KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Pedagogická fakulta
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Akademický rok
2012/2013
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
http://www.pf.ku.sk
Emailové adresy pracovníkov PF KU sú vo formáte:
[email protected]
Dekanát:
e-mail: [email protected]
tel:
044/4326842
044/4326844
044/4326850
fax:
044/4304787
Bankové spojenie pre tuzemský platobný styk - číslo účtu: 7000224305/8180
Bankové spojenie pre zaharaničný platobný styk - IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
- SWIFT: SUBASKBX
Adresa banky: VUB, a.s.
Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Zostavil: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Sadzba: Juraj Mravec
Informácie o štúdiu
Na základe podkladov katedier Pedagogickej fakulty Katolícka univerzita v Ružomberku vydalo:
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Ružomberok 2012
ISBN 978-80-8084-910-8
Osobné údaje
Meno a priezvisko
Osobný kód študenta/učiteľa
Dátum narodenia
Adresa
Telefón
E-mail
ICQ
ÚVOD
Drahé kolegyne, kolegovia, milí študenti,
v Apoštolskej konštitúcii bl. pápeža Jána Pavla II. Ex corde ecclesiae o katolíckych
univerzitách sa píše: „V dnešnom svete, poznačenom rýchlym vedeckým a technickým pokrokom,
je význam a naliehavosť úloh katolíckej univerzity stále väčší. Výdobytky vedy a techniky prinášajú
na jednej strane nesmierny rast hospodárstva a priemyslu, na druhej strane si vyžadujú primerané
hľadanie zmyslu, aby sa zistilo, či sa nové vymoženosti vôbec využívajú na ozajstné blaho človeka
a celého ľudského spoločenstva. Ak má za úlohu každá univerzita hľadať tento zmysel, katolícka
univerzita je na túto požiadavku povolaná o to viac. Kresťanský duch jej umožňuje prinášať do
vlastných štúdií mravné, duchovné a náboženské perspektívy a výsledky vedy a techniky hodnotiť z
pohľadu komplexného ľudského jednotlivca.“
Vychádzajúc z myšlienok sv. otca môžeme konštatovať, že Katolícka univerzita a jej
Pedagogická fakulta je miestom, kde učitelia no aj študenti metódou vlastnou každej akademickej
disciplíne skúmajú hĺbku pravdy a prispievajú k pokladu ľudského poznania.
Milí študenti, spoločne stojíme na začiatku nového akademického roka 2012/2013.
Som veľmi rád, že môžem na pôde našej fakulty privítať študentov prvých ročníkov
bakalárskych študijných programov. Teším sa z toho, že si vybrali pre ich profesijnú prípravu práve
našu fakultu. Chcem vás ubezpečiť, že všetci pedagógovia i celá akademická obec spolu s vami
vytvoria prostredie humanity, kreativity a vzájomnej kooperácie.
Študentom končiacich ročníkov želám, aby ste či už v budúcej profesii alebo pri ďalšom
štúdiu vydávali svedectvo, prezentovali svoju odbornosť a slobodne a zodpovedne vykonávali svoju
činnosť.
Prijmite odo mňa niekoľko myšlienok, prostredníctvom ktorých sa vám chcem prihovoriť.
Je ľahšie naučiť deti plávať než zachraňovať topiaceho sa dospelého človeka.
Moja doterajšia pedagogická skúsenosť reflektuje na štyri základné piliere výchovy, lásku,
spravodlivosť, nádej a dôveru.
Základom dobrého výchovného pôsobenia je láska k svojmu povolaniu a láska k človeku.
Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná (Matka Tereza). Prijímajte preto človeka takého aký
je a nepodmieňujte svoj vzťah k nemu splnením mnohých očakávaní.
Vždy buďte spravodliví. Svätý Otec sa v encyklike Dives in misericordia pýta: Stačí sama
spravodlivosť? (DiM 12) Vo svojej odpovedi siaha do minulosti a tvrdí, že aj tie systémy, ktoré sa
na začiatku odvolávajú na idey spravodlivosti v praxi podliehajú zlyhaniam. Proti spravodlivosti
bojujú mnohé negatívne sily, akými sú nenávisť, závisť. Pápež odpovedá, že sama spravodlivosť
nestačí, dokonca môže zničiť samu seba, ak by sa nevytvárali podmienky ľudského života v
dimenziách lásky.
Nikto nedáva viac ako ten, čo dáva nádej (Lev Nikolajevič Tolstoj). Buďte nádejou pre
vašich najbližších, pre vašich spolužiakov pri vašom štúdiu.
Budujte v sebe i v ostatných dôveru. Všeobecná nedôvera je dôvodom celkovej lability,
neistoty a dezorientácie dnešných ľudí. Je potrebné, aby sme sa naučili dôverovať – rodičom,
učiteľom, priateľom, ľuďom okolo seba, Bohu.
Činnosť takýchto budúcich učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, či manažérov
je naozajstným apoštolátom, ktorý je zvrchovane aktuálny a potrebný i v našich časoch, a okrem
toho je to skutočná služba spoločnosti.
Usilujme sa, aby naša fakulta bola miestom, kde pedagógovia, študenti a všetci jej
zamestnanci boli preniknutí duchom slobody a lásky a vyznačovali sa vzájomnou úctou, čestným
dialógom a ochranou práv každého jednotlivca.
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. m. prof.
Dekan PF KU
4
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
Slovenská republika
tel.: +421 44 430 46 93
fax: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
web: www.ku.sk
E-mailové adresy pracovníkov KU sú vo formáte [email protected] (bez diakritiky)
IČO Katolícka univerzita v Ružomberku: 37 80 12 79
DIČ Katolícka univerzita v Ružomberku: 20 21 51 24 27
Bankové spojenie KU: Štátna pokladnica
7 000 085 923/8180 Bežný účet (v EUR)
Dary a sponzorské príspevky
7 000 347 735/8180 Dary na výstavbu Univerzitnej knižnice KU
2 623 138 646/1100 Katolícka univerzita v Ružomberku, n. f.
HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ KU
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom,
ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade SR. Svoju činnosť od
roku 2000, kedy vznikla, uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických,
prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a
práva. Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku (filozofickej, pedagogickej,
teologickej a fakulte zdravotníctva) v akademickom roku 2011/2012 študovalo 7 754
študentov, 4 394 v dennej a 3 360 v externej forme štúdia, vrátane 419 doktorandov.
Univerzita je od roku 2004 asociovaným a od roku 2010 riadnym členom International Federation
of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des Universités Catholiques
Européennes. Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on
Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU 13 najvyhľadávanejšia
univerzita na Slovensku, podľa rankingu 4 International Colleges & Universities je ôsma
najvyhľadávanejšia slovenská univerzita. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)
konštatovala, že KU v roku 2010 prekonala viac ako štvornásobne celoslovenský priemer rastu
indikátorov kvality slovenských univerzít. Dosiahla hodnotenie 41,5 bodu, čo je zlepšenie o 5,3
bodu oproti minulému roku. Porovnateľné kontinuálne zvyšovanie indikátorov kvality v
medziročnom porovnaní nedosiahla žiadna z hodnotených slovenských vysokých škôl.
Spokojnosť absolventov univerzity s výberom študijného odboru je nad celoslovenským priemerom
(80,9 %). Vyplýva to zo správy o prieskume uplatnenia absolventov vysokých škôl v praxi, ktorý
zverejnil Ústav informácií a prognóz školstva a realizoval v priebehu roka 2008. Spokojnosť s
výberom študijného odboru na KU vyjadrilo 83,8 % jej absolventov, nespokojných je 16,2 %
(celoslovenský priemer 19,1 %). Vedomosti, ktoré absolventi počas štúdia získali, hodnotí vo
vzťahu k uplatneniu na trhu práce ako príliš teoretické 57,2 % absolventov, naopak, 32,9 % si
myslí, že príprava do praxe bola na univerzite vyvážená. Opäť študovať na KU by sa rozhodlo 63 %
jej absolventov. V indexe spokojnosti dosahuje univerzita hodnotenie 62,9, najlepšie študenti
hodnotia pravidelnosť a presnosť príchodov učiteľov na prednášky a semináre a dodržiavanie
konzultačných hodín, vyššia miera spokojnosti je medzi absolventmi aj s informačnou hodnotou
prednášok a seminárov. Uvádza sa to v prieskume hodnotenia kvality slovenských vysokých škôl
absolventmi a pedagógmi, ktorý realizovala a zverejnila ARRA a agentúra GfK v októbri a
novembri 2009 na vzorke 3 929 respondentov - absolventov prvého, druhého alebo tretieho stupňa
z rokov 2006 -2009 a na vzorke 2 454 respondentov – pedagógov univerzít. Učitelia sa v
prieskume vyjadrovali ku kvalite niektorých faktorov, ktoré bezprostredne vplývajú na ich prácu na
univerzite, napríklad na finančné ohodnotenie, vedeckú činnosť, materiálne vybavenie katedry,
pracovnú atmosféru, organizáciu doktorandského štúdia a pod. KU dosiahla v hodnotených
oblastiach priemer 54,0 – teda ako najlepšie hodnotená vlastnými pedagógmi. Najspokojnejší sú
pedagógovia KU s pracovnou atmosférou (67,7), materiálnym vybavením (58,7) a kvalitou
infraštruktúry laboratórií (55,3).
5
História
Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU až po nežnej revolúcii v roku 1989, kedy sa
slovenskí biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala katolíckych učiteľov.
Zakladacia listina Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku bola podpísaná 29. júna 1995
v Dolnej Krupej, ktorého riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.
V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú fakultu sv.
Ondreja TU (KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997 bola KPF
začlenená do Žilinskej univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými ako platia
pre teologické fakulty, bol zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF boli prof. RNDr. Jozef Ďurček,
CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (1999-2000).
Neskôr na základe KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení
Katolíckej univerzity v Ružomberku (tak znie úplný názov) určil vznik KU k 1. júlu 2000 s dvoma
fakultami: Pedagogickou fakultou KU a Filozofickou fakultou KU. Teologická fakulta KU so sídlom v
Košiciach bola zriadená v roku 2003, štvrtá fakulta KU – Fakulta zdravotníctva KU začala svoju
činnosť v roku 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako neštátnu vysokú školu, ale Zákonom NR
SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom
od 1. apríla 2002.
Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof. RNDr. Pavol Kluvánek,
CSc. (7/2000 - 10/2001), jeho nástupcom fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 6/2004), tretím rektorom bol hudobný vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 - 6/2008) a
terajším rektorom v druhom funkčnom období je teológ a žurnalista prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
(7/2008 – 6/2012, 7/2012 - ).
SLUŽBY PRE ŠTUDENTOV
Poradenské centrum KU nájdu jej poslucháči na Hrabovskej ceste 1 v bloku C. Poskytuje služby
sociálno-právneho poradenstva, kariérového poradenstva, k dispozícii pre študentov je aj
psychologická poradňa s SOS linkou psychologickej pomoci na telefónnom čísle: +421 917 224
662. Centrum tiež zabezpečuje
poradenstvo a pomoc pre študentov so zdravotným
znevýhodnením a matky s deťmi. Viac informácií: www.poradna.ku.sk. Kontakty: tel.: +421 918
337 410, e-mail: [email protected]
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka (UPaC) v Ružomberku sa nachádza v
univerzitnom kampuse na Hrabovskej ceste a je spoločenstvom kňazov, spolupracovníkov,
študentov, pedagógov a zamestnancov univerzity, ktorí majú záujem z univerzitného spoločenstva
vytvárať jednu rodinu. Prostredníctvom duchovných, kultúrnych, športových a spoločenských
podujatí sa snaží prispievať k napĺňaniu poslania KU, a to formácii mysle i srdca. Viac informácií:
www.upac.sk. Nepretržitý kontakt na kňaza: +421 918 337 449, e-mail: [email protected]
Univerzitná knižnica KU sa nachádza na Hrabovskej ceste 1 (tel.: +421 44 43 25 211, e-mail:
[email protected]) a na pracoviskách v Košiciach a v Spišskom Podhradí. Knižnica disponuje šiestimi
študovňami so 183 študijnými miestami. Používateľom je prístupných 140 počítačov s pripojením
na internet a wi-fi. Knižničný fond tvorí vyše 120 000 knižničných jednotiek, ročný prírastok je
približne 14 000 jednotiek. Otváracie hodiny sú v pondelok až piatok od 7.30 do 18.00 h, v sobotu
od 8.00 do 12.00 h. Od 1. júna 2011 začala univerzita budovať novú Univerzitnú knižnicu KU, kde
nájde miesto vyše 700 000 knižničných jednotiek, jej súčasťou bude aj galéria, spoločenské
priestory a kaviareň. Viac informácií o projekte: www.kniznica.ku.sk.
Ubytovanie a stravovanie poslucháčom univerzity zabezpečujú Ubytovacie a stravovacie
zariadenia KU (Námestie A. Hlinku 60, Ružomberok, tel.: +421 44 430 46 93, e-mail:
[email protected]). Poplatky za ubytovanie sú od 46 €, v závislosti od kategórie a počtu lôžok na izbe v
študentských domovoch a v zazmluvnených ubytovacích zariadeniach. Univerzita garantuje
poskytnutie ubytovania všetkým študentom prvých ročníkov bakalárskeho štúdia, ktorí oň
požiadajú. Stravovanie pre študentov je zabezpečené v jedálňach a reštauračných zariadeniach v
areáli fakúlt alebo v ich blízkosti. Viac informácií na http://usz.ku.sk.
Oddelenie pre výchovu a mobility KU sprostredkováva štúdium a odbornú pracovnú stáž pre
študentov, prednáškové pobyty pre pedagógov a nepedagogických pracovníkov na zahraničných
inštitúciách. Zabezpečuje administráciu pobytov hosťujúcich študentov a pedagógov na KU.
Nájdete ho na rektoráte KU (Námestie A. Hlinku 60), konzultačné hodiny: v utorok od 9.00 do
11.30 h a od 13.00 do 14.30 h, v stredu a vo štvrtok od 9.00 do 11.30 h. Po dohode (tel.: +421
908 337 411, +421 918 337 433, e-mail: [email protected], [email protected]) je
konzultácia možná aj mimo konzultačných hodín. Viac informácií: www.ku.sk, časť Zahraničné
vzťahy a mobility.
6
Vydanie a prolongáciu medzinárodných študentských preukazov ISIC zabezpečuje Ústav
informačných a komunikačných technológií KU, ktorý nájdete v budove rektorátu na Námestí
A. Hlinku 60 v Ružomberku (tel.: +421 918 337 430, e-mail: [email protected], http://uikt.ku.sk).
Otváracie hodiny pre poslucháčov sú v pondelok, v stredu od 10.00 do 12.00 a od 12.30 do 14.30
h, v piatok od 10.00 do 14.30 h
PREHLÁSENIE O POSLANÍ KATOLÍCKEJ UNIVERZITY
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej
tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny
rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.
Kontext
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste
vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva. Univerzita sa hlási k
tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú dôstojnosť a
kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad,
podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové
posolstvo lásky a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov. Koná tak vo
vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto
spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú
život Cirkvi. Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku
veľmi zdôrazňuje priateľské vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju
základnú inšpiráciu od Ježiša Krista ako zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci
stávajú dokonalými.
Poslanie
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate
Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez
výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu
Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete,
o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie
prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a
študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej
a výskumnej činnosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a
študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity
sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite
väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo
univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota
zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode,
ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.
Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré
charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti
uznávali nielen veľké činy ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a
útlak. Poslaním univerzity je taktiež podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné
dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa učenie stane službou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie
môžu spájať viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v
umení, vedách, povolaniach a v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa
zaväzuje k aktívnej účasti na konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe
spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste, ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a
realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa usiluje rozvíjať zmysel pre
spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu v budovaní
ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom
poriadku nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej
poslaním a je podriadená adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou
je neustále udržiavanie a rozvíjanie náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba
tak sa vo všetkých vedných odboroch môže rozvíjať katolícky intelektuálny život ako základ dialógu
medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného života
sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.
7
Základné hodnoty
Pravda: Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou.
Profesionalita: Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúžiť rozvoju človeka.
Jednota: Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity.
Zodpovednosť: Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity.
VÍZIA (AKÍ CHCEME BYŤ V ROKU 2015)
Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita s kvalitnou vedou, výskumom a vzdelávaním
v duchu najlepších kresťanských a akademických tradícií.
VEĽKÝ KANCELÁR KU
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita
REKTOR KU
prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
tel.: +421 44 43 04 693
fax: +421 44 43 04 694
[email protected]
KVESTORKA KU
Ing. Anna Jurčová
[email protected]
AKADEMICKÝ SENÁT KU
Predseda AS KU
Ing. Richard Kerekeš, PhD.
Podpredseda AS KU - zamestnanecká časť
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
Podpredseda AS KU - študentská časť
Mgr. Miroslava Antolová
Tajomník AS KU
PhDr. Andrea Fecková, PhD.
Členovia za Pedagogickú fakultu
Členovia za Filozofickú fakultu
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
PhDr. Andrea Fecková, PhD.
Ing. Richard Kerekeš, PhD.
Miroslav Huťka, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
PeadDr. Petra Lajčiaková, PhD.
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
Ivan Moďoroši, PhD.
Mgr. Dominika Pažítková
Mgr. Miroslava Antolová
Mgr. Miroslav Zajac
Mgr. Matúš Demko
Členovia za Teologickú fakultu
Členovia za Fakultu zdravotníctva
JUDr. ICDr. Juraj Jurica PhD.
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH.
ICLic. Dušan Škrabek
doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
PhDr. Bc. Mariana Magerčiaková, PhD.
doc. Dr. Ján Veľbacký PhD.
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
Mathias Gočík
Viktor Mydlo
Mgr. Lucia Gállová
Slavomír Šušorený
8
SPRÁVNA RADA KU
J. E. Mons. PaedDr. Andrej Imrich, predseda
Ing. Michal Slašťan, podpredseda
Členovia
Ing. Igor Vida
J.E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
Ing. Juraj Blanár
J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.
J.E. Mons. ThDr. Ján Babjak, PhD.
Ing. Andrej Sočuvka
Ing. Miloslav Čurilla
Mgr. Art. Andrej Hrnčiar
Ing. Peter Jakubík
Ing. Ľubomír Sidor
ICLic. Dušan Škrábek (zamestnanecká časť Akademického senátu KU)
PRACOVISKÁ A PRACOVNÍCI REKTORÁTU KU
Riaditeľ kancelárie rektora
Mgr. Albert Kulla, PhD.
+421 918 722 022
[email protected]
Asistentka rektora
Jana Pudišová
+421 918 722 014
[email protected]
[email protected]
Hovorca univerzity
Mgr. Vladimír Buzna
+421 918 337 402
[email protected]
[email protected] (kontakt s absolventmi)
Vodič rektora
Rastislav Malík
+421 918 337 447
[email protected]
Referent pre vzťahy s inštitúciami
Ing. Radislav Kendera, PhD.
+421 918 337 403
[email protected]
Projektový manažér pre rozvoj a štrukturálne fondy EÚ
Adriana Weidlichová, MBA
+421 918 722 012
[email protected]
Manažér kvality a kontroly
Mgr. Daniela Vrabková
+421 918 337 426
[email protected]
Personálny manažér
Mgr. Marta Ondrejková
+421 918 337 423
[email protected]
9
Samostatný referent pre vzdelávanie (Bc., Mgr.)
Ing. Oľga Patoprstá
+421 918 337 416
[email protected]
Samostatný referent pre vzdelávanie (PhD.)
Soňa Hamzová
mob.: +421 918 722 010
[email protected]
Samostatný referent pre sociálne štipendiá
Bc. Jarmila Bellová
+421 907 840 972
[email protected]
Mária Mojšová, st.
+421 918 722 011
[email protected]
Univerzitná koordinátorka pre mobility
Mgr. Michaela Moldová Chovancová
[email protected]
Samostatný odborný referent pre mobility
Mgr. Lucia Sabadínová
[email protected]
Referent pre kariérne poradenstvo
Mgr. Katarína Markovičová, PhD.
+421 918 337 410
[email protected]
[email protected]
Úsek kvestora
Mgr. Janka Hofmanová - asistentka kvestora
+421 918 337 413
[email protected]
Referent pre verejné obstarávanie
Ing. Jaromír Bíroš
+421 915 934 145
[email protected]
Ekonomické oddelenie
Mgr. Františka Hlinová
+421 918 337 419
[email protected]
Mgr. Jana Garajová
[email protected]
PhDr. Mária Migrová
+421 918 337 418
[email protected]
Bc. Ema Mojšová
+421 918 337 415
[email protected]
Mgr. Iveta Bajčiová
+421 918 337 422
[email protected]
10
Oddelenie správy registratúry
Mgr. Veronika Baloghová
+421 918 337 450
[email protected]
Referent BP a PO
Peter Kubačka
[email protected]
FAKULTY KU
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 22 708
fax: +421 44 43 32 443
www.ff.ku.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 26 844 (842, 850)
fax.: +421 44 43 04 787
www.pf.ku.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta
Hlavná 89
041 21 Košice
tel.: +421 55 6836 111
fax: +421 55 6227 134
www.tf.ku.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
Námestie A. Hlinku 48
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 04 317
fax: +421 44 43 04 316
www.fz.ku.sk
Poznámka: E-mailové adresy pracovníkov KU sú vo formáte [email protected] (bez
diakritiky)
11
ĎALŠIE PRACOVISKÁ KU
VERBUM - vydavateľstvo KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uv.ku.sk
Riaditeľ
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
+421 907 815 160
[email protected]
Tajomník
Ing. Martin Kuniak
+421 918 337 452
[email protected]
Fakultní koordinátori
RNDr. Štefan Tkáčik, PhD. (Pedagogická fakulta KU)
[email protected]
Ján Hrkút, PhD. (Filozofická fakulta KU)
[email protected]
doc. PhDr., Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH (Fakulta zdravotníctva KU)
[email protected]
ThDr. Vladimír Juhás, ThD. (Teologická fakulta KU)
[email protected]
doc. ThDr. František Trstenský, PhD. (TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
[email protected]
12
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 25 211
e-mail: [email protected]
http://uk.ku.sk
Riaditeľka
RNDr. Soňa Hlinková, PhD.
+421 918 722 068
[email protected]
Pracovníci
Mgr. Anna Chlebničanová, zástupca riaditeľa
Ing. Ján Culka
Mgr. Dana Kočibálová
Ing. Anna Koišová
Mgr. Mária Labašková
PhDr. Hana Mačalová
Mgr. Anna Nemešová, PhD.
Mgr. Anna Parigalová
Jarmila Rybárová
Mgr. Peter Servanský
Iveta Zverecová
Božena Kubalová
Mgr. Stanislava Mičudová
Mgr. Oliver Hvizd (pracovisko TF KU)
Ing. Daša Fedorková (pracovisko TF KU)
Mgr. Daša Kovaľanová (pracovisko TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
Mgr. Zdenka Paločková (pracovisko TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
ÚSTAV INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uikt.ku.sk
Riaditeľ
Ing. Emil Jamrich
+421 918 337 427
[email protected]
Pracovníci
Ing. Karol Vorek - vedúci prevádzkového oddelenia
+421 918 337 428
[email protected]
Ing. Roman Krakovský - vedúci aplikačného oddelenia
+421 905 731 593
[email protected]
Ing. Róbert Lukáč - multifunkčné preukazy (ISIC, ITIC)
+421 918 337 430
[email protected]
[email protected]
13
Ing. Peter Debnár
Ing. Rudolf Kollár
Ing. Milan Široň
Ing. Rastislav Galan, PhD.
Mgr. Valihora Peter
Mgr. Milan Krivda
UBYTOVACIE A STRAVOVACIE ZARIADENIA KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://usz.ku.sk
Riaditeľka
Mgr. Renáta Šrámeková
+421 918 337 414
[email protected]
Samostatný referent
Martin Piatko
[email protected]
Prevádzkoví pracovníci
Iveta Drobulová
Margita Gejdošová
Alena Chamajová
Alena Máliková
Anna Serafínová
Bc.Viera Tranová
Správa budov KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://sb.ku.sk
Riaditeľka
Ing. Danka Žakarovská
+421 918 337 420
[email protected]
Mgr. Mária Betíková
+421 918 337 421
[email protected]
Prevádzkoví pracovníci
Anna Gejdošová
Anna Lenártová
Peter Málik
Ján Ondrík
Katarína Vavreková
Ubytovacie zariadenie IJP v Levoči
Bottova 15
054 01 Levoča
http://www.ijp.sk
tel:053/4699 189; 053/4699 190; 053/4699 191
e-mail: [email protected]
Riaditeľ ubytovacieho zariadenia:
Tajomník:
doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
14
Poradenské centrum KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
Koordinátorka
Mgr. Katarína Markovičová, PhD.
+421 918 337 410
[email protected]
Služby
1. Sociálno-právne poradenstvo
2. Kariérové poradenstvo
3. Psychologická poradňa
Psychológovia
Róbert Ďurka, PhD.
[email protected]
Juraj Holdoš, PhD.
[email protected]
Dr. Petra Lajčiaková, PhD.
[email protected]
4. Poradenstvo a centrum pomoci pre študentov so zdravotným znevýhodnením
Fakultní koordinátori pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi
Mgr. Juraj Holdoš, PhD. (Filozofická fakulta KU)
+421 918 722 051
[email protected]
PaedDr. Oľga Račková, PhD. (Pedagogická fakulta KU)
+421 905 206 337
[email protected]
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
[email protected]
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
E-mail: [email protected],
www.upac.sk
Duchovný správca
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
+421 918 722 142
[email protected]
15
Pracovníci
PaedDr. Róbert Slotka
+421 907 259 306
[email protected]
Mgr. Dušan Galica
+421 905 593 160
[email protected]
ThDr. Igor Suchý, PhD. - externý kňaz pre gréckokatolíkov
+421 911 812 422
[email protected]
Koordinátori
Mgr. Otília Kočalková- administratívna a formačná činnosť UPaC
+421 908 640 500
Mgr. Miroslov Balšínek – šport
+421 903 736 119
[email protected]
Mgr. Margaréta Domiterová - chránené pracovisko a projekty
+421 908 254 097
[email protected]
Zamestnanci chráneného pracoviska UPaC
Mgr. Slávka Rišová
administratívne práce
Mgr. Slavomíra Matlová
administratívne práce
Mgr. Mária Lovichová
+421 907 108 853
pracovná asistencia a účtovníctvo
Dobrovoľnícka služba
Ing. Andrea Piecková
Darina Kašáková
16
Poradenské centrum KU
Prostredníctvom Poradenského centra poskytuje Katolícka univerzita v Ružomberku svojim
študentom a absolventom komplexné poradenstvo, pomoc a podporu v rôznych životných
situáciách.
Odborný tím v Poradenskom centre KU ponúka kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo,
zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo. Poradenské centrum je zároveň
podporným pracoviskom pre študentov so zdravotným postihnutím, pre študentov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami a pre študentky – matky s deťmi.
Poskytované služby
1. Sociálno-právne poradenstvo: Študenti sa oboznámia sa so svojimi právami a povinnosťami,
poradkyňa im poskytne poradenstvo v ťaživej sociálnej a finančnej situácii a tiež sprostredkuje
právne poradenské služby.
2. Kariérové poradenstvo: Kariérové poradenstvo predstavuje poradenstvo o uplatnení sa na trhu
práce, o kariérovom vývine a kariérovej orientácii, poradenstvo o možnostiach brigád doma
i v zahraničí, o možnostiach zamestnania, tréningovú prípravu na pracovný trh.
3. Psychologické poradenstvo: Psychologické poradenstvo sa poskytuje pri osobných, vzťahových
a študijných ťažkostiach. Poskytuje tiež služby mediácie pri riešení konfliktov.
4. Pomoc a poradenstvo pre študentov so znevýhodnením a pre matky s deťmi: V službe pomoc
pre zdravotne znevýhodnených a matky s deťmi ide o pomoc a poradenstvo pri štúdiu a pobyte na
KU pre študentov s poruchami zraku a nevidiacich študentov, pre študentov s telesným
a viacnásobným postihnutím, pre chorých a zdravotne oslabených študentov, pre študentov –
rodičov maloletých detí, pre mamičky, ktoré dojčia, pre študentov so špecifickými vývinovými
poruchami – so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
Poradenstvo je pre študentov a absolventov KU bezplatné. Súčasťou služieb Poradenského centra
KU je aj SOS linka psychologickej pomoci 0917 224 662 (denne od 20:00 do 24:00) a všeobecné
dištančné poradenstvo prostredníctvom adresy [email protected] (kedykoľvek).
Viac informácií o konkrétnych aktivitách nájdete na www.poradna.ku.sk
Koordinátorka Poradenského centra KU: Katarína Markovičová, PhD. – telefón: 0918 337 410
17
Oddelenie pre mobility a zahraničné vzťahy KU
Oddelenie pre mobility a zahraničné vzťahy KU administratívne a organizačne zabezpečuje
realizáciu medzinárodných mobilitných programov. Nadväzuje, rozvíja a udržiava kontakty so
zahraničnými univerzitami a partnermi. Svoju činnosť sústreďuje na organizačné zabezpečenie
mobilít študentov, učiteľov a zamestnancov univerzity cez rôzne mobilitné programy, predovšetkým
cez podprogram LLP/ERASMUS. V rámci neho je KU oprávnená vykonávať nasledujúce typy
mobilít:
- Mobility študentov: študijné pobyty a pracovné stáže (+ ERASMUS intenzívne jazykové kurzy,
tzv. EILC)
- Mobility pedagógov: prednáškové pobyty
- Mobility pracovníkov: školenia
Zahraničné pobyty môžu študenti a učitelia KU realizovať aj prostredníctvom programu CEEPUS,
buď ako tzv. freemoveri, alebo prostredníctvom zapojených fakúlt:
TF KU, Inštitút aplikovanej etiky
Koordinátor: doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló OP, PhD.
[email protected]
PF KU
Koordinátor: doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
[email protected]
Oddelenie pre mobility a zahraničné vzťahy poskytuje informácie o ďalších možnostiach štúdia v
zahraničí, sprostredkúva ponuky zahraničných inštitúcií a organizácií, zabezpečuje spoluprácu v
rámci bilaterálnych zmlúv a ostatnú medziuniverzitnú spoluprácu.
Medzinárodné programy sú kľúčové pre zvyšovanie internacionalizácie vzdelávania, napomáhajú
študentom spoznať systém vzdelávania na prestížnych zahraničných univerzitách, podporiť
poznatky praxou a aj tak ich pripraviť na úspešné pôsobenie na európskom i svetovom pracovnom
trhu.
Univerzitná koordinátorka pre mobility (mobility pedagógov a pracovníkov KU)
Mgr. Michaela Moldová Chovancová
Tel.: +421 918 337 411
[email protected]
Samostatný odborný referent pre mobility (študentské mobility: štúdium a stáž)
Mgr. Lucia Sabadínová
Tel.: +421 918 337 433
[email protected]
Rektorát KU, (m. č. 102)
Námestie Andreja Hlinku 60
034 01 Ružomberok
Konzultačné hodiny:
Utorok: 9:00 – 11:30; 13:00 – 14:30
Streda: 9:00 – 11:30
Štvrtok: 9:00 – 11:30
alebo v inom termíne, po dohode e-mailom.
Užitočné linky:
www.ku.sk/zahranicne-vztahy-a-mobility
www.saia.sk
www.stipendia.sk
18
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU‌
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
http://www.pf.ku.sk
Mailové adresy pracovníkov PF KU sú vo formáte
[email protected] (bez diakritiky).
DEKANÁT
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel:
044/4326842
044/4326844
044/4326850
fax:
044/4304787
[email protected]
[email protected]
Identifikačné údaje organizácie:
IČO: 378 012 79
DIČ: 202 15 12 427
Bankové spojenie pre tuzemský platobný styk - číslo účtu: 7000224305/8180
Bankové spojenie pre zaharaničný platobný styk - IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
- SWIFT: SUBASKBX
Adresa banky: VUB, a.s.
Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Dekan:
Sekretariát dekana:
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
PhDr. Slavomíra Bellová
Prodekan pre vedu a umenie: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Sekretariát prodekana:
Monika Bírošová
Prodekan pre výchovu
a vzdelávanie:
Sekretariát prodekana:
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Ing. Mária Migrová
Prodekan pre zahraničné
vzťahy a mobility:
Sekretariát prodekana:
Mgr. Dušan Kováč-Petrovský, PhD.
Mgr. Katarína Jablonská
Študijné oddelenie:
Ing. Katarína Hyravá – vedúca
Mgr. Mária Korbová
Ing. Romana Gueye
Mgr. Jana Bujalková
Ing. Mária Hradiská
Bc. Janeta Telúchová
Bc. Eva Bumberová
Zuzana Hatalová
Viera Kleinová
Jana Rázgová
Jana Kyselová
Referát pre rozvoj,
vedu a umenie:
Mgr. Danka Maliňáková, PhD.
PhDr. Gabriela Siváková
Mgr. Miroslav Zajac
19
Referát
pre rigorózne konanie
a doktoranské štúdium:
Mgr. Teresa Nováková, PhD.
Bc. Miroslav Ondrejka
Mgr. Petra Blahová
Erika Horváthová
Projektové oddelenie :
Ing. Jana Tkačiková
Mgr. Katarína Nižnanská
PhDr. Gabriela Saxová
Mgr. Silvia Kaščáková
Ing. Miroslav Špánik
Controlling:
Mgr. Stanislav Kostolný
Referát pre rozvoj
a marketing:
Bc. Anna Rožeková
Mgr. Karol Čarnogurský
Stredisko
informačných technológií:
PaedDr. Róbert Likavčan
Jozef Čisarik
Juraj Mravec
Tajomník:
Ing. Beáta Liebscherová
Ekonomické oddelenie:
Mgr. Janka Urbanová
Mgr. Mária Tatárová
Mgr. Alena Zaťková
Personálne oddelenie:
Irena Kuráňová
Mgr. Zuzana Kuráňová
Tatiana Kubinová
Prevádzkovo-technické
oddelenie:
Ing. Miloš Adamkovič
Peter Javorka
Registratúra pošty:
Mária Mertinyáková
Fakultný koordinátor
pre ECTS:
Ing. Roman Krakovský
Fakultný koordinátor
pre pedagogickú prax:
PaedDr. Viera Ortančíková
Koordinátor pre prácu so zdravotne
postihnutými študentmi:
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
Koordinátor fakultných
seminárov:
Edičné stredisko:
Prevádzkoví pracovníci
20
PaedDr. Ján Gera, PhD.
Mgr. Milan Pudiš
Ing. Miloslav Korba
Bc. Anna Baroková
PaedDr. Ján Gera, PhD.
Mgr. Ján Liška, PhD.
Anna Almanová
Anna Andrejková
Zuzana Antušáková
Mária Balážiková
Renáta Bayerová
Michal Butora
Jozefína Daudová
Jozef Fabian
Mgr. Ladislav Fínik
Anna Fričová
Ľubomír Gajan
Zdena Glembová
Janka Huličová
Zuzana Hýravá
Pavol Ilenčík
Jana Kožušková
Anna Králová
Tibor Kubala
Iveta Lizáková
Milan Mertinyák
Štefan Mikluš
Mária Mlynarčíková
Katarína Petreková
Zuzana Pichová
Beata Pukajová
Mgr. Ľuboslava Serafínová
Anna Soľanová
Ladislav Strižovský
Zdenka Ševčíková
Bc. Eva Urbanová
Monika Žigová
VEDECKÁ RADA
PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU
Predseda
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
Členovia
Mons. prof. ThDr. PhDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
prof. zw.dr hab. Stanisław Juszczyk
prof. zw. dr. hab. Adam Stankowski, PhD.
prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
prof. PhDr. Eleonora Baranová, CSc.
doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc., m. prof. KU
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
doc. Ing. Pavol Glončák, CSc.
doc. ThLic. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD.
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
Externí členovia prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, PhD.
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD.
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.
prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD.
prof. Juan Carlos Torre Puente
doc. PhDr. Miroslav Špánik, CSc.
doc. RNDr. Pavol Čičmanec, CSc.
RNDr. Jana Trgalová, PhD.
21
AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU
Predseda
Podpredseda
Tajomník
Podpredseda
za študentskú časť
Členovia AS za
Zamestnaneckú
časť
študentskú časť
22
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc. m. prof. KU
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Mgr. Adriana Starchoňová, PhD.
Mons. prof. ThDr. PhDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.,m.prof. KU
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
doc. RNDr. Marián Trenkler,CSc., m. prof. KU
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
Mgr. Monika Kubatková, PhD.
Soňa Dafčíková
Bc. Pavol Klein
Bc. Jozef Benyak
Jakub Rožek
Bc. Peter Šupák
UČITEĽSKÉ KATEDRY PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU V RUŽOMBERKU
KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
Ing. Dana Blahútová,PhD
Ing. Jozef Macko, PhD.
Ing. Jozef Macko, PhD.
Profesori:
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
prof. RNDr. Peter Holec, CSc.
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
Docenti:
doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
doc. MUDr. Martin Péč, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
Odborní asistenti:
RNDr. Michal Baláž, PhD.
RNDr. Mária Balážová, PhD.
Ing. Dana Blahútová, PhD.
Ing. Jozef Macko, PhD.
RNDr. PaedDr. Erika Maliníková, PhD.
PaedDr. Eva Riečanová-Kelemenová, PhD.
MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD.
Ing. Michal Slezák,PhD.
Ing. Ján Machava, PhD.
Ing. Kristína Urbanová (externý spolupracovník)
Chemický laborant:
Silvia Lukáčová
Mgr. Gabriela Šedeková (externý spolupracovník)
KATEDRA CUDZÍCH JAZYKOV A VŠEOBECNÉHO ZÁKLADU
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.
PaedDr. Maria Lalinská
PhDr.Juraj Horvath,PhD.
PhDr.Juraj Horvath,PhD.
Docenti:
doc. PaedDr. František Heiser, Csc. (spolupracovník z KRJK)
doc.PhDr.Dagmar Sabolová,PhD. (spolupracovník z KTJL)
Odborní asistenti:
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.
Mgr. Bc. Dušan Kováč-Petrovský,PhD. (spolupracovník z KTJL)
PhDr. Juraj Hovath, PhD.
Mgr. Júlia Bubáková, PhD.
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD.
PaedDr. Ján Gera, PhD.
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
PaedDr. Štefan Kucik, PhD.
Miriam Uhrínová, PhD. (spolupracovnik z KPEP)
Asistenti:
PhDr. Ľubica Rísová
PaedDr. Mária Lalinská
Mgr. Milan Pudiš
Mgr. Ján Liška, PhD.
Mgr.Katarína Jablonská
Ing. Anna Bednářiková, PhD.
PaedDr. Maria Lalinská
23
KATEDRA RUSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
doc. PaedDr.František Heiser, CSc.
doc. Viktória Liashuk, CSc.
Ing. Bc. Jozef Somora
Ing. Bc. Jozef Somora
Profesori:
prof. PhDr. Eva Kollárová, CSc.
prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD.
Docenti:
doc. Frantisek Heiser
doc. Viktória Liashuk, CSc.
doc. PhDr. Miron Sisak, CSc.
Odborní asistenti:
Mgr. Martin Lizoň, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
Ing. Bc. Jozef Somora
Mgr. Natália Pilarčíková
doc. PaedDr.František Heiser, CSc.
KATEDRA TALIANSKEHO JAZYKA A LITERATÚRY
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
doc. PhDr. Dagmar Sabolová-Princic, CSc.
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
Dr. Rosangela Libertini
Profesori:
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.(spolupracovník z KH)
prof. Norberto Cacciaglia, PhD.
Docenti:
doc. PhDr. Dagmar Sabolová-Princic, CSc.
Odborní asistenti:
Dr. Bianca Maria Da Rif, PhD.
Mgr. Dušan Kováč-Petrovský, PhD.
Asistenti:
Dr. Daniele Tomasello
Dr. Rosangela Libertini
Dr. Luisa Tramontana
24
Dr. Rosangela Libertini
KATEDRA FYZIKY
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc.
PaedDr. Ing. Peter Hanisko, PhD.
PaedDr. Ing. Peter Hanisko, PhD.
Profesori:
prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (emeritný prof. KU)
prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc.
Docenti:
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.
Odborní asistenti:
PaedDr. Ing. Peter Hanisko, PhD.
RNDr. Peter Hybler, PhD.
RNDr. Daniel Polčin, CSc. (externý spolupracovník)
Vedecký pracovník:
Ing. Viera Trnovcová, CSc.
RNDr. Peter Hybler, PhD.
KATEDRA GEOGRAFIE
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
Profesori:
doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., m. prof. KU
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
PaedDr. Michal Kovačic, PhD.
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.
Mgr. Miloš Bačík, PhD.
PaedDr. Rastislav Čief, PhD.
Sekretárka:
Dagmar Mariašová
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
RNDr.
RNDr.
RNDr.
RNDr.
Pavel Bella, PhD.
Branislav Nižnanský, CSc.
František Petrovič, PhD.
Ján Soták, DrSc.
25
KATEDRA HUDBY
Vedúci:
doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.,m.prof. KU
Zástupca:
PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
Tajomník:
PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.
Koordinátor ECTS: PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
Metodik
pedagogickej praxe:PaedDr. Martina Krušinská-Pekáriková, PhD.
Profesori:
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. MgA. René Adámek
prof. PhDr. Eleonora Baranová, CSc.
prof. Agnieszka Anna Monasterska, ArtD.
doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
Docenti:
doc. PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD.
doc. Mgr. Margita Gromová
Odborní asistenti:
PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Peter Lalinský, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.
Mgr. art. Erika Jakab, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Ivan Mráz, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Jaroslava Šimerková, ArtD.
PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
PaedDr. Martina Krušinská-Pekáriková, PhD.
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
Mgr. art. Viera Sočuvková, PhD.
Mgr. art. David di Fiore
Mgr. Rastislav Podpera, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Stefka Palovičová-Kovačeva, PhD.
Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.
Mgr. art. Martina Procházková, PhD.
Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD.
Asistenti:
Mgr. Ivana Kútniková
Mgr. Matej Bartoš
Lektori:
Mgr. Monika Mihaľová
Mgr. art. Gabriela Chlpeková
Interní doktorandi: Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
26
art. Juliana Tišťanová-Droblienková
art. Blanka Pavlovičová
Ladislav Onderčin
art. Marcel Kapala
art. Ján Gabčo
KATEDRA CHÉMIE
Vedúci:
doc. Ing. Pavol Glončák, CSc.
Zástupca:
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
Tajomník:
Ing. Renáta Bellová, PhD.
Koordinátor ECTS: Ing. Renáta Bellová, PhD.
Metodik
pedagogickej praxe:Ing. Renáta Bellová, PhD.
Profesori:
prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
Ing. Renáta Bellová, PhD.
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
Ing. Janka Majherová, PhD. (spolupracovník z KI)
