ČSN ISO 13822 – 73 0038
Hodnocení existujících konstrukcí
ČKAIT Brno, 13.9.2012
Vocational Training in Assessment
of Existing Structures
CZ/11/LLP-LdV/TOI/134005
Milan Holický
Kloknerův ústav ČVUT
Úvod
Charakteristika normy
Obecná hlediska a požadavky
Základní část normy
Mezinárodní přílohy
Národní přílohy
Příklady
Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí, 2007
<www.konstrukce.cvut.cz>
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Úvod
1
Rozsah
2
Normativní odkazy
3
Termíny a definice
4
Obecný systém hodnocení
5
Údaje pro hodnocení
6
Analýza konstrukce
7
Ověřování
8
Hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti
9
Opatření
10
Zpráva
11
Posudek a rozhodnutí
Příloha A (informativní) Hierarchie termínů
Příloha B (informativní) Vývojový diagram postupu hodnocení konstrukcí
Příloha C (informativní) Aktualizace měřených veličin
Příloha D (informativní) Zkoušení statických a dynamických vlastností
Příloha E (informativní) Hodnocení časově závislé spolehlivosti
Příloha F (informativní) Směrná úroveň spolehlivosti
Příloha G (informativní) Struktura zprávy
Příloha H (informativní) Návrh modernizace
Příloha I (informativní) Historické stavby
Obsah mezinárodní
normy ISO 13822
6
6
6
7
8
11
13
13
14
15
15
15
17
18
19
23
25
30
32
34
362
Národní přílohy
Zahrnují materiálově zaměřené ustanovení ČSN 73 0038
• NA Obecné zásady hodnocení existujících konstrukcí
• NB Zkoušky konstrukcí a materiálů
• NC Betonové konstrukce
• ND Obecné zásady hodnocení existujících ocelových,
litinových a spřažených ocelobetonových konstrukcí
• NE Obecné zásady hodnocení existujících dřevěných a
spřažených dřevobetonových konstrukcí
• NF Zděné konstrukce
3
Charakteristika Normy ISO 13822
Norma ISO 13822 uvádí
- obecná ustanovení pro hodnocení existujících konstrukcí,
- obecné zásady pro stanovení základních veličin,
- pokyny pro analýzu konstrukcí a ověřování spolehlivosti,
Základní nedostatky
- chybí operativní postupy pro základní se materiály,
- informativní přílohy (C, E, F) jsou obtížně použitelné.
Národní přílohy mají umožnit praktické aplikace ISO 13822 při
hodnocení existujících konstrukcí v ČR.
Podkladové materiály: ČSN, EN, ISO, JCSS, národní normy
4
Důvody pro hodnocení
existujících konstrukcí
• Očekávaná změna v užívání nebo
požadované prodloužení životnosti
• Ověření spolehlivosti požadované
úřady, vlastníkem, pojišťovnami (např.
s ohledem na zvýšené zatížení
dopravou)
• Degradace konstrukce v důsledku
dlouhodobého působení zatížení (např.
koroze, únava)
• Poškození konstrukce od mimořádných
zatížení, např. požárem, výbuchem,
nárazem , povodní
5
Odlišnosti hodnocení existujících
konstrukcí
• Hodnocení existující konstrukce musí přihlížet
–
–
–
–
ke skutečnému stavu konstrukce
k předchozímu působení zatížení
degradaci materiálu
změnám konstrukce
• Náklady na zvýšení spolehlivosti u existující
konstrukce jsou vyšší než u nové konstrukce
• Sociální hlediska (omezení, přemístění uživatelů)
jsou významnější
• Hledisko udržitelnosti, snížení odpadů a recyklace
materiálů jsou významnější
6
Obecná hlediska hodnocení konstrukcí
Hledisko
Existující konstrukce
Nové konstrukce
přírůstek nákladů
vedoucí ke zvýšení
spolehlivosti je
zpravidla menší
Ekonomické
přírůstek nákladů na zvýšení
spolehlivosti je zpravidla
vysoký
Sociální
může být významné z důvodu
omezení nebo vyloučení
provozu a pro zachování
kulturního dědictví
zpravidla méně
významné než u
existujících konstrukcí
Udržitelnosti
do značné míry se využijí
existující stavební materiály,
sníží se stavební odpad
zpravidla se použijí
nové materiály
7
Požadavky a přínosy obnovy
existujících staveb
Běžné budovy
Stavby
Požadavek
Přínosy obnovy
udržitelný rozvoj
obnovené využívání existujících budov
v městech
úspory energií (topení,
klimatizace)
snižování energetických ztrát
protipožární ochrana
nové evakuační plány, zamezení šíření požáru,
zlepšení protipožární odolnosti
bezpečnost
umožnění nového způsobu užívání, zvýšení
odolnosti proti mimořádným a seizmickým
zatížením
použitelnost
zvýšení tuhosti, provozuschopnost, výtahy
akustika
zlepšení akustických vlastností
8
Obecné zásady hodnocení
• Hodnocení se provede v souladu se současně
platnými předpisy; dříve platné normy nebo
předpisy se využijí pouze jako informativní
podklady.
• Hodnocení musí vycházet ze skutečného stavu
konstrukce, který je nutno ověřit průzkumem, při
kterém se zjistí údaje o stavu stavby, vlastnostech
materiálů a základové půdě, o poruchách a vadách
konstrukce.
9
Obecný postup hodnocení, článek 4 podrobněji v příloze B
Stanovení účelu hodnocení
Scénáře uvažovaných situací
Předběžné hodnocení
Podrobné hodnocení
Výsledky hodnocení
Opakování ?
10
Údaje pro hodnocení, článek 5
• Rozhoduje skutečný stav konstrukce
• Zatížení podle skutečnosti (vlastní tíha) a
platných norem
• Skutečné vlastnosti materiálů, zkoušky
• Skutečné vlastnosti konstrukce, zkoušky
• Skutečné rozměry, měření
• Pokud jsou pochybnosti je nutný průzkum
11
Analýza konstrukce – článek 6
• Odpovídající výstižné modely
• Mezní stavy únosnosti a použitelnosti
• Základní veličiny dle skutečnosti
–
–
–
–
Zatížení
Materiálové vlastnosti
Rozměry
Modelové nejistoty
• Nejistoty o stavu prvků
• Modely degradace
12
Ověřování spolehlivosti, článek 7
•
•
•
•
Mezní stavy únosnosti a použitelnosti
Kontrola věrohodnosti analýzy a skutečnosti
Směrná spolehlivost je uvolněná,  < 3,8
Hodnocení na základě dřívější uspokojivé
způsobilosti, článek 8
• Opatření, článek 9
• Zpráva, článek 10
• Posudek a rozhodnutí, článek 11
13
Hodnocení na základě dřívější
uspokojivé způsobilosti, článek 8
• Podle ČSN ISO 13822, čl. 4.6.6 se při ověřování
může alternativně vycházet z dřívějšího uspokojivého
chování konstrukce. Podrobnější pokyny, jak
postupovat, jsou uvedeny v článku 8, kde jsou
členěny na pokyny z hlediska
• hodnocení bezpečnosti,
• použitelnosti.
14
Opatření, článek 9, dodatek A
Údržba
Oprava
Konstrukční
Opatření
Obnova
Modernizace
Demolice
Údržba
Provozní
Monitorování
Změna užívání
15
Zpráva a rozhodnutí, články 9 a10
• Zpráva, článek 10 a dodatek G, doporučuje se
systematicky sledovat podrobnou osnovu
• Posudek a rozhodnutí, článek 11
– rozhodnutí o opatření, článek 9
– případná změna využívání se zdůvodní ve zprávě
16
Příloha A: Terminologie a definice
- Důležité termíny, doplnění některých českých výrazů.
Průzkum
Hodnocení
Analýza konstrukce
Vyhledání dokumentace
Zkoušky
Prohlídka
Ověření spolehlivosti
Konstrukční
Opatření
Provozní
Údržba
Obnova
Demolice
Oprava
Modernizace
Údržba
Monitorování
Změna užívání
assessment = hodnocení (ne posuzování)
characteristic value = charakteristická hodnota (ne normová)17
design value = návrhová hodnota (ne výpočtová)
Malý slovník
hodnocení
assessment
referenční doba
reference period
poškození
damage
obnova
rehabilitation
degradace
deterioration
zbytková životnost
remaining working
life
model degradace
deterioration model
oprava
repair
prohlídka
inspection
plán bezpečnostních safety plan
opatření
průzkum
investigation
funkční způsobilost
konstrukce
structural
performance
zatěžovací zkouška
load testing
směrná úroveň
spolehlivosti
target reliability level
údržba
maintenance
modernizace
(rekonstrukce,
přestavba)
upgrading
materiálové
vlastnosti
material properties
plán využití
utilization plan
monitorování
monitoring
18
P o ž a d av k y/ p o tře b y
Příloha B:
Postup hodnocení
S ta n o v e n í ú č e lu h o d n o c e n í
S c é n á ře p ů so b en í k o n stru k c e
P ře d b ě ž n é h o d n o c e n í

P ro v ě ře n í d o k u m e n ta c e a d alšíc h ú d a jů

P ře d b ě ž n á p ro h líd k a

P ře d b ě ž n é o v ěře n í

R o z h o d n u tí o o k a m ž itýc h o p atře n íc h

D o p o ru č e n í p ro p o d ro b n é h o d n o ce n í
Ne
P o d ro b n é h o d n o c e n í ?
A no





P o d ro b n é v yh le d á n í a p ro v ě ře n í d o k u m e n ta c e
P o d ro b n á p ro h líd k a a z k o u šk y m ateriá lů
S ta n o v e n í z a tíž e n í
S ta n o v e n í v la stn o stí k o n stru k c e
R o zb o r k o n stru k c e
O ěř í
A no
D a lší p ro h líd k a ?
Ne
Z p rá v a o v ý sled c íc h h o d n o c e n í


P ra v id e ln é p ro h líd k y
Ú d rž b a
P o su d ek a ro z h o d n u tí
P o stač u jíc í p o le h liv o st
A no
O p a třen í
K o n stru k č n í
-O b n o v a
-D e m o lic e
-O p ra v a
-M o d ern iz a c e
P ro v o zn í

M o n ito ro v á n í

Z m ě n a v u ž ív á n í
19
Příloha C: Aktualizace základních veličin
Aktualizace dostupných informací o základních veličinách
(zatížení, materiálové vlastnosti) v informativní příloze C na
základě nově naměřených dat.
Možnost použití Bayesovských postupů, podrobnosti uvedeny v
dokumentech ISO, v odborné literatuře, ve skriptech a v příručce.
P{F  I }
P{F | I } 
P{I }
20
Aktualizace rozdělení pevnosti betonu
Příklad zpracovaný programem EXCEL
Bayesova věta:
P( Bi | A) 
P( Bi ) P( A | Bi )
A – např. porucha konstrukce
Bi – výskyt i-tého jevu
n
 P( B ) P( A | B )
j
j 1
j
Hustota pravděpodobnosti
0,15
Aktualizované rozdělení LN(32,2;3,1)
0,10
Původní rozdělení
LN(30;5)
Věrohodnost
LN(34;4)
0,05
0,00
10
15
20
25
Pevnost betonu X [MPa]
30
35
40
45
50
21
Příloha E: Hodnocení časově závislé
spolehlivosti
1
X (t)
b (t)
Odolnost
3
2
Porucha
Zatížení
Čas, T
Pevnostní charakteristiky se mění v čase pomalu
22
Degradace materiálu
f R (r)
R
S
S1
f S (r)
S2
S3
Sn-
Sn
Čas T
Pevnostní charakteristiky se mění pomalu-zatížení a degradace únosnosti
23
Pevnostní charakteristiky se mění v čase
rychle
X (t)
b (t)
1
2
Odolnost
Zatížení
3
Porucha
Čas, T
Namáhání na únavu
24
Příloha F: Index spolehlivosti β =   1(Pf)
Mezní stavy
Směrný index
spolehlivosti β
Referenční doba
použitelnosti
– vratné
0,0
plánovaná zbytková
životnost
– nevratné
1,5
plánovaná zbytková
životnost
únavy
– kontrolovatelné
2,3
plánovaná zbytková
životnost
– nekontrolovatelné
3,1
plánovaná zbytková
životnost
únosnosti
– velmi malý následek poruchy
2,3
LS v letech a)
– malý následek poruchy
3,1
LS v letech a)
– střední následek poruchy
3,8
LS v letech a)
– vysoký následek poruchy
4,3
LS v letech a)
a)
LS minimální obvyklá doba z hlediska bezpečnosti (např. 50 let)
25
Stanovení dílčích součinitelů
Návrhová hodnota základní veličiny pro index spolehlivosti β
Xi(xid) = U(i)
Odolnost R: γR = Rk/Rd
Normální rozdělení
Rk (VR)= R  1,645 R = R(1  1,645 VR)
Rd (VR ,β)= R  R  R = R  0,8  R = R(1  0,8 VR β)
R(VR ,β) = (1  1,645 VR) / (1  0,8 VR β)
26
Dílčí součinitel odolnosti R
Lognormální rozdělení
R (VR, )= exp( 1,645 VR)/exp( R  VR)
R
2
 = 4,3
1,8
1,6
 = 3,8
1,4
 = 3,3
1,2
1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
VR
Dílčí součinitel odolnosti R v závislosti na variačním koeficientu VR
27
Dílčí součinitel pro stálého zatížení
G(VG,β) = Gd/Gk = μG(1+ 0,7  VG) / μG = (1+ 0,7  VG)
2,5
G
2
VG = 0,20
0,15
0,10
0,05
1,5
1
0,5
0
1
2 
3
4
5
Závislost dílčího součinitele γG na indexu spolehlivosti  za
předpokladu normálního rozdělení G
28
Proměnné zatížení Q – Gumbelovo rozdělení
Charakteristická hodnota
Qk = Q (1  VQ (0,45 + 0,78 ln(ln(0,98))))
Návrhová hodnota
Qd = Q (1  VQ (0,45 -0,78T ln(N)+ 0,78 ln(ln(-1(E))))
Koeficient časové závislosti T ≈ VQref / VQ ≈ 0,5 – 1,0
Dílčí součinitel
γQ(β,VQ, N, T) =
(1  VQ (0,45  T 0,78ln(N)+0,78 ln(ln(-1(E))))
(1  VQ (0,45 + 0,78 ln(ln(0,98))))
29
Charakteristická hodnota proměnných
zatížení Qk a doba návratu T
Referenční doba  = 1 rok  maxima Qmax rozdělení Qmax(Q)
Charakteristická hodnota Qk = Qmax-1(P), P= 0,98
Relative Frequency Density Plots (1 Graphs) - [gumbel]
2.0
1.5
1.0
Qk pro P=0.98
0.5
0.0
0.0
0.5
1.0
Value of X
1.5
2.0
2.5
Doba návratu T = /(1-P) = 1/0,02=50 let
30
Proměnné zatížení Q – Gumbelovo
rozdělení
-1
γQ(β,VQ, N, T) =
(1  VQ (0,45  T 0,78ln(N)+0,78 ln(ln( (E))))
(1  VQ (0,45 + 0,78 ln(ln(0,98))))
Q
VQ = 0,8
1.8
VQ = 0,5
1.6
VQ = 0,3
1.4
1.2
1
2
2.5
3
3.5 
4
4.5
5
.
31
Závislost dílčího součinitele γQ na  pro násobek refernční doby N= 10 a T=1.
Dílčí součinitele v EN 1990
Proměnlivost zatížení
γf
Nejistoty modelu zatížení
γSd
Nejistoty modelu odolnosti
γRd
Proměnlivost odolnosti
γm
γF
γM
γF=γf γSd, γM = γm γRd
γSd ≈ γRd ≈ 1,05
32
Příloha G: Doporučená struktura zprávy
Titulní strana
Jméno autora, firmy
Souhrn
Zpráva
- rozsah hodnocení;
- popis konstrukce;
- vyšetřování;
-- zkoumané dokumenty,
-- předměty prohlídky,
-- postupy odběru vzorků a postupy zkoušek,
-- výsledky zkoušek;
- analýza;
- ověření;
- analýza údajů;
- posouzení možných variant opatření;
- závěry a doporučení;
- referenční dokumenty a literatura;
- přílohy.
33
Příloha H: Návrh modernizace
• Důvody modernizace
• Metody modernizace
–
–
–
–
Změna únosnosti
Přidání prvků
Změna okrajových podmínek
Použití ochranných vrstev
• Návrh modernizace
• Plánování a řízení modernizace
• Další činitele (zdraví, bezpečnost, provoz, jakost)
34
Příloha I: Historické stavby
Hodnocení historických staveb
- památková hodnota
- spolehlivost
• Památková hodnota historické stavby spočívá v autetičnosti a
celistvosti jejich charakteristických prvků.
• Nepřiměřený způsob využívání stavby nebo hodnocení konstrukce
může vést ke ztrátě autetičnosti nebo významu této památky.
• Konstrukční opatření mají být proto minimalizovány a nově použité
materiály mají být kompatibilní s těmi původně použitými (po
stránce odolnosti, trvanlivosti a vzhledu).
35
Národní přílohy
• NA: obecná příloha – vysvětlení nebo doplnění vybraných
pokynů z normy ISO 13822, M. Holický, J. Marková (KÚ)
• NB: pokyny pro zkoušení konstrukcí, V. Kučera (TZÚS)
• NC:betonové konstrukce (výztuž, beton), V. Hrdoušek, FSv
• ND: ocelové a spřažené konstrukce, M. Vašek, FSv
• NE: dřevěné a spřažené konstrukce, M. Vašek, FSv
• NF: zděné konstrukce, D. Pume (KÚ), K. Lorenz (FA)
36
Národní příloha NA
1.
Terminologie a definice. Vysvětlení důležitých termínů a definic v návaznosti na
zvyklosti v ČR, popřípadě doplnění některých českých výrazů
2.
Obecný postup hodnocení konstrukcí. Porovnání se zásadami v české normě
ČSN 730038 a doporučení pro praktické využití obecných zásad.
3.
Zásady zpracování dostupných dat. Doplnění ustanovení ISO o operativní
postupy odběru a zpracování dat pro zatížení, materiálové vlastnosti a rozměry
4.
Analýza konstrukcí. Doplnění informací o metodách, které jsou běžné v ČR
5.
Ověření spolehlivosti. Stručný popis základních postupů podle metody dílčích
součinitelů a pravděpodobnostních metod teorie spolehlivosti
6.
Ověření spolehlivosti na základě předchozích zkušeností. Využití předchozích
zkušeností s chováním konstrukcí je v normě ISO formulováno velmi obecně.
7.
Formální úprava zprávy. Doplnění obecných zásad o požadavky a zvyklosti
v návaznosti na platné předpisy v ČR.
37
Národní příloha NA
8.
Aktualizace popisu základních veličin. Vysvětlení postupu aktualizace
dostupných informací o základních veličinách (zatížení, materiálové vlastnosti)
v informativní příloze C na základě nově naměřených dat
9.
Zkoušení konstrukcí. Doplnění informativní přílohy D o postupy běžné v ČR
10. Hodnocení časově závislé spolehlivosti. Doplnění informací v příloze E o vlivu
časově závislých veličin na spolehlivost konstrukcí
11. Směrné hodnoty spolehlivosti. Porovnání doporučených hodnot v Příloze F
s hodnotami v Eurokodech, v ISO 2394 i v dokumentech ČR
12. Materiálové vlastnosti. Informace o metodice stanovení vlastností materiálů
podle zásad Eurokódů a současné ČSN 73 0038
13. Zatížení. Informace o metodice stanovení zatížení podle zásad Eurokódů,
ISO2394 a současně platných ČSN předpisů
38
Národní příloha NB
- Druhy zkoušek
- Zkoušky materiálů
- Druhy zatěžovacích zkoušek
- Příprava zatěžovacích zkoušek
- Provádění zatěžovacích zkoušek
- Odkaz na ČSN 73 2030
39
Materiálově zaměřené národní přílohy
NC, ND, NE, NF
•
•
•
•
•
•
Obecné zásady identifikace materiálů
Vlastnosti materiálů z předchozích období
Převodní součinitele
Charakteristické hodnoty vlastností
Konstrukční pokyny zesilování
Citované platné normy - Eurokódy
Při hodnocení existujících konstrukcí se používají platné normy pro navrhování
konstrukcí.
• Dílčí součinitele pro jednotlivé materiály se uvažují podle platných norem pro
navrhování. Pokud je k dispozici dostatečné množství experimentálních dat a
apriorních informací, lze ve specifických případech provést úpravu dílčích
40
součinitelů podle národní přílohy NA ČSN ISO 13822.
NC pro betonové konstrukce
- NC.2 – vlastnosti betonu
- NC.3 – vlastnosti betonářské výztuže
- NC.4 – vlastnosti přepínací výztuže
- NC.5 – zesilování existujících betonových konstrukcí
Pro konstrukce s hlinitanovým cementem neplatí charakteristiky betonu uvedené v NC.
Pevnostní třída betonu se stanoví na základě:
- dokumentace skutečného provedení
- vyhodnocení zkoušek betonu konstrukce
Předpjaté konstrukce: Pro hodnocení konstrukce je třeba stanovit
síly v předpínací výztuži.
41
NC – označení a převody betonu
Beton
druh
ČSN
1090:1931
ČSN
1230:1937
značka
60
b
80
c
105
d
135
f
g
třída
pevnostní třída
ČSN
ČSN
ČSN
73 2001:1956
ČSN EN 206-1
ČSN
73 1201:1967 73 1201:1986
73 6206: 1971
a
e
třída
1
(C3/3,5)
B5
(C4/5)
0
B 7,5
(C6/7,5)
I
B 10
C 8/10
B 12,5
(C9/12,5)
170
250
330
(C10/13,5)
III
IV
B 15
C 12/15
B 20
C16/20
B 25
C 20/25
(C23/28)
42
NC - Vlastnosti výztužných ocelí v konstrukcích
navržených v období 1920 až 1965
Vlastnosti výztužných ocelí 1)
[MPa]
Druh výztuže
Návrhová hodnota
pevnosti oceli pro
betony pevnostní
třídy C12/15 a vyšší
Charakteristická hodnota oceli
Svařitelnost
mez kluzu,3)
(mez 0,2)
mez
pevnosti
tah
tlak
Cc, C 34
180
180
min. 340
-
Cb
180
180
min. 350
-
C37, C38
180
180
min. 370
-
C52 2)
2504)
250
min. 340
min. 520
-
10002
180
180
210
320 až 500
-
10370
180
180
210
370 až 450
dobrá
10372
190
190
230
370 až 450
dobrá
10452
230
230
270
-
obtížná
10472 (Isteg)
320
0
360
min. 400
nesvařitelná
10492 (Toros)
340
340
400
min. 440
nesvařitelná
10512 (Roxor)
340
340
400
min. 500
dobrá
43
NC - Zesilování betonových konstrukcí
• Konstrukce se musí ověřit v rozhodujících průřezech ve všech
mezních stavech na kombinace zatížení podle platných norem. Při
posouzení je třeba provést časovou analýzu konstrukce, ve které
bude uvážena historie zatěžování a stáří jednotlivých částí.
• Při navrhování zesilování betonové konstrukce se musí účinně
zajistit statické spolupůsobení zesilujících prvků s existující
konstrukcí, přičemž je třeba přihlédnout k rozdílným fyzikálním
vlastnostem zesilujících a zesilovaných částí.
• Při hodnocení zesilované konstrukce je třeba přihlédnout k
požadavkům na trvanlivost
44
Příloha ND. Ocelové, litinové a spřažené
ocelobetonové konstrukce
• Stanoví se aktuální vlastnosti existujících materiálů pro ocelové,
litinové a spřažené ocelobetonové konstrukce.
• Důležité je určit míru koroze jednotlivých částí konstrukce včetně
spojovacích prostředků
• Hodnoty vlastností materiálu z původní dokumentace se musí ověřit
na nezkorodované části konstrukce alespoň tvrdoměrnými zkouškami.
Materiálové zkoušky se doporučuje provést akreditovanou zkušební
laboratoří.
Návrhová pevnost oceli pro dovolené namáhání materiálu adm :
fd = adm

M
adm dovolené namáhání materiálu
M dílčí součinitel materiálu
45
Příloha NF. Zděné konstrukce
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku se stanoví
fk  K fb fm
Dílčí součinitel zdiva se určí
m = m1  m2  m3  m4
m1 - základní hodnota dílčího součinitele spolehlivosti
m2 vliv pravidelnosti vazby
m3 vliv vlhkosti
m4 vliv trhlin
46
Doplňující předpisy
Operativní postupy odběru a zpracování dat pro zatížení,
materiálové vlastnosti a rozměry.
- ČSN 73 62 03
- EN 1990 (příloha D)
- další předpisy ČSN, ISO
Pravděpodobnostní metody (ISO 2394, EN 1990)
Doporučení pro stanovení pravděpodobnostních modelů (JCSS)
Literatura, skripta a publikace (Holický, Marková: Spolehlivost ..)
Příručka pro hodnocení existujících k. <www.konstrukce.cvut.cz>.47
 Ověření nevychází, co teď? 
postupně uvažovat a zpřesňovat
1. Odolnost - zkoušky materiálů,
ISO, EN 1990
2. Zatížení stálá a klimatická měření, data od ČHMÚ
3. Směrnou úroveň spolehlivosti index  , ISO, EN
4. Dílčí součinitele  - ISO, EN
5. Metodiku ověření - předchozí
působení, pravděpodobnostní
postupy, ISO, JCSS
6. Intervenci konstrukční - zesílení
7. Intervenci provozní - změna užití
48
Závěry
•
•
•
•
•
•
•
Charakteristické znaky ČSN ISO 13822
Vyšší teoretická úroveň
Návaznost na nové předpisy
Ověřování metodou dílčích
součinitelů
Alternativní
pravděpodobnostní postup
Nové názvosloví
Doporučená struktura zpráv
Národní přílohy umožňují
operativní použití
49
Většina poruch souvisí s překročením
mezních stavů použitelnosti
Děkuji za Vaši pozornost
50
Download

CSN_ISO_13822_730038_Hodnoceni-existujicich