SAYISAL HABERLEŞME DERSİ 3. DENEYİ
Teoriksel Giriş
“Sayısal Modülasyon Teknikleri” genel terimi, aşağıdaki dallara ayrılır:
1.Sinüssel taşıyıcının kaydırmalı anahtarlamalı sayısal modülasyonu (sayısal mesaj sinyali,
sinüssel taşıyıcı sinyali).
-Genlik Kaydırmalı Anahtarlama
ASK
-Frekans Kaydırmalı Anahtarlama
FSK
-Faz Kaydırmalı Anahtarlama
PSK
2. Darbe modülasyonu (“Taşıyıcı Sinyali” darbe biçimli, analog mesaj sinyali)
-Darbe Genlikli Modülasyon
-Darbe Frekanslı Modülasyon
-Darbe Faz Modülasyonu
-Darbe Süreli Modülasyon
-Darbe Genişlik Modülasyonu
PAM
PFM
PPM
PDM
PWM
3. Temel banttaki modülasyon (“taşıyıcı sinyal” darbe biçimli, sayısallaştırılmış, tamamen
analog sinyal)
-Darbe Kodu Modülasyonu
-Delta Modülasyonu
PCM
PDM
Şekil.1 Sinüssel taşıyıcının kaydırmalı anahtarlamalı sayısal modülasyon teknikleri
Genlik Kaydırmalı Anahtarlama(ASK) Sinyallerin Modülasyonu
Genlik kaydırmalı anahtarlamada taşıyıcının genliği modülasyon sinyalinden etkilenir. Bu,
mekanik veya elektronik anahtarlarla yapılabilir. Şekil.2 MODÜLASYON SET’inde kullanılan
ASK modülatörünün devre prensibini gösterir. MODÜLASYON SET’inde bir analog anahtar
kullanılır.
Şekil.2 ASK modülatörü
İki basamaklı ASK’da taşıyıcı sinyali 1 ile iletilir, 0 ile iletilmez. Bundan dolayı da bu metot,
açma-kapama anahtarlaması(OOK) olarak bilinir. Bu anahtarlanmış taşıyıcı, sinüssel bir
salınımla ek olarak modüle edilebilir. Bu da sesli anahtarlama olarak bilinir.
Şekil.3 ASK sinyal gösterimi
Genlik Kaydırmalı Anahtarlama(ASK) Sinyallerin Demodülasyonu
Genlik kaydırmalı anahtarlama sinyallerinin demodülasyonu basit bir zarf eğrisi demodülatörü
ile tutarsız olarak yer alabilir. Spektrumda taşıyıcı bileşenlerinin oluşu, analog AM’ deki gibi
faal bir demodülasyon için ön koşuldur. ASK tekniğinin dezavantajı, iki mantık durumundan
birinin sıfır sinyal seviyesine karşılık gelmesi ve bundan dolayı hat kesiminden ayrım
yapılamamasıdır.Genlik kaydırmalı anahtarlamanın özel bir durumu sesli anahtarlamadır.
Burada, taşıyıcı salınımı, anahtarlamadan önce bir sesle (örneğin 800 Hz veya 1 kHz’li) genlik
modülelidir. Bu, demodülasyondan sonra anahtarlı bir ses frekansı(örneğin mors kodunu
dinlemek için) verir.
Deney-1 Belirtilen düzeneği kurup, ölçüm noktalarını grafiğe çiziniz.
UT f = 2 kHz, û = 1 V (pk-pk), Uinf f = 250 kHz TTL seviyesi
Bant Genişliği Sınırlama/Yumuşak Anahtarlama
Modüleli sinyalin band genişliğini sınırlamada farklı yollar vardır.
1.İletim filtresi kullanma
Bu metotta, bütün frekans bölmeleri üretilir ve arzu edilmeyenler iletim filtresiyle filtre
edilirler.
Avantaj : Basit modülatör yapısı
Dezavantaj : Band-pass filtrenin karmaşıklığı
Her kanal farklı frekanslarda bir filtre sistemine gereksinimi vardır.
2.Modülasyon öncesi yumuşak anahtarlama
Burada, kare-dalga gibi sert anahtarlı sayısal sinyalin harmonikleri low-pass filtresiyle kesilir.
Yumuşak geçiş ile bileşke sayısal sinyali modülatöre beslenir.
Avantaj : Maliyet olarak, kanal-özel iletim filtreleri ihmal edilebilir.
Dezavantaj : Modülatörün yapısı çok karmaşık olur çünkü artık anahtar modunda çalışamaz.
Deney-2 Belirtilen devreyi kurup ilgili yerleri çiziniz.
UT f = 20 kHz û = 1V (pk-pk), Uinf f=2 kHz û = TTL seviyesi
Soru 1:
ASK tekniğinin dezavantajları nelerdir?
Soru 2:
Taşıyıcı genliğindeki bir değişim ne gibi bir etki yapabilir?
Soru 3:
Demodülatördeki 2mm’lik fişi sökmek ne gibi bir etki yapar? (Demodülasyon
için sadece bir yarım-dalga kullanımı)
Download

sayısal_haberlesme_deney_3