Aile Hekiminin Kitapl›¤› | Library of Family Physician
Haz›rlayan: Uz. Dr. Halûk Ça¤layaner
www.turkailehekderg.org
Aile Hekiminin Kitapl›¤›
Birinci basamakta laboratuvar kullan›m›
Kurtulufl Öngel, Yasemin Türker.
TAHUD Yay›nlar›, 2008; 15x21 cm. 31s.
sparta Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi
m›fllar: Mikroskop kullan›m›, tam kan say›m›, periferik yay-
Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›’ndan Kurtulufl Öngel ve
ma, kanama ve p›ht›laflma zaman› ölçümü, sedimantasyon
Yasemin Türker Derne¤imizin bu küçük ama de¤erli
ölçümü, kan grubu belirleme, tam idrar analizi, gaita incele-
kitab›nda flehir ve k›r yerleflimlerinin çok farkl› koflullar ta-
me, vajinal ak›nt› örne¤i inceleme, glukometre ile kan fleke-
fl›d›¤› yurdumuzda “laboratuvar bulunmad›¤›nda kendi im-
ri ölçümü, deri testleri, bo¤az testleri, idrar mikroskobisi,
kanlar›m›zla ne yapabiliriz?” sorusunu cevaplamay› hedefle-
hematoloji preparatlar›.
I
mifller.
60
Giriflte, “Birinci Basamakta Laboratuvar Kullan›m›” bafl-
Yazarlar ülkemizde kaleme al›nan ço¤u t›bbi metinde ol-
l›¤› alt›nda “Tedavi Yard›m›na ‹liflkin Uygulama Tebli-
du¤u gibi yabanc› kaynaklarla yetinmemifller; yararland›klar›
¤i”nin (2006) 8/A ekinde birinci basamak sa¤l›k hizmetleri
25 kayna¤›n 11’i yerli; ne var ki – “Sa¤l›k Oca¤› Yönetimi”
kapsam›nda yer verilen radyografi ve laboratuvar tetkikleri-
d›fl›nda – bu kaynaklar›n hiçbiri “birinci basamakta kullan›la-
ni iki tabloda toplam›fllar (s. 3, 4). Ayn› amaçla yap›lan fark-
bilecek testleri” s›n›fland›rmam›fl; bu durum ülkemizde bi-
l› uygulamalar bir yana b›rak›l›rsa, Tebli¤, 18 kalem radyog-
rinci basama¤›n hastane hekimli¤inden yeterince ayr›flmam›fl
rafi ve 61 kalem laboratuvar tetkikinin birinci basamakta ya-
olmas›n›n göstergesi ve sonucu.
p›labilece¤ini hükme ba¤lam›fl. Tebli¤’de yer alan kalemle-
“Birinci basamakta minimum teknolojik donan›mla ger-
rin nas›l belirlendi¤ini bilemiyoruz... Bu konudaki çal›flma-
çeklefltirilebilecek maliyet etkin” (s.2) bir laboratuvar ifllem-
lara birinci basamak hekimlerinin kat›lmas› herhalde yararl›
leri tak›m›n›n belirlenmesi birinci basamak sa¤l›k hizmetle-
olacakt›r. Kimbilir, belki de günün birinde “Birinci basa-
rinin kilit konular›ndan biridir. 1982’de yay›nlanan “Sa¤l›k
makta laboratuvar” konusu Dernek bünyesinde – baflta kita-
Oca¤› Yönetimi” bu ifllemleri 14 kalemle s›n›rlam›flt›. Ya-
b›n yazarlar›n›n kat›laca¤› – bir sürekli komisyon taraf›ndan
zarlar›m›z da “konuyu s›n›rlamak için” bu müfredat› esas al-
ele al›n›r, kitab›n zenginlefltirilmifl yeni bask›lar› bu komis-
m›fl ve ilgili bölümlerde ifllemlerin nas›l yap›laca¤›n› aç›kla-
yon taraf›ndan haz›rlan›r.
Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 13 | Say› 1 | 2009
2009 © Yay›n haklar› Türkiye Aile Hekimli¤i Uzmanl›k Derne¤i (TAHUD)'a aittir. Her hakk› sakl›d›r. Deomed Medikal Yay›nc›l›k taraf›ndan yay›mlanmaktad›r.
Copyright © 2009 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, Istanbul.
Download

Birinci basamakta laboratuvar kullan›m›