PeadDr. Mgr. Viola Gazdíková, PhD.
Asistenti:
Ing. Eva Culková
Laborant:
Mária Dvorská
Ing. Pavol Glončák, CSc.
Ing. Peter Tomčík, PhD.
Ing. Ján Vojtko, PhD.
PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.
KATEDRA INFORMATIKY
Vedúci:
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Zástupca:
doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.
Tajomník:
Ing. Hedviga Palásthy, PhD.
Koordinátor ECTS: Ing. Janka Majherová, PhD.
Metodik
pedagogickej praxe:Ing. Janka Majherová, PhD.
Profesori:
doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
prof. Ing. Rudolf Volner, PhD.
prof. Ing. Igor Mokriš, CSc.
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
Ing. Janka Majherová, PhD.
Ing. Hedviga Palásthy, PhD.
Ing. Roman Krakovský
RNDr. Daniel Polčin, CSc. (externý spolupracovník)
Asistenti:
PaedDr. Michal Rojček
Technik:
PaedDr. Róbert Janiga
RNDr. Milan Lehotský, CSc.
RNDr. Alice Kelemenová, CSc.
Ing. Eduard Mašek, CSc.
RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
Ing. Michal Jenčo, PhD. (spolupracovník z KMM)
27
KATEDRA KATECHETIKY A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodička
pedagogickej praxe:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD.
ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Mgr. Martina Gregorová, PhD.
Mgr. Monika Kubatková, PhD.
Profesori:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD.
prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek
prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD. (spolupracovník z ÚKP)
prof. ThDr. RNDr. ICLic. Jana Moricová, PhD. (spolupracovník z FF KU)
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
PaedDr. Emília Bocková, PhD.
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Mgr. Martina Gregorová, PhD.
ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Mgr. Monika Kubatková, PhD.
Mgr. Teresa Nováková, PhD.
ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD.
PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD.
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.
ThLic. Jozef Žvanda, PhD.
PaedDr. Mária Karasová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
Mgr. Viera Hubová, PhD. (spolupracovník z ÚKP)
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. (spolupracovník z KCJVZ)
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD. (spolupracovníčka z KCJVZ)
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (spolupracovník z KPEP)
Interní doktorandi:
Mgr. Vladimír Baran
Mgr. Marcela Duľová
Mgr. Štefan Hodža
Mgr. Silvia Kaščáková
Mgr. Jozef Koválik
Mgr. Stanislava Kružliaková
PaedDr. Róbert Likavčan
Mgr. Marta Mažáriová
Mgr. Miroslav Ondrejka
Mgr. Dominika Pažítková
Mgr. Adriána Starchoňová
Mgr. Anna Vaľková
Mgr. Miroslav Zajac
Mgr. Dariusz Žuk-Olszewski
Sekretariát:
Mgr. Jozef Koválik
28
PaedDr. Emília Bocková, PhD.
Dr. Miroslaw Zbigniew Babiarz, PhD.
ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.
PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. (spolupracovník z KMChČ)
ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
KATEDRA MATEMATIKY
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik
Pedagogickej praxe:
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Profesori:
prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.
prof. Dr. hab. Adam Plocki
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
RNDr. Martin Billich, PhD.
PaedDr. Martin Papčo, PhD.
RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
Mgr. Terézia Ilovská
RNDr. Roman Frič, DrSc.
RNDr. Ján Ohriska, CSc.
RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLÓGIE
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD
Profesori:
prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
prof. Zw. Dr. Hab. Krystyna Chałas, PhD.
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD. (externý spolupracovník)
prof. Zw. Dr. Hab. Stanislaw Juszczy, PhD. (spolupracovník z KPEP)
prof. Dr. Hab. Adam Stanskowski, PhD. (spolupracovník z KŠP)
prof. zw. Dr. Hab. Zbigniew Marek, PhD.
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (spolupracovník z KSP)
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KŠP)
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
PaedDr. Zuzana Hollá, PhD.
PhDr. Silvia Matúšová, CSc.
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.,
PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (spolupracovník z KPEP)
JUDr. Juraj Čech, PhD. (spolupracovník z KVSSS)
PaedDr. Mária Vargová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
Asistenti:
PaedDr. Viera Ortančíková
PhDr. Gabriela Siváková
Mgr. Lucia Juhásová (spolupracovník z KSP)
PaedDr. Viera Ortančíková
PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
PhDr. Štefan Vendel, CSc.
PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Mirosław Babiarz, PhD. (spolupracovník z KKPT)
PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. (spolupracovník z KMChČ)
PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. (spolupracovník z KSP)
PaedDr. Mgr. Art. Rastislav Biarinec, ArtD. (spolupracovník z KVU)
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. (spolupracovík z KM)
29
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ
A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
Profesori:
prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
prof. dr hab. Krystyna Chałas, PhD.
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSs.
doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KH)
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KPGPS)
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KBIO)
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KŠP)
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc. m. prof. KU (spolupracovník z KM)
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KPGPS)
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
PhDr. Ján Belko, PhD.
PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.
RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
PhDr. Gabriela Šárníková, PhD., sr. Gabriela OSF
PaedDr. Miriam Uhrínová, PhD.
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
PaedDr. Mária Házyová, PhD.
PaedDr. Zuzana Hollá, PhD. (spolupracovník z KPGPS)
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. (spolupracovník z KTV)
PaedDr. Peter Krška, PhD. (spolupracovník z KTV)
PaedDr. Martina Krušinská-Pekáriková, PhD. (spolupracovník z KH)
PaedDr. Mgr. Art. Zuzana Záhradníková, PhD. (spolupracovník z KH)
Asistenti:
PaedDr. Janka Mastišová, PhD.
PaedDr. Beáta Murinová, PhD, sr. Ľudmila, CJ
PaedDr. Oľga Drobná (externý spolupracovník)
PaedDr. Janka Mastišová, PhD.
PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc.
Mgr. Nadežda Novotná, PhD.
PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.
RNDr. Juraj Butaš, PhD. (spolupracovník z KM)
PhDr PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (spolupracovník z KPGPS)
Ak. mal. Pavol Rusko, ArtD. (spolupracovník z KVU)
PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník)
PaedDr. Eva Dolinská, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik
Pedagogickej praxe:
PaedDr.
PaedDr.
PaedDr.
PaedDr.
Profesori:
prof. PhDr. Jozef Hrčka, DrSc.
prof. PeadDr. Jaromír Sedláček, PhD.
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
30
Peter Krška, PhD.
Andrej Hubinák, PhD.
Andrej Hubinák, PhD.
Andrej Hubinák, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
PhDr. Ján Koštial, PhD.
Mgr. Nadežda Novotná, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PeadDr. Anna Blahútová, PhD.
PhDr. Michal Leško, CSc.
KATEDRA VÝTVARNÉHO UMENIA
Vedúci:
doc. PaedDr. Mgr.art. Rastislav Biarinec, ArtD.
Zástupca:
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Tajomník :
Mgr. Silvia Rajčanová
Koordinátor ECTS: Mgr. Silvia Rajčanová
Metodik
pedagogickej praxe:PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová
Profesori:
doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m. prof. KU
Docenti:
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.,
doc. PaedDr. Mgr.art. Rastislav Biarinec, ArtD.
Odborní asistenti:
PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová
Asistenti:
Mgr. Silvia Rajčanová
31
NEUČITEĽSKÉ KATEDRY PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU V RUŽOMBERKU
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE
Vedúci:
Zástupca:
Tajomík:
Koordinátor ECTS:
Metodik
Odbornej praxe:
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Profesori:
prof.
prof.
prof.
prof.
Docenti:
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.
doc. Mgr. Martina Cichá, PhD. (externá spolupracovníčka)
doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. (spolupracovník z FZ KU)
Odborní asistenti:
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Ing. Martina Špániková, PhD.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
Ing. Richard Kerekeš, PhD.
PhDr. Peter Brnula, PhD. (externý spolupracovník)
PhDr. Ladislav Vaska, PhD. (externý spolupracovník)
PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD. (externá spolupracovníčka)
PhDr. Eva Moraučíková, PhD. (externá spolupracovníčka)
Asistenti:
PhDr. Jozef Pauk (externý spolupracovník)
Marta Nováková (externá spolupracovníčka)
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
Interní doktorandi: Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
32
PhDr. MUDr. Peter Kalanin, PhD.
zw. dr hab. Slawomir Mazur, PhD.
PhDr. Anna Žilová, PhD.
PaedDr. Milan Schavel, PhD. (externý spolupracovník)
Martina Benková
Michaela Šavrnochová
Anna Paločková
Monika Divišová
KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Vedúci
Zástupca
Tajomík:
Koordinátor ECTS:
Metodik
Odbornej praxe:
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. (spolupracovníčka z KSP)
PhDr. Oľga Okálová
Mgr. Lucia Juhásová, PhD.
Profesori:
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. (spolupracovník z KBIO)
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. (spolupracovník z KMM)
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc. m. prof. KU (spolupracovníčka z KBIO)
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (externý spolupracovník)
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
JUDr. Juraj Čech, PhD.
Mgr. Lucia Juhásová, PhD.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD. (spolupracovník z KTV)
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD. (spolupracovníčka z KCJVZ)
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. (spolupracovníčka z KPEP)
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. (spolupracovníčka z KSP)
PhDr. Irena Kamanová, PhD. (spolupracovníčka z KSP)
PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD. (externý spolupracovník)
PaedDr. František Heiser, CSc. (spolupracovník z KRJK)
JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
PhDr. Anna Janíková (externá spolupracovníčka)
PaedDr. Štefan Kucík, PhD. (spolupracovník z KCJVZ)
Ing. Anna Bednářiková, PhD. (spolupracovník z KCJVZ)
PhDr. Juraj Horváth, PhD. (spolupracovník z KCJVZ)
Interní doktorandi: PhDr. Oľga Okálová
KATEDRA MISIJNEJ A CHARITATÍVNEJ ČINNOSTI
Vedúci:
Zástupca:
Tajomík:
Koordinátor ECTS:
Metodik
Odbornej praxe:
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
PhDr. Vladimíra Antolová, PhD.
PhDr. Vladimíra Antolová, PhD.
PhDr. Vladimíra Antolová, PhD.
Profesori:
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (spolupracovníčka z KŠP)
Docenti:
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. (spolupracovníčka z FZ KU)
doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD. (spolupracovník z KKPT)
Odborní asistenti:
PhDr. Vladimíra Antolová, PhD.
ThLic. Vladimír Dzurenda, PhD.
ThDr. Ján Marhefka, PhD.
PaedDr. ThDr. Hana Šimčíková, PhD.
PaedDr. ThDr. Bohumír Živčák, PhD.
PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD. (externý spolupracovník)
PaedDr. Ján Gera, PhD. (spolupracovník z KCJVZ)
ThDr. Branislav Kľuska, PhD. (spolupracovník z KKPT)
PhDr. Marianna Magerčiaková, PhD. (spolupracovníčka z FZ KU)
PhDr. Eva Moraučíková, PhD. (spolupracovníčka z FZ KU)
Asistenti:
RNDr. Mária Balážová, PhD. (spolupracovníčka z KBIO)
PhDr. Jozef Pauk (externý spolupracovník)
PaedDr. Róbert Slotka (spolupracovník z KKPT)
ThLic. Ing. Jozef Žvanda (spolupracovník z KKPT)
PhDr. Vladimíra Antolová, PhD.
33
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
PhDr. Helena Orieščíková, PhD.
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
PaedDr. Peter Petrovič
Profesori:
prof. zw. dr. hab. Adam Stankowski, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
prof. ThDr.PaedDr. Jozef Leščinský, PhD. (spolupracovník z KPGPS)
prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek (spolupracovník z KPGPS)
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. (spolupracovník z KBIO)
prof. PhDr. Jozef Hrčka, DrSc. (spolupracovník z KTV)
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (spolupracovník z KSP)
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KPGPS)
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KMM)
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KBIO)
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KM)
Docenti:
doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. (spolupracovník z KSP)
doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD. (spolupracovník KŠPPMP)
doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc. (spolupracovník z KPGPS)
doc. PhDr. Juraj Rusnák, PhD. (spolupracovník z kPEP)
doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (spolupracovník z KKPT)
doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. (spolupracovník z katedry KPEP)
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. (spolupracovník z KSP)
doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
Odborní asistenti:
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
PaedDr., ThLic. Emil Turiak, PhD.
PaedDr. František Valášek, PhD.
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. (spolupracovník z KŠPPMP)
PaedDr. Gabriela Šarníková PhD. (spolupracovník z KPEP)
Mgr. Mária Vajová, PhD.
PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
PaedDr. Ján Dravecký, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr., Ing. Peter Hanisko, PhD. (spolupracovník z KF)
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Ivana Krupová, PhD. (spolupracovník z katedry KPEP)
PhDr. Vladimír Littva, PhD. (spolupracovník z FZ KU)
PhDr. Katarína Majcherová, PhD. (spolupracovník z KSP)
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (spolupracovník z katedry KPEP)
PaedDr. Jana Mastišová, PhD. (spolupracovník z katedry KPEP)
Ing. Hedviga Palásthy, PhD.(spolupracovník z KI)
Ing. Peter Varhoľák, PhD. (externý spolupracovník)
PhDr. Peter Pavlis, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
PaedDr. Miroslav Kamenický , PhD. (spolupracovník z KV)
PhDr. Gabriela Siváková (spolupracovník z KPGPS)
PaedDr. Peter Petrovič
PaedDr. Božena Švábová, PhD. (spoluracovník z KPEP)
Ing. Anna Bednářiková, PhD. (spolupracovník z KCJVZ)
JUDr. Juraj Čech, PhD. (spolupracovník z KVSSS)
Anna Nováková (externý spolupracovník)
Sekretariát:
Ing. Iveta Lukáčová
34
PhDr. Helena Orieščíková, PhD.
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
Riaditeľ Inštitútu:
Tajomník Inštitútu:
Sekretariát Inštitútu:
Študijné oddelenie
doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
Mgr. Marcela Duľová
Ing. Alžbeta Baštová
Ing. Mária Hradiská
Ing. Zuzana Brčiaková
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY A PEDAGOGIKY MENTÁLNE
POSTIHNUTÝCH
Vedúci:
doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
Zástupca:
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
Tajomník:
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
Koordinátor ECTS: PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
Metodik
pedagogickej praxe Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
Sekretariát katedry: Mgr. Marcela Duľová
Profesori
prof. zw. dr. hab. Adam Stankowski, PhD.
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KŠP)
prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc.
prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
Mons. prof. PhDr. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. (spolupracovník z KKPT)
prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. (spolupracovník z KPEP)
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof KU (spolupracovník z KPGPS)
Docenti:
doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
doc. PhDr. Ema Kollárová, PhD.
doc. PhDr. Mária Gážiová, PhD. (spolupracovník z KSP)
doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc. (spolupracovník z KV)
doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. (spolupracovník z KPEP)
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.(spolupracovník z KKPT)
doc. PaedDr. František Heiser CSc. (spolupracovník z KRJK)
doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník)
doc. PhDr. Ladislav Horňák, PhD. (spolupracovník KŠP)
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (spolupracovník z TI BJV)
doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. (spolupracovník z KPEP)
doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
Odborní asistenti PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
PaedDr. Olga Račková, PhD.
PhDr. Helena Orieščíková, PhD.
Mgr. Mária Vajová, PhD.
MUDr. Tatiana Gurčíková (spolupracovník z KLP)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Ján Dravecký, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Bohuš Stupák, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
PhDr. Iveta Strážiková, PhD. (spolupracovník z KLP)
PaedDr. Božena Švábová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Iveta Franzenová, PhD. (spolupracovník z KMM)
PhDr. Mária Kerekešová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
Asistenti
PhDr. Katarína Drahomirecká (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Adam Baran OFMConv. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Jana Mastišová, (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Vladimír Osif (spolupracovník z KV)
35
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
KATEDRA VYCHOVÁVATEĽSTVA
Vedúci:
doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc.
Zástupca:
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
Tajomník:
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
Koordinátor ECTS: PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
Metodik
pedagogickej praxe:PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
Sekretariát katedry:Mgr. Marcela Duľová
Profesori:
prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
Mons. prof. PhDr. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. (spolupracovník z KKPT)
prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. (spolupracovník z KPEP)
prof. zw. dr. hab. Adam Stankowski, PhD. (spolupracovník z KŠP)
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KŠP)
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KPGPS)
Docenti:
doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc.
doc. PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc. (spolupracovník z KPEP)
doc. PhDr. Mária Gážiová, PhD. (spolupracovník z KSP)
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. (spolupracovník z KPEP)
doc. PhDr. Ema Kollárová, PhD. (spolupracovník z KŠPMP)
doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc. (spolupracovník z KMM)
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.(spolupracovník z KKPT)
doc. PaedDr. František Heiser CSc. (spolupracovník z KRJK)
doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník)
doc. PhDr. Ladislav Horňák, PhD. (spolupracovník KŠP)
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (spolupracovník z TI BJV)
doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
Odborní asistenti: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
PaedDr. Ján Dravecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD.
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Anna Skokanová, PhD. (spolupracovník z KŠP)
Ing. Edita Tarajčáková, PhD. (spolupracovník z KŠPPMP)
PaedDr. Oľga Račková, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Bohuš Stupák, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. (spolupracovník z KŠPPMP)
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
MUDr. Tatiana Gurčíková (spolupracovník z KLP)
MUDr. Peter Zelený (spolupracovník z KLP)
PhDr. Iveta Strážiková, PhD. (spolupracovník z KLP)
PaedDr. Božena Švábová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Iveta Franzenová, PhD. (spolupracovník z KMM)
PhDr. Mária Kerekešová, PhD. (spolupracovník z PEP)
Asistenti:
36
PhDr. Adam Baran OFMConv.
PhDr. Vladimír Osif
PhDr. Katarína Drahomirecká (spolupracovník z KPEP)
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY
Vedúci:
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
Zástupca:
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
Tajomník:
PhDr. Martina Bystrá
Koordinátor ECTS: PhDr. Martina Bystrá
Metodik
pedagogickej praxe:PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
Sekretariát katedry:Mgr. Marcela Duľová
Profesori:
prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
Mons. prof. PhDr. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. (spolupracovník z KKPT)
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabián, CSc. (spolupracovník z KMChČ)
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský PhD., m. prof KU (spolupracovník z KPGPS)
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KŠP)
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KPGPS)
Docenti:
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. (spolupracovník z KSP)
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
doc. PhDr.Valentína Trubíniová, CSc. (spolupracovníčka z KPEP)
doc. PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc. (spolupracovník z KPEP)
doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc. (spolupracovník z KV)
doc. PhDr. Ema Kollárová, PhD. (spolupracovník z KŠPPMP)
doc. PaedDr.ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (spolupracovník z KKPT)
doc. PaedDr. František Heiser, CSc. (spolupracovník z KRJK)
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (spolupracovník z TI BJV)
doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
Odborní asistenti: MUDr. Peter Zelený
MUDr. Tatiana Gurčíková
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
PaedDr. Božena Švábová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. (spolupracovník z KŠPPMP)
PaedDr. Ján Dravecký, PhD. (spolupracovník z KV)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. (spolupracovník z KV)
Ing. Edita Tarajčáková, PhD. (spolupracovník z KŠPPMP)
PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
PaedDr. Anna Skokanová, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PhDr. Helena Orieščíková, PhD. (spolupracovník z KŠP)
Mgr. Andrea Orosová, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
PhDr. Andrea Zoričáková
PhDr. Martina Bystrá
PhDr. Adam Baran (spolupracovník z KKPT)
37
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY SOCIÁLNE
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN
Vedúci:
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
Zástupca:
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
Tajomník:
PaedDr. Božena Švábová , PhD.
Koordinátor ECTS: PaedDr. Božena Švábová , PhD.
Metodik
pedagogickej praxe:PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
Sekretariát katedry:Mgr. Marcela Duľová
Profesori:
prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. (spolupracovník z KPEP)
prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
Mons. prof. PhDr. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. (spolupracovník z KKPT)
prof. zw. dr. hab. Adam Stankowski, PhD. (spolupracovník z KŠP)
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KŠP)
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KPGPS)
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KPGPS)
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc. (spolupracovník z KPEP)
PhDr.Valentína Trubíniová, CSc. (spolupracovník z KPEP)
PhDr., PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.(spolupracovník z KPGPS)
PhDr. Kornel Čajka, CSc. (spolupracovník z KŠP)
PhDr. Mária Gážiová, PhD. (spolupracovník z KSP)
PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc. (spolupracovník z KV)
PaedDr. František Heiser, CSc. (spolupracovník z KRJK)
PhDr. Ema Kollárová, PhD. (spolupracovník z KŠPPMP)
PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.(spolupracovník z KKPT)
PhDr. Ladislav Horňák, PhD. (spolupracovník KŠP)
PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník)
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (spolupracovník z TI BJV)
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
Odborní asistenti: PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD.
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.
PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD.
PaedDr. Božena Švábová, PhD.
PaedDr. Ján Dravecký, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD. (spolupracovník z KV)
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. (spolupracovník z KŠPPMP)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (spolupracovník z KV)
PhDr. Helena Orieščíková, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PaedDr. Oľga Račková, PhD. (spolupracovník z KŠP)
PaedDr. Anna Skokanová, PhD. (spolupracovník z KŠP)
Ing. Edita Tarajčáková, PhD. (spolupracovník z KŠPPMP)
Mgr. Mária Vajová, PhD. (spolupracovník z KŠP)
MUDr. Tatiana Gurčíková (spolupracovník z KLP)
MUDr. Peter Zelený (spolupracovník z KLP)
PhDr. Iveta Strážiková, PhD. (spolupracovník z KLP)
PhDr. Iveta Franzenová, PhD. (spolupracovník z KSVSNC)
PhDr. Mária Kerekešová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
Asistenti:
38
PhDr. Katarína Drahomirecká
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
KATEDRA REŠTAUROVANIA
Vedúci:
prof. zw . dr hab. Czeslaw Dzwigaj, ArtD.
Zástupca:
prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD., CSc.
Tajomník:
Mgr. Michal Čajka, PhD.
Koordinátor ECTS: Mgr. Art. Juraj Bričák
Metodik
odbornej praxe:
Mgr. Art. Juraj Bričák
Sekretariát katedry:Mgr. Marcela Duľová
Profesori:
prof. zw . dr hab. Czeslaw Dzwigaj, ArtD.
prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD., CSc.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
prof. Dr. hab. Witold Jacyków, ArtD (spolupracovník z KVU)
doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD. m. prof. KU (spolupracovník z KVU)
prof. PhD. Juraj Lexmann, CSc., (externý spolupracovník z SAV)
Mons. prof. PhDr. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. (spolupracovník z KKPT)
prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. (spolupracovník z KKPT)
Docenti:
doc. Vladimír Plekanec, akad. mal. – návrh na vymenovanie za mimoriadneho profesora
doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. (spolupracovník z KVU)
doc. Ing. Pavol Glončák, CSc. (spolupracovník z KCh)
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD. (spolupracovník z KVU)
Dr. hab. Krystyna Szwajkowska, ArtD. (spolupracovník z KVU)
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (spolupracovník z KKPT)
doc. Ing. Ján Vojtko, PhD. (spolupracovník z KCh)
doc. Ing. Pavol Lizák, PhD. (externý spolupracovník)
doc.PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
Odborní asistenti: Akad. mal. Anna Svetková
Mgr. Michal Čajka, PhD.
Mgr. Art. Juraj Bričák
PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová (spolupracovník z KVU)
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. (spolupracovník z KCJVZ)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (spolupracovník z KV)
PhDr. Gabriel Lukáč (externý spolupracovník)
RNDr. PaedDr. Erika Maliníková, PhD. (spolupracovník z KBIO)
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. (spolupracovník z KPEPSZS)
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (spolupracovník z KPEP)
Ing. arch. Ivan Gojdič (externý spolupracovník)
PhDr. Alena Piatrová, PhD. (externý spolupracovník)
Mgr. Mgr. Lucia Rakovanová, PhD. (externý spolupracovník)
Mgr. art. Mgr. Pavla Trizuljaková Lazárková, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
PhDr. Karol Maliňák (spolupracovník z KVU)
Ing. arch. Magdaléna Jánovská (externý spolupracovník)
Ing. arch. Peter Kling (externý spolupracovník)
Mgr. arch. Martin Kukura (externý spolupracovník)
PhDr. Mária Novotná (externý spolupracovník)
Ing. Kristína Urbanová (externý spolupracovník)
39
INŠTITÚT ŠTEFANA NAHÁLKU V POPRADE
Riaditeľ inštitútu:
Tajomník inštitútu:
Sekretariát inštitútu:
Študijné oddelenie:
ThDr. Onrej Štefaňák, PhD.
PaedDr. Janka Bujalková
Katarína Kekláková
Mgr. Janka Bujalková
Mgr. Adriana Grigerová
KATEDRA MANAŽMENTU
Vedúci:
Zástupca :
Tajomník
Koordinátor ETCS:
Metodici
odbornej praxe:
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
Ing. Rudolf Zach, PhD.
Ing. Peter Varhoľák, PhD..
Mgr. Matej Čevan
Ing. Pavol Budaj, PhD.
PaedDr. Janka Bujalková
Profesori
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
prof. Dr. Hab. Malgorzata Bednarczik, PhD.
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. (externý spolupracovník)
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
prof. Dr. René Schaffhauser (externý spolupracovník)
prof. Dr. Helmut Renöckl, PhD. (externý spolupracovník)
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. (externá spolupracovníčka)
doc. Dr. Barbara Piontek, PhD. mimoriadny. profesor
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc. m. prof. KU
doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD. m. prof. KU
doc. Ing. Igor Černák, PhD. m. prof. (spolupracovník z KI)
prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, PhD.
Docenti
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
40
Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
Ing. Štefan Janovjak, PhD. (externý spolupracovník)
Ing. Michal Jenčo, PhD.
Ing. Jozef Kašša, PhD.
RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.
dr. hab Pawel Wojciech Marzec, PhD.
PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. (spolupracovníčka z KSP)
Ing. Ján Vojtko, PhD. (spolupracovník z KCh)
Ing. Eva Kafková, PhD.
dr hab. Pawel Wojciech Marzec, PhD.
dr hab. Barbara Piontek, PhD.
PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
Odborní asistenti: Ing. Pavol Budaj, PhD.
Ing. Anna Diačiková, PhD.
PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
Ing. Pavel Mikuš, PhD.
Ing. Rudolf Zach, PhD.
Ing. Miloš Birtus, PhD.
Ing. PaedDr. Petr Vyhnal, PhD.
Ing. Peter Varhoľák, PhD.
Mgr. Mikuláš Čandík, PhD.
Ing. Martina Špániková, PhD.
Ing. Jozefína Hvastová, PhD. (externá spolupracovníčka)
Ing. Eva Manová, PhD. (externá spolupracovníčka)
Ing. Marián Saloň, PhD. (externý spolupracovník)
PhDr. Mgr. Eva Dirgová PhD.
PhDr. Iveta Franzenová, PhD.
JUDr. Marián Hoffman, PhD.
PhDr. František Drozd, PhD.
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
Mgr. Jana Kaščáková PhD. (spolupracovníčka z FF KU)
ThDr. Jaroslav Bárta, PhD.
JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.
Asistenti:
Mgr. Janka Bujalková
Mgr. Matej Čevan
Mgr. Ľudmila Citriaková
PhDr. Božena Neuhausová
PhDr. Helena Fedorková
Mgr. Zuzana Bednárová (externá spolupracovníčka)
PhDr. Anna Paruleková (externá spolupracovníčka)
RNDr. Mária Vojčíková (externá spolupracovníčka)
RNDr. Zuzana Zubalová (externá spolupracovníčka)
PhDr. Jaroslava Bučková
PhDr. Gabriela Feranecová
Ing. Gabriela Budajová (externá spolupracovníčka)
Ing. Anna Jurčová (spolupracovníčka z KU)
Ing. Drahoslav Lőrinc, MBA (externý spolupracovník)
Ing. Róbert Bujalka (externý spolupracovník)
Ing. Jana Janičková, PhD.
Ing. Róbert Bílek, PhD.
Mgr. Ľudmila Citriaková
41
INŠTITÚT ANDREJA RADLINSKÉHO
V DOLNOM KUBÍNE
Riaditeľ inštitútu:
Tajomník inštitútu:
Sekretariát inštitútu:
Študijné oddelenie:
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Ing. Martina Špániková
Mgr. Janetta Teluchová
Mgr. Beata Valentínyová
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE
Vedúca:
Zástupkyňa:
Tajomníčka:
Koordinátor ECTS:
Metodik
odbornej praxe:
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Ing. Bc. Martina Špániková, PhD.
Mgr. Janeta Teluchová
Mgr. Janeta Teluchová
Mgr. Janeta Teluchová
Profesori:
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. (spolupracovník z KKPT)
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
PhDr. Irena Kamanová, PhD.
PhDr. Alena Novotná, PhD.
PhDr. Helena Kadučáková, PhD. (spolupracovník z FZ KU)
PaedDr. František Heiser, CSc. (spolupracovník z KRJK)
PhDr. Daniela Kolibová, CSc. (spolupracovník z KPGPS)
PhDr. Štefan Vendel, CSc. (spolupracovník z KPGPS)
Odborní asistenti: PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. (spolupracovník z KCJVZ)
Ing. Bc. Martina Špániková, PhD.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (spolupracovník z KVSSS)
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD. (spolupracovník z KCJVZ)
PhDr. Juraj Horváth, PhD. (spolupracovník z KCJVZ)
PaedDr. Štefan Kucík, PhD. (spolupracovník z KCJVZ)
PhDr. Eva Moraučíková, PhD. (spolupracovník z FZ KU)
PhDr. Marianna Magerčiaková, PhD. (spolupracovník z FZ KU)
PhDr. Zuzana Machajová, PhD.
Asistenti:
Mgr. Štefan Hodža
Mgr. Bc. Kristína Račková
PhDr. Michaela Šavrnochová
Ing. Anna Bednaříková (spolupracovník z KI)
JUDr. Mgr. Vladimír Zachar (externý spolupracovník)
Marta Nováková (externý spolupracovník)
Interní doktorandi: Mgr. Viera Bednárová
Mgr. Katarína Tabačáková
42
INŠTITÚT ANDREJA RADLINSKÉHO
V DOLNOM KUBÍNE
KATEDRA MANAŽMENTU
Veduci:
Zastupca:
Tajomník :
Koordinátor ECTS:
Metodik odbornej praxe:
doc. dr hab. Barbara Piontek, PhD.,
Ing. Miloš Birtus, PhD.
Mgr. Beata Valentínyová
Mgr. Janetta Teluchová
Ing. Miloš Birtus, PhD.
Profesori:
dr hab. Barbara Piontek, PhD. prof. nadzw.
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. (spolupracovník z KMM)
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD. m. prof. KU (spolupracovník z KMM)
doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. m.prof.KU (spolupracovník z KMM)
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. (spolupracovník z KKPT)
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
Ing. Ľubica Černá, PhD.( spolupracovník z ÚEV)
PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. (spolupracovník z KSP)
Ing. Michal Jenčo, PhD. (spolupracovník z KMM)
Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. (spolupracovník z KMM)
Ing. Jozef Kašša, CSc. (spolupracovník z KMM)
PaedDr. ThDr. Anton Lisník, PhD. (spolupracovník z KMM)
RNDr. Ľudmila Lysá, PhD. (spolupracovník z KMM)
Obborný asistenti: Ing. Miloš Birtus, PhD.
Ing. Pavol Budaj, PhD. (spolupracovník z KMM)
Ing. Jana Janičková, PhD. (spolupracovník z KMM)
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. (spolupracovník z KCJVZ)
Ing. Richard Kerekeš, PhD. (spolupracovník z ÚEV)
PaedDr. Marcela Martvoňová, PhD. (spolupracovník z KSP)
Ing. Pavel Mikuš, PhD. (spolupracovník z KMM)
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD. (spolupracovník z KMM)
Ing. Martina Špániková, PhD. (spolupracovník z KSP)
Ing. Peter Varhoľák, CSc. (spolupracovník z KMM)
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. (spolupracovník z KPEP)
Ing. PaedDr. Peter Vyhnal, PhD. (spolupracovník z KMM)
Ing. Rudolf Zach, PhD. (spolupracovník z KMM)
Asistenti:
JUDr. Mgr. Vladimír Zachar (externý spolupracovník)
RNDr. Anna Paruleková (externý spolupracovník)
Ing. Zdenka Klinková (externý spolupracovník)
Ing. Ľubomír Hrkeľ (externý spolupracovník)
43
INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO
V STAREJ ĽUBOVNI
Riaditeľ inštitútu:
Tajomník inštitútu:
Sekretariát inštitútu:
Študijné oddelenie:
PhDr.
PhDr.
PhDr.
PhDr.
Gabriela Feranecová, PhD.
PaedDr. Danka Matiová, PhD.
Tomáš Kollár
Gabriela Feranecová, PhD.
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník :
Koordinátor ECTS:
Metodik
odbornej praxe:
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD.
ThDr. PaedDr. Bohumír Živčák, PhD.
PhDr. Tomáš Kollár
PhDr. Mária Kerekešová, PhD.
Profesori
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.(spolupracovník z KH)
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. (spolupracovník z KMM)
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. (externý spolupracovník)
Docenti
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti
PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD
ThDr. PaedDr. Bohumír Živčák, PhD. (spolupracovník z KMCHČ )
Ing. Richard Kerekeš, PhD.
Ing. Pavol Budaj, PhD.
JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. (spolupracovník z KVSSS )
Ing. Marián Saloň, PhD. (externý spolupracovník)
PhDr. Iveta Strážiková, PhD. (spolupracovník z KLP)
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. (spolupracovník z KŠPMP)
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD. (spolupracovník z KMM)
PhDr. Gabriela Feranecová, PhD.
PhDr. Mária Kerekešová, PhD.
ThDr. PaedDr. Mária Nagranová, PhD. (spolupracovník z KMM)
Mgr. Dušana Pčolková, PhD. (externý spolupracovník z TU v Trnave)
Asistenti
RNDr. Monika Poľanská (externý spolupracovník)
PhDr. Tomáš Kollár
PaedDr. Helena Choborová (externý spolupracovník)
Ing. Natália Jeleňová (externý spolupracovník)
PhDr. Anna Homzová (externý spolupracovník)
Mgr. František Grich (spolupracovník z KMM)
Mgr. Anetta Buchovecká (externý spolupracovník)
Mgr. Ján Alexík (externý spolupracovník)
Mgr. Mária Kovalčíková (externý spolupracovník)
Mgr. Vjačeslava Sabová (externý spolupracovník)
44
PhDr. Mária Gažiová, PhD.
PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Ing. Juraj Rákoš, PhD.
PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO
V STAREJ ĽUBOVNI
Katedra manažmentu
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik odbornej praxe:
doc dr. hab. Pawel Marzec, PhD.
doc. Ing. Juraj Rákoš, PhD.
Ing. Pavol Budaj ,PhD.
PhDr. Gabriela Feranecová, PhD.
Ing. Pavol Budaj ,PhD.
Profesori:
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KH)
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. (externý spolupracovník)
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD., m. prof. KU
doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD., m. prof. KU
Docenti:
doc
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
Ing. Pavol Budaj, PhD.
Ing. Richard Kerekeš, PhD.
Ing. Marián Saloň, PhD. (externý spolupracovník)
Ing. Anna Diačiková, PhD.
Ing. Jana Janíčková, PhD.
Ing. Eva Manová, PhD. (externý spolupracovník)
PhDr. Gabriela Feranecová, PhD.
PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD.
Ing. Rudolf Zach, PhD.
Ing. Peter Varhoľák, CSc.
Ing. PaedDr. Petr Vyhnal, PhD.
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
ThDr. PaedDr. Bohumír Živčák, PhD.
ThDr. PaedDr. Mária Nagranová, PhD.
Asistenti:
RNDr. Anna Paruleková (externý spolupracovník)
JUDr. Judita Dubjelová (externý spolupracovník)
Ing. Gabriela Tišáková (externý spolupracovník)
RNDr. Monika Poľanská (externý spolupracovník)
PhDr. Tomáš Kollár
Ing. Adela Slivková (externý spolupracovník)
Ing. Natália Jeleňová (externý spolupracovník)
Mgr. František Grich (spolupracovník z KMM)
Mgr. Anetta Buchovecká (externý spolupracovník)
Mgr. Mária Kovalčíková (externý spolupracovník)
Mgr. Vjačeslava Sabová (externý spolupracovník)
Mgr. Martin Petija (externý spolupracovník)
dr. hab. Pawel Marzec, PhD.
Ing. Juraj Rákoš, PhD.
Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
Ing. Michal Jenčo, PhD.
Ing. Jozef Kašša, PhD.
RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.
PhDr. Mária Gažiová, PhD.
PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
45
VEDECKÉ PRACOVISKÁ PEDAGOGICKEJ FAKULTY
KU V RUŽOMBERKU
ÚSTAV ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY
Bottova 15; 054 01 Levoča
Riaditeľ: PhDr. Helena Orieščíková, PhD.
INŠTITÚT ŠTEFANA NAHÁLKU V POPRADE
Nábr. Jána Pavla II. 15, 058 01 Poprad
Riditeľ: ThDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
ÚSTAV PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ
PEDAGOGIKY
Bottova 15; 054 01 Levoča
Riaditeľ: doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.
INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ
ĽUBOVNI
Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Riaditeľ: PhDr. Gabriela Feranecov
ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
CENTRUM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
Hrabovká cesta 1, 03401 Ružomberok
Riaditeľ: Doc. PhDr. Daniela Kolibová, Csc.
ÚSTAV PRÁVA A KANONICKÉHO PRÁVA
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda,
PhD.
ÚSTAV DEJÍN UMENIA A SAKRÁLNEHO
UMENIA
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: prof. Ing. arch. Mgr. Jozef. Hlinický,
PhD.
ÚSTAV HISTORICKÝCH VIED A PRAKTICKEJ
TEOLÓGIE
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka,
PhD.
ÚSTAV BIOLÓGIE A EKOLÓGIE
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
ÚSTAV GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
ÚSTAV MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
Nám. A. Hlinku 56/1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof.
KU
ÚSTAV HUDOBNÉHO UMENIA, VEDY
A SAKRÁLNEJ HUDBY
Nám. A. Hlinku 56/1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
ÚSTAV EKONOMICKÝCH VIED
Hrabovská cesta 1, 03401 Ružomberok
Riaditeľ: Ing Richard Kerekeš PhD.
ÚSTAV RUSKO – SLOVNSKÝCH KULTÚRNYCH
ŠTÚDIÍ
Hrabovská cesta 1, 03401 Ružomberok
Prof.PhDr. Eva Kollárova PhD.
ÚSTAV TALIANSKEHO JAZYKA A KULTÚRY
Hrabovská cesta 1, 03401 Ružomberok
Riaditeľ:Mgr. Bc. Dušan Kováč-Petrovský, PhD.
INŠTITÚT ANDREJA RADLINSKÉHO V DOLNOM
KUBÍNE
Nemocničná 2, Dolný Kubín
Riaditeľ:doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
Bottova 15, 054 01 Levoča
Tel. č.: 053/4699189-91
e-mail: [email protected]
web: www.ijp.sk
Riaditeľ: doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
46
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č.131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický
titul bakalár (Bc.) absolventom dennej a externej formy štúdia týchto trojročných bakalárskych
študijných programov:
UČITEĽSTVO PREDMETU:






Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
hudobného umenia a cirkevná hudba
hudobného umenia a hra na klávesové nástroje
hudobného umenia a spev
výtvarného umenia
informatiky
náboženskej výchovy
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII PREDMETOV:











Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
informatiky
matematiky
biológie
geografie
chémie
fyziky
hudobného umenia
náboženskej výchovy
výtvarného umenia
talianskeho jazyka a literatúry
ruského jazyka a literatúry
Vyššie uvedené predmety možno vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa
uskutočňuje na Filozofickej fakulte KU:





Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
anglického jazyka a literatúra
filozofie
histórie
nemeckého jazyka a literatúry
slovenského jazyka a literatúry
PEDAGOGIKA
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH
LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
SOCIÁLNA PRÁCA
MANAŽMENT
Po ukončení bakalárskeho štúdia majú študenti možnosť pokračovať v dvojročnom magisterskom
štúdiu.
Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický
titul magister (Mgr.) absolventom dennej a externej formy štúdia týchto dvojročných magisterských
študijných programov:
UČITEĽSTVO PREDMETU:





Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
hudobného umenia a cirkevná hudba
hudobného umenia a hra na klávesové nástroje
hudobného umenia a spev
výtvarného umenia
náboženskej výchovy
47
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII:

Učiteľstvo informatiky

Učiteľstvo matematiky

Učiteľstvo biológie

Učiteľstvo geografie

Učiteľstvo chémie

Učiteľstvo hudobného umenia

Učiteľstvo náboženskej výchovy

Učiteľstvo výtvarného umenia
Vyššie uvedené predmety možno vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa
uskutočňuje na Filozofickej fakulte KU:





Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
anglického jazyka a literatúra
filozofie
histórie
nemeckého jazyka a literatúry
slovenského jazyka a literatúry
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE A SOCIÁLNE. SLUŽBY
SOCIÁLNA PRÁCA
MANAŽMENT
Pedagogická fakulta KU má priznané práva konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác vo
všetkých akreditovaných magisterských študijných programoch ako sú uvedené vyššie.
UČITEĽSTVO PREDMETOV (PaedDr.)
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE (PaedDr.)
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (PaedDr.)
SOCIÁLNA PRÁCA (PhDr.)
MANAŽMENT (PhDr.)
Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický
titul filozofie doktor (philosophiae doctor, v skratke PhD.) v dennej a externej forme
doktorandského študijného programu:
SOCIÁLNA PRÁCA (PhD.)
TEÓRIA VZDELÁVANIA NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY (PhD.)
DIDAKTIKA HUDBY (PhD.)
Pedagogická fakulta KU má v akreditačnom konaní podané tieto bakalárske študijné programy:
Učiteľsvo predmetu FYZIKA v kombinácii (Mgr.)
PRÁVO
REŠTAUROVANIE
(pracovisko v Levoči)
PREŠKOLSKA A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA (PhD.)
48
Harmonogram akademického roka 2012/2013
Harmonogram akademického roka 2012/13 na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku
Začiatok akademického roka 2012/13
1. september 2012
Zápisy všetkých ročníkov
27. august – 14. september 2012
Štátna skúška z pedagogiky a psychológie
3. – 7. september 2012
Prednáškové obdobie v zimnom semestri
17. september – 14. december 2012
Otvorenie akademického roku – Veni Sancte
26. september 2012
Skúškové obdobie v zimnom semestri
17. december 2012 – 8. február 2013
Štátne skúšky z nediplomového predmetu
4. február – 8. február 2013
Prednáškové obdobie v letnom semestri
11. február – 10. máj 2013
Prednáškové obdobie pre 6. sem Bc. a 4. sem. Mgr.
štúdia
11. február – 9. marec 2013
Rektorské voľno
28. marec, 2. apríl 2013
Te Deum – sv. omša na záver akademického roka
7. máj 2013
Skúškové obdobie v letnom semestri
13. máj – 21. jún 2013
Skúškové obdobie pre 6. sem Bc. a 4. sem Mgr. štúdia
11. marec – 23. marec 2013
Odovzdanie bakalárskych a diplomových prác
priebežne, najneskôr 5. apríla 2013
Štátne skúšky (všetky)
13. máj – 17. máj 2013 – štátna skúška iba
z vybraného predmetu
20. máj - 31. máj 2013 – štátna skúška
z predmetu, v ktorom sa písala
bakalárska/diplomová práca
Prijímacie skúšky
marec – máj 2013
Kontrola študijných výsledkov
od 24. júna 2013
Promócie absolventov doktorandského štúdia
október 2012
Promócie absolventov Bc. a Mgr. štúdia
október 2012, 17. – 21. 6. 2013
Promócie absolventov rigorózneho konania
október 2012
Opravný termín štátnych skúšok
26.- 30. august 2013
Koniec akademického roka 2012/2013
31. august 2013
Začiatok akademického roka 2013/2014
16. september 2013
49
Vyučovacie hodiny
VYUČOVACIE HODINY
50
0
7.10 –
7.55
1
8.00 –
8.45
2
8.50 –
9.35
3
9.40 – 10.25
4
10.30 – 11.15
5
11.20 – 12.05
Obed
12.10 – 12.55
6
13.00 – 13.45
7
13.50 – 14.35
8
14.40 – 15.25
9
15.30 – 16.15
10
16.20 – 17.05
11
17.10 – 17.55
12
18.00 – 18.45
13
18.50 – 19.35
14
19.45 – 20.20
15
20.25 – 21.10
Bakalársky študijný program
SOCIÁLNO-VEDNÝ A PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ ZÁKLAD
Garant:doc.,PeadDr. Tomáš Jablonský, PhD.,m.prof
Povinné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti PF KU)
02Z2098W

02Z2000W

02Z1006W
02Z2046W
02Z2099W



02Z2023W

02Z2047W
02Z2032W
02Z2100W
02Z2104W
02Z2024W
02Z2044W
02Z2101W
02Z2097W
02Z2102W
02Z2031W
02Z2103W











02P2051W
02P2004W
02P2003W
02P2053W
02P2011W
02P2000W
02P2047W
02Z2001W
02P2054W
02Z2002W
02Z2003W











Fakultný seminár 1
Informačné a komunikačné technológie vo
vzdelávaní 1***
Sústredenie zo spirituality 1
Vybrané kapitoly z teológie 1**
Fakultný seminár 2
Informačné a komunikačné technológie vo
vzdelávaní 2***
Vybrané kapitoly z teológie 2**
Dejiny filozofie 1
Fakultný seminár 3
Sústredenie zo spirituality 2
Vybrané kapitoly z teológie 3**
Dejiny filozofie 2
Fakultný seminár 4
Vybrané kapitoly z teológie 4**
Fakultný seminár 5
Sakrálne umenie
Fakultný seminár 6
1
1/0
1
Prísl.kat.
1
0/2
1
KI
1
1
2
0/1
1/0
1/0
1
1
1
KKPT
KKPT
Prísl. kat.
2
0/2
1
KI
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KKPT
KKPT
Prísl. kat.
KKPT
KKPT
KKPT
Prísl.kat
KKPT
Prísl.kat
KKPT
Prísl.kat
8
4
4
8
5
4
1
2
5
3
10
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KŠP
KBIO
Prísl.kat.
KPGPS
Prísl.kat.
Prísl.kat.
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
Základy pedagogiky
Teória výchovy
Základy psychológie
Bio-psycho-sociálno-morálny vývin detí a mládeže
Pedagogická komunikácia
Špeciálna pedagogika
Biologia dieťaťa a dorastu
Seminár k bakalárskej práci 1
Teória a prax sekundárneho vzdelávania *
Seminár k bakalárskej práci 2
Vypracovanie bakalárskej práce
1
2
2
3
4
4
5
5
5
6
6
3/1
2/0
2/0
3/1
2/2
2/0
1/0
0/2
2/2
0/2
2/0
*
Zapíšu si len študenti učiteľstva okrem študentov predškolskej elementárnej pedagogiky.
**
Študenti v kombinácii s náboženstvom a študenti jednoodborového náboženstva si predmet
nezapisujú.
*** Študenti v kombinácii s informatikou a študenti jednoodborovej informatiky si predmety
nezapisujú.
51
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti PF KU)
02Z2000Y
02Z2005Y
02Z2001Y
02Z2003Y
02Z2002Y
02Z2006Y
02Z2010Y
02Z2007Y
02Z2009Y
02Z2008Y
02Z2012Y
02Z2023Y
02Z2013Y
02Z2015Y
02Z2014Y















02Z2026Y

02Z2017Y
02Z2022Y
02Z2018Y
02Z2019Y
02Z2020Y





02P2032Y
02P2034Y


02P2033Y

02P2029Y
02P2010Y
02P2011Y
02P2030Y
02P2008Y
02P2031Y





x
Cudzí jazyk 1 anglický*
Cudzí jazyk 1 francúzsky*
Cudzí jazyk 1 nemecký*
Cudzí jazyk 1 poľský*
Cudzí jazyk 1 ruský*
Cudzí jazyk 2 anglický*
Cudzí jazyk 2 francúzky*
Cudzí jazyk 2 nemecký*
Cudzí jazyk 2 poľský*
Cudzí jazyk 2 ruský*
Cudzí jazyk 3 anglický*
Cudzí jazyk 3 francúzsky*
Cudzí jazyk 3 nemecký*
Cudzí jazyk 3 poľský*
Cudzí jazyk 3 ruský*
Informačné a komunikačné technológie vo
vzdelávaní 3***
Cudzí jazyk 4 anglický*
Cudzí jazyk 4 francúzsky*
Cudzí jazyk 4 nemecký*
Cudzí jazyk 4 poľský*
Cudzí jazyk 4 ruský*
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KCJVZ
KCJVZ
KCJVZ
KCJVZ
KRJ
KCJVZ
KCJVZ
KCJVZ
KCJVZ
KRJ
KCJVZ
KCJVZ
KCJVZ
KCJVZ
KRJ
3
1/1
2
KI
4
4
4
4
4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
1
1
1
1
KCJVZ
KCJVZ
KCJVZ
KCJVZ
KRJ
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
*
Dynamická antropologia biblie
Filozofia výchovy
Hermeneutika (úvod do teologickej a filozofickej
hermeneutiky)
Prosociálna výchova
Patopsychológia dieťaťa
Organizácia a riadenie školstva
Alternatívne školstvo
Metodológia práce s rizikovým jedincom
Práca s problémovým jedincom
1
1
1/1
1/0
2
2
KPGPS
KPGPS
2
1/0
2
KPGPS
2
3
4
5
5
6
0/1
2/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
1
1
KPGPS
KPGPS
KPEP
KPEP
KPGPS
KPGPS
Študent si povinne zapisuje jeden cudzí jazyk, okrem študentov v kombinácii s anglickým,
nemeckým, talianskym a ruským jazykom.
*** Študenti v kombinácii s informatikou a študenti jednoodborovej informatiky si predmety
nezapisujú.
52
Výberové predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti PF KU)
02T2004X
02Z2099X
02Z2005X
02Z2100X
02Z2114X





02Z2006X

02Z2002X
02Z2105X
02Z2106X
02Z2115X
02Z2104X
02Z2003X
02Z2004X







02P2001X

02P2003X

Druhý vatikánsky koncil
Geografia relígií
Odborová jazyková komunikácia 1
Slovenský jazyk pre cudzincov 1
Telesná výchova 1b
Dejiny slovenského vysťahovalectva do Severnej
Ameriky
Environmentálna výchova
Odborová jazyková komunikácia 2
Slovenský jazyk pre cudzincov 2
Telesná výchova 2b
Teológia 20. storočia
Úvod do logiky
Verejná správa a školstvo
zimný
zimný
zimný
zimný
zimný
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
KKPT
KKPT
KGEO
KCJVZ
KTV
letný
1/0
1
KKPT
letný
letný
letný
letný
letný
letný
letný
1/0
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
1
KTV
KKPT
KPGaPS
KTV
KCJVZ
KCJVZ
KPGaPS
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
Pedagogická antropológia
Slovenské národostné školstvo a vzdelávanie
zahraničných slovákov
1
1/0
2
KPGPS
3
1/0
2
KM
Študenti, ktorí chcú íst na štátnicu z pedagogiky, psychológie a soc. vedneho základu po 4.
semestri, musia mať 8 kreditov za PVP z kurzu pedagogiky.
53
Bakalársky študijný program
Učiteľstvo predmetu BIOLÓGIA v kombinácii
Garant: doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02B2001W
02B2028W
02B2022W
02B2002W
02B2023W
02B2024W
02B2000W
02B2029W
02B2025W
02B2004W
02B2026W
02B2027W
02B2015W
02B2005W
02B2019W
02B1030W
Študijný predmet
















Všeobecná cytológia
ZoológiaI - histológia
Zoológia I - taxonómia
Všeobecná a anorganická chémia*
Zoológia II - taxonómia
Zoológia II - terénne cvičenia
Zoológia I - morfológia
Botanika I - morfologia
Botanika I - taxonómia
Biochémia*
Botanika II - taxonómia
Botanika II - terénne cvičenia
Anatómia človeka
Molekulová biológia
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Legislatíva ochrany prírody
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/2
1/0
2/1
1/1
1/1
1/1
0/2
2/1
2/0
0/1
2/0
3
2
3
2
3
2
1
3
3
3
3
2
4
3
1
4
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/2
1/1
0/1
0/2
2
2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
2
2
KBIO
KBIO
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02B2025Y
02B2020Y
02B2027Y
02B2026Y
02B2002Y
02B2014Y
02B2030Y
02B2016Y
02B2017Y
02B2018Y
02B2028Y
02B2024Y
02B2032Y
02B2004Y
Študijný predmet









x

x


Laboratórna technika
Úvod do chémie pre biológov*
Cvičenia z poznávania stavovcov**
Latinský jazyk pre biológov
Entomológia
Mykológia
Organická chémia*
Ornitológia
Teriológia
Ichtyológia
Vybrané kapitoly z chémie**
Geobotanika
Metódy písania záverečných prác
Porovnávacia anatómia stavovcov
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
Výberové predmety
Kód
predmetu
02B2005X
02B2006X
*
**
54
Študijný predmet
x
x
Environmentálna výchova
Zdravý životný štýl
Odporúčaný
semester
3
6
Študenti v kombinácii biológia - chémia si predmet nezapisujú.
Pre študentov kombinácie biológia - chémia povinný predmet.
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu FYZIKA v kombinácii
Garant: doc. Ing. Stanislav Minálik, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02F2019W
02F2020W
02F2004W
02F2021W
02F2006W
02F2023W
02F2008W
02F2024W
02F2009W
02F2010W
02F2014W
02F2011W
02F2012W
02F2013W
Študijný predmet














Matematika 1
Všeobecná fyzika 1
Fyzikálne praktikum 1
Všeobecná fyzika 2
Fyzikálne praktikum 2
Všeobecná fyzika 3
Fyzikálne praktikum 3
Všeobecná fyzika 4
Fyzikálne praktikum 4
Kvantová mechanika
Úvodná náčuvodá pedagogická prax
Základy fyziky tuhých látok
Elektronika
Praktikum z elektroniky
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/2
4/2
0/2
4/2
0/2
4/2
0/2
4/2
0/2
2/0
0/1
2/0
2/0
0/2
3
8
3
8
3
8
3
8
3
2
1
2
2
2
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KF
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
2/0
0/2
2/0
2
1
2
2
2
KF
KF
KF
KF
KF
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02F2010Y
02F2000Y
02F2009Y
02F2011Y
02F2012Y
Študijný predmet



x

Teória elektromagnetického poľa*
Termodynamika a štatistická fyzika*
Špeciálna teória relativity*
Elektrické meranie neelektrických veličín*
Mikroelektronické senzory a ich aplikácie*
Odporúčaný
semester
3
4
5
6
6
* Zapisujú si povinne všetci študenti.
55
Bakalársky študijný program
Učiteľstvo predmetu GEOGRAFIA v kombinácii
Garant: doc. RNDr. Branislav Nižňanský, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02G2004W
02G2029W
02G2002W
02G2005W
02G2009W
02G2006W
02G2010W
02G2007W
02G2011W
02G2000W
02G2028W
02G2023W
02G2018W
Študijný predmet
Fyzická geografia 1
Základy geografie a planetárna geografia
Základy kartografie
Fyzická geografia 2
Geografia obyvateľstva a sídel
Fyzická geografia 3
Humánna geografia 1
Fyzická geografia 4
Humánna geografia 2
Regionálna geografia Európy
Úvod do regionálnej geografie
Úvodná pedagogická náčuvová prax
Humánna geografia 3













Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/1
1/1
1/1
2/1
1/2
2/1
1/1
2/1
1/1
2/2
1/0
0/1
0/1
3
3
3
3
4
3
3
3
3
5
2
1
3
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/2
1/1
0/1
0/1
0/1
2
2
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
2
2
KG
KG
2
0/1
2
KG
4
0/2
2
KG
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02G2000Y
02G2014Y
02G2021Y
02G2020Y
02G2015Y
02G2009Y
02G2017Y
02G2016Y
02G2006Y
02G2010Y
02G2012Y
02G2019Y
02G2018Y
Študijný predmet













Geografické praktikum 1
Geografické praktikum 2
Geografia cestovného ruchu a služieb
Geografia relígií
Geografia vidieka
Geografické problémy životného prostredia
Regionálne analýzy a regionálna politika 1
Základy geoinformatiky 1
Behaviorálna geografia
Politická geografia
Fyzickogeografické syntézy
Humánnogeografické syntézy
Základy geoinformatiky 2
Odporúčaný
semester
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
Výberové predmety
*
**
56
Kód
predmetu
02G2000X
02G2001X


02G2005X

02G2006X

Študijný predmet
Geografické minimum 1
Geografické minimum 2
Fyzickogeografické a humánnogeografické
mapovanie 1*
Fyzickogeografické a humánnogeografické
mapovanie 2**
Odporúčaný
semester
1
1
Povinne si zapisujú študenti, ktorí si zapísali predmet fyzická geografia 1.
Povinne si zapisujú študenti, ktorí si zapísali predmety fyzická geografia 2
a geografiu obyvateľstva a sídel.
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu CHÉMIA v kombinácii
Garant: doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02C2021W
02C2003W
02C2001W
02C2028W
02C2029W
02C2005W
02C2013W
02C2009W
02C2010W
02C2019W
02C2022W
02C2011W
Študijný predmet












