KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Pedagogická fakulta
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Akademický rok
2014/2015
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
http://www.pf.ku.sk
Emailové adresy pracovníkov PF KU sú vo formáte:
[email protected] (bez diakritiky)
Dekanát:
e-mail: [email protected]
tel.:
044/4326842
044/4326844
044/4326850
fax:
044/4304787
Bankové spojenie pre tuzemský platobný styk - číslo účtu: 7000224305/8180
Bankové spojenie pre zahraničný platobný styk - IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
- SWIFT: SUBASKBX
Adresa banky: VUB, a.s.
Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Zostavila: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Sadzba: Bc. Miriam Donovalová
Obálka: Bc. Patrik Korinok
Informácie o štúdiu
Na základe podkladov katedier Pedagogickej fakulty Katolícka univerzita v Ružomberku vydalo:
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Ružomberok 2014
ISBN 978-80-561-0157-5
OBSAH
ÚVOD ......................................................................................................................................................................... 4
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU ....................................................................................................................... 5
SLUŽBY PRE ŠTUDENTOV .............................................................................................................................................. 8
ORGÁNY A PREDSTAVITELIA KU .................................................................................................................................. 13
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA ................................................................................ 14
DEKANÁT .................................................................................................................................................................. 14
KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE ........................................................................................................................... 17
KATEDRA CUDZÍCH JAZYKOV ................................................................................................................................. 17
KATEDRA CHÉMIE A FYZIKY ................................................................................................................................... 18
KATEDRA GEOGRAFIE ........................................................................................................................................... 18
KATEDRA HUDBY .................................................................................................................................................. 19
KATEDRA CIRKEVNEJ HUDBY ................................................................................................................................. 19
KATEDRA INFORMATIKY ........................................................................................................................................ 20
KATEDRA MATEMATIKY ......................................................................................................................................... 20
KATEDRA KATECHETIKY A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE ................................................................................................... 21
KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLÓGIE ................................................................................................................. 21
KATEDRA VÝTVARNEJ VÝCHOVY ............................................................................................................................. 22
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY ........................................................................................ 22
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU ................................................................................................................ 23
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE .................................................................................................................................. 23
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY ....................................................................................................................... 24
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY A PEDAGOGIKY MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (V LEVOČI) ....................................... 24
KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY (V LEVOČI) ........................................................................................................ 25
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN (V LEVOČI) ................ 25
KATEDRA REŠTAUROVANIA (V LEVOČI) .................................................................................................................. 26
KATEDRA MANAŽMENTU (V POPRADE) .................................................................................................................... 26
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE (V DOLNOM KUBÍNE) ................................................................................................... 27
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE (V STAREJ ĽUBOVNI) ................................................................................................... 28
HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2014/2015 ....................................................................................................... 29
BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ............................................................................................................................. 31
Sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický základ ................................................................................................. 32
Učiteľstvo BIOLÓGIE v kombinácii........................................................................................................................... 35
Učiteľstvo GEOGRAFIE v kombinácii ........................................................................................................................ 36
Učiteľstvo CHÉMIE v kombinácii .............................................................................................................................. 37
Učiteľstvo INFORMATIKY v kombinácii ..................................................................................................................... 38
Učiteľstvo INFORMATIKY ....................................................................................................................................... 39
Učiteľstvo MATEMATIKY v kombinácii ...................................................................................................................... 40
Učiteľstvo NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY v kombinácii...................................................................................................... 41
Učiteľstvo NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY ........................................................................................................................ 42
PEDAGOGIKA ....................................................................................................................................................... 43
Učiteľstvo VÝTVARNÉHO UMENIA ............................................................................................................................ 44
Učiteľstvo VÝTVARNÉHO UMENIA v kombinácii ......................................................................................................... 45
Učiteľstvo HUDOBNÉHO UMENIA v kombinácii .......................................................................................................... 46
Učiteľstvo HUDOBNÉHO UMENIA a HRA nA KLÁVESOVÉ NÁSTROJE ............................................................................. 55
Učiteľstvo HUDOBNÉHO UMENIA a HRA nA KLÁVESOVÉ NÁSTROJE ............................................................................. 58
Učiteľstvo TALIANSKEHO JAZYKA A LITERATÚRY v kombinácii .................................................................................... 61
Učiteľstvo RUSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v kombinácii .......................................................................................... 62
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH ........................................................................ 64
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA ........................................................................................................ 66
Hudobné umenie pre materské školy v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika................................... 67
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA pre materské školy v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika ........................ 68
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN ................................................. 69
MANAŽMENT ........................................................................................................................................................ 71
SOCIÁLNA PRÁCA ................................................................................................................................................. 73
Liečebná pedagogika ............................................................................................................................................. 75
MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ........................................................................................................................... 77
Sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický základ ................................................................................................. 78
Učiteľstvo BIOLÓGIE v kombinácii........................................................................................................................... 79
Učiteľstvo GEOGRAFIE v kombinácii ........................................................................................................................ 80
Učiteľstvo INFORMATIKY ....................................................................................................................................... 81
Učiteľstvo INFORMATIKY v kombinácii ..................................................................................................................... 82
Učiteľstvo MATEMATIKY v kombinácii ...................................................................................................................... 83
Učiteľstvo NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY v kombinácii...................................................................................................... 84
Učiteľstvo NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY ........................................................................................................................ 85
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie ........................................................................................................................ 86
Učiteľstvo VÝTVARNÉHO UMENIA v kombinácii ......................................................................................................... 87
Učiteľstvo VÝTVARNÉHO UMENIA ............................................................................................................................ 88
Učiteľstvo HUDOBNÉHO UMENIA v kombinácii .......................................................................................................... 89
Učiteľstvo HUDOBNÉHO UMENIA A CIRKEVNÁ HUDBA V kombinácii ............................................................................ 91
Učiteľstvo HUDOBNÉHO UMENIA A SPEV ................................................................................................................. 94
Učiteľstvo HUDOBNÉHO UMENIA A HRA NA KLÁVESOvÉ NÁSTROJE............................................................................. 97
Učiteľstvo HUDOBNÉHO UMENIA A HRA NA KLÁVESOvÉ NÁSTROJE........................................................................... 100
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH ...................................................................... 103
SOCIÁLNA PRÁCA ............................................................................................................................................... 104
Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby ................................................................................................ 106
Poradenstvo a sociálna komunikácia ..................................................................................................................... 108
MANAŽMENT ...................................................................................................................................................... 109
DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ...................................................................................................................... 111
SOCIÁLNA PRÁCA ............................................................................................................................................... 112
Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby ................................................................................................ 113
Poradenstvo a sociálna KOMUNIKÁCIA .................................................................................................................. 114
ODBOROVÁ DIDAKTIKA - TEÓRIA VZDELÁVANIA NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY ............................................................... 115
ODBOROVÁ DIDAKTIKA - Didaktika HUDBY ........................................................................................................... 116
UNIVERZITA TRETIEHO VEKU .................................................................................................................................... 117
ÚVOD
Drahé kolegyne, kolegovia, milí študenti,
stojíme na začiatku nového akademického roka 2014/2015 a som úprimne rád, že túto
slávnostnú atmosféru môžeme prežívať spoločne.
V tejto súvislosti chcem opäť vyjadriť myšlienku, že som hrdý na to, že zmyslom a poslaním
našej fakulty či celej Katolíckej univerzity bolo už od jej založenia v jubilejnom roku 2000 byť popri
kvalitne vzdelávacej inštitúcii aj ustanovizňou, ktorá poskytuje intelektuálnu a morálnu službu
národu založenú na kresťanských hodnotách.
Hodnota takejto školy spočíva v rešpektovaní indivídua (pedagóga i študenta) a úsilí
zabezpečiť jeho pozitívny osobnostný rozvoj a duševné zdravie. V centre pozornosti je človek, ciele
školy sa podriaďujú jeho požiadavkám a potrebám.
Je mi cťou, že môžem na pôde našej fakulty privítať študentov prvých ročníkov bakalárskych
študijných programov. Teším sa z toho, že si vybrali pre ich profesijnú prípravu práve našu fakultu.
Chcem vás ubezpečiť, že všetci pedagógovia i celá akademická obec spolu s vami vytvoria
prostredie humanity, kreativity a vzájomnej kooperácie.
Študentom končiacich ročníkov želám úspešné ukončenie školy a verím, že náročnosť štúdia
v poslednom ročníku zvládnu bez problémov. Po ukončení vášho štúdia ste práve vy tým najlepším
ukazovateľom kvality, ste tými najlepšími vyslancami univerzity do priestoru vašej budúcej
profesie, ste pokračovateľmi hodnôt našej fakulty v priestore vášho budúceho pôsobenia.
K vám drahí kolegovia sa chcem prihovoriť na záver. Plne si uvedomujem vašu
nezastupiteľnú úlohu a zodpovednosť pri formovaní mysle i srdca našich študentov. Vy vzdelávate a
vychovávate celou svojou osobnosťou nehľadiac na čas, zdravie a ohodnotenie svojej práce. Chcem
vám vysloviť úprimnú vďaku, že si trpezlivo a oddane hľadáte cestu ku každému študentovi.
Zo srdca vám želám v mene svojom i členov vedenia našej fakulty všetko najlepšie a veľa
Božích milostí.
Vnášajme ľuďom do sŕdc to pravé človečenstvo, aby postupne prestával platiť výrok
E. Fromma, sme vzdelaní, ale zlí a aby sa menil - sme vzdelaní a dobrí.
Či už učiteľstvo, pedagogika, sociálna práca, manažment – vždy je to o ľuďoch, o ich
vzťahoch, problémoch, prežívaní, výkonoch, pomoci, darovaní, solidarite, spolupráci.
Preto nám všetkým prajem, aby si okolie mohlo hovoriť, že ...ich vidno po skutkoch...
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. m. prof. KU
Dekan PF KU
4
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
Slovenská republika
tel.: +421 44 430 46 93
+421 44 430 46 94
fax: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
web: www.ku.sk
E-mailové adresy pracovníkov KU sú vo formáte [email protected] (bez diakritiky)
IČO Katolícka univerzita v Ružomberku: 37 80 12 79
DIČ Katolícka univerzita v Ružomberku: 20 21 51 24 27
IC DPH Katolícka univerzita v Ružomberku: SK 20 21 51 24 27
Bankové spojenie KU: Štátna pokladnica
SK57 8180 0000 0070 0008 5923 Bežný účet (v EUR)
Dary a sponzorské príspevky
SK04 1100 0000 0026 2313 8646 Katolícka univerzita v Ružomberku, n. f.
POSLANIE KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej
tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny
rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.
Kontext
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste
vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva. Univerzita sa hlási k
tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú dôstojnosť a
kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad,
podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové
posolstvo lásky a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov. Koná tak vo
vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto
spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú
život Cirkvi. Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku
veľmi zdôrazňuje priateľské vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju
základnú inšpiráciu od Ježiša Krista ako zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci
stávajú dokonalými.
Poslanie
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate
Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez
výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu
Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete,
o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie
prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a
študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej
a výskumnej činnosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a
študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity
sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite
väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo
univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota
zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode,
ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.
5
Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré
charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti
uznávali nielen veľké činy ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a
útlak. Poslaním univerzity je taktiež podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné
dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa učenie stane službou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie
môžu spájať viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v
umení, vedách, povolaniach a v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa
zaväzuje k aktívnej účasti na konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe
spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste, ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a
realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa usiluje rozvíjať zmysel pre
spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu v budovaní
ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom
poriadku nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej
poslaním a je podriadená adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou
je neustále udržiavanie a rozvíjanie náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba
tak sa vo všetkých vedných odboroch môže rozvíjať katolícky intelektuálny život ako základ dialógu
medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného života
sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.
Základné hodnoty
Pravda: Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou.
Profesionalita: Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúžiť rozvoju človeka.
Jednota: Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity.
Zodpovednosť: Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity.
Vízia univerzity
Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita s kvalitnou vedou, výskumom a vzdelávaním
v duchu najlepších kresťanských a akademických tradícií.
História a súčasnosť KU
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom,
ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade SR. Svoju činnosť od
roku 2000, kedy vznikla, uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických,
prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a
práva. V súčastnosti má Katolícka unverzita štyri fakulty: filozofickú, pedagogickú, teologickú a
fakultu zdravotníctva. V akademickom roku 2013/2014 študovalo na pedagogickej fakulte 4 108
študentov: 2 537 v dennej forme štúdia a 1 571 v externej forme štúdia.
Univerzita je od roku 2004 asociovaným a od roku 2010 riadnym členom International Federation
of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des universités catholiques
Européennes. Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on
Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU 12 najvyhľadávanejšia
univerzita na Slovensku, podľa rankingu 4 International Colleges & Universities je 12
najvyhľadávanejšia slovenská univerzita.
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) konštatovala, že KU v roku 2010 prekonala
viac ako štvornásobne celoslovenský priemer rastu indikátorov kvality slovenských univerzít.
Porovnateľné kontinuálne zvyšovanie indikátorov kvality v medziročnom porovnaní nedosiahla
žiadna z hodnotených slovenských vysokých škôl. V trende zvyšovania kvality univerzita pokračuje
aj naďalej, čo dokazujú hodnotenia ARRA v rokoch 2011 a 2012.
V rebríčku zverejnenom na World Academies Rank 2011 sa KU umiestnila na siedmom
mieste spomedzi 33 hodnotených slovenských vysokých škôl. V globálnom rankingovom rebríčku
sa zaradila v jeho prvej polovici na 3 807 mieste z 9 805 vysokých škôl a univerzít z celého sveta,
v konkurencii 2 450 hodnotených európskych vysokých škôl dosiahla 929 miesto.
6
História
Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU až po nežnej revolúcii v roku 1989, kedy sa
slovenskí biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala katolíckych učiteľov.
Zakladacia listina Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku bola podpísaná 29. júna 1995
v Dolnej Krupej, ktorého riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.
V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú fakultu sv.
Ondreja TU (KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997 bola KPF
začlenená do Žilinskej univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými ako platia
pre teologické fakulty, bol zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF boli prof. RNDr. Jozef Ďurček,
CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (1999-2000).
Neskôr na základe KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení
Katolíckej univerzity v Ružomberku (tak znie úplný názov) určil vznik KU k 1. júlu 2000 s dvoma
fakultami: Pedagogickou fakultou KU a Filozofickou fakultou KU. Teologická fakulta KU so sídlom v
Košiciach bola zriadená v roku 2003, štvrtá fakulta KU – Fakulta zdravotníctva KU začala svoju
činnosť v roku 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako neštátnu vysokú školu, ale Zákonom NR
SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom
od 1. apríla 2002.
Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof. RNDr. Pavol Kluvánek,
CSc. (7/2000 - 10/2001), jeho nástupcom fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 6/2004), tretím rektorom bol hudobný vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 - 6/2008).
V poradí štvrtým rektorom bol teológ a žurnalista prof. Tadeusz Zasępa, PhD. (7/2008 – 6/2012,
7/2012 – 5/2014). Súčastným rektorom je profesor teológie Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
7
SLUŽBY PRE ŠTUDENTOV
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka (UPaC) v Ružomberku
Nachádza sa v univerzitnom kampuse na Hrabovskej ceste a je spoločenstvom
univerzitných kňazov a študentov, pedagógov a zamestnancov Katolíckej univerzity. Spoločne sa
usilujú žiť svoju vieru a zároveň rešpektujú duchovnú orientáciu každého. Záleží im na formácii mysle
a ľudského srdca. Prostredníctvom duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových aktivít
ponúkajú kvalitnú alternatívu ku komerčným ponukám. Radi privítajú medzi sebou každého, kto chce
zmysluplne prežiť čas štúdia na Katolíckej univerzite. Viac informácií: www.upac.sk. Nepretržitý
kontakt na kňaza: +421 918 337 449, e-mail: [email protected]
Kňazi UPaC:
Duchovný správca UPaC
PaedDr. Róbert Slotka, PhD.
Tel.: +421918 907 259 306
E-mail: [email protected]
Mgr. Dušan Galica
Tel.: +421 907 953 910
E-mail: [email protected]
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
Tel.: +421 918 722 142
E-mail: [email protected]
ThDr. Stanislav Dulák, PhD.
Tel: +421 907 953 881
E-mail: [email protected]
Páter. Mgr. František Kovaľ SJ, (Kolégium KU)
Tel: +421 904 991 873
E-mail: [email protected]
ThDr. Igor Suchý, PhD.
externý kňaz pre gréckokatolíkov
Tel:+421 911 812 422
E-mail: [email protected]
Koordinátori UPaC:
Mgr. Otília Kočálková
Tel.: +421 908 640 500
E-mail: [email protected]
Zamestnanci chráneného pracoviska UPaC
Mgr. Slávka Rišová - administratívne práce
[email protected]
Mgr. Miroslav Balšínek
(koordinátor pre šport)
Tel: +421 918 337 458
E-mail: [email protected]
Mgr. Slavomíra Matlová – administratívne práce
[email protected]
Mgr. Mária Lovichová - pracovná asistencia a účtovníctvo
Tel: +421 907 108 853
[email protected]
Liturgický program
(rozpis svätých omší, ktoré zabezpečuje UPaC cez akademický rok)
Kaplnka
sv. Alberta PF
KU
Po
Ut
St
07.00
12.15
15.30
07.00
12.15
15.30
07.00
12.15
15.30
16.30 gr.kat.
Št
07.00
12.15
15.30
Pi
07.00
12.15
So
08.00
Ne
Kostol
sv. Rodiny
Rybárpole
Kostol SJ
IKAR
RUŽA
20.00
20.00
TRIO
19.30
Mládežnícka sv.
omša
18.00
20.00
18.00
prvý piatok,
pôst. obd.
8.00
20.00
Miesta a časy sv. omší sa vzhľadom na akad. rok a liturgické obdobie menia. Je potrebné sledovať
aktuálne informácie na nástenkách a na www.upac.sk.
8
Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory
Spovedná miestnosť v UPAC
Pondelok
Utorok – Štvrtok
Piatok
Fakulta Zdravotníctva
Kostol sv. Rodiny Rybárpole
14:00 – 17:00,
19:30 – 20:30 Mládežnícka sv. omša, Kostol SJ
10:00 – 11:30,
14:00 – 17:00
10:00 – 11.30
Streda 11:00 - 12:00
30 minút pred sv. omšou,
v prvopiatkovom týždni 1 hodinu pred sv. omšou.
Internáty KU
30 minút pred sv. omšou, prípadne po jej skončení.
Sviatosť zmierenia alebo duchovný rozhovor je možné prijať aj v iných časoch po osobnom
dohovore s kaplánom.
Konzultačné hodiny pre VKT a SZS
Kancelária UPaC
Po
14:00 – 17.00,
Ut – Štv 10:00 – 11.30, 14:00 – 17:00,
Pia
10:00 – 11.30
Program týždňa v UPaC
Pondelok
09:00 Porada kaplánov a koordinátorov UPaC, 17:00 Stretnutie s tímom UPaC, 19.30 Mládežnícka
svätá omša v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Kostol SJ, po skončení sv. omše adorácia, modlitba sv.
ruženca, Agapé v pastoračných priestoroch SJ (Spoločnosť Ježišova), diskusie.
Utorok
Utorky s hosťami, sväté omše, stretnutia malých spoločenstiev a iné aktivity na internátoch,
príprava k sviatostiam, Taizé adorácia, modlitba chvál, športový večer v telocvični, koncerty,
filmový večer, návšteva iných UPC.
Streda
Škola rodiny, diskusné kluby, divadlo, koncerty, plesy, sväté omše na internátoch, stretnutia
malých spoločenstiev, filmový večer, športový večer v telocvični, evanjelizačné kurzy.
Štvrtok
Upratovanie UPaC, biblické stretko, turistika, športový večer v telocvični.
Piatok – Nedeľa
Púte, turistické víkendy, návšteva UPC v iných univerzitných mestách.
Priestory UPaC
Nachádzajú sa v suteréne PF KU na Hrabovskej ceste č. 1 a sú tu:
Kopírovacie centrum
Malá spovedná miestnosť
Čajka – čajovňa s možnosť vypiť kávu, čaj, prihriať si obed a oddýchnuť si
UPAB – veľká multifunkčná spoločenská miestnosť s plazmou, audio a video technikou a s kalčetom
Počítačová miestnosť
Kancelária
Vaše možnosti
Milí študenti! Aj vy môžete byť živou súčasťou UPaC, môžete krásne a zmysluplne prežiť svoje
vysokoškolské štúdium v Ružomberku. V UPaC môžete naplno rozvíjať svoje dary a talenty, môžete
rásť a pomáhať rásť aj iným. Veľmi radi Vás medzi nami uvítame, radi Vám ponúkneme aj službu.
Príďte medzi nás. Budeme jednou rodinou.
Požičiavanie bicyklov
V UPaC máme päť trakingových bicyklov, ktoré môžu poslúžiť aj Vám pri spoznávaní krás prírody
v okolí nášho mesta.
9
Sústredenie zo spirituality
v akademickom roku 2014/2015
Sústredenie zo spirituality (SZS) je súčasťou študijného programu na Katolíckej univerzite a
jeho cieľom je ľudská, duchovná, spoločenská a kultúrna formácia poslucháčov KU.
Termíny Sústredení zo spirituality:
Budú zverejnené po skončení zápisov na KU na začiatku Nového akademického roka na stránke:
www.upac.sk
Na SZS je potrebné si zobrať:
- Sväté Písmo, písacie potreby s poznámkovým blokom, prezuvky, turistické topánky a oblečenie
do každého počasia, športové oblečenie a spacák!!!
Doprava:
Važec - vlak, autobus: RK - Važec
- cieľ cesty: Diecézne mládežnícke centrum (orientujte sa ku kostolu)
Špania Dolina - autobus: RK - BB, BB - Špania Dolina
- cieľ cesty: Diecézne centrum mládeže
Trlenská Dolina - mestská doprava, taxík: RK - Biely Potok a potom peši smer Vlkolínec
- cieľ cesty: chata Jezuitov
Ústie nad Priehradou - autobus: RK – Trstená, Trstená - Ústie nad Priehradou
- cieľ cesty: Oravské centrum mládeže
* Autobusové a vlakové spojenia, ceny a zľavy si môžete vyhľadať na stránkach www.cp.sk,
www.zoznam.sk a v sieti Orange 999
Začiatok
Program
Náklady
Koniec
-
v prvý deň SZS o 13:00 hod. (V Španej doline o 10:30)
určuje vedúci sústredenia
22,00 eur (2x noc + strava)
na tretí deň SZS o 15:25 hod. (V Španej doline o 14:35)
Upozornenie:
- na SZS je prísny zákaz požívania alkoholu a iných omamných látok, zákaz používať
počítač, MP3 prehrávač či iné rušivé elementy. Nerešpektovanie môže mať za dôsledok
vylúčenie zo SZS a hodnotenie známkou Fx.
- ak sa niektorý odbor pre absolvovanie SZS delí na skupiny, rozdelí sa podľa abecedy alebo na
základe dohody. Zodpovedný za rozdelenie je pedel triedy, ktorý minimálne jeden týždeň pred
začiatkom doručí do UPaC (alebo pošle mailom) menný zoznam.
- zmenu termínu sústredení, prípadne uvoľnenie z pobytu či z jej časti, je potrebné dohodnúť
najmenej jeden týždeň pred odchodom na SZS v kancelárii UPaC s ktorýmkoľvek univerzitným
kňazom, ktorý má službu. Uvoľnenie zo SZS si vyžaduje veľmi vážny dôvod.
- neúčasť na SZS bez ospravedlnenia sa hodnotí známkou FX.
- všetky informácie o SZS sa nachádzajú na stránke Univerzitného pastoračného centra Jána
Vojtaššáka: www.upac.sk.
Konzultačné hodiny pre SZS
Kancelária UPaC:Po 14:00 – 17.00
Ut - Štv 10:00 – 11.30, 14:00 – 17:00
Pia 10:00 – 11.30.
10
Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU
Sídlia na Hrabovskej cesta 1A, Ružomberok, tel.: +421 44 430 46 93, e-mail:
[email protected] Poplatky za ubytovanie sú od 46 €, v závislosti od kategórie a počtu lôžok na izbe v
študentských domovoch a v zazmluvnených ubytovacích zariadeniach. Univerzita garantuje
poskytnutie ubytovania všetkým študentom prvých ročníkov bakalárskeho štúdia, ktorí oň
požiadajú. Stravovanie pre študentov je zabezpečené v jedálňach a reštauračných zariadeniach v
areáli fakúlt alebo v ich blízkosti. Viac informácií na http://usz.ku.sk.
Riaditeľka:
Mgr. Renáta Šrámeková
Tel.: +421 918 337 414
e-mail: [email protected]
Ústav informačných a komunikačných technológií KU
Zabezpečuje vydanie a prolongáciu medzinárodných študentských preukazov ISIC. Ústav
nájdete v budove Univerzitnej knižnice na Hrabovkej ceste 1A v Ružomberku na 6.-tom poschodí.
Otváracie hodiny sú v pondelok, v stredu a v piatok 8:00 – 10:00, 10:30 – 11:30, 12:30 – 14:00,
http://uikt.ku.sk.
Riaditeľ:
Ing. Emil Jamrich
tel.: +421 918 337 427
[email protected]
Multifunkčné preukazy (ISIC, ITIC):
Ing. Róbert Lukáč
tel.: +421 918 337 430
e-mail: [email protected]
Poradenské centrum KU
Sídli na Hrabovskej ceste 1 v bloku C. Poskytuje služby sociálno-právneho poradenstva,
kariérneho poradenstva, k dispozícii pre študentov je aj psychologická poradňa s SOS linkou
psychologickej pomoci na telefónnom čísle: +421 917 224 662. Centrum tiež zabezpečuje
poradenstvo a pomoc pre študentov so zdravotným znevýhodnením a matky s deťmi. Viac
informácií: www.poradna.ku.sk., e-mail: [email protected]
Koordinátorka:
Mgr. Katarína Markovičová, PhD.
tel.: +421 918 337 410
katarí[email protected]
Fakultná koordinátorka pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi:
doc. Oľga Račková, PhD.
Olga.racková@ku.sk
Univerzitná knižnica KU
Nachádza sa na Hrabovskej ceste 1A, tel.: +421 44 43 25 211, e-mail: [email protected] a
na pracoviskách v Košiciach a v Spišskom Podhradí. Od júna 2011 začala univerzita budovať novú
Univerzitnú knižnicu KU, kde nájde miesto vyše 700 000 knižničných jednotiek, jej súčasťou je aj
galéria, spoločenské priestory a kaviareň. Viac informácií o projekte: www.kniznica.ku.sk. Nová
knižnica bola slávnostne otvorená v septembri 2013.
Riaditeľka:
RNDr. Soňa Hlinková, PhD.
tel.: +421 918 722 068
[email protected]
11
Sociálne štipendiá
Úradné hodiny:
Pondelok: od 8.00 do 11.00 h
Utorok: od 8.00 do 11.00 h
Streda: od 13.00 do 15.00 h
http://www.ku.sk/studium/socialnestipendia.html
Samostatná referentka pre sociálne štipendiá pre študentov Pedagogickej fakulty KU:
Bc. Jarmila Bellová
tel.: +421 907 840 972
[email protected]
Centrum celoživotného vzdelávania
Úlohou Centra celoživotného vzdelávania je zabezpečovať a poskytovať funkčný,
efektívny a dostupný systém celoživotného vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania pre
pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ďalším cieľovým skupinám
študujúcich v Slovenskej republike. Viac informácií získate na stránke www.ccvpfku.sk alebo na
telefónnom čísle:. 421 44 432 6842, kl. 1011.
Riaditeľ:
PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
tel.: 0918 722 037
e-mail: [email protected]
Študijná referentka:
Jana Kyselová
tel.: 0917 918 704
e-mail: [email protected]
Študentské mobility
Študent má možnosť absolvovať časť svojho vysokoškolského štúdia na partnerskej
univerzite v zahraničí, pričom toto štúdium nahrádza porovnateľné obdobie štúdia na domácej
vysokoškolskej inštitúcii. Po ukončení študijného pobytu v zahraničí študent obdrží písomný doklad
o absolvovaní štúdia spolu s výpisom dosiahnutých výsledkov štúdia. Viac informácií nájdete na
stránke http://www.ku.sk/zahranicne-vztahy-a-mobility.html.
Univerzitná Erasmus koordinátorka:
Mgr. Michaela Moldová Chovancová
Tel: +421 44 4304693,
Mob: +421 918 337 411
E-mail: [email protected]
12
ORGÁNY A PREDSTAVITELIA KU
VEĽKÝ KANCELÁR KU
J. E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita
REKTOR KU
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
tel.: +421 44 43 04 693
fax: +421 44 43 04 694
[email protected]
PROREKTORI
doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský PhD.
poverený prorektor pre zahraničné vzťahy
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.
poverená prorektorka pre vzdelávanie
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
poverená prorektorka pre vedu a umenie
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
KVESTORKA KU
Ing. Anna Jurčová
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
AKADEMICKÝ SENÁT KU
Predsedníčka AS KU
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
Podpredsedníčka AS KU - študentská časť
Mgr. Miroslava Antolová
Tajomník AS KU
ScSLic. Andrea Božeková, PhD.
Členovia za Pedagogickú fakultu KU
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
JUDr. Juraj Čech, PhD. (predseda a člen Legislatívnej komisie AS KU)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
PaedDr. Dominika Pažítková
Mgr. Miroslav Zajac
Členovia za Filozofickú fakultu KU
ScSLic. Andrea Božeková, PhD.
Miroslav Huťka, PhD. (predseda a člen Ekonomickej komisie AS KU)
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Ivan Moďoroši, PhD. (člen Legislatívnej komisie AS KU)
Mgr. Miroslava Antolová (členka v Študentskej rade vysokých škôl za AS KU)
Mgr. Martin Nosál
Členovia za Teologickú fakultu KU
JUDr. ICDR. Juraj Jurica PhD. (člen Legislatívnej komisie AS KU)
ICLic. Dušan Škrabek (člen Ekonomickej komisie AS KU)
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
ThDr. PaedDr. Mária Duchová, PhD.
Mgr. Samuel Štefanides
MUDr. Štefan Nebesňák
Členovia za Fakultu zdravotníctva KU
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH. (člen Ekonomickej komisie AS KU)
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. (členka Legislatívnej komisie AS KU)
doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc.
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
Martin Gábor
Viktor Mydlo
13
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
http://www.pf.ku.sk
Mailové adresy pracovníkov PF KU sú vo formáte
[email protected] (bez diakritiky).
DEKANÁT
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.:
fax:
[email protected]
[email protected]
044/4326842
044/4326844
044/4326850
044/4304787
Identifikačné údaje organizácie:
IČO: 378 012 79
DIČ: 202 15 12 427
IČ DPH: Sk 2021512427
Bankové spojenie pre tuzemský platobný styk
Bankové spojenie pre zahraničný platobný styk
- číslo účtu: 7000224305/8180
- IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
- BIC KÓD: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica
Radlinského 32,
810 05 Bratislava 1
Dekan:
Sekretariát dekana:
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.
Prodekanka pre vedu a umenie:
Sekretariát prodekanky:
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Bc. Monika Bírošová
Prodekanka pre výchovu a vzdelávanie:
Sekretariát prodekanky:
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Mgr. Beáta Valentínyová
Prodekan pre zahraničné vzťahy a mobility:
Sekretariát prodekana:
Dr. Dušan Kováč-Petrovský, PhD.
Mgr. Katarína Jablonská
Mgr. Dominika Pažítková
Študijné oddelenie:
Ing. Katarína Hyravá – vedúca
Mgr. Eva Bumberová
Bc. Ing. Romana Gueye
Bc. Zuzana Hatalová
Referát pre akreditáciu:
Mgr. Miroslav Zajac
Referát pre kvalitu:
Mgr. Miroslav Ondrejka
Referát pre rigorózne konanie
a doktorandské štúdium:
Referát pre habilitačné a inauguračné konanie:
14
Viera Kleinová
Mgr. Mária Korbová, PhD.
Jana Kyselová
Jana Rázgová
Mgr. Teresa Nováková, PhD.
Mgr. Viera Bednárová, PhD.
Bc. Monika Bírošová
Erika Horváthová
Mgr. Danka Maliňáková, PhD.
PaedDr. Anna Mrvová
Mgr. Emil Maretta
Projektové oddelenie :
Ing. Jana Tkačiková
Mgr. Katarína Nižnanská
PhDr. Gabriela Saxová
Mgr. Silvia Kaščáková
Stredisko informačných technológií a propagácie:
PaedDr. Róbert Janiga
Bc. Jozef Čisarik
Bc. Miriam Donovalová
Tajomník:
Mgr. Janka Urbanová
Ekonomické oddelenie:
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Personálne oddelenie:
Irena Kuráňová
Mgr. Zuzana Kuráňová
Tatiana Kubinová
Prevádzkovo-technické oddelenie:
Ing. Miloš Adamkovič
Peter Javorka
Registratúra pošty:
Mária Mertinyáková
Fakultný koordinátor pre ECTS:
Ing. Roman Krakovský
Fakultný koordinátor pre pedagogickú prax:
PaedDr. Viera Ortančíková
Fakultný koordinátor pre prácu so študentmi
so špecifickými potrebami:
doc. Oľga Račková, PhD.
Edičné stredisko:
Stanislav Kostolný
Lenka Čimborová
Anna Jrenková
Anna Rožeková
Mgr. Milan Pudiš
Ing. Miloslav Korba
Bc. Anna Baroková
PaedDr. Ján Gera, PhD.
Mgr. Ján Liška, PhD.
Mgr. Lucia Griešová, PhD.
VEDECKÁ RADA
PEDAGOGICKEJ FAKULTY KU
Predseda:
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
Členovia:
prof. ThDr. ICDr. PaedDr. Mons. František Dlugoš, PhD.
prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD., m. prof. KU
doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU
doc. ThLic. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD.
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
doc. PaedDr. Rastislav Biarinec, ArtD.
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
prof. dr hab. Stanislaw Juszczyk
prof. PhDr. Mária Kožuchová, PhD.
prof. dr hab. Adam Stankowski, PhD.
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU
doc. PhDr. Dagmar Sabolová-Princic, PhD.
doc. PaedDr. František Heiser, PhD.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
prof. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
15
Externí členovia:
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD.
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
prof. ThDr. ICDr. Mons. Anton Fabian, PhD.
prof. dr. hab. Slawomir Mazur
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.
doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
RNDr. Jana Trgalová, PhD.
prof. Frank Biermann, PhD.
prof. Juan Carlos Torre Puente
doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD.
prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, PhD.
AKADEMICKÝ SENÁT PF KU
Predsedníčka AS PF KU:
PhDr. Ľudmiľa Krajčíriková, PhD.,
Podpredseda AS PF KU:
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU,
Tajomník:
doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD.,
Podpredseda
za študentskú časť:
Mgr. Miroslav Zajac
Členovia AS
za zamestnaneckú časť:
Členovia AS
za študentskú časť:
16
Mons. prof. ThDr. PaedDr. PhDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.,
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.,
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.,
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU,
doc. PeadDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.,
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.,
doc. PeadDr. František Heiser, PhD.,
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.,
Dr. Rosengela Libertini,
PaedDr. Viola Gazdíková, PhD.,
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
PaedDr. Dominika Pažítková,
Mgr. Marta Mažáriová,
Bc. Ján Laco,
Bc. Júlia Mačugová,
Bc. Martin Zboran,
Bc. Katarína Regecová,
Alena Janešiková
KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
Ing. Dana Blahútová, PhD.
Ing. Jozef Macko, PhD.
Profesori:
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
prof. RNDr. Peter Holec, CSc.
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
Docenti:
doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
doc. MUDr. Martin Péč, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
Odborní asistenti:
RNDr. Michal Baláž, PhD.
RNDr. Mária Balážová, PhD.
Ing. Dana Blahútová, PhD.
Ing. Jozef Macko, PhD.
RNDr. PaedDr. Erika Maliníková, PhD.
PaedDr. Eva Riečanová-Kelemenová, PhD.
MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD.
Ing. Michal Slezák, PhD.
Ing. Ján Machava, PhD.
Ing. Kristína Urbanová (externý spolupracovník)
Chemický laborant:
Silvia Lukáčová
Mgr. Gabriela Šedeková (externý spolupracovník)
KATEDRA CUDZÍCH JAZYKOV
Vedúci:
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.
Profesori:
prof. Dr. Eva Kollárová, PhD.
prof. Norberto Cacciaglia, PhD.
prof. Bianca Maria Da Rif, PhD.
Docenti:
doc. PaedDr. František Heiser, CSc.
doc. Dr. Viktória Liashuk, PhD.
doc. Dr. Andrej Kraev, PhD.
Odborní asistenti:
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.
Dr. Dušan Kováč - Petrovský, PhD.
PhDr. Juraj Horváth, PhD.
Mgr. Júlia Habovštiaková, PhD.
PaedDr. Štefan Kucík, PhD.
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
Dr. Rosangela Libertini, PhD.
Mgr. Martin Lizoň, PhD. (externý spolupracovník)
Mgr. Viera Rassu Nagy
Asistenti:
PhDr. Ľubica Rísová, PhD.
PaedDr. Mária Lalinská, PhD.
Dr. Luisa Tramontana
17
KATEDRA CHÉMIE A FYZIKY
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
Ing. Renáta Bellová, PhD.
Profesori:
prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc.
prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU
prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (emeritný prof. KU)
Docenti:
doc. Ing. Ján Vojtko, PhD.
doc. Ing. Pavol Glončák, CSc.
Odborní asistenti:
Ing. Renáta Bellová, PhD.
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
Asistenti:
Ing. Eva Culková
Ing. Zuzana Chomisteková
Laborantka:
Mária Dvorská
Ing. Renáta Bellová, PhD.
KATEDRA GEOGRAFIE
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
Profesori:
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., m. prof. KU
prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Docenti:
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
Odborní asistenti:
Mgr. Miloš Bačík, PhD.
PaedDr. Rastislav Čief, PhD.
Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.
PaedDr. Michal Kovačic, PhD.
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
18
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
Mgr. Zuzana Synáková
KATEDRA HUDBY
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
Profesori:
prof. MgA. René Adámek
prof. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.
prof. Agnieszka Anna Monasterska, ArtD.
prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, CSc.
doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
Docenti:
doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
Odborní asistenti:
PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Peter Lalinský, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.
PaedDr. Mgr. art. Jaroslava Šimerková, ArtD.
PaedDr. Martina Krušinská-Pekáriková, PhD.
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
Mgr. art. David di Fiore
PaedDr. Mgr. art. Stefka Palovičová-Kovačeva, PhD.
Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.
Mgr. art. Martina Procházková, PhD.
Lektori:
Mgr. Monika Mihaľová
Mgr. art. Miroslava Pastorková Kiseľová, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Ivan Mráz, PhD.
Interní doktorandi:
Mgr. Matej Bartoš
Mgr. art. Juliana Tišťanová-Droblienková
Mgr. Ivana Vernusová
Mgr. Zuzana Fernezová
Mgr. art. Janka Klimeková Skladaná
Mgr. Ľubomíra Dutková
PaedDr. Mgr. Zuzana Ondrejková
PaedDr. Martina Krušinská-Pekáriková, PhD.
KATEDRA CIRKEVNEJ HUDBY
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
doc. Mgr. Margita Gromová
prof. Olga Bench, PhD.
Mgr. Rastislav Podpera, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Ján Gabčo
Mgr. art. Andrej Môcik
Profesori:
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. Olga Bench, PhD.
prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD. (spolupracovník z KH)
Docenti:
doc. Mgr. Margita Gromová
doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. (spolupracovník z IJP)
Odborní asistenti:
Mgr. Rastislav Podpera, PhD.
Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Miroslav Kopnický, PhD. (spolupracovník z IJP)
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. (spolupracovník z IJP)
PaedDr. Božena Švábová, PhD. (spolupracovník z IJP)
Asistenti:
PaedDr. Mgr. art. Ján Gabčo
Mgr. Michal Janiga
Mgr. art. Andrej Môcik
19
KATEDRA INFORMATIKY
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Ing. Hedviga Palásthy, PhD.
Ing. Janka Majherová, PhD.
Profesori:
doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
RNDr. Daniel Polčin, CSc. (externý spolupracovník)
Ing. Václav Králík, PhD.
Ing. Janka Majherová, PhD.
Ing. Hedviga Palásthy, PhD.
Ing. Roman Krakovský
Ing. Pavol Lajčiak
Asistenti:
PaedDr. Róbert Janiga
PaedDr. Michal Rojček
Ing. Janka Majherová, PhD.
Janka Šidová
RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Ing. Eduard Mašek, CSc.
RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
Ing. Michal Jenčo, PhD (spolupracovník z KMM)
KATEDRA MATEMATIKY
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Profesori:
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Docenti:
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
Odborní asistenti:
RNDr. Martin Billich, PhD.
PaedDr. Martin Papčo, PhD.
RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
Asistenti:
Mgr. Eduard Omasta
20
Mgr. Terézia Ilovská (externý spolupracovník)
Mgr. Mária Gallová
KATEDRA KATECHETIKY A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodička
pedagogickej praxe:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Mgr. Martina Hrbčeková, PhD.
PaedDr. Monika Kubatková, PhD.
Profesori:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. (spolupracovník z ÚSP)
Mons. prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. (spolupracovník z ÚKP)
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD. (spolupracovník z FF KU)
Docenti:
doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. František Trstenský, PhD. (spolupracovník z TF KU)
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Odborní asistenti:
Mgr. Martina Hrbčeková, PhD.
PaedDr. Monika Kubatková, PhD.
Mgr. Teresa Nováková, PhD.
ThDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
ThDr. Anton Ziolkovský, PhD.
ThDr. Pavel Kollár, PhD.
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
Mgr. Viera Hubová, PhD.
Sekretariát:
Mgr. Magdaléna Rejdugová
Mgr. Katarína Russinová
PaedDr. Monika Kubatková, PhD.
KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLÓGIE
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
PhDr. Gabriela Siváková, PhD.
Profesori:
prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
prof. dr hab. Krystyna Chałas, PhD.
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD. (externý spolupracovník)
Docenti:
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
Odborní asistenti:
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
PaedDr. Zuzana Hollá, PhD.
PhDr. Silvia Matúšová, CSc.
PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
PhDr. Ing. Dária Miezgová, PhD.
PhDr. Lucia Lacková, PhD.
PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD.
Asistenti:
PaedDr. Viera Ortančíková
PaedDr. Viera Ortančíková
Bc. Katarína Regecová
21
KATEDRA VÝTVARNEJ VÝCHOVY
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Metodik
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
Profesori:
prof. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD.
Docenti:
doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Odborní asistenti:
Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.
PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová, PhD.
Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová, PhD.
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
PaedDr. Mária Karasová, PhD.
Profesori:
prof. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
prof. dr hab. Krystyna Chałas, PhD.
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.
RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
PaedDr. Janka Mastišová, PhD.
PaedDr. Beáta Murinová, PhD., sr. Ľudmila, CJ
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
PaedDr. Mária Karasová, PhD.
22
PaedDr. Janka Mastišová, PhD.
PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
PhDr. Katarína Žilková, CSc.
Mgr. Nadežda Novotná, PhD.
PhDr. Valentína Trubíniová, CSc.
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
PaedDr. Peter Krška, PhD.
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
Profesor:
prof. PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD.
Docenti:
doc. PhDr. Ján Koštial, PhD.
doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.
doc. Mgr. Martin Zvonař, PhD.
Odborní asistenti:
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
Mgr. Mária Gallová
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik
odbornej praxe:
Sekretariát:
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Profesori:
prof.
prof.
prof.
prof.
PhDr. Anna Žilová, PhD. (ÚSV)
dr. hab. Andrzej Gretkowski (ÚSV)
PhDr. Eva Žiaková, CSc.
JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (externý spolupracovník)
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
PhDr. Irena Kamanová, PhD.
PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
PhDr. Martin Klus, PhD., MBA (externý spolupracovník)
PhDr. Alena Novotná, PhD.
PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
PhDr. Peter Brnula, PhD. (externý spolupracovník)
PhDr. Ladislav Vaska, PhD. (externý spolupracovník)
Odborní asistenti
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD.
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.
PhDr. Vladimíra Antolová, PhD.
Ing. Martina Špániková, PhD.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
JUDr. Juraj Čech, PhD.
Mgr. Daniel Markovič, PhD.
PhDr. Jozef Pauk, PhD. (externý spolupracovník)
Interní doktorandi:
PhDr. Mária Szabóová
Mgr. Božena Bahledová
Mgr. Monika Divišová
Mgr. Zuzana Hrabovská
Mgr. Viera Kleinová
Mgr. Katarína Kohútová
Mgr. Mária Kuliačková
Mgr. Lenka Kuhejdová
Mgr. Veronika Mitrengová
Mgr. Lenka Pekná
Mgr. Tomáš Šoltýs
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
Mgr. Alena Zaťková
23
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
PaedDr. Peter Petrovič
Profesori:
prof. dr hab. Adam Franciszek Stankowski, PhD.
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
Docent:
doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
Doc. Oľga Račková, PhD.
Odborní asistenti:
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
PaedDr. ThLic. Emil Turiak, PhD.
PaedDr. František Valášek, PhD.
PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Ing. Peter Varhoľák, CSc. (externý spolupracovník)
PhDr. Peter Pavlis, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
PaedDr. Jana Hrčová
PaedDr. Martina Pudišová
PaedDr. Peter Petrovič
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
PaedDr. Jana Hrčová
PaedDr. Martina Pudišová
KATEDRA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY
A PEDAGOGIKY MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (V LEVOČI)
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
Profesor:
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
PaedDr. Anna Skokanová, PhD.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
Asistenti:
PhDr. Mária Oravcová
Ing. Ľubomír Masleják
ThLic. Ondrej Palušák (externý spolupracovník)
24
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
Ing. Alžbeta Baštová
PhDr.
PhDr.
PhDr.
PhDr.
Kornel Čajka, CSc.
Ema Kollárová, PhD.
Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník)
Darina Havrlentová, PhD. (externý spolupracovník)
KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY (V LEVOČI)
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
Profesori:
prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
Docenti:
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD. (externý spolupracovník)
doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník)
Odborní asistenti:
MUDr. Peter Zelený
MUDr. Tatiana Gurčíková
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
Mgr. Pavol Janoško, PhD.
Mgr. Andrea Orosová, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
ThLic. Ondrej Palušák (externý spolupracovník)
PhDr. Mária Oravcová
Mgr. Marcela Čarnická
KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY
SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN (V LEVOČI)
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
pedagogickej praxe:
Sekretariát:
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
PaedDr. Božena Švábová, PhD.
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
PaedDr. Ján Dravecký, PhD.
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD.
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD.
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.
PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD.
PaedDr. Božena Švábová, PhD.
Mgr. Veronika Hašková, PhD.
Asistenti
PaedDr. Katarína Drahomirecká
ThLic. Ondrej Palušák (externý spolupracovník)
doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
Ing. Alžbeta Baštová
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
PaedDr. Ladislav Horňák, PhD. (externý spolupracovník)
PhDr. Juraj Rusnák, CSc. (externý spolupracovník)
PhDr. Darina Havrlentová, PhD. (externý spolupracovník)
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (spolupracovník z TI BJV)
25
KATEDRA REŠTAUROVANIA (V LEVOČI)
Vedúci:
Zástupca:
Koordinátor ECTS:
Metodik
odbornej praxe:
Sekretariát:
prof. zw. dr hab. Czeslaw Dzwigaj, ArtD.
prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD., CSc.
Mgr. Ľubomír Krajčírik
Profesori:
prof. zw. dr hab. Czeslaw Dzwigaj, ArtD.
prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD., CSc.
prof. PhDr. Juraj Lexmann, ArtD. (externý spolupracovník z SAV)
Docenti:
doc. Vladimír Plekanec, akad. mal.
doc. Ing. Pavol Lizák, PhD. (externý spolupracovník)
Odborní asistenti:
Akad. mal. Anna Svetková
PhDr. Gabriel Lukáč (externý spolupracovník)
Ing. arch. Ivan Gojdič (externý spolupracovník)
PhDr. Alena Piatrová, PhD. (externý spolupracovník)
Mgr. Mgr. Lucia Rakovanová, PhD. (externý spolupracovník)
Mgr. art. Mgr. Pavla Trizuljaková Lazárková, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
Mgr. Ľubomír Krajčírik
Ing. arch. Magdaléna Jánovská (externý spolupracovník)
Ing. arch. Peter Kling (externý spolupracovník)
Mgr. art. Martin Kukura (externý spolupracovník)
PhDr. Mária Novotná (externý spolupracovník)
Ing. Kristína Urbanová (externý spolupracovník)
Mgr. Ľubomír Krajčírik
Mgr. Miriama Pačnárová
KATEDRA MANAŽMENTU (V POPRADE)
Vedúci katedry:
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
Zástupca pre pedagogickú činnosť:
Zástupca pre vedu a výskum:
Zástupca pre rozvoj:
Tajomník katedry:
Asistentka vedúceho katedry:
doc. Ing. Jana Piteková, PhD.
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc., m. prof. KU
Ing. Pavol Budaj, PhD.
PhDr. Jaroslava Bučková
Ing. Mária Kožárová
Koordinátor ETCS:
Metodik odbornej praxe:
PhDr. Jaroslava Bučková
PaedDr. Janka Bujalková
Vedúci oddelenia manažmentu:
Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.
Vedúci oddelenia ekonomiky:
Ing. Jana Janíčková, PhD.
Vedúci oddelenia kvantitatívnych metód
a informačných systémov:
doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.
Profesori:
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, PhD.
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA
doc. dr hab. Barbara Piontek, m. prof. KU
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc., m. prof. KU
prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.,
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
26
Ing. Jana Piteková, PhD.
Ing. Václav Dufala, CSc.
Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
Ing. Michal Jenčo, PhD.
RNDr. Ľudmila Lysá, PhD.
dr hab. Pawel Wojciech Marzec, PhD.
PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
Ing. Ľubica Černá, PhD.
Ing. Juraj Rákoš, PhD.
Odborní asistenti:
Ing. Jana Janičková, PhD.
Ing. Pavol Budaj, PhD.
Ing. Anna Diačiková, PhD.
Ing. Pavel Mikuš, PhD.
Ing. Miloš Birtus, PhD.
Ing. PaedDr. Petr Vyhnal, PhD.
Ing. Peter Varhoľák, CSc.
PhDr. Mgr. Eva Dirgová PhD.
PhDr. Iveta Franzenová, PhD.
Asistenti:
PaedDr. Janka Bujalková
PhDr. Jaroslava Bučková
Externí spolupracovníci:
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.
prof. Ing. Anna Šatanová, PhD.
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Dr. Prof. Valerij Konstantinovič Lozenko
Dr. Prof. Larisa Alexejevna Ismagilova
Dr. Prof. Nina Ivanovna Klimova
prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD.
doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.
doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
doc. Ing. Ladislav Kulčár, CSc.
Ing. Zuzana Závadská, PhD.
Ing. Mgr. Lucia Dujavová, PhD.
Ing. Katarína Zimermanová, PhD.
Ing. Mária Sirotiaková, PhD.
Ing. Iveta Kontríková, PhD.
Ing. Mária Pomffyová, PhD.
Ing. Marek Syč, PhD.
Ing. Monika Hotáková, PhD.
Ing. Bc. Magdaléna Josková, PhD.
Ing. Gabriela Budajová
Ing. Iveta Račeková
Ing. Lucia Hudáková
Ing. Lenka Veselovská
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE (V DOLNOM KUBÍNE)
Vedúca:
Zástupkyňa:
Tajomníčka:
Koordinátor ECTS:
Metodik
odbornej praxe:
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Ing. Martina Špániková, PhD.
Mgr. Janeta Teluchová
Mgr. Janeta Teluchová
Profesori:
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
Docenti:
doc.
doc.
doc.
doc.
Odborní asistenti:
Ing. Martina Špániková, PhD.
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
PhDr. Zuzana Machajová, PhD. (externý spolupracovník)
JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
Mgr. Štefan Hodža
Mgr. Janeta Teluchová
PhDr.
PhDr.
PhDr.
PhDr.
Ing. Emília Janigová, PhD.
Markéta Rusnáková, PhD.
Irena Kamanová, PhD.
Alena Novotná, PhD.
27
KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE (V STAREJ ĽUBOVNI)
Vedúci:
Zástupca:
Tajomník:
Koordinátor ECTS:
Metodik
odbornej praxe:
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD.
PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD.
PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD.
Profesor:
prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. (externý spolupracovník)
Docent:
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
Odborní asistenti:
PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD.
PhDr. Gabriela Feranecová, PhD.
PhDr. Mária Kerekešová, PhD.
Mgr. Dušana Pčolková, PhD. (externý spolupracovník z TU v Trnave)
Ing. Marián Saloň, PhD. (externý spolupracovník)
Asistenti:
PaedDr. Marcela Martvoňová, PhD.
PaedDr. Helena Choborová (externý spolupracovník)
Ing. Natália Jeleňová (externý spolupracovník)
PhDr. Anna Homzová (externý spolupracovník)
Mgr. Anetta Buchovecká (externý spolupracovník)
Mgr. Ján Alexík (externý spolupracovník)
Mgr. Mária Kovalčíková (externý spolupracovník)
Mgr. Vjačeslava Sabová (externý spolupracovník)
RNDr. Monika Poľanská (externý spolupracovník)
PhDr. Mária Kerekešová, PhD.
VEDECKÉ PRACOVISKÁ PEDAGOGICKEJ FAKULTY
KU V RUŽOMBERKU
ÚSTAVY
ÚSTAV DEJÍN UMENIA A SAKRÁLNEHO UMENIA
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD.
ÚSTAV MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok.
Riaditeľ: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
ÚSTAV HISTORICKÝCH VIED A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.
ÚSTAV PRÁVA A KANONICKÉHO PRÁVA
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: Mons.prof.ThDr.PaedDr.ICLic. Ján Duda, PhD.
ÚSTAV RUSKO – SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ
Hrabovská cesta 1, 03401 Ružomberok
prof. PhDr. Eva Kollárova PhD.
ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
ÚSTAV TALIANSKEHO JAZYKA A KULTÚRY
Hrabovská cesta 1, 03401 Ružomberok
Riaditeľ: Dott. Mgr. Dušan Kováč-Petrovský, PhD.
INŠTITÚTY
INŠTITÚT ANDREJA RADLINSKÉHO V DOLNOM KUBÍNE
Nemocničná 2, Dolný Kubín
Riaditeľ: prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
Bottova 15, 054 01 Levoča
Riaditeľ: doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI
Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Riaditeľ: PhDr. Gabriela Feranecová
EXCELENTNÉ PRACOVISKO
ÚSTAV HUDOBNÉHO UMENIA, VEDY A SAKRÁLNEJ HUDBY
Nám. A. Hlinku 56/1, 034 01 Ružomberok
Riaditeľ: doc. Janka Bednáriková, PhD.
28
INŠTITÚT ŠTEFANA NAHÁLKU V POPRADE
Nábr. Jána Pavla II. 15, 058 01 Poprad
HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2014/2015
Harmonogram akademického roka 2013/2014 na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku
Začiatok akademického roka 2014/2015
1. september 2014
Zápisy všetkých ročníkov Bc., Mgr. a PhD. štúdia
25. august – 12. september 2014
Prednáškové obdobie v zimnom semestri
16. september – 14. december 2014
Slávnostné otvorenie akademického roka – Veni Sancte
24. september 2014
Promócie absolventov rigorózneho konania a
doktorandského štúdia
Promócie absolventov Bc. a Mgr. štúdia z akademického
roku 2013/2014
10. október 2014
9. október 2014
Odovzdanie prihlášok na dizertačnú skúšku
najneskôr do 12. decembra 2014
Skúškové obdobie v zimnom semestri
15. december 2014 – 8. február 2015
Štátne skúšky
2. február – 6. február 2015
Prednáškové obdobie v letnom semestri
9. február – 10. máj 2015
Deň otvorených dverí
11. február 2015
Rektorské voľno
2. a 7. apríl 2015
Slávnostné zakončenie akademického roka – Te Deum
6. máj 2015
Skúškové obdobie v letnom semestri
11. máj – 21. jún 2015
Skúškové obdobie pre 6. semester Bc. a 4. semester Mgr.
štúdia
9. marec – 22. marec 2015
Odovzdanie bakalárskych a diplomových prác
najneskôr do 31. marca 2015
Odovzdanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce
Najneskôr do 30. apríla 2015
Štátne skúšky z nediplomového predmetu
11. máj – 15. máj 2015
Štátne skúšky z diplomového predmetu
18. máj - 29. máj 2015
Prijímacie skúšky
marec – máj 2015
Kontrola študijných výsledkov
od 22. júna 2015
Promócie
15. – 21. jún 2015
(17. a 18. jún promócie Mgr. Ružomberok,
19. jún promócie Mgr. Poprad)
Opravný termín štátnych skúšok
24.- 28. august 2015
Obhajoby dizertačných prác
17. – 28. august 2015
Koniec akademického roka 2014/2015
31. august 2015
Začiatok akademického roka 2015/2016
16. september 2015
VYUČOVACIE HODINY
0
1
2
3
4
5
Obed
7:10 –
7:55
8:00 –
8:45
8:50 –
9:35
9:40 –
10:25
10:30 –
11:15
11:20 –
12:05
12:10 –
12:55
6
7
13:00 –
13:45
8
13:50 –
14:35
9
14:40 –
15:25
10
15:30 –
16:15
16:20 –
17:05
11
17:10 –
17:55
12
18:00 –
18:45
13
18:50 –
19:35
14
19:45 –
20:20
29
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Fakulta Kód ŠO Študijný odbor
Pedagogická fakulta
1.1.1
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.10
3.1.14
3.1.14
3.1.14
3.3.15
30
Študijné programy
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry
v kombinácii
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
v kombinácii
Učiteľstvo
Učiteľstvo geografie v kombinácii
akademických
Učiteľstvo chémie v kombinácii
predmetov
Učiteľstvo biológie v kombinácii
Učiteľstvo informatiky v kombinácii
Učiteľstvo informatiky
Učiteľstvo matematiky v kombinácii
Učiteľstvo náboženskej výchovy v
kombinácii
Učiteľstvo náboženskej výchovy
Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii
Učiteľstvo
Učiteľstvo hudobného umenia a hra na
umeleckoklávesové nástroje
výchovných a
výchovných
Učiteľstvo hudobného umenia a spev
predmetov
Učiteľstvo hudobného umenia a cirkevná
hudba
Učiteľstvo výtvarného umenia
Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii
Pedagogika
Pedagogika
Predškolská a elementárna pedagogika
Predškolská a
Predškolská a elementárna pedagogika
elementárna
sociálne znevýhodnených skupín
pedagogika
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Špeciálna
Špeciálna pedagogika a pedagogika
pedagogika
mentálne postihnutých
Liečebná pedagogika Liečebná pedagogika
Didaktika hudby
Odborová didaktika
Teória vzdelávania náboženskej výchovy
Sociálna práca
Sociálna práca
Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne
Sociálna práca
služby
Sociálna práca
Poradenstvo a sociálna komunikácia
Manažment
Manažment
Bc.
Mgr. PhD.
BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Bakalársky študijný program:
31
SOCIÁLNO-VEDNÝ A PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ ZÁKLAD
Garant: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU
Povinné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti PF KU)
02Z2098W
02Z2000W
02Z1006W
02Z2046W
02Z2099W
02Z2023W
02Z2047W
02Z2032W
02Z2100W
02Z2104W
02Z2024W
02Z2044W
02Z2101W
02Z2097W
02Z2102W
02Z2031W
02Z2103W

















