KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Informácie o štúdiu
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
2 0 1 3
/ 2 0 1 4
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Pedagogická fakulta
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Akademický rok
2013/2014
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
http://www.pf.ku.sk
Emailové adresy pracovníkov PF KU sú vo formáte:
[email protected] (bez diakritiky)
Dekanát:
e-mail: [email protected]
tel.:
044/4326842
044/4326844
044/4326850
fax:
044/4304787
Bankové spojenie pre tuzemský platobný styk
Bankové spojenie pre zahraničný platobný styk
- číslo účtu: 7000224305/8180
- IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
- SWIFT: SUBASKBX
Adresa banky: VUB, a.s.
Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Zostavila: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Sadzba: Juraj Mravec
Informácie o štúdiu
Na základe podkladov katedier Pedagogickej fakulty Katolícka univerzita v Ružomberku vydalo:
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Ružomberok 2013
ISBN 978–80–561–0035-6
ÚVOD
Drahé kolegyne, kolegovia, milí študenti,
v Apoštolskej konštitúcii bl. pápeža Jána Pavla II. Ex corde ecclesiae o katolíckych
univerzitách sa píše: „V dnešnom svete, poznačenom rýchlym vedeckým a technickým pokrokom,
je význam a naliehavosť úloh katolíckej univerzity stále väčší. Výdobytky vedy a techniky prinášajú
na jednej strane nesmierny rast hospodárstva a priemyslu, na druhej strane si vyžadujú primerané
hľadanie zmyslu, aby sa zistilo, či sa nové vymoženosti vôbec využívajú na ozajstné blaho človeka
a celého ľudského spoločenstva. Ak „má za úlohu každá univerzita hľadať tento zmysel, katolícka
univerzita je na túto požiadavku povolaná o to viac. Kresťanský duch jej umožňuje prinášať do
vlastných štúdií mravné, duchovné a náboženské perspektívy a výsledky vedy a techniky hodnotiť z
pohľadu komplexného ľudského jednotlivca.“
Vychádzajúc z myšlienok sv. otca môžeme konštatovať, že Katolícka univerzita a jej
Pedagogická fakulta je miestom, kde učitelia no aj študenti metódou vlastnou každej akademickej
disciplíne skúmajú hĺbku pravdy a prispievajú k pokladu ľudského poznania.
Milí študenti, spoločne stojíme na začiatku nového akademického roka 2013/2014.
Som veľmi rád, že môžem na pôde našej fakulty privítať študentov prvých ročníkov
bakalárskych študijných programov. Teším sa z toho, že si vybrali pre ich profesijnú prípravu práve
našu fakultu. Chcem vás ubezpečiť, že všetci pedagógovia i celá akademická obec spolu s vami
vytvoria prostredie humanity, kreativity a vzájomnej kooperácie.
Študentom končiacich ročníkov želám, aby ste či už v budúcej profesii alebo pri ďalšom
štúdiu vydávali svedectvo, prezentovali svoju odbornosť a slobodne a zodpovedne vykonávali svoju
činnosť.
Prijmite odo mňa niekoľko myšlienok, prostredníctvom ktorých sa vám chcem prihovoriť.
Je ľahšie naučiť deti plávať než zachraňovať topiaceho sa dospelého človeka.
Moja doterajšia pedagogická skúsenosť reflektuje na štyri základné piliere výchovy, lásku,
spravodlivosť, nádej a dôveru.
Základom dobrého výchovného pôsobenia je láska k svojmu povolaniu a láska k človeku.
Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná (Matka Tereza). Prijímajte preto človeka takého aký
je a nepodmieňujte svoj vzťah k nemu splnením mnohých očakávaní.
Vždy buďte spravodliví. Svätý Otec sa v encyklike Dives in misericordia pýta: Stačí sama
spravodlivosť? (DiM 12) Vo svojej odpovedi siaha do minulosti a tvrdí, že aj tie systémy, ktoré sa
na začiatku odvolávajú na idey spravodlivosti v praxi podliehajú zlyhaniam. Proti spravodlivosti
bojujú mnohé negatívne sily, akými sú nenávisť, závisť. Pápež odpovedá, že sama spravodlivosť
nestačí, dokonca môže zničiť samu seba, ak by sa nevytvárali podmienky ľudského života v
dimenziách lásky.
Nikto nedáva viac ako ten, čo dáva nádej (Lev Nikolajevič Tolstoj). Buďte nádejou pre
vašich najbližších, pre vašich spolužiakov pri vašom štúdiu.
Budujte v sebe i v ostatných dôveru. Všeobecná nedôvera je dôvodom celkovej lability,
neistoty a dezorientácie dnešných ľudí. Je potrebné, aby sme sa naučili dôverovať – rodičom,
učiteľom, priateľom, ľuďom okolo seba, Bohu.
Činnosť takýchto budúcich učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, či manažérov
je naozajstným apoštolátom, ktorý je zvrchovane aktuálny a potrebný i v našich časoch, a okrem
toho je to skutočná služba spoločnosti.
Usilujme sa, aby naša fakulta bola miestom, kde pedagógovia, študenti a všetci jej
zamestnanci boli preniknutí duchom slobody a lásky a vyznačovali sa vzájomnou úctou, čestným
dialógom a ochranou práv každého jednotlivca.
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. m. prof. KU
Dekan PF KU
3
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
Slovenská republika
tel.: +421 44 430 46 93
fax: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
web: www.ku.sk
E-mailové adresy pracovníkov KU sú vo formáte [email protected] (bez diakritiky)
IČO Katolícka univerzita v Ružomberku: 37 80 12 79
DIČ Katolícka univerzita v Ružomberku: 20 21 51 24 27
Bankové spojenie KU: Štátna pokladnica
7 000 085 923/8180 Bežný účet (v EUR)
Dary a sponzorské príspevky
7 000 347 735/8180 Dary na výstavbu Univerzitnej knižnice KU
2 623 138 646/1100 Katolícka univerzita v Ružomberku, n. f.
POSLANIE KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej
tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny
rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.
Kontext
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste
vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva. Univerzita sa hlási k
tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú dôstojnosť a
kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad,
podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové
posolstvo lásky a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov. Koná tak vo
vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto
spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú
život Cirkvi. Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku
veľmi zdôrazňuje priateľské vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju
základnú inšpiráciu od Ježiša Krista ako zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci
stávajú dokonalými.
Poslanie
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate
Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez
výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu
Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete,
o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie
prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a
študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej
a výskumnej činnosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a
študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity
sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite
väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo
univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota
zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode,
ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.
4
Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré
charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti
uznávali nielen veľké činy ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a
útlak. Poslaním univerzity je taktiež podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné
dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa učenie stane službou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie
môžu spájať viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v
umení, vedách, povolaniach a v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa
zaväzuje k aktívnej účasti na konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe
spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste, ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a
realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa usiluje rozvíjať zmysel pre
spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu v budovaní
ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom
poriadku nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej
poslaním a je podriadená adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou
je neustále udržiavanie a rozvíjanie náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba
tak sa vo všetkých vedných odboroch môže rozvíjať katolícky intelektuálny život ako základ dialógu
medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného života
sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.
Základné hodnoty
Pravda: Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou.
Profesionalita: Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúžiť rozvoju človeka.
Jednota: Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity.
Zodpovednosť: Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity.
Vízia univerzity
Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita s kvalitnou vedou, výskumom a vzdelávaním
v duchu najlepších kresťanských a akademických tradícií.
História a súčasnosť KU
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom,
ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade SR. Svoju činnosť od
roku 2000, kedy vznikla, uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických,
prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a
práva. Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku (filozofickej, pedagogickej,
teologickej a fakulte zdravotníctva) v akademickom roku 2012/2013 študovalo 7 037 študentov,
4 528 v dennej a 2 509 v externej forme štúdia, vrátane 401 doktorandov.
Univerzita je od roku 2004 asociovaným a od roku 2010 riadnym členom International Federation
of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des universités catholiques
Européennes. Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on
Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU 12 najvyhľadávanejšia
univerzita na Slovensku, podľa rankingu 4 International Colleges & Universities je 12
najvyhľadávanejšia slovenská univerzita.
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) konštatovala, že KU v roku 2010 prekonala
viac ako štvornásobne celoslovenský priemer rastu indikátorov kvality slovenských univerzít.
Porovnateľné kontinuálne zvyšovanie indikátorov kvality v medziročnom porovnaní nedosiahla
žiadna z hodnotených slovenských vysokých škôl. V trende zvyšovania kvality univerzita pokračuje
aj naďalej, čo dokazujú hodnotenia ARRA v rokoch 2011 a 2012.
V poslednom zverejnenom rebríčku World Academies Rank sa KU umiestnila na siedmom
mieste spomedzi 33 hodnotených slovenských vysokých škôl. V globálnom rankingovom rebríčku
sa zaradila v jeho prvej polovici na 3 807 mieste z 9 805 vysokých škôl a univerzít z celého sveta,
v konkurencii 2 450 hodnotených európskych vysokých škôl dosiahla 929 miesto.
5
História
Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU až po nežnej revolúcii v roku 1989, kedy sa
slovenskí biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala katolíckych učiteľov.
Zakladacia listina Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku bola podpísaná 29. júna 1995
v Dolnej Krupej, ktorého riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.
V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú fakultu sv.
Ondreja TU (KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997 bola KPF
začlenená do Žilinskej univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými ako platia
pre teologické fakulty, bol zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF boli prof. RNDr. Jozef Ďurček,
CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (1999-2000).
Neskôr na základe KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení
Katolíckej univerzity v Ružomberku (tak znie úplný názov) určil vznik KU k 1. júlu 2000 s dvoma
fakultami: Pedagogickou fakultou KU a Filozofickou fakultou KU. Teologická fakulta KU so sídlom v
Košiciach bola zriadená v roku 2003, štvrtá fakulta KU – Fakulta zdravotníctva KU začala svoju
činnosť v roku 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako neštátnu vysokú školu, ale Zákonom NR
SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom
od 1. apríla 2002.
Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof. RNDr. Pavol Kluvánek,
CSc. (7/2000 - 10/2001), jeho nástupcom fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 6/2004), tretím rektorom bol hudobný vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 - 6/2008) a
terajším rektorom v druhom funkčnom období je teológ a žurnalista prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
(7/2008 – 6/2012, 7/2012 - ).
SLUŽBY PRE ŠTUDENTOV
Poradenské centrum KU nájdu jej poslucháči na Hrabovskej ceste 1 v bloku C. Poskytuje služby
sociálno-právneho poradenstva, kariérneho poradenstva, k dispozícii pre študentov je aj
psychologická poradňa s SOS linkou psychologickej pomoci na telefónnom čísle: +421917 224 662.
Centrum tiež zabezpečuje poradenstvo a pomoc pre študentov so zdravotným znevýhodnením a
matky s deťmi. Viac informácií: www.poradna.ku.sk. Kontakty: tel.: +421 918 337 410, e-mail:
[email protected]
Možnosť ďalšieho rastu pre študentov univerzity ponúka projekt Kolégia KU. Jeho prvoradým
cieľom je snaha o realizovanie poslania KU formovať myseľ a srdce v atmosfére komunity a za
sprevádzania skúsenými odborníkmi. Projekt sa svojím charakterom vracia k počiatočným víziám
KU – byť univerzitou, ktorá formuje a pripravuje budúcich kresťanských lídrov – absolventov ako
zrelé a zodpovedné osobnosti. Kolégium sa snaží o intelektuálny rozvoj, a preto ponúka kurzy a
kolokviá zamerané na kresťanskú filozofiu, históriu, kultúru, umenie, politiku a zdokonaľovanie
jazykových a mediálnych znalostí. Viac informácií na internetovej stránke kolegium.ku.sk alebo na
e-maile: [email protected]
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka (UPaC) v Ružomberku sa nachádza v
univerzitnom kampuse na Hrabovskej ceste a je spoločenstvom kňazov, spolupracovníkov,
študentov, pedagógov a zamestnancov univerzity, ktorí majú záujem z univerzitného spoločenstva
vytvárať jednu rodinu. Prostredníctvom duchovných, kultúrnych, športových a spoločenských
podujatí sa snaží prispievať k napĺňaniu poslania KU, a to formácii mysle i srdca. Viac informácií:
www.upac.sk. Nepretržitý kontakt na kňaza: +421 918 337 449, e-mail: [email protected]
Univerzitná knižnica KU sa nachádza na Hrabovskej ceste 1 (tel.: +421 44 43 25 211, e-mail:
[email protected]) a na pracoviskách v Košiciach a v Spišskom Podhradí. Knižnica disponuje šiestimi
študovňami so 183 študijnými miestami. Používateľom je prístupných 140 počítačov s pripojením
na internet a wi-fi. Od júna 2011 začala univerzita budovať novú Univerzitnú knižnicu KU, kde
nájde miesto vyše 700 000 knižničných jednotiek, jej súčasťou je aj galéria, spoločenské priestory
a kaviareň. Viac informácií o projekte: www.kniznica.ku.sk. Nová knižnica bola slávnostne otvorená
v septembri 2013.
Ubytovanie a stravovanie poslucháčom univerzity zabezpečujú Ubytovacie a stravovacie
zariadenia KU (Námestie A. Hlinku 60, Ružomberok, tel.: +421 44 430 46 93, e-mail:
[email protected]). Poplatky za ubytovanie sú od 46 €, v závislosti od kategórie a počtu lôžok na izbe v
študentských domovoch a v zazmluvnených ubytovacích zariadeniach. Univerzita garantuje
poskytnutie ubytovania všetkým študentom prvých ročníkov bakalárskeho štúdia, ktorí oň
požiadajú. Stravovanie pre študentov je zabezpečené v jedálňach a reštauračných zariadeniach v
areáli fakúlt alebo v ich blízkosti. Viac informácií na http://usz.ku.sk.
6
Oddelenie pre výchovu a mobility KU sprostredkováva štúdium a odbornú pracovnú stáž pre
študentov, prednáškové pobyty pre pedagógov a nepedagogických pracovníkov na zahraničných
inštitúciách. Zabezpečuje administráciu pobytov hosťujúcich študentov a pedagógov na KU.
Nájdete ho na rektoráte KU (Námestie A. Hlinku 60), konzultačné hodiny: v utorok od 9.00 do
11.30 h a od 13.00 do 14.30 h, v stredu a vo štvrtok od 9.00 do 11.30 h. Po dohode
(tel.: +421 908 337 411, +421 918 337 433, e-mail: [email protected],
[email protected]) je konzultácia možná aj mimo konzultačných hodín. Viac informácií:
www.ku.sk, časť Zahraničné vzťahy a mobility.
Vydanie a prolongáciu medzinárodných študentských preukazov ISIC zabezpečuje Ústav
informačných a komunikačných technológií KU, ktorý nájdete v budove rektorátu na Námestí
A. Hlinku 60 v Ružomberku (tel.: +421 918 337 430, e-mail: [email protected], http://uikt.ku.sk).
Otváracie hodiny pre poslucháčov sú v pondelok, v stredu od 10.00 do 12.00 h a od 12.30 do
14.30 h, v piatok od 10.00 do 12.00 h od 12.30 do 14.00 h.
ORGÁNY A PREDSTAVITELIA KU
VEĽKÝ KANCELÁR KU
J. E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita
REKTOR KU
prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
tel.: +421 44 43 04 693
fax: +421 44 43 04 694
[email protected]
PROREKTORI
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
prorektor poverený zodpovednosťou za zahraničné vzťahy, mobility a formáciu
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
prof. Jana Moricová, PhD.
prorektorka poverená zodpovednosťou za vzdelávanie
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD.
prorektor poverený zodpovednosťou za výskum a umenie
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
prorektor poverený zodpovednosťou za kvalitu a komplexnú akreditáciu
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
KVESTORKA KU
Ing. Anna Jurčová
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
AKADEMICKÝ SENÁT KU
Podpredseda AS KU - zamestnanecká časť
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
Podpredseda AS KU - študentská časť
Mgr. Miroslava Antolová
Tajomník AS KU
ScSLic. Andrea Božeková, PhD.
7
Členovia za Pedagogickú fakultu KU
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
Mgr. Dominika Pažítková
Mgr. Miroslav Zajac
Členovia za Filozofickú fakultu KU
ScSLic. Andrea Božeková, PhD.
Miroslav Huťka, PhD. (člen Ekonomickej komisie AS KU)
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Ivan Moďoroši, PhD. (člen Legislatívnej komisie AS KU)
Mgr. Miroslava Antolová
Mgr. Matúš Demko
Členovia za Teologickú fakultu KU
JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD. (člen Legislatívnej komisie AS KU)
ICLic. Dušan Škrabek (člen Ekonomickej komisie AS KU)
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
ThLic. PaedDr. Lucia Babjaková Gállová
Samuel Štefanides
Členovia za Fakultu zdravotníctva KU
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH. (člen Ekonomickej komisie AS KU)
doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
PhDr. Bc. Mariana Magerčiaková, PhD.
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. (členka Legislatívnej komisie AS KU)
Viktor Mydlo
Slavomír Šušorený
SPRÁVNA RADA KU
J. E. Mons. PaedDr. Andrej Imrich, predseda
Ing. Michal Slašťan, podpredseda
Členovia
Ing. Igor Vida
J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
Ing. Juraj Blanár
J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.
J. E. Mons. ThDr. Ján Babjak, PhD.
Ing. Ján Hudacký
Ing. Miloslav Čurilla
Mgr. Art. Andrej Hrnčiar
Ing. Peter Jakubík
Ing. Ľubomír Sidor
ICLic. Dušan Škrabek (zamestnanecká časť Akademického senátu KU)
Mgr. Miroslav Zajac (študentská časť Akademického senátu KU)
Pracoviská a pracovníci rektorátu KU
Poznámka: E-mailové adresy pracovníkov rektorátu KU sú vo formáte [email protected] (bez
diakritiky)
Riaditeľ kancelárie rektora
Mgr. Albert Kulla, PhD.
+421 918 722 022
[email protected]
Asistentka rektora
Jana Pudišová
+421 918 722 014
[email protected]
[email protected]
8
Hovorca univerzity
Mgr. Vladimír Buzna, PhD.
+421 918 337 402
[email protected]
Referent pre vzťahy s verejnosťou
Referent pre formáciu
Mgr. Matúš Demko
[email protected]
Vodič rektora
Rastislav Malík
+421 918 337 447
[email protected]
Referent pre vzťahy s inštitúciami
Ing. Radislav Kendera, PhD.
+421 918 337 403
[email protected]
Projektová manažérka pre rozvoj a štrukturálne fondy EÚ
Adriana Weidlichová, MBA
+421 918 722 012
[email protected]
Manažér monitoringu pre štrukturálne fondy EÚ
Mgr. Peter Balberčák
+421 908 656 691
[email protected]
Manažérka kvality
Mgr. Daniela Vrabková
+421 918 337 426
[email protected]
Manažérka kontroly
Mgr. Marta Bočeková
+421 918 722 073
[email protected]
Personálna manažérka
Mgr. Marta Ondrejková
+421 918 337 423
[email protected]
Samostatná referentka pre vzdelávanie (Bc., Mgr.)
Ing. Oľga Patoprstá
+421 918 337 416
[email protected]
Samostatná referentka pre vzdelávanie (PhD.)
Soňa Hamzová
+421 918 722 010
[email protected]
Samostatné referentky pre sociálne štipendiá
Bc. Jarmila Bellová
+421 907 840 972
[email protected]
Mária Mojšová, st.
+421 918 722 011
[email protected]
Univerzitná koordinátorka pre mobility
Mgr. Michaela Moldová Chovancová
[email protected]
9
Samostatný odborný referent pre mobility
Mgr. Lucia Kravčáková
[email protected]
Referentka pre kariérové poradenstvo
Mgr. Katarína Markovičová, PhD.
+421 918 337 410
[email protected]
[email protected]
Kontakt s absolventmi
Mgr. Vladimír Buzna, PhD.
+421 918 337 402
[email protected]
Asistentka kvestorky
Mgr. Janka Hofmanová
+421 918 337 413
[email protected]
Referent pre verejné obstarávanie
Ing. Jaromír Bíroš
+421 915 934 145
[email protected]
Ekonomický odbor
Mgr. Františka Hlinová
+421 918 337 419
[email protected]
Bc. Ema Mojšová
+421 918 337 415
[email protected]
Mgr. Jana Garajová
+421 918 337 417
[email protected]
PhDr. Mária Migrová
+421 918 337 418
[email protected]
Mgr. Iveta Bajčiová
+421 918 337 422
[email protected]
Oddelenie správy registratúry
Mgr. Veronika Baloghová
+421 918 337 450
[email protected]
Referent BP a PO
Peter Kubačka
+421 918 337 445
[email protected]
FAKULTY KU
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 22 708
fax: +421 44 43 32 443
www.ff.ku.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 26 844 (842, 850)
fax.: +421 44 43 04 787
www.pf.ku.sk
10
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta
Hlavná 89
041 21 Košice
tel.: +421 55 6836 111
fax: +421 55 6836 109
www.tf.ku.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
Námestie A. Hlinku 48
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 04 317
fax: +421 44 43 04 316
www.fz.ku.sk
ĎALŠIE PRACOVISKÁ KU
VERBUM - vydavateľstvo KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uv.ku.sk
Tajomník
Ing. Martin Kuniak
+421 918 337 452
[email protected]
Fakultní koordinátori
RNDr. Štefan Tkačik, PhD. (Pedagogická fakulta KU)
[email protected]
Ján Hrkút, PhD. (Filozofická fakulta KU)
[email protected]
doc. PhDr., Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH (Fakulta zdravotníctva KU)
[email protected]
ThDr. Vladimír Juhás, PhD. (Teologická fakulta KU)
[email protected]
doc. ThDr. František Trstenský, PhD. (TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
[email protected]
Univerzitná knižnica KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 25 211
e-mail: [email protected]
http://uk.ku.sk
Riaditeľka
RNDr. Soňa Hlinková, PhD.
+421 918 722 068
[email protected]
11
Pracovníci
Mgr. Anna Chlebničanová, zástupca riaditeľa
Ing. Ján Culka
Mgr. Dana Kočibálová
Ing. Anna Koišová
Mgr. Mária Labašková
PhDr. Hana Mačalová
Mgr. Anna Nemešová, PhD.
Mgr. Anna Parigalová
Jarmila Rybárová
Mgr. Peter Servanský
Iveta Zverecová
Božena Kubalová
Mgr. Stanislava Mičudová
Mgr. Oliver Hvizd (pracovisko TF KU)
Ing. Daša Fedorková (pracovisko TF KU)
Mgr. Daša Kovaľanová (pracovisko TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
Mgr. Zdenka Paločková (pracovisko TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
Ústav informačných a komunikačných technológií KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uikt.ku.sk
Riaditeľ
Ing. Emil Jamrich
+421 918 337 427
[email protected]
Pracovníci
Ing. Karol Vorek - vedúci prevádzkového oddelenia
+421 918 337 428
[email protected]
Ing. Roman Krakovský - vedúci aplikačného oddelenia
+421 905 731 593
Roman. [email protected]
Ing. Róbert Lukáč - multifunkčné preukazy (ISIC, ITIC)
+421 918 337 430
[email protected]
[email protected]
Ing. Peter Debnár
Ing. Rudolf Kollár
Mgr. Valihora Peter
Ing. Vendelín Ružička
Ing. Milan Široň
Ing. Rastislav Galan, PhD.
Mgr. Milan Krivda
Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://usz.ku.sk
Riaditeľka
Mgr. Renáta Šrámeková
+421 918 337 414
[email protected]
12
Samostatný referent
Martin Piatko
+421 918 337 453
[email protected]
Prevádzkoví pracovníci
Iveta Drobulová
Margita Gejdošová
Alena Chamajová
Zuzana Antušáková
Alena Máliková
Anna Serafínová
Bc. Viera Tranová
Správa budov KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://sb.ku.sk
Riaditeľka
Ing. Danka Žakarovská
+421 918 337 420
[email protected]
Prevádzkoví pracovníci
Anna Gejdošová
Anna Lenártová
Katarína Vavreková
Mgr. Mária Betíková
+421 918 337 421
[email protected]
Peter Málik
Ján Ondrík
Poradenské centrum KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
Koordinátorka
Mgr. Katarína Markovičová, PhD.
+421 918 337 410
[email protected]
Poskytované služby:
1. Sociálno-právne poradenstvo
2. Kariérové poradenstvo
Mgr. Katarína Markovičová, PhD.
+421 918 337 410
[email protected]
3. Psychologická poradňa
Juraj Holdoš, PhD. – psychológ
+421 917 224 662 (od 20.00 do 24.00 h)
[email protected]
PhDr. Jana Bachanová – externá psychologička
+421 917 224 662 (od 20.00 do 24.00 h)
[email protected]
4. Poradenstvo a centrum pomoci pre študentov so zdravotným znevýhodnením
Fakultní koordinátori pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi:
Mgr. Juraj Holdoš, PhD. (Filozofická fakulta KU)
[email protected]
PaedDr. Oľga Račková, PhD. (Pedagogická fakulta KU)
[email protected]
sr. Mgr. Ľudmila Surmajová TF KU (Košice)
[email protected]
13
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
[email protected]
Mgr. Alžbeta Cmarková (TF KU, Inštitút rodiny v Bratislave
[email protected]
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
E-mail: [email protected],
www.upac.sk
Duchovný správca
PaedDr. Róbert Slotka, PhD.
+421 907 259 306
[email protected]
Kapláni
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
+421 918 722 142
[email protected]
PaedDr. Róbert Slotka, PhD.
+421 907 259 306
[email protected]
Mgr. Dušan Galica
+421 907 953 910
[email protected]
Mgr. František Kovaľ, SJ
+421 904 991 873
[email protected]
ThDr. Stanislav Dulák, PhD.
+421 907 953 881
[email protected]
ThDr. Igor Suchý, PhD. - externý kňaz pre gréckokatolíkov
+421 911 812 422
[email protected]
Koordinátori UPaC
Mgr. Otília Kočalková- administratívna a formačná činnosť UPaC
+421 908 640 500
Mgr. Miroslov Balšínek – šport
+421 903 736 119
[email protected]
Mgr. Margaréta Domiterová - chránené pracovisko a projekty
+421 908 254 097
[email protected]
Zamestnanci chráneného pracoviska UPaC
Mgr. Slávka Rišová - administratívne práce
[email protected]
Mgr. Slavomíra Matlová - administratívne práce
[email protected]
Mgr. Mária Lovichová - pracovná asistencia a účtovníctvo
+421 907 108 853
[email protected]
Dobrovoľnícka služba
Ing. Andrea Piecková
Darina Kašáková
14
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU‌
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
http://www.pf.ku.sk
Mailové adresy pracovníkov PF KU sú vo formáte
[email protected] (bez diakritiky).
DEKANÁT
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.:
044/4326842
044/4326844
044/4326850
fax:
044/4304787
[email protected]
[email protected]
Identifikačné údaje organizácie:
IČO: 378 012 79
DIČ: 202 15 12 427
Bankové spojenie pre tuzemský platobný styk - číslo účtu: 7000224305/8180
Bankové spojenie pre zahraničný platobný styk - IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
- SWIFT: SUBASKBX
Adresa banky: VUB, a.s.
Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Dekan:
Sekretariát dekana:
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
PhDr. Slavomíra Bellová
Prodekan pre kvalitu
a akreditáciu:
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
Prodekan pre vedu a umenie: doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Prodekan pre výchovu
a vzdelávanie:
Sekretariát prodekana:
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Ing. Mária Migrová
Prodekan pre zahraničné
vzťahy a mobility:
Sekretariát prodekana:
Dott. Mgr. Dušan Kováč-Petrovský, PhD.
Mgr. Katarína Jablonská
Študijné oddelenie:
Ing. Katarína Hyravá – vedúca
Mgr. Mária Korbová, PhD.
Ing. Romana Gueye
Mgr. Eva Bumberová
Bc. Zuzana Hatalová
Mgr. Monika Butorová
Viera Kleinová
Jana Rázgová
Jana Kyselová
Referát pre akreditáciu:
Mgr. Miroslav Zajac
Referát pre kvalitu:
Mgr. Miroslav Ondrejka
15
Referát
pre rigorózne konanie
a doktorandské štúdium:
Mgr. Teresa Nováková, PhD.
Mgr. Katarína Nižňanská
Erika Horváthová
Referát pre vedu a umenie:
Mgr. Danka Maliňáková, PhD.
Bc. Monika Bírošová
PaedDr. Dominika Pažítková
Projektové oddelenie :
Ing. Jana Tkačiková
Mgr. Katarína Nižnanská
PhDr. Gabriela Saxová
Mgr. Silvia Kaščáková
Ing. Miroslav Špánik, PhD.
Referát pre rozvoj
a marketing:
Bc. Anna Rožeková
Mgr. Karol Čarnogurský
Stredisko
informačných technológií
a propagácie:
PaedDr. Róbert Likavčan
Jozef Čisarik
Juraj Mravec
Tajomník:
Mgr. Janka Urbanová
Ekonomické oddelenie:
Mgr. Stanislav Kostolný
Mgr. Anna Kubušová
Silvia Matajová
Personálne oddelenie:
Irena Kuráňová
Mgr. Zuzana Kuráňová
Tatiana Kubinová
Prevádzkovo-technické
oddelenie:
Ing. Miloš Adamkovič
Peter Javorka
Mgr. Ján Keklak
Registratúra pošty:
Mária Mertinyáková
Fakultný koordinátor
pre ECTS:
Ing. Roman Krakovský
Fakultný koordinátor
pre pedagogickú prax:
PaedDr. Viera Ortančíková
Fakultný koordinátor
pre prácu so študentmi
so špecifickými potrebami:
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
Koordinátor fakultných
seminárov:
PaedDr. Ján Gera, PhD.
Edičné stredisko:
Prevádzkoví pracovníci:
16
Mgr. Art. Jana Skladaná
Mgr. Emil Maretta
Mgr. Milan Pudiš
Ing. Miloslav Korba
Bc. Anna Baroková
PaedDr. Ján Gera, PhD.
Mgr. Ján Liška, PhD.
Mgr. Lucia Griešová
Mária Balážiková
Renáta Bayerová
František Bíroš
Michal Butora
Jozefína Daudová
Jozef Fabian
Mgr. Ladislav Fínik
Anna Fričová
Zdena Glembová
Iveta Halahijová
Iveta Hatalová
Janka Huličová
Zuzana Hýravá
Jana Kožušková
Anna Králová
Pavol Krajčírik
Tibor Kubala
Iveta Lizáková
Milan Mertinyák
Mária Mlynarčíková
Katarína Petreková
Beáta Pukajová
Mgr. Ľuboslava Serafínová
Anna Soľanová
Martin Sopko
Zdenka Ševčíková
Mgr. Mária Tatárová
Bc. Eva Urbanová
Monika Žigová
VEDECKÁ RADA
PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU
Predseda:
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
Členovia:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc., m. prof. KU
doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU
doc. ThLic. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD.
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
prof. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
prof. dr hab. Adam Franciszek Stankowski, PhD.
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU
doc. PhDr. Dagmar Sabolová-Princic, PhD.
doc. PaedDr. František Heiser, PhD.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
Externí členovia:
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD.
prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD.
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
Mons. prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, PhD.
prof. dr. hab. Slawomir Mazur, PhD.
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.
doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
RNDr. Jana Trgalová, PhD.
prof. Frank Biermann, PhD.
prof. Juan Carlos Torre Puente, PhD.
doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
prof. PhDr. Eva Dolinská, PhD.
prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
17
KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
Ing. Dana Blahútová, PhD.
Ing. Jozef Macko, PhD.
Profesori:
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
prof. RNDr. Peter Holec, CSc.
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
Docenti:
doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
doc. MUDr. Martin Péč, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
Odborní asistenti:
RNDr. Michal Baláž, PhD.
RNDr. Mária Balážová, PhD.
Ing. Dana Blahútová, PhD.
Ing. Jozef Macko, PhD.
RNDr. PaedDr. Erika Maliníková, PhD.
PaedDr. Eva Riečanová-Kelemenová, PhD.
MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD.
Ing. Michal Slezák, PhD.
Ing. Ján Machava, PhD.
Ing. Kristína Urbanová (externý spolupracovník)
Chemický laborant:
Silvia Lukáčová
Mgr. Gabriela Šedeková (externý spolupracovník)
KATEDRA CUDZÍCH JAZYKOV
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.
PaedDr. Maria Lalinská, PhD.
PhDr. Juraj Horváth, PhD.
Profesori:
prof.
prof.
prof.
prof.
PhDr. Jozef Sipko, PhD.
Norberto Cacciaglia, PhD.
Bianca Maria Da Rif, PhD.
PhDr. Eva Kollárová, PhD.(spolupracovník z URJK)
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
PaedDr. František Heiser, PhD.
Viktória Liashuk, CSc.
PhDr. Miron Sisak, CSc.
PhDr. Dagmar Sabolová-Princic, PhD.
Odborní asistenti:
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.
PaedDr. Maria Lalinská, PhD.
Dott. Mgr. Dušan Kováč - Petrovský, PhD.
PhDr. Juraj Horváth, PhD.
Mgr. Júlia Habovštiaková, PhD.
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
PaedDr. Štefan Kucík, PhD.
Ing. Anna Bednářiková, PhD.
Mgr. Martin Lizoň, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
Dr. Daniele Tomasello
Dr. Rosangela Libertini
Dr. Luisa Tramontana
Mgr. Viera Rassu Nagy
Mgr. Natália Pilarčíková
Mgr. Katarína Jablonská
Ing. Bc. Jozef Somora (spolupracovník z URJK)
18
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.
KATEDRA CHÉMIE A FYZIKY
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
Ing. Renáta Bellová, PhD.
Profesori:
prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (emeritný prof. KU)
prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc.
prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
Ing. Renáta Bellová, PhD.
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
PaedDr. Mgr. Viola Gazdíková, PhD.
PaedDr. Ing. Peter Hanisko, PhD.
RNDr. Daniel Polčin, CSc. (externý spolupracovník)
Asistenti:
Ing. Eva Culková
Vedecký pracovník:
Ing. Viera Trnovcová, CSc.
Ing. Renáta Bellová, PhD.
Ing. Pavol Glončák, CSc.
Ing. Ján Vojtko, PhD.
PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.
RNDr. Vladimír Labaš, CSc.
KATEDRA GEOGRAFIE
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
Profesori:
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., m. prof. KU
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
PaedDr. Michal Kovačic, PhD.
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.
Mgr. Miloš Bačík, PhD.
PaedDr. Rastislav Čief, PhD.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
Dagmar Mariašová
RNDr.
RNDr.
RNDr.
RNDr.
Pavel Bella, PhD.
Branislav Nižnanský, CSc.
František Petrovič, PhD.
Ján Soták, DrSc.
19
KATEDRA HUDBY
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
Profesori:
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. MgA. René Adámek
prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.
prof. Agnieszka Anna Monasterska, ArtD.
doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
Docenti:
doc. PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD.
doc. Mgr. Margita Gromová
Odborní asistenti:
PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Peter Lalinský, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.
Mgr. art. Erika Jakab, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Jaroslava Šimerková, ArtD.
PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
Mgr. art. David Gerhard di Fiore
Mgr. Rastislav Podpera, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Stefka Palovičová-Kovačeva, PhD.
Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.
Mgr. art. Martina Procházková, PhD.
Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD.
Mgr. Ivana Kútniková, PhD.
Asistenti:
Mgr. Matej Bartoš
PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
KATEDRA INFORMATIKY
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Ing. Hedviga Palásthy, PhD.
Ing. Janka Majherová, PhD.
Profesori:
doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
prof. Ing. Igor Mokriš, CSc.
Docenti:
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
Odborní asistenti:
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Asistenti:
PaedDr. Michal Rojček
Technik:
PaedDr. Róbert Janiga
20
Ing. Janka Majherová, PhD.
Janka Šidová
Janka Majherová, PhD.
Hedviga Palásthy, PhD.
Roman Krakovský
Pavol Lajčiak
Václav Králík, PhD.
KATEDRA MATEMATIKY
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Profesori:
prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. (emeritný profesor)
prof. dr hab. Adam Plocki (emeritný profesor)
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
RNDr. Martin Billich, PhD.
PaedDr. Martin Papčo, PhD.
RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
Mgr. Terézia Ilovská (externý spolupracovník)
Mgr. Mária Gallová
RNDr. Roman Frič, DrSc.
RNDr. Ján Ohriska, CSc.
RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
KATEDRA KATECHETIKY A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodička
pedagogickej praxe:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Mgr. Martina Hrbčeková, PhD.
Mgr. Monika Kubatková, PhD.
Profesori:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek
prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Mons. prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. (spolupracovník z ÚKP)
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD. (spolupracovník z FF KU)
Docenti:
doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.
doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Odborní asistenti:
PaedDr. Emília Bocková, PhD.
ThDr. Radomír Bodziony, PhD.
Mgr. Martina Hrbčeková, PhD.
ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Mgr. Monika Kubatková, PhD.
Mgr. Teresa Nováková, PhD.
ThDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
ThDr. Anton Ziolkovský, PhD.
ThDr. Pavel Kollár, PhD.
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
Mgr. Viera Hubová, PhD.
Sekretariát:
Mgr. Jozef Kovalik
PaedDr. Emília Bocková, PhD.
21
KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLÓGIE
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
PhDr. Gabriela Siváková
Profesori:
prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
prof. dr hab. Krystyna Chałas, PhD.
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD. (externý spolupracovník)
Docenti:
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
Odborní asistenti:
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
PaedDr. Zuzana Hollá, PhD.
PhDr. Silvia Matúšová, CSc.
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.
PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
PhDr. Ing. Dária Miezgová, PhD.
PhDr. Lucia Lacková, PhD.
PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD.
Asistenti:
PaedDr. Viera Ortančíková
PhDr. Gabriela Siváková
PaedDr. Viera Ortančíková
KATEDRA VÝTVARNÉHO UMENIA
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Mgr. Silvia Rajčanová
Profesori:
prof. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD.
Docenti:
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.
Odborní asistenti:
PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová
Asistenti:
Mgr. Silvia Rajčanová
22
PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
Profesori:
prof. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.
RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
PaedDr. Mária Karasová, PhD.
Asistenti:
PaedDr. Janka Mastišová, PhD.
PaedDr. Beáta Murinová, PhD.
PaedDr. Janka Mastišová, PhD.
PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc.
Mgr. Nadežda Novotná, PhD.
PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
PaedDr. Peter Krška, PhD.
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
Profesor:
prof. PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD.
Docenti:
doc. PhDr. Ján Koštial, PhD.
doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.
doc. Mgr. Martin Zvonař, PhD.
Odborní asistenti:
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
Mgr. Mária Gallová
23
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
odbornej praxe:
Sekretariát:
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Profesori:
prof.
prof.
prof.
prof.
dr hab. Slawomir Mazur, PhD.
PhDr. Anna Žilová, PhD.
PhDr. Eva Žiaková, CSc.
JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (externý spolupracovník)
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
PhDr. Irena Kamanová, PhD.
PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
PhDr. Alena Novotná, PhD.
PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
PhDr. Helena Kadučáková, PhD. (spolupracovník z FZ KU)
MUDr. Anna Lesňáková, PhD. (spolupracovníčka z FZ KU)
PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD. (externý spolupracovník)
JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD. (externý spolupracovník)
Mgr. Martina Cichá, PhD. (externá spolupracovníčka)
Odborní asistenti:
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
PhDr. Vladimíra Antolová, PhD.
Ing. Martina Špániková, PhD.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
JUDr. Juraj Čech, PhD.
PhDr. Marianna Magerčiaková, PhD. (spolupracovníčka z FZ KU)
PhDr. Eva Moraučíková, PhD. (spolupracovníčka z FZ KU)
PhDr. Peter Brnula, PhD. (externý spolupracovník)
PhDr. Ladislav Vaska, PhD. (externý spolupracovník)
PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
PhDr. Jozef Pauk (externý spolupracovník)
PhDr. Anna Janíková (externá spolupracovníčka)
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
Mgr. Alena Zaťková
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
PaedDr. Peter Petrovič
Profesori:
prof. dr hab. Adam Franciszek Stankowski, PhD.
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
Docent:
doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
Odborní asistenti:
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
PaedDr. ThLic. Emil Turiak, PhD.
PaedDr. František Valášek, PhD.
PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Ing. Peter Varhoľák, CSc. (externý spolupracovník)
PhDr. Peter Pavlis, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
PaedDr. Jana Hrčová
PaedDr. Martina Pudišová
PaedDr. Peter Petrovič
24
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
PaedDr. Jana Hrčová
PaedDr. Martina Pudišová
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY
A PEDAGOGIKY MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (V LEVOČI)
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
Profesor:
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
Asistenti:
PhDr. Mária Oravcová
Ing. Ľubomír Masleják
ThLic. Ondrej Palušák (externý spolupracovník)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
Ing. Alžbeta Baštová
PhDr.
PhDr.
PhDr.
PhDr.
Kornel Čajka, CSc.
Ema Kollárová, PhD.
Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník)
Darina Havrlentová, PhD. (externý spolupracovník)
KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY (V LEVOČI)
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
Profesori:
prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
Docenti:
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD. (externý spolupracovník)
doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník)
Odborní asistenti:
MUDr. Peter Zelený
MUDr. Tatiana Gurčíková
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
Mgr. Pavol Janoško, PhD.
Mgr. Andrea Orosová, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
ThLic. Ondrej Palušák (externý spolupracovník)
PhDr. Mária Oravcová
Mgr. Marcela Čarnická
25
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY SOCIÁLNE
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN (V LEVOČI)
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
PaedDr. Božena Švábová, PhD.
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
PaedDr. Ján Dravecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD.
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD.
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.
PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD.
PaedDr. Božena Švábová, PhD.
Mgr. Veronika Hašková, PhD.
Asistenti
PaedDr. Katarína Drahomirecká
ThLic. Ondrej Palušák (externý spolupracovník)
doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
Ing. Alžbeta Baštová
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
PaedDr. Ladislav Horňák, PhD. (externý spolupracovník)
PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník)
PhDr. Darina Havrlentová, PhD. (externý spolupracovník)
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (spolupracovník z TI BJV)
KATEDRA REŠTAUROVANIA (V LEVOČI)
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
odbornej praxe:
Sekretariát:
prof. zw. dr hab. Czeslaw Dzwigaj, ArtD.
prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD., CSc.
Mgr. Ľubomír Krajčírik
Profesori:
prof. zw. dr hab. Czeslaw Dzwigaj, ArtD.
prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD., CSc.
prof. PhDr. Juraj Lexmann, ArtD. (externý spolupracovník z SAV)
Docenti:
doc. Vladimír Plekanec, akad. mal.
doc. Ing. Pavol Lizák, PhD. (externý spolupracovník)
Odborní asistenti:
Akad. mal. Anna Svetková
PhDr. Gabriel Lukáč (externý spolupracovník)
Ing. arch. Ivan Gojdič (externý spolupracovník)
PhDr. Alena Piatrová, PhD. (externý spolupracovník)
Mgr. Mgr. Lucia Rakovanová, PhD. (externý spolupracovník)
Mgr. art. Mgr. Pavla Trizuljaková Lazárková, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
Mgr. Ľubomír Krajčírik
Ing. arch. Magdaléna Jánovská (externý spolupracovník)
Ing. arch. Peter Kling (externý spolupracovník)
Mgr. art. Martin Kukura (externý spolupracovník)
PhDr. Mária Novotná (externý spolupracovník)
Ing. Kristína Urbanová (externý spolupracovník)
26
Mgr. Ľubomír Krajčírik
Mgr. Miriama Pačnárová
KATEDRA MANAŽMENTU (V POPRADE)
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ETCS:
Metodik
odbornej praxe:
Sekretariát:
Ing. Peter Varhoľák, CSc.
Ing. Rudolf Zach, PhD.
Mgr. Matej Čevan
Profesori:
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, PhD.
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA
doc. dr hab. Barbara Piontek, m. prof. KU
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc., m. prof. KU
doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc., m. prof. KU
doc. Ing. Martin Mizla, PhD.
prof. Dr. Anabel Ternés (hosťujúci profesor)
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. (externý spolupracovník)
prof. Dr. René Schaffhauser (externý spolupracovník)
prof. Dr. Helmut Renöckl, PhD. (externý spolupracovník)
prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. (externý spolupracovník)
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. (externá spolupracovníčka)
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
Ing. Jana Janičková, PhD.
Ing. Jana Klencová, PhD.
Ing. Pavol Budaj, PhD.
Ing. Anna Diačiková, PhD.
Ing. Pavel Mikuš, PhD.
Ing. Rudolf Zach, PhD.
Ing. Miloš Birtus, PhD.
Ing. PaedDr. Petr Vyhnal, PhD.
Ing. Peter Varhoľák, CSc.
Mgr. Mikuláš Čandík, PhD.
Ing. Martina Špániková, PhD.
PhDr. Mgr. Eva Dirgová PhD.
PhDr. Iveta Franzenová, PhD.
JUDr. Marian Hoffmann, PhD.
PhDr. František Drozd, PhD.
ThDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
ThDr. Jaroslav Barta, PhD.
JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.
Mgr. Jana Kaščáková PhD. (spolupracovníčka z FF KU)
Dr. Zsolt Polereczki (externý spolupracovník z Univerzity v Kapošváre)
Ing. Jozefína Hvastová, PhD. (externá spolupracovníčka)
Ing. Eva Manová, PhD. (externá spolupracovníčka)
Ing. Branislav Lajoš, PhD. (externý spolupracovník)
Ing. Marek Andrejkovič, PhD. (externý spolupracovník)
Ing. Marián Saloň, PhD. (externý spolupracovník)
PaedDr. Janka Bujalková
PhDr. Jaroslava Bučková
Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
Ing. Michal Jenčo, PhD.
Ing. Jozef Kašša, PhD.
RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.
dr hab. Pawel Wojciech Marzec, PhD.
Ing. Eva Kafková, PhD.
PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
Ing. Ľubica Černá, PhD.
Ing. Štefan Janovjak, PhD. (externý spolupracovník)
Ing. Martin Mizla, CSc. (externý spolupracovník)
27
Asistenti:
PaedDr. Janka Bujalková
Mgr. Matej Čevan
Mgr. Ľudmila Citriaková
PhDr. Mgr. Božena Neuhausová
PhDr. Helena Fedorková
PhDr. Jaroslava Bučková
Ing. Gabriela Budajová (externá spolupracovníčka)
Ing. Anna Jurčová (spolupracovníčka z KU)
Ing. Drahoslav Lörinc, MBA (externý spolupracovník)
Ing. Róbert Bujalka (externý spolupracovník)
Mgr. Zuzana Bednárová (externá spolupracovníčka)
RNDr. Anna Paruleková (externá spolupracovníčka)
RNDr. Mária Vojčíková (externá spolupracovníčka)
RNDr. Zuzana Zubalová (externá spolupracovníčka)
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE (V DOLNOM KUBÍNE)
Vedúca:
Zástupkyňa:
Tajomníčka:
Koordinátor ECTS:
Metodik
odbornej praxe:
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Ing. Martina Špániková, PhD.
Mgr. Janeta Teluchová
Mgr. Janeta Teluchová
Profesori:
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
Ing. Martina Špániková, PhD.
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
PhDr. Zuzana Machajová, PhD. (externý spolupracovník)
JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
Mgr. Štefan Hodža
Mgr. Janeta Teluchová
PhDr.
PhDr.
PhDr.
PhDr.
Ing. Emília Janigová, PhD.
Markéta Rusnáková, PhD.
Irena Kamanová, PhD.
Alena Novotná, PhD.
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE (V STAREJ ĽUBOVNI)
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik
odbornej praxe:
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD.
PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD.
PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD.
Profesor:
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. (externý spolupracovník)
Docent:
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
Odborní asistenti:
PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD.
PhDr. Gabriela Feranecová, PhD.
PhDr. Mária Kerekešová, PhD.
Mgr. Dušana Pčolková, PhD. (externý spolupracovník z TU v Trnave)
Ing. Marián Saloň, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
PaedDr. Marcela Martvoňová, PhD.
PaedDr. Helena Choborová (externý spolupracovník)
Ing. Natália Jeleňová (externý spolupracovník)
PhDr. Anna Homzová (externý spolupracovník)
Mgr. Anetta Buchovecká (externý spolupracovník)
Mgr. Ján Alexík (externý spolupracovník)
Mgr. Mária Kovalčíková (externý spolupracovník)
Mgr. Vjačeslava Sabová (externý spolupracovník)
RNDr. Monika Poľanská (externý spolupracovník)
28
PhDr. Mária Kerekešová, PhD.
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
Riaditeľ inštitútu:
Tajomník inštitútu:
Sekretariát inštitútu:
Študijné oddelenie:
doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
Mgr. Marcela Čarnická
Ing. Janka Faltinová
Ing. Mária Hradiská
Ing. Zuzana Brčiaková
Mgr. Anna Nemcová
INŠTITÚT ŠTEFANA NAHÁLKU V POPRADE
Riaditeľ inštitútu:
Tajomník inštitútu:
Sekretariát inštitútu:
Študijné oddelenie:
ThDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
PaedDr. Janka Bujalková
Katarína Keklaková
PaedDr. Janka Bujalková
Mgr. Adriana Grigerová
INŠTITÚT ANDREJA RADLINSKÉHO V DOLNOM KUBÍNE
Riaditeľ inštitútu:
Tajomník inštitútu:
Sekretariát inštitútu:
Študijné oddelenie:
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Ing. Martina Špániková, PhD.
Mgr. Janeta Teluchová
Mgr. Beáta Valentínyová
INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI
Riaditeľ inštitútu:
Tajomník inštitútu:
Sekretariát inštitútu:
Študijné oddelenie:
PhDr.
PhDr.
PhDr.
PhDr.
Gabriela Feranecová, PhD.
PaedDr. Danka Matiová, PhD.
PaedDr. Danka Matiová, PhD.
Gabriela Feranecová, PhD.
29
VEDECKÉ PRACOVISKÁ PEDAGOGICKEJ FAKULTY
KU V RUŽOMBERKU
ÚSTAVY
ÚSTAV DEJÍN UMENIA A SAKRÁLNEHO UMENIA
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD.
ÚSTAV HISTORICKÝCH VIED A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.
ÚSTAV MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok.
Riaditeľ: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
ÚSTAV PRÁVA A KANONICKÉHO PRÁVA
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: Mons. prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
ÚSTAV RUSKO – SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ
Hrabovská cesta 1, 03401 Ružomberok
prof. PhDr. Eva Kollárova PhD.
ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
ÚSTAV TALIANSKEHO JAZYKA A KULTÚRY
Hrabovská cesta 1, 03401 Ružomberok
Riaditeľ: Dott. Mgr. Dušan Kováč-Petrovský, PhD.
INŠTITÚTY
INŠTITÚT ANDREJA RADLINSKÉHO V DOLNOM KUBÍNE
Nemocničná 2, Dolný Kubín
Riaditeľ: prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
Bottova 15, 054 01 Levoča
Riaditeľ: doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
INŠTITÚT ŠTEFANA NAHÁLKU V POPRADE
Nábr. Jána Pavla II. 15, 058 01 Poprad
Riaditeľ: ThDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI
Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Riaditeľ: PhDr. Gabriela Feranecová
EXCELENTNÉ PRACOVISKO
ÚSTAV HUDOBNÉHO UMENIA, VEDY A SAKRÁLNEJ HUDBY
Nám. A. Hlinku 56/1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
ÚČELOVÉ ZARIADENIA
CENTRUM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
Hrabovská cesta 1, 03401 Ružomberok
Riaditeľ: Doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
30
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č.131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický
titul bakalár (Bc.) absolventom dennej a externej formy štúdia týchto trojročných bakalárskych
študijných programov:
UČITEĽSTVO PREDMETU:






Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
hudobného umenia a cirkevná hudba
hudobného umenia a hra na klávesové nástroje
hudobného umenia a spev
výtvarného umenia
informatiky
náboženskej výchovy
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII PREDMETOV:










Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
informatiky
matematiky
biológie
geografie
chémie
hudobného umenia
náboženskej výchovy
výtvarného umenia
talianskeho jazyka a literatúry
ruského jazyka a literatúry
Vyššie uvedené predmety možno vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa
uskutočňuje na Filozofickej fakulte KU:





Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
anglického jazyka a literatúra
filozofie
histórie
nemeckého jazyka a literatúry
slovenského jazyka a literatúry
PEDAGOGIKA
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH
LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
SOCIÁLNA PRÁCA
ROZVOJOVÁ POMOC A MISIJNÁ PRÁCA
MANAŽMENT
Po ukončení bakalárskeho štúdia majú študenti možnosť pokračovať v dvojročnom magisterskom
štúdiu.
Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický
titul magister (Mgr.) absolventom dennej a externej formy štúdia týchto dvojročných
magisterských študijných programov:
UČITEĽSTVO PREDMETU:






Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
hudobného umenia a cirkevná hudba
hudobného umenia a hra na klávesové nástroje
hudobného umenia a spev
výtvarného umenia
náboženskej výchovy
informatiky
31
UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII:

Učiteľstvo informatiky

Učiteľstvo matematiky

Učiteľstvo biológie

Učiteľstvo geografie

Učiteľstvo hudobného umenia

Učiteľstvo náboženskej výchovy

Učiteľstvo výtvarného umenia
Vyššie uvedené predmety možno vo výnimočných prípadoch kombinovať s predmetom, ktorý sa
uskutočňuje na Filozofickej fakulte KU:





Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
Učiteľstvo
anglického jazyka a literatúra
filozofie
histórie
nemeckého jazyka a literatúry
slovenského jazyka a literatúry
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE A SOCIÁLNE SLUŽBY
SOCIÁLNA PRÁCA
PORADENSTVO A SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA
MANAŽMENT
Pedagogická fakulta KU má priznané práva konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác
vo všetkých akreditovaných magisterských študijných programoch ako sú uvedené vyššie.
UČITEĽSTVO PREDMETOV (PaedDr.)
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE (PaedDr.)
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (PaedDr.)
SOCIÁLNA PRÁCA (PhDr.)
MANAŽMENT (PhDr.)
Pedagogická fakulta KU má podľa zákona č. 131/2002 Z.z. priznané právo udeľovať akademický
titul filozofie doktor (philosophiae doctor, v skratke PhD.) v dennej a externej forme
doktorandského študijného programu:
SOCIÁLNA PRÁCA (PhD.)
PORADENSTVO A SOCIÁLNA KOMUNIKÁKCIA (PhD.)
TEÓRIA VZDELÁVANIA NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY (PhD.)
DIDAKTIKA HUDBY (PhD.)
Pedagogická fakulta KU má v akreditačnom konaní študijné programy:
SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO (Bc.) – pracovisko Poprad
Učiteľstvo predmetu CHÉMIA v kombinácii (Mgr.)
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (Mgr.)
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (Mgr.)
SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE A SOCIÁLNE SLUŽBY (PhD.)
32
Harmonogram akademického roka 2013/2014
Harmonogram akademického roka 2013/2014 na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku
Začiatok akademického roka 2013/2014
1. september 2013
Zápisy všetkých ročníkov
26. august – 13. september 2013
Štátna skúška z pedagogiky, psychológie a sociálnovedného základu
2. – 4. september 2013
Prednáškové obdobie v zimnom semestri
16. september – 15. december 2013
Slávnostné otvorenie akademického roka – Veni Sancte
25. september 2013
Promócie absolventov doktorandského štúdia
2. október 2013
Promócie absolventov Bc. a Mgr. Štúdia
z akademického roka 2012/2013
10. október 2013
Promócie absolventov rigorózneho konania
11. október 2013
Skúškové obdobie v zimnom semestri
16. december 2013 – 9. február 2014
Štátne skúšky z nediplomového predmetu
3. február – 7. február 2014
Prednáškové obdobie v letnom semestri
10. február – 11. máj 2014
Prednáškové obdobie pre 6. sem Bc. a 4. sem. Mgr.
štúdia
10. február – 9. marec 2014
Deň otvorených dverí
12. február 2014
Rektorské voľno
17. a 22. apríl 2014
Slávnostné zakončenie akademického roka – Te Deum
7. máj 2014
Skúškové obdobie v letnom semestri
12. máj – 22. jún 2014
Skúškové obdobie pre 6. sem Bc. a 4. sem Mgr. štúdia
10. marec – 23. marec 2014
Odovzdanie bakalárskych a diplomových prác
najneskôr 4. apríla 2014
Štátne skúšky
12. máj – 16. máj 2014 – štátna skúška
z nediplomového predmetu
19. máj - 30. máj 2014 – štátna skúška
z diplomového predmetu
Prijímacie skúšky
marec – máj 2014
Kontrola študijných výsledkov
od 23. júna 2014
Promócie
16. – 20. jún 2014 (18. a 19.6. promócie Mgr.)
Opravný termín štátnych skúšok
25.- 28. august 2014
Koniec akademického roka 2013/2014
31. august 2014
Začiatok akademického roka 2014/2015
16. september 2014
33
Vyučovacie hodiny
VYUČOVACIE HODINY
34
0
7.10 –
7.55
1
8.00 –
8.45
2
8.50 –
9.35
3
9.40 – 10.25
4
10.30 – 11.15
5
11.20 – 12.05
Obed
12.10 – 12.55
6
13.00 – 13.45
7
13.50 – 14.35
8
14.40 – 15.25
9
15.30 – 16.15
10
16.20 – 17.05
11
17.10 – 17.55
12
18.00 – 18.45
13
18.50 – 19.35
14
19.45 – 20.20
15
20.25 – 21.10
Bakalársky študijný program:
SOCIÁLNO-VEDNÝ A PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ ZÁKLAD
Garant: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
Povinné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti PF KU)
02Z2098W
02Z2000W
02Z1006W
02Z2046W
02Z2099W
02Z2023W
02Z2047W
02Z2032W
02Z2100W
02Z2024W
02Z2044W
02Z2101W
02Z2104W
02Z2097W
02Z2102W
02Z2031W
02Z2103W

















Fakultný seminár 1
Informačné a komunikačné technológie vo
vzdelávaní 1***
Sústredenie zo spirituality 1
Vybrané kapitoly z teológie 1**
Fakultný seminár 2
Informačné a komunikačné technológie vo
vzdelávaní 2***
Vybrané kapitoly z teológie 2**
Dejiny filozofie 1
Fakultný seminár 3
Vybrané kapitoly z teológie 3**
Dejiny filozofie 2
Fakultný seminár 4
Sústredenie zo spirituality 2
Vybrané kapitoly z teológie 4**
Fakultný seminár 5
Sakrálne umenie
Fakultný seminár 6
1
1/0
1
Prísl.kat.
1
1
1
2
0/2
0/1
1/0
1/0
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
0/2
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KKPT
KKPT
Prísl. kat.
KKPT
KKPT
KKPT
Prísl.kat
KKPT
Prísl.kat
KKPT
Prísl.kat
8
4
4
8
5
4
1
2
5
3
10
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KŠP
KBE
Prísl.kat.
KPGPS
Prísl.kat.
Prísl.kat.
KI
KKPT
KKPT
Prísl. kat.
KI
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
02P2051W
02P2004W
02P2003W
02P2053W
02P2011W
02P2000W
02P2047W
02Z2001W
02P2054W
02Z2002W
02Z2003W











Základy pedagogiky
Teória výchovy
Základy psychológie
Bio-psycho-sociálno-morálny vývin detí a mládeže
Pedagogická komunikácia
Špeciálna pedagogika
Biológia dieťaťa a dorastu
Seminár k bakalárskej práci 1
Teória a prax sekundárneho vzdelávania*
Seminár k bakalárskej práci 2
Vypracovanie bakalárskej práce
1
2
2
3
4
4
5
5
5
6
6
3/1
2/0
2/0
3/1
2/2
2/0
1/0
0/2
2/2
0/2
2/0
*
Zapíšu si len študenti učiteľstva okrem študentov predškolskej elementárnej pedagogiky.
**
Študenti v kombinácii s náboženstvom a študenti jednoodborového náboženstva si predmet
nezapisujú.
*** Študenti v kombinácii s informatikou a študenti jednoodborovej informatiky si predmety
nezapisujú.
35
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti PF KU)
02Z2000Y
02Z2005Y
02Z2001Y
02Z2003Y
02Z2002Y
02Z2006Y
02Z2010Y
02Z2007Y
02Z2009Y
02Z2008Y
02Z2012Y
02Z2023Y
02Z2013Y
02Z2015Y
02Z2014Y
02Z2026Y
02Z2017Y
02Z2022Y
02Z2018Y
02Z2019Y
02Z2020Y





















Cudzí jazyk 1 anglický*
Cudzí jazyk 1 francúzsky*
Cudzí jazyk 1 nemecký*
Cudzí jazyk 1 poľský*
Cudzí jazyk 1 ruský*
Cudzí jazyk 2 anglický*
Cudzí jazyk 2 Francúzky*
Cudzí jazyk 2 nemecký*
Cudzí jazyk 2 poľský*
Cudzí jazyk 2 ruský*
Cudzí jazyk 3 anglický*
Cudzí jazyk 3 francúzsky*
Cudzí jazyk 3 nemecký*
Cudzí jazyk 3 poľský*
Cudzí jazyk 3 ruský*
Informačné a komunikačné technológie vo
vzdelávaní 3***
Cudzí jazyk 4 anglický*
Cudzí jazyk 4 francúzsky*
Cudzí jazyk 4 nemecký*
Cudzí jazyk 4 poľský*
Cudzí jazyk 4 ruský*
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KRJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KRJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KRJ
3
4
4
4
4
4
1/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
1
1
1
1
1
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KPGPS
KPGPS
KI
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
02P2032Y
02P2034Y
02P2033Y
02P2029Y
02P2010Y
02P2011Y
02P2030Y
02P2008Y
02P2031Y
*








x
Dynamická antropológia Biblie
Filozofia výchovy
Hermeneutika (úvod do teologickej a filozofickej
hermeneutiky)
Prosociálna výchova
Patopsychológia dieťaťa
Organizácia a riadenie školstva
Alternatívne školstvo
Metodológia práce s rizikovým jedincom
Práca s problémovým jedincom
1
1
1/1
1/0
2
2
2
2
3
4
5
5
6
1/0
0/1
2/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
1
1
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPEP
KPEP
KPGPS
KPGPS
Študent si povinne zapisuje jeden cudzí jazyk, okrem študentov v kombinácii s anglickým,
nemeckým, talianskym a ruským jazykom.
*** Študenti v kombinácii s informatikou a študenti jednoodborovej informatiky si predmety
nezapisujú.
36
Výberové predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti PF KU)
02T2004X
02Z2099X
02Z2005X
02Z2100X
02Z2114X





02Z2006X

02Z2002X
02Z2105X
02Z2106X
02Z2115X
02Z2104X
02Z2003X
02Z2004X
02T2004X
02Z2099X
02Z2005X
02Z2100X
02Z2110X












02Z2006X

02Z2002X
02Z2105X
02Z2106X
02Z2111X
02Z2104X
02Z2003X
02Z2004X
02T2004X
02Z2099X
02Z2005X
02Z2100X
02Z2112X












02Z2006X

02Z2002X
02Z2105X
02Z2106X
02Z2101X
02Z2113X
02Z2104X
02Z2003X
02Z2004X




x



02P2001X

02P2003X

Druhý vatikánsky koncil
Geografia relígií
Odborová jazyková komunikácia 1
Slovenský jazyk pre cudzincov 1
Telesná výchova 1b
Dejiny slovenského vysťahovalectva do Severnej
Ameriky
Environmentálna výchova
Odborová jazyková komunikácia 2
Slovenský jazyk pre cudzincov 2
Telesná výchova 2b
Teológia 20. storočia
Úvod do logiky
Verejná správa a školstvo
Druhý vatikánsky koncil
Geografia relígií
Odborová jazyková komunikácia 1
Slovenský jazyk pre cudzincov 1
Telesná výchova 3b
Dejiny slovenského vysťahovalectva do Severnej
Ameriky
Environmentálna výchova
Odborová jazyková komunikácia 2
Slovenský jazyk pre cudzincov 2
Telesná výchova 4b
Teológia 20. storočia
Úvod do logiky
Verejná správa a školstvo
Druhý vatikánsky koncil
Geografia relígií
Odborová jazyková komunikácia 1
Slovenský jazyk pre cudzincov 1
Telesná výchova 5b
Dejiny slovenského vysťahovalectva do Severnej
Ameriky
Environmentálna výchova
Odborová jazyková komunikácia 2
Slovenský jazyk pre cudzincov 2
Sústredenie zo spirituality 3
Telesná výchova 6b
Teológia 20. storočia
Úvod do logiky
Verejná správa a školstvo
1
1
1
1
1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
KKPT
KKPT
KG
KCJ
KTVS
2
1/0
1
KKPT
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1/0
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
KTVS
KKPT
KPGPS
KTVS
KCJ
KCJ
KPGPS
KKPT
KG
KPGPS
KCJ
KTVS
4
1/0
1
KPGPS
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
1/0
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
KPGPS
KCJ
KCJ
KTVS
KKPT
KM
KPGPS
KKPT
KG
KCJ
KCJ
KTVS
6
1/0
1
KPGPS
6
6
6
6
6
6
6
6
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
1
KBE
KCJ
KCJ
KKPT
KTVS
KKPT
KM
KPGPS
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
Pedagogická antropológia
Slovenské národnostné školstvo a vzdelávanie
zahraničných Slovákov
1
1/0
2
KPGPS
3
1/0
2
KM
Študenti, ktorí chcú ísť na štátnicu z pedagogiky, psychológie a soc. vedného základu po 4.
semestri, musia mať 8 kreditov za PVP z kurzu pedagogiky.
*
Jeden cudzí jazyk si povinne zapisujú všetci študenti, okrem študentov s akýmkoľvek cudzím
jazykom v kombinácii
37
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu BIOLÓGIA v kombinácii
Garant: doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02B2001W
02B2028W
02B2022W
02B2002W
02B2023W
02B2024W
02B2000W
02B2029W
02B2025W
02B2004W
02B2026W
02B2027W
02B2015W
02B2005W
02B2019W
02B1030W
Študijný predmet
Všeobecná cytológia
Zoológia I - histológia
Zoológia I - taxonómia
Všeobecná a anorganická chémia*
Zoológia II - taxonómia
Zoológia II - terénne cvičenia
Zoológia I - morfológia
Botanika I - morfológia
Botanika I - taxonómia
Biochémia*
Botanika II - taxonómia
Botanika II - terénne cvičenia
Anatómia človeka
Molekulová biológia
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Legislatíva ochrany prírody
















Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/2
1/0
2/1
1/1
1/1
1/1
0/2
2/1
2/0
0/1
2/0
3
2
3
2
3
2
1
3
3
3
3
2
4
3
1
4
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
0/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/2
1/1
0/1
0/2
2
2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
2
2
KBE
KBE
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02B2033Y
02B2034Y
02B2027Y
02B2026Y
02B2035Y
02B2002Y
02B2014Y
02B2030Y
02B2016Y
02B2017Y
02B2018Y
02B2028Y
02B2024Y
02B2032Y
02B2004Y
Študijný predmet
Mikroskopická technika
Úvod do chémie pre biológov 1*
Cvičenia z poznávania stavovcov**
Latinský jazyk pre biológov
Úvod do chémie pre biológov 2*
Entomológia
Mykológia
Organická chémia*
Ornitológia
Teriológia
Ichtyológia
Vybrané kapitoly z chémie**
Geobotanika
Metódy písania záverečných prác
Porovnávacia anatómia stavovcov










x

x


Odporúčaný
semester
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
Výberové predmety
Kód
predmetu
02B2007X
02B2008X
*
**
38
Študijný predmet


Etológia
Zoonózy, ochorenia prenosné zo zvierat na človeka
Odporúčaný
semester
3
5
Študenti v kombinácii biológia - chémia si predmet nezapisujú.
Pre študentov kombinácie biológia - chémia povinný predmet.
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu GEOGRAFIA v kombinácii
Garant: doc. RNDr. Branislav Nižnanský, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02G2004W
02G2029W
02G2002W
02G2005W
02G2009W
02G2006W
02G2010W
02G2007W
02G2011W
02G2000W
02G2028W
02G2023W
02G2018W
Študijný predmet













Fyzická geografia 1
Základy geografie a planetárna geografia
Základy kartografie
Fyzická geografia 2
Geografia obyvateľstva a sídel
Fyzická geografia 3
Humánna geografia 1
Fyzická geografia 4
Humánna geografia 2
Regionálna geografia Európy
Úvod do regionálnej geografie
Úvodná pedagogická náčuvová prax
Humánna geografia 3
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/1
1/1
1/1
2/1
1/2
2/1
1/1
2/1
1/1
2/2
1/0
0/1
0/1
3
3
3
3
4
3
3
3
3
5
2
1
3
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/2
1/1
0/1
0/1
0/1
2
2
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
2
2
KG
KG
2
0/1
2
KG
4
0/2
2
KG
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02G2000Y
02G2014Y
02G2021Y
02G2020Y
02G2015Y
02G2009Y
02G2017Y
02G2016Y
02G2006Y
02G2010Y
02G2012Y
02G2019Y
02G2018Y
Študijný predmet













Geografické praktikum 1
Geografické praktikum 2
Geografia cestovného ruchu a služieb
Geografia relígií
Geografia vidieka
Geografické problémy životného prostredia
Regionálne analýzy a regionálna politika 1
Základy geoinformatiky 1
Behaviorálna geografia
Politická geografia
Fyzickogeografické syntézy
Humánnogeografické syntézy
Základy geoinformatiky 2
Odporúčaný
semester
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
Výberové predmety
*
**
Kód
predmetu
02G2000X
02G2001X


02G2005X

02G2006X

Študijný predmet
Geografické minimum 1
Geografické minimum 2
Fyzickogeografické a humánnogeografické
mapovanie 1*
Fyzickogeografické a humánnogeografické
mapovanie 2**
Odporúčaný
semester
1
1
Povinne si zapisujú študenti, ktorí si zapísali predmet fyzická geografia 1.
Povinne si zapisujú študenti, ktorí si zapísali predmety fyzická geografia 2
a geografiu obyvateľstva a sídel.
39
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu CHÉMIA v kombinácii
Garant: doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02C2021W
02C2003W
02C2001W
02C2028W
02C2029W
02C2009W
02C2030W
02C2031W
02C2010W
02C2019W
02C2022W
02C2011W
Študijný predmet












Fyzika pre chemikov
Laboratórna technika a bezpečnosť
Všeobecná chémia
Anorganická chémia 1
IKT vo vyučovaní chémie 1
Organická chémia 1
Analytická chémia 1
Organická chémia 2
Fyzikálna chémia
Jadrová chémia
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Biochémia
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
3
4
4
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
0/1
2/2
2/4
0/2
2/4
2/3
1/1
1/3
1/1
0/1
1/0
2
1
6
6
3
6
6
2
5
2
1
3
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KI
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
1/0
1/0
2/0
1/1
0/2
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02C2002Y
02C2023Y
02C2025Y
02C2024Y
02C2026Y
02C2027Y
02C2028Y
02C2029Y
02C2008Y
02C2019Y
02C2022Y
02C2021Y
Študijný predmet

x
x


x

x
x

x

Chemické výpočty 1*
Matematika pre chemikov
Chémia bežného života
Toxikológia 1*
Anorganická chémia 2*
Bioanorganická chémia
Chemické výpočty 2*
Základy petrochémie
Petrochémia
Toxikológia*
Analytická chémia 2
Chémia bežného života*
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
*
Povinne si zapisujú všetci študenti
Študenti si povinne zapisujú každý semester jeden povinne voliteľný predmet.
40
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA v kombinácii
Garant: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02I2002W
02I2001W
02I2003W
02I2099W
02I2000W
02I2096W
02I2004W
02I2097W
02I2104W
02I2100W
02I2103W
02I2093W
02I2102W
Študijný predmet













Diskrétna matematika pre informatikov
Programovanie 1
Operačné systémy 1
Princípy počítačových systémov 1
Programovanie 3
Teoretické základy informatiky 1
Databázové systémy
Teoretické základy informatiky 2
Optokomunikačné a informačné systémy 2
Počítačové siete 1
Programovanie 6
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Základy elektronického vzdelávania
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2/2
2/1
2/1
1/2
1/1
1/1
2/1
0/1
2/0
1/1
0/1
0/1
2
5
4
3
3
3
3
3
1
3
2
1
3
KM
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
Povinne voliteľné predmety (študent si zapíše toľko predmetov, aby dosiahol 16kreditov)
Kód
predmetu
02I2001Y
02I1002Y
02I2020Y
02I2002Y
02I2003Y
02I2021Y
02I2009Y
02I2010Y
02I2025Y
02I2022Y
02I2024Y
02I2017Y
Študijný predmet












Matematika 1*
Praktikum z programovania 1
Matematika 2*
Programovanie 2**
Operačné systémy 2
Prezentačný softvér 1
Detské programovacie jazyky 2
Optokomunikačné informačné systémy**
Pravdepodobnosť a štatistika
Princípy počítačových systémov 2
Kombinatorická geometria
Programovanie 4
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
2/0
1/1
1/1
1/0
1/0
2
2
2
2
4
4
2
6
2
2
2
2
KM
KI
KM
KI
KI
KI
KI
KI
KM
KI
KM
KI
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
1
2
KM
KI
KI
KM
KM
KI
KI
KI
Výberové predmety
Kód
predmetu
02I2013X
02I2014X
02I2004X
02I2005X
02I2007X
02I2012X
02I2015X
02I2023X
*
**
Študijný predmet






x

Praktikum z diskrétnej matematiky
Detské programovacie jazyky 1
Praktikum z programovania 2
Matematika 3
Matematika 4
Prezentačný softvér 2
Periférne zariadenia počítačov
Počítačové siete 2
Odporúčaný
semester
1
2
2
3
4
4
5
6
Zapisujú si povinne všetci študenti okrem študentov v kombinácii s matematikou.
Zapisujú si povinne všetci študenti.
41
Jednoodborový bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA (jednoodbor)
(počítačové siete a webový dizajn)
Garant: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02I5002W
02I5001W
02I5003W
02I5000W
02I5005W
02I5007W
02V5007W
02I5004W
02I5008W
02I5009W
02I5010W
02I5012W
02I5011W
02I5013W
02I2104W
02I5014W
02I2103W
02I2093W
02I5015W
02I5017W
Študijný predmet




















Dejiny umenia 1
Diskrétna matematika
Plošné výtvarné disciplíny 1
Programovanie 1
Dejiny umenia 2
Operačné systémy 1
Plošné výtvarné disciplíny 2
Princípy počítačových systémov 1
Programovanie 3
Teoretické základy informatiky 1
Webový dizajn 1
Optokomunikačné a informačné systémy
Teoretické základy informatiky 2
Webový dizajn 2
Optokomunikačné a informačné systémy 2
Počítačové siete 1
Programovanie 6
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Webový dizajn 3
Základy elektronického vzdelávania
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/1
1/1
2/2
2/0
2/1
1/2
2/1
1/2
1/1
3/2
2/0
2/1
3/2
0/1
2/0
1/1
0/1
3/2
0/1
2
4
2
5
2
4
2
5
3
3
4
6
3
4
1
6
2
1
4
3
KVU
KM
KVU
KI
KVU
KVU
KVU
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
Povinne voliteľné predmety (študent si zapíše toľko predmetov, aby dosiahol 16kreditov)
Kód
predmetu
02I5000Y
02I5001Y
02I5003Y
02I5002Y
02I5005Y
02I5004Y
02I5007Y
02I5006Y
02I5009Y
02I5008Y
02I5011Y
02I5010Y
Študijný predmet





x






Matematika 1*
Praktikum z programovania 1**
Matematika 2*
Programovanie 2*
Operačné systémy 2
Prezentačný softvér 1
Databázové systémy***
Detské programovacie jazyky 2
Pravdepodobnosť a štatistika
Princípy počítačových systémov 2
Kombinatorická geometria
Programovanie 4
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
2
3
1
3
4
4
3
2
1
3
1
3
KM
KI
KM
KI
KI
KI
KI
KI
KM
KI
KM
KI
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
1/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
3
2
2
2
2
1
2
1
3
KM
KI
KI
KM
KM
KI
KI
KI
KI
Výberové predmety
Kód
predmetu
02I5000X
02I5009X
02I5001X
02I5008X
02I5003X
02I5004X
02I5005X
02I5006X
02I5007X
Študijný predmet







x

Praktikum z diskrétnej matematiky
Základy elektrotechniky
Detské programovacie jazyky 1
Praktikum z programovania 2
Matematika 3
Matematika 4
Prezentačný softvér 2
Periférne zariadenia počítačov
Webový dizajn 4
*
Zapisujú si povinne všetci študenti dennej formy.
** Zapisujú si študenti dennej formy.
*** Zapisujú si povinne všetci študenti.
42
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
4
4
5
6
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu MATEMATIKA v kombinácii
Garant: doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02M2004W
02M2001W
02M2005W
02M2002W
02M2006W
02M2003W
02M2008W
02M2007W
02M2009W
02M2014W
02M2012W
02M2015W
Študijný predmet
Algebra 1
Matematická analýza 1
Algebra 2
Matematická analýza 2
Geometria 1
Matematická analýza 3
Diskrétna matematika
Geometria 2
Logika a teória množín
Pravdepodobnosť a štatistika 1
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Pravdepodobnosť a štatistika 2












Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
2/1
2/1
0/1
2/1
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
1
4
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
KI
KM
KM
KM
KM
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02M2015Y
02M2010Y
02M2012Y
02M2009Y
02M2011Y
Študijný predmet
Programovanie
Cvičenia z kombinatoriky
Matematický softvér
Pravdepodobnosť v praxi
Štatistika v praxi




X
Odporúčaný
semester
4
5
5
6
6
Študenti si povinne vyberú aspoň jeden povinne voliteľný predmet v 5. semestri a aspoň jeden
v 6. semestri.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02M2002X
02M2001X
02M2004X
02M2003X
02M2006X
02M2005X
02M2008X
02M2007X
02M2013X
Študijný predmet
X


X

X



Proseminár z algebry 1
Proseminár z matematickej analýzy 1
Proseminár z algebry 2
Proseminár z matematickej analýzy 2
Proseminár z geometrie 1
Proseminár z matematickej analýzy 3
Proseminár z diskrétnej matematiky
Proseminár z geometrie 2
Matematika v nematematickom prostredí
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
43
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA v kombinácii
Garant: Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37), okrem predmetu vybrané kapitoly z teológie.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02T2035W
02T2036W
02T2008W
02T2034W
02T2025W
02T2022W
02T2037W
02T2009W
02T2040W
02T2039W
02T2051W
02T2038W
02T2048W
02T2049W
02T2042W
02T2013W
02T2041W
02T2043W
02T2045W
02T2014W
02T2044W
02T2047W
02T2018W
02T2046W
02T2031W
02T2050W
Študijný predmet
Biblická teológia 1
Biblická teológia 2
Dejiny Cirkvi 1
Filozofia 1
Metodológia štúdia teológie
Úvod do štúdia teológie
Biblická teológia 3
Dejiny Cirkvi 2
Filozofia 2
Liturgika 1
Spirituálna teológia 1
Systematická teológia 1
Biblická teológia 4
Dejiny cirkvi 3
Kanonické právo 1
Morálna teológia 1
Systematická teológia 2
Biblická teológia 5
Dejiny cirkvi 4
Morálna teológia 2
Systematická teológia 3
Katechetika 1
Pastorálna teológia 1
Systematická teológia 4
Úvodná náčuvová prax
Katechetika 2


























Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2/0
1/0
2/0
1/0
2/0
0/1
2/0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
3
1
2
1
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02T3001Y
02T2002Y
02T2005Y
02T2003Y
02T2011Y
02T2004Y
02T2007Y
02T2006Y
02T2024Y
02T2008Y
02T2000Y
02T2009Y
Študijný predmet
Seminár z dejín cirkvi
Seminár zo Starého Zákona
Seminár z fundamentálnej teológie
Seminár z liturgiky
Seminár z kánonického práva
Seminár z Nového Zákona
Seminár z dogmatickej teológie
Seminár z morálnej teológie
Ekumenizmus
Seminár z pastorálnej teológie
Biblická exegéza
Seminár z katechetiky


x

x

x

x

x

Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Výberové predmety
Kód
predmetu
02T2010X
02T2005X
02T2011X
02T2016X
02T2013X
02T2002X
02T2015X
02T2014X
02T2003X
02T2001X
02T2017X
02T2012X
02T2000X
02Z2104X
Študijný predmet


x


x


x

x
x
x

Úvod do štúdia teológie - cvičenia
Biblická geografia a archeológia
Patrológia
Biblická gréčtina 1*
Biblická hebrejčina 1*
Latinský jazyk 1*
Biblická gréčtina 2*
Biblická hebrejčina 2*
Latinský jazyk 2*
Biblický apoštolát
Katechéza osôb s mentálnym postihnutím
Misiológia
Mariánska úcta
Teológia 20. storočia
Odporúčaný
semester
1
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
Študent počas štúdia povinne absolvuje minimálne päť povinne voliteľných predmetov.
*
Predmet sa otvára len pre študentov denného štúdia.
44
Jednoodborový bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA (jednoodbor)
Garant: Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37), okrem predmetu vybrané kapitoly z teológie.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02T6004W
02T6005W
02T6003W
02T6002W
02T6001W
02T6000W
02T6007W
02T6006W
02T6010W
02T6009W
02T6011W
02T6008W
02T6012W
02T6013W
02T6016W
02T6014W
02T6015W
02T6017W
02T6020W
02T6018W
02T6024W
02T6019W
02T6023W
02T6029W
02T6028W
02T6022W
02T6026W
02T6027W
Študijný predmet




























Biblická teológia 1
Biblická teológia 2
Dejiny cirkvi 1
Filozofia 1
Metodológia štúdia teológie
Úvod do štúdia teológie
Biblická teológia 3
Dejiny cirkvi 2
Filozofia 2
Liturgika 1
Spirituálna teológia 1
Systematická teológia 1
Biblická teológia 4
Dejiny cirkvi 3
Kanonické právo 1
Morálna teológia 1
Systematická teológia 2
Biblická teológia 5
Dejiny cirkvi 4
Morálna teológia 2
Pastorálna teológia 1
Systematická teológia 3
Katechetika 1
Liturgika 2
Pastorálna teológia 2
Systematická teológia 4
Úvodná náčuvová prax
Katechetika 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/1
2/0
2/0
1/1
2/0
1/1
2/0
2/0
1/1
2/0
2/0
1/1
2/0
2/0
2/0
2/0
1/1
2/0
2/0
2/0
2/0
2/1
2/0
2/0
2/0
0/1
2/0
2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
2
4
2
2
3
1
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02T6000Y
02T6001Y
02T6003Y
02T6002Y
02T6005Y
02T6004Y
02T6007Y
02T6006Y
02T6009Y
02T6008Y
02T6011Y
02T6010Y
Študijný predmet


x

x

x

x

x

Seminár z dejín cirkvi
Seminár zo starého zákona
Seminár z fundamentálnej teológie
Seminár z liturgiky
Seminár z kanonického práva
Seminár z Nového zákona
Seminár z dogmatickej teológie
Seminár z morálnej teológie
Medzináboženský dialóg
Seminár z pastorálnej teológie
Kreatívne metódy v katechéze
Seminár z katechetiky
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Výberové predmety
Kód
predmetu
02T6003X
02T6000X
02T6001X
02T6002X
02T6016X
02T6014X
02T6004X
02T6017X
02T6015X
02T6005X
02T6011X
02T6010X
02T6013X
02T6012X
Študijný predmet
x





x




x

x
Patrológia
Úvod do štúdia teológie - cvičenia
Biblická geografia a archeológia
Druhý vatikánsky koncil
Biblická gréčtina 1*
Biblická hebrejčina 1*
Latinský jazyk 1*
Biblická gréčtina 2*
Biblická hebrejčina 2*
Latinský jazyk 2*
Biblický apoštolát
Misiológia
Mariánska úcta
Teológia 20. storočia
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
Študent počas štúdia povinne absolvuje minimálne päť povinne voliteľných predmetov.
*
Predmet sa otvára iba pre študentov denného štúdia.
45
Jednoodborový bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu PEDAGOGIKA (jednoodbor)
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02D3006W
02D3005W
02D3008W
02D3007W
02D3009W
02D3011W
02D3010W
02D3012W
02D3013W
02D3014W










02D3016W

02D3017W
02D3018W
02D3015W
02D3020W
02D3021W
02D3022W
02D3019W
02D3023W
02D3025W
02D3024W










Študijný predmet
Filozofia výchovy
Úvod do pedagogických vied
Výchova k prosociálnosti
Základy psychológie
Dejiny školstva a pedagogiky
Dynamická antropológia Biblie
Kultúrna antropológia a etnológia výchovy
Bio-psycho-sociálno-morálny vývin detí a mládeže
Matrimoniológia
Psychológia osobnosti
Metodológia pedagogických vied a štatistického
spracovania údajov
Pedagogická komunikácia
Špeciálna pedagogika
Teórie výchovy
Pedagogická psychológia
Pedagogika voľného času
Seminár k bakalárskej práci 1
Všeobecná didaktika
Kresťanská pedagogika
Seminár k bakalárskej práci 2
Vypracovanie bakalárskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
3/1
1/2
2/0
3/1
1/1
2/1
3/1
2/1
2/1
5
8
5
5
8
5
7
8
7
7
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
4
3/2
8
KPGPS
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
2/2
2/1
2/1
2/1
2/1
0/2
2/2
2/1
0/2
1/0
8
7
7
7
7
3
8
7
3
10
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
1/1
2/0
2/0
2/0
0/1
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
2/0
0/2
1/1
1/1
0/1
2/0
1/1
2/0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02D3023Y
02D3021Y
02D3022Y
02D3024Y
02D3025Y
02D3026Y
02D3027Y
02D3028Y
02D3029Y
02D3033Y
02D3030Y
02D3032Y
02D3031Y
02D3034Y
02D3035Y
02D3036Y
02D3037Y
02D3039Y
02D3038Y
02D3040Y
Študijný predmet




















Logika
Proseminár z pedagogiky
Rétorika
Filozofia pre deti
Školské systémy v zahraničí a v SR
Verejná správa a školstvo
Geštalpedagogika a duchovná formácia
Interkulturálna výchova a predsudky
Sociálna pedagogika
Masmediálna komunikácia
Matrimoniagogika
Observačná prax v škole
Postihnutie a inklúzia v Európe
Tvorivá dramatika
Edukácia rómskych žiakov
Metodológia práce s rizikovým jedincom
Zvládanie konfliktných situácií
Alternatívne školské systémy
Pedagogika emocionálne a sociálne narušených
Výchovný systém Don Bosca
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
Študent počas štúdia povinne absolvuje minimálne päť povinne voliteľných predmetov.
*
Predmet sa otvára iba pre študentov denného štúdia.
46
Jednoodborový bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÉ UMENIE (jednoodbor)
Garant: prof. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02V5000W
02V5008W
02V5053W
02V5056W
02V5057W
02V5002W
02V5001W
02V5060W
02V5016W
02V5026W
02V5054W
02V5055W
02V5058W
02V5009W
02V5014W
02V5059W
02V5036W
02V5047W
02V5066W
02V5019W
02V5018W
02V5017W
02V5039W
02V5063W
02V5064W
02V5070W
02V5069W
02V5028W
02V5027W
02V5079W
02V5081W
02V5082W
02V5038W
02V5037W
02V5080W
02V5046W
02V5045W
02V5051W
Študijný predmet
Dejiny umenia 1
Dejiny umenia 2
Figurálne kreslenie 1
Figurálne modelovanie 1
Maľba 1
Plastické výtvarné disciplíny 1
Plošné výtvarné disciplíny 1
Socha 1
Dejiny umenia 3
Dejiny umenia 4
Figurálne kreslenie 2
Figurálne modelovanie 2
Maľba 2
Plastické výtvarné disciplíny 2
Plošné výtvarné disciplíny 2
Socha 2
Dejiny umenia 5
Dejiny umenia 6
Grafika 1
Intermediálna tvorba 1
Plastické výtvarné disciplíny 3
Plošné výtvarné disciplíny 3
Remeslo a dizajn 1
Dejiny umenia 7
Dejiny umenia 8
Grafika 2
Intermediálna tvorba 2
Plastické výtvarné disciplíny 4
Plošné výtvarné disciplíny 4
Remeslo a dizajn 2
Intermediálna tvorba 3
Intermediálna tvorba 4
Plastické výtvarné disciplíny 5
Plošné výtvarné disciplíny 5
Remeslo a dizajn 3
Seminár k bakalárskej práci 1
Úvodná náčuvová pedagogická prax 1
Seminár k bakalárskej práci 2






































Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
0/2
0/2
0/2
2/0
2/0
0/2
2/0
2/0
0/2
0/2
0/2
2/0
2/0
0/2
2/0
2/0
0/2
0/2
0/1
0/1
0/2
2/0
2/0
0/2
0/2
0/1
0/1
0/2
0/2
0/2
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
1
3
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
0/2
0/2
0/2
4
4
4
4
4
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/3
2
KVU
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02V5038Y
02V5039Y
02V5068Y
02V5072Y
02V5073Y
Študijný predmet





Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 1
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 2
Figurálne kreslenie 3
Figurálne kreslenie 4
Figurálne kreslenie 5
Odporúčaný
semester
1
2
3
4
5
Výberové predmety
Kód
predmetu
02V5002X
*
Študijný predmet

Mimoateliérové štúdium*
Odporúčaný
semester
1
Študenti povinne absolvujú raz počas bakalárskeho štúdia.
47
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÉ UMENIE v kombinácii
Garant: doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02V2001W
02V2002W
02V2046W
02V2047W
02V2030W
02V2011W
02V1003W
02V1004W
02V2048W
02V2049W
02V2031W
02V2012W
02V2005W
02V2024W
02V2038W
02V2035W
02V2032W
02V2051W
02V2052W
02V2039W
02V2036W
02V2033W
02V2037W
02V2034W
02V2042W
02V2056W
02V2055W
02V2057W
Študijný predmet




















Dejiny umenia 1
Dejiny umenia 2
Figurálne kreslenie 1
Figurálne modelovanie 1
Plastické výtvarné disciplíny 1
Plošné výtvarné disciplíny 1
Dejiny umenia 3
Dejiny umenia 4
Figurálne kreslenie 2
Figurálne modelovanie 2
Plastické výtvarné disciplíny 2
Plošné výtvarné disciplíny 2
Dejiny umenia 5
Dejiny umenia 6
Intermediálna tvorba 1
Plastické výtvarné disciplíny 3
Plošné výtvarné disciplíny 3
Dejiny umenia 7
Dejiny umenia 8
Intermediálna tvorba 2
Plastické výtvarné disciplíny 4
Plošné výtvarné disciplíny 4
Plastické výtvarné disciplíny 5
Plošné výtvarné disciplíny 5
Remeslo a dizajn 3
Seminár k bakalárskej práci 1
Úvodná náčuvová ped. prax 1
Seminár k bakalárskej práci 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
0/2
0/2
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
0/2
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
0/1
0/1
2/0
2/0
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/2
0/1
0/2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
3
3
1
2
1
2
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
2
2
2
2
2
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/3
2
KVU
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02V2014Y
02V2015Y
02V2016Y
02V2017Y
02V2018Y
Študijný predmet





Maľba 1
Socha 2
Figurálne kreslenie 3
Figurálne kreslenie 4
Figurálne kreslenie 5
Odporúčaný
semester
1
2
3
4
5
Výberové predmety
Kód
predmetu
02V2014X
*
48
Študijný predmet

Mimoateliérové štúdium*
Odporúčaný
semester
1
Študenti povinne absolvujú raz počas bakalárskeho štúdia.
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu hudobné umenie v kombinácii
Garant: doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2222W
02H2002W
02H1047W
02H2182W
02H2027W
02H2026W
02H2183W
02H2223W
02H2004W
02H2094W
02H2008W
02H2185W
02H2029W
02H2164W
02H2005W
02H2165W
02H2013W
02H2166W
02H2031W
02H2167W
02H2007W
02H2168W
02H2063W
02H2003W
02H2169W
02H1051W
02H2170W
02H2171W
02H2006W
02H2033W
02H2137W
02H2172W
Jednotky študijného programu
































