www.izu.edu.tr
www.izu.tr [1]
işt
en
m
eç
il G
As
[ 2 ] www.izu.edu.tr
Ay
dı
nl
ık
Ge
le
ce
ğe
İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS
4
Vakıf ve Tarihçe6
Mütevelli Heyeti Başkanı’ndan 8
Rektör’den 9
Vizyon-Misyon-Değerler 10
Eğitim Fakültesi 14

İngilizce Öğretmenliği15

Okul Öncesi Öğretmenliği16

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
17

Türkçe Öğretmenliği18
Hukuk Fakültesi22
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi26

Psikoloji Bölümü 27
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü 28
İslâmi İlimler Fakültesi
32
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi36

İşletme Bölümü (İngilizce) 37
İktisat Bölümü (İngilizce) 38
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi42

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü43

Endüstri Mühendisliği Bölümü44

Gıda Mühendisliği Bölümü45

Mimarlık Bölümü46
Sağlık Bilimleri Fakültesi50
Hemşirelik Bölümü51
Sosyal Hizmet Bölümü52
İÇİNDEKİLER
Tıp Fakültesi 55
Yabancı Diller Yüksekokulu57
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu59
Enstitüler62
Uygulama ve Araştırma Merkezleri 68
Kütüphane71
Spor72
Kafeterya73
Eğitim Ücreti ve Burslar74
Yurt ve Konaklama75
Kariyer Merkezi ve Değişim Programları
76
Yeni Açılacak Fakülte ve Bölümler
77
Kampüste Sosyal Hayat79
Etkinlikler83
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin İş Alanları
90
Geleneğin ve Geleceğin Dillerini Öğreniyoruz
91
Akademik Kadromuz92
Kontenjanlarımız99
Ulaşım ve Kroki 100
İlim ve Zarafet Üssü:
İZÜ KAMPÜS
[ 4 ] www.izu.edu.tr
Vakıf ve Tarihçe
Mekteb-i Ziraat-i Şahane’nin kuruluşu ile
VAKIF
Osmanlı modernleşmesi sürecinde bir çok
eğitim kurumuna ev sahipliği yapan ve Sultan
II. Bayezid-i Veli Vakfı’na ait olan arazi, İlim
Yayma Vakfı’na, üniversite kurulmak üzere tahsis
edilmiştir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,
İlim Yayma Vakfı tarafından, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim
kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi bir vakıf
üniversitesi olarak kurulmuştur. Mehmed
Âkif’in hem öğrencilik hem de hocalık yaptığı
bu mekânda bugün İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi hizmet vermektedir. Mehmed Âkif
ve arkadaşlarının yemekhane salonu günümüzde
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mehmed
Âkif Ersoy Fuaye Salonu olarak kullanılmakta,
iç kapı üzeri ve çevresini tam kıtalarıyla İstiklâl
Marşı ve Âkif’in büyük portresi süslemektedir.
Aynı kampüste Mehmed Âkif Ersoy Tarım Müzesi
de yer almakta ve gençlere her fırsatta büyük
şairimizi hatırlatmaktadır.
TARİHÇE
Osmanlı Devleti döneminde zirai eğitim
konusunda ilk teşebbüs 1848 yılında Yeşilköy’de
[ 6 ] www.izu.edu.tr
gerçekleşmiştir. Ancak bu mektep çeşitli
sebeplerle ikinci eğitim yılında kapatılmıştır.
1867 yılında yayınlanan bir kararname ile vilayet
merkezlerinde birer ziraat mektebi ve numune
çiftliği kurulması öngörülmüştür. Fakat 1884
yılına kadar bu konuda herhangi bir ilerleme
kaydedilmiştir. 1884 yılında yayınlanan bir
nizamname ile Ziraat Mektebi kuruluş çalışmaları
başlatılmıştır. Bu yıllarda Ticaret Nezareti
bünyesinde Ziraat Müdür-i Umumiyesi kurulur.
Bu Müdürlüğün başına, Fransa’nın Grinyon Ziraat
Yüksek Okulu’ndan mezun olmuş Agop Amaysan
Efendi getirilir.
Okul tesisi için, Mısırlı Hurşid Paşa’nın eşi Rukiye
hanıma ait 5984 dönümlük Halkalı’daki arazi
2000 altına satın alınır. Okul yapımı için Ticaret
Nezaretinde bir hazırlık komisyonu kurularak
inşaata başlanır. Bu arada zirai öğrenim görmek
üzere Fransa’ya 8 öğrenci gönderilir. İnşaatın
birinci bölümü bitince tahsisat da biter. İnşaat iki
yıl bu şekilde bekler. Daha sonra Zihni Paşa’nın
Ticaret Nazırlığı döneminde Ziraat Müdür-i
Umumisi Nuri Bey, Fenn-i Baytari Müşaviri
Mehmed Ali Bey ve Ziraat Müfettişi Agadon
Efendi’den oluşan komisyon kurularak inşaat
tamamlanır.
Halkalı Ziraat Mektebinde ilk öğrenciler Mülkiye
baytarı talebeleridir. 1889 yılında alınan ilk 25
öğrenci derslere Ahırkapı’da bulunan Tıbbiye-i
Mülkiye Mektebi’nde, bu okulun talebeleri ile
birlikte devam ederler. Bunlardan 19’u, 1891 yılında
inşaatı henüz tamamlanmamış olan Halkalı’da ki
okula nakledilir.
Okulun resmi açılışı 13 Ekim 1892 Perşembe
günü Ziraat Bankası Müdür-i Umumisi Celal
Bey tarafından yapılır. Açılış merasiminde bir yıl
önce sınıflarını birincilikle geçen Mehmed Akif ve
Agadon Efendi’ye hediyeleri verilir.
Bu dönemde okulun adı Halkalı Ziraat ve Baytar
Mekteb-i Alisi’dir. Mehmed Ali Bey okula ilk
Müdür olarak tayin edilir. İstirati Efendi İkinci
Müdürlük, Zagaryan Efendi de Çiftlik Müdürlüğü
görevine getirilir. Ayrıca beş şubeden bir Ziraat
Teknik Kurulu oluşturulur. Bu kurulun riyasetine
Aran Efendi getirilir. Şube başkanlıklarına Agadon
Efendi, Mashar Bey, Vahan Bey ve ek görev olarak
Mehmed Ali Bey getirilirler.
1893 yılında okul ilk mezunlarını verir. Bunlar
hazırlık sınıflarına Tıbbiye-i Mülkiye mektebinde
başlamış ve 1891 yılında Halkalı’ya nakledilmiş
talebelerdir. Bunların ikinci bölümü 1894 yılında
mezun olurlar. Okul binası ziraat ve baytar
talebeleri için yetersiz kalınca 1894 yılında Baytar
Mektebi Cindi Meydanında kiralanan bir binaya
nakledilir. Bu okulun müdürlüğüne Mehmed Ali
Bey tayin edilir. Ziraat Mektebi müdürlüğüne de
Mashar Bey getirilir.
Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi ilk mezunlarını
1895 yılında verir. 1892 yılında bu okulun açılışı
sırasında kapatılan Orman Maadin Mektebi’nin
talebeleri de Halkalı’ya nakledilir. Bu durum 1910
yılında Orman Mekteb-i Alisi’nin açılışına kadar
sürer.
1908’de Meşrutiyetin yeniden ilanından sonra,
ziraatin çeşitli dallarında ihtisas görmek üzere
Avrupa’ya talebeler gönderilir. Bunlar Avrupadan
döndükten sonra okulda ihtisasları ile ilgili
şubelerde görev alırlar. Ali Rıza, Nureddin,
Süreyya Beyler Avrupa’da ihtisas yapmış
talebelerdendir.
I. Dünya Savaşı’nın başladığı 1914 yılında
diğer okullarda da olduğu gibi Halkalı Ziraat
Mektebi’nde de derslere ara verilir. Öğretmen ve
öğrencilerin büyük çoğunluğu cephelere koşarlar
ve gazi olurlar, şehitlik mertebesine ulaşırlar.
1916 yılında savaş içerisinde zirai üretim, tohum
muayenesi ve dağıtım gibi konularda duyulan
ihtiyaç üzerine okul yeniden açılır. 1922 yılında
Okul Müdürlüğü Rektörlük ünvanı alır. İlk Rektör
olan Ali Rıza Erten’i (1922-1924) Muhlis Erkmen
(1924-1927) ve Süreyya Genca (1927-1928) takip
eder.
Son Rektör Faik Bey’in döneminde çıkartılan
Islah-ı Tedrisat Kanunu’nun gereğince okul
1928 yılında kapatılır. 1930 yılında Halkalı Ziraat
Mektebi adı ile 3 yıl süreli orta dereceli meslek
okulu olarak yeniden öğretime açılır. 1980 yılında
öğretim süresi 4 yıla çıkartılır. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın onayı ile 2001-2002 Öğrenim
yılından itibaren peyzaj ağırlıklı öğretim yapması
uygun görülür ve okul Zirai Üretim İşletmesi ve
Peyzaj Meslek Lisesi adını alır.
04.07.2005 tarih ve 2005/9139 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile okul kapatılıp yerine Halkalı Zirai
Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi
Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulur.
Daha sonra arazi İlim Yayma Vakfı’na, üniversite
kurulmak üzere tahsis edilir.
www.izu.edu.tr [ 7 ]
Mütevelli Heyeti Başkanı’ndan
Prof. Dr. Ramazan EVREN
Mütevelli Heyeti Başkanı
[email protected]
Sevgili Gençler,
Üniversitemiz, gerek kurucu vakfımızın, gerekse mütevelli heyeti
üyelerimizin eğitim alanındaki yıllara dayanan engin birikimi ve köklü
bir geleneğin ürünü olarak sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir.
Biliyoruz ki üniversiteler, eğitim-öğretimde sadece teorik bilgi
yükleyen kurumlar değil gerçek hayatla iç içe oldukları oranda
başarılı olabilirler. Zira, gelişmiş ülkelerde üniversitelerle iş dünyası
arasında kurulan sinerji, gerek ekonominin gerekse eğitimin
çıtasının yükselmesinde ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu çerçevede
üniversitemiz; bir yandan tecrübeli kadrosu, diğer yandan İstanbul’daki
eşsiz konumu ile çok özel fırsatlar sunmaktadır.
Amacımız, sizleri, eğitim faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz tüm
alanlarda, geçmişle geleceği birleştiren, yerel ile evrenseli harmanlayan,
gelenekle modern arasında denge kurabilen erdemli bireyler olarak
yetiştirmektir. Bilgi üreten, strateji geliştiren, sorun çözen, ezbere değil
anlamaya dayalı, düşünmeye ve analize önem veren, sorgulayıcı bir
eğitim geleneği oluşturmaktır. Dünyanın birçok seçkin üniversitesiyle
yaptığımız akademik işbirliği çalışmalarıyla öğrencilerimizin, ünü
ülke sınırlarını aşan prestijli bir eğitim kurumu mezunu olmalarını
sağlamaktır.
Özellikle, yoğun siyasi, kültürel ve sosyal değişimlere tanık olan
yakın coğrafyamızdaki gençlerin, İstanbul’daki eşsiz kampüsümüzde,
sizlerle beraber, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına ev
sahipliği yapmak, tarihi ve kültürel hinterlandımızda değişimin
öncülerini ve yöneticilerini de yetiştirecek bir “model üniversite”
olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizleri, ailenizi ve yakın çevrenizi
de milli şairimiz Akif’in dediği gibi “Ma’rifet ve Fazilet” sahibi ‘güzel
insan’lar yetiştirme heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz.
