İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ
NİSAN 2014

YIL 3

SAYI 22
www.izu.edu.tr
14. Beytul Makdis
Uluslararası Akademik Konferansı
İZÜ’de Gerçekleştirildi
 T.C. Merkez Bankası Başkanı Kampüsümüzde
 Anadolu Ajansı ve Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı
 Kültürel Yetkinlikte Şefkatli Bakım Konferansı
HABERLER
01 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
14. Beytul Makdis Çalışmaları
Uluslararası Akademik Konferansı
Beytul Makdis Çalışmaları’nı Batı Asya’ya
tanıtmayı amaçlayan 14. Beytul Makdis Çalışmaları
Uluslararası Akademik Konferansı, 28 Nisan
Pazartesi ve 29 Nisan Salı günü İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi’nde gerçekleşti. Sempozyum
öncesinde 26 Nisan Cumartesi gününden itibaren
üç günlük akademik çalıştay yer aldı. Çalıştay, “1.
Uluslararası Beytul Makdis Elçileri ve Beytul Makdis
Çalışmalarında Öncü Bilim Adamları Akademik
Forumu”
başlığı
altında
yapıldı.
Çalıştayda
önümüzdeki 10 yıl (2014–2024) için Beytul Makdis
Çalışmaları’nın stratejisi belirlendi. Bu çerçevede
Beytul Makdis Çalışmaları’nı desteklemek ve
daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere uluslararası
üniversite ve vakıf gibi kuruluşların oluşturulması
gündeme geldi
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
02 İZÜ HABER
HABERLER
Sempozyumun
açılış
konuşmasını
Arapça gerçekleştiren rektör Prof. Dr.
Mehmet Bulut bir de müjde verdi. Prof. Bulut,
sempozyum vesilesiyle İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi’nde yüksek lisans ve
doktora seviyesinde eğitim verecek Beytul
Makdis Araştırmaları Merkezi’nin kurulacağını
duyurdu. TİKA adına konuşan TİKA Ortadoğu
ve Afrika Daire Başkanı Doç. Dr. Enver Arpa
ise Beytul Makdis ile ilgili tarihi ve bilimsel
çalışmalara
olan
desteklerinin
devam
edeceklerini vurguladı. Açılış oturumunun bir
diğer konuşmacısı, Kuzey Malezya Üniversitesi
(Universitiy Utara Malaysia) Beytul Makdis
Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Dr. Emin erReşid bin Yatiban, enstitülerinde Arapça,
İngilizce ve Malay dillerinde doktora eğitimi
yapılacağını haber verdi. Açılış oturumunun
diğer konuşmacıları; Malezya Üniversitesi İslami
Araştırmalar Akademisi’nden Dr. Muhammed
Raslan bin Muhammed Nur ve Filistin Dayanışma
Derneği’nden (FİDDER) Muhammed Muşayniş
oldu.
Açılış
oturumun
son
konuşmacısı
ise “imkansız bir şey yoktur”, “değişim
ve özgürlüğü yöneten bilgidir” ilkeleriyle
sempozyumu düzenleyen Prof. Dr. Abdulfettah
el-Uveysi’ydi. Sempozyum başkanı Prof. elUveysi, Beytul Makdis Bilimsel Projesi hakkında
ayrıntılı bilgiler verdi. El-Uveysi bu projenin,
1990 yılından beri tedricen, adım adım bilimsel
ve akademik çalışmalar düzeyinde yapıldığını;
ayrıca hedeflerinin doğru terimleri kullanmak,
metotlarının da uzmanlaşarak olgunlaşmak
olduğunu açıkladı.
Sempozyumun ilk oturumunda üç tebliğ
yer aldı. Dr. Heysem Fethi Ratrut, “Kur’an
Arkeolojisinde Beytul Makdis” başlığıyla Beytul
Makdis ve Kabe arasındaki mimari benzerlikten
söz etti. Dr. Halid el-Uveysi, “Beytul Makdis
ve Kutsal Toprakların Hududu” adlı tebliğinde
Beytul Makdis sınırlarının Kudüs ve Filistin’i
de kapsamak üzere çok daha geniş olduğunu
söyledi. Sempozyumda dikkatleri çeken bir
tebliğ ise “Rum Suresi Çerçevesinde Beytul
Makdis Fethinin Müjdelenmesi” başlığıyla Yard.
Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa tarafından sunuldu.
Dr. Arpa Endülüslü müfessir İbn Berrecan’a
dayanarak Beytul Makdis Şehri’nin fethinin
yakın bir tarihte olabileceğini haber verdi.
