T.C
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI ve BAŞVURULARI
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik” , “ Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği” hükümlerine ve “01.07.2014 Tarih ve 29 Sayılı Ataşehir Adıgüzel Meslek
Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı” ile kabul edilen “Ataşehir Adıgüzel Meslek
Yüksekokulu Yatay Geçiş İşlemleri ve Uygulama Esaslarına” uygun olarak 2014-2015
Eğitim-Öğretim Yılında Meslek Yüksekokulumuza Kurumlararası yatay geçiş yolu ile
öğrenci kabul edilecektir. Başvuru tarihleri, kontenjanlar, öğrencilerde aranacak nitelikler,
gerekli belgeler ve diğer bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI ve UYGULAMA
ESASLARI:
 Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş dışında, ön lisans programlarımızın ilk
yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. (Merkezi Yerleştirme puanı ile geçiş
yapacaklar bu kapsam dışındadır. Merkezi Yerleştirme puanı ile geçiş hakkında
detaylı bilgi için >>)
 Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının (GANO) en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
Başarı şartını sağlayamayan öğrenciler isterlerse
 Yukarıdaki maddeye göre başarı şartını sağlayamayan öğrenciler isterlerse, kayıt
olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istediği ön lisans diploma
programımızın girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda,
hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim ön lisans diploma programlarında başarı
bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler
Meslek Yüksekokulumuzun Ön lisans diploma programlarına kontenjan dâhilinde
yatay geçiş başvurusu yapabilirler. . Merkezi Yerleştirme puanı ile geçiş hakkında
detaylı bilgi için >>)
 Açık veya uzaktan öğretim programındaki öğrenim gören öğrenciler GANO’su
4 üzerinden 3.20 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme
puanının, geçmek istediği ön lisans programımızın o yılki taban puanına eşit veya
yüksek olması koşuluyla meslek yüksekokulumuza yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
 Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar ile ilişiği
kesilenler yatay geçiş için başvuru yapamazlar.
 Başka Vakıf Yükseköğretim Kurumunda öğrenciyken 2014-2015 Eğitim Öğretim
yılında Meslek Yüksekokulumuza müracaatla yatay geçiş hakkını elde ederek kayıt
yaptıran öğrencilerden; “Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda tam ücretli olarak
okuyanlara %25, %25 bursu olarak okuyanlara %35, %50 burslu okuyanlara ise %50
Mütevelli Heyet bursu, yine 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Devlet Meslek
Yüksekokullarında öğrenciyken yatay geçiş hakkı elde ederek Meslek
Yüksekokulumuza kaydını yaptıran öğrencilere % 50 Mütevelli Heyeti verilir.
 Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş
yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa
intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden
oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması (almaması gereken) dersleri
belirleyerek ilgili yönetim kurulunun onayına sunar.
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış resmi belgeler olması
gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanı sıra noter tasdikli
Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir.
 Başvuru Formu (YGKİ001) : Birden fazla program için başvuran adayların tek
bir başvuru doldurmaları gerekmektedir.
 Transkript: Adayın kayıtlı olduğu programda aldığı tüm dersleri, notları ve not
ortalamalarını gösteren resmi belge. Transkriptte, öğrenci değerlendirme sistemi ile
ilgili açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde bu bilgilerin bulunduğu onaylı bir
belgenin eklenmesi gerekir. 100 üzerinden 60 genel not ortalamasını sağladığını
gösteren Not Durum Belgesi (Transkript),
 Ayrıntılı Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Adayın transkriptinde belirtilen derslerin
ayrıntılı tanımlarını ve içerik / müfredat / syllabus bilgilerini içeren belgeler. Disiplin
cezası almadığına ilişkin belge,
 Öğrenci Belgesi: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri
tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kurumun kayıtlı öğrencisi
olduğunu gösterir belge (transkript üzerinde yapılan açıklama da kabul edilir)
 Disiplin Durum Belgesi: Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından başvuran
adayların ayrılacağı kurumun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanan (tercihen kapalı zarf
içinde), öğrencinin disiplin durumunu belirtir resmi belge.
 ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi ( ÖSYM Merkezi Yerleştirme Puanları Sonuç
Belgesi) : Öğrencinin geçmek istediği ön lisans diploma programımıza ait, öğrencinin
halen öğrenim görmekte olduğu programa kayıt yaptırdığı yıldaki merkezi yerleştirme
puanını gösterir ÖSYM (YGS Puanları dâhil) sonuç belgesinin internet çıktısı /
fotokopisi.
 Başarı Belgesi ( %10) : İkinci öğretimden birinci öğretime geçmek için başvuran
adaylardan bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçtiğine ilişkin
belge,
Yukarıda belirtilen belgeler Meslek Yüksekokulunun yetkili birimleri
tarafından onaylanmış olmalıdır. (Tüm belgelerden birer nüsha)
Eksik belge ile başvuranlar veya şartları sağlamayanlar ile başvuru tarihleri dışında
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Başvurular Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından
belirlenmiş olan başvuru ve değerlendirme takvimine göre gerekli belgelerle birlikte Öğrenci
İşleri Birimine yapılacaktır.