Fyzika pre chemikov
Laboratórna technika a bezpečnosť
Všeobecná chémia
Anorganická chémia 1
IKT vo vyučovaní chémie 1
Organická chémia
Analytická chémia
Organická chémia 1
Fyzikálna chémia
Jadrová chémia
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Biochémia
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
3
4
4
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
0/1
2/2
2/4
0/2
2/4
1/3
1/1
1/3
1/1
0/1
1/0
2
1
6
6
3
6
4
2
5
2
1
3
KCh
KCh
KCh
KCh
KI
KCh
KCh
KCh
KCh
KCH
KCh
KCh
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
1/0
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02C2002Y
02C2023Y
02C2025Y
02C2024Y
02C2014Y
02C2013Y
02C2017Y
02C2018Y
02C2008Y
02C2019Y
02C2022Y
02C2021Y
Študijný predmet

x
x

x


x
x

x

Chemické výpočty 1
Matematika pre chemikov
Chémia bežného života
Toxikológia 1
Anorganická chémia 1
Chémia životného prostredia 1
Analytická chémia 1
Makromolekulárna chémia
Petrochémia
Toxikológia
Analytická chémia 2
Chémia bežného života
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Študenti si povinne zapisujú každý semester jeden povinne voliteľný predmet.
57
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA v kombinácii
Garant: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m.prof
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02I2002W
02I2001W
02I2003W
02I2099W
02I2000W
02I2096W
02I2004W
02I2097W
02I2104W
02I2100W
02I2103W
02I2093W
02I2102W
Študijný predmet













Diskrétna matematika pre informatikov
Programovanie 1
Operačné systémy 1
Princípy počítačových systémov 1
Programovanie 3
Teoretické základy informatiky 1
Databázové systémy
Teoretické základy informatiky 2
Optokomunikačné a informačné systémy 2
Počítačové siete 1
Programovanie 6
Uvodná náčuvová pedagogická prax
Základy elektronického vzdelávania
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2/2
2/1
2/1
1/2
1/1
1/1
2/1
0/1
2/0
1/1
0/1
0/1
2
5
4
3
3
3
3
3
1
3
2
1
3
KM
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
Povinne voliteľné predmety (študent si zapíše toľko predmetov, aby dosiahol 16kreditov)
Kód
predmetu
02I2001Y
02I1002Y
02I2020Y
02I2002Y
02I2003Y
02I2021Y
02I2009Y
02I2010Y
02I2025Y
02I2022Y
02I2024Y
02I2017Y
*
**
Študijný predmet












Matematika 1**
Praktikum z programovania 1
Matematika 2**
Programovanie 2*
Operačné systémy 2
Prezentačný softvér 1
Detské programovacie jazyky 2
Optokomunikačné informačné systémy
Pravdepodobnosť a štatistika
Princípy počítačových systémov 2
Kombinatorická geometria
Programovanie 4
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
2/0
1/1
1/1
1/0
1/0
2
2
2
2
4
4
2
6
2
2
2
2
KM
KI
KM
KI
KI
KI
KI
KI
KM
KI
KM
KI
Zapisujú si povinne všetci študenti.
Zapisujú si povinne všetci študenti okrem študentov v kombinácii s matematikov.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02I2013X
02I2014X
02I2004X
02I2005X
02I2007X
02I2012X
02I2015X
02I2023X
58
Študijný predmet






x

Praktikum z diskrétnej matematiky
Detské programovacie jazyky 1
Praktikum z programovania 2
Matematika 3
Matematika 4
Prezentačný softvér 2
Periférne zariadenia počítačov
Počítačové siete 2
Odporúčaný
semester
1
2
2
3
4
4
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
1
2
KM
KI
KI
KM
KM
KI
KI
KI
Jednoodborový bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA (jednoodbor)
( počítačové siete a webový dizajn )
Garant: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m.prof
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02I5002W
02I5001W
02I5003W
02I5000W
02I5005W
02I5007W
02V5007W
02I5004W
02I5008W
02I5009W
02I5010W
02I5012W
02I5011W
02I5013W
02I2104W
02I5014W
02I2103W
02I5015W
02I2093W
02I5017W
Študijný predmet




















Dejiny umenia 1
Diskrétna matematika
Plošné výtvarné disciplíny 1
Programovanie 1
Dejiny umenia 2
Operačné systémy 1
Plošné výtvarné disciplíny 2
Princípy počítačových systémov 1
Programovanie 3
Teoretické základy informatiky 1
Webový dizajn 1
Optokomunikačné a informačné systémy
Teoretické základy informatiky 2
Webový dizajn 2
Optokomunikačné a informačné systémy 2
Počítačové siete 1
Programovanie 6
Webový dizajn 3
Uvodná náčuvová pedagogická prax
Základy elektronického vzdelávania
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/1
1/1
2/2
2/0
2/1
1/2
2/1
1/2
1/1
3/2
2/0
2/1
3/2
0/1
2/0
1/1
3/2
0/1
0/1
2
4
2
5
2
4
2
5
3
3
4
6
3
4
1
6
2
4
1
3
KVU
KM
KVU
KI
KVU
KVU
KVU
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
Povinne voliteľné predmety (študent si zapíše toľko predmetov, aby dosiahol 16kreditov)
Kód
predmetu
02I5000Y
02I5001Y
02I5003Y
02I5002Y
02I5005Y
02I5004Y
02I5007Y
02I5006Y
02I5009Y
02I5008Y
02I5011Y
02I5010Y
*
**
Študijný predmet












Matematika 1**
Praktikum z programovania 1
Matematika 2**
Programovanie 2*
Operačné systémy 2
Prezentačný softvér 1
Databázové systémy*
Detské programovacie jazyky 2
Pravdepodobnosť a štatistika
Princípy počítačových systémov 2
Kombinatorická geometria
Programovanie 4
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
2
2
1
3
4
4
3
2
1
3
1
3
KM
KI
KM
KI
KI
KI
KI
KI
KM
KI
KM
KI
Povinne si zapisujú všetci študenti.
Zapisujú si povinne všetci študenti okrem študentov v kombinácii s matematikov.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02I5000X
02I5001X
02I5008X
02I5003X
02I5004X
02I5005X
02I5006X
02I5007X
Študijný predmet






X

Praktikum z diskrétnej matemtiky
Detské programovacie jazyky 1
Praktikum z programovania 2
Matematika 3
Matematika 4
Prezentačný softvér 2
Periférne zariadenia počítačov
Webový dizajn 4
Odporúčaný
semester
1
2
2
3
4
4
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
3
2
2
2
1
2
1
3
KM
KI
KI
KM
KM
KI
KI
KI
59
Bakalársky študijný program
Učiteľstvo predmetu MATEMATIKA v kombinácii
Garant: doc. RNDr. Marián Trenkler, Csc.,m.prof
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02M2004W
02M2001W
02M2005W
02M2002W
02M2006W
02M2003W
02M2008W
02M2007W
02M2009W
02M2014W
02M2012W
02M2015W
Študijný predmet












Algebra 1
Matematická analýza 1
Algebra 2
Matematická analýza 2
Geometria 1
Matematická analýza 3
Diskrétna matematika
Geometria 2
Logika a teória množín
Pravdepodobnosť a štatistika 1
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Pravdepodobnosť a štatistika 2
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
2/1
2/1
0/1
2/1
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
1
4
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
KI
KM
KM
KM
KM
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02M2015Y
02M2010Y
02M2012Y
02M2009Y
02M2011Y
Študijný predmet





Programovanie
Cvičenia z kombinatoriky
Matematický softvér
Pravdepodobnosť v praxi
Štatistika v praxi
Odporúčaný
semester
4
5
5
6
6
Študenti si povinne vyberú aspoň jeden povinne voliteľný predmet v 5. semestri a aspoň jeden v 6.
semestri.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02M2002X
02M2001X
02M2004X
02M2003X
02M2006X
02M2005X
02M2008X
02M2007X
02M2013X
60
Študijný predmet









Proseminár z algebry 1
Proseminár z matematickej analýzy 1
Proseminár z algebry 2
Proseminár z matematickej analýzy 2
Proseminár z geometrie 1
Proseminár z matematickej analýzy 3
Proseminár z diskrétnej matematiky
Proseminár z geometrie 2
Matematika v nematematickom prostredí
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
Bakalársky študijný program
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA v kombinácii
Garant: Mons. prof. PeadDr. ThDr. IcDr. Frantisek Dlugoš, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53), okrem predmetu vybrané kapitoly z teológie.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02T2035W
02T2036W
02T2008W
02T2034W
02T2025W
02T2022W
02T2037W
02T2009W
02T2040W
02T2039W
02T2051W
02T2038W
02T2048W
02T2049W
02T2042W
02T2013W
02T2041W
02T2043W
02T2045W
02T2014W
02T2044W
02T2047W
02T2018W
02T2046W
02T2031W
02T2050W
Študijný predmet


























Biblická teológia 1
Biblická teológia 2
Dejiny Cirkvi 1
Filozofia 1
Metodológia štúdia teológie
Úvod do štúdia teológie
Biblická teológia 3
Dejiny Cirkvi 2
Filozofia 2
Liturgika 1
Spirituálna teológia 1
Systematická teológia 1
Biblická teológia 4
Dejiny cirkvi 3
Kanonické právo 1
Morálna teológia 1
Systematická teológia 2
Biblická teológia 5
Dejiny cirkvi 4
Morálna teológia 2
Systematická teológia 3
Katechetika 1
Pastorálna teológia 1
Systematická teológia 4
Úvodná náčuvová prax
Katechetika 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2/0
1/0
2/0
1/0
2/0
0/1
2/0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
3
1
2
1
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02T3001Y
02T2002Y
02T2005Y
02T2003Y
02T2011Y
02T2004Y
02T2007Y
02T2006Y
02T2024Y
02T2008Y
02T2000Y
02T2009Y
Študijný predmet



x
x


x

x

x
Seminár z dejín cirkvi
Seminár zo Starého Zákona
Seminár z fundamentálnej teológie
Seminár z liturgiky
Seminár z kánonického práva
Seminár z Nového Zákona
Seminár z dogmatickej teológie
Seminár z morálnej teológie
Ekumenizmus
Seminár z pastorálnej teológie
Biblická exegéza
Seminár z katechetiky
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Výberové predmety
Kód
predmetu
02T2010X
02T2005X
02T2011X
02T2016X
02T2013X
02T2002X
02T2015X
02T2014X
02T2003X
02T2001X
02T2012X
02T2017X
02T2000X
02Z2104X
Študijný predmet




X
X

X
X

X
X
X

Úvod do štúdia teológie - cvičenia
Biblická geografia a archeologia
Patrológia
Biblická gréčtina 1*
Biblická hebrejčina 1*
Latinský jazyk 1*
Biblická gréčtina 2*
Biblická hebrejčina 2*
Latinský jazyk 2*
Biblický apoštolát
Misiológia
Katechéza osôb s mentálnym postihnutím
Mariánska úcta
Teológia 20. storočia
Odporúčaný
semester
1
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
Študent počas štúdia povinne absolvuje minimálne päť povinne voliteľných predmetov.
*
Predmet sa otvára len pre študentov denného štúdia.
61
Jednoodborový bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA (jednoodbor)
Garant: Mons. prof. PeadDr. ThDr. IcDr. Frantisek Dlugoš, PhD
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53), okrem predmetu vybrané kapitoly z teológie.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02T6004W
02T6005W
02T6003W
02T6002W
02T6001W
02T6000W
02T6007W
02T6006W
02T6010W
02T6009W
02T6011W
02T6008W
02T6012W
02T6013W
02T6016W
02T6014W
02T6015W
02T6017W
02T6020W
02T6018W
02T6024W
02T6019W
02T6023W
02T6029W
02T6028W
02T6022W
02T6026W
02T6027W
Študijný predmet




























Biblická teológia 1
Biblická teológia 2
Dejiny cirkvi 1
Filozofia 1
Metodológia štúdia teológie
Úvod do štúdia teológie
Biblická teológia 3
Dejiny cirkvi 2
Filozofia 2
Liturgika 1
Spirituálna teológia 1
Systematická teológia 1
Biblická teológia 4
Dejiny cirkvi 3
Kanonické právo 1
Morálna teológia 1
Systematická teológia 2
Biblická teológia 5
Dejiny cirkvi 4
Morálna teológia 2
Pastorálna teológia 1
Systematická teológia 3
Katechetika 1
Liturgika 2
Pastorálna teológia 2
Systematická teológia 4
Úvodná náčuvová prax
Katechetika 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/1
2/0
2/0
1/1
2/0
1/1
2/0
2/0
1/1
2/0
2/0
1/1
2/0
2/0
2/0
2/0
1/1
2/0
2/0
2/0
2/0
2/1
2/0
2/0
2/0
0/1
2/0
2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
2
4
2
2
3
1
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02T6000Y
02T6001Y
02T6003Y
02T6002Y
02T6005Y
02T6004Y
02T6007Y
02T6006Y
02T6009Y
02T6008Y
02T6011Y
02T6010Y
Študijný predmet



x
x


x

x

x
Seminár z dejín cirkvi
Seminár zo starého zákona
Seminár z fundamentálnej teológie
Seminár z liturgiky
Seminár z kanonického práva
Seminár z Nového zákona
Seminár z dogmatickej teológie
Seminár z morálnej teológie
Medzináboženský dialóg
Seminár z pastorálnej teológie
Kreatívne metódy v katechéze
Seminár z katechetiky
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Výberové predmety
Kód
predmetu
02T6003X
02T6000X
02T6001X
02T6002X
02T6016X
02T6014X
02T6004X
02T6017X
02T6015X
02T6005X
02T6011X
02T6010X
02T6013X
02T6012X
Študijný predmet


X


X
X

X
X

X
x

Patrológia
Úvod do štúdia teológie - cvičenia
Biblická geografia a archeológia
Druhý vatikánsky koncil
Biblická gréčtina 1*
Biblická hebrejčina 1*
Latinský jazyk 1
Biblická gréčtina 2*
Biblická hebrejčina 2*
Latinský jazyk 2*
Biblický apoštolát
Misiológia
Mariánska úcta
Teológia 20. storočia
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
Študent počas štúdia povinne absolvuje minimálne päť povinne voliteľných predmetov.
*
Predmet sa otvára iba pre študentov denného štúdia.
62
Jednoodborový bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÉ UMENIE (jednoodbor)
Garant: doc. akad.mal. Ján Kudlička, ArtD., m.prof
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02V5000W
02V5004W
02V5003W
02V5002W
02V5001W
02V5006W
02V5005W
02V5008W
02V5015W
02V5010W
02V5009W
02V5014W
02V5012W
02V5013W
02V5020W
02V5016W
02V5021W
02V5019W
02V5022W
02V5018W
02V5017W
02V5023W
02V5024W
02V5030W
02V5026W
02V5031W
02V5029W
02V5032W
02V5028W
02V5027W
02V5034W
02V5033W
02V5041W
01V0523W
02V5042W
02V5040W
02V5038W
02V5037W
02V5039W
02V5044W
02V5043W
02V5045W
02V5047W
Študijný predmet











































Dejiny umenia 1
Fotografia a elektronické médiá 1
Kresba podľa živého modelu 1
Plastické výtvarné disciplíny 1
Plošné výtvarné disciplíny 1
Technológie plastických výtvarných disciplín 1
Technológie plošných výtvarných disciplín 1
Dejiny umenia 2
Fotografia a elektronické médiá 2
Kresba podľa živého modelu 2
Plastické výtvarné disciplíny 2
Plošné výtvarné disciplíny 2
Technológia plošných výtvarných disciplín 2
Technológie plastických výtvarných disciplín 2
Architektúra a estetika súčasného umenia 1
Dejiny umenia 3
Fotografia a elektronické médiá 3
Intermediálna tvorba 1
Kresba podľa živého modelu 3
Plastické výtvarné disciplíny 3
Plošné výtvarné disciplíny 3
Technológia plošných výtvarných disciplín 3
Technológie plastických výtvarných disciplín 3
Architektúra a estetika súčasného umenia 2
Dejiny umenia 4
Fotografia a elektronické médiá 4
Intermediálna tvorba 2
Kresba podľa živého modelu 4
Plastické výtvarné disciplíny 4
Plošné výtvarné disciplíny 4
Technológie plastických výtvarných disciplín 4
Technológie plošných výtvarných disciplín 4
Architektúra a estetika súčasného umenia 3
Dejiny umenia 5
Fotografia a elektronické média 5
Kresba podľa živého modelu 5
Plastické výtvarné disciplíny 5
Plošné výtvarné disciplíny 5
Remeslo a dizajn 1
Technológie plastických výtvarných disciplín 5
Technológie plošných výtvarných disciplín 5
Úvodná náčuvová pedagogická prax 1
Dejiny umenia 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/2
0/2
1/2
1/2
0/2
0/2
2/0
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
2/0
2/0
0/2
0/1
0/2
0/1
0/1
0/2
0/2
2/0
2/0
0/2
0/1
0/2
0/1
0/1
0/2
0/2
2/0
2/0
2/0
0/2
0/1
0/1
0/1
0/2
0/2
0/1
2/0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
4
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
2
2
2
2
2
2
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
1
1
1
KVU
KVU
KVU
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02V5000Y
02V5001Y
02V5025Y
02V5035Y
02V5036Y
02V5037Y
Študijný predmet






Alternatívna kresba 1
Alternatívna kresba 2
Reč materiálov 1
Reč materálov 2
Modelovanie podľa živého modelu 1
Modelovanie podľa živého modelu 2
Odporúčaný
semester
1
2
3
4
5
6
Výberové predmety
Kód
predmetu
02V2014X
02V2014X
02V2014X
*
Študijný predmet



Mimoateliérové štúdium*
Mimoateliérové štúdium*
Mimoateliérové štúdium*
Odporúčaný
semester
1
3
5
Študenti povinne absolvujú raz počas bakalárskeho štúdia.
63
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÉ UMENIE v kombinácii
Garant:doc. akad.mal. Pavol Rusko
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02V2001W
02V2030W
02V2011W
02V2002W
02V2031W
02V2012W
02V1003W
02V2038W
02V2035W
02V2032W
02V1004W
02V2039W
02V2036W
02V2033W
02V2005W
02V2037W
02V2034W
02V2040W
02V2027W
02V2024W
Študijný predmet




















Dejiny umenia 1
Plastické výtvarné disciplíny 1
Plošné výtvarné disciplíny 1
Dejiny umenia 2
Plastické výtvarné disciplíny 2
Plošné výtvarné disciplíny 2
Dejiny umenia 3
Intermediálna tvorba 1
Plastické výtvarné disciplíny 3
Plošné výtvarné disciplíny 3
Dejiny umenia 4
Intermediálna tvorba 2
Plastické výtvarné disciplíny 4
Plošné výtvarné disciplíny 4
Dejiny umenia 5
Plastické výtvarné disciplíny 5
Plošné výtvarné disciplíny 5
Remeslo a dizajn 1
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Dejiny umenia 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/2
1/2
2/0
0/2
0/2
2/0
0/1
0/1
0/1
2/0
0/1
0/2
0/1
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
2/0
2
4
4
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
1
1
1
1
1
1
1
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
1
1
1
KVU
KVU
KVU
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02V2000Y
02V2007Y
02V2010Y
02V2008Y
02V2011Y
02V2009Y
02V2011Y
Študijný predmet







Reč materiálov 1
Reč materiálov 2
Kresba podľa živého modelu 1
Reč materiálov 3
Kresba podľa živého modelu 2
Reč materiálov 4
Kresba podľa živého modelu 2
Odporúčaný
semester
1
2
3
3
4
4
5
Výberové predmety
Kód
predmetu
02V2014X
02V2014X
02V2014X
*
64
Študijný predmet



Mimoateliérové štúdium*
Mimoateliérové štúdium*
Mimoateliérové štúdium*
Odporúčaný
semester
1
3
5
Študenti povinne absolvujú raz počas bakalárskeho štúdia.
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu hudobné umenie v kombinácii
Garant: doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m.prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2222W
02H2002W
02H1047W
02H2182W
02H2027W
02H2026W
02H2183W
02H2223W
02H2004W
02H2094W
02H2008W
02H2185W
02H2029W
02H2164W
02H2005W
02H2165W
02H2013W
02H2166W
02H2031W
02H2167W
02H2007W
02H2168W
02H2063W
02H2003W
02H2169W
02H1051W
02H2170W
02H2171W
02H2006W
02H2033W
02H2137W
02H2172W
Jednotky študijného programu
































Hra na nástroji 1b
Hudobná náuka 1
Intonačná a sluchová analýza 1
Obligátny nástroj (klavír/organ) 1b
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Hra na nástroji 2b
Hudobná náuka 2
Intonácia a sluchová analýza 2
Náuka o hudobných nástrojoch
Obligátny nástroj (klavír/organ) 2b
Spev a hlasová výchova 2
Dejiny hudby 2b
Harmónia a polyfónia 1
Hra na nástroji 3b
Liturgická hudba a spev 1
Obligátny nástroj (klavír/organ) 3b
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Harmónia a polyfónia 2
Hra na nástroji 4b
Liturgická hudba a spev 2
Náuka o hud. formách 1
Obligátny nástroj (klavír/organ) 4b
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Hra na nástroji 5b
Náuka o hud. formách 2
Spev a hlasová výchova 5
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Dejiny hudby 5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
1/2
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
0/1
1/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
65
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2130Y
02U2016Y
02U2010Y
02H2116Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2131Y
02U2017Y
02U2011Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2132Y
02U2018Y
02U2012Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2133Y
02U2019Y
02U2013Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2134Y
02U2020Y
02U2014Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2060Y
02H2068Y
02H2135Y
02U2021Y
02U2015Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2073Y
02H2064Y
02H2067Y
66
Jednotky študijného programu














































Hudobno-záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj - akordeón 1b
Hudobný nástroj - organ 1b
Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hudobno-záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj - akordeón 2b
Hudobný nástroj - organ 2b
Počúvanie hudby 1b*
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Hudobno-záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj - akordeón 3b
Hudobný nástroj - organ 3b
Počúvanie hudby 2b*
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Hudobno-záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj - akordeón 4b
Hudobný nástroj - organ 4b
Počúvanie hudby 3b*
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hudobno-záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj - akordeón 5b
Hudobný nástroj - organ 5b
Počúvanie hudby 4b*
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Zobcová flauta 5
Hra na nástroji 6b
Hudobno-záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj - akordeón 6b
Hudobný nástroj - organ 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo spevu
Schola cantorum 6b
Spev a hlasová výchova 6
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové premety:
Kód
predmetu
02H2037X
02H2100X
02H2025X
02H2042X
02H2039X
02H2040X
02H2101X
02H2027X
02H2044X
02H2045X
02H2015X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2049X
02H2048X
02H2016X
02H2050X
02H2047X
02H2031X
02H2053X
02H2051X
02H2103X
02H2052X
02H2032X
02H2057X
02H2056X
02H2104X
02H2054X
02H2055X
Jednotky študijného programu






























Komorný súbor 1b
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 1b
Komorný súbor 2b
Sústredenie zboru 1b**
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Organová prax 1
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 2b
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b**
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Organová prax 3
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b**
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1b
2b
3b
4b
5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
P/C
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
*
Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom.
** Predmet si musia zapísať študenti, ktorí si zapísali zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 6 kreditov v 1.
ročníku, 10 kreditov v 2. ročníku a 6 kreditov v 3. ročníku.
67
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu CIRKEVNÁ HUDBA v kombinácii
(s hudob. umením)
Garant: prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2188W
02H2038W
02H2141W
02H2002W
02H1047W
02H2143W
02H2187W
02H2186W
02H2027W
02H2026W
02H2183W
02H1008W
02H2043W
02H2142W
02H2004W
02H2094W
02H2144W
02H2190W
02H2008W
02H2189W
02H2029W
02H2164W
02H2174W
02H2049W
02H2005W
02H2148W
02H2013W
02H2155W
02H2173W
02H2031W
02H2167W
02H2176W
02H2054W
02H2007W
02H2149W
02H2063W
02H2156W
02H2003W
02H2175W
02H1051W
02H2170W
02H2179W
02H2150W
02H2160W
02H2006W
02H2162W
02H2177W
02H2033W
02H2137W
02H2180W
02H2172W
02H2151W
68
Jednotky študijného programu




















































Dirigovanie a vedenie zboru 1
Gregoriánsky chorál 1
Hra na nástroji (organ) 1b
Hudobná náuka 1
Intonačná a sluchová analýza 1
Latinský jazyk 1
Liturgika 1
Obligátny klavír 1b
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Dirigovanie a vedenie zboru 2
Gregoriánsky chorál 2
Hra na nástroji (organ) 2b
Hudobná náuka 2
Intonácia a sluchová analýza 2
Latinský jazyk 2
Liturgika 2
Náuka o hudobných nástrojoch
Obligátny klavír 2b
Spev a hlasová výchova 2
Dejiny hudby 2b
Dirigovanie a vedenie zboru 3
Gregoriánsky chorál 3
Harmónia a polyfónia 1
Hra na nástroji (organ) 3b
Liturgická hudba a spev 1
Liturgika 3
Obligátny klavír 3b
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Dirigovanie a vedenie zboru 4
Gregoriánsky chorál 4
Harmónia a polyfónia 2
Hra na nástroji (organ) 4b
Liturgická hudba a spev 2
Liturgika 4
Náuka o hud. formách 1
Obligátny klavír 4b
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Dirigovanie a vedenie zboru 5
Hra na nástroji (organ) 5b
Liturgická hudba a spev 3
Náuka o hud. formách 2
Náuka o organe
Obligátny klavír 5b
Spev a hlasová výchova 5
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Úvodná náčuvová prax (cirkevná hudba)
Dejiny hudby 5b
Hra na nástroji (organ) 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
P/C
1/0
1/1
0/1
1/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/0
0/1
1/1
0/1
1/1
0/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
Počet
kreditov
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
3
1
3
1
2
2
1
1
1
1
3
3
zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety:
Kód
predmetu
02H2017Y
02H1207Y
02H1066Y
02H2130Y
02U2016Y
02H2122Y
02H2123Y
02H2116Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2023Y
02H1063Y
02H1067Y
02H2131Y
02U2017Y
02H2124Y
02H2125Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2075Y
02H1064Y
02H2077Y
02H2132Y
02U2018Y
02H2074Y
02H2078Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2080Y
02H1065Y
02H1069Y
02H2133Y
02U2019Y
02H2079Y
02H2083Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2086Y
02H2087Y
02H2088Y
02H2134Y
02U2020Y
02H2085Y
02H2089Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2090Y
02H2091Y
02H2092Y
02H2135Y
02U2021Y
02H2036Y
02H2093Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2073Y
02H2064Y
02H2067Y
Jednotky študijného programu




































































Hra na nástroji - flauta 1
Hra na nástroji - gitara 1
Hra na nástroji - husle 1
Hudobno-záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj - akordeón 1b
Interpretačný seminár 1 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 1b
Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hra na nástroji - flauta 2
Hra na nástroji - gitara 2
Hra na nástroji - husle 2
Hudobno-záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj - akordeón 2b
Interpretačný seminár 2 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 2b
Počúvanie hudby 1b*
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Hra na nástroji - flauta 3
Hra na nástroji - gitara 3
Hra na nástroji - husle 3
Hudobno-záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj - akordeón 3b
Interpretačný seminár 3 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 3b
Počúvanie hudby 2b*
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Hra na nástroji - flauta 4
Hra na nástroji - gitara 4
Hra na nástroji - husle 4
Hudobno-záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj - akordeón 4b
Interpretačný seminár 4 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 4b
Počúvanie hudby 3b*
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hra na nástroji - flauta 5
Hra na nástroji - gitara 5
Hra na nástroji - husle 5
Hudobno-záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj - akordeón 5b
Interpretačný seminár 5 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 5b
Počúvanie hudby 4b*
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Hra na nástroji - flauta 6
Hra na nástroji - gitara 6
Hra na nástroji - husle 6
Hudobno-záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj - akordeón 6b
Interpretačný seminár 6 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo
spevu
Schola cantorum 6b
Spev a hlasová výchova 6
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
0/1
1
KH
6
6
6
6
0/2
0/1
0/4
0/1
2
1
2
2
KH
KH
KH
KH
P/C
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
69
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H2022X
02H2037X
02H2100X
02H2025X
02H2042X
02H2058X
02H2039X
02H2040X
02H2101X
02H2027X
02H2023X
02H2044X
02H2045X
02H2015X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2059X
02H2049X
02H2048X
02H2016X
02H2050X
02H2047X
02H2031X
02H2024X
02H2053X
02H2051X
02H2103X
02H2052X
02H2032X
02H2060X
02H2057X
02H2056X
02H2104X
02H2054X
02H2055X
*
**
70
Jednotky študijného programu




































Interpretačný kurz 1b
Komorný súbor 1b
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 1b
Kantorská prax 1
Komorný súbor 2b
Sústredenie zboru 1b**
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 2b
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Organová prax 1
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 2b
Kantorská prax 2
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b**
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 3b
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Organová prax 3
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Kantorská prax 3
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b**
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1b
2b
3b
4b
5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom.
Predmet si musia zapísať študenti, ktorí si zapísali zborový spev.
Bakalársky študijný program
Učiteľstvo predmetu SPEV v kombinácii (s hudobným umením)
Garant: doc. Agnieszka Anna Monasterska, ArtD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2038W
02H2002W
02H2098W
02H1047W
02H2186W
02H2096W
02H2183W
02H2043W
02H2004W
02H2104W
02H2094W
02H2008W
02H2189W
02H2101W
02H2164W
02H2049W
02H2005W
02U1117W
02H2013W
02H2173W
02H2106W
02H2167W
02H2054W
02H2007W
02H2114W
02H2063W
02H2003W
02H2175W
02H2111W
02H2170W
02H2118W
02H2006W
02H2177W
02H2116W
02H2137W
10H1344W
02H2172W
02H2120W
Jednotky študijného programu






































Gregoriánsky chorál 1
Hudobná náuka 1
Interpretačný seminár 1b (spev)
Intonačná a sluchová analýza 1
Obligátny klavír 1b
Spev 1b
Dejiny hudby 1b
Gregoriánsky chorál 2
Hudobná náuka 2
Interpretačný seminár 2b (spev)
Intonácia a sluchová analýza 2
Náuka o hudobných nástrojoch
Obligátny klavír 2b
Spev 2b
Dejiny hudby 2b
Gregoriánsky chorál 3
Harmónia a polyfónia 1
Interpretačný seminár 3b (spev)
Liturgická hudba a spev 1
Obligátny klavír 3b
Spev 3b
Dejiny hudby 3b
Gregoriánsky chorál 4
Harmónia a polyfónia 2
Interpretačný seminár 4b (spev)
Liturgická hudba a spev 2
Náuka o hud. formách 1
Obligátny klavír 4b
Spev 4b
Dejiny hudby 4b
Interpretačný seminár 5b (spev)
Náuka o hud. formách 2
Obligátny klavír 5b
Spev 5b
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Úvodná náčuvová pedagog.prax zo
spevu
Dejiny hudby 5b
Spev 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
1/1
1/2
0/1
0/1
0/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
0/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/2
1/0
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
Počet
kreditov
1
2
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
2
1
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
6
3
1
2
1
7
1
5
0/1
1
KH
6
6
1/0
0/2
3
5
KH
KH
P/C
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
71
Povinne voliteľné predmety:
Kód
predmetu
02H2130Y
02U2016Y
02U2010Y
02H2116Y
02H2126Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2131Y
02U2017Y
02U2011Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2127Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2095Y
02H2132Y
02U2018Y
02U2012Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2097Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2099Y
02H2133Y
02U2019Y
02U2013Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2098Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2134Y
02U2020Y
02U2014Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2100Y
02H2057Y
02H2135Y
02U2021Y
02U2015Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2064Y
02H2067Y
*
72
Jednotky študijného programu


















































Hudobno-záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj - akordeón 1b
Hudobný nástroj - organ 1b
Schola cantorum 1b
Spev z listu 1
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hudobno-záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj - akordeón 2b
Hudobný nástroj - organ 2b
Počúvanie hudby 1b *
Schola cantorum 2b
Spev z listu 2
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Dejiny a literatúra spevu 1
Hudobno-záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj - akordeón 3b
Hudobný nástroj - organ 3b
Počúvanie hudby 2b *
Schola cantorum 3b
Spev z listu 3
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Dejiny a literatúra spevu 2
Hudobno-záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj - akordeón 4b
Hudobný nástroj - organ 4b
Počúvanie hudby 3b *
Schola cantorum 4b
Spev z listu 4
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hudobno-záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj - akordeón 5b
Hudobný nástroj - organ 5b
Počúvanie hudby 4b *
Schola cantorum 5b
Spev z listu 5
Zborový spev 5b
Hudobno-záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj - akordeón 6b
Hudobný nástroj - organ 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo spevu
Schola cantorum 6b
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
Zabezpečuje
Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom.
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety:
Kód
predmetu
02H2022X
02H2037X
02H2061X
02E2054Y
02H2025X
02H2042X
02H2039X
02H2062X
02H2040X
02E2057Y
02H2027X
02H2023X
02H2044X
02H2045X
02H2063X
02H2015X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2049X
02H2048X
02H2064X
02H2016X
02H2050X
02H2047X
02H2031X
02H2024X
02H2053X
02H2051X
02H2065X
02H1011Y
02H2052X
02H2032X
02H2057X
02H2056X
02H2066X
02H1042Y
02H2054X
02H2055X
Jednotky študijného programu







































Interpretačný kurz 1b
Komorný súbor 1b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry 1b
Exkurzia 1b
Komorný súbor 2b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Sústredenie zboru 1b *
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry 2b
Interpretačný kurz 2b
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Organová prax 1
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry 3b
Exkurzia 2b
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b *
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry 4b
Interpretačný kurz 3b
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Organová prax 3
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry 5b
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1
2
3
4
5
6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/2
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
* Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov
v 1. ročníku, 20 kreditov v 2. ročníku a 11 kreditov v 3. ročníku.
73
Bakalársky študijný program
Učiteľstvo predmetu HRA NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH
v kombinácii (s hudobným umením)
ORGAN
Garant: prof. MgA. René Adámek
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2038W
02H2002W
02H2039W
02H1047W
02H2186W
02H2068W
02H2027W
02H2026W
02H2183W
02H2043W
02H2004W
02H2044W
02H2094W
02H2008W
02H2189W
02H2075W
02H2029W
02H2164W
02H2049W
02H2005W
02H2048W
02H2013W
02H2173W
02H2080W
02H2031W
02H2167W
02H2054W
02H2007W
02H2053W
02H2063W
02H2003W
02H2175W
02H2099W
02H1051W
02H2170W
02H2058W
02H2006W
02H2177W
02H2103W
02H2033W
02H2137W
02H1141W
02H2172W
02H2107W
74
Jednotky študijného programu












































