları" isimli hesaplar çalıştırılmayacaktır.
58- Genel Muhasebe kural ve prensipleri ile TMS hesap planında bulunan hesapların karakter,
çalışma usul ve esasları gereği aktif hesapların borç bakiyesi vermesi ve aktif hesaplara giriş
işleminde önce borç tarafına kayıt yapılacağı, bu hesaplardan çıkış yapılacak ise alacak tarafına
kayıt yapılması ve kesinlikle alacak bakiyesi vermemesi gerekmekte olup; aynı şekilde pasif
hesapların ise alacak bakiyesi vermesi ve pasif hesaplara giriş işleminde önce alacak tarafına
kayıt yapılacağı, bu hesaplardan çıkış yapılacak ise borç tarafına kayıt yapılması ve kesinlikle
borç
bakiyesi
vermemesi
gerekmektedir.
02.07.2014 tarih ve 2291 sayılı tebliğimizde de söz konusu hususların izah edilmesine rağmen
aktif hesapların alacak bakiyesi pasif hesapların ise borç bakiyesi verdiği görülmüş olup
muhasebe kural ve prensiplerine göre işlem sırası takip edilerek zamanında yapılacak muhasebe
kayıtları sonucunda hesapların ters bakiye vermesinin mümkün olmayacağı aşikardır.
Döviz hesaplarıyla ilgili örnek muhasebe kayıtları http://muhasebe.ptt.gov.tr/ adresinde
yayınlanmış olup gereğinin buna göre sağlanarak kasa banka ve döviz hesaplarının ters bakiyeye
düşürülmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilerek herhangi bir aksaklığa meydan
verilmeyecektir.
59-MFYS sistemi ile tüm muhasebe girişleri Başmüdürlükçe günlük olarak izlenecek günlük giriş
yapılmayan merkezler uyarılacak, herhangi bir gecikmeye meydan verilmeyecektir.
İşlemlerin günlük olarak yapılması zorunlu olduğundan merkezlerce yevmiyelerin günlük olarak
tamamlanmasından sonra merkez yetkilisi tarafından gerekli yevmiye kontrolleri yapılacak ve
yardımcı işlemler menüsünde bulunan yevmiye kapatma ekranından merkezin yevmiye
kapatılacaktır. Başmüdürlük muhasebe birimine gönderilen merkez yevmiyeleri tetkikçi
tarafından tetkik edildikten sonra yevmiye kapatma ekranından kapatılacak olup başmüdürlük
yetkilisi tarafından da kapatılan yevmiye işlemi sonrası merkezlerin kapatılan güne ait işlem
yapmaları engellenecektir.
60-MFYS programında yapılması gereken muhasebe iş ve işlemleri tamamlandıktan sonra
Başmüdürlük ve merkezlere ait mizanlar, yardımcı işlemler menüsünde bulunan mizan kapama
ekranından kapatılacaktır. Mizan kapama işleminden sonra kapatılan mizan dönemine ait
herhangi bir kayıt yapılamayacağı için mizan kapama işleminden önce gerekli kontroller
yapılacak olup, mizan kapama işleminden sonra fark edilen hatalar ise muhasebe kaidelerine göre
tashih işlemi yapılmak suretiyle düzeltilecektir.
61-MFYS sistemine yapılan girişler bağlı tabloları ve yansıdığı cetvelleri itibariyle titizlikle
kontrol edilerek, yapılan girişlerin ilgili tablolarına doğru olarak yansıyıp yansımadığı, herhangi
bir tutarsızlık olup olmadığı sıkı bir şekilde kontrol edilecektir. Kontrole esas olmak üzere
ekrandan veya yazıcıdan her türlü döküm almak mümkün olduğundan bu dökümlerden azami
faydalanılarak kontrol ve tetkik titizlikle yerine getirilecektir.
62-MFYS işlemlerinin kontrol sonrası karşılaşılan hatalar Başmüdürlükçe hiçbir surette
düzeltilmeyecek, hatalar kaynağında yani merkezinde muhasebe içi yöntemlerle düzeltilerek hem
mizana hem de ilişkili olduğu tablolara yansımasını teminen gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
63-MFYS projesi kapsamında tutulması zorunlu olan kanuni defterler ve ihtiyari olarak tutulan
defterler sistemden alınabildiği halde ilgili kurumlardan henüz onay alınamadığından onay
alınıncaya kadar kanuni defterler eskiden olduğu gibi manuel olarak tutulmaya devam edilecek ve
bu defterler mevzuat gereğince eskiden olduğu gibi tasdik ettirilecek ve kullanılacaktır. Aynı
kapsamda makbuz ve makbuz niteliğine haiz kıymetli evraklar için de cilt ve sıra ile seri nosu
teselsül ettirilerek kullanılabilmesi için Maliye Bakanlığı’ndan onay alınmasını müteakiben
MFYS sisteminden alınan çıktılar kullanılabilecektir.
