KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
Výročná správa
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Pedagogickej fakulty,
Inštitútu Juraja Páleša v Levoči
za rok 2011
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
Výročná správa
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Pedagogickej fakulty,
Inštitútu Juraja Páleša v Levoči
za rok 2011
Ružomberok, január 2011
2
I. Základné informácie o katedre KU
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša v
Levoči
Bottova 15, 054 01 Levoča,
Tel. 053/4699189, e-mail: [email protected]
riaditeľ Inštitútu Juraja Páleša v Levoči: PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
tajomník Inštitútu Juraja Páleša v Levoči: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
sekretariát Inštitútu Juraja Páleša v Levoči: Mgr. Marcela Duľová
Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých (KŠP)
Vedúci katedry: doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc.
Zástupca vedúceho katedry: Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
Tajomník: Mgr. Mária Vajová, PhD.
Sekretariát katedry: Mgr. Marcela Duľová
Katedra vychovávateľstva (KV)
Vedúci katedry: doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc.
Zástupca vedúceho katedry: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
Tajomník: PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
Sekretariát katedry: Mgr. Marcela Duľová
Katedra liečebnej pedagogiky (KPL)
Vedúci katedry: doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
Zástupca vedúceho katedry: PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
Sekretariát katedry: Mgr. Marcela Duľová
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených
skupín (KPEP)
Vedúci katedry: doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
Zástupca vedúceho katedry: PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
Tajomník: PaedDr. Michaela Šeligová, PhD.
Sekretariát katedry: Mgr. Marcela Duľová
Katedra reštaurovania (KR)
Vedúci katedry: prof. zw . dr hab. Czeslaw Dzwigaj, ArtD.
Zástupca vedúceho katedry: prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD., CSc.
Tajomník: Mgr. Art. Juraj Bričák
Sekretariát katedry: Mgr. Marcela Duľová
3
Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:
prof. dr. hab Czeslaw Dzwigaj, ArtD. (KR)
prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD., CSc. (KR)
prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc. (KŠP)
doc. PhDr. Atónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (KŠP)
prof. dr. hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. (KPEP v Ružomberku)
prof. dr. hab. Adam Stankowski, PhD. (KŠP v Ružomberku)
prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD. (spolupracovník z KHU v Ružomberku)
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. (spolupracovník z KBIaE v Ružomberku)
prof. ThDr. PaedDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. (spolupracovník z KKaPT
v Ružomberku)
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabián, CSc. (spolupracovník z KMChČ)
prof. RNDr. Peter Holec, CSc. (spolupracovník z KBIaE v Ružomberku)
doc. PeadDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU (spolupracovník z KPaPS
v Ružomberku)
prof. dr hab Witold Jacyków, ArtD. (spolupracovník z KVU v Ružomberku)
doc. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD., m. prof. KU (spolupracovník z KVU
v Ružomberku)
prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. (spolupracovník z KCh v Ružomberku)
prof. Ing. Pavel Puliš, CSc. (spolupracovnk z KCh v Ružomberku)
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KBIaE
v Ružomberku)
doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., m. prof. KU (spolupracovník z KPaPS)
v Ružomberku)
prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. (spolupracovník z KKaPT v Ružomberku)
funkčné miesto docent:
doc. RNDr. Juraj Butaš, PhD. (KV)
doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc. (KŠP)
doc. PeadDr. Eva Dolinská, PhD. (KPEP)
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. (KLP)
doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc. (KV)
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (KV)
doc. PhDr. Gabriela Gotthardová, CSc. (KPEP)
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. (KPEP)
doc. PhDr. Ema Kollárová, CSc. (KŠP)
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. (KLP)
doc. Vladimír Plekanec, akad. mal. (KR)
doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. (KPEP)
doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. (spolupracovník z KVU
v Ružomberku)
4
doc. Ing. Pavol Glončák, CSc. (spolupracovník z KCh v Ružomberku)
doc. PaedDr. František Heiser, CSc. (spolupracovník z KCJaVZ)
doc. RNDr. Vladimír Labáš, PhD. (spolupracovník z KF v Ružomberku)
doc. PaedDr. ZhDr. Anton Lisnik, PhD. (spolupracovník z KSVaSNC)
doc. Ing. Eduard Mašek, CSc. (spolupracovník z KI v Ružomberku)
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD. (spolupracovník z KF v Ružomberku)
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD. (spolupracovník z KVU v Ružomberku)
dr hab. Krystyna Szwajkowska, ArtD. (spolupracovník z KVU v Ružomberku)
doc. Ing. Peter Tomčík, PhD. (spolupracovník z KCh v Ružomberku)
doc. Ing. Ján Vojtko, PhD. (spolupracovník z KCh v Ružomberku)
funkčné miesto odborný asistent:
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. (KPEP)
PaedDr. Ján Dravecký, PhD. (KV)
MUDr. Miroslav Dvorák (KLP)
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. (KV)
PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. (KPEP)
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD. (KŠP)
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD. (KV)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (KV)
PhDr. Helena Orieščiková, PhD. (KŠP)
PaedDr. Oľga Račková, PhD. (KŠP)
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. (KPEP)
PaedDr. Anna Skokanová, PhD. (KŠP)
PhDr. Iveta Strážiková, PhD. (KLP)
PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. (KPEP)
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD. (KPEP)
PaedDr. Michaela Šeligová, PhD. (KPEP)
PaedDr. Božena Švábová, PhD. (KPEP)
Ing. Edita Tarajčáková, PhD. (KŠP)
Mgr. Mária Vajová, PhD. (KŠP)
PaedDr. Mária Zavatčanová, PhD. (KLP)
MUDr. Tatiana Gurčíková (KLP)
MUDr. Peter Zelený (KLP)
Mgr. art. Juraj Bričák (KR)
akad. mal. Anna Svetková (KR)
PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. (spolupracovník z KCJaVZ v Ružomberku)
RNDr. Erika Maliníková, PhD. (spolupracovník z KBIaE v Ružomberku)
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD. (spolupracovník z KKaPT)
PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (spolupracovník z KPEP v Ružomberku)
PaedDr. Marta Bošelová, akad. mal. (spolupracovník z KVU v Ružomberku)
5
funkčné miesto asistent:
PhDr. Adam Baran OFMConv. (KV)
PhDr. Katarína Drahomirecká (KPEP)
PaedDr. Anna Dudová (KPEP)
PhDr. Mária Kerekešová (KPEP)
PhD. Ingrid Kochová (KŠP)
PaedDr. Marta Oravcová (KŠP)
PhDr. Vladimír Osif (KV)
PhDr. Anna Plačková (KLP)
PhDr. Andrea Zoričáková (KLP)
Mgr. Katarína Filipová (KLP)
Mgr. Helena Liptáková (KŠP)
PhDr. Iveta Franzenová (spolupracovník k KMM)
PaedDr. Jana Mastišová (spolupracovník z KPEP)
PhDr. Karol Maliňák (spolupracovník z KVU v Ružomberku)
spolupracovníci z iných pracovísk KU:
doc. JCDr. Miloš Pekarčík, PhD. (TI BJV v Spišskej Kapitule)
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (TI BJV v Spišskej Kapitule)
doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD. (spolupracovník z TI BJV v Spišskej Kapitule)
externí spolupracovníci:
prof. PhDr. Juraj Lexmann, CSc.
doc. PaedDr. Ladislav Horňák, CSc.
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.
doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.
Ing. Arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Ing. arch. Ivan Gojdič
PhDr. Alena Piatrová, PhD.
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Mgr. Mgr. Lucia Rakovanová, PhD.
Mgr. art. Mgr. Pavla Trizuljaková Lazárková, PhD.
PhDr. Gabriel Lukáč
PhDr. Mária Novotná
Ing. arch. Magdaléna Jánovská
Ing. arch. Peter Kling
Mgr. arch. Martin Kukura
Ing. Kristína Urbanová
Odporúčajú sa uviesť aj akademické tituly, vedecko-pedagogické a vedecko-umelecké tituly.
Ak nastala v priebehu roka zmena, uvedie sa odkedy a dokedy daná osoba zastávala príslušnú
funkciu. Vysoká škola môže uviesť aj kontaktné údaje na danú osobu (telefón, email)
6
II. Prehľad najdôležitejších udalostí Inštitútu Juraja Páleša v Levoči za
uplynulý rok
Inštitút Juraja Páleša v Levoči (IJP) v roku 2011 organizoval viacero podujatí pre
verejnosť, študentov a zamestnancov. Za významnú udalosť možno považovať
otvorenie nových priestorov IJP na Bottovej ulici č. 15.
