T. c.
sAĞLlK BAKANLlĞl
TÜRKİYE KAMU HASTANELERi KURUMU'
Malatya İli Kamu Hastane|eri Birliği Gene| Sekreterliği
Maiatya Devlet Hastanesi
(Satınalma)
Sayı
Tekliflerin Verileceği Tarih
:2561
:16.12.2014
: Emine YALÇIN
:52753359324
Tarih
Hasta Adı€oyadı
Hasta TC No
Doktoru
:
16.12.2014 SAAT : 15:30'a Kadar.
op.Dr.BilalTÜRKER
Ortopedi ve Taravm. Uzm.
Hastanemizin'de acil olarak ameliyata alınacak olan yukarıda Adı Soyadı ve T.C.nosu yazılı olan hastanın ameliyatında
kullanılmak üzere vadına reçete edilen ve aşağıda belirtilen tıbbi cihazlar 4734 sayıiı kamu ihale kanununun 22(Q maddesi gereğince
piyasadan pazarlık usulü ile satın alınacaktır, Belirtilen tarih ve saate kadar ;yazılı teklifinizi / profarma faturanızı birim fiyatı olarak
KDV hariç kaç TL ye vereceğinizi rakam ve yazı ile belirterek hastanemiz satın alma (doğrudan temin) servisine göndermenizi
veya 0422 325 49 10 no|u faksımıza göndermenizi
!
Rica Ederim.
Aydın ALÇIK
satınalma Birim sorumlusu
MiKTARl
3
;emoraı stem
=emoıaı stem
rıbial base plate
1
ıl
nset
1
1
2
n§et
5
sUT KoDU
ADET
ADET
AP2300
AP2230
AP2600
AP2530
AP2560
AP3180
HG1120
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
2
kolıeien mafrik§
uıkama
1
1.
cement
6
7
8
1
BiRiMi
tefi
GENEL TÖPLAM
uBB KoDU
BidM FiYAn
ToPLAM
FiYA7ı
AP3.150
GENEL ŞARTLAR
ı_ Opsiyon ve teslimat süresi belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
z- Teklifimizdeki
sayı numaranın ve hasta adının , teklifinizde mutlaka yazılması gereklidir
s- Teklifiniz Hastanemiz Satınalma servisi doğrudan temin birimine elden teslim edilecek veya
(0 422) 325 49 10 Nolu Fax Nosuna fakslanacak as|ı mal teslimi sırasında elden ieslim edilecektir.
+ İstekliler lekliflerini KDV hariç rakam ve yazı ile bütün masrafları dahil olmak şartıyla vermelidirler.
a Son teklif verme saatinden sonra idareye teklif veren isteklilerin tek|if|eri değerlendirmeye alınmayacaktır.
o- Kendisinden mal/hizmet alımı kesinleşen firma teslim ettiği malın/hizmetin faturasını
Temlik usulü ile başka bir üretici veya ithalatçı gerçek ve tüzel kişilere tahsil ettiremezler .
z- Ödeme Saymanlığın Nakit durumuna göre yapılacaktır.
s- Aitemaiif teklif verilemez. Teslimat bir seferde yapılır , kısmi teslimat kabul edilmez
9- Teklif veren firmalar Sağlık Bakanlığından Onaylı Barkot numaralarını (UBB -U|usal Bilgi Bankasından alınan)
belirtmek zorundadır.
ıo- SUT ve UBB Kodu yazllmasl aksi iaktirde değerlendirilmeye alınmayacakır.
ıı- Siparişler hastanemizin satınalma biriminde alım sekreteryasını yürüten personel tarafından yapılacaktır Satınalma sorumluları
dışında veri|en siparişldrin firmanız tarafından yerine getirilmesinden satınalma birimimiz ve i veya idaremiz sorumlu olmayacaktır.
