GENELGE
GENELGE NO:1
Tarih: 13.01.2014
İVEDİ-GÜNLÜ
Değerli Üyelerimiz;
PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı’nın Delege Seçimine dair işlemler, PTT BYS Yönetim Kurulu’nun
31.10.2013 tarih ve 39 No.lu toplantısında alınan kararına istinaden, Sandık Müdürü Mehmet BOZKURT’ un
başkanlığında, Üye İşlemleri Servisi Şefi Oğuz DURUSU ve Krediler Servisi Şefi Serkan Cem ÖZTÜRK’ den
oluşan Sandık Seçim Kurulu tarafından yürütülecektir.
Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak; aşağıdaki hususların seçme ve seçilme hakkı olan Sandık üyelerine ve
ilgililere duyurulmasına karar verilmiştir.
1. DELEGE SEÇİMİNİN ÜYELERE DUYURULMASI VE ADAYLIĞA MÜRACAAT
1.1 Delege seçilmek isteyen Sandık üyeleri, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğü İzmir 2 Caddesi
No:40 Kat:4 06440 Kızılay / ANKARA adresindeki Sandık Seçim Kuruluna, bizzat ya da posta ile en geç
31.01.2014 günü çalışma saati 18.00 sonuna kadar, yazılı talepleri PTT Biriktirme ve Yardım Sandığında
olacak şekilde başvuracaklardır. Bu tarih ve saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
1.2 Faks ile yapılacak başvurular da geçerli olacaktır. Ancak faks ile yapılan başvurularda, talep dilekçesi aslının
aynı gün APS (Acele Posta Servisi) ile Sandık Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
1.3 Sandık Seçim Kurulu, Seçim ile ilgili her türlü başvuru ve yakınmaları kesin olarak sonuca bağlamakla
yetkilidir.
2. DELEGE SEÇİMİNİN ZAMANI VE DELEGE ADAYLARININ ÜYELERE DUYURULMASI
2.1 Sandık Seçim Kurulunca; Delege seçilmek için başvuranların adı, soyadı, memuriyet adresleri, Seçim
birimleri itibariyle düzenlenecek listeler PTT Başmüdürlüklerine gönderilecektir. Bu listeler tüm birimlerde
ilanen duyurulacaktır.
2.2 Delege seçimleri tüm işyerlerinde 10.02.2014 günü yapılacak, bu tarihten önce ya da sonra yapıldığı
anlaşılan seçim sonuçları değerlendirilmeyecektir. Seçimlerin bitimini müteakip seçim sonuçları aynı gün
mesai saati sonuna kadar Sandık Seçim Kurulu Başkanlığına faks çekilecek ve tutanakların asılları APS
(Acele Posta Servisi) ile ivedi şekilde PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğü İzmir 2 Caddesi No:40
Kat:4 06440 Kızılay / ANKARA adresine gönderilecektir.
3. SEÇİM YÖNTEMLERİ
3.1 Delege Seçimleri gizli oyla yapılır. Her üye oyunu kendisi kullanır. ( Vekâlet kabul edilmeyecektir. ) Oyların
sayılması, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır.
3.2 Her üye bulunduğu il veya birimleri için belirlenen sayıyı geçmemek üzere, o il veya birimleri için belirlenen
delege adaylarından uygun göreceği kişilerin ad ve soyadını sıralamak sureti ile seçim kurulunca verilecek
oy pusulasına yazar ve pusulayı katlanmış şekilde oy sandığına atar.
3.3 Oy pusulalarında karalama ve silinti yapılmayacak, pusulada delege sayısından fazla ve delege adayı
olmayan kişilerin adları bulunmayacaktır. Bu gibi oylar geçersiz sayılacaktır.
3.4 Seçilecek delege sayısının 5 kişiden fazla olması halinde evvelce bastırılmış oy pusulaları kullanılabilir.
Ancak bu listeler birim amiri tarafından tasdiklenir. Bu şekilde bastırılmış oy pusulaları kullanıldığında
üyeler pusuladaki adayların bir kısmını çizerek yerine istedikleri adayın ismini yazabilirler.
