ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
KILAVUZU
1-ALINACAK MÜFETTİŞ SAYISI
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde
görevlendirilmek üzere 3 müfettiş yardımcısı alınacak olup, sınavla ilgili hususlar aşağıda
belirtilmiştir.
2-SINAVA KATILABİLME KOŞULLARI
Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
a) Devlet Memurları Kanununu 48’ inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı
nitelikleri taşımak,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği lisans
programının Hayvansal Üretim, Zootekni veya Zooteknik, Süt Teknolojisi bölümleri
(programlarının veya alt programlarının ) mezunları ve Veteriner Fakültesi mezunları veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim
kurumlarından birini bitirmiş olmak,
c) Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre ÖSYM tarafından 2013 ve 2014
KPSS lisans sınavlarında KPSSP8 puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda
bulunanlar arasından her guruptan en yüksek puanlı 20 aday arasında bulunmak (Gıda
Mühendisliğinden 20 aday, Ziraat Mühendisliği lisans programının Hayvansal Üretim, Zootekni
veya Zooteknik, Süt Teknolojisi bölümleri/programları veya alt programların mezunlarından 20
aday, Veteriner Fakültesi mezunlarında 20 aday arasına girmek, öğrenim dalları itibariyle giriş
sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına
çağırılacaktır.),
ç) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,
d) Yapılacak inceleme sonucunda; sicil, tutum ve davranışlar yönünden müfettişlik
mesleğinin gerektirdiği niteliklere haiz olmak (Bu bentte belirtilen husus, sadece yazılı sınavı
kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile
tespit edilir),
e) Başvuruyu, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yayımlanan giriş sınavı duyurusunda belirtilen
şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.
3-ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
Giriş sınavına katılmak isteyen adayların;
a) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının (Ceyhun Atıf Kansu
Cad. 1370 inci sok. No:24/2 Balgat/ANKARA) adresinden ya da web (www.esk.gov.tr)
sitesinden temin edebilecekleri “Aday Formu”,
b) Yükseköğretim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
c) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Kurumca onaylı sureti,
ç) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,
-1-
d) Aday tarafından kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,
e) Sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli
olduğuna dair yazılı beyanı.
4-SINAVA BAŞVURU:
a) Başvuran adaylar arasından sınava katılma şartlarını taşıyanlara “Sınava Giriş Belgesi”
verilir. Söz konusu belgede, sınav yeri ve tarihi belirtilecek olup, sınava girmek için bu belgenin
ibrazı şarttır.
b) 2. maddenin (c) bendinde sayılan şartları taşıyan adayların, 3. madde de sayılan belgeler
ile birlikte; 26/01/2015 Pazartesi günü başlayacak ve 06/02/2015 Cuma günü saat 17.30’a kadar,
Teftiş Kurulu Başkanlığı Sınav Kayıt Kabul Bürosuna (Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370 inci Sokak
No:24/2 Balgat/ANKARA) müracaat etmeleri gerekmektedir. En son 06/02/2015 tarihinde kayıt
kabul komisyonunda olmak üzere posta ile yapılan müracaatlar da kabul edilecektir. Ancak posta
ile yapılan müracaatlarda; eksik belge veya postadaki gecikmeler sınava giriş hakkını
kaybettirecektir.
c) Başvuran adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) aldığı puana göre sınav
komisyonunca sıralamaya tabi tutulacak, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro
sayısının her birinden 20 katı olmak üzere toplam 60 aday, yazılı sınava katılma hakkını
kazanacaktır. Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri liste halinde Kurumun web
sitesinde ilan edilecektir. Listede isimleri bulunan adaylar, sınava giriş belgelerini en son
24/02/2015 tarihi sabah 09.30’a kadar Teftiş Kurulu Başkanlığından alacaklardır.
ç) Yazılı sınava katılacak adayların, sınav başlamadan önce kitapçığın arkasındaki
açıklamaları dikkatle okumaları ve belirtilen usul ve kurallara uymaları gerekmektedir.
5-SINAV KONULARI
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.
a) Yazılı sınav tarihi: 24/02/2015
b) Sınav Yeri: Sınav, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün (www.esk.gov.tr) sitesinden
sınav gününden önce duyurulacaktır. Sınav, saat 10.00’da başlayıp, saat 12.30’da sona erecektir.
Test usulü ile yapılacak sınavda soruların cevapları 4 seçenekli olup, sadece bir seçenek sorunun
doğru cevabı olacak şekilde hazırlanmıştır. Adaylar sınavın başlamasından 15 dakika önce sınav
yerinde hazır bulunacaklardır. Sınavın başlama saatinden sonra hiç bir aday salona alınmayacaktır.
c) Oturum sayısı: Yazılı sınav tek oturumda gerçekleştirilecek olup, süresi 150 dakikadır.
ç) Soru sayısı: Yazılı sınavda adaylara toplam 100 soru sorulacaktır.
d) Konular:
1) Kamu İktisadi Teşebbüslerini ilgilendiren genel mevzuat,
2) Meslek bilgileri,
3) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri).
e) Soruların dağılımı: Kamu İktisadi Teşebbüslerinden 40, Meslek bilgilerinden 40,
Yabancı Dilden 20 soru olmak üzere toplam 100 sorudan oluşmaktadır.
Değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate
alınmayacaktır. Her bir soru için birden fazla cevaplama yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için konularına göre yazılı sınav testlerinden alınan notlardan
her birinin 70’ten aşağı olmaması gerekmektedir.
Bu şekilde yapılan değerlendirme neticesinde, alanlarında en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere, alınacak müfettiş yardımcısı sayısının her meslek gurubunda 4 katı aday sözlü
sınava çağrılacaktır.
Duyurulacak tarihte, ESK Teftiş Kurulu Başkanlığında sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü
sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinden ayrı ayrı alınan
notun70’den aşağı olmaması gerekir.
Müfettiş yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için, giriş sınav notunun 70’den az
olmaması şarttır. Giriş sınav notu; yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının
-2-
ikiye bölünmesi ile bulunur. Yapılan değerlendirme sonunda adaylar arasında yazılı ve sözlü sınav
puanları ortalamasının eşit olması halinde; yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik verilir.
Yazılı sınavda başarılı olan adayların listesi Kurumun web sitesinde (www.esk.gov.tr.)
yayınlanacaktır. Yazılı sınav sonucuna itirazlar, web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren
gerekçeleri belirtilerek 7 (yedi) gün içinde bir dilekçe ile ESK Teftiş Kurulu Başkanlığı sınav
komisyonuna yazılı olarak yapılacaktır. Bu itirazlar, en geç 3 (üç) iş günü içinde incelenir ve
sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Ayrıca web sayfasında da yayımlanır.
f) Sözlü sınavda başarılı olan adayların atama ile ilgili işlemlerini yaptırmak üzere,
duyurulacak tarihe kadar ESK Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat etmeleri zorunludur.
Sınavı asil ve yedek olarak kazanamayan adaylara yazılı tebligat gönderilmez.
g) Giriş Sınavında başarı gösterenlerin sayısı, ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa,
ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil, diğer adaylar başarı sıralamasına göre yedek olarak
sınavı kazanmış sayılır.
Atama işlemleri için gerekli olan belgeler, web sayfasından ilan edilecek tarihte Kuruma
teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen veya belgeleri eksik olan asil
aday veya adayların yerine, gerekli belgeleri tamamlamak kaydıyla her gurubun puan sıralamasına
göre yedek adayının, müfettiş yardımcılığına ataması yapılabilecektir.
6-ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKİLER:
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, Milli Savunmaya karşı
işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından, herhangi birisinden hüküm giymemiş olmak,
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile,
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süre ile hapis cezasına çarptırılmamış olmak,
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan mahkûm olmamak,
ç) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş
bulunmak,
d) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olmak,
e) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
f) Giriş sınavını kazanıp, atamaya hak kazanan asil adayların, görevini devamlı yapmasına
mani olabilecek, vücut ve ruh sağlığı yönünden sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev
yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu beyan etmek.
g) Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav
başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir.
ğ) Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler, sınavları kazanmış
olsalar dahi, göreve başlatılmazlar. Göreve başlatılmış olanların ise herhangi bir kovuşturma
yapılmadan Kurum ile ilişkileri derhal kesilir.
7-SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1) Sınava cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat
fonksiyonu dışında fonksiyonları olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla
girmek yasaktır.
-3-
2) Sınavda müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt,
hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel ve bunun gibi araçlar bulundurulamaz. Bu
araçlarla sınava girmiş adaylar Salon Sınav Tutanağına yazılarak, sınavları geçersiz sayılacaktır.
3) Sınavda cevaplama süresi 150 dakika olup, test sınav kağıtlarındaki sorular çoklu
seçenekten doğru cevap işaretlenecektir. Sürenin bittiği ilan edilip cevap kâğıtları salon
görevlilerince toplanıncaya kadar adaylar yerlerinden ayrılmayacaktır.
4) Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar
sınava alınmayacaktır.
5) Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde
görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, ayrıca adayların birbirinden kalem,
silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6) Sınav sırasında kopya çeken, çekme girişiminde bulunan, kopya veren, kopya
çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların
sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir.
7) Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler gerektiğinde
adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Adayın sınavının geçerli sayılması her şeyden önce sınav
kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara
uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
8) Test sınav kâğıtlarına, seçeneklerden bir tanesi daire içine alınarak cevaplandırılacaktır.
9) Adaylar, soru kağıdını alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, basım hatalarının
bulunup bulunmadığını kontrol edeceklerdir. Soru kağıdı eksik sayfalı veya basımı hatalı ise
değiştirilmesi için derhal salon sorumlusuna başvuracaklardır.
10) Cevaplamaya geçmeden önce adaylar kendilerine verilecek soru kitapçıklarının
üzerinde ayrılan yere adını, soyadını, T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.
11) Sınav süresince, sigara, pipo, puro vb. içilmeyecektir.
12) Soruların ve bu sorulara verilen cevapların ayrı bir kâğıda yazılarak dışarı çıkarılması
yasaktır.
13) Adaylar, sınav salonundan ayrılmadan önce, test sınav kağıtlarını salon görevlilerine
teslim edeceklerdir.
8-SINAV BİLGİ HATTI:
Teftiş Kurulu Başkanlığının (0312) 287 45 98 – 287 31 88 numaralı telefonlar ile ESK
(0312) 284 36 70 Dahili 1655 telefon veya Kurumun web sitesinden (www.esk.gov.tr.) gerekli
bilgiler alınabilir.
-4-
Download

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kılavuzu İçin