,ız- Acil ameliyata alınacak hasta için Tıbbi
Cihaz gerekmesi durumunda firmanın Sağlık Bakanlığı Malzeme Kaynakları
yönetim sisteminde kayıtlı en ucuz ve / veya ortalama Fiyattan vereceğini taahüt etmemesi durumunda fiyat bildirmesine
gerek olmayıp ; Ürünün kullanllmaslnt müteakip bahse konu oıan Mkys Fiyatının firma temsilcisinin katılımı ile birlikte
satınalma sorumlusu tarafından tesbit edilmesini müteakip fatura ve diğer evrak işleri tamamlanacaktır.
ıs- Kazanan Firma; SUT Fiyatları olan ürünleri sut fiyatından vermek Zorundadır.
Sut fiyatı olmayan Tıbbi Malzemelerde de MKYS Fiyat Ortalamasına göre vermek zorundadır.Aksi Durumda
Spariş Formunu almadan hastaya kullanılan malzemelerden Hasianemiz Satın Alma birimi ve İdaremiz Sorumlu degildir.
Siparişi verilen ürünlerde SUT'a aykırılık tespit edildiği takdirde ;Firmaya verilen sparişin hiçbir geçerliliği yoktur.Doğacak sorundan
nr_
' ldaremiz ve Satınalma birimimiz
sorumlu değildir.
'
IRTIBAT
:
Satınalma Personeli Memur: Arda ŞAHlN
TELEFON:44456 34 Dahili i1449 FAX: 04223254910 l3238942
E:tlffi'.ff},','^'fu
Tc ıto:
52?5335s324
Doktoru: EILA! TüiKtF
15.12.20t4,l0:l9:46
Yat-ınah
l
BAĞ KESEN - BAĞ KORUYAN HAREKETffi
KULLANİLABİLEN TOTAL nİZ PnOTEZİ
1- Diz
23-
4,
5678-
protezi sisteminin stabilitesi ACL ve PCL'nin korunmasına ya da kesilmesine bağiı
olmamalıdır" Aynı enstrumanlar kullanılarak, ameliyat esnasında PCL kesilebilmeli ya da
korunabilmeli , hareketliveya sabit kullanılabilmelidir. Kısıtlayıcı olmamalıdır.
PCL Kesen Femoral Component ve meniskal insertler pegli dizaynda olmalıdır,
Diz protezisistemi komponentleri CoCr malzemeden imaledilmiş olmalıdır.
Mobiie meniskal komponent UHMWPE ve High Cross-Linked seçenekli olmalı ve alt
yüzeyi düz olmalıdır.
Mobil insert anterior-posterior yönde hareketli ve media|-|ateral yönde rotasyon
yapabilmelidir.
ı
Tek bir boy meniscai insert her boy tibiai komponent ile kullanıiabilmelidir,
Meniskal insertler Deep-Dish yapıda olmalıdır.
Meniskal komponentler 7mm ile 17mm arasında 2,5mm'lik aralıkiarla büyüyen kalınlıklara
sahip olmalıdır. İstenildiğinde 17mm'nin üzerinde 2,5mm ile artan aralıklarda insert boyları
da bulunmalıdır.
9- Sabit meniskal komponent UHMWPE ve High Cross-Linked seçenekli olmalı ve alt yüzeyi
düz olmalıdır. Tibial komponent üzerindeki stopper direkierin her ikisine kilitlenmelidir.
10- Tibial komponentlerin insert ile kontakta oiduğu üst yüzey metai stoperler ve direkier dahil
mirror-finish şeklindb parlatılmış olmalıdır.
11-Tibial komponentin kendinden central stemi bulunmalı ve medial lateral taraflarda kanallı,
tapered pegleri ile Kealyapısına sahip olmalıdır.
12- Tibial komponent kendiliğinden posterior slota sahip oimalıdır.
13-Tibial Komponent'de mbniskal insertlerin çıkmasını engelleyici bir kilit mekanizması
o|malıdır.
14- Tibial komponent 6 boya sahip olmalıdır.
15-Diz protezi sisteminin tüm femoral komponentlerinin dista| -posterior, media|-|ateral
kondil|erinin kavis çapı aynı oimalıdır. Bu kavis çapı meniscal insertierde de aynı
olmalıdır.
16- SeÇiİen herhangi bir femoral komponent, herhangi bir boy tibial komponentle ve herhangi
bir boy insert ile uyum sağlamalıdır. Kısıtlayıcı olmamalıdır.
'17- Femoral komponent Anatomik
ve 6 boya sahip olmalıdır,
18- Femoral komponentlerin ve tibial komponentlerin iç yüzeyi, 2mm
çimento yüzeyi
sağlayacak yapıya sahip olma|ıdır.
19- Femoral komponent femoral-meniskal artikülasyonda sabit flexion radiusuna sahip
olma|ıdır,
20- Femoral komponentin distal yüzeyi slota sahip olmalı ve kemiği bu şekilde kesen
enstrumantasyonu o|malıd ır.
21- 3 pegli üç boydan oluşan dome patellası bulunmaiıdır.
22-Zor prirner artroplastide kuilanımda sistemin esnekliğini artırmak amacıyla tibial
komponentle kuiıanılmak üzere moduler stem extensionlara haiz olmalıdır. stem
extensionlar COCR malzemeden üretiimiş olmalıdır.
23- Protezler en az 2 kat steril paket içinde ve Gama sterilizasyon ile sterii edilmiş olmaiıdır,
SUT KODLARI: BAG KORUYA_I.J
SUT KODLARI.: I3AG KHS]:IN
I-FEMORAL COMP0NEN,r___-_-_AIı 2300
FEMORAL COMPONEN,I-__AP 2230
TIBIAL COMPONENT--------AP 2660
2-TIBIAL COMPONENT--_-------__AP 2660
3-TIBIAL INSERT--_
---_AP 2530
4- BONE CEMENT GENTA----_-_AP 3180
s-YIKAMA
SETİ---___-
_-AP 3150
Cp ü'.
tf,g'-ff:j']
ön"put
Eç.
Malatya
Ortopedl ve
Dip
Tt!,RKEIı
|-lastanesİ
g
BiyoLoJıK pRoTEıN KotLoJEN MEMRAN TEKNir
ünüıı
l
o/o98,5
KoLLoGEN VE ıNTACr rnipı_r
ıırıix srnucTuRE
özrııiK
( HG 1120
yApıDA oLMALIDıR.
ffi
NTERNoLECU LAR cRossLlN K YAPlDA oLMAL|DlR.
HıGH BloLoGlcAL AKTıVET|YE sAHlP oLMAL|DlR.
KoLLoGEN 1aıvıiııo nsir
ATE Ko LoJ
EN
oı
1riı r içınıvıriloin.
ıv i ıvıeı- ı o i ı_ııı iş o LMALı
rrıııir oLuşuMUNu
D
ı
}
l,i*i}i1'1tliiljfu
,n.,.,
R.
HızLANDıRMALıDıR.
su TUTMA Özrıı-ıci iı-e HrR rünı-ü crnRRHi yARALARıN vE DEFEKTLrniıv ooıouRULMAsıNDA
KULLANıLAB|ı_in özrı_ı_irrE oLMALı DıR.
rPirrı- ııÜcnr REJENERAsToNU vE rigRoaıasr Hücnrı-rRiıı UvARıLMAsı iı_r vanR oNARıMı
H ıZLANDıRıLıR özıı-ıirrr oı-ıvıRııoı R.
EN Az 5 YıL M|ADLıoLMALıD|R.
DoKu ADEzyoNU Nu rıvcrı-ıEıvrıhın.
3 HAFTADA ABSORBE OLMALİDİR.
ANTİ BYOTİ
K TEDAV|Sİ SON
RAS| N DA EN FEKTE
YARALARA UYG U LANABl LM
ELl D l R.
siıııin çigın ravıiRi özrı-ı_iĞivr prRiyosr oluşuMu sriıııüı-rsivApMALıDıR.
SUT: HG1120
AR§tAN
un*ıauesi
ttiOji Uzınanı
77837
Download

Temin dosyasını indirmek için tıklayınız.