3.5 Delege adaylığı için başvuru sayısı, tespit edilen kontenjandan az veya eşit sayıda olması halinde, bu
birimlerde seçim kurulu oluşturulmayacak ve delege seçimi de yapılmayacaktır.
1
3.6 Seçim Kurulları mükerrer oy kullanılmasını önlemek için her birime Sandık tarafından gönderilen en son aya
ait kesinti bordrosu fotokopisi üzerine oy kullanan üyelerin isimleri hizasına imzalarını alacaklardır. Bu
hususa eksiksiz uyulacaktır. Bütün birimlerin ve ilgililerin, yapılacak işlerin aksamaması bakımından azami
titizliği göstermesi gerekmektedir.
3.7 Seçim sonuçlarına ait oy pusulaları, oy kullanıldığına dair imzalı kesinti bordrosu fotokopileri delegelere
genelge ile duyuruluncaya kadar mahalli seçim kurullarınca, tutanaklar ise yeni seçim yapılıncaya kadar PTT
Biriktirme ve Yardım Sandığınca saklanır. Ancak PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Seçim Kurulunun
isteği halinde oy pusulaları ile imzalı kesinti bordrosu fotokopileri Sandığa gönderilecektir.
4. DELEGE SEÇİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
4.1. Delege seçimi işleri, birimlerde Sandık üyelerinden oluşan seçim kurullarınca yürütülecek olmasına rağmen,
Delege seçimlerinin başarıyla tamamlanabilmesi için, T.C. PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü, Daire Başkanlıkları,
PTT Başmüdürlükleri ve birimlerin yakın alaka, ilgi ve nezaretlerine büyük ihtiyaç olacağı şüphesizdir.
4.2. Ankara’daki işyerlerinde Seçim Kurulları, Genel Müdürlüğe bağlı Kurul Başkanlığı, Müşavirlikler, Daire
Başkanlıkları, PTT Başmüdürlük ve Müdürlük düzeyindeki işyerlerinde yönetmeliğin 10. maddesinde de
belirtildiği gibi Seçim Kurulunda görev almak isteyen Sandık üyeleri arasından isteklilerin huzurunda
çekilecek kura ile belirlenen üç Sandık üyesinden oluşturulacaktır.
4.3. Diğer il ve ilçelerde seçim kurulları T.C. PTT A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı PTT Başmüdürlükleri ile
Müdürlük düzeyindeki ünitelerde de yukarıda da ifade edildiği gibi Seçim Kurulunda görev almak isteyen
Sandık üyeleri arasından isteklilerin huzurunda çekilecek kura ile belirlenen üç Sandık üyesinden
oluşturulacaktır. Şubelerde çalışan Sandık üyeleri bağlı bulundukları merkezin personeli ile birlikte Merkez
Seçim Kurulu, PTT Başmüdürlükleri ve bağımsız müdürlüklerde çalışan personel, Ünite ve PTT
Başmüdürlüğü Seçim Kurulu nezdinde oylarını kullanacaklardır. Şube personeline oy kullanılmasını
sağlayıcı her türlü kolaylığın bağlı bulunduğu Müdürlüğünce yerine getirilmesi gerekmektedir.
4.4. Birimlerdeki üye sayısının Seçim Kurulu oluşturulmasına yetecek sayıda olmaması halinde, üyeler oylarını
doğruca ünite amirine kapalı zarf içinde verir ve sonuç amir tarafından tutanağa bağlanır. Ayrıca Müdürlük
düzeyinde olmayan küçük iş yerlerinde ve şubelerde çalışan Sandık üyeleri, delege seçimini bağlı oldukları
müdürlük personeli ile birlikte yaparlar. Delegelik için adaylığını koyan üyeler Seçim Kurulunda görev
alamaz. Birim Seçim Kurulları; seçimlerin, bu genelgenin “Seçim Yöntemleri” maddesinde bahsedilen
kurallara uygun olarak yapılmasını sağlayıp seçim sonucunu üç nüsha olarak düzenlenecek bir tutanakla
tespit ederek, sonucu aynı gün akşamı yazılı olarak veya faksla Başmüdürlük Seçim Kuruluna bildirerek,
tutanağın bir nüshasını aynı gün veya ertesi günü bağlı bulundukları Başmüdürlük Seçim Kuruluna
göndereceklerdir.
4.5. Gruplandırılan Başmüdürlüklerde üyeler, ayrım yapılmaksızın müşterek adaylar için oy kullanacaklardır. Bu
illerdeki PTT Başmüdürlüğü Seçim Kurulları, kendi birimlerinden ve gruplarındaki diğer
Başmüdürlüklerden gelen seçim tutanaklarını birleştirerek düzenleyecekleri birleştirme tutanağını, ek
tutanaklarla birlikte PTT BYS Müdürlüğü Seçim Kurulu Başkanlığına göndereceklerdir.
4.6. PTT Başmüdürlüğü Seçim Kurulları, Başmüdürlük servislerinde çalışan Sandık üyelerinin seçim işlerini
yürütmekle birlikte, Başmüdürlüklerine bağlı birim seçim kurullarınca düzenlenip gönderilen tutanakları,
Başmüdürlüklerinde yapılan seçim sonucuna ilişkin tutanakla birleştirerek, o ilden seçime katılan delege
adaylarının oy sayılarını saptayıp ve sonucu en geç ertesi günü akşamına kadar ayrı bir tutanağa bağlayarak
üyelerin göreceği yerde asarak ilan edeceklerdir.
4.7. Birim Seçim Kurullarında seçimin yapılması, sandığın açılması ve oy ayrımı safhaları, PTT Başmüdürlük
Seçim Kurullarında tutanakların toplanması ve birleştirilmesi işlem ve aşamaları, delege adaylarının
izlemesine imkân verecek şekilde açık olarak yapılır. PTT Başmüdürlük Seçim Kurulları, birleştirme
tutanaklarını, teşkilatlarına ait birleştirilen diğer tutanakları da eklemek suretiyle en geç 11.02.2014 tarihinde
PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Seçim Kurulu Başkanlığında olacak şekilde APS (Acele Posta Servisi)
ile göndereceklerdir.
2
4.8. Tutanaklarda, delege adaylarının adları, aldıkları oy miktarlarına göre sıralanacak, adayın adından başka
görev yeri ile Sandık üyelik numarası da belirtilecektir.
4.9. Birleştirme işlemi PTT BYS Sandık Seçim Kurulunca yapılır. PTT BYS Sandık Seçim Kurulu, seçim
tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde bütün seçim tutanaklarını toplayarak seçim sonucunu, açıklanmak
üzere PTT BYS Yönetim Kuruluna vermek zorundadır.
5. DELEGELERİN TESPİTİ VE DUYURULMASI
5.1 Sandığa gönderilen seçim tutanaklarına göre her birimin delegeleri; Sandık Seçim Kurulunca en yüksek oy
alandan başlamak suretiyle sıra ile tespit edilir. Oyların eşit alınması halinde Sandık kıdemli üyesi delege
seçilmiş sayılır. Delege sayısının altında kalanlardan asil delege sayısı kadar, aldıkları oy sayısına göre yedek
delege belirlenir. Delege seçilenlerle, yedekleri Sandık Seçim Kurulunca bir genelge ile Sandık üyelerine ve
ilgililere duyurulur.
6. SEÇİM BÖLGELERİ VE DELEGE SAYILARININ TESPİTİ
6.1 Delege sayıları belirlenirken Sandığın toplam üye sayısı, seçilebilecek delege sayısı olan 150 ‘ye bölünerek
bir delege için gerekli olan ideal üye sayısı bulunmuştur. Üye sayıları itibariyle Başmüdürlüklerin delege
sayılarının ve bazı illerin üye sayısı delege çıkartacak sayıya ulaşamadıklarından çevre illerle gruplandırılarak
seçim bölgelerinin belirlenmesinde ve delege sayılarının tespitinde hakkaniyetli bir dağılım yapılmasına
azami gayret gösterilmiştir.
