DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
Uluslararası İlişkiler Kuramları
PSIR 212
4
3+0
3
5
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, 1980’lerden bu yana klasik entelektüel geleneklere bir eleştiri
olarak gelişen ve 1990’lardan itibaren olgunluk noktalarına erişen Eleştirel
Uluslararası İlişkiler Teorilerine derinlemesine bir giriş yapmaktır.
Dersin İçeriği
Ders çerçevesinde, Toplumsal İnşacılık, Eleştirel Teori, Feminizm ve PostModernizm gibi Positivizm-Sonrası teorilerin, uluslararası ilişkiler literatürüne
kazandırmış oldukları temel kavramlar, temel varsayımları, argümanları ve
yöntemleri yakından incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğretim
Ölçme
Çıktıları Yöntemleri Yöntemleri
Toplumsal İnşacılık, Eleştirel Teori, Feminizm ve Post-Modernizm gibi eleştirel
Uluslararası İlişkiler Teorilerinin, dünya sistemin işleyişine dair temel varsayım ve
kavramlaştırmalarını ana hatlarıyla tanımlayabileceklerdir.
1,2,8.9
1,2,3
A
Klasik Uluslararası İlişkiler yaklaşımları (Realizm ve Liberalizm) ile PositivizmSonrası teorileri, küresel siyasetinin işleyişine dair temel varsayım ve
kavramlaştırmaları açısından karşılastırabileceklerdir.
1,2,3,8
1,2,3
A
Aynı zamanda, “yeni” ve “klasik” entelektüel yaklaşımlar arasındaki temel
epistemolojik ve yöntemsel farklılıkları ayırt edebileceklerdir.
3,5,6,10
1,2,3
A,D
Tarihsel ve güncel uluslararası gelişmeleri, birbirlerinden ciddi ayrılıklar gösteren
farklı teorik yaklaşımların bakış açılarıyla yorumlayabileceklerdir.
3,5,6,10
1,2,3
A,D
Realist ve Liberal yaklaşımların, Eleştirel ekol tarafından vurgulanan eksiklik ve
sıkıntılarını öğrendikten sonra, özellikle güçlü uluslararası aktörlerin dış politika
tercihlerinin dünya barış ve güvenliğine potansiyel ve gerçek etkilerini teorik
olarak analiz edip eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebileceklerdir.
Örneğin, ilk olarak, Amerika’nın 2003 Irak işgalinin büyük ölçüde Realist ulusal
ve uluslararası güvenlik varsayımlarına dayanarak formüle edildiğini teşhis
edeceklerdir. Sonrasında, Irak işgalinin Amerikan ve dünya güvenliğine neden
beklenenin tersine olumsuz etkiler yaptığını, alternatif bir bakış açısına, örneğin
Realizmden köklü farklılıklar gösteren Eleştirel Güvenlik Teorisi yaklaşımına
dayanarak, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendireceklerdir.
1,2,3,
8, 9,10
1,2,3
A,D
1 Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev, D: Tartışma
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
2
Ön Hazırlık
Realizm ve
Liberalizmin,–
Eleştirel Uluslararası
İlişkilerin arka planı ve
karşı tezi olarak genel
değerlendirmesi
Ekonomik
Yapısalcılık: Klasik ve
Radikal Bağımlılık
Teorileri
•
•
•
•
3
Ekonomik
•
Yapısalcılık:
•
Wallerstein’nın Dünya
•
Sistemi Teorisi
•
•
•
4
İngiliz Okulu:
Uluslararası Toplum
ve Grotiusçu Akılcılık
•
•
•
5
6
7
8
9
İnşaacılık
İnşaacılık
Viotti & Kauppi (2010): 185-196, 206-209.
J.A. Hobson, “The Economic Taproots of Imperialism” Viotti &
Kauppi (2010), pp.212-214.
R.Cox, “Gramsci, Hegemony and International Relations” Viotti &
Kauppi (2010), pp.215-225.
Mingst (2004) “The Radical Perspective” pp: 71-74.
Viotti & Kauppi (2010): 185-193, 196-202, 206-209.
I.Wallerstein, “The Modern World System as a Capitalist WorldEconomy,” Viotti & Kauppi, pp.225-236.
Immanuel Wallerstein, “The Rise&Demise of the CWS” in
Mingst&Snyder (2001):149-57
Immanuel Wallerstein, “Patterns and Perspectives of the Capitalist
World-Economy,” Viotti & Kauppi (1999), pp. 369-376.
Viotti & Kauppi (2010), pp: 242-254.
H.Grotius, “War, Peace & the Law of the Nations” Viotti & Kauppi
(2010), pp.255-259.
H.Grotius, “Freedom of the Sees” Viotti & Kauppi (2010), pp.259261.
