BIO.INSPECTA KONTROL SERTİFİKASYON LTD
İŞLEME / İHRACAT / TOPTANCI KONTROL VE SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU
APPLICATION FORM FOR PROCESSING/EXPORT/WHOLESALER INSPECTION AND CERTIFICATION
Başvuruyu Yapan Kişi/Applicant
Başvuru Tarihi/Application date
Teklifin Hazırlanacağı Firma/Kişinin İsmi
The Company/Person’s Full Name
Adres/Address
Vergi Dairesi, Numarası/Tax Office, Number
Telefon No /Phone Nr.
Faks No/Fax Nr.
Organik Birimden Sorumlu Kişinin İsmi
Name of the Organic Unit Responsible
Organik olarak işlenmesi/satışı planlanan
ürünler
Products to be processed/sold as organic
Kontrol Hangi Yönetmeliklere/Standartlara
göre talep ediliyor
Requested Regulations/Private Labels
Başvurudan önce/Before the application
TR Yön. / TR Reg.
Demeter
Naturland
USDA-NOP
Krav
Bio Suisse
................
Daha önce organik tarım yönetmeliklerine göre kontrol ediliyor muydunuz/ Have
you been inspected according to organic agriculture regulations before?
*ABG-PS
Evet /Yes
Sözleşme fesih tarihi............... ITermination date...............
Hayır/No
Ön değerlendirme/Pre-inspection
Ek hizmet başvurusu (opsiyonel)
Additional service application (optional)
Bu ziyaret, ilk kontrol öncesi yetersizliklerin tespiti için size fırsat verir.
This visit gives you opportunity to define any incompleteness before first
inspection.
*ABG-PS (Üçüncü Ülkeler Denklik Standardı) sertifikasyonu bio.inspecta AG İsviçre tarafından yapılacaktır.
(Equivalent Standard for Third Countries) certification will be done by bio.inspecta AG Switzerland.
Organik Olarak İşlenen, Ticareti veya Toptan Satışı Yapılan Ürünler
Products Processed, Traded or Wholesaled as Organic
İl
Province
Organik Ürün İşleme / Processing Organic Products
İlçe
Fason
İşletme Adı /Adresi
Town
Subcontracter
Company Name /Address
Ürünler
Products
İşletme kayıt
belge no
Operation
Registry nr
İşletme kayıt bel.
Kapsamı
Operation
Registry Scope
Organik Ürün Ticareti ve Toptan Pazarlanması / Trade and Wholesales of Organic Products
Yapılan İşlemler (depolama, etiketleme
Yeri (Adres)
Ürünler
gibi)
Location (Address)
Products
Operations (Storage, labeling)
Organik Ürün İthalatı / Import of Organic Products
Ülkeye İthalatın yapıldığı Yer
İthalatın Yapıldığı Ülke
Place where the import was made
Imported Country
Kontrol
Kuruluşu
Inspection
Body
İthalatı Yapılan Ürünler
Imported Products
Lütfen başvurunuzu fakslayınız “Faks: 0232 347 48 66” veya e-mail: [email protected] adresine gönderiniz. En kısa zamanda sizinle irtibat kurulacaktır.
Please send your application via Fax: 0232 347 48 66 or e-mail: [email protected] You will be contacted shortly.
Tel: 0232 347 48 68
www.bio.inspecta.com.tr
Download

BIO.INSPECTA KONTROL SERTİFİKASYON LTD İŞLEME