Gregoriánsky chorál 1
Hudobná náuka 1
Interpretačný seminár 1b (organ)
Intonačná a sluchová analýza 1
Obligátny klavír 1b
Organ 1b
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Gregoriánsky chorál 2
Hudobná náuka 2
Interpretačný seminár 2b (organ)
Intonácia a sluchová analýza 2
Náuka o hudobných nástrojoch
Obligátny klavír 2b
Organ 2b
Spev a hlasová výchova 2
Dejiny hudby 2b
Gregoriánsky chorál 3
Harmónia a polyfónia 1
Interpretačný seminár 3 b (organ)
Liturgická hudba a spev 1
Obligátny klavír 3b
Organ 3b
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Gregoriánsky chorál 4
Harmónia a polyfónia 2
Interpretačný seminár 4b (organ)
Liturgická hudba a spev 2
Náuka o hud. formách 1
Obligátny klavír 4b
Organ 4b
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Interpretačný seminár 5b (organ)
Náuka o hud. formách 2
Obligátny klavír 5b
Organ 5b
Spev a hlasová výchova 5
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Uvodná náčuvová ped.prax z hry na nástroji
Dejiny hudby 5b
Organ 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
P/C
1/1
1/2
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/0
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/2
Počet
kreditov
1
2
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
3
1
2
1
6
1
1
1
3
5
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2130Y
02U2016Y
02H2123Y
02H2116Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2131Y
02U2017Y
02H2125Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2104Y
02H2132Y
02U2018Y
02H2078Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2105Y
02H2133Y
02U2019Y
02H2083Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2134Y
02U2020Y
02H2089Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2135Y
02U2021Y
02H2093Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2073Y
02H2064Y
02H2067Y














































Jednotky študijného programu
Odporúčaný
semester
P/C
Počet
kreditov
Zabezpečuje
Hudobno-záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj - akordeón 1b
Liturgická hra a improvizácia 1b
Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hudobno-záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj - akordeón 2b
Liturgická hra a improvizácia 2b
Počúvanie hudby 1b*
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Dejiny organu a organovej literatúry 1
Hudobno-záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj - akordeón 3b
Liturgická hra a improvizácia 3b
Počúvanie hudby 2b*
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Dejiny organu a organovej literatúry 2
Hudobno-záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj - akordeón 4b
Liturgická hra a improvizácia 4b
Počúvanie hudby 3b*
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hudobno-záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj - akordeón 5b
Liturgická hra a improvizácia 5b
Počúvanie hudby 4b*
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Hudobno-záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj - akordeón 6b
Liturgická hra a improvizácia 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo spevu
Schola cantorum 6b
Spev a hlasová výchova 6
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
75
Výberové predmety:
Kód
predmetu
02H2022X
02H2037X
02E2054Y
02H2025X
02H2042X
02H2058X
02H2039X
02H2040X
02E2057Y
02H2027X
02H2023X
02H2044X
02H2045X
02H2015X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2059X
02H2049X
02H2048X
02H2016X
02H2050X
02H2047X
02H2031X
02H2024X
02H2053X
02H2051X
02H1011Y
02H2052X
02H2032X
02H2060X
02H2057X
02H2056X
02H1042Y
02H2054X
02H2055X
*
**
Jednotky študijného programu




































Interpretačný kurz 1b
Komorný súbor 1b
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 1b
Kantorská prax 1
Komorný súbor 2b
Sústredenie zboru 1b**
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 2b
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Organová prax 1
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 2b
Kantorská prax 2
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b**
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 3b
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Organová prax 3
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Kantorská prax 3
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b**
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1b
2b
3b
4b
5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom.
Predmet si musia zapísať študenti, ktorí si zapísali zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov
v 1. ročníku, 20 kreditov v 2. ročníku 11 kreditov v 3. ročníku.
76
Bakalársky študijný program
Učiteľstvo predmetu HRA NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH
v kombinácii (s hudobným umením)
KLÁVÍR
Garant: prof. MgA. René Adámek
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2038W
02H2002W
02H2064W
02H1047W
02H2131W
02H2065W
02H2027W
02H2026W
02H2183W
02H2043W
02H2004W
02H2069W
02H2094W
02H2132W
02H2070W
02H2008W
02H2029W
02H2164W
02H2049W
02H2005W
02H2073W
02H2133W
02H2074W
02H2013W
02H2031W
02H2167W
02H2054W
02H2007W
02H2078W
02H2134W
02H2079W
02H2063W
02H2003W
02H1051W
02H2170W
02H2083W
02H2135W
02H2084W
02H2006W
02H2033W
02H2137W
02H1141W
02H2172W
02H2136W
Jednotky študijného programu












































Gregoriánsky chorál 1
Hudobná náuka 1
Interpretačný seminár 1b (klavir)
Intonačná a sluchová analýza 1
Klavir 1b
Korepetícia 1b (klavír)
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Gregoriánsky chorál 2
Hudobná náuka 2
Interpretačný seminár 2b (klavír)
Intonácia a sluchová analýza 2
Klavír 2b
Korepetícia 2b (klavír)
Náuka o hudobných nástrojoch
Spev a hlasová výchova 2
Dejiny hudby 2b
Gregoriánsky chorál 3
Harmónia a polyfónia 1
Interpretačný seminár 3b (klavír)
Klavír 3b
Korepetícia 3b (klavír)
Liturgická hudba a spev 1
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Gregoriánsky chorál 4
Harmónia a polyfónia 2
Interpretačný seminár 4b (klavír)
Klavír 4b
Korepetícia 4b (klavír)
Liturgická hudba a spev 2
Náuka o hud. formách 1
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Interpretačný seminár 5 b (klavír)
Klavír 5b
Korepetícia 5 b (klavír)
Náuka o hud. formách 2
Spev a hlasová výchova 5
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Uvodná náčuvová ped.prax z hry na nástroji
Dejiny hudby 5b
Klavír 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
P/C
1/1
1/2
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
0/2
0/1
1/0
1/0
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
1/0
0/2
Počet
kreditov
1
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
3
1
6
1
2
1
1
1
3
5
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
77
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2128Y
02H2130Y
02U2016Y
02U2010Y
02H2116Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2129Y
02H2131Y
02U2017Y
02U2011Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2107Y
02H2106Y
02H2132Y
02U2018Y
02U2012Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2110Y
02H2109Y
02H2133Y
02U2019Y
02U2013Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2112Y
02H2134Y
02U2020Y
02U2014Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2135Y
02U2021Y
02U2015Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2073Y
02H2064Y
02H2067Y
78
Jednotky študijného programu



















































Hra z listu 1
Hudobno-záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj - akordeón 1b
Hudobný nástroj - organ 1b
Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hra z listu 2
Hudobno-záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj - akordeón 2b
Hudobný nástroj - organ 2b
Počúvanie hudby 1b*
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Dejiny klavíra a klavírnej literatúry 1
Hra z listu 3
Hudobno-záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj - akordeón 3b
Hudobný nástroj - organ 3b
Počúvanie hudby 2b*
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Dejiny klavíra a klavírnej literatúry 2
Hra z listu 4
Hudobno-záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj - akordeón 4b
Hudobný nástroj - organ 4b
Počúvanie hudby 3b*
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hra z listu 5
Hudobno-záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj - akordeón 5b
Hudobný nástroj - organ 5b
Počúvanie hudby 4b*
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Hudobno-záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj - akordeón 6b
Hudobný nástroj - organ 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo spevu
Schola cantorum 6b
Spev a hlasová výchova 6
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H2022X
02H2037X
02H2067X
02H2100X
02H2025X
02H2042X
02H2039X
02H2040X
02H2068X
02H2101X
02H2027X
02H2023X
02H2044X
02H2045X
02H2015X
02H2069X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2049X
02H2048X
02H2016X
02H2050X
02H2070X
02H2047X
02H2031X
02H2024X
02H2053X
02H2051X
02H2103X
02H2071X
02H2052X
02H2032X
02H2057X
02H2056X
02H2104X
02H2054X
02H2072X
02H2055X
*
**
Jednotky študijného programu







































Interpretačný kurz 1b
Komorný súbor 1b
Štvorručná hra na klavíri 1b
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 1b
Komorný súbor 2b
Sústredenie zboru 1b**
Štvorručná hra na klavíri 2b
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 2b
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Organová prax 1
Štvorručná hra na klavíri 3b
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 2b
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b**
Štvorručná hra na klavíri 4b
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 3b
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Organová prax 3
Štvorručná hra na klavíri 5b
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b**
Štvorručná hra na klavíri 6b
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1b
2b
3b
4b
5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom.
Predmet si musia zapísať študenti, ktorí si zapísali zborový spev.
79
Bakalársky študijný program
Učiteľstvo predmetu TALIANSKY JAZYK v kombinácii
Garant: doc. PhDr. Dagmar Sabolová-Princic, CSc.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02I3025W
02I3023W
02I3022W
02I3024W
02I3028W
02I3026W
02I3027W
02I3032W
02I3030W
02I3031W
02I3029W
02I3034W
02I3035W
02I3033W
02I3038W
02I3037W
02I3036W
02I3040W
Študijný predmet


















Dejiny talianskej literatúry I
Fonetika a fonológia talianskeho jazyka
Latinský jazyk I
Normatívna gramatika talianskeho jazyka I
Dejiny talianskej literatúry II
Latinský jazyk II
Normatívna gramatika talianskeho jazyka II
Cvičenia z talianskeho jazyka III
Dejiny a kultúra Talianska I
Dejiny talianskej literatúry III
Súčasný taliansky jazyk I (syntax)
Dejiny a kultúra Talianska II
Dejiny talianskej literatúry IV
Súčasný taliansky jazyk II (syntax)
Dejiny talianskej literatúry V
Prekladový seminár I
Súčasný taliansky jazyk III (štylistika)
Prekladový seminár II
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
0/1
1/2
1/1
0/1
1/2
0/2
1/0
1/1
1/1
2/0
1/1
1/1
1/0
0/2
1/1
1/0
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/1
1/1
0/2
1/1
2/0
0/2
1/1
0/2
0/2
2/0
1/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
6
1/0
2
KTJ
6
1/0
2
KTJ
Povinne voliteľné predmety
80
Kód
predmetu
02I3011Y
02I3012Y
02I3010Y
02I3013Y
02I3015Y
02I3014Y
02I3019Y
02I3017Y
02I3016Y
02I3018Y
02I3021Y
02I3020Y
02I3023Y
02I3022Y
02I3025Y
02I3026Y
02I3024Y




x


x


x


x



02I3028Y

02I3027Y

Študijný predmet
Cvičenia z talianskeho jazyka I
Talianska konverzácia I
Úvod do náboženskej terminológie
Cvičenia z talianskeho jazyka II
Slovenský jazyk v spoločenskej komunikácii I
Talianska konverzácia II
Odborná terminológia I
Slovenský jazyk v spoločenskej komunikácii II
Talianska konverzácia III
Úvod do náboženskej terminológie I
Biblia a náboženstvo v talianskej kultúre
Cvičenia z talianskeho jazyka IV
Odborná terminológia II
Talianska konverzácia IV
Komunikačné cvičenia
Predmet absolvovaný na univerzite v zahraničí I
Teória a prax prekladu
Odborná terminológia III (obchodná a úradná
korešpondencia)
Predmet absolvovaný na univerzite v zahraničí II
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
Výberové predmety
Kód
predmetu
02I3003X
02I3004X
02I3005X
02I3019X
02I3006X
02I3007X
02I3008X
02I3011X
02I3009X
02I3010X
02I3012X
02I3016X
02I3015X
02I3013X
02I3014X
02I3017X
02I3018X
Študijný predmet



x

x

x

x
x
x





Geografia Talianska
Literárne dielo a osobnosť Giacoma Leopardiho I
Literárne dielo a osobnosť Giacoma Leopardiho II
Taliansky seminár
Dejiny talianskeho výtvarného umenia I
Dejiny talianskej hudby I
Literárne dielo a osobnosť Giacoma Leopardiho III
Dejiny talianskeho filmu I
Dejiny talianskeho výtvarného umenia II
Dejiny talianskej hudby II
Literárne dielo a osobnosť Giacoma Leopardiho IV
Dejiny talianskeho filmu II
Dejiny talianskeho výtvarného umenia III
Dejiny talianskej hudby III
Literárne dielo a osobnosť Giacoma Leopardiho V
Literárne dielo a osobnosť Giacoma Leopardiho VI
Literárny seminár
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
2/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
81
Bakalársky študijný program
Učiteľstvo predmetu RUSKÝ JAZYK v kombinácii
Garant: doc. PaedDr. František Heiser, CSc.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02R3001W

02R3004W

02R3005W

02R3007W

02R3003W

02R3002W

02R3006W

02R3010W

02R3011W

02R3012W

02R3014W

02R3009W

02R3008W

02R3013W

02R3038W

02R3019W

02R3018W
02R3021W


02R3017W

02R3016W

02R3020W

02R3039W

02R3025W
02R3026W
02R3027W



02R3024W

02R3023W

02R3031W

02R3030W
02R3032W


02R3029W

02R3028W
02R3033W



02R3040W
02R3034W
02R3037W
02R3036W
02R3035W
82
Študijný predmet




Jazyk a kultúra
Kontrastívna lingvistika v systéme, fonetika a
fonológia
Kontrastívna lingvistika v systéme, praktická
morfológia
Lektorské cvičenia z ruského jazyka
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach
Školská, masmediálna a manažérska komunikácia
ako lingvokulturulogický fenomén
Kontrastívna lingvistika v systéme, fonetika a
fonológia I
Kontrastívna lingvistika v systéme, lexikológia I
Kontrastívna lingvistika v systéme, praktická
morfológia I
Lektorské cvičenia z ruského jazyka I
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry I
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach I
Školská, masmediálna a manažérska komunikácia
ako lingvokulturologický fenomén I
Humanizujúce a aktivizujúce metódy cudzojazyčnej
edukácie
Kontrastívna lingvistika v systéme, praktická
morfológia II
Kontrastívna lingvistika v systéme, syntax
Lektorské cvičenia z ruského jazyka II
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry II
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach II
Školská, masmediálna a manažérska komunikácia
ako lingvokulturologický fenomén II
Humanizujúce a aktivizujúce metódy cudzojazyčnej
edukácie I
Kontrastívna lingvistika v systéme, syntax I
Kontrastívna lingvistika v systéme, štylistika
Lektorské cvičenia z ruského jazyka III
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry III
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach III
Školská, masmediálna a manažérska komunikácia
ako lingvokulturologický fenomém III
Kontrastívna lingvistika v systéme, štylistika I
Lektorské cvičenia z ruského jazyka IV
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry IV
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach IV
Spoločenský a diplomatický protokol
Školská, masmediálna a manažérska komunikácia
ako lingvokulturologický fenomén IV
Kontrastívna lingvistika v systéme
Lektorské cvičenia z ruského jazyka V
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry V
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach V
Odporúčaný
semester
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2
KRJ
1
1/0
1
KRJ
1
1/0
1
KRJ
1
0/2
2
KRJ
1
2/0
2
KRJ
1
2/1
2
KRJ
1
1/1
2
KRJ
2
1/0
1
KRJ
2
1/0
1
KRJ
2
1/0
1
KRJ
2
0/2
2
KRJ
2
2/0
2
KRJ
2
2/0
2
KRJ
2
1/0
2
KRJ
3
2/0
2
KRJ
3
1/0
1
KRJ
3
3
1/0
2/0
1
2
KRJ
KRJ
3
2/0
2
KRJ
3
2/0
2
KRJ
3
1/1
2
KRJ
4
1/0
2
KRJ
4
4
4
1/0
1/0
2/0
1
1
2
KRJ
KRJ
KRJ
4
2/0
2
KRJ
4
1/0
2
KRJ
4
1/1
2
KRJ
5
5
1/0
2/0
1
2
KRJ
KRJ
5
2/0
2
KRJ
5
5
2/0
1/0
2
1
KRJ
KRJ
5
1/1
2
KRJ
6
6
0/1
2/0
3
2
KRJ
KRJ
6
2/0
2
KRJ
6
2/0
2
KRJ
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02R3001Y
02R3003Y
02R3002Y
02R3004Y
02R3005Y
02R3006Y
02R3007Y
02R3008Y
02R3009Y
02R3010Y
Študijný predmet










Cestovný ruch ako dialóg kultúr
Cestovný ruch ako dialóg kultúr I
Ruská literatúra pre deti a mládež
Cestovný ruch ako dialóg kultúr II
Cestovný ruch ako dialóg kultúr III
Písomný prejav v školskej a administratívnej
praxi
Európske vzdelávacie inštitúcie
Kapitolky o preklade a tlmočení
Kultúra prejavu, umelecký prednes
Diplomový seminár
Odporúčaný
semester
1
2
2
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
2
1
1
1
1
KRJ
KRJ
KRJ
KRJ
KRJ
4
2/0
2
KRJ
5
5
5
6
1/0
0/1
2/0
0/1
1
1
2
1
KRJ
KRJ
KRJ
KRJ
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
3
1/0
1
KRJ
4
1/0
1
KRJ
5
1/0
1
KRJ
5
1/0
1
KRJ
Výberové predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
02R3001X

02R3002X

02R3003X

02R3004X

ITC a rozvoj projektovo-komunikačnej
kompetencie
Vývoj ruskej drámy a divadelníctva. Človek v
divadle-profily precedentných osobností
Frazeológia
Vývoj ruskej drámy a divadelníctva. Človek v
divadle-profily precedentných osobností I
83
Bakalársky študijný program
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
Garant: Doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
84
Kód
predmetu
02K3045W
02K3116W
02K3052W
02K3051W
02K3046W
02K3047W
02K2067W
02K3050W
02K2003W
02K3048W
02K3056W
02K3055W
02K2085W
02K3053W
02K3054W
02K3037W
















02K2082W

02K3116W
02K3119W
02Z1012W
02K2010W
02K3115W
02K3068W
02K3087W
02K3118W
02K3162W
02K3117W
02K3122W
02K3125W
02Z1018W
02K3072W
02K3059W
02K3071W
02K3121W
02K2093W
02K3124W
02K3070W
02K3123W
02K3131W
02K3127W
02K3130W
02K3080W
02K3074W
02K3126W
02K2108W
02K2122W
02K3089W
02Z2031W
02K3163W
02K2018W
02K3129W
02K3128W
02K3132W
02K3084W





































02K2119W

Študijný predmet
Biológia a patológia človeka
Človek a hodnoty I.
Exkurzia do špeciálnych škôl a zariadení
Metodológia edukačného výskumu
Psychológia a vývinová psychológia
Sociológia 1
Spoločenská výchova (etiketa)
Teória hudobnej výchovy
Teória výchovy
Základy práva 1 (rodinného, trestného)
Biológia mentálneho postihnutia
Patopsychológia mentálneho postihnutia
Pedagogika mentálne postihnutých 1
Preventívny a profylaktický systém výchovy
Systém, organ. a riad. špec. škôl a vých. zariadení
Špecialna pedagogika
Špeciálna výchova a prevých. mentálne
postihnutých
Človek a hodnoty I.
Človek a svet práce I.
Dejiny filozofie 1
Dejiny špeciálnej pedagogiky
Jazyk a komunikácia 1a)
Predškolská pedagogika
Sociálna psychológia
Umenie a kultúra I.
Výchova prácou pre MP
Zdravie a pohyb I.
Človek a hodnoty II.
Človek a svet práce II.
Dejiny filozofie 2
Hra na hudobný nástroj 1
Integratívna špeciálna pedagogika 1
Poruchy správania
Príroda a spoločnosť b)
Seminár k bakalárskej práci
Umenie a kultúra II.
Úvodná náčuvová špeciálnopedagogická prax
Zdravie a pohyb II.
Človek a hodnoty I a)
Človek a hodnoty III.
Človek a svet práce III.
Environmentálna výchova 1
Hra na hudobný nástroj 2
Matematika a práce s informáciami 1c)
Pedagogika psychosociálne narušených
Poradenský systém v špeciálnej pedagogike I.
Priebežná špeciálnopedagogická prax
Sakrálne umenie
Seminár k bakalárskej práci
Špeciálnopedagogická diagnostika
Umenie a kultúra III.
Zdravie a pohyb III.
Človek a hodnoty II b)
Environmentálna výchova 2
Pedagogika osôb s poruchou komunikačných
schopností
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/0
0/1
1/0
3/0
2/0
1/0
2/1
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
5
2
3
1
5
3
3
2
3
3
3
2
4
3
3
4
KBIO
KPGaPS
KŠP
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
KH
KPGaPS
KŠP
KBIO
KPGaPS
KŠP
KSC
KŠP
KŠP
2
2/0
4
KŠP
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
1/0
2/0
1/0
2/0
2/0
2/0
1/0
1/0
0/2
0/1
1/0
2/0
1/0
0/1
2/0
2/0
2/0
1/0
2/0
0/1
2/0
0/1
0/1
½
1/0
0/1
½
2/0
2/0
0/1
1/0
0/2
1/1
1/1
1/1
0/1
0/1
2
4
1
3
3
4
2
2
2
3
1
3
1
1
3
2
3
5
2
2
3
1
1
4
1
1
3
3
2
2
1
2
3
2
3
1
1
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KPEP
KPGaPS
KŠP
KKPT
KŠP
KTV
KŠP
KŠP
KPGaPS
KH
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KKPT
KTV
KŠP
KŠP
KŠP
KBIO
KH
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KH
KŠP
KŠP
KKPT
KTV
KKPT
KBIO
6
1/0
3
KŠP
Kód
predmetu
02K2017W
02K3083W
02K3091W
02K2020W
02K2120W
02K3090W
02Z1027W
02K3164W
Študijný predmet








Pedagogika sluchovo postihnutých
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdr.pos.
Pedagogika viacnásobne postihnutých
Pedagogika zrakovo postihnutých
Sociálna práca s osobami s postihnutím a narušením
Súvislá špeciálnopedagogická prax
Vybrané kapitoly z teológie 6
Vypracovanie bakalárskej práce
Odporúčaný
semester
6
6
6
6
6
6
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
2/0
0/20
1/0
0/2
2
3
2
3
3
5
1
10
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KSC
KŠP
KKPT
KŠP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
2/0
2/2
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
1
2
2
2
1
4
3
3
3
3
3
4
2
2
3
2
KPGaPS
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KPGaPS
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KPGaPS
KŠP
KŠP
KŠP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
1
1
2
2
2
2
2
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02K3142Y
02K2015Y
02K3133Y
02K2024Y
02K3145Y
02K3146Y
02K3147Y
02K3136Y
02K3138Y
02K3150Y
02K2034Y
02K2032Y
02K3151Y
02K2000Y
02K2018Y
02K2028Y
Študijný predmet
X
X
X

X
X
X
X
X
X


x

x

Dopravná výchova pre mentálne postihnutých
Patopsychológia
Sociáno-právna ochrana a prevencia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Výchova pohybom pre mentálne postihnutých
Metodológia špeciálno-pedagogického výskumu
Projektový manažment I.
Výchova rómskej minority
Komunikačné zručnosti mentálne postihnutých
Vybrané aspekty kultového života
Výchova detí s autizmom
Základy prvej pomoci
Canisterapia
Ergoterapia
Hypoterapia
Psychoterapia
Odporúčaný
semester
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
Výberové predmety
Kód
predmetu
02K3147X
02K2001X
02K3140X
02K2007X
02K3148X
02K3141X
02K3149X
Študijný predmet


x


x

Dramatoterapia pre mentálne posithnutých
Výchova hrou pre mentálne postihnutých
Technológie plošných výtvarných disciplín
Výchova hudbou a spevom pre ment.postih.
Arteterapia pre MP
Biblioterapia pre mentálne postihnutých
Muzikoterapia pre MP
Odporúčaný
semester
2
2
3
3
5
5
5
85
Bakalársky študijný program
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
Garant: prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02E2022W
02E2091W
02E2000W
02E2041W
02E2001W
02E2092W
02E2024W
02E2063W
02E2031W
02E2044W
02E2043W
02E2048W
02E2049W
02E2097W
02E3004W
02E2017W
02E2058W
02E2057W
02E2056W
02E2124W
02E2029W
02E2060W
02E2062W
02E2098W
02E2089W
02E2052W
02E2095W
02E2099W
02E2102W
02E2064W
02E2104W
02E2103W
02E2105W
02E2107W
02E2069W
Študijný predmet



































Predškolská telesná výchova
Slovenský jazyk I
Spev a hlasová výchova 1
Teória hudby
Výtvarná príprava
Literatúra pre deti
Pohybové hry
Predškolská pedagogika
Rozvíjanie prírodovedného vzdelávania s didaktikou B
Slovenský jazyk II
Spev a hlasová výchova 2
Základy geometrie 1B
Didaktika výtvarnej výchovy 1b
Hra na nástroji 1b
Matematické predstavy
Počiatočná gramotnosť
Reč materiálov 1
Slovenský jazyk III
Úvodná náčuvová / hospitačná prax 1
Koncepcie a programy v MŠ
Didaktika hudobnej výchovy 1B
Didaktika MŠ
Hra a metodika rozvoja hry
Hra na nástroji 2b
Pedagogika voľného času
Priebežná pedagogická prax 1 (MŠ)
Úvodná náčuvová / hospitačná prax 2
Didaktika mimoškolských činností
Didaktika telesnej výchovy
Dramatická výchova B1
Priebežná prax 2
Súvislá prax 1
Regionálna výchova
Súvislá prax 2
Zdravotná telesná výchova
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
0/1
1/1
1/2
2/1
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
0/1
1/2
1/1
0/2
1/1
0/2
2/0
1/1
1/1
1/1
0/1
2/0
0/2
0/2
1/2
1/1
1/2
0/1
0/3
2/0
0/3
1/0
3
2
1
2
3
4
1
2
3
2
1
3
2
1
3
3
2
2
1
3
3
3
3
1
4
2
1
4
3
3
2
5
3
5
2
KTV
KPEP
KH
KH
KPEP
KPEP
KTV
KPEP
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KVU
KPEP
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KTV
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02E2052Y
02E2026Y
02E2062Y
02E2063Y
02E2071Y
02E2064Y
02E2070Y
02E2065Y
02E2067Y
02E2196Y
02U1043Y
02E2061Y
Študijný predmet












Logika a množiny*
Využitie odpadových a technických materiálov
Intonačné cvičenia
Kompenzačné prostriedky v informačných technológiách
Práca s literárnym textom
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Slovenský jazyk IV
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Hra na nástroji 3b
Zoológia a botanika v predprimárnom vzdelávaní
Dramatická výchova B 2
Výtvarná estetika
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
1/1
0/1
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KH
KH
KBIO
KPEP
KPEP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
1/0
0/1
0/1
0/1
3 dni
0/1
2
1
1
1
1
2
2
KPEP
KH
KBIO
KH
KPEP
KTV
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02E2004X
02E2009X
02E2000X
02E2005X
02E2006X
02E2007X
02E2008X
*
86
Študijný predmet







Keramika
Dejiny hudby 1b
Etické problémy v biológii
Spev a hlasová výchova 3b
Výtvarná tvorba v dramatickej výchove
Letný výcvikový kurz
Zobcová flauta 1b
Pre študentov prvého ročníka povinný predmet.
Odporúčaný
semester
1
2
2
3
3
4
5
Rozširujúci bakalársky študijný program
HUDOBNÉ UMENIE PRE MATERSKÉ ŠKOLY V ŠTUDIJNOM ODBORE
1.1.5 PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53) a predmety z Predškolskej a elementárnej pedagogiky (s. 90).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02E2125W
02E2126W
02E2128W
02E2131W
02E2130W
02E2129W
02E2137W
02E2132W
02E2133W
02E2134W
02E2136W
02E2135W
02E2142W
02E2143W
02E2187W
02E2138W
02E2139W
02E2146W
02E2147W
02E2144W
02E2148W
02E2140W
02E2145W
02E2151W
02E2149W
02E2152W
02E2150W
02E2153W
Študijný predmet




























Hra na nástroji 1b
Hudobná náuka 1
Intonačná a sluchová analýza 1
Obligátny nástroj (klavír/organ) 1b
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Hra na nástroji 2b
Hudobná náuka 2
Intonačná a sluchová analýza 2
Obligátny nástroj (klavír/organ) 2b
Spev a hlasová výchova 2
Dejiny hudby 2b
Harmónia a polyfónia 1
Obligátny nástroj (klavír/organ)
Hra na nástroji 3b
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Harmónia a polyfónia 2
Hra na nástroji 4b
Náuka o hudobných formách 1
Obligátny nástroj (klavír/organ) 4b
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Hra na nástroji 5b
Náuka o hudobných formách 2
Spev a hlasová výchova 5
Dejiny hudby 5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
1/2
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
0/1
1/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
2
1
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/4
1/0
0/2
0/4
1/0
0/2
0/4
1/0
0/2
0/4
0/2
0/4
0/2
0/4
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
2
2
2
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2116Y
02H2115Y
02E2073Y
02H2119Y
02H2118Y
02E2074Y
02H2040Y
02H2039Y
02E2075Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2065Y
02H2064Y
Študijný predmet















Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Náuka o hudobných nástrojoch
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Liturgická hudba 1
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Liturgická hudba 2
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Schola cantorum 6b
Zborový spev 6b
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H2040X
02H2050X
02H2054X
*
Študijný predmet



Sústredenie zboru 1b*
Sústredenie zboru 2b*
Sústredenie zboru 3b*
Odporúčaný
semester
1
2
3
Predmet si musia zapísať študenti, ktorí si zvolia PVP zborový spev.
87
Rozširujúci bakalársky študijný program
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE MATERSKÉ ŠKOLY V ŠTUDIJNOM
ODBORE 1.1.5 PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53) a predmety z Predškolskej a elementárnej pedagogiky (s. 90).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02E3016W
02E3012W
02E3014W
02E3011W
02E3015W
02E3017W
02E3013W
02E3021W
02E3018W
02E3019W
02E3022W
02E3023W
02E3020W













02E3025W

02E5035W

Študijný predmet
Fundamentálna teológia 1
Indtrodukcia do biblických vied SZ
Liturgika
Úvod do štúdia teológie
Dogmatická teológia 1
Fundamentálna teológia 2
Indtrodukcia do biblických vied NZ
Didaktika náboženskej výchovy pre MŠ 1
Dogmatická teológia 2
Morálna teológia 1
Didaktika náboženskej výchovy pre MŠ 2
Katechetika
Morálna teológia 2
Inovatívne prístupy v náboženskej výchove v materskej
škole
Katechéza voľného času
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/1
2/0
1/0
2/0
2/0
1/1
0/2
2/0
2/0
0/2
2/0
2/0
3
3
3
2
3
3
3
4
3
3
4
3
3
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
5
1/1
2
KPEP
5
1/1
3
KPEP
P/C
Kredity
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02E3017Y
02E3018Y
02E2072Y
02E3021Y
02E3023Y
02E3022Y
02E3024Y
88
Študijný predmet







Seminár z fundamentálnej teológie
Seminár z liturgiky
Liturgický spev a hudba
Seminár z biblickej teológie
Seminár z katechetiky
Seminár z morálnej teológie
Katechéza detí z málo podnetného prostredia
Odporúčaný
semester
2
2
3
3
4
4
5
Zabezpečuje
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
Bakalársky študijný program
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA SOCIÁLNE
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN
Garant: doc. PeadDr. Vladimír Klein, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02E2022W
02E2091W
02E2000W
02E2041W
02E2001W
02E2110W
02E2109W
02E2167W
02E3004W
02E2024W
02E2063W
02E2031W
02E2044W
02E2043W
02E2113W
02E2112W
















02E2170W

02E2117W
02E2116W
02E2049W
02E2097W
02E2059W
02E2168W
02E2057W
02E2169W
02E2118W
02E2029W
02E2062W
02E2098W
02E2092W
02E2120W
02E2089W
02E2172W
02E2119W
02E2171W
02E2179W
02E2178W
02E2177W
02E2180W
02E2173W
02E2175W
02E2174W
02E2176W
02E2181W
02E2186W
02E2183W
02E2185W
02E2182W
02E2184W


















x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Študijný predmet
Predškolská telesná výchova
Slovenský jazyk I
Spev a hlasová výchova 1
Teória hudby
Výtvarná príprava
Základy geometrie 1
Základy pedagogiky
Didaktika materskej školy
Matematické predstavy
Pohybové hry
Predškolská pedagogika
Rozvíjanie prírodovedného vzdelávania s didaktikou
Slovenský jazyk II
Spev a hlasová výchova 2
Teória výchovy a vzdelávania
Základy psychológie
Aktuálne trendy v sociálno-edukačnej práci s
rómskymi žiakmi
Bio-psycho-sociálno-morálny vývin detí a mládeže
Dejiny filozofie 1
Didaktika výtvarnej výchovy 1b
Hra na nástroji 1b
Koncepcie a programy v MŠ 1
Počiatočná gramotnosť
Slovenský jazyk III
Úvodná náčuvová/ hospitačná prax 1 MŠ
Dejiny filozofie 2
Didaktika hudobnej výchovy 1B
Hra a metodika rozvoja hry
Hra na nástroji 2b
Literatúra pre deti
Metodológia edukačných vied
Pedagogika voľného času
Priebežná prax 1 MŠ
Špeciálna pedagogika
Úvodná náčuvová/ hospitačná prax 2 ŠK
Didaktika mimoškolských činností
Didaktika telesnej výchovy
Dramatická výchova
Koncepcie a programy v MŠ 2
Pedagogická komunikácia
Priebežná prax 2
Seminár k bakalárskej práci 1
Súvislá prax 1
Biológia dieťaťa a dorastu
Regionálna výchova
Seminár k bakalárskej práci 2
Súvislá prax 2
Teológia 20. storočia
Vypracovanie bakalárskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
0/1
1/1
1/2
1/1
2/2
1/1
1/2
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
2/0
2/0
3
2
1
2
3
3
8
3
3
1
2
3
2
1
4
4
KPEP
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KM
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
3
0/2
2
KPEP
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
3/1
1/0
1/1
0/1
2/0
1/0
1/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
2/0
0/2
2/0
0/2
1/1
1/2
0/1
1/2
1/1
0/1
0/1
0/3
1/0
1/0
0/1
0/3
1/0
0/1
8
1
2
1
3
2
2
1
1
3
3
1
3
4
4
2
4
1
3
3
3
5
2
2
2
5
1
3
2
5
4
10
KPEP
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KKPT
KPEP
89
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02E2079Y
02E2081Y
02E2080Y
02E2083Y
02E2082Y
02E2068Y
02E2085Y
02E2084Y
02E2055Y
02E2189Y
02E2069Y
02E2190Y
02E2174Y
02E2173Y
02E2186Y
02E2191Y
02E2192Y
02E2187Y
02E2193Y
02E2188Y

