GıDERLER
TURK|YE SANTRANÇ FEDERASYONU
01.01.2014_30. 10.2oL4
öz*ce ı-in / Giorn TABLosu
vunriçi raaı-iyır cioe nı-Eni
yuRTDışı rRaıiyrr ci ornı_rni
vunriçi KAMp oiornı-rni
rĞirivı ciognı_rni
2.222.598,26 SGM YARDIMl
1.158.456,93
74.9o2,o3
336.823,55
34L.479,73
ALTYAP| ÇALlŞMALARl GıDERl
ogıvıingaş Rı_ııvı e iornı-rni
pERsoNEL e iorRı-rni
pERsoN E L sc r_cö nrvıgıv oi nvı r-ayıv
TopLANTı ciognı-rni
44,703,41
i
vr
oiĞ ı n yARDı M LAR
oiĞrn oRcaııizRsyoN vE rRaı-iyrr ciornı-ER
oopiııe KoNTRoL vr aıvaı-iz e ioe nı-e ni
öoüı_ ciornı-gni
GENEL yöıvgrivı vr aüno e ioe nı-rni
oicın
e iorRı_eR
eioenı-eR TopLAMı
orıin razı.nsı
GENEL TOPLAM
GELıRLER
782.406,22
318.553,39
47,266,22
172.647,99
8.400,0c
L91.617,52
766.4L5,23
24.799,43
spoR ToTo (REKLAM GELiRi)
KAT|LlM PAY|-BAŞVuRU HARÇ.
spo RcU-ANrnrııö n-HR«rıvı ıisRııs,vizr
vı ı-ı-i vı revısi ıi ııı üsRgara KATı Lı M c r ı-i R
TRANsFER cEı-inı-rni
irinaz e rı-inı-Eni
spoNsoRLUr erı-inı_rni
rinR vr işı-rrıvır cgı-inı-rni
ünüıı snrış ceı-ini
oiĞen crı-inı-rR
eĞirivı crı_inı_rni
i
6.491.069.91 eeı-iRıen TopLAMı
773.378,37 eioen FAzLAsı
7.264.448,28 GENEL TOPLAM
]_.600.000,0C
200.000,0c
179.879,46
L65.o24,16
2,o7o.L6o,o1
4.82o,5c
375,oc
2.064.296,68
7.665,50
139,0c
92.L73,oj
879.9I4.9c
7.264.448,28
7.264.448,28
Download

30 Ekim 2014 Özel Gelir - Gider Tablosu