Hra na nástroji 1b
Hudobná náuka 1
Intonácia a sluchová analýza 1
Obligátny nástroj (klavír/organ) 1b
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Hra na nástroji 2b
Hudobná náuka 2
Intonácia a sluchová analýza 2
Náuka o hudobných nástrojoch
Obligátny nástroj (klavír/organ) 2b
Spev a hlasová výchova 2
Dejiny hudby 2b
Harmónia a polyfónia 1
Hra na nástroji 3b
Liturgická hudba a spev 1
Obligátny nástroj (klavír/organ) 3b
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Harmónia a polyfónia 2
Hra na nástroji 4b
Liturgická hudba a spev 2
Náuka o hud. formách 1
Obligátny nástroj (klavír/organ) 4b
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Hra na nástroji 5b
Náuka o hud. formách 2
Spev a hlasová výchova 5
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Dejiny hudby 5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
1/2
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
0/1
1/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
49
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2130Y
02U2016Y
02U2010Y
02H2116Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2131Y
02U2017Y
02U2011Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2132Y
02U2018Y
02U2012Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2133Y
02U2019Y
02U2013Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2134Y
02U2020Y
02U2014Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2060Y
02H2068Y
02H2135Y
02U2021Y
02U2015Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2073Y
02H2064Y
02H2067Y
50
Jednotky študijného programu













x







x
























Hudobno-záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj - akordeón 1b
Hudobný nástroj - organ 1b
Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hudobno-záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj - akordeón 2b
Hudobný nástroj - organ 2b
Počúvanie hudby 1b*
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Hudobno-záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj - akordeón 3b
Hudobný nástroj - organ 3b
Počúvanie hudby 2b*
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Hudobno-záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj - akordeón 4b
Hudobný nástroj - organ 4b
Počúvanie hudby 3b*
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hudobno-záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj - akordeón 5b
Hudobný nástroj - organ 5b
Počúvanie hudby 4b*
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Zobcová flauta 5
Hra na nástroji 6b
Hudobno-záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj - akordeón 6b
Hudobný nástroj - organ 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo spevu
Schola cantorum 6b
Spev a hlasová výchova 6
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2/0
0/2
0/1
0/4
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové premety
Kód
predmetu
02H2037X
02H2100X
02H2025X
02H2042X
02H2039X
02H2040X
02H2101X
02H2027X
02H2044X
02H2045X
02H2015X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2049X
02H2048X
02H2016X
02H2050X
02H2047X
02H2031X
02H2053X
02H2051X
02H2103X
02H2052X
02H2032X
02H2057X
02H2056X
02H2104X
02H2054X
02H2055X
*
**
Jednotky študijného programu

x

x


x



x
x

x


x

x



x
x



x

x
Komorný súbor 1b
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 1b
Komorný súbor 2b
Sústredenie zboru 1b**
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Organová prax 1
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 2b
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b**
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Organová prax 3
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b**
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1b
2b
3b
4b
5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
P/C
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom.
Predmet si musia zapísať študenti, ktorí si zapísali zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 6 kreditov
v 1. ročníku, 10 kreditov v 2. ročníku a 6 kreditov v 3. ročníku.
51
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu CIRKEVNÁ HUDBA v kombinácii
(s hudob. umením)
Garant: prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2188W
02H2038W
02H2141W
02H2002W
02H1047W
02H2143W
02H2187W
02H2186W
02H2027W
02H2026W
02H2183W
02H1008W
02H2043W
02H2142W
02H2004W
02H2094W
02H2144W
02H2190W
02H2008W
02H2189W
02H2029W
02H2164W
02H2174W
02H2049W
02H2005W
02H2148W
02H2013W
02H2155W
02H2173W
02H2031W
02H2167W
02H2176W
02H2054W
02H2007W
02H2149W
02H2063W
02H2156W
02H2003W
02H2175W
02H1051W
02H2170W
02H2179W
02H2150W
02H2160W
02H2006W
02H2162W
02H2177W
02H2033W
02H2137W
02H2180W
02H2172W
02H2151W
52
Jednotky študijného programu




















































Dirigovanie a vedenie zboru 1
Gregoriánsky chorál 1
Hra na nástroji (organ) 1b
Hudobná náuka 1
Intonácia a sluchová analýza 1
Latinský jazyk 1
Liturgika 1
Obligátny klavír 1b
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Dirigovanie a vedenie zboru 2
Gregoriánsky chorál 2
Hra na nástroji (organ) 2b
Hudobná náuka 2
Intonácia a sluchová analýza 2
Latinský jazyk 2
Liturgika 2
Náuka o hudobných nástrojoch
Obligátny klavír 2b
Spev a hlasová výchova 2
Dejiny hudby 2b
Dirigovanie a vedenie zboru 3
Gregoriánsky chorál 3
Harmónia a polyfónia 1
Hra na nástroji (organ) 3b
Liturgická hudba a spev 1
Liturgika 3
Obligátny klavír 3b
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Dirigovanie a vedenie zboru 4
Gregoriánsky chorál 4
Harmónia a polyfónia 2
Hra na nástroji (organ) 4b
Liturgická hudba a spev 2
Liturgika 4
Náuka o hud. formách 1
Obligátny klavír 4b
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Dirigovanie a vedenie zboru 5
Hra na nástroji (organ) 5b
Liturgická hudba a spev 3
Náuka o hud. formách 2
Náuka o organe
Obligátny klavír 5b
Spev a hlasová výchova 5
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Úvodná náčuvová prax (cirkevná hudba)
Dejiny hudby 5b
Hra na nástroji (organ) 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
P/C
1/0
1/1
0/1
1/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/0
0/1
1/1
0/1
1/1
0/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
Počet
kreditov
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
3
1
3
1
2
2
1
1
1
1
3
3
zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2017Y
02H1207Y
02H1066Y
02H2130Y
02U2016Y
02H2122Y
02H2123Y
02H2116Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2023Y
02H1063Y
02H1067Y
02H2131Y
02U2017Y
02H2124Y
02H2125Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2075Y
02H1064Y
02H2077Y
02H2132Y
02U2018Y
02H2074Y
02H2078Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2080Y
02H1065Y
02H1069Y
02H2133Y
02U2019Y
02H2079Y
02H2083Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2086Y
02H2087Y
02H2088Y
02H2134Y
02U2020Y
02H2085Y
02H2089Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2090Y
02H2091Y
02H2092Y
02H2135Y
02U2021Y
02H2036Y
02H2093Y
02H2066Y





















x











x





























02H2027Y

02H2065Y
02H2073Y
02H2064Y
02H2067Y




Jednotky študijného programu
Hra na nástroji - flauta 1
Hra na nástroji - gitara 1
Hra na nástroji - husle 1
Hudobno-záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj - akordeón 1b
Interpretačný seminár 1 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 1b
Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hra na nástroji - flauta 2
Hra na nástroji - gitara 2
Hra na nástroji - husle 2
Hudobno-záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj - akordeón 2b
Interpretačný seminár 2 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 2b
Počúvanie hudby 1b*
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Hra na nástroji - flauta 3
Hra na nástroji - gitara 3
Hra na nástroji - husle 3
Hudobno-záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj - akordeón 3b
Interpretačný seminár 3 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 3b
Počúvanie hudby 2b*
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Hra na nástroji - flauta 4
Hra na nástroji - gitara 4
Hra na nástroji - husle 4
Hudobno-záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj - akordeón 4b
Interpretačný seminár 4 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 4b
Počúvanie hudby 3b*
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hra na nástroji - flauta 5
Hra na nástroji - gitara 5
Hra na nástroji - husle 5
Hudobno-záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj - akordeón 5b
Interpretačný seminár 5 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 5b
Počúvanie hudby 4b*
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Hra na nástroji - flauta 6
Hra na nástroji - gitara 6
Hra na nástroji - husle 6
Hudobno-záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj - akordeón 6b
Interpretačný seminár 6 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo
spevu
Schola cantorum 6b
Spev a hlasová výchova 6
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2/0
1
KH
6
6
6
6
0/2
0/1
0/4
0/1
2
1
2
2
KH
KH
KH
KH
P/C
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
53
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H2022X
02H2037X
02H2100X
02H2025X
02H2042X
02H2058X
02H2039X
02H2040X
02H2101X
02H2027X
02H2023X
02H2044X
02H2045X
02H2015X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2059X
02H2049X
02H2048X
02H2016X
02H2050X
02H2047X
02H2031X
02H2024X
02H2053X
02H2051X
02H2103X
02H2052X
02H2032X
02H2060X
02H2057X
02H2056X
02H2104X
02H2054X
02H2055X
*
**
54
Jednotky študijného programu


x

x



x




x
x

x



x

x




x
x




x

X
Interpretačný kurz 1b
Komorný súbor 1b
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 1b
Kantorská prax 1
Komorný súbor 2b
Sústredenie zboru 1b**
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 2b
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Organová prax 1
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 2b
Kantorská prax 2
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b**
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 3b
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Organová prax 3
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Kantorská prax 3
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b**
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1b
2b
3b
4b
5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom.
Predmet si musia zapísať študenti, ktorí si zapísali zborový spev.
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu SPEV v kombinácii (s hudobným umením)
Garant: prof. Agnieszka Anna Monasterska, ArtD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2038W
02H2002W
02H2098W
02H1047W
02H2186W
02H2096W
02H2026W
02H2183W
02H2043W
02H2004W
02H2104W
02H2094W
02H2008W
02H2189W
02H2101W
02H2164W
02H2049W
02H2005W
02U1117W
02H2013W
02H2173W
02H2106W
02H2167W
02H2054W
02H2007W
02H2114W
02H2063W
02H2003W
02H2175W
02H2111W
02H2170W
02H2118W
02H2006W
02H2177W
02H2116W
02H2137W




































10H1344W

02H2172W
02H2120W


Jednotky študijného programu
Gregoriánsky chorál 1
Hudobná náuka 1
Interpretačný seminár 1b (spev)
Intonácia a sluchová analýza 1
Obligátny klavír 1b
Spev 1b
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Gregoriánsky chorál 2
Hudobná náuka 2
Interpretačný seminár 2b (spev)
Intonácia a sluchová analýza 2
Náuka o hudobných nástrojoch
Obligátny klavír 2b
Spev 2b
Dejiny hudby 2b
Gregoriánsky chorál 3
Harmónia a polyfónia 1
Interpretačný seminár 3b (spev)
Liturgická hudba a spev 1
Obligátny klavír 3b
Spev 3b
Dejiny hudby 3b
Gregoriánsky chorál 4
Harmónia a polyfónia 2
Interpretačný seminár 4b (spev)
Liturgická hudba a spev 2
Náuka o hud. formách 1
Obligátny klavír 4b
Spev 4b
Dejiny hudby 4b
Interpretačný seminár 5b (spev)
Náuka o hud. formách 2
Obligátny klavír 5b
Spev 5b
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Úvodná náčuvová pedagog. prax zo
spevu
Dejiny hudby 5b
Spev 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
1/1
1/2
0/1
0/1
0/1
0/2
1/0
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
0/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/2
1/0
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
Počet
kreditov
1
2
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
2
1
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
6
3
1
2
1
7
1
5
0/1
1
KH
6
6
1/0
0/2
3
5
KH
KH
P/C
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
55
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2130Y
02U2016Y
02U2010Y
02H2116Y
02H2126Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2131Y
02U2017Y
02U2011Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2127Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2095Y
02H2132Y
02U2018Y
02U2012Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2097Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2099Y
02H2133Y
02U2019Y
02U2013Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2098Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2134Y
02U2020Y
02U2014Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2100Y
02H2057Y
02H2135Y
02U2021Y
02U2015Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2064Y
02H2067Y
56
Jednotky študijného programu















x









x
























Hudobno-záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj - akordeón 1b
Hudobný nástroj - organ 1b
Schola cantorum 1b
Spev z listu 1
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hudobno-záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj - akordeón 2b
Hudobný nástroj - organ 2b
Počúvanie hudby 1b*
Schola cantorum 2b
Spev z listu 2
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Dejiny a literatúra spevu 1
Hudobno-záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj - akordeón 3b
Hudobný nástroj - organ 3b
Počúvanie hudby 2b*
Schola cantorum 3b
Spev z listu 3
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Dejiny a literatúra spevu 2
Hudobno-záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj - akordeón 4b
Hudobný nástroj - organ 4b
Počúvanie hudby 3b*
Schola cantorum 4b
Spev z listu 4
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hudobno-záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj - akordeón 5b
Hudobný nástroj - organ 5b
Počúvanie hudby 4b*
Schola cantorum 5b
Spev z listu 5
Zborový spev 5b
Hudobno-záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj - akordeón 6b
Hudobný nástroj - organ 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo spevu
Schola cantorum 6b
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
2/0
0/2
0/4
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H2022X
02H2037X
02H2061X
02H2100X
02H2025X
02H2042X
02H2039X
02H2062X
02H2040X
02H2101X
02H2027X
02H2023X
02H2044X
02H2045X
02H2063X
02H2015X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2049X
02H2048X
02H2064X
02H2016X
02H2050X
02H2047X
02H2031X
02H2024X
02H2053X
02H2051X
02H2065X
02H2103X
02H2052X
02H2032X
02H2057X
02H2056X
02H2066X
02H2104X
02H2054X
02H2055X
Jednotky študijného programu



x

x



x





x
x

x



x

x





x
x




x

x
Interpretačný kurz 1b
Komorný súbor 1b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry 1b
Exkurzia 1b
Komorný súbor 2b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Sústredenie zboru 1b**
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry 2b
Interpretačný kurz 2b
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Organová prax 1
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry 3b
Exkurzia 2b
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b**
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry 4b
Interpretačný kurz 3b
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Organová prax 3
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry 5b
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b**
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1
2
3
4
5
6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
*
Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom.
** Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov
v 1. ročníku, 20 kreditov v 2. ročníku a 11 kreditov v 3. ročníku.
57
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu HRA NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH
v kombinácii (s hudobným umením)
ORGAN
Garant: prof. MgA. René Adámek
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2038W
02H2002W
02H2039W
02H1047W
02H2186W
02H2068W
02H2027W
02H2026W
02H2183W
02H2043W
02H2004W
02H2044W
02H2094W
02H2008W
02H2189W
02H2075W
02H2029W
02H2164W
02H2049W
02H2005W
02H2048W
02H2013W
02H2173W
02H2080W
02H2031W
02H2167W
02H2054W
02H2007W
02H2053W
02H2063W
02H2003W
02H2175W
02H2099W
02H1051W
02H2170W
02H2058W
02H2006W
02H2177W
02H2103W
02H2033W
02H2137W
02H1141W
02H2172W
02H2107W
58
Jednotky študijného programu












































Gregoriánsky chorál 1
Hudobná náuka 1
Interpretačný seminár 1b (organ)
Intonácia a sluchová analýza 1
Obligátny klavír 1b
Organ 1b
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Gregoriánsky chorál 2
Hudobná náuka 2
Interpretačný seminár 2b (organ)
Intonácia a sluchová analýza 2
Náuka o hudobných nástrojoch
Obligátny klavír 2b
Organ 2b
Spev a hlasová výchova 2
Dejiny hudby 2b
Gregoriánsky chorál 3
Harmónia a polyfónia 1
Interpretačný seminár 3 b (organ)
Liturgická hudba a spev 1
Obligátny klavír 3b
Organ 3b
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Gregoriánsky chorál 4
Harmónia a polyfónia 2
Interpretačný seminár 4b (organ)
Liturgická hudba a spev 2
Náuka o hud. formách 1
Obligátny klavír 4b
Organ 4b
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Interpretačný seminár 5b (organ)
Náuka o hud. formách 2
Obligátny klavír 5b
Organ 5b
Spev a hlasová výchova 5
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Úvodná náčuvová ped.prax z hry na nástroji
Dejiny hudby 5b
Organ 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
P/C
1/1
1/2
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/0
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/2
Počet
kreditov
1
2
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
3
1
2
1
6
1
1
1
3
5
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2130Y
02U2016Y
02H2123Y
02H2116Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2131Y
02U2017Y
02H2125Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2104Y
02H2132Y
02U2018Y
02H2078Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2105Y
02H2133Y
02U2019Y
02H2083Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2134Y
02U2020Y
02H2089Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2135Y
02U2021Y
02H2093Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2073Y
02H2064Y
02H2067Y














































Jednotky študijného programu
Odporúčaný
semester
P/C
Počet
kreditov
Zabezpečuje
Hudobno-záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj - akordeón 1b
Liturgická hra a improvizácia 1b
Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hudobno-záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj - akordeón 2b
Liturgická hra a improvizácia 2b
Počúvanie hudby 1b*
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Dejiny organu a organovej literatúry 1
Hudobno-záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj - akordeón 3b
Liturgická hra a improvizácia 3b
Počúvanie hudby 2b*
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Dejiny organu a organovej literatúry 2
Hudobno-záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj - akordeón 4b
Liturgická hra a improvizácia 4b
Počúvanie hudby 3b*
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hudobno-záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj - akordeón 5b
Liturgická hra a improvizácia 5b
Počúvanie hudby 4b*
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Hudobno-záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj - akordeón 6b
Liturgická hra a improvizácia 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo spevu
Schola cantorum 6b
Spev a hlasová výchova 6
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
2/0
0/2
0/1
0/4
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
59
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H2022X
02H2037X
02H2100X
02H2025X
02H2042X
02H2058X
02H2039X
02H2040X
02H2101X
02H2027X
02H2023X
02H2044X
02H2045X
02H2015X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2059X
02H2049X
02H2048X
02H2016X
02H2050X
02H2047X
02H2031X
02H2024X
02H2053X
02H2051X
02H2103X
02H2052X
02H2032X
02H2060X
02H2057X
02H2056X
02H2104X
02H2054X
02H2055X
*
**
Jednotky študijného programu


x

x



x




x
x

x



x

x




x
x




x

x
Interpretačný kurz 1b
Komorný súbor 1b
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 1b
Kantorská prax 1
Komorný súbor 2b
Sústredenie zboru 1b**
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 2b
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Organová prax 1
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 2b
Kantorská prax 2
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b**
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 3b
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Organová prax 3
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Kantorská prax 3
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b**
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1b
2b
3b
4b
5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom.
Predmet si musia zapísať študenti, ktorí si zapísali zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov
v 1. ročníku, 20 kreditov v 2. ročníku 11 kreditov v 3. ročníku.
60
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu HRA NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH
v kombinácii (s hudobným umením)
KLÁVÍR
Garant: prof. MgA. René Adámek
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2038W
02H2002W
02H2064W
02H1047W
02H2131W
02H2065W
02H2027W
02H2026W
02H2183W
02H2043W
02H2004W
02H2069W
02H2094W
02H2132W
02H2070W
02H2008W
02H2029W
02H2164W
02H2049W
02H2005W
02H2073W
02H2133W
02H2074W
02H2013W
02H2031W
02H2167W
02H2054W
02H2007W
02H2078W
02H2134W
02H2079W
02H2063W
02H2003W
02H1051W
02H2170W
02H2083W
02H2135W
02H2084W
02H2006W
02H2033W
02H2137W
02H1141W
02H2172W
02H2136W
Jednotky študijného programu












































Gregoriánsky chorál 1
Hudobná náuka 1
Interpretačný seminár 1b (klavír)
Intonácia a sluchová analýza 1
Klavír 1b
Korepetícia 1b (klavír)
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Gregoriánsky chorál 2
Hudobná náuka 2
Interpretačný seminár 2b (klavír)
Intonácia a sluchová analýza 2
Klavír 2b
Korepetícia 2b (klavír)
Náuka o hudobných nástrojoch
Spev a hlasová výchova 2
Dejiny hudby 2b
Gregoriánsky chorál 3
Harmónia a polyfónia 1
Interpretačný seminár 3b (klavír)
Klavír 3b
Korepetícia 3b (klavír)
Liturgická hudba a spev 1
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Gregoriánsky chorál 4
Harmónia a polyfónia 2
Interpretačný seminár 4b (klavír)
Klavír 4b
Korepetícia 4b (klavír)
Liturgická hudba a spev 2
Náuka o hud. formách 1
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Interpretačný seminár 5 b (klavír)
Klavír 5b
Korepetícia 5 b (klavír)
Náuka o hud. formách 2
Spev a hlasová výchova 5
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Úvodná náčuvová ped.prax z hry na nástroji
Dejiny hudby 5b
Klavír 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
P/C
1/1
1/2
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
0/2
0/1
1/0
1/0
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
1/0
0/2
Počet
kreditov
1
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
3
1
6
1
2
1
1
1
3
5
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
61
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2128Y
02H2130Y
02U2016Y
02U2010Y
02H2116Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2129Y
02H2131Y
02U2017Y
02U2011Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2107Y
02H2106Y
02H2132Y
02U2018Y
02U2012Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2110Y
02H2109Y
02H2133Y
02U2019Y
02U2013Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2112Y
02H2134Y
02U2020Y
02U2014Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2135Y
02U2021Y
02U2015Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2073Y
02H2064Y
02H2067Y
62
Jednotky študijného programu















x









x

























Hra z listu 1
Hudobno-záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj - akordeón 1b
Hudobný nástroj - organ 1b
Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hra z listu 2
Hudobno-záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj - akordeón 2b
Hudobný nástroj - organ 2b
Počúvanie hudby 1b*
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Dejiny klavíra a klavírnej literatúry 1
Hra z listu 3
Hudobno-záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj - akordeón 3b
Hudobný nástroj - organ 3b
Počúvanie hudby 2b*
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Dejiny klavíra a klavírnej literatúry 2
Hra z listu 4
Hudobno-záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj - akordeón 4b
Hudobný nástroj - organ 4b
Počúvanie hudby 3b*
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hra z listu 5
Hudobno-záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj - akordeón 5b
Hudobný nástroj - organ 5b
Počúvanie hudby 4b*
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Hudobno-záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj - akordeón 6b
Hudobný nástroj - organ 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo spevu
Schola cantorum 6b
Spev a hlasová výchova 6
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
2/0
0/2
0/1
0/4
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H2022X
02H2037X
02H2067X
02H2100X
02H2025X
02H2042X
02H2039X
02H2040X
02H2068X
02H2101X
02H2027X
02H2023X
02H2044X
02H2045X
02H2015X
02H2069X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2049X
02H2048X
02H2016X
02H2050X
02H2070X
02H2047X
02H2031X
02H2024X
02H2053X
02H2051X
02H2103X
02H2071X
02H2052X
02H2032X
02H2057X
02H2056X
02H2104X
02H2054X
02H2072X
02H2055X
*
**
Jednotky študijného programu



x

x



x




x

x

x


x


x




x

x



x


x
Interpretačný kurz 1b
Komorný súbor 1b
Štvorručná hra na klavíri 1b
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 1b
Komorný súbor 2b
Sústredenie zboru 1b**
Štvorručná hra na klavíri 2b
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 2b
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Organová prax 1
Štvorručná hra na klavíri 3b
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 2b
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b**
Štvorručná hra na klavíri 4b
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 3b
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Organová prax 3
Štvorručná hra na klavíri 5b
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b**
Štvorručná hra na klavíri 6b
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1b
2b
3b
4b
5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom.
Predmet si musia zapísať študenti, ktorí si zapísali zborový spev.
63
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu TALIANSKY JAZYK v kombinácii
Garant: doc. PhDr. Dagmar Sabolová-Princic, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02I3025W
02I3023W
02I3022W
02I3024W
02I3028W
02I3026W
02I3027W
02I3032W
02I3030W
02I3031W
02I3029W
02I3034W
02I3035W
02I3033W
02I3038W
02I3037W
02I3036W
02I3040W
Študijný predmet


















Dejiny talianskej literatúry I
Fonetika a fonológia talianskeho jazyka
Latinský jazyk I
Normatívna gramatika talianskeho jazyka I
Dejiny talianskej literatúry II
Latinský jazyk II
Normatívna gramatika talianskeho jazyka II
Cvičenia z talianskeho jazyka III
Dejiny a kultúra Talianska I
Dejiny talianskej literatúry III
Súčasný taliansky jazyk I (syntax)
Dejiny a kultúra Talianska II
Dejiny talianskej literatúry IV
Súčasný taliansky jazyk II (syntax)
Dejiny talianskej literatúry V
Prekladový seminár I
Súčasný taliansky jazyk III (štylistika)
Prekladový seminár II
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
0/1
1/2
1/1
0/1
1/2
0/2
1/0
1/1
1/1
2/0
1/1
1/1
1/1
0/2
1/1
1/0
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/1
1/1
0/2
1/1
2/0
0/2
1/1
0/2
0/2
2/0
1/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
6
1/0
2
KTJ
6
1/0
2
KTJ
Povinne voliteľné predmety
64
Kód
predmetu
02I3011Y
02I3012Y
02I3010Y
02I3013Y
02I3015Y
02I3014Y
02I3019Y
02I3017Y
02I3016Y
02I3018Y
02I3021Y
02I3020Y
02I3023Y
02I3022Y
02I3025Y
02I3026Y
02I3024Y




x


x


x






02I3028Y

02I3027Y

Študijný predmet
Cvičenia z talianskeho jazyka I
Talianska konverzácia I
Úvod do náboženskej terminológie
Cvičenia z talianskeho jazyka II
Slovenský jazyk v spoločenskej komunikácii I
Talianska konverzácia II
Odborná terminológia I
Slovenský jazyk v spoločenskej komunikácii II
Talianska konverzácia III
Úvod do náboženskej terminológie I
Biblia a náboženstvo v talianskej kultúre
Cvičenia z talianskeho jazyka IV
Odborná terminológia II
Talianska konverzácia IV
Komunikačné cvičenia
Predmet absolvovaný na univerzite v zahraničí I
Teória a prax prekladu
Odborná terminológia III (obchodná a úradná
korešpondencia)
Predmet absolvovaný na univerzite v zahraničí II
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
Výberové predmety
Kód
predmetu
02I3003X
02I3004X
02I3005X
02I3019X
02I3006X
02I3007X
02I3008X
02I3011X
02I3009X
02I3010X
02I3012X
02I3016X
02I3015X
02I3013X
02I3014X
02I3017X
02I3018X
Študijný predmet





x

x

x
x






Geografia Talianska
Literárne dielo a osobnosť Giacoma Leopardiho I
Literárne dielo a osobnosť Giacoma Leopardiho II
Taliansky seminár
Dejiny talianskeho výtvarného umenia I
Dejiny talianskej hudby I
Literárne dielo a osobnosť Giacoma Leopardiho III
Dejiny talianskeho filmu I
Dejiny talianskeho výtvarného umenia II
Dejiny talianskej hudby II
Literárne dielo a osobnosť Giacoma Leopardiho IV
Dejiny talianskeho filmu II
Dejiny talianskeho výtvarného umenia III
Dejiny talianskej hudby III
Literárne dielo a osobnosť Giacoma Leopardiho V
Literárne dielo a osobnosť Giacoma Leopardiho VI
Literárny seminár
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
2/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
65
Bakalársky študijný program:
Učiteľstvo predmetu RUSKÝ JAZYK v kombinácii
Garant: doc. PaedDr. František Heiser, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
66
Kód
predmetu
02R3001W

02R3004W

02R3005W

02R3007W

02R3003W

02R3002W

02R3006W

02R3010W

02R3011W

02R3012W

02R3014W

02R3009W

02R3008W

02R3013W

02R3038W

02R3019W

02R3018W
02R3021W


02R3017W

02R3016W

02R3020W

02R3039W

02R3025W
02R3026W
02R3027W



02R3024W

02R3023W

02R3031W

02R3030W
02R3032W


02R3029W

02R3028W
02R3033W


02R3040W

02R3034W
02R3037W


02R3036W

02R3035W

Študijný predmet
Jazyk a kultúra
Kontrastívna lingvistika v systéme, fonetika a
fonológia
Kontrastívna lingvistika v systéme, praktická
morfológia
Lektorské cvičenia z ruského jazyka
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach
Školská, masmediálna a manažérska komunikácia
ako lingvokulturulogický fenomén
Kontrastívna lingvistika v systéme, fonetika a
fonológia I
Kontrastívna lingvistika v systéme, lexikológia I
Kontrastívna lingvistika v systéme, praktická
morfológia I
Lektorské cvičenia z ruského jazyka I
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry I
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach I
Školská, masmediálna a manažérska komunikácia
ako lingvokulturologický fenomén I
Humanizujúce a aktivizujúce metódy cudzojazyčnej
edukácie
Kontrastívna lingvistika v systéme, praktická
morfológia II
Kontrastívna lingvistika v systéme, syntax
Lektorské cvičenia z ruského jazyka II
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry II
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach II
Školská, masmediálna a manažérska komunikácia
ako lingvokulturologický fenomén II
Humanizujúce a aktivizujúce metódy cudzojazyčnej
edukácie I
Kontrastívna lingvistika v systéme, syntax I
Kontrastívna lingvistika v systéme, štylistika
Lektorské cvičenia z ruského jazyka III
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry III
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach III
Školská, masmediálna a manažérska komunikácia
ako lingvokulturologický fenomén III
Kontrastívna lingvistika v systéme, štylistika I
Lektorské cvičenia z ruského jazyka IV
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry IV
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach IV
Spoločenský a diplomatický protokol
Školská, masmediálna a manažérska komunikácia
ako lingvokulturologický fenomén IV
Kontrastívna lingvistika v systéme
Lektorské cvičenia z ruského jazyka V
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry V
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach V
Odporúčaný
semester
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2
KRJ
1
1/0
1
KRJ
1
1/0
1
KRJ
1
0/2
2
KRJ
1
2/0
2
KRJ
1
2/1
2
KRJ
1
1/1
2
KRJ
2
1/0
1
KRJ
2
1/0
1
KRJ
2
1/0
1
KRJ
2
0/2
2
KRJ
2
2/0
2
KRJ
2
2/0
2
KRJ
2
1/0
2
KRJ
3
2/0
2
KRJ
3
1/0
1
KRJ
3
3
1/0
2/0
1
2
KRJ
KRJ
3
2/0
2
KRJ
3
2/0
2
KRJ
3
1/1
2
KRJ
4
1/0
2
KRJ
4
4
4
1/0
1/0
2/0
1
1
2
KRJ
KRJ
KRJ
4
2/0
2
KRJ
4
2/0
2
KRJ
4
1/1
2
KRJ
5
5
1/0
2/0
1
2
KRJ
KRJ
5
2/0
2
KRJ
5
5
2/0
1/0
2
1
KRJ
KRJ
5
1/1
2
KRJ
6
6
0/1
2/0
3
2
KRJ
KRJ
6
2/0
2
KRJ
6
2/0
2
KRJ
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02R3001Y
02R3003Y
02R3009Y
02R3002Y
02R3004Y
02R3005Y






02R3006Y

02R3007Y
02R3008Y
02R3010Y



Študijný predmet
Cestovný ruch ako dialóg kultúr
Cestovný ruch ako dialóg kultúr I
Kultúra prejavu, umelecký prednes
Ruská literatúra pre deti a mládež
Cestovný ruch ako dialóg kultúr II
Cestovný ruch ako dialóg kultúr III
Písomný prejav v školskej a administratívnej
praxi
Európske vzdelávacie inštitúcie
Kapitolky o preklade a tlmočení
Diplomový seminár
Odporúčaný
semester
1
2
2
2
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
2/0
1/0
0/1
0/1
2
1
2
1
1
1
KRJ
KRJ
KRJ
KRJ
KRJ
KRJ
4
2/0
2
KRJ
5
5
6
1/0
0/1
0/1
1
1
1
KRJ
KRJ
KRJ
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
3
1/0
1
KRJ
4
1/0
1
KRJ
5
1/0
1
KRJ
5
1/0
1
KRJ
Výberové predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
02R3001X

02R3002X

02R3003X

02R3004X

ITC a rozvoj projektovo-komunikačnej
kompetencie
Vývoj ruskej drámy a divadelníctva. Človek v
divadle-profily precedentných osobností
Frazeológia
Vývoj ruskej drámy a divadelníctva. Človek v
divadle-profily precedentných osobností I
67
Bakalársky študijný program:
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
Garant: doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
68
Kód
predmetu
02K3045W
02K3165W
02K3052W
02K3051W
02K3046W
02K3047W
02K2067W
02K3050W
02K2003W
02K3048W
02K3056W
02K3055W
02K2085W
02K3053W
02K3054W
02K3037W
















02K2082W

02K3116W
02K3119W
02K2010W
02K3115W
02K3087W
02K3118W
02K3117W
02K3122W
02K3125W
02K3072W
02K3059W
02K3071W
02K3121W
02K2093W
02K3124W
02K3123W
02K3131W
02K3127W
02K3130W
02K3080W
02K3074W
02K3126W
02K2108W
02K2122W
02K2018W

























02K3202W

02K3129W
02K3128W
02K3132W
02K3084W




02K2119W

02K2017W
02K3083W
02K3091W
02K2020W
02K2120W





02K3203W

02K3164W

Študijný predmet
Biológia a patológia človeka
Etika a sexuálna etika
Exkurzia do špeciálnych škôl a zariadení
Metodológia edukačného výskumu
Psychológia a vývinová psychológia
Sociológia 1
Spoločenská výchova (etiketa)
Teória hudobnej výchovy
Teória výchovy
Základy práva 1 (rodinného, trestného)
Biológia mentálneho postihnutia
Patopsychológia mentálneho postihnutia
Pedagogika mentálne postihnutých 1
Preventívny a profylaktický systém výchovy
Systém, organ. a riad. špec. škôl a vých. zariadení
Špeciálna pedagogika
Špeciálna výchova a prevých. mentálne
postihnutých
Človek a hodnoty I.
Človek a svet práce I.
Dejiny špeciálnej pedagogiky
Jazyk a komunikácia 1a)
Sociálna psychológia
Umenie a kultúra I.
Zdravie a pohyb I.
Človek a hodnoty II.
Človek a svet práce II.
Hra na hudobný nástroj 1
Interaktívna špeciálna pedagogika 1
Poruchy správania
Príroda a spoločnosť b)
Seminár k bakalárskej práci
Umenie a kultúra II.
Zdravie a pohyb II.
Človek a hodnoty I a)
Človek a hodnoty III.
Človek a svet práce III.
Environmentálna výchova 1
Hra na hudobný nástroj 2
Matematika a práce s informáciami 1c)
Pedagogika psychosociálne narušených
Poradenský systém v špeciálnej pedagogike I.
Špeciálnopedagogická diagnostika
Špeciálno-pedagogikcá prax v školách a
zariadeniach pre MP1
Umenie a kultúra III.
Zdravie a pohyb III.
Človek a hodnoty II b)
Environmentálna výchova 2
Pedagogika osôb s poruchou komunikačných
schopností
Pedagogika sluchovo postihnutých
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdr.pos.
Pedagogika viacnásobne postihnutých
Pedagogika zrakovo postihnutých
Sociálna práca s osobami s postihnutím a narušením
Špeciálno-pedagogikcá prax v školách a
zariadeniach pre MPII
Vypracovanie bakalárskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/0
0/1
1/0
3/0
2/0
1/0
2/1
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
5
2
3
1
5
3
3
2
3
3
3
2
4
3
3
4
KLP
KMM
KPEPSZS
KŠPPMP
KPGPS
KMM
KSC
KŠPPMP
KPGPS
KPEPSZS
KŠPPMP
KSC
KŠP
KŠPPMP
KŠPPMP
KŠPPMP
2
2/0
4
KŠPPMP
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1/0
2/0
2/0
2/0
1/0
1/0
0/1
1/0
2/0
0/1
2/0
2/0
2/0
1/0
2/0
2/0
0/1
0/1
1/2
1/0
0/1
1/2
2/0
2/0
1/1
2
4
3
3
2
2
3
1
3
1
3
2
3
5
2
3
1
1
4
1
1
3
3
2
3
KSC
KŠPPMP
KŠPPMP
KŠP
KMM
KPEPSZS
KPEPSZS
KSC
KŠPPMP
KŠPPMP
KPEPSZS
KŠP
KŠP
KŠPPMP
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KSC
KŠPPMP
KŠPPMP
KŠPPMP
KŠP
KLP
KŠPPMP
KŠPPMP
5
0/2
2
KPEPSZS
5
5
6
6
1/1
1/1
0/1
0/1
2
3
1
1
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠPPMP
6
1/0
3
KŠPPMP
6
6
6
6
6
1/0
1/0
1/0
1/0
2/0
2
3
2
3
3
KŠPPMP
KŠPPMP
KŠP
KR
KSC
6
0/2
2
KPEPSZS
6
0/2
10
KPEPSZS
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02K2015Y
02K3133Y
02K2024Y
02K3146Y
02K3155Y
02K3147Y
02K3136Y
02K3138Y
02K3150Y
02K2034Y
02K2032Y
02K3151Y
02K2000Y
02K2018Y
02K2028Y
Študijný predmet
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
Patopsychológia
Sociáno-právna ochrana a prevencia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Metodológia špeciálno-pedagogického výskumu
Predškolská pedagogika
Projektový manažment I.
Výchova rómskej minority
Komunikačné zručnosti mentálne postihnutých
Vybrané aspekty kultového života
Výchova detí s autizmom
Základy prvej pomoci
Canisterapia
Ergoterapia
Hipoterapia
Psychoterapia
Odporúčaný
semester
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
2/0
2/0
2/2
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
4
4
3
3
3
3
3
4
2
2
2
2
KPGPS
KPEPSZS
KSC
KPEPSZS
KŠPPMP
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠPPMP
KLP
KPEPSZS
KŠP
KPEPSZS
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠPPMP
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠPPMP
KŠPPMP
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠPPMP
Výberové predmety
Kód
predmetu
02K3156X
02K3147X
02K2001X
02K2008X
02K3140X
02K2007X
02K3158X
02K3148X
02K3141X
02K3149X
Študijný predmet
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dopravná výchova pre mentálne postihnutých
Dramatoterapia pre mentálne postihnutých
Výchova hrou pre mentálne postihnutých
Výchova pohybom pre mentálne postihnutých
Technológie plošných výtvarných disciplín
Výchova hudbou a spevom pre ment. postih.
Výchova prácou pre MP
Arteterapia pre MP
Biblioterapia pre mentálne postihnutých
Muzikoterapia pre MP
Odporúčaný
semester
2
2
2
2
3
3
3
5
5
5
69
Bakalársky študijný program:
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
Garant: prof. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02E2022W
02E2091W
02E2000W
02E2041W
02E2001W
02E2092W
02E2024W
02E2063W
02E2031W
02E2044W
02E2043W
02E2048W
02E2049W
02E2097W
02E2124W
02E3004W
02E2017W
02E2058W
02E2057W
02E2056W
02E2029W
02E2060W
02E2062W
02E2098W
02E2089W
02E2052W
02E2095W
02E2099W
02E2102W
02E2064W
02E2104W
02E2103W
02E2105W
02E2107W
02E2069W
Študijný predmet



































Predškolská telesná výchova
Slovenský jazyk I
Spev a hlasová výchova 1
Teória hudby
Výtvarná príprava
Literatúra pre deti
Pohybové hry
Predškolská pedagogika
Rozvíjanie prírodovedného vzdelávania s didaktikou B
Slovenský jazyk II
Spev a hlasová výchova 2
Základy geometrie 1B
Didaktika výtvarnej výchovy 1b
Hra na nástroji 1b
Koncepcie a programy v MŠ
Matematické predstavy
Počiatočná gramotnosť
Reč materiálov 1
Slovenský jazyk III
Úvodná náčuvová / hospitačná prax 1
Didaktika hudobnej výchovy 1B
Didaktika MŠ
Hra a metodika rozvoja hry
Hra na nástroji 2b
Pedagogika voľného času
Priebežná pedagogická prax 1 (MŠ)
Úvodná náčuvová / hospitačná prax 2
Didaktika mimoškolských činností
Didaktika telesnej výchovy
Dramatická výchova B1
Priebežná prax 2
Súvislá prax 1
Regionálna výchova
Súvislá prax 2
Zdravotná telesná výchova
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
0/1
1/1
1/2
2/1
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
0/1
2/0
1/2
1/1
0/2
1/1
0/2
1/1
1/1
1/1
0/1
2/0
0/2
0/2
1/2
1/1
1/2
0/1
0/3
2/0
0/3
1/0
3
2
1
2
3
4
1
2
3
2
1
3
2
1
3
3
3
2
2
1
3
3
3
1
4
2
1
4
3
3
2
5
3
5
2
KTVS
KPEP
KH
KH
KPEP
KPEP
KTVS
KPEP
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KVU
KPEP
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KTVS
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02E2052Y
02E2026Y
02E2062Y



02E2063Y

02E2071Y
02E2064Y
02E2070Y
02E2065Y
02E2067Y
02E2196Y
02U1043Y
02E2061Y








Študijný predmet
Logika a množiny*
Využitie odpadových a technických materiálov*
Intonačné cvičenia*
Kompenzačné prostriedky v informačných
technológiách*
Práca s literárnym textom*
Tvorivé hudobné činnosti 1b*
Slovenský jazyk IV*
Tvorivé hudobné činnosti 2b*
Hra na nástroji 3b*
Zoológia a botanika v predprimárnom vzdelávaní*
Dramatická výchova B 2*
Výtvarná estetika*
Odporúčaný
semester
1
1
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
0/1
2
2
2
KPEP
KPEP
KH
2
0/1
2
KCJ
3
3
4
4
5
5
6
6
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
1/1
0/1
1/0
2
2
2
2
1
2
2
2
KPEP
KH
KPEP
KH
KH
KBE
KPEP
KPEP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
1
1
1
1
2
2
KPEP
KH
KBE
KH
KPEP
KTVS
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02E2004X
02E2009X
02E2000X
02E2005X
02E2006X
02E2007X
02E2008X
*
**
70
Študijný predmet







Keramika**
Dejiny hudby 1b**
Etické problémy v biológii**
Spev a hlasová výchova 3b**
Výtvarná tvorba v dramatickej výchove**
Letný výcvikový kurz**
Zobcová flauta 1b**
Predmet si povinne zapisujú všetci študenti.
Predmet sa otvorí len, keď sa prihlási min. 15 študentov.
Odporúčaný
semester
1
2
2
3
3
4
5
Rozširujúci bakalársky študijný program:
HUDOBNÉ UMENIE PRE MATERSKÉ ŠKOLY V ŠTUDIJNOM ODBORE
1.1.5 PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37) a predmety z Predškolskej a elementárnej pedagogiky
(s. 70).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02E2125W
02E2128W
02E2131W
02E2130W
02E2129W
02E2192W
02E2132W
02E2134W
02E2136W
02E2135W
02E2193W
02E2138W
02E2187W
02E2194W
02E2139W
02S4103W
02E2144W
02E2140W
02E2145W
02E2149W
02E2150W
Študijný predmet



















x
x
Hra na nástroji 1b
Intonácia a sluchová analýza 1
Obligátny nástroj (klavír/organ) 1b
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Všeobecná náuka o hudbe 1
Hra na nástroji 2b
Intonačná a sluchová analýza 2
Obligátny nástroj (klavír/organ) 2b
Spev a hlasová výchova 2
Všeobecná náuka o hudbe 2
Hra na nástroji 3b
Obligátny nástroj (klavír/organ) 3b
Prehľad dejín hudby 1b
Spev a hlasová výchova 3
Cieľové skupiny SP 1m
Hra na nástroji 4b
Obligátny nástroj (klavír/organ) 4b
Spev a hlasová výchova 4
Hra na nástroji 5b
Spev a hlasová výchova 5
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/2
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/4
1/0
0/2
0/4
1/0
0/2
0/4
1/0
0/2
0/4
0/2
0/4
0/2
0/4
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
2
2
1
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2116Y
02H2115Y
02E2073Y
02H2119Y
02H2118Y
02E2074Y
02H2040Y
02H2039Y
02E2075Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2065Y
02H2064Y
Študijný predmet















Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Náuka o hudobných nástrojoch
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Liturgická hudba 1
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Liturgická hudba 2
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Schola cantorum 6b
Zborový spev 6b
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H2040X
02H2050X
02H2054X
*
Študijný predmet



Sústredenie zboru 1b*
Sústredenie zboru 2b*
Sústredenie zboru 3b*
Odporúčaný
semester
2
4
6
Predmet si musia zapísať študenti, ktorí si zvolia PVP zborový spev.
71
Rozširujúci bakalársky študijný program:
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE MATERSKÉ ŠKOLY V ŠTUDIJNOM
ODBORE 1.1.5 PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37) a predmety z Predškolskej a elementárnej pedagogiky
(s. 70).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02E3016W
02E3012W
02E3014W
02E3011W
02E3015W
02E3017W
02E3013W
02E3021W
02E3018W
02E3019W
02E3022W
02E3023W
02E3020W













02E3025W

02E5035W

Študijný predmet
Fundamentálna teológia 1
Indtrodukcia do biblických vied SZ
Liturgika
Úvod do štúdia teológie
Dogmatická teológia 1
Fundamentálna teológia 2
Indtrodukcia do biblických vied NZ
Didaktika náboženskej výchovy pre MŠ 1
Dogmatická teológia 2
Morálna teológia 1
Didaktika náboženskej výchovy pre MŠ 2
Katechetika
Morálna teológia 2
Inovatívne prístupy v náboženskej výchove v materskej
škole
Katechéza voľného času
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/1
2/0
1/0
2/0
2/0
1/1
0/2
2/0
2/0
0/2
2/0
2/0
3
3
3
2
3
3
3
4
3
3
4
3
3
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
5
1/1
2
KKPT
5
1/1
3
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02E3017Y
02E3018Y
02E2072Y
02E3021Y
02E3023Y
02E3022Y
02E3024Y
72
Študijný predmet







Seminár z fundamentálnej teológie
Seminár z liturgiky
Liturgický spev a hudba
Seminár z biblickej teológie
Seminár z katechetiky
Seminár z morálnej teológie
Katechéza detí z málo podnetného prostredia
Odporúčaný
semester
2
2
3
3
4
4
5
Bakalársky študijný program:
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA SOCIÁLNE
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN
Garant: doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02E2022W
02E2091W
02E2000W
02E2041W
02E2001W
02E2110W
02E2109W
02E2167W
02E3004W
02E2024W
02E2063W
02E2031W
02E2044W
02E2043W
02E2113W
02E2112W
















02E2170W

02E2117W
02E2049W
02E2097W
02E2059W
02E2168W
02E2057W
02E2188W
02E2029W
02E2062W
02E2098W
02E2092W
02E2120W
02E2089W
02E2172W
02E2119W
02E2171W
02E2179W
02E2178W
02E2177W
02E2180W
02E2173W
02E2175W
02E2174W
02E2176W
02E2181W
02E2186W
02E2183W
02E2185W
02E2182W
02E2184W






