Fakultný seminár 1
Informačné a komunikačné technológie vo
vzdelávaní 1***
Sústredenie zo spirituality 1
Vybrané kapitoly z teológie 1**
Fakultný seminár 2
Informačné a komunikačné technológie vo
vzdelávaní 2***
Vybrané kapitoly z teológie 2**
Dejiny filozofie 1
Fakultný seminár 3
Sústredenie zo spirituality 2
Vybrané kapitoly z teológie 3**
Dejiny filozofie 2
Fakultný seminár 4
Vybrané kapitoly z teológie 4**
Fakultný seminár 5
Sakrálne umenie
Fakultný seminár 6
1
1/0
1
Prísl.kat.
1
1
1
2
0/2
0/1
1/0
1/0
1
1
1
1
KKPT
KKPT
Prísl. kat.
2
2
3
3
4
3
4
4
4
5
5
6
0/2
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KKPT
KKPT
Prísl. kat.
Prísl.kat
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Prísl.kat
KKPT
Prísl.kat
8
4
4
8
5
4
1
2
5
3
10
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KŠP
KBE
Prísl.kat.
KPGPS
Prísl.kat.
Prísl.kat.
KI
KI
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
02P2051W
02P2004W
02P2003W
02P2053W
02P2011W
02P2000W
02P2047W
02Z2001W
02P2054W
02Z2002W
02Z2003W











