KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŢOMBERKU
Pedagogická fakulta
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Akademický rok
2011/2012
Katolícka univerzita v Ruţomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ruţomberok
http://www.pf.ku.sk
Emailové adresy pracovníkov PF KU sú vo formáte:
[email protected]
Dekanát:
e-mail: [email protected]
tel.:
+421-44/4326842
+421-44/4326844
+421-44/4326850
fax:
+421-44/4304787
Zostavil: Prof PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Sadzba:
Juraj Mravec
Informácie o štúdiu
Na základe podkladov katedier Pedagogickej fakulty Katolícka univerzita v Ruţomberku vydalo:
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ruţomberku
Ruţomberok 2011
ISBN 978-80-8084-763-4
Osobné údaje
Meno a priezvisko
Osobný kód študenta/učiteľa
Dátum narodenia
Adresa
Telefón
E-mail
ICQ
ÚVOD
Drahé kolegyne, kolegovia, milí študenti,
v Apoštolskej konštitúcii bl. pápeţa Jána Pavla II. Ex corde exxlesiae o katolíckych
univerzitách sa píše: „V dnešnom svete, poznačenom rýchlym vedeckým a technickým
pokrokom, je význam a naliehavosť úloh katolíckej univerzity stále väčší. Výdobytky vedy
a techniky prinášajú na jednej strane nesmierny rast hospodárstva a priemyslu, na druhej strane si vyžadujú primerané hľadanie zmyslu, aby sa zistilo, či sa nové vymoženosti vôbec využívajú na ozajstné blaho človeka a celého ľudského spoločenstva. Ak má
za úlohu každá univerzita hľadať tento zmysel, katolícka univerzita je na túto požiadavku
povolaná o to viac. Kresťanský duch jej umožňuje prinášať do vlastných štúdií mravné,
duchovné a náboženské perspektívy a výsledky vedy a techniky hodnotiť z pohľadu
komplexného ľudského jednotlivca.“
Vychádzajúc z myšlienok Svätého Otca môţeme konštatovať, ţe Katolícka univerzita a jej Pedagogická fakulta je miestom, kde učitelia no aj študenti metódou
vlastnou kaţdej akademickej disciplíne skúmajú hĺbku pravdy a prispievajú k pokladu
ľudského poznania.
Milí študenti, spoločne stojíme na začiatku nového akademického roka 2011/2012.
Som veľmi rád, ţe môţem na pôde našej fakulty privítať študentov prvých ročníkov bakalárskych študijných programov. Teším sa z toho, ţe si vybrali pre ich profesijnú prípravu práve našu fakultu. Chcem vás ubezpečiť, ţe všetci pedagógovia i celá
akademická obec spolu s vami vytvoria prostredie humanity, kreativity a vzájomnej
kooperácie.
Študentom končiacich ročníkov ţelám, aby ste či uţ v budúcej profesii alebo pri
ďalšom štúdiu vydávali svedectvo, prezentovali svoju odbornosť a slobodne a zodpovedne vykonávali svoju činnosť.
Podobne ako v minulom, tak aj v tomto roku prechádza naša fakulta potrebným
materiálnym, technickým no aj vedeckým a vzdelávacím rozvojom. V súčasnosti poskytujeme študentom i pedagógom kvalitné a moderné novovybudované priestory – učebne,
laboratóriá, ateliéri, kancelárie... – predovšetkým na vzdelávaciu a vedecko-výskumnú
činnosť, no tieţ aj na oddych a relax. V tomto akademickom roku otvárame taktieţ
dva nové študijné programy – učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry a študijný
program pedagogika (oba v bakalárskom stupni štúdia). Chcem v tejto súvislosti úprimne
poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili.
Drahí študenti, celý náš ţivot pozostáva z udalostí a situácií, v ktorých musíme
aplikovať hodnoty, musíme sa rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé. Inšpirujme sa
dobrom.
Prajem vám všetkým, aby ste hľadali inšpirácie v Biblii, ktorá ich ponúka v nedoziernom mnoţstve. Ako príklad uvediem myslím, ţe kaţdému známy Shakespearov
román Romeo a Júlia, v ktorom sa inšpiroval ničím iným ako Bibliou – časťou Pieseň
piesní – 8 kapitola, verš 1 – Láska je silnejšia než smrť. Na tomto príklade vidíme
obrovskú hĺbku Biblie, keď sa na základe jednej vety dokáţe vybudovať celý román,
ktorý sa stál veľkou inšpiráciou divadelných, výtvarných i filmových prevedení.
Usilujme sa, aby naša fakulta bola miestom, kde pedagógovia, študenti a všetci
jej zamestnanci boli preniknutí duchom slobody a lásky a vyznačovali sa vzájomnou
úctou, čestným dialógom a ochranou práv kaţdého jednotlivca.
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
dekan
4
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ruţomberok
Slovenská republika
tel.: +421 44 430 46 93
fax: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
web: www.ku.sk
E-mailové adresy pracovníkov KU sú vo formáte [email protected] (bez diakritiky)
IČO Katolícka univerzita v Ruţomberku: 37 80 12 79
DIČ Katolícka univerzita v Ruţomberku: 20 21 51 24 27
Bankové spojenie KU: Štátna pokladnica
7 000 085 923/8180 Beţný účet (v EUR)
Dary a sponzorské príspevky
7 000 347 735/8180 Dary na výstavbu Univerzitnej kniţnice KU
2 623 138 646/1100 Katolícka univerzita v Ruţomberku, n. f.
História a súčasnosť KU
Katolícka univerzita v Ruţomberku (KU) je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade SR. Svoju
činnosť od roku 2000, keď vznikla, uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti
umenia, ekonómie, manaţmentu a práva. Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ruţomberku (filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva) v akademickom roku
2010/2011 študovalo 7 700 študentov, 4 100 v dennej a 3 600 v externej forme štúdia, vrátane
430 doktorandov.
Univerzita je od roku 2004 asociovaným a od roku 2010 riadnym členom International
Federation of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des Universités
Catholiques Européennes. Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary
Studies on Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU 13 najvyhľadávanejšia univerzita na Slovensku, podľa rankingu 4 International Colleges & Universities je ôsma
najvyhľadávanejšia slovenská univerzita. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)
konštatovala, ţe KU v roku 2010 prekonala viac ako štvornásobne celoslovenský priemer
rastu indikátorov kvality slovenských univerzít. Dosiahla hodnotenie 41,5 bodu, čo je
zlepšenie o 5,3 bodu oproti minulému roku. Porovnateľné kontinuálne zvyšovanie indikátorov
kvality v medziročnom porovnaní nedosiahla ţiadna z hodnotených slovenských vysokých škôl.
Spokojnosť absolventov Katolíckej univerzity v Ruţomberku s výberom študijného
odboru je nad celoslovenským priemerom (80,9 %). Vyplýva to zo správy o prieskume
uplatnenia absolventov vysokých škôl v praxi, ktorý zverejnil Ústav informácií a prognóz školstva
a realizoval v priebehu roka 2008. Spokojnosť s výberom študijného odboru na KU vyjadrilo
83,8 % jej absolventov, nespokojných je 16,2 % (celoslovenský priemer 19,1 %). Vedomosti,
ktoré absolventi počas štúdia získali, hodnotí vo vzťahu k uplatneniu na trhu práce ako príliš
teoretické 57,2 % absolventov, naopak, 32,9 % si myslí, ţe príprava do praxe bola na univerzite
vyváţená. V indexe spokojnosti dosahuje univerzita hodnotenie 62,9, najlepšie študenti
hodnotia pravidelnosť a presnosť príchodov učiteľov na prednášky a semináre a dodrţiavanie konzultačných hodín, vyššia miera spokojnosti je medzi absolventmi aj s informačnou hodnotou prednášok a seminárov. Vyplýva to z prieskumu hodnotenia kvality slovenských vysokých škôl poslucháčmi a študentmi, ktorý realizovala zverejnila ARRA a renomovaná
agentúra GfK v októbri a novembri 2009 na vzorke 3 929 respondentov – absolventov vysokých
škôl prvého, druhého alebo tretia stupňa z rokov 2006 – 2009 a na vzorke 2 454 respondentov
– pedagógov univerzít.
5
Aj pedagógovia sa v prieskume vyjadrovali ku kvalite niektorých faktorov, ktoré bezprostredne vplývajú na ich prácu na univerzite, napríklad na finančné ohodnotenie vedeckú činnosť,
materiálne vybavenie katedry, pracovnú atmosféru, organizáciu doktorandského štúdia a podobne.
KU dosiahla v hodnotených oblastiach priemer 54,0 – teda ako najlepšie hodnotená
vlastnými pedagógmi. Najspokojnejší sú pedagógovia KU s pracovnou atmosférou
(67,7), materiálnym vybavením (58,7) a kvalitou infraštruktúry laboratórií (55,3).
História
Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU aţ po neţnej revolúcii v roku 1989,
kedy sa slovenskí biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala katolíckych
učiteľov. Zakladacia listina Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ruţomberku bola podpísaná 29. júna 1995 v Dolnej Krupej, ktorého riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.
V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú
fakultu sv. Ondreja TU (KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997
bola KPF začlenená do Ţilinskej univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými
ako platia pre teologické fakulty, bol zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF boli prof. RNDr. Jozef
Ďurček, CSc. (1996 – 1998) a prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (1999 – 2000).
Neskôr na základe KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení
Katolíckej univerzity v Ruţomberku (tak znie úplný názov) určil vznik KU k 1. júlu 2000
s dvoma fakultami: Pedagogickou fakultou KU a Filozofickou fakultou KU. Teologická fakulta KU
so sídlom v Košiciach bola zriadená v roku 2003, štvrtá fakulta KU – Fakulta zdravotníctva KU
začala svoju činnosť v roku 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako neštátnu vysokú školu, ale
Zákonom NR SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom od 1. apríla 2002.
Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ruţomberku bol matematik prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (7/2000 – 10/2001), jeho nástupcom fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001
– 6/2004), tretím rektorom bol hudobný vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 – 6/2008)
a terajším rektorom je teológ a ţurnalista prof. Tadeusz Zasępa, PhD. (7/2008 – ).
Prehlásenie o poslaní
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.
Kontext
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ruţomberku (ďalej len univerzita) ako
o mieste vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania, sluţby a spoločenstva. Univerzita
sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú
dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad, podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné
vnášať evanjeliové posolstvo lásky a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov.
Koná tak vo vedomí, ţe Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev
ľudí. Toto spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré
formujú ţivot Cirkvi. Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho
počiatku veľmi zdôrazňuje priateľské vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom ţivote. Univerzita preberá svoju základnú inšpiráciu od Jeţiša Krista ako zdroja múdrosti a z presvedčenia, ţe v ňom sa
všetky veci stávajú dokonalými.
Poslanie
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej
podstate Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je
venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúţi dôstojnosti
človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje
slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania
pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií.
Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného
ţivota, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.
6
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyţaduje prítomnosť akademikov
a študentov z rozmanitých sfér, pretoţe prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť
na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie
inštitúcie. To, čo univerzita ţiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov
univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá
na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký
výskum.
Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha,
ktoré charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti
uznávali nielen veľké činy ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť
a útlak. Poslaním univerzity je taktieţ podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem
o spoločné dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa učenie stane sluţbou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej
diskusie môţu spájať viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení, vedách, povolaniach a v kaţdej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti.
Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry
a na sluţbe spoločnosti. Povzbudzuje k takej ţivotnej ceste, ktorá je v súlade s kresťanským
spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a sluţbe. Spôsobom ţivota sa usiluje rozvíjať
zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu
v budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, ţe pravé hľadanie pravdy v ľudskom
i kozmickom poriadku nie je v rozpore s vierou. Podporuje kaţdú vedeckú aktivitu, ktorá
je v zhode s jej poslaním a je podriadená adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou
a zároveň príleţitosťou je neustále udrţiavanie a rozvíjanie náboţenského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môţe rozvíjať katolícky
intelektuálny ţivot ako základ dialógu medzi náboţenstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného ţivota sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.
Základné hodnoty
Pravda: Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou.
Profesionalita: Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúţiť rozvoju človeka.
Jednota: Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity.
Zodpovednosť: Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity.
Vízia (akí chceme byť v roku 2015)
Katolícka univerzita v Ruţomberku je univerzita s kvalitnou vedou, výskumom a vzdelávaním
v duchu najlepších kresťanských a akademických tradícií.
7
VEĽKÝ KANCELÁR KU
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita
AKADEMICKÝ SENÁT KU
Predseda AS KU
Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Tajomník AS KU
Mgr. Ján Baňas, PhD.
Členovia za Pedagogickú fakultu
Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
Doc. RNDr. Nadeţda Stollárová, CSc., m. prof. KU (predseda legislatívnej komisie AS KU)
Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU (predseda ekonomickej komisie AS KU)
Mgr. Adriána Strachoňová
Tomáš Samec
Členovia za Filozofickú fakultu
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Mgr. Ján Baňas, PhD.
Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
ThDr. Daniela Iskrová, PhD.
Mgr. Stanislav Rusnák
Mgr. Gabriela Martišková
Členovia za Teologickú fakultu
Prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
PhDr. Imrich Degro, PhD.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
ICLic. Dušan Škrabek
Ladislav Varga
František Barna
Členovia za Fakultu zdravotníctva
Doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH
Doc. MUDr. Ľubomír Javorka, PhD.
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
PhDr. Eva Moraučíková, PhD.
8
VEDENIE KATOLÍCKEJ UNIVERZITY
V RUŢOMBERKU
Rektor
Prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
tel.: +421 44 43 04 693
fax: +421 44 43 04 694
[email protected]
Prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou – prvý prorektor
Prof. Peter Olekšák, PhD.
[email protected]
Prorektor pre vzdelávanie
Prof. Jana Moricová, PhD.
[email protected]
Prorektor pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
[email protected]
Prorektor pre výchovu a mobility
Doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
[email protected]
Kvestorka
Ing. Anna Jurčová
[email protected]
9
VEDECKÁ RADA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŢOMBERKU
Interní členovia
Prof. Tadeusz Zasepa, PhD., predseda VR KU (KU FF) – ţurnalistika
Prof. Peter Olekšák, PhD., podpredseda VR KU (KU FF) – teória a dejiny ţurnalistiky
Prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. (KU FF) – slovenský jazyk, ţurnalistika
Prof. PhDr. Peter Volek, PhD. (KU FF) – filozofia
Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr. (KU FF) – história
Prof. RNDr. ThDr. Jana Moricová, PhD. (KU PF) – teória náboţenskej výchovy
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (KU PF) – sakrálna hudba
Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., m. prof. KU (KU PF) – matematika
Doc. RNDr. Nadeţda Stollárová, CSc., m. prof. KU (KU PF) – biológia
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU (KU PF) – matematika
Prof. ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. (KU PF) – sociálna práca
Prof. ICDr. ThDr. Ján Duda, PhD. (KU PF) – kanonické právo
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. (KU PF) – pedagogika
Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. (KU PF) – sociálna práca
Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. (KU TF) – katolícka teológia
Prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. (KU TF) – katolícka teológia
Prof. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD. (KU TF) – katolícka teológia
Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. (KU TF) – katolícka teológia
Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (KU TF) – katolícka teológia
Prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. (KU FZ) – ošetrovateľstvo
Doc. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. (KU FZ) – ošetrovateľstvo
Doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH (KU FZ) – verejné zdravotníctvo
Externí členovia
J.E. Mons. Prof. ThDr. František Tondra (spišský diecézny biskup) – katolícka teológia
Prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (emeritný rektor a profesor KU) – fyzika
Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr.h.c, predseda SAV (SAV Bratislava) – technika
Prof. Stanisław Wilk, rektor KUL (Lublin) – katolícka teológia
Prof. RNDr. René Matlovič, PhD., rektor Prešovskej univerzity (PU Prešov) – geografia
Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (UK Bratislava) – história
Prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD. (TU Trnava) – dejiny umenia a kultúry
Prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc. (UK Bratislava) – teória a dejiny ţurnalistiky
Čestní členovia
PhDr. Dana Baláková, PhD. (dekanka KU FF) – slovenský jazyk
SPRÁVNA RADA KU
J. E. Mons. PaedDr. Andrej Imrich, predseda
Ing. Michal Slašťan, podpredseda
Členovia:
Ing. Igor Vida
J.E. Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
Ing. Juraj Blanár
J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.
J.E. Mons. ThDr. Ján Babjak, PhD.
Ing. Andrej Sočuvka
Ing. Miloslav Čurilla
Mgr. Art. Andrej Hrnčiar
Ing. Peter Jakubík
Ing. Ľubomír Sidor
ICLic. Dušan Škrábek (zamestnanecká časť Akademického senátu KU)
Mgr. Stanislav Rusnák (študentská časť Akademického senátu KU)
10
PRACOVISKÁ A PRACOVNÍCI REKTORÁTU KU
Riaditeľ kancelárie rektora
Mgr. Albert Kulla, PhD.
+421 918 722 022
[email protected]
Asistentka rektora
Jana Pudišová
+421 918 722 014
[email protected]
[email protected]
Hovorca univerzity
Mgr. Vladimír Buzna
+421 918 337 402
[email protected]
Referent pre vzťahy s inštitúciami
Ing. Radislav Kendera, PhD.
+421 918 337 403
[email protected]
Projektový manaţér pre rozvoj a štrukturálne fondy EÚ
Adriana Weidlichová, MBA
+421 918 722 012
[email protected]
Odborný pracovník útvaru kontroly
Mgr. Daniela Vrabková
+421 918 337 426
[email protected]
Personálny manaţér
Mgr. Marta Ondrejková
+421 918 337 423
[email protected]
Samostatný referent pre vzdelávanie (Bc., Mgr.)
Ing. Oľga Patoprstá
+421 918 337 416
[email protected]
Samostatný referent pre vzdelávanie (PhD.)
Soňa Hamzová
+421 918 722 010
[email protected]
Samostatný referent pre sociálne štipendiá
Bc. Jarmila Bellová
+421 907 840 972
[email protected]
Samostatný referent pre sociálne štipendiá
Mária Mojšová
+421 918 722 011
[email protected]
Referent pre kariérne poradenstvo
Mgr. Katarína Markovičová
+421 918 337 410
[email protected]
[email protected]
11
Kontakt s absolventmi
Mgr. Vladimír Buzna
+421 918 337 402
[email protected]
[email protected]
Samostatný referent pre koordinovanie vedeckej činnosti a zahraničné vzťahy
Dominika Surová
+421 918 337 409
[email protected]
Univerzitná koordinátorka pre mobility
Mgr. Michaela Chovancová
[email protected]
Samostatný odborný referent pre mobility
Mgr. Lucia Sabadínová
[email protected]
Asistentka kvestora
Mgr. Janka Hofmanová
+421 918 337 413
[email protected]
Referent pre verejné obstarávanie
Ing. Jaromír Bíroš
Ing. Katarína Slašťanová
+421 915 934 145
+421 918 337 424
[email protected]
[email protected]
Ekonomické oddelenie
Bc. Františka Hlinová
+421 918 337 419
[email protected]
Bc. Monika Hatalová
+421 918 337 417
[email protected]
PhDr. Mária Migrová
+421 918 337 418
[email protected]
Bc. Ema Mojšová
+421 918 337 415
[email protected]
Mgr. Iveta Bajčiová
+421 918 337 422
[email protected]
Oddelenie správy registratúry
Mgr. Veronika Baloghová
+421 918 337 450
[email protected]
Referent BP a PO
Peter Kubačka
[email protected]
12
FAKULTY KU
Katolícka univerzita v Ruţomberku
Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ruţomberok
tel.: +421 44 43 22 708
fax: +421 44 43 32 443
www.ff.ku.sk
Katolícka univerzita v Ruţomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ruţomberok
tel.: +421 44 43 26 844 (842, 850)
fax.: +421 44 43 04 787
www.pf.ku.sk
Katolícka univerzita v Ruţomberku
Teologická fakulta
Hlavná 89
041 21 Košice
tel.: +421 55 6836 111
fax: +421 55 6227 134
www.tf.ku.sk
Katolícka univerzita v Ruţomberku
Fakulta zdravotníctva
Námestie A. Hlinku 48
034 01 Ruţomberok
tel.: +421 44 43 04 317
fax: +421 44 43 04 316
www.fz.ku.sk
Poznámka: E–mailové adresy pracovníkov KU sú vo formáte [email protected](bez diakritiky)
ĎALŠIE PRACOVISKÁ KU
VERBUM – vydavateľstvo KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ruţomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uv.ku.sk
Riaditeľ
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
+421 905 494 370
[email protected]
Tajomník
Ing. Martin Kuniak
+421 918 337 452
[email protected]
13
Fakultní koordinátori
RNDr. Štefan Tkáčik, PhD. (Pedagogická fakulta KU)
[email protected]
Ján Hrkút, PhD. (Filozofická fakulta KU)
[email protected]
Doc. PhDr., Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH (Fakulta zdravotníctva KU)
[email protected]
ThDr. Vladimír Juhás, ThD. (Teologická fakulta KU)
[email protected]
Doc. ThDr. František Trstenský, PhD. (TI TF KU)
[email protected]
Univerzitná kniţnica KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ruţomberok
tel.: +421 44 43 25 211
e-mail: [email protected]
http://uk.ku.sk
Pracovníci
Mgr. Anna Chlebničanová, zástupca riaditeľa
Ing. Ján Culka
Mgr. Dana Kočibálová
Ing. Anna Koišová
Mgr. Mária Labašková
PhDr. Hana Mačalová
Mgr. Anna Nemešová, PhD.
Mgr. Anna Parigalová
Jarmila Rybárová
Mgr. Peter Servanský
Iveta Zverecová
Boţena Kubalová
Mgr. Stanislava Mičudová
Mgr. Oliver Hvizd (pracovisko TF KU)
Ing. Daša Fedorková (pracovisko TF KU)
Mgr. Daša Kovaľanová (pracovisko TI TF KU)
Mgr. Zdenka Paločková (pracovisko TI TF KU)
Ústav informačných a komunikačných technológií KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ruţomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uikt.ku.sk
Riaditeľ
Ing. Emil Jamrich
+421 918 337 427
[email protected]
Pracovníci
Ing. Karol Vorek (vedúci prevádzkového oddelenia)
+421 918 337 428
[email protected]
Ing. Roman Krakovský (vedúci aplikačného oddelenia)
+421 905 731 593
Roman. [email protected]
14
Ing. Róbert Lukáč (multifunkčné preukazy – ISIC, ITIC)
+421 918 337 430
[email protected]
[email protected]
Mgr. Vincent Bocko
Ing. Peter Debnár
Ing. Rudolf Kollár
Ing. Milan Široň
Ing. Rastislav Galan, PhD.
Mgr. Valihora Peter
Mgr. Milan Krivda
Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ruţomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://usz.ku.sk
Riaditeľ
Mgr. Renáta Šrámeková
+421 918 337 414
[email protected]
Samostatný referent
Ing. Ľubomír Kostroš
[email protected]
Prevádzkoví pracovníci
Iveta Drobulová
Margita Gejdošová
Alena Chamajová
Alena Máliková
Anna Serafínová
Bc. Viera Tranová
Správa budov KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ruţomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://sb.ku.sk
Riaditeľka:
Ing. Danka Ţakarovská
+421 918 337 420
[email protected]
Mgr. Mária Betíková
+421 918 337 421
[email protected]
Prevádzkoví pracovníci
Anna Gejdošová
Peter Kubačka
Anna Lenártová
Rastislav Málik
Peter Málik
Ján Ondrík
Katarína Vavreková
15
Poradenské centrum KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ruţomberok
Koordinátor
Mgr. Katarína Markovičová
+421 918 337 410
[email protected]
Pracovníci
Mgr. Margaréta Domiterová
[email protected]
Sluţby:
1. Sociálno-právne poradenstvo
2. Kariérové poradenstvo
3. Psychologická poradňa (Psychológovia: Róbert Ďurka, PhD. ([email protected]), Juraj Holdoš,
PhD. ([email protected]), Dr. Petra Lajčiaková, PhD. ([email protected]))
4. Poradenstvo a centrum pomoci pre študentov so zdravotným znevýhodnením (Fakultní koordinátori pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi: Mgr. Juraj Holdoš, PhD. (Filozofická
fakulta KU) +421 918 722 051, [email protected], Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
(Pedagogická fakulta KU), +421 905 206 337, [email protected], ThDr. Ondrej Borsík,
PhD. (Teologická fakulta KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie), [email protected])
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
Hrabovská cesta 1
034 01 Ruţomberok
E-mail: [email protected],
www.upac.sk
ThLic. Ing. Jozef Ţvanda, duchovný správca UPaC
+421 918 722 142
[email protected]
PaedDr. Róbert Slotka
+421 907 259 306
[email protected]
Mgr. Dušan Galica
+421 905 593 160
[email protected]
ThDr. Igor Suchý, PhD. (externý kňaz pre gréckokatolíkov)
+421 911 812 422
Koordinátori
Mgr. Otília Kočalková (administratíva a formačná činnosť)
+421 908 640 500
Mgr. Miroslov Balšínek (koordinátor pre šport)
+421 918 337 458
[email protected]
16
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŢOMBERKU‌
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
http://www.pf.ku.sk
Mailové adresy pracovníkov PF KU sú vo formáte
[email protected] (bez diakritiky).
DEKANÁT
Katolícka univerzita v Ruţomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ruţomberok
tel.:
+421-44/4326842
+421-44/4326844
+421-44/4326850
fax:
+421-44/4304787
[email protected]
[email protected]
Identifikačné údaje organizácie:
IČO: 378 012 79
DIČ: 202 15 12 427
Bankové spojenie pre tuzemský platobný styk – číslo účtu: 7000224305/8180
Bankové spojenie pre zaharaničný platobný styk – IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
– SWIFT: SUBASKBX
Adresa banky: VUB, a.s.
Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Dekan
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
Sekretariát dekana
PhDr. Slavomíra Bellová
Prodekan pre výchovu a vzdelávanie
– prvý prodekan
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Sekretariát prodekana
Ing. Mária Migrová
Referát pre habilitácie
a inaugurácie
PaedDr. Silvia Kamenická
Študijné
oddelenie
Ing. Katarína Hyravá – vedúca
Mgr. Mária Korbová
Viera Kleinová
Jana Rázgová
Jana Kyselová
Eva Bumberová
Mgr. Jana Bujalková
Bc. Janeta Telúchová
Ing. Mária Hradiská
Prodekan pre vedu a umenie RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
Referát pre rozvoj
Ing. Barbora Popracová
Bc. Miroslav Ondrejka
PhDr. Gabriela Siváková
Referát pre vedu
a umenie
Mgr. Teresa Nováková, PhD.
Mgr. Danka Maliňáková
Erika Horváthová
17
Projektové oddelenie
Prodekan pre ekonomiku
a zahraničné vzťahy
PaedDr. Mária Lalinská
Ing. Jana Tkačiková
Mgr. Katarína Niţnanská
PaedDr. Gabriela Saxová
Ing. Richard Kerekeš, PhD.
Controlling
Mgr. Stanislav Kostolný
Referát pre rozvoj
a marketing
Anna Roţeková
Stredisko informačných
technológií
PaedDr. Róbert Likavčan
Bc. Juraj Palásthy
Mgr. Miroslav Zajac
Juraj Mravec
Referát pre zahraničné
vzťahy a mobility
Mgr. Katarína Jablonská
Tajomník
Ing. Beáta Liebscherová
Ekonomické oddelenie
Mgr. Jana Urbanová
Mgr. Mária Tatárová
Mgr. Alena Zaťková
Personálne
oddelenie
Irena Kuráňová
Mgr. Zuzana Kuráňová
Tatiana Kubinová
Prevádzkovo–technické
oddelenie
Ing. Miloš Adamkovič
Peter Javorka
Registratúra pošty
Mária Mertinyáková
Fakultný koordinátor
pre ECTS
Ing. Roman Krakovský
Fakultný koordinátor
pre pedagogickú prax
PaedDr. Viera Ortančíková
Koordinátor pre prácu so zdravotne
postihnutými študentmi
Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Koordinátor fakultných
seminárov
PaedDr. Ján Gera, PhD.
Koordinátorka
Detašovaného pracoviska
PF KU – Stará Ľubovňa
PhDr. Gabriela Feranecová
Edičné stredisko
Mgr. Milan Pudiš
Ing. Miloslav Korba
PaedDr. Ján Gera, PhD.
Mgr. Ján Líška
Prevádzkoví
pracovníci
Renáta Bayerová
Michal Butora
Mgr. Ladislav Finik
Anna Fričová
Anna Králová
Iveta Lizáková
Milan Mertinyák
Beáta Pukajová
Mgr. Ľuboslava Serafínová
Zdenka Ševčíková
Anna Adrejková
Mária Baláţiková
Jozefína Daudová
Mgr. Ladislav Striţovský
Ľubomír Gajan
Zdena Glembová
Pavol Ilenčík
Jana Koţušková
Štefan Mikluš
Anna Soľanová
Monika Ţigová
Zuzana Hýravá
Zuzana Antušáková
Tibor Kubala
Anna Almanová
Jana Huličová
Jozef Fabian
Mária Mlynarčíková
18
VEDECKÁ RADA
PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU
Predseda
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
Členovia
Prof. ThDr. PaedDr. PhDr. ICDr. Mons. František Dlugoš, PhD.
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
Prof. Doc. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc.
Prof. PhDr. Anna Ţilová, PhD.
Prof. dr hab. Stanisław Juszczyk
Prof. dr hab. Adam Stankowski, PhD.
Prof. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
Prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.
Doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
Doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD., m. prof. KU
Doc. RNDr. Nadeţda Stollárová, CSc., m. prof. KU
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU
Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
Doc. Ing. Pavol Glončák, CSc.
Doc. ThLic. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD.
Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
Doc. RNDr. Vladimír Labaš, CSc.
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
Externí členovia
Prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, PhD.
Prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
Prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.
Prof. PhDr. PaedDr. Martin Ţilínek, PhD.
Prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.
Prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD.
Prof. Juan Carlos Torre Puente
Doc. PhDr. Miroslav Špánik, CSc.
Doc. RNDr. Pavol Čičmanec, CSc.
RNDr. Jana Trgalová, PhD.
19
AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU
Predseda
Doc. RNDr. Nadeţda Stollárová, CSc. m. prof. KU
Podpredseda
Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Tajomník
Doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Podpredseda
za študentskú časť
Mgr. Adriana Starchoňová, PhD.
Členovia AS za
Zamestnaneckú
časť
študentskú časť
20
Prof. ThDr. PaedDr. PhDr. ICDr. Mons. František Dlugoš, PhD.
Prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc.
Doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
Doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
Doc. RNDr. Marián Trenkler,CSc., m. prof. KU
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
Mgr. Monika Kubatková
Soňa Dafčíková
Bc. Pavol Klein
Bc. Jozef Benyak
Jakub Roţek
Bc. Peter Šupák
UČITEĽSKÉ KATEDRY PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU V RUŽOMBERKU
KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE
Vedúci
Doc. RNDr. Nadeţda Stollárová, CSc., m. prof. KU
Zástupca
Ing. Dana Blahútová, PhD.
Tajomník a
koordinátor ECTS
Ing. Jozef Macko, PhD.
Metodik
pedagogickej praxe
Mgr. Gabriela Šedeková (externý spolupracovník)
Profesori
Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
Prof. RNDr. Peter Holec, CSc.
Doc. RNDr. Nadeţda Stollárová, CSc., m. prof. KU
Docenti
Doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Doc. MUDr. Martin Péč, PhD.
Odborní asistenti
RNDr. Michal Baláţ, PhD.
RNDr. Mária Baláţová, PhD.
Ing. Jozef Macko, PhD.
Ing. Ján Machava
RNDr. Erika Maliníková, PhD.
PaedDr. Eva Riečanová-Kelemenová, PhD.
Ing. Dana Blahútová,PhD.
MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD.
Ing. Michal Slezák,PhD.
Ing. Kristína Urbanová (externý spolupracovník)
Laborant
Silvia Lukáčová
21
KATEDRA CUDZÍCH JAZYKOV A VŠEOBECNÉHO ZÁKLADU
Vedúci
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.
Zástupca
PaedDr. Maria Lalinská
Tajomník a
koordinátor ECTS
PhDr.Juraj Horvath,PhD.
Docenti
Odborní asistenti
Asistenti
22
Doc. PaedDr. František Heiser, CSc.
Doc. PhDr. Dagmar Sabolová, CSc.
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.
Mgr. Dušan Kováč-Petrovský,PhD.
PhDr. Juraj Hovath, PhD.
Mgr. Júlia Bubáková, PhD.
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD.
PaedDr. Ján Gera, PhD. PaedDr.
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
PaedDr. Štefan Kucik, PhD.
Miriam Uhrínová, PhD. (spolupracovnik z KPEp)
PhDr. Ľubica Rísová
PaedDr. Mária Lalinská
Mgr. Milan Pudiš
Mgr. Ján Liška
KATEDRA RUSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY
Vedúci
Doc. František Heiser
Zástupca
Doc. Vikrória Liashuk, Csc.
Profesorí
Prof. PhDr. Eva Kollárová, Csc
Prof. Dr. Jozef Sipko, PhD.
Docenti
Doc. Frantisek Heiser
Doc. Vikrória Liashuk, Csc
Doc. Dr. Miron Sisak, Csc
Odborní asistenti
PhDr. Ivana Ryčlová, PhD.
Asistenti
Ing. Bc. Jozef Somora
Mgr. Natália Pilarčiková
23
KATEDRA FYZIKY
Vedúci katedry
Doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Zástupca
Prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc.
Tajomník
PaedDr. Ing. Peter Hanisko, PhD.
Profesori
Prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (emeritný prof. KU)
Prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc.
Docenti
Doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.
Odborní asistenti
PaedDr. Ing. Peter Hanisko, PhD.
RNDr. Peter Hybler, PhD.
Ing. Viera Trnovcová, CSc.
RNDr. Daniel Polčin, PhD. (externý spolupracovník)
24
KATEDRA GEOGRAFIE
Vedúci
PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.
Zástupca (poverený vedením katedry),
koordinátor ECTS a
metodik pedagogickej
praxe
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
Tajomník
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
Profesori
Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc.
Doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., m. prof. KU
Docenti
Doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
Doc. RNDr. Branislav Niţnanský, CSc.
Doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Odborní asistenti
PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
PaedDr. Michal Kovačic, PhD.
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.
Mgr. Miloš Bačík, PhD.
Administratívny
pracovník
Dagmar Mariašová
25
KATEDRA HUDBY
Vedúci
Doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
Zástupca
PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
Tajomník
PaedDr. Mgr. art. Miriam Ţiarna, PhD.
Koordinátor ECTS
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
Metodik
pedagogickej praxe
PaedDr. Martina Krušinská-Pekáriková, PhD.
Profesori
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Prof. MgA. René Adámek
Prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.
Doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
Docenti
Doc. PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD.
Doc. Agnieszka Monasterska, ArtD.
Doc. Margita Gromová
Odborní asistenti
PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Peter Lalinský, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Miriam Ţiarna, PhD.
Mgr. art. Erika Jakab, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Ivan Mráz, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Jaroslava Šimerková, ArtD.
PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
PaedDr. Martina Krušinská-Pekáriková, PhD.
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
Mgr. art. Viera Sočuvková, PhD.
Mgr. art. David di Fiore
Mgr. Rastislav Podpera, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Stefka Palovičová-Kovačeva, PhD.
Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.
Mgr. Martina Procházková, PhD.
Asistenti
Mgr. art. Stanislav Šurin
Lektori
Mgr. Monika Mihaľová
Mgr. art. Gabriela Chlpeková
Interní doktorandi
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
26
Matej Bartoš
Angelika Kulanová
art. Juliana Tišťanová-Droblienková
Ivana Kútniková
art. Blanka Pavlovičová
Ladislav Onderčin
art. Marcel Kapala
art. Ján Gabčo
KATEDRA CHÉMIE
Vedúci
Doc. Ing. Pavol Glončák, CSc.
Zástupca
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
Tajomník,
koordinátor ECTS
a metodik
pedagogickej praxe
Ing. Renáta Bellová, PhD.
Profesori
Prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Odborní asistenti
Ing. Renáta Bellová, PhD.
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
Ing. Janka Majherová, PhD. (spolupracovník z KI)
PeadDr. Mgr. Viola Gazdíková, PhD.
Asistenti
Ing. Eva Culková
Laborant
Mária Dvorská
Ing. Pavol Glončák, CSc.
Ing. Peter Tomčík, PhD.
Ing. Ján Vojtko, PhD.
PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.
27
KATEDRA INFORMATIKY
Vedúci
Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Zástupca
Doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc.
Tajomník
Ing. Hedviga Palásthy, PhD.
Koordinátor ECTS
a metodik
pedagogickej praxe
Ing. Janka Majherová, PhD.
Profesori
Doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Prof. Ing. Rudolf Volner, PhD.
Prof. Ing. Igor Mokriš, CSc.
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Odborní asistenti
Ing. Janka Majherová, PhD.
Ing. Hedviga Palásthy, PhD.
Ing. Roman Krakovský
RNDr. Daniel Polčin, CSc. (externý spolupracovník)
Asistenti
Ing. Anna Bednáříková
PaedDr. Michal Rojček
Technik
Mgr. Róbert Janiga
28
RNDr. Milan Lehotský, CSc.
RNDr. Alica Kelemenová, CSc.
Ing. Eduard Mašek, CSc.
RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
Ing. Michal Jenčo, CSc. (spolupracovník z KMM)
KATEDRA KATECHETIKY A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
Vedúci
Mons. prof. ThDr. PaedDr. PhDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
Zástupca vedúceho
ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Tajomník
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Koordinátor ECTS
Mgr. Monika Kubatková, PhD.
Metodička
pedagogickej praxe
PaedDr. Emília Bocková, PhD.
Profesori
Mons. prof. ThDr. PaedDr. PhDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
Prof. dr hab. Zbigniew Marek, PhD.
Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
Prof. ThDr. Anton Adam, PhD. (spolupracovník z KSP)
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KHU)
Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. (spolupracovník z ÚKP)
Prof. ThDr. RNDr. ICLic. Jana Moricová, PhD. (spolupracovník z FF KU)
Prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. (spolupracovník z IAR)
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Odborní asistenti
PaedDr. Emília Bocková, PhD.
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Mgr. Monika Kubatková, PhD.
Mgr. Teresa Nováková, PhD.
PhDr. Igor Suchý, PhD.
ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD.
PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD.
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.
PaedDr. Mária Házyová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
Mgr. Viera Hubová, PhD. (spolupracovník z ÚKP)
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. (spolupracovník z KCJaVZ)
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. (spolupracovníčka z KCJaVZ)
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (spolupracovník z KPEP)
Asistenti
ThLic. Jozef Ţvanda
Interní doktorandi
PhDr. Adam Baran
Mgr. Vladimír Baran
Mgr. Adrian Beňo
PaedDr. Marek Cimbala
Mgr. Milan Čarný
Mgr. Katarína Drahomirecká
Mgr. ThLic. František Dulina
Mgr. Marcela Duľová
Mgr. András Dezsőné Fülöp
Mgr. Dušan Galica
Mgr. Martina Gregorová
Mgr. Štefan Hodţa
PaedDr. Erika Janigová
PhDr. Milan Kandráč
Mgr. Silvia Kaščáková
Mgr. Jozef Koválik
Mgr. Jana Kršková
Mgr. Stanislava Kruţliaková
Mgr. Anton Kulan
Sekretariát
Mgr. Martina Gregorová
Mgr. Jozef Koválik
dr Miroslaw Zbigniew Babiarz, PhD.
ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.
PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. (spolupracovník z KMChČ)
ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (spolupracovník z TIBV)
PaedDr. Róbert Likavčan
Mgr. Viera Rassu Nagy
Mgr. Katarína Niţňanská
Mgr. Dariusz Ţuk–Olszewski
PaedDr. Marta Oravcová
Mgr. Martina Orlovská
Ing. Barbora Popracová
Mgr. Viliam Praţiak
PhDr. Gabriela Siváková
PaedDr. Róbert Slotka
Mgr. Adriána Starchoňová
Mgr. Anna Vaľková
Mgr. Lucia Zvedelová
29
KATEDRA MATEMATIKY
Vedúci
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Zástupca
Doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
Tajomník
RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Metodik
Pedagogickej praxe
Mgr. Terézia Ilovská
Profesori
Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.
Prof. dr hab. Adam Plocki
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Odborní asistenti
RNDr. Martin Billich, PhD.
PaedDr. Martin Papčo, PhD.
RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
30
RNDr. Roman Frič, DrSc.
RNDr. Ján Ohriska, CSc.
PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
RNDr. Juraj Butaš, PhD. (spolupracovník z KV)
RNDr. Miroslav Haviar, PhD.
KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLÓGIE
Vedúci
Doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Zástupca
Doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
Tajomník
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
Koordinátor ECTS
Mgr. Anton Kulan
Metodik praxe
PaedDr. Viera Ortančíková
Profesori
Prof. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
Prof. Ing. Vladimír Janeček, DrSc. Dr.h.c.
Prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.
Prof. PhDr. PaedDr. Martin Ţilínek, PhD.
Prof. dr hab. Ján Zimny, PhD. (externý spolupracovník)
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
Doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KSPMP)
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Odborní asistenti
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
PaedDr. Zuzana Hollá, PhD.
PhDr. Silvia Matúšová, CSc.
PhDr.Lucia Lacková, PhD.
PhDr.Dária Miezgová, PhD.
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. sr. Maximiliána, OSF (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD., sr. Gabriela, OSF (spolupracovník z KPEP)
Asistenti
PaedDr. Viera Ortančíková
Mgr. Anton Kulan
PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
PhDr. Štefan Vendel, CSc.
PaedDr. Mirosław Babiarz, PhD. (spolupracovník z KKAPT)
31
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ
A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY
Vedúci
Prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
Zástupca
Doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
Tajomník
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
Koordinátor ECTS
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
Metodik praxe
PaedDr. Janka Mastišová
Profesori
Prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
Prof. dr hab. Krystyna Chałas, PhD.
Prof. PhDr. Mária Koţuchová, PhD.
Doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KH)
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KPaPs)
Doc. RNDr. Nadeţda Stollárová, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KBIO)
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KŠP)
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc. m. prof. KU (spolupracovník z KMAT)
Doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KPaPs)
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc.
Mgr. Nadeţda Novotná, PhD.
PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.
RNDr. Juraj Butaš, PhD. (spolupracovník z KMAT)
PhDr PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (spolupracovník z KPaPs)
Ak. mal. Pavol Rusko, ArtD. (spolupracovník z KVU)
PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník)
Odborní asistenti
PhDr. Ján Belko, PhD.
PaedDr. Zuzana Jurčová, PhD.
RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
PhDr. Gabriela Šárníková, PhD., sr. Gabriela OSF
PaedDr. Miriam Uhrínová, PhD.
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
PaedDr. Mária Házyová, PhD.
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. sr. Maximiliána, OSF (spolupracovník z IJP)
PaedDr. Eva Dolinská, PhD. (spolupracovník z IJP)
PaedDr. Zuzana Hollá, PhD. (spolupracovník z KPGaPS)
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. (spolupracovník z KTV)
PaedDr. Peter Krška, PhD. (spolupracovník z KTV)
PaedDr. Martina Krušinská, PhD. (spolupracovník z KH)
PaedDr. Mgr. Art. Zuzana Záhradníková, PhD. (spolupracovník z KH)
Asistenti
PaedDr. Janka Mastišová
PaedDr. Beáta Murínová, sr. Ľudmila, CJ
PaedDr. Oľga Drobná (externý spolupracovník)
32
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY
Vedúci
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
Zástupca
PhDr. Helena Orieščíková, PhD.
Tajomník
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
Koordinátor ECTS
PaedDr. ThLic. Emil Turiak, PhD.
Metodik
Pedagogickej praxe
Sekretariát:
PhDr. Helena Orieščíková, PhD.
Ing. Iveta Lukáčová
Profesori
Prof. zw. dr hab. Adam Stankowski, PhD.
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
Prof.PaedDr. Jozef Leščinský, PhD. (spolupracovník z KPGaPS)
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek (spolupracovník z KPGaPS)
Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. (spolupracovník z KBIaE)
Prof. PhDr. Jozef Hrčka, DrSc. (spolupracovník z KTV)
Prof. PhDr. Anna Ţilová, PhD. (spolupracovník z USV)
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KPGaPS)
Doc. Ing. Milan Droppa, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z katedry MaM)
Doc. RNDr. Nadeţda Stollárová, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KBIaE)
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KM)
Docenti
Doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
Doc. PhDr. Mária Gaţiová, PhD. (spolupracovník z PEP)
Doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD.
Doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc. (spolupracovník z katedry PaP)
Doc. PhDr., ThDr. Stanislav Košč, PhD. (spolupracovník z USV)
Doc. PhDr. Juraj Rusnák, PhD. (spolupracovník z PEP)
Doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (spolupracovník z TF KU)
Doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. (spolupracovník z katedry PEP)
Doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. (spolupracovník z katedry PEP)
Odborní asistenti
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
PaedDr. Gabriela Šarníková PhD. (spolupracovník z PEP)
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
Mgr. Mária Vajová, PhD.
PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
PaedDr., ThLic. Emil Turiak, PhD.
PaedDr. František Valášek, PhD.
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Ján Dravecký (spolupracovník z KV)
PaedDr. Ing. Peter Hanisko, PhD. (spolupracovník z KF)
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. (spolupracovník z katedry PEP)
PaedDr. Ivana Krupová, PhD. (spolupracovník z katedry PEP)
PhDr. Vladimír Littva, PhD. (spolupracovník z FZ)
PhDr. Katarína Majcherová, PhD. (spolupracovník z katedry SP)
Ing. Peter Varhoľák, PhD. (externý spolupracovník)
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (spolupracovník z katedry PEP)
PaedDr. Jana Mastišová, PhD. (spolupracovník z katedry PEP)
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD (spolupracovník z PaP)
PhDr. Viera Vavrečková, PhD. (spolupracobník z KSP)
Asistenti
PaedDr. Miroslav Kamenický (spolupracovník z katedry PEP)
PhDr. Gabriela Siváková (spolupracovník z PaP)
PaedDr. Peter Petrovič
PaedDr. Boţena Švábová (spoluracovník z katedry PEP)
Ing. Anna Bednáriková(spolupracovník z KI)
Anna Nováková (externý spolupracovník)
JUDr. Juraj Čech (externý spolupracovník)
33
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
Vedúci
PaedDr. Peter Krška, PhD.
Zástupca
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
Profesori
Prof. PhDr. Jozef Hrčka, DrSc.
Prof. PeadDr. Jaromír Sedláček, PhD.
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Odborní asistenti
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
34
PhDr. Ján Koštial, Csc.
Mgr. Nadeţda Novotná, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PeadDr. Anna Blahutová, PhD.
PhDr. Michal Leško, PhD.
KATEDRA VÝTVARNÉHO UMENIA
Vedúci
Doc. PaedDr. Mgr.art. Rastislav Biarinec, ArtD.
Zástupca
Doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Tajomník a
koordinátor ECTS
Mgr. Silvia Rajčanová
Metodik
pedagogickej praxe
PaedDr. Marta Bošelová, akad. mal.
Profesori
Doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m. prof. KU
Docenti
Doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.,
Doc. PaedDr. Mgr.art. Rastislav Biarinec, ArtD.
Odborní asistenti
PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová
Asistenti
Mgr. Silvia Rajčanová
35
NEUČITEĽSKÉ KATEDRY PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU V RUŽOMBERKU
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE
Vedúci
Doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Zástupca
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Metodik
Odbornej praxe
Doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
Profesori
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
PhDr. MUDr. Peter Kalanin, PhD.
zw. dr hab. Slawomir Mazur, PhD.
PhDr. Anna Ţilová, PhD.
PaedDr. Milan Schavel, PhD. (externý spolupracovník)
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
PhDr. Irena Kamanová, PhD.
PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Mgr. Martina Cichá, PhD. (externý spolupracovník)
PhDr. Helena Kadučáková, PhD. (spolupracovník z FZ KU)
Odborní asistenti
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
PhDr. Alena Novotná, PhD.
Ing. Martina Špániková, PhD.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
PhDr. Peter Brnula, PhD. (externý spolupracovník)
Mgr. Katarína Matejová, PhD. (externý spolupracovník)
PhDr. Ladislav Vaska, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti
Mgr. Lucia Juhásová
PhDr. Jozef Pauk (externý spolupracovník)
Marta Nováková (externý spolupracovník)
Interní doktorandi
Mgr. Martina Benková
Mgr. Michaela Šavrnochová
Mgr. Anna Paločková
36
KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A PRÁVA
Vedúca
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Zástupkyňa vedúcej
Doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. (spolupracovníčka z KSP)
Profesori
Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. (spolupracovník z KBE)
Prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc. (spolupracovník z KMM)
Doc. RNDr. Nadeţda Stollárová, CSc., m. prof. KU (spolupracovníčka z KBE)
Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (externý spolupracovník)
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Odborní asistenti
JUDr. Juraj Čech, PhD.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD. (spolupracovník z KTVŠ)
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD. (spolupracovníčka z KCJaVZ)
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. (spolupracovníčka z KPGaPS)
pplk. PhDr. Juraj Bačík, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti
Mgr. Norbert Gregor (externý spolupracovník)
PhDr. Anna Janíková (externá spolupracovníčka)
PaedDr. Štefan Kucík (spolupracovník z KCJaVZ)
Ing. Anna Bednářiková (spolupracovníčka z KI)
PhDr. Rastislav Popovič (externý spolupracovník)
Interní doktorandi
Mgr. Peter Nemec
Mgr. Oľga Okálová
PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. (spolupracovníčka z KSP)
PhDr. Irena Kamanová, PhD. (spolupracovníčka z KSP)
PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD. (externý spolupracovník)
PaedDr. František Heiser, CSc. (spolupracovník z KCJaVZ)
JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD. (externý spolupracovník)
37
KATEDRA MISIJNEJ A CHARITATÍVNEJ ČINNOSTI
Vedúci
Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
Zástupca vedúceho:
Profesori
PhDr. Vladimíra Antolová, PhD.
Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
Koordinátor ECTS:
Ing. Katarína Niţňanská
Prof. PhDr. Eva Ţiaková, CSc.
Prof. Doc. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (spolupracovníčka z KŠP)
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Odborní asistenti
PhDr. Vladimíra Antolová, PhD.
ThLic. Vladimír Dzurenda, PhD.
ThDr. Peter Fedor, PhD.
ThDr. Ján Marhefka, PhD.
ThDr. Rastislav Polák, PhD.
PaedDr. ThDr. Hana Šimčíková, PhD.
PaedDr. ThDr. Bohumír Ţivčák, PhD.
PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD. (externý spolupracovník)
PaedDr. Ján Gera, PhD. (spolupracovník z KCJaVZ)
ThDr. Branislav Kľuska, PhD. (spolupracovník z KKaPT)
Asistenti
RNDr. Mária Baláţová (spolupracovníčka z KBIO)
PhDr. Marianna Magerčiaková (spolupracovníčka z FZ KU)
PhDr. Eva Moraučíková (spolupracovníčka z FZ KU)
PhDr. Jozef Pauk (externý spolupracovník)
PaedDr. Róbert Slotka (spolupracovník z KKAPT)
PhDr. Jozef Šimek (externý spolupracovník)
PhDr. MUDr. Alojz Širanec (externý spolupracovník)
ThLic.. Ing. Jozef Ţvanda (externý spolupracovník)
38
PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
PhDr. František Hanobík, PhD. (externý spolupracovník)
MUDr. Anna Lesňáková, PhD. (spolupracovníčka z FZ KU)
ThDr. Róbert Sarka, PhD. (spolupracovník z KKaPT)
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY A PEDAGOGIKY
MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
Vedúci katedry
Zástupca katedry
Tajomník katedry
Metodička odbornej praxe
Doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
PhDr. Iveta Stráţiková, PhD.
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
Profesori
Prof. dr hab. Adam Stankowski, PhD.
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
Prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc.
Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
Mons. prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. (spolupracovník z KKaPT)
Prof. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. (spolupracovník z KPEP)
Doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof KU (spolupracovník z KPaPs)
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Odborní asistenti
PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
PaedDr. Olga Račková, PhD.
PhDr. Helena Orieščíková, PhD.
Mgr. Mária Vajová, PhD.
MUDr. Tatiana Gurčíková (spolupracovník z KLP)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Ján Dravecký, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Bohuš Stupák, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Iveta Stráţiková, PhD. (spolupracovník z KLP)
PaedDr. Boţena Švábová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
Asistenti
PaedDr. Marta Oravcová
PhDr. Mária Kerekešová (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Iveta Franzenová (spolupracovník z KMM)
PhDr. Katarína Drahomirecká (spolupracovník z PEP)
PhDr. Adam Baran OFMConv. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Anna Dudová (spolupracovník z PEP)
PaedDr. Jana Mastišová (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Vladimír Osif (spolupracovník z KV)
PhDr. Kornel Čajka, CSc.
PaedDr. Ema Kollárová, PhD.
PhDr. Mária Gaţiová, PhD. (spolupracovník z KLP)
PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc. (spolupracovník z KV)
PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.(spolupracovník z TI BJV)
PaedDr. František Heiser CSc. (spolupracovník z KCJaVZ)
PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník)
PhDr. Ladislav Horňák, PhD. (externý spolupracovník)
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (spolupracovník z TI BJV)
PaedDr. Eva Dolinská, PhD. (spolupracovník z KPEP)
39
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
KATEDRA VYCHOVÁVATEĽSTVA
Vedúci katedry
Zástupca katedry
Tajomník katedry
Metodička odbornej praxe
Profesori
Doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc.
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
Mons. prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. (spolupracovník z KKaPT)
Prof. dr. hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. (spolupracovník z KPEP)
Prof. dr hab. Adam Stankowski, PhD. (spolupracovník z KŠP)
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KŠP)
Doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KPaPs)
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Odborní asistenti
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
PaedDr. Ján Dravecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD.
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Anna Skokanová, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. (spolupracovník z KPEP)
Ing. Edita Tarajčáková, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PaedDr. Oľga Račková, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Bohuš Stupák, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. (spolupracovník z KPEP)
MUDr. Tatiana Gurčíková (spolupracovník z KLP)
MUDr. Peter Zelený (spolupracovník z KLP)
PhDr. Iveta Stráţiková, PhD. (spolupracovník z KLP)
PaedDr. Boţena Švábová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
Asistenti
PhDr. Adam Baran OFMConv.
PhDr. Vladimír Osif
PaedDr. Marta Oravcová (spolupracovník z KŠP)
PhDr. Mária Kerekešová (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Iveta Franzenová (spolupracovník z KMM)
PhDr. Katarína Drahomirecká (spolupracovník z KPEP)
40
PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc.
RNDr. Juraj Butaš, PhD.
PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc. (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Mária Gaţiová, PhD. (spolupracovník z KLP)
PaedDr. Vladimír Klein, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Ema Kollárová, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PhDr. Kornel Čajka, CSc. (spolupracovník z KŠP)
PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.(spolupracovník z TI BJV)
PaedDr. František Heiser CSc. (spolupracovník z KCJaVZ)
PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník)
PhDr. Ladislav Horňák, PhD. (externý spolupracovník)
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (spolupracovník z TI BJV)
PaedDr. Eva Dolinská, PhD. (spolupracovník z KPEP)
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY
Vedúci katedry
Zástupca katedry
Metodička odbornej praxe
Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
PhDr. Iveta Stráţiková, PhD.
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
Profesori
Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
Mons. prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. (spolupracovník z KKaPT)
Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabián, CSc. (spolupracovník z KMChČ)
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský PhD., m. prof KU (spolupracovník z KPaPs)
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KŠP)
Doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KPaPs)
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Odborní asistenti
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
MUDr. Peter Zelený
MUDr. Tatiana Gurčíková
PhDr. Iveta Stráţiková, PhD.
PaedDr. Mária Zavatčanová, PhD.
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PaedDr. Ján Dravecký, PhD. (spolupracovník z KV)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. (spolupracovník z KV)
Ing. Edita Tarajčáková, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Gabriela Šarniková, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Anna Skokanová, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD. (spolupracovník z KKaPT)
PhDr. Helena Orieščíková, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PaedDr. Boţena Švábová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
Asistenti
PhDr. Andrea Zoričáková
Mgr. Katarína Filipová
PhDr. Anna Plačková
PhDr. Adam Baran (spolupracovník z KV)
PaedDr. Marta Oravcová (spolupracovník z KŠP)
PhDr. Helena Kuberová, PhD.
PhDr. Mária Gaţiová, PhD.
PaedDr. Vladimír Klein, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PhDr.Valentína Trubíniová, CSc. (spolupracovníčka z KPEP)
PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc. (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Ema Kollárová, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PaedDr.ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (spolupracovník z KKaPT)
PaedDr. František Heiser, CSc. (spolupracovník z KCJaVZ)
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (spolupracovník z TI BJV)
PaedDr. Eva Dolinská, PhD. (spolupracovník z KPEP)
41
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY SOCIÁLNE
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN
Vedúci katedry
Zástupca katedry
Tajomník katedry
Metodička odbornej praxe
Doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD.
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
Profesori
Prof. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
Mons. prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. (spolupracovník z KKaPT)
Prof. dr hab. Adam Stankowski, PhD. (spolupracovník z KŠP)
Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KŠP)
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KPaPs)
Doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KPaPs)
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Odborní asistenti
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD.
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.
PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD.
PaedDr. Boţena Švábová, PhD.
PaedDr. Ján Dravecký, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (spolupracovník z KV)
PhDr. Helena Orieščíková, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PaedDr. Oľga Račková, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PaedDr. Anna Skokanová, PhD. (spolupracovník z KŠP)
Ing. Edita Tarajčáková, PhD. (spolupracovník z KŠP)
Mgr. Mária Vajová, PhD. (spolupracovník z KŠP)
MUDr. Tatiana Gurčíková (spolupracovník z KLP)
MUDr. Peter Zelený (spolupracovník z KLP)
PhDr. Iveta Stráţiková, PhD. (spolupracovník z KLP)
Asistenti
PhDr. Mária Kerekešová
PhDr. Katarína Drahomirecká
PhDr. Iveta Franzenová (spolupracovník z KMM)
PaedDr. Marta Oravcová (spolupracovník z KŠP)
42
PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc.
PhDr.Valentína Trubíniová, CSc.
PhDr., PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.(spolupracovník z KV)
PhDr. Kornel Čajka, CSc. (spolupracovník z KŠP)
PhDr. Mária Gáţiová, PhD. (spolupracovník z KLP)
PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc. (spolupracovník z KV)
PaedDr. František Heiser, CSc. (spolupracovník z KCJaVZ)
PaedDr. Ema Kollárová, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.(spolupracovník z TI BJV)
PhDr. Ladislav Horňák, PhD. (externý spolupracovník)
PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník)
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (spolupracovník z TI BJV)
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
KATEDRA REŠTAUROVANIA
Vedúci katedry
Zástupca katedry
Tajomník katedry
Metodik odbornej praxe
Prof. dr hab. Czeslawa Dzwigaj, ArtD.
Prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD., CSc.
Mgr. art. Juraj Bričák
Akad. mal. Anna Svetková
Profesori
Prof. dr hab. Czeslaw Dzwigaj, ArtD.
Prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD., CSc.
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KHU v Ruţomberku)
Prof. dr hab. Witold Jacyków, ArtD (spolupracovník z KVU v Ruţomberku)
Doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD. m. prof. KU (spolupracovník z KVU v Ruţomberku)
Prof. PhD. Juraj Lexmann, CSc., (externý spolupracovník z SAV)
Prof. PhDr. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. (spolupracovník z KKaPT
v Ruţomberku)
Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. (spolupracovník z KBIaE v Ruţomberku)
Prof. RNDr. Peter Holec, CSc. (spolupracovník z KBIaE v Ruţomberku)
Prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. (spolupracovník z KCh v Ruţomberku)
Prof. Ing. Pavel Puliš, CSc. (spolupracovnk z KCh v Ruţomberku)
Doc. RNDr. Nadeţda Stollárová, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KBIaE
v Ruţomberku)
Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. (spolupracovník z KKaPT v Ruţomberku)
Docenti
Doc. Vladimír Plekanec, akad. mal.
Doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. (spolupracovník z KVU v Ruţomberku)
Doc. Ing. Pavol Glončák, CSc. (spolupracovník z KCh v Ruţomberku)
Doc. RNDr. Vladimír Labáš, PhD. (spolupracovník z KF v Ruţomberku)
Doc. Ing. Eduard Mašek, CSc. (spolupracovník z KI v Ruţomberku)
Doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD. (spolupracovník z KF v Ruţomberku)
Doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (spolupracovník z TI BJV v Spišskej Kapitule)
Doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD. (spolupracovník z KVU v Ruţomberku)
dr hab. Krystyna Szwajkowska, ArtD. (spolupracovník z KVU v Ruţomberku)
Doc. Ing. Peter Tomčík, PhD. (spolupracovník z KCh v Ruţomberku)
Doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (spolupracovník z TI BJV
v Spišskej Kapitule)
Doc. Ing. Ján Vojtko, PhD. (spolupracovník z KCh v Ruţomberku)
Doc. Ing. Pavol Lizák, PhD. (externý spolupracovník)
Odborní asistenti
Akad. mal. Anna Svetková
Mgr. Art. Juraj Bričák
PaedDr. Marta Bošelová, akad. mal. (spolupracovník z KVU v Ruţomberku)
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (spolupracovník z KPEP v Levoči)
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. (spolupracovník z KCJaVZ)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (spolupracovník z KV v Levoči)
PhDr. Gabriel Lukáč (externý spolupracovník)
RNDr. Erika Maliníková, PhD. (spolupracovník z KBIaE v Ruţomberku)
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. (spolupracovník z KPEP v Levoči)
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (spolupracovník z KPEP v Ruţomberku)
Ing. arch. Ivan Gojdič (externý spolupracovník)
PhDr. Alena Piatrová, PhD. (externý spolupracovník)
Mgr. Mgr. Lucia Rakovanová, PhD. (externý spolupracovník)
Mgr. art. Mgr. Pavla Trizuljaková Lazárková, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
PhDr. Katarína Drahomírecká (spolupracovník z KPEP v Levoči)
PhDr. Karol Maliňák (spolupracovník z KVU v Ruţomberku)
Ing. Peter Hamrák (spolupracovník z KPEP v Levoči)
Ing. arch. Magdaléna Jánovská (externý spolupracovník)
Ing. arch. Peter Kling (externý spolupracovník)
Mgr. arch. Martin Kukura (externý spolupracovník)
PhDr. Mária Novotná (externý spolupracovník)
Ing. Kristína Urbanová (externý spolupracovník)
43
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO PF KU
V POPRADE
KATEDRA EKONOMIKY A CESTOVNÉHO RUCHU
Vedúca
Ing. Jana Janičková, PhD.
Zástupkyňa vedúcej
Doc. Ing. Ľudmila Lacová, CSc.
Tajomník
a koordinátor ECTS
Ing. Róbert Bílek, PhD.
Profesori
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Małgorzata Bednarczyk, D.Sc
PhDr. Ing. Jozef Pastier, CSc. (externý spolupracovník)
Ing. Michal Pruţinský, CSc. (spolupracovník z KMM)
Dr. René Schaffhauser (externý spolupracovník)
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Ing. Ľudmila Lacová, CSc.
Ing. Eva Kafková, CSc.
dr hab. Pawel Marzec, PhD.
dr hab. Barbara Piontek, PhD.
Ing. Jozef Kašša, CSc. (spolupracovník z KMM)
PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. (spolupracovník z KSVaSNC)
Odborní asistenti
Ing. Róbert Bílek, PhD.
Ing. Miloš Birtus, PhD.
Ing. Marek Andrejkovič, PhD. (externý spolupracovník)
Ing. František Borovský, PhD. (externý spolupracovník)
ThDr. PaedDr. Marcel Gallik, PhD. (spolupracovník z KSVaSNC)
Ing. Jana Janičková, PhD.
Ing. Martin Lačný, PhD.
dr Boguslaw Gulski, PhD.
Ing. Anna Diačiková, PhD. (spolupracovník z KMM)
Ing. Jozefína Hvastová, PhD. (externý spolupracovník)
Ing. Eva Manová, PhD. (externý spolupracovník)
Ing. Peter Varhoľák, PhD. (spolupracovník z KMM)
Asistenti
Mgr. Jana Brodová
Mgr. František Grich (externý spolupracovník)
Ing. Zdenka Klinková
Ing. Zuzana Kubačková
Mgr. Oto Sásik
Ing. Martina Špániková
Ing. Miroslav Špánik
Ing. Gabriela Tišáková (externá spolupracovníčka)
44
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO PF KU V POPRADE
KATEDRA MANAŽMENTU A MARKETINGU
Vedúci
Prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc.
Zástupca vedúceho
Ing. Rudolf Zach, PhD.
Tajomník
Ing. Peter Varhoľák, CSc.
Koordinátor ETCS
Mgr. Matej Čevan
Metodik a metodička
odbornej praxe
Ing. Pavol Budaj, PhD.
Mgr. Janka Bujalková
Profesori
Prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc.
Prof. dr Bednarczik, PhD.
Prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA
Prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. (externý spolupracovník)
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
Prof. Dr. René Schaffhauser (externý spolupracovník)
Prof. Dr. Helmut Renöckl, PhD. (externý spolupracovník)
Prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. (externá spolupracovníčka)
Doc. dr Barbara Piontek, PhD. mimoriadny. profesor
Doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD. mimoriadny profesor
Doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD. mimoriadny profesor
Doc. Ing. Igor Černák, PhD. mimoriadny profesor (spolupracovník z KI)
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Odborní asistenti
Ing. Pavol Budaj, PhD.
Ing. Anna Diačiková, PhD.
PaedDr. ThDr. Pavol Janáč, PhD.
Ing. Richard Kerekeš, PhD.
PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
Ing. Martin Lačný, PhD.
Ing. Pavel Mikuš, PhD.
Ing. Rudolf Zach, PhD.
Ing. Miloš Birtus, PhD.
RNDr. Martin Billich, PhD. (spolupracovník z KM)
Ing. PaedDr. Petr Vyhnal, PhD.
Ing. Peter Varhoľák, CSc.
Mgr. Mikuláš Čandík, PhD.
Ing. Martina Špániková, PhD.
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. (spolupracovník z KPaVZ)
Asistenti
Mgr. Janka Bujalková
Mgr. Matej Čevan
Mgr. František Grich
PhDr. Jaroslava Bučková
PhDr. Gabriela Feranecová
Ing. Gabriela Budajová (externá spolupracovníčka)
Ing. Anna Jurčová (spolupracovníčka z KU)
Ing. Drahoslav Lőrinc, MBA (externý spolupracovník)
Ing. Róbert Bujalka (externý spolupracovník)
Ing. Jozef Hrnčiar, PhD.
Ing. Štefan Janovjak, PhD. (externý spolupracovník)
Ing. Michal Jenčo, PhD.
Ing. Jozef Kašša, PhD.
RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.
dr Pawel Marzec, PhD.
Ing. Ľudmila Lacová, CSc. (spolupracovníčka z KECR)
PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. (spolupracovníčka z KSP)
Ing. Ján Vojtko, PhD. (spolupracovník z KCh)
45
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO PF KU V POPRADE
KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED
A SOCIÁLNEJ NÁUKY CIRKVI
Vedúci katedry
Doc.PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
Zástupca
Doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD.
Tajomník
a koordinátor ECTS
Mgr. Ľudmila Citriaková
Profesori
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD. (spolupracovník
z KKAPT)
Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. (spolupracovník z KMChČ)
Prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. (spolupracovník z KKAPT)
Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (spolupracovník z TI BJV)
Prof. ThDr. JCDr. Ján Duda, PhD. (spolupracovník z ÚKP)
Prof. Dr. René Schaffhauser (externý spolupracovník)
Prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD. (spolupracovník z TI BJV) (spolupracovník
z iného pracoviska KU)
Doc. RNDr. Nadeţda Stollárová, CSc., m. prof. KU (spolupracovníčka z KBE)
Doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD. m. prof. KU
Doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD. m. prof. KU (spolupracovník z KMM)
Doc. PhDr. Eleonóra Dzuriková, CSc., m. prof. KU (spolupracovníčka z iného
pracoviska KU)
Doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KG)
Doc. PhDr. Ján Puci, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z iného pracoviska KU)
Doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KM)
Docenti
Doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.
Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. (spolupracovník z KSP)
Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (spolupracovník z KPGaPS)
Doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik. PhD.
Odborní asistenti
PhDr. Mgr. Eva Dirgová PhD.
JUDr. Marián Hoffman, PhD.
PhDr. František Drozd, PhD.
ThDr., PaedDr. Mária Nagranová, PhD.
ThDr. Anton Oparty, PhD.
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
ThDr. Bohumír Ţivčák, PhD.
Mgr. Jana Kaščáková PhD. (spolupracovníčka z FF KU)
RNDr. Martin Billich, PhD. (spolupracovník z KM)
PaedDr. ThLic. Marcel Gallik, PhD.
ThDr. Jaroslav Bárta, PhD.
JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.
Asistenti
Mgr. Ľudmila Citriaková
PhDr. Boţena Neuhausová
PhDr. Helena Fedorková
Mgr. Viera Kleinová
Mgr. Zuzana Bednárová (externá spolupracovníčka)
PhDr. Anna Paruleková (externá spolupracovníčka)
RNDr. Mária Vojčíková (externá spolupracovníčka)
RNDr. Zuzana Zubalová (externá spolupracovníčka)
ThLic. Ing. Jozef Ţvanda (spolupracovník z KKaPT)
Doktorandi
PhDr. Iveta Franzenová
46
INŠTITÚT ANDREJA RADLINSKÉHO V PF KU
V DOLNOM KUBÍNE
Vedúci inštitútu
Zástupca inštitútu
Tajomník inštitútu
Prof. ThDr.PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Mgr. Janeta Teluchová
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE
Vedúca:
Zástupkyňa:
Tajomníčka:
Doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Ing. Bc. Martina Špániková, PhD.
Mgr. Janeta Teluchová
Profesori
Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD..
Prof. PhDr. Anna Ţilová, PhD.
Prof. PhDr. Eva Ţiaková, CSc.
Docenti
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Odborný asistenti
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. (spolupracovník z KCJaVZ)
Ing. Bc. Martina Špániková, PhD.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
PhDr. Alena Novotná, PhD.
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD. (spolupracovník z KCJaVZ)
PhDr. Juraj Horváth, PhD. (spolupracovník z KCJaVZ)
PaedDr. Štefan Kucík, PhD. (spolupracovník z KCJaVZ)
PhDr. Eva Moraučíková, PhD. (spolupracovník z FZ KU)
PhDr. Marianna Magerčiaková, PhD. (spolupracovník z FZ KU)
Ing. Pavol Lajčiak (spolupracovník z KINF)
JUDr. Mgr. Vladimír Zachar (externý spolupracovník)
ThDr. František Dulina
Asistenti
Mgr. Viera Bednárová
Mgr. Bc. Kristína Račková
Mgr. Katarína Tabačáková
Mgr. Štefan Hodţa
Marta Nováková (externý spolupracovník)
PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
PhDr. Irena Kamanová, PhD.
PhDr. Helena Kadučáková, PhD. (spolupracovník z FZ KU)
PaedDr. František Heiser, CSc. (spolupracovník z KCJaVZ)
PhDr. Daniela Kolibová, CSc. (spolupracovník z KPaVZ)
PhDr. Štefan Vendel, CSc. (spolupracovník z KPaVZ)
47
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO STARÁ ĽUBOVŇA
Vedúci pracoviska
PhDr. Gabriela Feranecová
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE
Vedúci katedry:
Zástupca katedry:
Doc. PhDr. Mária Gaţiová, PhD. (spolupracovník z KSP Levoča)
PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD. (spolupracovník z KSC)
Profesori
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.(spolupracovník z KH)
Prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc. (spolupracovník z KMM)
Docenti
Doc. PhDr. Mária Gaţiová, PhD.(spolupracovník z KSP Levoča)
Odborní asistenti
PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD. (spolupracovník z KSC )
ThDr. PaedDr. Mária Nagranová, PhD. (spolupracovník z KSVaSNC)
ThDr. PaedDr. Bohumír Ţivčák, PhD. (spolupracovník z KMaCHČ)
JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. (spolupracovník z KVSaP)
ThDr. Peter Fedor, PhD. (spolupracovník z KMaCHČ)
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. (spolupracovník z KSP Levoča)
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD. (spolupracovník z KSVaSNC)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. (spolupracovník z KPaEP soc. znev. skupín)
Asistenti
PhDr. Gabriela Feranecová
PhDr. Mária Kerekešová (spolupracovník z KPEP)
Mgr. František Grich (externý spolupracovník)
MUDr. Jana Priputníková (externý spolupracovník)
Mgr. Aneta Buchovecká (externý spolupracovník)
Mgr. Ján Alexík (externý spolupracovník)
Mgr. Jozef Gnebus (externý spolupracovník)
Mgr. Mária Kovalčíková (externý spolupracovník)
PhDr. Iveta Stráţiková (externý spolupracovník)
48
VEDECKÉ PRACOVISKÁ PEDAGOGICKEJ FAKULTY
KU V RUŢOMBERKU
ÚSTAV ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY
Bottova 15; 054 01 Levoča
Riaditeľ: PhDr. Helena Orieščíková, PhD.
ÚSTAV PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY
Bottova 15; 054 01 Levoča
Riaditeľ: Doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.
ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ruţomberok
Riaditeľ: Prof. PhDr. Anna Ţilová, PhD.
ÚSTAV PRÁVA A KANONICKÉHO PRÁVA
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ruţomberok
Riaditeľ: Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
ÚSTAV HISTORICKÝCH VIED A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ruţomberok
Riaditeľ: Doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.
ÚSTAV BIOLÓGIE A EKOLÓGIE
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ruţomberok
Riaditeľ: Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
ÚSTAV GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ruţomberok
Riaditeľ: Doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
ÚSTAV MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
Nám. A. Hlinku 56/1, 034 01 Ruţomberok
Riaditeľ: Doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
ÚSTAV HUDOBNÉHO UMENIA, VEDY A SAKRÁLNEJ HUDBY
Nám. A. Hlinku 56/1, 034 01 Ruţomberok
Riaditeľ: PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
ÚSTAV EKONOMICKÝCH VIED
Hrabovská cesta 1, 03401 Ruţomberok
Riaditeľ: Ing Richard Kerekeš PhD.
ÚSTAV RUSKO – SLOVNSKÝCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ
Hrabovská cesta 1, 03401 Ruţomberok
Prof.PhDr. Eva Kollárova PhD.
INŠTITÚT ANDREJA RADLINSKÉHO V DOLNOM KUBÍNE
Nemocničná 2, Dolný Kubín
Riaditeľ: Prof. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
Bottova 15, 054 01 Levoča
Riaditeľ: PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO PF KU V STAREJ ĽUBOVNI
Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Koordinátor: PhDr. Gabriela Feranecová
49
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č.131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický
titul bakalár (Bc.) absolventom dennej a externej formy štúdia týchto trojročných bakalárskych
študijných programov:
UČITEĽSTVO PREDMETU:






Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
hudobného umenia a cirkevná hudba
hudobného umenia a hra na klávesové nástroje
hudobného umenia a spev
výtvarného umenia
informatiky
náboţenskej výchovy
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII PREDMETOV:










Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
informatiky
matematiky
biológie
geografie
chémie
fyziky
hudobného umenia
náboţenskej výchovy
výtvarného umenia
talianskeho jazyka a literatúry
Vyššie uvedené predmety moţno vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý
sa uskutočňuje na Filozofickej fakulte KU:





Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
anglického jazyka a literatúra
filozofie
histórie
nemeckého jazyka a literatúry
slovenského jazyka a literatúry
PEDAGOGIKA
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
SOCIÁLNA PRÁCA
MANAŢMENT
Po ukončení bakalárskeho štúdia majú študenti moţnosť pokračovať v dvojročnom magisterskom
štúdiu.
Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický
titul magister (Mgr.) absolventom dennej a externej formy štúdia týchto dvojročných magisterských
študijných programov:
UČITEĽSTVO PREDMETU:





Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
hudobného umenia a cirkevná hudba
hudobného umenia a hra na klávesové nástroje
hudobného umenia a spev
výtvarného umenia
náboţenskej výchovy
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII:

Učiteľstvo informatiky

Učiteľstvo matematiky

Učiteľstvo biológie

Učiteľstvo geografie

Učiteľstvo chémie

Učiteľstvo fyziky (momentálne v akreditačnom konaní)

Učiteľstvo hudobného umenia

Učiteľstvo náboţenskej výchovy

Učiteľstvo výtvarného umenia
50
Vyššie uvedené predmety moţno vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý
sa uskutočňuje na Filozofickej fakulte KU:





Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
anglického jazyka a literatúra
filozofie
histórie
nemeckého jazyka a literatúry
slovenského jazyka a literatúry
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
SOCIÁLNA PRÁCA
MANAŢMENT
Pedagogická fakulta KU má priznané práva konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác
vo všetkých akreditovaných magisterských študijných programoch ako sú uvedené vyššie.
UČITEĽSTVO PREDMETOV (PaedDr.)
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE (PaedDr.)
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (PaedDr.)
SOCIÁLNA PRÁCA (PhDr.)
MANAŢMENT (PhDr.)
Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický
titul filozofie doktor (philosophiae doctor, v skratke PhD.) v dennej a externej forme
doktorandského študijného programu:
SOCIÁLNA PRÁCA (PhD.)
TEÓRIA VZDELÁVANIA NÁBOŢENSKEJ VÝCHOVY (PhD.)
DIDAKTIKA HUDBY (PhD.)
Pedagogická fakulta KU má v akreditačnom konaní podané tieto bakalárske študijné programy:
Ruský jazyk a literatúra
Liečebná pedagogika (pracovisko v Levoči)
PRÁVO
REŠTAUROVANIE (pracovisko v Levoči)
Preškolska a elementárna pedagogika (PhD.)
51
Harmonogram akademického roka 2011/2012
Harmonogram akademického roka 2011/12 na Pedagogickej fakulte KU v Ruţomberku
Začiatok akademického roka 2010/11
1. september 2011
Zápisy všetkých ročníkov
5. september – 14. september 2011
Štátna skúška z pedagogiky a psychológie
7. september – 9. september 2011
Prednáškové obdobie v zimnom semestri
19. september – 16. december 2011
Otvorenie akademického roku
28. september 2011
Skúškové obdobie v zimnom semestri
19. december 2011 – 10. február 2012
Štátne skúšky z nediplomového predmetu
6. február – 10. február 2012
Prednáškové obdobie v letnom semestri
13. február – 11. máj 2012
Prednáškové obdobie pre 6. sem Bc. a 4. sem. Mgr.
štúdia
13. február – 10. marec 2012
Rektorské voľno
5. apríl, 10. apríl 2012
Te Deum – sv. omša na záver akademického roka
9. máj 2012
Skúškové obdobie v letnom semestri
14. máj – 22. jún 2012
Skúškové obdobie pre 6. sem Bc. a 4. sem Mgr. štúdia
12. marec – 24. marec 2012
Odovzdanie bakalárskych a diplomových prác
Štátne skúšky (všetky)
Smernica dekana PF KU č. 1/06
o ukončení štúdia na PF KU v Ruţomberku
14. máj – 18. máj 2012 – štátna skúška
z nediplomového predmetu
21. máj – 31. máj 2012 – štátna skúška
z diplomového predmetu
Prijímacie skúšky
22. – 30. marec 2012, 4. – 8. jún 2012
Kontrola študijných výsledkov
od 25. júna 2012
Promócie absolventov doktorandského štúdia
5. október 2011
Promócie absolventov Bc. a Mgr. štúdia
12. október 2011, 18. – 22. jún 2012
Promócie absolventov rigorózneho konania
13. október 2011
Opravný termín štátnych skúšok
27.– 31. august 2012
Koniec akademického roka 2011/2012
31. august 2012
Začiatok akademického roka 2012/2013
17. september 2012
52
Vyučovacie hodiny
VYUČOVACIE HODINY
0
7.10 – 7.55
1
8.00 – 8.45
2
8.50 – 9.35
3
9.40 – 10.25
4
10.30 – 11.15
5
11.20 – 12.05
Obed
12.10 – 12.55
6
13.00 – 13.45
7
13.50 – 14.35
8
14.40 – 15.25
9
15.30 – 16.15
10
16.20 – 17.05
11
17.10 – 17.55
12
18.00 – 18.45
13
18.50 – 19.35
14
19.45 – 20.20
15
20.25 – 21.10
53
Bakalársky študijný program
Sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický základ
Garant: Doc. PeadDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02Z2098W
02Z2000W
02Z1006W
02Z2046W
02Z2099W
Odporúčaný
P/C Kredity
Zabezpečuje
semester
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti KU)
Fakultný seminár 1
1
1/0
1
Prísl.kat.
Informačné a komunikačné technológie vo
KI
vzdelávaní 1
1
0/2
1
Sústredenie zo spirituality 1
1
1/0
1
KKaPT
Vybrané kapitoly z teológie 1
1
1/0
1
KKaPT
Fakultný seminár 2
2
1/0
1
Prísl. kat.
Informačné a komunikačné technológie vo
KI
vzdelávaní 2
2
0/2
1
Vybrané kapitoly z teológie 2
2
1/0
1
KKaPT
Dejiny filozofie 1
3
1/0
1
KKaPT
Fakultný seminár 3
3
1/0
1
Prísl. kat.
Sústredenie zo spirituality 2
3
1/0
1
KKaPT
Vybrané kapitoly z teológie 3
3
1/0
1
KKaPT
Dejiny filozofie 2
4
1/0
1
KKaPT
Fakultný seminár 4
4
1/0
1
Prísl.kat
Vybrané kapitoly z teológie 4
4
1/0
1
KKaPT
Fakultný seminár 5
5
1/0
1
Prísl.kat
Sakrálne umenie
5
1/0
1
KKaPT
Fakultný seminár 6
6
1/0
1
Prísl.kat
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
Základy pedagogiky
1
3/1
8
KPGaPS
Teória výchovy
2
2/0
4
KPGaPS
Špeciálna pedagogika
4
2/0
4
KPGaPS
Pedagogická komunikácia
4
2/2
5
KPGaPS
Seminár k bakalárskej práci 1
5
0/2
2
Školiteľ
Seminár k bakalárskej práci 2
6
0/2
3
Školiteľ
Vypracovanie bakalárskej práce
6
2/0
10
Školiteľ
Teória a prax sekundárneho
5
5
2/2
KPGaPS
vzdelávania
Biológia dieťaťa a dorastu
5
1/0
1
KPGaPS
Kurz psychológie (zapisujú si len študenti učiteľstva)
Základy psychológie
2
2/0
4
KPGaPS
Bio–psycho–sociálno–morálny vývin
3
8
3/1
KPGaPS
detí a mládeţe
Kurz pedagogickej praxe (zapisujú si len študenti učiteľstva)
Študijný predmet






02Z2023W
02Z2047W
02Z2032W
02Z2100W
02Z2104W
02Z2024W
02Z2044W
02Z2101W
02Z2097W
02Z2102W
02Z2031W
02Z2103W











02P2051W
02P2004W
02P2000W
02P2011W
02Z2001W
02Z2002W
02Z2003W
02P2052W








02P2047W

02P2003W
02P2053W


Úvodná náčuvová hospitačná prax
z prvej predmetovej špecializácie
Úvodná náčuvová hospitačná prax
z druhej predmetovej špecializácie


5
0/1
1
Prísl. kate.
5
0/1
1
Prísl.kate.
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
54
Odporúčaný
P/C
Kredity Zabezpečuje
semester
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti KU)
Cudzí jazyk 1
1
0/1
2
KCJVZ
Cudzí jazyk 2
2
0/1
2
KCJVZ
Informačno–komunikačné technológie
3
1/1
2
KI
vo vzdelávaní 3
Cudzí jazyk 3
3
0/1
2
KCJVZ
Cudzí jazyk 4
4
0/1
1
KCJVZ
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
Dynamická antropológia biblie
1
1/1
2
KPGaPS
Prosociálna výchova
2
0/1
2
KPGaPS
Organizácia a riadenie školstva
4
1/0
2
KPGaPS
Alternatívne školstvo
5
1/0
2
KPGaPS
Výberový predmet kurzu pedagogiky
5
1/0
2
KPGaPS
Študijný predmet
02Z2000Y
02Z2006Y


02Z2026Y

02Z2012Y
02Z2017Y


02P2032Y
02P2029Y
02P2011Y
02P2030Y





Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz psychológie (zapisujú si len študenti učiteľstva
02P2010Y
02P2008Y


02P2031Y
X
Patopsychológia dieťaťa
Metodológia práce s rizikovým
jedincom
Práca s problémovým jedincom
3
5
2/0
6
1/0
1/0
1
1
KPGaPS
KPGaPS
1
KPGaPS
Výberové predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti KU)
02Z2001X
02T2004X
02Z2099X
02Z2005X
02Z2100X
02Z2101X
02Z2103X
02Z2104X
02B2002X
02Z2003X
02Z2105X
02Z2106X
02Z2004X
02Z2006X














02P2000X
02P2001X
x

Telesná výchova 1
Druhý vatikánsky koncil
Geografia relígií
Odborná jazyková komunikácia 1
Slovenský jazyk pre cudzincov 1
Sústredenie zo spirituality 3
Telesná výchova 2
Teológia 20. storočia
Environmentálna výchova
Úvod do logiky
Odborná jazyková komunikácia 2
Slovenský jazyk pre cudzincov 2
Verejná správa a školstvo
Dejiny slovenského vysťahovalectva
do Severnej Ameriky
zimný
zimný
zimný
zimný
zimný
zimný
letný
letný
letný
letný
letný
letný
letný
letný
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
KTV
KKaPT
KGEO
KCJVZ
KCJVZ
KKaPT
KTV
KKaPT
KPGaPS
KPGaPS
KCJVZ
KCJVZ
KPGaPS
KCJaVZ
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
Pedagogická etika
Pedagogická antropológia
zimný
zimný
1/0
1/0
2
2
KPGaPS
KPGaPS
Študenti ktorí chcú íst na štátnicu z pedagogiky, psychológie a soc. vedneho zakladu po 4. semestri
musia mat 8 kreditov za PVP z kurzu pedagogiky.
55
Bakalársky študijný program
Učiteľstvo predmetu BIOLÓGIA v kombinácii
Garant: Doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety Sociálno-vedného
pedagogicko-psychologického základu (s. 53–54).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02B2001W
02B2028W
02B2022W
02B2000W
02B2023W
02B2024W
02B2002W
02B2029W
02B2025W
02B2026W
02B2027W
02B2004W
02B2015W
02B2005W
02B2019W
02B1030W
Študijný predmet
















Všeobecná cytológia
Zoológia I – histológia
Zoológia I – taxonómia
Zoológia I – morfológia
Zoológia II –taxonómia
Zoológia II –terénne cvičenia
Všeobecná a anorganická chémia
Botanika I – morfológia
Botanika I – taxonómia
Botanika II – taxonómia
Botanika II – terénne cvičenia
Biochémia
Anatómia človeka
Molekulová biológia
Úvodná náčuvová prax
Legislatíva ochrany prírody
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02B2025Y
02B2026Y
02B2020Y
02B2027Y
02B2002Y
02B2016Y
02B2014Y
02B2017Y
02B2030Y
02B2018Y
02B2028Y
02B2023Y
02B2024Y













02B2004Y

02B2032Y

Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
1/0
1/0
1/1
0/2
1/1
2/1
1/1
1/1
0/2
1/1
2/1
2/0
0/1
2/0
3
2
3
1
3
2
2
3
3
3
2
3
4
3
1
4
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
(študent si zapíše toľko predmetov, aby dosiahol 16kreditov)
Študijný predmet
Laboratórna technika
Latinský jazyk pre biológov
Úvod do chémie pre biológov
Cvičenia z poznávania stavovcov
Entomológia
Ornitológia
Mykológia
Teriológia
Organická chémia
Ichtyológia
Vybrané kapitoly z chémie
Rastlinné spoločenstvá Slovenska
Geobotanika
Porovnávacia anatómia
stavovcov
Metóda písania záverečných prác
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/2
0/2
0/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/2
1/1
1/1
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
5
0/2
4
KBIO
5
0/1
4
KBIO
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
2
2
KBIO
KBIO
Výberové predmety
Kód
predmetu
02B2005X
02B2006X
Študijný predmet


Environmentálna výchova
Zdravý ţivotný štýl
Odporúčaný
semester
3
6
Študenti kombinácie Biológia – Chémia si v 2. semestri namiesto predmetu Všeobecná a anorganická chémia zapisujú predmet
Cvičenia z poznávania stavovcov.
Študenti kombinácie Biológia – Chémia si v 2. semestri nezapisujú predmet Úvod do chémie pre biológov.
Študenti kombinácie Biológia – Chémia si v 4. semestri namiesto predmetu Biochémia zapisujú predmet Vybrané kapitoly
z chémie.
56
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu FYZIKA v kombinácii
Garant: Doc. Ing. Stanislav Minálik, PhD.
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj predmety Sociálno-vedného
pedagogicko-psychologického základu (s. 53–54).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02F2019W
02F2020W
02F2021W
02F2004W
02F2023W
02F2006W
02F2024W
02F2008W
02F2009W
02F2010W
02F2011W











02F2014W

02F2012W
02F2013W


Študijný predmet
Matematika 1
Všeobecná fyzika 1
Všeobecná fyzika 2
Fyzikálne praktikum 1
Všeobecná fyzika 3
Fyzikálne praktikum 2
Všeobecná fyzika 4
Fyzikálne praktikum 3
Fyzikálne praktikum 4
Kvantová mechanika
Základy fyziky tuhých látok
Úvodná náčuvová
(hospitačná) pedagogická
prax
Elektronika
Praktikum z elektroniky
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/2
4/2
4/2
0/2
4/2
0/2
4/2
0/2
0/2
2/0
2/0
3
8
8
3
8
3
8
3
2
2
2
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
5
8
1
KF
6
6
2/0
0/2
2
2
KF
KF
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
4
2/0
1
KF
5
2/0
2
KF
5
2/0
2
KF
6
0/2
2
KF
6
2/0
2
KF
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
02F2000Y

02F2009Y

02F2010Y

02F2011Y

02F2012Y

Termodynamika a
štatistická fyzika
Špeciálna teória relativity
Teória elektromagnetického
poľa
Elektrické meranie
neelektrických veličín
Mikroelektronické senzory
a ich aplikácie
57
Bakalársky študijný program
Učiteľstvo predmetu GEOGRAFIA v kombinácii
Garant: Doc. RNDr. Branislav Niţňanský, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety Sociálno-vedného
pedagogicko-psychologického základu (s. 53–54).
Povinné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
02G2029W

Základy geografiea
planetérna geografia
1
1/1
3
KGE
02G2002W
02G2004W
02G2005W

Základy kartografie
1
1/1
3
KGE


1
2
2/1
2/1
3
3
KGE
KGE
02G2009W

2
1/2
4
KGE
02G2006W
02G2010W
02G2007W
02G2011W




3
3
4
4
2/1
1/1
2/1
1/1
3
3
3
3
KGE
KGE
KGE
KGE
02G2028W

5
1/0
2
KGE
02G2000W

5
2/2
5
KGE
02G2018W

Fyzická geografia 1
Fyzická geografia 2
Geografia obyvateľstva
a sídiel
Fyzická geografia 3
Humánna geografia 1
Fyzická geografia 4
Humánna geografia 2
Úvod do regionálnej
geografie
Regionálna geografia
Európy
Humánna geografia 3
6
1/0
3
KGE
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02G2000Y
02G2014Y


02G2021Y

02G2020Y
02G2015Y
02G2016Y



02G2009Y

02G2017Y

02G2010Y
02G2006Y
02G2012Y



02G2019Y

02G2018Y

(študent si zapíše toľko predmetov, aby dosiahol 14 kreditov)
Študijný predmet
Geografické praktikum 1
Geografické praktikum 2
Geografia cestovného
ruchu a sluţieb
Geografia relígií
Geografia vidieka
Základy geoinformatiky 1
Geografické problémy
ţivotného prostredia
Regionálne analýzy a
regionálna politika 1
Politická geografia
Behaviorálna geografia
Fyzickogeografické syntézy
Humánnogeografické
syntézy
Základy geoinformatiky 2
Odporúčaný
semester
2
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
2
2
KGE
KGE
3
1/1
4
KGE
3
3
4
1/1
1/1
1/1
4
4
4
KGE
KGE
KGE
4
1/1
4
KGE
4
1/1
4
KGE
5
5
6
1/1
0/2
0/1
2
2
2
KGE
KGE
KGE
6
0/1
2
KGE
6
0/1
2
KGE
Výberové predmety
Kód
predmetu
02G2000Y
02G2001X
02G2005X
02G2006X
58
Študijný predmet




Geografické minimum 1
Geografické minimum 2
FG a HG mapovanie 1
FG a HG mapovanie 2
Odporúčaný
semester
1
2
2
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/2
2
2
2
2
KGE
KGE
KGE
KGE
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu CHÉMIA v kombinácii
Garant: Doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj Sociálno-vedného pedagogickopsychologického základu (s. 53–54).
Povinné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02C2001W

02C2003W

02C2021W
02C2002W
02C2000W
02C2005W
02C2009W
02C2013W
02C2010W
02C2018W
02C2019W
02C2011W

X








Všeobecná chémia
Laboratórna technika a
bezpečnosť
Fyzika pre chemikov
Anorganická chémia
IKT vo vzdelávaní 2
0rganická chémia
0rganická chémia 1
Analytická chémia
Fyzikálna chémia
Chémia ţivotného prostredia 1
Jadrová chémia
Biochémia
Odporúčaný
semester
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/1
4
KCh
1
0/1
1
KCh
1
2
2
3
4
4
5
5
5
6
1/1
2/2
1/1
2/2
1/1
1/3
1/3
2/1
1/1
1/0
2
6
2
6
2
4
5
2
2
3
KCh
KCh
KI
KCh
KCh
KCh
KCh
KCH
KCh
KCh
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
02C2000Y
02C2016Y
02C2014Y
02C2013Y
02C2017Y
02C2018Y
02C2008Y
02C2019Y
02C2022Y
02C2021Y
Študijný predmet





x
x

x

Všeobecná chémia 1
Chémia ţivotného prostredia
Anorganická chémia 1
Chémia ţivotného prostredia 1
Analytická chémia 1
Makromolekulárna chémia
Petrochémia
Toxikológia
Analytická chémia 2
Chémia beţného ţivota
Odporúčaný
semester
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj predmety Všeobecného základu.
59
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA v kombinácii
Garant: Doc. Ing. Igor Černák, PhD., m.prof
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj Sociálno-vedného pedagogickopsychologického základu (s. 53–54).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02I2001W

02I2002W

02I2099W
02I2003W
02I2000W
02I2096W
02I2097W
02I2004W
02I2100W







02I2104W

02I2103W
02I2093W


02I2102W

Študijný predmet
Programovanie 1
Diskrétna matematika pre
informatikov
Princípy počítačových systémov 1
Operačné systémy 1
Programovanie 3
Teoretické základy informatiky 1
Teoretické základy informatiky 2
Databázové systémy
Počítačové siete 1
Optokomunikačné a informačné
systémy 2
Programovanie 6
Úvodná náčuvová prax
Základy elektronického
vzdelávania
Odporúčaný
semester
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/2
5
KI
1
2/2
2
KMAT
2
2
3
3
4
4
5
2/1
2/1
1/2
1/1
2/1
1/1
2/0
3
4
3
3
3
3
3
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
5
0/1
1
KI
5
5
1/1
0/1
2
1
KI
KI
6
0/1
3
KI
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
2
2
KMAT
KI
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02I2001Y
02I1002Y


Matematika 1 *
Praktikum z programovania 1
Odporúčaný
semester
1
1
Študijný predmet
02I202Y

Programovanie 2
2
0/1
2
KI
02I2020Y

2
0/1
2
KMAT
02I2021Y
02I2003Y
02I2009Y



3
3
4
1/1
1/1
1/1
4
4
2
KI
KI
KI
02I2010Y

4
2/0
6
KI
02I2022Y
02I2025Y
02I2017Y
02I2024Y




Matematika 2 *
Prezentačný softvér 1
Operačné systémy 2
Detské programovacie jazyky 2
Optokomunikačné a informačné
systémy
Princípy počítačových systémov 2
Pravdepodobnosť a štatistika
Programovanie 4
Kombinatorická geometria
5
5
6
6
1/1
1/1
1/0
1/0
2
2
2
2
KI
KMAT
KI
KMAT
Študent si zapíše toľko predmetov, aby dosiahol 16kreditov
* povinne si zapisujú študenti, ktorí nemajú v kombinácii predmet matematika
Výberové predmety
60
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
02I2013X

Praktikum z diskrétnej
matematiky
1
0/1
2
KMAT
02I2014X

Detské programovacie jazyky 1
2




Praktikum z programovania 2
Matematika 3
Matematika 4
Prezentačný softvér 2
Periférne zariadenia počítačov
Počítačové siete 2
2
3
4
4
5
6
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
1
2
KI
02I2004X
02I2005X
02I2007X
02I2012X
02I2015X
02I2016X
x

KI
KMAT
KMAT
KI
KI
KI
Jednoodborový bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA (jednoodbor)
( počítačové siete a webový dizajn )
Garant: Doc. Ing. Igor Černák, PhD., m.prof
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj Sociálno-vedného pedagogickopsychologického základu (s. 53–54).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02I5002W
02I5001W
02I5003W
02I5000W
02I5005W
02I5007W
02V5007W
02I5004W
02I5008W
02I5009W
02I5010W
02I5012W
02I5011W
02I5013W
02I5014W
02I5016W
02I5015W
02I5017W
Študijný predmet

Dejiny umenia 1

Diskrétna matematika

Plošné výtvarné disciplíny 1

Programovanie 1

Dejiny umenia 2

Operačné systémy 1

Plošné výtvarné disciplíny 2

Princípy počítačových systémov 1

Programovanie 3

Teoretické základy informatiky 1

Webový dizajn 1
 Optokomunikačné a informačné systémy

Teoretické základy informatiky 2

Webový dizajn 2
X
Počítačové siete 1
X
Teoretické základy informatiky 3
X
Webový dizajn 3
X
Základy elektronického vzdelávania
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02I5000Y
02I5001Y
02I5003Y
02I5002Y
02I5005Y
02I5004Y
02I5007Y
02I5006Y
02I5009Y
02I5008Y
02I5011Y
02I5010Y







X
X
X
X
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/1
1/1
2/2
2/0
2/1
1/2
2/1
1/2
1/1
3/2
2/0
2/1
3/2
2/0
2/1
3/2
0/1
2
4
2
5
2
4
2
5
3
3
4
6
3
4
6
4
4
3
KVU
KMAT
KVU
KI
KVU
KVU
KVU
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
(študent si zapíše toľko predmetov, aby dosiahol 16kreditov)
Študijný predmet

Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
Matematika 1 *
Praktikum z programovania 1
Matematika 2 *
Programovanie 2
Operačné systémy 2
Prezentačný softvér 1
Databázové systémy
Detské programovacie jazyka 2
Pravdepodobnosť a štatstika
Princípy počítačových systémov
Kombinatorická geometria
Programovanie 4
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
2
2
1
3
4
4
3
2
1
3
1
3
KMAT
KI
KMAT
KI
KI
KI
KI
KI
KMAT
KI
KMAT
KMAT
* povinne si zapisujú študenti, ktorí nemajú v kombinácii predmet matematika
Výberové predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02I5000X

02I5001X
02I5008X
02I5003X
02I5004X
02I5005X
02I5006X
02I5007X





X
X
Praktikum z diskrétnej
matemtiky
Detské programovacie jazyky 1
Praktikum z programovania 2
Matematika 3
Matematika 4
Prezentačný softvér 2
Periférne zariadenia počítačov
Webový dizajn 4
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1
0/2
3
KMAT
2
2
3
4
4
5
6
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
1
2
1
3
KI
KI
KMAT
KMAT
KI
KI
KI
61
Bakalársky študijný program
Učiteľstvo predmetu MATEMATIKA v kombinácii
Garant: Doc.RNDr. Marián Trenkler, Csc.,m.prof.
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj Sociálno-vedného pedagogickopsychologického základu (s. 53–54).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02M2004W
02M2001W
02M2005W
02M2002W
02M2006W
02M2003W
02M2008W
02M2007W
02M2009W
02M2014W
02M2012W
02M2015W
Študijný predmet












Algebra 1
Matematická analýza 1
Algebra 2
Matematická analýza 2
Geometria 1
Matematická analýza 3
Diskrétna matematika
Geometria 2
Logika a teória množín
Pravdepodobnosť a štatistika 1
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Pravdepodobnosť a štatistika 2
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
2/1
2/1
0/1
2/1
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
1
4
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
KI
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02M2015Y
02M2010Y
02M2012Y
02M2009Y
02M2011Y
Študijný predmet





Programovanie
Cvičenia z kombinatoriky
Matematický softvér
Pravdepodobnosť v praxi
Štatistika v praxi
Odporúčaný
semester
4
5
5
6
6
Študenti si povinne vyberú aspoň jeden Povinne voliteľný predmet v 5. semestri a aspoň jeden
v 6. semestri.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02M2002X
02M2001X
02M2004X
02M2003X
02M2006X
02M2005X
02M2008X
02M2007X
62
Študijný predmet








Proseminár z algebry 1
Proseminár z matematickej analýzy 1
Proseminár z algebry 2
Proseminár z matematickej analýzy 2
Proseminár z geometrie 1
Proseminár z matematickej analýzy 3
Proseminár z diskrétnej matematiky
Proseminár z geometrie 2
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
1
1
1
1
1
1
1
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
Bakalársky študijný program
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA v kombinácii
Garant: Mons. prof. ThDr. IcDr. PeadDr. PhDr. Frantisek Dlugoš, PhD.
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj Sociálno-vedného pedagogickopsychologického základu (s. 53–54).
Povinné predmety
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Biblická teológia 1
Biblická teológia 2
Dejiny Cirkvi 1
Filozofia 1
Metodológia štúdia teológie
Úvod do štúdia teológie
Biblická teológia 3
Dejiny Cirkvi 2
Filozofia 2
Liturgika 1
Spirituálna teológia
Systematická teológia 1
Biblická teológia 4
Dejiny cirkvi 3
Kanonické právo 1
Morálna teológia 1
Systematická teológia 2
Biblická teológia 5
Dejiny cirkvi 4
Morálna teológia 2
Systematická teológia 3
Katechetika 1
Pastorálna teológia 1
Systematická teológia 4
Úvodná náčuvová prax
Katechetika 2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2/0
1/0
2/0
1/0
2/0
0/1
1/0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
3
1
2
1
1
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
2
2
KKaPT
KKaPT
2
0/1
2
KKaPT
2
3
3
4
4
5
5
6
6
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
Kód predmetu
02T2035W
02T2036W
02T2008W
02T2034W
02T2025W
02T2022W
02T2037W
02T2009W
02T2040W
02T2039W
02T2000W
02T2038W
02T2048W
02T2049W
02T2042W
02T2013W
02T2041W
02T2043W
02T2045W
02T2014W
02T2044W
02T2047W
02T2018W
02T2046W
02T2031W
02T2050W


























Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
02T3001Y
02T2002Y
Študijný predmet


02T2005Y
x
02T2003Y
02T2011Y
02T2004Y
02T2007Y
02T2006Y
02T2024Y
02T2008Y
02T2000Y
02T2009Y

x

x

x

x

Seminár z dejín cirkvi
Seminár zo Starého Zákona
Seminár z fundamentálnej
teológie
Seminár z liturgiky
Seminár z kánonického práva
Seminár z Nového Zákona
Seminár z dogmatickej teológie
Seminár z morálnej teológie
Ekumenizmus
Seminár z pastorálnej teológie
Biblická exegéza
Seminár z katechetiky
Odporúčaný
semester
1
1
Výberové predmety
Kód predmetu
02T2010X
02T2005X
02T2011X
02T2006X
02T2008X
02T2002X
02T2007X
02T2009X
02T2003X
02T2001X
02T2012X
02T2000X
02Z2104X
Študijný predmet

x

x
x

x
x

x


x
Úvod do štúdia teológie – cvičenia
Biblická geografia a archeologia
Patrológia
Biblický jazyk 1
Biblický jazyk 3
Latinský jazyk 1
Biblický jazyk 2
Biblický jazyk 4
Latinský jazyk 2
Biblický apoštolát
Misiológia
Mariánska úcta
Teológia 20. storočia
Odporúčaný
semester
1
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
63
Jednoodborový bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA (jednoodbor)
Garant: Mons. prof. ThDr. IcDr. PeadDr. PhDr. Frantisek Dlugoš, PhD.
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj Sociálno-vedného pedagogickopsychologického základu (s. 53–54).
Povinné predmety
Kód predmetu
02T6004W
02T6005W
02T6003W
02T6002W
02T6001W
02T6000W
02T6007W
02T6006W
02T6010W
02T6009W
02T6011W
02T6008W
02T6012W
02T6013W
02T6016W
02T6014W
02T6015W
02T6017W
02T6020W
02T6021W
02T6018W
02T6019W
02T6025W
02T6023W
02T6024W
02T6022W
02T6026W
02T6027W
Študijný predmet
Biblická teológia 1
Biblická teológia 2
Dejiny cirkvi 1
Filozofia 1
Metodológia štúdia teológie
Úvod do štúdia teológie
Biblická teológia 3
Dejiny cirkvi 2
Filozofia 2
Liturgika 1
Spirituálna teológia 1
Systematická teológia 1
Biblická teológia 4
Dejiny cirkvi 3
Kanonické právo 1
Morálna teológia 1
Systematická teológia 2
Biblická teológia 5
Dejiny cirkvi 4
Ekumenizmus
Morálna teológia 2
Systematická teológia 3
Biblická exegéza 1
Katechetika 1
Pastorálna teológia 1
Systematická teológia 4
Úvodná náčuvová prax
Katechetika 2




























Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/1
2/0
2/0
1/1
2/0
1/1
2/0
2/0
1/1
2/0
2/0
1/1
2/0
2/0
2/0
2/0
1/1
2/0
2/0
2/0
2/0
2/1
2/1
2/0
2/0
0/1
2/0
2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
4
2
3
1
1
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
2
2
KKaPT
KKaPT
2
0/1
2
KKaPT
2
3
3
4
4
5
5
6
6
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
2
KKaPT
1
0/1
2
KKaPT
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
1/0
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02T6000Y
02T6001Y


02T6003Y
x
02T6002Y
02T6005Y
02T6004Y
02T6007Y
02T6006Y
02T6009Y
02T6008Y
02T6011Y
02T6010Y

x

x

x

x

Seminár z dejín cirkvi
Seminár zo starého zákona
Seminár z fundamentálnej
teológie
Seminár z liturgiky
Seminár z kanonického práva
Seminár z Nového zákona
Seminár z dogmatickej teológie
Seminár z morálnej teológie
Medzináboţenský dialóg
Seminár z pastorálnej teológie
Kreatívne metódy v katechéze
Seminár z katechetiky
Odporúčaný
semester
1
1
Výberové predmety
Kód predmetu
64
Študijný predmet
02T6002X

02T6000X

02T6001X
02T6003X
02T6006X
02T6008X
02T6004X
02T6007X
02T6009X
02T6005X
02T6011X
02T6010X
02T6013X
02T6012X
x

x
x

x
x

x


x
Druhý vatikánsky koncil
Úvod do štúdia teológie –
cvičenia
Biblická geografia a archeológia
Patrológia
Biblický jazyk 1
Biblický jazyk 3
Latinský jazyk 1
Biblický jazyk 2
Biblický jazyk 4
Latinský jazyk 2
Biblický apoštolát
Misiológia
Mariánska úcta
Teológia 20. storočia
Odporúčaný
semester
1
Jednoodborový bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA (jednoodbor)
Garant: Doc. akad.mal. Ján Kudlička, m.prof
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj Sociálno-vedného pedagogickopsychologického základu (s. 53–54).
Povinné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02V5000W
02V5004W
02V5003W
02V5002W
02V5001W





02V5006W

02V5005W

02V5008W
02V5015W
02V5010W
02V5009W
02V5014W





02V5012W

02V5013W
02V5020W
02V5016W
02V5021W
02V5019W
02V5022W
02V5018W
02V5017W
02V5023W
02V5024W
02V5030W
02V5026W
02V5031W
02V5029W
02V5032W
02V5028W
02V5027W
02V5034W
02V5033W



















Dejiny umenia 1
Fotografia a elektronické médiá 1
Kresba podľa ţivého modelu 1
Plastické výtvarné disciplíny 1
Plošné výtvarné disciplíny 1
Technológie plastických
výtvarných disciplín 1
Technológie plošných výtvarných
disciplín 1
Dejiny umenia 2
Fotografia a elektronické médiá 2
Kresba podľa ţivého modelu 2
Plastické výtvarné disciplíny 2
Plošné výtvarné disciplíny 2
Technológia plošných výtvarných
disciplín 2
Technológie plasstických
výtvarných disciplín 2
Architektúra a estetika súčasného
umenia 1
Dejiny umenia 3
Fotografia a elektronické médiá 3
Intermediálna tvorba 1
Kresba podľa ţivého modelu 3
Plastické výtvarné disciplíny 3
Plošné výtvarné disciplíny 3
Technológia plošných výtvarných
disciplín 3
Technológie plastických
výtvarných disciplín 3
Architektúra a estetika súčasného
umenia 2
Dejiny umenia 4
Fotografia a elektronické médiá 4
Intermediálna tvorba 2
Kresba podľa ţivého modelu 4
Plastické výtvarné disciplíny 4
Plošné výtvarné disciplíny 4
Technológie plastických
výtvarných disciplín 4
Technológie plošných výtvarných
disciplín 4
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/2
0/2
1/2
1/2
4
4
4
4
4
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
1
0/2
4
KVU
1
0/2
4
KVU
2
2
2
2
2
2/0
0/2
0/2
0/2
0/2
4
4
4
4
4
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
2
0/2
4
KVU
2
0/2
4
KVU
3
2/0
3
KVU
3
3
3
3
3
3
2/0
0/2
0/1
0/2
0/1
0/1
4
3
3
3
3
3
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
3
0/2
3
KVU
3
0/2
3
KVU
4
2/0
3
KVU
4
4
4
4
4
4
2/0
0/2
0/1
0/2
0/1
0/1
4
3
3
3
3
3
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
4
0/2
3
KVU
4
0/2
3
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
2
2
2
2
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
2
2
KVU
KVU
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
02V5000Y
02V5001Y
02V5025W
02V5035Y
Študijný predmet




Alternatívna kresba 1
Alternatívna kresba 2
Reč materiálov 1
Reč materálov 2
Odporúčaný
semester
1
2
3
4
Výberové predmety
Kód predmetu
02V5014X
02V5002X
Študijný predmet


Mimoateliérové štúdium
Mimoateliérové štúdium
Odporúčaný
semester
1
3
65
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA v kombinácii
Garant: Doc. akad.mal. Pavol Rusko
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj Sociálno-vedného pedagogickopsychologického základu (s. 53–54).
Dvojkombinácia
Povinné predmety
Kód
predmetu
02V2001W
02V2030W
02V2011W
02V2002W
02V2031W
02V2012W
02V1003W
02V2038W
02V2035W
02V2032W
02V1004W
02V2039W
02V2036W
02V2033W
02V2005W
02V2037W
02V2034W
02V2040W


















02V2027W

02V2024W

Študijný predmet
Dejiny umenia 1
Plastické výtvarné disciplíny 1
Plošné výtvarné disciplíny 1
Dejiny umenia 2
Plastické výtvarné disciplíny 2
Plošné výtvarné disciplíny 2
Dejiny umenia 3
Intermediálna tvorba 1
Plastické výtvarné disciplíny 3
Plošné výtvarné disciplíny 3
Dejiny umenia 4
Intermediálna tvorba 2
Plastické výtvarné disciplíny 4
Plošné výtvarné disciplíny 4
Dejiny umenia 5
Plastické výtvarné disciplíny 5
Plošné výtvarné disciplíny 5
Remeslo a dizajn 1
Úvodná náčuvová pedagogická
prax
Dejiny umenia 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/2
1/2
2/0
0/2
0/2
2/0
0/1
0/1
0/1
2/0
0/1
0/2
0/1
2/0
0/1
0/1
0/1
2
4
4
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
5
0/1
1
KVU
6
2/0
2
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
1
1
1
1
1
1
1
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
1
1
1
KVU
KVU
KVU
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02V2000Y
02V2007Y
02V2010Y
02V2008Y
02V2011Y
02V2009Y
02V2011Y
Študijný predmet







Reč materiálov 1
Reč materiálov 2
Kresba podľa ţivého modelu 1
Reč materiálov 3
Kresba podľa ţivého modelu 2
Reč materiálov 4
Kresba podľa ţivého modelu 2
Odporúčaný
semester
1
2
3
3
4
4
5
Výberové predmety
Kód
predmetu
02V2014X
02V2014X
02V2014X
66
Študijný predmet



Mimoateliérové štúdium
Mimoateliérové štúdium
Mimoateliérové štúdium
Odporúčaný
semester
1
3
5
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu hudobné umenie v kombinácii
Garant: Doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, m. prof.
Povinné predmety
Kód predmetu
Jednotky študijného programu
02E2042W
02H2002W
02H1047W
02H2182W
02H2027W
02H2026W
02H2183W
05U0860W
02E2045W
02H2004W
02H2094W
02H2008W
02H2185W
02H2164W
02H2005W
02H2165W
02H2013W
02H2166W
02H2031W
02H2167W
02H2007W
02H2168W
02H2063W
02H2003W
02H2169W
02H1051W
02H2170W
02H2171W
02H2006W
02H2033W
02H2137W
02H2172W
Hra na nástroji 1b
Hudobná náuka 1
Intonačná a sluchová analýza 1
Obligátny nástroj (klavír/organ) 1b
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Spev a hlasová výchova 2
Hra na nástroji 2b
Hudobná náuka 2
Intonácia a sluchová analýza 2
Náuka o hudobných nástrojoch
Obligátny nástroj (klavír/organ) 2b
Dejiny hudby 2b
Harmónia a polyfónia 1
Hra na nástroji 3b
Liturgická hudba a spev 1
Obligátny nástroj (klavír/organ) 3b
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Harmónia a polyfónia 2
Hra na nástroji 4b
Liturgická hudba a spev 2
Náuka o hud. formách 1
Obligátny nástroj (klavír/organ) 4b
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Hra na nástroji 5b
Náuka o hud. formách 2
Spev a hlasová výchova 5
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Dejiny hudby 5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
P/C
0/1
1/2
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
1/1
0/1
1/0
0/1
1/0
1/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
Počet
kreditov
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
3
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
67
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2130Y
02U2016Y
02U2010Y
02H2116Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2131Y
02U2017Y
02U2011Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2132Y
02U2018Y
02U2012Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2133Y
02U2019Y
02U2013Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2134Y
02U2020Y
02U2014Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2060Y
02H2068Y
02H2135Y
02U2021Y
02U2015Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2073Y
02H2064Y
02H2067Y
Jednotky študijného programu
Hudobno–záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj – akordeón 1b
Hudobný nástroj – organ 1b
Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hudobno–záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj – akordeón 2b
Hudobný nástroj – organ 2b
Počúvanie hudby 1b *
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Hudobno–záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj – akordeón 3b
Hudobný nástroj – organ 3b
Počúvanie hudby 2b *
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Hudobno–záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj – akordeón 4b
Hudobný nástroj – organ 4b
Počúvanie hudby 3b *
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hudobno–záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj – akordeón 5b
Hudobný nástroj – organ 5b
Počúvanie hudby 4b *
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Zobcová flauta 5
Hra na nástroji 6b
Hudobno–záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj – akordeón 6b
Hudobný nástroj – organ 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo
spevu
Schola cantorum 6b
Spev a hlasová výchova 6
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
6
0/1
1
KH
6
6
6
6
0/2
0/1
0/4
0/1
2
1
2
2
KH
KH
KH
KH
P/C
* Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom
68
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové premety:
Kód predmetu
02H2037X
02E2054Y
02H2025X
02H2042X
02H2039X
02H2040X
02E2057Y
02H2027X
02H2044X
02H2045X
02H2015X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2049X
02H2048X
02H2016X
02H2050X
02H2047X
02H2031X
02H2053X
02H2051X
02H1011Y
02H2052X
02H2032X
02H2057X
02H2056X
02H1042Y
02H2054X
02H2055X
Jednotky študijného programu
Komorný súbor 1b
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 1b
Komorný súbor 2b
Sústredenie zboru 1b *
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Organová prax 1
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 2b
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b *
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Organová prax 3
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b *
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1b
2b
3b
4b
5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
P/C
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
* Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 6 kreditov v 1.
ročníku, 10 kreditov v 2. ročníku a 6 kreditov v 3. ročníku.
69
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu cirkevná hudba v kombinácii (s hudob. umením)
Garant: Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2188W
02H2038W
02H2002W
02H1047W
02H2143W
02H2187W
02H2141W
02H2186W
02H2027W
02H2026W
02H2183W
02H1008W
02H2043W
05U0860W
02H2142W
02H2004W
02H2094W
02H2144W
02H2190W
02H2008W
02H2189W
02H2164W
02H2174W
02H2049W
02H2005W
02H2148W
02H2013W
02H2155W
02H2173W
02H2031W
02H2167W
02H2176W
02H2054W
02H2007W
02H2149W
02H2063W
02H2156W
02H2003W
02H2175W
02H1051W
02H2170W
02H2179W
02H2150W
02H2160W
02H2006W
02H2162W
02H2177W
02H2033W
02H2137W
02H2180W
02H2172W
02H2151W
70
Jednotky študijného programu
Dirigovanie a vedenie zboru 1
Gregoriánsky chorál 1
Hudobná náuka 1
Intonačná a sluchová analýza 1
Latinský jazyk 1
Liturgika 1
Hra na nástroji (organ) 1b
Obligátny klavír 1b
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Dirigovanie a vedenie zboru 2
Gregoriánsky chorál 2
Spev a hlasová výchova 2
Hra na nástroji (organ) 2b
Hudobná náuka 2
Intonácia a sluchová analýza 2
Latinský jazyk 2
Liturgika 2
Náuka o hudobných nástrojoch
Obligátny klavír 2b
Dejiny hudby 2b
Dirigovanie a vedenie zboru 3
Gregoriánsky chorál 3
Harmónia a polyfónia 1
Hra na nástroji (organ) 3b
Liturgická hudba a spev 1
Liturgika 3
Obligátny klavír 3b
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Dirigovanie a vedenie zboru 4
Gregoriánsky chorál 4
Harmónia a polyfónia 2
Hra na nástroji (organ) 4b
Liturgická hudba a spev 2
Liturgika 4
Náuka o hud. formách 1
Obligátny klavír 4b
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Dirigovanie a vedenie zboru 5
Hra na nástroji (organ) 5b
Liturgická hudba a spev 3
Náuka o hud. formách 2
Náuka o organe
Obligátny klavír 5b
Spev a hlasová výchova 5
Úvodná náčuvová pedagogická
prax
Úvodná náčuvová prax (cirkevná
hudba)
Dejiny hudby 5b
Hra na nástroji (organ) 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
1/0
1/1
1/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
0/1
1/1
0/1
0/1
1/1
0/1
0/1
1/0
1/0
0/1
1/0
0/1
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
Počet
kreditov
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
3
1
3
1
2
2
1
1
5
0/1
1
KH
5
0/1
1
KH
6
6
1/0
0/1
3
3
KH
KH
P/C
zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety:
Kód
predmetu
02H2017Y
02H1207Y
02H1066Y
02H2130Y
02U2016Y
02H2122Y
02H2123Y
02H2116Y
02H2115Y
02H2117Y
02H1067Y
02H2023Y
02H1063Y
02H2131Y
02U2017Y
02H2124Y
02H2125Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2075Y
02H1064Y
02H2077Y
02H2132Y
02U2018Y
02H2074Y
02H2078Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2080Y
02H1065Y
02H1069Y
02H2133Y
02U2019Y
02H2079Y
02H2083Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2086Y
02H2087Y
02H2088Y
02H2134Y
02U2020Y
02H2085Y
02H2089Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2090Y
02H2091Y
02H2092Y
02H2135Y
02U2021Y
02H2036Y
02H2093Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2073Y
02H2064Y
02H2067Y
Jednotky študijného programu
Hra na nástroji – flauta 1
Hra na nástroji – gitara 1
Hra na nástroji – husle 1
Hudobno–záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj – akordeón 1b
Interpretačný seminár 1 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 1b
Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hra na nástroji – husle 2
Hra na nástroji – flauta 2
Hra na nástroji – gitara 2
Hudobno–záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj – akordeón 2b
Interpretačný seminár 2 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 2b
Počúvanie hudby 1b *
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Hra na nástroji – flauta 3
Hra na nástroji – gitara 3
Hra na nástroji – husle 3
Hudobno–záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj – akordeón 3b
Interpretačný seminár 3 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 3b
Počúvanie hudby 2b *
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Hra na nástroji – flauta 4
Hra na nástroji – gitara 4
Hra na nástroji – husle 4
Hudobno–záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj – akordeón 4b
Interpretačný seminár 4 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 4b
Počúvanie hudby 3b *
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hra na nástroji – flauta 5
Hra na nástroji – gitara 5
Hra na nástroji – husle 5
Hudobno–záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj – akordeón 5b
Interpretačný seminár 5 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 5b
Počúvanie hudby 4b *
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Hra na nástroji – flauta 6
Hra na nástroji – gitara 6
Hra na nástroji – husle 6
Hudobno–záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj – akordeón 6b
Interpretačný seminár 6 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup
zo spevu
Schola cantorum 6b
Spev a hlasová výchova 6
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
0/1
1
KH
6
6
6
6
0/2
0/1
0/4
0/1
2
1
2
2
KH
KH
KH
KH
P/C
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
* Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom
71
Výberové predmety:
Kód
predmetu
02H2022X
02H2037X
02E2054Y
02H2025X
02H2042X
02H2058X
02H2039X
02H2040X
02E2057Y
02H2027X
02H2023X
02H2044X
02H2045X
02H2015X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2059X
02H2049X
02H2048X
02H2016X
02H2050X
02H2047X
02H2031X
02H2024X
02H2053X
02H2051X
02H1011Y
02H2052X
02H2032X
02H2060X
02H2057X
02H2056X
02H1042Y
02H2054X
02H2055X
Jednotky študijného programu
Interpretačný kurz 1b
Komorný súbor 1b
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej
literatúry 1b
Exkurzia 1b
Kantorská prax 1
Komorný súbor 2b
Sústredenie zboru 1b *
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej
literatúry 2b
Interpretačný kurz 2b
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Organová prax 1
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej
literatúry 3b
Exkurzia 2b
Kantorská prax 2
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b *
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej
literatúry 4b
Interpretačný kurz 3b
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Organová prax 3
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej
literatúry 5b
Kantorská prax 3
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b *
Tvorivé hudobné činnosti 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
0/1
0/2
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
1
1/0
2
KH
2
2
2
2
2
0/1
0/1
0/2
0/2
0/1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
2
1/0
2
KH
3
3
3
3
3
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
3
1/0
2
KH
4
4
4
4
4
4
4
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
4
1/0
2
KH
5
5
5
5
5
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
5
1/0
2
KH
6
6
6
6
6
6
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
2
1
1
1
1
1
KH
KH
KH
KH
KH
KH
P/C
Zabezpečuje
KH
KH
KH
*Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov v 1.
ročníku, 20 kreditov v 2. ročníku a 11 kreditov v 3. ročníku.
72
Bakalársky študijný program
Učiteľstvo predmetu spev v kombinácii (s hudobným umením)
Garant: Doc. MgrArt. ArtD. Agnieszka Monasterska
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2038W
02H2002W
02H2098W
02H1047W
02H2186W
02H2096W
02H2183W
02H2043W
02H2004W
02H2104W
02H2094W
02H2008W
02H2189W
02H2101W
02H2164W
02H2049W
02H2005W
02U1117W
02H2013W
02H2173W
02H2106W
02H2167W
02H2054W
02H2007W
02H2114W
02H2063W
02H2003W
02H2175W
02H2111W
02H2170W
02H2118W
02H2006W
02H2177W
02H2116W
02H2137W
10H1344W
02H2172W
02H2120W
Jednotky študijného programu
Gregoriánsky chorál 1
Hudobná náuka 1
Interpretačný seminár 1b (spev)
Intonačná a sluchová analýza 1
Obligátny klavír 1b
Spev 1b
Dejiny hudby 1b
Gregoriánsky chorál 2
Hudobná náuka 2
Interpretačný seminár 2b (spev)
Intonácia a sluchová analýza 2
Náuka o hudobných nástrojoch
Obligátny klavír 2b
Spev 2b
Dejiny hudby 2b
Gregoriánsky chorál 3
Harmónia a polyfónia 1
Interpretačný seminár 3b (spev)
Liturgická hudba a spev 1
Obligátny klavír 3b
Spev 3b
Dejiny hudby 3b
Gregoriánsky chorál 4
Harmónia a polyfónia 2
Interpretačný seminár 4b (spev)
Liturgická hudba a spev 2
Náuka o hud. formách 1
Obligátny klavír 4b
Spev 4b
Dejiny hudby 4b
Interpretačný seminár 5b (spev)
Náuka o hud. formách 2
Obligátny klavír 5b
Spev 5b
Úvodná náčuvová pedagogická
prax
Úvodná náčuvová pedagog.prax
zo spevu
Dejiny hudby 5b
Spev 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
1/1
1/2
0/1
0/1
0/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
0/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/2
1/0
0/1
1/0
0/1
0/2
Počet
kreditov
1
2
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
2
1
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
6
3
1
2
1
7
5
0/1
1
KH
5
0/1
1
KH
6
6
1/0
0/2
3
5
KH
KH
P/C
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
73
Povinne voliteľné predmety:
Kód
predmetu
02H2130Y
02U2016Y
02U2010Y
02H2116Y
02H2126Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2131Y
02U2017Y
02U2011Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2127Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2095Y
02H2132Y
02U2018Y
02U2012Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2097Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2099Y
02H2133Y
02U2019Y
02U2013Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2098Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2134Y
02U2020Y
02U2014Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2100Y
02H2057Y
02H2135Y
02U2021Y
02U2015Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2064Y
02H2067Y
Jednotky študijného programu
Hudobno–záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj – akordeón 1b
Hudobný nástroj – organ 1b
Schola cantorum 1b
Spev z listu 1
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hudobno–záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj – akordeón 2b
Hudobný nástroj – organ 2b
Počúvanie hudby 1b *
Schola cantorum 2b
Spev z listu 2
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Dejiny a literatúra spevu 1
Hudobno–záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj – akordeón 3b
Hudobný nástroj – organ 3b
Počúvanie hudby 2b *
Schola cantorum 3b
Spev z listu 3
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Dejiny a literatúra spevu 2
Hudobno–záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj – akordeón 4b
Hudobný nástroj – organ 4b
Počúvanie hudby 3b *
Schola cantorum 4b
Spev z listu 4
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hudobno–záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj – akordeón 5b
Hudobný nástroj – organ 5b
Počúvanie hudby 4b *
Schola cantorum 5b
Spev z listu 5
Zborový spev 5b
Hudobno–záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj – akordeón 6b
Hudobný nástroj – organ 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup
zo spevu
Schola cantorum 6b
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
0/1
1
KH
6
6
6
0/2
0/4
0/1
2
2
2
KH
KH
KH
P/C
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
*Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom
74
Výberové predmety:
Kód
predmetu
02H2022X
02H2037X
02H2061X
02E2054Y
02H2025X
02H2042X
02H2039X
02H2062X
02H2040X
02E2057Y
02H2027X
02H2023X
02H2044X
02H2045X
02H2063X
02H2015X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2049X
02H2048X
02H2064X
02H2016X
02H2050X
02H2047X
02H2031X
02H2024X
02H2053X
02H2051X
02H2065X
02H1011Y
02H2052X
02H2032X
02H2057X
02H2056X
02H2066X
02H1042Y
02H2054X
02H2055X
Odporúčaný
semester
1
1
Jednotky študijného programu
Interpretačný kurz 1b
Komorný súbor 1b
Komor. spev a interp. skladieb so
sprievodom 1
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 1b
Komorný súbor 2b
Komor. spev a interp. skladieb so
sprievodom 2
Sústredenie zboru 1b *
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 2b
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Komor. spev a interp. skladieb so
sprievodom 3
Organová prax 1
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 2b
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Komor. spev a interp. skladieb so
sprievodom 4
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b *
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 3b
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Komor. spev a interp. skladieb so
sprievodom 5
Organová prax 3
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Komor. spev a interp. skladieb so
sprievodom 6
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1b
2b
3b
4b
5b
0/1
0/2
Počet
kreditov
2
2
1
0/1
2
KH
1
1
2
2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
2
0/1
2
KH
2
2
2
3
3
3
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
3
0/1
2
KH
3
3
3
4
4
4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
4
0/1
2
KH
4
4
4
4
5
5
5
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
5
0/1
2
KH
5
5
5
6
6
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
1
1
KH
KH
KH
KH
KH
6
0/1
1
KH
6
6
6
0/1
0/2
0/1
1
1
1
KH
KH
KH
P/C
Zabezpečuje
KH
KH
*Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov v 1.
ročníku, 20 kreditov v 2. ročníku a 11 kreditov v 3. ročníku.
75
Bakalársky študijný program
Učiteľstvo predmetu hra na klávesových nástrojoch v kombinácii
(s hudobným umením)
ORGAN
Garant: Prof. MgA. René Adámek
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2038W
02H2002W
02H2039W
02H1047W
02H2186W
02H2068W
02H2027W
02H2026W
02H2183W
02H2043W
02H2029W
02H2004W
02H2044W
02H2094W
02H2008W
02H2189W
02H2075W
02H2164W
02H2049W
02H2005W
02H2048W
02H2013W
02H2173W
02H2080W
02H2031W
02H2167W
02H2054W
02H2007W
02H2053W
02H2063W
02H2003W
02H2175W
02H2099W
02H1051W
02H2170W
02H2058W
02H2084W
02H2006W
02H2177W
02H2103W
02H2033W
02H2137W
02H1141W
02H2172W
02H2107W
76
Jednotky študijného programu
Gregoriánsky chorál 1
Hudobná náuka 1
Interpretačný seminár 1b (organ)
Intonačná a sluchová analýza 1
Obligátny klavír 1b
Organ 1b
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Gregoriánsky chorál 2
Spev a hlasová výchova 2
Hudobná náuka 2
Interpretačný seminár 2b (organ)
Intonácia a sluchová analýza 2
Náuka o hudobných nástrojoch
Obligátny klavír 2b
Organ 2b
Dejiny hudby 2b
Gregoriánsky chorál 3
Harmónia a polyfónia 1
Interpretačný seminár 3 b (organ)
Liturgická hudba a spev 1
Obligátny klavír 3b
Organ 3b
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Gregoriánsky chorál 4
Harmónia a polyfónia 2
Interpretačný seminár 4b (organ)
Liturgická hudba a spev 2
Náuka o hud. formách 1
Obligátny klavír 4b
Organ 4b
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Interpretačný seminár 5b (organ)
Korepetícia 5 b (klavír)
Náuka o hud. formách 2
Obligátny klavír 5b
Organ 5b
Spev a hlasová výchova 5
Úvodná náčuvová pedagogická
prax
Uvodná náčuvová ped.prax z hry
na nástroji
Dejiny hudby 5b
Organ 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
1/1
1/2
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/0
1/0
1/1
0/1
1/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
Počet
kreditov
1
2
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
3
1
1
2
1
6
1
5
0/1
1
KH
5
0/1
1
KH
6
6
1/0
0/2
3
5
KH
KH
P/C
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2130Y
02U2016Y
02H2123Y
02H2116Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2131Y
02U2017Y
02H2125Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2104Y
02H2132Y
02U2018Y
02H2078Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2105Y
02H2133Y
02U2019Y
02H2083Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2134Y
02U2020Y
02H2089Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2135Y
02U2021Y
02H2093Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2073Y
02H2064Y
02H2067Y
Jednotky študijného programu
Hudobno–záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj – akordeón 1b
Liturgická hra a improvizácia 1b
Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hudobno–záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj – akordeón 2b
Liturgická hra a improvizácia 2b
Počúvanie hudby 1b *
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Dejiny organu a organovej literatúry 1
Hudobno–záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj – akordeón 3b
Liturgická hra a improvizácia 3b
Počúvanie hudby 2b *
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Dejiny organu a organovej literatúry 2
Hudobno–záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj – akordeón 4b
Liturgická hra a improvizácia 4b
Počúvanie hudby 3b *
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hudobno–záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj – akordeón 5b
Liturgická hra a improvizácia 5b
Počúvanie hudby 4b *
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Hudobno–záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj – akordeón 6b
Liturgická hra a improvizácia 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo
spevu
Schola cantorum 6b
Spev a hlasová výchova 6
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
P/C
Počet
kreditov
Zabezpečuje
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
6
0/1
1
KH
6
6
6
6
0/2
0/1
0/4
0/1
2
1
2
2
KH
KH
KH
KH
*Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom
77
Výberové predmety:
Kód
predmetu
02H2022X
02H2037X
02E2054Y
02H2025X
02H2042X
02H2058X
02H2039X
02H2040X
02E2057Y
02H2027X
02H2023X
02H2044X
02H2045X
02H2015X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2059X
02H2049X
02H2048X
02H2016X
02H2050X
02H2047X
02H2031X
02H2024X
02H2053X
02H2051X
02H1011Y
02H2052X
02H2032X
02H2060X
02H2057X
02H2056X
02H1042Y
02H2054X
02H2055X
Jednotky študijného programu
Interpretačný kurz 1b
Komorný súbor 1b
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej
literatúry 1b
Exkurzia 1b
Kantorská prax 1
Komorný súbor 2b
Sústredenie zboru 1b *
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej
literatúry 2b
Interpretačný kurz 2b
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Organová prax 1
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej
literatúry 3b
Exkurzia 2b
Kantorská prax 2
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b *
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej
literatúry 4b
Interpretačný kurz 3b
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Organová prax 3
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej
literatúry 5b
Kantorská prax 3
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b *
Tvorivé hudobné činnosti 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
0/1
0/2
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
1
1/0
2
KH
2
2
2
2
2
0/1
0/1
0/2
0/2
0/1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
2
1/0
2
KH
3
3
3
3
3
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
3
1/0
2
KH
4
4
4
4
4
4
4
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
4
1/0
2
KH
5
5
5
5
5
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
5
1/0
2
KH
6
6
6
6
6
6
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
2
1
1
1
1
1
KH
KH
KH
KH
KH
KH
P/C
Zabezpečuje
KH
KH
KH
* Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov v 1.
ročníku, 20 kreditov v 2. ročníku 11 kreditov v 3. ročníku .
78
Bakalársky študijný program
Učiteľstvo predmetu hra na klávesových nástrojoch v kombinácii
(s hudobným umením)
KLÁVÍR
Garant: Prof. MgA. René Adámek
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2038W
02H2002W
02H2064W
02H1047W
02H2131W
02H2065W
02H2027W
02H2026W
02H2183W
02H2043W
02H2029W
02H2004W
02H2069W
02H2094W
02H2132W
02H2070W
02H2008W
02H2164W
02H2049W
02H2005W
02H2073W
02H2133W
02H2074W
02H2013W
02H2031W
02H2167W
02H2054W
02H2007W
02H2078W
02H2134W
02H2079W
02H2063W
02H2003W
02H1051W
02H2170W
02H2083W
02H2135W
02H2006W
02H2033W
02H2137W
02H1141W
02H2084W
02H2172W
02H2136W
Jednotky študijného programu
Gregoriánsky chorál 1
Hudobná náuka 1
Interpretačný seminár 1b (klavir)
Intonačná a sluchová analýza 1
Klavir 1b
Korepetícia 1b (klavír)
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Gregoriánsky chorál 2
Spev a hlasová výchova 2
Hudobná náuka 2
Interpretačný seminár 2b (klavír)
Intonácia a sluchová analýza 2
Klavír 2b
Korepetícia 2b (klavír)
Náuka o hudobných nástrojoch
Dejiny hudby 2b
Gregoriánsky chorál 3
Harmónia a polyfónia 1
Interpretačný seminár 3b (klavír)
Klavír 3b
Korepetícia 3b (klavír)
Liturgická hudba a spev 1
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Gregoriánsky chorál 4
Harmónia a polyfónia 2
Interpretačný seminár 4b (klavír)
Klavír 4b
Korepetícia 4b (klavír)
Liturgická hudba a spev 2
Náuka o hud. formách 1
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Interpretačný seminár 5 b (klavír)
Klavír 5b
Náuka o hud. formách 2
Spev a hlasová výchova 5
Úvodná náčuvová pedagogická
prax
Uvodná náčuvová ped.prax z hry
na nástroji
Korepetícia 5b (klavír)
Dejiny hudby 5b
Klavír 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
1/1
1/2
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
1/0
1/1
0/1
1/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/0
1/0
1/1
1/1
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
0/2
0/1
1/0
1/0
0/1
1/0
0/1
0/2
1/0
0/1
Počet
kreditov
1
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
3
1
6
2
1
5
0/1
1
KH
5
0/1
1
KH
5
6
6
0/1
1/0
0/2
1
3
5
KH
KH
KH
P/C
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
79
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2128Y
02H2130Y
02U2016Y
02U2010Y
02H2116Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2129Y
02H2131Y
02U2017Y
02U2011Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2107Y
02H2106Y
02H2132Y
02U2018Y
02U2012Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2110Y
02H2109Y
02H2133Y
02U2019Y
02U2013Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2112Y
02H2134Y
02U2020Y
02U2014Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2135Y
02U2021Y
02U2015Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2073Y
02H2064Y
02H2067Y
Jednotky študijného programu
Hra z listu 1
Hudobno–záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj – akordeón 1b
Hudobný nástroj – organ 1b
Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hra z listu 2
Hudobno–záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj – akordeón 2b
Hudobný nástroj – organ 2b
Počúvanie hudby 1b *
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Dejiny klavíra a klavírnej literatúry 1
Hra z listu 3
Hudobno–záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj – akordeón 3b
Hudobný nástroj – organ 3b
Počúvanie hudby 2b *
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Dejiny klavíra a klavírnej literatúry 2
Hra z listu 4
Hudobno–záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj – akordeón 4b
Hudobný nástroj – organ 4b
Počúvanie hudby 3b *
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hra z listu 5
Hudobno–záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj – akordeón 5b
Hudobný nástroj – organ 5b
Počúvanie hudby 4b *
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Hudobno–záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj – akordeón 6b
Hudobný nástroj – organ 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo
spevu
Schola cantorum 6b
Spev a hlasová výchova 6
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
0/1
1
KH
6
6
6
6
0/2
0/1
0/4
0/1
2
1
2
2
KH
KH
KH
KH
P/C
Zabezpečuje
*Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom
80
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H2022X
02H2037X
02H2067X
02E2054Y
02H2025X
02H2042X
02H2039X
02H2040X
02H2068X
02E2057Y
02H2027X
02H2023X
02H2044X
02H2045X
02H2015X
02H2069X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2049X
02H2048X
02H2016X
02H2050X
02H2070X
02H2047X
02H2031X
02H2024X
02H2053X
02H2051X
02H1011Y
02H2071X
02H2052X
02H2032X
02H2057X
02H2056X
02H1042Y
02H2054X
02H2072X
02H2055X
Jednotky študijného programu
Interpretačný kurz 1b
Komorný súbor 1b
Štvorručná hra na klavíri 1b
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej
literatúry 1b
Exkurzia 1b
Komorný súbor 2b
Sústredenie zboru 1b
Štvorručná hra na klavíri 2b
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej
literatúry 2b
Interpretačný kurz 2b
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Organová prax 1
Štvorručná hra na klavíri 3b
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej
literatúry 3b
Exkurzia 2b
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b
Štvorručná hra na klavíri 4b
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej
literatúry 4b
Interpretačný kurz 3b
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Organová prax 3
Štvorručná hra na klavíri 5b
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej
literatúry 5b
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b
Štvorručná hra na klavíri 6b
Tvorivé hudobné činnosti 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
0/1
0/2
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
1
1/0
2
KH
2
2
2
2
2
0/1
0/2
0/2
0/1
0/1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
2
1/0
2
KH
3
3
3
3
3
3
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
3
1/0
2
KH
4
4
4
4
4
4
4
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
4
1/0
2
KH
5
5
5
5
5
5
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
5
1/0
2
KH
6
6
6
6
6
6
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
0/1
1
1
1
1
1
1
KH
KH
KH
KH
KH
KH
P/C
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
* Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov v 1.
ročníku, 20 kreditov v 2. ročníku a 11 kreditov v 3. ročníku.
81
Bakalársky študijný program
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
Garant: Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU,
Povinné predmety
Kód predmetu
82
Študijný predmet
02K3045W
02K3116W


02K3052W

02K3051W
02K3046W
02K3047W
02K2067W
02K3050W
02K2003W






02K3048W

02K3056W

02K3055W

02K2085W

02K3053W

02K3054W

02K3037W

02K2082W

02K3119W
02Z1012W
02K2010W
02K3115W
02K3068W
02K3087W
02K3118W
01Z0722W
02K3162W
02K3117W
02K3122W
02K3125W
02Z1018W
02K3072W
02K3059W
02K3071W
02K3121W
02K3124W


















02K3070W

02Z1022W
02K3123W
02K3131W
02K3127W
02K3130W
02K3080W
02K3074W







02K3126W

02K2108W

02K2122W

02K3089W

02Z2031W
02K2018W
02K3129W
02Z1024W
02K3128W
02K3132W
02K3084W







02K2119W

Biológia a patológia človeka
Človek a hodnoty I.
Exkurzia do špeciálnych škôl a
zariadení
Metodológia edukačného výskumu
Psychológia a vývinová psychológia
Sociológia 1
Spoločenská výchova (etiketa)
Teória hudobnej výchovy
Teória výchovy
Základy práva 1 (rodinného,
trestného)
Biológia mentálneho postihnutia
Patopsychológia mentálneho
postihnutia
Pedagogika mentálne postihnutých
1
Preventívny a profylaktický systém
výchovy
Systém, organ. a riad. špec. škôl a
vých. zariadení
Špecialna pedagogika
Špeciálna výchova a prevých.
mentálne postihnutých
Človek a svet práce I.
Dejiny filozofie 1
Dejiny špeciálnej pedagogiky
Jazyk a komunikácia 1a)
Predškolská pedagogika
Sociálna psychológia
Umenie a kultúra I.
Vybrané kapitoly z teológie 3
Výchova prácou pre MP
Zdravie a pohyb I.
Človek a hodnoty II.
Človek a svet práce II.
Dejiny filozofie 2
Hra na hudobný nástroj 1
Integratívna špeciálna pedagogika 1
Poruchy správania
Príroda a spoločnosť b)
Umenie a kultúra II.
Úvodná náčuvová
špeciálnopedagogická prax
Vybrané kapitoly z teológie 4
Zdravie a pohyb II.
Človek a hodnoty I a)
Človek a hodnoty III.
Človek a svet práce III.
Environmentálna výchova 1
Hra na hudobný nástroj 2
Matematika a práce s informáciami
1c)
Pedagogika psychosociálne
narušených
Poradenský systém v špeciálnej
pedagogike I.
Priebeţná špeciálnopedagogická
prax
Sakrálne umenie
Špeciálnopedagogická diagnostika
Umenie a kultúra III.
Vybrané kapitoly z teológie 5
Zdravie a pohyb III.
Človek a hodnoty II b)
Environmentálna výchova 2
Pedagogika osôb s poruchou
komunikačných schopností
Odporúčaný
semester
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/0
5
2
KBIO
KPGaPS
1
0/1
3
KŠP
1
1
1
1
1
1
1/0
3/0
2/0
1/0
2/1
2/0
1
5
3
3
2
3
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
KH
KPGaPS
1
2/0
3
KŠP
2
2/0
3
KBIO
2
2/0
2
KPGaPS
2
2/0
4
KŠP
2
2/0
3
KSC
2
2/0
3
KŠP
2
2/0
4
KŠP
2
2/0
4
KŠP
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
2/0
1/0
2/0
2/0
2/0
1/0
1/0
1/0
0/2
0/1
1/0
2/0
1/0
0/1
2/0
2/0
2/0
2/0
4
1
3
3
4
2
2
1
2
3
1
3
1
1
3
2
3
2
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KPEP
KPGaPS
KŠP
KKaPT
KŠP
KTV
KŠP
KŠP
KPGaPS
KH
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
4
0/1
2
KŠP
4
4
5
5
5
5
5
1/0
2/0
0/1
0/1
1/2
1/0
0/1
1
3
1
1
4
1
1
KKaPT
KTV
KŠP
KŠP
KŠP
KBIO
KH
5
1/2
3
KŠP
5
2/0
3
KŠP
5
2/0
2
KŠP
5
0/1
2
KŠP
5
5
5
5
5
6
6
1/0
1/1
1/1
1/0
1/1
0/1
0/1
1
3
2
1
3
1
1
KH
KŠP
KŠP
KKaPT
KTV
KKaPT
KBIO.
6
1/0
3
KŠP
Kód predmetu
Študijný predmet
02K2017W

02K3083W

02K3091W

02K2020W

02K2120W

02K3090W
02Z1027W


Pedagogika sluchovo postihnutých
Pedagogika telesne postihnutých,
chorých a zdr.pos.
Pedagogika viacnásobne
postihnutých
Pedagogika zrakovo postihnutých
Sociálna práca s osobami s
postihnutím a narušením
Súvislá špeciálnopedagogická prax
Vybrané kapitoly z teológie 6
Odporúčaný
semester
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2
KŠP
6
1/0
3
KŠP
6
1/0
2
KŠP
6
1/0
3
KŠP
6
2/0
3
KSC
6
6
0/20
1/0
5
1
KŠP
KKaPT
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
02K2015Y
02K2024Y
02K2034Y
02K2000Y
20K2032Y
02K2028Y
Študijný predmet






Patopsychológia
Výchova k manţelstvu a rodičovstvu
Výchova detí s autizmom
Ergoterapia
Základy prevej pomoci
Psychoterapia
Odporúčaný
semester
2
2
4
5
4
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
2
2
3
2
4
2
KPGaPS
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
Výberové predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02K3147X

02K2001X

02K2007X

02K3148X
02K3149X


Dramatoterapia pre mentálne
posithnutých
Výchova hrou pre mentálne
postihnutých
Výchova hudbou a spevom pre
ment.postih.
Arteterapia pre MP
Muzikoterapia pre MP
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2
0/1
1
KŠP
2
0/1
1
KŠP
3
0/2
2
KŠP
5
5
0/2
0/2
2
2
KTV
KH
83
Bakalársky študijný program
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
Garant: Prof. dr hab. Stanislav Jaszczyk
Povinné predmety
84
Kód
predmetu
02E2022W
02E2091W
02E2000W
02E2041W
02E2001W
02E2059W
02E2092W
02E2024W
02E2063W









02E2031W

02E2044W
02E2043W
02E2035W
02E2049W
02E2097W
02E2017W
02E2058W
02E2057W
02E2056W
02E2029W
02E2060W
02E2062W
02E2098W
02E2096W
02E2089W
02E2052W
02E2095W
02E2099W
02E2102W
02E2064W
02E2068W
02E2104W
02E2103W
02E2105W
02E2107W
02E2039W
02E2069W



























Študijný predmet
Predškolská telesná výchova
Slovenský jazyk I
Spev a hlasová výchova 1
Teória hudby
Výtvarná príprava
Koncepcie a programy v MŠ 1
Literatúra pre deti
Pohybové hry
Predškolská pedagogika
Rozvíjanie prírodovedného
vzdelávania s didaktikou
Slovenský jazyk II
Spev a hlasová výchova 2
Základy geometrie
Didaktika výtvarnej výchovy 1b
Hra na nástroji 1b
Počiatočná gramotnosť
Reč materiálov 1
Slovenský jazyk III
Úvodná náčuvová / hospitačná prax 1
Didaktika hudobnej výchovy 1B
Didaktika MŠ
Hra a metodika rozvoja hry
Hra na nástroji 2b
Koncepcie a programy v MŠ 1
Pedagogika voľného času
Priebeţná pedagogická prax 1 (MŠ)
Úvodná náčuvová / hospitačná prax 2
Didaktika mimoškolských činností
Didaktika telesnej výchovy
Dramatická výchova B1
Koncepcie a programy v MŠ 2
Priebeţná prax 2
Súvislá prax 1
Regionálna výchova
Súvislá prax 2
Štylistika a kultúra reči
Zdravotná telesná výchova
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
0/1
1/1
1/2
2/0
1/1
0/1
1/0
3
2
1
2
3
3
3
1
2
KTV
KPEP
KH
KH
KPEP
KPEP
KPEP
KTV
KPEP
2
1/1
3
KPEP
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
1/1
0/1
1/1
1/1
0/1
1/0
0/2
1/1
0/2
1/1
1/1
1/1
0/1
2/0
2/0
0/2
0/2
1/2
1/1
1/2
2/0
0/1
0/3
2/0
0/3
1/0
1/0
2
1
3
2
1
2
2
2
1
3
3
3
1
3
4
2
1
3
3
3
3
2
5
3
5
1
2
KPEP
KH
KPEP
KVU
KH
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KTV
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02E2026Y

02E2062Y

02E2063Y

02E2052Y
02E2055Y
02E2064Y
02E2056Y
02E2065Y
02E2067Y
02E2066Y
02U1025Y
02E2061Y









Vyuţitie odpadových a technických
materiálov
Intonačné cvičenia
Kompenzačné prostriedky v
informačných technológiách
Logika a mnoţiny
Slovenský jazyk IV
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Práca s literárnym textom
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Hra na nástroji 3b
Zdravý ţivotný štýl
Dramatická výchova 2
Výtvarná estetika
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1
0/1
2
KPEP
2
0/1
2
KH
2
0/1
2
KI
2
3
3
4
4
5
5
6
6
1/0
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
1/0
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KMAT
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KH
KBIO
KPEP
KPEP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
1/0
0/1
0/1
2
1
1
1
KPEP
KH
KBIO
3
0/1
1
KPEP
4
4
0/1
0/1
2
2
KTV
KH
Výberové predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02E2004X
02E2009X
02E2000X
02E2005X




02E2006X

02E2007X
02E2008X


Keramika
Dejiny hudby 1b
Etické problémy v biológii
Spev a hlasová výchova 3b
Výtvarná tvorba v dramatickej
výchove
Letný výcvikový kurz
Zobcová flauta 1b
Odporúčaný
semester
1
2
2
3
85
Bakalársky študijný program
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA SOCIÁLNE
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN
Garat: Doc. PeadDr. Vladimír Klein, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02E2022W
02E2091W
02E2000W
02E2041W




02E2111W

02E2001W
02E2110W
02E2109W
02E2060W
02E3004W
02E2024W
02E2063W







02E2031W

02E2044W
02E2043W
02E2113W
02E2112W




02E2117W

02E2116W
02E2049W
02E2097W
02E2059W
02E2017W
02E2058W
02E2057W
02E2056W
02E2118W
02E2029W
02E2062W
02E2098W
02E2092W
02E2120W
02E2089W
02E2052W
02E2119W
02E2095W


















Študijný predmet
Predškolská telesná výchova
Slovenský jazyk I
Spev a hlasová výchova 1
Teória hudby
Výcvik sociálno–komunikačných
zručností 1
Výtvarná príprava
Základy geometrie
Základy pedagogiky
Didaktika MŠ
Matematické predstavy
Pohybové hry
Predškolská pedagogika
Rozvíjanie prírodovedného
vzdelávania s didaktikou
Slovenský jazyk II
Spev a hlasová výchova 2
Teória výchovy a vzdelávania
Základy psychológie
Bio–psycho–sociálno–morálny vývin
detí a mládeţe
Dejiny filozofie 1
Didaktika výtvarnej výchovy 1b
Hra na nástroji 1b
Koncepcie a programy v MŠ 1
Počiatočná gramotnosť
Reč materiálov 1
Slovenský jazyk III
Úvodná náčuvová / hospitačná prax 1
Dejiny filozofie 2
Didaktika hudobnej výchovy 1B
Hra a metodika rozvoja hry
Hra na nástroji 2b
Literatúra pre deti
Metodológia edukačných vied
Pedagogika voľného času
Priebeţná pedagogická prax 1 (MŠ)
Špeciálna pedagogika
Úvodná náčuvová / hospitačná prax 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
0/1
1/1
3
2
1
2
1
0/2
3
KTV
KPEP
KH
KH
KPEP
1
1
1
2
2
2
2
1/2
1/1
2/2
1/1
1/2
0/1
1/0
3
3
8
3
3
1
2
2
1/1
3
2
2
2
2
1/1
0/1
2/0
2/0
2
1
4
4
3
3/1
8
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1/0
1/1
0/1
2/0
1/0
0/2
1/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
2/0
0/2
2/0
0/2
1
2
1
3
2
2
2
1
1
3
3
1
3
4
4
2
4
1
KPEP
KVU
KH
KPEP
KI
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
1/0
0/1
2/0
1/0
0/1
2
2
2
2
2
2
2
KMAT
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KH
KVU
KMAT
KPEP
KPEP
KMAT
KTV
KPEP
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPGaPS
KPEP
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02E2052Y
02E2068Y
02E2055Y
02E2064Y
02E2069Y
02E2056Y
02E2065Y
86

Študijný predmet







Logika a mnoţiny
Prosociálna výchova
Slovenský jazyk IV
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Organizácia a riadenie školstva
Práca s literárnym textom
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Odporúčaný
semester
2
2
3
3
4
4
4
Bakalársky študijný program
MANAŽMENT
Garant : Prof. Małgorzata Bednarczyk, D.Sc
VŠEOBECNÝ ZÁKLAD






Cudzí jazyk 1
Fakultný seminár 1
Sociálna náuka cirkvi 1
Cudzí jazyk 2
Fakultný seminár 2
Sústredenie zo spirituality 1
Vybrané kapitoly z teológie 1
Cudzí jazyk 3
Fakultný seminár 3
Vybrané kapitoly z teológie 2
Cudzí jazyk 4
Fakultný seminár 4
Odborná prax 1
Sociálna náuka Cirkvi 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
02N2014W

Odborná prax 1
02Z3082W

Bakalárska práca
Kód predmetu
Študijný predmet
02Z4014W
02Z4016W
02N2048W
02Z4015W
02Z4017W
02Z4019W
01Z0720W
02N2113W
02N2114W
01Z0721W
02Z2107W
02Z2108W
02Z4012W
02N2110W







Seminár predmetov štátnej
skúšky
Sociálna náuka Cirkvi 2
02N3096W
02N3095W
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/1
1/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/2
0/1
1/0
0/2
0/1
1/0
1/1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
5
0/1
2
6
0/2
20
6
3/0
6
6
1/1
2
KSVSNC
KMM
KSVSNC
KSVSNC
KMM
KSVSNC
KSVSNC
KSVSNC
KSVSNC
KSVSNC
KSVSNC
KSVSNC
KMM
KSVSNC
KMM,KECR a
KSVSNC
KMM,KECR a
KSVSNC
KMM,KECR a
KSVSNC
KSVSNC
Študent absolvuje v prvom roku jeden cudzí jazyk povinne, v druhom roku štúdia si povinne
vyberie iný cudzí jazyk, t.j. za štúdium musí absolvovať dva svetové jazyky.
Povinné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02N3085W
02N3086W
02N3088W
02N3084W
02N3087W
02N3091W
02N3092W
02N3089W
02N3090W
02N3093W
02N2036W
02N2051W
02N2046W
02N3068W
02N3074W
02N3073W
02N2025W
02N3069W
02N2115W
02N2005W
02N3077W
02N2111W











02N2077W

02N2078W

02Z3034W

02N2110W











Financie a mena
Informatika 1
Matematika 1
Mikroekonómia
Sociológia
Makroekonómia
Manaţment
Matematika 2
Podniková ekonomika
Základy práva
Marketing
Národohospodárstvo
Obchodné právo
Štatistika
Účtovníctvo
Ekonomická štatistika
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Podnikové financie
Podnikové informačné systémy
Finančno–ekonomická analýza
Manaţment ľudských zdrojov
Operačný manaţment
Podnikanie v malých a stredných
podnikoch
Podnikové plánovanie
Seminár predmetov štátnej
skúšky
Sociálna náuka Cirkvi 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/1
2/2
2/2
3/1
2/1
2/1
3/1
2/2
2/1
1/1
2/2
3/1
1/1
2/1
2/2
2/1
2/1
2/2
2/1
2/1
3/1
3/1
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
KECR
KECR
KMM
KSVaSNC
KSVaSNC
KECR
KECR
KMM
KSVaSNC
KSVaSNC
KMM
KMM
KMM
KECR
KMM
KMM
KMM
KECR
KMM
KMM
KECR
KMM
5
2/1
4
KECR
5
2/2
5
KMM
6
3/0
6
KMM
6
1/1
2
KSVSNC
Za odbornú prax 1(Bc. program) a odbornú prax 2 (Mgr. program) sa udeľujú 2 kredity. Kontrola a overenie vedomostí formou
vyhodnotenia správy odbornej praxi. Hodiny sú záťažou študenta v dohodnutej organizácii/podniku. Jedná sa o minimálne 3–dňový študijný
pobyt v podniku, čo zodpovedá alikvotnej týždennej záťaži (0/2). V rozvrhu sa plánuje po 2 h v 1. a 11. týždni. Prvé aj druhé zamestnanie je
spoločné pre celý ročník – vydanie pokynov na odbornú prax a vypracovanie správy z odbornej praxe. Druhé zamestnanie spoločné pre celý
ročník v závere semestra – odovzdanie správ z odbornej praxe, kontrola splnenia úloh a priznanie kreditov za predmet.
87
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
02N3084Y
02N3083Y
02N3082Y
02N3085Y
02N3081Y
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Filozofia 1
1/1
4
KSVSNC
Logika
1/1
4
KSVSNC
Psychológia
1/1
4
KSVSNC
Filozofia 2
1/1
4
KSVSNC
Informatika 2
1/1
4
KMM
Aplikácie informačných

02N2038Y
3
1/1
4
KMM
technológií

02N2043Y
Operačná analýza 1
3
1/1
4
KMM

02N3075Y
Metódy vedeckej práce
4
1/1
4
KSVSNC

02N2044Y
Operačná analýza 2
4
1/1
4
KMM

02N2050Y
Databázové systémy
5
1/1
2
KMM

02N3062Y
Kvantitatívny manaţment
5
1/1
2
KMM

02N2055Y
Poisťovníctvo
5
1/1
2
KMM

02N2054Y
Controlling 1
6
1/1
2
KECR

02N2058Y
Politológia
6
1/1
2
KSVSNC
Základy ekológie a

02N2057Y
6
1/1
2
KMM
enviromentalistiky
V 3. – 5. semestri si študenti povinne vyberú minimálne jeden cudzí jazyk (nemecký alebo francúzsky). Ďalej si z ponuky
povinne voliteľných predmetov povinne vyberajú: v 1. semestri – minimálne 1 predmet, v 2. semestri – minimálne 1 predmet,
v 3. semestri – minimálne 2 predmety, v 4. semestri – minimálne 2 predmety, v 5. semestri – minimálne 2 predmety a v 6.
semestri – minimálne 2 predmety.





Výberové predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02N3088X
02N3089X
02N3090X
02N3091X
02N3099X
02N2112X
02N2116X
02N2115X








02N3050X

02N2002X

02N3051X

02N2004X

02N2003X

02N2005X

Hospodárske dejiny
Protokol spoločenského správania
Bankovníctvo
Etika v podnikaní
Finančná matematika 1
Hospodárska geografia
Finančná matematika 2
Rétorika
Anglický jazyk – manaţérska
komunikácia 1*
Francúzsky jazyk – manaţérska
komunikácia 1*
Nemecký jazyk – manaţérska
komunikácia 1*
Poľský jazyk – manaţérska
komunikácia 1*
Ruský jazyk – manaţérska
komunikácia 1*
Ukrajinský jazyk – manaţérska
komunikácia 1*
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
KM
KM
KECR
KM
KSVSNC
KSVSNC
KSVSNC
KSVSNC
5
0/2
2
KSVSNC
5
0/2
2
KSVSNC
5
0/2
2
KSVSNC
5
0/2
2
KSVSNC
5
0/2
2
KSVSNC
5
0/2
2
KSVSNC
*Študent si vyberá jeden jazyk ako povinný
V piatom a šiestom semestri si študent povinne vyberie min. dva predmety z povinne voliteľných
predmetov
V prvom aţ štvrtom semestri si študent povinne vyberie min. jeden voliteľný predmet a v piatom semestri
si povinne vyberie jednu cudzojazyčnú manaţérsku komunikáciu.
88
Bakalársky študijný program:
SOCIÁLNA PRÁCA
Garant: Prof. PhDr. Anna Ţilová, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02Z2098W
02Z2045W
02Z1005W
02Z2099W




02Z3036W

02Z2100W
02Z1017W
02Z1016W
02Z2101W
02Z1022W
02Z2102W
02Z2103W
02S3024W
02S3027W
02S3025W
02S3021W
02S3026W
02S3022W
02S3028W
02S3023W
02S3029W
02S3035W
02S3030W
02S3038W
02S3037W
02S3045W
02S3041W
02S3047W
02S3046W
02S3032W
02S3054W
02S3061W
02S3056W
02S3026Y
02S2100W
02S3055W
02S3050W
Študijný predmet



































Fakultný seminár 1
Sústredenie zo spirituality 1
Vybrané kapitoly z teológie 1
Fakultný seminár 2 SP
Informačno–komunikačné
technologie vo vzdelávaní SP 1
Vybrané kapitoly z teológie 2
Fakultný seminár 3 SP
Sústredenie zo spirituality 2
Vybrané kapitoly z teológie 3
Fakultný seminár 4 SP
Vybrané kapitoly z teológie 4
Fakultný seminár 5 SP
Fakultný seminár 6 SP
Katolícka sociálna náuka
Sociálna politika 1
Sociológia 1
Teória SP 1
Základy práva 1
Filozofia a etika 1
Odborná prax 1
Psychológia 1
Teória SP 2
Odborná prax 2
Psychológia 2
Teória SP 3
Základy pedagogiky
Metódy SP 2
Odborná prax 3
Sociálna patológia 1
Sociálna politika 2
Základy práva 2
Cieľové skupiny SP 1
Cieľové skupiny SP 2
Metódy SP 5
Seminár k bakaláskej práci
Sociálna patológia 3
Biológia dieťaťa a dorastu
Metódy SP 4
Odborná prax 4
Vypracovanie bakalárskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
1/0
1/0
1
1
1
1
Prísl. katedra
KKaPT
KKaPT
Prísl. katedra
2
0/2
1
KI
2
3
3
3
4
4
5
6
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
1/0
1/0
0/2
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2/0
2/0
3/1
3/0
3/0
2/0
0/4
2/0
2/1
0/4
3/0
4/0
3/0
2/0
0/4
3/1
2/0
2/0
4/1
2/1
3/1
0/1
2/0
1/0
0/4
0/4
0/1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
5
6
4
5
6
4
6
6
5
6
5
4
6
5
4
3
6
4
5
5
3
2
7
6
10
KKaPT
Prísl. katedra
KSC
KKaPT
Prísl. katedra
KKaPT
Prísl. katedra
Prísl. katedra
KMaCHČ
KVSaP
KSC
KSC
KVSaP
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KPGaPS
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KBIO
KSC
KSC
KSC
89
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02Z1002W

Cudzí jazyk 1
Odporúčaný
semester
1
02Z2109Y

Cudzí jazyk 2
2
02S2021Y

Cudzí jazyk 3
02Z2112Y
02S2009Y
02S3012Y
02S3011Y
02S3015Y
02S3018Y
02S3016Y
02S3025Y
02S2011Y
02S2012Y
02S3007Y
02S3024Y












Cudzí jazyk 4
Biológia
Psychológia 4
Metodológia SP 3
Sociológia 3
Cieľové skupiny SP 5
Metódy SP 6
Sociológia 4
Základy ekonomiky
Základy štatistiky
Cieľové skupiny SP 3
Cieľové skupiny SP 9
Študijný predmet
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
4
KCJaVZ
0/2
4
KCJaVZ
3
0/2
4
3
4
4
4
5
5
6
6
1
2
3
3
0/2
2/0
2/0
0/2
2/0
2/0
0/2
1/1
0/2
0/2
2/0
2/0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KCJaVZ
KCJaVZ
KBIO
KPGaPS
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KMM
KMAT
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
KTV
Výberové predmety
Kód
predmetu
02Z2107X

Telesná výchova 1
Odporúčaný
semester
1
0/1
2
02S3009X

Telesná výchova 2
2
0/1
2
KTV
02S2012X

3
0/1
2
KSC
02Z2109X
02S3011X
02Z2108X



3
4
0/1
0/1
2
2
1
0/1
2
KTV
KTV
KSC
02S3025X

2
0/1
2
KSC
02S3015X


02S2015X

02S3026X

02S3018X

3
4
4
5
5
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
KSC
02S3017X
Študijný predmet
Seminár zo SP v anglickom
jazyku
Telesná výchova 3
Telesná výchova 4
Posunková reč
Financie a účtovníctvo v sociálnej
sfére
Sociálne otázky HIV/AIDS
Arteterapia
Sakrálne umenie
Administratíva v SP
Sociálna politika 3
KSC
KH
KSC
KVSaP
V kaţdom semestri si študent vyberá 1 povinne voliteľný a 1 voliteľný predmet, v 6. semestri si
vyberá len 1 povinne voliteľný, ţiadny voliteľný predmet.
90
Magisterský študijný program
Sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický základ
Garant: Prof. PeadDr. Jozef Leščinský, PhD.
Povinné predmety
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti KU)
02Z3000W
02Z3022W
02Z3019W
02Z3018W
02Z3020W
02Z3021W






02P3002W

02P3003W


Vybrané kapitoly z teológie 1m
Sústredenie zo spirituality 1m
Fakultný seminár 1m
Vybrané kapitoly z teológie 2m
Fakultný seminár 2m
Fakultný seminár 3m
1
1
1
2
2
3
1/0
3 dni
½
1/0
1/0
1/0
1
1
1
1
1
1
KKaPT
KKaPT
Prísl.kate.
KKaPT
Prísl.kate.
Prísl.kate.
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
Metodológia pedagogického výskumu
a pedagogická diagnostika
Pedagogická psychológia
Odborová didaktika I. z prvej predmetovej
špecializácie
Odborová didaktika I. z druhej predmetovej
špecializácie
Odborová didaktika II. z prvej predmetovej
špecializácie
Odborová didaktika II. z druhej predmetovej
špecializácie
Odborová didaktika III. z prvej predmetovej
špecializácie
Odborová didaktika III. z druhej predmetovej
špecializácie
Seminár k magisterskej práci





02Z3003W
02Z3004W


Magisterská práca
1
2/2
2
KPGaPS
1
1/1
2
KPGaPS
1
2
2
Prisl.kate.
1
2
2
Prisl.kate.
2
2
2
Prisl.kate.
2
2
2
Prisl.kate.
3
2
2
Prisl.kate.
3
2
2
Prisl.kate.
3
0/3
10/se
m
5
Prisl.kate.
20
Prisl.kate.
4
Kurz pedagogickej praxe (zapisujú si len študenti
učiteľstva)
Priebeţná prax 1 z prvej predmetovej
špecializácie
Priebeţná prax 1 z druhej predmetovej
špecializácie
Priebeţná prax 2 z prvej predmetovej
špecializácie
Priebeţná prax 2 z druhej predmetovej
špecializácie
Súvislá prax z prvej predmetovej špecializácie
Súvislá prax z druhej predmetovej špecializácie






1
0/1
1
Prisl.kate.
1
0/1
1
Prisl.kate.
2
0/1
1
Prisl.kate.
2
0/1
1
Prisl.kate.
3
3
0/2
0/2
2
2
Prisl.kate.
Prisl.kate.
Povinne voliteľné predmety
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz pedagogiky a psychológie (zapisujú si len študenti učiteľstva)
02P3010Y

Informačno–komunikačné technológie vo
vzdelávaní 1m
4
1/0
1
KI
Výberové predmety
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti KU)
02Z3003X
02T3026X
02Z3004X
02Z3022X




02P3004X
02P3000X
02P3001X
02P3005X
02P3002X
02P3003X






Telesná výchova 1 m
Bioetika
Telesná výchova 2m
Judaizmus
zimný
zimný
letný
letný
0/1
1/0
0/1
1/0
2
2
2
1
KTV
KKaPT
KTV
KKaPT
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
Filozofia kultúry
Kooperatívne učenie
Edukácia rómskych ţiakov
Poruchy psychického vývinu detí a mládeţe
Hodnotenie v školskej praxi
Moderné vyučovacie metódy
zimný
zimný
zimný
letný
letný
letný
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
1
1
1
1
2
2
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
91
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu BIOLÓGIA v kombinácii
Garant: Doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety Sociálno-vedného
pedagogicko-psychologického základu (s. 90).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02B3004W
02B3001W
02B3021W
02B3000W
02B3007W
02B3010W
02B3003W
02B3016W
02B3008W
02B3006W
02B3020W
02B3009W
02B3017W
02B3011W
02B3005W
02B3012W
Študijný predmet


x













Didaktika biológie 1
Fyziológia,ontogenéza rastlín
Genetika
Priebeţná pedagogická prax 1
Biogeografia
Didaktika biológie 2
Fyziológia,ontogenéza ţivočíchov
Priebeţná pedagogická prax 2
Terénne cvičenia z kurzu ekológie
Základy prírodného prostredia
Didaktika biológie 3
Ekológia človeka
Súvislá pedagogická prax
Toxikológia
Všeobecná ekológia
Evolučná biológia
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2/1
2/0
0/1
2/0
1/1
2/1
0/1
0/2
2/1
1/1
2/0
0/1
1/1
2/0
2/0
2
4
4
1
4
2
4
1
2
4
2
3
2
2
3
2
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02B3003Y
02B3011Y


02B3025Y

02B3023Y
02B3019Y
02B3004Y
02B3000Y
02B3024Y
02B3010Y
02B3017Y
02B3020Y
02B3022Y
02B3013Y










02B3021Y

02B3016Y

Študijný predmet
Bioklimatológia
Ekológia rastlín
Príklady z vybraných oblastí
genetiky
Krajinná ekológia
Liečivé rastliny
Prevencia civilizačných chorôb
Školské pokusy v biológii
Úvod do všeobecnej farmakológie
Alpínske ekosystémy
Environmentálna chémia
Metodológia ekologického výskumu
Mikrobiológia
Vybrané kapitoly z endokrinológie
Vývoj ţivých systémov v
geologických dobách
Základy štatistiky pre biológov
Odporúčaný
semester
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
2
2
KBIO
KBIO
1
0/1
2
KBIO
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
1/1
1/1
0/2
2/0
2/0
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
3
2/0
3
KBIO
3
0/2
3
KBIO
Študenti kombinácie Biológia – Geografia si v 1. semestri povinne zapisujú predmet Bioklimatológia namiesto predmetu
Biogeografia z 2. semestra.
Študenti kombinácie Biológia – Chémia si v 3. semestri povinne zapisujú predmet Environmentálna chémia namiesto predmetu
Toxikológia.
92
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu FYZIKA (v kombinácii)
Garant: Doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj predmety
pedagogicko-psychologického základu (s. 90).
Sociálno-vedného
Povinné predmety
Kód
predmetu
02F3003W
02F3009W
02F3005W
02F3001W
02F3006W
02F3007W
02F3000W
02F3010W
02F3011W
02F3013W
02F3002W
02F3012W












02F3004W

Študijný predmet
Didaktika fyziky 1
Matematická fyzika 1
Praktikum školských pokusov 1
Priebeţná pedagogická prax 1
Didaktika fyziky 2
Praktikum školských pokusov 2
Priebeţná pedagogická prax 2
Základy kvantovej fyziky
Didaktika fyziky 3
Fyzika kondenzovaných sústav
Súvislá pedagogická prax
Štatistická fyzika 1M
Základy astronómie a
astrofyziky
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/2
0/2
0/1
2/0
0/2
0/1
2/0
2/0
2/2
0/2
2/2
2
4
3
1
3
3
1
4
2
5
2
5
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
2/0
3
KF
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2
KF
1
2/0
2
KF
2
0/2
2
KF
2
0/2
2
KF
3
0/2
2
KF
3
4
2/0
2/0
2
2
KF
KF
4
2/0
2
KF
4
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02F3003Y

02F3007Y
x
02F3008Y

02F3004Y

Študijný predmet
02F3009Y
x
02F3005Y
02F3006Y


02F3010Y
x
Riešenie fyzikálnych úloh
Vybrané kapitoly z teoretickej
fyziky
Matematická fyzika 2
Riešenie úloh z kvantovej
fyziky
Praktikum z elektroniky pre
pokročilých
Teória relativity 1M
Dejiny fyziky
Moderné trendy vo fyzike a
technike
Odporúčaný
semester
1
Poznámka: predmety Didaktika fyzika 1–3 a praxe sa počítajú do sociálno-vedného a pedagogicko-psychologického základu.
Bez nich je počet kreditov 27+8+2=37.
Bilancia: 1. Predmetová špec. = 37 kreditov, 2. Predmetová špec. = 37 kreditov SVaPP = 21 kreditov
Diplomová práca a diplomový seminár = 25 kreditov. Spolu = 120 kreditov
93
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu GEOGRAFIA v kombinácii
Garant: Doc. RNDr. Branislav Niţnanský, PhD.
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj Sociálno-vedného pedagogickopsychologického základu (s. 90).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02G3007W
02G3001W
02G3003W
02G3020W
02G3008W
02G3021W
02G3004W
02G3018W
02G3010W
02G3022W
02G3009W
02G3012W
Študijný predmet

Didaktika geografie 1

Geoekológia a enviromentalistika

Regionálna geografia Slovenska 1
 Terénny kurz z regionálnej geografie

Didaktika geografie 2
 Regionálna geografia kontinentov 1

Regionálna geografia Slovenska 2

Didaktika geografie 3 (e–lerning)

Paleogeografia
 Regionálna geografia kontinentov 2

Regionálny rozvoj

Geografia miestneho regiónu
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
2/1
0/3
0/2
0/2
1/2
0/2
1/1
0/2
1/1
0/1
2
3
4
3
2
3
4
2
3
2
3
2
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
2
KGE
1
0/1
2
KGE
2
2
0/1
0/1
2
2
KGE
KGE
3
0/1
2
KGE
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02G3017Y

02G3014Y

02G3018Y
02G3004Y


02G3012Y

Študijný predmet
Geografia biblických krajín
Vyuţitie multimédií v geografickom
vzdelávaní
Regionálna výchova
Tematická kartografia
Environmentálne problémy strednej
Európy
Geografia svetového oceánu
Odporúčaný
semester
1

02G3013Y
4
1/0
2
KGE
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3 semester – aspoň 2 premety, 4. semester – aspoň
1 predmet
Výberové predmety
94
Kód
predmetu
02G3000X

02G3001X

02G3002X

Študijný predmet
Geografické informačné systémy
Terénne cvičenia z geografie
Slovenska 1
Terénne cvičenia z geografie
Slovenska 2
Odporúčaný
semester
1
P/C
Kredity
0/1
1
Zabezpečuj
e
KGE
2
0/2
1
KGE
2
0/2
1
KGE
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu CHÉMIA v kombinácii
Garant: Doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj Sociálno-vedného pedagogickopsychologického základu (s. 90).
Povinné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02C3001W

02C3015W

02C3007W
02C3000W
02C3016W
02C3018W
02C3004W
02C3008W
02C3017W
02C3012W
02C3010W
02C3005W
02C3019W











Chemická technológia 1
Modelovanie riešenia chemických
úloh
Priebeţná pedagogická prax 1
Všeobecná didaktika chémie
Didaktika chémie 1
Chémia ţivotného prostredia
Chemická technológia 2
Priebeţná pedagogická prax 2
Didaktika chémie 2
Didaktika školských pokusov
Súvislá pedagogická prax
Toxikológia
Praktická chémia
Odporúčaný
semester
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/1
5
KCh
1
1/1
3
KCh
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
0/1
1/1
1/1
1/1
2/2
0/1
1/1
1/3
0/2
1/1
2/1
1
2
2
3
5
1
2
5
2
3
3
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02C3004Y
02C3000Y
02C3010Y
02C3006Y
02C3005Y
02C3011Y
02C3008Y
02C3012Y

x
x
x

x
x
x
02C3007Y

02C3003Y
02C3009Y
x

Študijný predmet
História chémie
Chémia a technológia vody
Vybrané kapitoly z chémie 1
Chémia potravín
Vybrané kapitoly z biochémie
Vybrané kapitoly z chémie 2
Chémia liečiv a drog
Vybrané kapitoly z chémie 3
Vybrané kapitoly z
makromolekulovej chémie
Environmentalistika
Základy krízového manaţmentu
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
P/C
Kredity
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
Zabezpečuj
e
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
3
1/0
2
KCh
4
4
1/1
1/1
2
2
KCh
KCh
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3 semester – aspoň 2 premety, 4. semester – aspoň
1 predmet
95
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA v kombinácii
Garant: Doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof.
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj Sociálno-vedného pedagogickopsychologického základu (s. 90).
Povinné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02I3014W

02I3015W
02I3013W
02I3012W
02I3011W
02I3002W





02I3017W

02I3006W
02I3016W
02I3007W
02I3021W




02I3018W

02I3008W
02I2098W


02I3019W

02I3020W

Architektúry počítačových
systémov
Didaktika informatiky 1
Modelovanie a simulácia
Numerické metódy
Priebeţná pedagogická prax 1
Didaktika informatiky 2
Informačné a komunikačné
systémy 1
Jazyky a kompilátory
Počítačová grafika
Priebeţná pedagogická prax 2
Didaktika informatiky 3
Informačné a komunikačné
systémy 2
Súvislá pedagogická prax
Teoretické základy informatiky 3
Umelá inteligencia a neurónové
siete 1
Umelá inteligencia a neurónové
siete 2
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1
1/0
3
KMAT
1
1
1
1
2
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
2
3
2
1
2
KI
KI
KI
KI
KI
2
2/0
3
KI
2
2
2
3
1/1
1/1
0/1
1/1
2
3
1
2
KI
KI
KI
KI
3
2/2
3
KI
3
3
0/2
2/1
2
3
KI
KI
3
2/0
3
KI
4
2/1
3
KI
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02I3009Y

02I3006Y

02I3007Y
x
Študijný predmet
Pedagogický softvér
Projektovanie špeciálnych
informačných systémov I.
Projektovanie špeciálnych
informačných systémov II.
Programovanie 5
Odporúčaný
semester
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
2
KI
2
0/1
2
KI
3
0/1
2
KI

02I3008Y
4
1/1
2
KI
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3 semester – aspoň 2 premety, 4. semester – aspoň
1 predmet
Výberové predmety
96
Kód
predmetu
02I3002Y
02I3001X


02I3002X
x
Študijný predmet
Geografické informačné systémy
Logika a teória mnoţín
Bezpečnosť
v informačných systémoch
Odporúčaný
semester
1
2
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
2/1
2
2
KMAT
1/0
1
KI
KG
Magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu MATEMATIKA v kombinácii
Garant: Doc. RNDr. Marián Trenkler, Csc., m. prof.
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj Sociálno-vedného pedagogickopsychologického základu (s. 90).
Povinné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02M3009W
02M3012W
02M3008W
02M3013W
02M3011W
02M3010W
02M3015W
02M3016W
02M3006W
02M3017W
02M3014W
02M3018W
02M3019W
02M3001W














02M3003W

02M3007W
02M3021W


Didaktika matematiky 1
Numerická matematika
Priebeţná pedagogická prax 1
Seminár z didaktiky matematiky 1
Teoria grafov
Didaktika matematiky 2
Matematické štruktúry
Pedagogický softvér
Priebeţná pedagogická prax 2
Seminár z didaktiky matematiky 2
Syntetická geometria 1
Aritmetika a teoria čísel
Didaktika matematiky 3
História matematiky
Metódy riešenia matematických
úloh
Súvislá pedagogická prax
Aplikácie matematickej analýzy
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2/2
0/1
0/2
2/0
1/1
2/0
0/2
0/1
0/1
2/1
2/1
1/1
2/1
2
4
1
2
2
2
2
2
1
1
3
3
2
3
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
3
0/2
2
KMAT
3
4
0/2
2/1
2
3
KMAT
KMAT
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02M3006Y
02M3007Y
02M3008Y
02M3009Y




02M3010Y

02M3011Y

Algebraické štruktúry
Seminár z matematiky 1
Seminár z matematiky 2
Syntetická geometria 2
Vybrané kapitoly zo základov
matematiky
Vybrané kapitoly z algebry a
geometrie
Rekreačná matematika
Repetitórium z matematiky
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
P/C
Kredity
2/0
0/2
0/2
1/1
2
2
2
2
Zabezpečuj
e
KMAT
KMAT
KMAT
KMAT
3
2/0
2
KMAT
3
2/0
2
KMAT

02M3002Y
4
2/0
2
KMAT

02M3013Y
4
0/2
2
KMAT
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3. semester – aspoň 1 premet, 4. semester – aspoň 1
predmet
Výberové predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02M3000X

02M2010X

02M2011X

02M2012X

Modelovanie a simulácia
Informačné a komunikačné
systémy
Umelá inteligencia a neurónové
siete 1
Umelá inteligencia a neurónové
siete 2
Odporúčaný
semester
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2
KMAT
2
2/0
2
KI
3
2/0
2
KMAT
4
2/0
2
KI
97
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA v kombinácii
Garant: Mons. prof. ThDr. ICDr. PeadDr. PhDr. František Dlugoš, PhD.
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj Sociálno-vedného pedagogickopsychologického základu (s. 90).
Povinné predmety
Kód predmetu
02T3038W
02T3017W
02T3012W
02T3037W
02T3039W
02T3040W
02T3043W
02T3018W
02T3016W
02T3013W
02T3024W
02T3046W
02T3042W
02T3019W
02T3050W
02T3051W
02T3053W
02T3000W
02T3054W
02T3029W
02T3047W
02T3036W
Študijný predmet






















Biblická teológia 6
Didaktika náboţenskej výchovy 1
Morálna teológia 3
Priebeţná pedagogická prax 1
Systematická teológia 5
Systematická teológia 6
Biblická teológia 7
Didaktika náboţenskej výchovy 2
Kanonické právo 2
Morálna teológia 4
Priebeţná pedagogická prax 2
Systematická teológia 7
Systematická teológia 8
Didaktika náboţenskej výchovy 3
Kanonické právo 3
Katechetika 3
Liturgika 2
Pastorálna teológia 2
Sociálna náuka cirkvi
Súvislá pedagogická prax
Katechetika 4
Spirituálna teológia 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/2
2/0
0/1
1/0
1/0
1/0
0/2
1/0
1/0
0/1
2/0
2/0
0/2
1/0
2/0
1/0
1/0
1/0
0/2
2/0
2/0
2
2
3
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
3
1
2
1
2
3
3
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
02T3019Y
02T3000Y
02T3027Y
02T3009Y
02T3020Y
02T3026Y
02T3025Y
02T3010Y
Študijný predmet
X


X

X
X

Judaizmus
Sluţby laikov v cirkvi
Bioetika
Východná liturgia
Ekumenizmus
Teológia kresťanskej lásky
Biblická exegéza
Liturgický spev
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
1
1
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3 semester – aspoň 2 premety, 4. semester – aspoň
1 predmet
Výberové predmety
Kód predmetu
02T3000X
02T3027X
02T3008X
02T3029X
02T3028X
02T3018X
02T3005X
02T3023X
98
Študijný predmet
x
x

x
x


x
Biblický jazyk 1
Biblický jazyk 3
Latinský jazyk 1
Biblický jazyk 2
Biblický jazyk 4
Latinský jazyk 2
Biblický apoštolát
Misiológia
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
1
1
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Garant: Mons. prof. ThDr. ICDr. PeadDr. PhDr. František Dlugoš, PhD.
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj Sociálno-vedného pedagogickopsychologického základu (s. 90).
Povinné predmety
Kód predmetu
02T7024W
02T7000W
02T7025W
02T7002W
02T7026W
02T7001W
02T7003W
02T7007W
02T7027W
02T7011W
02T7010W
02T7028W
02T7008W
02T7009W
02T7019W
02T7016W
02T7015W
02T7017W
02T7014W
02T7018W
02T7029W
02T7021W
02T7022W
02T7023W
Študijný predmet















x

x


x

x

Biblická exegéza 2
Biblická teológia 6
Didaktika náboţenskej výchovy 1
Morálna teológia 3
Priebeţná prax 1
Systematická teológia 5
Systematická teológia 6
Biblická teológia 7
Didaktika náboţenskej výchovy 2
Kanonické právo 2
Morálna teológia 4
Priebeţná prax 2
Systematická teológia 7
Systematická teológia 8
Didaktika náboţenskej výchovy 3
Kanonické právo 3
Katechetika 3
Liturgika 2
Pastorálna teológia 2
Sociálna náuka cirkvi
Súvislá prax
Katechetika 4
Spirituálna teológia 2
Úvod do svetových náboţenstiev
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
1/1
0/2
2/0
0/1
2/0
2/0
2/1
0/2
2/1
2/0
0/1
2/0
2/0
0/2
2/0
2/0
2/1
2/1
2/0
0/2
2/0
2/0
2/0
3
3
2
4
1
3
3
3
2
4
3
1
3
3
2
1
3
1
2
1
2
2
2
2
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
02T7000Y
02T7001Y
02T7002Y
02T7003Y
02T7004Y
02T7005Y
02T7006Y
02T7007Y
Študijný predmet
x


x
x


x
Judaizmus
Sluţby laikov v cirkvi
Bioetika
Východná liturgia
Teológia kresťanskej lásky
Teológia rodiny a manţeslstva
Liturgický spev
Súčasné náboţenské hnutia a
sekty
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
2
2
2
2
2
2
1
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
0/1
1
KKaPT
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3 semester – aspoň 2 premety, 4. semester – aspoň
1 predmet
Výberové predmety
Kód predmetu
02T7002X
02T7004X
02T7000X
02T7003X
02T7005X
02T7001X
02T7007X
02T7006X
Biblický jazyk 1
Biblickýjazyk 3
Odporúčaný
semester
1
1
Latinský jazyk 1
Biblický jazyk 2
Biblický jazyk 4
Latinský jazyk 2
Biblický apoštolát
Misiológia
1
2
2
2
3
3
Študijný predmet
x
x

x
x


x
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/1
2
2
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
1
1
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
KKaPT
99
Magisterský študijný program
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Garant: Prof. dr hab. Stanislaw Juszczyk
Všeobecný základ
Povinné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02E5002W
02E5004W
02E5001W
02E5016W




02E5003W

02E5000W

02E5006W

02E5009W

02E5005W
02E5007W
02E5017W
02E5008W




02E5028W

02E5029W
02E5013W


02E5010W

02E5027W
02E5014W
02E5018W
02E5019W




Didaktika slovenského jazyka
Didaktika výtvarnej výchovy M
Literatúra pre deti a mládeţ
Náčuvová (úvodná) prax
Rozvíjanie prírodného vzdelávania
s didaktikou M
Teória a prax primárneho
vzdelávania
Didaktika elementárnej matematiky
Didaktika informatickej výchovy
v primárnom vzdelávaní
Didaktika literatúry pre deti a mládeţ
Didaktika telesnej výchovy
Priebeţná prax
Primárne technické vzdelávanie
Didaktika elementárneho čítania a
písania
Didaktika hudobnej výchovy 1 m
Dramatická výchova M
Kresťanská pedagogika a spolupráca
rodiny a školy
Sociálne aspekty detstva a výchovy
Sociálne reálie s didaktikou
Súvislá prax 1
Súvislá prax 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/2
2/2
1/0
0/2
5
5
2
1
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
1
2/2
4
KPEP
1
2/2
6
KPEP
2
3/2
5
KMAT
2
1/1
2
KPEP
2
2
2
2
1/1
2/2
0/1
2/1
5
5
2
5
KPEP
KTV
KPEP
KPEP
3
1/1
3
KPEP
3
3
2/3
1/2
4
3
KH
KPEP
3
2/1
3
KPEP
3
3
3
3
2/1
2/1
0/1
0/3
3
3
5
5
KPEP
KPEP
Vedúci ZP
Vedúci ZP
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02E5001Y
02E5003Y
02E5004Y
02E5000Y
02E5002Y





02E5005Y

02E5008Y

02E5006Y

02E5007Y


02E5009Y
02E5011Y
02E5013Y
02E5010Y



Aritmetika
Atletika a gymnastika
Kresba a maľba
Písmo, písanie a čítanie
Prírodovedný seminár
Základy informatickej výchovy v
primárnom vzdelávaní
Hra na nástroji 1m
Pedagogika osôb s narušenou
komunikačnou schopnosťou
Základy geometrie 2M
Geštaltpedagogika a duchovná
formácia
Hra na nástroji 2m
Hudobno–pohybové hry
Školský manaţment
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
1/2
0/1
0/1
0/2
2
3
2
2
2
KMAT
KTV
KVU
KPEP
KBIO
1
0/1
2
KPEP
2
0/1
2
KH
2
1/1
2
KŠP
2
0/1
2
KMAT
3
2/0
2
KPEP
3
3
3
0/1
0/1
2/0
2
2
2
KH
KH
KPEP
Výberové predmety
Kód predmetu
100
Študijný predmet
02E5002X

02E5000X

02E5009X
02E5010X
02E5005X
02E5007X
02E5006X
02E5008X






02E5001X

02E5004X

Didaktické hry v matematike
Ortografia v jednoduchej vete a v
súvetí
Sebaobrana
Teória a prax volejbalu
Základný lyţiarsky kurz
Kurz tenisu LS
Letný výcvikový kurz
Teória a prax plávania
Vybrané kapitoly z didaktiky
slovenského jazyka
Vyuţitie multimédií v primárnom
vzdelávaní
Odporúčaný
semester
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
2
KPEP
1
0/1
2
KPEP
1
1
1
2
2
2
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
KTV
KTV
KTV
KTV
KTV
KTV
2
0/1
2
KPEP
2
0/1
2
KTV
Magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA v kombinácii
Garant: Doc. akad. mal. Pavol Rusko
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj Sociálno-vedného pedagogickopsychologického základu (s. 90).
Povinné predmety
Kód predmetu
02V3035W
02V3024W
02V3037W
02V3036W
02V3009W
02V3038W
02V3008W
02V3040W
02V3039W
02V3001W
02V3032W
02V3043W
02V3042W
02V3041W
02V3000W
02V3046W
02V3045W
02V3044W
02V3047W
Študijný predmet



















Dejiny umenia 7m
Didaktika výtvarnej výchovy 1m
Plastické výtvarné disciplíny 6 m
Plošné výtvarné disciplíny 6 m
Priebeţná pedagogická prax 1
Dejiny umenia 8 m
Didaktika výtvarnej výchovy 2 m
Plastické výtvarné disciplíny 7 m
Plošné výtvarné disciplíny 7 m
Priebeţná pedagogická prax 2
Didaktika výtvarnej výchovy 3m
Intermediálna tvorba 4 m
Plastické výtvarné disciplíny 8 m
Plošné výtvarné disciplíny 8 m
Súvislá pedagogická prax
Intermediálna tvorba 5 m
Plastické výtvarné disciplíny 9 m
Plošné výtvarné disciplíny 9 m
Remeslo a dizajn 5 m
Odporúčaný
semester
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
5
2
2
2
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/2
0/2
0/2
0/1
2/0
2/2
0/2
0/2
0/1
2/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
1
1
2
2
3
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
1
1
KVU
KVU
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
02V3011Y
02V3010Y
02V3013Y
02V3012Y
02V3014Y
Študijný predmet





Kresba podľa ţivého modelu 4 m
Reč materiálov 5 m
Kresba podľa ţivého modelu 5 m
Reč materiálov 6 m
Kresba podľa ţivého modelu 6 m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
Voliteľné predmety
Kód predmetu
02V3038X
02V3038X
Študijný predmet


Mimoateliérové štúdium
Mimoateliérové štúdium
Odporúčaný
semester
1
3
101
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu hudobné umenie v kombinácii
Garant: Doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof.
Povinné predmety
Kód predmetu
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3011W
02H1054W
02H3008W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3016W
02H1055W
02H3013W
02H3019W
02H3054W
02H3020W
02H3017W
02H3018W
02H1056W
02H3021W
Študijný predmet



















Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Dirigovanie a vedenie zboru 1m
Hra na nástroji 1m
Priebeţná pedagogická prax 1
Rozbor skladieb 1
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Hra na nástroji 2m
Priebeţná pedagogická prax 2
Rozbor skladieb 2
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hra na nástroji 3m
Hudobná psychológia
Slovenský hudobný folklór
Súvislá pedagogická prax
Hudobná estetika
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
0/1
2/0
2/0
0/2
1/1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
Povinne voliteľné predmety:
Kód
predmetu
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H1221Y
02H3005Y
02H3003Y
02H3006Y
02H3001Y
02H3002Y
02H3000Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H1222Y
02H3013Y
02H3012Y
02H3007Y
02H3009Y
02H3011Y
02H3008Y
02H3044Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H1103Y
02H3019Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3018Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
102
Študijný predmet

Hudobná a priestorová akustika

Hudobno–záujmová činnosť 1m

hudobný nástroj – akordeón 1m

hudobný nástroj – flauta 1m

Hudobný nástroj – gitara 1m

Hudobný nástroj – husle 1m

Hudobný nástroj – organ 1m
 Obligátny nástroj (klavír/organ ) 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a

mládeţ 1

Počúvanie hudby 1m

Schola cantorum 1m

Sólový spev 1

Zborový spev 1m

Hudobno–záujmová činnosť 2m

hudobný nástroj – akordeón 2m

hudobný nástroj – flauta 2m

Hudobný nástroj – gitara 2m

Hudobný nástroj – husle 2m

Hudobný nástroj – organ 2m
 Obligátny nástroj (klavír/organ) 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a

mládeţ 2

Počúvanie hudby 2m

Schola cantorum 2m

Sólový spev 2

Zborový spev 2m

Dirigovanie a vedenie zboru 3m

Hudobno–záujmová činnosť 3m

hudobný nástroj – akordeón 3m

hudobný nástroj – flauta 3m

Hudobný nástroj – gitara 3m

Hudobný nástroj – husle 3m

Hudobný nástroj – organ 3m
 Obligátny nástroj (klavír/organ) 3m

Počúvanie hudby 3m

Schola cantorum 3m

Sólový spev 3

World Music 1

Zborový spev 3m

Hudobno–záujmová činnosť 4m

hudobný nástroj – akordeón 4m

hudobný nástroj – flauta 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
2
2
2
2
2
2
1
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
1
0/1
1
KVU
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
2
0/1
1
KVU
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/2
0/1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
Kód
predmetu
02H1112Y
02H1108Y
02H1104Y
02H3022Y
02H3023Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y
Študijný predmet
Hudobný nástroj – gitara 4m
Hudobný nástroj – husle 4m
Hudobný nástroj – organ 4m
Schola cantorum 4m
Sólový spev 4
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m








Odporúčaný
semester
4
4
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
2
2
2
2
1
2
2
2
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
Výberové predmety:
Kód predmetu
02H3021X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3012X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
Študijný predmet















Dejiny slovenskej hudby 1
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Exkurzia 1m
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m *
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a dţez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
*Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 6 kreditov
v 1. ročníku a 5 kreditov v 2. ročníku.
103
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu cirkevná hudba v kombinácii (s hudob. umením)
Garant: Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Povinné predmety
104
Kód
predmetu
02H3071W
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3063W
02H3067W
02H3065W
02H1054W
02H3062W
02H3008W
02H3069W
02H3072W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3064W
02H3068W
02H3066W
02H1055W
02H3073W
02H3013W
02H3070W
02H3060W
02H3019W
02H3054W
02H3056W
02H3017W
02H3058W
02H3057W
02H3018W
02H1056W































02H3055W

02H3059W
02H3061W
02H3021W



Študijný predmet
Dejiny cirkevnej hudby 1
Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Dirigovanie a vedenie zboru 1m
Hra na nástroji (organ) 1 m
Cheironomia 1
Obligátny klavír 1m
Priebeţná pedagogická prax 1
Priebeţná pedagogická prax 1 (CH)
Rozbor skladieb 1
Úvod do skladby 1
Dejiny cirkevnej hudby 2
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Hra na nástroji (organ) 2m
Cheironomia 2
Obligátny klavír 2m
Priebeţná pedagogická prax 2
Priebeţná pedagogická prax 2 (CH)
Rozbor skladieb 2
Úvod do skladby 2
Dejiny cirkevnej hudby 3
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hra na nástroji (organ) 3m
Hudobná psychológia
Cheironomia 3
Obligátny klavír 3m
Slovenský hudobný folklór
Súvislá pedagogická prax
Súvislá pedagogická prax (cirkevná
hudba)
Úvod do skladby 3
Hra na nástroji (organ) 4m
Hudobná estetika
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
0/1
2/0
0/1
0/1
2/0
0/2
2
2
2
2
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
3
0/2
2
KH
3
4
4
1/1
0/2
1/1
2
3
3
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety:
Kód
predmetu
02H3010Y
02H3050Y
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H3052Y









02H3003Y

02H3006Y
02H3001Y
02H3002Y
02H3000Y
00H1266Y
02H3051Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H3053Y












02H3012Y

02H3007Y
02H3009Y
02H3011Y
02H3008Y
00H1270Y
02H3044Y
02H3045Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H3046Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3018Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3048Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H3022Y
02H3023Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y





























Študijný predmet
Dirigentská prax 1
Gregoriánsky repertoár 1
Hudobná a priestorová akustika
Hudobno–záujmová činnosť 1m
hudobný nástroj – akordeón 1m
hudobný nástroj – flauta 1m
Hudobný nástroj – gitara 1m
Hudobný nástroj – husle 1m
Liturgická hra a improvizácia 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a
mládeţ 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Sólový spev 1
Zborový spev 1m
Dirigentská prax 2.
Gregoriánsky repertoár 2
Hudobno–záujmová činnosť 2m
hudobný nástroj – akordeón 2m
hudobný nástroj – flauta 2m
Hudobný nástroj – gitara 2m
Hudobný nástroj – husle 2m
Liturgická hra a improvizácia 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a
mládeţ 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Sólový spev 2
Zborový spev 2m
Dirigentská prax 3.
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hra partitúr 1
Hudobno–záujmová činnosť 3m
hudobný nástroj – akordeón 3m
hudobný nástroj – flauta 3m
Hudobný nástroj – gitara 3m
Hudobný nástroj – husle 3m
Liturgická hra a improvizácia 3m
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Sólový spev 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hra partitúr 2
Hudobno–záujmová činnosť 4m
hudobný nástroj – akordeón 4m
hudobný nástroj – flauta 4m
Hudobný nástroj – gitara 4m
Hudobný nástroj – husle 4m
Schola cantorum 4m
Sólový spev 4
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
1
0/1
1
KH
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
2
0/1
1
KH
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
105
Výberové predmety:
Kód predmetu
02H3021X
02H3000X
02H3018X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3002X
02H3012X
02H3019X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3004X
02H3020X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
Študijný predmet





















Dejiny slovenskej hudby 1
Dejiny umenia 1
Inštrumentácia 1
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Dejiny umenia 2
Exkurzia 1m
Inštrumentácia 2
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m *
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Dejiny notopisu
Inštrumentácia 3
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a dţez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
2/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
*Predmet si zapíšu študenti, ktorí si zapísali Zborový spev
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov v 1.
ročníku a 9 kreditov v 2. ročníku.
106
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu spev v kombinácii (s hudobným umením)
Garant: Doc. MgrArt. ArtD.Agnieszka Monasterska
Povinné predmety
Kód predmetu
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3043W
02H3044W
02H1054W
02H3003W
02H3008W
02H3042W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3046W
02H3047W
02H1055W
02H3006W
02H3013W
02H3045W
02H3019W
02H3054W
02H3017W
02H3049W
02H3050W
02H3018W
02H3048W
02H1056W
02H3053W
02H3021W
02H3051W
Študijný predmet





























Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Dirigovanie a vedenie zboru 1m
Interpretačný seminár 1 m( spev )
Metodika spevu 1
Priebežná pedagogická prax 1
Priebežná pedagogická prax 1 zo spevu
Rozbor skladieb 1
Spev 1m
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Interpretačný seminár 2 m ( spev )
Metodika spevu 2
Priebežná pedagogická prax 2
Priebežná pedagogická prax 2 zo spevu
Rozbor skladieb 2
Spev 2m
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hudobná psychológia
Interpretačný seminár 3 m ( spev )
Metodika spevu 3
Slovenský hudobný folklór
Spev 3m
Súvislá pedagogická prax
Súvislá pedagogická prax zo spevu
Hudobná estetika
Spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
0/1
0/1
1/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
0/1
0/1
1/1
0/2
1/0
1/1
2/0
0/2
1/1
2/0
0/2
0/2
0/2
1/1
0/3
2
2
2
2
2
1
1
2
6
2
2
2
2
2
1
1
2
6
2
2
2
2
2
2
6
2
2
3
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
107
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
108
Študijný predmet
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H1221Y
02H3034Y
02H3035Y









02H3003Y

02H3006Y
02H3001Y
02H3036Y
02H3000Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H1222Y
02H3037Y
02H3038Y












02H3012Y

02H3007Y
02H3009Y
02H3039Y
02H3008Y
02H3004X
02H3044Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H1103Y
02H3040Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3041Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H1104Y
02H3022Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y




























Hudobná a priestorová akustika
Hudobno–záujmová činnosť 1m
hudobný nástroj – akordeón 1m
hudobný nástroj – flauta 1m
Hudobný nástroj – gitara 1m
Hudobný nástroj – husle 1m
Hudobný nástroj – organ 1m
Komorný spev 1
Obligátny klavír 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a
mládeţ 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Spev s inštrumentálnym sprievodom 1
Zborový spev 1m
Hudobno–záujmová činnosť 2m
hudobný nástroj – akordeón 2m
hudobný nástroj – flauta 2m
Hudobný nástroj – gitara 2m
Hudobný nástroj – husle 2m
Hudobný nástroj – organ 2m
Komorný spev 2
Obligátny klavír 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a
mládeţ 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Spev s inštrumentálnym sprievodom 2
Zborový spev 2m
Dejiny notopisu
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hudobno–záujmová činnosť 3m
hudobný nástroj – akordeón 3m
hudobný nástroj – flauta 3m
Hudobný nástroj – gitara 3m
Hudobný nástroj – husle 3m
Hudobný nástroj – organ 3m
Komorný spev 3
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Spev s inštrumentálym sprievodom 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hudobno–záujmová činnosť 4m
hudobný nástroj – akordeón 4m
hudobný nástroj – flauta 4m
Hudobný nástroj – gitara 4m
Hudobný nástroj – husle 4m
Hudobný nástroj – organ 4m
Schola cantorum 4m
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
1
0/1
1
KH
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
2
0/1
1
KH
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0/1
0/2
0/1
0/4
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
1/1
0/2
0/4
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety
Kód predmetu
02H3021X
02H3000X
02H3001X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3002X
02H3012X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3004X
02H3003X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
Študijný predmet



















Dejiny slovenskej hudby 1
Dejiny umenia 1
Interpretačný kurz 1m
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Dejiny umenia 2
Exkurzia 1m
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m *
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Dejiny notopisu
Interpretačný kurz 2m
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a dţez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
*Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12
kreditov v 1. ročníku a 9 kreditov v 2. ročníku.
109
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu hra na klávesových nástrojoch v kombinácii
(s hudobným umením)
ORGAN
Garant: Prof. MgA. René Adámek
Kód predmetu
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3033W
02H3034W
02H3032W
02H1054W
02H3002W
02H3008W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3036W
02H3037W
02H3035W
02H1055W
02H3005W
02H3013W
02H3019W
02H3054W
02H3017W
02H3039W
02H3040W
02H3038W
02H3018W
02H1056W
02H3052W
02H3021W
02H3041W
110
Študijný predmet

Dejiny hudby 1m

Didaktika hudobnej výchovy 1

Dirigovanie a vedenie zboru 1m
 Interpretačný seminár 1 m ( organ )
 Metodika hry na nástroji 1 ( organ )

Organ 1m

Priebeţná pedagogická prax 1
Priebeţná pedagogická prax 1 z hry

na nástroji

Rozbor skladieb 1

Dejiny hudby 2m

Didaktika hudobnej výchovy 2

Dirigovanie a vedenie zboru 2m
 Interpretačný seminár 2 m( organ )
 Metodika hry na nástroji 2 ( organ )

Organ 2m

Priebeţná pedagogická prax 2
Priebeţná pedagogická prax 2 z hry

na nástroj

Rozbor skladieb 2

Dejiny hudby 3m

Didaktika hudobnej výchovy 3

Hudobná psychológia
 Interpretačný seminár 3 m ( organ )
 Metodika hry na nástroji 3 ( organ )

Organ 3m

Slovenský hudobný folklór

Súvislá pedagogická prax
Súvislá pedagogická prax z hry na

nástroj

Hudobná estetika

Organ 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
0/2
0/1
2
2
2
2
2
6
1
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
1
0/1
1
KH
1
2
2
2
2
2
2
2
1/1
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
0/2
0/1
2
2
2
2
2
2
6
1
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
2
0/1
1
KH
2
3
3
3
3
3
3
3
3
1/1
1/0
1/1
2/0
0/2
1/1
0/2
2/0
0/2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
3
0/2
2
KH
4
4
1/1
0/3
3
3
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H3052Y
02H3035Y








02H3003Y

02H3006Y
02H3001Y
02H3002Y
02H3026Y
02H3000Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H3053Y
02H3038Y












02H3012Y

02H3007Y
02H3009Y
02H3011Y
02H3029Y
02H3008Y
02H3044Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H3046Y
02H3049Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3018Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H3022Y
02H3023Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y




























Hudobná a priestorová akustika
Hudobno–záujmová činnosť 1m
hudobný nástroj – akordeón 1m
hudobný nástroj – flauta 1m
Hudobný nástroj – gitara 1m
Hudobný nástroj – husle 1m
Liturgická hra a improvizácia 1m
Obligátny klavír 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a
mládeţ 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Sólový spev 1
Štvorručná hra na klavíri 1m
Zborový spev 1m
Hudobno–záujmová činnosť 2m
hudobný nástroj – akordeón 2m
hudobný nástroj – flauta 2m
Hudobný nástroj – gitara 2m
Hudobný nástroj – husle 2m
Liturgická hra a improvizácia 2m
Obligátny klavír 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a
mládeţ 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Sólový spev 2
Štvorručná hra na klavíri 2m
Zborový spev 2m
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hudobno–záujmová činnosť 3m
hudobný nástroj – akordeón 3m
hudobný nástroj – flauta 3m
Hudobný nástroj – gitara 3m
Hudobný nástroj – husle 3m
Liturgická hra a improvizácia 3m
Obligátny klavír 3m
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Sólový spev 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hudobno–záujmová činnosť 4m
hudobný nástroj – akordeón 4m
hudobný nástroj – flauta 4m
Hudobný nástroj – gitara 4m
Hudobný nástroj – husle 4m
Schola cantorum 4m
Sólový spev 4
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
1
0/1
1
KH
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
2
0/1
1
KH
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
111
Výberové predmety
Kód predmetu
02H3021X
02H3000X
02H3001X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3002X
02H3012X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3004X
02H3003X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
Študijný predmet




















Dejiny slovenskej hudby 1
Dejiny umenia 1
Interpretačný kurz 1m
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Dejiny umenia 2
Exkurzia 1m
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m *
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Dejiny notopisu
Interpretačný kurz 2m
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a dţez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
*Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12
kreditov v 1. ročníku a 9 kreditov v 2. ročníku.
112
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu hra na klávesových nástrojoch v kombinácii
(s hudobným umením)
KLAVÍR
Garant: Prof MgA. René Adámek
Povinné predmety
Kód predmetu
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3023W
02H3022W
02H3024W
02H1054W
02H3002W
02H3008W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3026W
02H3025W
02H3027W
02H1055W
02H3005W
02H3013W
02H3019W
02H3054W
02H3017W
02H3029W
02H3028W
02H3030W
02H3018W
02H1056W
02H3052W
02H3021W
02H3031W
Študijný predmet

Dejiny hudby 1m

Didaktika hudobnej výchovy 1

Dirigovanie a vedenie zboru 1m
 Interpretačný seminár 1 m ( klavír )

Klavír 1m
 Metodika hry na nástroji 1 ( klavír )

Priebeţná pedagogická prax 1
Priebeţná pedagogická prax 1 z hry

na nástroji

Rozbor skladieb 1

Dejiny hudby 2m

Didaktika hudobnej výchovy 2

Dirigovanie a vedenie zboru 2m
 Interpretačný seminár 2 m ( klavír )

Klavír 2m
 Metodika hry na nástroji 2 ( klavír )

Priebeţná pedagogická prax 2
Priebeţná pedagogická prax 2 z hry

na nástroj

Rozbor skladieb 2

Dejiny hudby 3m

Didaktika hudobnej výchovy 3

Hudobná psychológia
 Interpretačný seminár 3 m ( klavír )

Klavír 3m
 Metodika hry na nástroji 3 ( klavír )

Slovenský hudobný folklór

Súvislá pedagogická prax
Súvislá pedagogická prax z hry na

nástroj

Hudobná estetika

Klavír 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
0/2
0/2
1/1
0/1
2
2
2
2
6
2
1
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
1
0/1
1
KH
1
2
2
2
2
2
2
2
1/1
1/0
1/1
1/1
0/2
0/2
1/1
0/1
2
2
2
2
2
6
2
1
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
2
0/1
1
KH
2
3
3
3
3
3
3
3
3
1/1
1/0
1/1
2/0
0/2
0/2
1/1
2/0
0/2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
3
0/2
2
KH
4
4
1/1
0/3
3
3
KH
KH
113
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
114
Študijný predmet
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H1221Y
02H3024Y
02H3052Y









02H3003Y

02H3006Y
02H3001Y
02H3002Y
02H3026Y
02H3000Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H1222Y
02H3027Y
02H3053Y













02H3012Y

02H3007Y
02H3009Y
02H3011Y
02H3029Y
02H3008Y
02H3044Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H1103Y
02H3030Y
02H3046Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3018Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H1104Y
02H3022Y
02H3023Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y


























Hudobná a priestorová akustika
Hudobno–záujmová činnosť 1m
hudobný nástroj – akordeón 1m
hudobný nástroj – flauta 1m
Hudobný nástroj – gitara 1m
Hudobný nástroj – husle 1m
Hudobný nástroj – organ 1m
Korepetícia 1m
Liturgická hra a improvizácia 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a
mládeţ 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Sólový spev 1
Štvorručná hra na klavíri 1m
Zborový spev 1m
Hudobno–záujmová činnosť 2m
hudobný nástroj – akordeón 2m
hudobný nástroj – flauta 2m
Hudobný nástroj – gitara 2m
Hudobný nástroj – husle 2m
Hudobný nástroj – organ 2m
Korepetícia 2m
Liturgická hra a improvizácia 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a
mládeţ 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Sólový spev 2
Štvorručná hra na klavíri 2m
Zborový spev 2m
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hudobno–záujmová činnosť 3m
hudobný nástroj – akordeón 3m
hudobný nástroj – flauta 3m
Hudobný nástroj – gitara 3m
Hudobný nástroj – husle 3m
Hudobný nástroj – organ 3m
Korepetícia 3m
Liturgická hra a improvizácia 3m
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Sólový spev 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hudobno–záujmová činnosť 4m
hudobný nástroj – akordeón 4m
hudobný nástroj – flauta 4m
Hudobný nástroj – gitara 4m
Hudobný nástroj – husle 4m
Hudobný nástroj – organ 4m
Schola cantorum 4m
Sólový spev 4
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
1
0/1
1
KH
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
2
0/1
1
KH
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety
Kód predmetu
02H3021X
02H3000X
02H3001X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3002X
02H3012X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3004X
02H3003X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
Študijný predmet




















Dejiny slovenskej hudby 1
Dejiny umenia 1
Interpretačný kurz 1m
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Dejiny umenia 2
Exkurzia 1m
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m *
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Dejiny notopisu
Interpretačný kurz 2m
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a dţez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
*Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov v 1.
ročníku a 9 kreditov v 2. ročníku.
115
Magisterský študijný program
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
Grant: Prof. dr hab. Adam Stankowski
Všetci študenti si okrem uvedených predmetov zapisujú aj predmety zo Sociálno-vedného
pedagogicko-psychologického základu (s. 90).
Povinné predmety
116
Kód
predmetu
02K3001W
02K3003W
02K3002W
02K3004W




02K3000W

02K3005W

02K3006W

02K3032W
02K3135W
02K3137W
02K3136W
02K3133W
02K3139W
02K3140W
02K3138W
x
x
x
x
x
x

x
Študijný predmet
02K3134W
x
02K3148W
02K3143W
02K3144W
02K3149W
02K3141W





02K3142W

02K3145W
02K3146W
02K3147W



02K3016W

02K3026W
02K3030W
02K3029W



02K3031W

Obsah primárneho vzdelávania v PMP
Počítač vo vzdelávaní ţiakov s MP
Predškolská pedagogika pre deti s MP
Školská dokumentácia v špeciálnych ZŠ
Školské zákony, vyhlášky, metodické
pokyny pre ŠZŠ
Špeciálna didaktika v PMP
Výskumné a štatistické metódy v šp.ped.
výskume
Priebeţná špeciálno–pedagogická prax 2
Špeciálna didaktika Človek a príroda 1
Špeciálna didaktika Človek a spoločnosť 1
Špeciálna didaktika Človek a svet práce 1
Špeciálna didaktika jazyk a komunikácia 1
Špeciálna didaktika Umenie a kultúra 1a
Špeciálna didaktika Umenie a kultúra 1b
Špeciálna didaktika Zdravie a pohyb 1
Špeciálne didatkika matematika a práca s
informáciami 1
Súvislášpeciálno–pedagogická prax 2
Špeciálna didaktika Človek a príroda 2
Špeciálna didaktika Človek a spoločnosť 2
Špeciálna didaktika Človek a svet práce 2
Špeciálna didaktika jazyk a komunikácia 2
Špeciálna didaktika Matematika a práca s
informáciami 2
Špeciálna didaktika Umenie a kultúra 2a
Špeciálna didaktika Umenie a kultúra2b
Špeciálna didaktika Zdravie a pohyb 2
Špeciálno–pedagogická diagnostika a
prognostika
Poruchy učenia
Profesijná príprava ţiakov s MP
Šk.integr. a tvorba IVP pre ţiakov s MP
Vzdelávanie ţiakov s viacnásobným
postihnutím
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/2
2/0
2/0
2
2
2
2
KŠP
KI
KŠP
KŠP
1
2/0
2
KŠP
1
3/0
4
KŠP
1
1/1
2
KPGaPS
2
2
2
2
2
2
2
2
0/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2
4
4
4
4
3
3
1
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
2
1/1
4
KŠP
3
3
3
3
3
0/2
1/1
1/1
1/1
1/1
5
2
2
4
3
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
3
1/1
3
KŠP
3
3
3
1/1
1/1
1/1
2
2
3
KŠP
KŠP
KŠP
3
1/1
3
KŠP
4
4
4
3/0
3/0
3/0
4
4
4
KŠP
KŠP
KŠP
4
3/0
3
KŠP
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02K3001Y
x
02K3008Y

02K3011Y

02K3003Y
02K3009Y

x
02K3005Y

02K3139Y
x
02K3007Y

Komunikačný výcvik pre
zvládnutie konfliktov
Metódy sociálnej práce 1
Starostlivosť o ţiakov s
mentálnym postihnutím a
rečovými chybami
Vzdelávanie ţiakov s autizmom
Základy manaţmentu 1
Europ. právo vo vzťahu k
jednotli. s mentál. postihnutím
Poradenský systém v špeciálnej
pedagogike
Relaxačné techniky v TV
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1
1/1
2
KŠP
1
2/0
2
KŠP
1
1/1
2
KŠP
2
2
2/0
2/0
2
2
KŠP
KMM
3
2/0
2
KKaPT
3
1/1
2
KŠP
3
1/1
1
KTV
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1
2/0
1
KŠP
1
0/2
1
KŠP
1
0/2
1
KŠP
2
0/2
1
KI
2
1/1
1
KH
2
2
3
3
0/2
1/1
1/1
0/2
1
1
1
1
KH
KI
KŠP
KH
Výberové predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02K3000X
x
02K3002X

02K3001X

02K3009X
x
02K3005X

02K3003X
02K3004X
02K3007X
02K3008X

x
x

Etika v špeciálno–pedagogickej
praxi
Posunkový jazyk 1
Tvorba špeciálnych učebných
pomôcok v PMP
Detské programovacie jazyky
Hudobno–pohyové hry pre deti s
MP
Posunkový jazyk 2
Rómsky jazyk 1
Rómsky jazyk 2
Tanečno–pohybová terapia
117
Magisterský študijný program
SOCIÁLNA PRÁCA
Garant: Prof. PhDr. Anna Ţilová, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02Z4003W

Fakultný seminár 1m SP
Odporúčaný
semester
1
02Z4002W

Sústrednie zo spirituality m
1
02Z4000W

Vybrané kapitoly z teológie 1m
02Z4004W

Fakultný seminár 2m
02Z4001W
02S4026W
02Z4005W
02Z4020W
02S4006W
02S4005W
02S4001W
02S4003W
02S4011W
02S4010W
02S4008W
02S4012W
02S4016W
02S4017W
02S4024W
02S1014W
02S4022W
02S4025W
 Vybrané kapitoly z teológie 2m

Diplomový seminár

Fakultný seminár 3m

Fakultný seminár 4m

Manaţment v SP 1m

Metodológia SP – m

Metódy SP 1m

Odborná prax 1m

Cieľové skupiny SP 1m

Katolícka sociálna náuka – m

Odborná prax 2m

Sociálna politika 1m

Cieľové skupiny SP 2m

Metódy SP 3m

Metódy SP 4m

Supervízia

Manaţment v SP 2m

Teória SP m
 Vypracovanie magisterskej práce
Študijný predmet
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1
Prísl.katedra
0/2
1
KKAPT
1
1/0
1
KKaPT
2
1/0
1
Prísl.katedra
2
3
3
4
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
1/0
0/1
1/0
1/0
1/1
2/1
3/0
0/4
2/1
2/0
0/4
1/1
1/1
2/0
2/2
2/1
2/1
2/0
0/10
1
5
1
1
4
4
4
6
5
3
6
4
2
3
5
4
2
3
20
KKaTP
KSC
Prísl.katedra
Prísl.katedra
KVSaP
KVSaP
KSC
KSC
KSC
KMaCHČ
KSC
KVSaP
KSC
KSC
KSC
KSC
KVSaP
KSC
KSC
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuj
e
02S4000Y

Cieľové skupiny SP 3m
1
2/0
4
KMaCHČ
02S4016Y

Ekonomika v sociálnej sfére 1 m*
1
2/0
4
02S4001Y

1
2/0
4
KVSaP
KVSaP
02S1024Y

1
2/0
4
KMaCHČ
02S4015Y
02S4014Y
02S4002Y
02S4017Y
02S4012Y
02S4011Y
02S4004Y
02S4008Y
02S4018Y
02S4009Y
02S4019Y
02S4005Y
02S3002Y
02S4020Y
02S4021Y
02S4006Y
















Metódy SP 5m
Teória a metódy charitatívnej
práce
Teória a metódy SP m*
Ekonomika v sociálnej sfére 2m*
Manaţment v SP 3m
Metódy SP 2m
Misiológia 1m
Základy práva 2m
Cieľové skupiny SP 4m
Cieľové skupiny SP 5m
Ekonomika v sociálnej sfére 3m*
Misiológia 2m
Štatistika a prognostika*
Cieľové skupiny SP 7m
Lektorské spôsobilosti
Manaţment v SP 4 m
Rodinné poradenstvo
Sociálna politika 3m
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
2/0
2/0
2/0
0/2
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
1/1
0/2
1/1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KSC
KVSaP
KVSaP
KSC
KVSaP
KVSaP
KSC
KSC
KVSaP
KMaCHČ
KSC
KSC
KSC
KVSaP
KSC
KVSaP
*Predmet si môţu zapísať len študenti špecializácie manaţment v sociálnej práci
118
Výberové predmety
Kód predmetu
02Z4020X

02S4005X

02S4006X

02S4011X
02S4000X
02S4012X
02S4010X
02S4013X
02S4014X
02S3002X







02S4001X

02S4009X
02S1004X
02S4015X
02S4003X
02S4016X





02S4017X

02S4007X

Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Výberový seminár z katolíckej
sociálnej náuky
3
1/0
2
KCS
Filozofia a etika m
1
1/0
2
KKaPT
1
1/1
2
KMaCHČ
1
1
1
1
2
2
2
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
KMM
KSC
KSC
KVSaP
KMM
KSC
KMaCHČ
2
1/0
2
KSC
2
2
3
3
3
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
KVSaP
KMaCHČ
KSC
KSC
KMM
3
1/0
2
KVSaP
3
1/0
2
KSC
Infekčné a parazitárne
ochorenia v treťom svete*
Marketing pre sociálnu sféru
Ošetrovateľstvo*
Rétorika*
Sociálna politika m*
Ekonómia 1*
Etika v sociálnej sfére
Charitatívne hnutia
Kultúrna a sociálna
antropológia
Základy práva 3 m*
Základy prvej pomoci
Cieľové skupiny SP 6m
Cieľové skupiny 8m
Ekonómia 2*
Hospodárenie neziskových a
cirkevných organizácií*
Sociálna práca v neštátnych
subjektoch
*Predmet si môţu zapísať len študenti špecializácie manaţment v sociálnej práci
V kaţdom semestri si študent vyberá 2 povinne voliteľné a 1 voliteľný predmet (v 4. semestri si
vyberá len 1 povinne voliteľný), ţiadny voliteľný predmet.
119
Magisterský študijný program
MANAŽMENT
Garant: prof. dr hab. Malgorzata Bednarczyk, PhD.
VŠEOBECNÝ ZÁKLAD
Kód predmetu
Študijný predmet
02Z1016W

02N3065W

Vybrané kapitoly z teológie 3
Anglický jazyk – manaţérska
komunikácia A
Odporúčaný
semester
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2
KSVSNC
0/2
2
KSVSNC
02N3038W

Projekt diplomovej práce
2
2/0
5
02N3011W

2
1/1
2
02N3066W

2
0/2
2
KSVSNC
02N3057W

3
2/2
2
KMM
02N3065W

Sociálna náuka cirkvi 3
Anglický jazyk – manaţérska
komunikácia B
Odborná prax 2
Anglický jazyk – manaţérska
komunikácia A
KMM, KECR
a KSVSNC
KSVSNC
3
0/2
2
KSVSNC
02N3097W

Diplomová práca
4
0/2
15
KMM,KECR a
KSVSNC
V 1. roku štúdia na druhom stupni si študenti volia v 1. i 2. semestri anglický, alebo ďalší svetový
jazyk. V druhom roku štúdia si v 3. semestri si volia druhý svetový jazyk, iný neţ mali v 1. a 2.
semestri. Ďalším svetovým jazykom chápeme na tomto mieste nemecký, francúzsky, ruský, poľský
alebo ukrajinský jazyk.
Povinné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02N3019W
02N3018W
02N3017W
02N3016W
02N3037W
02N3023W
02N3020W







02N3027W

02N3025W
02N3021W
02N3083W
02N3028W




02N3032W

Informačný systém organizácie
Komunikácia v manaţmente
Marketing manaţment
Strategický manaţment
Finančný manaţment
Logistika
Medzinárodný manaţment
Finančná analýza a finančné
plánovanie
Manaţérske rozhodovanie
Organizačné správanie
Projektový manaţment
E–technológie
Seminár predmetov záverečnej
skúšky
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/2
2/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
5
5
5
5
5
5
5
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KECR
KMM
3
2/2
5
KECR
3
3
3
4
3/1
2/1
2/2
1/2
5
5
5
5
4
2/0
5
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM a
KECR
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
02N3031Y

02N3029Y
02N3063Y


02N3033Y

02N3068Y
02N3032Y
02N3070Y
02N3071Y
02N3069Y
02N3039Y






02N3046Y

02N3044Y
02N3042Y
02N3047Y
02N3054Y
02N3056Y
02N3051Y
02N3052Y







Environmentalistika výrobného
manaţmentu
Interkulturálny manaţment
Manaţérska štatistika
Manaţment neziskových a cirkevných
organizácií
Podniková kultúra a kultúra organizácie
Právne formy podnikateľských vzťahov
Manaţment cestovného ruchu
Manaţment zmien
Operačná analýza 3
Počítačové modelovanie a simulácia
Informačný manaţment a podnikové
inţinierstvo
Manaţérske hry
Tvorivé metódy manaţmentu
Verejné financie
Daňovníctvo
Ekonomika cestovného ruchu
Motivačné systémy
Podnikateľská stratégia
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1
1/1
3
KMM
1
1
1/1
1/1
3
3
KMM
KMM
1
1/1
3
KMM
1
1
2
2
2
2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
3
3
3
3
3
3
KMM
KSVSNC
KMM
KMM
KMM
KMM
3
1/1
3
KMM
3
3
3
4
4
4
4
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
3
3
3
3
3
3
3
KMM
KMM
KECR
KECR
KECR
KMM
KMM
Z ponuky povinne voliteľných predmetov povinne vyberajú: v 1. semestri – minimálne 1 predmet,
v 2. semestri – minimálne 1 predmet, v 3. semestri – minimálne 1 predmet a v 4. semestri –
minimálne 1 predmet.
120
Výberové predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02N3003X

02N3086X

02N3000X

02N3084X

02N3001X

02N3092X

02N3094X

02N3093X

02N3071X

02N3095X

02N3072X

02N3085X

02N3097X

02N3074X

02N3096X

02N3098X

02N3073X

02N3086X

02N3087X

02N3028X
02N3083X


02N3084X

02N3092X

02N3030X

02N3096X

02N3093X

02N3043X
02N3041X
02N3040X



Finančné sluţby a poisťovníctvo
Francúzsky jazyk – manaţérska
komunikácia A
Matematické modelovanie
rozhodovacích procesov
Nemecký jazyk – manaţérska
komunikácia A
Pedagogika
Poľský jazyk – manaţérska
komunikácia A
Ruský jazyk – manaţérska
komunikácia A
Ukrajinský jazyk – manaţérska
komunikácia A
Diplomacia v manaţérskom a
obchodnom styku
Francúzsky jazyk – manaţérska
komunikácia B
Hospodárske dejiny a dejiny
ekonomického myslenia
Nemecký jazyk – manaţérska
komunikácia B
Poľský jazyk – manaţérska
komunikácia B
Právne prostredie neziskových a
cirkevných organizácií
Ruský jayzk – manaţérska
komunikácia B
Ukrajinský jazyk – manaţérska
komunikácia B
Vyuţitie globálnych informačných a
počítačových sietí
Francúzsky jazyk – manaţérska
komunikácia A
Hospodárenie neziskových a
cirkevných organizácií
Manaţment procesov
Manaţment rozvoja organizácie
Nemecký jazyk – manaţérska
komunikácia A
Poľský jazyk – manaţérska
komunikácia A
Psychológia pre manaţérov
Ruský jayzk – manaţérska
komunikácia B
Ukrajinský jazyk – manaţérska
komunikácia A
E–obchod
Hospodárska politika
Manaţment kvality
Odporúčaný
semester
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
3
KECR
1
0/2
2
KSVSNC
1
1/1
3
KMM
1
0/2
2
KSVSNC
1
1/1
3
KSVSNC
1
0/2
2
KSVSNC
1
0/2
2
KSVSNC
1
0/2
2
KSVSNC
2
1/1
3
KSVSNC
2
0/2
2
KSVSNC
2
1/1
3
KSVSNC
2
0/2
2
KSVSNC
2
0/2
2
KSVSNC
2
1/1
3
KSVSNC
2
0/2
2
KSVSNC
2
0/2
2
KSVSNC
2
1/1
3
KMM
3
0/2
2
KSVSNC
3
1/1
3
KECR
3
3
1/1
1/1
3
3
KMM
KMM
3
0/2
2
KSVSNC
3
0/2
2
KSVSNC
3
1/1
3
KSVSNC
3
0/2
2
KSVSNC
3
0/2
2
KSVSNC
4
4
4
1/1
1/1
1/1
2
2
2
KMM
KECR
KMM
V 1. – 3. semestri si študenti volia z ponuky nejazykových výberových predmetov tak, aby spolu
s kreditmi za povinné a vybrané povinné voliteľné predmety dosiahli minimálne 30 kreditov za
príslušný semester. V 3. semestri si študenti povinne vyberú ďalšiu cudzojazyčnú manaţérsku
komunikáciu z vyššie uvedených moţností, ale inú neţ v 1. a 2. semestri
121
Doktorandský študijný program
Teória vzdelávania náboženskej výchovy (PhD.)
Garant: Mons. prof. ThDr. ICDr. PeadDr. PhDr. František Dlugoš, PhD.
Povinné predmety
Kód predmetu
02T5013W
02T5015W
02T5014W
02T5016W
02T5017W
02T5001W
Študijný predmet






Pedagogické aspekty katechézy
Katolícka pedagogika
Psychologické aspekty katechézy
Pastorálna psychológia
Didaktika katechézy
Liturgická formácia v katechéze
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
P/C
Kredity
4/0
4/0
4/0
4/0
4/0
4/0
8
8
8
8
8
8
P/C
Kredity
4/0
4/0
4/0
4/0
4/0
4/0
4/0
3
8
8
8
8
8
8
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
02T5001Y
02T5018W
02T5020Y
02T5021Y
02T5022Y
02T5023Y
122
Študijný predmet







Metodológia vedeckého výskumu
Morálny rozmer katechézy
Duchovná formácia v katechéze
Biblia v katechéze
Hudba v katechéze
Cirkevné dejiny v katechéze
Kanonické právo v katechéze
Odporúčaný
semester
1
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
Doktorandský študijný program
Didaktika hudby (PhD.)
Garanti:
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.,
prof. MgA. René Admámek,
doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. m. prof. KU,
Povinné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02H5001W

02H5004W
02H5005W
02H5008Y
02H5003W
02H5006W





Teória a prax primárneho
a sekundárneho vzdelávania
Harmónia a kontrapunkt
Hudobná didaktika
Problémy hudobnej interpretácia
Metodológia edukačných vied
Systematika hudobnej vedy
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1
4/0
8
KH
1
2
2
3
3
4/0
4/0
4/0
4/0
4/0
8
8
8
8
8
KH
KH
KH
KH
KH
P/C
Kredity
Zabezpečuje
4/0
8
KH
1, 2, 3
4/0
8
KH
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1,2, 3
4/0
4/0
4/0
4/0
8
8
8
8
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02H5006Y

02H5002W

02H5009Y
02H5010Y
02H5011Y
02H5012Y




Dejiny slovenskej hudby
Teória a dejiny hudobného
myslenia
Hudobná estetika
Gregoriánsky chorál
Liturgická hudba a spev
Rozbor skladieb – moteto a omša
Odporúčaný
semester
1,2,3
123
Doktorandský študijný program
Sociálna práca (PhD.)
Garanti:
prof. PhDr. Anna Ţilová, PhD.,
prof. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.,
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Povinné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02S5001W
02S5004W
02S5005W
02S5002W
02S5003W





02S5006W

Medzikulturálna komunikácia
Metodológia sociálnych vied 1.
Metodológia sociálnych vied II.
Pastorálna sociálna práca
Sociálna filozofia
Občianstvo a občianska
spoločnosť
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
4/0
4/0
4/0
4/0
4/0
8
8
8
8
8
USV
USV
USV
USV
USV
4/0
8
USV
P/C
Kredity
Zabezpečuje
4/0
4/0
4/0
4/0
4/0
8
8
8
8
8
USV
USV
USV
USV
USV
1,2,3
4/0
8
USV
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
4/0
4/0
4/0
4/0
4/0
8
8
8
8
8
USV
USV
USV
USV
USV
1,2,3,
4/0
8
USV
3
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
Študijný predmet
02S5012Y
02S5002Y
02S5003Y
02S5004Y
02S5005Y





02S5006Y

02S5007Y
02S5008Y
02S5010Y
02S5001Y






124
Rezidenciálna sociálna práca
Kultúrna a sociálna antropológia
Cirkev a sekty
Andragogika
Sociológia výchovy
Sociálna realita Rómskej
populácie vo výskumoch
Rétorika
Problematika utečenectva v SR
Psychoonkológia
Politika zamestnanosti
Mikro a makto sociálny projekt
Teória, metódy a metodika
sociálne poráce
Odporúčaný
semester
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
Univerzita tretieho veku
Inštitút Juraja Páleša v Levoči
PRVÝ VŠEOBECNÝ ROČNÍK – predmety všeobecného základu
PP/PVP
Téma
PP
Vybrané kapitoly z teológie 1
PP
Kultúra hovoreného prejavu
PP
Kultúra písaného prejavu
PP
Spoločenská výchova (etiketa)
PVP
Informačno-komunikačné technológie 1
PVP
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
PVP
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
PVP
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
PVP
Hra na hudobnom nástroji (klavír) 1
PP = povinný predmet
PVP – povinne voliteľný predmet
DRUHÝ ROČNÍK – Modul 1 Sociálne vedy
PP/PVP
Téma
PP
Vybrané kapitoly z teológie 2
PP
Psychológia
PP
Filozofia
PP
Antropológia
PP
Právo
PVP
Katolícka sociálna náuka
PVP
Informačno-komunikačné technológie 2
PVP
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
PVP
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
PVP
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
PVP
Hra na hudobnom nástroji (klavír) 2
125
DRUHÝ ROČNÍK – Modul 2 Religionistika
PP/PVP
Téma
PP
Vybrané kapitoly z teológie 2
PP
Dejiny Cirkvi 1
PP
Seminár zo Starého zákona 1
PP
Seminár z Nového zákona 1
PP
Sústredenie zo spirituality 1
PVP
Katolícka sociálna náuka
PVP
Informačno-komunikačné technológie 2
PVP
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
PVP
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
PVP
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
PVP
Hra na hudobnom nástroji (klavír) 2
TRETÍ ROČNÍK - Modul 1 Sociálne vedy
PP/PVP
Téma
PP
Vybrané kapitoly z teológie 3
PP
Psychológia 2
PP
Filozofia 2
PP
Antropológia 2
PP
Právo 2
PVP
Katolícka sociálna náuka 2
PVP
Informačno-komunikačné technológie 3
PVP
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 3
PVP
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 3
PVP
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 3
PVP
Hra na hudobnom nástroji (klavír) 3
126
TRETÍ ROČNÍK - Modul 2 Religionistika
PP/PVP
Téma
PP
Vybrané kapitoly z teológie 3
PP
Dejiny Cirkvi 2
PP
Seminár zo Starého zákona 2
PP
Seminár z Nového zákona 2
PP
Sústredenie zo spirituality 2
PVP
Katolícka sociálna náuka 2
PVP
Informačno-komunikačné technológie 2
PVP
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
PVP
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
PVP
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
PVP
Hra na hudobnom nástroji (klavír) 2
127
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
v Ruţomberku (UPaC)
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ruţomberok, Tel: +421918 337449, E-mail: [email protected],
www.upac.sk
Bankové spojenie: 4320030506/3100Ľudová banka, Ruţomberok
Sme spoločenstvom univerzitných kňazov a študentov, pedagógov a zamestnancov Katolíckej univerzity
v Ruţomberku. Navzájom sa usilujeme byť otvoreným spoločenstvom tým, ţe ţijeme svoju vieru a zároveň
rešpektujeme duchovnú orientáciu kaţdého. Záleţí nám na formácii mysle a ľudského srdca. Prostredníctvom
duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových aktivít ponúkame kvalitnú alternatívu ku komerčným ponukám.
Radi privítame medzi sebou kaţdého, kto chce zmysluplne preţiť čas štúdia na Katolíckej univerzite.
1. Kňazi UPaC:
ThLic. Ing. Jozef Ţvanda
Duchovný správca UPaC
E-mail: [email protected]
Tel.: +421918722142
ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD.
Tel.: +421918 722146
E-mail: [email protected]
Mgr. Dušan Galica
Tel.: +421918 905 593 160
E-mail: dusan.galica@ ku.sk
PaedDr. Róbert Slotka
tel.: +421918 907 259 306
E-mail: [email protected]
2. Koordinátori UPaC:
Mgr. Otília Kočálková
Tel.: +421908 640500
E-mail: [email protected]
Mgr. Miroslav Balšínek (koordinátor pre šport)
Tel: +421918 337458
E-mail: [email protected]
Dobrovoľník: Ján Bodor
3.
Liturgický program – rozpis svätých omší
Kaplnka
FF KU
Po
Ut
St
Št
07.15
12.15
15.15
07.15
12.15
15.15
18.00–
gr.kat.lit
07.15
12.15
15.15
07.15
12.15
15.15
Pi
7.15
12.15
So
08.00
Ne
Kostol sv.
Rodiny –
Rybárpole
Kostol
SJ
ŠD
IKAR
ŠD
RUŢA
Texicom
TRIO
NOVA
19.30
Mládeţní
cka
21.00
18.00
21.00
21.00
21.30
20.30
18.00
prvý
piatok,
pôst. obd.
8.00
21.00
Miesta a časy sv. omší sa vzhľadom na akad. rok a liturgické obdobie menia. Je potrebné sledovať aktuálne
informácie na nástenkách a na www.upac.sk
128
4. Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory
Spovedná miestnosť v UPAC
Pondelok
14:00 – 17:00, 19:00–21:00 Mládeţnícka sv. omša, Kostol SJ
Utorok – Štvrtok
10:00 – 11.30
Piatok
10:00 – 11.30
14:00 – 17:00
Sobota – nedeľa – po sv. omši
Fakulta Zdravotníctva – Pondelok 12:00–13:00
Sakrestia Kaplnky sv. Alberta na KU
(v prípade, ţe je spovedná miestnosť obsadená)
Kostol sv. Rodiny – Rybárpole
½
hodiny
pred
sv.
omšou,
v prvopiatkovom
Internáty KU
½ hodiny pred sv. omšou, prípadne po jej skončení
týţdni
1 hodinu pred sv. omšou, prípadne po jej skončení
Sviatosť zmierenia alebo duchovný rozhovor je moţné prijať aj v iných časoch po osobnom dohovore
s kaplánom.
5. Konzultačné hodiny pre VKT a SZS
Kancelária UPaC
Po 14:00 – 17.00, Ut – Štv 10:00 – 11.30, 14:00 – 17:00, Pia 10:00 – 11.30
6. Najdôleţitejšie termíny duchovných akcií:
AKADEM – stretnutie kresťanskej akademickej mládeţe Slovenska v Ruţomberku
Historický bál v dobových kostýmoch – Katarínska zábava
Duchovná obnova pred Vianocami
Trojdňová adorácia
Duchovná obnova pred Veľkou nocou
Púť študentov, pedagógov a zamestnancov KU do veľkonočného Ríma
Sedliacka veselica
Púť do Santiago de Compostella
11. – 13. 11. 2011
24. 11. 2011
14.12.2011
05. –07. 12. 2011
21.04.2012
03. 04. – 09. 04. 2012
26. 04. 2012
August 2012
7. Program týţdňa v UPaC počas akademického roka 2011/12
Pondelok
10:00 Porada kaplánov a koordinátorov UPaC, 17:00 Stretnutie s tímom UPaC, 19.30 Mládeţnícka svätá omša
v Kostole Povýšenia sv. Kríţa – Kostol SJ, po skončení sv. omše adorácia, modlitba sv. ruţenca, Agapé
v pastoračných priestoroch SJ, diskusie
Utorok
Škola rodiny, Škola duchovného ţivota, sväté omše, stretnutia malých spoločenstiev a iné aktivity na
internátoch, príprava k sviatostiam, Taizé adorácia, Modlitba chvál, športový večer v telocvični, koncerty,
filmový večer, návšteva iných UPC, začiatok Sústrední zo spirituality na PF a ZF
Streda
Diskusné kluby, divadlo, koncerty, diskotéky, plesy, sväté omše na internátoch, stretnutia malých
spoločenstiev, filmový večer, športový večer v telocvični, Alfa – kurz, Beta –kurz
Štvrtok
Upratovanie UPaC, biblické stretko, turistika, plesy, športový večer v telocvični, začiatok Sústrední zo
spirituality na FF
Piatok – Nedeľa
Púte, turistické víkendy, návšteva UPC v iných univerzitných mestách, Sústredenie zo spirituality, filmové
večery
8.
Priestory UPaC
Nachádzajú sa v suteréne PF KU na Hrabovskej ceste a sú tu:
Malá spovedná miestnosť
Čajka – čajovňa s moţnosť vypiť kávu, čaj, prihriať si obed a oddýchnuť si
Kalčetovňa – so stolovým futbalom, biliardom, mini posilňovacie zariadenia
UPAB – veľká multifunkčná spoločenská miestnosť s plazmou, audio a video technikou
Počítačová miestnosť
Kancelária
9. Vaše moţnosti
Milí študenti! Aj vy môţete byť ţivou súčasťou UPAC, môţete krásne a zmysluplne preţiť svoje vysokoškolské
štúdium v Ruţomberku. V UPaC môţete naplno rozvíjať svoje dary a talenty, môţete rásť a pomáhať rásť aj
iným. Veľmi radi Vás medzi nami uvítame, radi Vám ponúkneme aj sluţbu. Príďte medzi nás. Budeme jednou
rodinou.
129
Poţičiavanie bicyklov: V UPaC máme päť kusov trakingových bicyklov, ktoré môţu poslúţiť aj Vám pri
spoznávaní krás prírody v okolí nášho mesta.
Poţičiavanie lyţiarskej výstroje pre zjazdové a beţecké lyţovanie, poţičiavanie saní: Pre zimné športy
máme k dispozícii zjazdové a beţecké lyţe s plným výstrojom, rovnako aj sane. Radi Vám ich poţičiame.
INFORMÁCIE O SÚSTREDENIACH ZO SPRIRITUALITY
V AKADEMICKOM ROKU 2011/ 2012
Sústredenia zo spirituality (SZS ) sú súčasťou študijného programu na Katolíckej univerzite a ich cieľom je
ľudská, duchovná, spoločenská a kultúrna formácia poslucháčov KU.
Na SZS je potrebné si zobrať:
– Sv. Písmo, písacie potreby s poznámkovým blokom, prezuvky, turistické topánky a oblečenie do kaţdého
počasia, spacák!!! (Špania Dolina, Vaţec, Ústie nad Priehradou), index
Doprava:
Spišské Podhradie – Spišská Kapitula – Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka,
Vlak: Ruţomberok –Spišská Nová Ves a potom autobus: Spišská Nová Ves –Spišské Podhradie,
Vaţec – vlak: Rbk – Vaţec
– cieľ cesty – Diecézne mládeţnícke centrum (orientovať sa ku kostolu)
Špania Dolina – autobus: Rbk – BB, BB – Špania Dolina
– cieľ cesty – Diecézne centrum mládeţe
Trlenská Dolina – mestská doprava: Rbk – Biely Potok a potom peši smer Vlkolínec
– cieľ cesty – chata Jezuitov
Ústie nad Priehradou – autobus: Rbk – Trstená, Trstená – Ústie nad Priehradou
– cieľ cesty – Oravské centrum mládeţe
* Autobusové a vlakové spojenia, ceny a zľavy si môţete vyhľadať na stránkach www.cp.sk, www.zoznam.sk a
v sieti Orange 999
Príchod – v prvý deň sústredenia podľa harmonogramu do 16:30 h
Program – určuje vedúci sústredenia
Náklady – 25 eur + náklady na cestovné
Strava – je zabezpečená (raňajky, obed, večera)
Upozornenie:
– na SZS je prísny zákaz poţívania alkoholu a iných omamných látok. Nerešpektovanie má za
dôsledok vylúčenie zo SZS a zápis FX do Abakusu, prípadne iné disciplinárne konanie
– študenti sa rozdelia do skupín podľa abecedy pred SZS
– nebrať si so sebou alkoholické nápoje, skriptá, notebook, MP3 prehrávače či iné rušivé elementy a veci
– zmenu termínu sústredení, príp. uvoľnenie z časti pobytu je potrebné dohodnúť jeden týţdeň pred
odchodom s univerzitným kaplánom, musí byť na to váţny dôvod
– koncom septembra si pozri prípadné zmeny ohľadom SZS na web stránke fakulty alebo univerzitného
pastoračného centra www.upac.sk
130
INFORMÁCIE
O SÚSTREDENIACH ZO SPRIRITUALITY
V AKADEMICKOM ROKU 20011/ 2012
Sústredenia zo spirituality (SZS ) sú súčasťou študijného programu na Katolíckej univerzite a ich cieľom je
ľudská, duchovná, společenská a kultúrna formácia poslucháčov KU.
Na SZS je potrebné si zobrať:
– Sv. Písmo, písacie potreby s poznámkovým blokom, prezuvky, turistické topánky a oblečenie do kaţdého
počasia, spacák!!! (Špania Dolina a Vaţec, Ústie nad Priehradou), index
Doprava:
Vaţec
– vlak: Rbk – Vaţec
– cieľ cesty – Diecézne mládeţnícke centrum– orientovať sa ku kostolu
Špania Dolina – autobus: Rbk – BB, BB – Špania Dolina
– cieľ cesty– Diecézne centrum mládeţe
Trlenská Dolina – mestská doprava: Rbk – Biely Potok a potom pešo smer Vlkolínec
– cieľ cesty– chata Jezuitov
Ústie nad Priehradou – autobus: Rbk – Trstená, Trstená– Ústie nad Priehradou
– cieľ cesty– Oravské centrum mládeţe
* Autobusové a vlakové spojenia, ceny a zľavy si môţete vyhľadať na stránkach www.cp.sk, www.zoznam.sk
a v sieti Orange 999
Príchod – v prvý deň sústredenia podľa harmonogramu do 16:30 h
Program – určuje vedúci sústredenia
Náklady – 25 eur + náklady na cestovné
Strava – je zabezpečená (raňajky, obed, večera)
Upozornenie:
– študenti sa rozdelia do skupín podľa abecedy pred SZS
– nebrať si so sebou alkoholické nápoje, skriptá, notebook, magnetofón, či iné rušivé elementy a veci
– zmenu termínu sústredení, príp. uvoľnenie z časti pobytu je potrebné dohodnúť jeden týţdeň pred
odchodom s univerzitným kaplánom, musí byť na to váţny dôvod
– koncom septembra si pozri prípadné zmeny ohľadom SZS na web stránke fakulty alebo Univerzitného
pastoračného centra
131
Prehľad termínov sústredení zo spirituality v AR 2011– 2012
A. TRLENSKÁ DOLINA
Roč.
Skupina
Dátum
4.
SP– 1.sk
28.2. – 2.3. 2012
2.
PEP– 1. sk
6. – 9.3. 2012
1.
SP– 1. sk
10.– 13.4. 2012
4.
Špec. P– 1. sk
17. – 20. 4. 2012
2.
SP– 1. sk
24. – 27. 4. 2012
132
B. ŠPANIA DOLINA
Roč.
Skupina
Dátum
2.
VuFi, ChIn, HuCiH,
HuNj, HuKL, InAj,
MaHu, MaFy, MaSj,
VuAj, In
27.– 30.9. 2011
2.
BiGe, BiHu, BiMa, BiFi,
GeVu, HuOrg, HuSj,
HuAj, InHi, InHu, InNj
11. – 14.10. 2011
1.
PEP– 1.sk
25. –28.10. 2011
1.
GeIn, GeFi, GeSj, HuSj
8.– 11.11.2011
1.
BiNv, GeNv, InNv, NvSj,
HuNv, MaNv, NvVu NvAj
20.– 23.3. 2012
2.
SP– 3. sk
24.– 27.4. 2012
C. VAŢEC
Roč.
2.
Skupina
D. ÚSTIE NAD PRIEHRADOU
Dátum
BiNv, GeNv, InNv, NvSj,
HuNv, MaNv, NvVu NvAj
18.– 21.10. 2011
1.
PEP (3.sk– 18), InSj,
MaFi, VuHi, VuNj, Vu
25. –28.10. 2011
1.
VuFi, ChIn, HuCiH,
HuNj, HuKL, InAj,
MaHu, MaFy, MaSj,
VuAj, In
15. –18.11. 2011
1.
BiGe, BiHu, BiMa, BiFi,
GeVu, HuOrg, HuSj,
HuAj, InHi, InHu, InNj
22. –25.11. 2011
1.
BiCh, BiAj, BiNj, FyNj,
BiSj, GeHi, GeAj,GeMa,
GeFy, MaIn
7. – 10.2. 2012
4.
GeAj, GeHu, GeIn,
GeNj, GeHi, GeFi, HuAj,
HuNj, HuCIH, HuKL,
NvIn, NvVu
14. – 17.2. 2012
4.
InSj InAj, InHu, MaGe,
MaHu, MaIn, MaFi,
VuFi,
21. –24.2. 2012
Roč.
Skupina
Dátum
2.
BiCh, BiAj, BiNj, FyNj,
4.– 7. 10. 2011
BiSj, GeHi, GeAj,GeMa,
GeFy, MaIn
1.
PEP– 2.sk
25. –28.10. 2011
4.
SP– 3.sk
28.2.– 2.3. 2012
2.
SP (DK)
6.– 9.3. 2012
2.
PEP– 2.sk
13. – 16. 3. 2012
1.
SP– 3. sk
10.– 13.4. 2012
BiGe, BiHu, BiVu, BiCh,
HuSP, HuNv, MaNv,
NvGe
4.
SP– 2.sk
28.2.– 2.3. 2012
1.
SP (DK)
6.– 9.3. 2012
2.
PEP (3.sk– 18), InSj,
MaFi, VuHi, VuNj, Vu
13. – 16. 3. 2012
4.
PEP, HuCIH
20.– 23.3. 2012
1.
SP– 2.sk
10.– 13.4. 2012
4.
Špec. P– 2. sk
17. – 20. 4. 2012
2.
SP– 2.sk
24.– 27.4. 2012
133
Študijný poriadok Katolíckej univerzity
v Ruţomberku
Študijný poriadok Katolíckej univerzity v Ruţomberku sa vydáva ako vnútorný predpis v súlade s § 15 ods. 1 písm. b) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona
o VŠ").
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Tento študijný poriadok vymedzuje základné práva, povinnosti a ustanovenia, podľa ktorých sa uskutočňuje štúdium
na Katolíckej univerzite v Ruţomberku (ďalej len „KU" alebo „univerzita") a to vo všetkých jeho stupňoch a formách.
(2) Študijný poriadok je záväzný pre študentov všetkých stupňov a foriem, ktorí na KU študujú akreditované študijné
programy, vrátane študentov spoločných študijných programov a študentov, ktorí sú na KU na mobilite, ako aj pre
vysokoškolských učiteľov a odborných pracovníkov, ktorí štúdium na KU zabezpečujú a organizujú:
Článok 2
Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie
(1) Na KU má právo študovať zvolený študijný program kaţdý, kto splní základné podmienky prijatia na štúdium stanovené
§ 56 zákona o VŠ a ďalšie podmienky určené univerzitou alebo fakultou, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.
(2) KU prijíma uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov (§ 55 ods. 6 zákona o VŠ).
(3) Za prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania na fakulte zodpovedá dekan.
(4) O počte prijímaných študentov na fakulte rozhoduje akademický senát fakulty, na ktorej sa štúdium uskutočňuje. O počte
študentov na jednotlivé študijné programy uskutočňované na fakulte rozhoduje dekan po vyjadrení vedúcich katedier.
(5) Rektor, ak sa študijný program uskutočňuje na univerzite, alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte,
zverejňuje oznámením najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom
sa má štúdium začať, podmienky pre prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov a študijného programu podľa
§ 53 ods. 3 zákona o VŠ. Pri ostatných študijných programoch zverejňuje podmienky pre prijatie na štúdium najneskôr
dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.
(6) Obsahom oznámenia je : termín podávania prihlášok, podmienky prijatia na štúdium, termín a spôsob overovania ich
splnenia, plánovaný počet prijímaných uchádzačov na príslušný študijný program. Ak je súčasťou overovania schopností
na štúdium prijímacia skúška, obsahom oznámenia sú aj informácie o forme a rámcovom obsahu prijímacej skúšky, ako aj
o spôsobe vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky.
(7) Podmienky prijatia a ďalšie uvedené náleţitosti musia byť zverejnené na úradnej výveske a hromadným prístupom
k informáciám (§ 4 ods. 2 Zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov) na webovej stránke univerzity alebo fakulty.
(8) Na kaţdý študijný program uskutočňovaný na fakulte môţe uchádzač podať len jednu prihlášku.
(9) Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte. O prijatí
prihlášky doručenej po termíne rozhoduje dekan.
(10) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môţe k prihláške. pripojiť ţiadosť, na základe ktorej sa v spolupráci s fakultným
koordinátorom pre študentov. so špeciálnymi vzdelávacími potrebami určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania
s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie uchádzača.
(11) Prijímacie konanie sa pre uchádzača začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na univerzite alebo fakulte,
ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Univerzita alebo fakulta môţe umoţniť zaregistrovanie prihlášky aj
v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu v akademickom informačnom systéme.
(12) Ak prihláška nie je riadne vyplnená alebo ak neobsahuje potrebné prílohy, univerzita alebo fakulta uchádzača vyzve, aby
nedostatky v stanovenej lehote odstránil. Ak ich uchádzač neodstráni, prihláška sa povaţuje za neplatnú.
(13) Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, prijímacie konanie riadi prijímacia komisia, ktorou je vedenie fakulty. Ak je
súčasťou prijímacieho konania prijímacia skúška, riadi ju skúšobná komisia, ktorá je najmenej 3–členná a ktorú menuje
dekan.
(14) Kritériá pre prijatie musia byť stanovené tak, aby bolo moţné sa presvedčiť o vedomostiach a schopnostiach uchádzačov
objektívne.
134
(15) Pred začiatkom prijímacej skúšky alebo jej časti sa overuje totoţnosť uchádzača podľa občianskeho preukazu alebo iného
dokladu totoţnosti (cestovný pas).
(16) Uchádzačom o štúdium, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, univerzita, alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje
na fakulte, umoţní vykonať prijímacie skúšky primerane ich postihnutiu.
(17) O priebehu prijímacej skúšky kaţdého uchádzača sa vedie zápis, ktorý je súčasťou spisu o prijímacom konaní. V závislosti
od formy prijímacej skúšky je súčasťou tohto spisu aj:
a) vypracovaný a vyhodnotený písomný test s uvedením výsledku (získaného počtu bodov) a podpísaný osobou, ktorá test
hodnotila,
b) záznam o ústnej skúške, ktorá obsahuje otázky poloţené uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov
skúšobnej komisie,
c) záznam o talentovej alebo praktickej skúške, ktorý obsahuje úlohy zadané uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum
a podpisy členov skúšobnej komisie.
(18) Hodnotenie písomných testov príp. písomných prác musí byť anonymné, t. j. osoba, ktorá ich hodnotí, nesmie vedieť,
ktorý uchádzač o štúdium príslušný test alebo prácu písal.
(19) Dekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku uchádzača alebo jej časť, ak zistí, ţe uchádzač sa dopustil
podvodu alebo konania, ktoré je v rozpore s pravidlami vyhlásenými na začiatku prijímacej skúšky. Výsledky prerušenej
prijímacej skúšky tohto uchádzača sa nehodnotia a jeho prijímacia skúška sa povaţuje za neúspešnú.
(20) O prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte rozhoduje dekan.
(21) Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania musí byť uchádzačom oznámené písomne do 30 dní od overenia splnenia
podmienok prijatia na štúdium. Rozhodnutie musí obsahovať: výrok, odôvodnenie a poučenie o moţnosti uchádzača podať
ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie sa posiela uchádzačovi do vlastných rúk. Ak nie je známe miesto pobytu
uchádzača, rozhodnutie sa vyvesí na úradnú vývesku fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa povaţuje za deň
doručenia (§ 58 ods. 7 zákona o VŠ).
(22) Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom konaní.
(23) Na rozhodovanie o prijatí na štúdium sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov.
(24) Uchádzač môţe do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podať dekanovi fakulty ţiadosť
o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Dekan môţe sám zmeniť pôvodné rozhodnutie, ak zistí, ţe
bolo vydané v rozpore so zákonom alebo s vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami prijatia
na štúdium. Inak postúpi ţiadosť do 15 dní odo dňa jej doručenia rektorovi spolu s pripojeným spisovým materiálom
uchádzača.
(25) Rektor môţe pôvodné rozhodnutie dekana zmeniť, ak zistí rozpor so zákonom alebo vnútornými predpismi univerzity alebo
fakulty alebo s podmienkami prijatia na štúdium. Inak ţiadosť zamietne a potvrdí pôvodné rozhodnutie. Rozhodnutie
rektora musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie, ţe proti rozhodnutiu nie je moţné podať ţiadosť o preskúmanie.
(26) Ak rozhodnutie o neprijatí na štúdium vydal rektor, môţe sám ţiadosti vyhovieť, ak zistí, ţe bolo vydané v rozpore
so zákonom alebo s vnútorným predpisom univerzity alebo s podmienkami prijatia na štúdium. Inak postúpi ţiadosť
Akademickému senátu KU. Akademický senát KU môţe pôvodné rozhodnutie zmeniť, ak zistí rozpor so zákonom alebo
vnútornými predpismi univerzity alebo s podmienkami prijatia na štúdium. Inak ţiadosť zamietne a potvrdí pôvodné
rozhodnutie.
(27) Odpoveď ţiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia jeho ţiadosti o preskúmanie
rozhodnutia o neprijatí na univerzitu alebo fakultu.
(28) Neprijatí uchádzači majú právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania a to najneskôr do 10 dní
od doručenia rozhodnutia o neprijatí. Pod nahliadnutím sa rozumie, ţe uchádzač môţe za prítomnosti osôb poverených
dekanom fakulty dokumentáciu čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy. Ak uchádzač zistí, ţe došlo k omylu pri
vyhodnocovaní alebo pri určovaní výsledného počtu získaných bodov, oznámi túto skutočnosť osobe, ktorá je z poverenia
dekana prítomná pri nahliadnutí, a uvedie ju aj v ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
(29) Dekan preskúma námietky uchádzača vznesené počas nahliadania do materiálov alebo uvedené v ţiadosti o preskúmanie
rozhodnutia. Ak sa preukáţe, ţe uchádzač bol poškodený chybou zo strany fakulty, dekan v spolupráci so skúšobnou
komisiou je povinný nedostatok odstrániť a zaradiť uchádzača do poradovníka podľa opraveného počtu dosiahnutých
bodov. O vykonaní tejto zmeny v dokumentácii prijímacieho konania je nutné vypracovať písomný záznam podpísaný
členmi skúšobnej komisie. Ak je uchádzač po opravení počtu bodov zaradený medzi tých, ktorí spĺňajú podmienky pre
prijatie na príslušný študijný program, dekan zmení pôvodne rozhodnutie a uchádzača na štúdium príjme.
(30) V prípade celoţivotného vzdelávania sa prijímacia skúška spravidla nekoná. Rektor, alebo dekan fakulty, ak sa vzdelávanie
uskutočňuje na fakulte, však môţe prijatie na toto štúdium podmieniť jej úspešným vykonaním. Môţe tieţ obmedziť počet
prijatých uchádzačov napr. z kapacitných dôvodov.
135
Článok 3
Zápis na štúdium
(1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Ak sa študijný program
uskutočňuje na fakulte, termín, miesto a spôsob zápisu študentov stanovuje fakulta a zápis organizuje študijné oddelenie
fakulty.
(2) Univerzita, alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, má právo ţiadať od prijatých uchádzačov
informáciu, či sa na štúdium zapíšu. Uchádzač je povinný túto informáciu poskytnúť najneskôr do začiatku akademického
roka. Ak prijatý uchádzač v poţadovanej lehote neodpovie alebo odpovie záporne, zaniká mu právo na zápis. V takom
prípade rektor, alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší
uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na
štúdium.
(3) Študent v prvom roku štúdia kaţdého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť zápisu na štúdium v termíne určenom
univerzitou, alebo fakultou, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte. Študenta v ďalších rokoch štúdia môţe zapísať
zástupca na základe plnej moci.
(4) V prípade študijných programov uskutočňovaných na fakulte ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia
štúdia alebo sa nedostaví na opätovný zápis po prerušení štúdia a nepoţiada o povolenie zápisu v náhradnom termíne,
fakulta písomne vyzve študenta na dostavenie sa k zápisu v lehote 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
(5) Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepoţiada o predlţenie tejto lehoty zo zdravotných dôvodov, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo opätovne zapísať, sa povaţuje
za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.
(6) Pri zápise si študent sám určuje, akú časť povinností predpísaných študijným programom a ustanovených v odporúčanom
študijnom pláne chce absolvovať v danom akademickom roku, avšak tak, aby po splnení poţadovaných podmienok mohol
postúpiť do ďalšej časti štúdia alebo skončiť štúdium. Zodpovednosť za úplnosť zápisu nesie študent.
(7) O zápise urobí príslušné študijné oddelenie záznam v evidenčnej dokumentácii študenta, prípadne vyhotoví a potvrdí
študentovi protokol o zápise. Potrebné údaje uvedie v súlade s § 73 ods. 3 zákona o VŠ aj do registra študentov.
(8) Súčasťou zápisu je aj validácia preukazu študenta. Vydávanie a validáciu preukazov zabezpečuje Ústav informačných a komunikačných technológií KU.
Článok 4
Formy a metódy štúdia
(1) Na KU sa uskutočňujú bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v dennej alebo externej forme.
(2) Bakalárske a magisterské študijné programy v oboch formách štúdia (denná, externá forma) sa môţu uskutočňovať
prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou.
(3) KU organizuje aj celoţivotné vzdelávanie, ktoré sa spravidla uskutočňuje na fakulte. Jednou z foriem záujmového
vzdelávania je štúdium na Univerzite tretieho veku, ktoré upravuje vnútorný predpis (Smernica rektora o Univerzite
tretieho veku).
(4) Bakalársky študijný program trvá tri roky a ukončuje sa štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba bakalárskej práce.
Absolvent po ukončení získava akademický titul "bakalár” (skr. "Bc.").
(S) Magisterský študijný program nadväzuje na bakalársky študijný program. Trvá dva roky a ukončuje sa štátnou skúškou,
ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce. Absolventi magisterského štúdia získavajú akademický titul "magister"
(skr. "Mgr.”
(6) Štandardná dĺţka štúdia študijného programu podľa § S3 ods. 3 zákona o VŠ je najmenej 5 a najviac 6 rokov.
(7) Ak sa študijný program prvého alebo druhého stupňa alebo študijný program podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ uskutočňuje
na fakulte, na písomnú ţiadosť študenta a po súhlasnom vyjadrení vedúceho katedry/katedier, na ktorej organizačne
pôsobí garant/garanti študijného programu, môţe dekan zmeniť metódu štúdia z prezenčnej na dištančnú alebo
kombinovanú. Túto zmenu môţe povoliť dekan iba v odôvodnených prípadoch, akými sú najmä: študentky – matky
s deťmi do 3 rokov, vrcholoví športovci, preukázateľné váţne rodinné, zdravotné a sociálne dôvody, štúdium v zahraničí,
realizovanie časti štúdia na inej vysokej škole alebo fakulte. Ţiadosti o dištančnú a kombinovanú metódu na príslušný
akademický rok alebo semester sa predkladajú na študijné oddelenie fakulty spravidla pred začiatkom semestra.
Článok 5
Práva a povinnosti študentov
(1) Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom KU zápisom na študijný program vysokoškolského štúdia, ktorý sa
uskutočňuje na univerzite alebo jej fakulte.
136
(2) Študent má právo najmä:
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu,
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil všetky povinnosti určené študijným programom alebo
študijným poriadkom,
d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom alebo študijným programom zvoliť
si tempo štúdia, poradie absolvovaných jednotiek študijného programu pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti
a zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi,
e) uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí,
f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy,
g) zúčastňovať sa na zakladaní a činnosti nezávislých zdruţení pôsobiacich na akademickej pôde v súlade s právnymi
predpismi,
h) vyjadrovať sa aspoň raz ročne o kvalite výučby a učiteľov formou anonymného dotazníka,
i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,
i) na informačné a poradenské sluţby súvisiace so štúdiom a moţnosťou uplatnenia absolventov v praxi,
k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona o VŠ, rozhodnúť sa, v ktorom študijnom
programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné štúdium nárok,
I) za podmienok určených v študijnom poriadku zmeniť študijný program v rámci toho istého študijného odboru alebo
kombinácie študijných odborov,
m) na podanie sťaţnosti dekanovi fakulty alebo rektorovi a na jej vybavenie, pričom prijímanie, evidenciu, prešetrovanie,
vybavovanie sťaţností a plnenie opatrení prijatých na nápravu sa uskutočňuje podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o
sťaţnostiach v znení neskorších predpisov,
n) mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch univerzity a jej fakúlt, v študentských samosprávnych orgánoch a v Študentskej rade vysokých škôl"
o) obracať sa s pripomienkami a návrhmi na Študentskú radu KU a zúčastňovať sa na jej verejných zasadnutiach.
(3) Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy o ochrane zdravia pri práci.
(4) Študent je povinný najmä:
a) dodrţiavať vnútorné predpisy KU a jej súčastí,
b) chrániť a hospodárne vyuţívať majetok, prostriedky a sluţby KU,
c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom, a to výlučne a priamo univerzite alebo fakulte, na ktorej je zapísaný,
v termíne ich splatnosti, resp. po zamietnutí ţiadosti podľa § 92 ods. 16 zákona o VŠ a najneskôr v lehote do 15 dní
od doručenia novej výzvy na ich zaplatenie; pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,
d) oznámiť univerzite alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný na fakulte, adresu určenú
na doručovanie písomností, resp. zmenu adresy, ako aj skutočnosti dôleţité pre zápis do registra študentov,
e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca univerzity alebo
fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia, alebo súvisiacich s jeho právami
alebo povinnosťami,
f) pri zápise písomne oznámiť univerzite alebo fakulte, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, rozhodnutie,
v ktorom študijnom programe bude študovať bezplatne pri súbeţnom štúdiu.
Článok 6
Akademický rok a jeho organizácia
(1) Akademický rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Štúdium v akademickom roku sa člení na dva semestre.
(2) Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium sa začína začiatkom prvého semestra akademického roka.
(3) Harmonogram nasledujúceho akademického roka určuje rektor po prerokovaní s dekanmi fakúlt a zverejňuje ako záväzný
vnútorný predpis najneskôr 1. marca.
(4) Kaţdý semester sa skladá z výučbovej časti, ktorá trvá 13 týţdňov a pri zdravotníckych študijných programoch
15 týţdňov, a skúškového obdobia, ktoré trvá 6 týţdňov. Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, letný semester
posledného semestra bakalárskeho a magisterského štúdia môţe dekan upraviť iným spôsobom.
(5) Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo spirituality, exkurzie a kurzy, nemôţu sa v zásade konať
v skúškovom období.
(6) Rozvrh sa zostavuje tak, aby umoţňoval študentom absolvovanie povinných predmetov stanovených študijným
programom. Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, za zostavenie a zverejnenie rozvrhov najneskôr týţdeň pred
začiatkom vyučovania v príslušnom semestri zodpovedá dekan.
(7) Študijné programy prvého a druhého stupňa a študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ sú zostavené tak, aby
počet povinných a povinne voliteľných predmetov v týţdni nepresahoval 24 vyučovacích hodín bez predmetov
všeobecného základu. Pri dennej forme štúdia minimálny rozsah priameho kontaktu vysokoškolského učiteľa a študenta
je 18 hodín týţdenne v časti akademického roka, v ktorej prebieha výučba.
137
Článok 7
Kreditový systém
(1) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na KU je zaloţená na kreditovom systéme. Kreditový
systém vyuţíva zhromaţďovanie a prenos kreditov a je zaloţený na transparentnosti výsledkov štúdia a procesov
vzdelávania.
(2) Kaţdý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov a hodnotí sa pomocou klasifikačnej stupnice. Kredity sa
prideľujú na základe pracovného zaťaţenia, ktoré je potrebné na to, aby študenti dosiahli očakávané výsledky štúdia.
Pracovné zaťaţenie vyjadruje objem času, ktorý študenti zvyčajne potrebujú na to, aby ukončili všetky vzdelávacie aktivity
(prednášky, semináre, cvičenia, projekty, prax, samostatné štúdium a skúšky), ktoré sú potrebné na to, aby dosiahli
očakávané výsledky štúdia.
(3) Pracovné zaťaţenie študentov v priebehu akademického roka sa pohybuje na KU v rozmedzí od 1500 do 1800 hodín,
pričom jeden kredit zodpovedá 25 aţ 30 hodinám práce.
(4) Počet kreditov priradený k predmetu zodpovedá počtu kreditov priradenému k jednotkám študijného programu, ktoré
predmet tvoria. Za predmet môţe študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
(5) Štandardná pracovná záťaţ študenta na jeden akademický rok je 60 kreditov, na jeden semester. 30 kreditov. Na absolvovanie bakalárskeho študijného programu musí študent získať aspoň 180 kreditov v predpísanom zloţení. V magisterskom študijnom programe študent musí získať aspoň 120 kreditov v predpísanom zloţení. Pri spojenom prvom
a druhom stupni štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ ak je štandardná dĺţka štúdia 6 rokov, musí študent získať aspoň
360 kreditov v predpísanom zloţení; ak je štandardná dĺţka štúdia 5 rokov, musí získať aspoň 300 kreditov v predpísanom
zloţení.
(6) Zhromaţďovaním kreditov sa rozumie zratúvanie kreditov získaných za úspešné absolvovanie predmetov v čase, v ktorom
bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného programu. Zratúvajú sa kredity získané: v rámci štúdia študijného
programu v prípade jeho riadneho skončenia, v rámci časti štúdia na inej fakulte KU, v rámci časti štúdia na inej vysokej
škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí formálne zabezpečeného náleţitosťami prenosu kreditov.
(7) Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na povinné, povinne voliteľné
a výberové. Predmety sa podľa nadväznosti členia na predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov
(prerekvizít) a predmety bez nadväznosti.
(8) Univerzita alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, určuje pre kaţdý študijný program odporúčaný
študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním splnil študent podmienky pre úspešné ukončenie štúdia
v štandardnej dĺţke vrátane absolvovania odbornej praxe, ak je súčasťou študijného programu. Odporúčaný študijný plán
obsahuje predmety v takej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné, povinne voliteľné, výberové), aby v kaţdej časti
kontroly štúdia boli splnené pravidlá pre pokračovanie v ďalšom období štúdia. Študent si môţe v príslušnom stupni štúdia
zapísať iba predmety určené pre príslušný stupeň.
(9) Pri získavaní kreditov musí študent postupovať tak, ţe bude rešpektovať pomer rozdelenia štúdia na povinné predmety,
povinne voliteľné a výberové predmety.
(10) Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, kontrolu štúdia vykonáva študijné oddelenie fakulty po skončení kaţdého
akademického roka. V prvom ročníku sa kontrola štúdia vykoná po skončení skúškového obdobia zimného semestra.
Predmetom kontroly štúdia sú skúšky, štátne skúšky, ako aj počty kreditov, získané v jednotlivých častiach štúdia.
(11) Na pokračovanie v druhom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov, z toho v prvom semestri minimálne
20 kreditov. Ak za prvý semester štúdia študent získa menej ako 20 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie
poţiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity. Ak za prvý rok štúdia študent získa
menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie poţiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku univerzity. Na pokračovanie v kaţdom ďalšom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov.
Ak študent získa za rok menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie poţiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity.
Článok 8
Hodnotenie študijných výsledkov
(1) Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä priebeţnou kontrolou počas
výučbovej časti štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referáty a pod.)
a skúškou za dané obdobie štúdia.
(2) Formy hodnotenia a ich podiel na celkovom hodnotení štúdia predmetu sú uvedené v informačnom liste predmetu.
138
(3) Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou na základe celkovej percentuálnej úspešnosti študenta vo všetkých formách
hodnotenia študijných výsledkov v rámci predmetu podľa nasledujúcej klasifikačnej stupnice:
Klasifikačná stupnica
Percentuálny
Klasifikačný stupeň odráţa
Klasifikačný stupeň
zisk
výsledky
100–93 %
Vynikajúce
A (výborne) = 1
92–85 %
Nadpriemerné
B (veľmi dobre) =1,5
84–77 %
Priemerné
C (dobre) = 2
76–69 %
Prijateľné
D (uspokojivo) = 2,5
68–60 %
Spĺňajúce minimálne kritériá
E (dostatočne)= 3
59–0 %
Nespĺňajúce minimálne kritériá
FX (nedostatočne) =4
(4) Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta sa pouţíva váţený študijný priemer. Vypočíta sa tak, ţe za hodnotené obdobie sa študentovi spočítajú súčiny kreditového ohodnotenia a numerickej hodnoty známky za všetky zapísané
predmety a vydelia sa súčtom kreditov dosiahnutých za dané obdobie.
(5) Vypracovanie záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) sa povaţuje za predmet, hodnotí sa klasifikačným
stupňom a prideľujú sa mu kredity. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.
(6) Obhajoba záverečnej práce a štátna skúška nie sú predmetmi a za ich absolvovanie sa kredity neprideľujú. Hodnotia sa
klasifikačnými stupňami A aţ FX.
(7) Ak sa štátna skúška skladá z viacerých častí, kaţdá časť sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom A aţ FX.
(8) Celkový výsledok štátnych skúšok sa stanoví ako priemer známok z jednotlivých častí takto: A – priemer do 1,25 vrátane,
B – priemer od 1,26 do 1,75 vrátane, C – priemer od 1,76 do 2,25 vrátane, D – priemer od 2,26 do 2,75 vrátane,
E – priemer od 2,76 do 3,00 vrátane.
(9) Celkové hodnotenie štúdia študijného programu sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných študijným
programom vrátane vykonania štátnych skúšok. Vyjadruje sa stupňami: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel.
(10) Pri úspešnom vykonaní štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce sa stupňom "prospel s vyznamenaním" hodnotí
študent, ak jeho váţený študijný priemer za celé štúdium je najviac 1,30 vrátane a vo všetkých častiach štátnej skúšky bol
klasifikovaný len známkami A alebo B v riadnom termíne, pričom počet hodnotení známkou A nesmie byť menší ako počet
hodnotení známkou B. V ostatných prípadoch sa hodnotí stupňom "prospel".
(11) Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom FX, celkové hodnotenie štátnej skúšky je "neprospel".
Článok 9
Zápis a absolvovanie predmetov
(1) V prvom roku bakalárskeho štúdia si študent musí zapísať predmety v celkovej hodnote najmenej 60 kreditov. V ďalších
rokoch štúdia si musí zapísať predmety v celkovej hodnote najmenej 40 kreditov. V poslednom roku štúdia si môţe zapísať
aj menší počet kreditov, ak mu tento počet kreditov postačuje na skončenie štúdia študijného programu.
(2) V jednom roku si študent môţe zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 90 kreditov. Do tohto počtu kreditov sa
nezapočítavajú kredity za predmety, ktoré sú po zápise študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas
predchádzajúceho štúdia.
(3) Zamietnuť študentovi prihlásenie na predmet vyučovaný na fakulte/univerzite je moţné len z dôvodu neabsolvovania
podmieňujúcich predmetov, ak je táto nadväznosť stanovená v informačnom liste predmetu, ďalej v prípade vylučujúcich
predmetov a z kapacitných dôvodov.
(4) Pri zapisovaní predmetov sa uprednostňujú študenti, pre ktorých je predmet povinný a študenti iných vysokých škôl,
ktorým absolvovanie predmetu ukladá zmluva o štúdiu.
(5) Študenti iných fakúlt KU sa môţu prihlásiť na povinne voliteľné predmety za rovnakých podmienok ako študenti danej
fakulty. Študenti iných vysokých škôl sa môţu prihlásiť na predmet na KU len na základe zmluvy o štúdiu.
139
(6) Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený stupňom FX, si
študent môţe zapísať počas štúdia ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku. Ak v nasledujúcom akademickom
roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie poţiadaviek,
ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku KU.
(7) Povinne voliteľný predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený stupňom FX, si študent môţe
zapísať ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku alebo si môţe zapísať namiesto neho iný povinne voliteľný
predmet. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude
vylúčený zo štúdia pre nesplnenie poţiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku KU.
(8) Výberový predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si študent môţe zapísať ešte raz a to v nasledujúcom akademickom
roku alebo si môţe zapísať namiesto neho iný výberový predmet. Ak študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si
zapísať ţiadny výberový predmet.
(9) Študent môţe do dvoch týţdňov od začiatku výučbovej časti semestra (zimného/letného) poţiadať študijné oddelenie
o zrušenie zapísaného povinného predmetu v prípade, ţe výučba predmetu bola zrušená univerzitou alebo fakultou, alebo
v predchádzajúcom semestri neabsolvoval úspešne predmet, ktorý tvorí prerekvizitu predmetu, zapísaného v nasledujúcom semestri. V prípade kolízie v rozvrhu povinne voliteľného predmetu študent poţiada študijné oddelenie o zrušenie
zapísaného povinne voliteľného predmetu elektronickou poštou do dvoch týţdňov od začiatku výučbovej časti semestra.
(10) Okrem výučby podľa študijného plánu v študijnom programe poskytujú vysokoškolskí učitelia individuálne konzultácie
študentom v rozsahu minimálne dve vyučovacie hodiny týţdenne. Individuálne konzultácie nenahrádzajú výučbu.
(11) Konkrétne termíny, čas a miesto konania skúšok musí byť zverejnený v akademickom informačnom systéme najneskôr
jeden týţdeň pred začiatkom skúškového obdobia v príslušnom semestri. Termíny skúšok musia byť v primeranom
mnoţstve a rozptyle (minimálne tri termíny, jeden na začiatku, jeden v strede a jeden na konci skúškového obdobia). Na
zverejňovanie termínov skúšok a na prihlasovanie na skúšku sa pouţíva elektronická forma prostredníctvom akademického
informačného systému.
(12) Ak sa študent nemôţe dostaviť na skúšku, môţe' sa z nej odhlásiť v akademickom informačnom systéme najneskôr jeden
deň pred konaním skúšky. Ak tak študent neurobí a ani sa najneskôr v deň konania skúšky neospravedlní u skúšajúceho,
skúška sa hodnotí klasifikačným stupňom FX.
(13) Ak študent odstúpi z písomnej alebo ústnej časti skúšky po jej začiatku, alebo ak závaţným spôsobom poruší pravidlá
na získavanie kreditov a dopustí sa podvádzania, výsledok skúšky je hodnotený stupňom FX.
(14) Ak študent získal z predmetu hodnotenie FX, tak v danom akademickom roku má len jeden opravný termín.
(15) Celkové hodnotenie predmetu zapíše skúšajúci do akademického informačného systému v termíne stanovenom univerzitou
alebo fakultou, najneskôr však 3 pracovné dni po konaní skúšky.
(16) V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade posledného pokusu študenta o úspešné absolvovanie opakovane zapísaného
predmetu, má študent i skúšajúci učiteľ právo písomne poţiadať dekana fakulty o komisionálne vykonanie skúšky. Komisia
má minimálne 4 členov, ktorých menuje dekan na návrh vedúceho katedry, ktorá predmet zabezpečuje. Členom komisie je
aj pôvodne skúšajúci učiteľ. Ak študent neprospel na komisionálnej skúške, o ktorú sám poţiadal, nemá nárok na ďalší
opravný termín.
(17) Rektor, alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môţe na základe písomnej ţiadosti študenta povoliť
dištančnú metódu štúdia alebo individuálny študijný plán, ktorý umoţňuje študentovi absolvovať zapísané predmety
v osobitnom reţime z hradiska organizácie štúdia podľa moţností študenta a KU alebo fakulty. Individuálny študijný plán si
zostavuje študent spravidla v spolupráci so študijným poradcom. Rektor, alebo dekan môţe povoliť individuálny študijný
plán najmä zdravotne znevýhodnenému študentovi, pričom sa berie do úvahy miera a rozsah jeho zdravotného
znevýhodnenia.
Článok 10
Uznávanie absolvovaných častí štúdia
(1) Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené: prihláškou na výmenné štúdium, zmluvou
o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia. Uskutočňuje sa v súlade s § 7 Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. a podľa vnútorného
predpisu univerzity (Smernica o organizovaní zahraničných mobilít učiteľov a študentov prostredníctvom programu EÚ LLP
Erasmus na KU v Ruţomberku).
(2) Študent môţe poţiadať dekana fakulty, na ktorej je zapísaný, o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov
a známok, ak čas, ktorý uplynul od ich absolvovania, je kratší ako 5 rokov. V magisterskom štúdiu nemoţno uznať kredity
získané za úspešné absolvovanie predmetu v bakalárskom štúdiu.
Článok 11
Záverečná práca pri prvých dvoch stupňoch štúdia
(1) Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, príslušná katedra zverejní do konca októbra na internetovej stránke fakulty
témy záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa.
140
(2) Študent má právo písomne navrhnúť katedre vlastnú tému a vedúceho záverečnej práce do konca novembra. Vedúci
katedry sa do 30 dní k jeho návrhu písomne vyjadrí. Za schválenie sa povaţuje aj potvrdenie témy vedúcim katedry
v akademickom informačnom systéme.
(3) Študent predposledného ročníka sa elektronicky prihlási u vedúceho záverečnej práce v akademickom informačnom
systéme. Na základe dohody medzi vedúcim záverečnej práce a študentom sa v akademickom informačnom systéme
vyhotoví protokol o zadaní záverečnej práce, ktorý schvaľuje vedúci katedry najneskôr do 31. januára daného
akademického roka.
(4) Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, formálnu úpravu záverečných prác a termín ich odovzdávania určuje
vnútorný predpis fakulty.
(5) Pre účely archivácie študent odovzdáva záverečnú prácu v digitálnej podobe a v tlačenej verzii.
Článok 12
Štátne a rigorózne skúšky
(1) K absolvovaniu vysokoškolského štúdia je nevyhnutné absolvovať štátnu skúšku. Štátne skúšky sa na KU konajú podľa § 63
zákona o VŠ.
(2) Štátna skúška sa môţe skladať z viacerých častí. Časti a predmety štátnej skúšky sú dané študijným programom.
(3) Štátne skúšky majú ústnu, písomnú alebo praktickú formu. Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, formu štátnej
skúšky a tézy z predmetov štátnej skúšky fakulta zverejní najneskôr do začiatku zimného semestra akademického roka, v
ktorom sa štátne skúšky uskutočnia.
(4) Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré určí dekan v súlade s
harmonogramom štúdia a ktoré sa zverejňujú aspoň 6 týţdňov pred ich konaním na internetovej stránke fakulty.
(5) Študent sa prihlási na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného systému najneskôr dvadsaťjeden dní
pred stanoveným termínom štátnej skúšky.
(6) Ak študentovi bránia váţne okolnosti zúčastniť sa na štátnej skúške, vopred alebo najneskôr 3 dni po termíne štátnej
skúšky môţe písomne poţiadať dekana o súhlas s odkladom termínu štátnej skúšky. Neospravedlnená neúčasť na štátnej
skúške sa hodnotí stupňom FX.
(7) Študent môţe štátnu skúšku opakovať dvakrát, a to najneskôr v termíne, ktorým neprekročí štandardnú dĺţku štúdia v
príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania o viac ako dva roky. Opakuje tú časť štátnej skúšky, z ktorej získal
hodnotenie FX. V prípade neúspešnosti na všetkých troch termínoch štátnej skúšky je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie
poţiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku KU.
(8) Študent, ktorý bol z niektorej časti štátnej skúšky hodnotený FX a ktorý neabsolvuje opravný termín štátnej skúšky do
konca príslušného akademického roka, je povinný zapísať sa do ďalšieho roka štúdia. Ďalší rok štúdia za účelom vykonania
štátnej skúšky sa započítava do celkovej doby štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania.
(9) Absolventi magisterského štúdia môţu poţiadať o vykonanie rigoróznej skúšky a obhajobu rigoróznej práce v rovnakom
študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po splnení všetkých
podmienok získavajú akademický titul "doktor filozofie" (skr. "PhDr.") alebo "doktor pedagogiky" (skr. „PaedDr."), V
študijnom programe katolícka teológia sa rigorózne skúšky nekonajú.
Článok 13
Ukončenie štúdia a doklady o ukončení štúdia
(1) Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.
(2) Študent riadne končí štúdium podľa príslušného študijného programu prvého, druhého alebo spojeného prvého a druhého
stupňa, ak:
a) úspešne absolvoval všetky predpísané študijné povinnosti daného študijného programu a získal určený počet kreditov
v predpísanom zloţení ako predpoklad účasti na štátnej skúške,
b) úspešne vykonal štátnu skúšku alebo štátne skúšky predpísané študijným programom – vrátane obhajoby záverečnej
práce.
(3) Dňom riadneho skončenia štúdia je deň splnenia poslednej z podmienok predpísaných na riadne ukončenie štúdia daného
študijného programu.
(4) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium na KU skončí:
a) zanechaním štúdia,
b) prekročením štandardnej dĺţky štúdia o viac ako dva roky, pričom dňom skončenia štúdia je koniec akademického roka,
v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium,
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie poţiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku, alebo
141
vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok, pričom dňom skončenia štúdia je deň, keď rozhodnutie o vylúčení
nadobudlo právoplatnosť,
d) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona o VŠ, ak študent neprijme ponuku univerzity alebo fakulty
pokračovať v štúdiu iného študijného programu, pričom dňom skončenia štúdia je deň, ku ktorému vysoká škola
oznámila zrušenie študijného programu,
e) smrťou študenta.
(5) Prekročenie štandardnej dĺţky štúdia príslušného študijného programu pri zohľadnení celkovej doby štúdia v príslušnom
stupni vysokoškolského vzdelávania alebo súbeţné štúdium vo viacerých študijných programoch v príslušnom stupni
vysokoškolského vzdelávania v jednom akademickom roku alebo v jeho časti má za následok vznik povinnosti študenta
uhradiť KU ročné školné za kaţdý ďalší rok štúdia určené vo vnútornom predpise univerzity.
(6) Dokladmi o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní príslušného akademického titulu sú:
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.
(7) Vysokoškolský diplom je dokument o absolvovaní akreditovaného študijného programu a príslušného študijného odboru
a o udelení akademického titulu. Vydáva ho univerzita. Na vysokoškolskom diplome sa uvádza: meno a priezvisko
absolventa, matričné číslo diplomu, názov univerzity, názov fakulty, názov študijného odboru, názov študijného programu,
akademický titul, podpis rektora a dekana fakulty, ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte, dátum skončenia
štúdia a odtlačok pečiatky vysokej školy. Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri akademickom obrade.
(8) Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o absolvovaní štátnej skúšky, jej súčastiach a jej výsledku. Vydáva ho univerzita
a ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, podpisuje ho dekan.
(9) Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobné údaje o študijných predmetoch absolvovaných v študijnom
programe. Súčasťou dodatku k diplomu je podľa § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 614/2002 Z. 'z. o kreditovom systéme štúdia informácia o systéme vysokého školstva v Slovenskej republike, ktorú
vypracúva a zverejňuje ministerstvo. KU vydáva dodatok k diplomu všetkým absolventom bezplatne v slovenskom
a anglickom jazyku.
(10) Na základe písomnej ţiadosti vydá univerzita absolventovi doklady o ukončení štúdia aj v anglickom jazyku.
Článok 14
Prerušenie štúdia
(1) Prerušenie štúdia študijného programu povoľuje na základe odôvodnenej ţiadosti študenta dekan, ak sa študijný program
uskutočňuje. na fakulte. Ak ide o študijný program uskutočňovaný na univerzite, prerušenie štúdia povoľuje rektor.
(2) Prerušenie štúdia v prvom ročníku je moţné aţ po skončení zimného semestra. Prerušenie štúdia sa vzťahuje na ucelenú
časť štúdia (semester, rok). Ţiadosť o prerušenie štúdia sa adresuje dekanovi fakulty a podáva na študijnom oddelení
najneskôr 3 týţdne pred začatím semestra. O výnimkách v mimoriadnych a nepredvídaných prípadoch (napr. náhle
závaţné zdravotné problémy) rozhoduje dekan fakulty. Rozhodnutie o prerušení štúdia sa doručuje študentovi osobne,
alebo poštou do vlastných rúk.
(3) Študent môţe písomne poţiadať o prerušenie štúdia:
a) najviac na tri akademické roky z dôvodu rodičovskej dovolenky,
b) najviac na dva akademické roky zo zdravotných, alebo iných váţnych osobných dôvodov (po predloţení hodnoverných
dokladov),
c) najviac na jeden rok bez udania dôvodu.
(4) Po uplynutí doby prerušenia sa študent musí dostaviť na opätovný zápis.
(5) Počas prerušenia štúdia študentovi nepatria práva a povinnosti študenta a nie je ani členom akademickej obce.
Článok 15
Zanechanie štúdia
(1) Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zanechanie štúdia študent oznámi písomne dekanovi fakulty.
(2) Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom bolo univerzite alebo fakulte, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte,
doručené písomné vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia.
(3) V prípade zanechania štúdia moţno študentovi, ak o to poţiada, vydať potvrdenie o absolvovaných predmetoch, avšak
vţdy s poznámkou, ţe ide o neukončené štúdium.
(4)
142
Študent, ktorý štúdium zanechal, môţe byť opätovne prijatý na KU len na základe nového prijímacieho konania.
Článok 16
Vylúčenie zo štúdia
(1) Za zvlášť závaţné porušenie povinností v zmysle § 72 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ môţe rektor alebo dekan, ak ide o študenta zapísaného na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte, rozhodnúť o vylúčení zo štúdia.
(2) Študent, ktorý nesplní poţiadavky, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku KU, je vylúčený
zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c, zákona o VŠ.
(3) Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia musí byť písomné. Musí obsahovať: výrok, odôvodnenie, poučenie o moţnosti podať
ţiadosť o jeho preskúmanie, evidenčné číslo, pod ktorým je rozhodnutie evidované, dátum a miesto jeho vydania, úradnú
pečiatku, podpis dekana, resp. rektora. Rozhodnutie musí byť doručené študentovi do vlastných rúk.
(4) Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť.
(5) Študent môţe podať ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia do 8 dní odo dňa jeho doručenia. Ţiadosť sa
podáva orgánu,' ktorý rozhodnutie vydal. Ak je týmto orgánom dekan, môţe sám ţiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť
alebo zrušiť. Ak ţiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi. Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak je v rozpore so
zákonom, alebo vnútorným predpisom KU alebo fakulty, rozhodnutie zmení alebo zruší. Inak ţiadosť zamietne a pôvodné
rozhodnutie potvrdí.
(6) Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia.
(7) Na konanie o preskúmanie rozhodnutia podľa § 72 zákona o VŠ sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov.
Článok 17
Zmena študijného programu
(1) Zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov uskutočňovaných
na fakulte povoľ uje dekan; ak má byť táto zmena uskutočnená medzi fakultami KU, povoľuje ju dekan prijímajúcej
fakulty. Nevyhnutnou podmienkou pre povolenie zmeny študijného programu je úspešné ukončenie ročníka, resp. úspešné
splnenie zapísaných študijných povinností určených pôvodným študijným programom. O zmenu študijného programu je
moţné poţiadať najneskôr do konca júla. Písomná ţiadosť sa adresuje dekanovi. Dekan si k rozhodnutiu môţe vyţiadať
vyjadrenie vedúceho katedry, ktorá príslušný študijný program zabezpečuje. Zmena študijného programu sa uskutočňuje
k termínu zápisu.
(2) Študent môţe poţiadať o výpis výsledkov štúdia podľa § 67 ods. 5 zákona o VŠ.
Článok 18
Doklady o štúdiu
(1) Doklady o štúdiu na KU sú: preukaz študenta,. výpis výsledkov štúdia a záznamník klinickej praxe.
(2) Preukaz študenta je doklad o právnom postavení študenta. Oprávňuje ho uţívať práva a výhody študenta vyplývajúce
zo zákona, vnútorných predpisov univerzity, ako aj práva a výhody vyplývajúce z dohôd školy s inými právnickými
osobami. Preukaz študenta vydáva univerzita študentovi po jeho zápise do registra študentov.
(3) Výpis výsledkov štúdia je doklad, ktorý obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci študijného
programu splnil. Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, vydáva ho fakulta.
(4) Záznamník klinickej praxe je doklad na evidenciu práce študenta študijného programu v zdravotníckom študijnom odbore.
Článok 19
Cena rektora a cena dekana
(1) Rektor na základe návrhu dekana môţe udeliť Cenu rektora spojenú s priznaním štipendia za mimoriadne výsledky
študentovi v dennej forme štúdia, ktorý študuje študijný program prvého stupňa alebo druhého stupňa alebo spojený prvý
a druhý stupeň podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ, za:
a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,
b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta.
Pravidlá pre udeľovanie Ceny rektora určuje Štipendijný poriadok KU.
(2) Dekan môţe udeliť študentovi zapísanému na študijný program uskutočňovaný na fakulte Cenu dekana. Kritériom pre
udelenie Ceny dekana je celkové hodnotenie študijných výsledkov študenta „prospel s vyznamenaním" alebo dosiahnutie
výnimočných výsledkov vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti, resp. v spoločenskej angaţovanosti. Pravidlá pre
udeľovanie Ceny dekana určuje vnútorný predpis fakulty.
143
Článok 20
Systém študijných poradcov
(1) Systém študijných poradcov má za ciel' zefektívniť univerzitný systém štúdia, pomôcť študentom správne sa orientovať
a efektívne si voliť predmety vzhľadom na vlastný študijný plán študenta, na jeho záujmovú orientáciu a vzhľadom na
reálnu situáciu na trhu práce. Má za ciel' aj pomáhať študentom v ich ťaţkostiach pri štúdiu, pri komunikácii s prostredím
a plní aj poradnú funkciu v študentských mobilitách, príp. sprostredkovateľskú funkciu vo výskumne], záujmovej a inej
činnosti.
(2) Študijných poradcov vymenúva z radov vysokoškolských učiteľov a odvoláva rektor alebo dekan, ak má študijný poradca
pôsobiť v rámci fakulty.
(3) Kaţdý študent si môţe zvoliť poradcu zo svojho študijného programu. Poradenská a konzultačná činnosť pedagógov
vyplýva z pracovnej zmluvy.
Článok 21
Konania vo veciach študijných práva povinností študenta
(1) Konanie vo veciach porušenia akademických práv a povinností študenta, ktorý je zapísaný na štúdium študijného programu
na fakulte, prebieha v prvom stupni na fakulte a rozhoduje v ňom dekan. Rektor rozhoduje o Ţiadostiach o preskúmanie
rozhodnutí dekanov.
(2) Konanie vo veci povolenia prerušenia štúdia a uznania predmetov sa začína dňom, keď študent podal písomnú ţiadosť na
vydanie príslušného rozhodnutia. V prípade študijných programov uskutočňovaných na fakulte ak ţiadosť neobsahuje
potrebné údaje na rozhodnutie, dekan vyzve študenta, aby v primeranej lehote ţiadosť doplnil alebo podal nevyhnutné
vysvetlenie. Dekan vydá príslušné rozhodnutie v lehote do 30 dní odo dňa začatia konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava
doba, keď plynula študentovi lehota na doplnenie ţiadosti alebo na podanie vysvetlenia. Ak dekan v lehote do 30 dní
nerozhodne, môţe sa študent domáhať, aby rektor vyslovil povinnosť dekana vo veci konať a rozhodnúť.
(3) Konanie vo veci nesplnenia poţiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku sa začína dňom
vydania rozhodnutia dekana.
(4) Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia v dôsledku nesplnenia poţiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného
poriadku KU sa začína dňom vydania rozhodnutia o vylúčení.
(5) Na konanie a rozhodovanie o študijných právach a povinnostiach študenta sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov
(6) Rozhodnutia vo veciach študijných práv a povinností študenta musia 'byť vyhotovené písomne, musia obsahovať výrok
s odkazom na príslušné ustanovenie vnútorného predpisu a odôvodnenie na základe skutkového stavu, ak tento študijný
poriadok neustanovuje inak. Rozhodnutie musí byť študentovi doručené do vlastných rúk.
(7) Povinnosť univerzity alebo fakulty doručiť rozhodnutie je splnená, ak študent rozhodnutie prevezme alebo hneď, ako ho
pošta vrátila ako nedoručiteľnú zásielku alebo ak doručenie bolo zmarené konaním alebo opomenutím študenta.
Rozhodnutie sa povaţuje za doručené aj v prípade, keď študent prijatie rozhodnutia odmietne.
Článok 22
Doktorandské štúdium
(1)
Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získavanie a prehlbovanie
poznatkov zaloţených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta
k nemu, ktorý je výsledkom jeho vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo umenia.
Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Záverečnou prácou
doktorandského študijného programu je dizertačná práca.
(2)
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium vţdy obsahuje prijímaciu skúšku.
(3)
Štúdium podľa doktorandského študijného programu [ďalej len "doktorandské štúdium") prebieha podľa individuálneho
študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej
skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce ako záverečnej práce.
(4)
Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä z prednášok,
seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce. Vedecká časť
doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia (ďalej len
"doktorand") ktorá sa viaţe na tému dizertačnej práce.
(5)
144
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Štandardná dĺţka štúdia pre doktorandský
študijný program v dennej forme je najmenej 3 roky a najviac 4 roky, v externej forme najviac 5 rokov.
(6)
Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti
súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týţdenne v priemere za akademický rok, v ktorom
prebieha výučba.
(7)
Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa vnútorného
predpisu fakulty, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.
(8)
Na absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent získať aspoň 180 kreditov.
(9)
Absolventom doktorandského štúdia udeľuje KU akademický titul "doktor" ("philosophiae doctor, v skratke "PhD."), ktorý
sa uvádza za menom.
(10) Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej časti doktorandského štúdia udeľuje
akademický titul „licenciát teológie" (v skratke „Thl.ic."). Absolventom doktorandského štúdia v týchto oblastiach sa
udeľuje akademický titul „doktor teológie" (v skratke "ThDr.").
(11) Pravidlá tohto študijného poriadku platia pre doktorandské štúdium primerane, ak nie je ustanovené inak.
Článok 23
Záverečné ustanovenia
(1) Tento Študijný poriadok Katolíckej univerzity v Ruţomberku prerokoval a schválil Akademický senát Katolíckej univerzity
v Ruţomberku 25. júna 2009.
(2) Študijný poriadok KU nadobúda platnosť dňom jeho registrácie na Ministerstve školstva Slovenskej republiky. Je účinný
odo dňa doručenia rozhodnutia Katolíckej univerzite o jeho registrácii Ministerstvom.
(3) Fakulty sú povinné do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Študijného poriadku KU uviesť s ním do súladu
fakultné študijné poriadky. Tie časti fakultných študijných poriadkov, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami Študijného
poriadku KU, sú po uplynutí tejto lehoty neplatné.
(4) Súčasne stráca platnosť Študijný poriadok Katolíckej univerzity v Ruţomberku schválený AS KU dňa 27. septembra 2002.
(5) Zároveň sa zrušujú:
– vnútorný predpis č. 20/10/2002 o študijných poradcoch na KU,
– vnútorný predpis č. 21/10/2002 Zásady organizácie doktorandského štúdia na KU,
– Smernica rektora KU č. 13/1/2002 o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác,
– Smernica rektora KU č. 41/10/2005 o pouţívaní tlačív na diplomy, vysvedčenia, osvedčenia, o ich podpisovaní
a evidovaní,
– vnútorný predpis z dňa 1. 7. 2006 Pokyn rektora KU k zavedeniu multifunkčných preukazov študentov KU.
Ruţomberok 8. júla 2009
145
Študijný poriadok Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ruţomberku
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1.
Študijný poriadok Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ruţomberku (ďalej len PF KU alebo fakulta) je vydaný
ako vnútorný predpis fakulty v zmysle § 33 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V súlade s § 55–68 uvedeného zákona
a s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia upravuje zásady
prijímacieho konania a pravidlá štúdia na fakulte. Študijný poriadok je záväzný pre všetkých študentov a pracovníkov
PF KU.
2.
Na PF KU má právo študovať kaţdý, kto splní základné podmienky pre prijatie na štúdium stanovené zákonom a štatútom fakulty. PF KU môţe určiť pre prijatie na štúdium aj ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.
3.
Fakulta prijíma uchádzačov iba na štúdium akreditovaných študijných programov.
4.
Na základe návrhu dekana o počte prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy uskutočňované
na fakulte rozhoduje AS PF KU. Počty študentov navrhuje dekan PF KU po vyjadrení vedúcich katedier.
Článok 2
Podmienky prijatia na štúdium, prijímacie konanie a zápis na štúdium
1.
Základnou podmienkou prijatia na štúdium prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo na štúdium študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania
2.
Základnou podmienkou prijatia na štúdium druhého stupňa je úspešné absolvovanie študijného programu prvého
stupňa vysokoškolského vzdelávania rovnakého alebo príbuzného študijného programu (§ 53, ods. 1 a 2 zákona). Základnou podmienkou prijatia na tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania je úspešné absolvovanie
študijného programu druhého stupňa alebo stupňa podľa § 53 ods. 3 zákona v rovnakom alebo príbuznom študijnom
programe. Pri všetkých základných podmienkach prijatia na štúdium platí § 2 ods. 5 zákona.
3.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium, termín a spôsob overovania ich splnenia určuje dekan a schvaľuje AS PF.
K ďalším podmienkam prijatia na štúdium patrí aj záväzok uchádzača, ţe bude rešpektovať katolíckeho ducha KU
a jej fakúlt (§ 1 ods. 4 písm. b) zákona131/2002 Z.z. Ján Pavol II., Ex corde Ecclesiae, bod 27).
4.
V prípade celoţivotného, doplňujúceho a rozširujúceho štúdia sa prijímacia skúška spravidla nekoná. Dekan fakulty
môţe prijatie na tieto formy štúdia podmieniť jej vykonaním. Dekan môţe obmedziť počet prijatých uchádzačov, napr. z kapacitných dôvodov.
5.
Návrh obsahovej náplne a poţiadaviek na prijímacie skúšky spolu so zoznamom odporúčanej literatúry vypracujú
príslušné katedry a predloţia ho dekanovi. Z hľadiska obsahu vedomostí poţiadavky na prijímacie skúšky na
bakalársky študijný program musia zohľadňovať obsah úplného stredného vzdelania.
6.
Podmienky pre prijatie na štúdium dekan fakulty zverejňuje oznámením najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku v ktorom sa má štúdium začať, podmienky pre prijatie na
štúdium bakalárskych študijných programov a študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ. Pri ostatných študijných programoch zverejňuje podmienky pre prijatie na štúdium najneskôr 2 mesiace pred posledným
dňom určeným na podanie prihlášok. Obsahom oznámenia je:
– termín podávania prihlášok,
– ďalšie podmienky pre prijatie a spôsob ich overovania,
– rámcový obsah prijímacej skúšky,
– spôsob vyhodnocovania výsledkov,
– plánovaný počet prijímaných uchádzačov.
Podmienky musia byť zverejnené na úradnej výveske a v elektronickej forme na internetovej stránke fakulty.
7.
Za prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania zodpovedá dekan.
8.
Prijímacie konanie sa pre uchádzača začína doručením jeho písomnej prihlášky na PF KU. Uchádzač musí podať
prihlášku v určenom termíne, na predpísanom tlačive a musí ju podpísať. K prihláške je nutné priloţiť doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Výšku poplatku schvaľuje AS PF KU na návrh dekana PF KU. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.
9.
Na kaţdý študijný program uskutočňovaný na fakulte môţe uchádzač podať len jednu prihlášku.
10.
Ak prihláška nie je správne vyplnená alebo neobsahuje predpísané prílohy, tak fakulta vyzve uchádzača, aby nedostatky odstránil v stanovenej lehote. Ak uchádzač v stanovenej lehote ich neodstráni, tak prihláška sa povaţuje
za neplatnú.
11.
Ak je súčasťou prijímacieho konania prijímacia skúška, tak študijné oddelenie PF KU zašle uchádzačovi
pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 28 dní pred termínom konania skúšky, prípadne pred termínom konania jej
prvej časti.
146
12.
Uchádzačom s postihnutím, ktorí majú záujem o štúdium, fakulta umoţní vykonať prijímacie skúšky primerane k ich postihnutiu. V odôvodnených prípadoch môţe fakulta poţiadať takého uchádzača, aby na prijímacie skúšky
prišiel v sprievode svojho osobného asistenta.
13.
Prijímacie konanie riadi prijímacia komisia, ktorou je vedenie fakulty. Prijímacie skúšky riadi skúšobná komisia,
ktorú menuje dekan. Kritériá pre prijatie musia byť stanovené tak, aby bolo moţné objektívne sa presvedčiť
o vedomostiach a schopnostiach uchádzačov.
14. O prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte rozhoduje dekan.
15.
Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania musí byť vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia
podmienok pre prijatie na štúdium. Musí obsahovať: výrok, odôvodnenie, poučenie o moţnosti uchádzača podať ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia a podpis dekana alebo ním povereného prodekana. Rozhodnutie sa doručuje
uchádzačovi poštou alebo osobne. Ak je miesto pobytu adresáta neznáme, rozhodnutie sa vyvesí na úradnú vývesku
fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa povaţuje za deň doručenia. Kópia rozhodnutia o výsledku
prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom konaní.
16.
Uchádzač môţe do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podať dekanovi fakulty
ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia vybavuje
dekan, ktorý môţe sám zmeniť pôvodné rozhodnutie, ak zistí, ţe bolo vydané v rozpore so zákonom alebo
s vnútorným predpisom fakulty alebo s podmienkami pre prijatie na štúdium. V opačnom prípade postúpi ţiadosť
rektorovi. Ten môţe pôvodné rozhodnutie zmeniť, ak zistí rozpor so zákonom alebo s vnútornými predpismi univerzity
alebo fakulty alebo s podmienkami pre prijatie na štúdium. Inak ţiadosť zamietne a potvrdí pôvodné rozhodnutie.
Dekan môţe zmeniť pôvodné rozhodnutie o neprijatí aj v prípade uvoľnenia miesta, ak niektorí prijatí uchádzači
oznámili, ţe nenastúpia na štúdium.
17.
Neprijatý uchádzač má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, a to najneskôr do 10 dní
od doručenia rozhodnutia dekana. Pod nahliadnutím sa rozumie, ţe uchádzač môţe za prítomnosti osôb poverených
dekanom dokumentáciu čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy. Ak uchádzač zistí, ţe došlo k omylu pri
vyhodnocovaní alebo pri určovaní výsledného počtu získaných bodov, tak oznámi túto skutočnosť osobe, ktorá je
z poverenia dekana prítomná pri nahliadnutí, a uvedie ju aj v ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
18.
Fakulta má právo ţiadať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa na štúdium zapíšu. Ak prijatý uchádzač v poţadovanej lehote neodpovie alebo odpovie záporne, zaniká mu právo na zápis.
19.
Termín, miesto a spôsob zápisu študentov stanovuje dekan fakulty a zápis organizuje študijné oddelenie PF KU.
Pri zápise si študent volí predmety v takej celkovej kreditovej hodnote a takej skladbe, aby v kaţdom akademickom roku splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu.
20.
Študent sa musí zúčastniť zápisu kaţdý akademický rok. Študenta, ktorý sa v riadnom termíne nezapísal a ani svoju
neúčasť na zápise písomne neodôvodnil vysoká škola písomne vyzve, aby sa dostavil k zápisu v lehote 10 pracovných
dní od doručenia tejto výzvy. Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani
nepoţiada o predĺţenie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa povaţuje za
deň, v ktorom študent zanechal štúdium. (§ 66 ods. 3, 4.)
Článok 3
Formy a metódy štúdia
1.
Na PF KU sa uskutočňujú bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v dennej a externej forme.
Obidve formy sa uskutočňujú prezenčnou, dištančnou a kombinovanou metódou. Okrem toho fakulta môţe organizovať
celoţivotné vzdelávanie a rozširujúce a doplňujúce štúdium.
2.
Externá forma štúdia sa realizuje spravidla vo vybraných študijných programoch, ktorá však nemusí byť uskutočňovaná kaţdý akademický rok. Ak je v študijnom programe zapísaných menej ako 10 študentov externej
formy, tak externí študenti navštevujú prednášky, cvičenia a semináre spolu s dennými študentmi v obmedzenom
rozsahu – spravidla 1/3. Vedúcemu katedry predstavia návrh časového harmonogramu svojej účasti na výučbe,
ktorý vedúci schváli alebo po vzájomnej konzultácii upraví.
3.
Bakalársky študijný program trvá spravidla tri roky, ukončuje sa štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba
záverečnej (bakalárskej) práce. Absolvent získava akademický titul „bakalár“ (so skratkou „Bc.“).
4.
Magisterský študijný program nadväzuje na bakalársky študijný program. Ukončuje sa štátnou skúškou, ktorej
súčasťou je obhajoba záverečnej (diplomovej) práce. Absolventi magisterského štúdia získavajú akademický titul
„magister“ (skr. „Mgr.“).
5.
Absolventi magisterského štúdia môţu poţiadať o vykonanie rigoróznej skúšky a obhajobu rigoróznej práce v rovnakom alebo príbuznom odbore. Po splnení všetkých podmienok získavajú akademický titul „doktor pedagogiky“
(skr. „PaedDr.“), resp. „doktor filozofie (skr. „PhDr.“). Rigorózne skúšky sa vykonávajú podľa príslušných smerníc
rektora KU a dekana fakulty.
6.
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Denné štúdium je 3-ročné, externé
5-ročné.
Absolventom sa udeľuje akademický titul „doktor“ [philosophiae doctor] (skr. „PhD.“). Doktorandské štúdium sa
vykonáva podľa príslušných smerníc rektora KU a dekana fakulty.
147
7.
Celoţivotné a rozširujúce vzdelávanie poskytuje občanom ďalšie vzdelávanie potrebné na rozšírenie špecializácie.
Neumoţňuje im získať nový titul. Po absolvovaní všetkých predpísaných študijných povinností sa študent môţe
prihlásiť na štátnu skúšku. Pri celoţivotnej forme štúdia účasť na prednáškach nie je povinná, na cvičeniach
sa vyţaduje 1/3 prezencie a zvyšok sa nahrádza individuálnou prácou študenta.
8.
Na základe písomnej ţiadosti študenta v odôvodnených prípadoch môţe dekan fakulty povoliť dištančnú metódu
štúdia a individuálny harmonogram hodnotenia študijných výsledkov, ktorá nahrádza priamy kontakt učiteľa so
študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä
prostredníctvom prostriedkov
zaloţených na vyuţívaní počítačových sietí. Túto zmenu môţe povoliť dekan po porade s vedúcim katedry iba
v odôvodnených prípadoch (napr. študentky – matky s deťmi do 3 rokov, váţne rodinné, zdravotné a sociálne dôvody,
štúdium v zahraničí, vrcholoví športovci). Ţiadosti o dištančnú a kombinovanú metódu na príslušný akademický rok sa
predkladajú na študijné oddelenie v termíne do riadneho zápisu, v prípade ţiadostí o dištančnú a kombinovanú
metódu na letný semester príslušného akademického roka najneskôr tri týţdne pred začiatkom letného
semestra. Študent dištančnej alebo kombinovanej metódy štúdia si dohodne podmienky štúdia s vyučujúcim
v prvom týţdni prednáškového obdobia.
9.
Kaţdý študent má právo uchádzať sa o štúdium na inej fakulte alebo vysokej škole, prípadne v zahraničí. Toto
štúdium povoľuje dekan PF KU. Pokiaľ je štúdium v zahraničí súčasťou študijného programu študenta, štúdium sa mu
neprerušuje.
Článok 4
Akademický rok a jeho organizácia
1.
Akademický rok sa začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Akademický rok sa delí
na dva semestre.
2.
Kaţdý semester sa skladá z výučbovej časti , ktorá trvá 13 týţdňov a skúškového obdobia , ktoré trvá 6 týţdňov.
Letný semester posledného semestra bakalárskeho a magisterského štúdia môţe dekan upraviť iným spôsobom.
3.
Výučba je organizovaná podľa týţdenných rozvrhov, ktoré sú zostavované tak, aby zodpovedali odporúčanému
študijnému plánu. Za riadny priebeh výučby predmetov jednotlivých študijných programov zodpovedajú garanti
spolu s vedúcimi katedier, ktoré výučbu zabezpečujú.
4.
Časový harmonogram akademického roku určuje rektor po prerokovaní s dekanmi fakúlt a zverejňuje ako
záväzný vnútorný predpis najneskôr 1 marca.
5.
Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo spirituality, exkurzie a kurzy, tieto sa v zásade
nemôţu konať v skúškovom období.
6.
Na začiatku akademického roka sú študenti oboznámení s obsahom, náplňou a časovým harmonogramom výučby.
Tieto informácie sú uverejnené v publikácií Informácie o štúdiu na PF KU a na internetovej stránky fakulty.
7.
Študijné programy sú zostavené tak, aby rozsah predpísaných povinných a povinne voliteľných predmetov
nepresahoval
24 vyučovacích hodín týţdenne, pričom sa do tohto počtu nezapočítavajú predmety všeobecného základu.
Minimálny rozsah priameho kontaktu vysokoškolského učiteľa a študenta v dennej forme štúdia je 18 hodín
týţdenne v časti akademického roka, v ktorej sa koná výučba (§ 60 ods. 2).
Článok 5
Predmety a jednotky študijného programu
1.
Študijný predmet (ďalej len predmet) je tvorený jednotkou študijného programu (ďalej JŠP) alebo skupinou
jednotiek
(napr. prednáška a k nej zodpovedajúce cvičenie). Predmety sú povinné, povinne voliteľné a výberové.
2.
Povinné predmety – ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého
študijného programu.
3.
Povinne voliteľné predmety – podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného
programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej
študijným programom.
4.
Výberové predmety – ostatné predmety, ktoré si študent má moţnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na
získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia. Výber takéhoto predmetu môţe byť podmienený
vykonaním dodatočnej skúšky, napr. v prípade voľby umeleckých a cudzojazyčných predmetov.
5.
Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na predmety podmienené úspešným
absolvovaním iných predmetov (prerekvizít) a predmety, ktorých zápis nie je podmienený absolvovaním iného
predmetu.
6.
Základnými formami štúdia sú prednášky, cvičenia, prosemináre, semináre, odborná prax, exkurzie, ročníkové
a záverečné práce, samoštúdium. Účasť študentov na cvičeniach, proseminároch a seminároch je povinná.
7.
Študentom prednášajú profesori, docenti a vybrané kapitoly aj odborní asistenti s akademickým titulom PhD.
Prednášať môţu aj ďalší významní odborníci z praxe.
8.
Cvičenia vedú profesori, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektori a ďalší odborníci. Na cvičeniach sa za aktívnej
účasti študentov precvičujú, prehlbujú a upevňujú vedomosti, rozvíjajú zručnosti a formujú návyky študentov,
potrebné na zvládnutie predmetu.
148
9.
Semináre vedú profesori, docenti, odborní asistenti a ďalší odborníci. Na seminároch sa za aktívnej účasti
študentov teoreticky a metodologicky rozvíja a prehlbuje časť predmetu a podáva sa výklad nových vedeckých
poznatkov.
10.
Exkurziou sa študenti pod vedením učiteľa zoznamujú s aplikáciami, ktoré súvisia so štúdiom.
11.
Konzultácie pomáhajú študentom pri samostatnom štúdiu. Učitelia v nich usmerňujú študentov v oblasti, ktorá sa
týka obsahu a metódy štúdia, metodiky vedeckej a odbornej práce a pod. Konzultáciami sa môţe dopĺňať príprava
študentov na skúšku.
12.
Samostatné štúdium je významná časť štúdia, v ktorej študenti samostatne riešia dané úlohy, študujú odporúčanú literatúru a spracovávajú stanoviská k preberaným otázkam.
13. Študenti sa na cvičeniach a seminároch zúčastňujú spravidla spoločne podľa skupín.
Článok 6
Kredity, ich zhromaţďovanie a prenos
1.
Kaţdý predmet, ktorého absolvovanie sa hodnotí, má v študijnom programe priradený počet kreditov, ktoré študent
získa po jeho úspešnom absolvovaní. Východiskom kreditového ohodnotenia predmetu je jeho hodinový rozsah
a náročnosť, pričom jeden kredit predstavuje 1/60 priemernej záťaţe študenta v priebehu akademického roka. Počet
kreditov priradený k predmetu zodpovedá počtu kreditov priradenému k jednotkám študijného programu a vyjadruje pomernú časť práce študenta potrebnú na jeho úspešné zvládnutie.
2.
Za absolvovaný predmet môţe študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
3.
Zhromaţďovaním kreditov sa rozumie zratúvanie počtu kreditov získaných za úspešné absolvovanie predmetov
v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného programu. Zratúvajú sa počty kreditov
získané v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia, v rámci časti štúdia na inej
fakulte KU, v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí
formálne zabezpečeného náleţitosťami prenosu kreditov.
4.
Štandardná záťaţ študenta na jeden rok je 60 kreditov. Na absolvovanie bakalárskeho študijného programu
(spravidla 3 roky) musí študent získať aspoň 180 kreditov v predpísanom zloţení. V magisterskom študijnom
programe (spravidla 2 roky) študent musí získať aspoň 120 kreditov v predpísanom zloţení.
5.
Počet kreditov za úspešné absolvovanie jednotlivých jednotiek študijného programu sú vopred definované a zverejnené.
6.
Pri tvorbe svojho študijného plánu musí študent postupovať tak, aby rešpektoval pomer rozdelenia štúdia na
povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety.
Článok 7
Zápis predmetov a ich absolvovanie
1.
Zápisom si študent určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom chce absolvovať v nasledujúcom
období štúdia, na ktorý sa zápis vzťahuje (akademický rok).
2.
Zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet môţe študent najneskôr do 2 týţdňov od začiatku vyučovania v danom
semestri, a to písomnou formou na študijnom oddelení, kde sa táto zmena zaznačí do informačného systému
i do výkazu o štúdiu (indexu).
3.
Študent si počas štúdia môţe opakovane zapísať povinný predmet, ktorý absolvoval neúspešne. Po druhom
neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia.
4.
Študent si počas štúdia môţe opakovane zapísať povinne voliteľný predmet, ktorý absolvoval neúspešne,
alebo si namiesto neho môţe zapísať iný povinne voliteľný predmet. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie vybraného povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia.
5.
Študent si počas štúdia môţe opakovane zapísať výberový predmet, ktorý absolvoval neúspešne, alebo si môţe
namiesto neho zapísať iný výberový predmet. Ak študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať
ţiadny výberový predmet.
6.
Fakulta určí pre kaţdý študijný program odporúčaný študijný plán. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby
jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺţky štúdia
zodpovedajúcej študijnému programu.
Článok 8
Hodnotenie študijných výsledkov
1.
Kontrola a hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä priebeţnou
kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy
na samostatnú prácu, semestrálne práce, projekty, referát na seminári a pod.) a semestrálnou skúškou. Podiel
jednotlivých foriem kontrol pri celkovom hodnotení predmetu určujú informačné listy predmetov. Kaţdý predmet
má jeden riadny termín skúšky a jeden opravný. Podmienkou absolvovania predmetov tvorených jednotkami
študijného programu (seminár, cvičenie, prednáška) je úspešné uzavretie seminára alebo cvičenia.
149
2.
S konkrétnymi spôsobmi
dvoch týţdňov výučby. V
oznámiť najmenej týţdeň
seminár, cvičenie), učiteľ
hodnotenie.
kontroly štúdia daného predmetu vyučujúci oboznámi študentov v priebehu prvých
priebehu semestra nemoţno poţiadavky meniť. Konanie písomného testu musí vyučujúci
vopred. V predmete, ktorého výučba sa realizuje viacerými formami (prednáška,
na začiatku semestra oznámi váhu hodnotenia jednotlivých foriem kontroly pre celkové
3.
Splnenie študijných povinností si môţe študent presunúť na nasledujúci akademický rok. Túto skutočnosť je
povinný písomne oznámiť vyučujúcemu najneskôr jeden deň pred posledným termínom skúšky z daného predmetu.
V opačnom prípade platí ustanovenie ods. 8. tohto článku.
4.
Skúšky a ich hodnotenie koná vyučujúci, ktorého predmet si študent zapísal na svojej fakulte, alebo osoba, ktorú
tým vyučujúci poverí, ale po predchádzajúcom súhlase vedúceho katedry.
5.
Skúšky sa konajú v skúškovom období. V ojedinelých prípadoch môţe vyučujúci umoţniť študentovi vykonať skúšku
pred ukončením prednáškového obdobia.
6.
Termíny skúšok určia vyučujúci po dohode so študentmi najneskôr dva týţdne pred začatím skúšobného
obdobia v primeranom mnoţstve a rozptyle (minimálne tri termíny). Študenti sa prihlasujú na skúšky podľa
pokynov vyučujúcich zápisom. Po akceptácii zapísaných študentov skúšajúcim, zapísaní študenti musia byť v určenom
termíne vyskúšaní.
7.
Proti nedostatočnému počtu termínov a proti ich nedostatočnému rozptylu sa môţu študenti odvolať k vedúcemu
katedry alebo k prodekanovi pre vzdelávanie.
8.
Ak sa študent nemôţe dostaviť na skúšku, tak je povinný oznámiť to skúšajúcemu vopred, najneskôr v deň
konania skúšky. Ak tak študent neurobí, tak sa skúška hodnotí klasifikačným stupňom FX.
To isté platí aj pre pedagogickú a inú odbornú prax, ktorá je povinnou súčasťou študijného
programu.
9.
Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou. Známka vyjadruje kvalitu osvojenia si vedomostí alebo zručností
v súlade s cieľom predmetu uvedeným v informačnom liste predmetu.
10.
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov:
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1
B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5
C – dobre (priemerné výsledky) = 2
D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5
E – dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3
FX – nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4
Študent získa kredity za predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým z klasifikačných stupňov od A po E.
11.
Ak študent získal z predmetu hodnotenie FX (4), tak v tom istom akademickom roku sa môţe znova pokúsiť
o jeho úspešné absolvovanie, pričom má len jeden opravný termín.
12.
Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa pouţíva váţený študijný
priemer. Vypočíta sa tak, ţe v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia
podľa ods. 10 pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov
získaných študentom za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váţeného
študijného priemeru započíta známka 4, ak nie je dôvod na jeho vyškrtnutie študijným oddelením. Predmety, ktoré
nie sú hodnotené známkou, sa do výpočtu váţeného študijného priemeru nezahŕňajú.
13.
Pri zverejňovaní študijných výsledkov študentov nie je moţné uviesť ich meno a priezvisko, ale iba príslušný kód
študenta.
14.
Rozhodujúcim dokladom o splnení študijnej povinnosti je zápis v informačnom systéme fakulty. Za bezchybný zápis
do systému je zodpovedný skúšajúci. Reklamáciu zápisu, prípadne nezapísania známky si študent môţe uplatniť
u skúšajúceho. Ak nenastane náprava, tak študent sa môţe obrátiť na prodekana pre výchovu a vzdelávanie.
Článok 9
Uznávanie absolvovaných častí štúdia
1.
Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené: prihláškou na výmenné štúdium,
zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia.
2.
Zmluva o štúdiu sa uzatvára medzi študentom, vysielajúcou vysokou školou a prijímajúcou vysokou školou pred
nastúpením študenta na prijímajúcu vysokú školu.
3.
Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole uznáva vysielajúca vysoká škola študentovi na základe
výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi prijímajúca vysoká škola na záver jeho štúdia. Výpis
výsledkov štúdia sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta vedenej vysokou školou.
4.
Dekan uznáva predmety, ktoré študent absolvoval na inej vysokej škole, na základe písomnej ţiadosti študenta, ku
ktorej je pripojený úradný výpis absolvovaných predmetov. Dekan vydáva rozhodnutie o uznaní predmetov na základe
porovnania informačných listov predmetov (v prípade nejasnosti poţiada o vyjadrenie vedúceho príslušnej
katedry), pričom uzná predmety s takým kreditovým ohodnotením, aké majú na PF KU.
5.
Študent pred odchodom na mobilitu oznámi svoj odchod, ako i dĺţku pobytu vedúcemu katedry (katedier).
Na základe schválenia študijného programu, vysielajúca katedra sa zaväzuje študentovi uznať študijný pobyt v plnej
150
miere, absolvovaný na zahraničnej vysokej škole, po predloţení príslušného dokladu o absolvovaní dohodnutého
programu spolu s výpisom výsledkov. Ak si študent na prijímajúcej vysokej škole zapísal podobné predmety ako sú
v študijnom programe študenta na vysielajúcej vysokej škole, študent po návrate písomne poţiada o ich
uznanie na vysielajúcej fakulte u prodekana pre zahraničné vzťahy a mobility. Ten rozhodne po vyjadrení sa
príslušného vedúceho katedry. Študent v ţiadosti uvedie, ktorý predpísaný predmet ţiada uznať ako absolvovaný predmet. Prílohou ţiadosti musí byť doklad o absolvovaných predmetoch na prijímajúcej vysokej škole.
Ak študent na prijímajúcej vysokej škole absolvoval iné predmety, získané kredity sa na vysielajúcej vysokej škole
zapíšu ako povinne voliteľné predmety.
6.
Dekan môţe uznať predmet len v tom prípade, ak čas, ktorý uplynul od jeho absolvovania, je kratší ako 5 rokov.
Článok 10
Postup do ďalšieho roka štúdia
1.
Kontrolu štúdia vykonáva Študijné oddelenie PF KU po skončení kaţdého akademického roka. Predmetom kontroly
štúdia sú skúšky, štátne skúšky, ako aj počty kreditov, získaných v jednotlivých častiach štúdia.
2.
Študent by mal v kaţdom roku štúdia získať 60 kreditov.
3.
Na pokračovanie v druhom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov. Ak za prvý rok štúdia študent
získa menej ako 40 kreditov, musí štúdium zanechať pre neprospech. Na pokračovanie v kaţdom ďalšom roku
štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov. Ak študent získa za rok menej ako 40 kreditov musí
štúdium zanechať pre neprospech.
Dekan fakulty vylúči študenta pre nesplnenie poţiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu.
Článok 11
Individuálny harmonogram hodnotenia predmetov
1.
Na základe písomnej ţiadosti študenta môţe dekan povoliť individuálny harmonogram ukončenia (hodnotenia)
predmetov a absolvovanie štúdia dištančnou metódou:
a) zo zdravotných dôvodov,
b) z dôvodu materstva,
c) zo sociálnych dôvodov,
d) študentovi, ktorý mal povolené absolvovať časť štúdia na inej fakulte, vysokej škole, resp. v zahraničí,
e) študentovi, ktorý reprezentuje Slovenskú republiku v športovej alebo inej oblasti.
2.
V závaţných prípadoch
z iných dôvodov.
môţe
dekan
povoliť
študentovi
individuálny harmonogram hodnotenia
predmetov aj
Článok 12
Záverečná práca
1.
Príslušná katedra zverejní najneskôr do 31. októbra predposledného akademického roka zoznam odporúčaných tém záverečných prác. Záverečnou prácou pri študijnom programe prvého stupňa je bakalárska práca.
Záverečnou prácou pri študijnom programe druhého stupňa alebo pri študijnom programe podľa § 53 ods. 3 zákona je
diplomová práca.
2.
Študent má právo navrhnúť katedre do konca novembra predposledného akademického roka vlastnú tému
a školiteľa záverečnej práce. Vedúci katedry sa do 30 dní vyjadrí a písomne oboznámi študenta o schválení alebo
zamietnutí jeho návrhu. Za schválenie sa povaţuje aj podpísanie protokolu o zadaní bakalárskej alebo diplomovej
práce.
3.
Do 31. januára predposledného ročníka študent odovzdá na študijnom oddelení PF KU protokol o zadaní záverečnej
práce, ktorý musí byť podpísaný vedúcim práce a vedúcim príslušnej katedry.
4.
Rozsah a formálne náleţitosti záverečných prác určuje Smernica dekana o ukončení štúdia na PF KU.
Článok 13
Riadne ukončenie štúdia, štátne a rigorózne skúšky
1.
Štúdium sa povaţuje za ukončené splnením poslednej študijnej povinnosti študenta a dňom ukončenia štúdia
je deň splnenia poslednej študijnej povinnosti. Študent musí získať predpísaný počet kreditov v stanovenej
skladbe. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺţku o viac ako dva roky (§ 65 ods.
2 zákona).
2.
Na absolvovanie vysokoškolského vzdelávania je nevyhnutné absolvovať
štátnu skúšku predpísanú študijným
programom. V kaţdom akreditovanom študijnom programe druhého stupňa, v ktorom sa udeľuje akademický
titul magister, fakulta poskytuje následne aj moţnosť obhajoby rigoróznych prác a po vykonaní rigoróznej skúšky má
právo udeľovať akademický titul.
3.
Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní príslušného akademického
titulu je vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnej skúške.
4.
Podrobnosti o ukončení štúdia určuje Smernica dekana o ukončení štúdia na PF KU.
151
Článok14
Prerušenie štúdia
1.
Dekan môţe na základe odôvodnenej ţiadosti študenta rozhodnúť o prerušení štúdia po zaplatení poplatkov
za štúdium, a to spravidla na jeden rok.
2.
Štúdium moţno prerušiť počas celého štúdia najviac na 2 roky, okrem materskej alebo rodičovskej dovolenky,
keď sa doba prerušenia môţe predĺţiť na 3 roky.
3.
Študentka, ktorá je tehotná a je zapísaná na štúdium študijného programu, ktorý vyţaduje pobyt na rizikových
pracoviskách (práca s chemickými, toxickými látkami a pod.), musí poţiadať o prerušenie štúdia. Ak tak neurobí,
preruší jej štúdium dekan zo svojho podnetu.
4.
Po uplynutí doby prerušenia sa študent musí najneskôr do 5 dní opäť zapísať na pokračovanie štúdia. Inak sa
povaţuje za študenta, ktorý zanechal štúdium.
5.
Študent počas prerušenia štúdia nemá práva a povinnosti študenta. Nie je ani členom akademickej obce.
Článok 15
Zanechanie štúdia
1.
Študent, ktorý chce zanechať štúdium, písomne oznámi svoje rozhodnutie dekanovi.
2.
V prípade zanechania štúdia moţno študentovi, ak o to poţiada, vydať potvrdenie
predmetoch či skúškach, avšak vţdy s poznámkou, ţe ide o neukončené štúdium.
3.
Študent, ktorý zanechal štúdium, môţe byť opätovne prijatý na PF KU len na základe nového prijímacieho konania.
o absolvovaných
Článok 16
Vylúčenie zo štúdia
1.
2.
Študenta, ktorý neplnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu, vylúči dekan zo štúdia pre neprospech a túto
skutočnosť mu písomne oznámi do 30 dní od prijatia rozhodnutia.
Pre neprospech bude zo štúdia vylúčený tieţ študent, ktorý po tom, ako si dvakrát zapísal povinný, resp.
povinne voliteľný predmet podľa ustanovení čl. 7 ods. 2–3, nezískal zaň kredity v riadnych ani v náhradných
(opravných) termínoch.
3.
Študent môţe byť zo štúdia vylúčený tieţ za zvlášť závaţné porušenie zákona o vysokých školách, Štatútu KU,
štatútu fakulty alebo za porušenie občianskych povinností.
4.
V prípade vylúčenia zo štúdia moţno študentovi, ak o to poţiada, vydať potvrdenie o absolvovaných predmetoch či skúškach. V potvrdení sa uvedie, ţe študent štúdium neukončil a dôvod jeho vylúčenia.
Článok 17
Prestup na iný študijný program alebo vysokú školu
1.
Študent môţe prestúpiť na iný študijný program v rámci fakulty alebo prestúpiť na inú vysokú školu len
po úspešnom ukončení ročníka, resp. po úspešnom uzavretí akademického roka podľa podmienok predpísaných
študijným poriadkom vysokej školy alebo fakulty, na ktorej študuje. Prestup sa uskutočňuje k termínu zápisu, pričom
výnimky v odôvodnených prípadoch povoľuje dekan.
2.
Prestup študenta fakulty
prijímacieho konania.
3.
Dekan určí ročník, do ktorého sa študent prijíma a diferenčné (rozdielové) skúšky (resp. iné študijné povinnosti)a
termín, dokedy ich musí študent splniť.
4.
Študent PF KU, ktorý chce prestúpiť na inú vysokú školu alebo fakultu, môţe poţiadať o výpis výsledkov štúdia podľa
§ 67 ods. 5 zákona.
na
iný
študijný
program
fakulty
dovoľuje
dekan
PF spravidla
po
uskutočnení
Článok 18
Doklady o štúdiu a jeho absolvovaní
1.
Doklady o štúdiu sú: preukaz študenta, výkaz o štúdiu, výpis výsledkov štúdia.
2.
Preukaz študenta je doklad o právnom postavení študenta. Oprávňuje ho uţívať práva a výhody študenta
vyplývajúce zo zákona, vnútorných predpisov univerzity, ako aj práva a výhody vyplývajúce z dohôd školy s inými
právnickými osobami. Preukaz študenta sa vydáva študentovi po jeho zápise do registra študentov.
3.
Výkaz o štúdiu (index) je doklad, do ktorého sa zapisujú jednotky študijného programu a výsledky kontroly
absolvovaných jednotiek. Študent môţe pouţívať výkaz o štúdiu aj ako doklad namiesto preukazu študenta.
4.
Výpis výsledkov štúdia je doklad, ktorý obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci
študijnéhoprogramu splnil.
152
5.
Doklady o absolvovaní štúdia sú: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu.
6.
Náleţitosti, ktoré musí spĺňať diplom sú uvedené v § 68 Zákona 131/2002 Z. z. z 21.februára 2001.
7.
Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o absolvovaní štátnej skúšky, jej súčastí a jej výsledku. Vydáva ho
v mene univerzity fakulta.
8.
Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje
v študijnom programe. Je súčasťou diplomu.
9.
Na základe písomnej ţiadosti a zaplatení stanovených poplatkov vydá vysoká škola absolventovi doklady
o absolvovanom štúdiu v slovenskom alebo v anglickom jazyku.
podrobné
údaje
o študijných predmetoch
absolvovaných
Článok 19
Systém študijných poradcov (tútorov)
1.
Systém študijných poradcov má za cieľ zefektívniť univerzitný systém štúdia, pomôcť študentom správne sa
orientovať a efektívne si voliť predmety vzhľadom na ich vlastný študijný plán, na ich záujmovú orientáciu a na reálnu
situáciu na trhu práce. Má pomôcť študentom pri výbere mobilít a pri ťaţkostiach v štúdiu.
2.
Kaţdý študent má právo zvoliť si poradcu zo svojho študijného odboru. Práca študijných poradcov
chápe ako poradenská a konzultačná činnosť, ktorá vyplýva z pracovnej zmluvy vysokoškolského učiteľa.
3.
Študijný poradca (tútor) je skúsený učiteľ v danom študijnom programe. Kaţdý študijný poradca by mal mať
na starosti spravidla 15 študentov.
Článok 20
Pochvaly a odmeny
1.
2.
sa
Za zvlášť príkladne plnenie študijných alebo občianskych povinností, za vynikajúcu záverečnú prácu, za vzornú
reprezentáciu univerzity najmä na
medzinárodných podujatiach alebo súťaţiach a za absolvovanie štúdia
s vyznamenaním, čiţe s váţeným študijným priemerom do 1,30 vrátane a s hodnotením štátnej skúšky „prospel
s vyznamenaním“, môţe dekan udeliť študentovi akademickú pochvalu (Cenu dekana) alebo ho navrhnúť
na akademickú pochvalu rektora.
S akademickou pochvalou dekana môţe byť spojená peňaţná alebo vecná odmena.
Článok 21
Doktorandské štúdium
1.
Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získavanie a prehlbovanie
poznatkov zaloţených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku
študenta k nemu, ktorý je výsledkom jeho vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy a umenia.
Doktorandské štúdium sa môţe uskutočňovať dennou alebo externou formou štúdia. Denné aj externé štúdium
je rozdelené na študijnú a vedeckú časť. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské
vzdelanie tretieho stupňa. Záverečnou prácou doktorandského študijného programu je dizertačná práca.
2.
V rámci prijímacieho konania príslušná katedra na ktorej sa uskutočňuje doktorandské štúdium zverejní
najneskôr 2 mesiace pred termínom prijímacieho konania témy dizertačných prác. Podmienky pre prijatie na štúdium
dekan fakulty zverejňuje oznámením najneskôr do 30.01. beţného roka.
Obsahom oznámenia je:
– termín podávania prihlášok,
– ďalšie podmienky pre prijatie a spôsob ich overovania,
– rámcový obsah prijímacej skúšky,
– spôsob vyhodnocovania výsledkov,
– plánovaný počet prijímaných uchádzačov na dennú formu štúdia závisí od počtu pridelených štipendijných miest
z MŠ SR,
– plánovaný počet prijímaných uchádzačov na externé formu štúdia.
Podmienky musia byť zverejnené na úradnej výveske a v elektronickej forme na internetovej stránke fakulty.
3.
Prijímacie konanie sa pre uchádzača o doktorandské štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na PF KU.
Uchádzač musí podať prihlášku v určenom termíne, na predpísanom tlačive a musí ju podpísať. V prihláške uvádza
tému dizertačnej práce a meno školiteľa. K prihláške je nutné priloţiť doklad o zaplatení poplatku za prijímacie
konanie. Výšku poplatku schvaľuje AS PF KU na návrh dekana PF KU. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.
K prihláške je potrebné priloţiť: ţivotopis, overenú kópiu diplomu, overenú kópiu vysvedčenia, rámcový projekt
k dizertačnej práci (ktorý obsahuje: cieľ, metódy a predpokladané výstupy), súpis publikovaných prác alebo
umeleckých aktivít
4
Súčasťou prijímacieho konania na doktorandské štúdium je prijímacia skúška. Referát pre vedu a umenie PF
KU zašle uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky.
5.
Prijímacie skúšky riadi prijímacia komisia, ktorú menuje dekan na návrh príslušnej Odborovej komisie.
Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania doktorandského štúdia musí byť vyhotovené písomne do 30 dní
od overenia splnenia podmienok pre prijatie na štúdium.
6.
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej alebo externej
program v dennej forme je najviac 3 roky, v externej najviac 5 rokov.
7.
Študijná časť doktoranda pre denné štúdium trvá spravidla 18 mesiacov u externých doktorandov najviac 36
forme. Štandardná dĺţka
štúdia
pre
študijný
153
mesiacov. Doktorand v dennej forme štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku na svojom školiacom pracovisku
do 18 mesiacov, externý doktorand najneskôr do 3 rokov.
8.
Štandardná záťaţ doktoranda denného štúdia je na jeden akademický rok minimálne 24 kreditov. Doktorandi
externých študijných programov musia získať za akademický rok minimálne 15 kreditov v predpísanom zloţení.
9.
Doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje PF KU v Ruţomberku počas trvania štandardnej dĺţky
štúdia štipendium, a to od začiatku štúdia aţ do dňa skončenia štúdia. Súčasťou doktorandského štúdia
v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou
činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týţdenne v priemere za akademický rok.
10. Na návrh školiteľa sú doktorandovi pridelené kredity za tvorivú činnosť v oblasti vedy, umeleckej, študijnej a pedagogickej činnosti.
11. Súčasťou doktorandského štúdia je aj jazyková skúška, ktorá sa vykonáva u denného doktorandského štúdia
do 18 mesiacov u externého štúdia do 3 rokov.
12. Na návrh školiteľa sa doktorand v dennom alebo externom štúdiu po splnení určených podmienok prihlasuje na dizertačnú skúšku. Obsahom dizertačnej skúšky je vypracovanie a predloţenie práce k dizertačnej skúške práce,
ktorú spracúva doktorand samostatne pod vedením školiteľa a to v rozsahu 2 AH (autorských hárkov čo predstavuje
40 strán). Do počtu autorských hárkov sa nezaratúvajú obrázky, schémy a tabuľky, ktoré môţu byť uvedené
v prílohe ani zoznam pouţitej literatúry. Súčasťou dizertačnej skúšky je zodpovedanie otázok z okruhu tém
vybraných predmetov (2 povinných a 1 voliteľného), určených doktorandovi v individuálnom študijnom programe
podľa zamerania práce.
13. Po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky doktorand pokračuje vo vedeckej alebo umeleckej časti svojho štúdia. Pod
týmto sa rozumie riešenie výskumných úloh prostredníctvom účasti na vedeckých seminároch alebo seminároch
o umení, na vedeckých konferenciách a iných odborných podujatiach organizovaných vo vede alebo umení, riešenie
grantových úloh, publikačná činnosť, a iné.
14. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane
kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. Po odporúčaní školiteľa môţe doktorand poţiadať písomne
o povolenie obhajoby dizertačnej práce. Rozsah dizertačnej práce nepresahuje 8 autorských hárkov (čo predstavuje
160 strán, formát A4, písaný elektronicky (30 riadkov, 60 úderov, riadkovanie 1,5) alebo ekvivalentnou technikou).
Kresby, schémy, zoznam literatúry a iné prílohy sa nezhŕňajú do počtu autorských hárkov.
15. V kaţdom akreditovanom doktorandskom študijnom programe tretieho stupňa udeľuje Katolícka
absolventom doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte akademický titul PhD.(philosophiae doctor).
univerzita
16. Podľa §92 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov študenti externej formy prijatí na doktorandské študijné programy študujú za poplatok určený
vnútorným predpisom Smernice rektora KU v Ružomberku. Dekan na základe ţiadosti doktoranda môţe rozhodnúť
o prerušení štúdia na jeden rok aţ po vyrovnaní všetkých poplatkov spojených so štúdiom.
17. Pravidlá tohto študijného poriadku platia pre doktorandské štúdiu primerane, ak nie je ustanovené inak.
Článok 22
Záverečné ustanovenia
1. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých nie je moţné riadiť sa týmto poriadkom a mohla by vzniknúť škoda z oneskorenia, môţe schváliť zmenu oproti ustanoveniu poriadku dekan fakulty. O vykonanej zmene informuje AS PF KU
a Kolégium dekana.
2. V prípade, ak študent nesúhlasí s rozhodnutím vyučujúceho, tak môţe do 15 dní písomne poţiadať vedúceho
príslušnej katedry o preskúmanie napadnutého rozhodnutia. Vo veciach, o ktorých rozhoduje vedúci katedry, resp.
dekan fakulty, študent alebo záujemca o štúdium môţe písomne poţiadať dekana fakulty, resp. rektora
o preskúmanie napadnutého rozhodnutia. Ţiadosť o preskúmanie musí byť podaná do dvoch týţdňov od napadnutého
rozhodnutia.
Schválené AS PF KU na jeho zasadnutí 26. januára 2010.
Doc. RNDr. Nadeţda Stollárová, CSc., m. prof. KU
predsedníčka AS PF KU
154
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
dekan PF KU
Zoznam skratiek

predmet sa v tomto akademickom roku otvára
X
predmet sa v tomto akademickom roku neotvára
BP
bakalárska práca
C
cvičenie
KBIO
Katedra biológie a ekológie
KCJVZ Katedra cudzích jazykov a všeobecného základu
KECR
Katedra ekonomiky a cestovného ruchu
KF
Katedra fyziky
KGE
Katedra geografie
KH
Katedra hudobného umenia
KCh
Katedra chémie
KI
Katedra informatiky
KKaPT Katedra katechetiky a praktickej teológie
KMAT
Katedra matematiky
KMChČ Katedra misijnej a charitatívnej činnosti
KMM
Katedra manaţmentu a marketingu
KPed
Katedra pedagogiky
KPEP
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
KPGaPS Katedra pedagogiky a psychológie
KPVZ
Katedra psychológie a všeobecného základu
KSP
Katedra sociálnej práce
KSVSNC Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi
KŠP
Katedra špeciálnej pedagogiky
KTV
Katedra telesnej výchovy a športu
KU
Katolícka univerzita
KV
Katedra vychovávateľstva
KVSVZ Katedra verejnej správy a všeobecného základu
KVU
Katedra výtvarného umenia
P
prednáška
UPaC
Univerzitné pastoračné centrum
USV
Ústav sociálnych vied
155
POZNÁMKY
156
157
Obsah
ÚVOD ......................................................................................................................................................................... 4
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŢOMBERKU ....................................................................................................................... 5
História ................................................................................................................................................................ 6
Prehlásenie o poslaní .............................................................................................................................................. 6
Základné hodnoty ................................................................................................................................................... 7
Vízia (akí chceme byť v roku 2015) ........................................................................................................................... 7
Prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou – prvý prorektor .......................................................................................... 9
Prorektor pre vzdelávanie ........................................................................................................................................... 9
Prorektor pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy........................................................................................................... 9
Prorektor pre výchovu a mobility .............................................................................................................................. 9
Kvestorka ................................................................................................................................................................. 9
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŢOMBERKU‌ PEDAGOGICKÁ FAKULTA ................................................................................ 17
DEKANÁT ............................................................................................................................................................... 17
VEDECKÁ RADA PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU ............................................................................................................. 19
AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU ...................................................................................................... 20
UČITEĽSKÉ KATEDRY PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU V RUŢOMBERKU .............................................................................. 21
KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE ........................................................................................................................... 21
KATEDRA CUDZÍCH JAZYKOV A VŠEOBECNÉHO ZÁKLADU ......................................................................................... 22
KATEDRA RUSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY ................................................................................................................. 23
KATEDRA FYZIKY .................................................................................................................................................. 24
KATEDRA GEOGRAFIE ........................................................................................................................................... 25
KATEDRA HUDBY .................................................................................................................................................. 26
KATEDRA CHÉMIE ................................................................................................................................................. 27
KATEDRA INFORMATIKY ........................................................................................................................................ 28
KATEDRA KATECHETIKY A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE.................................................................................................... 29
KATEDRA MATEMATIKY ......................................................................................................................................... 30
KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLÓGIE ................................................................................................................. 31
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY ........................................................................................ 32
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY ....................................................................................................................... 33
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU ................................................................................................................ 34
KATEDRA VÝTVARNÉHO UMENIA ............................................................................................................................ 35
NEUČITEĽSKÉ KATEDRY PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU V RUŢOMBERKU .......................................................................... 36
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE .................................................................................................................................. 36
KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A PRÁVA ..................................................................................................................... 37
KATEDRA MISIJNEJ A CHARITATÍVNEJ ČINNOSTI ..................................................................................................... 38
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI ............................................................................................................................. 39
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY A PEDAGOGIKY ................................................................................................ 39
MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH ................................................................................................................................... 39
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI ............................................................................................................................. 40
KATEDRA VYCHOVÁVATEĽSTVA .............................................................................................................................. 40
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI ............................................................................................................................. 41
KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY ......................................................................................................................... 41
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI ............................................................................................................................. 42
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN ................................. 42
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI ............................................................................................................................. 43
KATEDRA REŠTAUROVANIA ................................................................................................................................... 43
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO PF KU ............................................................................................................................... 44
V POPRADE ............................................................................................................................................................... 44
KATEDRA EKONOMIKY A CESTOVNÉHO RUCHU ........................................................................................................ 44
KATEDRA MANAŢMENTU A MARKETINGU ................................................................................................................. 45
KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED A SOCIÁLNEJ NÁUKY CIRKVI .................................................................................. 46
INŠTITÚT ANDREJA RADLINSKÉHO V PF KU V DOLNOM KUBÍNE ..................................................................................... 47
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE .................................................................................................................................. 47
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO STARÁ ĽUBOVŇA ................................................................................................................ 48
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE .................................................................................................................................. 48
VEDECKÉ PRACOVISKÁ PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU V RUŢOMBERKU .............................................................................. 49
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ......................................................................................................................... 50
Harmonogram akademického roka 2011/2012 ............................................................................................................ 52
Vyučovacie hodiny ................................................................................................................................................... 53
Bakalársky študijný program ....................................................................................................................................... 54
Sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický základ ................................................................................................. 54
Učiteľstvo predmetu BIOLÓGIA v kombinácii ............................................................................................................... 56
Učiteľstvo predmetu FYZIKA v kombinácii ................................................................................................................... 57
Učiteľstvo predmetu GEOGRAFIA v kombinácii ............................................................................................................ 58
Učiteľstvo predmetu CHÉMIA v kombinácii .................................................................................................................. 59
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA v kombinácii ......................................................................................................... 60
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA (jednoodbor) ( počítačové siete a webový dizajn ) ..................................................... 61
Učiteľstvo predmetu MATEMATIKA v kombinácii .......................................................................................................... 62
Učiteľstvo predmetu NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA v kombinácii ........................................................................................... 63
Učiteľstvo predmetu NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA (jednoodbor) .......................................................................................... 64
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA (jednoodbor) ............................................................................................... 65
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA v kombinácii ............................................................................................... 66
Učiteľstvo predmetu hudobné umenie v kombinácii ...................................................................................................... 67
Učiteľstvo predmetu cirkevná hudba v kombinácii (s hudob. umením) ............................................................................ 70
Učiteľstvo predmetu spev v kombinácii (s hudobným umením) .................................................................................... 73
Učiteľstvo predmetu hra na klávesových nástrojoch v kombinácii (s hudobným umením) ............................................... 76
158
Učiteľstvo predmetu hra na klávesových nástrojoch v kombinácii (s hudobným umením) ............................................... 79
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH ........................................................................... 82
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA ........................................................................................................... 84
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN .................................................... 86
MANAŢMENT ........................................................................................................................................................... 87
SOCIÁLNA PRÁCA .................................................................................................................................................... 89
Magisterský študijný program ...................................................................................................................................... 91
Sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický základ .................................................................................................... 91
Učiteľstvo predmetu BIOLÓGIA v kombinácii ............................................................................................................... 92
Učiteľstvo predmetu FYZIKA (v kombinácii) ............................................................................................................... 93
Učiteľstvo predmetu GEOGRAFIA v kombinácii ............................................................................................................ 94
Učiteľstvo predmetu CHÉMIA v kombinácii .................................................................................................................. 95
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA v kombinácii ......................................................................................................... 96
Učiteľstvo predmetu MATEMATIKA v kombinácii .......................................................................................................... 97
Učiteľstvo predmetu NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA v kombinácii ........................................................................................... 98
Učiteľstvo predmetu NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA ............................................................................................................. 99
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie ........................................................................................................................ 100
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA v kombinácii ............................................................................................. 101
Učiteľstvo predmetu hudobné umenie v kombinácii .................................................................................................... 102
Učiteľstvo predmetu cirkevná hudba v kombinácii (s hudob. umením) .......................................................................... 104
Učiteľstvo predmetu spev v kombinácii (s hudobným umením).................................................................................... 107
Učiteľstvo predmetu hra na klávesových nástrojoch v kombinácii (s hudobným umením) ............................................ 110
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH ......................................................................... 116
SOCIÁLNA PRÁCA .................................................................................................................................................. 118
MANAŢMENT ......................................................................................................................................................... 120
Teória vzdelávania náboţenskej výchovy (PhD.) ........................................................................................................ 122
Didaktika hudby (PhD.) .......................................................................................................................................... 123
Sociálna práca (PhD.) ............................................................................................................................................ 124
Univerzita tretieho veku Inštitút Juraja Páleša v Levoči ................................................................................................................ 125
PRVÝ VŠEOBECNÝ ROČNÍK – predmety všeobecného základu .................................................................................. 125
DRUHÝ ROČNÍK – Modul 1 Sociálne vedy ............................................................................................................... 125
DRUHÝ ROČNÍK – Modul 2 Religionistika ................................................................................................................ 126
TRETÍ ROČNÍK - Modul 1 Sociálne vedy ................................................................................................................. 126
TRETÍ ROČNÍK - Modul 2 Religionistika .................................................................................................................. 127
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ruţomberku (UPaC) ......................................................................... 128
Študijný poriadok Katolíckej univerzity v Ruţomberku .................................................................................................. 134
Študijný poriadok Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ruţomberku ..................................................................... 146
Zoznam skratiek ................................................................................................................................................... 155
159
ROZVRH HODÍN
Hod.
Deň
Pon
Uto
Str
Štv
Pia
7.10
–
7.55
0
8.00
–
8.45
1
8.50
–
9.35
2
9.40
–
10.25
3
10.30
–
11.15
4
11.20
–
12.05
5
12.10 –
12.55
Obed
13.00
–
13.45
6
13.50
–
14.35
7
14.40
–
15.25
8
15.30
–
16.15
9
16.20
–
17.05
10
17.10
–
17.55
11
18.00
–
18.45
12
18.50
–
19.35
13
19.45
–
20.20
14
20.25
–
21.10
15
160
Download

informácie o štúdiu - Katolícka univerzita v Ružomberku