Študijný predmet









x

x


x
x
x
x
x
x
Filozofia výchovy
Literatúra s rómskou tématikou
Úvod do romológie
Dejiny Rómov
Logika a množiny
Prosociálna výchova
Filozofia rómskeho etnika
Psychológia rómskeho etnika
Slovenský jazyk IV
Multikulturálne prístupy k Rómom u nás a vo svete
Organizácia a riadenie školstva
Problémy socializácie rómskeho etnika
Špecifiká práce s rómskou mládežou
Základy rómskeho jazyka
Alternatívne školstvo
Didaktika technickej výchovy
Obraz Rómov v rómských médiách
Rómsky folklór a tradície
Sociálna politika vo vzťahu k Rómom
Verejná správa a školstvo
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
1/2
1/0
0/1
1/1
1/1
1/0
1/1
2/0
0/1
0/1
1/2
1/0
1/0
0/1
1/1
1/1
2/0
2
2
3
5
2
2
4
3
2
5
2
3
3
6
1
2
2
3
3
1
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KM
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/1
3
3
2
KPEP
KPEP
KPEP
3
0/1
2
KPEP
6
1/1
3
KPEP
Výberové predmety
Kód predmetu

Študijný predmet
02E2118X
02E2121X
02E2119X



02E2120X

02E2122X
x
Výcvik sociálno-komunikačných zručností 1
Výcvik sociálno-komunikačných zručností 2
Rómska literatúra
Intervenčné stratégie a vybrané vzdelávacie programi
pre prácu s rómskymi deťmi
Ľudské práva a práva detí
90
Odporúčaný
semester
1
1
2
Bakalársky študijný program
PEDAGOGIKA
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02D3006W
02D3005W
02D3008W
02D3007W
02D3009W
02D3011W
02D3010W
02D3012W
02D3013W
02D3014W










02D3016W

02D3017W
02D3018W
02D3015W
02D3020W
02D3021W
02D3022W
02D3019W
02D3023W
02D3025W
02D3024W










Študijný predmet
Filozofia výchovy
Úvod do pedagogických vied
Výchova k prosociálnosti
Základy psychológie
Dejiny školstva a pedagogiky
Dynamická antropológia biblie
Kultúrna antropológia a etnológia výchovy
Bio-psycho-sociálno-morálny vývin detí a mládeže
Matrimoniológia
Psychológia osobnosti
Metodológia pedagogických vied a štatistického
spracovania údajov
Pedagogická komunikácia
Špeciálna pedagogika
Teórie výchovy
Pedagogická psychológia
Pedagogika voľného času
Seminár k bakalárskej práci 1
Všeobecná didaktika
Kresťanská pedagogika
Seminár k bakalárskej práci 2
Vypracovanie bakalárskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
3/1
1/2
2/0
3/1
1/1
2/1
3/1
2/1
2/1
5
8
5
5
8
5
7
8
7
7
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
4
3/2
8
KPGPS
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
2/2
2/1
2/1
2/1
2/1
0/2
2/2
2/1
0/2
1/0
8
7
7
7
7
3
8
7
3
10
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
1/1
2/0
2/0
2/0
0/1
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
2/0
0/2
1/1
1/1
0/1
2/0
1/1
2/0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02D3023Y
02D3021Y
02D3022Y
02D3024Y
02D3025Y
02D3026Y
02D3027Y
02D3028Y
02D3029Y
02D3033Y
02D3030Y
02D3032Y
02D3031Y
02D3034Y
02D3035Y
02D3036Y
02D3037Y
02D3039Y
02D3038Y
02D3040Y
Študijný predmet




















Logika
Proseminár z pedagogiky
Rétorika
Filozofia pre deti
Školské systémy v zahraničí a v SR
Verejná správa a školstvo
Geštalpedagogika a duchovná formácia
Interkulturálna výchova a predsudky
Sociálna pedagogika
Masmediálna komunikácia
Matrimoniagogika
Observačná prax v škole
Postihnutie a inklúzia v Európe
Tvorivá dramatika
Edukácia rómskych žiakov
Metodológia práce s rizikovým jedincom
Zvládanie konfliktných situácií
Alternatívne školské systémy
Pedagogika emocionálne a sociálne narušených
Výchovný systém Don Bosca
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
91
Bakalársky študijný program
MANAŽMENT
Garant: Prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02N3085W
02N3086W
02N3088W
02N3084W
02N3087W
02N3091W
02N3092W
02N3089W
02N3090W
02N3093W
02N2036W
02N2051W
02N2046W
02N3068W
02N3074W
02N3073W
02N2025W
01N2059W
02N3069W
02N2115W
02N3098W
02N3077W
02N2111W
02N3036W
02N2005W
02N3099W
02N2078W
Študijný predmet


























Financie a mena
Informatika 1
Matematika 1
Mikroekonómia
Sociológia
Makroekonómia
Manažment
Matematika 2
Podniková ekonomika
Základy práva
Marketing
Národohospodárstvo
Obchodné právo
Štatistika
Účtovníctvo
Ekonomická štatistika
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Odborná prax 1
Podnikové financie
Podnikové informačné systémy
Malé a stredné podniky
Manažment ľudských zdrojov
Operačný manažment
Projektovanie
Finančno-ekonomická analýza
Manažérsky seminár
Podnikové plánovanie
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/1
2/2
2/2
3/1
2/1
2/1
2/2
2/2
2/1
1/1
2/2
3/1
1/1
2/1
2/2
2/1
2/1
1/0
2/2
2/1
2/1
3/1
3/1
2/1
2/1
2/0
2/2
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
4
5
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
Za odbornú prax 1(Bc. program) a odbornú prax 2 (Mgr. program) sa udeľujú 2 kredity. Kontrola
a overenie vedomostí formou vyhodnotenia správy odbornej praxi. Hodiny sú záťažou študenta
v dohodnutej organizácii/podniku. Jedná sa o minimálne 3-dňový študijný pobyt v podniku, čo
zodpovedá alikvotnej týždennej záťaži (0/2). V rozvrhu sa plánuje po 2 h v 1. a 11. týždni. Prvé aj
druhé zamestnanie je spoločné pre celý ročník – vydanie pokynov na odbornú prax a vypracovanie
správy z odbornej praxe. Druhé zamestnanie spoločné pre celý ročník v závere semestra –
odovzdanie správ z odbornej praxe, kontrola splnenia úloh a priznanie kreditov za predmet.
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02N3084Y
02N3083Y
02N3082Y
02N3085Y
02N3081Y
02N2038Y
02N2043Y
02N3075Y
02N2044Y
02N3087Y
02N3086Y
02N2054Y
02N2050Y
Študijný predmet













Filozofia 1
Logika
Psychológia
Filozofia 2
Informatika 2
Aplikácie informačných technológií
Operačná analýza 1
Metódy vedeckej práce
Operačná analýza 2
Kalkulácie a rozpočty
Počítačové siete
Controlling
Databázové systémy
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
V 3. - 5. semestri si študenti povinne vyberú minimálne jeden cudzí jazyk (nemecký alebo
francúzsky). Ďalej si z ponuky povinne voliteľných predmetov povinne vyberajú: v 1. semestri –
minimálne 1 predmet, v 2. semestri – minimálne 1 predmet, v 3. semestri – minimálne 2
predmety, v 4. semestri - minimálne 2 predmety, v 5. semestri – minimálne 2 predmety a v 6.
semestri - minimálne 2 predmety.
92
Výberové predmety
Kód
predmetu
02N3088X
02N3089X
02N3090X
02N3091X
02N3099X
02N2112X
02N2116X
02N2115X
02N3103X
02N3100X
02N3101X
02N3102X
Študijný predmet
Hospodárske dejiny
Protokol spoločenského správania
Bankovníctvo
Etika v podnikaní
Finančná matematika 1
Hospodárska geografia
Finančná matematika 2
Rétorika
Kvantitatívny manažment
Poisťovníctvo
Politológia
Základy ekológie a enviromentalistiky












Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
1/1
1/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
*
Študent si vyberá jeden jazyk ako povinný.
V piatom a šiestom semestri si študent povinne vyberie min. dva predmety z povinne voliteľných
predmetov.
V prvom až štvrtom semestri si študent povinne vyberie min. jeden voliteľný predmet a v piatom semestri
si povinne vyberie jednu cudzojazyčnú manažérsku komunikáciu.
VŠEOBECNÝ ZÁKLAD
Povinne predmety:
Kód
predmetu
02Z4016W
02N2048W
02Z4017W
02Z4019W
01Z0720W
02N2114W
01Z0721W
02Z2108W
02N2110W
02N3100W
02N3102W
01Z1727W
02Z3082W
02N3101W
Študijný predmet
Fakultný seminár 1
Sociálna náuka cirkvi 1
Fakultný seminár 2
Sústredenie zo spirituality 1
Vybrané kapitoly z teológie 1
Fakultný seminár 3
Vybrané kapitoly z teológie 2
Fakultný seminár 4
Sociálna náuka Cirkvi 2
Fakultný seminár 5
Seminár k bakalárskej práci
Sústredenie zo spirituality 2
Bakalárska práca
Fakultný seminár 6














Odporúčaný
semester
1
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
1/1
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/1
0/1
2/0
0/1
0/2
0/1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
10
1
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
Povinne volitelné predmety:
Kód predmetu
02N3094Y
02N3096Y
02N3095Y
02N3097Y
02N3101Y
02N3099Y
02N3100Y
02N3098Y
02N3102Y
02N3104Y
02N3103Y
02N3105Y
02N3106Y
02N3108Y
02N3107Y
02N3109Y
02N3088Y
02N3090Y
02N3089Y
02N3092Y
02N3091Y
02N3093Y
*
**
***
****
Študijný predmet
Cudzí jazyk 1 - AJ*
Cudzí jazyk 1 - FJ*
Cudzí jazyk 1 - NJ*
Cudzí jazyk 1 - RJ*
Cudzí jazyk 2 - AJ**
Cudzí jazyk 2 - FJ**
Cudzí jazyk 2 - NJ**
Cudzí jazyk 2 - RJ**
Cudzí jazyk 3 - AJ***
Cudzí jazyk 3 - FJ***
Cudzí jazyk 3 - NJ***
Cudzí jazyk 3 - RJ***
Cudzí jazyk 4 - AJ****
Cudzí jazyk 4 - FJ****
Cudzí jazyk 4 - NJ****
Cudzí jazyk 4 - RJ****
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - AJ*
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - FJ*
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - NJ*
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - PJ*
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - RJ*
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - UJ*






















Študent
Študent
Študent
Študent
si
si
si
si
povinne
povinne
povinne
povinne
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
zapisuje jeden cudzí jazy.
zapisuje ten istý jazyk ako v 1. semestri.
vyberá iný cudzí jazyk ako v prvom roku štúdiu.
zapisuje cudzí jazyk ako v treťom semestri.
93
Bakalársky študijný program:
SOCIÁLNA PRÁCA
Garant: prof. PhDr. Anna Žilová PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02S3024W
02S3027W
02S3025W
02S3021W
02S3072W
02S3022W
02S3028W
02S3071W
02S3029W
02S3035W
02S3044W
02S3038W
02S3037W
02S3045W
02S3041W
02S3069W
02S3046W
02S3068W
02S3054W
02S3061W
02S3056W
02S3067W
02S2100W
02S3055W
02S3050W
Študijný predmet
Katolícka sociálna náuka
Sociálna politika 1
Sociológia 1
Teória SP 1
Základy práva 1 - 2
Základy pedagogiky
Odborná prax 1
Psychológia 1 - 2
Teória SP 2
Odborná prax 2
Psychológia 3
Teória SP 3
Filozofia a etika 1
Metódy SP 2
Odborná prax 3
Sociálna patológia 1 - 2
Sociálna politika 2
Základy práva 3 - 4
Cieľové skupiny SP 1
Cieľové skupiny SP 2
Metódy SP 5
Sociálna patológia 3
Biológia dieťaťa a dorastu
Metódy SP 4
Odborná prax 4

























Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
3/1
3/0
3/0
2/0
0/4
2/0
2/1
0/4
3/0
4/0
3/0
2/0
0/4
3/1
2/0
2/0
4/1
2/1
3/1
2/0
1/0
0/4
0/4
2
5
5
6
4
5
6
4
6
6
5
6
5
4
6
5
4
3
6
4
5
3
2
7
6
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
4
4
1/1
0/2
2/0
2/0
0/2
1/1
0/2
0/2
2/0
2/0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KSP
KSP
KSP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02S2009Y
02S3012Y
02S3031Y
02S3011Y
02S3015Y
02S3018Y
02S3016Y
02S3025Y
02S3006Y
02S3010Y
02S3007Y
02S3024Y
Biológia
Psychológia 4
Odporúčaný
semester
1
2
Filozofia a etika 2
Metodológia SP 3*
Sociológia 3
Cieľové skupiny SP 5
Metódy SP 6
Sociológia 4
Základy ekonomiky
Základy štatistiky*
Cieľové skupiny SP 3
Cieľové skupiny SP 9
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
Študijný predmet












KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
Výberové predmety
Kód
predmetu
02S3012X
02S3025X
02S3016X
02S3015X
02S3017X
02S3028X
02S2015X
02S3026X
02S3018X
*
Študijný predmet









Posunková reč
Financie a účtovníctvo v sociálnej sfére
Seminár zo sociálnej práce v anglickom jazyku
Sociálne otázky HIV/AIDS
Arteterapia
Metodológia SP 2
Sakrálne umenie
Administratíva v SP
Sociálna politika 3*
Odporúčaný
semester
1
2
3
3
4
4
4
5
5
Otvára sa pre študentov v Ružomberku.
V každom semestri si študent vyberá 1 povinne voliteľný a 1 voliteľný predmet, v 6. semestri si
vyberá len 1 povinne voliteľný, žiadny voliteľný predmet.
94
Všeobecný základ:
Povinné predmety
Kód
predmetu
02Z2098W
02Z2045W
02Z1005W
02Z3067W
02Z3085W
02Z4009W
02Z2109W
02Z1017W
02Z1016W
02Z2110W
02Z1022W
02Z2111W
02S2093W
02Z2112W
02S3065W
Študijný predmet















Fakultný seminár 1
Sústredenie zo spirituality 1
Vybrané kapitoly z teológie 1
Fakultný seminár 2 SP
Informačno-komunikačné technológie vo vzdelávaní SP
Vybrané kapitoly z teológie 2
Fakultný seminár 3 SP
Sústredenie zo spirituality 2
Vybrané kapitoly z teológie 3
Fakultný seminár 4 SP
Vybrané kapitoly z teológie 4
Fakultný seminár 5 SP
Seminár k bakalárskej práci
Fakultný seminár 6 SP
Vypracovanie bakalárskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
1/0
1/0
0/2
1/0
1/0
0/2
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
0/1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
10
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KCJVZ
KCJVZ
KRJK
KCJVZ
KCJVZ
KRJK
KCJVZ
KCJVZ
KRJK
KCJVZ
KCJVZ
KCJVZ
Povinne voliteľné predmety:
Kód
predmetu
02Z1002Y
02Z2083Y
02Z2084Y
02Z2109Y
02Z2110Y
02Z2111Y
02S2021Y
02S2022Y
02S2023Y
02Z2112Y
02Z2113Y
02Z2114Y
Študijný predmet












Cudzí jazyk 1 (anglický)
Cudzí jazyk 1 (nemecký)
Cudzí jazyk 1 (ruský)
Cudzí jazyk 2 (anglický)
Cudzí jazyk 2 (nemecký)
Cudzí jazyk 2 (ruský)
Cudzí jazyk 3 (angličtina)
Cudzí jazyk 3 (nemecký)
Cudzí jazyk 3 (ruský)
Cudzí jazyk 4 (anglický)
Cudzí jazyk 4 (nemecký)
Cudzí jazyk 4 (ruský)
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
Voliteľné predmety:
Kód
predmetu
02Z2107X
02S3009X
02Z2109X
02S3011X
Študijný predmet




Telesná
Telesná
Telesná
Telesná
výchova
výchova
výchova
výchova
1
2
3
4
Odporúčaný
semester
1
2
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
KTV
KTV
KTV
KTV
95
Bakalársky študijný program:
LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA
Garant: doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 51-53).
Povinné predmety
Kód
predmetu
96
Študijný predmet
02L3019W

02Z1098W
02L3005W


02L3009W

02L3008W
02Z1006W
02L3007W
02L3006W
02Z1005W
02L3010W






02L3017W

02Z1099W
02L3015W
02L3014W
02L3016W
02L3018W
02L3013W
02L3012W
02Z1011W
02L3011W









02L3027W

02Z1093W
02L3023W
02L3028W
02L3022W
02L3024W
02L3021W
02L3026W
02Z1095W








02L3025W

02Z1094W
02L3020W
02L3034W
02Z1096W
02L3029W
02L3036W
02L3031W
02L3032W
02L3035W









02L3033W

02Z1097W
02L3030W
02L3040W
02L3041W
02Z2102W
02L3039W
02L3037W
02L3042W
02L3046W
02L3044W
02L3047W
02Z2103W
02L3045W













Exkurzia a prax v špeciálnych, sociálnych a
zdravotníckych zariadeniach 1
Fakultný seminár 1
Filozofická propedeutika
Rodinný systém, starostlivosť, výchova a poradenstvo v
rodine 1
Sociológia, sociológia výchovy
Sústredenie zo spirituality 1
Úvod do psychológie, psychologická propedeutika
Všeobecná pedagogika
Vybrané kapitoly z teológie 1
Základy liečebnej pedagogiky 1
Exkurzia a prax v špeciálnych, sociálnych a
zdravotníckych zariadeniach 2
Fakultný seminár 2
Komunikácia a konfliktné situácie
Ontogenetická psychológia
Psychiatria a pedopsychiatria 1
Ročníková práca 1
Sociálna patológia
Sociálna práca, právo a politika
Vybrané kapitoly z teológie 2
Zdravie a jeho poruchy
Exukrzia a prax v špeciálnych, sociálnych a
zdravotníckych zariadeniach 3
Fakultný seminár 3
Kazuistický seminár
Krízová intervencia PTSP, CAN
Liečebnopedagogická diagnostika
Poruchy učenia a správania
Psychológia osobnosti
Sociálna psychológia
Sústredenie zo spirituality 2
Vybrané kapitoly z ošetroateľstva pre LP (neurológia,
psychiatria, gerontológia)
Vybrané kapitoly z teológie 3
Základy liečebnej pedagogiky 2
Biblioterapia 1
Fakultný seminár 4
Metodológia výskumu
Pedagogická psychológia
Prax k výskumnému projektu
Psychiatria a pedopsychiatria 2 (psychoterapia)
Psychosociálna rehabilitácia
Rodinný systém, starostlivosť, výchova a poradenstvo v
rodine 2
Vybrané kapitoly z teológie 4
Výskumný projekt
Činnostná terapia, pracovná terapia
Edukačný proces a eduk. program v LP
Fakultný seminár 5
Manažment v liečebnej pedagogike
Proseminár z liečebnej pedagogiky
Ročníková práca 2
Seminár k bakalárskej práci
Súvislá liečebnopedagogická prax 1
Bakalárska práca
Fakultný seminár 6
Súvislá liečebnopedagogická prax 2
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1
0/2
4
KLP
1
1
1/0
1/0
1
1
KLP
KLP
1
2/0
4
KLP
1
2
1
1
1
1
2/0
1/0
2/0
2/0
1/0
2/0
3
1
3
2
1
4
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
2
0/2
4
KLP
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1/0
2/2
2/1
2/0
0/1
2/0
2/0
1/0
2/0
1
2
2
2
2
2
2
1
2
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
3
0/4
5
KLP
3
3
3
3
3
3
3
4
1/0
2/0
0/2
2/0
2/2
2/0
2/0
1/0
1
2
2
2
3
2
2
1
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
3
2/2
2
KLP
3
3
4
4
4
4
4
4
4
1/0
2/0
0/2
1/0
2/0
1/0
0/2
2/2
0/2
1
2
2
1
2
1
5
2
2
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
4
2/0
2
KLP
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
1/0
0/2
0/2
1/0
1/0
2/0
0/2
0/2
2/0
0/3
0/1
1/0
0/6
1
2
1
1
1
1
1
2
8
10
10
1
13
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02L3007Y
02L3005Y
02L3006Y
02L3047Y
02L3051Y
02L3059Y
02L3013Y
02L3012Y
02L3048Y
02L3052Y
02L3060Y
02L3009Y
02L3014Y
02L3010Y
02L3015Y
02L3049Y
02L3053Y
02L3061Y
02L3016Y



















02L3017Y

02L3018Y

02L3050Y
02L3054Y
02L3062Y
02L3019Y
02L3045Y
02L3020Y
02L3044Y
02L3058Y
02L3046Y
02L3055Y
02L3057Y
02L3056Y












Študijný predmet
Bazálna a senzomotorická stimulácia
Biologické základy vývinu a správania
Hra vo výchove, terapia hrou
Odborný cudzí jazyk 1 (anglický)
Odborný cudzí jazyk 1 (nemecký)
Odborný cudzí jazyk 1 (ruský)
Dramatoterapia 1
Montessoriovej pedagogika a liečebná pedagogika
Odborný cudzí jazyk 2 (anglický)
Odborný cudzí jazyk 2 (nemecký)
Odborný cudzí jazyk 2 (ruský)
Patopsychológia
Pedagogika mentálne postihnutých
Sociálna pedagogika
Hudba vo výchove a muzikoterapia 1
Odborný cudzí jazyk 3 (anglický)
Odborný cudzí jazyk 3 (nemecký)
Odborný cudzí jazyk 3 (ruský)
Sociálno - psychologický výcvik
Liečebnopedagogická starostlivosť o viacnásobne
postihnutých
Narušené komunikačné schopnosti, komunikačné
bariéry
Odborný cudzí jazyk 4 (anglický)
Odborný cudzí jazyk 4 (nemecký)
Odborný cudzí jazyk 4 (ruský)
Sociálna a pracovná integrácia
Ergoterapia
Psychohygiena
Výtvarné umenie vo výchove a arteterapia 1
Biblioterapia 2
Dramatoterapia 2
Ergoterapia 2
Hudba vo výchove a muzikoterapia 2
Výtvarné umenie vo výchove a arteterapia 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
KLP
KLP
KLP
4
0/2
2
4
1/2
2
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
0/2
0/2
0/2
0/2
1/2
2/0
1/2
0/2
2/2
0/2
0/2
0/2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
0/2
2/0
0/2
0/2
0/2
0/2
1
1
1
1
1
1
1
1
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
Výberové predmety
Kód predmetu
02L3006X
02L3005X
02L3007X
02L3008X
02L3010X
02L3009X
02L3011X
02L3012X
Študijný predmet








Európske trendy v starostlivosti
Teória a prax výchovy
Liečebná TV
Psychomotorika vo výchove a psychomotorická terapia
Podporný program, sprevádzanie, asistencia
Špeciálne programy pre deti s autizmom
Intervencia pri domácom násilí
Rehabilitačné plávanie
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
97
Magisterský študijný program
SOCIÁLNO-VEDNÝ A PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ ZÁKLAD
Garant: prof. ThDr. PeadDr. Jozef Leščinský, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti KU)
02Z3019W
02Z3022W
02Z3000W
02Z3020W
02Z3018W
02Z3021W






02P3002W

02P3003W
02P3000W
02P3001W



Fakultný seminár 1m
Sústredenie zo spirituality 1m
Vybrané kapitoly z teologie 1m
Fakultný seminár 2m
Vybrané kapitoly z teológie 2m
Fakultný seminár 3m
1
1
1
2
2
3
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1
1
1
1
1
1
KKPT
KKPT
Prísl.kate.
KKPT
Prísl.kate.
Prísl.kate.
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
Metodológia pedagogického výskumu a pedagogická
diagnostika
Pedagogická psychológia
Seminár k diplomovej práci
Vypracovanie diplomovej práce
2/2
2
1
Prísl.kate.
1/1
0/3
0/1
2
5
20
1
3
4
Prísl.kate.
Prísl.kate.
Prísl.kate.
Odporúčaný
semester
P/C
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti KU)
02P3010Y

Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní 1
4
1/0
1
KI
Výberové predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti KU)
02T3026X
02Z3003X
02T3022X
02Z3004X
02T3026X
02Z2117X
02T3022X
02Z2116X








Bioetika
Telesná výchova
Judaizmus
Telesná výchova
Bioetika
Telesná výchova
Judaizmus
Telesná výchova
1m
2m
3m
4m
1
1
2
2
3
3
4
4
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
2
2
1
2
2
2
1
2
KTV
KKPT
KTV
KKPT
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
KPGaPS
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
02P3001X
02P3004X
02P3000X
02P3002X
02P3005X
02P3001X
02P3004X
02P3000X
02P3002X
02P3005X
98










Edukácia rómskych žiakov
Filozofia kultúry
Kooperatívne učenie
Hodnotenie v školskej praxi
Poruchy psychického vývinu detí a mládeže
Edukácia rómskych žiakov
Filozofia kultúry
Kooperatívne učenie
Hodnotenie v školskej praxi
Poruchy psychického vývinu detí a mládeže
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu BIOLÓGIA v kombinácii
Garant: doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 99).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02B3004W
02B3001W
02B3021W
02B3000W
02B3007W
02B3010W
02B3003W
02B3016W
02B3008W
02B3006W
02B3020W
02B3009W
02B3012W
02B3017W
02B3011W
02B3005W
Študijný predmet
















Didaktika biológie 1
Fyziológia,ontogenéza rastlín
Genetika
Priebežná pedagogická prax 1
Biogeografia*
Didaktika biológie 2
Fyziológia,ontogenéza živočíchov
Priebežná pedagogická prax 2
Terénne cvičenia z kurzu ekológie
Základy prírodného prostredia
Didaktika biológie 3
Ekológia človeka
Evolučná biológia
Súvislá pedagogická prax
Toxikológia**
Všeobecná ekológia
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2/1
2/0
0/1
2/0
1/1
2/1
0/1
0/2
2/1
1/1
2/0
2/0
0/1
1/1
2/0
2
4
4
1
4
2
4
1
2
4
2
3
2
2
2
3
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
1/1
1/1
0/2
2/0
2/0
2/0
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
KBIO
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02B3003Y
02B3011Y
02B3025Y
02B3023Y
02B3019Y
02B3004Y
02B3000Y
02B3024Y
02B3010Y
02B3017Y
02B3020Y
02B3022Y
02B3013Y
02B3021Y
02B3016Y
*
**
***
****
Študijný predmet

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Bioklimatológia***
Ekológia rastlín
Príklady z vybraných oblastí genetiky
Krajinná ekológia
Liečivé rastliny
Prevencia civilizačných chorôb
Školské pokusy v biológii
Úvod do všeobecnej farmakológie
Alpínske ekosystémy
Environmentálna chémia****
Metodológia ekologického výskumu
Mikrobiológia
Vybrané kapitoly z endokrinológie
Vývoj živých systémov v geologických dobách
Základy štatistiky pre biológov
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
Študenti kombinácie biológia - geografia si predmet nezapisujú.
Študenti v kombinácii biológia - chémia si predmet nezapisujú.
Pre študentov kombinácie biológia - geografia povinný predmet.
Pre študentov kombinácie biológia - chémia povinný predmet.
99
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu GEOGRAFIA v kombinácii
Garant: doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 99).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02G3007W
02G3001W
02G3000W
02G3003W
02G3020W
02G3008W
02G3014W
02G3021W
02G3004W
02G3018W
02G3010W
02G3022W
02G3009W
02G3013W
02G3012W
Študijný predmet















Didaktika geografie 1
Geoekológia a enviromentalistika
Priebežná pedagogická prax 1
Regionálna geografia Slovenska 1
Terénny kurz z regionálnej geografie
Didaktika geografie 2
Priebežná pedagogická prax 2
Regionálna geografia kontinentov 1
Regionálna geografia Slovenska 2
Didaktika geografie 3 (e-lerning)
Paleogeografia
Regionálna geografia kontinentov 2
Regionálny rozvoj
Súvislá pedagogická prax
Geografia miestneho regiónu
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
0/1
2/1
0/3
0/2
0/1
0/2
1/2
0/2
1/1
0/2
1/1
0/2
0/1
2
3
1
4
3
2
1
3
4
2
3
2
3
2
2
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
2
2
2
2
2
2
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02G3017Y
02G3014Y
02G3018Y
02G3004Y
02G3012Y
02G3013Y
Študijný predmet






Geografia biblických krajín
Využitie multimédií v geografickom vzdelávaní
Regionálna výchova
Tematická kartografia
Environmentálne problémy strednej Európy
Geografia svetového oceánu
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
4
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3 semester – aspoň 2
premety, 4. semester – aspoň 1 predmet.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02G3000X
02G3001X
02G3002X
*
**
100
Študijný predmet



Geografické informačné systémy
Terénne cvičenia z geografie Slovenska 1*
Terénne cvičenia z geografie Slovenska 2**
Odporúčaný
semester
1
2
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/2
0/2
1
1
1
KGE
KGE
KGE
Povinne si zapisujú študenti, ktorí si zapísali predmet regionálna geografia Slovenska 1.
Povinne si zapisujú študenti, ktorí si zapísali predmet regionálna geografia Slovenska 2.
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu CHÉMIA v kombinácii
Garant: doc., Ing. Peter Tomčík, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 99).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02C3016W
02C3001W
02C3015W
02C3007W
02C3021W
02C3020W
02C3004W
02C3008W
02C3017W
02C3012W
02C3010W
02C3005W
02C3019W
Študijný predmet













Didaktika chémie 1
Chemická technológia 1
Modelovanie riešenia chemických úloh
Priebežná pedagogická prax 1
Didaktika chémie 2
Didaktika školských pokusov 1
Chemická technológia 2
Priebežná pedagogická prax 2
Didaktika chémie 2
Didaktika školských pokusov
Súvislá pedagogická prax
Toxikológia
Praktická chémia
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/1
2/1
1/1
0/1
1/2
0/4
1/1
0/1
1/1
1/3
0/2
1/1
2/1
4
4
2
1
4
2
4
1
2
5
2
3
3
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
1/1
2
2
2
2
2
2
2
2
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
KCh
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02C3013Y
02C3014Y
02C3016Y
02C3015Y
02C3008Y
02C3007Y
02C3003Y
02C3009Y
Študijný predmet

x

x
x

x

Anorganická chémia 3
História chémie a súčasnosť
Makromolekulová chémia
Organická chémia 3
Chémia liečiv a drog
Vybrané kapitoly z makromolekulovej chémie
Environmentalistika
Základy krízového manažmentu
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
Študenti si povinne zapisujú každý semester jeden povinne voliteľný predmet.
101
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA v kombinácii
Garant: doc.Ing.Igor Černák, PhD., m.prof
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 99).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02I3014W
02I3015W
02I3013W
02I3012W
02I3011W
02I3002W
02I3017W
02I3006W
02I3016W
02I3007W
02I3021W
02I3018W
02I3008W
02I3019W
02I3020W
02I3014W
02I3015W
Študijný predmet
Architektúry počítačových systémov
Didaktika informatiky 1
Modelovanie a simulácia
Numerické metódy
Priebežná pedagogická prax 1
Didaktika informatiky 2
Informačné a komunikačné systémy 1
Jazyky a kompilátory
Počítačová grafika
Priebežná pedagogická prax 2
Didaktika informatiky 3
Informačné a komunikačné systémy 2
Súvislá pedagogická prax
Umelá inteligencia a neurónové siete 1
Umelá inteligencia a neurónové siete 2
Architektúry počítačových systémov
Didaktika informatiky 1

















Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
2/0
1/1
1/1
0/1
1/1
2/2
0/2
2/0
2/1
1/0
1/1
3
2
3
2
1
2
3
2
3
1
2
3
2
3
3
3
2
KM
KI
KI
KM
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
2
2
2
2
2
KI
KI
KI
KI
KI
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02I3002Y
02I3009Y
02I3006Y
02I3007Y
02I3008Y
Študijný predmet



X

Geografické informačné systémy
Pedagogický softvér
Projektovanie špeciálnych informačných systémov 1
Projektovanie špeciálnych informačných systémov 2
Programovanie 5
Odporúčaný
semester
1
1
2
3
4
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3 semester – aspoň 2
premety, 4. semester – aspoň 1 predmet.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02I3001X
02I3002X
102
Študijný predmet

