T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 23642684
Konu : Sağlık Raporlarının
Düzenlenmesi Hk.
GENELGE
2014/29
İlgi: 30.05.2011 tarih ve 23874 (2011/39) sayılı Genelge.
Bakanlığımıza yapılan başvurulardan; sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen sağlık
raporlarının (sağlık kurul raporu ve tek tabip raporu) düzenlenmesinde tereddütler hâsıl
olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle uygulamada birliğin sağlanabilmesi için e-rapor
uygulamaları da göz önünde bulundurularak sağlık kurulu raporu, istirahat raporu ve birinci
basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporlarına yönelik usul ve
esasların belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Raporların Düzenlenmesi, Tasdiki ve Rapor Formatına İlişkin Açıklamalar:
1. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, diğer
kamu kurumlarına ait sağlık kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış özel
hastaneler, özel tıp merkezleri ve birinci basamak sağlık hizmet sunucuları;
a) İlaç Kullanım Raporunu (Ek–1)’de yer alan rapor formatına,
b) Tıbbi Malzeme Raporunu (Ek–2)’de yer alan rapor formatına,
c) Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporlarını, (Ek–3)’de yer alan rapor formatına,
ç) İstirahat Raporlarını, (Ek–4)’de yer alan rapor formatına,
Uygun olarak düzenleyecektir. Ancak, üst hukuk normları ile formatı özellikle
tanımlanan
(Engelli Sağlık Kurulu Raporu vb.) durum bildirir raporlar için mevzuatında
belirtilen formata göre rapor düzenlenecektir. Ayrıca devlet memurlarına düzenlenecek
istirahat raporları için 29.10.2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Devlet
Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. İş Göremezlik Belgesi (raporu),
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca belirtilen usul, esas ve formata göre düzenlenecektir.
2. Adli Rapor formatı ve adli raporların tanziminde Bakanlığımızca yayımlanan
2005/143 sayılı Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesi konulu Genelgede belirtilen esas ve
formatlara uyulacaktır. Bu genelgenin güncellenmesi halinde uygulama yeni hükümlere göre
yürütülecektir.
3. Birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenecek Durum Bildirir Tek
Hekim Sağlık Raporu formatı düzenlenerek iş bu genelge ekine (Ek-5) konulmuştur. Bu rapor
formatı (Ek-5) birinci basamak sağlık hizmet sunucularında istisnasız uygulanacaktır. Ancak
üst hukuk normları ile tanımlanan (askerlik yoklaması, sürücü belgesi vb.) formlar belirtilen
formata göre düzenlenecektir.
4. Başvuru sahibi tarafından beyan edilmeyen ya da hekim fiziki muayenesi sırasında
belirti ve bulgusuna rastlanamayan çeşitli hastalık ve rahatsızlıkların saptanması için ileri
laboratuvar, görüntüleme tetkiklerinin yapılması gerekli değildir. Muayene tarihinde başvuru
___________________________________________________________________________________________________
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rüzgarlı Cad. Plevne Sk. No:7 Kat: 3. Dai.20 Ulus/ANKARA
Ersin KARABULUT Tel:0.312.324 63 89/133 Faks: 0.312 324 55 15
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 23642684
Konu : Sağlık Raporlarının
Düzenlenmesi Hk.
sahiplerinin haricen sağlam bulunmaları, tam sağlıklı olduklarını göstermez ve raporun
düzenlenmesi sonrasında saptanabilecek hastalık ve rahatsızlıkların raporun düzenlendiği
tarihte ortaya çıktığının kanıtı sayılamaz. Ayrıca, kişilerin beyan ettiği ya da fizik muayene ile
saptanan hastalık veya rahatsızlıkların ileri tetkik ve tedavi gerektirmesi durumunda kişiler
ilgili sağlık kurum/kuruluşlarına yönlendirilir.
5. Genelge eki Ek-5’de yer alan “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu'nun”
birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenmesinde aşağıdaki hükümler geçerlidir:
a) Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu almak için birinci basamak sağlık hizmet
sunucularına müracaat edecek kişiler, öncelikle aile sağlığı merkezlerinden ve toplum sağlığı
merkezlerinden veya www.thsk.gov.tr adresinden Genelge eki Ek- 6’da yer alan, “Kişisel
Sağlık Bilgi Formu” temin edecektir. Başvuru sahibinin bu formda sağlık durumuna (hastalık,
şikâyet, aile öyküsü vb.) ilişkin bilgilerin yer aldığı alanları doldurup imzalaması
gerekmektedir. Başvuru sahibi 18 yaş altında ise form, velileri veya yasal temsilcileri
tarafından imzalanacaktır. Birinci basamak sağlık kuruluşlarına imzalanmış “Kişisel Sağlık
Bilgi Formu” ile başvurmayan kişilerin muayeneleri yapılmayacak, rapor
düzenlenmeyecektir.
b) “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” aile hekimleri tarafından aile hekimliği biriminde
muhafaza edilecektir.
c) Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen
raporlar için kişilerden ücret talep edilmeyecektir.
6. Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen tek hekim raporları,
AHBS ( Aile Hekimliği Bilgi Sistemi) programı üzerinden, rapor verilme nedenine uygun
şekilde elektronik olarak düzenlenerek çıkartılacaktır.
7. Tüm raporlar elektronik ortamda düzenlenerek istenilmesi halinde imzalı şekilde
hastaya verilecektir. Ayrıca rapordaki verilerin USVS (Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü) ve diğer
ilgili standartlara uygun bir biçimde Sağlık-NET üzerinden Bakanlığımıza gönderilmesi
zorunludur.
8. Elektronik olarak düzenlen raporlar, elektronik imza çalışmaları tamamlanıncaya
kadar bir çıktısı alınarak düzenleyen hekim/hekimlerin ıslak imza ve kaşesinden sonra
arşivlenecektir. Sağlık kurumları bünyesinde sağlık raporu düzenlenmesi ve onaylanması
amacıyla ayrı birimler oluşturulmayacak ve belirli günler ayrılmayacaktır.
9. Bu genelge eki rapor formatına uygun olarak düzenlenen raporlar için hastalardan
ve raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşlarından, Sağlık Uygulama Tebliği ve ilgili
mevzuatında belirtilmeyen başkaca herhangi bir bilgi ve belge aslı veya fotokopi ilave
edilmesi talep edilmeyecek, gereksiz bürokratik işlemlere sebebiyet verilmeyecek ve hastalar
mağdur edilmeyecektir.
10. Rapor formatında raporun tedavi edilen kişiye ait olup olmadığının tespiti
amacıyla “T.C Kimlik Numarası” hanesi yer almakta olup, ayrıca hastanın fotoğrafının
bulunmasına gerek yoktur.
11. İş bu genelge tarihinden önce ilgide kayıtlı genelge uyarınca ve önceki rapor
formatlarına göre düzenlenmiş raporlar süresi bitimine kadar geçerli olacaktır.
12. İlaç kullanım raporları, Sağlık Uygulama Tebliğin 4.1.3- İlaç kullanımına esas
sağlık raporlarının düzenlenmesi maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde elektronik
ortamda düzenlenecek ve bu raporlar başhekimlik tarafından elektronik ortamda
onaylanacaktır.
___________________________________________________________________________________________________
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rüzgarlı Cad. Plevne Sk. No:7 Kat: 3. Dai.20 Ulus/ANKARA
Ersin KARABULUT Tel:0.312.324 63 89/133 Faks: 0.312 324 55 15
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 23642684
Konu : Sağlık Raporlarının
Düzenlenmesi Hk.
13. SUT’ ta özel düzenleme bulunan ilaç ve tıbbi malzemelerin reçete ve raporları,
SUT’ ta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenecektir.
14. İlaç kullanım raporlarında, SUT ve eki listelerde özel düzenleme yapılmış ilaçlar
hariç olmak üzere, ilaç dozlarının belirtilmesi şart olmayıp, etken madde adının yazılması
yeterli olacaktır. Sağlık raporuna etken madde adının yazılmasının yeterli olduğu ilaçlar için
hastanın kullanacağı ilacın etken madde miktarı ve günlük kullanım dozu reçete ile
düzenlenecektir.
15. İlaç ve tıbbi malzeme kullanım raporları, ilgili hekimce raporda aksi
belirtilmedikçe SUT’ ta öngörülen en uzun süre olan iki yıl boyunca geçerlidir. Ancak,
hekimin ilgili ilaç ve malzemeyi daha kısa süreli kullanımını gerekli gördüğü durumlarda,
“etken madde” ve “malzeme” isminin yanına o ilaç ve tıbbi malzeme için kullanım raporunun
geçerli olmasını istediği süreyi yazması yeterlidir.
16. Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları ile SUT hükümlerine
göre eksikliği bulunan (ilacın kullanım dozu, etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim onayı
veya tedavi şeması, ICD-10 kodu) sağlık raporları, bu düzeltmelerin aslına sadık kalmak
kaydıyla; uzman hekim raporlarında, raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekim
tarafından (bu hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim), sağlık kurulu raporlarında
ise raporda yer alan hekimlerden biri tarafından yapılması, raporlar elektronik ortamda
düzenlenmiş ise; bu düzeltmelerin başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanması
koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren rapor süresinin sonuna kadar geçerlidir.