Yapılacak İşlem
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Başvurularının Öğrenci İşleri Birimi tarafından kabul edilmesi
07.07.2014
30.08.2014
Başvuruların Akademik Birimlerce değerlendirilmesi
01.09.2014
06.09.2014
Asil ve Yedek Öğrenci listelerinin ilân edilmesi (Sonuçların İlan
Edilmesi)
07.09.2014
Asil Liste Kesin Kayıt Tarihi
08.09.2014
12.09.2014
Yedek Liste Kesin Kayıt Tarihi
15.09.2014
19.09.2014
Yatay Geçiş İşlemleri Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Takvimine göre, gerekli
belgeler tamamlanmış olarak Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine şahsen veya
Noter tasdikli vekâletnamenin ibraz edilmesi suretiyle tayin edilen vekil aracılığıyla ve posta
yolu ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Ancak, posta yolu ile yapılan başvurularda,
yaşanacak evrak kaybından Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.
DEĞERLENDİRME:
 Başvurularla ilgili ön değerlendirme ilgili komisyon tarafından yapılacaktır.
 Başvurular adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş
için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak
derslerindeki başarısı dikkate alınarak değerlendirilir.
 Ön lisans programları için başvuruda bulunan öğrencilerin sıralaması GANO esas
alınarak yapılır. GANO eşitliği durumunda lise diploması notu dikkate alınır. Lise
diploması notunun da eşit olması durumunda yaşça küçük olan tercih edilir.
 Değerlendirmeler Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca
sonuçlandırılır.
 Başarı şartı taşıyan yeterli sayıda öğrenci olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek
aday ilan edilir.
SONUÇLARIN İLANI
 Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi Ataşehir Adıgüzel Meslek
Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi tarafından www.adiguzel.edu.tr sitesinde kesin
kayıt tarihinden önce ilan edilecektir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan
adayların yerine ilan edilen adaylar, yedek kayıtlanma tarihlerinde kayıtlarını
yaptıracaklardır. Yatay geçiş hakkı kazananlara ayrıca tebligat yapılmaz Öğrenci İşleri
Birimi tarafından www.adiguzel.edu.tr adresinde yayınlanan ilan tebligat yerine geçer.
YATAY GEÇİŞ KAYIT ve MUAFİYET / İNTİBAK İŞLEMLERİ
 Yatay geçişi kabul edilen öğrenciler başvuru ve değerlendirme takvimine göre kayıt
belgelerini Öğrenci İşleri Birimine teslim ederek kesin kayıt işlemini
tamamlayacaklardır.
 Belirlenen süre içerisinde asıl adaylardan kayıt işlemlerini yaptırmayanların yerine
sırayla yedekler çağırılır.
 Kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleşen öğrencilere ait veriler
işlemlerin bitiş tarihinden sonra 15 (onbeş) gün içerisinde Yükseköğretim Öğrenci veri
tabanına (YÖKSİS) işlenecektir.
 Yatay geçiş kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden
hangilerinin sayılacağını ve geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık
geleceği ilgili komisyonlar ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararıyla
belirlenir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
 Nüfus Cüzdanın Aslı ve Fotokopisi: Fotokopisine “Aslı gibidir” onayı yapılarak Nüf
us Cüzdanının Aslı geri iade edilecektir.
 Fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş 4,5cm X 6 cm ebadında 12 Adet Fotoğraf. Fotoğraf
ların arka yüzüne öğrencinin adı ve soyadını açık olarak tükenmez kalemle yazılacaktır.
Polaroid ve fotokopi resim kabul edilmeyecektir.
 İkametgâh Belgesi: Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak adres bilgilerini gösterir
belge veya öğrenci işlerinden alınarak doldurulacak “Adres Beyan Dilekçesi (ÖİB0002)
 Askerlik Belgesi: 1987 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubes
inden alınacak “Askerlik Durum Belgesi”. 1988 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek a
daylardan Askerlik Belgesi istenmemekte olup, öğrenci işlerinden alacakları “Askerlik D
urumu Beyan Dilekçesi (ÖİB0002)” doldurarak vermesi yeterli olacaktır.
 Öğrenci Bilgi Formu: Kayıt esnasında öğrenci işlerinden alındıktan sonra doldurularak
kayıt için istenen belgelere eklenecektir.(ÖİB0000)
 Öğrenim Ücreti Dekont Sureti: Kayıt esnasında Mali İşler Biriminden alınacaktır.
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ UYARILAR:
 Adayların, kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz. Haklı ve
geçerli mazereti olanlar bunu belgeledikleri takdirde vekâlet yoluyla kayıt olabilirler.
 Kayıt için ASLI istenilen belgelerin Sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecektir.
 Eksik belge ile kayıt yapılmayacaktır.
 Belirtilen yasal kayıt süresi içerisinde başvuruda bulunmayanlar, bu haklarından
vazgeçmiş sayılırlar.
YATAY GEÇİŞ KAYIT TARİHLERİ
08– 12 Eylül 2014 (Asil Liste Kayıtları)
15– 12 Eylül 2014 (Yedek Liste Kayıtları)
KAYIT YERİ
T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
Yenişehir Mah. Barajyolu Cad. Çağlayan Sok No:18
Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 455 77 70 (Pbx)
Download

Kurumlararası Yatay Geçiş işlemleri için