X
Logika a teoria množín
Bezpečnosť v informačných systémoch
Odporúčaný
semester
2
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/1
1/0
2
1
KM
KI
Magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu MATEMATIKA v kombinácii
Garant: doc., RNDr., Marián Trenkler, Csc.,.m.prof
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 99).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02M3009W
02M3012W
02M3008W
02M3013W
02M3011W
02M3010W
02M3015W
02M3016W
02M3006W
02M3017W
02M3014W
02M3018W
02M3019W
02M3001W
02M3003W
02M3007W
02M3021W
Študijný predmet

















Didaktika matematiky 1
Numerická matematika
Priebežná pedagogická prax 1
Seminár z didaktiky matematiky 1
Teoria grafov
Didaktika matematiky 2
Matematické štruktúry
Pedagogický softvér
Priebežná pedagogická prax 2
Seminár z didaktiky matematiky 2
Syntetická geometria 1
Aritmetika a teoria čísel
Didaktika matematiky 3
História matematiky
Metódy riešenia matematických úloh
Súvislá pedagogická prax
Aplikácie matematickej analýzy
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2/2
0/1
0/2
2/0
1/1
2/0
0/2
0/1
0/1
2/1
2/1
1/1
2/1
0/2
0/2
2/1
2
4
1
2
2
2
2
2
1
1
3
3
2
3
2
2
3
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/2
0/2
1/1
2/0
2/0
2/0
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02M3006Y
02M3007Y
02M3008Y
02M3009Y
02M3011Y
02M3010Y
02M3002Y
02M3013Y
Študijný predmet







x
Algebraické štruktúry
Seminár z matematiky 1
Seminár z matematiky 2
Syntetická geometria 2
Vybrané kapitoly z algebry a geometrie
Vybrané kapitoly zo základov matematiky
Rekreačná matematika
Repetitórium z matematiky
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3. semester – aspoň 1
premet, 4. semester – aspoň 1 predmet.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02M3004X
02M3000X
02M2010X
02M3004X
02M2011X
02M2012X
Študijný predmet






Matematika v nematematickom prostredí
Modelovanie a simulácia
Informačné a komunikačné systémy
Matematika v nematematickom prostredí
Umelá inteligencia a neurónové siete 1
Umelá inteligencia a neurónové siete 2
Odporúčaný
semester
1
1
2
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
2/0
1/0
2/0
2/0
1
2
2
1
2
2
KM
KI
KM
KI
KI
KI
103
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA v kombinácii
Garant: Mons. prof. ThDr. ICDr. PeadDr. František Glugoš, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 99) okrem predmetu vybrané kapitoly z teológie.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02T3038W
02T3017W
02T3012W
02T3037W
02T3039W
02T3040W
02T3043W
02T3018W
02T3016W
02T3013W
02T3024W
02T3046W
02T3042W
02T3019W
02T3050W
02T3051W
02T3053W
02T3000W
02T3054W
02T3029W
02T3047W
02T3036W
Študijný predmet






















Biblická teológia 6
Didaktika náboženskej výchovy 1
Morálna teológia 3
Priebežná pedagogická prax 1
Systematická teológia 5
Systematická teológia 6
Biblická teológia 7
Didaktika náboženskej výchovy 2
Kanonické právo 2
Morálna teológia 4
Priebežná pedagogická prax 2
Systematická teológia 7
Systematická teológia 8
Didaktika náboženskej výchovy 3
Kanonické právo 3
Katechetika 3
Liturgika 2
Pastorálna teológia 2
Sociálna náuka cirkvi
Súvislá pedagogická prax
Katechetika 4
Spirituálna teológia 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/2
2/0
0/1
1/0
1/0
1/0
0/2
1/0
1/0
0/1
2/0
2/0
0/2
1/0
2/0
1/0
1/0
1/0
0/2
2/0
2/0
2
2
3
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
3
1
2
1
2
3
3
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
1
1
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02T3019Y
02T3000Y
02T3027Y
02T3028Y
02T3020Y
02T3026Y
02T3025Y
02T3010Y
Študijný predmet

x
x

x


x
Judaizmus
Služby laikov v cirkvi
Bioetika
Byzantská liturgia
Ekumenizmus
Teológia kresťanskej lásky
Biblická exegéza
Liturgický spev
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3 semester – aspoň 2
premety, 4. semester – aspoň 1 predmet.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02T3030X
02T3034X
x

Biblická gréčtina 1*
Biblická hebrejčina 1*
Odporúčaný
semester
1
1
02T3008X
02T3031X
02T3035X
02T3018X
02T3032X
02T3005X
02T3023X
02T3033X
x
x

x

x


Latinský jazyk 1*
Biblická gréčtina 2*
Biblická hebrejčina 2*
Latinský jazyk 2*
Biblická gréčtina 3*
Biblický apoštolát
Misiológia
Biblická gréčtina 4*
1
2
2
2
3
3
3
4
Študijný predmet
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
2
2
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
1
1
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
*
Predmet sa otvára iba pre študentov denného štúdia.
Študenti počas štúdia povinne absolvujú minimálne tri povinne voliteľné predmety.
104
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA jednoodborová
Garant: mons. prof.,ThDr., ICDr.,PeadDr., František Glugoš, Phd.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 99) okrem predmetu vybrané kapitoly z teológie.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02T7000W
02T7036W
02T7025W
02T7002W
02T7026W
02T7001W
02T7003W
02T7007W
02T7027W
02T7032W
02T7037W
02T7010W
02T7033W
02T7028W
02T7008W
02T7009W
02T7030W
02T7011W
02T7038W
02T7018W
02T7029W
02T7027W
02T7016W
02T7021W
02T7034W
02T7022W
02T7035W
Študijný predmet
















x










Biblická teológia 6
Metodika náboženskej výchovy 1
Didaktika náboženskej výchovy 1
Morálna teológia 3
Priebežná prax 1
Systematická teológia 5
Systematická teológia 6
Biblická teológia 7
Didaktika náboženskej výchovy 2
Liturgika 3
Metodika náboženskej výchovy 2
Morálna teológia 4
Pastorálna teológia 3
Priebežná prax 2
Systematická teológia 7
Systematická teológia 8
Biblická exegéza
Kanonické právo 2
Metodika náboženskej výchovy 3
Sociálna náuka cirkvi
Súvislá prax
Didaktika náboženskej výchovy 2
Kanonické právo 3
Katechetika 4
Liturgika 4
Spirituálna teológia 2
Teológia náboženstiev
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
0/2
2/0
2/0
0/1
2/0
2/0
2/1
2/1
2/0
0/2
2/0
2/0
0/1
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
2/0
0/2
2/1
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
3
2
3
4
1
3
3
3
4
1
2
3
2
1
3
3
2
2
2
1
2
4
2
2
2
2
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
1
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02T7000Y
02T7001Y
02T7002Y
02T7008Y
02T7010Y
02T7009Y
02T7011Y
02T7006Y
Študijný predmet

X
X

X


x
Judaizmus
Služby laikov v cirkvi
Bioetika
Byzantská liturgia
Manželská a rodinná spiritualita
Sociológia náboženstva
Biblická katechéza
Liturgický spev
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
Výberové predmety
Kód
predmetu
02T7010X
02T7011X
02T7008X
02T7011X
02T7012X
02T7013X
02T7014X
02T7015X
Študijný predmet

X

x

x


Netradičné náboženské smery
Rodinná výchova
Úvod do Islamu
Rodinná výchová
Mládež a okultná vlna súčasnosti
Teológia kresťanskej lásky
Rodinná katechéza
Biblická katechéza
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
4
Študent počas štúdia povinne absolvuje minimálne päť povinne voliteľných predmetov.
105
Magisterský študijný program
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Garant: prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 99).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02E5002W
02E5004W
02E5032W
02E5033W
02E5016W
02E5003W
02E5000W
02E5006W
02E5009W
02E5005W
02E5007W
02E5034W
02E5008W
02E5028W
02E5029W
02E5013W
02E5010W
02E2104W
02E5027W
02E5014W
02E5018W
02E5019W
Študijný predmet






















Didaktika slovenského jazyka
Didaktika výtvarnej výchovy M
Literatúra pre deti a mládež
Metodológia empirického výskumu
Náčuvová (úvodná) prax
Rozvíjanie prírodného vzdelávania s didaktikou M
Teória a prax primárneho vzdelávania
Didaktika elementárnej matematiky
Didaktika informatickej výchovy v primárnom vzdelávaní
Didaktika literatúry pre deti a mládež
Didaktika telesnej výchovy
Priebežná prax 1
Primárne technické vzdelávanie
Didaktika elementárneho čítania a písania
Didaktika hudobnej výchovy 1 m
Dramatická výchova M
Kresťanská pedagogika a spolupráca rodiny a školy
Priebežná prax 2
Sociálne aspekty detstva a výchovy
Sociálne reálie s didaktikou
Súvislá prax 1
Súvislá prax 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/2
2/2
1/0
1/1
0/2
2/2
2/2
3/2
2/1
1/1
2/2
0/1
1/1
1/1
2/3
1/2
2/1
0/1
2/1
2/1
0/1
0/3
5
5
2
2
1
4
6
5
4
5
5
2
3
3
4
3
3
2
3
3
5
5
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP, KTV
KPEP
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/1
0/1
2/0
2
2
2
2
2
2
2
2
KPEP
KTV
KPEP
KPEP
KPEP
KBIO
KH
KPEP
2
2/0
2
KPEP
2
1/1
2
KPEP
2
2
3
0/2
0/1
0/1
2
2
2
KTV
KPEP
KH
3
2/0
2
KPEP
4
4
0/1
2/0
2
2
KH
KPEP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/1
3 dni
0/1
1/0
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
KTV
KPEP
KTV
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02E5001Y
02E5003Y
02E5004Y
02E5000Y
02E5005Y
02E5017Y
02E5008Y
02E5020Y








02E5019Y

02E5006Y

02E5022Y
02E5021Y
02E5011Y



02E5023Y

02E5013Y
02E5010Y


Študijný predmet
Aritmetika
Atletika a gymnastika
Kresba a maľba
Písmo, písanie a čítanie
Základy informatickej výchovy v primárnom vzdelávaní
Zoológia a botanika v primárnom vzdelávaní
Hra na nástroji 1m
Mediálna výchova v primárnom vzdelávaní
Multikultúrna výchova a sociálny rozvoj v primárnom
vzdelávaní
Pedagogika osôb s narušenou komunikačnou
schopnosťou
Športové hry
Základy geometrie M
Hra na nástroji 2m
Inovačné formy edukácie zamerané na duchovnú
formáciu
Hudobno-pohybové hry
Školský manažment
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
Výberové predmety
Kód
predmetu
02E5019X
02E5018X
02E5006X
02E5022X
02E5021X
02E5023X
02E5004x
106
Študijný predmet







Plávanie
Pravopis v jednoduchej vete a súvetí
Letný výcvikový kurz
Slovenčina – komunikačne a zážitkovo
Terénne vychádzky v primárnom vzdelávaní
Didaktické hry v matematike
Využitie multimédií v primárnom vzdelávaní
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
2
3
3
Magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÉ UMENIE v kombinácii
Garant: doc., akad.mal. Pavol Rusko
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 99).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02V3035W
02V3024W
02V3037W
02V3036W
02V3009W
02V3038W
02V3008W
02V3040W
02V3039W
02V3001W
02V3032W
02V3043W
02V3042W
02V3041W
02V3000W
02V3046W
02V3045W
02V3044W
02V3047W
Študijný predmet



















Dejiny umenia 7m
Didaktika výtvarnej výchovy 1m
Plastické výtvarné disciplíny 6 m
Plošné výtvarné disciplíny 6 m
Priebežná pedagogická prax 1
Dejiny umenia 8 m
Didaktika výtvarnej výchovy 2 m
Plastické výtvarné disciplíny 7 m
Plošné výtvarné disciplíny 7 m
Priebežná pedagogická prax 2
Didaktika výtvarnej výchovy 3m
Intermediálna tvorba 4 m
Plastické výtvarné disciplíny 8 m
Plošné výtvarné disciplíny 8 m
Súvislá pedagogická prax
Intermediálna tvorba 5 m
Plastické výtvarné disciplíny 9 m
Plošné výtvarné disciplíny 9 m
Remeslo a dizajn 5 m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/2
0/2
0/2
0/1
2/0
2/2
0/2
0/2
0/1
2/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
5
2
2
2
2
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
1
1
1
1
2
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
1
1
KVU
KVU
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02V3011Y
02V3010Y
02V3013Y
02V3012Y
02V3014Y
Študijný predmet





Kresba podľa živého modelu 4 m
Reč materiálov 5 m
Kresba podľa živého modelu 5 m
Reč materiálov 6 m
Kresba podľa živého modelu 6 m
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
Výberové predmety
Kód
predmetu
02V3038X
02V3038X
*
Študijný predmet


Mimoateliérové štúdium*
Mimoateliérové štúdium*
Odporúčaný
semester
1
3
Študenti povinne absolvujú raz počas magisterského štúdia.
107
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu HUDOBNÉ UMENIE v kombinácii
Garant: doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 99).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3011W
02H1054W
02H3008W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3016W
02H1055W
02H3013W
02H3019W
02H3054W
02H3020W
02H3017W
02H3018W
02H1056W
02H3021W
108
Študijný predmet



















Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Dirigovanie a vedenie zboru 1m
Hra na nástroji 1m
Priebežná pedagogická prax 1
Rozbor skladieb 1
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Hra na nástroji 2m
Priebežná pedagogická prax 2
Rozbor skladieb 2
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hra na nástroji 3m
Hudobná psychológia
Slovenský hudobný folklór
Súvislá pedagogická prax
Hudobná estetika
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
0/1
2/0
2/0
0/2
1/1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
Povinne voliteľné predmety:
Kód
predmetu
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H1221Y
02H3005Y
02H3003Y
02H3006Y
02H3001Y
02H3002Y
02H3000Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H1222Y
02H3013Y
02H3012Y
02H3007Y
02H3009Y
02H3011Y
02H3008Y
02H3044Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H1103Y
02H3019Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3018Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H1104Y
02H3022Y
02H3023Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y
Študijný predmet

















































Hudobná a priestorová akustika
Hudobno-záujmová činnosť 1m
Hudobný nástroj - akordeón 1m
hudobný nástroj - flauta 1m
Hudobný nástroj - gitara 1m
Hudobný nástroj - husle 1m
Hudobný nástroj - organ 1m
Obligátny nástroj ( klavír/organ ) 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Sólový spev 1
Zborový spev 1m
Hudobno-záujmová činnosť 2m
hudobný nástroj - akordeón 2m
hudobný nástroj - flauta 2m
Hudobný nástroj - gitara 2m
Hudobný nástroj - husle 2m
Hudobný nástroj - organ 2m
Obligátny nástroj ( klavír/organ) 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Sólový spev 2
Zborový spev 2m
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hudobno-záujmová činnosť 3m
Hudobný nástroj - akordeón 3m
Hudobný nástroj - flauta 3m
Hudobný nástroj - gitara 3m
Hudobný nástroj - husle 3m
Hudobný nástroj - organ 3m
Obligátny nástroj ( klavír/organ) 3m
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Sólový spev 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hudobno-záujmová činnosť 4m
Hudobný nástroj - akordeón 4m
hudobný nástroj - flauta 4m
Hudobný nástroj - gitara 4m
Hudobný nástroj - husle 4m
Hudobný nástroj - organ 4m
Schola cantorum 4m
Sólový spev 4
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
Výberové predmety:
Kód
predmetu
02H3021X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3012X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
Študijný predmet















Dejiny slovenskej hudby 1
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Exkurzia 1m
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m*
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a džez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
*Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 6 kreditov
v 1. ročníku a 5 kreditov v 2. ročníku.
109
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu CIRKEVNÁ HUDBA v kombinácii
(s hudob. umením)
Garant: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 99).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H3071W
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3063W
02H3067W
02H3065W
02H1054W
02H3062W
02H3008W
02H3069W
02H3072W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3064W
02H3068W
02H3066W
02H1055W
02H3073W
02H3013W
02H3070W
02H3060W
02H3019W
02H3054W
02H3056W
02H3017W
02H3058W
02H3057W
02H3018W
02H1056W
02H3055W
02H3059W
02H3061W
02H3021W
110
Študijný predmet



































Dejiny cirkevnej hudby 1
Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Dirigovanie a vedenie zboru 1m
Hra na nástroji (organ) 1 m
Cheironomia 1
Obligátny klavír 1m
Priebežná pedagogická prax 1
Priebežná pedagogická prax 1 (CH)
Rozbor skladieb 1
Úvod do skladby 1
Dejiny cirkevnej hudby 2
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Hra na nástroji (organ) 2m
Cheironomia 2
Obligátny klavír 2m
Priebežná pedagogická prax 2
Priebežná pedagogická prax 2 (CH)
Rozbor skladieb 2
Úvod do skladby 2
Dejiny cirkevnej hudby 3
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hra na nástroji (organ) 3m
Hudobná psychológia
Cheironomia 3
Obligátny klavír 3m
Slovenský hudobný folklór
Súvislá pedagogická prax
Súvislá pedagogická prax (cirkevná hudba) m
Úvod do skladby 3
Hra na nástroji (organ) 4m
Hudobná estetika
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
0/1
2/0
0/1
0/1
2/0
0/2
0/2
1/1
0/2
1/1
2
2
2
2
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
3
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety:
Kód
predmetu
02H3010Y
02H3050Y
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H3052Y
02H3003Y
02H3006Y
02H3001Y
02H3002Y
02H3000Y
00H1266Y
02H3051Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H3053Y
02H3012Y
02H3007Y
02H3009Y
02H3011Y
02H3008Y
00H1270Y
02H3044Y
02H3045Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H3046Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3018Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3048Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H3022Y
02H3023Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y
Študijný predmet




















































Dirigentská prax 1
Gregoriánsky repertoár 1
Hudobná a priestorová akustika
Hudobno-záujmová činnosť 1m
Hudobný nástroj - akordeón 1m
hudobný nástroj - flauta 1m
Hudobný nástroj - gitara 1m
Hudobný nástroj - husle 1m
Liturgická hra a improvizácia 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Sólový spev 1
Zborový spev 1m
Dirigentská prax 2.
Gregoriánsky repertoár 2
Hudobno-záujmová činnosť 2m
hudobný nástroj - akordeón 2m
hudobný nástroj - flauta 2m
Hudobný nástroj - gitara 2m
Hudobný nástroj - husle 2m
Liturgická hra a improvizácia 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Sólový spev 2
Zborový spev 2m
Dirigentská prax 3.
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hra partitúr 1
Hudobno-záujmová činnosť 3m
Hudobný nástroj - akordeón 3m
Hudobný nástroj - flauta 3m
Hudobný nástroj - gitara 3m
Hudobný nástroj - husle 3m
Liturgická hra a improvizácia 3m
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Sólový spev 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hra partitúr 2
Hudobno-záujmová činnosť 4m
Hudobný nástroj - akordeón 4m
hudobný nástroj - flauta 4m
Hudobný nástroj - gitara 4m
Hudobný nástroj - husle 4m
Schola cantorum 4m
Sólový spev 4
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
111
Výberové predmety:
Kód
predmetu
02H3021X
02H3000X
02H3018X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3002X
02H3012X
02H3019X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3004X
02H3020X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
Študijný predmet





















Dejiny slovenskej hudby 1
Dejiny umenia 1
Inštrumentácia 1
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Dejiny umenia 2
Exkurzia 1m
Inštrumentácia 2
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m*
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Dejiny notopisu
Inštrumentácia 3
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a džez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
2/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
* Predmet si zapíšu študenti, ktorí si zapísali Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov v 1.
ročníku a 9 kreditov v 2. ročníku.
112
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu SPEV v kombinácii (s hudobným umením)
Garant: prof. Agnieszka Anna Monasterska, ArtD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 99).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3043W
02H3044W
02H1054W
02H3003W
02H3008W
02H3042W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3046W
02H3047W
02H1055W
02H3006W
02H3013W
02H3045W
02H3019W
02H3054W
02H3017W
02H3049W
02H3050W
02H3018W
02H3048W
02H1056W
02H3053W
02H3021W
02H3051W
Študijný predmet





























Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Dirigovanie a vedenie zboru 1m
Interpretačný seminár 1 m( spev )
Metodika spevu 1
Priebežná pedagogická prax 1
Priebežná pedagogická prax 1 zo spevu
Rozbor skladieb 1
Spev 1m
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Interpretačný seminár 2 m ( spev )
Metodika spevu 2
Priebežná pedagogická prax 2
Priebežná pedagogická prax 2 zo spevu
Rozbor skladieb 2
Spev 2m
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hudobná psychológia
Interpretačný seminár 3 m ( spev )
Metodika spevu 3
Slovenský hudobný folklór
Spev 3m
Súvislá pedagogická prax
Súvislá pedagogická prax zo spevu
Hudobná estetika
Spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
0/1
0/1
1/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
0/1
0/1
1/1
0/2
1/0
1/1
2/0
0/2
1/1
2/0
0/2
0/2
0/2
1/1
0/3
2
2
2
2
2
1
1
2
6
2
2
2
2
2
1
1
2
6
2
2
2
2
2
2
6
2
2
3
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
113
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H1221Y
02H3034Y
02H3035Y
02H3003Y
02H3006Y
02H3001Y
02H3036Y
02H3000Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H1222Y
02H3037Y
02H3038Y
02H3012Y
02H3007Y
02H3009Y
02H3039Y
02H3008Y
02H3004X
02H3044Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H1103Y
02H3040Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3041Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H1104Y
02H3022Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y
114
Študijný predmet



















































Hudobná a priestorová akustika
Hudobno-záujmová činnosť 1m
hudobný nástroj - akordeón 1m
hudobný nástroj - flauta 1m
Hudobný nástroj - gitara 1m
Hudobný nástroj - husle 1m
Hudobný nástroj - organ 1m
Komorný spev 1
Obligátny klavír 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Spev s inštrumentálnym sprievodom 1
Zborový spev 1m
Hudobno-záujmová činnosť 2m
hudobný nástroj - akordeón 2m
hudobný nástroj - flauta 2m
Hudobný nástroj - gitara 2m
Hudobný nástroj - husle 2m
Hudobný nástroj - organ 2m
Komorný spev 2
Obligátny klavír 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Spev s inštrumentálnym sprievodom 2
Zborový spev 2m
Dejiny notopisu
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hudobno-záujmová činnosť 3m
hudobný nástroj - akordeón 3m
hudobný nástroj - flauta 3m
Hudobný nástroj - gitara 3m
Hudobný nástroj - husle 3m
Hudobný nástroj - organ 3m
Komorný spev 3
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Spev s inštrumentálym sprievodom 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hudobno-záujmová činnosť 4m
hudobný nástroj - akordeón 4m
hudobný nástroj - flauta 4m
Hudobný nástroj - gitara 4m
Hudobný nástroj - husle 4m
Hudobný nástroj - organ 4m
Schola cantorum 4m
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
1/1
0/2
0/4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H3021X
02H3000X
02H3001X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3002X
02H3012X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3004X
02H3003X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
Študijný predmet



















Dejiny slovenskej hudby 1
Dejiny umenia 1
Interpretačný kurz 1m
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Dejiny umenia 2
Exkurzia 1m
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m *
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Dejiny notopisu
Interpretačný kurz 2m
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a džez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
* Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov
v 1. ročníku a 9 kreditov v 2. ročníku.
115
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu HRA NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH
v kombinácii (s hudobným umením)
ORGAN
Garant: prof MgA.René Adámek
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 99).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3033W
02H3034W
02H3032W
02H1054W
02H3002W
02H3008W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3036W
02H3037W
02H3035W
02H1055W
02H3005W
02H3013W
02H3019W
02H3054W
02H3017W
02H3039W
02H3040W
02H3038W
02H3018W
02H1056W
02H3052W
02H3021W
02H3041W
116
Študijný predmet





























Priebežná pedagogická prax 1 z hry na nástroji
Rozbor skladieb 1
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Interpretačný seminár 2 m( organ )
Metodika hry na nástroji 2 ( organ )
Organ 2m
Priebežná pedagogická prax 2
Priebežná pedagogická prax 2 z hry na nástroj
Rozbor skladieb 2
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hudobná psychológia
Interpretačný seminár 3 m ( organ )
Metodika hry na nástroji 3 ( organ )
Organ 3m
Slovenský hudobný folklór
Súvislá pedagogická prax
Súvislá pedagogická prax z hry na nástroj
Hudobná estetika
Organ 4m
Priebežná pedagogická prax 1 z hry na nástroji
Rozbor skladieb 1
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Interpretačný seminár 2 m( organ )
Metodika hry na nástroji 2 ( organ )
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
0/2
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
0/2
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
2/0
0/2
1/1
0/2
2/0
0/2
0/2
1/1
0/3
2
2
2
2
2
6
1
1
2
2
2
2
2
2
6
1
1
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
3
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H3052Y
02H3035Y
02H3003Y
02H3006Y
02H3001Y
02H3002Y
02H3026Y
02H3000Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H3053Y
02H3038Y
02H3012Y
02H3007Y
02H3009Y
02H3011Y
02H3029Y
02H3008Y
02H3044Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H3046Y
02H3049Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3018Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H3022Y
02H3023Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y
Študijný predmet


















































Hudobná a priestorová akustika
Hudobno-záujmová činnosť 1m
Hudobný nástroj - akordeón 1m
Hudobný nástroj - flauta 1m
Hudobný nástroj - gitara 1m
Hudobný nástroj - husle 1m
Liturgická hra a improvizácia 1m
Obligátny klavír 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Sólový spev 1
Štvorručná hra na klavíri 1m
Zborový spev 1m
Hudobno-záujmová činnosť 2m
Hudobný nástroj - akordeón 2m
Hudobný nástroj - flauta 2m
Hudobný nástroj - gitara 2m
Hudobný nástroj - husle 2m
Liturgická hra a improvizácia 2m
Obligátny klavír 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Sólový spev 2
Štvorručná hra na klavíri 2m
Zborový spev 2m
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hudobno-záujmová činnosť 3m
Hudobný nástroj - akordeón 3m
Hudobný nástroj - flauta 3m
Hudobný nástroj - gitara 3m
Hudobný nástroj - husle 3m
Liturgická hra a improvizácia 3m
Obligátny klavír 3m
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Sólový spev 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hudobno-záujmová činnosť 4m
Hudobný nástroj - akordeón 4m
Hudobný nástroj - flauta 4m
Hudobný nástroj - gitara 4m
Hudobný nástroj - husle 4m
Schola cantorum 4m
Sólový spev 4
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
117
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H3021X
02H3000X
02H3001X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3002X
02H3012X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3004X
02H3003X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
Študijný predmet




















Dejiny slovenskej hudby 1
Dejiny umenia 1
Interpretačný kurz 1m
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Dejiny umenia 2
Exkurzia 1m
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m*
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Dejiny notopisu
Interpretačný kurz 2m
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a džez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
* Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov v 1.
ročníku a 9 kreditov v 2. ročníku.
118
Magisterský študijný program
Učiteľstvo predmetu HRA NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH
v kombinácii (s hudobným umením)
KLAVÍR
Garant: prof MgA.René Adámek
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 99).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3023W
02H3022W
02H3024W
02H1054W
02H3002W
02H3008W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3026W
02H3025W
02H3027W
02H1055W
02H3005W
02H3013W
02H3019W
02H3054W
02H3017W
02H3029W
02H3028W
02H3030W
02H3018W
02H1056W
02H3052W
02H3021W
02H3031W
Študijný predmet





























Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Dirigovanie a vedenie zboru 1m
Interpretačný seminár 1 m ( klavír )
Klavír 1m
Metodika hry na nástroji 1 ( klavír )
Priebežná pedagogická prax 1
Priebežná pedagogická prax 1 z hry na nástroji
Rozbor skladieb 1
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Interpretačný seminár 2 m ( klavír )
Klavír 2m
Metodika hry na nástroji 2 ( klavír )
Priebežná pedagogická prax 2
Priebežná pedagogická prax 2 z hry na nástroj
Rozbor skladieb 2
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hudobná psychológia
Interpretačný seminár 3 m ( klavír )
Klavír 3m
Metodika hry na nástroji 3 ( klavír )
Slovenský hudobný folklór
Súvislá pedagogická prax
Súvislá pedagogická prax z hry na nástroj
Hudobná estetika
Klavír 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
0/2
0/2
1/1
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
1/1
0/2
0/2
1/1
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
2/0
0/2
0/2
1/1
2/0
0/2
0/2
1/1
0/3
2
2
2
2
6
2
1
1
2
2
2
2
2
6
2
1
1
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
3
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
119
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H1221Y
02H3024Y
02H3052Y
02H3003Y
02H3006Y
02H3001Y
02H3002Y
02H3026Y
02H3000Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H1222Y
02H3027Y
02H3053Y
02H3012Y
02H3007Y
02H3009Y
02H3011Y
02H3029Y
02H3008Y
02H3044Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H1103Y
02H3030Y
02H3046Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3018Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H1104Y
02H3022Y
02H3023Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y
120
Študijný predmet






















































Hudobná a priestorová akustika
Hudobno-záujmová činnosť 1m
Hudobný nástroj - akordeón 1m
hudobný nástroj - flauta 1m
Hudobný nástroj - gitara 1m
Hudobný nástroj - husle 1m
Hudobný nástroj - organ 1m
Korepetícia 1m
Liturgická hra a improvizácia 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Sólový spev 1
Štvorručná hra na klavíri 1m
Zborový spev 1m
Hudobno-záujmová činnosť 2m
hudobný nástroj - akordeón 2m
hudobný nástroj - flauta 2m
Hudobný nástroj - gitara 2m
Hudobný nástroj - husle 2m
Hudobný nástroj - organ 2m
Korepetícia 2m
Liturgická hra a improvizácia 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Sólový spev 2
Štvorručná hra na klavíri 2m
Zborový spev 2m
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hudobno-záujmová činnosť 3m
Hudobný nástroj - akordeón 3m
Hudobný nástroj - flauta 3m
Hudobný nástroj - gitara 3m
Hudobný nástroj - husle 3m
Hudobný nástroj - organ 3m
Korepetícia 3m
Liturgická hra a improvizácia 3m
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Sólový spev 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hudobno-záujmová činnosť 4m
Hudobný nástroj - akordeón 4m
hudobný nástroj - flauta 4m
Hudobný nástroj - gitara 4m
Hudobný nástroj - husle 4m
Hudobný nástroj - organ 4m
Schola cantorum 4m
Sólový spev 4
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H3021X
02H3000X
02H3001X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3002X
02H3012X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3004X
02H3003X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
Študijný predmet




















Dejiny slovenskej hudby 1
Dejiny umenia 1
Interpretačný kurz 1m
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Dejiny umenia 2
Exkurzia 1m
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m*
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Dejiny notopisu
Interpretačný kurz 2m
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a džez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
* Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov
v 1. ročníku a 9 kreditov v 2. ročníku.
121
Magisterský študijný program
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
Garant: prof. zw. dr.hab. Adam Stankowski, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 99).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02K3001W
02K3003W
02K3002W
02K3036W
02K3004W
02K3000W
02K3005W
02K3006W
02K3032W
02K3135W
02K3137W
02K3136W
02K3133W
02K3139W
02K3140W
02K3138W
02K3134W
02K3148W
02K3143W
02K3144W
02K3149W
02K3141W
02K3142W
02K3145W
02K3146W
02K3147W
02K3016W
02K3026W
02K3030W
02K3029W
02Z3083W
02K3031W
Študijný predmet
































Obsah primárneho vzdelávania v PMP
Počítač vo vzdelávaní žiakov s MP
Predškolská pedagogika pre deti s MP
Seminár k magisterskej práci
Školská dokumentácia v špeciálnych ZŠ
Školské zákony, vyhlášky, metodické pokyny pre ŠZŠ
Špeciálna didaktika v PMP
Výskumné a štatistické metódy v šp.ped. výskume
Priebežná špeciálno-pedagogická prax 2
Špeciálna didaktika Človek a príroda 1
Špeciálna didaktika Človek a spoločnosť 1
Špeciálna didaktika Človek a svet práce 1
Špeciálna didaktika jazyk a komunikácia 1
Špeciálna didaktika Umenie a kultúra 1a
Špeciálna didaktika Umenie a kultúra 1b
Špeciálna didaktika Zdravie a pohyb 1
Špeciálne didatkika matematika a práca s informáciami 1
Súvislášpeciálno-pedagogická prax 2
Špeciálna didaktika Človek a príroda 2
Špeciálna didaktika Človek a spoločnosť 2
Špeciálna didaktika Človek a svet práce 2
Špeciálna didaktika jazyk a komunikácia 2
Špeciálna didaktika Matematika a práca s informáciami 2
Špeciálna didaktika Umenie a kultúra 2a
Špeciálna didaktika Umenie a kultúra2b
Špeciálna didaktika Zdravie a pohyb 2
Špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika
Poruchy učenia
Profesijná príprava žiakov s MP
Šk.integr. a tvorba IVP pre žiakov s MP
Vypracovanie diplomovej práce
Vzdelávanie žiakov s viacnásobným postihnutím
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/2
2/0
0/2
2/0
2/0
3/0
1/1
0/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
3/0
3/0
3/0
0/2
3/0
2
2
2
4
2
2
4
2
2
4
4
4
4
3
3
4
4
5
2
2
4
3
3
2
2
3
3
4
4
4
10
3
KŠP
KI
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KPGPS
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2
KŠP
1
1/1
2
KŠP
2
2
2
3
3
3
2/0
2/0
2/0
2/0
1/1
1/1
2
2
2
2
2
1
KŠP
KŠP
KMM
KSP
KŠP
KTV
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/2
0/2
0/2
1/1
0/2
1/1
1/1
0/2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KŠP
KŠP
KŠP
KI
KH
KH
KI
KŠP
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02K3001Y
x
02K3011Y