Salı günü başlayan ikinci oturumun ilk
tebliği Dr. Nur Mahmud Ebu Assab tarafından
“Emeviler Döneminde Hıristiyan İbadet Yerleri”
başlığıyla sunuldu. İkinci tebliğde ise Dr. Emin
er-Reşid bin Yatiban, “Doğu ile Batı Arasındaki
Mesafeye Bir Köprü Olarak Beytul Makdis:
Harun er-Raşid ve Charlemagne Arasındaki
İlişkiler” başlığıyla Harun Reşid ve Charlemagne
03 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
HABERLER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
arasında mektuplaşma ve hediyeleşmelerin
Kuran
olduğunu, bu yazışmaların merkezinde Beytul
İngiltereli fotoğrafçı Muhsin Kelbi ise “İslam’ın
Makdis’in yer aldığını ve bunlarla ilgili bilgilerin
Cevheri Beytul Makdis: Görsel Bir Sunum”
sadece batılı kaynaklarda zikredildiğini anlattı.
başlığı ile Müslüman olduktan sonra yaklaşık
Bakışında”
isimli
tebliğini
sundu.
Üçüncü oturumda Dr. Kerim Faruk el-Huli,
30 yıldır arşivlediği Beytul Makdis fotoğraflarını
“Salahaddin’in Beytul Makdis Fetih Hutbesine
kendi hissiyatıyla anlattı. Ayrıca Kelbi, Mescidi
Dair Bir Okuma” adlı tebliğinde Salahaddin
Aksa’ya
Eyyübi döneminde Beytul Makdis’in dünya için
Medine’de ve Hacerül Esved’de hissettiği
bir başlangıç noktası olarak görüldüğünü ifade
kokuyla aynı olduğunu söyledi.
ilk
girdiğinde
hissettiği
kokunun
etti. İkinci tebliğde Dr. Mahir Yunus Ebu Minşar,
Beşinci ve son oturumda, Filistin’deki
“Bir Sürgün Merkezi olarak Beytul Makdis:
şartlar nedeniyle sempozyuma gelemediğinden
İhanet mi, Şereflendirme mi? Başlığıyla Beytul
konuşmasının video kaydını gönderen Prof.
Makdis’in Memlük sultanları gözünde bir terbiye
İbrahim Cabir, “Beytul Makdis’in Günümüzde
ve bereketlenme merkezi olarak kabul edildiğini
Karşılaştığı Tehlikeler” isimli tebliğini sundu.
anlattı.
Prof. Cabir, İşgalci kuvvetlerin, Müslümanların
Muhammed
Mescidi Aksa’yı ziyaretlerini ve burada namaz
Raslan bin Muhammed Nur, “Beytul Makdis:
kılmalarını engellemeye çalıştığını ve adım adım
Dördüncü
oturum’da
Dr.
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
04 İZÜ HABER
HABERLER
Beytul Makdis Şehri’ndeki Müslüman izleri yok
konuşmasında, Princeton Üniversitesi Advanced
edip şehri Yahudileştirmeye çalıştığını anlattı.
Studies programında karşılaştığı Yahudi bir
Oturumun ve sempozyumun son tebliğini
profesörün, Beytul Makdis’te barışı sağlamak
Mahmut Attun, “Gençlerin Beytul Makdis için
için Osmanlı sistemini aradıklarını aktardı. Prof.
Yapabileceği
sundu.
Bulut konuşmasının devamında İslam’ın sadece
faaliyetlere
Beytul Makdis değil dünyanın tüm sorunlara
Attun,
Faaliyetler”
gençlerin
başlığıyla
yapacakları
Beytul Makdis’deki gençleri de dahil etmeleri,
farklı şehirlerde Beytul Makdis meydanlarının
kurulması,
Salahaddin
Eyyubi
zamanında
Diyarbakırlı kadınların Mescidi Aksa için gülsuyu
hazırlaması gibi, Beytul Makdis’in yeniden
kazanılması için şimdiden yapılabilecek projeleri
anlattı.
Günün
yetecek çözümlere sahip olduğunu vurguladı.
14. Beytul Makdis Çalışmaları Uluslararası
Akademik Konferansı, rektör Prof. Dr. Mehmet
Bulut tarafından çalıştay ve sempozyuma katılan
konuşmacılara, Beytul Makdis Elçileri’ne, Beytul
Makdis Çalışmalarında Öncü Bilim Adamları’na
ve Beytul Makdis Çalışmaları Diploma programı
kapanış
ilk mezun öğrencilerine hediyelerin takdim
Makdis
edilmesi ile kapandı. Toplam dört gün süren çok
ile ilgili son görüşlerini dile getirildi. Rektör
yönlü Beytul Makdis programı toplu fotoğraf
Prof. Dr. Mehmet Bulut ise yaptığı kapanış
çekimi ile sona erdi.
oturumunda
sonunda
gerçekleşen
konuşmacılar
Beytul
HABERLER
05 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Anadolu Ajansı ve
Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı
mesajlar veriyor ancak bunu Arapça ’ya çevirip
bu bölgelere yayın yapan milli bir kurum
bulunmuyordu. Bu yayınları bizim ülkemizin
ajansı değil, yayın yapılan bölgelerin ajansı
da değil, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin büyük
ajansları yapıyordu. Bu çok vahim bir durumdur.
Biz Anadolu Ajansı olarak bu büyük mahkumiyeti
ortadan kaldırmak için yayın yaptığımız dil
sayısını 7’ye yükselttik. Hedefimiz 11 dil” dedi.
Anadolu Ajansı’nın bugün, Ortadoğu’nun en
çok Arapça yayın yapan haber ajansı olduğunu
belirten Öztürk, ajansın 82 ülkede 65 uyruktan
2288 çalışanı olduğunu söyledi. 100.yıl hedefleri
eden
kapsamında “Anadolu Ajansı Haber Akademisi”
ediyor.
Projesini hayata geçirdiklerini belirten Öztürk,
22 Nisan 2014 Salı günü Halkalı Merkez
“Maalesef Türkiye’deki iletişim fakülteleri iyi
kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz “Anadolu
durumda değiller. Özellikle yabancı dil konusunda
Ajansı ve Yeni Nesil Gazetecilik” adlı konferansta
çok gerideler. Büyük bir ülke olarak sadece
konuğumuz Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu
iletişim sektöründe değil her alanda nitelikli ve
Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk oldu.
yabancı dil bilen insana ihtiyacımız var. Biz ajans
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından
olarak Haber Akademisi’nde yabancı dilde haber
düzenlenen, Kemal Öztürk’ün Anadolu Ajansı’nın
yazabilen muhabirler yetiştiriyoruz” dedi.
Üniversitemiz,
konferanslar
100.yıl
gündemi
düzenlemeye
hedeflerini
takip
devam
aktardığı
konferans,
öğrencilerimizin de katılımıyla interaktif bir
etkinlik oldu.
Sosyal
medyanın
meydana
getirdiği
dönüşümü “Dijital Devrim” olarak nitelendiren
Öztürk
konuşmasına
şöyle
devam
etti;
1920 yılında kurulan Anadolu Ajansı’nın
“Türkiye’de günde 8 milyon tweet atılıyor. Bu
kuruluş amacı ve geçirdiği değişimleri aktararak
çok ciddi bir rakam. Bu durum insanlarda bir
konuşmasına başlayan Kemal Öztürk, ajansın
haber bunalımı yaratıyor. İnsanlar artık sürekli
kısa bir süre öncesine kadar rakibi yabancı
telefonlarına bakıyorlar. Dijital Devrimin en büyük
ajanslardan geri kaldığına dikkat çekti. 2011
etkilerinden biri de gazete tirajlarının düşmesi
yılında değişen yönetimle birlikte ajansın 100.
oldu. Ancak bu yeni medya da beraberinde pek
yıl hedefleri çerçevesinde atağa kalktığını
çok problemi getirdi; dezenformasyon, bilgi
belirten Öztürk, “Türkiye gibi büyük bir ülkenin
kirliliği, bilgi güvenliği ve hukuki muhataplık
Başbakanı konuşuyor, Ortadoğu’yla ilgili önemli
gibi…”
www.izu.edu.tr
06 İZÜ HABER
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Üniversitemiz Halkalı Merkez Kampüsümüzde 30 Nisan
2014 Çarşamba günü düzenlenen etkinlikte T.C Merkez Bankası
Başkanı Doç. Dr. Erdem BAŞÇI’yı konuk olarak ağırladık T.C.Merkez
Bankası Başkanıyla iktisat üzerine yapılan söyleşiye her bölümden
öğrencimiz ve akademisyenlerimiz yoğun ilgi gösterdi.
