1
İZÜ-MO 2015
NECDET DOĞANATA ANISINA
İZMİR ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK OLİMPİYATI ŞARTNAMESİ
www.izu-mo.com
Yarışmanın Adı
: 2015 Necdet Doğanata Anısına İzmir Üniversitesi Matematik
Olimpiyatı (Kısa adı: İZÜMO 2015)
Yarışmayı Düzenleyen
Kuruluş
: Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı İzmir Üniversitesi
Yarışmanın Amacı
: Ezberi bilgilere dayanmayan sorularla matematik çalışmayı teşvik
etmek, gençlerimizin bilimin zarafetinden kopmadan rekabet içinde
olmalarını sağlamak, daha ileri çalışmalarla ülkemizin bilim
dünyasına katkı sağlayabilecek gençlerle tanışmak ve bu gençlerle
akademik kadromuzun bilgi ve tecrübelerini paylaşacak ortamlar
hazırlamak.
Yarışmanın Katılımcı
Kapsamı
: Düzenlendiği tarih itibariyle İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Muğla
ve Denizli illerindeki kurumlarda öğrenim gören 10, 11 ve 12. sınıf
öğrencileri.
Yarışmanın Değerlendirme
Kapsamı
: Sınav bireysel, ödül sıralaması ise okul bazında uygulanacaktır. Her
okul yalnız 1 takım ile temsil edilecektir. Her takımın üç öğrenci
üyesi olacaktır. Okul puanı, takım üyelerinin bireysel puanlarının
toplamıdır.
Yarışmanın Konuları
: Matematik (Sayılar Teorisi, Cebir, Analiz, Kombinatorik, Geometri)
Başvuru Tarihleri
: 7 Kasım 2014, 11:00 – 7 Ocak 2015, 17:30
Yarışma Tarihi
: 19 Ocak 2015, 11:30
Ödül Töreni Tarihi
: 22 Ocak 2015, 11:00
AÇIKLAMALAR :
Katılım
1. Olimpiyata sınavın düzenlendiği tarih itibariyle İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Muğla ve Denizli
illerinde öğrenim gören 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabilir. Diğer illerdeki öğrenciler
katılamazlar.
2. Olimpiyata, olimpiyat düzenleme komitesi ve bilim kurulu üyelerinin birinci dereceden yakınları
katılamazlar.
2
3. Olimpiyatta her okul yalnız 1 takım ile temsil edilecektir. Her takım kesinlike 3 öğrenciden
oluşacaktır. Bu öğrencilerin üçü de aynı okul türü müdürlüğü öğrencisi olacaktır. Bünyesinde
bağımsız iki veya daha fazla tür barındıran okullar, bu türlerin her biri için farklı takımlarla
katılabilirler fakat öğrencileri karma olamaz. Örneğin, bünyesinde fen ve anadolu lisesi
barındıran bir okul fen lisesi bünyesinden üç öğrencisi ile fen lisesi takımını, anadolu lisesinden
üç öğrencisi ile anadolu lisesi takımını oluşturabilir. Mesela, eksik kalan anadolu lisesi takımını
fen lisesi bünyesindeki başka bir öğrenciyle takviye edemez.
4. Olimpiyata katılacak danışman öğretmen ve öğrenciler okul idaresince belirlenecektir.
Öğrencilerin okul idaresinden bağımsız olarak yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Sınav ve Değerlendirme
Sınav günü öğrencilerin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gereklidir.
Öğrenciler sınava bireysel olarak katılacak ve 100 tam puan üzerinden bireysel puanları
oluşacaktır. Bireysel puanların toplamı takım puanı olarak belirlenecektir.
Sınavda 5 (beş) soru sorulacak ve klasik yazılı sistemiyle kesin ve ayrıntılı açıklanmış çözümler –
yorumlar - ispatlar istenecektir. Toplam 120 dakika süre verilecektir.
Bireysel sıralamalar olimpiyat ödül töreni tarihini takip eden 2 hafta içinde İzmir Üniversitesi
Matematik-Bilgisayar Bölümü web sitesinden ilan edilecektir. Ödül alan okullar haricinde, okul
takım puanları ve sıralamaları ile bireysel puanlar ilan edilmeyecektir.
