BIO.INSPECTA KONTROL SERTİFİKASYON LTD.
TARIMSAL ÜRETİM KONTROL VE SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU
APPLICATION FORM FOR INSPECTION AND CERTIFICATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Başvuruyu Yapan Kişi/Applicant
Başvuru Tarihi/Application date
Teklifin Hazırlanacağı Firma/Kişinin İsmi
The Company/Person’s Full Name
Adres/Address
Vergi Dairesi, Numarası/Tax Office, Number
Telefon No /Phone Nr.
Faks No/Fax Nr.
e-mail
Organik Birimden Sorumlu Kişinin İsmi
Name of the Organic Unit Responsible
Organik olarak yetiştirilmesi planlanan ürünler
Products to be cultivated as organic
Kontrol Hangi Yönetmeliklere/Standartlara
göre talep ediliyor
Requested Regulations/Private Labels
TR Yön. / TR Reg.
Demeter
Naturland
Krav
................
*ABG-PS
USDA-NOP
Bio Suisse
Daha önce organik tarım yönetmeliklerine göre kontrol ediliyor muydunuz/ Have you
been inspected according to organic agriculture regulations before?
Başvurudan önce/Before the application
Evet /Yes Sözleşme fesih tarihi............... ITermination date...............
Hayır/No
Bu ziyaret, ilk kontrol öncesi yetersizliklerin tespiti için size fırsat verir.
This visit gives you opportunity to define any incompleteness before first
inspection.
Ön değerlendirme/Pre-inspection
Ek hizmet başvurusu (opsiyonel)
Additional service application (optional)
*ABG-PS (Üçüncü Ülkeler Denklik Standardı) sertifikasyonu bio.inspecta AG İsviçre tarafından yapılacaktır.
(Equivalent Standard for Third Countries) certification will be done by bio.inspecta AG Switzerland.
Organik bitkisel / hayvansal / yabani kültür/ arıcılık üretimleri Organic Plant Production/Animal Husbandry/Wild
Collection/Beekeeping Projects
Organik Bitkisel Üretim / Organic Plant Production
Üretici sayısı
Nr of Farmers
İl
Province
İlçe
Town
Köy
Village
Toplam dekar
Total Decare
Ürünler
Products
Organik Hayvansal Üretim / Organic Animal Husbandry
Üretici sayısı
Nr of Farmers
İl
Province
İlçe
Town
Köy
Village
Barınak sayısı
Nr of Barn
Hayvan cinsi
Animal Species
Hayvansal Ürünler
Animal Products
Köy
Village
Kovan sayısı
Nr of Beehive
Göç Edilen Yer
Migration Place
Arıcılık Ürünleri
Beekeeping Products
Toplayıcı
sayısı
Nr of
Collectors
Aracı Tüccar
Agent Trader
Toplanan ürünlerin ismi
Name of the collected product
Depolama yeri
Storage Location
Organik Arıcılık / Organic Beekeeping
Arıcı sayısı
Nr of Beekeeper
İl
Province
İlçe
Town
Toplama Kültürler / Wild collections
Toplamanın
yapıldığı yer
Collection Area
Toplama
zamanı
Collection
date
Toplama
izni
Collection
Permit
Lütfen başvurunuzu fakslayınız “Faks: 0232 347 48 66” veya e-mail: [email protected] adresine gönderiniz. En kısa zamanda sizinle irtibat kurulacaktır.
Please send your application via Fax: 0232 347 48 66 or e-mail: [email protected] You will be contacted shortly.
Tel: 0232 347 48 68
www.bio.inspecta.com.tr
Download

Başvuru formu üretim