Študijný predmet
Predškolská telesná výchova
Slovenský jazyk I
Spev a hlasová výchova 1
Teória hudby
Výtvarná príprava
Základy geometrie 1
Základy pedagogiky
Didaktika materskej školy
Matematické predstavy
Pohybové hry
Predškolská pedagogika
Rozvíjanie prírodovedného vzdelávania s didaktikou B
Slovenský jazyk II
Spev a hlasová výchova 2
Teória výchovy a vzdelávania
Základy psychológie
Aktuálne trendy v sociálno-edukačnej práci s
rómskymi žiakmi
Bio-psycho-sociálno-morálny vývin detí a mládeže
Didaktika výtvarnej výchovy 1b
Hra na nástroji 1b
Koncepcie a programy v MŠ 1
Počiatočná gramotnosť
Slovenský jazyk III
Úvodná náčuvová/hospitačná prax 1
Didaktika hudobnej výchovy 1B
Hra a metodika rozvoja hry
Hra na nástroji 2b
Literatúra pre deti
Metodológia edukačných vied
Pedagogika voľného času
Priebežná prax 1 MŠ
Špeciálna pedagogika
Úvodná náčuvová (hospitačná) prax 2 ŠK
Didaktika mimoškolských činností
Didaktika telesnej výchovy
Dramatická výchova
Koncepcie a programy v MŠ 2
Pedagogická komunikácia
Priebežná prax 2
Seminár k bakalárskej práci 1
Súvislá prax 1
Biológia dieťaťa a dorastu
Regionálna výchova
Seminár k bakalárskej práci 2
Súvislá prax 2
Teológia 20. storočia
Vypracovanie bakalárskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
0/1
1/1
1/2
1/1
2/2
1/1
1/2
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
2/0
2/0
3
2
1
2
3
3
8
3
3
1
2
3
2
1
4
4
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPGPS
KPGPS
3
0/2
2
KPEPSZS
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
3/1
1/1
0/1
2/0
1/0
1/1
0/2
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
2/0
0/2
2/0
0/2
1/2
1/1
1/2
2/0
1/1
0/1
0/1
0/3
1/0
2/0
0/1
0/3
1/0
0/1
8
2
1
3
2
2
1
3
3
1
3
4
4
2
4
1
3
3
3
5
2
2
2
5
1
3
2
5
4
10
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠP
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠPPMP
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠPPMP
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KLP
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KKPT
KPEPSZS
73
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02E2079Y
02E2081Y
02E2080Y
02E2083Y
02E2082Y
02E2068Y
02E2085Y
x
x
x
x


x
02E2197Y
x
02E2084Y
02E2055Y
02E2189Y
02E2069Y
02E2190Y
02E2174Y
02E2173Y
02E2186Y
02E2191Y
02E2192Y
02E2187Y
02E2193Y
02E2188Y
x

x

x
x
x


x
x
x
x
Študijný predmet
Filozofia výchovy
Literatúra s rómskou tématikou
Úvod do romológie
Dejiny Rómov
Logika a množiny
Prosociálna výchova
Filozofia rómskeho etnika
Intervenčné stratégie a vybrané vzdelávacie programy
pre prácu s rómskymi deťmi
Psychológia rómskeho etnika
Slovenský jazyk IV
Multikulturálne prístupy k Rómom u nás a vo svete
Organizácia a riadenie školstva
Problémy socializácie rómskeho etnika
Špecifiká práce s rómskou mládežou
Základy rómskeho jazyka
Alternatívne školstvo
Didaktika technickej výchovy
Obraz Rómov v rómskych médiách
Rómsky folklór a tradície
Sociálna politika vo vzťahu k Rómom
Verejná správa a školstvo
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
1/2
1/0
0/1
1/1
2
2
3
5
2
2
4
KPGPS
KPEPSZS
KPEPSZS
KLP
KPEPSZS
KSC
KPEPSZS
3
0/1
2
KPEPSZS
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
1/1
1/0
1/1
2/0
0/1
0/1
1/2
0/1
1/0
0/1
1/1
1/1
2/0
3
2
5
2
3
3
6
1
2
2
3
3
1
KSC
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠP
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/1
0/2
3
2
3
KSC
KPEPSZS
KPEPSZS
1/1
3
KPEPSZS
Výberové predmety
Kód predmetu

Študijný predmet
02E2118X
02E2119X
02E2121X

x

02E2122X

Výcvik sociálno-komunikačných zručností 1
Výcvik sociálno-komunikačných zručností 2
Rómska literatúra
Intervenčné stratégie a vybrané vzdelávacie programy
pre prácu s rómskymi deťmi
74
Odporúčaný
semester
1
2
3
6
Bakalársky študijný program:
MANAŽMENT
Garant: prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02N3085W
02N3086W
02N3088W
02N3084W
02N3087W
02N3091W
02N3092W
02N3089W
02N3090W
02N3093W
02N2036W
02N2051W
02N2046W
02N3068W
02N3074W
02N3073W
02N2025W
01N2059W
02N3069W
02N2115W
02N3098W
02N3077W
02N2111W
02N3036W
02N2005W
02N3099W
02N2078W
Študijný predmet


























Financie a mena
Informatika 1
Matematika 1
Mikroekonómia
Sociológia
Makroekonómia
Manažment
Matematika 2
Podniková ekonomika
Základy práva
Marketing
Národohospodárstvo
Obchodné právo
Štatistika
Účtovníctvo
Ekonomická štatistika
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Odborná prax 1
Podnikové financie
Podnikové informačné systémy
Malé a stredné podniky
Manažment ľudských zdrojov
Operačný manažment
Projektovanie
Finančno-ekonomická analýza
Manažérsky seminár
Podnikové plánovanie
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/1
2/2
2/2
3/1
2/1
2/1
2/2
2/2
2/1
1/1
2/2
3/1
1/1
2/1
2/2
2/1
2/1
1/0
2/2
2/1
2/1
3/1
3/1
2/1
2/1
2/0
2/2
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
4
5
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
Za odbornú prax 1(Bc. program) a odbornú prax 2 (Mgr. program) sa udeľujú 2 kredity. Kontrola
a overenie vedomostí formou vyhodnotenia správy odbornej praxi. Hodiny sú záťažou študenta
v dohodnutej organizácii/podniku. Jedná sa o minimálne 3-dňový študijný pobyt v podniku, čo
zodpovedá alikvotnej týždennej záťaži (0/2). V rozvrhu sa plánuje po 2 h v 1. a 11. týždni. Prvé aj
druhé zamestnanie je spoločné pre celý ročník – vydanie pokynov na odbornú prax
a vypracovanie správy z odbornej praxe. Druhé zamestnanie spoločné pre celý ročník v závere
semestra – odovzdanie správ z odbornej praxe, kontrola splnenia úloh a priznanie kreditov za
predmet.
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02N3084Y
02N3083Y
02N3082Y
02N3085Y
02N3081Y
02N2038Y
02N2043Y
02N3075Y
02N2044Y
02N3087Y
02N3086Y
02N3111Y
02N2050Y
Študijný predmet













Filozofia 1
Logika
Psychológia
Filozofia 2
Informatika 2
Aplikácie informačných technológií
Operačná analýza 1
Metódy vedeckej práce
Operačná analýza 2
Kalkulácie a rozpočty
Počítačové siete
Controlling
Databázové systémy
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
V 3. - 5. semestri si študenti povinne vyberú minimálne jeden cudzí jazyk (nemecký alebo
francúzsky). Ďalej si z ponuky povinne voliteľných predmetov povinne vyberajú: v 1. semestri –
minimálne 1 predmet, v 2. semestri – minimálne 1 predmet, v 3. semestri – minimálne 2
predmety, v 4. semestri - minimálne 2 predmety, v 5. semestri – minimálne 2 predmety a v 6.
semestri - minimálne 2 predmety.
75
Výberové predmety
Kód
predmetu
02N3088X
02N3089X
02N3090X
02N3091X
02N3099X
02N2112X
02N2116X
02N2115X
02N3103X
02N3100X
02N3101X
02N3102X
Študijný predmet
Hospodárske dejiny
Protokol spoločenského správania
Bankovníctvo
Etika v podnikaní
Finančná matematika 1
Hospodárska geografia
Finančná matematika 2
Rétorika
Kvantitatívny manažment
Poisťovníctvo
Politológia
Základy ekológie a environmentalistiky












Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
*
Študent si vyberá jeden jazyk ako povinný.
V piatom a šiestom semestri si študent povinne vyberie min. dva predmety z povinne voliteľných
predmetov.
V prvom až štvrtom semestri si študent povinne vyberie min. jeden voliteľný predmet a v piatom semestri
si povinne vyberie jednu cudzojazyčnú manažérsku komunikáciu.
VŠEOBECNÝ ZÁKLAD
Povinne predmety
Kód
predmetu
02Z4016W
02N2048W
02Z4017W
02Z4019W
01Z0720W
02N2114W
01Z0721W
02Z2108W
02N2110W
02N3100W
02N3102W
01Z1727W
02Z3082W
02N3101W
Študijný predmet
Fakultný seminár 1
Sociálna náuka cirkvi 1
Fakultný seminár 2
Sústredenie zo spirituality 1
Vybrané kapitoly z teológie 1
Fakultný seminár 3
Vybrané kapitoly z teológie 2
Fakultný seminár 4
Sociálna náuka Cirkvi 2
Fakultný seminár 5
Seminár k bakalárskej práci
Sústredenie zo spirituality 2
Bakalárska práca
Fakultný seminár 6














Odporúčaný
semester
1
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
1/1
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/1
0/1
2/0
0/1
0/2
0/1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
10
1
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
02N3094Y
02N3096Y
02N3095Y
02N3097Y
02N3101Y
02N3099Y
02N3100Y
02N3098Y
02N3102Y
02N3104Y
02N3103Y
02N3105Y
02N3106Y
02N3108Y
02N3107Y
02N3109Y
02N3088Y
02N3090Y
02N3089Y
02N3092Y
02N3091Y
02N3093Y
*
**
***
****
*****
76
Študijný predmet

x



x



x



x



x

x

x
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Cudzí jazyk 1 - AJ*
Cudzí jazyk 1 - FJ*
Cudzí jazyk 1 - NJ*
Cudzí jazyk 1 - RJ*
Cudzí jazyk 2 - AJ**
Cudzí jazyk 2 - FJ**
Cudzí jazyk 2 - NJ**
Cudzí jazyk 2 - RJ**
Cudzí jazyk 3 - AJ***
Cudzí jazyk 3 - FJ***
Cudzí jazyk 3 - NJ***
Cudzí jazyk 3 - RJ***
Cudzí jazyk 4 - AJ****
Cudzí jazyk 4 - FJ****
Cudzí jazyk 4 - NJ****
Cudzí jazyk 4 - RJ****
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - AJ*****
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - FJ*****
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - NJ*****
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - PJ*****
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - RJ*****
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - UJ*****
si
si
si
si
si
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
povinne zapisuje jeden cudzí jazyk.
povinne zapisuje ten istý jazyk ako v 1. semestri.
povinne vyberá iný cudzí jazyk ako v prvom roku štúdiu.
povinne zapisuje cudzí jazyk ako v treťom semestri.
vyberá jeden jazyk ako povinný.
Bakalársky študijný program:
SOCIÁLNA PRÁCA
Garant: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02S3024W
02S3027W
02S3025W
02S3021W
02S3072W
02S3028W
02S3071W
02S3029W
02S3022W
02S3035W
02S3044W
02S3038W
02S3037W
02S3045W
02S3041W
02S3069W
02S3046W
02S3068W
02S3054W
02S3061W
02S3056W
02S3067W
02S2100W
02S3055W
02S3050W
Študijný predmet
Katolícka sociálna náuka
Sociálna politika 1
Sociológia 1
Teória SP 1
Základy práva 1 - 2
Odborná prax 1
Psychológia 1 - 2
Teória SP 2
Filozofia a etika 1
Odborná prax 2
Psychológia 3
Teória SP 3
Základy pedagogiky
Metódy SP 2
Odborná prax 3
Sociálna patológia 1 - 2
Sociálna politika 2
Základy práva 3 - 4
Cieľové skupiny SP 1
Cieľové skupiny SP 2
Metódy SP 5
Sociálna patológia 3
Biológia dieťaťa a dorastu
Metódy SP 4
Odborná prax 4

























Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
3/1
3/0
3/0
0/4
2/0
2/1
3/0
0/4
3/0
4/0
2/0
2/0
0/4
3/1
2/0
2/0
4/1
2/1
3/1
2/0
1/0
0/4
0/4
2
5
5
6
4
6
4
6
5
6
5
6
5
4
6
5
4
3
6
4
5
3
2
7
6
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
4
4
1/1
0/2
2/0
2/0
0/2
1/1
0/2
0/2
2/0
2/0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02S2009Y
02S3012Y
02S3031Y
02S3011Y
02S3015Y
02S3018Y
02S3016Y
02S3025Y
02S3006Y
02S3010Y
02S3007Y
02S3024Y
Biológia
Psychológia 4
Odporúčaný
semester
1
2
Filozofia a etika 2
Metodológia SP 3*
Sociológia 3
Cieľové skupiny SP 5
Metódy SP 6
Sociológia 4
Základy ekonomiky
Základy štatistiky*
Cieľové skupiny SP 3
Cieľové skupiny SP 9
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
Študijný predmet












KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
Výberové predmety
Kód
predmetu
02S3012X
02S3025X
02S3016X
02S3015X
02S3017X
02S3028X
02S2015X
02S3026X
02S3018X
*
Študijný predmet






x


Posunková reč
Financie a účtovníctvo v sociálnej sfére
Seminár zo sociálnej práce v anglickom jazyku
Sociálne otázky HIV/AIDS
Arteterapia
Metodológia SP 2
Sakrálne umenie
Administratíva v SP
Sociálna politika 3*
Odporúčaný
semester
1
2
3
3
4
4
4
5
5
Otvára sa pre študentov v Ružomberku.
V každom semestri si študent vyberá 1 povinne voliteľný a 1 voliteľný predmet, v 6. semestri si
vyberá len 1 povinne voliteľný, žiadny voliteľný predmet.
77
VŠEOBECNÝ ZÁKLAD
Povinné predmety
Kód
predmetu
02Z2098W
02Z2045W
02Z1005W
02Z3067W
02Z3085W
02Z4009W
02Z2109W
02Z1017W
02Z1016W
02Z2110W
02Z1022W
02Z2111W
02S2093W
02Z2112W
02S3065W
Študijný predmet















Fakultný seminár 1
Sústredenie zo spirituality 1
Vybrané kapitoly z teológie 1
Fakultný seminár 2 SP
Informačno-komunikačné technológie vo vzdelávaní SP
Vybrané kapitoly z teológie 2
Fakultný seminár 3 SP
Sústredenie zo spirituality 2
Vybrané kapitoly z teológie 3
Fakultný seminár 4 SP
Vybrané kapitoly z teológie 4
Fakultný seminár 5 SP
Seminár k bakalárskej práci
Fakultný seminár 6 SP
Vypracovanie bakalárskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
1/0
1/0
0/2
1/0
1/0
0/2
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
0/1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
10
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02Z1002Y
02Z2083Y
02Z2084Y
02Z2109Y
02Z2110Y
02Z2111Y
02S2021Y
02S2022Y
02S2023Y
02Z2112Y
02Z2113Y
02Z2114Y
Študijný predmet












Cudzí jazyk 1 (anglický)
Cudzí jazyk 1 (nemecký)
Cudzí jazyk 1 (ruský)
Cudzí jazyk 2 (anglický)
Cudzí jazyk 2 (nemecký)
Cudzí jazyk 2 (ruský)
Cudzí jazyk 3 (angličtina)
Cudzí jazyk 3 (nemecký)
Cudzí jazyk 3 (ruský)
Cudzí jazyk 4 (anglický)
Cudzí jazyk 4 (nemecký)
Cudzí jazyk 4 (ruský)
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
Voliteľné predmety
Kód
predmetu
02Z2107X
02S3009X
02Z2109X
02S3011X
78
Študijný predmet




Telesná
Telesná
Telesná
Telesná
výchova
výchova
výchova
výchova
1
2
3
4
Odporúčaný
semester
1
2
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
KTVS
KTVS
KTVS
KTVS
Bakalársky študijný program:
LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA
Garant: doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 35 - 37).
Povinné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
02L3019W

02L3005W

02L3009W

02L3008W
02L3007W
02L3006W
02L3010W




02L3017W

02L3015W
02L3014W
02L3016W
02L3018W
02L3013W
02L3012W
01Z1726W
02L3011W








02L3027W

02L3023W
02L3028W
02L3022W
02L3024W
02L3021W
02L3026W






02L3025W

02L3020W
02L3034W
02L3029W
02L3036W
02L3031W
02L3032W
02L3035W







02L3033W

02T1038W
02L3030W
02L3040W
02L3041W
02L3039W
02L3037W
02L3042W
02L3046W
02L3044W
02L3047W
02L3045W











Exkurzia a prax v špeciálnych, sociálnych a
zdravotníckych zariadeniach 1
Filozofická propedeutika
Rodinný systém, starostlivosť, výchova a poradenstvo v
rodine 1
Sociológia, sociológia výchovy
Úvod do psychológie, psychologická propedeutika
Všeobecná pedagogika
Základy liečebnej pedagogiky 1
Exkurzia a prax v špeciálnych, sociálnych a
zdravotníckych zariadeniach 2
Komunikácia a konfliktné situácie
Ontogenetická psychológia
Psychiatria a pedopsychiatria 1
Ročníková práca 1
Sociálna patológia
Sociálna práca, právo a politika
Sústredenie zo spirituality 1
Zdravie a jeho poruchy
Exkurzia a prax v špeciálnych, sociálnych a
zdravotníckych zariadeniach 3
Kazuistický seminár
Krízová intervencia PTSP, CAN
Liečebnopedagogická diagnostika
Poruchy učenia a správania
Psychológia osobnosti
Sociálna psychológia
Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva pre LP (neurológia,
psychiatria, gerontológia)
Základy liečebnej pedagogiky 2
Biblioterapia 1
Metodológia výskumu
Pedagogická psychológia
Prax k výskumnému projektu
Psychiatria a pedopsychiatria 2 (psychoterapia)
Psychosociálna rehabilitácia
Rodinný systém, starostlivosť, výchova a poradenstvo v
rodine 2
Sústredenie zo spirituality 2
Výskumný projekt
Činnostná terapia, pracovná terapia
Edukačný proces a eduk. program v LP
Manažment v liečebnej pedagogike
Proseminár z liečebnej pedagogiky
Ročníková práca 2
Seminár k bakalárskej práci
Súvislá liečebnopedagogická prax 1
Bakalárska práca
Súvislá liečebnopedagogická prax 2
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1
0/2
4
KLP
1
1/0
1
KLP
1
2/0
4
KLP
1
1
1
1
2/0
2/0
2/0
2/0
3
3
2
4
KLP
KLP
KLP
KLP
2
0/2
4
KLP
2
2
2
2
2
2
2
2
2/2
2/1
2/0
0/1
2/0
2/0
1/0
2/0
2
2
2
2
2
2
1
2
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
3
0/4
5
KLP
3
3
3
3
3
3
2/0
0/2
2/0
2/2
2/0
2/0
2
2
2
3
2
2
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
3
2/2
2
KLP
3
4
4
4
4
4
4
2/0
0/2
2/0
1/0
0/2
2/2
0/2
2
2
2
1
5
2
2
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
4
2/0
2
KLP
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
1/0
0/2
0/2
1/0
2/0
0/2
0/2
2/0
0/3
0/1
0/6
1
2
1
1
1
1
2
8
10
10
13
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
79
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02L3007Y
02L3005Y
02L3006Y
02L3047Y
02L3051Y
02L3059Y
02L3013Y
02L3012Y
02L3048Y
02L3052Y
02L3060Y
02L3009Y
02L3014Y
02L3010Y
02L3015Y
02L3049Y
02L3053Y
02L3061Y
02L3016Y



















02L3017Y

02L3018Y

02L3050Y
02L3054Y
02L3062Y
02L3019Y
02L3045Y
02L3020Y
02L3044Y
02L3058Y
02L3046Y
02L3055Y
02L3057Y
02L3056Y






x

x


x
Študijný predmet
Bazálna a senzomotorická stimulácia**
Biologické základy vývinu a správania
Hra vo výchove, terapia hrou
Odborný cudzí jazyk 1 (anglický)*
Odborný cudzí jazyk 1 (nemecký)*
Odborný cudzí jazyk 1 (ruský)*
Dramatoterapia 1
Montessoriovej pedagogika a liečebná pedagogika
Odborný cudzí jazyk 2 (anglický)*
Odborný cudzí jazyk 2 (nemecký)*
Odborný cudzí jazyk 2 (ruský)*
Patopsychológia
Pedagogika mentálne postihnutých
Sociálna pedagogika
Hudba vo výchove a muzikoterapia 1
Odborný cudzí jazyk 3 (anglický)*
Odborný cudzí jazyk 3 (nemecký)*
Odborný cudzí jazyk 3 (ruský)*
Sociálno - psychologický výcvik
Liečebnopedagogická starostlivosť o viacnásobne
postihnutých
Narušené komunikačné schopnosti, komunikačné
bariéry
Odborný cudzí jazyk 4 (anglický)
Odborný cudzí jazyk 4 (nemecký)
Odborný cudzí jazyk 4 (ruský)
Sociálna a pracovná integrácia
Ergoterapia
Psychohygiena
Výtvarné umenie vo výchove a arteterapia 1
Biblioterapia 2**
Dramatoterapia 2
Ergoterapia 2**
Hudba vo výchove a muzikoterapia 2**
Výtvarné umenie vo výchove a arteterapia 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
4
0/2
2
KLP
4
1/2
2
KLP
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
0/2
0/2
0/2
0/2
1/2
2/0
1/2
0/2
2/2
0/2
0/2
0/2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
0/2
2/0
2/0
0/2
0/2
0/2
1
1
1
1
1
1
1
1
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
Výberové predmety
Kód predmetu
02L3006X
02L3005X
02L3007X
02L3008X
02L3010X
02L3009X
02L3011X
02L3012X
*
**
80
Študijný predmet



x



x
Európske trendy v starostlivosti
Teória a prax výchovy
Liečebná TV
Psychomotorika vo výchove a psychomotorická terapia
Podporný program, sprevádzanie, asistencia
Špeciálne programy pre deti s autizmom
Intervencia pri domácom násilí
Rehabilitačné plávanie
Študent si povinne zapisuje jeden cudzí jazyk.
Povinne si zapisujú všetci študenti.
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
Magisterský študijný program:
SOCIÁLNO-VEDNÝ A PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ ZÁKLAD
Garant: prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti KU)
02Z3019W
02Z3022W
02Z3000W
02Z3020W
02Z3018W
02Z3021W






02P3002W

02P3003W
02P3000W
02P3001W



Fakultný seminár 1m
Sústredenie zo spirituality 1m
Vybrané kapitoly z teológie 1m
Fakultný seminár 2m
Vybrané kapitoly z teológie 2m
Fakultný seminár 3m
1
1
1
2
2
3
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1
1
1
1
1
1
KKPT
KKPT
Prísl.kat.
KKPT
Prísl.kat.
Prísl.kat.
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
Metodológia pedagogického výskumu a pedagogická
diagnostika
Pedagogická psychológia
Seminár k diplomovej práci
Vypracovanie diplomovej práce
2/2
2
1
Prísl.kat.
1/1
0/3
0/1
2
5
20
1
3
4
Prísl.kat.
Prísl.kat.
Prísl.kat.
Odporúčan
ý semester
P/C
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti KU)
02P3010Y

Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní 1m
4
1/0
1
KI
Výberové predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti KU)
02T3026X
02Z3003X
02T3022X
02Z3004X
02T3026X
02Q1000X
02Z2117X
02T3022X




x


x
02P3001X
02P3004X
02P3000X
02P3002X
02P3005X
02P3001X
02P3004X
02P3000X
02P3002X
02P3005X










Bioetika
Telesná výchova 1m
Judaizmus
Telesná výchova 2m
Bioetika
Erasmus zahraničná pracovná stáž
Telesná výchova 3m
Judaizmus
1
1
2
2
3
3
3
4
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
1/0
0/1
1/0
2
2
1
2
2
20
2
1
KTVS
KKPT
KTVS
KKPT
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
Edukácia rómskych žiakov
Filozofia kultúry
Kooperatívne učenie
Hodnotenie v školskej praxi
Poruchy psychického vývinu detí a mládeže
Edukácia rómskych žiakov
Filozofia kultúry
Kooperatívne učenie
Hodnotenie v školskej praxi
Poruchy psychického vývinu detí a mládeže
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
81
Magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu BIOLÓGIA v kombinácii
Garant: doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 81).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02B3004W
02B3001W
02B3021W
02B3000W
02B3007W
02B3010W
02B3003W
02B3016W
02B3008W
02B3006W
02B3020W
02B3009W
02B3012W
02B3017W
02B3011W
02B3005W
Študijný predmet
















Didaktika biológie 1
Fyziológia, ontogenéza rastlín
Genetika
Priebežná pedagogická prax 1
Biogeografia*
Didaktika biológie 2
Fyziológia, ontogenéza živočíchov
Priebežná pedagogická prax 2
Terénne cvičenia z kurzu ekológie
Základy prírodného prostredia
Didaktika biológie 3
Ekológia človeka
Evolučná biológia
Súvislá pedagogická prax
Toxikológia*
Všeobecná ekológia
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2/1
2/0
0/1
2/0
1/1
2/1
0/1
0/2
2/1
1/1
2/0
2/0
0/1
1/1
2/0
2
4
4
1
4
2
4
1
2
4
2
3
2
2
2
3
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/1
1/1
0/2
2/0
2/0
2/0
0/1
1/1
0/2
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02B3003Y
02B3011Y
02B3025Y
02B3027Y
02B3019Y
02B3004Y
02B3000Y
02B3026Y
02B3024Y
02B3010Y
02B3017Y
02B3020Y
02B3022Y
02B3013Y
02B3021Y
02B3028Y
02B3030Y
02B3029Y
02B3016Y
*
**
82
Študijný predmet

x
x









x






Bioklimatológia**
Ekológia rastlín
Príklady z vybraných oblastí genetiky
Environmentálna výchova
Liečivé rastliny
Prevencia civilizačných chorôb
Školské pokusy v biológii
Úvod do ekológie krajiny
Úvod do všeobecnej farmakológie
Alpínske ekosystémy
Environmentálna chémia**
Metodológia ekologického výskumu
Mikrobiológia
Vybrané kapitoly z endokrinológie
Vývoj živých systémov v geologických dobách
Zdravý životný štýl
Získavanie a využívanie zdrojov a darov zeme
Informačné a komunikačné technológie v biológii
Základy štatistiky pre biológov
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
Študenti kombinácie biológia - geografia si predmet nezapisujú.
Študenti v kombinácii biológia - chémia si predmet nezapisujú.
Magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu GEOGRAFIA v kombinácii
Garant: doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 81).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02G3007W
02G3001W
02G3000W
02G3003W
02G3020W
02G3008W
02G3014W
02G3021W
02G3004W
02G3018W
02G3010W
02G3022W
02G3009W
02G3013W
02G3012W
Študijný predmet
Didaktika geografie 1
Geoekológia a environmentalistika
Priebežná pedagogická prax 1
Regionálna geografia Slovenska 1
Terénny kurz z regionálnej geografie
Didaktika geografie 2
Priebežná pedagogická prax 2
Regionálna geografia kontinentov 1
Regionálna geografia Slovenska 2
Didaktika geografie 3 (e-lerning)
Paleogeografia
Regionálna geografia kontinentov 2
Regionálny rozvoj
Súvislá pedagogická prax
Geografia miestneho regiónu















Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
0/1
2/1
0/3
0/2
0/1
0/2
1/2
0/2
1/1
0/2
1/1
0/2
0/1
2
3
1
4
3
2
1
3
4
2
3
2
3
2
2
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
2
2
2
2
2
2
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02G3017Y
02G3014Y
02G3018Y
02G3004Y
02G3012Y
02G3013Y
Študijný predmet



x


Geografia biblických krajín
Využitie multimédií v geografickom vzdelávaní
Regionálna výchova
Tematická kartografia
Environmentálne problémy strednej Európy
Geografia svetového oceánu
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
4
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3 semester – aspoň 2
premety, 4. semester – aspoň 1 predmet.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02G3000X
02G3001X
02G3002X
*
**
Študijný predmet



Geografické informačné systémy
Terénne cvičenia z geografie Slovenska 1*
Terénne cvičenia z geografie Slovenska 2**
Odporúčaný
semester
1
2
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/2
0/2
1
1
1
KGE
KGE
KGE
Povinne si zapisujú študenti, ktorí si zapísali predmet regionálna geografia Slovenska 1.
Povinne si zapisujú študenti, ktorí si zapísali predmet regionálna geografia Slovenska 2.
83
Jednoodborový magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA (jednoodbor)
(počítačové siete a webový dizajn)
Garant: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 81).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02I7000W
02I7001W
02I7002W
02I7003W
02I7005W
02I7004W
02I7006W
02I7007W
02I7008W
02I7009W
02I7010W
02I7011W
02I7014W
02I7017W
02I7015W
02I7016W
02I7019W
02I7018W
Študijný predmet
Architektúry počítačových systémov
Didaktika informatiky 1
Modelovanie a simulácia
Numerické metódy
Pedagogický softvér
Priebežná pedagogická prax 1
Didaktika informatiky 2
Informačné a komunikačné systémy 1
Jazyky a kompilátory
Počítačová grafika
Priebežná pedagogická prax 2
Didaktika informatiky 3
Informačné a komunikačné systémy 2
Seminár k magisterskej práci
Súvislá pedagogická prax
Umelá inteligencia a neurónové siete 1
Magisterská práca
Umelá inteligencia a neurónové siete 2












x
x
x
x
x
x
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/2
2/2
2/2
0/2
0/1
2/2
4/0
2/2
2/2
0/2
2/2
4/4
0/6
0/4
4/0
0/1
4/2
4
4
6
2
4
2
4
6
4
6
2
4
6
5
4
6
20
6
KI
KI
KI
KM
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
1/1
0/2
0/2
2/2
2
4
4
4
4
KI
KI
KI
KI
KI
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02I7001Y
02I7002Y
02I7003Y
02I7004Y
02I7005Y
Študijný predmet



x
x
Geografické informačné systémy
Webový dizajn 5
Projektovanie špeciálnych informačných systémov
Projektovanie špeciálnych informačných systémov 1
Programovanie 5
Odporúčaný
semester
1
1
2
3
4
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3 semester – aspoň 2
premety, 4. semester – aspoň 1 predmet.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02I3001X
02I3002X
84
Študijný predmet

X
Logika a teória množín
Bezpečnosť v informačných systémoch
Odporúčaný
semester
2
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/1
1/0
2
1
KM
KI
Magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA v kombinácii
Garant: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 81).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02I3014W
02I3015W
02I3013W
02I3012W
02I3011W
02I3002W
02I3017W
02I3006W
02I3016W
02I3007W
02I3021W
02I3018W
02I3008W
02I3019W
02I3020W
Študijný predmet
Architektúry počítačových systémov
Didaktika informatiky 1
Modelovanie a simulácia
Numerické metódy
Priebežná pedagogická prax 1
Didaktika informatiky 2
Informačné a komunikačné systémy 1
Jazyky a kompilátory
Počítačová grafika
Priebežná pedagogická prax 2
Didaktika informatiky 3
Informačné a komunikačné systémy 2
Súvislá pedagogická prax
Umelá inteligencia a neurónové siete 1
Umelá inteligencia a neurónové siete 2















Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
2/0
1/1
1/1
0/1
1/1
2/2
0/2
2/0
2/1
3
2
3
2
1
2
3
2
3
1
2
3
2
3
3
KI
KI
KI
KM
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
2
2
2
2
2
KI
KI
KI
KI
KI
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02I3002Y
02I3009Y
02I3006Y
02I3007Y
02I3008Y
Študijný predmet



X

Geografické informačné systémy
Pedagogický softvér
Projektovanie špeciálnych informačných systémov 1
Projektovanie špeciálnych informačných systémov 2
Programovanie 5
Odporúčaný
semester
1
1
2
3
4
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3 semester – aspoň 2
premety, 4. semester – aspoň 1 predmet.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02I3001X
02I3002X
Študijný predmet

X
Logika a teória množín
Bezpečnosť v informačných systémoch
Odporúčaný
semester
2
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/1
1/0
2
1
KM
KI
85
Magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu MATEMATIKA v kombinácii
Garant: doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 81).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02M3009W
02M3012W
02M3008W
02M3013W
02M3011W
02M3010W
02M3015W
02M3016W
02M3006W
02M3017W
02M3014W
02M3018W
02M3019W
02M3001W
02M3003W
02M3007W
02M3021W
Študijný predmet

















Didaktika matematiky 1
Numerická matematika
Priebežná pedagogická prax 1
Seminár z didaktiky matematiky 1
Teória grafov
Didaktika matematiky 2
Matematické štruktúry
Pedagogický softvér
Priebežná pedagogická prax 2
Seminár z didaktiky matematiky 2
Syntetická geometria 1
Aritmetika a teória čísel
Didaktika matematiky 3
História matematiky
Metódy riešenia matematických úloh
Súvislá pedagogická prax
Aplikácie matematickej analýzy
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2/2
0/1
0/2
2/0
1/1
2/0
0/2
0/1
0/1
2/1
2/1
1/1
2/1
0/2
0/2
2/1
2
4
1
2
2
2
2
2
1
1
3
3
2
3
2
2
3
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/2
0/2
1/1
2/0
2/0
2/0
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02M3006Y
02M3007Y
02M3008Y
02M3009Y
02M3011Y
02M3010Y
02M3002Y
02M3013Y
Študijný predmet

x
x




x
Algebraické štruktúry
Seminár z matematiky 1
Seminár z matematiky 2
Syntetická geometria 2
Vybrané kapitoly z algebry a geometrie
Vybrané kapitoly zo základov matematiky
Rekreačná matematika
Repetitórium z matematiky
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3. semester – aspoň 1
premet, 4. semester – aspoň 1 predmet.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02M3004X
02M2010X
86
Študijný predmet


Matematika v nematematickom prostredí
Informačné a komunikačné systémy
Odporúčaný
semester
1
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
1
2
KM
KI
Magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA v kombinácii
Garant: Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 81) okrem predmetu vybrané kapitoly z teológie.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02T3038W
02T3017W
02T3012W
02T3037W
02T3039W
02T3040W
02T3043W
02T3018W
02T3016W
02T3013W
02T3024W
02T3046W
02T3042W
02T3019W
02T3050W
02T3051W
02T3053W
02T3000W
02T3054W
02T3029W
02T3047W
02T3036W
Študijný predmet






















Biblická teológia 6
Didaktika náboženskej výchovy 1
Morálna teológia 3
Priebežná pedagogická prax 1
Systematická teológia 5
Systematická teológia 6
Biblická teológia 7
Didaktika náboženskej výchovy 2
Kanonické právo 2
Morálna teológia 4
Priebežná pedagogická prax 2
Systematická teológia 7
Systematická teológia 8
Didaktika náboženskej výchovy 3
Kanonické právo 3
Katechetika 3
Liturgika 2
Pastorálna teológia 2
Sociálna náuka cirkvi
Súvislá pedagogická prax
Katechetika 4
Spirituálna teológia 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/2
2/0
0/1
1/0
1/0
1/0
0/2
1/0
1/0
0/1
2/0
2/0
0/2
1/0
2/0
1/0
1/0
1/0
0/2
2/0
2/0
2
2
3
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
3
1
2
1
2
3
3
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
1
1
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02T3019Y
02T3000Y
02T3027Y
02T3028Y
02T3020Y
02T3026Y
02T3025Y
02T3010Y
Študijný predmet

x
x

x


x
Judaizmus
Služby laikov v cirkvi
Bioetika
Byzantská liturgia
Ekumenizmus
Teológia kresťanskej lásky
Biblická exegéza
Liturgický spev
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3 semester – aspoň 2
premety, 4. semester – aspoň 1 predmet.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02T3030X
02T3034X
02T3008X
02T3031X
02T3035X
02T3018X
02T3032X
02T3005X
02T3023X
02T3033X
Študijný predmet
x

x
x

x

x


Biblická gréčtina 1*
Biblická hebrejčina 1*
Latinský jazyk 1*
Biblická gréčtina 2*
Biblická hebrejčina 2*
Latinský jazyk 2*
Biblická gréčtina 3*
Biblický apoštolát
Misiológia
Biblická gréčtina 4*
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
*
Predmet sa otvára iba pre študentov denného štúdia.
Študenti počas štúdia povinne absolvujú minimálne tri povinne voliteľné predmety.
87
Magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA (jednoodbor)
Garant: Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 81) okrem predmetu vybrané kapitoly z teológie.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02T7000W
02T7025W
02T7036W
02T7002W
02T7026W
02T7001W
02T7003W
02T7007W
02T7027W
02T7032W
02T7037W
02T7010W
02T7033W
02T7028W
02T7008W
02T7009W
02T7030W
02T7011W
02T7038W
02T7018W
02T7029W
02T7016W
02T7021W
02T7034W
02T7022W
02T7035W
Študijný predmet
















x









Biblická teológia 6
Didaktika náboženskej výchovy 1
Metodika náboženskej výchovy 1
Morálna teológia 3
Priebežná prax 1
Systematická teológia 5
Systematická teológia 6
Biblická teológia 7
Didaktika náboženskej výchovy 2
Liturgika 3
Metodika náboženskej výchovy 2
Morálna teológia 4
Pastorálna teológia 3
Priebežná prax 2
Systematická teológia 7
Systematická teológia 8
Biblická exegéza
Kanonické právo 2
Metodika náboženskej výchovy 3
Sociálna náuka cirkvi
Súvislá prax
Kanonické právo 3
Katechetika 4
Liturgika 4
Spirituálna teológia 2
Teológia náboženstiev
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2/0
0/2
2/0
0/1
2/0
2/0
2/1
2/1
2/0
0/2
2/0
2/0
0/1
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
2/0
0/2
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
3
3
2
4
1
3
3
3
4
1
2
3
2
1
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
1
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
1/0
0/1
2
2
2
2
2
2
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02T7000Y
02T7001Y
02T7002Y
02T7008Y
02T7010Y
02T7009Y
02T7011Y
02T7006Y
Študijný predmet

X

x

x
x

Judaizmus
Služby laikov v cirkvi
Bioetika
Byzantská liturgia
Manželská a rodinná spiritualita
Sociológia náboženstva
Biblická katechéza
Liturgický spev
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
Výberové predmety
Kód
predmetu
02T7010X
02T7008X
02T7012X
02T7011X
02T7013X
02T7014X
02T7015X
Študijný predmet


x

x

x
Netradičné náboženské smery
Úvod do Islamu
Mládež a okultná vlna súčasnosti
Rodinná výchova
Teológia kresťanskej lásky
Rodinná katechéza
Biblická katechéza
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
2
3
4
Študent počas štúdia povinne absolvuje minimálne päť povinne voliteľných predmetov.
88
Magisterský študijný program:
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Garant: prof. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 81).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02E5002W
02E5004W
02E5032W
02E5033W
02E5016W
02E5003W
02E5000W
02E5006W
02E5009W
02E5005W
02E5007W
02E5034W
02E5008W
02E5028W
02E5029W
02E5013W
02E2104W
02E5027W
02E5014W
02E5053W
02E5018W
02E5019W
Študijný predmet






















Didaktika slovenského jazyka
Didaktika výtvarnej výchovy M
Literatúra pre deti a mládež
Metodológia empirického výskumu
Náčuvová (úvodná) prax
Rozvíjanie prírodného vzdelávania s didaktikou M
Teória a prax primárneho vzdelávania
Didaktika elementárnej matematiky
Didaktika informatickej výchovy v primárnom vzdelávaní
Didaktika literatúry pre deti a mládež
Didaktika telesnej výchovy
Priebežná prax 1
Primárne technické vzdelávanie
Didaktika elementárneho čítania a písania
Didaktika hudobnej výchovy 1 m
Dramatická výchova M
Priebežná prax 2
Sociálne aspekty detstva a výchovy
Sociálne reálie s didaktikou
Spolupráca rodiny a školy
Súvislá prax 1
Súvislá prax 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/2
2/2
1/0
1/1
0/2
2/2
2/2
3/2
2/1
1/1
2/2
0/1
1/1
1/1
2/2
1/2
0/1
1/1
2/1
2/1
0/1
0/3
5
5
2
2
1
4
6
5
4
5
5
2
3
3
4
3
2
3
3
3
5
5
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP, KTVS
KPEP
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/1
0/1
2/0
2
2
2
2
2
2
2
2
KPEP
KTVS
KPEP
KPEP
KPEP
KBE
KH
KPEP
2
2/0
2
KPEP
2
1/1
2
KPEP
2
2
3
0/2
0/1
0/1
2
2
2
KTVS
KPEP
KH
3
2/0
2
KPEP
4
0/1
2
KH
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
KTVS
KPEP
KTVS
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02E5001Y
02E5003Y
02E5004Y
02E5000Y
02E5005Y
02E5017Y
02E5008Y
02E5020Y








02E5019Y

02E5006Y

02E5022Y
02E5021Y
02E5011Y



02E5023Y

02E5013Y

Študijný predmet
Aritmetika*
Atletika a gymnastika
Kresba a maľba
Písmo, písanie a čítanie*
Základy informatickej výchovy v primárnom vzdelávaní*
Zoológia a botanika v primárnom vzdelávaní
Hra na nástroji 1m
Mediálna výchova v primárnom vzdelávaní*
Multikultúrna výchova a sociálny rozvoj v primárnom
vzdelávaní*
Pedagogika osôb s narušenou komunikačnou
schopnosťou*
Športové hry
Základy geometrie M*
Hra na nástroji 2m
Inovačné formy edukácie zamerané na duchovnú
formáciu*
Hudobno-pohybové hry
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
Výberové predmety
Kód
predmetu
02E5019X
02E5018X
02E5006X
02E5022X
02E5021X
02E5023X
02E5004X
*
**
Študijný predmet







Plávanie**
Pravopis v jednoduchej vete a súvetí**
Letný výcvikový kurz**
Slovenčina - komunikačne a zážitkovo**
Terénne vychádzky v primárnom vzdelávaní**
Didaktické hry v matematike**
Využitie multimédií v primárnom vzdelávaní**
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
2
3
3
Predmet si povinne zapisujú všetci študenti.
Predmet sa otvorí len, keď sa prihlási min. 15 študentov.
89
Magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÉ UMENIE v kombinácii
Garant: doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 81).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02V3058W
02V3071W
02V3072W
02V3073W
02V3074W
02V3049W
02V3055W
02V3052W
02V3051W
02V3056W
02V3075W
02V3064W
02V3062W
02V3060W
02V3059W
02V3065W
02V3063W
02V3066W
02V3067W
Študijný predmet



















Dejiny umenia 11
Didaktika výtvarnej výchovy 11
Plastické výtvarné disciplíny 11
Plošné výtvarné disciplíny 11
Priebežná pedagogická prax 11
Dejiny umenia 12
Didaktika výtvarnej výchovy 12
Plastické výtvarné disciplíny 12
Plošné výtvarné disciplíny 12
Priebežná pedagogická prax 12
Didaktika výtvarnej výchovy 13
Intermediálna tvorba 13
Maľba 13
Plastické výtvarné disciplíny 13
Plošné výtvarné disciplíny 13
Remeslo a dizajn 13
Socha 13
Súvislá pedagogická prax
Záverečná práca
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/2
0/2
0/2
0/1
2/0
2/2
0/2
0/2
0/1
2/2
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
2
2
3
3
1
2
2
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
20
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
2
2
2
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/3
1
KVU
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02V3018Y
02V3016Y
02V3017Y
Študijný predmet



Figurálne kreslenie 11
Figurálne kreslenie 12
Figurálne kreslenie 13
Odporúčaný
semester
1
2
3
Výberové predmety
Kód
predmetu
02V3038X
*
90
Študijný predmet

Mimoateliérové štúdium*
Odporúčaný
semester
1
Študenti povinne absolvujú raz počas magisterského štúdia.
Jednoodborový magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÉ UMENIE (jednoodbor)
Garant: doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 81).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02V7001W
02V7004W
02V7005W
02V7006W
02V7007W
02V7003W
02V7002W
02V7009W
02V7008W
02V7010W
02V7013W
02V7014W
02V7015W
02V7016W
02V7012W
02V7011W
02V7018W
02V7017W
02V7021W
02V7024W
02V7022W
02V7020W
02V7019W
02V7025W
02V7023W
02V7026W
02V7027W
Študijný predmet
Dejiny umenia 11
Didaktika výtvarnej výchovy 11
Figurálne kreslenie 11
Figurálne modelovanie 11
Maľba 11
Plastické výtvarné disciplíny 11
Plošné výtvarné disciplíny 11
Priebežná pedagogická prax 11
Socha 11
Dejiny umenia 12
Didaktika výtvarnej výchovy 12
Figurálne kreslenie 12
Figurálne modelovanie 12
Intermediálna tvorba 12
Plastické výtvarné disciplíny 12
Plošné výtvarné disciplíny 12
Priebežná pedagogická prax 12
Remeslo a dizajn 12
Didaktika výtvarnej výchovy 13
Intermediálna tvorba 13
Maľba 13
Plastické výtvarné disciplíny 13
Plošné výtvarné disciplíny 13
Remeslo a dizajn 13
Socha 13
Súvislá pedagogická prax 13
Záverečná práca



















Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/1
0/2
2/0
2/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/1
0/2
2/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/1
2
2
2
2
2
3
3
1
2
2
2
2
2
2
3
3
1
2
2
2
2
3
3
2
2
2
20
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
0/2
4
4
4
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
2
KVU
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02V7001Y
02V7002Y
02V7003Y
Študijný predmet



Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 11
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 12
Figurálne kreslenie 13
Odporúčaný
semester
1
2
3
Výberové predmety
Kód
predmetu
02V7001X
*
Študijný predmet

Mimoateliérové štúdium*
Odporúčaný
semester
1
Študenti povinne absolvujú raz počas magisterského štúdia.
91
Magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu HUDOBNÉ UMENIE v kombinácii
Garant: doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 81).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3011W
02H1054W
02H3008W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3016W
02H1055W
02H3013W
02H3019W
02H3054W
02H3020W
02H3017W
02H3018W
02H1056W
02H3021W
92
Študijný predmet



















Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Dirigovanie a vedenie zboru 1m
Hra na nástroji 1m
Priebežná pedagogická prax 1
Rozbor skladieb 1
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Hra na nástroji 2m
Priebežná pedagogická prax 2
Rozbor skladieb 2
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hra na nástroji 3m
Hudobná psychológia
Slovenský hudobný folklór
Súvislá pedagogická prax
Hudobná estetika
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
0/1
2/0
2/0
0/2
1/1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H1221Y
02H3005Y
02H3003Y
02H3006Y
02H3001Y
02H3002Y
02H3000Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H1222Y
02H3013Y
02H3012Y
02H3007Y
02H3009Y
02H3011Y
02H3008Y
02H3044Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H1103Y
02H3019Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3018Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H1104Y
02H3022Y
02H3023Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y
Študijný predmet
x







x











x















x









x
x

Hudobná a priestorová akustika
Hudobno-záujmová činnosť 1m
Hudobný nástroj - akordeón 1m
Hudobný nástroj - flauta 1m
Hudobný nástroj - gitara 1m
Hudobný nástroj - husle 1m
Hudobný nástroj - organ 1m
Obligátny nástroj ( klavír/organ ) 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Sólový spev 1
Zborový spev 1m
Hudobno-záujmová činnosť 2m
Hudobný nástroj - akordeón 2m
Hudobný nástroj - flauta 2m
Hudobný nástroj - gitara 2m
Hudobný nástroj - husle 2m
Hudobný nástroj - organ 2m
Obligátny nástroj ( klavír/organ) 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Sólový spev 2
Zborový spev 2m
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hudobno-záujmová činnosť 3m
Hudobný nástroj - akordeón 3m
Hudobný nástroj - flauta 3m
Hudobný nástroj - gitara 3m
Hudobný nástroj - husle 3m
Hudobný nástroj - organ 3m
Obligátny nástroj ( klavír/organ) 3m
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Sólový spev 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hudobno-záujmová činnosť 4m
Hudobný nástroj - akordeón 4m
Hudobný nástroj - flauta 4m
Hudobný nástroj - gitara 4m
Hudobný nástroj - husle 4m
Hudobný nástroj - organ 4m
Schola cantorum 4m
Sólový spev 4
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H3021X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3012X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
*
Študijný predmet



x

x



x

x

x

Dejiny slovenskej hudby 1
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Exkurzia 1m
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m*
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a džez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 6 kreditov v 1.
ročníku a 5 kreditov v 2. ročníku.
93
Magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu CIRKEVNÁ HUDBA v kombinácii
(s hudob. umením)
Garant: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 81).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H3071W
02H3010W
02H3007W
02H3063W
02H3067W
02H3065W
02H1054W
02H3062W
02H3008W
02H3069W
02H3072W
02H3015W
02H3012W
02H3064W
02H3068W
02H3066W
02H1055W
02H3073W
02H3013W
02H3070W
02H3060W
02H3019W
02H3054W
02H3056W
02H3017W
02H3058W
02H3057W
02H3018W
02H1056W
02H3055W
02H3059W
02H3061W
02H3021W
94
Študijný predmet

