Olimpiyat soruları için Sayılar Teorisi (Doğal sayılar, tam sayılar, asal sayılar ve çarpanlara
ayırma, bölme-bölünebilme, en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat, taban aritmetiği, modüler
aritmetik, üslü – köklü ifadeler), Analiz (Fonksiyonlar, Polinomlar, Denklemler, Diyafon
Denklemler, Eşitsizlikler), Kombinatorik (Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık), Düzlem
Geometri ve İspat Yöntemleri konularına ait temel bilgi gerekebilecektir.
Sınavda kopya çekmek ve gözetmenlerden çözümlere dair yardım istemek yasaktır. Sınav
salonuna cep telefonu, hesap makinesi, elektronik saat ve benzeri bir cihaz ile girilemeyecektir.
Sınav salonunu sınav esnasında terketmek yasaktır. Salondan ayrılma saati ve koşulları sınav
günü düzenleme komitesince belirlenecek ve sınav esnasında duyurulacaktır.
Başvuru durumuna veya olağanüstü mazeretlere dayanılarak sınav sürecinde, düzenleme
komitesi bilim kurulu üyelerini değiştirebilir, üye sayısını azaltabilir veya artırabilir.
Değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı yoktur.
Değerlendirmede, takım puanı eşitliği durumunda, takım sıralamasını, bu takımlardaki en
yüksek puanı alan öğrencilerin kendi aralarındaki sırası belirler. Bu puanlarda da eşitlik olması
durumunda bu iki öğrencinin sınıf seviyesi küçük olana göre, eşitlik sürerse doğum tarihi sonra
olana göre sıralama yapılır. Bireysel sıralamada, puan eşitliği durumunda sınıf seviyesi küçük
olana göre, sonra doğum tarihi sonra olana göre sıralama esastır.
Başvuru
15. Başvurular 7 Kasım 2014, 11:00 – 7 Ocak 2015, 17:30 arasında internet üzerinden yapılacaktır.
Organizasyon komitesi gerekli gördüğü hallerde http://www.izu-mo.com adresinden duyurmak
kaydıyla başvuru süresini uzatabilir.
16. Her takım, 1 danışman öğretmen ve aynı okul türü müdürlüğünden 3 öğrenci ile başvuru
yapmak zorundadır. (Detaylar için 3. maddeyi inceleyiniz.)
17. Başvuru için, http://www.izu-mo.com adresinden güncel hali temin edilebilecek olan başvuru
formunun çıktısı alınarak doldurulacak, ilgili alanlar imzalanacak, okul idaresince
mühürlenecek, jpg veya pdf formatında taranacak ve http://www.izu-mo.com adresindeki
BAŞVURU YAP bölümünden sisteme yüklenecektir. İlgili yükleme okul idaresince veya danışman
öğretmen tarafından yapılabilir.
18. Başvuru tarihinizi takip eden 3 iş günü içinde, başvurunuzun alındığına dair bir e-posta, başvuru
3
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
formunda danışman öğretmen e-posta adresi olarak belirttiğiniz adrese gönderilecektir.
Başvuru sahibi belirtilen sürede ilgili e-postanın ulaşmaması durumunda 0 232 246 49 49
numaralı telefondan Matematik-Bilgisayar Bölümü ile irtibata geçerek başvurusunun durumunu
takip edebilir.
Başvuru sürecinde normal posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Sisteme yüklenen imzalı ve mühürlü formun kayıt kabul masalarına sınav günü teslim edilmesi
yeterlidir. Daha önceden teslim etmek isteyenler, posta yoluyla veya elden, İzmir Üniversitesi
Matematik-Bilgisayar Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No:14 Üçkuyular Yerleşkesi KarabağlarİZMİR adresine ilgili belgeleri ulaştırabilirler.
Okullar, sınava katılacak öğrencileri ve danışman öğretmeni başvurunun sona ereceği tarihe
kadar değiştirebilirler. Bunun için yeni bir form düzenlemeli ve sisteme tekrar yüklemelidirler.
