CURRICULUM VITAE
(April 2014)
Mehmet Gürsan Şenalp
Atılım University Campus, Kizilcasar Koyu,
Incek-Ankara, 06836 TURKEY
[email protected] / [email protected]
EDUCATION
Ph.D., Gazi University, Economics, January 2011
Dissertation: Küreselleşme Sürecinde Devlet/Toplum Kompleksinin Dönüşümü ve
Türkiye’de Ulusötesi Sermayenin Yükselişi: Koç Holding Örneği (Globalization,
Transformation of State/Sociey Complex and the Rise of Transnational Capital in Turkey: The
Koç Holding Case)
M.A., Ankara University, Faculty of Political Sciences, Economics, 2003
Dissertation: Yeni Kurumsal Đktisat ve Küresel Yönetişim (New Institutional Economics and
Global Governance)
B.A. Hacettepe University, Economics, 2001
RESEARCH INTERESTS
International Political Economy, Economic History, History of Economic Thought and
Analysis
ACADEMIC EXPERIENCE
Assistant Professor, Atılım University, Economics (May 2013 - Present)
Lecturer, Atılım University, Economics (June 2008 – May 2013)
Research Assistant, Atılım University, Economics (Fabruary 2002 – June 2008)
PUBLICATIONS
A. Books
1) M. G. Şenalp (2012) Ulusötesi Kapitalist Sınıf Oluşumu: Türkiye ve Koç Holding Örneği
(Transnational Capitalist Class Formation in Turkey: The Koç Holding Case), Đstanbul:
Sosyal Araştırmalar Vakfı. ISBN 978-605-866-99-1-8 (472 pages).
B. Full Text Articles in Refereed Journals
1) Örsan Şenalp and __________ (2013) “Dünden Bugüne Küresel Rekabetler: Kees van der
Pijl ile Söyleşi,” Atılım Social Sciences Journal (3) 1-2, 5-15.
2) __________ (2012) “’Sadece’ Neoliberal Değil: AKP’nin Ekonomi-Politiğine Eleştirel Bir
Bakış,” Birikim (Issue: 283), 72-78.
3) __________ (2012) “The Unholy Marriage of Economics to Engineering,” Atılım Social
Sciences Journal (2) 2, 53-70.
4) __________ and Ö. Şenalp (2009) “Ulusötesi Kapitalizm: Sermayenin ve Devletin
Ulusötesileşmesi ve Türkiye’de Ulusötesi Tarihsel Blok Oluşumu,” Praksis (19), 191-240.
5) __________ and Ö. Şenalp (2008) “Türkiye’de Devlet ve Burjuvazi: Ulusötesi Mücadeleler
ve Çözülen Devlet Sınıfı,” Memleket Siyaset Yönetim (8), 63-99.
6) __________ (2007) “Đktidar ve Piyasa Đlişkileri Karşısında Mühendisler ve Đktisatçılar: 21.
Yüzyılda Đktisatçıların Değişen Sınıf Konumları,” Folklor/Edebiyat (49), 161-180.
7) H. Reyhan and __________ (2005) “Emperyalizmin Kurumsallaşma Süreci: Küresel
Yönetişim ve STK’laşan Sendikal Hareket,” Siyaset ve Toplum (3), 126-52.
C. Book Chapters
1) Ö. Şenalp and __________ (2014) “Transnational Networks of Radical Labour Research.”
In Kees van der Pijl (ed.) International Political Economy of Production, Handbooks of
Research on International Political Economy series, Cheltenham: Edward Elgar
[Forthcoming).
2) __________ (2014) “Klasik Politik Đktisattan Küresel Politik Đktisada Toplumsal Sınıflar,”
(Social Classes: From Classical to Global Political Economy),” In Faruk Yalvaç (ed.)
Tarihsel Materyalizm ve Uluslararası Đlişkiler [Forthcoming].
3) __________ and E. Şengör-Şenalp (2014) “Ernest Mandel’in Hoş Cinayet’inde Polisiye
Roman Eleştirisi (Ernest Mandel’s Critique of the Detective Fiction in Delightful Murder,”
In D. Güler-Aydın and Ç. Akdere (eds.) Edebiyattaki Đktisat, Đstanbul: Đletişim Yayınları, [In
press].
4) __________ (2007) “Dünden Bugüne Kurumsal Đktisat (Institutional Economics in
Retrospect),” In E. Özveren (ed.) Kurumsal Đktisat, Ankara: Đmge Yayınları, 45-92.
5) __________, H. Reyhan and A. H. Köse (2003) “Küresel Yönetişim ve Sendikalar,” PetrolĐş Yıllığı: 2000-2003, 303-321.
6) __________ (1999) “Avrupamerkezcilik, Marksizm ve Ulusallık Meselesi (Eurocentrism,
Marxism and the Nationality Question),” In H. Reyhan et.al. (eds.) Ulusal Sola Teorik Katkı
(Ankara: Ulusal Dergisi Kitaplığı), 24-51.
D. Book Reviews
1) __________ (2013) “Bu Defa Farklı: Finansal Çılgınlığın 800 Yılı by C. Reinhart and K.
Rogoff,” Atılım Social Sciences Journal (3) 1-2, 117-21.
2) __________ (2011) “Production, Power and World Order by Robert W. Cox,” Atılım Social
Sciences Journal (1) 1, 157-62 (in Turkish).
3) __________ (2011) “Global Governance in Question: Empire, Class and the New Common
Sense in Managing North-South Relations by Susanne Soederberg,” Capital & Class (35) 1,
148-151.
E. Edited Volumes
1) S. Sönmez and __________ (eds.) (2013) Special Issue on “Global Capitalism and Crisis:
Critical Perspectives,” Atılım Social Sciences Journal, (3) 1-2.
F. Other (selected)
1) __________ and O. Senalp “Global Rivalries Today: Interview with Kees van der Pijl,”
http://transform-network.net/blog/blog-2014/news/detail/Blog/global-rivalries-todayinterview-with-kees-van-der-pijl.html
2) __________ (2011) “Küreselleşme ve Kriz: Mitten Gerçeğe I - II,” Atılım Haber (sayı 1819) http://atilim.edu.tr/shares/atilim/atilim-haber/sayi19/index.html
3) __________ (2009) “Filler ve Çimen,” 16 Mayıs: Ulusal Hukuk ve Tavır Dergisi, (15), 4650.
4) __________ (2008) “Liberal Sol Ergenekon’dan Çıkabilir mi?” Sınırda (11), 55-58.
5) __________ (2003) “Kapitalizm ve Hegemonya” Ulusal (8), s. 33-40. https://www.academia.edu/5088072/Kapitalizm_ve_Hegemonya
G. Proceedings, Presentations and Workshops
1) __________ (2014) “Interlocking Directorates and Capitalist Class Formations in Turkey: A
Study on the Listed Firms in Istanbul Stock Exchange and Istanbul Chamber of Industry
(ISO 500),” Paper to be presented to the ISA XVIII. World Congress of Sociology, 13-19
July, Yokohama, Japan (with Özgür Öztürk).
2) __________ (2014) “Küresel Đşçi Sınıfı Oluşumu: Ulusötesileşme ve Hegemonya (ticaret,
finans, üretim, sermaye, değer, birikim, devlet) Bağlamından, Hareket Savaşı ve Devrim
(iletişim, örgütlenme, direniş, ayaklanma, alternatif ve inşa) Bağlamına,” Uluslararası Đşçi
ve Đletişim Konferansı (LaborComm 2014), 3-4 Mayıs, Ankara (with Ö. Şenalp).
3) __________ (2014) “Making of Global Working Class,” paper to be presented to the 2nd
Spectrum Conference on Global Studies, 10-11 April METU, Ankara-Turkey (with Ö.
Şenalp).
4) __________ (2013) “Adaletin Kökeni Olarak Cana Saygı ve Piyasa Toplumunun Beslediği
Narsisizm,” Paper presented to the 5th International Conference of Political Economy, 2324 October, Kocaeli-Turkey (with F. Ülkü Selçuk).
5) __________ (2013) “Ergenekon’dan Gezi Direnişi’ne bir Burjuva Partisi Olarak AKP ve
‘Đleri Demokrasi’si,” Paper presented to the 8th Karaburun Bilim Kongresi, 7-9 Eylül,
Đzmir-Turkey.
6) __________ (2012) “Historical Materialist Critique of International Relations: NeoGramscians, Modes of Foreign Relations and Political Economy,” Paper presented to the
First Spectrum Conference on Global Studies, 1-3 December METU, Ankara-Turkey.
7) __________ (2012) “Marksizm ve Uluslararası Đlişkiler,” Paper presented to the EconoMeet
Conference on Marx, Marxisms and the Freedom, 8-9 December, Hacettepe University,
Ankara-Turkey.
8) __________ (2012) “Ernest Mandel’in Hoş Cinayet’inde Polisiye Roman Eleştirisi,” Paper
presented to Economics and Literature Workshop organized by Turkish Initiative for
Economic Thought, 3-4 May, Hacettepe University, Ankara-Turkey.
9) __________ (2011) “Ulusötesi ve Sistemik Mücadeleler Sürecinde Türk Devlet Sınıfının
Çözülmesi: Yeni Bir Tarihsel Blok Oluşumu mu?” Paper presented to the workshop on
Capitalism and Social Classes in Turkey, 28-29 October, Marmara University, Đstanbul.
10) __________ (2011) “Türkiye’de Ulusötesi Sermaye Egemenliği: Koç Holding Örneği”
Paper Presented to the 12th National Social Sciences Conference, 14-16 December, METU,
Ankara-Turkey.
11) __________ (2011) “Transnationalization of State/Society Complex and the Rise of
Transnational Capitalist Class in Turkey: The Koç Holding Case,” Global Capitalism and
Transnational Class Formation Conference, Academy of Sciences, 17 -18 September
Prague -Czech Republic.
12) __________ (2011) “A Critical Evaluation on ‘Transnationalist Marxism’ in International
Political Economy,” Paper presented to the 10th METU International Relations Conference,
15-17 June, Ankara- Turkey.
13) __________ (2011) “An Arranged Wedding: The Marriage of Engineering and Economics,”
Paper Presented to the 2nd International Political Economy Conference, 20-22 May,
Đstanbul – Turkey.
14) __________ (2009) “Transnational Rivalries and Dispossessing the State Class in Turkey:
Evidence From The Ergenekon Case,” Paper presented to the 8th METU International
Relations Conference, 17-19 June, Ankara –Turkey.
15) __________ (2008) “Hegemony and the Empire of Transnational Capital: Transnational
Capitalist Class Strategies and the Expansion of the Lockean Heartland,” Paper presented to
the 8th METU International Relations Conference, 18-20 June, Ankara –Turkey (with Ö.
Şenalp).
16) __________ (2008) “1990’lardan Günümüze Ulusötesi Mücadeleler: Latin Amerika ve
Türkiye Deneyimleri,” Paper presented to the Karaburun Science Congress, 5-7 September,
Đzmir-Turkey.
17) __________ (2007) “Sermayenin ve Devletin Ulusötesileşmesi: Kapitalist Küresel Yeniden
Yapılandırma ve 80’lerden Bugüne Türkiye’nin Batıyla Hegemonik Bütünleşmesi,” Paper
Presented to the 10th National Social Sciences Conference, 28-30 December, METU,
Ankara-Turkey (with Ö. Şenalp).
18) __________ (2007) “Toplum Mühendisliği Olarak Đktisadın Ulusötesileşmesi ya da
Ulusötesi Bir Tarihsel Blok Oluşumu,” Paper presented to Karaburun Science Congress, 7-9
September, Đzmir-Turkey.
19) IDEAs Workshop and Conference participation. ‘Perspectives on Growth, Economic
Structures and Poverty Reduction', on 3rd-9th June 2007 at Tsinghua University, BeijingChina.
20) Critical Political Economy Workshop entitled “Beyond the Crisis of the European Project?
The Political Economy of Europe and the Political Economies in Europe in (Post-)
Disciplinary Perspectives”, 31 August - 2 September 2006, Amsterdam.
21) __________ (2007) “Globalization, Governance and Transnationalization of a 'Secondary
Contender' State,” Paper presented to the 8th International ESA Conference, 3-6 September,
Glasgow-UK (with Ö. Şenalp and E. Şengör).
22) __________ (2005) “An Alternative Political Power Model, a Universal Mythos or a Metanarration: Global Governance,” Paper presented to the 7th International ESA Conference. 912 September, Torun-Poland.
23) __________(2003) “Alternatif Bir Siyasal Đktidar Modeli, Evrensel Bir Mitos ya da Meta-
Anlatı Olarak Küresel Yönetişim” Paper Presented to the 8th National Social Sciences
Conference, 24-27 December, METU, Ankara-Turkey (with Ahmet Haşim Köse).
G. Courses Taught
Undergraduate
Econ 101 Introduction to Economics I
Econ 102 Introduction to Economics II
Econ 211 Fundamentals of Economics
Econ 204 Economics History
Econ 205 Research Methods
Econ 305 History of Economic Thought I
Econ 306 History of Economic Thought II
Econ 210 Microeconomics
Econ 422 / Int 402 International Political Economy
Econ 427 Institutional Economics
Graduate
POEC 636 Ulusötesi Şirketler ve Dünya Siyaseti (TNCs and World Politics)
IR 502 International Political Economy
ECON 501 Ekonomi Teorisi
IY-103 Genel Đktisat Teorisi
H. Refereeing
•
Atılım Social Sciences Journal
•
Journal of Global Analysis
•
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
Download

Özgeçmiş