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou
Otvorenie nových priestorov Inštitútu Juraja Páleša v Levoči, Levoča , 8. Januára 2011. Slávnostného otvorenia
nových priestorov inštitútu sa zúčastnilo množstvo významných hostí, vedenie univerzity, dekani fakúlt, spišský
diecézny biskup Mons. František Tondra s pomocnými biskupmi Mons. Andrejom Imrichom a Mons. Štefanom
Sečkom, štátny tajomník Jaroslav Ivančo a generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl prof. Peter Plavčan z MŠVVaŠ,
ako aj zahraniční hostia z Maďarska, z Českej republiky a z Poľska. Primátor Levoče Miroslav Vilkovský pri tejto
príležitosti udelil prodekanovi PF KU prof. Amantiovi Akimjakovi čestné občianstvo mesta za celoživotné
pôsobenie v oblasti školstva, rozvoj vzdelávania, za šíreníe dobrého mena mesta, za etablovanie KU v Levoči a za
rozvoj tamojšieho pútnického miesta Mariánska hora.
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III., Mestské divadlo v Levoči, 7.-8.
marec 2011. Cieľom konferencie bolo reflektovať tradície a navrhnúť inovácie v oblasti výchovy a vzdelávania
pedagógov v rámci ich vysokoškolskej prípravy. Tretí ročník konferencie bol zameraný na tému antropológia
v špeciálnej, liečebnej a sociálnej pedagogike a bol určený vedeckým, odborným a pedagogickým pracovníkom
z rôznych oblastí výchovy a vzdelávania a všetkým, ktorí sa zaujímajú o danú tému. Pozvanie prijali vzácni
hostia zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Plenárne prednášky v prvý deň konferencie predniesli vedeckí
garanti a profesori, docenti a odborní asistenti zo spolupracujúcich univerzít. Prezentované boli témy orientované
na: antropológiu v špeciálnej pedagogike, Mariánsku tradíciu – predobraz kresťanskej antropológie v tyflopédii,
inkluzívne školy v Maďarsku, antropologické východiská inkluzívneho prístupu k ľuďom s postihnutím
v kontexte Nového zákona, úlohu špeciálneho pedagóga pri umeleckých aktivitách osôb s postihnutím a ďalšie
témy. Prednášky boli doplnené vystúpením Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWIACY z Varšavy
a hudobným vystúpením pedagógov zo Základnej umeleckej školy v Levoči.
Detská univerzita na IJP v Levoči, Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 8.-9. júna 2011. Inštitút Juraja Páleša v Levoči
usporiadal prvý ročník Detskej univerzity. Zúčastnili sa jej žiaci základných a špeciálnych základných škôl z
Levoče a okolia. Aktivity Detskej univerzity boli realizované s podporou Grantovej agentúry Pedagogickej
fakulty KU v Ružomberku. Program detskej univerzity pripravili pedagógovia a študenti Inštitútu Juraja Páleša
v Levoči.
7
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IV., Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 6.
október 2011. Tradične bolo cieľom konferencie reflektovať tradície a navrhnúť inovácie v oblasti výchovy
a vzdelávania pedagógov v rámci ich vysokoškolskej prípravy. Štvrtý ročník konferencie bol špecificky zameraný
na oblasť predškolskej a elementárnej pedagogiky. Konferencia bola určená vedeckým, odborným
a pedagogickým pracovníkom z rôznych oblastí výchovy a vzdelávania a všetkým, ktorí sa zaujímajú o danú
tému. Pozvanie prijali vzácni hostia zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. Autori sa
v príspevkoch orientovali na analýzu súčasného stavu, prezentovanie najnovších výskumných zistení, či návrhy
možností zlepšenia aktuálneho stavu problematiky konferencie. Plenárne prednášky predniesli vedeckí garanti
konferencie z Katolíckej univerzity v Ružomberku a zo spolupracujúcich univerzít – Wyższej Szkoły Zawodowej
v Chełmie, Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi, Prykarpackého Państwoweho
Uniwersytetu imienia Wasyla Stefanyka v Iwano – Frankowsk, Gál Ferenc Hittudományi Főiskola v Szegede
a Univerzity v Miškolci. Prezentované boli témy orientované napr. na kontextové hry terapie ľudovým umením,
matematické hry v primárnom vzdelávaní, Slovenské školstvo v Maďarsku – integráciu a segregáciu, tvorivú
dramatiku v predprimárnom a primárnom vzdelávaní, prírodovedné vzdelávanie učiteľov predškolskej
a elementárnej pedagogiky a ďalšie témy. V sekciách odzneli príspevky zamerané na využívanie arteterapie
v základnej škole, problematiku nadaných žiakov, diferencované vyučovanie žiakov primárneho stupňa školy,
úlohu a význam športu vo výchove detí, tvorivosť učiteľa a ďalšie témy.
Dialóg ako cesta spolužitia, Mestské divadlo v Levoči, 7. október 2011. Hlavným usporiadateľom konferencie bol
Inštitút Juraja Páleša v Levoči – pracovisko PF KU v Ružomberku a záštitu nad konferenciou prebrali RNDr.
Miroslav Pollák, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, a Ing. Michal Kováč, CSc.,
bývalý prezident Slovenskej republiky. Odborníci zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny
riešili problematiku rozvíjania spolužitia viacetnickej spoločnosti odstraňovaním vzájomných bariér. Po
plenárnych prednáškach a rokovaní v sekciách sa účastníci konferencie tradične zúčastnili svätej omše v Kostole
sv. Jakuba v Levoči a na neformálnom stretnutí pokračovali v diskusiách nad témou konferencie.
Posviacka Kaplnky sv. Valentína, imatrikulácia a promócia, Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 13. október 2011. 13.
október 2011 je dňom 300. výročia obnovenia činnosti jezuitského konviktu. Pri tejto príležitosti usporiadal
Inštitút Juraja Páleša v Levoči – pracovisko PF KU v Ružomberku slávnosť spojenú s posviackou Kaplnky sv.
8
Valentína, imatrikuláciou a promóciou. Po svätej omši, ktorú v kaplnke celebroval pomocný biskup J. E. Mons.
Dr. Andrej Imrich, bolo imatrikulovaných 88 študentov špeciálnej pedagogiky, 36 študentov predškolskej
a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín, 20 študentov liečebnej pedagogiky a 12 študentov
univerzity tretieho veku. Promovaných bolo 7 študentov.
Týždeň vedy a techniky na IJP v Levoči, Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 7.-11. november 2011.
7. novembra 2011 sa konala pozvaná prednáška prof. zw. dr hab. Adama Stankowskeho, PhD. na tému
Pedagogika specjalna – co wiemy i dokąd zmierzamy? Interpretacje psycho-socjo-pedagogiczne.
V ten istý deň sa uskutočnik odborný elektrinický seminár Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti študentov
odboru Predškolská a elementárna pedagogika.
9. novembra 2011 sa na Inštitúte Juraja Páleša uskutočnil Deň otvorených dverí, určený pre študentov stredných
škôl. Cieľom bolo poskytnúť základné informácie o možnostiach štúdia na Inštitúte Juraja Páleša, ale tiež
informovať študentov o možnostiach sebarealizácie a získavania ďalších skúseností v rámci univerzitného
stupňa štúdia. Pracovníci poskytli študentom a pedagógom informácie o Katolíckej univerzite a jej organizačnej
štruktúre, študijných programoch a podmienkach prijímacieho konania. Študenti sa dozvedeli o možnostiach
uplatnenia absolventov jednotlivých študijných programov. Stredoškoláci si mohli prezrieť všetky priestory
pracoviska.
Dňa 11. novembra 2011 prebehol v priestoroch Strednej zdravotníckej školy Štefana Kluberta v Levoči odber krvi
mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky. Darcovia krvi - študenti IJP v Levoči
a pedagógovia začali s vyplňovaním dotazníka, pokračovalo sa odobratím vzorky krvi na rýchle vyšetrenie. Ak
boli výsledky vyšetrenia krvi v norme, prebehol samotný odber, v objeme približne 400 ml krvi.
Účasť pracovníkov Inštitútu Juraja Páleša v Levoči na podujatí
Pracovná cesta vedenia IJP v Maďarsku, 16. – 17. máj 2011. Pracovné stretnutia vedenia IJP s dekanmi a rektormi
na univerzitách Maďarska sa uskutočnili za účelom nadviazania spolupráce KU v Ružomberku s maďarskými
univerzitami v oblasti mobilít študentov a pedagogických pracovníkovPracovníci KU navštívili univerzity v
Miškolci, Debrecíne a Sarvaši. Stretnutí sa zúčastnili PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD. - riaditeľka IJP v Levoči,
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. – tajomníčka IJP v Levoči, doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., PaedDr. Ivana
Rochovská, PhD. a PaedDr. Marta Oravcová.