Dejiny cirkevnej hudby 1
Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Hra na nástroji (organ) 1 m
Cheironomia 1
Obligátny klavír 1m
Priebežná pedagogická prax 1
Priebežná pedagogická prax 1 (CH)
Rozbor skladieb 1
Úvod do skladby 1
Dejiny cirkevnej hudby 2
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Hra na nástroji (organ) 2m
Cheironomia 2
Obligátny klavír 2m
Priebežná pedagogická prax 2
Priebežná pedagogická prax 2 (CH)
Rozbor skladieb 2
Úvod do skladby 2
Dejiny cirkevnej hudby 3
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hra na nástroji (organ) 3m
Hudobná psychológia
Cheironomia 3
Obligátny klavír 3m
Slovenský hudobný folklór
Súvislá pedagogická prax
Súvislá pedagogická prax (cirkevná hudba) m
Úvod do skladby 3
Hra na nástroji (organ) 4m
Hudobná estetika
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/0
1/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
0/1
2/0
0/1
0/1
2/0
0/2
0/2
1/1
0/2
1/1
2
2
2
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
3
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H3010Y
02H3050Y
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H3052Y
02H3003Y
02H3006Y
02H3001Y
02H3002Y
02H3000Y
00H1266Y
02H3051Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H3053Y
02H3012Y
02H3007Y
02H3009Y
02H3011Y
02H3008Y
00H1270Y
02H3044Y
02H3045Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H3046Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3018Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3048Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H3022Y
02H3023Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y
Študijný predmet
x
x
x






x





x






x




x

x









x

x







x
x

Dirigentská prax 1
Gregoriánsky repertoár 1
Hudobná a priestorová akustika
Hudobno-záujmová činnosť 1m
Hudobný nástroj - akordeón 1m
Hudobný nástroj - flauta 1m
Hudobný nástroj - gitara 1m
Hudobný nástroj - husle 1m
Liturgická hra a improvizácia 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Sólový spev 1
Zborový spev 1m
Dirigentská prax 2
Gregoriánsky repertoár 2
Hudobno-záujmová činnosť 2m
Hudobný nástroj - akordeón 2m
Hudobný nástroj - flauta 2m
Hudobný nástroj - gitara 2m
Hudobný nástroj - husle 2m
Liturgická hra a improvizácia 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Sólový spev 2
Zborový spev 2m
Dirigentská prax 3
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hra partitúr 1
Hudobno-záujmová činnosť 3m
Hudobný nástroj - akordeón 3m
Hudobný nástroj - flauta 3m
Hudobný nástroj - gitara 3m
Hudobný nástroj - husle 3m
Liturgická hra a improvizácia 3m
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Sólový spev 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hra partitúr 2
Hudobno-záujmová činnosť 4m
Hudobný nástroj - akordeón 4m
Hudobný nástroj - flauta 4m
Hudobný nástroj - gitara 4m
Hudobný nástroj - husle 4m
Schola cantorum 4m
Sólový spev 4
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
95
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H3021X
02H3000X
02H3018X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3002X
02H3012X
02H3019X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3004X
02H3020X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
*
Študijný predmet

x
x


x

x
x
x



x
x
x

x

x

Dejiny slovenskej hudby 1
Dejiny umenia 1
Inštrumentácia 1
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Dejiny umenia 2
Exkurzia 1m
Inštrumentácia 2
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m*
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Dejiny notopisu
Inštrumentácia 3
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a džez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
2/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Predmet si zapíšu študenti, ktorí si zapísali Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov v 1.
ročníku a 9 kreditov v 2. ročníku.
96
Magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu SPEV v kombinácii (s hudobným umením)
Garant: prof. Agnieszka Anna Monasterska, ArtD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 81).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3043W
02H3044W
02H1054W
02H3003W
02H3008W
02H3042W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3046W
02H3047W
02H1055W
02H3006W
02H3013W
02H3045W
02H3019W
02H3054W
02H3017W
02H3049W
02H3050W
02H3018W
02H3048W
02H1056W
02H3053W
02H3021W
02H3051W
Študijný predmet





























Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Dirigovanie a vedenie zboru 1m
Interpretačný seminár 1 m( spev )
Metodika spevu 1
Priebežná pedagogická prax 1
Priebežná pedagogická prax 1 zo spevu
Rozbor skladieb 1
Spev 1m
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Interpretačný seminár 2 m ( spev )
Metodika spevu 2
Priebežná pedagogická prax 2
Priebežná pedagogická prax 2 zo spevu
Rozbor skladieb 2
Spev 2m
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hudobná psychológia
Interpretačný seminár 3 m ( spev )
Metodika spevu 3
Slovenský hudobný folklór
Spev 3m
Súvislá pedagogická prax
Súvislá pedagogická prax zo spevu
Hudobná estetika
Spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
0/1
0/1
1/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
0/1
0/1
1/1
0/2
1/0
1/1
2/0
0/2
1/1
2/0
0/2
0/2
0/2
1/1
0/2
2
2
2
2
2
1
1
2
6
2
2
2
2
2
1
1
2
6
2
2
2
2
2
2
6
2
2
3
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
97
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H1221Y
02H3034Y
02H3035Y
02H3003Y
02H3006Y
02H3001Y
02H3036Y
02H3000Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H1222Y
02H3037Y
02H3038Y
02H3012Y
02H3007Y
02H3009Y
02H3039Y
02H3008Y
02H3004X
02H3044Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H1103Y
02H3040Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3041Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H1104Y
02H3022Y
02H3079Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y
98
Študijný predmet
x








x












x




x











x









x
x

Hudobná a priestorová akustika
Hudobno-záujmová činnosť 1m
Hudobný nástroj - akordeón 1m
Hudobný nástroj - flauta 1m
Hudobný nástroj - gitara 1m
Hudobný nástroj - husle 1m
Hudobný nástroj - organ 1m
Komorný spev 1*
Obligátny klavír 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Spev s inštrumentálnym sprievodom 1*
Zborový spev 1m
Hudobno-záujmová činnosť 2m
Hudobný nástroj - akordeón 2m
Hudobný nástroj - flauta 2m
Hudobný nástroj - gitara 2m
Hudobný nástroj - husle 2m
Hudobný nástroj - organ 2m
Komorný spev 2*
Obligátny klavír 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Spev s inštrumentálnym sprievodom 2*
Zborový spev 2m
Dejiny notopisu
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hudobno-záujmová činnosť 3m
Hudobný nástroj - akordeón 3m
Hudobný nástroj - flauta 3m
Hudobný nástroj - gitara 3m
Hudobný nástroj - husle 3m
Hudobný nástroj - organ 3m
Komorný spev 3*
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Spev s inštrumentálnym sprievodom 3*
World Music 1
Zborový spev 3m
Hudobno-záujmová činnosť 4m
Hudobný nástroj - akordeón 4m
Hudobný nástroj - flauta 4m
Hudobný nástroj - gitara 4m
Hudobný nástroj - husle 4m
Hudobný nástroj - organ 4m
Schola cantorum 4m
Spev s inštrumentálnym sprievodom 4*
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H3021X
02H3000X
02H3001X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3002X
02H3012X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3004X
02H3003X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
*
**
Študijný predmet

x



x

x
x



x
x


x

x

Dejiny slovenskej hudby 1
Dejiny umenia 1
Interpretačný kurz 1m
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Dejiny umenia 2
Exkurzia 1m
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m**
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Dejiny notopisu
Interpretačný kurz 2m
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a džez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Pre študentov spevu povinný predmet.
Predmet si zapíšu študenti, ktorí si zapísali zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov
v 1. ročníku a 9 kreditov v 2. ročníku.
99
Magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu HRA NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH
v kombinácii (s hudobným umením)
ORGAN
Garant: prof. MgA. René Adámek
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 81).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3033W
02H3034W
02H3032W
02H1054W
02H3002W
02H3008W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3036W
02H3037W
02H3035W
02H1055W
02H3005W
02H3013W
02H3019W
02H3054W
02H3017W
02H3039W
02H3040W
02H3038W
02H3018W
02H1056W
02H3052W
02H3021W
02H3041W
100
Študijný predmet





























Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Dirigovanie a vedenie zboru 1m
Interpretačný seminár 1 m ( organ )
Metodika hry na nástroji 1 ( organ )
Organ 1m
Priebežná pedagogická prax 1
Priebežná pedagogická prax 1 z hry na nástroji
Rozbor skladieb 1
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Interpretačný seminár 2 m( organ )
Metodika hry na nástroji 2 ( organ )
Organ 2m
Priebežná pedagogická prax 2
Priebežná pedagogická prax 2 z hry na nástroj
Rozbor skladieb 2
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hudobná psychológia
Interpretačný seminár 3 m ( organ )
Metodika hry na nástroji 3 ( organ )
Organ 3m
Slovenský hudobný folklór
Súvislá pedagogická prax
Súvislá pedagogická prax z hry na nástroj
Hudobná estetika
Organ 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
0/2
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
0/2
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
2/0
0/2
1/1
0/2
2/0
0/2
0/2
1/1
0/3
2
2
2
2
2
6
1
1
2
2
2
2
2
2
6
1
1
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
3
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H3052Y
02H3035Y
02H3003Y
02H3006Y
02H3001Y
02H3002Y
02H3026Y
02H3000Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H3053Y
02H3038Y
02H3012Y
02H3007Y
02H3009Y
02H3011Y
02H3029Y
02H3008Y
02H3044Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H3046Y
02H3049Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3018Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H3022Y
02H3023Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y
Študijný predmet
x







x












x
















x








x
x

Hudobná a priestorová akustika
Hudobno-záujmová činnosť 1m
Hudobný nástroj - akordeón 1m
Hudobný nástroj - flauta 1m
Hudobný nástroj - gitara 1m
Hudobný nástroj - husle 1m
Liturgická hra a improvizácia 1m
Obligátny klavír 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Sólový spev 1
Štvorručná hra na klavíri 1m
Zborový spev 1m
Hudobno-záujmová činnosť 2m
Hudobný nástroj - akordeón 2m
Hudobný nástroj - flauta 2m
Hudobný nástroj - gitara 2m
Hudobný nástroj - husle 2m
Liturgická hra a improvizácia 2m
Obligátny klavír 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Sólový spev 2
Štvorručná hra na klavíri 2m
Zborový spev 2m
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hudobno-záujmová činnosť 3m
Hudobný nástroj - akordeón 3m
Hudobný nástroj - flauta 3m
Hudobný nástroj - gitara 3m
Hudobný nástroj - husle 3m
Liturgická hra a improvizácia 3m
Obligátny klavír 3m
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Sólový spev 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hudobno-záujmová činnosť 4m
Hudobný nástroj - akordeón 4m
Hudobný nástroj - flauta 4m
Hudobný nástroj - gitara 4m
Hudobný nástroj - husle 4m
Schola cantorum 4m
Sólový spev 4
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
101
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H3021X
02H3000X
02H3001X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3002X
02H3012X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3004X
02H3003X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
*
Študijný predmet

x



x

x
x



x
x


x

x

Dejiny slovenskej hudby 1
Dejiny umenia 1
Interpretačný kurz 1m
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Dejiny umenia 2
Exkurzia 1m
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m*
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Dejiny notopisu
Interpretačný kurz 2m
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a džez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov v 1.
ročníku a 9 kreditov v 2. ročníku.
102
Magisterský študijný program:
Učiteľstvo predmetu HRA NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH
v kombinácii (s hudobným umením)
KLAVÍR
Garant: prof. MgA. René Adámek
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 81).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3023W
02H3022W
02H3024W
02H1054W
02H3002W
02H3008W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3026W
02H3025W
02H3027W
02H1055W
02H3005W
02H3013W
02H3019W
02H3054W
02H3017W
02H3029W
02H3028W
02H3030W
02H3018W
02H1056W
02H3052W
02H3021W
02H3031W
Študijný predmet





























Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Dirigovanie a vedenie zboru 1m
Interpretačný seminár 1 m ( klavír )
Klavír 1m
Metodika hry na nástroji 1 ( klavír )
Priebežná pedagogická prax 1
Priebežná pedagogická prax 1 z hry na nástroji
Rozbor skladieb 1
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Interpretačný seminár 2 m ( klavír )
Klavír 2m
Metodika hry na nástroji 2 ( klavír )
Priebežná pedagogická prax 2
Priebežná pedagogická prax 2 z hry na nástroj
Rozbor skladieb 2
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hudobná psychológia
Interpretačný seminár 3 m ( klavír )
Klavír 3m
Metodika hry na nástroji 3 ( klavír )
Slovenský hudobný folklór
Súvislá pedagogická prax
Súvislá pedagogická prax z hry na nástroj
Hudobná estetika
Klavír 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
0/2
0/2
1/1
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
1/1
0/2
0/2
1/1
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
2/0
0/2
0/2
1/1
2/0
0/2
0/2
1/1
0/3
2
2
2
2
6
2
1
1
2
2
2
2
2
6
2
1
1
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
3
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
103
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H1221Y
02H3024Y
02H3052Y
02H3003Y
02H3006Y
02H3001Y
02H3002Y
02H3026Y
02H3000Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H1222Y
02H3027Y
02H3053Y
02H3012Y
02H3007Y
02H3009Y
02H3011Y
02H3029Y
02H3008Y
02H3044Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H1103Y
02H3030Y
02H3046Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3018Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H1104Y
02H3022Y
02H3023Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y
104
Študijný predmet
x








x













x

















x









x
x

Hudobná a priestorová akustika
Hudobno-záujmová činnosť 1m
Hudobný nástroj - akordeón 1m
Hudobný nástroj - flauta 1m
Hudobný nástroj - gitara 1m
Hudobný nástroj - husle 1m
Hudobný nástroj - organ 1m
Korepetícia 1m
Liturgická hra a improvizácia 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Sólový spev 1
Štvorručná hra na klavíri 1m
Zborový spev 1m
Hudobno-záujmová činnosť 2m
Hudobný nástroj - akordeón 2m
Hudobný nástroj - flauta 2m
Hudobný nástroj - gitara 2m
Hudobný nástroj - husle 2m
Hudobný nástroj - organ 2m
Korepetícia 2m
Liturgická hra a improvizácia 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Sólový spev 2
Štvorručná hra na klavíri 2m
Zborový spev 2m
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hudobno-záujmová činnosť 3m
Hudobný nástroj - akordeón 3m
Hudobný nástroj - flauta 3m
Hudobný nástroj - gitara 3m
Hudobný nástroj - husle 3m
Hudobný nástroj - organ 3m
Korepetícia 3m
Liturgická hra a improvizácia 3m
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Sólový spev 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hudobno-záujmová činnosť 4m
Hudobný nástroj - akordeón 4m
Hudobný nástroj - flauta 4m
Hudobný nástroj - gitara 4m
Hudobný nástroj - husle 4m
Hudobný nástroj - organ 4m
Schola cantorum 4m
Sólový spev 4
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H3021X
02H3000X
02H3001X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3002X
02H3012X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3004X
02H3003X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
*
Študijný predmet




















Dejiny slovenskej hudby 1
Dejiny umenia 1
Interpretačný kurz 1m
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Dejiny umenia 2
Exkurzia 1m
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m*
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Dejiny notopisu
Interpretačný kurz 2m
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a džez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov
v 1. ročníku a 9 kreditov v 2. ročníku.
105
Magisterský študijný program:
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
Garant: prof. dr hab. Adam Franciszek Stankowski, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného
základu a kurzu pedagogiky (s. 81).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02K3001W
02K3003W
02K3187W
02K3036W
02K3004W
02K3000W
02K3005W
02K3006W
02K3032W
02K3135W
02K3137W
02K3136W
02K3133W
02K3134W
02K3139W
02K3140W
02K3138W
02K3148W
02K3143W
02K3144W
02K3149W
02K3141W
02K3142W
02K3145W
02K3146W
02K3147W
02K3016W
02K3026W
02K3030W
02K3029W
02Z3083W
02K3031W
Študijný predmet
































Obsah primárneho vzdelávania v PMP
Počítač vo vzdelávaní žiakov s MP
Predškolská pedagogika pre deti s MP
Seminár k magisterskej práci
Školská dokumentácia v špeciálnych ZŠ
Školské zákony, vyhlášky, metodické pokyny pre ŠZŠ
Špeciálna didaktika v PMP
Výskumné a štatistické metódy v šp.ped. výskume
Priebežná špeciálno-pedagogická prax 2
Špeciálna didaktika človek a príroda 1
Špeciálna didaktika človek a spoločnosť 1
Špeciálna didaktika človek a svet práce 1
Špeciálna didaktika jazyk a komunikácia 1
Špeciálna didaktika matematika a práca s informáciami 1
Špeciálna didaktika umenie a kultúra 1a
Špeciálna didaktika umenie a kultúra 1b
Špeciálna didaktika zdravie a pohyb 1
Súvislá špeciálno-pedagogická prax 2
Špeciálna didaktika človek a príroda 2
Špeciálna didaktika človek a spoločnosť 2
Špeciálna didaktika človek a svet práce 2
Špeciálna didaktika jazyk a komunikácia 2
Špeciálna didaktika matematika a práca s informáciami 2
Špeciálna didaktika umenie a kultúra 2a
Špeciálna didaktika umenie a kultúra2b
Špeciálna didaktika zdravie a pohyb 2
Špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika
Poruchy učenia
Profesijná príprava žiakov s MP
Šk.integr. a tvorba IVP pre žiakov s MP
Vypracovanie diplomovej práce
Vzdelávanie žiakov s viacnásobným postihnutím
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/2
2/0
0/2
2/0
2/0
3/0
1/1
0/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
3/0
3/0
3/0
0/2
3/0
2
2
2
4
2
2
4
2
2
4
4
4
4
4
3
3
4
5
2
2
4
3
3
2
2
3
3
4
4
4
10
3
KŠP
KI
KPEP
KŠPMP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KH
KPEP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KH
KPEP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2
KPGPS
1
1/1
2
KPEP
2
2
2
3
3
3
2/0
2/0
2/0
2/0
1/1
1/1
2
2
2
2
2
1
KSC
KŠP
KMM
KSC
KŠP
KŠP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/2
0/2
0/2
1/1
0/2
1/1
1/1
0/2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KSC
KSC
KŠP
KPGPS
KŠP
KSC
KPEP
KPEP
KŠP
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02K3001Y
x
02K3011Y

02K3008Y
02K3003Y
02K3009Y
02K3005Y
02K3139Y
02K3007Y



x


Študijný predmet
Komunikačný výcvik pre zvládnutie konfliktov
Starostlivosť o žiakov s mentálnym postihnutím a
rečovými chybami
Metódy sociálnej práce 1
Vzdelávanie žiakov s autizmom
Základy manažmentu 1
Európ. právo vo vzťahu k jednotliv. s mentál. postihnutím
Poradenský systém v špeciálnej pedagogike
Relaxačné techniky v TV
Odporúčaný
semester
1
Výberové predmety
Kód
predmetu
02K3000X
02K3002X
02K3001X
02K3009X
02K3005X
02K3003X
02K3004X
02K3007X
02K3008X
Študijný predmet
x

x



x
x

Etika v špeciálno-pedagogickej praxi
Posunkový jazyk 1*
Tvorba špeciálnych učebných pomôcok v PMP**
Detské programovacie jazyky
Hudobno-pohybové hry pre deti s MP***
Posunkový jazyk 2*
Rómsky jazyk 1
Rómsky jazyk 2
Tanečno-pohybová terapia
*
Predmet sa otvára pre študentov denného štúdia.
** Predmet je pre externých študentov v Ružomberku.
*** Predmet sa otvára pre študentov externého štúdia.
106
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
3
3
Magisterský študijný program:
SOCIÁLNA PRÁCA
Garant: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02S4006W
02S4005W
02S4001W
02S4003W
02S4011W
02S4010W
02S4008W
02S4012W
02S4016W
02S4017W
02S4024W
02S1014W
02S4022W
02S4025W
Študijný predmet
Manažment v SP 1m
Metodológia SP m
Metódy SP 1m
Odborná prax 1m
Cieľové skupiny SP 1m
Katolícka sociálna náuka - m
Odborná prax 2m
Sociálna politika 1m
Cieľové skupiny SP 2m
Metódy SP 3m
Metódy SP 4m
Supervízia
Manažment v SP 2m
Teória SP m














Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2/1
3/0
0/4
2/1
2/0
0/4
1/1
1/1
2/0
2/2
2/1
2/1
2/0
4
4
4
6
5
3
6
4
2
3
5
4
2
3
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
1/1
0/2
1/1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02S4000Y
02S4016Y
02S4001Y
02S1024Y
02S4015Y
02S4014Y
02S4002Y
02S4017Y
02S4012Y
02S4011Y
02S4004Y
02S4008Y
02S4018Y
02S4009Y
02S4019Y
02S4005Y
02S3002Y
02S4020Y
02S4021Y
02S4006Y
Študijný predmet
Cieľové skupiny SP 3m
Ekonomika v sociálnej sfére 1 m*
Metódy SP 5m
Teória a metódy charitatívnej práce
Teória a metódy SP m**
Ekonomika v sociálnej sfére 2m*
Manažment v SP 3m**
Metódy SP 2m
Misiológia 1m
Základy práva 2m
Cieľové skupiny SP 4m
Cieľové skupiny SP 5m
Ekonomika v sociálnej sfére 3m*
Misiológia 2m
Štatistika a prognostika*
Cieľové skupiny SP 7m
Lektorské spôsobilosti
Manažment v SP 4 m
Rodinné poradenstvo
Sociálna politika 3m








x



x
x
x

x
x
x
x
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
Výberové predmety
Kód
predmetu
02S4005X
02S4006X
02S4011X
02S4000X
02S4012X
02S4010X
02S4013X
02S4014X
02S3002X
02S4001X
02S4009X
02S4002X
02S4015X
02S4018X
02S4016X
02S4017X
02S4007X
Študijný predmet




x



x


x
x

x
x
x
Filozofia a etika m
Infekčné a parazitárne ochorenia v treťom svete
Marketing pre sociálnu sféru*
Ošetrovateľstvo
Rétorika*
Sociálna politika m***
Ekonómia 1*
Etika v sociálnej sfére**
Charitatívne hnutia
Kultúrna a sociálna antropológia
Základy práva 3 m**
Základy prvej pomoci
Cieľové skupiny SP 6m
Cieľové skupiny SP 8m
Ekonómia 2*
Hospodárenie neziskových a cirkevných organizácií**
Sociálna práca v neštátnych subjektoch
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
*
Môžu si zapísať len študenti špecializácie manažment v sociálnej práci a verejnej správy
v sociálnej práci.
** Môžu si zapísať len študenti špecializácie manažment v sociálnej práci.
*** Predmet pre študentov, ktorí nemajú bakalárske štúdium v odbore sociálna práca a študenti
verejnej správy.
107
VŠEOBECNÝ ZÁKLAD
Povinné predmety
Kód
predmetu
02Z4021W
02Z4002W
02Z4000W
02Z4004W
02Z4001W
02S4027W
02Z4005W
02Z4022W
02S4023W
Študijný predmet









Fakultný seminár 1m SP
Sústredenie zo spirituality m
Vybrané kapitoly z teológie 1m
Fakultný seminár 2m
Vybrané kapitoly z teológie 2m
Diplomový seminár
Fakultný seminár 3m
Fakultný seminár 4m SP
Vypracovanie magisterskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/2
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
0/1
1
1
1
1
1
5
1
1
20
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2
KSC
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02Z4020X
108
Študijný predmet
x
Výberový seminár z katolíckej sociálnej náuky
Odporúčaný
semester
3
Magisterský študijný program:
SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE A SOCIÁLNE SLUŽBY
Garant: prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Povinne predmety
Kód
predmetu
02Z3019W
02S4006W
02S2103W
02S4003W
02S2102W
02S2101W
02Z4000W
02S4030W
02Z4004W
02S4008W
02S4028W
02S4029W
02Z4001W
02S4027W
02Z4005W
02S4024W
02S4031W
02S4032W
02S1014W
02S4033W
02S4022W
02S4034W
02S4023W
Študijný predmet























Fakultný seminár 1m
Manažment v SP 1m
Metodológia SP m
Odborná prax 1m
Sociálna politika a verejná správa 1
Sústredenie zo spirituality m
Vybrané kapitoly z teológie 1m
Cieľové skupiny SP 1m (VS)
Fakultný seminár 2m
Odborná prax 2m
Sociálna politika a verejná správa 2
Sociálne služby 1 - 2
Vybrané kapitoly z teológie 2m
Diplomový seminár
Fakultný seminár 3m
Metódy SP 4m
Sociálna politika a verejná správa 3
Sociálne služby 3
Supervízia
Diplomatické zručnosti a biznis protokol
Manažment v SP 2m
Tréning v SP 3m
Vypracovanie magisterskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
2/1
0/4
3/0
0/1
1/0
2/0
1/0
0/4
3/1
2/1
1/0
0/1
1/0
2/2
3/0
2/1
2/1
2/0
2/1
0/1
0/1
1
4
4
6
7
1
1
4
1
6
6
6
1
5
1
5
4
5
4
2
2
2
20
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KKPT
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KKPT
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
2/0
2/0
1/1
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
1/1
1/1
2/0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02S4016Y
02S4022Y
02S2104Y
02S4002Y
02S4034Y
02S4004Y
02S4018Y
02S4009Y
02S4019Y
02S3002Y
02S4037Y
02S4038Y
02S4036Y
Študijný predmet

x


x


x
x
x


x
Ekonomika v sociálnej sfére 1 m*
Metódy SP 1m (VS)
Teória a metódy SP m
Manažment v SP 3m*
Cieľové skupiny SP 2m (VS)
Cieľové skupiny SP 4m
Ekonomika v sociálnej sfére 3m
Misiológia 2m
Štatistika a prognostika*
Lektorské spôsobilosti
Manažment v SP 4 m
Sociálna politika 3m
Teória SPm (VS)
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
*
Môžu si zapísať len študenti špecializácie manažment v sociálnej práci a verejnej správy
v sociálnej práci.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02S4032X
02S4011X
02S4010X
02S4031X
02S4033X
02S4034X
02S4036X
02S4035X
Študijný predmet
x




x


Gendery
Marketing pre sociálnu sféru*
Sociálna politika m**
Administratíva vo verejnej správe
Demografia
Právna ochrana detí
Cieľové skupiny SP 6m
Komunitné štúdie
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
*
Môžu si zapísať len študenti špecializácie manažment v sociálnej práci a verejnej správy
v sociálnej práci.
** Predmet pre študentov, ktorí nemajú bakalárske štúdium v odbore sociálna práca a študenti
verejnej správy.
109
Magisterský študijný program:
MANAŽMENT
Garant: prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02N3019W
02N3018W
02N3017W
02N3016W
02N3037W
02N3023W
02N3020W
02N3027W
02N3025W
02N3021W
02N3104W
02N3028W
02N3032W
Študijný predmet
Informačný systém organizácie
Komunikácia v manažmente
Marketing manažment
Strategický manažment
Finančný manažment
Logistika
Medzinárodný manažment
Finančná analýza a finančné plánovanie
Manažérske rozhodovanie
Organizačné správanie
Projektový manažment
E-technológie
Seminár predmetov záverečnej skúšky













Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/2
2/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
3/1
2/1
2/2
2/1
2/0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02N3031Y
02N3029Y
02N3063Y
02N3033Y
02N3068Y
02N3032Y
02N3070Y
02N3071Y
02N3069Y
02N3039Y
02N3046Y
02N3044Y
02N3110Y
02N3047Y
02N3054Y
02N3056Y
02N3051Y
02N3052Y
Študijný predmet


















Environmentalistika výrobného manažmentu
Interkulturálny manažment
Manažérska štatistika
Manažment neziskových a cirkevných organizácií
Podniková kultúra a kultúra organizácie
Právne formy podnikateľských vzťahov
Manažment cestovného ruchu
Manažment zmien
Operačná analýza 3
Počítačové modelovanie a simulácia
Informačný manažment a podnikové inžinierstvo
Manažérske hry
Tvorivé metódy manažmentu
Verejné financie
Daňovníctvo
Ekonomika cestovného ruchu
Motivačné systémy
Podnikateľská stratégia
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
Z ponuky povinne voliteľných predmetov povinne vyberajú: v 1. semestri – minimálne 1 predmet,
v 2. semestri – minimálne 1 predmet, v 3. semestri – minimálne 1 predmet a v 4. semestri minimálne 1 predmet.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02N3003X
02N3000X
02N3001X
02N3071X
02N3072X
02N3074X
02N3073X
02N3087X
02N3028X
02N3104X
02N3030X
02N3043X
02N3114X
02N3040X
*
110
Študijný predmet














Finančné služby a poisťovníctvo*
Matematické modelovanie rozhodovacích procesov*
Pedagogika*
Diplomacia v manažérskom a obchodnom styku*
Hospodárske dejiny a dejiny ekonomického myslenia*
Právne prostredie neziskových a cirkevných organizácií*
Využitie globálnych informačných a počítačových sietí*
Hospodárenie neziskových a cirkevných organizácií*
Manažment procesov*
Manažment rozvoja organizácie*
Psychológia pre manažérov*
E-obchod*
Hospodárska politika*
Manažment kvality*
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
Študent si povinne vyberá minimálne jeden voliteľný predmet v každom semestri.
VŠEOBECNÝ ZÁKLAD
Povinné predmety
Kód
predmetu
02Z1016W
02N3038W
02N3011W
02N3057W
02N3097W
Študijný predmet
Vybrané kapitoly z teológie 3
Projekt diplomovej práce
Sociálna náuka cirkvi 3
Odborná prax 2
Diplomová práca





Odporúčaný
semester
1
2
2
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
1/1
2/2
0/2
2
5
2
2
15
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
Výberové predmety
Kód
predmetu
02N3105X
02N3086X
02N3084X
02N3092X
02N3094X
02N3093X
02N3106X
02N3095X
02N3085X
02N3097X
02N3096X
02N3098X
02N3108X
02N3110X
02N3109X
02N3112X
02N3111X
02N3113X
Študijný predmet

x

X

X

X

X

X

X

X

x
Anglický jazyk - manažérska komunikácia A*
Francúzsky jazyk - manažérska komunikácia A*
Nemecký jazyk - manažérska komunikácia A*
Poľský jazyk - manažérska komunikácia A*
Ruský jazyk - manažérska komunikácia A*
Ukrajinský jazyk - manažérska komunikácia A*
Anglický jazyk - manažérska komunikácia B**
Francúzsky jazyk - manažérska komunikácia B**
Nemecký jazyk - manažérska komunikácia B**
Poľský jazyk - manažérska komunikácia B**
Ruský jazyk - manažérska komunikácia B**
Ukrajinský jazyk - manažérska komunikácia B**
Anglický jazyk - manažérska komunikácia C***
Francúzsky jazyk - manažérska komunikácia C***
Nemecký jazyk - manažérska komunikácia C***
Poľský jazyk - manažérska komunikácia C***
Ruský jazyk - manažérska komunikácia C***
Ukrajinský jazyk - manažérska komunikácia C***
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
*
Študent si vyberá jeden jazyk ako povinný.
** Študent si povinne zapisuje ten istý jazyk ako v 1. semestri.
*** Študent si povinne vyberá iný cudzí jazyk ako v prvom roku.
111
UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
Garant: doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
Povinné predmety
Študijný predmet


















Vybrané kapitoly z teológie 1
Kultúra hovoreného prejavu
Kultúra písaného prejavu
Spoločenská výchova (etiketa)
Vybrané kapitoly z teológie 2
Kultúra hovoreného prejavu
Kultúra písaného prejavu
Spoločenská výchova (etiketa)
Vybrané kapitoly z teológie 2
Psychológia
Filozofia
Antropológia
Právo
Vybrané kapitoly z teológie 2
Psychológia
Filozofia
Antropológia
Právo
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
P/C
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
Povinne voliteľné predmety
Študijný predmet






