Bu yeni yükleme esnasında online formda yer alan BAŞVURUYU GÜNCELLİYORUM seçeneği
işaretlenmelidir. Bu süreçten sonra da 3 iş günü içinde tarafımızdan onay e-postası gelip
gelmediği takip edilmelidir.
Sınav günü eksik öğrencisi ile sınava gelen takımların diğer öğrencileri sınava alınarak bireysel
puan ve sıralamaları hesaplanır. Fakat takım puanı hesabında, eksik öğrencilerin puanı “sıfır”
olarak değerlendirilir.
Derecelendirme ve Ödüller
Okul (takım) bazında ve bireysel bazda ödüller verilecektir.
Okul bazında birincilik, ikincilik, üçüncülük ve ayrıca üç okula teşvik ödülü verilecektir.
Bireysel bazda en yüksek puanı alan öğrenciye Necdet Doğanata Genç Matematikçi Özel Ödülü
verilecektir.
Ödüllerin detayları aşağıda ÖDÜLLER başlığında verilmiştir.
Önemli Hususlar
27. Sınavda kullanılacak kırtasiye malzemeleri, kurumumuz tarafından karşılanacaktır.
28. Sınav günü katılımcı öğrencilerin öğle yemeği sınav sonrasında, danışman öğretmenlerimizin
öğle yemeği ise sınav esnasında kurumumuz tarafından karşılanacaktır.
29. Sınav günü tarihinde fuaye alanında ve sınavda; ödül töreni tarihinde ödül töreninde medya
merkezimiz tarafından çekilen tüm görüntü ve bilgilerin kullanım hakkı kurumumuza aittir.
Öğrenci ve danışman öğretmenler, başvuru formunu doldurup sisteme yükleyerek, kullanılacak
tüm görüntü ve bilgilere ilişkin her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talebinde
bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmiş sayılırlar.
30. Sınava katılan tüm öğrenci ve danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.
31. Katılım koşullarını sağlamadığı sonradan tespit edilen katılımcıların varsa aldığı derece ve ödül
geri alınacak ve yerine yeni bir seçim yapılmayacaktır.
32. Şartnameye aykırı hareket eden, sınavda T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı
yanıtlar veren, sınav sürecinde organizasyon komitesinin kurallarına ve aldığı kararlara
uymayan katılımcılar, sınava katılmış ve/veya değerlendirme sonrasında ödül almış olsalar dahi
organizasyondan men edileceklerdir. Varsa derece ve ödülleri geri alınacak, yerine yeni bir
seçim olmayacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde yasal takip gerçekleştirilecektir. İzmir
Üniversitesi yarışma içeriğinde katılımcılardan kaynaklanacak yasa dışı bir olumsuzluk
nedeniyle hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
33. Gerek görüldüğünde sınav oturum sayısı artırılacak ve sınav sonuçlarının ilanı
ertelenebilecektir.
34. Yarışmaya katılan herkes bu şartname kurallarını kabul etmiş sayılır.
4
TAKVİM
Başvuruların Başlama Tarihi
:
7 Kasım 2014, 11:00
www.izu-mo.com
Başvuruların Bitiş Tarihi
:
7 Ocak 2015, 17:30
Sınav Tarihi
: 19 Ocak 2015 Pazartesi, 11:30
SINAV GÜNÜ PROGRAM (19 Ocak 2015 Pazartesi)
Karşılama ve Kayıt
: 10:30 – 11:00
Sınav Salonuna Yerleşme
: 11:00 – 11:20
Sınav Başlangıcı
: 11: 30
Sınav Bitişi
: 13: 30
Yemek (Danışman öğretmenler için)
: 12: 00 – 13:00
Yemek (Öğrenciler için)
: 13: 30 – 14:30
ÖDÜL TÖRENİ GÜNÜ PROGRAM (22 Ocak 2015 Perşembe)
Karşılama
: 10:30 – 11:00
Tören Başlama Saati
: 11:00
ÖDÜLLER
Necdet Doğanata Genç Matematikçi Özel Ödülü (En yüksek puanı alan öğrenciye verilecektir.)