64-Başta Gelir Tablosu ve özet ve ayrıntılı bilanço olmak üzere tüm Bilanço evrakları ilgililerce
(Memur, Şef, Müdür ve Başmüdür) tarafından imzalanarak mühürlenecek, "Tetkik Edilmiştir,
Muhasebe Kayıtlarına Uygundur" kaşesiyle kaşelenerek birinci nüshaları bilanço eki olarak hesap
numarası sırasına göre yarım kapak karton dosyalara takılacak ve 8’lik karton klasöre takılarak o
şekilde getirilecektir. Bilanço evrakları için dosya muhteviyatı döküm formu hazırlanarak ek
adedi de klasörün ön kapağına yapıştırılacaktır.
65-Bilanço çalışmalarının aksaksız yürütülmesi ve bilançonun zamanında Genel Müdürlüğe
gönderilmesini teminen Ünite Amirlerince gerektiğinde daha önce muhasebe birimlerinde
çalışmış personelden de faydalanılacak, ayrıca makine ve teçhizat gibi hususlarda gerekli tüm
tedbirler alınacak, herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. Bilançonun gecikmesinden
bizzat Ünite Amirleri sorumlu olacaktır.
66-MFYS iş ve işlemlerinde karşılaşılan sorunlar ve problemler Merkez Memuru, Veznedarı,
Müdürü tarafından öncelikle Başmüdürlüğüne yazılı (e-posta dahil) bildirilecek, sorun
Başmüdürlükçe çözümlenmeye çalışılacak, Başmüdürlükçe çözümlenemeyen sorunlar RSSM
sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilecektir. Başmüdürlüğe bağlı merkezdeki hatalar
birleştirilerek merkez adı, merkez kodu ve hata türü ayrıntılı olarak belirtilerek topluca
bildirilebilecektir.
67-MFYS sisteminde muhasebe iş ve işlemleri ile ilgili olarak tereddüt edilen hususların
giderilmesi için gerektiğinde Genel Müdürlüğümüz Mizan Bilanço Şubesi’nde kurulu 50952315239 arasındaki telefonlardan bilgi alınacaktır.
MFYS programı ile ilgili olarak güncelleme çalışmaları, hatalı modül ve menülerde iyileştirme
çalışmaları, programda yaşanan hata ve noksanlıkları giderme çalışmaları devam etmektedir.
MFYS programında karşılaşılan hata ve noksanlıkların [email protected] adresine veya Mizan
Bilanço Şubesi’ne [email protected] adresine mail ile bildirilecektir.
68-MFYS uygulamalarında hatasız işlem yapmak ve herhangi bir problem yaşanmamasını
teminen bu doğrultuda yapılan tebliğlerin dikkatlice okunmasını, kullanıcı hatalarından
kaynaklanan problemlerin giderilmesine yönelik olarak çaba sarf edilmesini, işlemlerin giriş
sonrasında mutlak suretle evrak ve ekleri ile defter formül ve bu mahiyetteki dokümanlarıyla
birebir ve günlük olarak kontrol edilerek hataları önleyici tedbirler alınarak gereği sağlanacak ve
merkez durumlarına bakarak MFYS kurs planlamasında bu hususlar göz önünde
bulundurulacaktır.
69- Bilanço dosyası ekte gönderilen dizi pusulasına göre hazırlanarak bilanço eki olarak
getirilecek olan izahlı beyan listeleri ekteki örnek formata uygun olarak doldurularak
getirilecektir.
Borçlarımız ve alacaklarımız bakiye cetveli, faaliyet dışı gelir- gider cetveli, kasa banka sayım
zaptı, para mevcudu, ticari mallar vb. bilanço eki olarak hazırlanan envanterler ve izahlı bakiye
cetvelleri ayrıca bilgisayar ortamında da getirilecektir.
70-2014 yılı bilançonuzun gecikmeye mahal verilmeden tarafınıza bildirilecek tarihte
hazırlanarak Genel Müdürlüğe getirilecek olup, belirtilen tarihten önce hazırlanması halinde ise
Mizan ve Bilanço Şube Müdürlüğü'ne bildirilerek bilanço getirilecektir.
71-Bilanço Genel Müdürlükçe uygun görülen personel tarafından getirilecektir.
Bilgilerinizi, bu izahnamenin her maddesinin dikkatlice okunarak gereğinin ona göre
sağlanmasını, bilanço tetkiki 20 Ocak 2015 tarihinde başlayıp 28 Şubat 2015 tarihi itibariyle
tamamlanması planlandığından şimdiden gerekli her türlü önlemlerin alınarak Üniteniz
bilançosunun geciktirilmeden gönderilmesini önemle rica ederiz.
Seyit Ahmet SULUOVA
Daire Başkanı
Özay ATBAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
EK :
Ek-1 : 2014 Yılı Bilanço Düzenlemesi
DAĞITIM:
3 Nolu Dağıtım Planı (Ek Konuldu)
.
Memur : M.M. AKKURT
Şef : Ü.Y. AYDIN
Şube Müdürü : C. ÇELEBİ
Başkan Yardımcısı : B. KARPUZCU
Download

T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ Muhasebe