112
Informačno-komunikačné technológie 1
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Hra vo výchove, terapia hrou
Základy prvej pomoci
Informačno-komunikačné technológie 2
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Hra vo výchove, terapia hrou
Základy prvej pomoci
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Informačno-komunikačné technológie 2
Katolícka sociálna náuka
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Informačno-komunikačné technológie 2
Katolícka sociálna náuka
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
P/C
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
3/0
0/3
0/3
0/3
0/3
3/0
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
v Ružomberku (UPaC)
Hrabovská cesta 1,
034 01 Ružomberok,
Tel: +421918 337449,
E-mail: [email protected], www.upac.sk
Bankové spojenie: 5040576744/0900 Slovenská sporiteľňa
Sme otvoreným spoločenstvom univerzitných kňazov a študentov, pedagógov a zamestnancov Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Navzájom sa usilujeme žiť svoju vieru a zároveň rešpektujeme duchovnú orientáciu každého. Záleží
nám na formácii mysle a ľudského srdca. Prostredníctvom duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových
aktivít ponúkame kvalitnú alternatívu ku komerčným ponukám. Radi privítame medzi sebou každého, kto chce
zmysluplne prežiť čas štúdia na Katolíckej univerzite.
Kňazi UPaC:
Duchovný správca UPaC
PaedDr. Róbert Slotka, PhD.
Tel.: +421918 907 259 306
E-mail: [email protected]
Mgr. Dušan Galica
Tel.: +421918 905 593 160
E-mail: [email protected]
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
Tel.: +421918722142
E-mail: [email protected]
ThDr. Stanislav Dulák, PhD.
Tel: +421 907 248263
E-mail: [email protected]
Páter. Mgr. František Kovaľ SJ, (Kolégium KU)
Tel: +421 904991873
E-mail: frantisek.koval@ku.sk
ThDr. Igor Suchý, PhD.
gréckokatolícky kňaz,
Tel:+421 911812422
Koordinátori UPaC:
Mgr. Otília Kočálková
Tel.: +421908 640500
E-mail: otka42@azet.sk
Mgr. Miroslav Balšínek (koordinátor pre šport)
Tel: +421918 337458
E-mail: miroslav.balsinek@ku.sk
Liturgický program – rozpis svätých omší
Kaplnka
PF KU
Po
Kostol sv.
Rodiny –
Rybárpole
07.00
12.15
15.30
18.00
Pi
07.00
12.15
18.00
prvý
piatok,
pôst. obd.
So
08.00
St
Št
Ne
ŠD
IKAR
ŠD
RUŽA
Texicom
TRIO
C - Blok
19.30
Mládežní
cka
07.00
12.15
15.30
07.00
12.15
15.30
16.30gr.ka
07.00
12.15
15.30
Ut
Kostol
SJ
20.00
8.00
20.00
21.00
20.00
20.00
Miesta a časy sv. omší sa vzhľadom na akad. rok a liturgické obdobie menia. Je potrebné sledovať aktuálne
informácie na nástenkách a na www.upac.sk
113
Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory
Spovedná miestnosť v UPAC
Pondelok
14:00 – 17:00,
19:00 – 21:00 Mládežnícka sv. omša, Kostol SJ
Utorok – Štvrtok
10:00 – 11.30,
14:00 – 17:00
Piatok
10:00 – 11.30
Sobota – nedeľa – po sv. omši
Fakulta Zdravotníctva – Utorok 12:00-13:00
Sakristia Kaplnky sv. Alberta na KU
Kostol sv. Rodiny – Rybárpole
(v prípade, že je spovedná miestnosť obsadená)
½ hodiny pred sv. omšou, v prvopiatkovom týždni
1 hodinu pred sv. omšou, prípadne po jej skončení
Internáty KU
½ hodiny pred sv. omšou, prípadne po jej skončení
Sviatosť zmierenia alebo duchovný rozhovor je možné prijať aj v iných časoch po osobnom
dohovore s kaplánom.
Konzultačné hodiny pre VKT a SZS
Kancelária UPaC
Po
14:00 – 17.00,
Ut – Štv
10:00 – 11.30, 14:00 – 17:00,
Pia
10:00 – 11.30
Najdôležitejšie termíny duchovných akcií:
Koncert pre prvákov
KU má talent
Púť Wadowice – Oswiecim
AKADEM – stretnutie kresťanskej akademickej mládeže Slovenska v Ružomberku
Historický bál v dobových kostýmoch – Katarínska zábava
Duchovná obnova pred Vianocami
Trojdňová adorácia
Adventná kvapka krvi
Požehnávanie internátnych izieb
Lyžovačka s UPC
Jozefovská kvapka krvi
Púť Wadowice – Oswiecim
Duchovná obnova pred Veľkou nocou
Púť do Veľkonočného Ríma
Sedliacka veselica
Výstup na Choč
Výstup na Šíp
Púť do Taizé
25.09.2013
15.10.2013
19.10.2013
15.–11.11.2013
21. 11. 2013
17.12.2013
02.–04.12.2013
11.12.2013
január 2014
05.-09.02.2014
19.03.2014
29.03.2014
03.04.2014
15.-21.04.2014
29. 04. 2014
01.05.2014
08.05.2014
Júl 2014
Program týždňa v UPaC počas akademického roka 2013/14
Pondelok
09:00 Porada kaplánov a koordinátorov UPaC, 17:00 Stretnutie s tímom UPaC, 19.30 Mládežnícka svätá omša
v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Kostol SJ, po skončení sv. omše adorácia, modlitba sv. ruženca, Agapé
v pastoračných priestoroch SJ, diskusie.
Utorok
Škola rodiny, Škola duchovného života, sväté omše, stretnutia malých spoločenstiev a iné aktivity na
internátoch, príprava k sviatostiam, Taizé adorácia, Modlitba chvál, športový večer v telocvični, koncerty,
filmový večer, návšteva iných UPC, začiatok Sústrední zo spirituality na PF a ZF.
Streda
Diskusné kluby, divadlo, koncerty, diskotéky, plesy, sväté omše na internátoch, stretnutia malých
spoločenstiev, filmový večer, športový večer v telocvični, Alfa – kurz, Beta –kurz.
Štvrtok
Upratovanie UPaC, biblické stretko, turistika, plesy, športový večer v telocvični, začiatok Sústrední zo
spirituality na PF.
Piatok – Nedeľa
Púte, turistické víkendy, návšteva UPC v iných univerzitných mestách, Sústredenie zo spirituality, filmové
večer.
Priestory UPaC
Nachádzajú sa v suteréne PF KU na Hrabovskej ceste a sú tu:
kopírovacie centrum,
malá spovedná miestnosť,
Čajka – čajovňa s možnosť vypiť kávu, čaj, prihriať si obed a oddýchnuť si,
Kalčetovňa – so stolovým futbalom, biliardom, mini posilňovacie zariadenia,
UPAB – veľká multifunkčná spoločenská miestnosť s plazmou, audio a video technikou,
počítačová miestnosť,
kancelária.
114
Vaše možnosti
Milí študenti! Aj vy môžete byť živou súčasťou UPAC, môžete krásne a zmysluplne prežiť svoje vysokoškolské
štúdium v Ružomberku. V UPaC môžete naplno rozvíjať svoje dary a talenty, môžete rásť a pomáhať rásť aj
iným. Veľmi radi Vás medzi nami uvítame, radi Vám ponúkneme aj službu. Príďte medzi nás. Budeme jednou
rodinou.
Požičiavanie bicyklov: V UPaC máme päť kusov trakingových bicyklov, ktoré môžu poslúžiť aj Vám pri
spoznávaní krás prírody v okolí nášho mesta.
Požičiavanie lyžiarskej výstroje pre zjazdové a bežecké lyžovanie, požičiavanie saní: Pre zimné
športy máme k dispozícii zjazdové a bežecké lyže s plným výstrojom, rovnako aj sane. Radi Vám ich
požičiame.
INFORMÁCIE O SÚSTREDENIACH ZO SPRIRITUALITY
V AKADEMICKOM ROKU 2013/ 2014
Sústredenia zo spirituality (SZS) sú súčasťou študijného programu na Katolíckej univerzite a ich cieľom je
ľudská, duchovná, spoločenská a kultúrna formácia poslucháčov KU.
Termíny Sústredení zo spirituality:
Budú zverejnené po skončení zápisov na KU v prvý týždeň Nového akademického roka na stránke:
www.upac.sk a stránke fakúlt.
Na SZS je potrebné si zobrať:
- Sv. písmo, písacie potreby s poznámkovým blokom, prezuvky, turistické topánky a oblečenie do každého
počasia, športové oblečenie, spacák!!! (Špania Dolina, Važec, Ústie nad Priehradou, Trlenská dolina), index.
Doprava:
Spišské Podhradie – Spišská Kapitula – Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka,
- Vlak: Ružomberok –Spišská Nová Ves a potom autobus: Spišská Nová Ves –Spišské Podhradie,
Važec - vlak: Rbk - Važec
- cieľ cesty - Diecézne mládežnícke centrum (orientovať sa ku kostolu)
Špania Dolina - autobus: Rbk - BB, BB - Špania Dolina
- cieľ cesty - Diecézne centrum mládeže
Trlenská Dolina - mestská doprava: Rbk - Biely Potok a potom peši smer Vlkolínec
- cieľ cesty - chata Jezuitov
Ústie nad Priehradou - autobus: Rbk – Trstená, Trstená - Ústie nad Priehradou
- cieľ cesty - Oravské centrum mládeže
* Autobusové a vlakové spojenia, ceny a zľavy si môžete vyhľadať na stránkach www.cp.sk, www.zoznam.sk a
v sieti Orange 999.
Príchod - v prvý deň sústredenia podľa harmonogramu do 16:30 h.
Program - určuje vedúci sústredenia.
Náklady – 25 eur + náklady na cestovné.
Strava - je zabezpečená (raňajky, obed, večera).
Upozornenie:
- na SZS je prísny zákaz požívania alkoholu a iných omamných látok. Nerešpektovanie má za dôsledok
vylúčenie zo SZS, hodnotenie SZS známkou FX a disciplinárne konanie,
- študenti sa rozdelia do skupín podľa abecedy pred SZS,
- na Sústredenie zo spirituality je zakázané brať so sebou počítač, MP3 prehrávače či iné rušivé elementy
a veci,
- zmenu termínu sústredení, príp. uvoľnenie z pobytu či z jej časti je potrebné dohodnúť jeden týždeň pred
odchodom v kancelárii UPaC s ktorýmkoľvek univerzitným kňazom, ktorý má službu. Uvoľnenie zo SZS si
vyžaduje vážny dôvod,
- neúčasť na SZS bez ospravedlnenia hodnotíme známkou FX,
- všetky informácie o SZS sa nachádzajú na stránke Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka:
www.upac.sk.
115
Študijný poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku
Študijný poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku sa vydáva ako vnútorný predpis v súlade s § 15 ods. 1 písm. b) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákona o VŠ").
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1)
Tento študijný poriadok vymedzuje základné práva, povinnosti a ustanovenia, podľa ktorých sa uskutočňuje
štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len „KU" alebo „univerzita") a to vo všetkých jeho stupňoch a formách.
(2)
Študijný poriadok je záväzný pre študentov všetkých stupňov a foriem, ktorí na KU študujú akreditované študijné
programy, vrátane študentov spoločných študijných programov a študentov, ktorí sú na KU na mobilite, ako aj pre
vysokoškolských učiteľov a odborných pracovníkov, ktorí štúdium na KU zabezpečujú a organizujú:
Článok 2
Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie
(1)
Na KU má právo študovať zvolený študijný program každý, kto splní základné podmienky prijatia na štúdium
stanovené § 56 zákona o VŠ a ďalšie podmienky určené univerzitou alebo fakultou, ak sa študijný program uskutočňuje na
fakulte.
(2)
KU prijíma uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov (§ 55 ods. 6 zákona o VŠ).
(3)
Za prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania na fakulte zodpovedá dekan.
(4)
O počte prijímaných študentov na fakulte rozhoduje akademický senát fakulty, na ktorej sa štúdium uskutočňuje.
O počte študentov na jednotlivé študijné programy uskutočňované na fakulte rozhoduje dekan po vyjadrení vedúcich katedier.
(5)
Rektor, ak sa študijný program uskutočňuje na univerzite, alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na
fakulte, zverejňuje oznámením najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v
ktorom sa má štúdium začať, podmienky pre prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov a študijného programu
podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ. Pri ostatných študijných programoch zverejňuje podmienky pre prijatie na štúdium najneskôr
dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.
(6)
Obsahom oznámenia je : termín podávania prihlášok, podmienky prijatia na štúdium, termín a spôsob overovania
ich splnenia, plánovaný počet prijímaných uchádzačov na príslušný študijný program. Ak je súčasťou overovania schopností na
štúdium prijímacia skúška, obsahom oznámenia sú aj informácie o forme a rámcovom obsahu prijímacej skúšky, ako aj o
spôsobe vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky.
(7)
Podmienky prijatia a ďalšie uvedené náležitosti musia byť zverejnené na úradnej výveske a hromadným
prístupom k informáciám (§ 4 ods. 2 Zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na webovej stránke univerzity alebo fakulty.
(8)
Na každý študijný program uskutočňovaný na fakulte môže uchádzač podať len jednu prihlášku.
(9)
Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte. O
prijatí prihlášky doručenej po termíne rozhoduje dekan.
(10)
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže k prihláške. pripojiť žiadosť, na základe ktorej sa v spolupráci s
fakultným koordinátorom pre študentov. so špeciálnymi vzdelávacími potrebami určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej
vykonania s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie uchádzača.
(11)
Prijímacie konanie sa pre uchádzača začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na univerzite alebo
fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Univerzita alebo fakulta môže umožniť zaregistrovanie prihlášky aj v
elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu v akademickom informačnom systéme.
(12)
Ak prihláška nie je riadne vyplnená alebo ak neobsahuje potrebné prílohy, univerzita alebo fakulta uchádzača
vyzve, aby nedostatky v stanovenej lehote odstránil. Ak ich uchádzač neodstráni, prihláška sa považuje za neplatnú.
(13)
Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, prijímacie konanie riadi prijímacia komisia, ktorou je vedenie
fakulty. Ak je súčasťou prijímacieho konania prijímacia skúška, riadi ju skúšobná komisia, ktorá je najmenej 3-členná a ktorú
menuje dekan.
(14)
Kritériá pre prijatie musia byť stanovené tak, aby bolo možné sa presvedčiť o vedomostiach a schopnostiach
uchádzačov objektívne.
(15)
Pred začiatkom prijímacej skúšky alebo jej časti sa overuje totožnosť uchádzača podľa občianskeho preukazu
alebo iného dokladu totožnosti (cestovný pas).
116
(16)
Uchádzačom o štúdium, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, univerzita, alebo fakulta, ak sa študijný program
uskutočňuje na fakulte, umožní vykonať prijímacie skúšky primerane ich postihnutiu.
(17)
O priebehu prijímacej skúšky každého uchádzača sa vedie zápis, ktorý je súčasťou spisu o prijímacom konaní. V
závislosti od formy prijímacej skúšky je súčasťou tohto spisu aj:
a)
vypracovaný a vyhodnotený písomný test s uvedením výsledku (získaného počtu bodov) a podpísaný osobou,
ktorá test hodnotila,
b)
záznam o ústnej skúške, ktorá obsahuje otázky položené uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov
skúšobnej komisie,
c)
záznam o talentovej alebo praktickej skúške, ktorý obsahuje úlohy zadané uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum
a podpisy členov skúšobnej komisie.
(18)
Hodnotenie písomných testov príp. písomných prác musí byť anonymné, t. j. osoba, ktorá ich hodnotí, nesmie
vedieť, ktorý uchádzač o štúdium príslušný test alebo prácu písal.
(19)
Dekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku uchádzača alebo jej časť, ak zistí, že uchádzač sa
dopustil podvodu alebo konania, ktoré je v rozpore s pravidlami vyhlásenými na začiatku prijímacej skúšky. Výsledky
prerušenej prijímacej skúšky tohto uchádzača sa nehodnotia a jeho prijímacia skúška sa považuje za neúspešnú.
(20)
O prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte rozhoduje dekan.
(21)
Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania musí byť uchádzačom oznámené písomne do 30 dní od overenia
splnenia podmienok prijatia na štúdium. Rozhodnutie musí obsahovať: výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti uchádzača
podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie sa posiela uchádzačovi do vlastných rúk. Ak nie je známe miesto
pobytu uchádzača, rozhodnutie sa vyvesí na úradnú vývesku fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia (§ 58 ods. 7 zákona o VŠ).
(22)
Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom konaní.
(23)
predpisov.
Na rozhodovanie o prijatí na štúdium sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
(24)
Uchádzač môže do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podať dekanovi fakulty
žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Dekan môže sám zmeniť pôvodné rozhodnutie, ak zistí,
že bolo vydané v rozpore so zákonom alebo s vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami prijatia na
štúdium. Inak postúpi žiadosť do 15 dní odo dňa jej doručenia rektorovi spolu s pripojeným spisovým materiálom uchádzača.
(25)
Rektor môže pôvodné rozhodnutie dekana zmeniť, ak zistí rozpor so zákonom alebo vnútornými predpismi
univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami prijatia na štúdium. Inak žiadosť zamietne a potvrdí pôvodné rozhodnutie.
Rozhodnutie rektora musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie, že proti rozhodnutiu nie je možné podať žiadosť o
preskúmanie.
(26)
Ak rozhodnutie o neprijatí na štúdium vydal rektor, môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že bolo vydané v
rozpore so zákonom alebo s vnútorným predpisom univerzity alebo s podmienkami prijatia na štúdium. Inak postúpi žiadosť
Akademickému senátu KU. Akademický senát KU môže pôvodné rozhodnutie zmeniť, ak zistí rozpor so zákonom alebo
vnútornými predpismi univerzity alebo s podmienkami prijatia na štúdium. Inak žiadosť zamietne a potvrdí pôvodné
rozhodnutie.
(27)
Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia jeho žiadosti o
preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na univerzitu alebo fakultu.
(28)
Neprijatí uchádzači majú právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania a to najneskôr do 10 dní
od doručenia rozhodnutia o neprijatí. Pod nahliadnutím sa rozumie, že uchádzač môže za prítomnosti osôb poverených
dekanom fakulty dokumentáciu čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy. Ak uchádzač zistí, že došlo k omylu pri
vyhodnocovaní alebo pri určovaní výsledného počtu získaných bodov, oznámi túto skutočnosť osobe, ktorá je z poverenia
dekana prítomná pri nahliadnutí, a uvedie ju aj v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
(29)
Dekan preskúma námietky uchádzača vznesené počas nahliadania do materiálov alebo uvedené v žiadosti o
preskúmanie rozhodnutia. Ak sa preukáže, že uchádzač bol poškodený chybou zo strany fakulty, dekan v spolupráci so
skúšobnou komisiou je povinný nedostatok odstrániť a zaradiť uchádzača do poradovníka podľa opraveného počtu
dosiahnutých bodov. O vykonaní tejto zmeny v dokumentácii prijímacieho konania je nutné vypracovať písomný záznam
podpísaný členmi skúšobnej komisie. Ak je uchádzač po opravení počtu bodov zaradený medzi tých, ktorí spĺňajú podmienky
pre prijatie na príslušný študijný program, dekan zmení pôvodne rozhodnutie a uchádzača na štúdium príjme.
(30)
V prípade celoživotného vzdelávania sa prijímacia skúška spravidla nekoná. Rektor, alebo dekan fakulty, ak sa
vzdelávanie uskutočňuje na fakulte, však môže prijatie na toto štúdium podmieniť jej úspešným vykonaním. Môže tiež
obmedziť počet prijatých uchádzačov napr. z kapacitných dôvodov.
117
Článok 3
Zápis na štúdium
(1)
Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Ak sa študijný
program uskutočňuje na fakulte, termín, miesto a spôsob zápisu študentov stanovuje fakulta a zápis organizuje študijné
oddelenie fakulty.
(2)
Univerzita, alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, má právo žiadať od prijatých
uchádzačov informáciu, či sa na štúdium zapíšu. Uchádzač je povinný túto informáciu poskytnúť najneskôr do začiatku
akademického roka. Ak prijatý uchádzač v požadovanej lehote neodpovie alebo odpovie záporne, zaniká mu právo na zápis. V
takom prípade rektor, alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší
uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na
štúdium.
(3)
Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť zápisu na štúdium v termíne
určenom univerzitou, alebo fakultou, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte. Študenta v ďalších rokoch štúdia môže
zapísať zástupca na základe plnej moci.
(4)
V prípade študijných programov uskutočňovaných na fakulte ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho
obdobia štúdia alebo sa nedostaví na opätovný zápis po prerušení štúdia a nepožiada o povolenie zápisu v náhradnom
termíne, fakulta písomne vyzve študenta na dostavenie sa k zápisu v lehote 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
(5)
Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predlženie tejto lehoty zo
zdravotných dôvodov, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo opätovne zapísať, sa považuje
za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.
(6)
Pri zápise si študent sám určuje, akú časť povinností predpísaných študijným programom a ustanovených v
odporúčanom študijnom pláne chce absolvovať v danom akademickom roku, avšak tak, aby po splnení požadovaných
podmienok mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia alebo skončiť štúdium. Zodpovednosť za úplnosť zápisu nesie študent.
(7)
O zápise urobí príslušné študijné oddelenie záznam v evidenčnej dokumentácii študenta, prípadne vyhotoví a
potvrdí študentovi protokol o zápise. Potrebné údaje uvedie v súlade s § 73 ods. 3 zákona o VŠ aj do registra študentov.
(8)
Súčasťou zápisu je aj validácia preukazu študenta. Vydávanie a validáciu preukazov zabezpečuje Ústav
informačných a komunikačných technológií KU.
Článok 4
Formy a metódy štúdia
(1)
Na KU sa uskutočňujú bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v dennej alebo externej forme.
(2)
Bakalárske a magisterské študijné programy v oboch formách štúdia (denná, externá forma) sa môžu
uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou.
(3)
KU organizuje aj celoživotné vzdelávanie, ktoré sa spravidla uskutočňuje na fakulte. Jednou z foriem záujmového
vzdelávania je štúdium na Univerzite tretieho veku, ktoré upravuje vnútorný predpis (Smernica rektora o Univerzite tretieho
veku).
(4)
Bakalársky študijný program trvá tri roky a ukončuje sa štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba
bakalárskej práce. Absolvent po ukončení získava akademický titul "bakalár” (skr. "Bc.").
(S)
Magisterský študijný program nadväzuje na bakalársky študijný program. Trvá dva roky a ukončuje sa štátnou
skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce. Absolventi magisterského štúdia získavajú akademický titul
"magister" (skr. "Mgr.”
(6)
Štandardná dĺžka štúdia študijného programu podľa § S3 ods. 3 zákona o VŠ je najmenej 5 a najviac 6 rokov.
(7)
Ak sa študijný program prvého alebo druhého stupňa alebo študijný program podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ
uskutočňuje na fakulte, na písomnú žiadosť študenta a po súhlasnom vyjadrení vedúceho katedry/katedier, na ktorej
organizačne pôsobí garant/garanti študijného programu, môže dekan zmeniť metódu štúdia z prezenčnej na dištančnú alebo
kombinovanú. Túto zmenu môže povoliť dekan iba v odôvodnených prípadoch, akými sú najmä: študentky - matky s deťmi do
3 rokov, vrcholoví športovci, preukázateľné vážne rodinné, zdravotné a sociálne dôvody, štúdium v zahraničí, realizovanie
časti štúdia na inej vysokej škole alebo fakulte. Žiadosti o dištančnú a kombinovanú metódu na príslušný akademický rok
alebo semester sa predkladajú na študijné oddelenie fakulty spravidla pred začiatkom semestra.
Článok 5
Práva a povinnosti študentov
(1)
Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom KU zápisom na študijný program vysokoškolského štúdia, ktorý
sa uskutočňuje na univerzite alebo jej fakulte.
118
(2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
k)
I)
m)
n)
o)
Študent má právo najmä:
študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu,
zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil všetky povinnosti určené študijným programom alebo
študijným poriadkom,
pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom alebo študijným programom
zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovaných jednotiek študijného programu pri zachovaní ich predpísanej
nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi,
uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí,
zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy,
zúčastňovať sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde v súlade s
právnymi predpismi,
vyjadrovať sa aspoň raz ročne o kvalite výučby a učiteľov formou anonymného dotazníka,
slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,
na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a možnosťou uplatnenia absolventov v praxi,
ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona o VŠ, rozhodnúť sa, v ktorom
študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné štúdium
nárok,
za podmienok určených v študijnom poriadku zmeniť študijný program v rámci toho istého študijného odboru
alebo kombinácie študijných odborov,
na podanie sťažnosti dekanovi fakulty alebo rektorovi a na jej vybavenie, pričom prijímanie, evidenciu,
prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenie opatrení prijatých na nápravu sa uskutočňuje podľa zákona č.
152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch univerzity a jej fakúlt, v študentských samosprávnych orgánoch a
v Študentskej rade vysokých škôl"
obracať sa s pripomienkami a návrhmi na Študentskú radu KU a zúčastňovať sa na jej verejných
zasadnutiach.
(3)
pri práci.
Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy o ochrane zdravia
(4)
Študent je povinný najmä:
dodržiavať vnútorné predpisy KU a jej súčastí,
chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby KU,
uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom, a to výlučne a priamo univerzite alebo fakulte, na ktorej je
zapísaný, v termíne ich splatnosti, resp. po zamietnutí žiadosti podľa § 92 ods. 16 zákona o VŠ a najneskôr v
lehote do 15 dní od doručenia novej výzvy na ich zaplatenie; pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich
určenie,
oznámiť univerzite alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný na fakulte, adresu určenú
na doručovanie písomností, resp. zmenu adresy, ako aj skutočnosti dôležité pre zápis do registra študentov,
osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca univerzity
alebo fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia, alebo súvisiacich s
jeho právami alebo povinnosťami,
pri zápise písomne oznámiť univerzite alebo fakulte, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte,
rozhodnutie, v ktorom študijnom programe bude študovať bezplatne pri súbežnom štúdiu.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Článok 6
Akademický rok a jeho organizácia
(1)
Akademický rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Štúdium v
akademickom roku sa člení na dva semestre.
(2)
Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium sa začína začiatkom prvého semestra akademického roka.
(3)
Harmonogram nasledujúceho akademického roka určuje rektor po prerokovaní s dekanmi fakúlt a zverejňuje ako
záväzný vnútorný predpis najneskôr 1. marca.
(4)
Každý semester sa skladá z výučbovej časti, ktorá trvá 13 týždňov a pri zdravotníckych študijných programoch
15 týždňov, a skúškového obdobia, ktoré trvá 6 týždňov. Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, letný semester
posledného semestra bakalárskeho a magisterského štúdia môže dekan upraviť iným spôsobom.
(5)
Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo spirituality, exkurzie a kurzy, nemôžu sa v zásade
konať v skúškovom období.
(6)
Rozvrh sa zostavuje tak, aby umožňoval študentom absolvovanie povinných predmetov stanovených študijným
programom. Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, za zostavenie a zverejnenie rozvrhov najneskôr týždeň pred
začiatkom vyučovania v príslušnom semestri zodpovedá dekan.
(7)
Študijné programy prvého a druhého stupňa a študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ sú zostavené
tak, aby počet povinných a povinne voliteľných predmetov v týždni nepresahoval 24 vyučovacích hodín bez predmetov
všeobecného základu. Pri dennej forme štúdia minimálny rozsah priameho kontaktu vysokoškolského učiteľa a študenta je 18
hodín týždenne v časti akademického roka, v ktorej prebieha výučba.
119
Článok 7
Kreditový systém
(1)
Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na KU je založená na kreditovom systéme.
Kreditový systém využíva zhromažďovanie a prenos kreditov a je založený na transparentnosti výsledkov štúdia a procesov
vzdelávania.
(2)
Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov a hodnotí sa pomocou klasifikačnej stupnice.
Kredity sa prideľujú na základe pracovného zaťaženia, ktoré je potrebné na to, aby študenti dosiahli očakávané výsledky
štúdia. Pracovné zaťaženie vyjadruje objem času, ktorý študenti zvyčajne potrebujú na to, aby ukončili všetky vzdelávacie
aktivity (prednášky, semináre, cvičenia, projekty, prax, samostatné štúdium a skúšky), ktoré sú potrebné na to, aby dosiahli
očakávané výsledky štúdia.
(3)
Pracovné zaťaženie študentov v priebehu akademického roka sa pohybuje na KU v rozmedzí od 1500 do 1800
hodín, pričom jeden kredit zodpovedá 25 až 30 hodinám práce.
(4)
Počet kreditov priradený k predmetu zodpovedá počtu kreditov priradenému k jednotkám študijného programu,
ktoré predmet tvoria. Za predmet môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
(5)
Štandardná pracovná záťaž študenta na jeden akademický rok je 60 kreditov, na jeden semester. 30 kreditov. Na
absolvovanie bakalárskeho študijného programu musí študent získať aspoň 180 kreditov v predpísanom zložení.
V magisterskom študijnom programe študent musí získať aspoň 120 kreditov v predpísanom zložení. Pri spojenom prvom a
druhom stupni štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ ak je štandardná dĺžka štúdia 6 rokov, musí študent získať aspoň 360
kreditov v predpísanom zložení; ak je štandardná dĺžka štúdia 5 rokov, musí získať aspoň 300 kreditov v predpísanom zložení.
(6)
Zhromažďovaním kreditov sa rozumie zratúvanie kreditov získaných za úspešné absolvovanie predmetov v čase,
v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného programu. Zratúvajú sa kredity získané: v rámci štúdia
študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia, v rámci časti štúdia na inej fakulte KU, v rámci časti štúdia na inej
vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí formálne zabezpečeného náležitosťami prenosu
kreditov.
(7)
Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na povinné, povinne
voliteľné a výberové. Predmety sa podľa nadväznosti členia na predmety podmienené úspešným absolvovaním iných
predmetov (prerekvizít) a predmety bez nadväznosti.
(8)
Univerzita alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, určuje pre každý študijný program
odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním splnil študent podmienky pre úspešné ukončenie
štúdia 'v štandardnej dĺžke vrátane absolvovania odbornej praxe, ak je súčasťou študijného programu. Odporúčaný študijný
plán obsahuje predmety v takej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné, povinne voliteľné, výberové), aby v každej časti
kontroly štúdia boli splnené pravidlá pre pokračovanie v ďalšom období štúdia. Študent si môže v príslušnom stupni štúdia
zapísať iba predmety určené pre príslušný stupeň.
(9)
Pri získavaní kreditov musí študent postupovať tak, že bude rešpektovať pomer rozdelenia štúdia na povinné
predmety, povinne voliteľné a výberové predmety.
(10)
Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, kontrolu štúdia vykonáva študijné oddelenie fakulty po skončení
každého akademického roka. V prvom ročníku sa kontrola štúdia vykoná po skončení skúškového obdobia zimného semestra.
Predmetom kontroly štúdia sú skúšky, štátne skúšky, ako aj počty kreditov, získané v jednotlivých častiach štúdia.
(11)
Na pokračovanie v druhom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov, z toho v prvom semestri
minimálne 20 kreditov. Ak za prvý semester štúdia študent získa menej ako 20 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie
požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity. Ak za prvý rok štúdia študent získa
menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného
poriadku univerzity. Na pokračovanie v každom ďalšom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov. Ak študent
získa za rok menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a
zo študijného poriadku univerzity.
Článok 8
Hodnotenie študijných výsledkov
(1)
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä priebežnou kontrolou
počas výučbovej časti štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referáty a
pod.) a skúškou za dané obdobie štúdia.
(2)
predmetu.
120
Formy hodnotenia a ich podiel na celkovom hodnotení štúdia predmetu sú uvedené v informačnom liste
(3)
Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou na základe celkovej percentuálnej úspešnosti študenta vo všetkých
formách hodnotenia študijných výsledkov v rámci predmetu podľa nasledujúcej klasifikačnej stupnice:
Klasifikačná stupnica
Percentuálny
Klasifikačný stupeň odráža
zisk
výsledky
Klasifikačný stupeň
100-93 %
Vynikajúce
A (výborne) = 1
92-85 %
Nadpriemerné
B (veľmi dobre) =1,5
84-77 %
Priemerné
C (dobre) = 2
76-69 %
Prijateľné
D (uspokojivo) = 2,5
68-60 %
Spĺňajúce minimálne kritériá
E (dostatočne)= 3
59-0 %
Nespĺňajúce minimálne kritériá
FX (nedostatočne) =4
(4)
Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že
za hodnotené obdobie sa študentovi spočítajú súčiny kreditového ohodnotenia a numerickej hodnoty známky za všetky
zapísané predmety a vydelia sa súčtom kreditov dosiahnutých za dané obdobie.
(5)
Vypracovanie záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) sa považuje za predmet, hodnotí sa
klasifikačným stupňom a prideľujú sa mu kredity. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.
(6)
Obhajoba záverečnej práce a štátna skúška nie sú predmetmi a za ich absolvovanie sa kredity neprideľujú.
Hodnotia sa klasifikačnými stupňami A až FX.
(7)
Ak sa štátna skúška skladá z viacerých častí, každá časť sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom A až FX.
(8)
Celkový výsledok štátnych skúšok sa stanoví ako priemer známok z jednotlivých častí takto: A - priemer do 1,25
vrátane, B - priemer od 1,26 do 1,75 vrátane, C - priemer od 1,76 do 2,25 vrátane, D - priemer od 2,26 do 2,75 vrátane, E priemer od 2,76 do 3,00 vrátane.
(9)
Celkové hodnotenie štúdia študijného programu sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných
študijným programom vrátane vykonania štátnych skúšok. Vyjadruje sa stupňami: prospel s vyznamenaním, prospel,
neprospel.
(10)
Pri úspešnom vykonaní štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce sa stupňom "prospel s vyznamenaním"
hodnotí študent, ak jeho vážený študijný priemer za celé štúdium je najviac 1,30 vrátane a vo všetkých častiach štátnej
skúšky bol klasifikovaný len známkami A alebo B v riadnom termíne, pričom počet hodnotení známkou A nesmie byť menší
ako počet hodnotení známkou B. V ostatných prípadoch sa hodnotí stupňom "prospel".
(11)
Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom FX, celkové hodnotenie štátnej skúšky je
"neprospel".
Článok 9
Zápis a absolvovanie predmetov
(1)
V prvom roku bakalárskeho štúdia si študent musí zapísať predmety v celkovej hodnote najmenej 60 kreditov. V
ďalších rokoch štúdia si musí zapísať predmety v celkovej hodnote najmenej 40 kreditov. V poslednom roku štúdia si môže
zapísať aj menší počet kreditov, ak mu tento počet kreditov postačuje na skončenie štúdia študijného programu.
(2)
V jednom roku si študent môže zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 90 kreditov. Do tohto počtu kreditov
sa nezapočítavajú kredity za predmety, ktoré sú po zápise študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas
predchádzajúceho štúdia.
(3)
Zamietnuť študentovi prihlásenie na predmet vyučovaný na fakulte/univerzite je možné len z dôvodu
neabsolvovania podmieňujúcich predmetov, ak je táto nadväznosť stanovená v informačnom liste predmetu, ďalej v prípade
vylučujúcich predmetov a z kapacitných dôvodov.
(4)
Pri zapisovaní predmetov sa uprednostňujú študenti, pre ktorých je predmet povinný a študenti iných vysokých
škôl, ktorým absolvovanie predmetu ukladá zmluva o štúdiu.
(5)
Študenti iných fakúlt KU sa môžu prihlásiť na povinne voliteľné predmety za rovnakých podmienok ako študenti
danej fakulty. Študenti iných vysokých škôl sa môžu prihlásiť na predmet na KU len na základe zmluvy o štúdiu.
(6)
Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený
stupňom FX, si študent môže zapísať počas štúdia ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku. Ak v nasledujúcom
akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie
121
požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku KU.
(7)
Povinne voliteľný predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený stupňom FX, si študent
môže zapísať ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku alebo si môže zapísať namiesto neho iný povinne voliteľný
predmet. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude
vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku KU.
(8)
Výberový predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si študent môže zapísať ešte raz a to v nasledujúcom
akademickom roku alebo si môže zapísať namiesto neho iný výberový predmet. Ak študent dosiahol dostatočný počet
kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet.
(9)
Študent môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra (zimného/letného) požiadať študijné
oddelenie o zrušenie zapísaného povinného predmetu v prípade, že výučba predmetu bola zrušená univerzitou alebo fakultou,
alebo v predchádzajúcom semestri neabsolvoval úspešne predmet, ktorý tvorí prerekvizitu predmetu, zapísaného v
nasledujúcom semestri. V prípade kolízie v rozvrhu povinne voliteľného predmetu študent požiada študijné oddelenie o
zrušenie zapísaného povinne voliteľného predmetu elektronickou poštou do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti
semestra.
(10)
Okrem výučby podľa študijného plánu v študijnom programe poskytujú vysokoškolskí učitelia individuálne
konzultácie študentom v rozsahu minimálne dve vyučovacie hodiny týždenne. Individuálne konzultácie nenahrádzajú výučbu.
(11)
Konkrétne termíny, čas a miesto konania skúšok musí byť
najneskôr jeden týždeň pred začiatkom skúškového obdobia v príslušnom
množstve a rozptyle (minimálne tri termíny, jeden na začiatku, jeden v
zverejňovanie termínov skúšok a na prihlasovanie na skúšku sa používa
informačného systému.
zverejnený v akademickom informačnom systéme
semestri. Termíny skúšok musia byť v primeranom
strede a jeden na konci skúškového obdobia). Na
elektronická forma prostredníctvom akademického
(12)
Ak sa študent nemôže dostaviť na skúšku, môže' sa z nej odhlásiť v akademickom informačnom systéme
najneskôr jeden deň pred konaním skúšky. Ak tak študent neurobí a ani sa najneskôr v deň konania skúšky neospravedlní u
skúšajúceho, skúška sa hodnotí klasifikačným stupňom FX.
(13)
Ak študent odstúpi z písomnej alebo ústnej časti skúšky po jej začiatku, alebo ak závažným spôsobom poruší
pravidlá na získavanie kreditov a dopustí sa podvádzania, výsledok skúšky je hodnotený stupňom FX.
(14)
Ak študent získal z predmetu hodnotenie FX, tak v danom akademickom roku má len jeden opravný termín.
(15)
Celkové hodnotenie predmetu zapíše skúšajúci do akademického informačného systému v termíne stanovenom
univerzitou alebo fakultou, najneskôr však 3 pracovné dni po konaní skúšky.
(16)
V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade posledného pokusu študenta o úspešné absolvovanie opakovane
zapísaného predmetu, má študent i skúšajúci učiteľ právo písomne požiadať dekana fakulty o komisionálne vykonanie skúšky.
Komisia má minimálne 4 členov, ktorých menuje dekan na návrh vedúceho katedry, ktorá predmet zabezpečuje. Členom
komisie je aj pôvodne skúšajúci učiteľ. Ak študent neprospel na komisionálnej skúške, o ktorú sám požiadal, nemá nárok na
ďalší opravný termín.
(17)
Rektor, alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže na základe písomnej žiadosti študenta
povoliť dištančnú metódu štúdia alebo individuálny študijný plán, ktorý umožňuje študentovi absolvovať zapísané predmety v
osobitnom režime z hradiska organizácie štúdia podľa možností študenta a KU alebo fakulty. Individuálny študijný plán si
zostavuje študent spravidla v spolupráci so študijným poradcom. Rektor, alebo dekan môže povoliť individuálny študijný plán
najmä zdravotne znevýhodnenému študentovi, pričom sa berie do úvahy miera a rozsah jeho zdravotného znevýhodnenia.
Článok 10
Uznávanie absolvovaných častí štúdia
(1)
Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené: prihláškou na výmenné štúdium,
zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia. Uskutočňuje sa v súlade s § 7 Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. a podľa
vnútorného predpisu univerzity (Smernica o organizovaní zahraničných mobilít učiteľov a študentov prostredníctvom
programu EÚ LLP Erasmus na KU v Ružomberku).
(2)
Študent môže požiadať dekana fakulty, na ktorej je zapísaný, o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos
kreditov a známok, ak čas, ktorý uplynul od ich absolvovania, je kratší ako 5 rokov. V magisterskom štúdiu nemožno uznať
kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu v bakalárskom štúdiu.
Článok 11
Záverečná práca pri prvých dvoch stupňoch štúdia
(1)
Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, príslušná katedra zverejní do konca októbra na internetovej
stránke fakulty témy záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov prvého, druhého a spojeného prvého a
druhého stupňa.
(2)
Študent má právo písomne navrhnúť katedre vlastnú tému a vedúceho záverečnej práce do konca novembra.
Vedúci katedry sa do 30 dní k jeho návrhu písomne vyjadrí. Za schválenie sa považuje aj potvrdenie témy vedúcim katedry v
akademickom informačnom systéme.
122
(3)
Študent predposledného ročníka sa elektronicky prihlási u vedúceho záverečnej práce v akademickom
informačnom systéme. Na základe dohody medzi vedúcim záverečnej práce a študentom sa v akademickom informačnom
systéme vyhotoví protokol o zadaní záverečnej práce, ktorý schvaľuje vedúci katedry najneskôr do 31. januára daného
akademického roka.
(4)
Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, formálnu úpravu záverečných prác a termín ich odovzdávania
určuje vnútorný predpis fakulty.
(5)
Pre účely archivácie študent odovzdáva záverečnú prácu v digitálnej podobe a v tlačenej verzii.
Článok 12
Štátne a rigorózne skúšky
(1)
K absolvovaniu vysokoškolského štúdia je nevyhnutné absolvovať štátnu skúšku. Štátne skúšky sa na KU konajú
podľa § 63 zákona o VŠ.
(2)
Štátna skúška sa môže skladať z viacerých častí. Časti a predmety štátnej skúšky sú dané študijným programom.
(3)
Štátne skúšky majú ústnu, písomnú alebo praktickú formu. Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte,
formu štátnej skúšky a tézy z predmetov štátnej skúšky fakulta zverejní najneskôr do začiatku zimného semestra
akademického roka, v ktorom sa štátne skúšky uskutočnia.
(4)
Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré určí dekan v súlade s
harmonogramom štúdia a ktoré sa zverejňujú aspoň 6 týždňov pred ich konaním na internetovej stránke fakulty.
(5)
Študent sa prihlási na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného systému najneskôr
dvadsaťjeden dní pred stanoveným termínom štátnej skúšky.
(6)
Ak študentovi bránia vážne okolnosti zúčastniť sa na štátnej skúške, vopred alebo najneskôr 3 dni po termíne
štátnej skúšky môže písomne požiadať dekana o súhlas s odkladom termínu štátnej skúšky. Neospravedlnená neúčasť na
štátnej skúške sa hodnotí stupňom FX.
(7)
Študent môže štátnu skúšku opakovať dvakrát, a to najneskôr v termíne, ktorým neprekročí štandardnú dĺžku
štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania o viac ako dva roky. Opakuje tú časť štátnej skúšky, z ktorej získal
hodnotenie FX. V prípade neúspešnosti na všetkých troch termínoch štátnej skúšky je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie
požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku KU.
(8)
Študent, ktorý bol z niektorej časti štátnej skúšky hodnotený FX a ktorý neabsolvuje opravný termín štátnej
skúšky do konca príslušného akademického roka, je povinný zapísať sa do ďalšieho roka štúdia. Ďalší rok štúdia za účelom
vykonania štátnej skúšky sa započítava do celkovej doby štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania.
(9)
Absolventi magisterského štúdia môžu požiadať o vykonanie rigoróznej skúšky a obhajobu rigoróznej práce v
rovnakom študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po splnení
všetkých podmienok získavajú akademický titul "doktor filozofie" (skr. "PhDr.") alebo "doktor pedagogiky" (skr. „PaedDr."), V
študijnom programe katolícka teológia sa rigorózne skúšky nekonajú.
Článok 13
Ukončenie štúdia a doklady o ukončení štúdia
(1)
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.
(2)
Študent riadne končí štúdium podľa príslušného študijného programu prvého, druhého alebo spojeného prvého a
druhého stupňa, ak:
a)
úspešne absolvoval všetky predpísané študijné povinnosti daného študijného programu a získal určený počet
kreditov v predpísanom zložení ako predpoklad účasti na štátnej skúške,
b)
úspešne vykonal štátnu skúšku alebo štátne skúšky predpísané študijným programom - vrátane obhajoby
záverečnej práce.
(3)
Dňom riadneho skončenia štúdia je deň splnenia poslednej z podmienok predpísaných na riadne ukončenie štúdia
daného študijného programu.
(4)
a)
b)
c)
d)
e)
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium na KU skončí:
zanechaním štúdia,
prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky, pričom dňom skončenia štúdia je koniec
akademického roka, v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium,
vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku,
alebo vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok, pričom dňom skončenia štúdia je deň, keď rozhodnutie o
vylúčení nadobudlo právoplatnosť,
zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona o VŠ, ak študent neprijme ponuku univerzity alebo
fakulty pokračovať v štúdiu iného študijného programu, pričom dňom skončenia štúdia je deň, ku ktorému
vysoká škola oznámila zrušenie študijného programu,
smrťou študenta.
123
(5)
Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu pri zohľadnení celkovej doby štúdia v
príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania alebo súbežné štúdium vo viacerých študijných programoch v príslušnom
stupni vysokoškolského vzdelávania v jednom akademickom roku alebo v jeho časti má za následok vznik povinnosti študenta
uhradiť KU ročné školné za každý ďalší rok štúdia určené vo vnútornom predpise univerzity.
(6)
Dokladmi o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní príslušného akademického
titulu sú: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.
(7)
Vysokoškolský diplom je dokument o absolvovaní akreditovaného študijného programu a príslušného študijného
odboru a o udelení akademického titulu. Vydáva ho univerzita. Na vysokoškolskom diplome sa uvádza: meno a priezvisko
absolventa, matričné číslo diplomu, názov univerzity, názov fakulty, názov študijného odboru, názov študijného programu,
akademický titul, podpis rektora a dekana fakulty, ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte, dátum skončenia štúdia a
odtlačok pečiatky vysokej školy. Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri akademickom obrade.
(8)
Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o absolvovaní štátnej skúšky, jej súčastiach a jej výsledku. Vydáva ho
univerzita a ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, podpisuje ho dekan.
(9)
Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobné údaje o študijných predmetoch absolvovaných v
študijnom programe. Súčasťou dodatku k diplomu je podľa § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
614/2002 Z. 'z. o kreditovom systéme štúdia informácia o systéme vysokého školstva v Slovenskej republike, ktorú
vypracúva a zverejňuje ministerstvo. KU vydáva dodatok k diplomu všetkým absolventom bezplatne v slovenskom a
anglickom jazyku.
(10)
Na základe písomnej žiadosti vydá univerzita absolventovi doklady o ukončení štúdia aj v anglickom jazyku.
Článok 14
Prerušenie štúdia
(1)
Prerušenie štúdia študijného programu povoľuje na základe odôvodnenej žiadosti študenta dekan, ak sa študijný
program uskutočňuje. na fakulte. Ak ide o študijný program uskutočňovaný na univerzite, prerušenie štúdia povoľuje rektor.
(2)
Prerušenie štúdia v prvom ročníku je možné až po skončení zimného semestra. Prerušenie štúdia sa vzťahuje na
ucelenú časť štúdia (semester, rok). Žiadosť o prerušenie štúdia sa adresuje dekanovi fakulty a podáva na študijnom oddelení
najneskôr 3 týždne pred začatím semestra. O výnimkách v mimoriadnych a nepredvídaných prípadoch (napr. náhle závažné
zdravotné problémy) rozhoduje dekan fakulty. Rozhodnutie o prerušení štúdia sa doručuje študentovi osobne, alebo poštou do
vlastných rúk.
(3)
a)
b)
c)
Študent môže písomne požiadať o prerušenie štúdia:
najviac na tri akademické roky z dôvodu rodičovskej dovolenky,
najviac na dva akademické roky zo zdravotných, alebo iných vážnych osobných dôvodov (po predložení
hodnoverných dokladov),
najviac na jeden rok bez udania dôvodu.
(4)
Po uplynutí doby prerušenia sa študent musí dostaviť na opätovný zápis.
(5)
Počas prerušenia štúdia študentovi nepatria práva a povinnosti študenta a nie je ani členom akademickej obce.
Článok 15
Zanechanie štúdia
(1)
Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zanechanie štúdia študent oznámi písomne dekanovi fakulty.
(2)
Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom bolo univerzite alebo fakulte, ak sa študijný program uskutočňuje na
fakulte, doručené písomné vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia.
(3)
V prípade zanechania štúdia možno študentovi, ak o to požiada, vydať potvrdenie o absolvovaných predmetoch,
avšak vždy s poznámkou, že ide o neukončené štúdium.
(4)
Študent, ktorý štúdium zanechal, môže byť opätovne prijatý na KU len na základe nového prijímacieho konania.
Článok 16
Vylúčenie zo štúdia
(1)
Za zvlášť závažné porušenie povinností v zmysle § 72 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ môže rektor alebo dekan, ak
ide o študenta zapísaného na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte, rozhodnúť o vylúčení zo štúdia.
(2)
Študent, ktorý nesplní požiadavky, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku KU, je
vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c, zákona o VŠ.
(3)
Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia musí byť písomné. Musí obsahovať: výrok, odôvodnenie, poučenie o možnosti
podať žiadosť o jeho preskúmanie, evidenčné číslo, pod ktorým je rozhodnutie evidované, dátum a miesto jeho vydania,
úradnú pečiatku, podpis dekana, resp. rektora. Rozhodnutie musí byť doručené študentovi do vlastných rúk.
124
(4)
Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť.
(5)
Študent môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia do 8 dní odo dňa jeho doručenia.
Žiadosť sa podáva orgánu,' ktorý rozhodnutie vydal. Ak je týmto orgánom dekan, môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie
zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi. Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak je v rozpore so
zákonom, alebo vnútorným predpisom KU alebo fakulty, rozhodnutie zmení alebo zruší. Inak žiadosť zamietne a pôvodné
rozhodnutie potvrdí.
(6)
Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia.
(7)
Na konanie o preskúmanie rozhodnutia podľa § 72 zákona o VŠ sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov.
Článok 17
Zmena študijného programu
(1)
Zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov
uskutočňovaných na fakulte povoľ uje dekan; ak má byť táto zmena uskutočnená medzi fakultami KU, povoľuje ju dekan
prijímajúcej fakulty. Nevyhnutnou podmienkou pre povolenie zmeny študijného programu je úspešné ukončenie ročníka, resp.
úspešné splnenie zapísaných študijných povinností určených pôvodným študijným programom. O zmenu študijného programu
je možné požiadať najneskôr do konca júla. Písomná žiadosť sa adresuje dekanovi. Dekan si k rozhodnutiu môže vyžiadať
vyjadrenie vedúceho katedry, ktorá príslušný študijný program zabezpečuje. Zmena študijného programu sa uskutočňuje k
termínu zápisu.
(2)
Študent môže požiadať o výpis výsledkov štúdia podľa § 67 ods. 5 zákona o VŠ.
Článok 18
Doklady o štúdiu
(1)
Doklady o štúdiu na KU sú: preukaz študenta,. výpis výsledkov štúdia a záznamník klinickej praxe.
(2)
Preukaz študenta je doklad o právnom postavení študenta. Oprávňuje ho užívať práva a výhody študenta
vyplývajúce zo zákona, vnútorných predpisov univerzity, ako aj práva a výhody vyplývajúce z dohôd školy s inými
právnickými osobami. Preukaz študenta vydáva univerzita študentovi po jeho zápise do registra študentov.
(3)
Výpis výsledkov štúdia je doklad, ktorý obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci
študijného programu splnil. Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, vydáva ho fakulta.
(4)
Záznamník klinickej praxe je doklad na evidenciu práce študenta študijného programu v zdravotníckom
študijnom odbore.
Článok 19
Cena rektora a cena dekana
(1)
Rektor na základe návrhu dekana môže udeliť Cenu rektora spojenú s priznaním štipendia za mimoriadne
výsledky študentovi v dennej forme štúdia, ktorý študuje študijný program prvého stupňa alebo druhého stupňa alebo
spojený prvý a druhý stupeň podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ, za:
a)
vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,
b)
mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta.
Pravidlá pre udeľovanie Ceny rektora určuje Štipendijný poriadok KU.
(2)
Dekan môže udeliť študentovi zapísanému na študijný program uskutočňovaný na fakulte Cenu dekana. Kritériom
pre udelenie Ceny dekana je celkové hodnotenie študijných výsledkov študenta „prospel s vyznamenaním" alebo dosiahnutie
výnimočných výsledkov vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti, resp. v spoločenskej angažovanosti. Pravidlá pre
udeľovanie Ceny dekana určuje vnútorný predpis fakulty.
Článok 20
Systém študijných poradcov
(1)
Systém študijných poradcov má za ciel' zefektívniť univerzitný systém štúdia, pomôcť študentom správne sa
orientovať a efektívne si voliť predmety vzhľadom na vlastný študijný plán študenta, na jeho záujmovú orientáciu a vzhľadom
na reálnu situáciu na trhu práce. Má za ciel' aj pomáhať študentom v ich ťažkostiach pri štúdiu, pri komunikácii s prostredím a
plní aj poradnú funkciu v študentských mobilitách, príp. sprostredkovateľskú funkciu vo výskumne], záujmovej a inej činnosti.
(2)
Študijných poradcov vymenúva z radov vysokoškolských učiteľov a odvoláva rektor alebo dekan, ak má študijný
poradca pôsobiť v rámci fakulty.
(3)
Každý študent si môže zvoliť poradcu zo svojho študijného programu. Poradenská a konzultačná činnosť
pedagógov vyplýva z pracovnej zmluvy.
125
Článok 21
Konania vo veciach študijných práva povinností študenta
(1)
Konanie vo veciach porušenia akademických práv a povinností študenta, ktorý je zapísaný na štúdium študijného
programu na fakulte, prebieha v prvom stupni na fakulte a rozhoduje v ňom dekan. Rektor rozhoduje o Žiadostiach o
preskúmanie rozhodnutí dekanov.
(2)
Konanie vo veci povolenia prerušenia štúdia a uznania predmetov sa začína dňom, keď študent podal písomnú
žiadosť na vydanie príslušného rozhodnutia. V prípade študijných programov uskutočňovaných na fakulte ak žiadosť
neobsahuje potrebné údaje na rozhodnutie, dekan vyzve študenta, aby v primeranej lehote žiadosť doplnil alebo podal
nevyhnutné vysvetlenie. Dekan vydá príslušné rozhodnutie v lehote do 30 dní odo dňa začatia konania. Do tejto lehoty sa
nezapočítava doba, keď plynula študentovi lehota na doplnenie žiadosti alebo na podanie vysvetlenia. Ak dekan v lehote do 30
dní nerozhodne, môže sa študent domáhať, aby rektor vyslovil povinnosť dekana vo veci konať a rozhodnúť.
(3)
Konanie vo veci nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku sa začína
dňom vydania rozhodnutia dekana.
(4)
Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a
študijného poriadku KU sa začína dňom vydania rozhodnutia o vylúčení.
(5)
Na konanie a rozhodovanie o študijných právach a povinnostiach študenta sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov
(6)
Rozhodnutia vo veciach študijných práv a povinností študenta musia 'byť vyhotovené písomne, musia obsahovať
výrok s odkazom na príslušné ustanovenie vnútorného predpisu a odôvodnenie na základe skutkového stavu, ak tento
študijný poriadok neustanovuje inak. Rozhodnutie musí byť študentovi doručené do vlastných rúk.
(7)
Povinnosť univerzity alebo fakulty doručiť rozhodnutie je splnená, ak študent rozhodnutie prevezme alebo hneď,
ako ho pošta vrátila ako nedoručiteľnú zásielku alebo ak doručenie bolo zmarené konaním alebo opomenutím študenta.
Rozhodnutie sa považuje za doručené aj v prípade, keď študent prijatie rozhodnutia odmietne.
Článok 22
Doktorandské štúdium
(1)
Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získavanie a prehlbovanie
poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k
nemu, ktorý je výsledkom jeho vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo umenia. Absolventi
doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Záverečnou prácou doktorandského
študijného programu je dizertačná práca.
(2)
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium vždy obsahuje prijímaciu skúšku.
(3)
Štúdium podľa doktorandského študijného programu [ďalej len "doktorandské štúdium") prebieha podľa
individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie
dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce ako záverečnej práce.
(4)
Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä
z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce.
Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia
(ďalej len "doktorand") ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce.
(5)
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský
študijný program v dennej forme je najmenej 3 roky a najviac 4 roky, v externej forme najviac 5 rokov.
(6)
Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej
činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v
ktorom prebieha výučba.
(7)
Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa vnútorného
predpisu fakulty, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.
(8)
Na absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent získať aspoň 180 kreditov.
(9)
Absolventom doktorandského štúdia udeľuje KU akademický titul "doktor" ("philosophiae doctor, v skratke
"PhD."), ktorý sa uvádza za menom.
(10)
Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej časti doktorandského štúdia udeľuje
akademický titul „licenciát teológie" (v skratke „Thl.ic."). Absolventom doktorandského štúdia v týchto oblastiach sa udeľuje
akademický titul „doktor teológie" (v skratke "ThDr.").
(11)
126
Pravidlá tohto študijného poriadku platia pre doktorandské štúdium primerane, ak nie je ustanovené inak.
Článok 23
Záverečné ustanovenia
(1)
Tento Študijný poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku prerokoval a schválil Akademický senát Katolíckej
univerzity v Ružomberku 25. júna 2009.
(2)
Študijný poriadok KU nadobúda platnosť dňom jeho registrácie na Ministerstve školstva Slovenskej republiky. Je
účinný odo dňa doručenia rozhodnutia Katolíckej univerzite o jeho registrácii Ministerstvom.
(3)
Fakulty sú povinné do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Študijného poriadku KU uviesť s ním do
súladu fakultné študijné poriadky. Tie časti fakultných študijných poriadkov, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami Študijného
poriadku KU, sú po uplynutí tejto lehoty neplatné.
(4)
Súčasne stráca platnosť Študijný poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku schválený AS KU dňa 27.
septembra 2002.
(5)
Zároveň sa zrušujú:
vnútorný predpis č. 20/10/2002 o študijných poradcoch na KU,
vnútorný predpis č. 21/10/2002 Zásady organizácie doktorandského štúdia na KU,
Smernica rektora KU č. 13/1/2002 o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác,
Smernica rektora KU č. 41/10/2005 o používaní tlačív na diplomy, vysvedčenia, osvedčenia, o ich podpisovaní a
evidovaní,
- vnútorný predpis z dňa 1. 7. 2006 Pokyn rektora KU k zavedeniu multifunkčných preukazov študentov KU.
-
Ružomberok 8. júla 2009
127
Študijný poriadok Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1.
Študijný poriadok Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len PF KU alebo fakulta) je vydaný
ako vnútorný predpis fakulty v zmysle § 33 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V súlade s § 55-68 uvedeného
zákona a s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia
upravuje zásady prijímacieho konania a pravidlá štúdia na fakulte. Študijný poriadok je záväzný pre všetkých
študentov a pracovníkov PF KU.
2.
Na PF KU má právo študovať každý, kto splní základné podmienky pre prijatie na štúdium stanovené zákonom a
štatútom fakulty. PF KU môže určiť pre prijatie na štúdium aj ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na
štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.
3.
Fakulta prijíma uchádzačov iba na štúdium akreditovaných študijných programov.
4.
Na základe návrhu dekana o počte prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy uskutočňované na
fakulte rozhoduje AS PF KU. Počty študentov navrhuje dekan PF KU po vyjadrení vedúcich katedier.
Článok 2
Podmienky prijatia na štúdium, prijímacie konanie a zápis na štúdium
1.
Základnou podmienkou prijatia na štúdium prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo na štúdium
študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného
stredného odborného vzdelania
2.
Základnou podmienkou prijatia na štúdium druhého stupňa je úspešné absolvovanie študijného programu prvého
stupňa vysokoškolského vzdelávania rovnakého alebo príbuzného študijného programu (§ 53, ods. 1 a 2
zákona). Základnou podmienkou prijatia na tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania je úspešné absolvovanie
študijného programu druhého stupňa alebo stupňa podľa § 53 ods. 3 zákona v rovnakom alebo príbuznom študijnom
programe. Pri všetkých základných podmienkach prijatia na štúdium platí § 2 ods. 5 zákona.
3.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium, termín a spôsob overovania ich splnenia určuje dekan a schvaľuje AS PF. K
ďalším podmienkam prijatia na štúdium patrí aj záväzok uchádzača, že bude rešpektovať katolíckeho ducha KU a
jej fakúlt (§ 1 ods. 4 písm. b) zákona131/2002 Z.z. Ján Pavol II., Ex corde Ecclesiae, bod 27).
4.
V prípade celoživotného, doplňujúceho a rozširujúceho štúdia sa prijímacia skúška spravidla nekoná. Dekan fakulty
môže prijatie na tieto formy štúdia podmieniť jej vykonaním. Dekan môže obmedziť počet prijatých
uchádzačov, napr. z kapacitných dôvodov.
5.
Návrh obsahovej náplne a požiadaviek na prijímacie skúšky spolu so zoznamom odporúčanej literatúry
vypracujú príslušné katedry a predložia ho dekanovi. Z hľadiska obsahu vedomostí požiadavky na prijímacie skúšky
na bakalársky študijný program musia zohľadňovať obsah úplného stredného vzdelania.
6.
Podmienky pre prijatie na štúdium dekan fakulty zverejňuje oznámením najneskôr do 20. septembra v
akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku v ktorom sa má štúdium začať, podmienky pre
prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov a študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o
VŠ. Pri ostatných študijných programoch zverejňuje podmienky pre prijatie na štúdium najneskôr 2 mesiace pred
posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Obsahom oznámenia je:
- termín podávania prihlášok,
- ďalšie podmienky pre prijatie a spôsob ich overovania,
- rámcový obsah prijímacej skúšky,
- spôsob vyhodnocovania výsledkov,
- plánovaný počet prijímaných uchádzačov.
Podmienky musia byť zverejnené na úradnej výveske a v elektronickej forme na internetovej stránke fakulty.
7.
Za prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania zodpovedá dekan.
8.
Prijímacie konanie sa pre uchádzača začína doručením jeho písomnej prihlášky na PF KU. Uchádzač musí podať
prihlášku v určenom termíne, na predpísanom tlačive a musí ju podpísať. K prihláške je nutné priložiť doklad o
zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Výšku poplatku schvaľuje AS PF KU na návrh dekana PF KU. Poplatok za
prijímacie konanie sa nevracia.
9.
Na každý študijný program uskutočňovaný na fakulte môže uchádzač podať len jednu prihlášku.
10.
Ak prihláška nie je správne vyplnená alebo neobsahuje predpísané prílohy, tak fakulta vyzve uchádzača, aby
nedostatky odstránil v stanovenej lehote. Ak uchádzač v stanovenej lehote ich neodstráni, tak prihláška sa považuje
za neplatnú.
11.
Ak je súčasťou prijímacieho konania prijímacia skúška, tak študijné oddelenie PF KU zašle uchádzačovi
pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 28 dní pred termínom konania skúšky, prípadne pred termínom konania
jej prvej časti.
12.
Uchádzačom s postihnutím, ktorí majú záujem o štúdium, fakulta umožní vykonať prijímacie skúšky
primerane k ich postihnutiu. V odôvodnených prípadoch môže fakulta požiadať takého uchádzača, aby na
prijímacie skúšky prišiel v sprievode svojho osobného asistenta.
128
13.
Prijímacie konanie riadi prijímacia komisia, ktorou je vedenie fakulty. Prijímacie skúšky riadi skúšobná komisia,
ktorú menuje dekan. Kritériá pre prijatie musia byť stanovené tak, aby bolo možné objektívne sa presvedčiť o
vedomostiach a schopnostiach uchádzačov.
14.
O prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte rozhoduje dekan.
15.
Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania musí byť vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia
podmienok pre prijatie na štúdium. Musí obsahovať: výrok, odôvodnenie, poučenie o možnosti uchádzača
podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a podpis dekana alebo ním povereného prodekana. Rozhodnutie
sa doručuje uchádzačovi poštou alebo osobne. Ak je miesto pobytu adresáta neznáme, rozhodnutie sa vyvesí na
úradnú vývesku fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Kópia rozhodnutia o
výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom konaní.
16.
Uchádzač môže do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podať dekanovi fakulty
žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia vybavuje
dekan, ktorý môže sám zmeniť pôvodné rozhodnutie, ak zistí, že bolo vydané v rozpore so zákonom alebo s
vnútorným predpisom fakulty alebo s podmienkami pre prijatie na štúdium. V opačnom prípade postúpi žiadosť
rektorovi. Ten môže pôvodné rozhodnutie zmeniť, ak zistí rozpor so zákonom alebo s vnútornými predpismi
univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami pre prijatie na štúdium. Inak žiadosť zamietne a potvrdí pôvodné
rozhodnutie. Dekan môže zmeniť pôvodné rozhodnutie o neprijatí aj v prípade uvoľnenia miesta, ak niektorí prijatí
uchádzači oznámili, že nenastúpia na štúdium.
17.
Neprijatý uchádzač má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, a to najneskôr do 10 dní
od doručenia rozhodnutia dekana. Pod nahliadnutím sa rozumie, že uchádzač môže za prítomnosti osôb
poverených dekanom dokumentáciu čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy. Ak uchádzač zistí, že došlo k omylu
pri vyhodnocovaní alebo pri určovaní výsledného počtu získaných bodov, tak oznámi túto skutočnosť osobe,
ktorá je z poverenia dekana prítomná pri nahliadnutí, a uvedie ju aj v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o
neprijatí.
18.
Fakulta má právo žiadať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa na štúdium zapíšu. Ak prijatý uchádzač v
požadovanej lehote neodpovie alebo odpovie záporne, zaniká mu právo na zápis.
19.
Termín, miesto a spôsob zápisu študentov stanovuje dekan fakulty a zápis organizuje študijné oddelenie PF KU. Pri
zápise si študent volí predmety v takej celkovej kreditovej hodnote a takej skladbe, aby v každom
akademickom roku splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu.
20.
Študent sa musí zúčastniť zápisu každý akademický rok. Študenta, ktorý sa v riadnom termíne nezapísal a ani
svoju neúčasť na zápise písomne neodôvodnil vysoká škola písomne vyzve, aby sa dostavil k zápisu v lehote 10
pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu
nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na
zápis, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne
zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium. (§ 66 ods. 3, 4.)
Článok 3
Formy a metódy štúdia
1.
Na PF KU sa uskutočňujú bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v dennej a externej forme.
Obidve formy sa uskutočňujú prezenčnou, dištančnou a kombinovanou metódou. Okrem toho fakulta môže
organizovať celoživotné vzdelávanie a rozširujúce a doplňujúce štúdium.
2.
Externá forma štúdia sa realizuje spravidla vo vybraných študijných programoch, ktorá však nemusí byť
uskutočňovaná každý akademický rok. Ak je v študijnom programe zapísaných menej ako 10 študentov
externej formy, tak externí študenti navštevujú prednášky, cvičenia a semináre spolu s dennými študentmi v
obmedzenom rozsahu - spravidla 1/3. Vedúcemu katedry predstavia návrh časového harmonogramu svojej účasti
na výučbe, ktorý vedúci schváli alebo po vzájomnej konzultácii upraví.
3.
Bakalársky študijný program trvá spravidla tri roky, ukončuje sa štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba
záverečnej
(bakalárskej) práce. Absolvent získava akademický titul „bakalár“ (so skratkou „Bc.“).
4.
Magisterský študijný program nadväzuje na bakalársky študijný program. Ukončuje sa štátnou skúškou, ktorej
súčasťou je obhajoba záverečnej (diplomovej) práce. Absolventi magisterského štúdia získavajú akademický titul
„magister“ (skr. „Mgr.“).
5.
Absolventi magisterského štúdia môžu požiadať o vykonanie rigoróznej skúšky a obhajobu rigoróznej práce v
rovnakom alebo príbuznom odbore. Po splnení všetkých podmienok získavajú akademický titul „doktor
pedagogiky“
(skr. „PaedDr.“), resp. „doktor filozofie (skr. „PhDr.“). Rigorózne skúšky sa vykonávajú podľa
príslušných smerníc rektora KU a dekana fakulty.
6.
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Denné štúdium je 3-ročné, externé
5-ročné.
Absolventom sa udeľuje akademický titul „doktor“ [philosophiae doctor] (skr. „PhD.“). Doktorandské
štúdium sa vykonáva podľa príslušných smerníc rektora KU a dekana fakulty.
7.
Celoživotné a rozširujúce vzdelávanie poskytuje občanom ďalšie vzdelávanie potrebné na rozšírenie
špecializácie.
Neumožňuje im získať nový titul. Po absolvovaní všetkých predpísaných študijných povinností sa študent môže
prihlásiť na štátnu skúšku. Pri celoživotnej forme štúdia účasť na prednáškach nie je povinná, na cvičeniach
sa vyžaduje 1/3 prezencie a zvyšok sa nahrádza individuálnou prácou študenta.
129
8.
Na základe písomnej žiadosti študenta v odôvodnených prípadoch môže dekan fakulty povoliť dištančnú metódu
štúdia a individuálny harmonogram hodnotenia študijných výsledkov, ktorá nahrádza priamy kontakt učiteľa so
študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostredníctvom prostriedkov
založených na využívaní počítačových sietí. Túto zmenu môže povoliť dekan po porade s vedúcim katedry iba v
odôvodnených prípadoch (napr. študentky – matky s deťmi do 3 rokov, vážne rodinné, zdravotné a sociálne dôvody,
štúdium v zahraničí, vrcholoví športovci). Žiadosti o dištančnú a kombinovanú metódu na príslušný akademický rok
sa predkladajú na študijné oddelenie v termíne do riadneho zápisu, v prípade žiadostí o dištančnú a
kombinovanú metódu na letný semester príslušného akademického roka
najneskôr tri týždne pred
začiatkom letného semestra. Študent dištančnej alebo kombinovanej metódy štúdia si dohodne podmienky
štúdia s vyučujúcim v prvom týždni prednáškového obdobia.
9.
Každý študent má právo uchádzať sa o štúdium na inej fakulte alebo vysokej škole, prípadne v zahraničí. Toto