Základy pedagogiky
Teória výchovy
Základy psychológie
Bio-psycho-sociálno-morálny vývin detí a mládeže
Pedagogická komunikácia
Špeciálna pedagogika
Biológia dieťaťa a dorastu
Seminár k bakalárskej práci 1
Teória a prax sekundárneho vzdelávania*
Seminár k bakalárskej práci 2
Vypracovanie bakalárskej práce
1
2
2
3
4
4
5
5
5
6
6
3/1
2/0
2/0
3/1
2/2
2/0
1/0
0/2
2/2
0/2
2/0
*
Zapíšu si len študenti učiteľstva okrem študentov predškolskej elementárnej pedagogiky.
**
Študenti v kombinácii s náboženstvom a študenti jednoodborového náboženstva si predmet nezapisujú.
***
Študenti v kombinácii s informatikou a študenti jednoodborovej informatiky si predmety nezapisujú.
32
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti PF KU)
02Z2000Y
02Z2005Y
02Z2001Y
02Z2003Y
02Z2002Y
02Z2006Y
02Z2010Y
02Z2007Y
02Z2009Y
02Z2008Y
02Z2012Y
02Z2023Y
02Z2013Y
02Z2015Y
02Z2014Y
02Z2026Y
02Z2017Y
02Z2022Y
02Z2018Y
02Z2019Y
02Z2020Y





















Cudzí jazyk 1 anglický*
Cudzí jazyk 1 francúzsky*
Cudzí jazyk 1 nemecký*
Cudzí jazyk 1 poľský*
Cudzí jazyk 1 ruský*
Cudzí jazyk 2 anglický*
Cudzí jazyk 2 francúzky*
Cudzí jazyk 2 nemecký*
Cudzí jazyk 2 poľský*
Cudzí jazyk 2 ruský*
Cudzí jazyk 3 anglický*
Cudzí jazyk 3 francúzsky*
Cudzí jazyk 3 nemecký*
Cudzí jazyk 3 poľský*
Cudzí jazyk 3 ruský*
Informačné a komunikačné technológie vo
vzdelávaní 3***
Cudzí jazyk 4 anglický*
Cudzí jazyk 4 francúzsky*
Cudzí jazyk 4 nemecký*
Cudzí jazyk 4 poľský*
Cudzí jazyk 4 ruský*
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KRJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KRJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KRJ
3
4
4
4
4
4
1/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
1
1
1
1
1
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KI
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
02P2032Y
02P2034Y
02P2013Y
02P2033Y
02P2029Y
02P2010Y
02P2011Y
02P2030Y
02P2008Y
02P2031Y

x







x
Dynamická antropológia Biblie
Filozofia výchovy
Hodnotenie v školskej praxi
Hermeneutika (úvod do teologickej a filozofickej
hermeneutiky)
Prosociálna výchova
Patopsychológia dieťaťa
Organizácia a riadenie školstva
Alternatívne školstvo
Metodológia práce s rizikovým jedincom
Práca s problémovým jedincom
1
1
1
1/1
1/0
1/0
2
2
2
2
3
4
5
5
6
1/0
0/1
2/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
1
1
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPEP
KPEP
KPGPS
KPGPS
*
Študent si povinne zapisuje jeden cudzí jazyk, okrem študentov v kombinácii s anglickým, nemeckým, talianskym a
ruským jazykom.
***
Študenti v kombinácii s informatikou a študenti jednoodborovej informatiky si predmety nezapisujú .
33
Výberové predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti PF KU)
02T2004X
02Z2099X
02Z2005X
02Z2100X
02Z2114X





02Z2006X

02Z2002X
02Z2105X
02Z2106X
02Z2115X
02Z2104X
02Z2003X
02Z2004X
02T2004X
02Z2099X
02Z2005X
02Z2100X
02Z2110X












02Z2006X

02Z2002X
02Z2105X
02Z2106X
02Z2111X
02Z2104X
02Z2003X
02Z2004X
02T2004X
02Z2099X
02Z2005X
02Z2100X
02Z2112X












02Z2006X

02Z2002X
02Z2105X
02Z2106X
02Z2101X
02Z2113X
02Z2104X
02Z2003X
02Z2004X




x



02P2001X

02P2003X

Druhý vatikánsky koncil
Geografia relígií
Odborová jazyková komunikácia 1
Slovenský jazyk pre cudzincov 1
Telesná výchova 1b
Dejiny slovenského vysťahovalectva do Severnej
Ameriky
Environmentálna výchova
Odborová jazyková komunikácia 2
Slovenský jazyk pre cudzincov 2
Telesná výchova 2b
Teológia 20. storočia
Úvod do logiky
Verejná správa a školstvo
Druhý vatikánsky koncil
Geografia relígií
Odborová jazyková komunikácia 1
Slovenský jazyk pre cudzincov 1
Telesná výchova 3b
Dejiny slovenského vysťahovalectva do Severnej
Ameriky
Environmentálna výchova
Odborová jazyková komunikácia 2
Slovenský jazyk pre cudzincov 2
Telesná výchova 4b
Teológia 20. storočia
Úvod do logiky
Verejná správa a školstvo
Druhý vatikánsky koncil
Geografia relígií
Odborová jazyková komunikácia 1
Slovenský jazyk pre cudzincov 1
Telesná výchova 5b
Dejiny slovenského vysťahovalectva do Severnej
Ameriky
Environmentálna výchova
Odborová jazyková komunikácia 2
Slovenský jazyk pre cudzincov 2
Sústredenie zo spirituality 3
Telesná výchova 6b
Teológia 20. storočia
Úvod do logiky
Verejná správa a školstvo
1
1
1
1
1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
KKPT
KKPT
KG
KCJ
KTVS
2
1/0
1
KKPT
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1/0
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
KTVS
KKPT
KPGPS
KTVS
KCJ
KCJ
KPGPS
KKPT
KG
KPGPS
KCJ
KTVS
4
1/0
1
KPGPS
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
1/0
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
KPGPS
KCJ
KCJ
KTVS
KKPT
KM
KPGPS
KKPT
KG
KCJ
KCJ
KTVS
6
1/0
1
KPGPS
6
6
6
6
6
6
6
6
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
1
KBE
KCJ
KCJ
KKPT
KTVS
KKPT
KM
KPGPS
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
Pedagogická antropológia
Slovenské národnostné školstvo a vzdelávanie
zahraničných Slovákov
1
1/0
2
KPGPS
3
1/0
2
KM
Študenti, ktorí chcú ísť na štátnicu z pedagogiky, psychológie a soc. vedného základu po 4. semestri, musia mať 8 kreditov za
PVP z kurzu pedagogiky.
*
34
Jeden cudzí jazyk si povinne zapisujú všetci študenti, okrem študentov s akýmkoľvek cudzím jazykom v kombinácii
Bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO BIOLÓGIE V KOMBINÁCII
Garant: doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02B2001W
02B2028W
02B2022W
02B2002W
02B2023W
02B2024W
02B2000W
02B2029W
02B2025W
02B2004W
02B2026W
02B2027W
02B2015W
02B2005W
02B2019W
02B1030W
Študijný predmet
Všeobecná cytológia
Zoológia I - histológia
Zoológia I - taxonómia
Všeobecná a anorganická chémia*
Zoológia II - taxonómia
Zoológia II - terénne cvičenia
Zoológia I - morfológia
Botanika I - morfológia
Botanika I - taxonómia
Biochémia*
Botanika II - taxonómia
Botanika II - terénne cvičenia
Anatómia človeka
Molekulová biológia
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Legislatíva ochrany prírody
















Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/2
1/0
2/1
1/1
1/1
1/1
0/2
2/1
2/0
0/1
2/0
3
2
3
2
3
2
1
3
3
3
3
2
4
3
1
4
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/2
0/1
0/2
0/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/2
1/1
0/1
0/2
2
2
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
2
2
KBE
KBE
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02B2033Y
02B2034Y
02B2027Y
02B2026Y
02B2035Y
02B2002Y
02B2014Y
02B2030Y
02B2016Y
02B2017Y
02B2018Y
02B2028Y
02B2024Y
02B2032Y
02B2004Y
Študijný predmet
Mikroskopická technika
Úvod do chémie pre biológov 1*
Cvičenia z poznávania stavovcov**
Latinský jazyk pre biológov
Úvod do chémie pre biológov 2*
Entomológia
Mykológia
Organická chémia*
Ornitológia
Teriológia
Ichtyológia
Vybrané kapitoly z chémie**
Geobotanika
Metódy písania záverečných prác
Porovnávacia anatómia stavovcov










x

x


Odporúčaný
semester
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
Výberové predmety
Kód
predmetu
02B2007X
02B2008X
*
**
Študijný predmet


Etológia
Zoonózy, ochorenia prenosné zo zvierat na človeka
Odporúčaný
semester
3
5
Študenti v kombinácii biológia - chémia si predmet nezapisujú.
Pre študentov kombinácie biológia - chémia povinný predmet.
35
Bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO GEOGRAFIE V KOMBINÁCII
Garant: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02G2004W
02G2029W
02G2002W
02G2005W
02G2009W
02G2006W
02G2010W
02G2007W
02G2011W
02G2000W
02G2028W
02G2023W
02G2018W
Študijný predmet
Fyzická geografia 1
Základy geografie a planetárna geografia
Základy kartografie
Fyzická geografia 2
Geografia obyvateľstva a sídel
Fyzická geografia 3
Humánna geografia 1
Fyzická geografia 4
Humánna geografia 2
Regionálna geografia Európy
Úvod do regionálnej geografie
Úvodná pedagogická náčuvová prax
Humánna geografia 3













Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/1
1/1
1/1
2/1
1/2
2/1
1/1
2/1
1/1
2/2
1/0
0/1
0/1
3
3
3
3
4
3
3
3
3
5
2
1
3
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/2
1/1
0/1
0/1
0/1
2
2
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
2
2
KG
KG
2
0/1
2
KG
4
0/2
2
KG
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02G2000Y
02G2014Y
02G2021Y
02G2020Y
02G2015Y
02G2009Y
02G2017Y
02G2016Y
02G2006Y
02G2010Y
02G2012Y
02G2019Y
02G2018Y
Študijný predmet













Geografické praktikum 1
Geografické praktikum 2
Geografia cestovného ruchu a služieb
Geografia relígií
Geografia vidieka
Geografické problémy životného prostredia
Regionálne analýzy a regionálna politika 1
Základy geoinformatiky 1
Behaviorálna geografia
Politická geografia
Fyzickogeografické syntézy
Humánnogeografické syntézy
Základy geoinformatiky 2
Odporúčaný
semester
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
Výberové predmety
*
**
36
Kód
predmetu
02G2000X
02G2001X


02G2005X

02G2006X

Študijný predmet
Geografické minimum 1
Geografické minimum 2
Fyzickogeografické a humánnogeografické
mapovanie 1*
Fyzickogeografické a humánnogeografické
mapovanie 2**
Odporúčaný
semester
1
1
Povinne si zapisujú študenti, ktorí si zapísali predmet fyzická geografia 1.
Povinne si zapisujú študFenti, ktorí si zapísali predmety fyzická geografia 2 a geografiu obyvateľstva a sídel.
Bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO CHÉMIE V KOMBINÁCII
Garant: doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02C2021W
02C2003W
02C2001W
02C2028W
02C2029W
02C2009W
02C2030W
02C2031W
02C2010W
02C2019W
02C2022W
02C2011W
Študijný predmet












Fyzika pre chemikov
Laboratórna technika a bezpečnosť
Všeobecná chémia
Anorganická chémia 1
IKT vo vyučovaní chémie 1
Organická chémia 1
Analytická chémia 1
Organická chémia 2
Fyzikálna chémia
Jadrová chémia
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Biochémia
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
3
4
4
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
0/1
2/2
2/4
0/2
2/4
2/3
1/1
1/3
1/1
0/1
1/0
2
1
6
6
3
6
6
2
5
2
1
3
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KI
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
1/0
1/0
2/0
1/1
0/2
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
0/2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
2
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
KCHF
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02C2002Y
02C2023Y
02C2025Y
02C2024Y
02C2026Y
02C2027Y
02C2028Y
02C2029Y
02C2013Y
52C1006Y
02C2022Y
02C2021Y
02C2030Y
Študijný predmet

X
X


X

X


X
X

Chemické výpočty 1*
Matematika pre chemikov
Chémia bežného života
Toxikológia 1*
Anorganická chémia 2*
Bioanorganická chémia
Chemické výpočty 2*
Základy petrochémie
Chémia životného prostredia 1*
Základy makromolekulovej chémie*
Analytická chémia 2
Chémia bežného života
Repetitórium chémie*
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
*
Povinne si zapisujú všetci študenti
Študenti si povinne zapisujú každý semester jeden povinne voliteľný predmet.
37
Bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO INFORMATIKY V KOMBINÁCII
Garant: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02I2002W
02I2001W
02I2003W
02I2099W
02I2000W
02I2096W
02I2004W
02I2097W
02I2104W
02I2100W
02I2103W
02I2093W
02I2102W
Študijný predmet













Diskrétna matematika pre informatikov
Programovanie 1
Operačné systémy 1
Princípy počítačových systémov 1
Programovanie 3
Teoretické základy informatiky 1
Databázové systémy
Teoretické základy informatiky 2
Optokomunikačné a informačné systémy 2
Počítačové siete 1
Programovanie 6
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Základy elektronického vzdelávania
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2/2
2/1
2/1
1/2
1/1
1/1
2/1
0/1
2/0
1/1
0/1
0/1
2
5
4
3
3
3
3
3
1
3
2
1
3
KM
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
Povinne voliteľné predmety (študent si zapíše toľko predmetov, aby dosiahol 16kreditov)
Kód
predmetu
02I2001Y
02I1002Y
02I2020Y
02I2002Y
02I2003Y
02I2021Y
02I2009Y
02I2010Y
02I2025Y
02I2022Y
02I2024Y
02I2017Y












Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Matematika 1*
Praktikum z programovania 1
Matematika 2*
Programovanie 2**
Operačné systémy 2
Prezentačný softvér 1
Detské programovacie jazyky 2
Optokomunikačné informačné systémy**
Pravdepodobnosť a štatistika
Princípy počítačových systémov 2**
Kombinatorická geometria
Programovanie 4
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
1/0
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
2/0
1/1
1/1
1/0
1/0
2
2
2
2
4
4
2
6
2
2
2
2
KM
KI
KM
KI
KI
KI
KI
KI
KM
KI
KM
KI
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
1
2
KM
KI
KI
KM
KM
KI
KI
KI
Výberové predmety
Kód
predmetu
02I2013X
02I2014X
02I2004X
02I2005X
02I2007X
02I2012X
02I2015X
02I2023X
*
**
38
Študijný predmet
x





x

Praktikum z diskrétnej matematiky
Detské programovacie jazyky 1
Praktikum z programovania 2
Matematika 3
Matematika 4
Prezentačný softvér 2
Periférne zariadenia počítačov
Počítačové siete 2
Odporúčaný
semester
1
2
2
3
4
4
5
6
Zapisujú si povinne všetci študenti okrem študentov v kombinácii s matematikou.
Zapisujú si povinne všetci študenti.
Jednoodborový bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO INFORMATIKY
Garant: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02V5083W
02I5001W
02I5000W
02V5084W
02I5005W
02I5007W
02I5004W
02V5085W
02I5008W
02I5009W
02I5010W
02I5012W
02I5011W
02I5013W
02I2104W
02I5014W
02I2103W
02I2093W
02I5015W
02I5017W
Študijný predmet




















Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúra 1
Diskrétna matematika
Programovanie 1
Remeslo a dizajn 1
Dejiny umenia 2
Operačné systémy 1
Princípy počítačových systémov 1
Remeslo a dizajn 2
Programovanie 3
Teoretické základy informatiky 1
Webový dizajn 1
Optokomunikačné a informačné systémy
Teoretické základy informatiky 2
Webový dizajn 2
Optokomunikačné a informačné systémy 2
Počítačové siete 1
Programovanie 6
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Webový dizajn 3
Základy elektronického vzdelávania
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/1
2/2
0/2
2/0
2/1
2/1
0/2
1/2
1/1
3/2
2/0
2/1
3/2
0/1
2/0
1/1
0/1
3/2
0/1
2
4
5
2
2
4
5
2
3
3
4
6
3
4
1
6
2
1
4
3
KVU
KM
KI
KVU
KVU
KVU
KI
KVU
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
Povinne voliteľné predmety (študent si zapíše toľko predmetov, aby dosiahol 16kreditov)
Kód
predmetu
02I5000Y
02V5074Y
02I5003Y
02I5002Y
02I5005Y
02I5004Y
02I5007Y
02I5006Y
02I5009Y
02I5008Y
02I5011Y
02I5010Y
Študijný predmet





x






Matematika 1*
Praktikum z diskrétnej matematiky 1*
Matematika 2*
Programovanie 2*
Operačné systémy 2
Prezentačný softvér 1**
Databázové systémy**
Detské programovacie jazyky 2
Pravdepodobnosť a štatistika
Princípy počítačových systémov 2**
Kombinatorická geometria
Programovanie 4
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
2
3
1
3
4
4
3
2
1
3
1
3
KM
KM
KM
KI
KI
KI
KI
KI
KM
KI
KM
KI
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
1/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
3
2
2
2
2
1
2
1
3
KM
KI
KI
KM
KM
KI
KI
KI
KI
Výberové predmety
Kód
predmetu
02I5000X
02I5009X
02I5001X
02I5008X
02I5003X
02I5004X
02I5005X
02I5006X
02I5007X
*
**
Študijný predmet
x






x

Praktikum z diskrétnej matematiky
Základy elektrotechniky
Detské programovacie jazyky 1
Praktikum z programovania 2
Matematika 3
Matematika 4
Prezentačný softvér 2
Periférne zariadenia počítačov
Webový dizajn 4
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
4
4
5
6
Zapisujú si povinne všetci študenti dennej formy.
Zapisujú si povinne všetci študenti.
39
Bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO MATEMATIKY V KOMBINÁCII
Garant: doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02M2004W
02M2001W
02M2005W
02M2002W
02M2006W
02M2003W
02M2008W
02M2007W
02M2009W
02M2014W
02M2012W
02M2015W
Študijný predmet












Algebra 1
Matematická analýza 1
Algebra 2
Matematická analýza 2
Geometria 1
Matematická analýza 3
Diskrétna matematika
Geometria 2
Logika a teória množín
Pravdepodobnosť a štatistika 1
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Pravdepodobnosť a štatistika 2
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
2/1
2/1
0/1
2/1
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
1
4
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
KI
KM
KM
KM
KM
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02M2015Y
02M2010Y
02M2012Y
02M2009Y
02M2011Y
Študijný predmet



x

Programovanie
Cvičenia z kombinatoriky
Matematický softvér
Pravdepodobnosť v praxi
Štatistika v praxi
Odporúčaný
semester
4
5
5
6
6
Študenti si povinne vyberú aspoň jeden povinne voliteľný predmet v 5. semestri a aspoň jeden v 6. semestri.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02M2002X
02M2001X
02M2004X
02M2003X
02M2006X
02M2005X
02M2008X
02M2007X
40
Študijný predmet
x



x


x
Proseminár z algebry 1
Proseminár z matematickej analýzy 1
Proseminár z algebry 2
Proseminár z matematickej analýzy 2
Proseminár z geometrie 1
Proseminár z matematickej analýzy 3
Proseminár z diskrétnej matematiky
Proseminár z geometrie 2
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
1
1
1
1
1
1
1
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
Bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY V KOMBINÁCII
Garant: Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34), okrem predmetu vybrané kapitoly z teológie.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02T2035W
02T2036W
02T2008W
02T2034W
02T2025W
02T2022W
02T2037W
02T2009W
02T2040W
02T2039W
02T2051W
02T2038W
02T2048W
02T2049W
02T2042W
02T2013W
02T2041W
02T2043W
02T2045W
02T2014W
02T2044W
02T2047W
02T2018W
02T2046W
02T2031W
02T2050W
Študijný predmet


























Biblická teológia 1
Biblická teológia 2
Dejiny Cirkvi 1
Filozofia 1
Metodológia štúdia teológie
Úvod do štúdia teológie
Biblická teológia 3
Dejiny Cirkvi 2
Filozofia 2
Liturgika 1
Spirituálna teológia 1
Systematická teológia 1
Biblická teológia 4
Dejiny cirkvi 3
Kanonické právo 1
Morálna teológia 1
Systematická teológia 2
Biblická teológia 5
Dejiny cirkvi 4
Morálna teológia 2
Systematická teológia 3
Katechetika 1
Pastorálna teológia 1
Systematická teológia 4
Úvodná náčuvová prax
Katechetika 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2/0
1/0
2/0
1/0
2/0
0/1
2/0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
3
1
2
1
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02T3001Y
02T2002Y
02T2005Y
02T2003Y
02T2011Y
02T2004Y
02T2007Y
02T2006Y
02T2024Y
02T2008Y
02T2000Y
02T2009Y
Študijný predmet



x
x


x

x

x
Seminár z dejín cirkvi
Seminár zo Starého Zákona
Seminár z fundamentálnej teológie
Seminár z liturgiky
Seminár z kánonického práva
Seminár z Nového Zákona
Seminár z dogmatickej teológie
Seminár z morálnej teológie
Ekumenizmus
Seminár z pastorálnej teológie
Biblická exegéza
Seminár z katechetiky
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Výberové predmety
Kód
predmetu
02T2010X
02T2005X
02T2011X
02T2016X
02T2013X
02T2002X
02T2015X
02T2014X
02T2003X
02T2001X
02T2017X
02T2012X
02T2000X
02Z2104X
Študijný predmet


x


x


x
x
x


x
Úvod do štúdia teológie - cvičenia
Biblická geografia a archeológia
Patrológia
Biblická gréčtina 1*
Biblická hebrejčina 1*
Latinský jazyk 1*
Biblická gréčtina 2*
Biblická hebrejčina 2*
Latinský jazyk 2*
Biblický apoštolát
Katechéza osôb s mentálnym postihnutím
Misiológia
Mariánska úcta
Teológia 20. storočia
Odporúčaný
semester
1
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
Študent počas štúdia povinne absolvuje minimálne päť povinne voliteľných predmetov.
*
Predmet sa otvára len pre študentov denného štúdia.
41
Jednoodborový bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
Garant: Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34), okrem predmetu vybrané kapitoly z teológie.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02T6004W
02T6005W
02T6003W
02T6002W
02T6001W
02T6000W
02T6007W
02T6006W
02T6010W
02T6009W
02T6011W
02T6008W
02T6012W
02T6013W
02T6016W
02T6014W
02T6015W
02T6017W
02T6020W
02T6018W
02T6024W
02T6019W
02T6023W
02T6029W
02T6028W
02T6022W
02T6026W
02T6027W
Študijný predmet




























Biblická teológia 1
Biblická teológia 2
Dejiny cirkvi 1
Filozofia 1
Metodológia štúdia teológie
Úvod do štúdia teológie
Biblická teológia 3
Dejiny cirkvi 2
Filozofia 2
Liturgika 1
Spirituálna teológia 1
Systematická teológia 1
Biblická teológia 4
Dejiny cirkvi 3
Kanonické právo 1
Morálna teológia 1
Systematická teológia 2
Biblická teológia 5
Dejiny cirkvi 4
Morálna teológia 2
Pastorálna teológia 1
Systematická teológia 3
Katechetika 1
Liturgika 2
Pastorálna teológia 2
Systematická teológia 4
Úvodná náčuvová prax
Katechetika 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/1
2/0
2/0
1/1
2/0
1/1
2/0
2/0
1/1
2/0
2/0
1/1
2/0
2/0
2/0
2/0
1/1
2/0
2/0
2/0
2/0
2/1
2/0
2/0
2/0
0/1
2/0
2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
2
4
2
2
3
1
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02T6000Y
02T6001Y
02T6003Y
02T6002Y
02T6005Y
02T6004Y
02T6007Y
02T6006Y
02T6009Y
02T6008Y
02T6011Y
02T6010Y
Študijný predmet



x
x


x

x

x
Seminár z dejín cirkvi
Seminár zo starého zákona
Seminár z fundamentálnej teológie
Seminár z liturgiky
Seminár z kanonického práva
Seminár z Nového zákona
Seminár z dogmatickej teológie
Seminár z morálnej teológie
Medzináboženský dialóg
Seminár z pastorálnej teológie
Kreatívne metódy v katechéze
Seminár z katechetiky
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Výberové predmety
Kód
predmetu
02T6003X
02T6000X
02T6001X
02T6002X
02T6016X
02T6014X
02T6004X
02T6017X
02T6015X
02T6005X
02T6011X
02T6010X
02T6013X
02T6012X
Študijný predmet
x





x



x


x
Patrológia
Úvod do štúdia teológie - cvičenia
Biblická geografia a archeológia
Druhý vatikánsky koncil
Biblická gréčtina 1*
Biblická hebrejčina 1*
Latinský jazyk 1*
Biblická gréčtina 2*
Biblická hebrejčina 2*
Latinský jazyk 2*
Biblický apoštolát
Misiológia
Mariánska úcta
Teológia 20. storočia
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
Študent počas štúdia povinne absolvuje minimálne päť povinne voliteľných predmetov.
*
Predmet sa otvára iba pre študentov denného štúdia.
42
Jednoodborový bakalársky študijný program:
PEDAGOGIKA
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
(s. 32 - 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02D3006W
02D3026W
02D3005W
02D3008W
02D3007W
02D3009W
02D3011W
02D3010W
02D3012W
02D3013W
02D3014W
x










02D3016W

02D3017W
02D3018W
02D3015W
02D3020W
02D3022W
02D3019W
02D3023W
02D3021W
02D3025W
02D3024W










Študijný predmet
Filozofia výchovy
Hodnotenie v školskej praxi
Úvod do pedagogických vied
Výchova k prosociálnosti
Základy psychológie
Dejiny školstva a pedagogiky
Dynamická antropológia Biblie
Kultúrna antropológia a etnológia výchovy
Bio-psycho-sociálno-morálny vývin detí a mládeže
Matrimoniológia
Psychológia osobnosti
Metodológia pedagogických vied a štatistického
spracovania údajov
Pedagogická komunikácia
Špeciálna pedagogika
Teórie výchovy
Pedagogická psychológia
Seminár k bakalárskej práci 1
Všeobecná didaktika
Kresťanská pedagogika
Pedagogika voľného času
Seminár k bakalárskej práci 2
Vypracovanie bakalárskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
3/1
1/2
2/0
3/1
1/1
2/1
3/1
2/1
2/1
5
5
8
5
5
8
5
7
8
7
7
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
4
3/2
8
KPGPS
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
2/2
2/1
2/1
2/1
0/2
2/2
2/1
2/1
0/2
1/0
8
7
7
7
3
8
7
7
3
10
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
1/1
2/0
2/0
2/0
0/1
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
2/0
0/2
1/1
1/1
0/1
2/0
1/1
2/0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02D3023Y
02D3021Y
02D3022Y
02D3024Y
02D3025Y
02D3026Y
02D3027Y
02D3028Y
02D3029Y
02D3033Y
02D3030Y
02D3032Y
02D3031Y
02D3034Y
02D3035Y
02D3036Y
02D3037Y
02D3039Y
02D3038Y
02D3040Y
Študijný predmet



x






x









Logika
Proseminár z pedagogiky
Rétorika
Filozofia pre deti
Školské systémy v zahraničí a v SR
Verejná správa a školstvo
Geštalpedagogika a duchovná formácia
Interkulturálna výchova a predsudky
Sociálna pedagogika
Masmediálna komunikácia
Matrimoniagogika
Observačná prax v škole
Postihnutie a inklúzia v Európe
Tvorivá dramatika
Edukácia rómskych žiakov
Metodológia práce s rizikovým jedincom
Zvládanie konfliktných situácií
Alternatívne školské systémy
Pedagogika emocionálne a sociálne narušených
Výchovný systém Don Bosca
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
Študent počas štúdia povinne absolvuje minimálne päť povinne voliteľných predmetov.
*
Predmet sa otvára iba pre študentov denného štúdia.
43
Jednoodborový bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO VÝTVARNÉHO UMENIA
Garant: prof. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02V5000W
02V5008W
02V5053W
02V5056W
02V5057W
02V5002W
02V5001W
02V5060W
02V5016W
02V5026W
02V5054W
02V5055W
02V5058W
02V5009W
02V5014W
02V5059W
02V5036W
02V5047W
02V5066W
02V5019W
02V5018W
02V5017W
02V5039W
02V5063W
02V5064W
02V5070W
02V5069W
02V5028W
02V5027W
02V5079W
02V5081W
02V5082W
02V5038W
02V5037W
02V5080W
02V5045W
Študijný predmet
Dejiny umenia 1
Dejiny umenia 2
Figurálne kreslenie 1
Figurálne modelovanie 1
Maľba 1
Plastické výtvarné disciplíny 1
Plošné výtvarné disciplíny 1
Socha 1
Dejiny umenia 3
Dejiny umenia 4
Figurálne kreslenie 2
Figurálne modelovanie 2
Maľba 2
Plastické výtvarné disciplíny 2
Plošné výtvarné disciplíny 2
Socha 2
Dejiny umenia 5
Dejiny umenia 6
Grafika 1
Intermediálna tvorba 1
Plastické výtvarné disciplíny 3
Plošné výtvarné disciplíny 3
Remeslo a dizajn 1
Dejiny umenia 7
Dejiny umenia 8
Grafika 2
Intermediálna tvorba 2
Plastické výtvarné disciplíny 4
Plošné výtvarné disciplíny 4
Remeslo a dizajn 2
Intermediálna tvorba 3
Intermediálna tvorba 4
Plastické výtvarné disciplíny 5
Plošné výtvarné disciplíny 5
Remeslo a dizajn 3
Úvodná náčuvová pedagogická prax 1




































Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
0/2
0/2
0/2
1/0
1/0
0/2
1/0
1/0
0/2
0/2
0/2
1/0
1/0
0/2
2/0
2/0
0/2
0/2
0/1
0/1
0/2
2/0
2/0
0/2
0/2
0/1
0/1
0/2
0/2
0/2
0/1
0/1
0/2
0/1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
1
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
0/2
0/2
0/2
4
4
4
4
4
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/3
2
KVU
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02V5038Y
02V5039Y
02V5068Y
02V5072Y
02V5073Y
Študijný predmet





Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 1
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 2
Figurálne kreslenie 3
Figurálne kreslenie 4
Figurálne kreslenie 5
Odporúčaný
semester
1
2
3
4
5
Výberové predmety
Kód
predmetu
02V5002X
*
Študijný predmet

Mimoateliérové štúdium*
Odporúčaný
semester
3
Študenti povinne absolvujú raz počas bakalárskeho štúdia.
Povinná účasť študentov druhého ročníka bakalárskeho štúdia na podujatí uskutočňovanom začiatkom zimného semestra.
44
Bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO VÝTVARNÉHO UMENIA V KOMBINÁCII
Garant: doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02V2001W
02V2002W
02V2046W
02V2047W
02V2030W
02V2011W
02V1003W
02V1004W
02V2048W
02V2049W
02V2031W
02V2012W
02V2005W
02V2024W
02V2038W
02V2035W
02V2032W
02V2051W
02V2052W
02V2039W
02V2036W
02V2033W
02V2037W
02V2034W
02V2042W
02V2055W
Študijný predmet


























Dejiny umenia 1
Dejiny umenia 2
Figurálne kreslenie 1
Figurálne modelovanie 1
Plastické výtvarné disciplíny 1
Plošné výtvarné disciplíny 1
Dejiny umenia 3
Dejiny umenia 4
Figurálne kreslenie 2
Figurálne modelovanie 2
Plastické výtvarné disciplíny 2
Plošné výtvarné disciplíny 2
Dejiny umenia 5
Dejiny umenia 6
Intermediálna tvorba 1
Plastické výtvarné disciplíny 3
Plošné výtvarné disciplíny 3
Dejiny umenia 7
Dejiny umenia 8
Intermediálna tvorba 2
Plastické výtvarné disciplíny 4
Plošné výtvarné disciplíny 4
Plastické výtvarné disciplíny 5
Plošné výtvarné disciplíny 5
Remeslo a dizajn 3
Úvodná náčuvová ped. prax 1
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
0/2
0/2
1/0
1/0
1/0
1/0
0/2
0/2
1/0
1/0
2/0
2/0
0/2
0/1
0/1
2/0
2/0
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
3
3
1
1
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
2
2
2
2
2
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/3
2
KVU
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02V2014Y
02V2015Y
02V2016Y
02V2017Y
02V2018Y
Študijný predmet





Maľba 1
Socha 2
Figurálne kreslenie 3
Figurálne kreslenie 4
Figurálne kreslenie 5
Odporúčaný
semester
1
2
3
4
5
Výberové predmety
Kód
predmetu
02V2014X
*
Študijný predmet

Mimoateliérové štúdium*
Odporúčaný
semester
3
Študenti povinne absolvujú raz počas bakalárskeho štúdia.
Povinná účasť študentov druhého ročníka bakalárskeho štúdia na podujatí uskutočňovanom začiatkom zimného semestra.
45
Bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA V KOMBINÁCII
Garant: doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2222W
02H2002W
02H1047W
02H2182W
02H2027W
02H2026W
02H2183W
02H2223W
02H2004W
02H2094W
02H2008W
02H2185W
02H2029W
02H2164W
02H2005W
02H2165W
02H2013W
02H2166W
02H2031W
02H2167W
02H2007W
02H2168W
02H2063W
02H2003W
02H2169W
02H1051W
02H2170W
02H2171W
02H2006W
02H2033W
02H2137W
02H2172W
46
Jednotky študijného programu
































Hra na nástroji 1b
Hudobná náuka 1
Intonácia a sluchová analýza 1
Obligátny nástroj (klavír/organ) 1b
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Hra na nástroji 2b
Hudobná náuka 2
Intonácia a sluchová analýza 2
Náuka o hudobných nástrojoch
Obligátny nástroj (klavír/organ) 2b
Spev a hlasová výchova 2
Dejiny hudby 2b
Harmónia a polyfónia 1
Hra na nástroji 3b
Liturgická hudba a spev 1
Obligátny nástroj (klavír/organ) 3b
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Harmónia a polyfónia 2
Hra na nástroji 4b
Liturgická hudba a spev 2
Náuka o hud. formách 1
Obligátny nástroj (klavír/organ) 4b
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Hra na nástroji 5b
Náuka o hud. formách 2
Spev a hlasová výchova 5
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Dejiny hudby 5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
1/2
0/1
0/1
0/1
1/0
1/0
0/1
1/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2130Y
02U2016Y
02U2010Y
02H2116Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2131Y
02U2017Y
02U2011Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2132Y
02U2018Y
02U2012Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2133Y
02U2019Y
02U2013Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2134Y
02U2020Y
02U2014Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2060Y
02H2068Y
02H2135Y
02U2021Y
02U2015Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2073Y
02H2064Y
02H2067Y
Jednotky študijného programu













x







x
























Hudobno-záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj - akordeón 1b
Hudobný nástroj - organ 1b
Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hudobno-záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj - akordeón 2b
Hudobný nástroj - organ 2b
Počúvanie hudby 1b*
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Hudobno-záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj - akordeón 3b
Hudobný nástroj - organ 3b
Počúvanie hudby 2b*
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Hudobno-záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj - akordeón 4b
Hudobný nástroj - organ 4b
Počúvanie hudby 3b*
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hudobno-záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj - akordeón 5b
Hudobný nástroj - organ 5b
Počúvanie hudby 4b*
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Zobcová flauta 5
Hra na nástroji 6b
Hudobno-záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj - akordeón 6b
Hudobný nástroj - organ 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo spevu
Schola cantorum 6b
Spev a hlasová výchova 6
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2/0
0/2
0/1
0/4
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
47
Výberové premety
Kód
predmetu
02H2037X
02H2100X
02H2025X
02H2042X
02H2039X
02H2040X
02H2101X
02H2027X
02H2044X
02H2045X
02H2015X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2049X
02H2048X
02H2016X
02H2050X
02H2047X
02H2031X
02H2053X
02H2051X
02H2103X
02H2052X
02H2032X
02H2057X
02H2056X
02H2104X
02H2054X
02H2055X
*
**
Jednotky študijného programu

x

x


x



x
x

x


x

x



x
x



x

x
Komorný súbor 1b
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 1b
Komorný súbor 2b
Sústredenie zboru 1b**
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Organová prax 1
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 2b
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b**
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Organová prax 3
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b**
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1b
2b
3b
4b
5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
P/C
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom.
Predmet si musia zapísať študenti, ktorí si zapísali zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 6 kreditov v 1. ročníku, 10 kreditov v 2. ročníku
a 6 kreditov v 3. ročníku.
48
Bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA A CIRKEVNÁ HUDBA
Garant: prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2188W
02H2038W
02H2141W
02H2002W
02H1047W
02H2143W
02H2187W
02H2186W
02H2027W
02H2026W
02H2183W
02H1008W
02H2043W
02H2142W
02H2004W
02H2094W
02H2144W
02H2190W
02H2008W
02H2189W
02H2029W
02H2164W
02H2174W
02H2049W
02H2005W
02H2148W
02H2013W
02H2155W
02H2173W
02H2031W
02H2167W
02H2176W
02H2054W
02H2007W
02H2149W
02H2063W
02H2156W
02H2003W
02H2175W
02H1051W
02H2170W
02H2179W
02H2150W
02H2160W
02H2006W
02H2162W
02H2177W
02H2033W
02H2137W
02H2180W
02H2172W
02H2151W
Jednotky študijného programu




















































Dirigovanie a vedenie zboru 1
Gregoriánsky chorál 1
Hra na nástroji (organ) 1b
Hudobná náuka 1
Intonácia a sluchová analýza 1
Latinský jazyk 1
Liturgika 1
Obligátny klavír 1b
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Dirigovanie a vedenie zboru 2
Gregoriánsky chorál 2
Hra na nástroji (organ) 2b
Hudobná náuka 2
Intonácia a sluchová analýza 2
Latinský jazyk 2
Liturgika 2
Náuka o hudobných nástrojoch
Obligátny klavír 2b
Spev a hlasová výchova 2
Dejiny hudby 2b
Dirigovanie a vedenie zboru 3
Gregoriánsky chorál 3
Harmónia a polyfónia 1
Hra na nástroji (organ) 3b
Liturgická hudba a spev 1
Liturgika 3
Obligátny klavír 3b
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Dirigovanie a vedenie zboru 4
Gregoriánsky chorál 4
Harmónia a polyfónia 2
Hra na nástroji (organ) 4b
Liturgická hudba a spev 2
Liturgika 4
Náuka o hud. formách 1
Obligátny klavír 4b
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Dirigovanie a vedenie zboru 5
Hra na nástroji (organ) 5b
Liturgická hudba a spev 3
Náuka o hud. formách 2
Náuka o organe
Obligátny klavír 5b
Spev a hlasová výchova 5
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Úvodná náčuvová prax (cirkevná hudba)
Dejiny hudby 5b
Hra na nástroji (organ) 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
P/C
1/0
1/1
0/1
1/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/0
0/1
1/1
0/1
1/1
0/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
Počet
kreditov
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
3
1
3
1
2
2
1
1
1
1
3
3
zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
49
Povinne voliteľné predmety
50
Kód
predmetu
02H2017Y
02H1207Y
02H1066Y
02H2130Y
02U2016Y
02H2122Y
02H2123Y
02H2116Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2023Y
02H1063Y
02H1067Y
02H2131Y
02U2017Y
02H2124Y
02H2125Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2075Y
02H1064Y
02H2077Y
02H2132Y
02U2018Y
02H2074Y
02H2078Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2080Y
02H1065Y
02H1069Y
02H2133Y
02U2019Y
02H2079Y
02H2083Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2086Y
02H2087Y
02H2088Y
02H2134Y
02U2020Y
02H2085Y
02H2089Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2090Y
02H2091Y
02H2092Y
02H2135Y
02U2021Y
02H2036Y
02H2093Y
02H2066Y





















x











x





























02H2027Y

02H2065Y
02H2073Y
02H2064Y
02H2067Y




Jednotky študijného programu
Hra na nástroji - flauta 1
Hra na nástroji - gitara 1
Hra na nástroji - husle 1
Hudobno-záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj - akordeón 1b
Interpretačný seminár 1 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 1b
Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hra na nástroji - flauta 2
Hra na nástroji - gitara 2
Hra na nástroji - husle 2
Hudobno-záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj - akordeón 2b
Interpretačný seminár 2 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 2b
Počúvanie hudby 1b*
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Hra na nástroji - flauta 3
Hra na nástroji - gitara 3
Hra na nástroji - husle 3
Hudobno-záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj - akordeón 3b
Interpretačný seminár 3 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 3b
Počúvanie hudby 2b*
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Hra na nástroji - flauta 4
Hra na nástroji - gitara 4
Hra na nástroji - husle 4
Hudobno-záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj - akordeón 4b
Interpretačný seminár 4 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 4b
Počúvanie hudby 3b*
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hra na nástroji - flauta 5
Hra na nástroji - gitara 5
Hra na nástroji - husle 5
Hudobno-záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj - akordeón 5b
Interpretačný seminár 5 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 5b
Počúvanie hudby 4b*
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Hra na nástroji - flauta 6
Hra na nástroji - gitara 6
Hra na nástroji - husle 6
Hudobno-záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj - akordeón 6b
Interpretačný seminár 6 (organ)
Liturgická hra a improvizácia 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo
spevu
Schola cantorum 6b
Spev a hlasová výchova 6
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2/0
1
KH
6
6
6
6
0/2
0/1
0/4
0/1
2
1
2
2
KH
KH
KH
KH
P/C
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H2022X
02H2037X
02H2100X
02H2025X
02H2042X
02H2058X
02H2039X
02H2040X
02H2101X
02H2027X
02H2023X
02H2044X
02H2045X
02H2015X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2059X
02H2049X
02H2048X
02H2016X
02H2050X
02H2047X
02H2031X
02H2024X
02H2053X
02H2051X
02H2103X
02H2052X
02H2032X
02H2060X
02H2057X
02H2056X
02H2104X
02H2054X
02H2055X
*
**
Jednotky študijného programu


x

x



x




x
x

x



x

x




x
x




x

X
Interpretačný kurz 1b
Komorný súbor 1b
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 1b
Kantorská prax 1
Komorný súbor 2b
Sústredenie zboru 1b**
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 2b
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Organová prax 1
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 2b
Kantorská prax 2
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b**
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 3b
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Organová prax 3
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Kantorská prax 3
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b**
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1b
2b
3b
4b
5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom.
Predmet si musia zapísať študenti, ktorí si zapísali zborový spev.
51
Bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA A SPEV
Garant: prof. Agnieszka Anna Monasterska, ArtD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
52
Kód
predmetu
02H2038W
02H2002W
02H2098W
02H1047W
02H2186W
02H2096W
02H2026W
02H2183W
02H2043W
02H2004W
02H2104W
02H2094W
02H2008W
02H2189W
02H2101W
02H2164W
02H2049W
02H2005W
02U1117W
02H2013W
02H2173W
02H2106W
02H2167W
02H2054W
02H2007W
02H2114W
02H2063W
02H2003W
02H2175W
02H2111W
02H2170W
02H2118W
02H2006W
02H2177W
02H2116W
02H2137W




































10H1344W

02H2172W
02H2120W


Jednotky študijného programu
Gregoriánsky chorál 1
Hudobná náuka 1
Interpretačný seminár 1b (spev)
Intonácia a sluchová analýza 1
Obligátny klavír 1b
Spev 1b
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Gregoriánsky chorál 2
Hudobná náuka 2
Interpretačný seminár 2b (spev)
Intonácia a sluchová analýza 2
Náuka o hudobných nástrojoch
Obligátny klavír 2b
Spev 2b
Dejiny hudby 2b
Gregoriánsky chorál 3
Harmónia a polyfónia 1
Interpretačný seminár 3b (spev)
Liturgická hudba a spev 1
Obligátny klavír 3b
Spev 3b
Dejiny hudby 3b
Gregoriánsky chorál 4
Harmónia a polyfónia 2
Interpretačný seminár 4b (spev)
Liturgická hudba a spev 2
Náuka o hud. formách 1
Obligátny klavír 4b
Spev 4b
Dejiny hudby 4b
Interpretačný seminár 5b (spev)
Náuka o hud. formách 2
Obligátny klavír 5b
Spev 5b
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Úvodná náčuvová pedagog. prax zo
spevu
Dejiny hudby 5b
Spev 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
1/1
1/2
0/1
0/1
0/1
0/2
1/0
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
0/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/2
1/0
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
Počet
kreditov
1
2
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
2
1
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
6
3
1
2
1
7
1
5
0/1
1
KH
6
6
1/0
0/2
3
5
KH
KH
P/C
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2130Y
02U2016Y
02U2010Y
02H2116Y
02H2126Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2131Y
02U2017Y
02U2011Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2127Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2095Y
02H2132Y
02U2018Y
02U2012Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2097Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2099Y
02H2133Y
02U2019Y
02U2013Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2098Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2134Y
02U2020Y
02U2014Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2100Y
02H2057Y
02H2135Y
02U2021Y
02U2015Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2064Y
02H2067Y
Jednotky študijného programu















x









x
























Hudobno-záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj - akordeón 1b
Hudobný nástroj - organ 1b
Schola cantorum 1b
Spev z listu 1
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hudobno-záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj - akordeón 2b
Hudobný nástroj - organ 2b
Počúvanie hudby 1b*
Schola cantorum 2b
Spev z listu 2
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Dejiny a literatúra spevu 1
Hudobno-záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj - akordeón 3b
Hudobný nástroj - organ 3b
Počúvanie hudby 2b*
Schola cantorum 3b
Spev z listu 3
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Dejiny a literatúra spevu 2
Hudobno-záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj - akordeón 4b
Hudobný nástroj - organ 4b
Počúvanie hudby 3b*
Schola cantorum 4b
Spev z listu 4
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hudobno-záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj - akordeón 5b
Hudobný nástroj - organ 5b
Počúvanie hudby 4b*
Schola cantorum 5b
Spev z listu 5
Zborový spev 5b
Hudobno-záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj - akordeón 6b
Hudobný nástroj - organ 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo spevu
Schola cantorum 6b
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
2/0
0/2
0/4
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
53
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H2022X
02H2037X
02H2061X
02H2100X
02H2025X
02H2042X
02H2039X
02H2062X
02H2040X
02H2101X
02H2027X
02H2023X
02H2044X
02H2045X
02H2063X
02H2015X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2049X
02H2048X
02H2064X
02H2016X
02H2050X
02H2047X
02H2031X
02H2024X
02H2053X
02H2051X
02H2065X
02H2103X
02H2052X
02H2032X
02H2057X
02H2056X
02H2066X
02H2104X
02H2054X
02H2055X
*
**
Jednotky študijného programu



x

x



x





x
x

x



x

x





x
x




x

x
Interpretačný kurz 1b
Komorný súbor 1b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry 1b
Exkurzia 1b
Komorný súbor 2b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Sústredenie zboru 1b**
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry 2b
Interpretačný kurz 2b
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Organová prax 1
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry 3b
Exkurzia 2b
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b**
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry 4b
Interpretačný kurz 3b
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Organová prax 3
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry 5b
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Komor. spev a interp. skladieb so sprievodom
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b**
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1
2
3
4
5
6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom.
Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov v 1. ročníku, 20 kreditov v 2.
ročníku a 11 kreditov v 3. ročníku.
54
Bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA A HRA NA KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
ORGAN
Garant: prof. MgA. René Adámek
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2038W
02H2002W
02H2039W
02H1047W
02H2186W
02H2068W
02H2027W
02H2026W
02H2183W
02H2043W
02H2004W
02H2044W
02H2094W
02H2008W
02H2189W
02H2075W
02H2029W
02H2164W
02H2049W
02H2005W
02H2048W
02H2013W
02H2173W
02H2080W
02H2031W
02H2167W
02H2054W
02H2007W
02H2053W
02H2063W
02H2003W
02H2175W
02H2099W
02H1051W
02H2170W
02H2058W
02H2006W
02H2177W
02H2103W
02H2033W
02H2137W
02H1141W
02H2172W
02H2107W
Jednotky študijného programu












































Gregoriánsky chorál 1
Hudobná náuka 1
Interpretačný seminár 1b (organ)
Intonácia a sluchová analýza 1
Obligátny klavír 1b
Organ 1b
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Gregoriánsky chorál 2
Hudobná náuka 2
Interpretačný seminár 2b (organ)
Intonácia a sluchová analýza 2
Náuka o hudobných nástrojoch
Obligátny klavír 2b
Organ 2b
Spev a hlasová výchova 2
Dejiny hudby 2b
Gregoriánsky chorál 3
Harmónia a polyfónia 1
Interpretačný seminár 3 b (organ)
Liturgická hudba a spev 1
Obligátny klavír 3b
Organ 3b
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Gregoriánsky chorál 4
Harmónia a polyfónia 2
Interpretačný seminár 4b (organ)
Liturgická hudba a spev 2
Náuka o hud. formách 1
Obligátny klavír 4b
Organ 4b
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Interpretačný seminár 5b (organ)
Náuka o hud. formách 2
Obligátny klavír 5b
Organ 5b
Spev a hlasová výchova 5
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Úvodná náčuvová ped.prax z hry na nástroji
Dejiny hudby 5b
Organ 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
P/C
1/1
1/2
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/0
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/2
Počet
kreditov
1
2
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
3
1
2
1
6
1
1
1
3
5
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
55
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2130Y
02U2016Y
02H2123Y
02H2116Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2131Y
02U2017Y
02H2125Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2104Y
02H2132Y
02U2018Y
02H2078Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2105Y
02H2133Y
02U2019Y
02H2083Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2134Y
02U2020Y
02H2089Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2135Y
02U2021Y
02H2093Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2073Y
02H2064Y
02H2067Y
56














































Jednotky študijného programu
Odporúčaný
semester
P/C
Počet
kreditov
Zabezpečuje
Hudobno-záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj - akordeón 1b
Liturgická hra a improvizácia 1b
Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hudobno-záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj - akordeón 2b
Liturgická hra a improvizácia 2b
Počúvanie hudby 1b*
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Dejiny organu a organovej literatúry 1
Hudobno-záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj - akordeón 3b
Liturgická hra a improvizácia 3b
Počúvanie hudby 2b*
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Dejiny organu a organovej literatúry 2
Hudobno-záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj - akordeón 4b
Liturgická hra a improvizácia 4b
Počúvanie hudby 3b*
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hudobno-záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj - akordeón 5b
Liturgická hra a improvizácia 5b
Počúvanie hudby 4b*
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Hudobno-záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj - akordeón 6b
Liturgická hra a improvizácia 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo spevu
Schola cantorum 6b
Spev a hlasová výchova 6
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
2/0
0/2
0/1
0/4
0/1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H2022X
02H2037X
02H2100X
02H2025X
02H2042X
02H2058X
02H2039X
02H2040X
02H2101X
02H2027X
02H2023X
02H2044X
02H2045X
02H2015X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2059X
02H2049X
02H2048X
02H2016X
02H2050X
02H2047X
02H2031X
02H2024X
02H2053X
02H2051X
02H2103X
02H2052X
02H2032X
02H2060X
02H2057X
02H2056X
02H2104X
02H2054X
02H2055X
*
**
Jednotky študijného programu


x

x



x




x
x

x



x

x




x
x




x

x
Interpretačný kurz 1b
Komorný súbor 1b
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 1b
Kantorská prax 1
Komorný súbor 2b
Sústredenie zboru 1b**
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 2b
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Organová prax 1
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 2b
Kantorská prax 2
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b**
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 3b
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Organová prax 3
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Kantorská prax 3
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b**
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1b
2b
3b
4b
5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom.
Predmet si musia zapísať študenti, ktorí si zapísali zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov v 1. ročníku, 20 kreditov v 2.
ročníku 11 kreditov v 3. ročníku.
57
Bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA A HRA NA KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
KLAVÍR
Garant: prof. MgA. René Adámek
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H2038W
02H2002W
02H2064W
02H1047W
02H2131W
02H2065W
02H2027W
02H2026W
02H2183W
02H2043W
02H2004W
02H2069W
02H2094W
02H2132W
02H2070W
02H2008W
02H2029W
02H2164W
02H2049W
02H2005W
02H2073W
02H2133W
02H2074W
02H2013W
02H2031W
02H2167W
02H2054W
02H2007W
02H2078W
02H2134W
02H2079W
02H2063W
02H2003W
02H1051W
02H2170W
02H2083W
02H2135W
02H2084W
02H2006W
02H2033W
02H2137W
02H1141W
02H2172W
02H2136W
58
Jednotky študijného programu












































Gregoriánsky chorál 1
Hudobná náuka 1
Interpretačný seminár 1b (klavír)
Intonácia a sluchová analýza 1
Klavír 1b
Korepetícia 1b (klavír)
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Dejiny hudby 1b
Gregoriánsky chorál 2
Hudobná náuka 2
Interpretačný seminár 2b (klavír)
Intonácia a sluchová analýza 2
Klavír 2b
Korepetícia 2b (klavír)
Náuka o hudobných nástrojoch
Spev a hlasová výchova 2
Dejiny hudby 2b
Gregoriánsky chorál 3
Harmónia a polyfónia 1
Interpretačný seminár 3b (klavír)
Klavír 3b
Korepetícia 3b (klavír)
Liturgická hudba a spev 1
Spev a hlasová výchova 3
Dejiny hudby 3b
Gregoriánsky chorál 4
Harmónia a polyfónia 2
Interpretačný seminár 4b (klavír)
Klavír 4b
Korepetícia 4b (klavír)
Liturgická hudba a spev 2
Náuka o hud. formách 1
Spev a hlasová výchova 4
Dejiny hudby 4b
Interpretačný seminár 5 b (klavír)
Klavír 5b
Korepetícia 5 b (klavír)
Náuka o hud. formách 2
Spev a hlasová výchova 5
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Úvodná náčuvová ped.prax z hry na nástroji
Dejiny hudby 5b
Klavír 6b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
P/C
1/1
1/2
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
0/2
0/1
1/0
1/0
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
1/0
0/2
Počet
kreditov
1
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
3
1
6
1
2
1
1
1
3
5
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2128Y
02H2130Y
02U2016Y
02U2010Y
02H2116Y
02H2115Y
02H2117Y
02H2129Y
02H2131Y
02U2017Y
02U2011Y
02H2120Y
02H2119Y
02H2118Y
02H2121Y
02H2050Y
02H2107Y
02H2106Y
02H2132Y
02U2018Y
02U2012Y
02H2041Y
02H2040Y
02H2039Y
02H2042Y
02H2051Y
02H2110Y
02H2109Y
02H2133Y
02U2019Y
02U2013Y
02H2048Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2049Y
02H2112Y
02H2134Y
02U2020Y
02U2014Y
02H2059Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2135Y
02U2021Y
02U2015Y
02H2066Y
02H2027Y
02H2065Y
02H2073Y
02H2064Y
02H2067Y
Jednotky študijného programu















x









x

























Hra z listu 1
Hudobno-záujmová činnosť 1b
Hudobný nástroj - akordeón 1b
Hudobný nástroj - organ 1b
Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Zobcová flauta 1
Hra z listu 2
Hudobno-záujmová činnosť 2b
Hudobný nástroj - akordeón 2b
Hudobný nástroj - organ 2b
Počúvanie hudby 1b*
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Zobcová flauta 2
Analýza hudobných foriem 1
Dejiny klavíra a klavírnej literatúry 1
Hra z listu 3
Hudobno-záujmová činnosť 3b
Hudobný nástroj - akordeón 3b
Hudobný nástroj - organ 3b
Počúvanie hudby 2b*
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Zobcová flauta 3
Analýza hudobných foriem 2
Dejiny klavíra a klavírnej literatúry 2
Hra z listu 4
Hudobno-záujmová činnosť 4b
Hudobný nástroj - akordeón 4b
Hudobný nástroj - organ 4b
Počúvanie hudby 3b*
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Zobcová flauta 4
Hra z listu 5
Hudobno-záujmová činnosť 5b
Hudobný nástroj - akordeón 5b
Hudobný nástroj - organ 5b
Počúvanie hudby 4b*
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Hudobno-záujmová činnosť 6b
Hudobný nástroj - akordeón 6b
Hudobný nástroj - organ 6b
Počúvanie hudby 5b
Príprava na pedagogický výstup zo spevu
Schola cantorum 6b
Spev a hlasová výchova 6
Zborový spev 6b
Zobcová flauta 6
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
P/C
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
2/0
0/2
0/1
0/4
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
59
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H2022X
02H2037X
02H2067X
02H2100X
02H2025X
02H2042X
02H2039X
02H2040X
02H2068X
02H2101X
02H2027X
02H2023X
02H2044X
02H2045X
02H2015X
02H2069X
02H2043X
02H2029X
02H2046X
02H2049X
02H2048X
02H2016X
02H2050X
02H2070X
02H2047X
02H2031X
02H2024X
02H2053X
02H2051X
02H2103X
02H2071X
02H2052X
02H2032X
02H2057X
02H2056X
02H2104X
02H2054X
02H2072X
02H2055X
*
**
60
Jednotky študijného programu



x

x



x




x

x

x


x


x




x

x



x


x
Interpretačný kurz 1b
Komorný súbor 1b
Štvorručná hra na klavíri 1b
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 1b
Komorný súbor 2b
Sústredenie zboru 1b**
Štvorručná hra na klavíri 2b
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 2b
Komorná hra 1
Komorný súbor 3b
Organová prax 1
Štvorručná hra na klavíri 3b
Tvorivé hudobné činnosti 3b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Exkurzia 2b
Komorná hra 2
Komorný súbor 4b
Organová prax 2
Sústredenie zboru 2b**
Štvorručná hra na klavíri 4b
Tvorivé hudobné činnosti 4b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Interpretačný kurz 3b
Komorná hra 3
Komorný súbor 5b
Organová prax 3
Štvorručná hra na klavíri 5b
Tvorivé hudobné činnosti 5b
Vybrané kapitoly z hudobnej literatúry
Komorná hra 4
Komorný súbor 6b
Organová prax 4
Sústredenie zboru 3b**
Štvorručná hra na klavíri 6b
Tvorivé hudobné činnosti 6b
1b
2b
3b
4b
5b
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
Doplňujúci predmet k dejinám hudby, s odporúčaním zapísania všetkým študentom.
Predmet si musia zapísať študenti, ktorí si zapísali zborový spev.
P/C
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
Počet
kreditov
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Zabezpečuje
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO TALIANSKEHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII
Garant: prof. Irina Chelysheva, DrSc.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 – 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02I3025W
02I3023W
02I3022W
02I3024W
02I3028W
02I3026W
02I3027W
02I3032W
02I3030W
02I3029W
02I3034W
02I3031W
02I3035W
02I3033W
02I3041W
02I3038W
02I3037W
02I3036W
02I3042W
02I3040W
Študijný predmet




