02K3008Y
02K3003Y
02K3009Y
02K3005Y
02K3139Y
02K3007Y



x


Študijný predmet
Komunikačný výcvik pre zvládnutie konfliktov
Starostlivosť o žiakov s mentálnym postihnutím a
rečovými chybami
Metódy sociálnej práce 1
Vzdelávanie žiakov s autizmom
Základy manažmentu 1
Europ. právo vo vzťahu k jednotli. s mentál. postihnutím
Poradenský systém v špeciálnej pedagogike
Relaxačné techniky v TV
Odporúčaný
semester
1
Výberové predmety
Kód
predmetu
02K3000X
02K3002X
02K3001X
02K3009X
02K3005X
02K3003X
02K3004X
02K3007X
02K3008X
Študijný predmet
x

x



x
x

Etika v špeciálno-pedagogickej praxi
Posunkový jazyk 1*
Tvorba špeciálnych učebných pomôcok v PMP**
Detské programovacie jazyky
Hudobno-pohybové hry pre deti s MP***
Posunkový jazyk 2*
Rómsky jazyk 1
Rómsky jazyk 2
Tanečno-pohybová terapia
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
3
3
*
Predmet sa otvára pre študentov denného štúdia.
** Predmet je pre externých študentov v Ružomberku v akademickom roku 2012/2013
zatvorený.
*** Predmet sa otvára pre študentov externého štúdia.
122
Magisterský študijný program
SOCIÁLNA PRÁCA
Garant: prof. PhDr. Anna Žilová PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02S4006W
02S4005W
02S4001W
02S4003W
02S4011W
02S4010W
02S4008W
02S4012W
02S4016W
02S4017W
02S4024W
02S1014W
02S4022W
02S4025W
Študijný predmet
Manažment v SP 1m
Metodológia SP m
Metódy SP 1m
Odborná prax 1m
Cieľové skupiny SP 1m
Katolícka sociálna náuka - m
Odborná prax 2m
Sociálna politika 1m
Cieľové skupiny SP 2m
Metódy SP 3m
Metódy SP 4m
Supervízia
Manažment v SP 2m
Teória SP m














Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2/1
3/0
0/4
2/1
2/0
0/4
1/1
1/1
2/0
2/2
2/1
2/1
2/0
4
4
4
6
5
3
6
4
2
3
5
4
2
3
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
1/1
0/2
1/1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02S4000Y
02S4016Y
02S4001Y
02S1024Y
02S4015Y
02S4014Y
02S4002Y
02S4017Y
02S4012Y
02S4011Y
02S4004Y
02S4008Y
02S4018Y
02S4009Y
02S4019Y
02S4005Y
02S3002Y
02S4020Y
02S4021Y
02S4006Y
Študijný predmet
Cieľové skupiny SP 3m
Ekonomika v sociálnej sfére 1 m*
Metódy SP 5m
Teória a metódy charitatívnej práce
Teória a metódy SP m**
Ekonomika v sociálnej sfére 2m*
Manažment v SP 3m***
Metódy SP 2m
Misiológia 1m
Základy práva 2m
Cieľové skupiny SP 4m
Cieľové skupiny SP 5m
Ekonomika v sociálnej sfére 3m*
Misiológia 2m
Štatistika a prognostika*
Cieľové skupiny SP 7m
Lektorské spôsobilosti
Manažment v SP 4 m
Rodinné poradenstvo
Sociálna politika 3m








x
x






x



Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
Výberové predmety:
Kód
predmetu
02S4005X
02S4006X
02S4011X
02S4000X
02S4012X
02S4010X
02S4013X
02S4014X
02S3002X
02S4001X
02S4009X
02S4002X
02S4015X
02S4018X
02S4016X
02S4017X
02S4007X
Študijný predmet




x
x

x

x

x
X


x

Filozofia a etika m
Infekčné a parazitárne ochorenia v treťom svete
Marketing pre sociálnu sféru*
Ošetrovateľstvo
Rétorika*
Sociálna politika m*
Ekonómia 1*
Etika v sociálnej sfére**
Charitatívne hnutia
Kultúrna a sociálna antropológia
Základy práva 3 m**
Základy prvej pomoci
Cieľové skupiny SP 6m
Cieľové skupiny SP 8m
Ekonómia 2*
Hospodárenie neziskových a cirkevných organizácií**
Sociálna práca v neštátnych subjektoch
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
*
Môžu si zapísať len študenti špecializácie manažment v sociálnej práci a verejnej správy
v sociálnej práci.
** Môžu si zapísať len študenti špecializácie manažment v sociálnej práci.
*** Môžu si zapísať aj študenti špecializácie manažment v sociálnej práci.
123
Všeobecný základ:
Povinné predmety
Kód
predmetu
02Z4021W
02Z4002W
02Z4000W
02Z4004W
02Z4001W
02S4027W
02Z4005W
02Z4022W
02S4023W
Študijný predmet









Fakultný seminár 1m SP
Sústrednie zo spirituality m
Vybrané kapitoly z teológie 1m
Fakultný seminár 2m
Vybrané kapitoly z teológie 2m
Diplomový seminár
Fakultný seminár 3m
Fakultný seminár 4m SP
Vypracovanie magisterskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/2
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
0/1
1
1
1
1
1
5
1
1
20
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2
KSC
Povinne volitelné predmety
Kód
predmetu
02Z4020X
124
Študijný predmet
x
Výberový seminár z katolíckej sociálnej náuky
Odporúčaný
semester
3
Magisterský študijný program
SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE A SOCIÁLNE. SLUŽBY
Garant : Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Povinne predmety
Kód
predmetu
02Z3019W
02S4006W
02S2103W
02S4003W
02S2102W
02S2101W
02Z4000W
02S4030W
02Z4004W
02S4008W
02S4028W
02S4029W
02Z4001W
02S4027W
02Z4005W
02S4024W
02S4031W
02S4032W
02S1014W
02S4033W
02S4022W
02S4034W
02S4023W
Študijný predmet























Fakultný seminár 1m
Manažment v SP 1m
Metodológia SP m
Odborná prax 1m
Sociálna politika a verejná správa 1
Sústredenie zo spirituality m
Vybrané kapitoly z teológie 1m
Cieľové skupiny SP 1m (VS)
Fakultný seminár 2m
Odborná prax 2m
Sociálna politika a verejná správa 2
Sociálne služby 1 - 2
Vybrané kapitoly z teológie 2m
Diplomový seminár
Fakultný seminár 3m
Metódy SP 4m
Sociálna politika a verejná správa 3
Sociálne služby 3
Supervízia
Diplomatické zručnosti a biznis protokol
Manažment v SP 2m
Tréning v SP 3m
Vypracovanie magisterskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
2/1
0/4
3/0
0/1
1/0
2/0
1/0
0/4
3/1
2/1
1/0
0/1
1/0
2/2
3/0
2/1
2/1
2/0
2/1
0/1
0/1
1
4
4
6
7
1
1
4
1
6
6
6
1
5
1
5
4
5
4
2
2
2
20
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
2/0
2/0
1/1
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
1/1
1/1
2/0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
Povinne voliteľné predmety:
Kód
predmetu
02S4000Y
02S4016Y
02S4022Y
02S1024Y
02S2104Y
02S4014Y
02S4002Y
02S4017Y
02S4012Y
02S4011Y
02S4034Y
02S4004Y
02S4008Y
02S4018Y
02S4009Y
02S4019Y
02S4005Y
02S3002Y
02S4020Y
02S4006Y
02S4036Y
Študijný predmet








x
x











Cieľové skupiny SP 3m
Ekonomika v sociálnej sfére 1 m
Metódy SP 1m (VS)
Teória a metódy charitatívnej práce
Teória a metódy SP m
Ekonomika v sociálnej sfére 2m
Manažment v SP 3m
Metódy SP 2m
Misiológia 1m
Základy práva 2m
Cieľové skupiny SP 2m (VS)
Cieľové skupiny SP 4m
Cieľové skupiny SP 5m
Ekonomika v sociálnej sfére 3m
Misiológia 2m
Štatistika a prognostika
Cieľové skupiny SP 7m
Lektorské spôsobilosti
Manažment v SP 4 m
Sociálna politika 3m
Teória SPm (VS)
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
125
Výberové predmety:
Kód
predmetu
02S4005X
02S4032X
02S4011X
02S4000X
02S4012X
02S4010X
02S4031X
02S4033X
02S4013X
02S4001X
02S4034X
02S4002X
02S4015X
02S4018X
02S4016X
02S4035X
02S4007X
126
Študijný predmet




x
x



x

x
x




Filozofia a etika m
Gendery
Marketing pre sociálnu sféru
Ošetrovateľstvo
Rétorika
Sociálna politika m
Administratíva vo verejnej správe
Demografia
Ekonómia 1
Kultúrna a sociálna antropológia
Právna ochrana detí
Základy prvej pomoci
Cieľové skupiny SP 6m
Cieľové skupiny SP 8m
Ekonómia 2
Komunitné štúdie
Sociálna práca v neštátnych subjektoch
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
KVSSS
Magisterský študijný program
MANAŽMENT
Garant: Prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02N3019W
02N3018W
02N3017W
02N3016W
02N3037W
02N3023W
02N3020W
02N3027W
02N3025W
02N3103W
02N3021W
02N3104W
02N3028W
02N3032W
Študijný predmet
Informačný systém organizácie
Komunikácia v manažmente
Marketing manažment
Strategický manažment
Finančný manažment
Logistika
Medzinárodný manažment
Finančná analýza a finančné plánovanie
Manažérske rozhodovanie
Odborná prax 2
Organizačné správanie
Projektový manažment
E-technológie
Seminár predmetov záverečnej skúšky














Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/2
2/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
3/1
2/2
2/1
2/2
1/2
2/0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02N3031Y
02N3029Y
02N3063Y
02N3033Y
02N3068Y
02N3032Y
02N3070Y
02N3071Y
02N3069Y
02N3039Y
02N3046Y
02N3044Y
02N3110Y
02N3047Y
02N3054Y
02N3056Y
02N3051Y
02N3052Y
Študijný predmet


















Environmentalistika výrobného manažmentu
Interkulturálny manažment
Manažérska štatistika
Manažment neziskových a cirkevných organizácií
Podniková kultúra a kultúra organizácie
Právne formy podnikateľských vzťahov
Manažment cestovného ruchu
Manažment zmien
Operačná analýza 3
Počítačové modelovanie a simulácia
Informačný manažment a podnikové inžinierstvo
Manažérske hry
Tvorivé metódy manažmentu
Verejné financie
Daňovníctvo
Ekonomika cestovného ruchu
Motivačné systémy
Podnikateľská stratégia
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
Z ponuky povinne voliteľných predmetov povinne vyberajú: v 1. semestri – minimálne 1 predmet,
v 2. semestri – minimálne 1 predmet, v 3. semestri – minimálne 1 predmet a v 4. semestri minimálne 1 predmet.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02N3003X
02N3000X
02N3001X
02N3071X
02N3072X
02N3074X
02N3073X
02N3087X
02N3028X
02N3104X
02N3030X
02N3043X
02N3114X
02N3040X
Študijný predmet














Finančné služby a poisťovníctvo
Matematické modelovanie rozhodovacích procesov
Pedagogika
Diplomacia v manažérskom a obchodnom styku
Hospodárske dejiny a dejiny ekonomického myslenia
Právne prostredie neziskových a cirkevných organizácií
Využitie globálnych informačných a počítačových sietí
Hospodárenie neziskových a cirkevných organizácií
Manažment procesov
Manažment rozvoja organizácie
Psychológia pre manažérov
E-obchod
Hospodárska politika
Manažment kvality
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
127
VŠEOBECNÝ ZÁKLAD
Povinné predmety:
Kód
predmetu
02N3038W
02N3097W
Študijný predmet
Projekt diplomovej práce
Diplomová práca


Odporúčaný
semester
2
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/2
5
15
KMM
KMM
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
Výberové predmety:
Kód
predmetu
02N3105X
02N3086X
02N3084X
02N3092X
02N3094X
02N3093X
02N3106X
02N3095X
02N3085X
02N3097X
02N3096X
02N3098X
02N3108X
02N3110X
02N3109X
02N3112X
02N3111X
02N3113X
Študijný predmet


















Anglický jazyk - manažérska komunikácia A*
Francúzsky jazyk - manažérska komunikácia A*
Nemecký jazyk - manažérska komunikácia A*
Poľský jazyk - manažérska komunikácia A*
Ruský jazyk - manažérska komunikácia A*
Ukrajinský jazyk - manažérska komunikácia A*
Anglický jazyk - manažérska komunikácia B**
Francúzsky jazyk - manažérska komunikácia B**
Nemecký jazyk - manažérska komunikácia B**
Poľský jazyk - manažérska komunikácia B**
Ruský jazyk - manažérska komunikácia B**
Ukrajinský jazyk - manažérska komunikácia B**
Anglický jazyk - manažérska komunikácia C***
Francúzsky jazyk - manažérska komunikácia C***
Nemecký jazyk - manažérska komunikácia C***
Poľský jazyk - manažérska komunikácia C***
Ruský jazyk - manažérska komunikácia C***
Ukrajinský jazyk - manažérska komunikácia C***
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
*
Študent si vyberá jeden jazyk ako povinný.
** Študent si povinne zapisuje ten istý jazyk ako v 1. semestri.
*** Študent si povinne vyberá iný cudzí jazyk ako v prvom roku.
128
UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
Garant: doc. paedDr. Beata Akimjaková, PhD.
Povinné predmety
Študijný predmet
Vybrané kapitoly z teológie 1
Kultúra hovoreného prejavu
Kultúra písaného prejavu
Spoločenská výchova (etiketa)
Vybrané kapitoly z teológie 2
Kultúra hovoreného prejavu
Kultúra písaného prejavu
Spoločenská výchova (etiketa)
Vybrané kapitoly z teológie 2
Psychológia
Filozofia
Antropológia
Právo
Vybrané kapitoly z teológie 2
Psychológia
Filozofia
Antropológia
Právo


















Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
P/C
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
Povinne voliteľné predmety
Študijný predmet






















Informačno-komunikačné technológie 1
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Hra vo výchove, terapia hrou
Základy prvej pomoci
Informačno-komunikačné technológie 2
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Hra vo výchove, terapia hrou
Základy prvej pomoci
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Informačno-komunikačné technológie 2
Katolícka sociálna náuka
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Informačno-komunikačné technológie 2
Katolícka sociálna náuka
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
P/C
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
3/0
0/3
0/3
0/3
0/3
3/0
129
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
v Ružomberku (UPaC)
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, Tel: +421918 337449, E-mail: [email protected],
www.upac.sk
Bankové spojenie: 4320030506/3100Ľudová banka, Ružomberok
Sme otvoreným spoločenstvom univerzitných kňazov a študentov, pedagógov a zamestnancov Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Navzájom sa usilujeme žiť svoju vieru a zároveň rešpektujeme duchovnú orientáciu každého. Záleží
nám na formácii mysle a ľudského srdca. Prostredníctvom duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových
aktivít ponúkame kvalitnú alternatívu ku komerčným ponukám. Radi privítame medzi sebou každého, kto chce
zmysluplne prežiť čas štúdia na Katolíckej univerzite.
1. Kňazi UPaC:
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
Duchovný správca UPaC
E-mail: [email protected]
Tel.: +421918722142
ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD.
Tel.: +421918 722146
E-mail: [email protected]
Mgr. Dušan Galica
Tel.: +421918 905 593 160
E-mail: [email protected]
PaedDr. Róbert Slotka
tel.: +421918 907 259 306
E-mail: [email protected]
ThDr. Stanislav Dulák,
Tel: +421 907 248263
Páter. Mgr. František Kovaľ SJ,
ThDr. Igor Suchý, PhD., gréckokatolícky kňaz, Tel:+421 911812422
2. Koordinátori UPaC:
Mgr. Otília Kočálková
Tel.: +421908 640500
E-mail: [email protected]
3.
Liturgický program – rozpis svätých omší
Kaplnka
FF KU
Po
Ut
St
Št
Kostol sv.
Rodiny –
Rybárpole
07.00
12.15
15.30
07.00
12.15
15.30
18.00gr.kat.lit
07.00
12.15
15.30
07.00
12.15
15.30
Pi
07.00
12.15
So
08.00
Ne
Mgr. Miroslav Balšínek (koordinátor pre šport)
Tel: +421918 337458
E-mail: [email protected]
Kostol
SJ
ŠD
IKAR
ŠD
RUŽA
Texicom
TRIO
C - Blok
19.30
Mládežní
cka
21.00
18.00
21.00
21.00
21.00
21.00
18.00
prvý
piatok,
pôst. obd.
8.00
21.00
Miesta a časy sv. omší sa vzhľadom na akad. rok a liturgické obdobie menia. Je potrebné sledovať aktuálne
informácie na nástenkách a na www.upac.sk
130
4. Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory
Spovedná miestnosť v UPAC
Pondelok
14:00 – 17:00, 19:00-21:00 Mládežnícka sv. omša, Kostol SJ
Utorok – Štvrtok
10:00 – 11.30
Piatok
10:00 – 11.30
14:00 – 17:00
Sobota – nedeľa – po sv. omši
Fakulta Zdravotníctva – Utorok 12:00-13:00
Sakrestia Kaplnky sv. Alberta na KU
Kostol sv. Rodiny – Rybárpole
(v prípade, že je spovedná miestnosť obsadená)
½
hodiny
pred
sv.
omšou,
v prvopiatkovom
týždni
1 hodinu pred sv. omšou, prípadne po jej skončení
Internáty KU
½
hodiny
pred
sv.
omšou,
prípadne
po
jej
skončení
Sviatosť zmierenia alebo duchovný rozhovor je možné prijať aj v iných časoch po osobnom dohovore
s kaplánom.
5. Konzultačné hodiny pre VKT a SZS
Kancelária UPaC
Po 14:00 – 17.00, Ut – Štv 10:00 – 11.30, 14:00 – 17:00, Pia 10:00 – 11.30
6. Najdôležitejšie termíny duchovných akcií:
Koncert pre prvákov
Misie na KU
KU má talent
Púť Wadowice – Oswiecim
AKADEM – stretnutie kresťanskej akademickej mládeže Slovenska v Ružomberku
Historický bál v dobových kostýmoch – Katarínska zábava
Duchovná obnova pred Vianocami
Trojdňová adorácia
Mikulášska kvapka krvi
Jozefovská kvapka krvi
Púť Wadowice – Oswiecim
Duchovná obnova pred Veľkou nocou
Sedliacka veselica
Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro
18.09.2012
01.-07.10.2012
17.10.2012
20.10.2012
16. – 18. 11. 2012
29. 11. 2012
05.12.2012
03. –05. 12. 2011
06.12.2012
19.03.2013
22.03.2013
13.03.04.2013
25. 04. 2013
Júl 2013
7. Program týždňa v UPaC počas akademického roka 2012/13
Pondelok
09:00 Porada kaplánov a koordinátorov UPaC, 17:00 Stretnutie s tímom UPaC, 19.30 Mládežnícka svätá omša
v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Kostol SJ, po skončení sv. omše adorácia, modlitba sv. ruženca, Agapé
v pastoračných priestoroch SJ, diskusie
Utorok
Škola rodiny, Škola duchovného života, sväté omše, stretnutia malých spoločenstiev a iné aktivity na
internátoch, príprava k sviatostiam, Taizé adorácia, Modlitba chvál, športový večer v telocvični, koncerty,
filmový večer, návšteva iných UPC, začiatok Sústrední zo spirituality na PF a ZF
Streda
Diskusné kluby, divadlo, koncerty, diskotéky, plesy, sväté omše na internátoch, stretnutia malých
spoločenstiev, filmový večer, športový večer v telocvični, Alfa – kurz, Beta –kurz
Štvrtok
Upratovanie UPaC, biblické stretko, turistika, plesy, športový večer v telocvični, začiatok Sústrední zo
spirituality na FF
Piatok – Nedeľa
Púte, turistické víkendy, návšteva UPC v iných univerzitných mestách, Sústredenie zo spirituality, filmové
večery
8.
Priestory UPaC
Nachádzajú sa v suteréne PF KU na Hrabovskej ceste a sú tu:
Kopírovacie centrum
Malá spovedná miestnosť
Čajka – čajovňa s možnosť vypiť kávu, čaj, prihriať si obed a oddýchnuť si
Kalčetovňa – so stolovým futbalom, biliardom, mini posilňovacie zariadenia
UPAB – veľká multifunkčná spoločenská miestnosť s plazmou, audio a video technikou
Počítačová miestnosť
Kancelária
131
9. Vaše možnosti
Milí študenti! Aj vy môžete byť živou súčasťou UPAC, môžete krásne a zmysluplne prežiť svoje vysokoškolské
štúdium v Ružomberku. V UPaC môžete naplno rozvíjať svoje dary a talenty, môžete rásť a pomáhať rásť aj
iným. Veľmi radi Vás medzi nami uvítame, radi Vám ponúkneme aj službu. Príďte medzi nás. Budeme jednou
rodinou.
Požičiavanie bicyklov: V UPaC máme päť kusov trakingových bicyklov, ktoré môžu poslúžiť aj Vám pri
spoznávaní krás prírody v okolí nášho mesta.
Požičiavanie lyžiarskej výstroje pre zjazdové a bežecké lyžovanie, požičiavanie saní: Pre zimné športy
máme k dispozícii zjazdové a bežecké lyže s plným výstrojom, rovnako aj sane. Radi Vám ich požičiame.
INFORMÁCIE O SÚSTREDENIACH ZO SPRIRITUALITY
V AKADEMICKOM ROKU 2012/ 2013
Sústredenia zo spirituality (SZS ) sú súčasťou študijného programu na Katolíckej univerzite a ich cieľom je
ľudská, duchovná, spoločenská a kultúrna formácia poslucháčov KU.
Termíny Sústredení zo spirituality:
Budú zverejnené po skončení zápisov na KU v prvý týždeň Nového akademického roka na stránke:
www.upac.sk
Na SZS je potrebné si zobrať:
- Sv. Písmo, písacie potreby s poznámkovým blokom, prezuvky, turistické topánky a oblečenie do každého
počasia, športové oblečenie, spacák!!! (Špania Dolina, Važec, Ústie nad Priehradou), index
Doprava:
Spišské Podhradie – Spišská Kapitula – Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka,
Vlak: Ružomberok –Spišská Nová Ves a potom autobus: Spišská Nová Ves –Spišské Podhradie,
Važec - vlak: Rbk - Važec
- cieľ cesty - Diecézne mládežnícke centrum (orientovať sa ku kostolu)
Špania Dolina - autobus: Rbk - BB, BB - Špania Dolina
- cieľ cesty - Diecézne centrum mládeže
Trlenská Dolina - mestská doprava: Rbk - Biely Potok a potom peši smer Vlkolínec
- cieľ cesty - chata Jezuitov
Ústie nad Priehradou - autobus: Rbk – Trstená, Trstená - Ústie nad Priehradou
- cieľ cesty - Oravské centrum mládeže
* Autobusové a vlakové spojenia, ceny a zľavy si môžete vyhľadať na stránkach www.cp.sk, www.zoznam.sk a
v sieti Orange 999
Príchod - v prvý deň sústredenia podľa harmonogramu do 16:30 h
Program - určuje vedúci sústredenia
Náklady – 25 eur + náklady na cestovné
Strava - je zabezpečená (raňajky, obed, večera)
Upozornenie:
- na SZS je prísny zákaz požívania alkoholu a iných omamných látok a dodržiavanie poriadku.
Nerešpektovanie má za dôsledok vylúčenie zo SZS a zápis FX do Abakusu, prípadne iné disciplinárne
konanie
- študenti sa rozdelia do skupín podľa abecedy pred SZS
- na Sústredenie zo spirituality je zakázané brať so sebou alkoholické nápoje, počítač, MP3 prehrávače či iné
rušivé elementy a veci
- zmenu termínu sústredení, príp. uvoľnenie z pobytu či z jej časti je potrebné dohodnúť jeden týždeň pred
odchodom v kancelárii UPaC s ktorýmkoľvek univerzitným kňazom, ktorý má službu. Uvoľnenie zo SZS si
vyžaduje vážny dôvod
- neúčasť na SZS bez ospravedlnenia hodnotíme známkou FX
- všetky informácie o SZS sa nachádzajú na stránke Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka:
www.upac.sk
132
Zoznam skratiek

X
BP
C
KBIO
KCJVZ
KF
KG
KH
KCh
KI
KKPT
KLP
KM
KMChČ
KMM
KPEP
KPEPSZS
KPGPS
KR
KRJK
KSP
KŠP
KŠPPM
KTJL
KTV
KU
KV
KVSSS
KVU
P
UKP
UPaC
USV
predmet sa v tomto akademickom roku otvára
predmet sa v tomto akademickom roku neotvára
bakalárska práca
cvičenie
Katedra biológie a ekológie
Katedra cudzích jazykov a všeobecného základu
Katedra fyziky
Katedra geografie
Katedra hudobného umenia
Katedra chémie
Katedra informatiky
Katedra katechetiky a praktickej teológie
Katedra liečbnej pedagogiky
Katedra matematiky
Katedra misijnej a charitatívnej činnosti
Katedra manažmentu a marketingu
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín
Katedra pedagogiky a psychológie
Katedra reštaurátorstva
Katedra ruského jazyka a kultúry
Katedra sociálnej práce
Katedra špeciálnej pedagogiky
Katedra špeciálne penagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých
Katedra talianskeho jazyka a literatúry
Katedra telesnej výchovy a športu
Katolícka univerzita
Katedra vychovávateľstva
Katedra verejnej správy a sociálnych služieb
Katedra výtvarného umenia
prednáška
Ústav kanonického práva
Univerzitné pastoračné centrum
Ústav sociálnych vied
133
POZNÁMKY
134
135
Obsah
ÚVOD ......................................................................................................................................................................... 4
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU ....................................................................................................................... 5
História a súčasnosť KU ........................................................................................................................................... 5
História ................................................................................................................................................................. 6
Služby pre študentov .............................................................................................................................................. 6
Prehlásenie o poslaní Katolíckej univerzity ................................................................................................................. 7
Základné hodnoty ................................................................................................................................................... 8
AKADEMICKÝ SENÁT KU .......................................................................................................................................... 8
SPRÁVNA RADA KU ................................................................................................................................................. 9
Pracoviská a pracovníci rektorátu KU ........................................................................................................................ 9
FAKULTY KU......................................................................................................................................................... 11
Ďalšie pracoviská KU ............................................................................................................................................. 12
Univerzitná knižnica KU ......................................................................................................................................... 13
Ústav informačných a komunikačných technológií KU ................................................................................................ 13
Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU ................................................................................................................... 14
Poradenské centrum KU .............................................................................................................................................. 17
Oddelenie pre mobility a zahraničné vzťahy KU .............................................................................................................. 18
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA ................................................................................ 19
DEKANÁT ............................................................................................................................................................... 19
VEDECKÁ RADA PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU ............................................................................................................. 21
AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU ...................................................................................................... 22
UČITEĽSKÉ KATEDRY PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU V RUŽOMBERKU .............................................................................. 23
KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE ........................................................................................................................... 23
KATEDRA CUDZÍCH JAZYKOV A VŠEOBECNÉHO ZÁKLADU ......................................................................................... 23
KATEDRA RUSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY ................................................................................................................. 24
KATEDRA TALIANSKEHO JAZYKA A LITERATÚRY ....................................................................................................... 24
KATEDRA FYZIKY .................................................................................................................................................. 25
KATEDRA GEOGRAFIE ........................................................................................................................................... 25
KATEDRA HUDBY .................................................................................................................................................. 26
KATEDRA CHÉMIE ................................................................................................................................................. 27
KATEDRA INFORMATIKY ........................................................................................................................................ 27
KATEDRA KATECHETIKY A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE.................................................................................................... 28
KATEDRA MATEMATIKY ......................................................................................................................................... 29
KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLÓGIE ................................................................................................................. 29
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY ........................................................................................ 30
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU ................................................................................................................ 30
KATEDRA VÝTVARNÉHO UMENIA ............................................................................................................................ 31
NEUČITEĽSKÉ KATEDRY PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU V RUŽOMBERKU .......................................................................... 32
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE .................................................................................................................................. 32
KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB .............................................................................................. 33
KATEDRA MISIJNEJ A CHARITATÍVNEJ ČINNOSTI ..................................................................................................... 33
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY ....................................................................................................................... 34
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI ............................................................................................................................. 35
Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých ........................................................................... 35
Katedra vychovávateľstva ...................................................................................................................................... 36
liečebnej pedagogiky............................................................................................................................................. 37
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín ....................................................... 38
Katedra reštaurovania ........................................................................................................................................... 39
INŠTITÚT ŠTEFANA NAHÁLKU V POPRADE ..................................................................................................................... 40
KATEDRA MANAŽMENTU ........................................................................................................................................ 40
INŠTITÚT ANDREJA RADLINSKÉHO V DOLNOM KUBÍNE ................................................................................................. 42
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE .................................................................................................................................. 42
Katedra manažmentu ............................................................................................................................................ 43
INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI ................................................................................................. 44
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE .................................................................................................................................. 44
Katedra manažmentu ............................................................................................................................................ 45
VEDECKÉ PRACOVISKÁ PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU V RUŽOMBERKU .............................................................................. 46
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ......................................................................................................................... 47
Harmonogram akademického roka 2012/2013 ............................................................................................................ 49
Vyučovacie hodiny ................................................................................................................................................... 50
Bakalársky študijný program ....................................................................................................................................... 51
SOCIÁLNO-VEDNÝ A PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ ZÁKLAD .................................................................................... 51
Učiteľstvo predmetu BIOLÓGIA v kombinácii ............................................................................................................... 54
Učiteľstvo predmetu FYZIKA v kombinácii ................................................................................................................... 55
Učiteľstvo predmetu GEOGRAFIA v kombinácii ............................................................................................................ 56
Učiteľstvo predmetu CHÉMIA v kombinácii .................................................................................................................. 57
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA v kombinácii ......................................................................................................... 58
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA (jednoodbor) ( počítačové siete a webový dizajn ) ..................................................... 59
Učiteľstvo predmetu MATEMATIKA v kombinácii .......................................................................................................... 60
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA v kombinácii ........................................................................................... 61
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA (jednoodbor) .......................................................................................... 62
Učiteľstvo predmetu PEDAGOGIKA (jednoodbor) ........................................................ Chyba! Záložka nie je definovaná.
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÉ UMENIE (jednoodbor) ................................................................................................. 63
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÉ UMENIE v kombinácii .................................................................................................. 64
Učiteľstvo predmetu hudobné umenie v kombinácii ...................................................................................................... 65
Učiteľstvo predmetu CIRKEVNÁ HUDBA v kombinácii (s hudob. umením) ...................................................................... 68
Učiteľstvo predmetu SPEV v kombinácii (s hudobným umením) ..................................................................................... 71
Učiteľstvo predmetu HRA NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH v kombinácii (s hudobným umením) ....................................... 74
136
Učiteľstvo predmetu HRA NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH v kombinácii (s hudobným umením) ....................................... 77
Učiteľstvo predmetu TALIANSKY JAZYK v kombinácii ................................................................................................... 80
Učiteľstvo predmetu RUSKÝ JAZYK v kombinácii .......................................................................................................... 82
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH ........................................................................... 84
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA ........................................................................................................... 86
HUDOBNÉ UMENIE PRE MATERSKÉ ŠKOLY V ŠTUDIJNOM ODBORE 1.1.5 PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA ..... 87
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE MATERSKÉ ŠKOLY V ŠTUDIJNOM ODBORE 1.1.5 PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
............................................................................................................................................................................. 88
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN .................................................... 89
PEDAGOGIKA .......................................................................................................................................................... 91
MANAŽMENT ........................................................................................................................................................... 92
SOCIÁLNA PRÁCA .................................................................................................................................................... 94
LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA ........................................................................................................................................... 96
Magisterský študijný program ...................................................................................................................................... 98
SOCIÁLNO-VEDNÝ A PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ ZÁKLAD .................................................................................... 98
Učiteľstvo predmetu BIOLÓGIA v kombinácii ............................................................................................................... 99
Učiteľstvo predmetu GEOGRAFIA v kombinácii .......................................................................................................... 100
Učiteľstvo predmetu CHÉMIA v kombinácii ................................................................................................................ 101
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA v kombinácii ....................................................................................................... 102
Učiteľstvo predmetu MATEMATIKA v kombinácii ........................................................................................................ 103
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA v kombinácii ......................................................................................... 104
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA jednoodborová ...................................................................................... 105
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE .............................................................................................................. 106
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÉ UMENIE v kombinácii ................................................................................................ 107
Učiteľstvo predmetu HUDOBNÉ UMENIE v kombinácii ................................................................................................. 108
Učiteľstvo predmetu CIRKEVNÁ HUDBA v kombinácii (s hudob. umením) .................................................................... 110
Učiteľstvo predmetu SPEV v kombinácii (s hudobným umením) ................................................................................... 113
Učiteľstvo predmetu HRA NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH v kombinácii (s hudobným umením) ..................................... 116
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH ......................................................................... 122
SOCIÁLNA PRÁCA .................................................................................................................................................. 123
SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE A SOCIÁLNE. SLUŽBY ................................................................................... 125
MANAŽMENT ......................................................................................................................................................... 127
UNIVERZITA TRETIEHO VEKU .................................................................................................................................... 129
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) ......................................................................... 130
Zoznam skratiek ...................................................................................................................................................... 133
137
ROZVRH HODÍN
Hod.
Deň
Pon
Uto
Str
Štv
Pia
7.10
7.55
0
8.00
–
8.45
1
8.50
–
9.35
2
9.40
–
10.25
3
10.30
–
11.15
4
11.20
–
12.05
5
12.10 –
12.55
Obed
13.00
–
13.45
6
13.50
–
14.35
7
14.40
–
15.25
8
15.30
–
16.15
9
16.20
–
17.05
10
17.10
–
17.55
11
18.00
–
18.45
12
18.50
–
19.35
13
19.45
–
20.20
14
20.25
–
21.10
15
138
Download

Informácie o štúdiu 2012/2013 - Pedagogická fakulta KU