7. BİRİMLERE DÜŞEN DELEGE SAYILARI
a. T.C. PTT Genel Müdürlüğü: 6
b. Ankara PTT Başmüdürlüğü: 18
c. İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü: 17
d. İstanbul Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü: 10
e. İzmir PTT Başmüdürlüğü: 8
f. Diğer iller:
Adana
4
Bursa
5
Manisa
2
Adapazarı
2
Çorum
1
Mardin
1
Afyonkarahisar
2
Denizli
1
Mersin
3
Antakya
2
Diyarbakır
2
Muş
1
Antalya
4
Erzurum
2
Ordu
1
Aydın
2
Hakkâri
1
Sivas
1
Balıkesir
2
Isparta
1
Şırnak
1
Batman
1
Kayseri
2
Trabzon
2
3
Van
2
g) Bu yıl yapılacak delege seçiminde üye sayısı itibariyle gruplandırılan iller:
1.GRUP
Delege Sayısı: 3
Samsun
Sinop
5.GRUP
Delege Sayısı: 2
Muğla
Burdur
3.GRUP
Delege Sayısı: 3
Zonguldak
Bartın
7.GRUP
Delege Sayısı: 2
Kütahya
Uşak
4.GRUP
Delege Sayısı: 3
Konya
Karaman
8.GRUP
Delege Sayısı:2
Tekirdağ
Çanakkale
9.GRUP
Delege Sayısı: 2
Eskişehir
Bilecik
2.GRUP
Delege Sayısı: 3
Kocaeli
Yalova
6.GRUP
Delege Sayısı: 2
Nevşehir
Niğde
Aksaray
10.GRUP
Delege Sayısı: 2
Kastamonu
Karabük
11.GRUP
Delege Sayısı: 2
Elazığ
Malatya
12.GRUP
Delege Sayısı: 2
Kahramanmaraş
Osmaniye
13.GRUP
Delege Sayısı: 2
14.GRUP
Delege Sayısı: 1
15.GRUP
Delege Sayısı: 1
16.GRUP
Delege Sayısı: 1
Tokat
Amasya
17.GRUP
Delege Sayısı: 1
Yozgat
Kırşehir
21.GRUP
Delege Sayısı: 1
Siirt
Bitlis
25.GRUP
Delege Sayısı: 1
Artvin
Rize
Gaziantep
Kilis
Şanlıurfa
Adıyaman
Ağrı
Iğdır
19.GRUP
Delege Sayısı: 1
Erzincan
Bayburt
20.GRUP
Delege Sayısı: 1
Tunceli
Bingöl
22.GRUP
Delege Sayısı: 1
Kırıkkale
Çankırı
23.GRUP
Delege Sayısı: 1
Düzce
Bolu
24.GRUP
Delege Sayısı: 1
Edirne
Kırklareli
Kars
Ardahan
18.GRUP
Delege Sayısı: 1
26.GRUP
Delege Sayısı: 1
Giresun
Gümüşhane
8. DİĞER HUSUSLAR
8.1 Genelgede yer almayan hususlarda, Yönetmelik Hükümleri uyarınca işlem yapılacak olup, tereddüt edilen
hallerde Seçim Kurulumuzun Ankara (0312- 418 60 61 / Dâhili 124 / 126) numaralı telefonlardan bilgi
alınabilecektir. Adaylık başvurusu için faks numaramız (0 312- 418 84 52) dir.
8.2 Tüm üyelerin ve kendilerine görev verilen her kademedeki yöneticilerin, delege seçimine gerekli ilgi ve özeni
göstererek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini ve genelgenin tüm üyelere duyurulmasını önemle
arz ederim.
Mehmet BOZKURT
Müdür
Sandık Seçim Kurulu Başkanı
4
Download

GENELGE 1 - PTT-Bys