Sayısal Haberleşme Deney-2
PCM Sistemiyle Sinüssel Sinyal İletimi (Modülasyon-Demodülasyon)
Teoriksel Giriş
Darbe kod modülasyonuyla, müzik ve konuşma sinyalleri gibi analog sinyaller,resim bilgisi
veya analog ölçüm değerleri, sayısal olarak iletilir. Darbe kod modülasyonu zaten telefon
hatlarında uzun zamandır kullanımdadır.
Darbe kod modülasyonunun temel özellikleri şunlardır:
 Bir low-pass filtresi ile giriş sinyalinin band sınırlaması.
 Analog giriş sinyalinin örneklemesi.
 Nicemleme ve kodlamanın sonsuz hızlı olmamasından dolayı, bir sonraki örnek varana
kadar örnekleme değer sabitinin genliğini muhafaza etmek önerilir. Bu durum,
örnekleme devresinin örnekleme ve tutma devresine genişletilmesiyle başarılır.
 Basamak şekilli sinyal nicemlenir ve ikilik kod kelimelerine dönüştürülür.
 PCM sinyali seri olarak iletilir. Ek bir sinyal, kod çözücüyü(decoder) senkronize etmek
için belirli aralıklarla iletilmelidir.
 Alınan sayısal sinyaller bir kod çözücüde(sayısal/analog çevirici) basamak şekilli
analog gerilime dönüştürülürler. Bir örnekleme ve tutma devresi burada tekrar
kullanılır.
 Sinyal low-pass filtresiyle tekrar elde edilir.
Şekil.1 PCM Blok Diagramı
Darbe kod modülasyonu genellikle zaman-bölmeli çoğullama tekniğiyle bağlantı olarak
kullanılır. Böyle durumlarda basit örnekleme devresi vericide bir çoklayıcıyla, alıcıda bir kod
çözücü ile genişletilir.
MODÜLASYON SET’i üzerindeki A/D çeviriciyle gerçekleştirilen nicemleme ve
kodlama, örnek ve tutma devresinden sonra gelir. Bu devrenin A/D çeviricisiyle senkronize
işlem yapıp yapmamasına bağlı kullanımdan dolayı, bu devre A/D çevirici için tüm frekansları
üreten üretici bölümüne içten bağlantılıdır. Bir paralel-seri çevirici A/D çeviriciden gelen
paralel bit kombinasyonunu seri bit akımına dönüştürür. PCM kod çözücünün D/A çeviricisi
alınmış kod kelimelerinden uygun gerilim değerleri üretir. Bilginin her anlık değeri
modülatörde örneklendirilmediğinden ve dönüştürülmediğinden basamak şekilli bir gerilim
D/A çeviricinin çıkışında üretilir. Orijinal bilgi sonradan gelen low-pass filtresiyle geri
alınabilir.
Modülasyon Adımı: Uinf için f = 1 kHz ve û = 3V (pk-pk) değerlerini alınız.
Demodülasyon Adımı Uout1 ve Uout2 çiziniz.
Sorular
1. Bilgi frekansı hangi örnekleme frekansı ile örneklendirilir?
2. Kodlu PCM sinyali zamanda US/H gerilimine karşılık gelir mi?
3. Bitler hangi sırada iletilir(ilk MSB yada LSB)?
4. PCM tekniğinin diğer modülasyon tekniklerine göre avantajları nedir?
Download

sayısal_haberleşme_deney_2