Rektörümüzün hoş geldiniz konuşmasıyla başlayan etkinlik,
BAŞÇI’nın yaptığı konuşma sonrasında soru-cevap kısmıyla
devam etti. Merkez Bankası’nın kuruluş aşamasından başlayarak,
gelişimini ve bugününü anlatan Erdem BAŞÇI, ülkelerin Merkez
Bankalarına neden ihtiyaç duyduğu konusunda bilgiler verdi.
Merkez Bankası sisteminin ilk defa Amerika’da kurulduğunu
belirten BAŞÇI, bundan önceki serbest bankacılık döneminin bu
ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekti.
Kolej Yöneticileri Kampüsümüzde
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet
BULUT, İstanbul’da eğitim alanında önde gelen
kolej müdürleri ve yöneticileri ile kampüsümüzde
düzenlenen kahvaltı toplantısı ile bir araya geldi.
Eğitim
alanında
yapılabilecek
işbirliklerinin
görüşüldüğü toplantıda Prof. Dr. Mehmet BULUT,
üniversitemizin ön plana çıkan yönlerini anlattı.
İstanbul’da eğitim faaliyetlerini yürüten,
Bahçelievler İhlas Koleji, Ümraniye İrfan Koleji,
Esenler Devran Koleji, Başakşehir Çınar Koleji,
Başakşehir Ensar Koleji, Gaziosmanpaşa Mavigün
Koleji, Maltepe Tekden Koleji, Maltepe Gökyüzü
Koleji ve Ümraniye Bilgiçağ Koleji müdürleri
ile
yöneticileri,
İstanbul
Sabahattin
Zaim
için çok önemli. Bu 3 dili bilen insan büyük Türkiye
için bir şeyler söyleyebilir”dedi. Üniversitemizi
diğer
üniversitelerden
ayıran
farklılıklara
değinen Prof. Dr. Mehmet BULUT, üniversitenin
Üniversitesi Halkalı Kampüsünde düzenlenen
hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgiler vererek,
kahvaltıda buluştu. Toplantıda konuşan Prof.
işbirliklerine hazır olduklarını söyledi. Kahvaltının
Dr. Mehmet BULUT, üniversitede öğrenim gören
ardından Prof. Dr. Mehmet BULUT, lise müdür
öğrenciler için yabancı dilin önemine vurgu
ve
yaparak, “İngilizce, Arapça ve Osmanlıca bizim
çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
yöneticilerine
kampüsümüzde
yürütülen
HABERLER
T.C. Merkez Bankası Başkanı
Doç. Dr. Erdem Başçı ile İktisat
Üzerine Söyleşi
HABERLER
07 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Kültürlerarası Hemşirelik;
Kültürel Yetkinlikte Şefkatli Bakım Konferansı
Üniversitemiz Hemşirelik Bölümü tarafından
Hemşirelik” konulu konuşmasında, “Kültürlerarası
9 Nisan 2014 Çarşamba günü düzenlenen,
Hemşirelik” kavramının tarihçesi, bugünü ve
“Kültürlerarası Hemşirelik; Kültürel Yetkinlikte
gelecekteki yeri ve önemine vurgu yaptı.
Şefkatli Bakım Konferansı” İstanbul’da bulunan
eğitim ve araştırma hastanelerinin çalışanlarını,
akademisyenleri
ve
hemşirelik
bölümü
öğrencilerini bir araya getirdi.
İstanbul
Sabahattin
Zaim
Üniversitesi
Halkalı Kampüsünde gerçekleşen konferansta,
Avrupa Kültürlerarası Hemşireler Derneği’nin
(European Transcultural Nurses Association ETNA) Kurucu Üyesi Prof. Dr. Rena Papadopoulos
ve Avrupa Kültürlerarası Hemşireler Derneği’nin
Prof. Dr. Rena Papadopoulos, “Kültürel
Yetkinlikte Şefkatli Bakım: 21. Yüzyıl Hemşireliği
İçin Bir Fırsat” başlıklı konuşmasında, hemşirelik
bakımında “Kültürel Yetkinlikte Şefkatli Bakım”
kavramı ile günümüz hemşireliğinde şefkat
yaklaşımına eleştirel bir bakış açısı getirmiş ve
İngiliz, Macar ve Türk hemşirelerinin bu kavrama
ilişkin algılarını yansıtan araştırma sonuçlarına
değinmiştir.
Kurucu Üyesi olan, Üniversitemiz Hemşirelik
Konferansa, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Candan Öztürk konuştu.