[ 8 ] www.izu.edu.tr
Rektör’den
Prof. Dr. Mehmet BULUT
Rektör
[email protected]
Değerli Öğrenciler,
Yaşadığımız dünyada ve ülkemizde her şey çok hızlı
değişmektedir. Bu değişimde rol oynayan en önemli
etkenlerin başında “bilgi” gelmektedir. İlim ve irfan
yoluna gönül vermiş “güzel insanların” kurduğu
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin temel
önceliği; geleceğin ihtiyaçlarına göre öğrencilerini dünya
standartlarında bir yüksek eğitim ve öğretimle donatmak,
öğretim elemanlarına alanlarıyla ilgili geniş bir araştırma
altyapısı sunmak ve ulaşılan bilgi birikimini başta
ülkemiz olmak üzere tüm dünya insanlığının hizmetine
sunmaktır.
Öğrencilerimiz, üniversitemizdeki eğitim sistemi, öğretim
elemanları kalitesi, program içerikleri, sosyal kampüs
ortamı içinde kişilik ve meslekleri ile ilgili en iyi düzeye
ulaştırılarak kendisi ve çevresiyle barışık, lider kişilikli,
bilgi üreten, sorun çözen, sorgulayan, analiz yapan
bireyler olarak eğitilmekte ve geleceğe hazırlanmaktadır.
Türkiye ve dünyanın yarını, bugünün gençliğinin hangi
ölçüde “kaliteli” bir eğitim alacağı ile belirlenecektir.
Kurduğumuz fakülte, enstitü ve araştırma merkezleri,
açtığımız programlar, oluşturduğumuz akademik kadro
ve araştırma ortamında bölgesel ve küresel düzeyde daha
güzel bir geleceğin inşaası için sizleri de aydınlık yarınlara
ümitle bakıp heyecanla hazırlananlar olarak aramızda
görmek istiyoruz.
www.izu.edu.tr [ 9 ]
Vizyonumuz
Akademik ve fiziki alt yapısı ile öne çıkan, mezunları tercih
edilen, yayınları başvuru kaynağı olan ve üniversitelerimiz
arasında ilk beşte yer alan bir araştırma üniversitesi olmak.
Misyonumuz
Medeniyetimizin değerlerini özümseyen, bilim üreten,
insanlığa hizmet eden, donanımlı, geleceği şekillendiren,
erdemli ve lider insanlar yetiştirmek.
Değerlerimiz
lBilimsellik
lİddia Sahibi Olmak
lÖzgünlük
lÖzgürlük
lSürekli Gelişme
lDeğerlerimize Bağlılık
lMükemmeliyet
lDüşünceye Saygı ve Hoşgörü
lBuluşçuluk ve Yenilikçilik
lToplumumuza ve
lİnsan ve Öğrenci Merkezli Yaklaşım
[10] www.izu.edu.tr
İnsanlığa Değer Katma
www.izu.edu.tr [11]
[12] www.izu.edu.tr
EĞİTİM FAKÜLTESİ
u İngilizce Öğretmenliği
u Okul Öncesi Öğretmenliği
u Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)
u Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce)
u Türkçe Öğretmenliği
www.izu.edu.tr [13]
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Hikmet SAVCI
Dekan
Bilgi, iletişim ve teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği çağımızda, ülkelerin
gelişmişlik düzeyleri eğitime ve bilime verdikleri önemle ölçülmektedir.
Eğitim sisteminin en önemli belirleyicisi; sistemi işleten öğretmenlerin
niteliğidir. Bu bağlamda, Eğitim Fakültelerine çağın gereklerine uygun
nitelikli öğretmen yetiştirmede büyük görevler düşmektedir.
Fakültemizin temel amacı, öğrencilerimizi Türk Millî Eğitiminin Temel
İlkeleri doğrultusunda çağdaş, farklı düşünebilen, bireysel tercihlerinde
özgür, kendine güvenen, insanlık değerlerine saygılı, hoşgörülü ve özverili,
demokrasi ideallerini paylaşan, her türlü teknik ve teknolojik bilgilerle
donanmış, gelecek nesilleri emanet edebileceğimiz nitelikli öğretmenler
olarak yetiştirmektir.
Öğretmen yetiştirme programlarının vizyonu; üç temel boyutu olan
“Öğretmenlik Meslek Bilgisi”, “Alan Bilgisi” ve “Genel Kültür” alanları ile
okullarda uygulama çalışmalarını birleştirerek, tam donanımlı öğretmenleri
geleceğe hazırlamaktır.
2011-2012 öğretim yılında faaliyete geçen Fakültemiz bünyesinde, İngilizce
Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Öğretmenliği
ile 2013-2014 öğretim yılında eğitime başlayan Türkçe Öğretmenliği Bölümleri
yer almaktadır. 2014-2015 öğretim yılında Türkçe öğretim yanında %30
ingilizce öğretimi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü açılacaktır.
Fakültemizi tercih eden öğrencilerimizi tebrik ediyor, hoşgörü ve huzur
ortamında mutlu ve başarılı olacaklarına inanıyor, sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.
[14] www.izu.edu.tr
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Prof. Dr. İbrahim YILGÖR
Bölüm Başkanı
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği Bölümünün amacı çağdaş eğitimin
ilke ve esaslarına bağlı, bilimsel ve eleştirel düşünme
yeteneğine sahip, teknolojik değişimlere ayak uydurabilen,
alanındaki çağdaş gelişmeleri takip edebilen İngilizce
öğretmenleri ve bilim insanları yetiştirmektir.
İngilizce Dil Eğitimi alanında geliştirilen çağdaş yöntem ve
görüşler ışığında, ülkemizin İngilizce Öğretimi sorunlarının
çözümüne katkıda bulunabilecek ve bu dilin eğitim ve
öğretiminde etkin olarak görev alabilecek, ileri düzeyde
bilgilerle donatılmış nitelikli öğretmen ve araştırmacılar
yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir.
İngilizce Öğretmenliği Bölümü lisans programını başarı ile
tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ve
özel öğretim kurumlarında İngilizce Öğretmeni olarak
çalışabilmektedir.
www.izu.edu.tr [15]
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yrd. Doç. Dr. Latife ÇİMEN
Bölüm Başkanı
Okul Öncesi Öğretmenliği
Türkiye’nin hızla değişen sosyal yapısı, okul öncesi eğitim kurumlarına olan ihtiyacı
arttırdığı gibi iyi yetişmiş ve nitelikli okul öncesi öğretmenlerine duyulan ihtiyacı da
arttırmaktadır.
Okul öncesi dönem, büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu, hayatın en kritik dönemlerinden
biridir. Bu dönemde kazanılan alışkanlıkların, becerilerin ve bilgilerin hayatın daha sonraki
yıllarına taşınan etkileri olduğu bilinmektedir.
Programımızın temel amacı; okul öncesi dönem çocuklarının bedensel, zihinsel, duygusal
ve sosyal yönden sağlıklı bir şekilde gelişmelerini sağlamak için; çocuk gelişimi hakkında
güncel bilgiye sahip, etkili öğretim yöntem ve tekniklerini bilen, çocuklarla çalışmaktan zevk
alan, onlardan da öğrenmeyi bilen Okul Öncesi Öğretmenleri yetiştirmektir.
Programımızda bulunan alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi dersleri; çocukların
gelişimini bir bütün halinde değerlendirerek, bireysel özelliklerini dikkate alan, ilgi ve
ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamları hazırlayan ve çocukları öğrenme sürecine aktif
olarak dahil eden nitelikli okul öncesi öğretmenleri yetiştirmek için gerekli olan teorik ve
pratik bilgiyi sağlamaktadır.
Gerekli şartları sağlayan öğrencilerimizin, RPD Bölümünde çift anadal ve yandal yapma
imkanı bulunmaktadır. Mezunlarımız; resmi veya özel eğitim kurumlarında Okul Öncesi
Öğretmeni olarak görev yapabilirler. İsteyenler kendi eğitim kurumlarını açabilecekleri gibi
gerekli şartları sağlayanlar okul öncesi eğitim kurumlarının teftiş ve denetlemesinde görev
alabilirler. Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışmanın dışında, okul öncesi eğitimiyle ilgili
kitap yazımı ve materyal geliştirme konularında iş imkanı bulabilirler. Yüksek lisans ve
doktora yapanlar ise üniversitelerin akademik kadrolarında yer alabilirler.
[16] www.izu.edu.tr
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki ILGAR
Bölüm Başkanı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce)
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin amacı, bireylerin kendilerini
tanıyıp anlamalarına, yaşamsal problemlerini çözebilmelerine, doğru
tercihler yapıp sağlıklı kararlar verebilmelerine, kapasitelerini en üst
düzeyde geliştirebilmelerine, çevreleriyle olan ilişkilerini sağlıklı ve
dengeli bir şekilde yürüterek uyum sağlayabilmelerine ve kendi güçlerine
güvenmelerini sağlayarak, kişisel- toplumsal gelişimlerine yardımcı
olmaktır.
Erken çocukluk döneminden itibaren bireylere öğrenci kişilik hizmetleri
çerçevesinde gelişimsel özelliklerine uygun rehberlik ve psikolojik danışma
desteğinin sağlanması ile okullardaki eğitim-öğretimin kalite sorununun
giderilmesi mümkün görünmektedir. Çağdaş, sağlıklı ve verimli bir eğitimöğretimin gerçekleştirilmesi, ancak psikolojik danışma ve rehberlik alanının
yaklaşım, ilke ve tekniklerinin benimsenip uygulanmasıyla olasıdır.
Üniversitemizin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
bu amaçla, özellikle okul çağında çocuk ve ergenlerin gereksinimi
olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini etkin bir şekilde
gerçekleştirecek donanıma sahip ve liderlik yapabilen bireyler yetiştirmeyi
hedeflemektedir.
www.izu.edu.tr [17]
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Vildan S. COŞKUN
Bölüm Başkanı
Türkçe Öğretmenliği
Bölümümüz, Türkçenin korunması gereken bir miras, dünyada ise gittikçe
yükselen bir değer olduğunun bilinciyle ilerleyen gençlerimizi, millî ve
evrensel değerlerle donatma amacındadır.
Araştırmacı-eğitimci bir kimlik profiline sahip mezunlarımız, etkili iletişim
kurabilen, toplumsal sorumluluk alabilen, millî değerleri özümsemiş,
evrensel değerlere saygılı, vatandaşlık bilincine sahip bireyler yetiştirmek
üzere ülkemize, toplumumuza ve insanımıza hizmet verecektir.
Mezunlarımız, “Türkçe Öğretmeni” unvanıyla Millî Eğitim Bakanlığına
bağlı resmî ve özel okullarda, özel dershane ve etüt merkezlerinde
çalışabilir, yurt içi-dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarda Türkçe eğitimi
verebilirler.
Ayrıca, lisansüstü programlara devam ettiklerinde, ilgili bölümlerde
okutman veya akademisyen olarak görev alabilirler.
[18] www.izu.edu.tr
www.izu.edu.tr [19]
[20] www.izu.edu.tr
HUKUK FAKÜLTESİ
www.izu.edu.tr [21]
HUKUK FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Mustafa ATEŞ
Dekan
Hukuk Fakültesi*
Hukuk fakültemizin amacı, öğrencilerimize hukuki düşünme yeteneğini, mevcut
ve gelecekte ortaya çıkabilecek hukuki konulara adil çözümler getirebilme
kabiliyetini ve topluma hizmet bilincini kazandırmaktır. Bir araştırma üniversitesi
olma gayesiyle yola çıkan Üniversitemizin bu hedefi ile uyumlu olarak İZÜ Hukuk
Fakültemiz bir eğitim-öğretim, araştırma merkezi olarak adaletin her alanda
te’sisini hedeflemektedir. Yaşadığımız coğrafya ve medeniyetimizin hukuk mirası
başta olmak üzere çağın tüm bilgi birikimini ve metodolojisini öğrencilerimize
aktarmayı özellikle önemsiyoruz.