9
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładnia teoretyczna
i empiryczna, Ustroń, 16. – 18. novembra 2011. Cieľom konferencie bola výmena skúseností medzi inštitúciami
na medzinárodnej úrovni z oblasti edukácie a rehabilitácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami na tému nové tendencie v rozvoji špeciálnej pedagogiky v teoretickej, empirickej a praktickej rovine.
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNE STRATEGIE I WYZWANIA EDUKACYJNE UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, Chełm, 9. – 10. mája 2011. Cieľom konferencie
bola výmena skúseností odborníkov z Poľska, Slovenska, Čiech a Ukrajiny. Rokovanie prebiehalo v tematických
oblastiach: predškolská a elementárna pedagogika, právne otázky v pedagogike, práca so žiakmi so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami a sociálna práca.
"SIGNIFICANCE INTERPRETATION within the Knowledge Based Society" a "8th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON APPLIED MATHEMATICS", North University of Baia Mare v Rumunsku, 27. – 30. októbra
2011.Na konferenciách v Rumunsku mala zastúpenie Katolícka univerzita. Mgr. Mária Vajová, PhD. na
konferenciách prezentovala výsledky svojho výskumu. Konferencie sa zúčastnili aj hostia z Talianska – okrem
iných Talianskych univerzít aj profesori z Lateránskej univerzity v Ríme a tak reprezentovali Katolícke univerzity
v zastúpení Ružomberok a Rím.
III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra
Inštitút Juraja Páleša v Levoči poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v nasledujúcich
študijných programoch:
1.1.4. Liečebná pedagogika
Liečebná pedagogika - denná forma štúdia, akademický titul bakalár (Bc.), trojročné
štúdium
Liečebná pedagogika - externá forma štúdia, akademický titul bakalár (Bc.), trojročné
štúdium
1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín - denná
forma štúdia, akademický titul bakalár (Bc.), trojročné štúdium
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín - externá
forma štúdia, akademický titul bakalár (Bc.), trojročné štúdium
1.1.6. Špeciálna pedagogika
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - denná forma,
akademický titul magister (Mgr.), dvojročné štúdium
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - externá forma,
akademický titul magister (Mgr.), dvojročné štúdium
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - denná forma,
akademický titul bakalár (Bc.), trojročné štúdium
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - externá forma,
akademický titul bakalár (Bc.), trojročné štúdium
10
Kontinuálne vzdelávanie
Inovácie v manažovaní školy a školského zariadenia
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie prvej
atestácie
Edukačná príprava pedagogického a odborného zamestnanca na vykonanie druhej
atestácie
Školský manažment
Informácie dostupné na: http://www.ijp.sk/sk/studium
IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
Univerzita tretieho veku – informácie dostupné na http://www.ijp.sk/sk/utv
V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
Výskumná činnosť IJP sa zameriava predovšetkým na oblasť špeciálnej
pedagogiky, predškolskej a elementárnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky. V roku
2011 sa oblasť vedeckého záujmu rozšíril aj o oblasť reštaurovania. Na podporu
uvedených oblastí IJP každoročne organizuje medzinárodné vedecké konferencie,
s cieľom podporiť medzinárodný dialóg odborníkov z daných oblastí. Okrem toho
členovia Inštitútu Juraja Páleša v Levoči riešia a podávajú návrhy na nové vedeckovýskumné projekty z oblasti špeciálnej, predškolskej a elementárnej pedagogiky.
Čiastkové aj celkové výsledky projektov prezentujú na vedeckých konferenciách,
organizovaných Inštitútom Juraja Páleša aj inými univerzitami.
Zameranie výskumu a vývoja
Na katedre Inštitúte Juraja Páleša v Levoči sa výskumné aktivity zaoberali
•
•
•
•
•
•
•
otázkami výchovy a vzdelávania modernej generácie učiteľov,
rozvíjaním kľúčových kompetencií v predprimárnom a primárnom vzdelávaní,
problematikou vzťahu kultúry, verejného zdravotníctva a masmédií,
témou dopravy a zdravia,
tradíciami a inováciami vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov,
rozvíjaním prírodovednej gramotnosti študentov – budúcich učiteľov,
aplikáciou inovácií do študijného programu Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne
postihnutých.
V roku 2012 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh
• rozvíjanie prírodovednej gramotnosti študentov v predškolskej a elementárnej pedagogike,
• inovácie v špeciálnej a liečebnej pedagogike.
• kategorizácia vyučovania dramatickej výchovy na pedagogických fakultách na Slovenku a v Poľsku.
11
Podané projekty
Zahraničné
výskumné
Grantová
agentúra
Číslo
projektu
Názov projektu
Fundacja
Rozwoju
Zasobów
Ludzkich90007 Łódź
Kategorizácia
vyučovania
dramatickej
výchovy na
pedagogických
fakultách na
Slovenku
a v Poľsku =
Kategoryzacja
wychowania
przez drame na
wydziałach
pedagogicznyc
h na Słowacji
i w Polsce
Spółka
Oświatowa
Fronimos sp.
z o.o.
Prírodovedná
gramotnosť ako
aktivizujúca
zložka
elementárnej
pedagogiky na
Slovensku
a v Poľsku =
Umiejętność
przyrodnicza
jako istotny
element
pedagogiki
elementarnej na
Słowacji i w
Polsce
EDUCARIO
sp. z o.o.,
Łódź
Metody
wychowania
dzieci
z upośledzenie
m umysłowym
w sieci
specjalnych
placówek
szkolnych
Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2011
v EUR
Doba
trvania
projektu
Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách
PaedDr.
Beáta
Akimjaková,
PhD.
Pedagogické fakulty na Slovensku a v Poľsku
zahŕňajú v študijných programoch v odboroch
predškolská
a elementárna
pedagogika
a špeciálna pedagogika kurzy dramatickej
výchovy. Okrem toho viaceré predmety
v týchto študijných programoch zahŕňajú prvky
dramatickej výchovy. Projekt sa zameriava na
analýzu študijných programov v odboroch
predškolská
a elementárna
pedagogika
a špeciálna
pedagogika
na
Slovensku
a v Poľsku z hľadiska uplatňovania dramatickej
výchovy. Na základe výsledkov výskumu
riešiteľský tím navrhuje možnosti inovácie a
širšieho
uplatnenia
prvkov
dramatickej
výchovy
v spomínaných
študijných
programoch. Projekt je v štádiu hodnotiaceho
procesu.
2012-2015
5100
PaedDr.
Ivana
Rochovská,
PhD.
Projekt je zameraný na výskum prírodovednej
gramotnosti žiakov primárneho vzdelávania na
Slovensku a v Poľsku. Riešiteľský tím porovná
úroveň prírodovednej gramotnosti slovenských
a poľských žiakov a bude analyzovať proces
prírodovedného primárneho vzdelávania na
Slovensku a v Poľsku. Na základe výsledkov
výskumu navrhne metodické materiály,
zamerané
na
rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti žiakov mladšieho školského veku.
Navrhované
metodické
materiály
budú
overené v praxi na základných školách na
Slovensku a v Poľsku. Projekt je v štádiu
hodnotiaceho procesu.
2012 2015
5100
Ing. Edita
Tarajčáková,
PhD.
Projekt je zameraný na rozvoj tvorivosti
slovenských a poľských študentov študijného
programu Špeciálna pedagogika a pedagogika
mentálne postihnutých. Študenti navrhnú
projektové metódy vyučovania vybranej témy
na vyučovaciu jednotku. Počas odbornej praxe
overia jej uplatnenie v špeciálnej škole a spolu
so špeciálnym pedagógom zhodnotia účinok
projektového vyučovania na rozvoj osobnosti
žiaka s mentálnym postihnutím. Výsledkom
projektu
bude
spoločná
prezentácia najúspešnejších
projektov
a
vytvorený
metodický materiál pre študijný odbor
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne
postihnutých. Uvedený materiál študentom
poskytne platformu nielen pre rozvíjanie
kognitívnej úrovne poňatia učiva, ale aj ich
pedagogických spôsobilostí, predovšetkým
návrhmi konkrétnych aktivít, ktoré môžu
uplatňovať v rámci ich budúcej pedagogickej
praxe. Projekt je v štádiu hodnotiaceho procesu.
20122015
3600
Hlavný riešiteľ
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2010
12
Domáce
výskumné
Grantová
agentúra
APVV
KEGA
KEGA
Číslo
projektu
Názov
projektu
Hlavný riešiteľ
APVV0567-11
Rozvíjanie
prírodovedn
ého
vzdelávania
detí
predškolskéh
o veku
v kontexte
kultúrnej
gramotnosti
PaedDr. Ivana
Rochovská,
PhD.