Araştırma Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman
Günümüzün
çok
kültürlü
dünyasında
kültürel yetkinlikte bakım kavramının özellikle
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim
ve
Araştırma
Hastanesi,
Yedikule
Göğüs
hemşirelik mesleğindeki yerinin ve öneminin
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
giderek arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Candan
Başakşehir Devlet Hastanesi ve Başarı Hastanesi
Öztürk, “Bu alandaki bilimsel araştırmalar,
bakım hizmetleri müdürleri, müdür yardımcıları,
toplantılar ve kongreler ile bilgi ve beceriler
eğitim hemşireleri ile İZÜ Sağlık Bilimleri
geliştirilmeye çalışılmaktadır” dedi. Doç. Dr.
Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları
Öztürk,
ve öğrencileri katıldı.
“Geçmişten Günümüze Transkültürel
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
08 İZÜ HABER
Üniversitemiz
tarafından
düzenlenen
Uluslararası
Konferanslar
Serisi’nin
İZÜ
dokuzuncu etkinliği “Müslümanlığın Geleceğini
Sömürgecilikten Kurtarma: Bilgi ve Güç”
başlığında gerçekleştirildi. Leeds Üniversitesi’nden
Öğretim Üyesi Dr. Salman Sayyid’in konuşmacı
olduğu konferansta, Batı tarafından yıllarca
sömürgeleştirilen Müslüman ülkelerin durumu
masaya yatırıldı.
Medeniyet kendini Batı üzerinden tanımladığı
için Doğu’nun yeterince araştırılmadığına ve
öğrenilmediğine dikkat çeken Sayyid, “Genel
görüşe göre, medeniyet merkezi olan Batı’yı
anlamak için çok çaba harcanmalı pek çok kitap
okunmalı. Ancak batılı olmayan bir medeniyeti
anlamak için tek bir kitap okumanın yeterli
olduğu düşünülüyor. Bu yanlış bir bakış açısıdır.
Afganistan’ı anlamak için tek bir kitap okumak
yeterli değildir” dedi.
İngiltere’nin
kolonisi
olduğu
yıllarda
Hindistan’da yaşanan olayları örnek gösteren
Sayyid,
“Hindistan
1930’larda
dünyada
görülmemiş bir kıtlık yaşadı, bu yakın
zamanlarda Çin’de yaşanan kıtlıktan çok daha
büyük bir felaketti. Ancak Çin’de yaşananlar
dünya gündeminde yer alırken, Hindistan’da
sömürgecisi İngiltere sebebiyle yaşanan kıtlık
dünya gündemine gelmedi” dedi.
Müslüman ülkelerin ilerlemesi için sadece
siyasi güç ya da ekonominin bir işe yaramayacağını
söyleyen Salman Sayyid, “Ekonomi, siyaset ve
bilgi bir araya geldiğinde kalkınma daha sağlıklı
ve hızlı oluyor. Bunların birbirinden ayrılması
mümkün değildir. Kalkınma tüm bu unsurların bir
araya girmesiyle olabilir” dedi.
İclal Aydın Öğrencilerimiz ile Buluştu
Oyuncu ve Yazar İclal Aydın, İstanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği
bölümü tarafından düzenlenen, Anlatım Türleri
dersindeki söyleşiye katıldı. Türkçe Öğretmenliği
bölümü öğrencileriyle bir araya gelen İclal Aydın,
son kitabı Bir Cihan Kafes’in yazılış öyküsünden
bahsetti.
Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin
yoğun katılımıyla gerçekleşen söyleşi, İclal
Aydın’ın özgeçmişinin okunmasıyla başladı.
Ancak daha sonra sahneye gelen İclal Aydın,
hayatını ve bugüne kadar yaşadığı önemli olayları
ayrıntılarıyla öğrencilerle paylaştı. Yazarlık
kariyerine nasıl başladığını anlatan İclal Aydın,
basamakları bir bir çıkarken yaşadığı sorunlardan
da bahsetti. Bir Cihan Kafes kitabının yazım
sürecinin çok uzun sürdüğüne dikkat çeken
İclal Aydın, kitabı yazarken yaşadığı olayları ve
kitapta geçen olayların hikayelerinin öğrencilerle
paylaştı. Söyleşi İclal Aydın’ın öğrencilerin
sorularını yanıtlamasıyla son buldu.
HABERLER
İZÜ Uluslararası Konferanslar Serisi 9
HABERLER
09 İZÜ HABER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
www.izu.edu.tr
Geleceğin Üniversitesi,
01 Ekim 2013-15 Haziran 2014
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından bu yıl ikinci etabı düzenlenen, “Geleceğin Üniversitesi,
Geleceğin İş Alanları” projesi 01 Ekim 2013 – 15 Haziran 2014 tarihleri arasında devam etti. Üniversite ve
kariyer seçiminde doğru tercih yapmanın önemini konu edinen “Geleceğin Üniversitesi, Geleceğin İş Alanları”
Projesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yol gösteriyor. Proje kapsamında liseler ziyaret ediliyor veya
kampüsümüze davet ediliyor, öğrencilerin gelişen ve önemi artan iş alanları , mesleklerin olumlu ve olumsuz
yönleri, üniversite tercihleri, bölümlerin taban puanları ve buna benzer konulardaki soruları cevaplanıyor.
Seminerlerimiz sonunda öğrenciler tarihi dokusuyla ön plana çıkan ve doğa ile içiçe olan kampüsümüzü
geziyor, akademisyenlerimiz ile görüşüyor ve kendi liselerinden mezun İZÜ öğrencileri ile sohbet edebiliyorlar.
NİSAN AYINDA BULUŞTUĞUMUZ LİSE VE DERSANELER
l Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi
l Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi
l Bağcılar Barbaros Anadolu Lisesi
l Kadıköy Ahmet Sani Gezici Lisesi
l Sultangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi
l Başakşehir Çınar Koleji
l Eyüp Alibeyköy Anadolu Lisesi
l Küçükçekmece Bilim Koleji
l Kağıthane Anadolu Lisesi
l Beykoz Acarkent Doğa Koleji
l Şişli Mecidiyeköy Anadolu Lisesi
l Küçükçekmece Halkalı Okyanus Koleji
l Ümraniye Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
l Başakşehir Birikim Dersanesi
l Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
l Sultangazi Kültür Dershanesi
l Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Lisesi
l Esenler Kültür Dershanesi
l Küçükçekmece Marmara Lisesi
l Küçükçekmece Halkalı Uğur Dershanesi
l Bayrampaşa Tuna Lisesi
l Sultangazi Küçükköy Anadolu Kız Meslek Lisesi
l Beykoz Fevzi Çakmak Lisesi
l Ataşehir Üniversite Tanıtım Fuarı
Önder İmam Hatip Liseliler Buluşması
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İHL
Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
10 İZÜ HABER
01 Ekim 2013-15 Haziran 2014
Fen Bilimleri Dershanesi Üniversite Fuarı
Fatih Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi
Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bursa Yıldırım İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yalova Anadolu İmam Haip Lisesi
Eskişehir Üniversite Tanıtım Günleri
Küçükçekmece Toki Halkalı Lisesi
Sultangazi Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Küçükçekmece Bilim Koleji
Kadıköy Fatih Okyanus Koleji
Eskişehir Üniversite Tanıtım Günleri
Önder İmam Hatip Liseliler Buluşması
HABERLER
, Geleceğin İş Alanları
KULÜP HABERLERİ
11 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Orhan Kemal’in Oğlu Işık Öğütçü’yü Ağırladık
8 Nisan Salı günü Mehmet Akif Edebiyat Kulübü ve
üniversitemiz tarafından düzenlenen etkinlikte Orhan
Kemal’in oğlu Işık Öğütçü üniversitemizde ağırlandı.
Yazarlarımızı anmak amacıyla etkinlikleri düzenleyen
Mehmet Akif Edebiyat Kulübü ve üyeleri, vefalı bir
evlattan babasını, Orhan Kemal’i dinledi.
Bursa’da Tarihe Tanıklık Ettik
Üniversitemiz Sosyal Gençlik Kulübü tarafından
organize edilen tarihi Bursa gezisi, 48 öğrencimizin
katılımıyla gerçekleştirildi. 23 Nisan Çarşamba gecesi
yola çıkan kafilemiz, yol boyunca eğlenceli dakikalar
geçirdi. Bursa Ulu Camii’de kılınan sabah namazının
ardından profesyonel rehber eşliğinde Ulu Cami’nin tarihi
ve yapılışıyla ile ilgili etkileyici bilgiler dinleyen kafilemiz,
daha sonra şehir turuna başladı.
Gezi
kapsamında
sırayla
Osmanlı
Devleti’nin
kuruluşunda önemli roller üstlenen I. Murat, Osman Gazi
ve Orhan Gazi’nin Türbeleri, Üftade Hazretleri Türbesi,
Atatürk Köşkü, İnkaya Çınarı ve Karagöz Müzesi gezildi.
Girişimcilik Kulübümüz BİM’i Konuk Etti.