Dejiny talianskej literatúry I
Fonetika a fonológia talianskeho jazyka
Latinský jazyk I
Normatívna gramatika talianskeho jazyka I
Dejiny talianskej literatúry II
Latinský jazyk II
Normatívna gramatika talianskeho jazyka II
Cvičenia z talianskeho jazyka III
Dejiny a kultúra Talianska I
Súčasný taliansky jazyk I (syntax)
Dejiny a kultúra Talianska II
Dejiny talianskej literatúry III
Dejiny talianskej literatúry IV
Súčasný taliansky jazyk II (syntax)
Dejiny a kultúra Talianska III
Dejiny talianskej literatúry V
Prekladový seminár I
Súčasný taliansky jazyk III (štylistika)
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Prekladový seminár II
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
0/1
1/2
1/1
0/1
1/2
0/2
1/0
1/1
2/0
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
0/2
1/1
0/1
1/0
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
5
2
2
2
1
1
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
1/1
1/1
0/2
0/2
1/1
0/2
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
1/0
2
KTJ
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02I3011Y
02I3012Y
02I3013Y
02I3015Y
02I3014Y
02I3019Y
02I3017Y
02I3016Y
02I3020Y
02I3023Y
02I3022Y
02I3025Y
Študijný predmet
Cvičenia z talianskeho jazyka I*
Talianska konverzácia I*
Cvičenia z talianskeho jazyka II*
Slovenský jazyk v spoločenskej komunikácii I
Talianska konverzácia II*
Odborná terminológia I*
Slovenský jazyk v spoločenskej komunikácii II
Talianska konverzácia III*
Cvičenia z talianskeho jazyka IV*
Odborná terminológia II
Talianska konverzácia IV*
Komunikačné cvičenia*
Odborná terminológia III (obchodná a úradná

02I3028Y
korešpondencia)
*Zapisujú si povinne všetci študenti.



x


x





Odporúčaný
semester
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
6
Výberové predmety
Kód
predmetu
02I3003X
02I3019X
02I3006X
02I3007X
02I3011X
02I3009X
02I3010X
02I3016X
02I3015X
02I3013X
Študijný predmet



x
x

x



Geografia Talianska
Taliansky seminár
Dejiny talianskeho výtvarného umenia I
Dejiny talianskej hudby I
Dejiny talianskeho filmu I
Dejiny talianskeho výtvarného umenia II
Dejiny talianskej hudby II
Dejiny talianskeho filmu II
Dejiny talianskeho výtvarného umenia III
Dejiny talianskej hudby III
Odporúčaný
semester
1
2
3
3
4
4
4
5
5
5
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
KTJ
61
Bakalársky študijný program:
UČITEĽSTVO RUSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII
Garant: doc. PaedDr. František Heiser, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
62
Kód
predmetu
02R3001W

02R3004W

02R3005W

02R3007W

02R3003W

02R3002W

02R3006W

02R3010W

02R3011W

02R3012W

02R3014W

02R3009W

02R3008W

02R3013W

02R3038W

02R3019W

02R3018W
02R3021W


02R3017W

02R3016W

02R3020W

02R3039W

02R3025W
02R3026W
02R3027W



02R3024W

02R3023W

02R3031W

02R3030W
02R3032W


02R3029W

02R3028W
02R3033W


02R3040W

02R3041W
02R3034W
02R3037W



02R3036W

02R3035W

Študijný predmet
Jazyk a kultúra
Kontrastívna lingvistika v systéme, fonetika a
fonológia
Kontrastívna lingvistika v systéme, praktická
morfológia
Lektorské cvičenia z ruského jazyka
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach
Školská, masmediálna a manažérska komunikácia
ako lingvokulturulogický fenomén
Kontrastívna lingvistika v systéme, fonetika a
fonológia I
Kontrastívna lingvistika v systéme, lexikológia I
Kontrastívna lingvistika v systéme, praktická
morfológia I
Lektorské cvičenia z ruského jazyka I
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry I
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach I
Školská, masmediálna a manažérska komunikácia
ako lingvokulturologický fenomén I
Humanizujúce a aktivizujúce metódy cudzojazyčnej
edukácie
Kontrastívna lingvistika v systéme, praktická
morfológia II
Kontrastívna lingvistika v systéme, syntax
Lektorské cvičenia z ruského jazyka II
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry II
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach II
Školská, masmediálna a manažérska komunikácia
ako lingvokulturologický fenomén II
Humanizujúce a aktivizujúce metódy cudzojazyčnej
edukácie I
Kontrastívna lingvistika v systéme, syntax I
Kontrastívna lingvistika v systéme, štylistika
Lektorské cvičenia z ruského jazyka III
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry III
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach III
Školská, masmediálna a manažérska komunikácia
ako lingvokulturologický fenomén III
Kontrastívna lingvistika v systéme, štylistika I
Lektorské cvičenia z ruského jazyka IV
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry IV
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach IV
Spoločenský a diplomatický protokol
Školská, masmediálna a manažérska komunikácia
ako lingvokulturologický fenomén IV
Úvodná náčuvová pedagogická prax
Kontrastívna lingvistika v systéme
Lektorské cvičenia z ruského jazyka V
Pedagogická interpretácia vybraných kapitol ruskej
vizuálnej a hudobnej kultúry V
Ruská literatúra v dejinných súvislostiach V
Odporúčaný
semester
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2
KRJ
1
1/0
1
KRJ
1
1/0
1
KRJ
1
0/2
2
KRJ
1
2/0
2
KRJ
1
2/1
2
KRJ
1
1/1
2
KRJ
2
1/0
1
KRJ
2
1/0
1
KRJ
2
1/0
1
KRJ
2
0/2
2
KRJ
2
2/0
2
KRJ
2
2/0
2
KRJ
2
1/0
2
KRJ
3
2/0
2
KRJ
3
1/0
1
KRJ
3
3
1/0
2/0
1
2
KRJ
KRJ
3
2/0
2
KRJ
3
2/0
2
KRJ
3
1/1
2
KRJ
4
1/0
2
KRJ
4
4
4
1/0
1/0
2/0
1
1
2
KRJ
KRJ
KRJ
4
2/0
2
KRJ
4
2/0
2
KRJ
4
1/1
2
KRJ
5
5
1/0
2/0
1
2
KRJ
KRJ
5
2/0
2
KRJ
5
5
2/0
1/0
2
1
KRJ
KRJ
5
1/1
2
KRJ
5
6
6
0/1
0/1
2/0
1
3
2
KRJ
KRJ
KRJ
6
2/0
2
KRJ
6
2/0
2
KRJ
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02R3001Y
02R3003Y
02R3009Y
02R3002Y
02R3004Y
02R3005Y
02R3006Y
02R3007Y
02R3008Y
02R3010Y
Študijný predmet
x
x


x
x




Cestovný ruch ako dialóg kultúr
Cestovný ruch ako dialóg kultúr I
Kultúra prejavu, umelecký prednes
Ruská literatúra pre deti a mládež
Cestovný ruch ako dialóg kultúr II
Cestovný ruch ako dialóg kultúr III
Písomný prejav v školskej a administratívnej praxi
Európske vzdelávacie inštitúcie
Kapitolky o preklade a tlmočení
Diplomový seminár
Odporúčaný
semester
1
2
2
2
3
4
4
5
5
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
2/0
1/0
0/1
0/1
2/0
1/0
0/1
0/1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
KRJ
KRJ
KRJ
KRJ
KRJ
KRJ
KRJ
KRJ
KRJ
KRJ
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
3
1/0
1
KRJ
5
1/0
1
KRJ
Výberové predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
02R3001X

02R3003X

ITC a rozvoj projektovo-komunikačnej
kompetencie
Frazeológia
63
Bakalársky študijný program:
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
Garant: doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
(s. 32 - 34).
Povinné predmety
64
Kód
predmetu
02K3045W
02K3165W
02K3052W
02K3051W
02K3046W
02K3047W
02K2067W
02K3050W
02K2003W
02K3048W
02K3056W
02K2085W
02K3053W
02K3054W
02K3037W
02K2082W
02K3055W
02K3116W
02K3119W
02K2010W
02K3115W
02K3087W
02K3118W
02K3117W
02K3122W
02K3125W
02K3072W
02K3059W
02K3071W
02K3121W
02K2093W
02K3124W
02K3123W
02K3131W
02K3127W
02K3130W
02K3080W
02K3074W
02K3126W
02K2108W
02K2122W
02K2018W










































02K3202W

02K3129W
02K3128W
02K3132W
02K3084W




02K2119W

02K2017W
02K3083W
02K3091W
02K2020W
02K2120W





02K3203W

02K3164W

Študijný predmet
Biológia a patológia človeka
Etika a sexuálna etika
Exkurzia do špeciálnych škôl a zariadení
Metodológia edukačného výskumu
Psychológia a vývinová psychológia
Sociológia 1
Spoločenská výchova (etiketa)
Teória hudobnej výchovy
Teória výchovy
Základy práva 1 (rodinného, trestného)
Biológia mentálneho postihnutia
Pedagogika mentálne postihnutých 1
Preventívny a profylaktický systém výchovy
Systém, organ. a riad. špec. škôl a vých. zariadení
Špeciálna pedagogika
Špec. výchova a prevých. mentálne postihnutých
Patopsychológia mentálneho postihnutia
Človek a hodnoty I.
Človek a svet práce I.
Dejiny špeciálnej pedagogiky
Jazyk a komunikácia 1a)
Sociálna psychológia
Umenie a kultúra I.
Zdravie a pohyb I.
Človek a hodnoty II.
Človek a svet práce II.
Hra na hudobný nástroj 1
Integraktívna špeciálna pedagogika 1
Poruchy správania
Príroda a spoločnosť b)
Seminár k bakalárskej práci
Umenie a kultúra II.
Zdravie a pohyb II.
Človek a hodnoty I a)
Človek a hodnoty III.
Človek a svet práce III.
Environmentálna výchova 1
Hra na hudobný nástroj 2
Matematika a práce s informáciami 1c)
Pedagogika psychosociálne narušených
Poradenský systém v špeciálnej pedagogike I.
Špeciálnopedagogická diagnostika
Špeciálno-pedagogikcá prax v školách a
zariadeniach pre MP1
Umenie a kultúra III.
Zdravie a pohyb III.
Človek a hodnoty II b)
Environmentálna výchova 2
Pedagogika osôb s poruchou komunikačných
schopností
Pedagogika sluchovo postihnutých
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdr.pos.
Pedagogika viacnásobne postihnutých
Pedagogika zrakovo postihnutých
Sociálna práca s osobami s postihnutím a narušením
Špeciálno-pedagogikcá prax v školách a
zariadeniach pre MPII
Vypracovanie bakalárskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/0
0/1
1/0
3/0
2/0
1/0
2/1
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
1/0
2/0
2/0
2/0
1/0
1/0
0/1
1/0
2/0
0/1
2/0
2/0
2/0
1/0
2/0
2/0
0/1
0/1
1/2
1/0
0/1
1/2
2/0
2/0
1/1
5
2
3
1
5
3
3
2
3
3
3
4
3
3
4
4
2
2
4
3
3
2
2
3
1
3
1
3
2
3
5
2
3
1
1
4
1
1
3
3
2
3
KLP
KMM
KPEPSZS
KŠPPMP
KPGPS
KMM
KSC
KŠPPMP
KPGPS
KPEPSZS
KŠPPMP
KŠP
KŠPPMP
KŠPPMP
KŠPPMP
KŠPPMP
KSC
KSC
KŠPPMP
KŠPPMP
KŠP
KMM
KPEPSZS
KPEPSZS
KSC
KŠPPMP
KŠPPMP
KPEPSZS
KŠP
KŠP
KŠPPMP
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KSC
KŠPPMP
KŠPPMP
KŠPPMP
KŠP
KLP
KŠPPMP
KŠPPMP
5
0/2
2
KPEPSZS
5
5
6
6
1/1
1/1
0/1
0/1
2
3
1
1
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠPPMP
6
1/0
3
KŠPPMP
6
6
6
6
6
1/0
1/0
1/0
1/0
2/0
2
3
2
3
3
KŠPPMP
KŠPPMP
KŠP
KR
KSC
6
0/2
2
KPEPSZS
6
0/2
10
KPEPSZS
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02K2015Y
02K3133Y
02K2024Y
02K3146Y
02K3155Y
02K3147Y
02K3136Y
02K3138Y
02K3150Y
02K2034Y
02K2032Y
02K3151Y
02K2000Y
02K2018Y
02K2028Y
Študijný predmet
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
Patopsychológia
Sociáno-právna ochrana a prevencia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Metodológia špeciálno-pedagogického výskumu
Predškolská pedagogika
Projektový manažment I.
Výchova rómskej minority
Komunikačné zručnosti mentálne postihnutých
Vybrané aspekty kultového života
Výchova detí s autizmom
Základy prvej pomoci
Canisterapia
Ergoterapia
Hipoterapia
Psychoterapia
Odporúčaný
semester
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
2/0
2/0
2/2
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
4
4
3
3
3
3
3
4
2
2
2
2
KPGPS
KPEPSZS
KSC
KPEPSZS
KŠPPMP
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠPPMP
KLP
KPEPSZS
KŠP
KPEPSZS
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠPPMP
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠPPMP
KŠPPMP
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠPPMP
Výberové predmety
Kód
predmetu
02K3156X
02K3147X
02K2001X
02K2008X
02K3140X
02K2007X
02K3158X
02K3148X
02K3141X
02K3149X
Študijný predmet
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dopravná výchova pre mentálne postihnutých
Dramatoterapia pre mentálne postihnutých
Výchova hrou pre mentálne postihnutých
Výchova pohybom pre mentálne postihnutých
Technológie plošných výtvarných disciplín
Výchova hudbou a spevom pre ment. postih.
Výchova prácou pre MP
Arteterapia pre MP
Biblioterapia pre mentálne postihnutých
Muzikoterapia pre MP
Odporúčaný
semester
2
2
2
2
3
3
3
5
5
5
65
Bakalársky študijný program:
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
Garant: prof. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02E2022W
02E2091W
02E2000W
02E2041W
02E2001W
02E2092W
02E2024W
02E2063W
02E2031W
02E2044W
02E2043W
02E2048W
02E2097W
02E2124W
02E3004W
02E2017W
02E2057W
02E2056W
02E2029W
02E2060W
02E2049W
02E2062W
02E2098W
02E2089W
02E2052W
02E2058W
02E2095W
02E2099W
02E2102W
02E2064W
02E2104W
02E2103W
02E2105W
02E2107W
02E2069W
Študijný predmet



































Predškolská telesná výchova
Slovenský jazyk I
Spev a hlasová výchova 1
Teória hudby
Výtvarná príprava
Literatúra pre deti
Pohybové hry
Predškolská pedagogika
Rozvíjanie prírodovedného vzdelávania s didaktikou B
Slovenský jazyk II
Spev a hlasová výchova 2
Základy geometrie 1B
Hra na nástroji 1b
Koncepcie a programy v MŠ
Matematické predstavy
Počiatočná gramotnosť
Slovenský jazyk III
Úvodná náčuvová / hospitačná prax 1
Didaktika hudobnej výchovy 1B
Didaktika MŠ
Didaktika výtvarnej výchovy 1b
Hra a metodika rozvoja hry
Hra na nástroji 2b
Pedagogika voľného času
Priebežná pedagogická prax 1 (MŠ)
Reč materiálov 1
Úvodná náčuvová / hospitačná prax 2
Didaktika mimoškolských činností
Didaktika telesnej výchovy
Dramatická výchova B1
Priebežná prax 2
Súvislá prax 1
Regionálna výchova
Súvislá prax 2
Zdravotná telesná výchova
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
0/1
1/1
1/2
2/1
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
1/1
0/1
2/0
1/2
1/1
1/1
0/2
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
2/0
0/2
0/2
0/2
1/2
1/1
1/2
0/1
0/3
2/0
0/3
1/0
3
2
1
2
3
4
1
2
3
2
1
3
1
3
3
3
2
1
3
3
2
3
1
4
2
2
1
4
3
3
2
5
3
5
2
KTVS
KPEP
KH
KH
KPEP
KPEP
KTVS
KPEP
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KVU
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KH
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KTVS
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02E2052Y
02E2026Y
02E2062Y
02E2063Y
02E2071Y
02E2064Y
02E2070Y
02E2065Y
02E2067Y
02E2196Y
02U1043Y
02E2061Y
Študijný predmet












Logika a množiny
Využitie odpadových a technických materiálov
Intonačné cvičenia
Kompenzačné prostriedky v informačných technológiách
Práca s literárnym textom
Tvorivé hudobné činnosti 1b
Slovenský jazyk IV
Tvorivé hudobné činnosti 2b
Hra na nástroji 3b
Zoológia a botanika v predprimárnom vzdelávaní
Dramatická výchova B 2
Výtvarná estetika
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
1/1
0/1
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KPEP
KPEP
KH
KCJ
KPEP
KH
KPEP
KH
KH
KBE
KPEP
KPEP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
1
1
1
1
2
2
KPEP
KH
KBE
KH
KPEP
KTVS
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02E2004X
02E2009X
02E2000X
02E2005X
02E2006X
02E2007X
02E2008X
*
66
Študijný predmet




x


Keramika*
Dejiny hudby 1b*
Etické problémy v biológii*
Spev a hlasová výchova 3b*
Výtvarná tvorba v dramatickej výchove*
Letný výcvikový kurz*
Zobcová flauta 1b*
Predmet sa otvorí len, keď sa prihlási min. 15 študentov.
Odporúčaný
semester
1
2
2
3
3
4
5
Rozširujúci bakalársky študijný program:
HUDOBNÉ UMENIE PRE MATERSKÉ ŠKOLY V ŠTUDIJNOM ODBORE
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34) a predmety z Predškolskej a elementárnej pedagogiky (s. 66).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02E2125W
02E2128W
02E2131W
02E2130W
02E2129W
02E2192W
02E2132W
02E2134W
02E2136W
02E2135W
02E2193W
02E2138W
02E2187W
02E2194W
02E2139W
02S4103W
02E2144W
02E2140W
02E2145W
02E2149W
02E2150W
Študijný predmet



















x
x
Hra na nástroji 1b
Intonácia a sluchová analýza 1
Obligátny nástroj (klavír/organ) 1b
Spev a hlasová výchova 1
Teória hlasovej výchovy
Všeobecná náuka o hudbe 1
Hra na nástroji 2b
Intonačná a sluchová analýza 2
Obligátny nástroj (klavír/organ) 2b
Spev a hlasová výchova 2
Všeobecná náuka o hudbe 2
Hra na nástroji 3b
Obligátny nástroj (klavír/organ) 3b
Prehľad dejín hudby 1b
Spev a hlasová výchova 3
Cieľové skupiny SP 1m
Hra na nástroji 4b
Obligátny nástroj (klavír/organ) 4b
Spev a hlasová výchova 4
Hra na nástroji 5b
Spev a hlasová výchova 5
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
1/2
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/4
1/0
0/2
0/4
1/0
0/2
0/4
1/0
0/2
0/4
0/2
0/4
0/2
0/4
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
2
2
1
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H2116Y
02H2115Y
02E2073Y
02H2119Y
02H2118Y
02E2074Y
02H2040Y
02H2039Y
02E2075Y
02H2047Y
02H2046Y
02H2058Y
02H2057Y
02H2065Y
02H2064Y
Študijný predmet















Schola cantorum 1b
Zborový spev 1b
Náuka o hudobných nástrojoch
Schola cantorum 2b
Zborový spev 2b
Liturgická hudba 1
Schola cantorum 3b
Zborový spev 3b
Liturgická hudba 2
Schola cantorum 4b
Zborový spev 4b
Schola cantorum 5b
Zborový spev 5b
Schola cantorum 6b
Zborový spev 6b
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H2040X
02H2050X
02H2054X
*
Študijný predmet



Sústredenie zboru 1b*
Sústredenie zboru 2b*
Sústredenie zboru 3b*
Odporúčaný
semester
2
4
6
Predmet si musia zapísať študenti, ktorí si zvolia PVP zborový spev.
67
Rozširujúci bakalársky študijný program:
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE MATERSKÉ ŠKOLY V ŠTUDIJNOM
ODBORE PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34) a predmety z Predškolskej a elementárnej pedagogiky (s. 66).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02E3016W
02E3012W
02E3014W
02E3011W
02E3015W
02E3017W
02E3013W
02E3021W
02E3018W
02E3019W
02E3022W
02E3023W
02E3020W













02E3025W

02E5035W

Študijný predmet
Fundamentálna teológia 1
Indtrodukcia do biblických vied SZ
Liturgika
Úvod do štúdia teológie
Dogmatická teológia 1
Fundamentálna teológia 2
Indtrodukcia do biblických vied NZ
Didaktika náboženskej výchovy pre MŠ 1
Dogmatická teológia 2
Morálna teológia 1
Didaktika náboženskej výchovy pre MŠ 2
Katechetika
Morálna teológia 2
Inovatívne prístupy v náboženskej výchove v materskej
škole
Katechéza voľného času
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
1/1
2/0
1/0
2/0
2/0
1/1
0/2
2/0
2/0
0/2
2/0
2/0
3
3
3
2
3
3
3
4
3
3
4
3
3
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
5
1/1
2
KKPT
5
1/1
3
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02E3017Y
02E3018Y
02E2072Y
02E3021Y
02E3023Y
02E3022Y
02E3024Y
68
Študijný predmet







Seminár z fundamentálnej teológie
Seminár z liturgiky
Liturgický spev a hudba
Seminár z biblickej teológie
Seminár z katechetiky
Seminár z morálnej teológie
Katechéza detí z málo podnetného prostredia
Odporúčaný
semester
2
2
3
3
4
4
5
Bakalársky študijný program:
PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA SOCIÁLNE
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN
Garant: doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02E2022W
02E2091W
02E2000W
02E2041W
02E2001W
02E2110W
02E2109W
02E2167W
02E3004W
02E2024W
02E2063W
02E2031W
02E2044W
02E2043W
02E2113W
02E2112W
















02E2170W

02E2117W
02E2196W
02E2097W
02E2059W
02E2168W
02E2057W
02E2188W
02E2180W
02E2029W
02E2062W
02E2098W
02E2092W
02E2120W
02E2089W
02E2172W
02E2119W
02E2171W
02E2179W
02E2178W
02E2177W
02E2173W
02E2175W
02E2174W
02E2176W
02E2181W
02E2186W
02E2183W
02E2185W
02E2182W
02E2184W






























Študijný predmet
Predškolská telesná výchova
Slovenský jazyk I
Spev a hlasová výchova 1
Teória hudby
Výtvarná príprava
Základy geometrie 1
Základy pedagogiky
Didaktika materskej školy
Matematické predstavy
Pohybové hry
Predškolská pedagogika
Rozvíjanie prírodovedného vzdelávania s didaktikou B
Slovenský jazyk II
Spev a hlasová výchova 2
Teória výchovy a vzdelávania
Základy psychológie
Aktuálne trendy v sociálno-edukačnej práci s
rómskymi žiakmi
Bio-psycho-sociálno-morálny vývin detí a mládeže
Didaktika výtvarnej výchovy 1b
Hra na nástroji 1b
Koncepcie a programy v MŠ 1
Počiatočná gramotnosť
Slovenský jazyk III
Úvodná náčuvová/hospitačná prax 1
Koncepcie a programy v MŠ 2
Didaktika hudobnej výchovy 1B
Hra a metodika rozvoja hry
Hra na nástroji 2b
Literatúra pre deti
Metodológia edukačných vied
Pedagogika voľného času
Priebežná prax 1 MŠ
Špeciálna pedagogika
Úvodná náčuvová (hospitačná) prax 2 ŠK
Didaktika mimoškolských činností
Didaktika telesnej výchovy
Dramatická výchova
Pedagogická komunikácia
Priebežná prax 2
Seminár k bakalárskej práci 1
Súvislá prax 1
Biológia dieťaťa a dorastu
Regionálna výchova
Seminár k bakalárskej práci 2
Súvislá prax 2
Teológia 20. storočia
Vypracovanie bakalárskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
0/1
1/1
1/2
1/1
2/2
1/1
1/2
0/1
1/0
1/1
1/1
0/1
2/0
2/0
3
2
1
2
3
3
8
3
3
1
2
3
2
1
4
4
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPGPS
KPGPS
3
0/2
2
KPEPSZS
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
3/1
1/1
0/1
2/0
1/0
1/1
0/2
2/0
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
2/0
0/2
2/0
0/2
1/2
1/1
1/2
1/1
0/1
0/1
0/3
1/0
2/0
0/1
0/3
1/0
0/1
8
2
1
3
2
2
1
5
3
3
1
3
4
4
2
4
1
3
3
3
2
2
2
5
1
3
2
5
4
10
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠP
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠPPMP
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠPPMP
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KLP
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KKPT
KPEPSZS
69
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02E2079Y
02E2081Y
02E2080Y
02E2083Y
02E2082Y
02E2085Y
x
x
x
x

xgi
ka
x
02E2197Y
x
02E2084Y
02E2055Y
02E2189Y
02E2069Y
02E2190Y
02E2174Y
02E2173Y
02E2186Y
02E2191Y
02E2192Y
02E2187Y
02E2193Y
02E2188Y
x

x

x
x
x


x
x
x
x
02E2068Y
Filozofia výchovy
Literatúra s rómskou tématikou
Úvod do romológie
Dejiny Rómov
Logika a množiny
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
Prosociálna výchova
Filozofia rómskeho etnika
Intervenčné stratégie a vybrané vzdelávacie programy
pre prácu s rómskymi deťmi
Psychológia rómskeho etnika
Slovenský jazyk IV
Multikulturálne prístupy k Rómom u nás a vo svete
Organizácia a riadenie školstva
Problémy socializácie rómskeho etnika
Špecifiká práce s rómskou mládežou
Základy rómskeho jazyka
Alternatívne školstvo
Didaktika technickej výchovy
Obraz Rómov v rómskych médiách
Rómsky folklór a tradície
Sociálna politika vo vzťahu k Rómom
Verejná správa a školstvo
Študijný predmet
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
1/2
1/0
2
2
3
5
2
KPGPS
KPEPSZS
KPEPSZS
KLP
KPEPSZS
2
0/1
2
KSC
3
1/1
4
KPEPSZS
3
0/1
2
KPEPSZS
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
1/1
1/0
1/1
2/0
0/1
0/1
1/2
0/1
1/0
0/1
1/1
1/1
2/0
3
2
5
2
3
3
6
1
2
2
3
3
1
KSC
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KŠP
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
KPEPSZS
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/1
0/2
3
2
3
KSC
KPEPSZS
KPEPSZS
1/1
3
KPEPSZS
Výberové predmety
Kód predmetu

Študijný predmet
02E2118X
02E2119X
02E2121X

x

02E2122X

Výcvik sociálno-komunikačných zručností 1
Výcvik sociálno-komunikačných zručností 2
Rómska literatúra
Intervenčné stratégie a vybrané vzdelávacie programy
pre prácu s rómskymi deťmi
70
Odporúčaný
semester
1
2
3
6
Bakalársky študijný program:
MANAŽMENT
Garant: prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02N3085W
02N3086W
02N3088W
02N3084W
02N3087W
02N3091W
02N3092W
02N3089W
02N3090W
02N3093W
02N2036W
02N2051W
02N2046W
02N3068W
02N3074W
02N3073W
02N2025W
01N2059W
02N3069W
02N2115W
02N3098W
02N3077W
02N2111W
02N3036W
02N2005W
02N3099W
02N2078W
Študijný predmet


























Financie a mena
Informatika 1
Matematika 1
Mikroekonómia
Sociológia
Makroekonómia
Manažment
Matematika 2
Podniková ekonomika
Základy práva
Marketing
Národohospodárstvo
Obchodné právo
Štatistika
Účtovníctvo
Ekonomická štatistika
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Odborná prax 1
Podnikové financie
Podnikové informačné systémy
Malé a stredné podniky
Manažment ľudských zdrojov
Operačný manažment
Projektovanie
Finančno-ekonomická analýza
Manažérsky seminár
Podnikové plánovanie
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/1
2/2
2/2
3/1
2/1
2/1
2/2
2/2
2/1
1/1
2/2
3/1
1/1
2/1
2/2
2/1
2/1
1/0
2/2
2/1
2/1
3/1
3/1
2/1
2/1
2/0
2/2
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
4
5
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
Za odbornú prax 1(Bc. program) a odbornú prax 2 (Mgr. program) sa udeľujú 2 kredity. Kontrola a overenie vedomostí formou
vyhodnotenia správy odbornej praxi. Hodiny sú záťažou študenta v dohodnutej organizácii/podniku. Jedná sa o minimálne 3dňový študijný pobyt v podniku, čo zodpovedá alikvotnej týždennej záťaži (0/2). V rozvrhu sa plánuje po 2 h v 1. a 11. týždni.
Prvé aj druhé zamestnanie je spoločné pre celý ročník – vydanie pokynov na odbornú prax a vypracovanie správy z odbornej
praxe. Druhé zamestnanie spoločné pre celý ročník v závere semestra – odovzdanie správ z odbornej praxe, kontrola splnenia
úloh a priznanie kreditov za predmet.
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02N3084Y
02N3083Y
02N3082Y
02N3085Y
02N3081Y
02N2038Y
02N2043Y
02N3075Y
02N2044Y
02N3087Y
02N3086Y
02N3111Y
02N2050Y
Študijný predmet