İZÜ Hukuk Fakültesi’nin hedefi, memleketimizin ihtiyaç duyduğu, kaliteli ve
donanımlı hukukçuların yetişmesi için altyapı oluşturmaktır. Tarihi birikimin
anlaşılması bağlamında Osmanlıcaya ayrı bir önem verilmektedir. Öğrencilerimize
Türkçe ve İngilizce derslere ilave olarak Arapça ve mesleki Almanca gibi dersleri
alma imkanı sağlanarak kendilerini geliştirme imkanı da sunulacaktır. Bunun
yanı sıra zengin ve alanında önde gelen isimlerden oluşan öğretim üyesi kadrosu
ve geniş imkanlarıyla öğrencilerin en iyi şekilde yetişmeleri için mevcut imkanlar
seferber edilecektir.
*Bu bölümde bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.
[22] www.izu.edu.tr
www.izu.edu.tr [23]
[24] www.izu.edu.tr
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
u Psikoloji (Türkçe)
u Psikoloji (%30 İngilizce)
u Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
www.izu.edu.tr [25]
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ
Dekan
İnsan ve Toplum Bilimleri, insanı, toplumsal, siyasal ve kültürel
hayatın farklı yönlerini ve boyutlarını ilgi ve inceleme alanına alan bir
şemsiye kavramdır. İnsanın psikolojik yapısı ve sosyo-kültürel eylem ve
ilişkileri ile toplumsal, siyasal ve kültürel hayat birçok bilimsel disiplin
tarafından araştırma ve inceleme konusu yapılmaktadır. İnsan ve
Toplum Bilimleri Fakültesi, bünyesinde yer alan bölümlerde disiplinler
arası bakış açısıyla insan, toplum ve siyaseti ilgilendiren konularda
eğitim vermek ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur. Programlarda
öğrenci merkezli olmaya özel önem verilmiştir.
Bu Fakültenin ilgili bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler,
konuları ve sorunları bilimsel bakış açısıyla ele alma, yeni durumlara
çözüm üretme, verileri ve olguları değerlendirme kabiliyetini sağlayacak
bilgi, beceri ve yetkinlikte eğitilmektedir. Bu anlayışdan hareketle
programların temel amacı, ulusal ve küresel konuları ve sorunları
tanıyan, gerektiğinde çözüm önerebilen, en az bir yabancı dil bilen;
araştırma, eleştirme ve analitik düşünme becerisi kazanmış, bağımsız
değerlendirme yeteneğine sahip, kendisini geliştirmeye açık gençleri
topluma kazandırmaktır.
Her bölümde Türk öğretim üyelerinin yanı sıra yabancı öğretim
üyeleri de görev almakta, ders vermekte ve akademik etkinliklere
katılmaktadır.
[26] www.izu.edu.tr
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya KÖKREK
Bölüm Başkanı
Psikoloji Bölümü (Türkçe)
Psikoloji Bölümü (%30 İngilizce)
Psikoloji bölümümüzün temel amacı, öğrencilerimize disiplinler
arası bir anlayış içinde bilgi ve deneyim kazandırmak, bireysel ve
toplumsal bilinci ve sorumluluğu yüksek mezunlar vermektir.
Programımız, öğrencinin bu farklı dallarda bilgi kazanmasını,
psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları tanımasını, sağlam bir
yöntem bilgisi ve araştırma altyapısı edinmesini öngörmektedir.
Bölümümüz, öğrencilerin temel bir bilimsel yaklaşım kazanarak
seçecekleri akademik ya da profesyonel çalışma alanları için gerekli
bilgi ve becerileri edinmelerini amaçlamaktadır. Öğrencilerin lisans
eğitimi sürecinde psikolojinin farklı alt alanlarından dersler alarak
hem disiplinler arası bir bakış açısı kazanmaları, hem de ileride
lisansüstü çalışma yapmak isteyebilecekleri alana karar vermeleri
amaçlanmaktadır.
www.izu.edu.tr [27]
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Bülent ARI
Bölüm Başkanı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programı, siyaset ve uluslararası
ilişkilerle ilgili konuların bilimsel bakış açısıyla ve farklı boyutlarıyla ele
alındığı, analiz edildiği ve sorgulandığı bir programdır. Siyaset ve Uluslararası
ilişkilerle ilgili ulusal ve uluslararası temel konuların, kuram ve uygulamaların,
hukuksal düzenlemelerin, Avrupa Birliği ile ilgili gelişmelerin ve küresel
süreçlerin birbiriyle ilişki içinde incelenmesi çağımızda gerekli olan bir
kavrayışın oluşması için önem taşımaktadır. Program müfredatı bu anlayışla
hazırlanmıştır.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programı mezunları, başta İçişleri ve
Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, bakanlıklar, müsteşarlıklar, Kamu iktisadi
teşebbüsleri, Kalkınma ajansları gibi kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık
gerektiren üst ve orta kademe yönetici pozisyonlarda görev yapabilecek
donanımda eğitim görmektedir. Bir diğer çalışma alanı, Türkiye ve dünyada
faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler gibi kurumlarda
uzmanlık-danışmanlık gibi pozisyonlardır. Bunların yanı sıra farklı özel sektör
kuruluşlarında da tercih edilirler. Ayrıca Uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği
ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de bölüm müfredatında yer alan önemli
konular arasında yer aldığından AB ile ilgili birimlerde mezunlar aranan
eleman olmaktadır.
Akademik hayata devam etmek isteyenler bu programla sağlam bir temel
kazanırlar.
[28] www.izu.edu.tr
www.izu.edu.tr [29]
[30] www.izu.edu.tr
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
www.izu.edu.tr [31]
İSLAMİ İLİMLER
FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Turan KOÇ
Dekan
İslami İlimler (%30 Arapça)
Fakültemizin amacı, Kur’an ve Sünnet’i temel alarak İslâm’ın doğru
bir şekilde anlaşılması, yorumlanması konularında eğitim-öğretim
ve ilmî çalışmalar yapmaktır. İnanç, ibadet, ahlak, tasavvuf,
felsefe, İslâm Tarihi sanat ve edebiyat İslâmi İlimler Fakültesi’nin
temel araştırma alanları arasında yer alır. Bu bağlamda çağdaş
gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan problemlere yeni yorum ve
yaklaşımlardan da yararlanarak çözüm önerileri ortaya konmaya
çalışılır. Ayrıca, lisansüstü düzeyde akademik araştırmalar yapmak,
din ve medeniyet mirasımızı yorumlayacak ve günümüz diline
tercüme edecek ilim adamları yetiştirmek, fakültemizin asli
amaçları arasında yer alır.
İslâm düşüncesinin muhtelif sahalarında sağlıklı bir din eğitimi
vermeyi temel ilke edinen fakültemiz, bir yıllık zorunlu Arapça
eğitiminin yanında aşağıdaki bölümleri ihtiva etmektedir:
• Temel İslâm Bilimleri Bölümü
• Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
• İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü
[32] www.izu.edu.tr
www.izu.edu.tr [33]
[34] www.izu.edu.tr
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
u İşletme Bölümü (İngilizce)
u İktisat Bölümü (İngilizce)
www.izu.edu.tr [35]
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Ömer İNAN
Dekan
Günümüzde bir ülkenin kalkınması ancak teknolojik gelişme ile mümkündür.
Bir ülke ancak, bilimsel ve teknolojik araştırmalar sonucu ortaya konan
bulguları süratle ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisine
sahipse dünya pazarlarında rekabet edebilme üstünlüğünü sağlayabilir.
Özellikle, gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye için küreselleşmeye ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmeye paralel olarak küçülen dünyada, yeni teknolojileri
üreten ve değerlendirebilen insanları yetiştirmek kilit noktalardan biri olarak
ortaya çıkmaktadır.
Yerli ve yabancı kuruluşları başarıyla yönetecek olan bilgiden yoksun, insan ve
kuruluşların ihtiyaç ve isteklerine odaklanamayan bir yöneticinin uzun vadede
başarılı olması beklenemez. Bu yüzden çok hızlı gelişen üstün teknolojilerle
her tür ürünü/ hizmeti üretmek ve ihtiyaç sahiplerine istenilen yer ve
zamanda sunmak daha da önemli hâle gelmektedir.
Fakültemiz bu gelişmeleri dikkate alarak öğrencilerimize salt bilgi yüklemek
yerine, verilen bilgileri kullanarak karşılaşacakları sorunları doğru anlama ve
çözme, olası risklere karşı korunma ve doğan fırsatlardan yararlanabilmeye
yönelik yaratıcı düşünme ve bağımsız araştırma yapabilme becerisi
kazandıran bir eğitim programı sunmaktadır.
Amacımız özel kesimde ve kamuda etkin hizmetler üstlenebilecek, ayrıca
kendi işini de kurabilecek, özgüveni yüksek ve girişimci insan yetiştirmektir.
Fakültemiz mezunlarını, liderlik niteliğine sahip, durumu veri olarak almayıp
eleştirel bakabilen, ekip çalışmasını başaran, teori-pratik sentezini yapabilen
bireyler olarak yetiştirmektedir.
[36] www.izu.edu.tr
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Yrd. Doç. Dr. Turgay GEÇER
Bölüm Başkanı
İşletme Bölümü (İngilizce)
İşletme (İngilizce) Bölümü’nün amacı, mezunlarını bir işletmeyi
kuracak ve işletmenin tamamını veya belirli bir fonksiyonunu
gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde profesyonel bir şekilde
yönetecek bilgi ve beceri ile donatmak ve mezunlarına yaşam boyu
öğrenme konusunda yeterli motivasyonu kazandırmaktır.
İşletme Bölümü, Erasmus değişim programı çerçevesinde İZÜ’nün
en aktif bölümü konumundadır. Bölümümüzün Erasmus programı
için sahip olduğu geniş kontenjan sayesinde, öğrencilerimizin
yaklaşık olarak yarısı bu haktan yararlanabilecek fırsata sahiptirler.
Böylelikle, Erasmus programı ile diğer ülkelere giderek eğitimlerinin
bir bölümünü orada tamamlama şansı olan öğrencilerimiz,
gittikleri ülkelerin iş ve kültür yaşamına ilişkin bilgilerle donanmış,
geniş bir vizyona sahip olarak iş hayatına atılacaklardır.
www.izu.edu.tr [37]
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Talat ULUSSEVER
Bölüm Başkanı
İktisat Bölümü (İngilizce)
İktisat Bölümü’nde temel öncelik Türkiye ve Dünya ile ilgili
ekonomik konular üzerinde odaklanarak deneyimli, donanımlı ve
alanında uzman akademisyenlerle hem yerel hem de uluslararası
alanda nitelikli eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini
en iyi düzeyde sunmaktır.
İktisat Bölümü olarak amacımız, öğrencilerimize iktisat
konularında derin bir anlayış sağlamak ve öğrencilerin bu alanlarda
yetkinliğini ileri bir düzeye çıkarmaktır. Bunu başarmak için,
bölümümüz öğrencilerimize hem yerel hem de uluslararası alanda
başarı sağlayabilmeleri adına çeşitli programlar arasından tercih
yapabileceği çift anadal ve yandal programları için özgün ve
destekleyici bir ortam sağlamaktadır. Öğrencilerimizi geleceğe en
iyi şekilde hazırlayabilmek için saygın kurumlarda staj yapmaları da
teşvik edilmektedir.
[38] www.izu.edu.tr
www.izu.edu.tr [39]
[40] www.izu.edu.tr
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
u Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
u Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
u Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
u Gıda Mühendisliği (Türkçe)
u Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce)
u Mimarlık
www.izu.edu.tr [41]
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Yahya Kemal YOĞURTÇU
Dekan
Fakültemiz, 2011-2012 Akademik Yılında eğitim-öğretime başlayan İstanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesinin ilk fakültelerinden biridir. Eğitim-öğretimine
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) ve Gıda Mühendisliği (Türkçe) bölümlerine öğrenci
alarak başlamış, bu bölümlere ilaveten 2012-2013 eğitim- öğretim yılında Mimarlık
(Türkçe), 2013-2014 eğitim- öğretim yılında Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce),
Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce) ve Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce)
programları açılmıştır. Ayrıca 2013-2014 öğretim ikinci yarıyıldan itibaren
Gıda Mühendisliği (Türkçe) ve Bilgisayar Mühendisliğinde (%100 İngilizce) yüksek
lisans programlarına başlamıştır. Ülkemizin sanayileşme açısından gelişmiş olan
bölgesinde kurulmuş olan fakültemiz, sanayi ile işbirliği yaparak ihtiyaç
doğrultusunda mühendislik alanlarında hizmetler üretmek maksadıyla yeni
bölümler açarak gelişmesine devam edecektir.
Amacımız ülkemizde, komşu ülkelerde, Balkanlarda, Afrika’da ve Türk
Cumhuriyetlerinde son yıllardaki gelişmeler doğrultusunda mühendislik alanında
yükseköğretim yapmak isteyen gençlere imkân sağlamaktır.
Öğrencilerimiz, ülkemizin çeşitli bölgelerinde endüstriyel ve teknik alanlarda
hizmet verecek bir programla yetiştirilmeleri en öncelikli hedefimizdir.
Öğrenimin devam ettiği bölümler dışında, kuruluş gayemiz doğrultusunda diğer
bölümlerde lisans ve lisansüstü öğretime başlayabilmek için akademik ve fiziki
altyapının oluşturulması çalışmaları hızla devam etmektedir. Yurtiçinde ve
yurtdışında üniversitelerle işbirliği yaparak öğrencilerimizin daha iyi bilgilerle
donatılabilmesi ve dünyayı daha iyi tanıyabilmeleri için çalışılmaktadır. İlim ve
hizmet için çıktığımız bu yolda bizlerle birlikte olacak öğrencilerimize ve öğretim
elemanlarımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.
[42] www.izu.edu.tr
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Nizamettin ERDURAN
Bölüm Başkanı
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Türkçe)
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ( %30 İngilizce)
Bilgisayar Mühendisliği programının amacı öğrencilerin bilgisayar
mühendisliğinde başarılı bir kariyer yapabilmeleri için gerekli altyapıyı
tesis etmek, teknik bilgi donanımını sağlamak, ileri akademik
dereceler yapabilecek elemanlar yetiştirmek; öğrencilerini takım
çalışması yapabilen, etik değerlere saygılı ve sosyal sorumluluğa sahip
başarılı profesyoneller olarak hazırlamaktır.
Bölümümüz; matematik, fizik ve mühendislik bilgilerini uygulama,
bilgisayar mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme
ve çözme becerisine sahip, bilimsel ve mühendislik deneylerini
tasarlayabilen ve yönetebilen, küresel ekonomik, çevresel ve sosyal
bağlamda bilgisayar mühendisliği çözümlerinin etkilerini anlayabilen
mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
www.izu.edu.tr [43]
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Cengiz GÜNGÖR
Bölüm Başkanı
Endüstri Mühendisliği Bölümü (%30 İngilizce)
Endüstri Mühendisliği, insanın da içine dâhil olduğu her türlü sistemin, organizasyonun, işletmenin kısıtlı kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanılması için
karar verme süreçlerinde bilimsel yöntemlerden faydalanan ve bu yöntemler
ışığında alternatifler arasından en iyisini seçen, sistemler ve süreçler tasarlayan
bunları organize edip yöneten bir mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisleri
süreçlerde yenilik ( ) ve sürekli gelişme ile ilgilenir. Endüstri Mühendisleri daha
kaliteli, daha ucuz, daha kolay ve hızlı bir üretim için yöntemler bulur, uygular,
uygulatır, yönetir.
Bugün Endüstri Mühendisleri ürün, hizmet ve bilgi üretiminin olduğu her
ortamda çalışma imkânına sahiptir. Endüstri Mühendisleri değişik alanlarda
çalışarak çalıştıkları organizasyonlarda verimlilik, kalite artımı, güvenli iş ortamı
sağlama, sürekli gelişim ve daha iyi bir yönetim için donanmışlardır. Endüstri
Mühendisleri fabrikalardan hastanelere, kamu kurumlarından özel sektör firmalarına, bankalardan süpermarketlere, silahlı kuvvetlerden Ar-Ge organizasyonlarına kadar çok geniş bir yelpazede çalışmakta ve çalıştıkları organizasyonlara
katkı sağlamaktadırlar.
Bölümümüz yetiştirdiği Mühendislerinin bu sonuçları elde edebilmesi için temel
bilimler, yönetim bilimleri, bilgisayar bilimleri, insan ve sosyal bilimler ve çağdaş
iletişim becerileri konularında yetkinlikleri edinmesini sağlayacak bir eğitim
planlamıştır.
[44] www.izu.edu.tr
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Bülent NAZLI
Bölüm Başkanı
Gıda Mühendisliği Bölümü (Türkçe)
Gıda Mühendisliği Bölümü ( %30 İngilizce)
Gıda Mühendisliği, üretimden tüketime bütün aşamalarda gıdaların kaliteli ve sağlıklı üretilmesi için sorumluluk alan ve mühendislik temel bilgilerini gıdaların işlenmesi, üretilmesi, geliştirilmesi,
saklanması, taşınması, pazarlanması ve tüketime sunulmasında
kullanan ve önemi gittikçe artan bir mühendislik dalıdır.
Gıda Mühendisliği bölümümüzün amacı, çağdaş düzeyde
uygulamalı eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırmalar yaparak
sağlıklı, kaliteli ve ekonomik gıda üretimini ve tasarlamasını
yapabilecek, üretimden tüketime her aşamada yeterli bilgi ve
becerilerle donatılmış “Gıda Mühendisi” yetiştirmek ve elde edilen
birikimi gıda sanayii ve toplumun faydasına sunmaktır. Bu sebeple,
uluslararası eğitim kriterleri temelinde planlanan lisans eğitimleri
ile öğrencilerimizin öncelikle gıdayı her yönü ile tanıması, akabinde
öğrendikleri mühendislik temel bilgilerini gıdanın temininde,
işlenmesinde, üretiminde, muhafazasında ve güvenliğinde
kullanabilecek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.
www.izu.edu.tr [45]
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Prof. Dr. M. Oktay CANSUN
Bölüm Başkanı
Mimarlık Bölümü
Bölümümüzün genel amacı, Mimarlık alanında kaydedilen bilimsel
ve mesleki gelişmelere duyarlı, her ortamda bilgiye ulaşma yollarını
keşfedebilen, esnek düşünebilen, sorgulayan, ilişki kurabilen, bilgiyi
dönüştürebilen, öğrenmeyi öğrenen, bu alanda çalışmalar yapabilen,
kamuoyunda mimarlık kültürünün geliştirilmesinde rol alacak yetkin
mimarlar yetiştirmektir.
Programımız çağdaş teknolojik bilgi, tarih ve toplum bilinci ile donanmış,
çevre ve etik değerlere duyarlı, üretici, uygar mimarlar yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Teori ve pratiğin bir arada yürütüldüğü eğitimimiz
sayesinde öğrencilerimizin, iş dünyasının aradığı nitelikte, mimari
kavramları iyi özümsemiş, yabancı dili güçlü, farklı disiplinler ile ortak
çalışma kültürüne ve diğer sosyal bilimler alanlarında da yeterli bilgiye
ve araştırma yapma becerisine sahip, uluslararası rekabet içinde yer alan
mimarlar olarak mezun olmaları amaçlarımız arasındadır.
[46] www.izu.edu.tr
www.izu.edu.tr [47]
[48] www.izu.edu.tr
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
u Hemşirelik Bölümü
u Sosyal Hizmet Bölümü (Türkçe)
u Sosyal Hizmet Bölümü (%30 İngilizce)
www.izu.edu.tr [49]
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Kadir CANATAN
Dekan
2012 - 2013 akademik yılında kurulmuş olan İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2013 - 2014 Güz Dönemi’nde
Hemşirelik Bölümü ile eğitime başlamıştır. Aynı yıl Bahar Dönemi’nde
Sosyal Hizmet Bölümü de Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dahil edilmiştir.
Sağlık Bilimleri Fakültesinin amacı; birey, aile ve toplumun sağlığının
korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve
rehabilitasyonunda disiplinler arası ekip çalışması yapan, birey, aile,
grup ve toplumun yaşam kalitelerini, koşulları değiştirerek ya da mevcut
koşullardan daha etkin biçimde yararlanılmasını sağlayarak arttırmayı
hedefleyen, yasal, etik ve mesleki değerlere saygılı, sağlık ve sosyal
hizmet alanlarındaki güncel eğilimleri ve gereksinimleri analiz ederek
teori ve araştırmayı uygulamaya aktarabilen, insanlığa ve ülkesine
karşı sorumluluklarını bilen profesyoneller yetiştirmektir. Bunun için
Üniversitemiz, gençlerimize, güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında,
eğitim-öğretim olanakları sağlamaktadır.
Fakültemiz mezunları, sağlık ve sosyal hizmetlerin tüm alanlarında
çalışma fırsatı bulacak şekilde yetiştirilmektedir.
[50] www.izu.edu.tr
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Candan ÖZTÜRK
Bölüm Başkanı
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Bölümü’nün amacı; insanın -tek/biricik olduğundan hareketlegüvenli, kaliteli, kültüre duyarlı bakımın organizasyonunda lider olan, bireyin
ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi,
tedavisi ve rehabilitasyonunda disiplinlerarası ekip çalışması yapan, yasal,
etik ve mesleki değerlere saygılı, sağlık hizmetlerindeki güncel eğilimleri ve
gereksinimleri analiz ederek teori ve araştırmayı uygulamaya aktarabilen,
yaşam boyu öğrenen, ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma projelerinde
yer alan, insanlığa ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen hemşireler
yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, ürettiği eğitim, araştırma ve hizmet
faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim
kurumu olmayı hedeflemektedir.
Öğretim programımız; temel tıp bilimleri, sosyal bilimler, hemşirelik bilim ve
sanatı derslerini temel alarak, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem
çözme gibi hemşirenin değişen ve gelişen rollerine öğrencilerimizi hazırlayacak
derslerden oluşturulmuştur. Yeterliliğe dayalı öğrenme yaklaşımıyla, en
son teknoloji ürünleriyle donattığımız Hemşirelik Mesleksel Beceri Eğitimi
Laboratuvarı ile öğrencilerimizin, sağlıklı ve hasta bireylere daha sistemli, daha
bilinçli, kanıta dayalı bakım vermeleri sağlanacaktır.
Ayrıca bölümümüzün uluslararası ilişkileri sayesinde öğrencilerimiz
uluslararası projelerde yer alacak, sunulan hemşirelik hizmetlerini ulusal ve
uluslararası düzeyde deneyimleme fırsatı bulacaktır.
www.izu.edu.tr [51]
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİRİNCİ
Bölüm Başkanı
Sosyal Hizmet Bölümü (Türkçe)
Sosyal Hizmet Bölümü (%30 İngilizce)
İnsan hakları ve sosyal adalet prensibinden hareketle insanı ve toplumu
odak alan sosyal hizmet bilim ve mesleğinin temel amacı, birey, aile,
grup ve toplumun sosyal işlevselliklerini artırmaya, sorunlarını çözmeye,
güçlendirmeye ve özgürleştirmeye katkı sağlamaktır.
Bu doğrultuda, toplumun tüm bireylerini yakından etkileyen yoksulluk,
yoksunluk, işsizlik, bakıma muhtaçlık, madde bağımlılığı, şiddet, suçluluk gibi
sosyal sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik politikaları uygulamak,
geliştirmek ve üretmek sosyal çalışmacıların en önemli işlevleri arasında
yer almaktadır. Bireyler arasında ırk, renk, cinsiyet, dil, din, sosyal sınıf veya
herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm insanların haysiyet, onur ve toplumsal
eşitliğini savunan bir meslek ve bilim olarak sosyal hizmet, tüm dünyada arzu
edilen sosyal değişimin evrensel değerler doğrultusunda gerçekleşmesinde
etkin rol sahibidir.
Üniversitemiz Sosyal Hizmet Bölümü, 2013-2014 Akademik yılında öğrenci
kabul etmeye başlamış, daha ilk yılında yerleştirme puanları ve doluluk
oranları bakımından üniversite tercihlerinde üst sıralarda yerini almıştır.
Programın asıl amacı, öğrencilerine temel bir bilimsel yaklaşım ışığında, kendi
seçecek oldukları akademik ya da uygulama alanlarında ihtiyaç duydukları
güçlü bilgi ve becerileri kazandırmak suretiyle nitelikli sosyal çalışmacı ve
araştırmacı yetiştirmektir.
[52] www.izu.edu.tr
www.izu.edu.tr [53]
TIP FAKÜLTESİ*
[54] www.izu.edu.tr
Tıp Fakültesi
Tıbbın uğraş alanı ve konusu insandır. Özetle insanın hayatı,
hastalıkları, sağlığı ve mutluluklarıdır.
Bu bağlamda tıbbın amacı insan sağlığına hizmet etmektir. Onu
hastalıklardan korumak ve kurtarmak, sağlık açısından yaşam kalitesini
yükseltmek, acılarını gidermek veya azaltmaktır.
Tıp Fakültemizin ana hedefi: Evrensel değerlerle donanmış, etik, yasal ve
mesleki değerleri özümsemiş, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen ve kanıta
dayalı bilgiyi kullanan, içinde yaşadıkları toplumun sağlık sorunlarına
duyarlı, temel sağlık hizmetleri ve koruyucu hekimliğe ağırlık veren,
hastası ve toplumla iyi ilişkiler kurabilen, sağlığın biyo-psiko-sosyal
bileşenlerini tanımlayabilen, temel, klinik ve sosyal bilimler arasında tam
bir entegrasyon kurabilen, ulusal ve uluslararası tıp dünyasında tercih
edilen hekimler yetiştirmek ve bilimsel araştırmalar yürütmektir.
Tıp Eğitiminin girdileri: doğduğu andan itibaren tıp fakültesine girinceye
kadar bir çok bilgi, beceri ve tutum kazanmış, tıp eğitimi açısından ham
maddeler olarak tanımlanabilecek gençlerdir. Yani tıp eğitiminin özneleridir.
Mezunların çıktıları/ kazanımları: Hekimlik mesleğini uygulamak için
gerekli bilgi ve beceri donanıma sahip tıp fakültesi mezunları eğitimin
çıktılarıdır. Mezunların kazanımları ise;
• Bilgi,
• Beceri,
• Tutum, davranış ve mesleki yetkinliklerdir.
Alınan Unvan: Tıp Doktoru
* Bu fakültede eğitime önümüzdeki yıllarda başlanması planlanmaktadır.
www.izu.edu.tr [55]
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU*
u Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü
u Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Bölümü
[56] www.izu.edu.tr
Yabancı Diller Yüksekokulu
Prof. Dr. Iryna SEMENIUK
Müdür
Istanbul Sabahattin Zaim University is struggling to be one of the nation’s
pre-eminent comprehensive universities, and its strengths lie mainly
in the area of social sciences and humanities. IZU’s objective is to build
an internationally-renowned institution that meets the aspirations of
the Turkish people. In fostering the nation’s talent it seeks to produce
graduates who will take up their roles as “outstanding exemplars for the
nation and the backbone of the society”.
The School of Foreign Languages aims at producing international multitalented graduates who have a good command of foreign languages with a
wide knowledge of Science and Art including powerful abilities to integrate
these subjects. At present, the School of Foreign Languages includes
three language majors: English, Arabic and Russian for undergraduate
studies. Every year, the School is planning to select and dispatch students
of various languages on exchange and study trips to universities both at
home and abroad. Within this content, the vision of the School of Foreign
Languages is to create functional learning environments conducive to
language learning, to equip students with the knowledge and skills that will
enable them to derive utmost benefit from the various language learning
experiences they will encounter throughout their academic studies as well
as other life aspects.
* Bu bölümlere daha sonraki yıllarda öğrenci alımı planlanmaktadır.
www.izu.edu.tr [57]
BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR YÜKSEKOKULU*
[58] www.izu.edu.tr
Beden Eğitimi Ve
Spor Yüksekoku
Spor dalları konusunda birikimli, spor teknolojisini kullanan,
sportif faaliyetleri planlayabilen, katılımı teşvik eden ve
bu açıdan bakıldığında toplum sağlığına, sağlıklı nesiller
yetiştirilmesine ve sporun kapsayıcı özelliğinden da
yararlanarak, toplumsal kaynaşmanın gerçekleştirilmesine
hizmet eden spor elemanları yetiştirmek amacıyla Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur.
* Bu bölümlere daha sonraki yıllarda öğrenci alımı planlanmaktadır.
www.izu.edu.tr [59]
[60] www.izu.edu.tr
ENSTİTÜLER
u Sosyal Bilimler Enstitüsü
u Fen Bilimleri Enstitüsü
www.izu.edu.tr [61]
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Prof. Dr. Bülent ARI
Enstitü Müdürü
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün amacı sosyal bilim dallarında
Yüksek Lisans ve Doktora programları açarak hem
kurumumuzun ve diğer yüksek öğretim kurumlarının ihtiyaç
duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmek hem de özel
sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne katkıda
bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda programlardaki
dersler, tezler ve projeler bir yandan teorik altyapının
kuvvetlendirilmesine hizmet ederken diğer yandan da
uygulamaya yönelik katkılarla günümüz sosyal hayatının
her alanındaki problemlerine etkili çözümler bulmayı
hedeflemektedir.
Bu sayede hem problemlerin kalıcı ve uygulanabilir çözümleri
ortaya konulacak hem de uluslararası düzeyde akademisyenler
bilim dünyasına kazandırılacaktır.
Üretilen akademik çalışmaların bilim dünyasına sunulması
için yapılan her türlü çalışmanın yayınlanması ve literatüre
kazandırılması enstitünün ana prensiplerden birini
oluşturmaktadır.
[62] www.izu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü
l Yüksek Lisans Programları
- Eğitim Yönetimi ve Denetimi - Tezli / Tezsiz
- İngiliz Dili Eğitimi - Tezli / Tezsiz
- İşletme Yönetimi - Tezli / Tezsiz
- Temel İslam Bilimleri - Tezli / Tezsiz
- Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı - Tezli / Tezsiz
l Doktora Programı
- Eğitim Yönetimi ve Denetimi
l
Açılması Planlanan Lisansüstü Programlar
- İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans - Doktora
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - Yüksek Lisans (Tezli* / Tezsiz) / Doktora*
- Temel İslam Bilimleri - Doktora
- İngiliz Dili Eğitimi - Doktora
- Psikoloji - Yüksek Lisans (Tezli* / Tezsiz) / Doktora*
- Sosyal Hizmet - Yüksek Lisans (Tezli / Tezsiz) / Doktora
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Yüksek Lisans (Tezli* / Tezsiz)
- Aile Danışmanlığı ve Eğitimi - Yüksek Lisans (Tezli / Tezsiz)
- Ekonomi Hukuku - Yüksek Lisans (Tezli / Tezsiz)
* Bu programların öğretim dili %30 İngilizcedir
www.izu.edu.tr [63]
Fen Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Cengiz GÜNGÖR
Enstitü Müdürü
Enstitümüzün amacı; Üniversitemiz bünyesinde çalışacak
öğretim elemanları yetiştirmek, diğer yükseköğretim
kurumlarına kalifiye eleman sağlamak ve endüstri-sanayi
ilişkilerini günümüz anlayışı ve ötesi modellere taşıyacak
bilim adamları ve yüksek mühendisler yetiştirmektir.
Üniversitemizin araştırma çalışmalarına da temel teşkil
edebilecek tez çalışmaları ile teorik ve deneysel konular
birbirini destekleyecek şekilde planlanarak, yurtiçi ve yurtdışı
ilişkilerde grup çalışmaları teşvik edilecektir.
Üretilen akademik çalışmaların bilim dünyasına sunulması
için yapılan her türlü çalışmanın yayınlanması ve literatüre
kazandırılması enstitümüzün ana prensiplerden birini
oluşturmaktadır.
[64] www.izu.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü
l Yüksek Lisans Programları
- Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği - (İngilizce) Tezli
- Gıda Mühendisliği - Tezli / Tezsiz
- Kent Çalışmaları ve Yönetimi - Tezli / Tezsiz
l Açılması Planlanan Lisansüstü Programlar
- Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm - Doktora
- Gıda Mühendisliği - Doktora
- İş Sağlığı ve Güvenliği - Yüksek Lisans (Tezli / Tezsiz)
- Sağlık Fiziği - Yüksek Lisans (Tezli / Tezsiz)
www.izu.edu.tr [65]
[66] www.izu.edu.tr
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZLERİ
www.izu.edu.tr [67]
Uygulama ve Araştırma
Merkezleri
lMEHMET AKİF ERSOY
SANAT, TARİH, EDEBİYAT VE MEDENİYET
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Milli şairimizin mezun olduğu ve öğretmenlik yaptığı bu tarihî mekânda, toplum tarafından
anlaşılıp benimsenmesine katkı sunulacak makaleler, dergiler, yayınlar, panel, konferans gibi
etkinlikler ile bölümlere akademik anlamda katkılar sağlayacaktır.
lGIDA VE TARIM
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bu merkezin amacı, öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini arttırmak, üretime doğrudan katılarak
pratik kazanmalarına katkı yapacak araştırma projelerinde yer almalarını sağlamak, tarım ve gıda
sanayiisinin problemlerini tez konusu olarak ele almak ve çözümler sunmaktır.
lYEREL VE BÖLGESEL POLİTİKALAR
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bu merkezin amacı, yerel ve bölgesel düzeyde ekonomik ve sosyal gelişmeleri, bölgesel sorunları
bilimsel olarak inceleyip yorumlamak ve bu alanda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler
üretmek, bu amaçla uygulama modelleri geliştirmek, üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum
kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
lULUSLARARASI İSLAM EKONOMİ VE FİNANSI
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bu merkezin amacı, İslam ekonomisi ve faizsiz bankacılık konularında nazari ve uygulamalı
araştırmalar yapmak, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, yapısal sorun ve imkânları bilimsel olarak
inceleyip yorumlamak, bu alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek, bu amaçla
uygulama modelleri geliştirmektir.
lİPEKYOLU MEDENİYETLERİ Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkez; kendi kültür ve medeniyetimizin her alan ve düzeydeki açılımlarını merkeze alarak, Asya
Afrika ve Avrupa’da ipekyolu güzergahında ki ülkelerin kültürel, sosyal ve medeniyet değerleri ile
ilgili araştırma, geliştirme ve uyguluma çalışmaları yapar. Geliştireceği yeni yorum ve yaklaşımlarla
üniversitede ki tüm eğitim ve öğretim porgramlarına akademik anlamda katkılar sağlamaya çalışır.
[68] www.izu.edu.tr
Uygulama ve Araştırma
Merkezleri
lİSTANBUL
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkez; başta kendi medeniyetimiz olmak üzere, çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş istanbul’un
kültürel, sosyal ve medeniyet değerleri ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları
yapar; üniversitenin başta lisans ve lisansüstü olmak üzere, her tür ve düzeyde ki akademik
araştırmalarını, kültürel ve sosyal faaliyetlerini destekler.
lUZEM
Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Merkezimiz, Örgün öğretim programlarında verilmekte olan bazı derslerin uzaktan öğretim yoluyla
verilebilmesi için ilgili fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezlerinde uzaktan öğretim
faaliyetlerini düzenler.
Kamu ve özel kuruluşların uzaktan öğretim alanındaki danışmanlık ve uzaktan öğretim
imkanlarından yararlanma taleplerini, gerektiğinde ilgili birimlerle birlikte projelendirir ve yürütür.
Uzaktan öğretim yoluyla yapılabilecek kursları, seminerleri, konferansları ve benzerlerini düzenler,
bu programlarda görev alacak öğretim elemanlarını belirler, görevlendirir, işbirliği ve koordinasyonu
sağlar; sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini verir.
lTÜRKÇE EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ - (TÖMER)
Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer
isteklilere Türkçeyi öğretmek, Türk dili ve kültürünü dünyaya tanıtmak, kültürler arası iletişime
katkıda bulunmaktır.
lSÜREKLİ EĞİTİM
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bu merkezin amacı, Üniversitede örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında
Türkiye’nin altyapısal, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı verecek nitelikli insan
kaynağı kazandırmak için kısa ve orta süreli eğitim programları düzenlemek ve bu doğrultuda
uzmanlık, danışmanlık ve proje hizmetleri vererek Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum
kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
www.izu.edu.tr [69]
KÜTÜPHANE
[70] www.izu.edu.tr
Kütüphane
Üniversitemizdeki eğitim-öğretime destek vermenin yanında,
Halkalı ve civarında ikamet eden insanlarımıza da hizmet
vermenin bilincinde olarak kendimizi geliştirmekteyiz. Bu amaç
doğrultusunda koleksiyonumuzu üç yıl içerisinde 15.000’e
yakın kitap, 155 basılı süreli yayına ulaştırdık. Üniversitemizin
eğitim verdiği bölümler ile öğrenci ve personelimizin isteklerini
de dikkate alarak kütüphane koleksiyonunu düzenli olarak
zenginleştirmekteyiz.
Mesleki eğitim almış deneyimli personeli ile 2011-2012 eğitim
öğretim yılı başından itibaren hizmet veren kütüphanemizde
gelişen teknoloji her alanda takip edilmekte ve uygulanmaktadır.
Basılı kitap, süreli yayın vb. kaynakların yanında, zengin
muhtevaya sahip olan 14 adet elektronik veri tabanı da
kütüphanemizde araştırmacıların hizmetine sunulmuş
durumdadır.
Öğrencilerimizin sosyo-kültürel yönlerini geliştirici projeler
üretmenin yanı sıra, öğrencilerimiz ve öğrenci kulüplerimizin
yapmış oldukları projelere de her zaman gereken destek
verilmektedir.
İnternetten araştırma yapmanın yanı sıra, kişisel amaçlı web
kullanımı için de kullanılabilen 16 adet bilgisayar kütüphanemizde
hizmete sunulmaktadır. Koleksiyonumuzu daima geliştirerek,
kısa sürede her konuda örnek gösterilebilecek nitelikte
olmak hedefiyle büyümeye devam eden bir kütüphanemiz
bulunmaktadır.
www.izu.edu.tr [71]
SPOR
Üniversitemizde öğrencilerin ve personelin yararlanabileceği kapalı
spor salonu, masa tenisi salonu ve standart ölçülerde çim futbol sahası
mevcuttur. Kapalı Spor Salonu: 310m² alana kurulu olan salon, 2012
yılında hizmete açılmıştır. 110 kişilik seyirci kapasitesine sahiptir. Kapalı
Spor Salonunda badmington, hentbol, basketbol, voleybol ve salon
futbolu oynanabilmektedir. Masa Tenisi Salonu: Standart ölçülerde iki
adet tenis masasından oluşmaktadır. Üniversitemizde açık alanlar da
streetball (Sokak Basketi) Basket ve Voleybol sahası mevcuttur. Ayrıca
2013-2014 Akademik yılında Üniversitemiz Futbol, Futsal, Masa Tenisi
ve Bilek Güreşi branşların da takımlarını kurmuştur, talep edilmesi
durumunda diğer branşlarda takımlar kurulabilmekte veya kurslar
düzenlenebilmektedir.
[72] www.izu.edu.tr
KAFETERYA
Üniversitemizde öğle ve akşam yemekleri ile kahvaltı
servisi yapılan kafeterya salonu bulunmaktadır.
Lezzetli menü seçenekleri yanında ayrıca tabldot menü
de verilmektedir. Kafeteryamızın denetimleri, periyodik
olarak Gıda Mühendisliği Bölümümüz tarafından
yapılmatadır.
Oyun salonu, eğlence merkezi ve açık oturma alanları
bulunan kampüsümüzde öğrencilerimiz, üniversite
yaşantısının olmazsa olmazı kampüs hayatının tüm
güzelliklerini yaşamaktadır.
www.izu.edu.tr [73]
EĞİTİM ÜCRETİ
VE BURSLAR
Üniversitemizde zengin burs seçenekleri mevcut olup, ÖSYM merkezi
yerleştirme sonucu öğrencilerimize Tam Burslu, %75 Burslu, %50
ve %25 Burslu kontenjanlarımız ayrılmıştır. Bunların dışında; başarı
bursu, ihtiyaç bursu ve spor-sanat bursları da verilmektedir.
Üniversitemizin kurucu vakfı olan İlim Yayma Vakfı, bugüne kadar
onbinlerce lisans ve lisans üstü üniversite öğrencisine burs vermiştir.
Şimdi bu imkanlar size sunulacaktır.
2014-2015 eğitim öğretim yılında üniversitemize ilk kez kayıt
yaptıracak öğrenciler için öğrenim ücreti KDV dahil 23.000 ’dir.
Öğrenim ücreti anlaşmalı bankanın sistemine ve prosedürlerine
uygun sözleşme düzenlenmesi koşulu ile peşinatı kayıt sırasında,
kalan taksitleri Eylül-Mayıs ayları arasında olmak üzere 9 eşit taksite
bölünerek alınır.
Ayrıca üniversitemiz öğrencileri, çift anadal ve yandal programlarının
kabul şartlarını sağladıkları takdirde, kontenjan dahilinde
üniversitemizin bir başka lisans programında normal öğrenim
süresince ücretsiz olarak çift anadal ve yandal yapabilirler.
[74] www.izu.edu.tr
YURT ve
KONAKLAMA
Üniversitemizin Kampüsü içerisinde inşa edilen Kız ve Erkek Yurtları 2014-2015 akademik yılından
itibaren Öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacaktır. Kız Öğrenci yurdumuz 300 Erkek öğrenci
yurdumuz ise 322 kapasiteli olup, öğrencilerimizin kaliteli barınma imkânları yanında ihtiyaçlarına
yönelik tesis edilmiştir. Öğrencilerimize evlerindeki sıcaklığı ve samimiyeti hissettirmek üzere
kurulan yurtlarımızda tek kişilik, 1-3 ve 4 kişilik odalarımızın yanı sıra spor salonu, kafeterya,
internet bağlantısı, masa tenisi, fitness, dairelerde televizyon ile sinema ve konferans salonu
bulunmaktadır.
www.izu.edu.tr [75]
KARİYER MERKEZİ ve
DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkıda
bulunarak onları mezuniyet sonrası iş hayatına
çok yönlü hazırlamak ve başarılı olacakları meslek
tercihlerinde yol göstermek amacıyla kurulmuş bu
birim, öğretim sırasında elde edilen teorik bilgilerin
pratikle geliştirilmesini ve teorik bilgilere pratik bir
alt yapı hazırlayarak öğrencilere alanlarında deneyim
kazandırılmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede
Üniversitemizde Kariyere yönelik Konferanslar,
Kurslar ve Teknik geziler düzenlenmektedir.
Üniversitemiz, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Asya’dan Afrika’ya, Amerika’ya; dünyanın
birçok farklı ülkesinden üniversiteler ile ikili anlaşmalar yaparak değişim programları kapsamında
öğrencilerini yurt dışına gönderme seçeneklerini sunmaktadır.
Öğrencilerimiz, başta ERASMUS olmak üzere, Mevlana, Farabi ve diğer değişim programları
çerçevesinde dünyanın ve ülkemizin farklı bölgelerindeki üniversitelerin sunduğu eğitim ve diğer
imkânlardan yararlanabilmektedirler.
Avrupa Gönüllü Hizmetleri (AGH) kapsamında akredite olan üniversitemiz, bu program dâhilinde
öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine imkân sağlayan gönüllü faaliyetlere katılarak farklı boyutta
uluslararası tecrübe kazanmalarına da olanak sağlamaktadır.
[76] www.izu.edu.tr
YENİ AÇILACAK
FAKÜLTE ve BÖLÜMLER
Ülkemizin gelişme planı ve ihtiyaçları gözetilerek üniversitemizin hazırlamış olduğu stratejik
planlama neticesinde gelecekte hizmet vermeyi amaçladığımız fakülteler belirlenmiştir.
lEĞİTİM FAKÜLTESİ
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
- Matematik Öğretmenliği
- Üstün Zekalılar Öğretmenliği
lİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
- Sosyoloji
lMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
- İnşaat Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
lSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
- Beslenme ve Diyetetik
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
lBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
- Spor Yöneticiliği
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
lECZACILIK FAKÜLTESİ
lDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
www.izu.edu.tr [77]
KAMPÜSTE
SOSYAL HAYAT
[78] www.izu.edu.tr
Kampüste Sosyal Hayat
Rektörler Kampüsümüzde Buluştu
Kolej Müdür ve Yöneticileri Kampüsümüzde
Mehmet Akif ve Gölgeler Bilgi Şöleni
Kültürlerarası Yetkinlik Çalıştayı
Anadolu Ajansı ve Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı
İZÜ TÖMER’de Suriyeli Öğrencilere Türkçe Eğitimi
Hicretin Tarihsel ve Güncel Önemi Konferansı
Ortaöğretimden Yükseköğretime Sorunlar ve
Çözüm Önerileri Paneli
www.izu.edu.tr [79]
Kampüste Sosyal Hayat
TTNET Genel Müdürü Öğrencilerimizle Buluştu
5. Oyunlarla Kitap Sergisi
Kadın ve Siyaset Eğitim Programı Kampüsümüzde
İstiklal Marşı’nın Kabulünün 93’üncü Yıldönümü
‘Sanatın İncelikleri’ Adlı Serginin Açılışı Gerçekleşti
T.C. Merkez Bankası Başkanı Doç. Dr. Erdem Başçı
Kampüsümüzde
Aliya İzetbegoviç’in Bosna Hersek’in
Bağımsızlığındaki Rolü
Hormonlar ve İnsan Davranışları
[80] www.izu.edu.tr
Kampüste Sosyal Hayat
Danışmanlık ve Psikoloji Eğitimi Programlarında
Kültürel Derinliği Birleştirme
Ortadoğu ve Afrika’da TİKA
Erken Tanı Hayat Kurtarır Paneli Gerçekleştirildi
İslami Ekonomi ve Finans Sempozyumu İZÜ‘de
D. Afrika Ülkelerinin Kalkınmasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım
21. Yüzyılda Öğretmen Olmak
2014- 2015 İnsani Yardıma ve Yoksulluğa Uluslararası Bakış
Yeni Logomuz Öğrenciler Tarafından Belirlendi
www.izu.edu.tr [81]
ETKİNLİKLER
[82] www.izu.edu.tr
Etkinlikler
Rektör-Öğrenci Buluşması
BİM İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su Haluk Dortluoğlu
Kampüsümüzde
Medeniyet Fikri ve Öncü Kuşak Konferansı - Yusuf Kaplan
Abdurrahman Dilipak Semineri
Yavuz Bülent Bakiler’ den Mehmet Akif’i Dinlemek
Kulüp Danışman Hocaları İle Toplantı
Ekrem Kızıltaş’la “Medyanın Gerçek Yüzü” Semineri
28 Şubattan Günümüze Türkiye Paneli
www.izu.edu.tr [83]
Etkinlikler
İlim Yayma Vakfı’na Ziyaret
İZÜ Masa Tenisi Turnuvası
Mesnevi Okumaları Programı
Okçuluk Vakfı’na Ziyaret
Oyuncak Müzesi Gezisi
Pakistanlı Yetimler İçin Kermes
Rehberlik Tanışma Çayı
Çekul Vakfı Ziyareti
[84] www.izu.edu.tr
Etkinlikler
Sarıyer Atatürk Arborotorium Gezisi
Sinan Süleymaniye’de Tiyatro Oyununa Katılım
2.İZÜ Kışfest
Koç Müzesi Gezisi
Gitar Kursu
Klasik Araba Müzesi “Gezisi
Bahar Yarıyıl Kulüp Başkanları Toplantısı
Hazırlık Maçı
www.izu.edu.tr [85]
Etkinlikler
Borsa İstanbul Ziyareti
Dolmabahçe Gezisi
İkna Odaları Belgeseli Gösterimi
Suriye’ye Yardım Kampanyası
Üniversitemizin Geleceğini Konuştuk
Beden Dili ve İmaj Eğitimi
İşaret Dili Eğitimi
Çanakkale Şehitlerimizi Anma Etkinliği
[86] www.izu.edu.tr
Etkinlikler
CNR Kitap Fuarı Gezisi
“Aşure Günü “etkinliği
Kan Bağışı Kampanyası
Mardin’e Kitap Kampanyası
Prof.Dr. Coşkun Çakır’la Sabahattin Zaim’i Anlamak
İstanbul’un Mimari Kimliği Seminerine Katılım
İZÜ 1. Okuma Şenliği‘nde Atakent Mine
Anaokulu Öğrencilerini Ağırladık
Kütüphane Haftası Geleneksel Yürüyüşü İZÜ
Kütüphanesi ve Öğrenci Kulüplerimizle Katıldık
www.izu.edu.tr [87]
Etkinlikler
“1915 Harmanyeri” Tiyatro Gösterimi
2014 İZÜ Satranç Turnuvası
Aşiyan Gezisi
Rehabilitasyon Merkezi Ziyareti
Balat Fotoğraf Çekimi
Buz Pateni Eğitimi
Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü Üniversitemizde
Bolu Abant Gezisi
[88] www.izu.tr
Etkinlikler
Sezai Karakoç Ziyareti
İstanbul Fotoğraf Müzesi
Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası
2014 Zow Mobilya Fuarına katılım
Hazırlık Maçı
Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası
Zeytinburnu Kültür Merkezi Teknik Gezisi
Tüyap Kitap Fuarı
www.izu.tr [89]
GELECEĞİN ÜNİVERSİTESİ
GELECEĞİN İŞ ALANLARI PROJESİ
Üniversitemiz Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü tarafından, geleceğe yönelik plan
yapmakta zorluk çeken ve doğru tercih yapmak
isteyen lise öğrencileri için başlatılan, “Geleceğin
Üniversitesi, Geleceğin İş Alanları” projesi bu sene
01 Ekim 2014 tarihi itibarıyla başlıyor. Geçtiğimiz
sene İstanbul’da 160 eğitim kurumu ile bir araya
gelerek, yaklaşık 12 bin öğrenciye bilgilendirme
yaptığımız projemiz dahilinde her hafta farklı lise
ve dershanelerden yüzlerce öğrenciye seçecekleri
bölüm ve kariyer planlamaları hakkında ücretsiz
rehberlik desteği verdik.
• Dünyada ve Türkiye’de yükseköğretimde
yaşanan gelişmeler nelerdir?
Ülkemizde ve dünyada, iş alanlarında yaşanan
gelişmeler, gelecekte ön plana çıkacak meslekler
ve doğru bir kariyer planlaması için yapılması
gerekenler konusunda öğrencilerin bilgilenmesini
amaçlayan projemiz;
• İş imkanları yüksek bir bölüm mü? Sizi mutlu
edecek bir bölüm mü?
Ekim 2014 - Haziran 2015 tarihleri arasında
aşağıdaki başlıklar çerçevesinde devam edecektir.
[90]
[90] www.izu.edu.tr
www.izu.tr
• Ülkemizde ve dünyada iş alanlarında yaşanacak
gelişmeler ve değişim sonrası öne çıkacak
meslekler hangileridir?
• Doğru tercih nasıl yapılır?
• Hangisi önemli; Üniversite mi? Bölüm mü?
• Büyük şehirde okumak mı? Kendi şehrinde
okumak mı?
• Bir kampüs üniversitesinde okumak mı?
• Şehir dışında bir üniversitede okumak mı?
• Araştırma odaklı girişimci bir üniversite mi?
• Mezun vermeye odaklı bir üniversite mi?
• Yabancı dilde eğitim mi? Anadilde eğitim mi?
#adayöğrencilerimizilebuluşuyoruz
GELENEĞİN VE GELECEĞİN
DİLLERİNİ ÖĞRENİYORUZ
İçinde bulunduğumuz bilgi çağı ve küreselleşen
dünyada yabancı dil öğrenmek, yükseköğretim yapan
ve kariyer oluşturmak isteyen gençlerimiz için büyük
önem taşımaktadır. Geleceğin inşasında her alanda söz
sahibi olacak gençler yetiştirme misyonuyla yola çıkan
üniversitemiz, gençlerimizin en az bir yabancı dil öğrenerek
mezun olmaları için her türlü imkânı sağlamaktadır.
Tüm Öğrencilerimize Yabancı Dil Öğrenme Fırsatı Sunuyoruz
Üniversitemizdeki tüm öğrencilerimize istekleri dahilinde
ücretsiz yabancı dil öğretimi imkanı verilmektedir.
Öğrencilerimizin kendi tercihleri doğrultusunda kayıt
yaptırabilecekleri ücretsiz İngilizce, Arapça ve Osmanlıca dil
kurslarımız mevcuttur. Kayıt yaptıran öğrencilerimizden tek
istenen, %85 devam zorunluluğunu yerine getirmeleridir.
2014-2015 Akademik Yılı İçin Rusça ve Çince Kursu da
Öğrencilerimizin Hizmetine Giriyor
Halihazırda öğrencilerimize hizmet veren İngilizce, Arapça ve
Osmanlıca kurslarımıza ilave olarak Rusça ve Çince kursu da
2014-2015 Akademik Yılında öğrencilerimize sunulacaktır.
4 Yılda En Az 2 Yabancı Dil ve Geleneğimizin Dili Osmanlıca
Herhangi bir dil kursuna sıfırdan başlayan bir öğrencimiz
alanında uzman öğretim elemanlarımız tarafından
verilen kurslar sayesinde, yabancı dil bilgilerini ileri
düzeye taşıyabilmektedir. Böylelikle, ülkemizin ve
dünyanın geleceğini şekillendirmeye talip, istekli ve
azimli öğrencilerimiz, üniversitemizde geçirecekleri
dört yıl içerisinde, istedikleri yabancı dilleri rahatlıkla
öğrenebilmektedirler.
www.izu.edu.tr [91]
Akademik Kadromuz
EĞİTİM FAKÜLTESİ
SIRA
UNVANI
ADI SOYADI
DOKTORA / ALANI
1
Prof. Dr.
Hikmet SAVCI
Atatürk Üniversitesi - Analitik Kimya
2
Prof. Dr.
Iryna SEMENIUK
Donetsk National University - Almanca Anabilim Dalı
3
Prof. Dr.
İbrahim YILGÖR
Atatürk Üniversitesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı
4
Prof. Dr.
Keith M. DAVIS
The University of North Carolina at Greensboro - Eğitim Bilimi
5
Doç. Dr.
Greta Anne HONESS
Universtiy of California - Psikoloji
6
Doç. Dr.
Vildan COŞKUN
İstanbul Üniversitesi - Eski Türk Edebiyatı
7
Yrd. Doç. Dr.
Abdül Kasım VARLI
Bristol University - İngiliz Dili Edebiyatı
8
Yrd. Doç. Dr.
Belgin PARLAKYILDIZ
Gazi Üniversitesi - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
9
Yrd. Doç. Dr.
Bilal YILDIRIM
Fırat Üniversitesi - Eğitim Bilimleri
10
Yrd. Doç. Dr.
Emrah GÖRGÜLÜ
University of Simon Fraser - Dil Dilim
11
Yrd. Doç. Dr.
Ertuğrul ORAL
Marmara Üniversitesi - YeniÇağ Tarihi
12
Yrd. Doç. Dr.
Fatma YAŞAR EKİCİ
Marmara Üniversitesi - İlköğretim - Okul Öncesi Öğretmenliği
13
Yrd. Doç. Dr.
Hatice V. BAYRAKTAR
Marmara Üniversitesi - Sınıf Öğretmenliği
14
Yrd. Doç. Dr.
Kemalettin PARLAK
Marmara Üniversitesi - Eğitim Bilimleri
15
Yrd. Doç. Dr.
Latife ÇİMEN
Sakarya Üniversitesi - Sosyoloji
16
Yrd. Doç. Dr.
M. Yüksel ERDOĞDU
Ankara Üniversitesi - Ölçme ve Değerlendirme
17
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Zeki ILGAR
Atatürk Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Reh. Psikolojik Danış.
18
Yrd. Doç. Dr.
Necmettin ÖZMEN
İstanbul Üniversitesi - Yeni Türk Edebiyatı
19
Yrd. Doç. Dr.
Nil Didem ŞİMŞEK
Marmara Üniversitesi - Türkçe Öğretmenliği
20
Yrd. Doç. Dr.
Nur ÇAYIRDAĞ ACAR
Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Eğitim Bilimleri
21
Yrd. Doç. Dr.
Özlem Z. GÜLSEREN
University of Penn State - Yetişkin Eğitimi
22
Arş. Gör.
Ayşe Büşra DÖNMEZ
23
Arş. Gör.
Emre YAZICI
24
Arş. Gör.
Tuba KALAY
[92] www.izu.edu.tr
Akademik Kadromuz
HUKUK FAKÜLTESİ
SIRA
UNVANI
ADI SOYADI
DOKTORA / ALANI
1
Prof. Dr.
Mustafa ATEŞ
Ankara Üniversitesi - Medeni Hukuk
2
Yrd. Doç. Dr.
Ali Emrah BOZBAYINDIR
University of Cologne- Kamu Hukuku
3
Yrd. Doç. Dr.
Gülşah BOSTANCI BOZBAYINDIR
Galatasaray Üniversitesi - Kamu Hukuku
4
Yrd. Doç. Dr.
İlhan YİĞİT
İstanbul Üniversitesi - Özel Hukuk
5
Yrd. Doç. Dr.
Murat YILDIRIM
Marmara Üniversitesi - Uluslararazı Vergi Hukuku
6
Yrd. Doç. Dr.
Ramazan ARITÜRK
Marmara Üniversitesi - Kamu Hukuku
7
Yrd. Doç. Dr.
Selim BİÇEN
University Of Wales at Aberystwyth - Hukuk
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SIRA
UNVANI
ADI SOYADI
DOKTORA / ALANI
1
Prof. Dr.
Bülent ARI
Bilkent Üniversitesi - Tarih
2
Prof. Dr.
Abd Al Fattah EL AWAISI
University Of Exeter - Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi
3
Prof. Dr.
Terence Mıchael HONESS
University of Exeter - Psikoloji
4
Yrd. Doç. Dr.
Alper ENGELER
İstanbul Üniversitesi - Adli Bilimler
5
Yrd. Doç. Dr.
Faruk KANGER
Marmara Üniversitesi - Din Eğitimi
6
Yrd. Doç. Dr.
Mert AKCANBAŞ
University of Louisiana - Psikoloji
7
Yrd. Doç. Dr.
Nur ÇAYIRDAĞ ACAR
Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Eğitim Bilimleri
8
Yrd. Doç. Dr.
Şebnem CANSUN
University of Grenoble - Siyasal Bilimler
9
Yrd. Doç. Dr.
Turgay ŞİRİN
Sakarya Üniversitesi - Felsefe ve Din Bilimleri
10
Yrd. Doç. Dr.
Yullia KRYVENKO
National Aviation University - Sosyal Felsefe
11
Yrd. Doç. Dr.
Zekeriya KÖKREK
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
12
Arş. Gör.
Ayşe Beyza BIÇAKÇI
13
Arş. Gör.
Fatma Elif ERGÜNEY
14
Arş. Gör.
İlyas ÇALIŞKAN
www.izu.edu.tr [93]
Akademik Kadromuz
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
SIRA
UNVANI
ADI SOYADI
DOKTORA / ALANI
1
Prof. Dr.
Turan KOÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi - İslam Medeniyeti ve Sosyal
Bilimler
2
Prof. Dr.
Hayrettin KARAMAN
Marmara Üniversitesi - Tefsir Hadis
3
Prof. Dr.
İsmail Lütfi ÇAKAN
Erzurum Atatürk Üniversitesi - Hadis
4
Prof. Dr.
Mohamed Harb Abdelhamed
ZENATY ABDI
İstanbul Üniversitesi - Yeniçağ Tarihi
5
Prof. Dr.
Ziya KAZICI
Atatürk Üniversitesi - İslami İlimler
6
Yrd. Doç. Dr.
Abdulmuttalip ARPA
Selçuk Üniversitesi - Tefsir
7
Yrd. Doç. Dr.
Mohamad Adnan DARWICH
Al Azhar University - Usulu Fıkıh
8
Yrd. Doç. Dr.
Nurgül MECİT
Africa International University - Arapça Öğretiminde
Metodolojiler ve Eğitim Yöntemleri
9
Yrd. Doç. Dr.
Özlem GÜNEŞ
İstanbul Üniversitesi - Eski Türk Edebiyatı
10
Arş. Gör.
Yasir BEYATLI
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SIRA
UNVANI
ADI SOYADI
DOKTORA / ALANI
1
Prof. Dr.
Ömer İNAN
İstanbul Üniversitesi - İktisat
2
Prof. Dr.
Mehmet BULUT
Utrecht University - İktisat Tarihi
3
Doç. Dr.
Talat ULUSSEVER
The University of Kansas - Ekonomi
4
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa ÇAKIR
Johannesburg University - Ekonomi ve Ekonometri
5
Yrd. Doç. Dr.
Özgür KÖKALAN
İstanbul Üniversitesi - İşletme Yönetimi ve Organizasyon
6
Yrd. Doç. Dr.
Turgay GEÇER
Marmara Üniversitesi - Bankacılık
7
Yrd. Doç. Dr.
Yusuf Okan KAVUNCU
University of California - Ekonomi
8
Arş. Gör.
Mehmet Akif BERBER
9
Arş. Gör.
Murat İŞIKER
[94] www.izu.tr
www.izu.edu.tr
Akademik Kadromuz
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SIRA
UNVANI
ADI SOYADI
DOKTORA / ALANI
1
Prof. Dr.
Yahya Kemal YOĞURTÇU
University of Bath - Katıhal Fiziği
2
Prof. Dr.
Adem ELGÜN
Atatürk Üniversitesi - Gıda Bilimi ve Teknolojisi
3
Prof. Dr.
Bülent NAZLI
İstanbul Üniversitesi - Besin Hijyeni ve Teknolojisi
4
Prof. Dr.
Cengiz GÜNGÖR
The University of Pittsburgh - Endüstri Mühendisliği
5
Prof. Dr.
Erol GÜRDAL
İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimarlık Yapı
6
Prof. Dr.
M. Nizamettin ERDURAN
The University of Edinburgh - Fizik
7
Prof. Dr.
Mehmet Oktay CANSUN
İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimarlık Yapı
8
Prof. Dr.
Mümin YAMANKARADENİZ
Atatürk Üniversitesi - Matamatik
9
Prof. Dr.
Özkan İŞLER
İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimarlık
10
Prof. Dr.
Serhan DAĞTAŞ
Purdue University - Elektrik-Elektronik Mühendisliği
11
Doç. Dr.
Fatih KOÇAN
Case Western Reserve University - Bilgisayar Mühendisliği
12
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet ALTUNDAĞ
Georg-August Universitat Göttingen - Matematik
13
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Ziyaettin ÖZBİLEN
14
Yrd. Doç. Dr.
Aydın Mustafa ERMURAT
15
Yrd. Doç. Dr.
Ertan ERMİŞ
University of Greenwich - Gıda Mühendisi
16
Yrd. Doç. Dr.
Farzad KIANI
Dokuz Eylül Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği
17
Yrd. Doç. Dr.
Halime PEHLİVANOĞLU
Trakya Üniversitesi - Gıda Mühendisi
18
Yrd. Doç. Dr.
Hüsniye İMAMOĞLU
Mississippi State University - Gıda Bilimi
19
Yrd. Doç. Dr.
Iram FATİMA
Kyung Hee University - Bilgisayar Mühendisliği
20
Yrd. Doç. Dr.
İbrahim GÜLSEREN
Penn State University - Gıda Bilimi
21
Yrd. Doç. Dr.
İlknur YÜKSEL
Mimar Sinan Üniversitesi - İç Mimarlık
22
Yrd. Doç. Dr.
Muhamed FAHİM
Kyung Hee University - Bilgisayar Mühendisliği
23
Öğrt. Gör. Dr.
Banu METİN
Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Gıda Mühendisliği
24
Arş. Gör.
Cemil Faruk DURMAZ
University of Ontario Institute of Technology - Makine
Mühendisliği
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - İşletme Üretim
Yönetimi ve Pazarlama
www.izu.edu.tr
www.izu.tr[95]
[95]
Akademik Kadromuz
25
Arş. Gör.
Mehmet DEMİRCİ
26
Arş. Gör.
Mehmet Zahid BÜYÜKÖZER
27
Arş. Gör.
Merve TOMAŞ
28
Arş. Gör.
Muhammed Yusuf ÇAĞLAR
29
Arş. Gör.
Recep İBİLOĞLU
30
Arş. Gör.
Serhat ANIKTAR
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SIRA
UNVANI
ADI SOYADI
DOKTORA / ALANI
1
Prof. Dr.
Kadir CANATAN
Erasmus University at Rotterdam - Sosyoloji
Prof. Dr.
Adem ESEN
İstanbul Üniversitesi - Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
Prof. Dr.
Mehmet Emin KÖKTAŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi - İslam Medeniyeti ve
Sosyal Bilimler
Doç. Dr.
M. Candan ÖZTÜRK
Ege Üniversitesi - Çocuk Sağlığı Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr.
Aklime DİCLE
Ege Üniversitesi - Sağlık Bilimler Enstitüsü Cerrahi
Hastalıklar Hemşireliği
6
Yrd. Doç. Dr.
Deniz Adnan ÇOBAN
İstanbul Üniversitesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
7
Yrd. Doç. Dr.
Emre BAYSAL
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon
8
Yrd. Doç. Dr.
Hasan ALPAGU
University of Vienna - İktisat
9
Yrd. Doç. Dr.
İsmail ÇAĞLAR
Leiden University - Beşeri Bilimler
10
Yrd. Doç. Dr.
Mazen HASHEM
University Of California - Sosyoloji
11
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet BİRİNCİ
Beykent Üniversitesi - İşletme
12
Yrd. Doç. Dr.
Özlem MERT
Marmara Üniversitesi - Hemşirelik
13
Arş. Gör.
Dilek YILDIRIM
14
Arş. Gör.
Fatih ALTUN
15
Arş. Gör.
Sena ÖKSÜZ
2
3
4
5
[96] www.izu.edu.tr
Akademik Kadromuz
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
SIRA
UNVANI
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
1
Prof. Dr.
Iryna SEMENIUK
Müdür
2
Okutman
Handan YURTDAKAL
İngilizce Hazırlık
3
Okutman
İbrahim Abdüsselam ABUSSERIAH
Arapça Hazırlık
4
Okutman
İsa KAR
İngilizce Hazırlık
5
Okutman
Layaly Al DARAZI
Arapça Hazırlık
6
Okutman
N. Feyza HARMAN (BAYRAKLI)
İngilizce Hazırlık
7
Okutman
Polat ERDOĞAN
İngilizce Hazırlık
8
Okutman
Tarek Alı Mohammad ALNAWWAM
Arapça Hazırlık
9
Okutman
Tuğçe KOÇ
İngilizce Hazırlık
YABANCI DİL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
1
Prof. Dr.
Ömer İNAN
Koordinatör
2
Okutman
Altuğ Ahmet GÜNEY
Osmanlıca
3
Okutman
Zehra ÖKSÜZ
Osmanlıca
www.izu.edu.tr [97]
Kontenjanlarımız
[98] www.izu.edu.tr
Kontenjanlarımız
Program / Bölüm
Adı
Puan
Türü
%100
Burslu
%75
Burslu
%50
Burslu
%25
Burslu
Ücretli
Genel
Toplam
Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
MF-4
5
10
25
-
-
40
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
MF-4
5
10
25
-
-
40
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
MF-4
5
10
25
-
-
40
Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce)
MF-4
5
10
25
-
-
40
Gıda Mühendisliği (Türkçe)
MF-4
5
10
25
-
-
40
Hemşirelik
MF-3
4
6
22
8
-
40
Hukuk
TM-2
20
-
30
50
-
100
İktisat (İngilizce)
TM-1
5
10
25
-
-
40
İngilizce Öğretmenliği
DİL-1
4
-
8
28
-
40
İslami İlimler (%30 Arapça)
YGS-4
10
15
15
-
-
40
İşletme (İngilizce)
TM-1
5
10
25
-
-
40
Mimarlık
MF-4
6
-
6
6
42
60
Okul Öncesi Öğretmenliği
YGS-5
4
-
4
4
28
40
Psikoloji (%30 İngilizce)
TM-3
4
-
4
4
28
40
Psikoloji (Türkçe)
TM-3
4
-
4
4
28
40
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
TM-3
4
-
4
4
28
40
TM-3
4
-
4
4
28
40
Siyaset Bilimi ve Ulus. İliş. (İngilizce)
TM-2
5
10
25
-
40
Sosyal Hizmet (%30 İngilizce)
TM-3
4
6
12
18
-
40
Sosyal Hizmet (Türkçe)
TM-3
4
6
12
18
-
40
Türkçe Öğretmenliği
TS-2
4
-
8
20
8
40
(%30 İngilizce)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Türkçe)
www.izu.edu.tr [99]
ULAŞIM VE KROKİ
Bahçeşehir
TEM Halkalı Çıkışı
Avruya Oto Yol
TEM
TEM
Halkalı
Meydan
T.C.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Halkalı /Güneşli
Sapağı
Halkalı
Çamlık Parkı
Halkalı Sapağı
Oyak
Siteleri
İnönü Mah.
Yenibosna
Küçükçekmece
Gölü
Sefaköy
Bağlantısı
(Metrobüs)
E5
ey
utb
hm
Ma tatürk ı
A alan
a
ı
Hav lantıs
Bağ
Nish İstanbul
E5
E5
CNR Expo
İstanbul Dünya
Ticaret Merkezi
E5
Florya
Yenibosna
Metro
Atatürk
Havalimanı
E-5 Yolu
Basın Ekspres Yolu
TEM Otoyol
Kampüsümüz, Küçükçekmece Halkalı‘da yer almaktadır. İstanbul’un merkezi bir konumunda bulunan
kampüsümüze İETT ve özel halk otobüsleri, dolmuşlar, ticari ve özel araçlarla kolayca ulaşım imkânı
bulunmaktadır. Ana arterlerin kesişme noktasında olan üniversitemiz, metrobüs, havaalanı, otogar, E-5 ve TEM
otoyoluna yakındır.
Üniversitemiz;
* Yenibosna Metro ve Sefaköy Metrobüs Durağı’na 10 dk.
* Atatürk Havalimanı’na 10 dk.
* Otogar’a 20 dk. uzaklıktadır.
[100] www.izu.edu.tr
Download

www.izu.edu.tr