Üniversitemiz
Girişimcilik
Kulübü
tarafından
düzenlenen etkinlikte, BİM İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su
Haluk Dortluoğlu “Türkiye’de Başarılı Pazarlamacılık
Örneği; BİM” konulu seminer verdi. Halkalı Merkez
Kampüsümüzde
düzenlenen
etkinliğe
başta
Gıda
Mühendisliği olmak üzere tüm bölümlerden öğrencilerimiz
yoğun katılım gösterdi.
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
2 Nisan Çarşamba günü Mehmet Akif Edebiyat Kulübü
İstanbul ve Edebiyat gezisi gerçekleştirdi. Yrd. Doç. Dr. Necmettin
Özmen, Yrd. Doç. Dr. Özlem Güneş ve Yrd. Doç. Dr. Nil Didem
Şimşek’in de katıldığı gezinin ilk durağı İstanbul Üniversitesi Balta
Limanı Sosyal Tesisleri idi. Tesisde boğaza nazır bir öğlen yemeği
ardından ikinci durak Yazar Tevfik Fikret’in evi ve mezarının
bulunduğu Aşiyan Müzesi idi.
Sesli rehber eşliğinde müzeyi gezip Tevfik Fikret’in mezarını
ziyaret ettikten sonra Aşiyan Mezalığına giderek Ahmet Hamdi
Tanpınar ve Yahya Kemal’in mezarları da ziyaret edildi. Etkinlik
Rumeli Hisarına yapılan yürüşle sona erdi.
Değer Temelli Liderlik
Rehberlik Kulübü yenileyen, geliştiren ve düşündüren
konular üzerinde düzenlediği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.
İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Osman
Öztürk’ü “Değer Temelli Liderlik” başlıklı seminerde ağırlayan
öğrencilerimiz,
liderlerin
sahip
olması
gereken
özellikler
konusunda bilgilendiler.
Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası
3 Nisan 2014 tarihleri arasında, İstanbul Yakacık Spor
Salonunda
Türkiye
Üniversite
Sporları
Federasyonunun
tertip ettiği Üniversitelerarası Türkiye Futsal (Salon Futbolu)
Şampiyonasına katılan futbol takımımız, grup maçlarında 2
beraberlik 1 mağlubiyet elde ederek Okan Üniversitesi ve Bilim
Üniversitesi’nin ardından turnuvayı 3. olarak tamamladı.
KULÜP HABERLERİ
Aşiyan Müzesi ve Rumelihisarı Gezimiz
12 İZÜ HABER
KULÜP HABERLERİ
13 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Yardım Kermeslerimiz Hız Kesmeden Devam Ediyor
Nisan ayı içerinde Üniversitemiz Halkalı Merkez
Kampüsünde Mehmet Akif Edebiyat, Sosyal Gençlik ve
Toplumsal Sorumluluk Kulüplerinin koordinasyonunda,
geliri Şeyh Zayed Çocuk Yuvasına ve İHH (İnsan Hak ve
Hürriyetleri Yardım Vakfı) aracılığıyla Suriye’de ki savaş
mağdurlarına ilaç göndermek amacıyla yardım kermesleri
düzenledi.
Efendimizin Devlet Adamı Yönü
Üniversitemiz Sosyal Gençlik Kulübü, İletişim Kulübü ve
İlim İrfan Kulübü tarafından organize edilen, “Efendimizin
Devlet
Adamı
Yönü”
konulu
konferansa,
Gazeteci-
Yazar Ahmet TAŞGETİREN katıldı. Kutlu Doğum Haftası
etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta Ahmet
TAŞGETİREN, Peygamber Efendimizin devlet adamlığı
yönünden öğrencilerimize örnekler verdi. Konferansın
sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet BULUT tarafından
Ahmet TAŞGETİREN’e İstiklal Marşı Murakkası hediye
edildi.
Cumhur Başkanını Seçiyor
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Kulübü
tarafından organize edilen, “İZÜ 1. Siyaset Akademisi”
kapsamında 30 Nisan 2014 Çarşamba günü, “Cumhur
Başkanını Seçiyor” konulu bir konferans gerçekleştirildi.