Filozofia 1
Logika
Psychológia
Filozofia 2
Informatika 2
Aplikácie informačných technológií
Operačná analýza 1
Metódy vedeckej práce
Operačná analýza 2
Kalkulácie a rozpočty
Počítačové siete
Controlling
Databázové systémy
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
V 3. - 5. semestri si študenti povinne vyberú minimálne jeden cudzí jazyk (nemecký alebo francúzsky). Ďalej si z ponuky
povinne voliteľných predmetov povinne vyberajú: v 1. semestri – minimálne 1 predmet, v 2. semestri – minimálne 1 predmet,
v 3. semestri – minimálne 2 predmety, v 4. semestri - minimálne 2 predmety, v 5. semestri – minimálne 2 predmety a v 6.
semestri - minimálne 2 predmety.
71
Výberové predmety
Kód
predmetu
02N3088X
02N3089X
02N3090X
02N3091X
02N3099X
02N2112X
02N2116X
02N2115X
02N3103X
02N3100X
02N3101X
02N3102X
*
Študijný predmet
Hospodárske dejiny
Protokol spoločenského správania
Bankovníctvo
Etika v podnikaní
Finančná matematika 1
Hospodárska geografia
Finančná matematika 2
Rétorika
Kvantitatívny manažment
Poisťovníctvo
Politológia
Základy ekológie a environmentalistiky












Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
Študent si vyberá jeden jazyk ako povinný.
V 5. a 6. semestri si študent povinne vyberie min. dva predmety z povinne voliteľných predmetov.
V prvom až štvrtom semestri si študent povinne vyberie min. jeden voliteľný predmet a v piatom semestri
si povinne vyberie jednu cudzojazyčnú manažérsku komunikáciu.
VŠEOBECNÝ ZÁKLAD
Povinne predmety
Kód
predmetu
02Z4016W
02N2048W
02Z4017W
02Z4019W
01Z0720W
02N2114W
01Z0721W
02Z2108W
02N2110W
02N3100W
02N3102W
01Z1727W
02Z3082W
02N3101W
Študijný predmet














Fakultný seminár 1
Sociálna náuka cirkvi 1
Fakultný seminár 2
Sústredenie zo spirituality 1
Vybrané kapitoly z teológie 1
Fakultný seminár 3
Vybrané kapitoly z teológie 2
Fakultný seminár 4
Sociálna náuka Cirkvi 2
Fakultný seminár 5
Seminár k bakalárskej práci
Sústredenie zo spirituality 2
Bakalárska práca
Fakultný seminár 6
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
1/1
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/1
0/1
2/0
0/1
0/2
0/1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
10
1
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
Povinne voliteľné predmety
Kód predmetu
02N3094Y
02N3096Y
02N3095Y
02N3097Y
02N3101Y
02N3099Y
02N3100Y
02N3098Y
02N3102Y
02N3104Y
02N3103Y
02N3105Y
02N3106Y
02N3108Y
02N3107Y
02N3109Y
02N3088Y
02N3090Y
02N3089Y
02N3092Y
02N3091Y
02N3093Y
*
**
***
****
*****
72
Študent
Študent
Študent
Študent
Študent
Študijný predmet

x



x



x



x



x

x

x
Cudzí jazyk 1 - AJ*
Cudzí jazyk 1 - FJ*
Cudzí jazyk 1 - NJ*
Cudzí jazyk 1 - RJ*
Cudzí jazyk 2 - AJ**
Cudzí jazyk 2 - FJ**
Cudzí jazyk 2 - NJ**
Cudzí jazyk 2 - RJ**
Cudzí jazyk 3 - AJ***
Cudzí jazyk 3 - FJ***
Cudzí jazyk 3 - NJ***
Cudzí jazyk 3 - RJ***
Cudzí jazyk 4 - AJ****
Cudzí jazyk 4 - FJ****
Cudzí jazyk 4 - NJ****
Cudzí jazyk 4 - RJ****
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - AJ*****
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - FJ*****
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - NJ*****
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - PJ*****
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - RJ*****
Cudzojazyčná manažérska komunikácia - UJ*****
si
si
si
si
si
povinne zapisuje jeden cudzí jazyk.
povinne zapisuje ten istý jazyk ako v 1. semestri.
povinne vyberá iný cudzí jazyk ako v prvom roku štúdiu.
povinne zapisuje cudzí jazyk ako v treťom semestri.
vyberá jeden jazyk ako povinný.
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
Bakalársky študijný program:
SOCIÁLNA PRÁCA
Garant: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02S3024W
02S3027W
02S3025W
02S3021W
02S3072W
02S3028W
02S3071W
02S3029W
02S037W
02S3022W
02S3035W
02S3044W
02S3038W
02S3045W
02S3041W
02S3069W
02S3046W
02S3068W
02S3054W
02S3061W
02S3056W
02S3067W
02S2100W
02S3055W
02S3050W
Študijný predmet
Katolícka sociálna náuka
Sociálna politika 1
Sociológia 1
Teória SP 1
Základy práva 1 - 2
Odborná prax 1
Psychológia 1 – 2
Teória SP 2
Základy pedagogiky
Filozofia a etika 1
Odborná prax 2
Psychológia 3
Teória SP 3
Metódy SP 2
Odborná prax 3
Sociálna patológia 1 - 2
Sociálna politika 2
Základy práva 3 - 4
Cieľové skupiny SP 1
Cieľové skupiny SP 2
Metódy SP 5
Sociálna patológia 3
Biológia dieťaťa a dorastu
Metódy SP 4
Odborná prax 4

























Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
3/1
3/0
3/0
0/4
2/0
2/1
2/0
3/0
0/4
3/0
4/0
2/0
0/4
3/1
2/0
2/0
4/1
2/1
3/1
2/0
1/0
0/4
0/4
2
5
5
6
4
6
4
6
5
5
6
5
6
4
6
5
4
3
6
4
5
3
2
7
6
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
4
4
1/1
0/2
2/0
2/0
0/2
1/1
0/2
0/2
2/0
2/0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KSC
KSC
KCS
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02S2009Y
02S3012Y
02S3031Y
02S3011Y
02S3015Y
02S3018Y
02S3016Y
02S3025Y
02S3006Y
02S3010Y
02S3007Y
02S3024Y
Biológia
Psychológia 4
Odporúčaný
semester
1
2
Filozofia a etika 2
Metodológia SP 3*
Sociológia 3
Cieľové skupiny SP 5
Metódy SP 6
Sociológia 4
Základy ekonomiky
Základy štatistiky*
Cieľové skupiny SP 3
Cieľové skupiny SP 9
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
Študijný predmet












KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
Výberové predmety
Kód
predmetu
02S3012X
02S3025X
02S3016X
02S3015X
02S3017X
02S3028X
02S2015X
02S3026X
02S3018X
*
Študijný predmet






x


Posunková reč
Financie a účtovníctvo v sociálnej sfére
Seminár zo sociálnej práce v anglickom jazyku
Sociálne otázky HIV/AIDS
Arteterapia
Metodológia SP 2
Sakrálne umenie
Administratíva v SP
Sociálna politika 3*
Odporúčaný
semester
1
2
3
3
4
4
4
5
5
Otvára sa pre študentov v Ružomberku.
V každom semestri si študent vyberá 1 povinne voliteľný a 1 voliteľný predmet, v 6. semestri si vyberá len 1 povinne voliteľný,
žiadny voliteľný predmet.
73
VŠEOBECNÝ ZÁKLAD
Povinné predmety
Kód
predmetu
02Z2098W
02Z2045W
02Z1005W
02Z3067W
02Z3085W
02Z4009W
02Z2109W
02Z1017W
02Z1016W
02Z2110W
02Z1022W
02Z2111W
02S2093W
02Z2112W
02S3065W
Študijný predmet















Fakultný seminár 1
Sústredenie zo spirituality 1
Vybrané kapitoly z teológie 1
Fakultný seminár 2 SP
Informačno-komunikačné technológie vo vzdelávaní SP
Vybrané kapitoly z teológie 2
Fakultný seminár 3 SP
Sústredenie zo spirituality 2
Vybrané kapitoly z teológie 3
Fakultný seminár 4 SP
Vybrané kapitoly z teológie 4
Fakultný seminár 5 SP
Seminár k bakalárskej práci
Fakultný seminár 6 SP
Vypracovanie bakalárskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
6
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
1/0
1/0
0/2
1/0
1/0
0/2
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
0/1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
10
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
KCJ
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02Z1002Y
02Z2083Y
02Z2084Y
02Z2109Y
02Z2110Y
02Z2111Y
02S2021Y
02S2022Y
02S2023Y
02Z2112Y
02Z2113Y
02Z2114Y
Študijný predmet












Cudzí jazyk 1 (anglický)
Cudzí jazyk 1 (nemecký)
Cudzí jazyk 1 (ruský)
Cudzí jazyk 2 (anglický)
Cudzí jazyk 2 (nemecký)
Cudzí jazyk 2 (ruský)
Cudzí jazyk 3 (angličtina)
Cudzí jazyk 3 (nemecký)
Cudzí jazyk 3 (ruský)
Cudzí jazyk 4 (anglický)
Cudzí jazyk 4 (nemecký)
Cudzí jazyk 4 (ruský)
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
Voliteľné predmety
Kód
predmetu
02Z2107X
02S3009X
02Z2109X
02S3011X
74
Študijný predmet




Telesná
Telesná
Telesná
Telesná
výchova
výchova
výchova
výchova
1
2
3
4
Odporúčaný
semester
1
2
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
KTVS
KTVS
KTVS
KTVS
Bakalársky študijný program:
LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA
Garant: doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 32 - 34).
Povinné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
02L3019W

02L3005W

02L3009W

02L3008W
02L3007W
02L3006W
02L3010W




02L3017W

02L3015W
02L3014W
02L3016W
02L3018W
02L3013W
02L3012W
01Z1726W
02L3011W








02L3027W

02L3023W
02L3028W
02L3022W
02L3024W
02L3021W
02L3026W






02L3025W

02L3020W
02L3034W
02L3029W
02L3036W
02L3031W
02L3032W
02L3035W







02L3033W

02T1038W
02L3030W
02L3040W
02L3041W
02L3039W
02L3037W
02L3042W
02L3046W
02L3044W
02L3047W
02L3045W











Exkurzia a prax v špeciálnych, sociálnych a
zdravotníckych zariadeniach 1
Filozofická propedeutika
Rodinný systém, starostlivosť, výchova a poradenstvo v
rodine 1
Sociológia, sociológia výchovy
Úvod do psychológie, psychologická propedeutika
Všeobecná pedagogika
Základy liečebnej pedagogiky 1
Exkurzia a prax v špeciálnych, sociálnych a
zdravotníckych zariadeniach 2
Komunikácia a konfliktné situácie
Ontogenetická psychológia
Psychiatria a pedopsychiatria 1
Ročníková práca 1
Sociálna patológia
Sociálna práca, právo a politika
Sústredenie zo spirituality 1
Zdravie a jeho poruchy
Exkurzia a prax v špeciálnych, sociálnych a
zdravotníckych zariadeniach 3
Kazuistický seminár
Krízová intervencia PTSP, CAN
Liečebnopedagogická diagnostika
Poruchy učenia a správania
Psychológia osobnosti
Sociálna psychológia
Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva pre LP (neurológia,
psychiatria, gerontológia)
Základy liečebnej pedagogiky 2
Biblioterapia 1
Metodológia výskumu
Pedagogická psychológia
Prax k výskumnému projektu
Psychiatria a pedopsychiatria 2 (psychoterapia)
Psychosociálna rehabilitácia
Rodinný systém, starostlivosť, výchova a poradenstvo v
rodine 2
Sústredenie zo spirituality 2
Výskumný projekt
Činnostná terapia, pracovná terapia
Edukačný proces a eduk. program v LP
Manažment v liečebnej pedagogike
Proseminár z liečebnej pedagogiky
Ročníková práca 2
Seminár k bakalárskej práci
Súvislá liečebnopedagogická prax 1
Bakalárska práca
Súvislá liečebnopedagogická prax 2
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1
0/2
4
KLP
1
1/0
1
KLP
1
2/0
4
KLP
1
1
1
1
2/0
2/0
2/0
2/0
3
3
2
4
KLP
KLP
KLP
KLP
2
0/2
4
KLP
2
2
2
2
2
2
2
2
2/2
2/1
2/0
0/1
2/0
2/0
1/0
2/0
2
2
2
2
2
2
1
2
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
3
0/4
5
KLP
3
3
3
3
3
3
2/0
0/2
2/0
2/2
2/0
2/0
2
2
2
3
2
2
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
3
2/2
2
KLP
3
4
4
4
4
4
4
2/0
0/2
2/0
1/0
0/2
2/2
0/2
2
2
2
1
5
2
2
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
4
2/0
2
KLP
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
1/0
0/2
0/2
1/0
2/0
0/2
0/2
2/0
0/3
0/1
0/6
1
2
1
1
1
1
2
8
10
10
13
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
75
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02L3007Y
02L3005Y
02L3006Y
02L3047Y
02L3051Y
02L3059Y
02L3013Y
02L3012Y
02L3048Y
02L3052Y
02L3060Y
02L3009Y
02L3014Y
02L3010Y
02L3015Y
02L3049Y
02L3053Y
02L3061Y
02L3016Y



















02L3017Y

02L3018Y

02L3050Y
02L3054Y
02L3062Y
02L3019Y
02L3045Y
02L3020Y
02L3044Y
02L3058Y
02L3046Y
02L3055Y
02L3057Y
02L3056Y






x

x


x
Študijný predmet
Bazálna a senzomotorická stimulácia**
Biologické základy vývinu a správania
Hra vo výchove, terapia hrou
Odborný cudzí jazyk 1 (anglický)*
Odborný cudzí jazyk 1 (nemecký)*
Odborný cudzí jazyk 1 (ruský)*
Dramatoterapia 1
Montessoriovej pedagogika a liečebná pedagogika
Odborný cudzí jazyk 2 (anglický)*
Odborný cudzí jazyk 2 (nemecký)*
Odborný cudzí jazyk 2 (ruský)*
Patopsychológia
Pedagogika mentálne postihnutých
Sociálna pedagogika
Hudba vo výchove a muzikoterapia 1
Odborný cudzí jazyk 3 (anglický)*
Odborný cudzí jazyk 3 (nemecký)*
Odborný cudzí jazyk 3 (ruský)*
Sociálno - psychologický výcvik
Liečebnopedagogická starostlivosť o viacnásobne
postihnutých
Narušené komunikačné schopnosti, komunikačné
bariéry
Odborný cudzí jazyk 4 (anglický)
Odborný cudzí jazyk 4 (nemecký)
Odborný cudzí jazyk 4 (ruský)
Sociálna a pracovná integrácia
Ergoterapia
Psychohygiena
Výtvarné umenie vo výchove a arteterapia 1
Biblioterapia 2**
Dramatoterapia 2
Ergoterapia 2**
Hudba vo výchove a muzikoterapia 2**
Výtvarné umenie vo výchove a arteterapia 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
4
0/2
2
KLP
4
1/2
2
KLP
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
0/2
0/2
0/2
0/2
1/2
2/0
1/2
0/2
2/2
0/2
0/2
0/2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
0/2
2/0
2/0
0/2
0/2
0/2
1
1
1
1
1
1
1
1
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
KLP
Výberové predmety
Kód predmetu
02L3006X
02L3005X
02L3007X
02L3008X
02L3010X
02L3009X
02L3011X
02L3012X
*
**
76
Študijný predmet



x



x
Európske trendy v starostlivosti
Teória a prax výchovy
Liečebná TV
Psychomotorika vo výchove a psychomotorická terapia
Podporný program, sprevádzanie, asistencia
Špeciálne programy pre deti s autizmom
Intervencia pri domácom násilí
Rehabilitačné plávanie
Študent si povinne zapisuje jeden cudzí jazyk.
Povinne si zapisujú všetci študenti.
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
77
Magisterský študijný program:
SOCIÁLNO-VEDNÝ A PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ ZÁKLAD
Garant: prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti KU)
02Z3019W
02Z3022W
02Z3000W
02Z3020W
02Z3018W
02Z3021W
Fakultný seminár 1m
Sústredenie zo spirituality 1m
Vybrané kapitoly z teológie 1m
Fakultný seminár 2m
Vybrané kapitoly z teológie 2m
Fakultný seminár 3m






1
1
1
2
2
3
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1
1
1
1
1
1
KKPT
KKPT
Prísl.kat.
KKPT
Prísl.kat.
Prísl.kat.
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
02P3002W

02P3003W
02P3000W
02P3001W



Metodológia pedagogického výskumu a pedagogická
diagnostika
Pedagogická psychológia
Seminár k diplomovej práci
Vypracovanie diplomovej práce
1
2/2
2
Prísl.kat.
1
3
4
1/1
0/3
0/1
2
5
20
Prísl.kat.
Prísl.kat.
Prísl.kat.
Odporúčan
ý semester
P/C
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Kredity
Zabezpečuje
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti KU)
02P3010Y

Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní 1m
4
1/0
1
KI
Kredity
Zabezpečuje
Výberové predmety
Kód
predmetu
Študijný predmet
Odporúčaný
semester
P/C
Kurz všeobecného základu (zapisujú si všetci študenti KU)
02T3026X
02Z3003X
02T3022X
02Z3004X
02T3026X
02Q1000X
02Z2117X
02T3022X
02Z2116X





x


x
02P3001X
02P3004X
02P3000X
02P3002X
02P3005X
02P3001X
02P3004X
02P3000X
02P3002X
02P3005X










Bioetika
Telesná výchova 1m
Judaizmus
Telesná výchova 2m
Bioetika
Erasmus zahraničná pracovná stáž
Telesná výchova 3m
Judaizmus
Telesná výchova 4m
1
1
2
2
3
3
3
4
4
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
1/0
0/1
1/0
0/1
2
2
1
2
2
20
2
1
2
KTVS
KKPT
KTVS
KKPT
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KKPT
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
KPGPS
Kurz pedagogiky (zapisujú si len študenti učiteľstva)
78
Edukácia rómskych žiakov
Filozofia kultúry
Kooperatívne učenie
Hodnotenie v školskej praxi
Poruchy psychického vývinu detí a mládeže
Edukácia rómskych žiakov
Filozofia kultúry
Kooperatívne učenie
Hodnotenie v školskej praxi
Poruchy psychického vývinu detí a mládeže
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
Magisterský študijný program:
UČITEĽSTVO BIOLÓGIE V KOMBINÁCII
Garant: doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 78).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02B3004W
02B3001W
02B3021W
02B3000W
02B3007W
02B3010W
02B3003W
02B3016W
02B3008W
02B3006W
02B3020W
02B3009W
02B3012W
02B3017W
02B3011W
02B3005W
Študijný predmet
















Didaktika biológie 1
Fyziológia, ontogenéza rastlín
Genetika
Priebežná pedagogická prax 1
Biogeografia*
Didaktika biológie 2
Fyziológia, ontogenéza živočíchov
Priebežná pedagogická prax 2
Terénne cvičenia z kurzu ekológie
Základy prírodného prostredia
Didaktika biológie 3
Ekológia človeka
Evolučná biológia
Súvislá pedagogická prax
Toxikológia*
Všeobecná ekológia
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2/1
2/0
0/1
2/0
1/1
2/1
0/1
0/2
2/1
1/1
2/0
2/0
0/1
1/1
2/0
2
4
4
1
4
2
4
1
2
4
2
3
2
2
2
3
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
1/0
1/1
1/1
0/2
2/0
2/0
2/0
0/1
1/1
0/2
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
KBE
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02B3003Y
02B3011Y
02B3025Y
02B3027Y
02B3019Y
02B3004Y
02B3000Y
02B3026Y
02B3024Y
02B3010Y
02B3017Y
02B3020Y
02B3022Y
02B3013Y
02B3021Y
02B3028Y
02B3030Y
02B3029Y
02B3016Y
Študijný predmet

x
x









x






Bioklimatológia**
Ekológia rastlín
Príklady z vybraných oblastí genetiky
Environmentálna výchova
Liečivé rastliny
Prevencia civilizačných chorôb
Školské pokusy v biológii
Úvod do ekológie krajiny
Úvod do všeobecnej farmakológie
Alpínske ekosystémy
Environmentálna chémia***
Metodológia ekologického výskumu
Mikrobiológia
Vybrané kapitoly z endokrinológie
Vývoj živých systémov v geologických dobách
Zdravý životný štýl
Získavanie a využívanie zdrojov a darov zeme
Informačné a komunikačné technológie v biológii
Základy štatistiky pre biológov
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
*
Študenti kombinácie biológia - geografia si predmet nezapisujú.
** Pre študentov kombinácie biológia - geografia povinný predmet.
*** Pre študentov kombinácie biológia – chémia povinný predmet.
79
Magisterský študijný program:
UČITEĽSTVO GEOGRAFIE V KOMBINÁCII
Garant: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 78).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02G3007W
02G3001W
02G3000W
02G3003W
02G3020W
02G3008W
02G3014W
02G3021W
02G3004W
02G3018W
02G3010W
02G3022W
02G3009W
02G3013W
02G3012W
Študijný predmet















Didaktika geografie 1
Geoekológia a environmentalistika
Priebežná pedagogická prax 1
Regionálna geografia Slovenska 1
Terénny kurz z regionálnej geografie
Didaktika geografie 2
Priebežná pedagogická prax 2
Regionálna geografia kontinentov 1
Regionálna geografia Slovenska 2
Didaktika geografie 3 (e-lerning)
Paleogeografia
Regionálna geografia kontinentov 2
Regionálny rozvoj
Súvislá pedagogická prax
Geografia miestneho regiónu
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
0/1
2/1
0/3
0/2
0/1
0/2
1/2
0/2
1/1
0/2
1/1
0/2
0/1
2
3
1
4
3
2
1
3
4
2
3
2
3
2
2
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/0
2
2
2
2
2
2
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
KGE
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02G3017Y
02G3014Y
02G3018Y
02G3004Y
02G3012Y
02G3013Y
Študijný predmet



x


Geografia biblických krajín
Využitie multimédií v geografickom vzdelávaní
Regionálna výchova
Tematická kartografia
Environmentálne problémy strednej Európy
Geografia svetového oceánu
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
4
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3 semester – aspoň 2
premety, 4. semester – aspoň 1 predmet.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02G3000X
02G3001X
02G3002X
*
**
80
Študijný predmet



Geografické informačné systémy
Terénne cvičenia z geografie Slovenska 1*
Terénne cvičenia z geografie Slovenska 2**
Odporúčaný
semester
1
2
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/2
0/2
1
1
1
KGE
KGE
KGE
Povinne si zapisujú študenti, ktorí si zapísali predmet regionálna geografia Slovenska 1.
Povinne si zapisujú študenti, ktorí si zapísali predmet regionálna geografia Slovenska 2.
Jednoodborový magisterský študijný program:
UČITEĽSTVO INFORMATIKY
Garant: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 78).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02I7000W
02I7001W
02I7002W
02I7003W
02I7005W
02I7004W
02I7006W
02I7007W
02I7008W
02I7009W
02I7010W
02I7011W
02I7014W
02I7017W
02I7015W
02I7016W
02I7018W
Študijný predmet
Architektúry počítačových systémov
Didaktika informatiky 1
Modelovanie a simulácia
Numerické metódy
Pedagogický softvér
Priebežná pedagogická prax 1
Didaktika informatiky 2
Informačné a komunikačné systémy 1
Jazyky a kompilátory
Počítačová grafika
Priebežná pedagogická prax 2
Didaktika informatiky 3
Informačné a komunikačné systémy 2
Seminár k magisterskej práci
Súvislá pedagogická prax
Umelá inteligencia a neurónové siete 1
Umelá inteligencia a neurónové siete 2

















Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/2
2/2
2/2
0/2
0/1
2/2
4/0
2/2
2/2
0/2
2/2
4/4
0/6
0/4
4/0
4/2
4
4
6
2
4
2
4
6
4
6
2
4
6
5
4
6
6
KI
KI
KI
KM
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
1/1
0/2
0/2
2/2
2
4
4
4
4
KI
KI
KI
KI
KI
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/1
1/0
2
1
KM
KI
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02I7001Y
02I7002Y
02I7003Y
02I7004Y
02I7005Y
Študijný predmet



x

Geografické informačné systémy*
Webový dizajn 5*
Projektovanie špeciálnych informačných systémov*
Projektovanie špeciálnych informačných systémov 1*
Programovanie 5*
Odporúčaný
semester
1
1
2
3
4
Výberové predmety
Kód
predmetu
02I3001X
02I3002X
*
Študijný predmet


Logika a teória množín
Bezpečnosť v informačných systémoch
Odporúčaný
semester
2
3
Študenti si zapisujú aspoň jeden PVP predmet v každom semestri.
81
Magisterský študijný program:
UČITEĽSTVO INFORMATIKY V KOMBINÁCII
Garant: doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 78).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02I3014W
02I3015W
02I3013W
02I3012W
02I3011W
02I3002W
02I3017W
02I3006W
02I3016W
02I3007W
02I3021W
02I3018W
02I3008W
02I3019W
02I3020W
Študijný predmet
Architektúry počítačových systémov
Didaktika informatiky 1
Modelovanie a simulácia
Numerické metódy
Priebežná pedagogická prax 1
Didaktika informatiky 2
Informačné a komunikačné systémy 1
Jazyky a kompilátory
Počítačová grafika
Priebežná pedagogická prax 2
Didaktika informatiky 3
Informačné a komunikačné systémy 2
Súvislá pedagogická prax
Umelá inteligencia a neurónové siete 1
Umelá inteligencia a neurónové siete 2















Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
2/0
1/1
1/1
0/1
1/1
2/2
0/2
2/0
2/1
3
2
3
2
1
2
3
2
3
1
2
3
2
3
3
KI
KI
KI
KM
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
KI
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
2
2
2
2
2
KI
KI
KI
KI
KI
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/1
1/0
2
1
KM
KI
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02I3002Y
02I3009Y
02I3006Y
02I3007Y
02I3008Y
Študijný predmet



X

Geografické informačné systémy*
Pedagogický softvér*
Projektovanie špeciálnych informačných systémov 1*
Projektovanie špeciálnych informačných systémov 2*
Programovanie 5*
Odporúčaný
semester
1
1
2
3
4
Výberové predmety
Kód
predmetu
02I3001X
02I3002X
*
82
Študijný predmet


Logika a teória množín
Bezpečnosť v informačných systémoch
Odporúčaný
semester
2
3
Študenti si zapisujú aspoň jeden PVP predmet v každom semestri.
Magisterský študijný program:
UČITEĽSTVO MATEMATIKY V KOMBINÁCII
Garant: doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 78).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02M3009W
02M3012W
02M3008W
02M3013W
02M3011W
02M3010W
02M3015W
02M3016W
02M3006W
02M3017W
02M3014W
02M3018W
02M3019W
02M3001W
02M3003W
02M3007W
02M3021W
Študijný predmet

















Didaktika matematiky 1
Numerická matematika
Priebežná pedagogická prax 1
Seminár z didaktiky matematiky 1
Teória grafov
Didaktika matematiky 2
Matematické štruktúry
Pedagogický softvér
Priebežná pedagogická prax 2
Seminár z didaktiky matematiky 2
Syntetická geometria 1
Aritmetika a teória čísel
Didaktika matematiky 3
História matematiky
Metódy riešenia matematických úloh
Súvislá pedagogická prax
Aplikácie matematickej analýzy
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2/2
0/1
0/2
2/0
1/1
2/0
0/2
0/1
0/1
2/1
2/1
1/1
2/1
0/2
0/2
2/1
2
4
1
2
2
2
2
2
1
1
3
3
2
3
2
2
3
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/2
0/2
1/1
2/0
2/0
2/0
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02M3006Y
02M3007Y
02M3008Y
02M3009Y
02M3011Y
02M3010Y
02M3002Y
02M3013Y
Študijný predmet

x
x





Algebraické štruktúry
Seminár z matematiky 1
Seminár z matematiky 2
Syntetická geometria 2
Vybrané kapitoly z algebry a geometrie
Vybrané kapitoly zo základov matematiky
Rekreačná matematika
Repetitórium z matematiky
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3. semester – aspoň 1
premet, 4. semester – aspoň 1 predmet.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02M3004X
02M2010X
Študijný predmet


Matematika v nematematickom prostredí
Informačné a komunikačné systémy
Odporúčaný
semester
1
2
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
1
2
KM
KI
83
Magisterský študijný program:
UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY V KOMBINÁCII
Garant: Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 78) okrem predmetu vybrané kapitoly z teológie.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02T3038W
02T3017W
02T3012W
02T3037W
02T3039W
02T3040W
02T3043W
02T3018W
02T3016W
02T3013W
02T3024W
02T3046W
02T3042W
02T3019W
02T3050W
02T3051W
02T3053W
02T3000W
02T3054W
02T3029W
02T3047W
02T3036W
Študijný predmet






















Biblická teológia 6
Didaktika náboženskej výchovy 1
Morálna teológia 3
Priebežná pedagogická prax 1
Systematická teológia 5
Systematická teológia 6
Biblická teológia 7
Didaktika náboženskej výchovy 2
Kanonické právo 2
Morálna teológia 4
Priebežná pedagogická prax 2
Systematická teológia 7
Systematická teológia 8
Didaktika náboženskej výchovy 3
Kanonické právo 3
Katechetika 3
Liturgika 2
Pastorálna teológia 2
Sociálna náuka cirkvi
Súvislá pedagogická prax
Katechetika 4
Spirituálna teológia 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/2
2/0
0/1
1/0
1/0
1/0
0/2
1/0
1/0
0/1
2/0
2/0
0/2
1/0
2/0
1/0
1/0
1/0
0/2
2/0
2/0
2
2
3
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
3
1
2
1
2
3
3
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
1
1
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02T3019Y
02T3000Y
02T3027Y
02T3028Y
02T3020Y
02T3026Y
02T3025Y
02T3010Y
Študijný predmet

x

x
x


x
Judaizmus
Služby laikov v cirkvi
Bioetika
Byzantská liturgia
Ekumenizmus
Teológia kresťanskej lásky
Biblická exegéza
Liturgický spev
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
Študenti si povinne zapisujú:
1. semester – aspoň jeden predmet, 2. semester – aspoň jeden predmet, 3 semester – aspoň 2
premety, 4. semester – aspoň 1 predmet.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02T3030X
02T3034X
02T3008X
02T3031X
02T3035X
02T3018X
02T3032X
02T3005X
02T3023X
02T3033X
*
84
Študijný predmet


x


x


x

Biblická gréčtina 1*
Biblická hebrejčina 1*
Latinský jazyk 1*
Biblická gréčtina 2*
Biblická hebrejčina 2*
Latinský jazyk 2*
Biblická gréčtina 3*
Biblický apoštolát
Misiológia
Biblická gréčtina 4*
Predmet sa otvára iba pre študentov denného štúdia.
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Jednoodborový magisterský študijný program:
UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
Garant: Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 78) okrem predmetu vybrané kapitoly z teológie.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02T7000W
02T7025W
02T7036W
02T7002W
02T7026W
02T7001W
02T7003W
02T7007W
02T7027W
02T7032W
02T7037W
02T7010W
02T7033W
02T7028W
02T7008W
02T7009W
02T7030W
02T7011W
02T7038W
02T7018W
02T7029W
02T7016W
02T7021W
02T7034W
02T7022W
02T7035W
Študijný predmet
















x









Biblická teológia 6
Didaktika náboženskej výchovy 1
Metodika náboženskej výchovy 1
Morálna teológia 3
Priebežná prax 1
Systematická teológia 5
Systematická teológia 6
Biblická teológia 7
Didaktika náboženskej výchovy 2
Liturgika 3
Metodika náboženskej výchovy 2
Morálna teológia 4
Pastorálna teológia 3
Priebežná prax 2
Systematická teológia 7
Systematická teológia 8
Biblická exegéza
Kanonické právo 2
Metodika náboženskej výchovy 3
Sociálna náuka cirkvi
Súvislá prax
Kanonické právo 3
Katechetika 4
Liturgika 4
Spirituálna teológia 2
Teológia náboženstiev
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2/0
0/2
2/0
0/1
2/0
2/0
2/1
2/1
2/0
0/2
2/0
2/0
0/1
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
2/0
0/2
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
3
3
2
4
1
3
3
3
4
1
2
3
2
1
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
1
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
1/0
0/1
1/0
1/0
0/1
2
2
2
2
2
2
2
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02T7000Y
02T7001Y
02T7002Y
02T7008Y
02T7010Y
02T7009Y
02T7011Y
02T7006Y
Študijný predmet

x

x
x


x
Judaizmus
Služby laikov v cirkvi
Bioetika
Byzantská liturgia
Manželská a rodinná spiritualita
Sociológia náboženstva
Biblická katechéza
Liturgický spev
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
4
4
Výberové predmety
Kód
predmetu
02T7010X
02T7008X
02T7012X
02T7011X
02T7013X
02T7014X
02T7015X
Študijný predmet

x

x

x
x
Netradičné náboženské smery
Úvod do Islamu
Mládež a okultná vlna súčasnosti
Rodinná výchova
Teológia kresťanskej lásky
Rodinná katechéza
Biblická katechéza
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
2
3
4
Študent počas štúdia povinne absolvuje minimálne päť povinne voliteľných predmetov.
85
Magisterský študijný program:
UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Garant: prof. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 78).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02E5002W
02E5004W
02E5032W
02E5033W
02E5016W
02E5003W
02E5000W
02E5006W
02E5009W
02E5005W
02E5007W
02E5034W
02E5008W
02E5028W
02E5029W
02E5013W
02E2104W
02E5027W
02E5014W
02E5053W
02E5018W
02E5019W
Študijný predmet






















Didaktika slovenského jazyka
Didaktika výtvarnej výchovy M
Literatúra pre deti a mládež
Metodológia empirického výskumu
Náčuvová (úvodná) prax
Rozvíjanie prírodného vzdelávania s didaktikou M
Teória a prax primárneho vzdelávania
Didaktika elementárnej matematiky
Didaktika informatickej výchovy v primárnom vzdelávaní
Didaktika literatúry pre deti a mládež
Didaktika telesnej výchovy
Priebežná prax 1
Primárne technické vzdelávanie
Didaktika elementárneho čítania a písania
Didaktika hudobnej výchovy 1 m
Dramatická výchova M
Priebežná prax 2
Sociálne aspekty detstva a výchovy
Sociálne reálie s didaktikou
Spolupráca rodiny a školy
Súvislá prax 1
Súvislá prax 2
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/2
2/2
1/0
1/1
0/2
2/2
2/2
3/2
2/1
1/1
2/2
0/1
1/1
1/1
2/3
1/2
0/1
1/1
2/1
2/1
0/1
0/3
5
5
2
2
1
4
6
5
4
5
5
2
3
3
4
3
2
3
3
3
5
5
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP, KTVS
KPEP
KPEP
KPEP
KH
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/1
0/1
2/0
2
2
2
2
2
2
2
2
KPEP
KTVS
KPEP
KPEP
KPEP
KBE
KH
KPEP
2
2/0
2
KPEP
2
1/1
2
KPEP
2
2
3
0/2
0/1
0/1
2
2
2
KTVS
KPEP
KH
3
2/0
2
KPEP
4
0/1
2
KH
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/1
2
2
2
2
2
2
2
KTVS
KPEP
KTVS
KPEP
KPEP
KPEP
KPEP
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02E5001Y
02E5003Y
02E5004Y
02E5000Y
02E5005Y
02E5017Y
02E5008Y
02E5020Y





x


02E5019Y

02E5006Y

02E5022Y
02E5021Y
02E5011Y



02E5023Y

02E5013Y

Študijný predmet
Aritmetika
Atletika a gymnastika
Kresba a maľba
Písmo, písanie a čítanie
Základy informatickej výchovy v primárnom vzdelávaní
Zoológia a botanika v primárnom vzdelávaní
Hra na nástroji 1m
Mediálna výchova v primárnom vzdelávaní
Multikultúrna výchova a sociálny rozvoj v primárnom
vzdelávaní
Pedagogika osôb s narušenou komunikačnou
schopnosťou
Športové hry
Základy geometrie M
Hra na nástroji 2m
Inovačné formy edukácie zamerané na duchovnú
formáciu
Hudobno-pohybové hry
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
Výberové predmety
Kód
predmetu
02E5019X
02E5018X
02E5006X
02E5022X
02E5021X
02E5023X
02E5004X
*
86
Študijný predmet







Plávanie*
Pravopis v jednoduchej vete a súvetí*
Letný výcvikový kurz*
Slovenčina - komunikačne a zážitkovo*
Terénne vychádzky v primárnom vzdelávaní*
Didaktické hry v matematike*
Využitie multimédií v primárnom vzdelávaní*
Predmet sa otvorí len, keď sa prihlási min. 15 študentov.
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
2
3
3
Magisterský študijný program:
UČITEĽSTVO VÝTVARNÉHO UMENIA V KOMBINÁCII
Garant: doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 78).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02V3058W
02V3071W
02V3072W
02V3073W
02V3074W
02V3049W
02V3055W
02V3052W
02V3051W
02V3056W
02V3075W
02V3064W
02V3062W
02V3060W
02V3059W
02V3065W
02V3063W
02V3066W
Študijný predmet


















Dejiny umenia 11
Didaktika výtvarnej výchovy 11
Plastické výtvarné disciplíny 11
Plošné výtvarné disciplíny 11
Priebežná pedagogická prax 11
Dejiny umenia 12
Didaktika výtvarnej výchovy 12
Plastické výtvarné disciplíny 12
Plošné výtvarné disciplíny 12
Priebežná pedagogická prax 12
Didaktika výtvarnej výchovy 13
Intermediálna tvorba 13
Maľba 13
Plastické výtvarné disciplíny 13
Plošné výtvarné disciplíny 13
Remeslo a dizajn 13
Socha 13
Súvislá pedagogická prax
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/2
0/2
0/2
0/1
2/0
2/2
0/2
0/2
0/1
2/2
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
2
2
3
3
1
2
2
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
2
2
2
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/3
1
KVU
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02V3018Y
02V3016Y
02V3017Y
Študijný predmet



Figurálne kreslenie 11
Figurálne kreslenie 12
Figurálne kreslenie 13
Odporúčaný
semester
1
2
3
Výberové predmety
Kód
predmetu
02V3038X
*
Študijný predmet

Mimoateliérové štúdium*
Odporúčaný
semester
1
Študenti povinne absolvujú raz počas magisterského štúdia.
Povinná účasť študentov prvého ročníka magisterského štúdia na podujatí
uskutočňovanom začiatkom zimného semestra.
87
Jednoodborový magisterský študijný program:
UČITEĽSTVO VÝTVARNÉHO UMENIA
Garant: prof. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 78).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02V7001W
02V7004W
02V7005W
02V7006W
02V7007W
02V7003W
02V7002W
02V7009W
02V7008W
02V7010W
02V7013W
02V7014W
02V7015W
02V7016W
02V7012W
02V7011W
02V7018W
02V7017W
02V7021W
02V7024W
02V7022W
02V7020W
02V7019W
02V7025W
02V7023W
02V7026W
Študijný predmet
Dejiny umenia 11
Didaktika výtvarnej výchovy 11
Figurálne kreslenie 11
Figurálne modelovanie 11
Maľba 11
Plastické výtvarné disciplíny 11
Plošné výtvarné disciplíny 11
Priebežná pedagogická prax 11
Socha 11
Dejiny umenia 12
Didaktika výtvarnej výchovy 12
Figurálne kreslenie 12
Figurálne modelovanie 12
Intermediálna tvorba 12
Plastické výtvarné disciplíny 12
Plošné výtvarné disciplíny 12
Priebežná pedagogická prax 12
Remeslo a dizajn 12
Didaktika výtvarnej výchovy 13
Intermediálna tvorba 13
Maľba 13
Plastické výtvarné disciplíny 13
Plošné výtvarné disciplíny 13
Remeslo a dizajn 13
Socha 13
Súvislá pedagogická prax 13


























Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/1
0/2
2/0
2/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/1
0/2
2/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
2
2
2
2
2
3
3
1
2
2
2
2
2
2
3
3
1
2
2
2
2
3
3
2
2
2
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
0/2
4
4
4
KVU
KVU
KVU
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/3
2
KVU
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02V7001Y
02V7002Y
02V7003Y
Študijný predmet



Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 11
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 12
Figurálne kreslenie 13
Odporúčaný
semester
1
2
3
Výberové predmety
Kód
predmetu
02V7001X
*
Študijný predmet

Mimoateliérové štúdium*
Odporúčaný
semester
1
Študenti povinne absolvujú raz počas magisterského štúdia.
Povinná účasť študentov prvého ročníka magisterského štúdia na podujatí
uskutočňovanom začiatkom zimného semestra.
88
Magisterský študijný program:
UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA V KOMBINÁCII
Garant: doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 78).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3011W
02H1054W
02H3008W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3016W
02H1055W
02H3013W
02H3019W
02H3054W
02H3020W
02H3017W
02H3018W
02H1056W
02H3021W
Študijný predmet



















Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Dirigovanie a vedenie zboru 1m
Hra na nástroji 1m
Priebežná pedagogická prax 1
Rozbor skladieb 1
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Hra na nástroji 2m
Priebežná pedagogická prax 2
Rozbor skladieb 2
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hra na nástroji 3m
Hudobná psychológia
Slovenský hudobný folklór
Súvislá pedagogická prax
Hudobná estetika
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
1/1
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
0/1
2/0
2/0
0/2
1/1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
89
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H1221Y
02H3005Y
02H3003Y
02H3006Y
02H3001Y
02H3002Y
02H3000Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H1222Y
02H3013Y
02H3012Y
02H3007Y
02H3009Y
02H3011Y
02H3008Y
02H3044Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H1103Y
02H3019Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3018Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H1104Y
02H3022Y
02H3023Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y
Študijný predmet
x







x











x















x









x
x

Hudobná a priestorová akustika
Hudobno-záujmová činnosť 1m
Hudobný nástroj - akordeón 1m
Hudobný nástroj - flauta 1m
Hudobný nástroj - gitara 1m
Hudobný nástroj - husle 1m
Hudobný nástroj - organ 1m
Obligátny nástroj ( klavír/organ ) 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Sólový spev 1
Zborový spev 1m
Hudobno-záujmová činnosť 2m
Hudobný nástroj - akordeón 2m
Hudobný nástroj - flauta 2m
Hudobný nástroj - gitara 2m
Hudobný nástroj - husle 2m
Hudobný nástroj - organ 2m
Obligátny nástroj ( klavír/organ) 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Sólový spev 2
Zborový spev 2m
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hudobno-záujmová činnosť 3m
Hudobný nástroj - akordeón 3m
Hudobný nástroj - flauta 3m
Hudobný nástroj - gitara 3m
Hudobný nástroj - husle 3m
Hudobný nástroj - organ 3m
Obligátny nástroj ( klavír/organ) 3m
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Sólový spev 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hudobno-záujmová činnosť 4m
Hudobný nástroj - akordeón 4m
Hudobný nástroj - flauta 4m
Hudobný nástroj - gitara 4m
Hudobný nástroj - husle 4m
Hudobný nástroj - organ 4m
Schola cantorum 4m
Sólový spev 4
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/2
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H3021X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3012X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
*
Študijný predmet



x

x



x

x

x

Dejiny slovenskej hudby 1
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Exkurzia 1m
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m*
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a džez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 6 kreditov v 1.
ročníku a 5 kreditov v 2. ročníku.
90
Magisterský študijný program:
UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA A CIRKEVNÁ HUDBA
V KOMBINÁCII
Garant: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 78).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H3071W
02H3010W
02H3007W
02H3063W
02H3067W
02H3065W
02H1054W
02H3062W
02H3008W
02H3069W
02H3072W
02H3015W
02H3012W
02H3064W
02H3068W
02H3066W
02H1055W
02H3073W
02H3013W
02H3070W
02H3060W
02H3019W
02H3054W
02H3056W
02H3021W
02H3017W
02H3058W
02H3057W
02H3018W
02H1056W
02H3055W
02H3059W
02H3061W
Študijný predmet

































Dejiny cirkevnej hudby 1
Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Hra na nástroji (organ) 1 m
Cheironomia 1
Obligátny klavír 1m
Priebežná pedagogická prax 1
Priebežná pedagogická prax 1 (CH)
Rozbor skladieb 1
Úvod do skladby 1
Dejiny cirkevnej hudby 2
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Hra na nástroji (organ) 2m
Cheironomia 2
Obligátny klavír 2m
Priebežná pedagogická prax 2
Priebežná pedagogická prax 2 (CH)
Rozbor skladieb 2
Úvod do skladby 2
Dejiny cirkevnej hudby 3
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hra na nástroji (organ) 3m
Hudobná estetika
Hudobná psychológia
Cheironomia 3
Obligátny klavír 3m
Slovenský hudobný folklór
Súvislá pedagogická prax
Súvislá pedagogická prax (cirkevná hudba) m
Úvod do skladby 3
Hra na nástroji (organ) 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/0
1/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
0/1
1/1
2/0
0/1
0/1
2/0
0/2
0/2
1/1
0/2
2
2
2
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2
1
2
2
2
2
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
91
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H3010Y
02H3050Y
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H3052Y
02H3003Y
02H3006Y
02H3001Y
02H3002Y
02H3000Y
00H1266Y
02H3051Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H3053Y
02H3012Y
02H3007Y
02H3009Y
02H3011Y
02H3008Y
00H1270Y
02H3044Y
02H3045Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H3046Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3018Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3048Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H3022Y
02H3023Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y
92
Študijný predmet
x
x
x






x




x
x






x




x

x









x

x







x
x

Dirigentská prax 1
Gregoriánsky repertoár 1
Hudobná a priestorová akustika
Hudobno-záujmová činnosť 1m
Hudobný nástroj - akordeón 1m
Hudobný nástroj - flauta 1m
Hudobný nástroj - gitara 1m
Hudobný nástroj - husle 1m
Liturgická hra a improvizácia 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Sólový spev 1
Zborový spev 1m
Dirigentská prax 2
Gregoriánsky repertoár 2
Hudobno-záujmová činnosť 2m
Hudobný nástroj - akordeón 2m
Hudobný nástroj - flauta 2m
Hudobný nástroj - gitara 2m
Hudobný nástroj - husle 2m
Liturgická hra a improvizácia 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Sólový spev 2
Zborový spev 2m
Dirigentská prax 3
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hra partitúr 1
Hudobno-záujmová činnosť 3m
Hudobný nástroj - akordeón 3m
Hudobný nástroj - flauta 3m
Hudobný nástroj - gitara 3m
Hudobný nástroj - husle 3m
Liturgická hra a improvizácia 3m
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Sólový spev 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hra partitúr 2
Hudobno-záujmová činnosť 4m
Hudobný nástroj - akordeón 4m
Hudobný nástroj - flauta 4m
Hudobný nástroj - gitara 4m
Hudobný nástroj - husle 4m
Schola cantorum 4m
Sólový spev 4
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/1
0/1
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H3021X
02H3000X
02H3018X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3002X
02H3012X
02H3019X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3004X
02H3020X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
*
Študijný predmet

x
x




x
x
x




x
x

x



Dejiny slovenskej hudby 1
Dejiny umenia 1
Inštrumentácia 1
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Dejiny umenia 2
Exkurzia 1m
Inštrumentácia 2
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m*
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Dejiny notopisu
Inštrumentácia 3
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a džez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
2/0
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Predmet si zapíšu študenti, ktorí si zapísali Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov v 1.
ročníku a 9 kreditov v 2. ročníku.
93
Magisterský študijný program:
UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA A SPEV
Garant: prof. Agnieszka Anna Monasterska, ArtD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 78).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3043W
02H3044W
02H1054W
02H3003W
02H3008W
02H3042W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3046W
02H3047W
02H1055W
02H3006W
02H3013W
02H3045W
02H3019W
02H3054W
02H3021W
02H3017W
02H3049W
02H3050W
02H3018W
02H3048W
02H1056W
02H3053W
02H3051W
94
Študijný predmet





























Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Dirigovanie a vedenie zboru 1m
Interpretačný seminár 1 m ( spev )
Metodika spevu 1
Priebežná pedagogická prax 1
Priebežná pedagogická prax 1 zo spevu
Rozbor skladieb 1
Spev 1m
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Interpretačný seminár 2 m ( spev )
Metodika spevu 2
Priebežná pedagogická prax 2
Priebežná pedagogická prax 2 zo spevu
Rozbor skladieb 2
Spev 2m
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hudobná estetika
Hudobná psychológia
Interpretačný seminár 3 m ( spev )
Metodika spevu 3
Slovenský hudobný folklór
Spev 3m
Súvislá pedagogická prax
Súvislá pedagogická prax zo spevu
Spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
0/1
0/1
1/1
0/2
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
0/1
0/1
1/1
0/2
1/0
1/1
1/1
2/0
0/2
1/1
2/0
0/2
0/2
0/2
0/2
2
2
2
2
2
1
1
2
6
2
2
2
2
2
1
1
2
6
2
2
3
2
2
2
2
6
2
2
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H1221Y
02H3034Y
02H3035Y
02H3003Y
02H3006Y
02H3001Y
02H3036Y
02H3000Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H1222Y
02H3037Y
02H3038Y
02H3012Y
02H3007Y
02H3009Y
02H3039Y
02H3008Y
02H3004X
02H3044Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H1103Y
02H3040Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3041Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H1104Y
02H3022Y
02H3079Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y
Študijný predmet
x








x












x




x











x









x
x

Hudobná a priestorová akustika
Hudobno-záujmová činnosť 1m
Hudobný nástroj - akordeón 1m
Hudobný nástroj - flauta 1m
Hudobný nástroj - gitara 1m
Hudobný nástroj - husle 1m
Hudobný nástroj - organ 1m
Komorný spev 1*
Obligátny klavír 1m
Pedagogická interpretácia hudby pre deti a mládež 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Spev s inštrumentálnym sprievodom 1*
Zborový spev 1m
Hudobno-záujmová činnosť 2m
Hudobný nástroj - akordeón 2m
Hudobný nástroj - flauta 2m
Hudobný nástroj - gitara 2m
Hudobný nástroj - husle 2m
Hudobný nástroj - organ 2m
Komorný spev 2*
Obligátny klavír 2m
Pedagogická interpretácia hudby pre deti a mládež 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Spev s inštrumentálnym sprievodom 2*
Zborový spev 2m
Dejiny notopisu
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hudobno-záujmová činnosť 3m
Hudobný nástroj - akordeón 3m
Hudobný nástroj - flauta 3m
Hudobný nástroj - gitara 3m
Hudobný nástroj - husle 3m
Hudobný nástroj - organ 3m
Komorný spev 3*
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Spev s inštrumentálnym sprievodom 3*
World Music 1
Zborový spev 3m
Hudobno-záujmová činnosť 4m
Hudobný nástroj - akordeón 4m
Hudobný nástroj - flauta 4m
Hudobný nástroj - gitara 4m
Hudobný nástroj - husle 4m
Hudobný nástroj - organ 4m
Schola cantorum 4m
Spev s inštrumentálnym sprievodom 4*
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/4
1/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
95
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H3021X
02H3000X
02H3001X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3002X
02H3012X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3004X
02H3003X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
*
**
Študijný predmet

X





X
X




X


X



Dejiny slovenskej hudby 1
Dejiny umenia 1
Interpretačný kurz 1m
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Dejiny umenia 2
Exkurzia 1m
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Dejiny notopisu
Interpretačný kurz 2m
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a džez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Pre študentov spevu povinný predmet.
Predmet si zapíšu študenti, ktorí si zapísali zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov
v 1. ročníku a 9 kreditov v 2. ročníku.
96
Magisterský študijný program:
UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA A HRA NA KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
ORGAN
Garant: prof. MgA. René Adámek
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 78).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3033W
02H3034W
02H3032W
02H1054W
02H3002W
02H3008W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3036W
02H3037W
02H3035W
02H1055W
02H3005W
02H3013W
02H3019W
02H3054W
02H3017W
02H3039W
02H3040W
02H3038W
02H3018W
02H1056W
02H3052W
02H3021W
02H3041W
Študijný predmet





























Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Dirigovanie a vedenie zboru 1m
Interpretačný seminár 1 m ( organ )
Metodika hry na nástroji 1 ( organ )
Organ 1m
Priebežná pedagogická prax 1
Priebežná pedagogická prax 1 z hry na nástroji
Rozbor skladieb 1
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Interpretačný seminár 2 m( organ )
Metodika hry na nástroji 2 ( organ )
Organ 2m
Priebežná pedagogická prax 2
Priebežná pedagogická prax 2 z hry na nástroj
Rozbor skladieb 2
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hudobná psychológia
Interpretačný seminár 3 m ( organ )
Metodika hry na nástroji 3 ( organ )
Organ 3m
Slovenský hudobný folklór
Súvislá pedagogická prax
Súvislá pedagogická prax z hry na nástroj
Hudobná estetika
Organ 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
0/2
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
1/1
0/2
1/1
0/2
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
2/0
0/2
1/1
0/2
2/0
0/2
0/2
1/1
0/3
2
2
2
2
2
6
1
1
2
2
2
2
2
2
6
1
1
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
3
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
97
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H3052Y
02H3035Y
02H3003Y
02H3006Y
02H3001Y
02H3002Y
02H3026Y
02H3000Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H3053Y
02H3038Y
02H3012Y
02H3007Y
02H3009Y
02H3011Y
02H3029Y
02H3008Y
02H3044Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H3046Y
02H3049Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3018Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H3022Y
02H3023Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y
98
Študijný predmet
x







x












x
















x








x
x

Hudobná a priestorová akustika
Hudobno-záujmová činnosť 1m
Hudobný nástroj - akordeón 1m
Hudobný nástroj - flauta 1m
Hudobný nástroj - gitara 1m
Hudobný nástroj - husle 1m
Liturgická hra a improvizácia 1m
Obligátny klavír 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Sólový spev 1
Štvorručná hra na klavíri 1m
Zborový spev 1m
Hudobno-záujmová činnosť 2m
Hudobný nástroj - akordeón 2m
Hudobný nástroj - flauta 2m
Hudobný nástroj - gitara 2m
Hudobný nástroj - husle 2m
Liturgická hra a improvizácia 2m
Obligátny klavír 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Sólový spev 2
Štvorručná hra na klavíri 2m
Zborový spev 2m
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hudobno-záujmová činnosť 3m
Hudobný nástroj - akordeón 3m
Hudobný nástroj - flauta 3m
Hudobný nástroj - gitara 3m
Hudobný nástroj - husle 3m
Liturgická hra a improvizácia 3m
Obligátny klavír 3m
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Sólový spev 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hudobno-záujmová činnosť 4m
Hudobný nástroj - akordeón 4m
Hudobný nástroj - flauta 4m
Hudobný nástroj - gitara 4m
Hudobný nástroj - husle 4m
Schola cantorum 4m
Sólový spev 4
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H3021X
02H3000X
02H3001X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3002X
02H3012X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3004X
02H3003X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
*
Študijný predmet

x



x

x
x



x
x


x

x

Dejiny slovenskej hudby 1
Dejiny umenia 1
Interpretačný kurz 1m
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Dejiny umenia 2
Exkurzia 1m
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m*
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Dejiny notopisu
Interpretačný kurz 2m
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a džez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov v 1.
ročníku a 9 kreditov v 2. ročníku.
99
Magisterský študijný program:
UČITEĽSTVO HUDOBNÉHO UMENIA A HRA NA KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
KLAVÍR
Garant: prof. MgA. René Adámek
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 78).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H3010W
02H3007W
02H3009W
02H3023W
02H3022W
02H3024W
02H1054W
02H3002W
02H3008W
02H3015W
02H3012W
02H3014W
02H3026W
02H3025W
02H3027W
02H1055W
02H3005W
02H3013W
02H3019W
02H3054W
02H3017W
02H3029W
02H3028W
02H3030W
02H3018W
02H1056W
02H3052W
02H3021W
02H3031W
100
Študijný predmet





























Dejiny hudby 1m
Didaktika hudobnej výchovy 1
Dirigovanie a vedenie zboru 1m
Interpretačný seminár 1 m ( klavír )
Klavír 1m
Metodika hry na nástroji 1 ( klavír )
Priebežná pedagogická prax 1
Priebežná pedagogická prax 1 z hry na nástroji
Rozbor skladieb 1
Dejiny hudby 2m
Didaktika hudobnej výchovy 2
Dirigovanie a vedenie zboru 2m
Interpretačný seminár 2 m ( klavír )
Klavír 2m
Metodika hry na nástroji 2 ( klavír )
Priebežná pedagogická prax 2
Priebežná pedagogická prax 2 z hry na nástroj
Rozbor skladieb 2
Dejiny hudby 3m
Didaktika hudobnej výchovy 3
Hudobná psychológia
Interpretačný seminár 3 m ( klavír )
Klavír 3m
Metodika hry na nástroji 3 ( klavír )
Slovenský hudobný folklór
Súvislá pedagogická prax
Súvislá pedagogická prax z hry na nástroj
Hudobná estetika
Klavír 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
1/1
0/2
0/2
1/1
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
1/1
0/2
0/2
1/1
0/1
0/1
1/1
1/0
1/1
2/0
0/2
0/2
1/1
2/0
0/2
0/2
1/1
0/3
2
2
2
2
6
2
1
1
2
2
2
2
2
6
2
1
1
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
3
3
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H3004Y
02H3055Y
02H1117Y
02H1113Y
02H1109Y
02H1105Y
02H1221Y
02H3024Y
02H3052Y
02H3003Y
02H3006Y
02H3001Y
02H3002Y
02H3026Y
02H3000Y
02H3056Y
02H1118Y
02H1114Y
02H1110Y
02H1106Y
02H1222Y
02H3027Y
02H3053Y
02H3012Y
02H3007Y
02H3009Y
02H3011Y
02H3029Y
02H3008Y
02H3044Y
02H3057Y
02H1119Y
02H1115Y
02H1111Y
02H1107Y
02H1103Y
02H3030Y
02H3046Y
02H3014Y
02H3016Y
02H3018Y
02H3042Y
02H3015Y
02H3058Y
02H1120Y
02H1116Y
02H1112Y
02H1108Y
02H1104Y
02H3022Y
02H3023Y
02H3020Y
02H3043Y
02H3021Y
Študijný predmet
x








x













x

















x









x
x

Hudobná a priestorová akustika
Hudobno-záujmová činnosť 1m
Hudobný nástroj - akordeón 1m
Hudobný nástroj - flauta 1m
Hudobný nástroj - gitara 1m
Hudobný nástroj - husle 1m
Hudobný nástroj - organ 1m
Korepetícia 1m
Liturgická hra a improvizácia 1m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 1
Počúvanie hudby 1m
Schola cantorum 1m
Sólový spev 1
Štvorručná hra na klavíri 1m
Zborový spev 1m
Hudobno-záujmová činnosť 2m
Hudobný nástroj - akordeón 2m
Hudobný nástroj - flauta 2m
Hudobný nástroj - gitara 2m
Hudobný nástroj - husle 2m
Hudobný nástroj - organ 2m
Korepetícia 2m
Liturgická hra a improvizácia 2m
Pedagog. interpret. hudby pre deti a mládež 2
Počúvanie hudby 2m
Schola cantorum 2m
Sólový spev 2
Štvorručná hra na klavíri 2m
Zborový spev 2m
Dirigovanie a vedenie zboru 3m
Hudobno-záujmová činnosť 3m
Hudobný nástroj - akordeón 3m
Hudobný nástroj - flauta 3m
Hudobný nástroj - gitara 3m
Hudobný nástroj - husle 3m
Hudobný nástroj - organ 3m
Korepetícia 3m
Liturgická hra a improvizácia 3m
Počúvanie hudby 3m
Schola cantorum 3m
Sólový spev 3
World Music 1
Zborový spev 3m
Hudobno-záujmová činnosť 4m
Hudobný nástroj - akordeón 4m
Hudobný nástroj - flauta 4m
Hudobný nástroj - gitara 4m
Hudobný nástroj - husle 4m
Hudobný nástroj - organ 4m
Schola cantorum 4m
Sólový spev 4
Úvod do etnomuzikológie
World Music 2
Zborový spev 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/4
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
1/1
0/2
0/4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
101
Výberové predmety
Kód
predmetu
02H3021X
02H3000X
02H3001X
02H3005X
02H3006X
02H3007X
02H3022X
02H3002X
02H3012X
02H3009X
02H3010X
02H3008X
02H3011X
02H3004X
02H3003X
02H3013X
02H3014X
02H3023X
02H3015X
02H3017X
*
Študijný predmet




