DERECE
OKULA
ÖĞRENCİYE
DANIŞMAN ÖĞRETMENE
Necdet Doğanata
Genç Matematikçi
Özel Ödülü
Plaket
1000TL + Birincilik Belgesi +
Birincilik Madalyası
500 TL + Birincilik Belgesi
ÖĞRENCİLERİN HER BİRİNE
DANIŞMAN ÖĞRETMENE
OKUL (TAKIM) BAZINDAKİ ÖDÜLLER
DERECE
OKULA
Birinci Okul Ödülü
Plaket
İkinci Okul Ödülü
Plaket
Üçüncü Okul Ödülü
Plaket
Teşvik Ödülü 1
Plaket
Teşvik Ödülü 2
Plaket
Teşvik Ödülü 3
Plaket
400 TL (Toplam: 1200 TL) +
Madalya + Birincilik Belgesi
300 TL (Toplam: 900TL) +
Madalya + İkincilik Belgesi
200 TL (Toplam: 600 TL) +
Madalya + Üçüncülük Belgesi
100 TL (Toplam: 300 TL) +
Teşvik Ödülü Belgesi
100 TL (Toplam: 300 TL) +
Teşvik Ödülü Belgesi
100 TL (Toplam: 300 TL) +
Teşvik Ödülü Belgesi
400 TL + Birincilik Belgesi
300 TL + İkincilik Belgesi
200 TL + Üçüncülük
Belgesi
100 TL + Teşvik Ödülü
Belgesi
100 TL + Teşvik Ödülü
Belgesi
100 TL + Teşvik Ödülü
Belgesi
Birden fazla ödül alan okul ve kişilere ödülleri ayrı ayrı verilir. Ödüller, ödül töreni sırasında açıklanır ve
verilir. Törende herhangi bir sebeple verilemeyen ödülün takibi yapılmaz. Olağaüstü hallerde
düzenleme komitesi sınav günü programında, sonuçların açıklanması ve ödül töreni tarihinde önceden
duyurmak şartıyla değişiklik yapmak hakkına sahiptir.
5
Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Ayrıca uygun görüldüğü takdirde olimpiyatta başarılı olan
öğrenciler arasından, İzmir Üniversitesi’ne yerleşmeleri durumunda, mütevelli heyetince belirlenecek
sayı ve oranlarda öğrenim ücreti bursu verilebilecektir. Bu burs, üniversitemizin burs yönergesine
tabidir.
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Kayhan ERCİYEŞ (Başkan), İzmir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Alemdar HASANOĞLU (Başkan Yardımcısı), Matematik-Bilgisayar Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Aydın TİRYAKİ, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURT, Matematik-Bilgisayar Bölümü
Gazanfer GÜLEN, İzmir Üniversitesi Genel Sekreteri
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Alemdar HASANOĞLU
Prof. Dr. Aydın TİRYAKİ
Doç. Dr. Burhan PEKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURT
Yrd. Doç. Dr. Onur BAYSAL
Öğr. Gör. Sinem ŞAHİNER
Öğr. Gör. Pınar BARIŞ ŞAHİN
YÜRÜTME KURULU
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURT, Matematik-Bilgisayar Bölümü
Nebahat DİKBAKAN, İzmir Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı
Arş. Gör. Ege TAMCI, Matematik-Bilgisayar Bölümü
Sinem ÇINARLI, İzmir Üniversitesi Halkla İlişkiler Sorumlusu
Onur YONTAR, İzmir Üniversitesi Tanıtım Memuru
İLETİŞİM
http://www.izu-mo.com
http://www.izmir.edu.tr –Matematik-Bilgisayar Bölümü Web Sitesi
Yazışma ve Bilgi için
:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kurt
[email protected]
Onur Yontar
[email protected]
Gürsel Aksel Bulvarı, No:14, Üçkuyular – İZMİR
0 232 246 49 49
Download

buraya - İzmir Üniversitesi