008KU4/2012
Aplikácia
koncepcie
Matthewa
Lipmana
Filozofia pre
deti (P4C) v
procese
rozvoja
multidimenzi
onálneho
myslenia v
predprimárn
om a
primárnom
vzdelávaní
PhDr. Gabriela
Šarníková,
PhD.
016KU4/2012
Rozvoj
profesijných
kompetencií
riaditeľov a
učiteľov
materských a
základných
škôl
doc. PhDr.
Valentína
Trubíniová,
CSc.
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010
Záujem o štúdium prírodných vied v súčasnosti
čoraz viac klesá v prospech odborov, ako napr.
sociálna práca, manažment. Preto riešiteľský tím
považuje
za
potrebné
začať
s motiváciou
k prírodovednému
poznávaniu
už
v predprimárnom vzdelávaní. Projekt je zameraný
na výskum prírodovednej gramotnosti detí
predškolského veku. Vychádzajúc z výskumných
zistení
navrhuje
metodiku
prírodovedného
predprimárneho vzdelávania, orientovanú na
rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí a vzťahu
k objavovaniu
prírody
prostredníctvom
bádateľských metód. Navrhovaná matodika bude
overená v praxi pedagogickým experimentom.
Projekt je v štádiu hodnotiaceho procesu.
Zámerom projektu je sprostredkovať koncepciu
Filozofia pre deti (Philosophy for Children - P4C) do
slovenskej edukácie a uplatniť jej modifikácie v
primárnom a predprimárnom
výchovnovzdelávacom procese. Filozofia pre deti je
edukačná koncepcia zameraná na rozvoj kritického,
tvorivého a afektívneho myslenia, uskutočňuje sa
prostredníctvom cvičení a filozofickej diskusie detí.
Východiskom diskusie sú umelecké alebo odborné
texty. Metodiku P4C možno využiť v predmetoch
viacerých vzdelávacích oblastí v primárnom
vzdelávaní, vo všetkých tematických okruhoch
predprimárneho vzdelávania aj ako súčasť
tematických oblastí výchovy v školských kluboch
detí. Vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích
programov ISCED 0 a 1, ako aj na základe
výsledkov meraní OECD PISA je ambíciou projektu
prispieť k rozvoju kľúčových kompetencií,
predovšetkým kognitívnych, komunikačných a
sociálnych, taktiež k rozvoju čitateľskej gramotnosti.
Uvedený zámer sa týka tak žiakov, ako aj
pedagógov. Vzhľadom na aktuálne trendy a výzvy
európskej a svetovej edukácie a na globalizujúcu sa
spoločnosť je zámerom projektu pomôcť
pedagógom a ich prostredníctvom aj deťom a
žiakom učiť sa žiť v multikultúrnej a
multireligióznej spoločnosti. Projekt bol zamietnutý
orgánmi KEGA po 1. Kole.
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
a odborných zamestnancoch vytvoril systém na
zabezpečenie profesijného rastu pedagógov v rámci
celoživotného vzdelávania so zámerom zvýšiť ich
profesijné kompetencie a kvality v podmienkach
materských a základných škôl. Hlavným cieľom
projektu je v súlade s najnovšími vedeckými
poznatkami,
spoločenskými
potrebami
a požiadavkami na výkon pedagogickej a riadiacej
činnosti vytvoriť model kompetenčného profilu
učiteľov a riaditeľov škôl v oblasti riadenia –
plánovania,
organizovania
a
hodnotenia
edukačného procesu a navrhnúť vzdelávací
program v rámci kontinuálneho vzdelávania pre
učiteľov a riaditeľov materských škôl. Projekt je
v štádiu hodnotiaceho procesu.
13
Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2011
v EUR
Doba
trvania
projektu
Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách
2012 - 2015
5200
-
2012-2014
6150
-
2012-2014
12100
Riešené projekty
Domáce
výskumné
Grantová
agentúra
KEGA
Číslo
projektu
Názov projektu
391027KU4/2010
Inovácia teórie
predškolskej
pedagogiky
v nadväznosti
na
Štátny
vzdelávací
program ISCED
0
–
predprimárne
vzdelávanie
002KU4/2011
KEGA
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti vo
vysokoškolskej
príprave
učiteľom
odboru
Predškolská
a elementárna
pedagogika
Hlavný riešiteľ
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2011
Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2011
v EUR
doc. PhDr.
Valentína
Trubíniová,
CSc.
PaedDr.
Ivana
Rochovská,
PhD
V prvom roku riešenia projektu boli zostavené
didaktické testy na základe prírodovedných
úloh z medzinárodného merania PISA. Testy boli
administrované študentom odboru Predškolská
a elementárna pedagogika na troch univerzitách Katolíckej univerzite v Ružomberku (vrátane
pracoviska v Levoči), Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici a Univerzite Komenského
v Bratislave. V súčasnosti prebieha spracúvanie
výsledkov riešiteľským tímom.
Okrem toho bol zostavený vstupný didaktický test
z témy technika na zisťovanie úrovne pochopenia
pojmov a na riešenie problémových úloh z bežného
života. Test bol administrovaný študentom
Pedagogickej fakulty v Ružomberku. Riešiteľský tím
navrhol
metodiku
vzdelávania
študentov
z technicky orientovaných tém prírodovedného
vzdelávania. Témy boli odučené v rámci
prírodovedných predmetov v študijnom odbore
Predškolská a elementárna pedagogika. V decembri
budú študentom zadané výstupné testy z toho
istého učiva.
1893
Doba
trvania
projektu
Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách
2010-2011
3150
2011 - 2014
6000
GAPF
Grantová
agentúra
GAPF
GAPF
GAPF
Názov projektu
Hlavný
riešiteľ
Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2011
Doba
trvania
projektu
4/13/2011
Tradície a inovácie vo
výchove a vzdelávaní
modernej generácie
učiteľov III.
Ing.
Edita
Tarajčáková,
PhD.
Riešiteľský
tím
zorganizoval
medzinárodnú vedeckú konferenciu
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov
III.
20112012
4/05/2011
Iniciatíva spolupráce
s univerzitami
v Maďarsku a
Rumunsku
PhDr. Milan
Kandráč
Riešiteľský tím sa zúčastnil dvoch
medzinárodných vedeckých konferencií
v Rumunsku a nadviazal spoluprácu so
zahraničnými univerzitami.
20112012
4/02/2011
Tradície a inovácie vo
výchove a vzdelávaní
modernej generácie
učiteľov IV.
Mgr.
Marcela
Duľová
Riešiteľský
tím
zorganizoval
medzinárodnú vedeckú konferenciu
Tradície
a inovácie
vo
výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov
IV.
20112012
Číslo
projektu
14
Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách
6A/03/2011
Detská univerzita
Ing. Alžbeta
Baštová
Riešiteľský tím zorganizoval detskú
univerzitu pre deti zo základných
a špeciálnych základných škôl z Levoče
a okolia.
20112012
GAPF
6A/07/2011
Vedecké a odborné
štúdie z Inštitútu
Juraja Páleša v Levoči
PaedDr.
Zdenka
Hlaváčová,
PhD.
Riešiteľský
tím
sa
zúčastnil
medzinárodnej vedeckej konferencie
v Poľsku a prezentoval výsledky svojich
výskumov.
20112012
GAPF
6A/15/2011
Univerzita tretieho
veku
PaedDr.
Marta
Oravcová
V rámci projektu prebieha na IJP v Levoči
štúdium na univerzite tretieho veku. Do
prvého ročníka je zapísaných 12
študentov.
20112012
6A/16/2011
Journal of Pre-school
and Elementary
School Education
PaedDr.
Ivana
Rochovská,
PhD.
Riešiteľský tím sa zúčastnil stretnutia
medzinárodnej redakčnej rady časopisu
v Krakowe
a rokoval
o charaktere
a priebehu vydávania časopisu.
20112012
6A/06/2011
Veda a výskum
v sociálnej, špeciálnej,
liečebnej, predškolskej
a elementárnej
pedagogike
doc. PhDr.
Mária
Gažiová,
PhD.
Riešiteľský
tím
sa
zúčastnil
medzinárodnej vedeckej konferencie
v Poľsku a prezentoval výsledky svojich
výskumov.
20112012
Antropológia
v špeciálnej
pedagogike
PaedDr.
Beáta
AKimjaková,
PhD.
Riešiteľský tím vydal publikáciu Vedecké
štúdie PF so zameraním na tému
Antropologické
aspekty
špeciálnej
pedagogiky. Do tlače je pripravená
publikácia Anthropology in Special
Pedagogy.