Tim Dunne, “Inventing International Society” Viotti & Kauppi
(2010), pp.261-267.
Hedley Bull, “Does Order Exist in World Politics?” Viotti & Kauppi
(2010), pp.268-270.
•
•
Viotti & Kauppi (2010), pp.276-296.
Alexander Wendt, “Constructing International Politics” Viotti &
Kauppi (2010), pp.299-306.
•
Alexander Wendt, “The Lockean Culture” Viotti & Kauppi (2010),
pp.307-315.
M. Finnemore, “Constructing Norms of Humanitarian Intervention”
Viotti & Kauppi (2010), pp.319-326.
•
Ara Sınav
Eleştirel Teori
Eleştirel Teori
•
•
•
Viotti & Kauppi (2010), pp: 332-345.
Richard Devetak, “Critical Theory,” pp.145-177.
Ken Booth, “Critical Explorations& the Highway of Critical Security
Theory” Viotti & Kauppi, pp:347-355.
•
Simon Murden, “Cultural Conflict in International Relations: The
West and Islam,” in The Globalisation of World Politics: An
Introduction to International Relations ed. by John Baylis & Steve
Smith (Oxford: Oxford University Press, 1997), pp.374-388.
2 10
11
Post-Modern
Uluslararası İlişkiler
Teori
Feminist Uluslararası
İlişkiler Teorisi
•
David Campbell, “Writing Security” Viotti & Kauppi (2010), pp:
364-370.
•
•
Richard Devetak, “Postmodernism,” pp.179-209.
Simon Murden, “Cultural Conflict in International Relations: The
West and Islam,” in The Globalisation of World Politics: An
Introduction to International Relations ed. by John Baylis & Steve
Smith (Oxford: Oxford University Press, 1997), pp.374-388.
•
I.M.Young, “The Logic of Masculinist Protection” Viotti & Kauppi
(2010), pp: 386-393.
Ann Ticker, “Why Women Can’t Rule the World” Viotti & Kauppi
(2010), pp: 394-399.
Ann Ticker, “Man, the State, and War: Gendered Perspective on
National Security” in Mingst &Snyder (2001): 60-69.
•
•
12
Normatif Meseleler ve
Uluslararası İlişkiler
Teorisi
•
•
•
•
13
14
15
Uluslararası İlişkiler
Teorisi, Sivil Toplum,
Din, Kimlik
1.
Viotti & Kauppi (2010) pp: 404-424.
Immanuel Kant, “Morality, Politics, & Perpetual Peace” Viotti &
Kauppi (2010), pp: 426-431.
E.H.Carr, “The Nature of Politics” Viotti & Kauppi (2010), pp: 431434.
Williams&Caldwell, “Just War Theory & the Principles of Just
Peace” Viotti & Kauppi (2010), pp: 435-43.
Viotti & Kauppi, “Religion, Nationalism& Conflicting
Identities” IR&World Politics 2006, pp:454-489.
Genel Değerlendirme
Bitiriş
KAYNAKLAR
Ders Notu
P. Viotti & M. Kauppi, International Relations Theory (NY: Longman 2011 5th ed.)
Karen Mingst, Essentials of International Relations (NY: Norton & Company, 2004)
Diğer Kaynaklar Karen Mingst&J. Snyder, Essential Readings in World Politics (NY: Norton&Company,
2001)
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Haftalık okumaların değerlendirmeleri yapılacaktır.
Sınavlar
Vize ve final sınavlarında kompozisyon yazılacaktır.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
3 YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SIRA
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
40
Final
1
60
Toplam
100
Finalin Başarıya Oranı
60
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu
hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına
hâkim olduğunu gösterir.
X
2
Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve
işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları
kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.
3
İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları
anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası
bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.
4
Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi
yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini X
geliştirir.
5
Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin
X
olduğunu gösterir.
6
Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde
bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin,
yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini
anladığını gösterebilir.
X
7
Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği
bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini
gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.
X
8
Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü
iletişim becerilerini kullanabilir.
X
9
Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek
düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip
olduğunu gösterebilir.
X
X
X
Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere
10 devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.
Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati
11 ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.
X
X
4 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini
12 etkin şekilde kullanabilir.
X
Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi
13 içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir X
ve olayları yorumlayabilir.
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.
X
Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını
15 bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik X
görevlerini anladığını gösterebilir.
Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların
evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel
16 rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını X
gösterebilir. AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Final sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
4
64
Ara Sınav
1
8
8
Final
1
10
10
Toplam İş Yükü
130
Toplam İş Yükü / 25 (s)
5.2
Dersin AKTS Kredisi
SAYISI
5
5 
Download

PSIR 212 - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler