2- RİSK DEĞERLENDİRME
Standart Kod
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı
No
RDS 5
Mevcut Durum
Öngörülen Eylem veya
Eylemler
Sorumlu Birim
veya Çalışma
grubu üyeleri
İşbirliği
Yapılacak
Birim
Çıktı/ Sonuç
Tamamlanma
Tarihi
30.03.2014
2014 yılı için
Performans
Programı
önerilmemiştir.
2014 yılı için Performans
Programı önerilmemiştir.
30.03.2014
Birim faaliyet raporu
mevzuatta öngörülen
sürede hazırlanarak
gönderilmiş olup; web
adresimizde ilan edilmiştir.
(http://myo.bartin.edu.tr)
Açıklama
Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini,
amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları
gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları
içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve
duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara
uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1
İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak,
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını ölçmek, izlemek ve
değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle
stratejik plan hazırlamalıdır.
RDS 5.2
İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri
ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve 2014 yılı için Performans Programı
göstergelerini içeren performans programı
önerilmemiştir.
hazırlamalıdır.
RDS 5.4
Eylem Kod
No
Yüksekokulumuzun misyon, vizyon ve
stratejik amaçları ve planları
hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur
Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik
plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve Sağlanmıştır.
hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1.3
İdari Performans Programı
kapsamında
ilişkilendirilmiştir.
Bartın Meslek
Yüksekokulu
Birimleri
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Birim Faaliyet
Raporu
Web Adresi:
(http://myo.bar
tin.edu.tr/dosy
alar/Bartin_M
YO_2013_Yili
_Birim_Faaliy
et_Raporu.pdf
)
EK-9
RDS 5.2.2
Program dönemi performans
programının hazırlanması
için Yüksekokulumuz her yıl
kendi performans programını
hazırlayacaktır.
Bartın Meslek
Yüksekokulu
Birimleri
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Performans
Programı
RDS 5.4.1
Üniversitemiz İdare Faaliyet
Raporunun hazırlanması için
her yıl birim faaliyet
raporları hazırlanarak Üst
Yöneticiye gönderilmektedir.
Bartın Meslek
Yüksekokulu
Birimleri
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Birim Faaliyet
Raporu
Web Adresi:
(http://myo.bar
tin.edu.tr/dosy
alar/Bartin_M
YO_2013_Yili
_Birim_Faaliy
et_Raporu.pdf
)
EK-10
Yüksekokulumuz internet
sitesinde mevcuttur.
(http://myo.bartin.edu.tr)
RDS 5.6
RDS 6
RDS 6.1
İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik,
ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.
İdarenin ve birimlerinin hedefleri,
spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve RDS 5.6.1
sürelidir.
Yüksekokulumuz performans
programını hazırlarken
hedeflerini, spesifik,
ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili
ve süreli olmasını sağlayacak
şekilde, stratejik plana uygun
olarak belirleyecektir.
Bartın Meslek
Yüksekokulu
Birimleri
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Bartın Meslek
Yüksekokulu
Birimleri
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Performans
Programı
2014 yılı için
Performans
Programı
önerilmemiştir.
2014 yılı için Performans
Programı önerilmemiştir.
Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi:
İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç
ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç
ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve
alınacak önlemleri belirlemelidir.
İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve
hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.
Üniversitemiz Risk Yönergesi henüz
hazırlık aşamasındadır.
Üniversitemiz Risk
Yönergesi hazırlanıp
RDS 6.1.1
onaylanınca bu bileşen için
değerlendirme yapılacaktır.
-----
-----
İç Denetçi ataması 2014
yılında yapılmıştır.
Üniversitemiz Risk
Yönergesi hazır
olmadığından risk
değerlendirmesi
yapılmamıştır.
Download

2- RİSK DEĞERLENDİRME