Platform Siyah ile birlikte gerçekleştirilen konferansa,
Gazeteci-Yazar Ersoy DEDE katıldı. Cumhurbaşkanlığı
seçimleri hakkında öğrenciler ile birlikte fikir paylaşımında
bulunan Ersoy DEDE’ye, SKS Daire Başkanı Adem YAVUZ
tarafından teşekkür plaketi verildi.
www.izu.edu.tr
14 İZÜ HABER
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Endüstri Mühendisliği, insanın da içine
alanlarda çalışarak çalıştıkları organizasyonlarda
dâhil olduğu her türlü sistemin, organizasyonun,
verimlilik,
işletmenin kısıtlı kaynaklarını daha etkin ve verimli
sağlama, sürekli gelişim ve daha iyi bir yönetim
kullanılması için karar verme süreçlerinde bilimsel
için
yöntemlerden
fabrikalardan hastanelere, kamu kurumlarından
faydalanan
ve
bu
yöntemler
kalite
artımı,
donanmışlardır.
sektör
güvenli
Endüstri
firmalarına,
iş
ortamı
Mühendisleri
ışığında alternatifler arasından en iyisini seçen,
özel
sistemler ve süreçler tasarlayan bunları organize
süpermarketlere,
edip yöneten bir mühendislik dalıdır. Endüstri
organizasyonlarına kadar çok geniş bir yelpazede
Mühendisleri süreçlerde yenilik (inovasyon) ve
çalışmakta ve çalıştıkları organizasyonlara katkı
sürekli gelişme ile ilgilenir. Endüstri Mühendisleri
sağlamaktadırlar.
daha kaliteli, daha ucuz, daha kolay ve hızlı bir
Bölümümüz
silahlı
bankalardan
kuvvetlerden
yetiştirdiği
Ar-Ge
Mühendislerinin
üretim için yöntemler bulur, uygular, uygulatır,
bu sonuçları elde edebilmesi için temel bilimler,
yönetir.
yönetim bilimleri, bilgisayar bilimleri, insan ve
Bugün Endüstri Mühendisleri ürün, hizmet
sosyal bilimler ve çağdaş iletişim becerileri
ve bilgi üretiminin olduğu her ortamda çalışma
konularında yetkinlikleri edinmesini sağlayacak
imkânına sahiptir. Endüstri Mühendisleri değişik
bir eğitim planlamıştır.
İMTİYAZ SAHİBİ
İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi Adına
Prof. Dr. Mehmet BULUT (Rektör)
İLETİŞİM
Halkalı - Küçükçekmece İSTANBUL
T: 0 212 692 96 00 (pbx)
F: 0 212 693 82 29
www.izu.edu.tr / 444 97 98
Yayın Türü: Süreli Yayın
Ayda Bir Yayınlanır
BÖLÜMLERİMİZ TANIYALIM
Endüstri Mühendisliği
FAKÜL TE LER ve BÖLÜ MLER
Eğitim Fakültesi
- İngilizce Öğretmenliği
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce)
- Türkçe Öğretmenliği
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri*
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği*
- Üstün Zekalılar Öğretmenliği*
- Zihin Engelliler Öğretmenliği*
Hukuk Fakültesi
- Hukuk
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
- Psikoloji (Türkçe)
- Psikoloji (%30 İngilizce)
İslâmî İlimler Fakültesi
- İslâmî İlimler (%30 Arapça)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
- İşletme (İngilizce)
- İktisat (İngilizce)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
- Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
- Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
- Gıda Mühendisliği (Türkçe)
- Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce)
- Mimarlık
- Peyzaj Mimarlığı*
Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Hemşirelik
- Sosyal Hizmet (Türkçe)
- Sosyal Hizmet (%30 İngilizce)
- Beslenme ve Diyetetik*
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon*
Tıp Fakültesi*
E NSTİ TÜL ER ve PR OGR AMLAR
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Doktora Programı
Yüksek Lisans Programları
- Eğitim Yönetimi ve Denetimi
- Eğitim Yönetimi ve Denetimi - Tezli / Tezsiz
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
- İngiliz Dili Eğitimi - Tezli / Tezsiz
Yüksek Lisans Programı
- İşletme Yönetimi - Tezli / Tezsiz
- Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği - (İngilizce) Tezli
- Temel İslam Bilimleri - Tezli / Tezsiz
- Gıda Mühendisliği - Tezli / Tezsiz
- Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı - Tezli / Tezsiz
- Kent Çalışmaları ve Yönetimi - Tezli / Tezsiz
YÜKSEKOKULLAR
* Bu bölümlerde eğitime önümüzdeki yıllarda başlanması planlanmaktadır.
Yabancı Diller Yüksekokulu
- Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Bölümü*
- Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü*
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu*
facebook.com/izuniversite
twitter.com/izuniversite
youtube.com/izuniversite
Sabahattin
Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
Telefon: 444 97 98
Faks: 0212 693 82 29
www.izu.edu.tr
Download

Nisan 2014 bülteni - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi