TEORIE MEZINÁRODNÍCH
VZTAHŮ
SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2012-2013
ZIMNÍ SEMESTR
(KÓD: KPE/TMV)
Vyučuje: Hynek Melichar
[email protected]
Přednášky: úterý, 12:30-13:15, uč. 217
Semináře: úterý, 13:15-14:00, uč. 217
I. Cíl kurzu a jeho postavení v programu KPES
Cílem povinného magisterského kurzu je seznámit studenty s
mezinárodními vztahy (MV) jako sociálně-vědní disciplínou s vlastními
teoretickými a epistemologickými přístupy. Přednášky se zaměřují na
stěžejní teoretické i metodologické přístupy a paradigmata, která se od
konce první světové války v rámci MV objevují vč. oblasti mezinárodní
politické ekonomie či geopolitiky. Pokryty jsou jak tzv. „velké teorie“ MV,
tak alternativní přístupy. Posluchači se seznámí s významem teorií pro
studium MV i s úskalími, jež výzkum a teoretizování MV přináší. Dále se
seznámí s pluralitou pohledů na jednotlivé fenomény, aktéry a povahu MV
a uvědomí si jejich odlišnosti i styčné body. Hlavním cílem kurzu je u
posluchačů podnítit analytické a kritické uvažování o mezinárodních
vztazích. Studenti se rovněž naučí využívat teorií a přístupů k MV při
koncipování svých písemných prací z oblasti MV. Kurz rozvíjí poznatky
získané na úrovni povinného bakalářského kurzu Úvod do mezinárodních
vztahů 1 a 2 realizovaného na KPES. V letním semestru na kurz volně
navazuje kurz „Mezinárodní bezpečnost“, doplňuje jej rovněž kurz Řešení
konfliktů realizovaný v rámci magisterského studia na KPES.
II. Metody výuky
Výuka probíhá formou přednášek (45 min./týden) a seminářů (45
min./týden). Podrobný seznam témat přednášek, seminářů a povinné
seminární četby je přiložen níže. Přednášky studenty seznámí se
stěžejními teoretickými přístupy v mezinárodních vztazích. Na seminářích
1
posluchači kriticky diskutují o tématech, jež vyvstávají z přednášek.
Semináře se zaměří na významná témata, která jsou předmětem
výzkumu disciplíny mezinárodních vztahů a která souvisí s teoretickými
výklady představenými v přednáškách. Smyslem seminární diskuse je
zamyslet se nad relevantními tématy mezinárodních vztahů optikou jejich
teoretických vysvětlení, uvědomit si rozdíly a posoudit jejich relevanci a
validitu. Diskuse v seminářích vyžadují od studentů přípravu; očekává se,
že nejen přečtou, ale též se zamyslí nad zadanými texty, které jim mají
poskytnout vědomostní základ pro následné diskuze.
III. Požadavky na ukončení kurzu a hodnocení studentů
Hodnocení studentů kurzu Teorie mezinárodních vztahů sestává
z následujících součástí:
- aktivní a kvalifikované účasti v seminářích po dobu celého semestru,
- přednesení prezentace na zadané téma,
- písemné seminární práce,
- závěrečné semestrální písemné zkoušky (min. 75% správných
odpovědí).
Kritéria pro úspěšné absolvování seminářů
Účast a kvalifikované zapojení se do diskuse během seminářů představují nedílnou
součást konečného hodnocení. Účast na seminářích je povinná, možné jsou dvě
neomluvené absence v semestru; každá další absence musí být oznámena vedoucí
semináře nejpozději 48 hodin předem a musí být podložena řádným odůvodněním.
Od studentů se očekává, že se dostaví na semináře a budou náležitě připraveni na
diskuzi o předem vytyčených tématech (tj. přečtou si povinnou četbu a libovolnou
relevantní četbu dle vlastního výběru).
Každý z posluchačů připraví analytickou a debatu stimulující prezentaci (1-2 studenti)
na zadané téma (viz níže) a povede následnou diskusi. Témata prezentací budou
rozdělena na úvodním semináři kurzu. Referát nebude ryze faktografický, nýbrž seznámí
kolegy s kontroverzemi, teoretickými přístupy a rozdílnými vysvětleními a pohledy na
daný jev či možnými odpověďmi na danou otázku. Od studentů se očekává kreativní
přístup k zadanému tématu a schopnost samostatně nalézt relevantní informace a
názory.
Každý z posluchačů musí samostatně vypracovat písemnou seminární práci, která
bude splňovat veškeré obsahové a formální požadavky kladené na písemnou
akademickou práci na úrovni magisterského studia (dostatečný počet použitých
relevantních akademických zdrojů, správně vedený poznámkový aparát atd.). Posluchač
si zvolí jedno z pěti témat seminární práce uvedených níže. Studentům se důrazně
doporučuje využívat elektronické akademické databáze (např. JSTOR, EBSCO aj.)
přístupné prostřednictvím vnitřní sítě UPOL (viz http://ezdroje.upol.cz/ezdroje/). Nejzazší
termín pro odevzdání vytištěné i elektronické verze práce (na e-mail vyučujícího) je
úterý 4. prosince 2012. V případě, že práce bude vrácena k přepracování, má student
pouze jednu možnost opravy.
Témata prezentací:
1. Může být válka spravedlivá?
2. Teorie her a její přínos pro studium MV
3. Kapitalistický světový systém?
4. Je stát ústředním aktérem mezinárodní politiky?
2
5. Dokáží mezinárodní organizace/režimy překonat anarchické prostředí v MV? (2
studenti)
6. Geopolitika vztahů Západ-islámský svět. Probíhá střet civilizací? (2 studenti)
7. Fenomén globalizace a jeho důsledky (2 studenti)
8. Může konstruktivismus napomoci vysvětlit „Globální válku proti teroru“? (2
studenti)
9. Někteří teoretici „mezinárodní společnosti“ argumentují, že po konci studené války
nabývají ve světové politice na významu lidská práva. Mají pravdu? Jaké důkazy
můžete podat? (2 studenti)
Témata seminárních prací (esejů):
1. Dokáže některá z teorií vysvětlit události 11. září 2001? Pokud ano, která?
2. Kriticky srovnejte obsah pojmu „mezinárodní anarchie“ u Wendta a Waltze.
3. Demokratické státy spolu neválčí. Diskutuj.
4. Můžeme anglickou školu považovat za „zlatou střední cestu“ v teoriích MV?
5. Kdy a proč státy spolupracují? Diskutuj.
Zkouška
Kurz je zakončen písemnou semestrální zkouškou, která pokryje témata přednášek a
seminářů a povinnou četbu. První řádný termín písemné zkoušky se uskuteční v úterý 11.
prosince 2012 od 12:30 v uč. 217. Písemné zkoušky jsou povinni se zúčastnit všichni
posluchači. Student musí správně zodpovědět 75 % všech otázek. Termíny prvního
opravného a druhého opravného termínu jsou uvedeny v obsahu kurzu níže. Student je
povinen se řádně a včas zapsat na termín zkoušky ve STAGu, jinak nebude možné zapsat
hodnocení.
Hodnocení kurzu
Seminární práce: max. 20 bodů. V případě, že práce nesplňuje jeden nebo
více elementárních požadavků (poznámkový aparát, struktura…) pro písemné
práce v magisterském studiu, bude vrácena k přepracování. V případě
plagiarismu je práce automaticky hodnocena jako nevyhovující bez možnosti
opravy. Podle části V, článku 54 studijního řádu FF UP platného ode dne 1. 9.
2011 je rovněž plagiarismus definován jako disciplinární přestupek
s odpovídajícími následky.
Prezentace: max. 12 bodů
Písemná zkouška: max. 28 bodů, min. 21 bodů (hodnocení pod 21 bodů =
neuspěl/a)
Aktivní účast na seminářích: max. 10 bodů
Maximální počet bodů celkem: 70
Minimální počet bodů nutný k absolvování kurzu: 40 (za předpokladu
splněné zkoušky)
Celkové hodnocení
kurzu:
65-70 bodů = A
59-64 bodů = B
53-58 bodů = C
47-52 bodů = D
41-46 bodů = E
pod 40 bodů = F
3
IV. Četba
Povinná literatura
Viz literaturu na konkrétní semináře.
Stěžejním sborníkem povinných textů je MINGST, Karen – SNYDER, Jack (eds.):
Essential Readings in World Politics. New York – London 2008. (KUP - 240:020/245)
Další četba je k dispozici v elektronické podobě v sekci “obsah a plan výuky” nebo
“doplňující zdroje” kurzu KPE/MV na stránkách KPES.
Upozornění: vyučující si vyhrazují právo v případě potřeby doplnit povinnou literaturu.
Všechny změny budou studentům včas oznámeny.
Doporučená literatura v češtině
BARŠA, Pavel – CÍSAŘ, Ondřej: Anarchie a řád ve světové politice: kapitoly z teorie
mezinárodních vztahů. Praha, Portál 2008.
BOOTH, Ken – SMITH, Steven (eds.): Současné teorie mezinárodních vztahů. Brno,
Barrister a Principal 2001.
DRULÁK, Petr: Teorie mezinárodních vztahů. Praha, Portál 2003.
HASENCLEVER, Andreas a kol.: Teorie mezinárodních režimů. Brno, Centrum
strategických studií 2005.
KNUTSEN, Torbjørn L.: Dějiny teorie mezinárodních vztahů. Brno, Centrum strategických
studií 2005.
NEUMANN, Iver B. – WAEVER, Ole: Budoucnost mezinárodních vztahů. Brno. Centrum
strategických studií 2005.
PŠEJA, Pavel (ed.): Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno, Mezinárodní politologický
ústav MU 2005.
SORENSEN, Georg: Stát a mezinárodní vztahy. Praha, Portál 2005.
Doporučená literatura v angličtině
Viz doporučená literatura u jednotlivých témat a elektronické materiály kurzu.
Doporučené akademické časopisy
Foreign Affairs, International Affairs, International Security, Foreign Policy, Geopolitics,
Europe-Asia Studies, American Political Science Review, Mezinárodní vztahy, Mezinárodní
politika – vše dostupné v knihovnách buď prezenčně nebo via systémy Proquest, Jstor,
EBSCO.
4
V. Obsah kurzu
1. téma – úterý, 18. 9. 2012
SEZNÁMENÍ S OBSAHEM KURZU A PODMÍNKAMI JEHO ÚSPĚŠNÉHO
ABSOLVOVÁNÍ, ROZDĚLENÍ PREZENTACÍ
2. téma – 25. 9. 2012
P: VÝZNAM TEORIÍ PRO STUDIUM MV
S: není
Č: - SNYDER, Jack: One World, Rival Theories. Foreign Policy, Nov/Dec
2004, 145, s. 52-62.
- WALT, Stephen: International Relations: One World many theories.
Foreign Policy, No. 110, Special Edition: Frontiers of Knowledge. (Spring,
1998), s. 29-32+34-46.
- FRIEDEN, Jeffrey A. – LAKE, David: International Relations as a Social
Science: Rigor and Relevance. March 23, 2005, s. 1-28.
3. téma – 2. 10. 2012
P: KOŘENY DISCIPLÍNY: IDEALISMUS A REALISMUS
S: MŮŽE BÝT VÁLKA SPRAVEDLIVÁ?
Č: - SCHMIDT, Brian C.: Anarchy, World Politics and the Birth of a
Discipline: American International Relations, Pluralist Theory and the Myth
of Interwar Idealism. International Relations; Apr2002, Vol. 16 Issue 1, s.
9-31.
- MORGENTHAU, Hans: A Realist Theory of International Politics; Political
Power. In: MINGST, Karen – SNYDER, Jack (eds.): Essential Readings in
World Politics. New York – London 2008, s. 56-60.
- MORGENTHAU, Hans: The Balance of Power; Different Methods of the
Balance of Power; Evaluation of the Balance of Power. In: MINGST, Karen
– SNYDER, Jack (eds.): Essential Readings in World Politics. New York –
London 2008, s. 131-137.
- WALTZ, Kenneth: Kant, Liberalism and War. In: WALTZ, Kenneth:
Realism and International Politics, New York – London 2008, s. 3-16.
- KANT, Immanuel: To Perpetual Peace: A Philosophical Sketch. In:
MINGST, Karen – SNYDER, Jack (eds.): Essential Readings in World
Politics. New York – London 2008, s. 14-17.
- THUKYDIDES: Melian Dialogue. In: MINGST, Karen – SNYDER, Jack
(eds.): Essential Readings in World Politics. New York – London 2008, s.
12-13.
Doporučená literatura:
- WILLIAMS, Michael: Why Ideas Matter in International Relations: Hans
Morgenthau, Classical Realism, and the Moral Construction of Power
Politics. International Organisation, 58 (4) (2004), s. 633-665.
5
- ANGELL, Norman: The Great Illusion. Dostupné online na
http://ia311316.us.archive.org//load_djvu_applet.php?file=1/items/TheGr
eatIllusion/TheGreatIllusion.djvu nebo v elektronických materiálech kurzu.
- CARR, Edward: The Twenty Years' Crisis 1919-1939 : an introduction to
the study of international relations. New York 1964. (KUP – 240:020/20
nebo v elektronických materiálech kurzu)
- MORGENTHAU, Hans: Politics Among Nations: The Struggle for Power
and Peace. New York 1948. (viz elektronické materiály kurzu)
- LITTLE, Richard: The Balance of Power in Politics Among Nations. In:
WILLIAMS, Michael (ed.): Realism Reconsidered: The Legacy of Hans J.
Morgenthau in International Relations. Oxford 2007.
- THIES, Cameron: Progress, History and Identity in International
Relations Theory: The case of the Idealist-Realist Debate. European
Journal of International Relations. 2002, 8, s. 147-175.
4. téma – 9. 10. 2012
P: SCIENTISMUS A BEHAVIORÁLNÍ REVOLUCE
S: TEORIE HER A JEJÍ PŘÍNOS PRO STUDIUM MV
Č: - EULAU, Heinz: The Behavioral Persuasion in Politics. New York 1963,
s. 13-35 (Chapter one: „Behavioral Approaches“).
- KAPLAN, Morton: The New Great Debate: Traditionalism vs. Science in
International Relations. World Politics, Vol. 19, No. 1, Oct. 1966, s. 1-20.
Doporučená literatura:
- STONE, Randall: The Use and Abuse of Game Theory in International
Relations. Journal of Conflict Resolution, 2001, 45, s. 216-244.
- DAHL, Robert A.: The Behavioral Approach in Political Science: Epitaph
for a Monument to a Successful Protest. The American Political Science
Review, Vol. 55, No. 4 (Dec., 1961), pp. 763-772.
- EASTON, David: The New Revolution in Political Science. The American
Political Science Review, Vol. 63, No. 4 (Dec. 1969), s. 1051-1061.
- EASTON, David: A Framework for Political Analysis, Prentice-Hall 1965.
- LIJPHART, Arend: The Structure of the Theoretical Revolution in
International Relations. International Studies Quarterly, Vol. 18, No. 1
(Mar., 1974), s. 41-74.
- KAPLAN, Morton: System and Process in International Politics.
Colchester 2005. (části dostupné na google books)
5. téma – 16. 10. 2012
P: MARXISMUS A NEOMARXISMUS
S: KAPITALISTICKÝ SVĚTOVÝ SYSTÉM?
Č: - LENIN, Vladimir: Imperialism, The Highest Stage of Capitalism: A
Popular Outline (část). In: MINGST, Karen – SNYDER, Jack (eds.):
Essential Readings in World Politics. New York – London 2008, s. 18-24.
6
- HOBSON, J. A.: The Economic Taproot of Imperialism. In: VIOTTI, P. R.;
KAUPPI, M. V.: International Relations Theory (5th ed.). New York 2012,
s. 219-222.
- WALLERSTEIN, Immanuel: The Rise and Future Demise of the World
Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis. Comparative
Studies in Society and History, Vol. 16, No. 4 (Sep., 1974), 387-415.
- WALLERSTEIN, Immanuel: The Essential Wallerstein. New York 2000.
(kapitola 8 „World-Systems Analysis“), s. 129-148.
Doporučená literatura:
- LINKLATER, Andrew: Realism, Marxism and Critical International Theory.
Review of International Studies, 1986, 12, s. 301-312.
- COX, Robert W.: Gramsci, Hegemony and International Relations: an
Essay in Method. In: GILL, Stephen (ed.): Gramsci, Historical Materialism
and International Relations. Toronto 1993, s. 49-66.
- BURNHAM, Peter: Marx, international political economy and
globalisation. Capital and Class, 2001, 25, s. 103-111.
- WALLERSTEIN, Immanuel: World-Systems Analysis: An Introduction.
Durham - London 2004. (viz elektronické materiály kurzu)
6. téma – 23. 10. 2012
P: NEOREALISMUS
S: JE STÁT ÚSTŘEDNÍM AKTÉREM MEZINÁRODNÍ POLITIKY?
Č:
- WALTZ, Kenneth: Theory of International Politics. Addison-Wesley
Publishing Company 1979. (kapitola 6: „Anarchic Structures and Balances
of Power“, s. 102-128).
- MEARSHEIMER, John: Anarchy and the Struggle for Power. In: MINGST,
Karen – SNYDER, Jack (eds.): Essential Readings in World Politics. New
York – London 2008, s. 60-74.
- BEHR, Hartmut – HEATH, Amelia: Misreading in IR theory and ideology
critique: Morgenthau, Waltz and neo-realism. Review of International
Studies, 2009, 35, s. 327-349.
Doporučená literatura:
- WALTZ, Kenneth: Man, the State and War. New York 2001.
- WALTZ, Kenneth: Structural Realism after the Cold War. International
Security, Summer 2000, Vol. 25, Issue 1, s. 5-41.
- SCHELLING, Thomas: The Strategy of Conflict. Harvard University Press
1980 edition. (viz elektronické materiály kurzu)
- WALTZ, Kenneth: Nuclear Myths and Political Realities. The American
Political Science Review, Vol. 84, No. 3 (Sep., 1990), s. 731-745.
- WALTZ, Kenneth: The Emerging Structure of International Politics.
International Security, Vol. 18, No. 2, (Autumn 1993), pp. 44-79.
- WILLIAMS, Michael: Waltz, Realism and Democracy. International
Relations, 2009, 23, 3, s. 328-340.
7
- FOLEY, Michael: Bringing Realism to American Liberalism: Kenneth Waltz
and the Process of Cold War Adjustment. International Relations 2009, 23,
s. 313-326.
7. téma – 30. 10. 2012
P: NEOLIBERALISMUS
S: DOKÁŽÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE/REŽIMY PŘEKONAT ANARCHICKÉ PROSTŘEDÍ
V MV?
Č: - KEOHANE, Robert – NYE, Joseph: Transnational Relations and World
Politics. International Organization, Vol. 25, No. 3, 1971, s. 721-748.
- ROSATO, Sebastian: The Flawed Logic of Democratic Peace Theory. The
American Political Science Review, Vol. 97, No. 4 (Nov., 2003), s. 585602.
Doporučená literatura:
- GRIECO, Joseph: Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist
Critique of the Newest Liberal Institutionalism, International
Organisation, (42) (1988) 485-508.
- KEOHANE, Robert: After Hegemony: Cooperation and Discord in the
World Political Economy. Princeton 1984. (viz elektronické materiály
kurzu)
- MEARSHEIMER, John: The False Promise of International Institutions.
International Security 19, (1994/5), s. 5-49.
- NYE, Joseph: Neorealism and Neoliberalism. World Politics, Vol. 42, No.
2, Jan. 1988, s. 235-251.
- POWELL, Robert: Anarchy in International Relations: The NeoliberalNeorealist Debate. International Organisation, Vol. 48, No. 2, Spring
1994, s. 313-334.
- POWELL, Robert: Absolute and Relative Gains in International Relations
Theory. The American Political Science Review, Vol. 85, No. 4, Dec., 1991,
s. 1303-1320.
- NIOU, Emerson – ORDESHOOK, Peter: Realism vs. Neoliberalism: A
Formulation. American Journal of Political Science, Vol. 35, No. 2, 1991, s.
481-511.
- HAGGARD, Stephan – SIMMONS, Beth: Theories of International
Regimes. International Organization, Vol. 41, No. 3, 1987, s. 491-517.
- KARLAS, Jan: Liberalismus a velké teorie v mezinárodních vztazích.
Mezinárodní vztahy 2/2004, s. 5-19.
8. téma – 6. 11. 2012
P: GEOPOLITIKA (Mgr. Petr Fojtík)
S: GEOPOLITIKA VZTAHŮ ZÁPAD-ISLÁMSKÝ SVĚT: STŘET CIVILIZACÍ?
Č: - CLOVER, Charles: Dreams of the Eurasian Heartland: the
Reemergence of Geopolitics. Foreign Affairs, Vol. 78, No. 2, 1999, s. 9-13.
8
- MACKINFER, Halford: The Geographical Pivot of History. In: Ó
TUATHAIL, Gearóid; DALBY, Simon; Routledge, Paul: The Geopolitics
Reader. London; New York 1998, s. 27-31.
- HUNTINGTON, Samuel: The Clash of Civilizations. Foreign Affairs, Vol.
72, No. 3, 1993, s. 22-49.
Doporučená literatura:
- MACKINDER, Halford: Democratic Ideals and Reality. New York 1919.
Online verze viz
http://www.archive.org/stream/democraticideals00mackiala/democraticid
eals00mackiala_djvu.txt
- CHIOZZA, Giacomo: Is There a Clash of Civilizations? Evidence from
Patterns of International Conflict Involvement, 1946-97. Journal of Peace
Research, Vol. 39, No. 6, 2002, s. 711-734.
- ISAKOVA, Irina: Russian Governance in the Twenty-First Century: Geostrategy, geopolitics and governance. London-New York 2005. (kapitola 1:
„Geo-strategy and Russia’s Vision of the New World Order“, s. 10-22)
- OVERHOLT, William H.: Asia, America, and the Transformation of
Geopolitics. Cambridge 2008. (kapitola 3 – část „The Geopolitics of the
New Geocenomics“, s. 51-62)
9. téma – 13. 11. 2012
P: MEZINÁRODNÍ POLITICKÁ EKONOMIE
S: FENOMÉN GLOBALIZACE A JEHO DŮSLEDKY
Č: - MILNER, Helen: Globalization, Development and International
Institutions: Normative and Positive Perspectives. In: MINGST, Karen –
SNYDER, Jack (eds.): Essential Readings in World Politics. New York –
London 2008, s. 486-502.
- NAIM, Moises: The Five Wars of Globalization. In: MINGST, Karen –
SNYDER, Jack (eds.): Essential Readings in World Politics. New York –
London 2008, s. 535-542.
- NYE, Robert: Power in a Global Information Age: From Realism to
Globalization. London 2004. (kapitoly 14 a 15, s. 191-205)
- GILPIN, Robert: The Nature of Political Economy. In: MINGST, Karen –
SNYDER, Jack (eds.): Essential Readings in World Politics. New York –
London 2008, s. 479-485.
Doporučená literatura:
- NYE, Joseph, KOEHANE, Robert (eds.): Governance in a Globalising
World. Washington 2000. (zejm. „Introduction“, s. 1-44 a kapitola 2
„Globalization of the Economy“, s. 45-71.)
10. téma – 20. 11. 2012
P: KONSTRUKTIVISMUS
S: MŮŽE KONSTRUKTIVISMUS NAPOMOCI VYSVĚTLIT „GLOBÁLNÍ VÁLKU
PROTI TERORU“?
9
Č: - WENDT, Alexander: Social Theory of International Politics.
Cambridge 1999. (kapitola 1: „Four Sociologies of International Politics“,
s. 1-40)
- WENDT, Alexander: Anarchy is What States Make of It: The Social
Construction of Power Politics. In: MINGST, Karen – SNYDER, Jack (eds.):
Essential Readings in World Politics. New York – London 2008, s. 93-110.
Doporučená literatura:
- GUZZINI: A Reconstruction of Constructivism in International Relations.
European Journal of International Relations, 2006, 6, s. 147-182.
- ZEHFUSS, Maja: Constructivism in International Relations? The Politics
of Reality. Cambridge 2004.
11. téma – 27. 11. 2012
P: ANGLICKÁ ŠKOLA
S: LIDSKOPRÁVNÍ PROBLEMATIKA V POSTSTUDENOVÁLEČNÉ ĚŘE
Č: - BULL, Hedley: The Anarchical Society: A Study of Order in World
Politics. New York 2002 (3. vydání). (část 1.1: „The Concept of Order in
World Politics“, s. 3-21)
- BUZAN, Barry: The English School: An Underexploited Resource in
International Relations. Review of International Studies, 2001, 27, s. 471488.
- LITTLE, Richard: The English School Contribution to the Study of
International Relations. European Journal of International Relations, 2000,
6, s. 395-415.
Doporučená literatura:
- HYNEK, Nikola: Anglická škola a teorie mezinárodních vztahů. Obsahový
vesmír, akademický svět a kritiky přístupu. Mezinárodní vztahy Vol. 40,
No. 2, 2005, s. 76-89.
- SEN, Amartya: Universal Truths: Human Rights and the Westernizing
Illusion. In: MINGST, Karen – SNYDER, Jack (eds.): Essential Readings in
World Politics. New York – London 2008, s. 598-601.
12. Téma - 4. 12. 2011
P: ALTERNATIVY: FEMINISMUS A „ZELENÉ“ PŘÍSTUPY
S: SHRNUTÍ KURZU
Č: - COHN, Carol – RUDDICK, Sara: A Feminist Ethical Perspective on
Weapons of Mass Destruction. In: MINGST, Karen – SNYDER, Jack (eds.):
Essential Readings in World Politics. New York – London 2008, s. 458-475.
- TICKNER, J. Ann: Man, The State and War: Gendered Perspectives on
National Security. In: MINGST, Karen – SNYDER, Jack (eds.): Essential
Readings in World Politics. New York – London 2008, s. 118-125.
- TICKNER, J. Ann: Hans Morgenthau’s Principles of Political Realism: A
Feminist Reformulation. Millenium-Journal of International Studies 1988,
17, s. 429-439.
10
- KEOHANE, Robert: Beyond Dichotomy: Conversations Between
International Relations and Feminist Theory. International Studies
Quarterly (1998) 42, s. 193-198.
- BERNSTEIN, Steven: Liberal Environmentalism and Global Environmental
Governance. Global Environmental Politics, 2002, vol. 2, issue 3, s. 1-16.
Doporučená literatura:
- TICKNER. J. Ann: You Just Don’t Understand:Troubled Engagements
Between Feminists and IR Theorists. International Studies Quarterly
(1997), 41, s. 611-632.
- PETTMAN, Jan Jindy: Worlding Women: A feminist international politics.
London-NY 1996. (viz elektronické materiály kurzu)
- ADAMS, W. M.: Green Development: Environment and sustainability in a
developing World. London-New York 2009 (3. vydání). (zejm. kap. 13)
Písemná zkouška:
První řádný termín – úterý 11. 12. 2012 ve 12:30,
uč. 217
První opravný termín – úterý 9. 1. 2012 ve 12:30,
uč. 217
Druhý opravný termín – úterý 23. 1. 2012 ve 12:30,
uč. 217
11
Download

Sylabus TMV ZS 2012.pdf