Dejiny slovenskej hudby 1
Dejiny umenia 1
Interpretačný kurz 1m
Komorný súbor 1m
Počítač a hudba 1
Tvorivé hudobné činnosti 1m
Dejiny slovenskej hudby 2
Dejiny umenia 2
Exkurzia 1m
Komorný súbor 2m
Počítač a hudba 2
Sústredenie zboru 1m*
Tvorivé hudobné činnosti 2m
Dejiny notopisu
Interpretačný kurz 2m
Komorný súbor 3m
Muzikoterapia
Populárna hudba a džez
Tvorivé hudobné činnosti 3m
Komorný súbor 4m
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
1/0
2/0
0/1
0/2
0/1
0/1
0/1
1/0
0/1
0/2
0/1
1/0
0/1
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
Predmet si musia zapísať tí študenti, ktorí si zvolili Zborový spev.
Z PVP a VP si študent vyberá tak, aby za celý akademický rok získal minimálne 12 kreditov
v 1. ročníku a 9 kreditov v 2. ročníku.
102
Magisterský študijný program:
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
Garant: prof. dr hab. Adam Franciszek Stankowski, PhD.
Všetci študenti si okrem nasledujúcich predmetov zapisujú aj predmety kurzu všeobecného základu
a kurzu pedagogiky (s. 78).
Povinné predmety
Kód
predmetu
02K3001W
02K3003W
02K3187W
02K3036W
02K3004W
02K3000W
02K3005W
02K3006W
02K3032W
02K3135W
02K3137W
02K3136W
02K3133W
02K3134W
02K3139W
02K3140W
02K3138W
02K3148W
02K3143W
02K3144W
02K3149W
02K3141W
02K3142W
02K3145W
02K3146W
02K3147W
02K3016W
02K3026W
02K3030W
02K3029W
02Z3083W
02K3031W
Študijný predmet
































Obsah primárneho vzdelávania v PMP
Počítač vo vzdelávaní žiakov s MP
Predškolská pedagogika pre deti s MP
Seminár k magisterskej práci
Školská dokumentácia v špeciálnych ZŠ
Školské zákony, vyhlášky, metodické pokyny pre ŠZŠ
Špeciálna didaktika v PMP
Výskumné a štatistické metódy v šp.ped. výskume
Priebežná špeciálno-pedagogická prax 2
Špeciálna didaktika človek a príroda 1
Špeciálna didaktika človek a spoločnosť 1
Špeciálna didaktika človek a svet práce 1
Špeciálna didaktika jazyk a komunikácia 1
Špeciálna didaktika matematika a práca s informáciami 1
Špeciálna didaktika umenie a kultúra 1a
Špeciálna didaktika umenie a kultúra 1b
Špeciálna didaktika zdravie a pohyb 1
Súvislá špeciálno-pedagogická prax 2
Špeciálna didaktika človek a príroda 2
Špeciálna didaktika človek a spoločnosť 2
Špeciálna didaktika človek a svet práce 2
Špeciálna didaktika jazyk a komunikácia 2
Špeciálna didaktika matematika a práca s informáciami 2
Špeciálna didaktika umenie a kultúra 2a
Špeciálna didaktika umenie a kultúra2b
Špeciálna didaktika zdravie a pohyb 2
Špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika
Poruchy učenia
Profesijná príprava žiakov s MP
Šk.integr. a tvorba IVP pre žiakov s MP
Vypracovanie diplomovej práce
Vzdelávanie žiakov s viacnásobným postihnutím
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/2
2/0
0/2
2/0
2/0
3/0
1/1
0/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
3/0
3/0
3/0
0/2
3/0
2
2
2
4
2
2
4
2
2
4
4
4
4
4
3
3
4
5
2
2
4
3
3
2
2
3
3
4
4
4
10
3
KŠP
KI
KPEP
KŠPMP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KH
KPEP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KH
KPEP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
KŠP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2
KPGPS
1
1/1
2
KPEP
2
2
2
3
3
3
2/0
2/0
2/0
2/0
1/1
1/1
2
2
2
2
2
1
KSC
KŠP
KMM
KSC
KŠP
KŠP
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
0/2
0/2
0/2
1/1
0/2
1/1
1/1
0/2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KSC
KSC
KŠP
KPGPS
KŠP
KSC
KPEP
KPEP
KŠP
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02K3001Y
x
02K3011Y

02K3008Y
02K3003Y
02K3009Y
02K3005Y
02K3139Y
02K3007Y



x


Študijný predmet
Komunikačný výcvik pre zvládnutie konfliktov
Starostlivosť o žiakov s mentálnym postihnutím a
rečovými chybami
Metódy sociálnej práce 1
Vzdelávanie žiakov s autizmom
Základy manažmentu 1
Európ. právo vo vzťahu k jednotliv. s mentál. postihnutím
Poradenský systém v špeciálnej pedagogike
Relaxačné techniky v TV
Odporúčaný
semester
1
Výberové predmety
Kód
predmetu
02K3000X
02K3002X
02K3001X
02K3009X
02K3005X
02K3003X
02K3004X
02K3007X
02K3008X
Študijný predmet
x

x



x
x

Etika v špeciálno-pedagogickej praxi
Posunkový jazyk 1*
Tvorba špeciálnych učebných pomôcok v PMP***
Detské programovacie jazyky
Hudobno-pohybové hry pre deti s MP**
Posunkový jazyk 2*
Rómsky jazyk 1
Rómsky jazyk 2
Tanečno-pohybová terapia
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
3
3
*
Predmet sa otvára pre študentov denného štúdia.
** Predmet sa otvára pre študentov externého štúdia.
*** Predmet sa otvára pre externých študentov v Ružomberku.
103
Magisterský študijný program:
SOCIÁLNA PRÁCA
Garant: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02S4006W
02S4005W
02S4001W
02S4003W
02S4011W
02S4010W
02S4008W
02S4012W
02S4016W
02S4017W
02S4024W
02S1014W
02S4022W
02S4025W
Študijný predmet
Manažment v SP 1m
Metodológia SP m
Metódy SP 1m
Odborná prax 1m
Cieľové skupiny SP 1m
Katolícka sociálna náuka - m
Odborná prax 2m
Sociálna politika 1m
Cieľové skupiny SP 2m
Metódy SP 3m
Metódy SP 4m
Supervízia
Manažment v SP 2m
Teória SP m














Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
2/1
3/0
0/4
2/1
2/0
0/4
1/1
1/1
2/0
2/2
2/1
2/1
2/0
4
4
4
6
5
3
6
4
2
3
5
4
2
3
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
1/1
0/2
1/1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02S4000Y
02S4016Y
02S4001Y
02S1024Y
02S4015Y
02S4014Y
02S4002Y
02S4017Y
02S4012Y
02S4011Y
02S4004Y
02S4008Y
02S4018Y
02S4009Y
02S4019Y
02S4005Y
02S3002Y
02S4020Y
02S4021Y
02S4006Y
Študijný predmet
Cieľové skupiny SP 3m
Ekonomika v sociálnej sfére 1 m*
Metódy SP 5m
Teória a metódy charitatívnej práce
Teória a metódy SP m
Ekonomika v sociálnej sfére 2m*
Manažment v SP 3m
Metódy SP 2m
Misiológia 1m
Základy práva 2m
Cieľové skupiny SP 4m
Cieľové skupiny SP 5m
Ekonomika v sociálnej sfére 3m*
Misiológia 2m
Štatistika a prognostika
Cieľové skupiny SP 7m
Lektorské spôsobilosti
Manažment v SP 4 m
Rodinné poradenstvo
Sociálna politika 3m








x



x
x


x
x


Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
Výberové predmety
Kód
predmetu
02S4005X
02S4006X
02S4011X
02S4000X
02S4012X
02S4010X
02S4013X
02S4014X
02S3002X
02S4001X
02S4009X
02S4002X
02S4015X
02S4018X
02S4016X
02S4017X
02S4007X
Študijný predmet




x



x


x
x

x
x

Filozofia a etika m
Infekčné a parazitárne ochorenia v treťom svete
Marketing pre sociálnu sféru*
Ošetrovateľstvo
Rétorika*
Sociálna politika m**
Ekonómia 1*
Etika v sociálnej sfére
Charitatívne hnutia
Kultúrna a sociálna antropológia
Základy práva 3 m
Základy prvej pomoci
Cieľové skupiny SP 6m
Cieľové skupiny SP 8m
Ekonómia 2*
Hospodárenie neziskových a cirkevných organizácií**
Sociálna práca v neštátnych subjektoch
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
*
**
Môžu si zapísať len študenti špecializácie manažment v sociálnej práci a verejnej správy v sociálnej práci.
Predmet pre študentov, ktorí nemajú bakalárske štúdium v odbore sociálna práca a študenti verejnej správy.
***
****
Môžu si zapísať aj študenti špecializácie manažment v sociálnej práci.
Môžu si zapísať len študenti špecializácie manažment v sociálnej práci.
104
VŠEOBECNÝ ZÁKLAD
Povinné predmety
Kód
predmetu
02Z4021W
02Z4002W
02Z4000W
02Z4004W
02Z4001W
02S4027W
02Z4005W
02Z4022W
02S4023W
Študijný predmet









Fakultný seminár 1m SP
Sústredenie zo spirituality m
Vybrané kapitoly z teológie 1m
Fakultný seminár 2m
Vybrané kapitoly z teológie 2m
Diplomový seminár
Fakultný seminár 3m
Fakultný seminár 4m SP
Vypracovanie magisterskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/2
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
1/0
0/1
1
1
1
1
1
5
1
1
20
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
2
KSC
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02Z4020X
Študijný predmet
x
Výberový seminár z katolíckej sociálnej náuky
Odporúčaný
semester
3
105
Magisterský študijný program:
SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE A SOCIÁLNE SLUŽBY
Garant: prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Povinne predmety
Kód
predmetu
02Z3019W
02S4006W
02S2103W
02S4003W
02S2102W
02S2101W
02Z4000W
02S4030W
02Z4004W
02S4008W
02S4028W
02S4029W
02Z4001W
02S4027W
02Z4005W
02S4024W
02S4031W
02S4032W
02S1014W
02S4033W
02S4022W
02S4034W
02S4023W
Študijný predmet























Fakultný seminár 1m
Manažment v SP 1m
Metodológia SP m
Odborná prax 1m
Sociálna politika a verejná správa 1
Sústredenie zo spirituality m
Vybrané kapitoly z teológie 1m
Cieľové skupiny SP 1m (VS)
Fakultný seminár 2m
Odborná prax 2m
Sociálna politika a verejná správa 2
Sociálne služby 1 - 2
Vybrané kapitoly z teológie 2m
Diplomový seminár
Fakultný seminár 3m
Metódy SP 4m
Sociálna politika a verejná správa 3
Sociálne služby 3
Supervízia
Diplomatické zručnosti a biznis protokol
Manažment v SP 2m
Tréning v SP 3m
Vypracovanie magisterskej práce
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/1
2/1
0/4
3/0
0/1
1/0
2/0
1/0
0/4
3/1
2/1
1/0
0/1
1/0
2/2
3/0
2/1
2/1
2/0
2/1
0/1
0/1
1
4
4
6
7
1
1
4
1
6
6
6
1
5
1
5
4
5
4
2
2
2
20
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KKPT
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KKPT
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
2/0
2/0
1/1
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
1/1
1/1
2/0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02S4016Y
02S4022Y
02S2104Y
02S4002Y
02S4034Y
02S4004Y
02S4018Y
02S4009Y
02S4019Y
02S3002Y
02S4037Y
02S4038Y
02S4036Y
106
Študijný predmet

x





x

x


x
Ekonomika v sociálnej sfére 1 m*
Metódy SP 1m (VS)
Teória a metódy SP m
Manažment v SP 3m**
Cieľové skupiny SP 2m (VS)
Cieľové skupiny SP 4m
Ekonomika v sociálnej sfére 3m
Misiológia 2m
Štatistika a prognostika
Lektorské spôsobilosti
Manažment v SP 4 m
Sociálna politika 3m
Teória SPm (VS)
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
Výberové predmety
Kód
predmetu
02S4032X
02S4011X
02S4010X
02S4031X
02S4033X
02S4034X
02S4036X
02S4035X
Študijný predmet
x




x


Gendery
Marketing pre sociálnu sféru*
Sociálna politika m***
Administratíva vo verejnej správe
Demografia
Právna ochrana detí
Cieľové skupiny SP 6m
Komunitné štúdie
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
2
2
2
2
2
2
2
2
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
*
Môžu si zapísať len študenti špecializácie manažment v sociálnej práci a verejnej správy
v sociálnej práci.
** Môžu si zapísať aj študenti špecializácie manažment v sociálnej práci.
*** Predmet pre študentov, ktorí nemajú bakalárske štúdium v odbore sociálna práca a študenti
verejnej správy.
107
Magisterský študijný program:
PORADENSTVO A SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA
Garant: prof. dr hab. Andrzej Gretkowski
Povinné predmety
Kód
predmetu
02S4005W
02S4003W
02S1032W
02S1039W
02S4008W
02S1037W
02S1035W
02S1036W
02S4035W
02S4037W
02S4036W
02S1014W
02S4040W
02S4039W
02S4025W
Jednotky študijného programu
Metodológia SP m
Odborná prax 1m
Sociálna komunikácia
Sociálne poradenstvo
Odborná prax 2m
Sociálna komunikácia
Sociálne poradenstvo
Sociológia m
Metódy SP 1m
Sociálna komunikácia
Sociálne poradenstvo
Supervízia
Metódy SP 6m
Sociálne poradenstvo
Teória SP m















1
1
2
3
3
5
7
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
Počet
kreditov
4
6
4
4
6
4
4
4
4
4
4
4
3
2
3
P/C
2/1
0/4
2/2
2/1
0/4
2/2
2/1
2/1
3/0
3/2
2/1
2/1
1/2
1/1
2/0
Zabezpečuje
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02S4000Y
02S1036Y
02S1037Y
02S4002Y
02S4017Y
02S1038Y
02S4045Y
02S4040Y
52S1058Y
02S4043Y
02S4044Y
02S4042Y
Študijný predmet












Cieľové skupiny SP 3m
Metódy SP 3m
Sociálne poradenstvo 2
Manažment v SP 3m*
Metódy SP 2m
Sociálna poradenstvo 4
Metódy SP 5m
Psychológia m
Sociálne poradenstvo 6
Sociálna komunikácia 4
Sociálne poradenstvo 8
Sprevádzanie v sociálnej práci
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
2/0
2/0
0/2
1/1
2/0
2/0
2/0
2/0
2/0
1/1
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
2
2
2
KSC
KSC
KSC
Výberové predmety
Kód
predmetu
02S1014X
02S4001X
52S1020X
Študijný predmet



Andragogické poradenstvo
Kultúrna a sociálna antropológia
Sociológia kultúry, interkulturálna komunikácia
Odporúčaný
semester
1
2
3
*Môžu si zapísať aj študenti špecializácie manažment v sociálnej práci.
108
Magisterský študijný program:
MANAŽMENT
Garant: prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02N3019W
02N3018W
02N3017W
02N3016W
02N3037W
02N3023W
02N3020W
02N3027W
02N3025W
02N3021W
02N3104W
02N3028W
02N3032W
Študijný predmet
Informačný systém organizácie
Komunikácia v manažmente
Marketing manažment
Strategický manažment
Finančný manažment
Logistika
Medzinárodný manažment
Finančná analýza a finančné plánovanie
Manažérske rozhodovanie
Organizačné správanie
Projektový manažment
E-technológie
Seminár predmetov záverečnej skúšky













Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/2
2/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
3/1
2/1
2/2
2/1
2/0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02N3031Y
02N3029Y
02N3063Y
02N3033Y
02N3068Y
02N3032Y
02N3070Y
02N3071Y
02N3069Y
02N3039Y
02N3046Y
02N3044Y
02N3110Y
02N3047Y
02N3054Y
02N3056Y
02N3051Y
02N3052Y
Študijný predmet


















Environmentalistika výrobného manažmentu
Interkulturálny manažment
Manažérska štatistika
Manažment neziskových a cirkevných organizácií
Podniková kultúra a kultúra organizácie
Právne formy podnikateľských vzťahov
Manažment cestovného ruchu
Manažment zmien
Operačná analýza 3
Počítačové modelovanie a simulácia
Informačný manažment a podnikové inžinierstvo
Manažérske hry
Tvorivé metódy manažmentu
Verejné financie
Daňovníctvo
Ekonomika cestovného ruchu
Motivačné systémy
Podnikateľská stratégia
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
Z ponuky povinne voliteľných predmetov povinne vyberajú: v 1. semestri – minimálne 1 predmet,
v 2. semestri – minimálne 1 predmet, v 3. semestri – minimálne 1 predmet a v 4. semestri minimálne 1 predmet.
Výberové predmety
Kód
predmetu
02N3003X
02N3000X
02N3001X
02N3071X
02N3072X
02N3074X
02N3073X
02N3087X
02N3028X
02N3104X
02N3030X
02N3043X
02N3114X
02N3040X
*
Študijný predmet














Finančné služby a poisťovníctvo*
Matematické modelovanie rozhodovacích procesov*
Pedagogika*
Diplomacia v manažérskom a obchodnom styku*
Hospodárske dejiny a dejiny ekonomického myslenia*
Právne prostredie neziskových a cirkevných organizácií*
Využitie globálnych informačných a počítačových sietí*
Hospodárenie neziskových a cirkevných organizácií*
Manažment procesov*
Manažment rozvoja organizácie*
Psychológia pre manažérov*
E-obchod*
Hospodárska politika*
Manažment kvality*
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
Študent si povinne vyberá minimálne jeden voliteľný predmet v každom semestri.
109
VŠEOBECNÝ ZÁKLAD
Povinné predmety
Kód
predmetu
02Z1016W
02N3038W
02N3011W
02N3057W
02N3097W
Študijný predmet
Vybrané kapitoly z teológie 3
Projekt diplomovej práce
Sociálna náuka cirkvi 3
Odborná prax 2
Diplomová práca





Odporúčaný
semester
1
2
2
3
4
P/C
Kredity
Zabezpečuje
2/0
2/0
1/1
2/2
0/2
2
5
2
2
15
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
P/C
Kredity
Zabezpečuje
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
KMM
Výberové predmety
Kód
predmetu
02N3105X
02N3086X
02N3084X
02N3092X
02N3094X
02N3093X
02N3106X
02N3095X
02N3085X
02N3097X
02N3096X
02N3098X
02N3108X
02N3110X
02N3109X
02N3112X
02N3111X
02N3113X
Študijný predmet

x

X

X

X

X

X

X

X

x
Anglický jazyk - manažérska komunikácia A*
Francúzsky jazyk - manažérska komunikácia A*
Nemecký jazyk - manažérska komunikácia A*
Poľský jazyk - manažérska komunikácia A*
Ruský jazyk - manažérska komunikácia A*
Ukrajinský jazyk - manažérska komunikácia A*
Anglický jazyk - manažérska komunikácia B**
Francúzsky jazyk - manažérska komunikácia B**
Nemecký jazyk - manažérska komunikácia B**
Poľský jazyk - manažérska komunikácia B**
Ruský jazyk - manažérska komunikácia B**
Ukrajinský jazyk - manažérska komunikácia B**
Anglický jazyk - manažérska komunikácia C***
Francúzsky jazyk - manažérska komunikácia C***
Nemecký jazyk - manažérska komunikácia C***
Poľský jazyk - manažérska komunikácia C***
Ruský jazyk - manažérska komunikácia C***
Ukrajinský jazyk - manažérska komunikácia C***
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
*
Študent si vyberá jeden jazyk ako povinný.
** Študent si povinne zapisuje ten istý jazyk ako v 1. semestri.
*** Študent si povinne vyberá iný cudzí jazyk ako v prvom roku.
110
DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Doktorandský študijný program:
111
Doktorandský študijný program:
SOCIÁLNA PRÁCA
Garant: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02S5008W
02S5001W
02S5004W
02S5002W
02S360W
02S5007W
02S5005W
02S5006W
02S5003W
Študijný predmet

x


x




Kresťanská pastorácia a sociálna práca
Medzikultúrna komunikácia
Metodológia sociálnych vied 1
Pastorálna sociálna práca
Sociálna politika
Teória a konceptuálne východiská sociálnej práce
Metodológia sociálnych vied 2
Občianstvo a občianska spoločnosť
Sociálna filozofia
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
6
6
4/0
6
KSC
KSC
KCS
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
KSC
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02S5014Y
02S5018Y
02S9001Y
Aplikovaná sociálna politika - doktorandská
Metódy a metodika sociálnej práce
Odporúčaný
semester
1
1
Politika zamestnanosti - doktorandská
2
Študijný predmet


x
Výberové predmety
Kód
predmetu
02S5004Y
02S3003Y
02S5008Y
02S5010Y
02S5007Y
02S5005Y
02S5003Y
02S5012Y
02S9006Y
112
Študijný predmet
x

x


x



Andragogika
Kultúrna a sociálna antropológia
Problematika utečenectva v SR
Psychoonkológia
Rétorika
Sociológia výchovy
Cirkev a sekty
Rezidenciálna sociálna práca
Sociálna realita Rómskej populácie vo výskumoch
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
3
3
3
Doktorandský študijný program:
SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE A SOCIÁLNE SLUŽBY
Garant: prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02S5015W
02S5010W
02S5011W
02S5012W
02S5014W
02S5013W
Študijný predmet






Metodológia sociálnych vied I.
Sociálna práca vo verejnej správe
Metodológia sociálnych vied II.
Sociálne služby v európskom kontexte
Aplikovaná sociálna politika
Sociálna filozofia
Odporúčaný
semester
1
1
2
2
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
8
8
8
8
8
8
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
1-3
1/0
8
KKPT
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
8
8
8
8
8
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02S5022Y
02S5021Y
02S5020Y
02S5019Y
52S3005Y
02S5009Y
02S5026Y
02S5007Y
02S5027Y
02S5030Y










02S5029Y

02S5033Y
02S5031Y
02S5032Y
02S5028Y
02S5034Y





Študijný predmet
Manažment kvality sociálnych služieb
Občianstvo a občianska spoločnosť
Paliatívna starostlivosť a eutanázia
Pastorálna sociálna práca
Cudzí jazyk
Mikro a makrosociálny projekt
Psychoonkológia
Rétorika
Komparácia verejných politík
Kvalita života seniorov
Marketingová a komunikačná stratégia podnikov
sociálnych služieb
Politika zamestnanosti
Sociálne nerovnosti a chudoba
Supervízia
Štatistika v sociálnom výskume
Teórie sociálnej práce
Odporúčaný
semester
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
113
Doktorandský študijný program:
PORADENSTVO A SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA
Garant: prof. dr hab. Andrzej Gretkowski
Povinné predmety
Kód
predmetu
02S5016W

02S5017W

02S5018W

02S5019W

02S5021W
02S5020W


Študijný predmet
Metodológia sociálnych vied I.
Teória a metodika sociálnej komunikácie d (Teórie
sociálnej komunikácie)
Metodológia sociálnych vied II.
Sociálne poradenstvo d (Teória a prax sociálneho
poradenstva)
Občianstvo a občianska spoločnosť
Sociálna filozofia
Odporúčaný
semester
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
6
KKPT
1
1/0
6
KKPT
2
1/0
6
KKPT
2
1/0
6
KKPT
3
3
1/0
1/0
6
6
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
6
6
6
6
6
6
6
6
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02S5036Y
02S5035Y
02S5037Y
02S5038Y
02S5039Y
02S5042Y
02S5041Y
02S5040Y
114
Študijný predmet








Andragogika
Kultúrna a sociálna antropológia
Rétorika
Cudzí jazyk
Kvalitatívny výskum
Aplikovaná štatistika
Manažment v sociálnej práci
Poradenstvo pre dlhodobo a terminálne chorých
Odporúčaný
semester
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
Doktorandský študijný program:
ODBOROVÁ DIDAKTIKA - TEÓRIA VZDELÁVANIA NÁBOŽENSKEJ
VÝCHOVY
Garant: Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02T5015W
02T9019W
02T5013W
02T9020W
02T5016W
02T5014W
02T5017W
02T5001W
Študijný predmet








Katolícka pedagogika
Metodológia vedeckého výskumu I. - doktorandské
Pedagogické aspekty katechézy
Metodológia vedeckého výskumu II. - doktorandské
Pastorálna psychológia
Psychologické aspekty v katechéze
Didaktika katechézy
Liturgická formácia v katechéze
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
5
5
5
5
5
5
5
5
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
4/0
4/0
1/0
5
5
5
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
1/0
1/0
5
5
5
5
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02T9005Y
02T9006Y
02T9024Y
Študijný predmet



Cirkevné dejiny v katechéze - doktorandské
Kanonické právo v katechéze - doktorandské
Metodológia vedeckého výskumu - doktorandské
Odporúčaný
semester
1
1
1
Výberové predmety
Kód
predmetu
02T5020Y
02T5024Y
02T9004Y
02T5001Y
Študijný predmet




Biblia v katechéze
Duchovná formácia v katechéze
Hudba v katechéze - doktorandské
Morálny rozmer katechézy
Odporúčaný
semester
3
3
3
3
115
Doktorandský študijný program:
ODBOROVÁ DIDAKTIKA - DIDAKTIKA HUDBY
Garant: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Povinné predmety
Kód
predmetu
02H5007W
02H5005W


02H5001W

02H5002W
02H5003W
02H5006W



Študijný predmet
Harmónia a kontrapunkt rozborom
Hudobná didaktika
Teória a prax primárneho a sekundárneho
vzdelávania
Teória a dejiny hudobného myslenia
Metodológia edukačných vied
Systematika hudobnej vedy
Odporúčaný
semester
1
1
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
1/0
6
6
KKPT
KKPT
1
1/0
6
KKPT
2
3
3
1/0
1/0
1/0
6
6
6
KKPT
KKPT
KKPT
P/C
Kredity
Zabezpečuje
1/0
0/1
1/0
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
1/0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
KKPT
Povinne voliteľné predmety
Kód
predmetu
02H5006Y
02H5015Y
02H5008Y
02H5010Y
02H5016Y
02H5009Y
02H5017Y
02H5011Y
02H5014Y
116
Študijný predmet









Dejiny slovenskej hudby
Hra na nástroji/spev 1
Problémy hudobnej interpretácie
Gregoriánsky chorál
Hra na nástroji/spev 2
Hudobná estetika
Hra na nástroji/spev 3
Liturgická hudba a spev
Rozbor skladieb duchovnej hudby
Odporúčaný
semester
1
1
1
2
2
2
3
3
3
UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
Garant: doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
Povinné predmety
Študijný predmet
Vybrané kapitoly z teológie 1
Kultúra hovoreného prejavu
Kultúra písaného prejavu
Spoločenská výchova (etiketa)
Vybrané kapitoly z teológie 2
Kultúra hovoreného prejavu
Kultúra písaného prejavu
Spoločenská výchova (etiketa)
Vybrané kapitoly z teológie 2
Psychológia
Filozofia
Antropológia
Právo
Vybrané kapitoly z teológie 2
Psychológia
Filozofia
Antropológia
Právo


















Odporúčaný
semester
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
P/C
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
3/0
Povinne voliteľné predmety
Študijný predmet






















Informačno-komunikačné technológie 1
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Hra vo výchove, terapia hrou
Základy prvej pomoci
Informačno-komunikačné technológie 2
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Hra vo výchove, terapia hrou
Základy prvej pomoci
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 1
Informačno-komunikačné technológie 2
Katolícka sociálna náuka
Anglický jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Nemecký jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Ruský jazyk pre začiatočníkov / pre mierne pokročilých 2
Informačno-komunikačné technológie 2
Katolícka sociálna náuka
Odporúčaný
semester
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
P/C
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
3/0
0/3
0/3
0/3
0/3
3/0
117
Zoznam skratiek

X
BP
C
FF
KBE
KCJ
KCHF
KG
KH
KI
KKPT
KLP
KM
KMM
KPEP
KPEPSZS
KPGPS
KR
KSC
KŠP
KŠPPM
KTVS
KU
KV
KVU
P
URJK
UKP
UPaC
USV
118
predmet sa v tomto akademickom roku otvára
predmet sa v tomto akademickom roku neotvára
bakalárska práca
cvičenie
Filozofická fakulta
Katedra biológie a ekológie
Katedra cudzích jazykov
Katedra chémie a fyziky
Katedra geografie
Katedra hudobného umenia
Katedra informatiky
Katedra katechetiky a praktickej teológie
Katedra liečenej pedagogiky
Katedra matematiky
Katedra manažmentu a marketingu
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín
Katedra pedagogiky a psychológie
Katedra reštaurátorstva
Katedra sociálnej práce
Katedra špeciálnej pedagogiky
Katedra špeciálne pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých
Katedra telesnej výchovy a športu
Katolícka univerzita
Katedra vychovávateľstva
Katedra výtvarného umenia
prednáška
Ústav ruského jazyka a kultúry
Ústav kanonického práva
Univerzitné pastoračné centrum
Ústav sociálnych vied
ISBN 978-80-561-0157-5
9 788 056 10 157 5
Download

IOS_PFKU_2014-2015_v18.8.pdf