17. Aile hekimliği sözleşmesi imzalayan aile hekimliği uzmanı ve diğer uzman
hekimler aldıkları eğitim dâhilinde ilaç ve tıbbi malzeme kullanım raporları
düzenleyebilecektir. Bu hususta Halk Sağlığı Müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır.
18. Sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen ilaç, üçlü heyet, durum bildirir, istirahat,
tıbbi malzeme vb. raporlar ile sağlık kurumlarınca düzenlenen diğer sağlık kurulu raporları ile
tek tabip raporlarında üst hukuk normları ile zorunlu tutulan haller dışında mühür ve
başhekim onayı aranmayacaktır. Başhekim onay ve mühür işlemleri dışında kalan
uygulamalara (kayıt, arşivleme, vb.) aynen devam edilecektir.
19. 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanun'un 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü
gereği, muaf tutulacaklara ilişkin değişiklik yapılması hakkında 31.05.2013 tarihli ve 28663
sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden;
a) Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurumlarına alınacak askeri öğrenci adayları, ilk defa
işe başlayacak olan muvazzaf ve sözleşmeli subay/astsubay adayları, uzman jandarma ve
uzman erbaş adayları ve sözleşmeli er/erbaş adaylarından istenilecek sağlık kurulu raporları
ile Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına alınacak öğrenci adayları ve ilk defa işe
başlayacak olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı adaylarından istenilecek sağlık kurulu raporları
için Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularında verilen sağlık hizmetlerinden ücret
alınamaz.
b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatı gereğince görevde bulunan personel
ile askeri öğrencilerden talep edilen sağlık raporları için bu kişilerin kurumlarından alacakları
resmi yazı ile başvurmaları halinde Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularında verilen
sağlık hizmetlerinden ücret alınamaz.
c) Bakanlar Kurulu Kararı kamu personellerini kapsamaktadır. Hizmet alımı amacıyla
yapılan sözleşmeler gereğince yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar ise kamu personeli olarak
değerlendirilemez. Bu kişilerden sağlık raporlarına yönelik işlemlerden ücret talep edilir.
___________________________________________________________________________________________________
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rüzgarlı Cad. Plevne Sk. No:7 Kat: 3. Dai.20 Ulus/ANKARA
Ersin KARABULUT Tel:0.312.324 63 89/133 Faks: 0.312 324 55 15
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 23642684
Konu : Sağlık Raporlarının
Düzenlenmesi Hk.
20. Bakanlar Kurulu kararlarına istinaden ücretsiz olarak düzenlenmesi gereken sağlık
raporlarına ilişkin giderlerin muhasebeleştirilmesi aşağıda belirtilen kurallara göre
yapılacaktır;
Sağlık raporlarına ait giderler, ilgili sağlık tesisi tarafından faturalandırılmayıp, ilgili
ayın sonunda icmalleri oluşturularak sağlık tesisinin bağlı bulunduğu döner sermaye
saymanlığına gönderilecektir. İlgili döner sermaye saymanlığı ise, aşağıda belirtilen muhasebe
kaydını Tek Düzen Muhasebe Sisteminde yapacaktır.
-Borçlu Hesap
994.05- Faturalandırılamayan Sağlık Kurulu Raporu Tahakkukları
-Alacaklı Hesap
995.05- Faturalandırılamayan Sağlık Kurulu Raporu Tahakkukları
Uygulamanın Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Sağlık Kurulları ve
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları Sağlık Kurulu Raporlarının
Ücretlendirilmesi bölümünde yer alan hükümler ile yukarıda vurgulanan esaslara uygun
olarak yürütülmesi ve ilgi Genelgenin yürürlükten kaldırıldığının, ilgili tüm sağlık kurum ve
kuruluşlarına tebliği hususunda;
Gereğini önemle arz ve rica ederim.
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Bakan a.
Müsteşar
Ekler:
1. İlaç Kullanım Raporu
2. Tıbbi Malzeme Raporu
3. Durum Bildirir Rapor
4. İstirahat Raporu
5. Birinci Basamakta Düzenlenecek Durum Bildirir
Tek Hekim Raporu
6. Kişiye Ait Sağlık Bilgileri Formu
DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Valiliğine
(İl Sağlık Müdürlüğü)
Bilgi için:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına
Maliye Bakanlığına
(Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına
Türk Eczacılar Birliğine
___________________________________________________________________________________________________
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rüzgarlı Cad. Plevne Sk. No:7 Kat: 3. Dai.20 Ulus/ANKARA
Ersin KARABULUT Tel:0.312.324 63 89/133 Faks: 0.312 324 55 15
Download

Sağlık Bakanlığı 2014