štúdium povoľuje dekan PF KU. Pokiaľ je štúdium v zahraničí súčasťou študijného programu študenta, štúdium sa mu
neprerušuje.
Článok 4
Akademický rok a jeho organizácia
1.
Akademický rok sa začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Akademický rok sa delí
na dva semestre.
2.
Každý semester sa skladá z výučbovej časti , ktorá trvá 13 týždňov a skúškového obdobia , ktoré trvá 6 týždňov.
Letný semester posledného semestra bakalárskeho a magisterského štúdia môže dekan upraviť iným spôsobom.
3.
Výučba je organizovaná podľa týždenných rozvrhov, ktoré sú zostavované tak, aby zodpovedali
odporúčanému študijnému plánu. Za riadny priebeh výučby predmetov jednotlivých študijných programov
zodpovedajú garanti spolu s vedúcimi katedier, ktoré výučbu zabezpečujú.
4.
Časový harmonogram akademického roku určuje rektor po prerokovaní s dekanmi fakúlt a zverejňuje ako
záväzný vnútorný predpis najneskôr 1 marca.
5.
Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo spirituality, exkurzie a kurzy, tieto sa v zásade
nemôžu konať v skúškovom období.
6.
Na začiatku akademického roka sú študenti oboznámení s obsahom, náplňou a časovým harmonogramom výučby.
Tieto informácie sú uverejnené v publikácií Informácie o štúdiu na PF KU a na internetovej stránky fakulty.
7.
Študijné programy sú zostavené tak, aby rozsah predpísaných povinných a povinne voliteľných predmetov
nepresahoval
24 vyučovacích hodín týždenne, pričom sa do tohto počtu nezapočítavajú predmety všeobecného základu.
Minimálny rozsah priameho kontaktu vysokoškolského učiteľa a študenta v dennej forme štúdia je 18 hodín
týždenne v časti akademického roka, v ktorej sa koná výučba (§ 60 ods. 2).
Článok 5
Predmety a jednotky študijného programu
1.
Študijný predmet (ďalej len predmet) je tvorený jednotkou študijného programu (ďalej JŠP) alebo skupinou
jednotiek
(napr. prednáška a k nej zodpovedajúce cvičenie). Predmety sú povinné, povinne voliteľné a
výberové.
2.
Povinné predmety - ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého
študijného programu.
3.
Povinne voliteľné predmety – podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného
programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre
určenej študijným programom.
4.
Výberové predmety – ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na
získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia. Výber takéhoto predmetu môže byť
podmienený vykonaním dodatočnej skúšky, napr. v prípade voľby umeleckých a cudzojazyčných predmetov.
5.
Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na predmety podmienené
úspešným absolvovaním iných predmetov (prerekvizít) a predmety, ktorých zápis nie je podmienený absolvovaním
iného predmetu.
6.
Základnými formami štúdia sú prednášky, cvičenia, prosemináre, semináre, odborná prax, exkurzie,
ročníkové a záverečné práce, samoštúdium. Účasť študentov na cvičeniach, proseminároch a seminároch je povinná.
7.
Študentom prednášajú profesori, docenti a vybrané kapitoly aj odborní asistenti s akademickým titulom PhD.
Prednášať môžu aj ďalší významní odborníci z praxe.
8.
Cvičenia vedú profesori, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektori a ďalší odborníci. Na cvičeniach sa za aktívnej
účasti študentov precvičujú, prehlbujú a
upevňujú vedomosti, rozvíjajú zručnosti a formujú návyky
študentov, potrebné na zvládnutie predmetu.
9.
Semináre vedú profesori, docenti, odborní asistenti a ďalší odborníci. Na seminároch sa za aktívnej účasti
študentov teoreticky a metodologicky rozvíja a prehlbuje časť predmetu a podáva sa výklad nových vedeckých
poznatkov.
10.
Exkurziou sa študenti pod vedením učiteľa zoznamujú s aplikáciami, ktoré súvisia so štúdiom.
130
11.
Konzultácie pomáhajú študentom pri samostatnom štúdiu. Učitelia v nich usmerňujú študentov v oblasti, ktorá sa
týka obsahu a metódy štúdia, metodiky vedeckej a odbornej práce a pod. Konzultáciami sa môže dopĺňať príprava
študentov na skúšku.
12.
Samostatné štúdium je významná časť štúdia, v ktorej študenti samostatne riešia dané úlohy, študujú
odporúčanú literatúru a spracovávajú stanoviská k preberaným otázkam.
13. Študenti sa na cvičeniach a seminároch zúčastňujú spravidla spoločne podľa skupín.
Článok 6
Kredity, ich zhromažďovanie a prenos
1.
Každý predmet, ktorého absolvovanie sa hodnotí, má v študijnom programe priradený počet kreditov, ktoré študent
získa po jeho úspešnom absolvovaní. Východiskom kreditového ohodnotenia predmetu je jeho hodinový rozsah a
náročnosť, pričom jeden kredit predstavuje 1/60 priemernej záťaže študenta v priebehu akademického roka.
Počet kreditov priradený k predmetu zodpovedá počtu kreditov priradenému k jednotkám študijného programu
a vyjadruje pomernú časť práce študenta potrebnú na jeho úspešné zvládnutie.
2.
Za absolvovaný predmet môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
3.
Zhromažďovaním kreditov sa rozumie zratúvanie počtu kreditov získaných za úspešné absolvovanie predmetov v
čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného programu. Zratúvajú sa počty kreditov
získané v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia, v rámci časti štúdia na inej
fakulte KU, v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v
zahraničí formálne zabezpečeného náležitosťami prenosu kreditov.
4.
Štandardná záťaž študenta na jeden rok je 60 kreditov. Na absolvovanie bakalárskeho študijného programu
(spravidla 3 roky) musí študent získať aspoň 180 kreditov v predpísanom zložení. V magisterskom študijnom
programe (spravidla 2 roky) študent musí získať aspoň 120 kreditov v predpísanom zložení.
5.
6.
Počet kreditov za úspešné absolvovanie jednotlivých jednotiek študijného programu sú vopred definované a
zverejnené.
Pri tvorbe svojho študijného plánu musí študent postupovať tak, aby rešpektoval pomer rozdelenia štúdia na
povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety.
Článok 7
Zápis predmetov a ich absolvovanie
1.
Zápisom si študent určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom chce absolvovať v nasledujúcom
období štúdia, na ktorý sa zápis vzťahuje (akademický rok).
2.
Zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet môže študent najneskôr do 2 týždňov od začiatku vyučovania v danom
semestri, a to písomnou formou na študijnom oddelení, kde sa táto zmena zaznačí do informačného systému i do
výkazu o štúdiu (indexu).
3.
Študent si počas štúdia môže opakovane zapísať povinný predmet, ktorý absolvoval neúspešne. Po druhom
neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia.
4.
Študent si počas štúdia môže opakovane zapísať povinne voliteľný predmet, ktorý absolvoval neúspešne,
alebo si namiesto neho môže zapísať iný povinne voliteľný predmet. Po druhom neúspešnom pokuse o
absolvovanie vybraného povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia.
5.
Študent si počas štúdia môže opakovane zapísať výberový predmet, ktorý absolvoval neúspešne, alebo si môže
namiesto neho zapísať iný výberový predmet. Ak študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať
žiadny výberový predmet.
6.
Fakulta určí pre každý študijný program odporúčaný študijný plán. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby
jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia
zodpovedajúcej študijnému programu.
Článok 8
Hodnotenie študijných výsledkov
1.
Kontrola a hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä
priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia (kontrolné otázky,
písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, projekty, referát na seminári a pod.) a semestrálnou
skúškou. Podiel jednotlivých foriem kontrol pri celkovom hodnotení predmetu
určujú informačné listy
predmetov. Každý predmet má jeden riadny termín skúšky a jeden opravný. Podmienkou absolvovania
predmetov tvorených jednotkami študijného programu (seminár, cvičenie, prednáška) je úspešné uzavretie
seminára alebo cvičenia.
2.
S konkrétnymi spôsobmi kontroly štúdia daného predmetu vyučujúci oboznámi študentov v priebehu
prvých dvoch týždňov výučby. V priebehu semestra nemožno požiadavky meniť. Konanie písomného testu musí
vyučujúci oznámiť najmenej týždeň vopred. V predmete, ktorého výučba sa realizuje viacerými formami
(prednáška, seminár, cvičenie), učiteľ na začiatku semestra oznámi váhu hodnotenia jednotlivých foriem kontroly
pre celkové hodnotenie.
3.
Splnenie študijných povinností si môže študent presunúť na nasledujúci akademický rok. Túto skutočnosť je
131
povinný písomne oznámiť vyučujúcemu najneskôr jeden deň pred posledným termínom skúšky z daného
predmetu. V opačnom prípade platí ustanovenie ods. 8. tohto článku.
4.
Skúšky a ich hodnotenie koná vyučujúci, ktorého predmet si študent zapísal na svojej fakulte, alebo osoba, ktorú
tým vyučujúci poverí, ale po predchádzajúcom súhlase vedúceho katedry.
5.
Skúšky sa konajú v skúškovom období. V ojedinelých prípadoch môže vyučujúci umožniť študentovi vykonať skúšku
pred ukončením prednáškového obdobia.
6.
Termíny
obdobia
pokynov
určenom
7.
Proti nedostatočnému počtu termínov a proti ich nedostatočnému rozptylu sa môžu študenti odvolať k vedúcemu
katedry alebo k prodekanovi pre vzdelávanie.
8.
Ak sa študent nemôže dostaviť na skúšku, tak je povinný oznámiť to skúšajúcemu vopred, najneskôr v deň
konania skúšky. Ak tak študent neurobí, tak sa skúška hodnotí klasifikačným stupňom FX.
To isté platí aj pre pedagogickú a inú odbornú prax, ktorá je povinnou súčasťou študijného
programu.
9.
Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou. Známka vyjadruje kvalitu osvojenia si vedomostí alebo zručností v
súlade s cieľom predmetu uvedeným v informačnom liste predmetu.
10.
skúšok určia vyučujúci po dohode so študentmi najneskôr dva týždne pred začatím skúšobného
v primeranom množstve a rozptyle (minimálne tri termíny). Študenti sa prihlasujú na skúšky podľa
vyučujúcich zápisom. Po akceptácii zapísaných študentov skúšajúcim, zapísaní študenti musia byť v
termíne vyskúšaní.
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov:
A – výborne (vynikajúce výsledky) = 1
B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5
C – dobre (priemerné výsledky) = 2
D – uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5
E – dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3
FX – nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4
Študent získa kredity za predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým z klasifikačných stupňov od A po E.
11.
Ak študent získal z predmetu hodnotenie FX (4), tak v tom istom
pokúsiť o jeho úspešné absolvovanie, pričom má len jeden opravný termín.
12.
Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa používa vážený študijný
priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia
podľa ods. 10 pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov
získaných študentom za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého
študijného priemeru započíta známka 4, ak nie je dôvod na jeho vyškrtnutie študijným oddelením. Predmety, ktoré
nie sú hodnotené známkou, sa do výpočtu váženého študijného priemeru nezahŕňajú.
13.
Pri zverejňovaní študijných
príslušný kód študenta.
14.
Rozhodujúcim dokladom o splnení študijnej povinnosti je zápis v informačnom systéme fakulty. Za bezchybný
zápis do systému je zodpovedný skúšajúci. Reklamáciu zápisu, prípadne nezapísania známky si študent
môže uplatniť u skúšajúceho. Ak nenastane náprava, tak študent sa môže obrátiť na prodekana pre výchovu a
vzdelávanie.
výsledkov
študentov
nie
je
možné
akademickom
uviesť
ich
meno
roku sa môže znova
a priezvisko,
ale
iba
Článok 9
Uznávanie absolvovaných častí štúdia
1.
Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené: prihláškou na výmenné štúdium,
zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia.
2.
Zmluva o štúdiu sa uzatvára medzi študentom, vysielajúcou vysokou školou a prijímajúcou vysokou školou
pred nastúpením študenta na prijímajúcu vysokú školu.
3.
Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole uznáva vysielajúca vysoká škola študentovi na základe
výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi prijímajúca vysoká škola na záver jeho štúdia. Výpis
výsledkov štúdia sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta vedenej vysokou školou.
4.
Dekan uznáva predmety, ktoré študent absolvoval na inej vysokej škole, na základe písomnej žiadosti študenta, ku
ktorej je pripojený úradný výpis absolvovaných predmetov. Dekan vydáva rozhodnutie o uznaní predmetov
na základe porovnania informačných listov predmetov (v prípade nejasnosti požiada o vyjadrenie vedúceho
príslušnej katedry), pričom uzná predmety s takým kreditovým ohodnotením, aké majú na PF KU.
5.
Študent pred odchodom na mobilitu oznámi svoj odchod, ako i dĺžku pobytu vedúcemu katedry (katedier). Na
základe schválenia študijného programu, vysielajúca katedra sa zaväzuje študentovi uznať študijný pobyt v
plnej
miere, absolvovaný na zahraničnej vysokej škole, po predložení príslušného dokladu o absolvovaní
dohodnutého programu spolu s výpisom výsledkov. Ak si študent na prijímajúcej vysokej škole zapísal podobné
predmety ako sú v študijnom programe študenta na vysielajúcej vysokej škole, študent po návrate písomne
požiada o ich uznanie na vysielajúcej fakulte u prodekana pre zahraničné vzťahy a mobility. Ten rozhodne
po vyjadrení sa príslušného vedúceho katedry. Študent v žiadosti uvedie, ktorý predpísaný predmet žiada
uznať ako absolvovaný predmet. Prílohou žiadosti musí byť doklad o absolvovaných predmetoch na
prijímajúcej vysokej škole. Ak študent na prijímajúcej vysokej škole absolvoval iné predmety, získané kredity
sa na vysielajúcej vysokej škole zapíšu ako povinne voliteľné predmety.
6.
Dekan môže uznať predmet len v tom prípade, ak čas, ktorý uplynul od jeho absolvovania, je kratší ako 5 rokov.
132
Článok 10
Postup do ďalšieho roka štúdia
1.
Kontrolu štúdia vykonáva Študijné oddelenie PF KU po skončení každého akademického roka. Predmetom kontroly
štúdia sú skúšky, štátne skúšky, ako aj počty kreditov, získaných v jednotlivých častiach štúdia.
2.
Študent by mal v každom roku štúdia získať 60 kreditov.
3.
Na pokračovanie v druhom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov. Ak za prvý rok štúdia študent
získa menej ako 40 kreditov, musí štúdium zanechať pre neprospech. Na pokračovanie v každom ďalšom
roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov. Ak študent získa za rok menej ako 40 kreditov
musí štúdium zanechať pre neprospech.
Dekan fakulty vylúči študenta pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu.
Článok 11
Individuálny harmonogram hodnotenia predmetov
1.
Na základe písomnej žiadosti študenta môže dekan povoliť individuálny harmonogram ukončenia (hodnotenia)
predmetov a absolvovanie štúdia dištančnou metódou:
a)
zo zdravotných dôvodov,
b)
z dôvodu materstva,
c)
zo sociálnych dôvodov,
d)
študentovi, ktorý mal povolené absolvovať časť štúdia na inej fakulte, vysokej škole, resp. v zahraničí,
e)
študentovi, ktorý reprezentuje Slovenskú republiku v športovej alebo inej oblasti.
2.
V závažných prípadoch môže dekan povoliť študentovi individuálny harmonogram hodnotenia predmetov aj
z iných dôvodov.
Článok 12
Záverečná práca
1.
Príslušná katedra zverejní najneskôr do 31. októbra predposledného
akademického roka zoznam
odporúčaných tém záverečných prác. Záverečnou prácou pri študijnom programe prvého stupňa je bakalárska
práca. Záverečnou prácou pri študijnom programe druhého stupňa alebo pri študijnom programe podľa § 53 ods. 3
zákona je diplomová práca.
2.
Študent má právo navrhnúť katedre do konca novembra predposledného akademického roka vlastnú tému a
školiteľa záverečnej práce. Vedúci katedry sa do 30 dní vyjadrí a písomne oboznámi študenta o schválení alebo
zamietnutí jeho návrhu. Za schválenie sa považuje aj podpísanie protokolu o zadaní bakalárskej alebo diplomovej
práce.
3.
Do 31. januára predposledného ročníka študent odovzdá na študijnom oddelení PF KU protokol o zadaní záverečnej
práce, ktorý musí byť podpísaný vedúcim práce a vedúcim príslušnej katedry.
4.
Rozsah a formálne náležitosti záverečných prác určuje Smernica dekana o ukončení štúdia na PF KU.
Článok 13
Riadne ukončenie štúdia, štátne a rigorózne skúšky
1.
Štúdium sa považuje za ukončené splnením poslednej študijnej povinnosti študenta a dňom ukončenia štúdia
je deň splnenia poslednej študijnej povinnosti. Študent musí získať predpísaný počet kreditov v stanovenej
skladbe. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky (§ 65
ods. 2 zákona).
2.
Na absolvovanie vysokoškolského vzdelávania je nevyhnutné absolvovať štátnu skúšku predpísanú
študijným programom. V každom akreditovanom študijnom programe druhého stupňa, v ktorom sa udeľuje
akademický titul magister, fakulta poskytuje následne aj možnosť obhajoby rigoróznych prác a po vykonaní
rigoróznej skúšky má právo udeľovať akademický titul.
3.
Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní príslušného akademického
titulu je vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnej skúške.
4.
Podrobnosti o ukončení štúdia určuje Smernica dekana o ukončení štúdia na PF KU.
Článok14
Prerušenie štúdia
1.
Dekan môže na základe odôvodnenej žiadosti študenta rozhodnúť o prerušení štúdia po zaplatení poplatkov za
štúdium, a to spravidla na jeden rok.
2.
Štúdium možno prerušiť počas celého štúdia najviac na 2 roky, okrem materskej alebo rodičovskej dovolenky,
keď sa doba prerušenia môže predĺžiť na 3 roky.
3.
Študentka, ktorá je tehotná a je zapísaná na štúdium študijného programu, ktorý vyžaduje pobyt na
rizikových pracoviskách (práca s chemickými, toxickými látkami a pod.), musí požiadať o prerušenie štúdia. Ak tak
neurobí, preruší jej štúdium dekan zo svojho podnetu.
4.
Po uplynutí doby prerušenia sa študent musí najneskôr do 5 dní opäť zapísať na pokračovanie štúdia. Inak sa
považuje za študenta, ktorý zanechal štúdium.
133
5.
Študent počas prerušenia štúdia nemá práva a povinnosti študenta. Nie je ani členom akademickej obce.
Článok 15
Zanechanie štúdia
1.
Študent, ktorý chce zanechať štúdium, písomne oznámi svoje rozhodnutie dekanovi.
2.
V prípade zanechania štúdia možno študentovi, ak o to požiada, vydať
predmetoch či skúškach, avšak vždy s poznámkou, že ide o neukončené štúdium.
3.
Študent, ktorý zanechal štúdium, môže byť opätovne prijatý na PF KU len na základe nového prijímacieho konania.
potvrdenie
o absolvovaných
Článok 16
Vylúčenie zo štúdia
1.
2.
Študenta, ktorý neplnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu, vylúči dekan zo štúdia pre neprospech a túto
skutočnosť mu písomne oznámi do 30 dní od prijatia rozhodnutia.
Pre neprospech bude zo štúdia vylúčený tiež študent, ktorý po tom, ako si dvakrát zapísal povinný, resp.
povinne voliteľný predmet podľa ustanovení čl. 7 ods. 2-3, nezískal zaň kredity v riadnych ani v náhradných
(opravných) termínoch.
3.
Študent môže byť zo štúdia vylúčený tiež za zvlášť závažné porušenie zákona o vysokých školách, Štatútu KU,
štatútu fakulty alebo za porušenie občianskych povinností.
4.
V prípade vylúčenia zo štúdia možno študentovi, ak o to požiada, vydať potvrdenie o absolvovaných
predmetoch či skúškach. V potvrdení sa uvedie, že študent štúdium neukončil a dôvod jeho vylúčenia.
Článok 17
Prestup na iný študijný program alebo vysokú školu
1.
Študent môže prestúpiť na iný študijný program v rámci fakulty alebo prestúpiť na inú vysokú školu len po
úspešnom ukončení ročníka, resp. po úspešnom uzavretí akademického roka podľa podmienok predpísaných
študijným poriadkom vysokej školy alebo fakulty, na ktorej študuje. Prestup sa uskutočňuje k termínu zápisu,
pričom výnimky v odôvodnených prípadoch povoľuje dekan.
2.
Prestup študenta fakulty na
prijímacieho konania.
3.
Dekan určí ročník, do ktorého sa študent prijíma a diferenčné (rozdielové) skúšky (resp. iné študijné povinnosti)a
termín, dokedy ich musí študent splniť.
4.
Študent PF KU, ktorý chce prestúpiť na inú vysokú školu alebo fakultu, môže požiadať o výpis výsledkov štúdia podľa
§ 67 ods. 5 zákona.
iný študijný program fakulty dovoľuje
dekan PF
spravidla po uskutočnení
Článok 18
Doklady o štúdiu a jeho absolvovaní
1.
Doklady o štúdiu sú: preukaz študenta, výkaz o štúdiu, výpis výsledkov štúdia.
2.
Preukaz študenta je doklad o právnom postavení študenta. Oprávňuje ho užívať práva a výhody študenta
vyplývajúce zo zákona, vnútorných predpisov univerzity, ako aj práva a výhody vyplývajúce z dohôd školy s inými
právnickými osobami. Preukaz študenta sa vydáva študentovi po jeho zápise do registra študentov.
3.
Výkaz o štúdiu (index) je doklad, do ktorého sa zapisujú jednotky študijného programu a výsledky
kontroly absolvovaných jednotiek. Študent môže používať výkaz o štúdiu aj ako doklad namiesto preukazu študenta.
4.
Výpis výsledkov štúdia je doklad, ktorý obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v
rámci študijného programu splnil.
5.
Doklady o absolvovaní štúdia sú: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu.
6.
Náležitosti, ktoré musí spĺňať diplom sú uvedené v § 68 Zákona 131/2002 Z. z. z 21.februára 2001.
7.
Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o absolvovaní štátnej skúšky, jej súčastí a jej výsledku. Vydáva
ho v mene univerzity fakulta.
8.
Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobné údaje o študijných predmetoch absolvovaných v
študijnom programe. Je súčasťou diplomu.
9.
Na základe písomnej žiadosti a zaplatení stanovených poplatkov vydá vysoká škola absolventovi doklady o
absolvovanom štúdiu v slovenskom alebo v anglickom jazyku.
Článok 19
Systém študijných poradcov (tútorov)
1.
134
Systém študijných poradcov má za cieľ zefektívniť univerzitný systém štúdia, pomôcť študentom správne sa
orientovať a efektívne si voliť predmety vzhľadom na ich vlastný študijný plán, na ich záujmovú orientáciu a na
reálnu situáciu na trhu práce. Má pomôcť študentom pri výbere mobilít a pri ťažkostiach v štúdiu.
2.
Každý študent má právo zvoliť si poradcu zo svojho študijného odboru. Práca študijných poradcov sa
chápe ako poradenská a konzultačná činnosť, ktorá vyplýva z pracovnej zmluvy vysokoškolského učiteľa.
3.
Študijný poradca (tútor) je skúsený učiteľ v danom študijnom programe. Každý študijný poradca by mal mať na
starosti spravidla 15 študentov.
Článok 20
Pochvaly a odmeny
1.
2.
Za zvlášť príkladne plnenie študijných alebo občianskych povinností, za vynikajúcu záverečnú prácu, za
vzornú reprezentáciu
univerzity
najmä
na
medzinárodných podujatiach alebo súťažiach a za absolvovanie
štúdia s vyznamenaním, čiže s váženým študijným priemerom do 1,30 vrátane a s hodnotením štátnej skúšky
„prospel s vyznamenaním“, môže dekan udeliť študentovi akademickú pochvalu (Cenu dekana) alebo ho navrhnúť
na akademickú pochvalu rektora.
S akademickou pochvalou dekana môže byť spojená peňažná alebo vecná odmena.
Článok 21
Doktorandské štúdium
1.
Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získavanie a
prehlbovanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na
vlastnom príspevku študenta k nemu,
ktorý
je
výsledkom
jeho
vedeckého
bádania
a samostatnej
tvorivej činnosti v oblasti vedy a umenia. Doktorandské štúdium sa môže uskutočňovať dennou alebo
externou formou štúdia. Denné aj externé štúdium je rozdelené na študijnú a vedeckú časť. Absolventi
doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Záverečnou prácou
doktorandského študijného programu je dizertačná práca.
2.
V rámci prijímacieho konania príslušná katedra na ktorej sa uskutočňuje doktorandské štúdium zverejní
najneskôr 2 mesiace pred termínom prijímacieho konania témy dizertačných prác. Podmienky pre prijatie na
štúdium dekan fakulty zverejňuje oznámením najneskôr do 30.01. bežného roka.
Obsahom oznámenia je:
termín podávania prihlášok,
ďalšie podmienky pre prijatie a spôsob ich overovania,
rámcový obsah prijímacej skúšky,
spôsob vyhodnocovania výsledkov,
plánovaný počet prijímaných uchádzačov na dennú formu štúdia závisí od počtu pridelených štipendijných miest
z MŠ SR,
plánovaný počet prijímaných uchádzačov na externé formu štúdia.
Podmienky musia byť zverejnené na úradnej výveske a v elektronickej forme na internetovej stránke fakulty.
3.
Prijímacie konanie sa pre uchádzača o doktorandské štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na PF KU.
Uchádzač musí podať prihlášku v určenom termíne, na predpísanom tlačive a musí ju podpísať. V prihláške uvádza
tému dizertačnej práce a meno školiteľa. K prihláške je nutné priložiť doklad o zaplatení poplatku za prijímacie
konanie. Výšku poplatku schvaľuje AS PF KU na návrh dekana PF KU. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.
K prihláške je potrebné priložiť: životopis, overenú kópiu diplomu, overenú kópiu vysvedčenia, rámcový projekt k
dizertačnej práci (ktorý obsahuje: cieľ, metódy a predpokladané výstupy), súpis publikovaných prác alebo
umeleckých aktivít
4
Súčasťou prijímacieho konania na doktorandské štúdium je prijímacia skúška. Referát pre vedu a umenie PF
KU zašle uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky.
5.
Prijímacie skúšky riadi prijímacia komisia, ktorú menuje dekan na návrh príslušnej Odborovej komisie.
Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania doktorandského štúdia musí byť vyhotovené písomne do 30
dní od overenia splnenia podmienok pre prijatie na štúdium.
6.
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Štandardná dĺžka štúdia pre študijný
program v dennej forme je najviac 3 roky, v externej najviac 5 rokov.
7.
Študijná časť doktoranda pre denné štúdium trvá spravidla 18 mesiacov u externých doktorandov najviac 36
mesiacov. Doktorand v dennej forme štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku na svojom školiacom
pracovisku do 18 mesiacov, externý doktorand najneskôr do 3 rokov.
8.
Štandardná záťaž doktoranda denného štúdia je na jeden akademický rok minimálne 24 kreditov. Doktorandi
externých študijných programov musia získať za akademický rok minimálne 15 kreditov v predpísanom zložení.
9.
Doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje PF KU v Ružomberku počas trvania štandardnej dĺžky
štúdia štipendium, a to od začiatku štúdia až do dňa skončenia štúdia. Súčasťou doktorandského štúdia v
dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou
činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok.
10. Na návrh školiteľa sú doktorandovi pridelené kredity za tvorivú činnosť v oblasti vedy, umeleckej, študijnej a
pedagogickej činnosti.
11. Súčasťou doktorandského štúdia je aj jazyková skúška,
štúdia do 18 mesiacov u externého štúdia do 3 rokov.
ktorá
sa
vykonáva
u
denného
doktorandského
12. Na návrh školiteľa sa doktorand v dennom alebo externom štúdiu po splnení určených podmienok prihlasuje na
dizertačnú skúšku. Obsahom dizertačnej skúšky je vypracovanie a predloženie práce k dizertačnej skúške
práce, ktorú spracúva doktorand samostatne pod vedením školiteľa a to v rozsahu 2 AH (autorských hárkov čo
predstavuje 40 strán). Do počtu autorských hárkov sa nezaratúvajú obrázky, schémy a tabuľky, ktoré môžu byť
135
uvedené v prílohe ani zoznam použitej literatúry. Súčasťou dizertačnej skúšky je zodpovedanie otázok z
okruhu tém vybraných predmetov (2 povinných a 1 voliteľného), určených doktorandovi v individuálnom
študijnom programe podľa zamerania práce.
13. Po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky doktorand pokračuje vo vedeckej alebo umeleckej časti svojho štúdia. Pod
týmto sa rozumie riešenie výskumných úloh
prostredníctvom účasti na vedeckých seminároch alebo
seminároch o umení, na vedeckých konferenciách a iných odborných podujatiach organizovaných vo vede alebo
umení, riešenie grantových úloh, publikačná činnosť, a iné.
14. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov
vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. Po odporúčaní školiteľa môže doktorand požiadať
písomne o povolenie obhajoby dizertačnej práce. Rozsah dizertačnej práce nepresahuje 8 autorských hárkov (čo
predstavuje 160 strán, formát A4, písaný elektronicky (30 riadkov, 60 úderov, riadkovanie 1,5) alebo ekvivalentnou
technikou). Kresby, schémy, zoznam literatúry a iné prílohy sa nezhŕňajú do počtu autorských hárkov.
15. V každom akreditovanom doktorandskom študijnom programe tretieho stupňa udeľuje Katolícka
absolventom doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte akademický titul PhD.(philosophiae doctor).
univerzita
16. Podľa §92 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov študenti externej formy prijatí na doktorandské študijné programy študujú za poplatok určený
vnútorným predpisom Smernice rektora KU v Ružomberku. Dekan na základe žiadosti doktoranda môže rozhodnúť o
prerušení štúdia na jeden rok až po vyrovnaní všetkých poplatkov spojených so štúdiom.
17. Pravidlá tohto študijného poriadku platia pre doktorandské štúdiu primerane, ak nie je ustanovené inak.
Článok 22
Záverečné ustanovenia
1. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých nie je možné riadiť sa týmto poriadkom a mohla by vzniknúť škoda z
oneskorenia, môže schváliť zmenu oproti ustanoveniu poriadku dekan fakulty. O vykonanej zmene informuje
AS PF KU a Kolégium dekana.
2. V prípade, ak študent nesúhlasí s rozhodnutím vyučujúceho, tak môže do 15 dní písomne požiadať vedúceho
príslušnej katedry o preskúmanie napadnutého rozhodnutia. Vo veciach, o ktorých rozhoduje vedúci katedry, resp.
dekan fakulty, študent alebo záujemca o štúdium môže písomne požiadať dekana fakulty, resp. rektora o
preskúmanie napadnutého rozhodnutia. Žiadosť o preskúmanie musí byť podaná do dvoch týždňov od napadnutého
rozhodnutia.
Schválené AS PF KU na jeho zasadnutí 26. januára 2010.
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
predsedníčka AS PF KU
136
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
dekan PF KU
Smernica dekana Pedagogickej fakulty KU č. 1/13
o ukončení štúdia na PF KU v Ružomberku
V súlade s čl. 13. Študijného poriadku PF KU v Ružomberku sa pre ukončenie štúdia vydáva táto smernica:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Štúdium sa končí vykonaním štátnej skúšky. Súčasťou štátnej skúšky je obhajoba záverečnej práce v príslušnom
stupni štúdia.
(2) Bakalárskou prácou sa overuje zvládnutie teoretických a praktických základov riešeného problému z daného
študijného odboru. Študent má preukázať schopnosť pracovať s domácou aj zahraničnou odbornou literatúrou, vybrať z
nej podstatné informácie pre svoju tému, uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní
základnej odbornej literatúry. Bakalárska práca môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie, prípadne môže
ísť o aplikáciu v praxi alebo o riešenie čiastkovej úlohy.
Diplomová práca sa líši od bakalárskej rozsahom a kvalitou spracovania témy. Vypracovaním diplomovej práce študent
preukazuje schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a tvorivo ich uplatňovať a používať pri riešení
konkrétnych problémov. Diplomová práca môže mať teoretický, experimentálno-výskumný alebo aplikačný charakter.
Môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie.
Rigoróznou prácou sa overuje schopnosť autora preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho šir šom
základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a získané vedomosti aplikovať tvorivým
spôsobom v praxi. Prístup k spracovávanej problematike má byť interdisciplinárny a má otvárať nový pohľad na
spracovávanú tému.
Dizertačná práca má charakter vedeckej práce, v ktorej doktorand na základe priebežného výskumu a s využitím
bohatého dokladového materiálu, ako aj vedeckých metód preukazuje schopnosť samostatne vedecky a tvorivo pracovať
v oblasti výskumu alebo vývoja, resp. pripravenosť na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť, na riešenie
teoretických
i praktických problémov študovaného vedného odboru. Autor prácou preukazuje schopnosť spracovať
zvolený odborný problém s interdisciplinárnym prístupom a s vypr acovaním konkrétnych riešení a záverov. Má sa
vyznačovať vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom e xistujúcej odbornej
literatúry.
Habilitačnou prácou autor preukazuje schopnosť spracovať zvolený odborný problém s medziodborovým prístupom
a závermi. Na základe vlastného výskumu s využitím vedeckého odborného potenciálu má prinášať zásadné poznatky
alebo teoretické východiská. Habilitačná práca môže mať podobu monografie, monotematickej práce, ktorá prináša nové
vedecké poznatky, alebo súboru publikovaných vedeckých prác, doplneného komentárom uchádzača o habilitáciu.
Každá z uvedených záverečných a kvalifikačných prác musí byť originálna a vytvorená autorom pri dodržaní pravidiel
práce s informačnými zdrojmi. Žiadna z nich nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie narúšať autorské práva iných
osôb. Autor je povinný dôsledne a správne citovať použité informačné zdroje, menovite a konkrétne uviesť výsledky,
presne opísať použité metódy a pracovné postupy, zdokumentovať labor atórne a iné výsledky a terénne výskumy iných
autorov.
(3) Štátnou skúškou sa overuje, či študent získal vedomosti a zručnosti požadované študijným programom a či je
pripravený na výkon povolania. Študent má preukázať schopnosť syntézy získaných poznatkov .
Článok 2
Zadávanie záverečných prác
(1) Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, príslušné školiace pracovisko (katedra) zverejní do konca októbra na
internetovej stránke fakulty témy záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov prvého, dr uhého a
spojeného prvého a druhého stupňa.
(2) Študent má právo písomne navrhnúť príslušnému školiacemu pracovisku vlastnú tému a školiteľa záverečnej práce
do konca novembra. Vedúci školiaceho pracoviska sa do 30 dní k jeho návrhu písomne vyjadrí. Za schvále nie sa
považuje aj potvrdenie témy vedúcim školiaceho pracoviska v akademickom informačnom systéme.
(3) Príslušné školiace pracovisko môže akceptovať ako témy záverečných prác aj návrhy predložené rôznymi
organizáciami a inštitúciami, ak tieto návrhy korešpondujú s odbornou a vedeckou orientáciou školiaceho pracoviska.
Akceptovanému návrhu takto predloženej témy sa následne pridelí školiteľ z príslušného školiaceho pracoviska.
(4) Študent predposledného ročníka sa elektronicky prihlási u školiteľa v akademickom i nformačnom systéme. Na
základe dohody medzi školiteľom a študentom sa v akademickom informačnom systéme vyhotoví Zadanie záverečnej
práce, ktoré prostredníctvom akademického informačného systému schvaľuje vedúci školiaceho pracoviska najneskôr do
31. januára daného akademického roka.
(5) Zadanie záverečnej práce je súčasťou jej úvodnej časti (Príloha č. 1). Vyhotovuje sa v piatich rovnopisoch
vytlačených z akademického informačného systému Abakus.
(6) Pri študijných programoch uskutočňovaných na fakulte za zverejnenie tém záverečných prác zodpovedá vedúci
príslušného školiaceho pracoviska, pri ostatných študijných programoch rektorom poverený garant študijného programu.
(7) Témy dizertačných prác vypisuje a zverejňuje príslušná fakulta na úradnej výveske a na intern etovej stránke fakulty
v súlade s harmonogramom akademického roka tak, aby boli zverejnené najneskôr 2 mesiace pred posledným dňom
určeným na podanie prihlášok na doktorandské štúdium. Zároveň zverejní aj spôsob a termíny prihlasovania sa
uchádzačov na doktorandské štúdium.
(8) Pri vypracúvaní záverečných prác na PF KU v Ružomberku sú záväzné medzinárodné a slovenské technické normy
(ISO 690). Odporúča sa postupovať podľa pravidiel uvedených v publikácii Dušana Mešku, Dušana Katuščáka a kol.
Akademická príručka (Martin : Osveta, 2004). V stručnosti:
137
(a) Formát: použije sa biely nepriehľadný papier vo formáte A4, text sa tlačí čiernym písmom na jednu stranu alebo na
obidve strany listu. Číslovanie strán je v päte na vonkajšej strane.
(b) Okraje: horný a dolný 2,5 cm, ľavý 3,5 cm a pravý 2 cm. Záhlavie a päta: 1,25 cm.
(c) Rozsah: Bakalárska práca má mať spravidla minimálne 30 až 40 normostrán (54 000 až 72 000 znakov vrátane
medzier). Diplomová práca musí mať 50 až 70 normostrán (90 000 až 126 000 znakov vrát ane medzier). Rigorózna
práca 70 až 90 normostrán (126 000 až 162 000 znakov vrátane medzier). Dizertačná práca 80 až 120 normostrán (144
000 až 216 000 znakov vrátane medzier). Habilitačná práca do 150 normostrán (27 0 000 znakov vrátane medzier).
Rozsah teoretickej časti diplomovej práce, ktorej súčasťou je aj praktická časť v podobe výtvarného diela, obrazového
(fotografie, kalendár a pod.), zvukovoobrazového (hraný film, animovaný film, dokumentárny film a pod.) alebo
zvukového (rozhlasová relácia a pod.) komunikátu, musí byť minimálne 72 000 znakov.
(d) Riadkovanie: v hlavnom texte 1,5 a v poznámkach pod čiarou sa používa jednoduché riadkovanie.
(e) Veľkosť písma: 12 bodov. Odporúčaným typom písma je Times New Roman alebo Arial.
V ojedinelých prípadoch, s písomným súhlasom vedúceho práce a vedúceho príslušného školiaceho pracoviska môže
študent odovzdať záverečnú prácu, ktorá má menší rozsah.
Článok 3
Štruktúra záverečnej práce
(1) Záverečná práca obsahuje tieto hlavné časti:
a) úvodná časť,
b) hlavná textová časť,
c) prílohy (nepovinné),
d) záverečná časť (nepovinné).
(2) Úvodná časť záverečnej práce obsahuje tieto položky v danom poradí:
a) obal,
b) titulný list,
c) zadanie záverečnej práce,
d) vyhlásenie o počte znakov (Príloha č. 6),
e) poďakovanie (nepovinné),
f) abstrakt v štátnom jazyku,
g) abstrakt v anglickom, resp. inom svetovom jazyku,
h) obsah,
i) zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné),
j) zoznam skratiek a značiek (v technických a prírodovedných odboroch povinné) , k) slovník (nepovinné).
(3) Obal záverečnej práce (Príloha č. 2) obsahuje:
a) názov vysokej školy,
b) názov fakulty, na ktorej je študent zapísaný,
c) evidenčné číslo (kód),
d) názov práce a podnázov práce, ak sa použil,
e) označenie záverečnej práce (bakalárska práca, diplomová práca, dizertačná práca),
f) meno, priezvisko, akademické a vedecko-pedagogické tituly autora práce,
g) rok predloženia práce,
h) na chrbte práce meno, priezvisko a názov práce (v prípade dlhého názvu použiť skratky).
(4) Evidenčné číslo (kód) práce obsahuje tieto údaje:
a) Skratka typu práce (B – bakalárska práca, M – diplomová práca, R – rigorózna práca, D – dizertačná práca,
H – habilitačná práca),
b) 6-miestne číslo vygenerované automaticky Abakusom. Študentovi sa prideľuje v momente, keď vyplní aspoň časť
analytického listu v AIS Abakus. Študent kód práce uvidí, keď si dá zobraziť „Detail práce“ v Abakuse. V prípade
kvalifikačných prác je to číslo priradené uchádzačovi o rigorózne konanie pri jeho prijatí a ha bilitantovi pri prijatí jeho
žiadosti, pričom evidencia uchádzačov o rigorózne a habilitačné konanie je súčasťou akademického informačného
systému. Evidenčné číslo tak môže mať tvar napr. B006831.
(5) Titulný list (Príloha č. 3) obsahuje úplnú informáciu o práci. Nečísluje sa a nezapočítava do počtu strán a znakov
záverečnej práce. Má štruktúru:
a) názov vysokej školy,
b) názov fakulty, na ktorej je študent zapísaný,
c) názov práce a podnázov práce (ak sa použil),
d) označenie záverečnej práce (bakalárska, diplomová alebo dizertačná),
e) meno, priezvisko, akademické a vedecko-pedagogické tituly autora práce,
f) názov študijného programu,
g) číslo a názov študijného odboru (Príloha č. 10),
h) meno, priezvisko, akademické a vedecko-pedagogické tituly školiteľa,
i) meno, priezvisko, akademické a vedecko-pedagogické tituly konzultanta, ak bol pre záverečnú prácu určený,
j) názov školiaceho pracoviska,
k) miesto a rok predloženia práce.
(6) Zadanie záverečnej práce, ktoré sa nečísluje a nezapočítava do počtu strán a znakov záverečnej práce, obsahuje:
a) typ záverečnej práce,
b) názov záverečnej práce,
c) meno, priezvisko a tituly študenta,
d) meno, priezvisko a tituly školiteľa,
e) v prípade externého školiteľa meno, priezvisko a tituly konzultanta,
f) názov príslušného školiaceho pracoviska,
g) meno, priezvisko a tituly vedúceho školiaceho pracoviska (názov katedry, resp. ústavu),
138
h) anotáciu záverečnej práce,
i) jazyk, v ktorom sa práca vypracuje,
j) dátum schválenia zadania,
k) podpisy vedúceho školiaceho pracoviska a školiteľa.
(7) Abstrakt v slovenskom jazyku (Príloha č. 4) obsahuje informáciu o cieľoch práce a jej stručnom obsahu. V závere
abstraktu sa charakterizuje splnenie cieľa, výsledky a význam celej práce. Súčasťou abstra ktu je 3 – 5 kľúčových slov.
Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov. Abstrakt sa nečísluje a ani
nezapočítava do počtu strán a znakov záverečnej práce.
(8) Abstrakt v anglickom, resp. inom svetovom jazyku je prekladom abstraktu v slovenskom jazyku. Uvádza sa na tej
istej alebo na samostatnej strane záverečnej práce. Nečísluje sa a ani nezapočítava do počtu strán a znakov záverečnej
práce.
(9) Obsah, ktorý sa nečísluje a nezapočítava do počtu strán a znakov zá verečnej práce,
nečíslovaných častí (kapitol) práce.
je prehľad číslovaných a
(10) Zoznam ilustrácií, zoznam tabuliek, zoznam skratiek a značiek a slovník zvyšujú prehľadnosť záverečnej práce.
Tieto jej nepovinné časti sa nečíslujú a nezapočítavajú do počtu strán a znakov záverečnej práce.
(11) Hlavná textová časť práce sa skladá z úvodu, jadra, záveru a zoznamu bibliografických odkazov. V Závere je
potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stanoveným cieľom. Záver ako kapitola sa nečísluje.
(12) Študent musí v záverečnej práci zachovávať zásady súčasného platného vedeckého citovania a odkazovania na
primárnu a sekundárnu literatúru.
Článok 4
Zber a sprístupňovanie záverečných prác a kontrola ich originality
(1) Záverečné práce sa predkladajú vo vytlačenej forme, zviazané v pevnej väzbe
jednotlivé listy nedali vyberať.
(nie hrebeňovej) tak, aby sa
(2) Záverečné práce pri prvých dvoch stupňoch štúdia sa odovzdávajú na študijnom oddelení príslušnej fakulty, a to v
dvoch vyhotoveniach.
(3) Rigorózne, dizertačné a habilitačné práce sa odovzdávajú spravidla na oddelení pre vedu príslušnej fakulty.
Rigorózne práce sa odovzdávajú spravidla v dvoch vyhotoveniach, dizertačné a habilitačné práce spravidla v štyroch
vyhotoveniach.
(4)
Termín na odovzdávanie záverečných prác je určený v harmonograme akademického roka fakulty.
(5) Postup vkladania prác do systému evidencie záverečných prác na KU musí byť včas zverejnený v akademickom
informačnom systéme alebo na webovej stránke fakulty.
(6) Študent predloží záverečnú prácu aj v elektronickej forme a vyplní jej analytický list vložením údajov do systému
evidencie záverečných prác. Potvrdenie o vložení záverečnej práce do systému evidencie záverečných prác odovzdáva
študent spolu s výtlačkami práce.
(7) Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s vytlačenou formou záverečnej práce, pričom za ich
obsahovú zhodu zodpovedá študent.
(8) Elektronická verzia záverečnej práce musí byť vyhotovená vo formáte pdf
(portable document format) s
možnosťou prevodu na čistý text. Za prevoditeľnosť dokumentu na čistý text zodpovedá študent. Súbor musí byť
označený názvom KodPrace.pdf (napr. B006831.pdf).
(9) Okrem vloženia elektronickej verzie do systému evidencie záverečných prác odovzdá študent záverečnú prácu na
CD, resp. DVD nosiči, ktorý musí byť označený názvom: Priezvisko a meno autora, fakulta, názov súboru uloženého na
nosiči. Pri prvých dvoch stupňoch štúdia sa CD, resp. DVD nosiče odovzdávajú na študijnom oddelení príslušnej fakulty
spolu s výtlačkami záverečnej práce, v jednej z nich bude CD resp. DVD vlepené.
(10) Súčasťou odovzdania záverečnej práce je uzatvorenie licenčnej zmluvy medzi autorom a KU. Autor práce si
licenčnú zmluvu o použití diela a licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce vytlačí cez akademický i nformačný systém a
odovzdá podpísané v dvoch vyhotoveniach na študijnom oddelení. Ak autor v predloženom návrhu licenčnej zmluvy
požaduje odkladnú lehotu dlhšiu ako 12 mesiacov, predloží dekanovi odôvodnenie žiadaného predĺženia.
(11) Originalita záverečnej práce (miera zhody textu práce s databázou originálnych textov) sa posudzuje v Centrálnom
registri záverečných prác, kde sa vyhotoví Protokol o kontrole originality. Tento protokol sa distribuuje z Centrálneho
registra záverečných prác do akademického informačného systému, odkiaľ je sprístupnený študentovi, školiteľovi a
študijnému oddeleniu, resp. oddeleniu pre vedu.
(12) Kontrola originality záverečnej práce je nevyhnutnou podmienkou pre obhajobu záverečnej práce.
(13) Výsledok kontroly originality záverečnej práce je súčasťou zápisu o záverečnej (štátnej) skúške. Pri študijných
programoch prvých dvoch stupňov študent odovzdá vytlačený protokol o originalite na študijné oddelenie spolu s
prihláškou na obhajobu práce a s prihláškou na štátne záverečné skúšky. V os tatných prípadoch odovzdáva tento
protokol spravidla prostredníctvom oddelenia pre vedu.
(14) V prípade zistenia, že záverečná alebo kvalifikačná práca obsahuje cudzie časti bez uvedenia informačného zdroja,
má autor právo dokázať originalitu diela pri obhajobe práce. Ak skúšobná komisia potvrdí porušenie autorských práv
autorom záverečnej alebo kvalifikačnej práce, pokladá sa takáto práca za neakceptovateľnú a obhajoba práce sa hodnotí
stupňom FX. O každom prípade plagiátorstva záverečnej práce informuje vedúci školiaceho pracoviska dekana fakulty so
žiadosťou o prerokovanie tohto priestupku v disciplinárnej komisii fakulty v súlade s jej disciplinárnym poriadkom. V
prípade porušenia autorských práv autorom habilitačnej práce zamestnaným na KU sa takéto konan ie pokladá za
porušenie pracovnej disciplíny v zmysle platného Pracovného poriadku KU.
139
(15) Výsledok obhajoby záverečnej práce sa bez zbytočného odkladu zaznamená
systému.
do akademického informačného
(16) V prípade úspešnej obhajoby záverečnej práce Univerzitná knižnica KU vykoná jej bibliografickú registráciu.
(17) Záverečné práce v elektronickej forme sú uchovávané v systéme evidencie záverečných prác KU, ktorý spravuje
Ústav informačných a komunikačných technológií KU. Môžu byť zverejnené prostredníctvom verejne prístupného
elektronického katalógu Univerzitnej knižnice KU.
(18) Záverečné práce v tlačenej podobe a na CD, resp. DVD nosiči sú archivované v Univerzitnej knižnici KU.
(19) Študijné oddelenie, resp. Oddelenie pre vedu najneskôr 2 mesiace po uskutočnení obhajob z áverečných alebo
kvalifikačných prác poskytne Univerzitnej knižnici KU formou výpisu z akademického informačného systému menný
zoznam študentov, ktorí úspešne absolvovali obhajobu záverečnej práce, vrátane rozhodnutia o spôsobe jej
sprístupnenia.
Do uvedeného termínu tiež zabezpečí odovzdanie jedného výtlačku obhájenej záverečnej alebo
kvalifikačnej práce a jej elektronickej verzie na CD, resp. DVD nosiči Univerzitnej knižnici KU.
(20) Záverečnú prácu spolu s licenčnými zmluvami (2x) a s potvrdením
(21) vložení záverečnej práce do systému evidencie záverečných prác musí študent odovzdať na študijnom oddelení
najneskôr 6 týždňov pred plánovanou obhajobou.
(22) Obhajoba záverečnej práce je súčasťou štátnej skúšky.
(23) Študent môže obhajovať záverečnú prácu len v tom prípade, ak ju na prijatie odporučí aspoň jeden
z posudzovateľov – vedúci záverečnej práce alebo jej oponent.
(24) Študent má právo oboznámiť sa s posudkami záverečnej práce prostredníctvom informačného systému školy
minimálne 2 pracovné dni pred obhajobou.
Článok 5
Štátna skúška
(1) Štátna skúška sa koná v termínoch, ktoré určuje dekan a zverejňuje aspoň 2 mesiace pred ich konaním. Tézy
z predmetov štátnej skúšky musia príslušné katedry zverejniť do konca výučby zimného semestra.
(2) Podmienkou pre účasť na štátnej skúške je úspešné absolvovanie predpísaných študijných povinností danej časti
predmetovej špecializácie. Študijné povinnosti pre danú predmetovú špecializáciu navrhuje katedra, ktorá zabezpečuje
daný študijný predmet, a schvaľuje ich dekan. V prípade štátne j skúšky z časti Učiteľská pedagogika a psychológia je
potrebné mať splnené predpísané študijné povinnosti z kurzu pedagogiky a psychológie.
Ďalšou podmienkou pre účasť na štátnych skúškach je získanie kreditov v predpísanom zložení. Pri jednoodborovom
štúdiu je podmienkou pre účasť na štátnej skúške úspešné absolvovanie predpísaných študijných povinností daného
študijného programu. Poslednú časť štátnej skúšky možno absolvovať len vtedy, ak má študent absolvované všetky
študijné povinnosti zo študijného programu, ktorý študoval.
Študent sa na štátnu skúšku prihlási najmenej 21 dní pred stanoveným termínom konania štátnej skúšky na študijnom
oddelení PF KU aj prostredníctvom Abakusu. Spolu s prihláškou na štátnu záverečnú skúšku (Príloha č. 7) odovzdá aj
prihlášku na obhajobu záverečnej práce (Príloha č. 8), protokol o originalite, životopis a licenčné zmluvy.
(3) Študent, ktorý splnil podmienky na ukončenie vysokoškolského štúdia príslušného stupňa stanovené Dekanátom PF
KU, má možnosť sa na ktorúkoľvek časť štátnej skúšky prihlásiť v troch termínových blokoch: január -február, máj-jún,
september – pedagogika a psychológia. V auguste je opravný termín pre tých študentov, ktorí neurobili štátnu skúšku
v riadnom termíne.
Ak študent nestihne absolvovať všetky časti štátnej skúšky v stanovenom termíne
(v bakalárskom štúdiu do 3 rokov, v magisterskom štúdiu do 2 rokov) a zapíše sa na štátnu skúšku v ďalšom termíne, je
povinný zapísať sa do ďalšieho akademického roka a uhradiť poplatok za akademický rok, v ktorom štátnu skúšku
vykonáva.
(4) Štátnu skúšku vykoná študent pred komisiou pre štátne skúšky v stanovenom termíne, najneskôr však do dvoch
rokov odo dňa, v ktorom splnil povinnosti štúdia určené študijným programom pre prihlásenie sa na štátnu skúšku.
(5) Skúšať na štátnych skúškach môžu iba dekanom fakulty poverení profesori, docenti a ďalší odborníci schválení
Vedeckou radou PF KU. Komisia pre štátne skúšky je najmenej štvorčlenná a menuje ju dekan. Odporúča sa, aby jeden
člen komisie bol z inej vzdelávacej inštitúcie alebo odborník z praxe.
(6) Predmety štátnej skúšky sú definované a zverejnené v študijných programoch.
(7) Účasť vedúceho záverečnej práce a jej oponenta na štátnej skúške je žiaduca, nie je však nevyhnutnou podmienkou
konania skúšky.
(8) Študent môže z vážnych osobných alebo zdravotných dôvodov písomne požiadať dekana fakulty o odklad termínu
štátnej skúšky najneskôr tri dni pred jej plánovaným konaním. V mimoriadnom prípade (napr. autonehoda cestou na
štátnu skúšku) sa môže študent odhlásiť do troch dní po termíne štátnej skúšky s predložením hodnoverného dokladu.
(9) Ak sa študent v stanovenom termíne (štandardná dĺžka štúdia) na štátnu skúšku neprihlási a ani nepožiada
o nadštandardné štúdium, automaticky bude hodnotený klasifikačným stupňom FX a následn e vylúčený zo štúdia pre
nesplnenie študijných povinností. Neospravedlnená neúčasť sa hodnotí klasifikačným stupňom FX (nevyhovel).
(10) Štátna skúška sa koná z viacerých predmetov a každý predmet sa klasifikuje osobitným hodnotením (A, B, C, D, E,
FX). Pri výslednom hodnotení štátnej skúšky sa prihliada aj na výsledky dosiahnuté v priebehu štúdia.
(11) Výsledok časti štátnej skúšky klasifikuje komisia na základe neverejnej rozpravy a hlasovania. Pri rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedu. Výsledok skúšky vyhlasuje študentom verejne predseda komisie v deň konania štátnej skúšky.
(12) Hodnotenie štátnej skúšky sa zaznamenáva v Zápise o štátnej skúške a podpisujú ho predseda a všetci členovia
komisie. Komisia v zápise zostaví aj poradie úspešnosti študentov.
140
(13) Študent môže opakovať štátnu skúšku dvakrát. Opakuje štátnu skúšku, z ktorej získal hodnotenie FX.
(14) Študentovi na základe jeho žiadosti určí dekan termín na opakovanie štátnej skúšky. Musí ju uskutočniť do dvoch
rokov od skončenia posledného ročníka štúdia, najskôr však dva mesiace od konania prvej štátnej skúšky.
Článok 6
Ukončenie štúdia
(1) Študent, ktorý sa prihlásil na vykonanie štátnej skúšky, prestáva byť študentom fakulty dňom vykonania poslednej
časti štátnej skúšky, vrátane obhajoby záverečnej práce.
(2) Absolventovi vysokoškolského štúdia, ktorý vykonal štátnu skúšku,
Mgr.).
sa priznáva príslušný akademický titul (Bc.,
(3) Absolventovi vysokoškolského štúdia, ktorý vykonal štátnu skúšku, fakulta vydá diplom s uvedením absolvovaného
študijného odboru, študijného programu a akademického titulu, ďalej vysvedčenie o štátnej skúške, ako aj dodatok k
diplomu podľa Prílohy č. 5 Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia. Absolventovi, ktorý nevykonal
štátnu záverečnú skúšku, vydá fakulta na požiadanie potvrdenie o vykonaných skúškach.
(4) Vysvedčenie o štátnej skúške a diplom sa datujú dňom vykonania skúšky.
(5) Štúdium s vyznamenaním absolvujú tí študenti, ktorí počas celého štúdia dosiahli vážený študijný priemer do 1,3
vrátane, a vo všetkých častiach štátnej skúšky získali hodnotenie A alebo B v riadnom termíne, pričom počet hodnotení
známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou B.
(6) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť schválením v Akademickom senáte PF KU dňa 29. januára 2013.
Zároveň sa ruší platnosť predchádzajúcich predpisov o ukončení štúdia.
V Ružomberku dňa 29.01.2013
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
dekan PF KU v Ružomberku
Prílohy:
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
1 – Vzor zadania záverečnej práce
2 – Vzor obalu záverečnej práce
3 – Vzor titulného listu záverečnej práce
4 – Vzor abstraktu v slovenskom jazyku
5 – Vzor bibliografických odkazov
6 – Vyhlásenie o počte znakov
7 – Prihláška na štátnu skúšku
8 – Prihláška na obhajobu záverečnej práce
9 – Žiadosť o zmenu názvu záverečnej práce
10 – Čísla študijných odborov na PF KU v Ružomberku podľa Vyhlášky
Štatistického úradu SR č. 114/2011
141
Príloha č. 1 Vzor zadania záverečnej práce
ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Titul, meno a priezvisko študenta:
Študijný program:
Typ záverečnej práce:
Školiteľ:
Názov záverečnej práce:
Anotácia záverečnej práce:
Jazyk záverečnej práce:
Školiace pracovisko:
Vedúci školiaceho pracoviska:
Dátum schválenia: DD.MM.RRRR
Podpis vedúceho školiaceho pracoviska:
práce:
142
Podpis školiteľa
Príloha č. 2 Vzor obalu záverečnej práce
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
NÁZOV FAKULTY
Meno Priezvisko: Názov práce
Evidenčné číslo
NÁZOV PRÁCE
Podnázov práce
Označenie práce
Rok predloženia
Titul, meno a priezvisko autora
143
Príloha č. 3 Vzor titulného listu záverečnej práce
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
NÁZOV FAKULTY
NÁZOV PRÁCE
Podnázov práce
Označenie práce
Študijný program:
názov
Študijný odbor:
číslo a názov
Školiace pracovisko: názov
Školiteľ:
meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly
Miesto a rok predloženia
Titul, meno a priezvisko autora
144
Príloha č. 4 Vzor abstraktu v slovenskom jazyku
ABSTRAKT
PRIEZVISKO, Meno: Názov práce. [Diplomová práca resp. Bakalárska práca] / Meno Priezvisko
– Katolícka univerzita v Ružomberku. Názov fakulty; Názov školiaceho pracoviska. – Školiteľ :
Titul Meno Priezvisko – Stupeň odbornej kvalifikácie : Magister resp. Bakalár. – Ružomberok :
skratka fakulty, rok predloženia. Počet s.
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text
Kľúčové slová: Aaaaaa. Bbbbbbbbbb. Ccccccccccc. Dddddddddddddd. Eeeeeeeeeeeeeee.
145
Príloha č. 5 Vzor bibliografických odkazov
1. Knihy / Monografie
Prvky popisu:
Autor. Názov : podnázov (nepovinný). Poradie vydania. Miesto vydania : Vydavateľ, rok
vydania. Rozsah strán. ISBN.
Ak sú traja autori oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov ako traja uvedie sa prvý autor
a skratka a kol. alebo et al. ak je to zahraničné dielo.
Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať.
Príklady:
OBERT, V. Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. 129 s. ISBN 808094-046-0.
TIMKO, J. – SIEKEL, P. – TURŇA. J. Geneticky modifikované organizmy. Bratislava : Veda,
2004. 104 s. ISBN 80-224-0834-4.
HORVÁT, J. a kol. Anatómia a biológia človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1999. 425 s. ISBN
80-07-00031-5.
2. Článok v časopise
Prvky popisu:
Autor. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN, rok, ročník, číslo
zväzku, Rozsah strán (strana od-do).
Príklady:
STEINEROVÁ, J. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In Pedagogická revue.
ISSN 1335-1982, 2000, roč. 2, č. 3, s. 8-16.
BEŇAČKA, J. et al. A better cosine approximate solution to pendulum equation. In International
Journal of Mathematical Education in Science and Technology. ISSN 0020-739X, 2009, vol. 40,
no. 2, p. 206-215.
3. Článok zo zborníka a monografie
Prvky popisu:
Autor. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania. ISBN,
Rozsah strán (strana od-do).
Príklady:
ZEMÁNEK, P. The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In
9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture. Lednice :
Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001. ISBN 80-7157-524-0, p. 262-268.
BOĎOVÁ, M. et al. An introduction to algorithmic and cognitive approaches for
information retrieval. In 18. Informatické dni : sborník referátů z mezinárodní vědecké
konference o současných poznatcích informačních a komunikačních technologiích a jejich
využití. Praha : Univerzita Karlova, 1990. ISBN 80-01-02079-7, s. 17-28.
4. Elektronické dokumenty - monografie
Prvky popisu:
Autor. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, dátum vydania. Dátum
aktualizácie. [Dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISBN.
Príklad:
SPEIGHT, J. G. Lange's Handbook of Chemistry. [online]. London : McGraw-Hill, 2005. 1572 p.
[cit. 2009.06.10.] Dostupné na internete:
146
Príloha č. 5 Vzor bibliografických odkazov
<http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1347&
_ EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_searchType=basic> .
ISBN
978-1-60119-261-5.
5. Články v elektronických časopisoch a iné príspevky
Prvky popisu:
Autor. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. rok vydania, ročník, číslo [dátum citovania].
Dostupnosť a prístup. ISSN.
Príklad:
HOGGAN, D. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In Electronic Journal of
Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3 [cit. 2003-01-10]. Dostupné na
internete: <http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm>. ISSN 1525321X.
6. Príspevok v zborníku na CD-ROM
Prvky popisu:
Autor. Názov. In Názov zborníka [Druh nosiča]. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania,
Rozsah strán (strana od-do). ISBN.
Príklad:
ZEMÁNEK, P. The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In
9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture [CD-ROM].
Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001, p. 262-268. ISBN 80-7157524-0.
7. Vedecko-kvalifikačné práce
Prvky popisu:
Autor. Názov práce : označenie druhu práce (dizertačná, doktorandská). Miesto vydania : Názov
vysokej školy, rok vydania. Rozsah strán.
Príklad:
MIKULÁŠIKOVÁ, M. Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na hodinách výtvarnej
výchovy pre 2. stupeň základných škôl : diplomová práca. Nitra : UKCHF, 1999. 62 s.
8. Výskumné správy
Prvky popisu:
Autor. Názov práce : druh správy (VEGA, priebežná správa). Miesto vydania : Názov inštitúcie,
rok vydania. Rozsah strán.
Príklad:
BAUMGARTNER, J. a kol. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat :
výskumná správa. Nitra : VÚŽV, 1998. 78 s.
9. Normy
Popis prvku:
Označenie a číslo normy:rok vydania (nie rok schválenia, alebo účinnosti) : Názov normy.
Príklad:
STN ISO 690:1998 : Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.
147
Príloha č. 6 Vyhlásenie o počte znakov
Vyhlásenie o počte znakov
Meno a priezvisko
Záverečná práca obsahuje ............... znakov zarátavaných do rozsahu práce.
Podpis
148
Príloha č. 7 Prihlásenie na štátnu skúšku
Meno a priezvisko: ………………………………………………………………
Študijný program/kombinácia: ……………………………………………….....
V Ružomberku, …………............
Vec:
Študijné oddelenie PF KU
Prihláška na štátnu skúšku
Prihlasujem sa na vykonanie štátnej skúšky z
...............................................................................
v akademickom roku ............................................
v termíne ..............................................................
Podpis:
Prijaté na Študijnom oddelení PF KU dňa:
Podpis:
149
Príloha č. 8 Prihláška na obhajobu záverečnej práce
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
formujúca myseľ i srdce
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
www.ku.sk , tel.: +421 44 43 26 842, fax: +421 44 43 04 787, mobil: +421 918 722 134, e-mail: studijne-pf@ku.sk
Meno a priezvisko: ………………………………………………………………
Študijný program/kombinácia: ……………………………………………….....
V Ružomberku, …………............
Vec:
Študijné oddelenie PF KU
Prihláška na obhajobu záverečnej práce
Ku dňu ...................... som splnil/a všetky predpísané študijné povinnosti v rámci
bakalárskeho/magisterského štúdia študijného programu, ako je uvedené hore a dňa
............................ som odovzdal/a svoju bakalársku/diplomovú prácu. Na základe toho
sa prihlasujem na obhajobu bakalárskej/diplomovej práce.
(Nehodiace sa prečiarknite.)
Podpis:
Vyjadrenie vedúceho záverečnej práce: odporúčam / neodporúčam odovzdať
(Nehodiace sa prečiarknite.)
Podpis:
Prijaté na Študijnom oddelení PF dňa:
Podpis:
150
Príloha č. 9 Žiadosť o zmenu názvu práce
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
formujúca myseľ i srdce
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
www.ku.sk , tel.: +421 44 43 26 842, fax: +421 44 43 04 787, mobil: +421 918 722 134, e-mail: studijne-pf@ku.sk
ŽIADOSŤ O ZMENU NÁZVU ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Meno a priezvisko študenta:
....................................................................................
Trvalé bydlisko:
....................................................................................
Študijný program:
....................................................................................
Druh záverečnej práce:
....................................................................................
Pôvodný názov záverečnej práce:
................................................................................
Aktuálny názov záverečnej práce: .................................................................................
Dátum a podpis konzultanta:
Dátum a podpis vedúceho katedry:
.......................................
.......................................
Prevzaté na Študijnom oddelení PF KU dňa:
Podpis:
151
Príloha č. 10 Čísla študijných odborov na PF KU v Ružomberku podľa vyhlášky Štát. úradu SR č. 161/2010
Čísla študijných odborov na PF KU v Ružomberku podľa
vyhlášky Štat. úradu SR č. 114/2011
Študijný odbor
Študijný program
Číslo štud.
odboru
manažment
manažment
6289
pedagogika
pedagogika
7501
špeciálna pedagogika
špec. pedagogika a pedagogika
mentálne postihnutých
7518
liečebná pedagogika
liečebná pedagogika
7524
predškolská a elementárna pedagogika
predškolská a elementárna
pedagogika
7536
predškolská a elementárna pedagogika
predškolská a elementárna
7536
pedagogika sociálne znevýh. skupín
predškolská a elementárna pedagogika
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 7536
sociálna práca
sociálna práca
učiteľstvo akademických predmetov
uč. biológie a angl. jazyka literatúry 7801
učiteľstvo akademických predmetov
uč. biológie a filozofie
7801
učiteľstvo akademických predmetov
uč. biológie a fyziky
7801
učiteľstvo akademických predmetov
uč. biológie a geografie
7801
učiteľstvo akademických predmetov
uč. biológie a histórie
7801
učiteľstvo akademických predmetov
uč. biológie a hudobného umenia
7801
učiteľstvo akademických predmetov
uč. biológie a chémie
7801
učiteľstvo akademických predmetov
uč. biológie a informatiky
7801
učiteľstvo akademických predmetov
uč. biológie a matematiky
7801
učiteľstvo akademických predmetov
uč. biológie a náboženskej výchovy
7801
učiteľstvo akademických predmetov
uč. biológie a nem. jazyka a liter.
7801
učiteľstvo akademických predmetov
uč. biológie a slov. jazyka a liter.
7801
učiteľstvo akademických predmetov
uč. biológie a výtvarného umenia
7801
učiteľstvo akademických predmetov
uč. fyziky a angl. jazyka a literatúry 7804
učiteľstvo akademických predmetov
uč. fyziky a biológie
7804
učiteľstvo akademických predmetov
uč. fyziky a filozofie
7804
učiteľstvo akademických predmetov
uč. fyziky a histórie
7804
učiteľstvo akademických predmetov
uč. fyziky a chémie
7804
učiteľstvo akademických predmetov
uč. fyziky a informatiky
7804
učiteľstvo akademických predmetov
uč. fyziky a náboženskej výchovy
7804
152
7561
Príloha č. 10 Čísla študijných odborov na PF KU v Ružomberku podľa vyhlášky Štát. úradu SR č. 161/2010
učiteľstvo akademických predmetov
uč. fyziky a nem. jazyka a literatúry 7804
učiteľstvo akademických predmetov
uč. fyziky a slov. jazyka a literatúry
7804
učiteľstvo akademických predmetov
uč. fyziky a výtvarného umenia
7804
učiteľstvo akademických predmetov
uč. geografie a angl. jazyka a liter.
7805
učiteľstvo akademických predmetov
uč. geografie a filozofie
7805
učiteľstvo akademických predmetov
uč. geografie a fyziky
7805
učiteľstvo akademických predmetov
uč. geografie a histórie
7805
učiteľstvo akademických predmetov
uč. geografie a hudobného umenia
7805
učiteľstvo akademických predmetov
uč. geografie a chémie
7805
učiteľstvo akademických predmetov
uč. geografie a informatiky
7805
učiteľstvo akademických predmetov
uč. geografie a matematiky
7805
učiteľstvo akademických predmetov
uč. geografie a nábož. výchovy
7805
učiteľstvo akademických predmetov
uč. geografie a nem. jazyka a liter.
7805
učiteľstvo akademických predmetov
uč. geografie a slov. jazyka a liter.
7805
učiteľstvo akademických predmetov
uč. geografie a výtv. umenia
7805
učiteľstvo akademických predmetov
uč. chémie a angl. jazyka a literatúry 7807
učiteľstvo akademických predmetov
uč. chémie a filozofie
7807
učiteľstvo akademických predmetov
uč. chémie a histórie
7807
učiteľstvo akademických predmetov
uč. chémie a hudobného umenia
7807
učiteľstvo akademických predmetov
uč. chémie a informatiky
7807
učiteľstvo akademických predmetov
uč. chémie a náboženskej výchovy
7807
učiteľstvo akademických predmetov
uč. chémie a nem. jazyka a literatúry 7807
učiteľstvo akademických predmetov
uč. chémie a slov. jazyka a literatúry 7807
učiteľstvo akademických predmetov
uč. chémie a výtvarného umenia
7807
učiteľstvo akademických predmetov
uč. informatiky
7656
učiteľstvo akademických predmetov
uč. informatiky a angl. jazyka a liter. 7808
učiteľstvo akademických predmetov
uč. informatiky a filozofie
7808
učiteľstvo akademických predmetov
uč. informatiky a histórie
7808
učiteľstvo akademických predmetov
uč. informatiky a hudob. umenia
7808
učiteľstvo akademických predmetov
uč. informatiky a nábož. výchovy
7808
učiteľstvo akademických predmetov
uč. informatiky a nem. jazyka a lit.
7808
učiteľstvo akademických predmetov
uč. informatiky a slov. jazyka a lit.
7808
učiteľstvo akademických predmetov
uč. informatiky a výtvar. umenia
7808
učiteľstvo akademických predmetov
uč. matematiky a angl. jazyka a lit.
7809
učiteľstvo akademických predmetov
uč. matematiky a biológie
7809
učiteľstvo akademických predmetov
uč. matematiky a filozofie
7809
153
Príloha č. 10 Čísla študijných odborov na PF KU v Ružomberku podľa vyhlášky Štát. úradu SR č. 161/2010
učiteľstvo akademických predmetov
uč. matematiky a fyziky
7809
učiteľstvo akademických predmetov
uč. matematiky a geografie
7809
učiteľstvo akademických predmetov
uč. matematiky a histórie
7809
učiteľstvo akademických predmetov
uč. matematiky a hudob. umenia
7809
učiteľstvo akademických predmetov
uč. matematiky a chémie
7809
učiteľstvo akademických predmetov
uč. matematiky a informatiky
7809
učiteľstvo akademických predmetov
uč. matematiky a nábož. výchovy
7809
učiteľstvo akademických predmetov
uč. matematiky a nem. jazyka a lit.
7809
učiteľstvo akademických predmetov
uč. matematiky a slov. jazyka a lit.
7809
učiteľstvo akademických predmetov
uč. matematiky a výtvar. umenia
7809
učiteľstvo akademických predmetov
uč. tal. jazyka a lit. a ang. jaz. a lit.
7830
učiteľstvo akademických predmetov
uč. tal. jazyka a lit. a biológie
7830
učiteľstvo akademických predmetov
uč. tal. jazyka a lit. a filozofie
7830
učiteľstvo akademických predmetov
uč. tal. jazyka a lit. a fyziky
7830
učiteľstvo akademických predmetov
uč. tal. jazyka a lit. a geografie
7830
učiteľstvo akademických predmetov
uč. tal. jazyka a lit. a histórie
7830
učiteľstvo akademických predmetov
uč. tal. jazyka a lit. a hudob. umenia 7830
učiteľstvo akademických predmetov
uč. tal. jazyka a lit. a chémie
7830
učiteľstvo akademických predmetov
uč. tal. jazyka a lit. a informatiky
7830
učiteľstvo akademických predmetov
uč. tal. jazyka a lit. a matematiky
7830
učiteľstvo akademických predmetov
uč. tal. jazyka a lit. a náb. výchovy
7830
učiteľstvo akademických predmetov
uč. tal. jazyka a lit. a nem. jaz. a lit.
7830
učiteľstvo akademických predmetov
uč. tal. jazyka a lit. a slov. jaz. a lit.
7830
učiteľstvo akademických predmetov
uč. tal. jazyka a lit. a výtv. umenia
7830
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. hud. umenia a angl. jazyka a lit.
7880
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. hud. umenia a cirk. hudba
7880
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. hud. umenia a filozofie
7880
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. hud. umenia a fyziky
7880
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. hud. umenia a histórie
7880
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. hud. umenia a hra na klávesové
nástroje (klavír, organ)
7880
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. hud. umenia a náb. výchovy
7880
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. hud. umenia a nem. jazyka a lit.
7880
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. hud. umenia a slov. jazyka a lit.
7880
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. hudobného umenia a spev
7880
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. hud. umenia a výtv. umenia
7880
154
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. náboženskej výchovy
7658
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. náb. výchovy a ang. jazyka a lit.
7870
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. náboženskej výchovy a biológie
7870
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. náboženskej výchovy a filozofie
7870
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. náboženskej výchovy a histórie
7870
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. nábož. výchovy a geografie
7870
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. nábož. výchovy a informatiky
7870
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. náb. výchovy a nem. jazyka a lit. 7870
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. náb. výchovy a slov. jazyka a lit. 7870
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. náb. výchovy a výtv. umenia
7870
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
učiteľstvo výtvarného umenia
7658
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. výtv. umenia a ang. jazyka a lit.
7886
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. výtvarného umenia a filozofie
7886
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. výtvarného umenia a histórie
7886
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. výtv. umenia a nem. jazyka a lit. 7886
učit. umelecko-výchovných a vých. predmetov
uč. výtv. umenia a slov. jazyka a lit. 7886
155
Zoznam skratiek

X
BP
C
FF
KBE
KCJ
KCHF
KG
KH
KI
KKPT
KLP
KM
KMM
KPEP
KPEPSZS
KPGPS
KR
KSC
KŠP
KŠPPM
KTVS
KU
KV
KVU
P
URJK
UKP
UPaC
USV
156
predmet sa v tomto akademickom roku otvára
predmet sa v tomto akademickom roku neotvára
bakalárska práca
cvičenie
Filozofická fakulta
Katedra biológie a ekológie
Katedra cudzích jazykov
Katedra chémie a fyziky
Katedra geografie
Katedra hudobného umenia
Katedra informatiky
Katedra katechetiky a praktickej teológie
Katedra liečenej pedagogiky
Katedra matematiky
Katedra manažmentu a marketingu
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín
Katedra pedagogiky a psychológie
Katedra reštaurátorstva
Katedra sociálnej práce
Katedra špeciálnej pedagogiky
Katedra špeciálne pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých
Katedra telesnej výchovy a športu
Katolícka univerzita
Katedra vychovávateľstva
Katedra výtvarného umenia
prednáška
Ústav ruského jazyka a kultúry
Ústav kanonického práva
Univerzitné pastoračné centrum
Ústav sociálnych vied
POZNÁMKY
157
Obsah
ÚVOD .............................................................................................................................................. 3
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU ................................................................................................ 4
POSLANIE Katolíckej univerzity V RUŽOMBERKU ................................................................................... 4
ORGÁNY A PREDSTAVITELIA KU ......................................................................................................... 7
FAKULTY KU ................................................................................................................................... 10
Ďalšie pracoviská KU ....................................................................................................................... 11
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA .......................................................... 15
DEKANÁT ......................................................................................................................................... 15
VEDECKÁ RADA PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU ....................................................................................... 17
KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE ........................................................................................................ 18
KATEDRA CUDZÍCH JAZYKOV ........................................................................................................... 18
KATEDRA CHÉMIE A FYZIKY ............................................................................................................. 19
KATEDRA GEOGRAFIE ..................................................................................................................... 19
KATEDRA HUDBY ............................................................................................................................ 20
KATEDRA INFORMATIKY .................................................................................................................. 20
KATEDRA MATEMATIKY ................................................................................................................... 21
KATEDRA KATECHETIKY A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE .............................................................................. 21
KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLÓGIE ........................................................................................... 22
KATEDRA VÝTVARNÉHO UMENIA ...................................................................................................... 22
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY .................................................................. 23
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU .......................................................................................... 23
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE ............................................................................................................ 24
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY ................................................................................................. 24
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY A PEDAGOGIKY MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (V LEVOČI) ................. 25
KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY (V LEVOČI) .................................................................................. 25
KATEDRA MANAŽMENTU (V POPRADE) .............................................................................................. 27
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE (v dolnom kubíne) ................................................................................. 28
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE (V starej ľubovni) .................................................................................. 28
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI ...................................................................................................... 29
INŠTITÚT ŠTEFANA NAHÁLKU V POPRADE .............................................................................................. 29
INŠTITÚT ANDREJA RADLINSKÉHO V DOLNOM KUBÍNE ............................................................................ 29
INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI ............................................................................ 29
VEDECKÉ PRACOVISKÁ PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU V RUŽOMBERKU ....................................................... 30
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ................................................................................................... 31
Harmonogram akademického roka 2013/2014 ...................................................................................... 33
Vyučovacie hodiny............................................................................................................................. 34
Bakalársky študijný program: ............................................................................................................... 35
SOCIÁLNO-VEDNÝ A PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ ZÁKLAD .............................................................. 35
Učiteľstvo predmetu BIOLÓGIA v kombinácii ......................................................................................... 38
Učiteľstvo predmetu GEOGRAFIA v kombinácii ...................................................................................... 39
Učiteľstvo predmetu CHÉMIA v kombinácii ............................................................................................ 40
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA v kombinácii ................................................................................... 41
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA (jednoodbor) (počítačové siete a webový dizajn) ................................. 42
Učiteľstvo predmetu MATEMATIKA v kombinácii .................................................................................... 43
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA v kombinácii ..................................................................... 44
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA (jednoodbor) .................................................................... 45
Učiteľstvo predmetu PEDAGOGIKA (jednoodbor) ................................................................................... 46
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÉ UMENIE (jednoodbor) ........................................................................... 47
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÉ UMENIE v kombinácii ............................................................................ 48
Učiteľstvo predmetu hudobné umenie v kombinácii................................................................................ 49
Učiteľstvo predmetu CIRKEVNÁ HUDBA v kombinácii (s hudob. umením) ................................................ 52
Učiteľstvo predmetu SPEV v kombinácii (s hudobným umením)............................................................... 55
Učiteľstvo predmetu HRA NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH v kombinácii (s hudobným umením) ................. 58
Učiteľstvo predmetu HRA NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH v kombinácii (s hudobným umením) ................. 61
Učiteľstvo predmetu TALIANSKY JAZYK v kombinácii ............................................................................. 64
Učiteľstvo predmetu RUSKÝ JAZYK v kombinácii .................................................................................... 66
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH .................................................... 68
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA ..................................................................................... 70
HUDOBNÉ UMENIE PRE MATERSKÉ ŠKOLY V ŠTUDIJNOM ODBORE 1.1.5 PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA
PEDAGOGIKA.................................................................................................................................... 71
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE MATERSKÉ ŠKOLY V ŠTUDIJNOM ODBORE 1.1.5 PREDŠKOLSKÁ A
ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA .............................................................................................................. 72
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN.............................. 73
MANAŽMENT..................................................................................................................................... 75
SOCIÁLNA PRÁCA.............................................................................................................................. 77
LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA..................................................................................................................... 79
Magisterský študijný program: .............................................................................................................. 81
SOCIÁLNO-VEDNÝ A PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ ZÁKLAD .............................................................. 81
Učiteľstvo predmetu BIOLÓGIA v kombinácii ......................................................................................... 82
158
Učiteľstvo predmetu GEOGRAFIA v kombinácii ...................................................................................... 83
Učiteľstvo predmetu INFORMATIKA v kombinácii ................................................................................... 85
Učiteľstvo predmetu MATEMATIKA v kombinácii .................................................................................... 86
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA v kombinácii ..................................................................... 87
Učiteľstvo predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA (jednoodbor) .................................................................... 88
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE .......................................................................................... 89
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÉ UMENIE v kombinácii ............................................................................ 90
Učiteľstvo predmetu VÝTVARNÉ UMENIE (jednoodbor) ........................................................................... 91
Učiteľstvo predmetu HUDOBNÉ UMENIE v kombinácii............................................................................. 92
Učiteľstvo predmetu CIRKEVNÁ HUDBA v kombinácii (s hudob. umením) ................................................ 94
Učiteľstvo predmetu SPEV v kombinácii (s hudobným umením)............................................................... 97
Učiteľstvo predmetu HRA NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH v kombinácii (s hudobným umením) ............... 100
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH .................................................. 106
SOCIÁLNA PRÁCA............................................................................................................................ 107
SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE A SOCIÁLNE SLUŽBY ............................................................. 109
MANAŽMENT................................................................................................................................... 110
UNIVERZITA TRETIEHO VEKU.............................................................................................................. 112
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) ................................................... 113
Študijný poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku ............................................................................ 116
Študijný poriadok Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku .............................................. 128
Smernica dekana Pedagogickej fakulty KU č. 1/13 o ukončení štúdia na PF KU v Ružomberku .................... 137
Zoznam skratiek ................................................................................................................................ 156
159
ROZVRH HODÍN
Hod.
Deň
Pon
Uto
Str
Štv
Pia
7.10
7.55
0
8.00
–
8.45
1
8.50
–
9.35
2
9.40
–
10.25
3
10.30
–
11.15
4
11.20
–
12.05
5
12.10 –
12.55
Obed
13.00
–
13.45
6
13.50
–
14.35
7
14.40
–
15.25
8
15.30
–
16.15
9
16.20
–
17.05
10
17.10
–
17.55
11
18.00
–
18.45
12
18.50
–
19.35
13
19.45
–
20.20
14
20.25
–
21.10
15
160
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
t el.: +421-44/ 4326842
fax : +421-44/ 4304787
ht t p:/ / www.pf.k u.sk
e-mail: dek anat -pf@ k u.sk
Download

Informácie o štúdiu - Katolícka univerzita v Ružomberku