20112012
6B/15/2011
Antropológia
v sociálnej
pedagogike
PhDr.
Ľudmila
Krajčíriková,
PhD.
Riešiteľský tím vydal publikáciu Vedecké
štúdie PF so zameraním na tému
Antropologické
aspekty
sociálnej
pedagogiky. Do tlače je pripravená
publikácia Anthropology in Social
Pedagogy.
20112012
6B/29/2011
Tradície a inovácie vo
výchove a vzdelávaní
modernej generácie
učiteľov
PhDr. Iveta
Strážiková,
PhD.
Riešiteľský tím pripravuje do tlače
monografie
a publikácie
na
tému
projektu.
20112012
6B/09/2011
Tvorba učebných
materiálov pre
študijný odbor
Predškolská
a elementárna
pedagogika sociálne
znevýhodnených
skupín
PaedDr.
Miloš
Jozefčák,
PhD.
Riešiteľský tím pripravuje do tlače
učebné materiály pre študijný odbor
Predškolská a elementárna pedagogika
sociálne znevýhodnených skupín.
20112012
GAPF
GAPF
GAPF
GAPR
GAPR
GAPF
GAPF
6B/01/2011
VI. Kvalifikačný rast pracovníkov Inštitútu Juraja Páleša v Levoči
a) DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (uskutočňované)
PhDr. Mária Kerekešová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ukončenie v r. 2011. Študijný program: Sociálna práca. Téma dizertačnej práce: Analýza príčin odkladania detí do
inštitucionálnej starostlivosti, školiteľ: doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
PaedDr. Marek Cimbala – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ukončenie v r. 2012. Študijný program: Teória vzdelávania náboženskej výchovy. Téma dizertačnej práce: Pavol
15
Čarnogurský a jeho profil ako katolíckeho učiteľa. Školiteľ: Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš,
PhD.
Mgr. Milan Čarný – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ukončenie v r. 2012. Študijný program: Teória vzdelávania náboženskej výchovy. Téma dizertačnej práce: Etika
v náboženskej výchove. Školiteľ: prof. ThDr. Anton Adam, PhD.
PhDr. Katarína Drahomírecká – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku, ukončenie v r. 2012. Študijný program: Teória vzdelávania náboženskej výchovy. Téma dizertačnej
práce: Využitie biblických kresieb podľa filmu BEN HOUR v školskej katechéze na 1. Stupni ZŠ. Školiteľ: prof.
PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
PhDr. Adam Baran – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ukončenie v r. 2012. Študijný program: Teória vzdelávania náboženskej výchovy. Téma dizertačnej práce:
Formácia mládeže otcami minoritmi v Levoči. Školiteľ: doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
PaedDr. Marta Oravcová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ukončenie v r. 2012. Študijný program: Teória vzdelávania náboženskej výchovy. Téma dizertačnej práce:
Katechéza stredoškolskej mládeže pred prijatím sviatosti birmovania, školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius
Akimjak, PhD.
Mgr. Marcela Duľová– doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ukončenie v r. 2013. Študijný program: Teória vzdelávania náboženskej výchovy. Téma dizertačnej práce:
Mariánska Levoča a Spiš v rokoch 1948 - 2010. Školiteľ: Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
Ing. Alžbeta Baštová – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ukončenie v r. 2013. Študijný program: Sociálna práca. Téma dizertačnej práce: Životný štýl detí a mládeže zo
sociálne znevýhodnených rodín. Školiteľ: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
PhDr. Milan Kandráč – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ukončenie v r. 2013. Študijný program: Teória vzdelávania náboženskej výchovy. Téma dizertačnej práce:
Liturgická hudba katolíkov byzantského obradu na Slovensku. Školiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak,
PhD.
Mgr. Ladislav Strižovský – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ukončenie v r. 2013. Študijný program: Sociálna práca. Téma dizertačnej práce: Osobnosť sociálneho kurátora ako
dôležitý činiteľ pri prác s rizikovou mládežou. Školiteľ: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
Ing. Zuzana Brčiaková– doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ukončenie v r. 2013. Študijný program: Sociálna práca. Téma dizertačnej práce: Sociálna starostlivosť o človeka
v kontexte životného prostredia. Školiteľ: doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.
b) PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2011)
PaedDr. Anna Dudová, PhD. – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku, ukončenie v r. 2011. Téma dizertačnej práce: Znaky kanonicky definovanej svätosti v živote a
činnosti ThDr. Jána Čarnogurského, školiteľ: prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD.
PhDr. Iveta Strážiková, PhD. – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku, ukončenie v r. 2011. Téma dizertačnej práce: Násilie na starých ľuďoch, školiteľ: doc. MUDr.
Ľubomír Javorka, PhD.
PaedDr. Božena Švábová, PhD. – doktorandské štúdium na Unywersytete humanisticzno-przyrodniczom Jana
Kochanowskiego w Kielcach, ukončenie v r. 2011. Téma dizertačnej práce: Wykorzystanie metod dramatyzacji
twórcze procesie wychowawczo-dydaktycznym w przedszkolu i w klasach początkowych. Školiteľ: Prof. dr hab.
Zdzisław Ratajek
16
c) HABILITAČNÉ KONANIE
ukončené habilitačné konanie: doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. V študijnom odbore 1.1.5 Predškolská
a elementárna pedagogika, Prešovská univerzita v Prešove, dňa 1.11.2011. Téma habilitačnej práce: Hudba
v literatúre pre deti a mládež v didaktickej komunikácii na 1. Stupni ZŠ.
VII. Zamestnanci na katedre
V roku 2011 sa zamestnanci a študenti IJP zúčastňovali mobilít v zahraničí. Prehľad
mobilít je uvedený v tabuľkách:
Učiteľská mobilita do zahraničia
Teacher mobility abroad
Pracovisko
PF KU
Účastník
mobility
Trvanie
mobility
Program
Prijímajúca univerzita
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
doc. PhDr.Mária
Gažiová, PhD.
mobilita za
účelom výučby
11. – 15. 5. 2011
Akademia Ignatianum v Krakowe,
Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PaedDtr. Zdenka
Hlaváčová, PhD.
mobilita
za
účelom výučby
Akademia
Poľsko
Ignatianum
v Krakowe,
11. – 15. 5. 2011
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Ing. Edita
Tarajčáková, PhD.
mobilita
za
účelom výučby
Akademia
Poľsko
Ignatianum
v Krakowe,
21. – 23. 11. 2011
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PhDr. Iveta
Strážiková, PhD.
mobilita
za
účelom výučby
Akademia
Poľsko
Ignatianum
v Krakowe,
21. – 23. 11. 2011
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PhDr. Ľudmila
Krajčíriková, PhD.
mobilita
za
účelom výučby
Akademia
Poľsko
Ignatianum
v Krakowe,
21. – 23. 11. 2011
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PaedDr. Ivana
Rochovská, PhD..
mobilita
za
účelom výučby
Akademia
Poľsko
Ignatianum
v Krakowe,
21. – 23. 11. 2011
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PaedDr. Beáta
Akimjaková, PhD..
mobilita
za
účelom výučby
Akademia
Poľsko
Ignatianum
v Krakowe,
21. – 23. 11. 2011
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
doc. PhDr.Mária
Gažiová, PhD.
mobilita za
účelom výučby
3. – 7. 10. 2011
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PaedDr. Božena
Švábová, PhD.
mobilita za
účelom výučby
3. – 7. 10. 2011
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PaedDr. Miloš
Jozefčák, PhD.
mobilita za
účelom výučby
3. – 7. 10. 2011
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PaedDr. Beáta
Akimjaková, PhD..
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PaedDr. Ivana
Rochovská, PhD..
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PhDr. Ľudmila
Krajčíriková,
PhD..
mobilita
za
účelom výučby
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
doc. PhDr.Mária
Gažiová, PhD.
mobilita za
účelom výučby
28.3. – 1.4.2011
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej
i Nauk Społecznych w Łodzi, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PaedDr. Zdenka
Hlaváčová, PhD..
mobilita za
účelom výučby
28.3. – 1.4.2011
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej
i Nauk Społecznych w Łodzi, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Ing. Edita
Tarajčáková,
PhD...
mobilita za
účelom výučby
28.3. – 1.4.2011
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej
i Nauk Społecznych w Łodzi, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PhDr. Iveta
Strážiková, PhD.
mobilita za
účelom výučby
28.3. – 1.4.2011
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej
i Nauk Społecznych w Łodzi, Poľsko
mobilita
za
účelom výučby
mobilita
za
účelom výučby
17
21. – 25. 2.
2011
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej
i Nauk Społecznych w Łodzi, Poľsko
21. – 25. 2.
2011
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej
i Nauk Społecznych w Łodzi, Poľsko
21. – 25. 2.
2011
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej
i Nauk Społecznych w Łodzi, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Ing. Edita
Tarajčáková, PhD..
mobilita za
účelom výučby
31.10 –
4.11.2011
Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PaedDr. Zdenka
Hlaváčová, PhD.
mobilita za
účelom výučby
31.10 –
4.11.2011
Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PhDr. Iveta
Strážiková, PhD.
mobilita za
účelom výučby
31.10 –
4.11.2011
Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PaedDr. Beáta
Akimjaková, PhD..
24.-28. 10.
2011
Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PaedDr. Ivana
Rochovská, PhD.
mobilita za
účelom výučby
– LLP Erasmus
24.-28. 10.
2011
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PhDr. Ľudmila
Krajčíriková, PhD.
mobilita za
účelom výučby
– LLP Erasmus
24.-28. 10.
2011
mobilita
za
účelom výučby
Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko
Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko
Študentská mobilita do zahraničia
Student mobility abroad
Pracovisko
PF KU
Účastník
mobility
Trvanie
mobility
Program
Prijímajúca univerzita
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PhDr. Mária
Kerekešová
mobilita za
účelom štúdia
ZS 2011
Akademia Ignatianum v Krakowe,
Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PhDr. Mária
Oravcová
mobilita za
účelom štúdia
ZS 2011
Akademia Ignatianum v Krakowe,
Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Ing. Alžbeta
Baštová
mobilita za
účelom štúdia
LS 2011
Akademia Ignatianum v Krakowe,
Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Mgr. Marcela
Duľová
mobilita za
účelom štúdia
LS 2011
Akademia Ignatianum v Krakowe,
Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PaedDr. Marta
Oravcová
mobilita za
účelom štúdia
LS 2011
Akademia Ignatianum v Krakowe,
Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PhDr. Milan
Kandráč
mobilita
za
účelom štúdia
ZS 2011
Inštitút liturgických štúdií Ukrajinskej
katolíckej univerzity v Ľvove, Ukrajina
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PhDr. Marta
Oravcová
mobilita
za
účelom štúdia
ZS 2011
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej
i Nauk Społecznych w Łodzi, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Ing. Alžbeta
Baštová
mobilita
za
účelom štúdia
ZS 2011
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej
i Nauk Społecznych w Łodzi, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Mgr. Marcela
Duľová
mobilita
za
účelom štúdia
ZS 2011
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej
i Nauk Społecznych w Łodzi, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PhDr. Mária
Oravcová
mobilita
za
účelom štúdia
ZS 2011
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej
i Nauk Społecznych w Łodzi, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PhDr. Mária
Kerekešová
mobilita
za
účelom štúdia
ZS 2011
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej
i Nauk Społecznych w Łodzi, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Mgr. Marcela
Duľová
mobilita
za
účelom štúdia
LS 2011
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Ing. Alžbeta
Baštová
mobilita
za
účelom štúdia
LS 2011
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PhDr. Mária
Kerekešová
mobilita
za
účelom štúdia
LS 2011
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PaedDr. Marta
Oravcová
mobilita
za
účelom štúdia
LS 2011
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PhDr. Katarína
Drahomírecká
mobilita
za
účelom štúdia
LS 2011
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko
18
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
Mgr. Milan Čarný
mobilita
za
účelom štúdia –
LLP Erasmus
LS 2011
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
PaedDr. Marek
Cimbala
mobilita
za
účelom štúdia –
LLP Erasmus
LS 2011
Philosophisch-Theologische
Hochschule Sankt Georgen,
Nemecko
Uniwersytet Papieski Jana Pawla II
w Krakowe
Učiteľská mobilita zo zahraničia
Teacher mobility from abroad
Pracovisko
PF KU
Účastník
mobility
Trvanie
mobility
Program
Vysielajúca univerzita
Akademia
Poľsko
Ignatianum
v Krakowe,
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
prof. dr hab.
Jolanta
Karbowniczek
mobilita za
účelom výučby
11. – 15. 4.
2011
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
ks. prof. dr hab.
Piotr Mazur
mobilita za
účelom výučby
24.10.2011
Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko
Inštitút Juraja Páleša
v Levoči
dr Mariusz
Gwozda
mobilita za
účelom výučby
23.-24.11.2011
Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa v Chełme, Poľsko
VIII. Sumár (Executive summary)
Inštitút Juraja Páleša v Levoči nadväzuje na tradíciu prípravy učiteľov. V roku
1819 bol zriadený prvý učiteľský ústav na hornom Spiši. Jeho zakladateľom bol
spišský biskup Ján Ladislav Pyrker a jeho prvým riaditeľom bol Juraj Páleš. Súčasný
inštitút Pedagogickej fakulty KU v Levoči bol zriadený 4.3.2003 a od 1.7.2008 nesie
meno prvého riaditeľa učiteľského ústavu na hornom Spiši Juraja Páleša.
V súčasnosti na tomto inštitúte má svoje pôsobisko:
- Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých,
- Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených
skupín,
- Katedra vychovávateľstva,
- Katedra liečebnej pedagogiky,
- Katedra reštaurovania.
Pedagogický a vedecký výskum zabezpečujú:
- Ústav predškolskej a elementárnej pedagogiky,
- Ústav špeciálnej pedagogiky.
Inštitút Juraja Páleša v Levoči vykonáva a naďalej plánuje vykonávať
nepretržitú výskumnú činnosť pomocou realizácie výskumných projektov
a vedecko-publikačnej činnosti jednotlivých členov katedry na regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni. Rozvoju vzdelávania napomáhajú vyššie uvedené ústavy
a katedry. Historicko-dokumentačnú činnosť Inštitút Juraja Páleša v Levoči
vykonáva v spolupráci so Spišskou Kapitulou, Ministerstvom vnútra SR, Štátnym
archívom v Levoči, kde sa nachádzajú materiály historickej hodnoty, významné pre
účely výskumu i vlastnej prednáškovej činnosti. Učebné programy, ktoré pracovníci
ústavu zabezpečujú, sú cielené na pedagogickú a špeciálnu pedagogickú prípravu
budúcich absolventov s dôrazom na jej odbornú a metodickú zložku. Tieto programy
19
sa plnia v celom odbore začínajúc prijímacími skúškami a končiac štátnymi
záverečnými skúškami.
Pri zabezpečovaní štúdia pedagogickí zamestnanci kladú dôraz na to, aby
študenti získali prostredníctvom kvalitného vzdelávania čo najširšie teoretické
vedomosti z príslušných odborov a z jednotlivých špecializácií, ako aj výchovné
kompetencie pre prácu s deťmi a mládežou, na báze komplexnej pedagogickej
a didaktickej prípravy. Jednotlivé kurzy sú koncipované tak, aby študenti získali
najnovšie teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, a zároveň aj
schopnosť ich aplikácie v tvorivej pedagogickej práci s deťmi a mládežou.
Inštitút Juraja Páleša v Levoči naďalej plánuje organizovať medzinárodné
vedecké podujatia, a rovnako sa zapájať do organizácia a účasti na vedeckých
podujatiach organizovaných inými inštitúciami.
Pedagógovia plánujú zúčastňovať sa na mobilitách, predovšetkým na
zahraničných univerzitách, s cieľom získavania poznatkov a výmeny skúseností
z realizácie pedagogických aj vedecko-výskumných činností.
V Levoči 30. 11. 2011
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
riaditeľka IJP v Levoči
20
IX. Obsah
I.
II.
Základné informácie o katedre KU............................................................................... 3
Prehľad najdôležitejších udalostí Inštitútu Juraja Páleša v Levoči za uplynulý
rok ..................................................................................................................................... 7
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou ................................................. 7
Účasť pracovníkov Inštitútu Juraja Páleša v Levoči na podujatí.............................. 9
III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní ..................................... 10
Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra ........................................................ 10
IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania ...................................................... 11
V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti ............................... 11
Podané projekty ............................................................................................................. 12
Riešené projekty ............................................................................................................ 14
VI. Kvalifikačný rast pracovníkov Inštitútu Juraja Páleša v Levoči ............................. 15
VII. Zamestnanci na katedre ............................................................................................... 17
Učiteľská mobilita do zahraničia................................................................................. 17
Študentská mobilita do zahraničia ............................................................................. 18
Učiteľská mobilita zo zahraničia ................................................................................. 19
VIII.Sumár (Executive summary) ...................................................................................... 19
IX. Obsah .............................................................................................................................. 21
X.
Prílohy
Príloha 1 Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov IJP za rok 2011 ......................... 22
Prehľad publikačnej činnosti doktorandov IJP za rok 2011 ............................................ 35
Príloha 2 Prehľad ocenení zamestnancov IJP za rok 2011 ............................................... 38
21
Príloha 1 Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov IJP za rok 2011
Kategória
IJP
v Levoči
AAA,
AAB,
ABA,
ABB
ACA,
ACB,
BAA,
BAB,
BCB,
BCI,
EAI,
CAA,
CAB,
EAJ
FAI
3
7
5
ADC,
BDC
ADD,
BDD
CDC,
Ostatné Spolu
CDD
56
70
Zdroj: CVTI/CREPC
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3)
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (6)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (10)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (4)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (6)
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (16)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (2)
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (2)
BCI Skriptá a učebné texty (2)
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (2)
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (2)
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných) (1)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (3)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (5)
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
Rochovská, Ivana
Le développement de la littérature scientifique dans le domaine l´ education primaire =
Development of scientific literacy in primary education / Ivana Rochovská. - [1. éd.]. Fribourg : Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions, 2011. - 73 s. ISBN 978-2-9700716-5-5
[Rochovská Ivana (100%)]
Krajčíriková, Ľudmila
L'aide à l'enfance abandonnée et maltraitée = Help to maltreated and abused
children / Ľudmila Krajčíriková. - [1. éd.]. - Fribourg : Association Internationale
22
Sciences, Éducation, Cultures, Traditions, 2011. - 105 s. - ISBN 978-2-9700716-9-3
[Krajčíriková Ľudmila (100%)]
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
Šarníková, Gabriela
Budú cnosti v budúcnosti? : o výchove k cnostiam / Gabriela Šarníková. - 1. vyd. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - 240 s. ISBN 978-80-8084-674-9
[Šarníková Gabriela (100%)]
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3)
Butaš, Juraj
Tvorba testov pre meranie úrovne A1, A2, B1 a B2 podľa Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky : vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích
jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazkov na základných a stredných
školách / Juraj Butaš, Anna Butašová, Vincent Folny. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - 162 s. - ISBN 978-80-8084-693-0
[Butaš Juraj (40%) - Anna Butašová (30%), Vincent Folny (30%)]
Skokanová, Anna
Katechéza a náboženská výchova jednotlivcov s mentálnym postihnutím / Anna Skokanová. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - 106 s. ISBN 978-80-8084-656-5
[Skokanová Anna (100%)]
Šarníková, Gabriela
Z dejín filozofie výchovy : starovek / Gabriela Šarníková. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - 75 s. - ISBN 978-80-8084-685-5
[Šarníková Gabriela (100%)]
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (6)
Rochovská, Ivana
School influence on correct nourishment of elementary pupils / Ivana Rochovská, Beáta
Akimjaková.
In: Edukacja Zdrowotna : półrocznik naukowy. - ISSN 1733-6155. - Vol. 7, Nr 2 (2010), s.
65-75.
[Rochovská Ivana (50%) - Beáta Akimjaková (50%)]
Akimjaková, Beáta
Kilka słów o edukacji regionalnej... / Beáta Akimjaková.
In: Częstochowski biuletyn oświatowy. - ISSN 1425-011X. - Nr 2 (2011), s. 20-23.
[Akimjaková Beáta (100%)]
Rochovská, Ivana
School influence on drinking regime of elementary pupils / Ivana Rochovská, Ľudmila
Krajčíriková.
23
In: Edukacja Zdrowotna : półrocznik naukowy. - ISSN 1733-6155. - Vol. 7, Nr 2 (2010), s.
77-86.
[Rochovská Ivana (50%) - Ľudmila Krajčíriková (50%)]
Krajčíriková, Ľudmila
Who they are and where they are going? A pattern of the Roma cultural communication /
Ľudmila Krajčíriková.
In: Edukacja elementarna w teorii i praktyce : kwartalnik dla nauczycieli. - ISSN 1896-2327. Nr 1 (2011), s. 108-116.
[Krajčíriková Ľudmila (100%)]
Šeligová, Michaela
Hlasová hygiena a životospráva v práci učiteľa hudobnej výchovy / Michaela Šeligová.
In: Edukacja Zdrowotna : półrocznik naukowy. - ISSN 1733-6155. - Vol. 7, Nr 2 (2010), s.
87-91.
[Šeligová Michaela (100%)]
Tarajčáková, Edita
Training and education of Romani children in Slovakia / Edita Tarajčáková.
In: Edukacja elementarna w teorii i praktyce : kwartalnik dla nauczycieli. - ISSN 1896-2327. Nr 1 (2011), s. 128-138.
[Tarajčáková Edita (100%)]
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (10)
Habšudová, Magdaléna
Technické vyučovacie prostriedky a špeciálne pomôcky vo vysokoškolskej príprave
vychovávateľov a učiteľov - špeciálnych pedagógov = Technical Educational Instruments and
Special Aids in University Preparation of Educators and Teachers - Special Educators /
Magdaléna Habšudová, Beáta Akimjaková.
In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. - ISSN
1336-2232. - Č. 1 (2011), s. 47-55.
[Habšudová Magdaléna (50%) - Beáta Akimjaková (50%)]
Trubíniová, Valentína
Retrospektívny pohľad na vznik prvých detských opatrovní v Bratislave / Valentína
Trubíniová.
In: Predškolská výchova: celoštátny časopis pre rodičov, jasle a materské školy. - ISSN 00327220. - Roč. 65, č. 3 (2011), s. 21-28.
[Trubíniová Valentína (100%)]
Akimjaková, Beáta
Antropologické aspekty špeciálnej pedagogiky = Antropological Aspects of Special Pedagogy
/ Beáta Akimjaková.
In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. - ISSN
1336-2232. - Č. 1 (2011), s. 9-24.
[Akimjaková Beáta (100%)]
Krajčíriková, Ľudmila
Psychohygiena a duševné zdravie učiteľa = Psycho Hygiene and Mental Health of Teacher /
24
Ľudmila Krajčíriková.
In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. - ISSN
1336-2232. - Č. 2 (2011), s. 190-202.
[Krajčíriková Ľudmila (100%)]
Krajčíriková, Ľudmila
Špecifickosť autistickej výchovy a vzdelávania = Specificity of Autistic Education / Ľudmila
Krajčíriková.
In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. - ISSN
1336-2232. - Č. 1 (2011), s. 74-94.
[Krajčíriková Ľudmila (100%)]
Krajčíriková, Ľudmila
Antropologické aspekty sociálnej pedagogiky = Antropological Aspects of Social Pedagogy /
Ľudmila Krajčíriková.
In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. - ISSN
1336-2232. - Č. 2 (2011), s. 9-13.
[Krajčíriková Ľudmila (100%)]
Krajčíriková, Ľudmila
Rodinné prostredie a jeho vplyv na vzdelávanie rómskych žiakov = Family Environment and
Its Influence on Education of Roma Pupils / Ľudmila Krajčíriková.
In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. - ISSN
1336-2232. - Č. 2 (2011), s. 77-98.
[Krajčíriková Ľudmila (100%)]
Rochovská, Ivana
Arteterapia - teoretické východiská a možnosti rozvíjania profesionálnych kompetencií v
arteterapii = Art-therapy - Theorehical Basis and Possibilities of Art Therapist´s Professional
Competence / Ivana Rochovská.
In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae = Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. - ISSN
1336-2232. - Č. 1 (2011), s. 207-229.
Skokanová, Anna
The impact of the cultural heritage of Roma in the initial formation of literacy among Roma
children and pupils = Die Auswirkungen des kulturellen Erbes der Roma in die anfängliche
Bildung Alphabetisierung von Roma-Kindern und Schülern / Anna Skokanová.
In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 11, č. 1 (2011), s. 42-49.
[Skokanová Anna (100%)]
Skokanová, Anna
Opportunities to develop communication skills among Roma children and pupils =
Möglichkeiten der Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten der Roma-Kinder und
Schüler / Anna Skokanová.
In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 11, č. 1 (2011), s. 17-23.
[Skokanová Anna (100%)]
25
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (4)
Rochovská, Ivana
Research Methods in Pre-Primary Education / Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková.
In: Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości / red. Piotr Mazur, Elżbieta
Miterka. - Chełm : Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Chełmie, 2011. - ISBN 978-8361149-09-5. - S. 94-103.
[Rochovská Ivana (50%) - Beáta Akimjaková (50%)]
Hlaváčová, Zdenka
Kľúčové kompetencie učiteľa materskej školy / Zdenka Hlaváčová.
In: Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości / red. Piotr Mazur, Elżbieta
Miterka. - Chełm : Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Chełmie, 2011. - ISBN 978-8361149-09-5. - S. 40-45.
[Hlaváčová Zdenka (100%)]
Skokanová, Anna
Endogenous and exogenous etiological factors involved in the emergence of behavioural
disturbances in adolescent girls / Anna Skokanová.
In: Antropotechnique, Culture Technique and Sociology Technique in Special Needs
Pedagogy = Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej :
volume II / edited by Adam Stankowski, Katarzyna Gabryś. - Katowice : Gnome, 2010. ISBN 978-83-87819-10-1. - S. 154-162.
[Skokanová Anna (100%)]
Vajová, Mária
Analysis of group influence on youth with mental disabilities and behavioral / Mária Vajová.
In: Antropotechnique, Culture Technique and Sociology Technique in Special Needs
Pedagogy = Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej :
volume II / edited by Adam Stankowski, Katarzyna Gabryś. - Katowice : Gnome, 2010. ISBN 978-83-87819-10-1. - S. 177-182.
[Vajová Mária (100%)]
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (6)
Butašová, Anna
Analýza pripravenosti na zavedenie povinného vyučovania CJ na 1. stupni ZŠ / Anna
Butašová, Juraj Butaš.
In: Philologia XXI : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského / ed. Eva
Tkáčiková. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - ISBN 978-80-223-3011-4. - S.
217-226.
[Butašová Anna (50%) - Juraj Butaš (50%)]
Komárek, Karel
Verejné zdravie a otázky integrácie rómskeho etnika do spoločnosti = Public Health and
Integration´s Questions of the Romany Ethnic into Society / Karel Komárek, Helena
Kuberová.
In: Aspekty verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva v 21. storočí / ed. Rebeka Ralbovská,
Renata Knezović. - Bratislava : VÚP, 2011. - ISBN 978-80-89088-95-9. - S. 55-67.
[Komárek Karel (50%) - Helena Kuberová (50%)]
26
Rochovská, Ivana
Prírodovedná gramotnosť ako jedna z kľúčových kompetencií a možnosti jej rozvíjania
v primárnom vzdelávaní = Scientific Literacy as One of Key Competences and it's
Development in Primary Education / Ivana Rochovská.
In: Rozvíjanie kľúčových kompetencií v predprimárnom a primárnom vzdelávaní / ed. Ivana
Rochovská, Zdenka Hlaváčová. - Ružomberok : VERBUM, 2011. - ISBN 978-80-8084-6770. - S. 159-192.
[Rochovská Ivana (100%)]
Rochovská Ivana
Interpretácia vizuálneho umenia s využívaním digitálnych technológií v predprimárnom
vzdelávaní = Visual Art Interpretation by Using of Digital Technologies in Pre-primary
Education / Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková.
In: Rozvíjanie kľúčových kompetencií v predprimárnom a primárnom vzdelávaní / ed. Ivana
Rochovská, Zdenka Hlaváčová. - Ružomberok : VERBUM, 2011. - ISBN 978-80-8084-6770. - S. 193-214.
[Rochovská Ivana (50%) – Akimjaková Beáta (50%)]
Rochovská Ivana
Rozvíjanie kľúčových kompetencií v náboženskej výchove v primárnom vzdelávaní =
Development of Key Competence in Religion Education in Primary Education / Beáta
Akimjaková, Ľudmila Krajčíriková.
In: Rozvíjanie kľúčových kompetencií v predprimárnom a primárnom vzdelávaní / ed. Ivana
Rochovská, Zdenka Hlaváčová. - Ružomberok : VERBUM, 2011. - ISBN 978-80-8084-6770. - S. 215-234.
[Akimjaková Beáta (50%) – Krajčíriková Ľudmila (50%)]
Tarajčáková Edita
= Key
Competences of Pre-primary and Primary Education of Pupils with Mental Disability / Edita
Tarajčáková.
In: Rozvíjanie kľúčových kompetencií v predprimárnom a primárnom vzdelávaní / ed. Ivana
Rochovská, Zdenka Hlaváčová. - Ružomberok : VERBUM, 2011. - ISBN 978-80-8084-6770. - S. 269-292.
[Tarajčáková Edita (100%)]
Kľúčové kompetencie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách (1)
Kuberová, Helena
Monologické didaktické metódy v ošetrovateľstve = Monologue Didactic Methods in Nursing
/ Helena Kuberová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Jihlavské zdravotnické dny 2011, 1. ročník [elektronický zdroj] : sborník z mezinárodní
konference, na které se účastnily Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a
Uniwersytet Rzeszowski : 21.4.2011, Jihlava / ed. Jaroslav Stančiak, Lada Cetlová. - Jihlava :
Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. - ISBN 978-80-87035-37-5. - S. 352-363.
[Kuberová Helena (100%)]
27
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3)
Trubíniová, Valentína
Vzdelávanie učiteľov materských škôl na Slovensku / Valentína Trubíniová.
In: Tradíció és innováció : nemzetiségi pedagógusképzésben : április 28, 2011, Szarvas / ed.
Lászlóné Sipos. - Szarvas : Szent István Egyetem, 2011. - ISBN 978-963-87735-9-3. - S. 2839.
[Trubíniová Valentína (100%)]
Orieščiková, Helena
Alternatívna a augmentatívna komunikáca u detí s mentálnym postihnutím / Helena
Orieščiková. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice [elektronický zdroj]: sborník
příspěvků z konference s mezinárodní účastí / eds. Petr Franiok, Renata Kovářová. - Ostrava :
Ostravská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-7368-942-1. - S. 287-303.
[Orieščiková Helena (100%)]
Vajová, Mária
Polepšovňa v Košiciach - Komenského ústav v roku 1919 = Borstal in Košice - Komenský
Institution in 1919 / Mária Vajová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM
mechanika.
In: Sapere Aude 2011 [elektronický zdroj] : evropské a české vzdělávání : recenzovaný
sborník příspevků vědecké konference s mezinárodní účastí : 21. - 25. března 2011, Hradec
Králové / ed. Jiří Králík. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. - ISBN 978-80-904877-2-7.
- S. 71-80.
[Vajová Mária (100%)]
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (16)
Butaš, Juraj
Meranie vzdelávacích výsledkov ako súčasť pedagogického vzdelávania / Juraj Butaš, Mária
Lalinská. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti [elektronický zdroj] = A
tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában : zborník III.
medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho : Komárno, 5.-6. september 2011 /
zost. Melinda Nagy. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2011. - ISBN 978-80-8122-017-3. S. 245-265.
[Butaš Juraj (50%) - Mária Lalinská (50%)]
Butaš, Juraj
Konštrukty skúšok dosahovania úrovne ovládania cudzieho jazyka učiteľmi primárneho
vzdelávania = Constructs of assessments of foreign language mastery level by teachers of
primary education / Juraj Butaš, Anna Butašová.
In: Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg : zborník z konferencie : 20. 10. 2011 v
Ružomberku / zost. Ján Gunčaga, Branislav Nižnanský. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-791-3. - S.
31-40.
[Butaš Juraj (50%) - Anna Butašová (50%)]
28
Gejdoš, Miroslav
Ignacz Johann Felbiger organizer of the schol reform in Austria under Maria Theressa /
Miroslav Gejdoš, Aurélia Plávková Tináková.
In: Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg: zborník z konferencie : 20. 10. 2011 v
Ružomberku / zost. Ján Gunčaga, Branislav Nižnanský. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-791-3. - S.
47-49.
[Gejdoš Miroslav (50%) - Aurélia Plávková (50%)]
Trubíniová, Valentína
Štátny vzdelávací program ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie - výsledky grantovej úlohy
KEGA za prvý rok / Valentína Trubíniová.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IV. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN
978-80-8084-617-6. - S. 58-67.
[Trubíniová Valentína (100%)]
Trubíniová, Valentína
Inovácie obsahu predprimárneho vzdelávania = Innovation of curriculum of pre-primary
education / Valentína Trubíniová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM
mechanika.
In: Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík [elektronický zdroj] : zborník z
medzinárodnej konferencie : 14.10.2010 / zost. Ján Gunčaga, Tomáš Jablonský, Branislav
Nižnanský. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011. - ISBN 978-80-8084-690-9. - 16 s.
Abstrakt článku publikovaný aj In Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík : zborník
abstraktov z konferencie. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2011, ISBN 978-80-8084-689-3, [s. 26].
[Trubíniová Valentína (100%)]
Trubíniová, Valentína
Inovácie obsahu predprimárneho vzdelávania / Valentína Trubíniová.
In: Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg : zborník z konferencie : 20. 10. 2011 v
Ružomberku / zost. Ján Gunčaga, Branislav Nižnanský. - Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-791-3. - S.
149-157.
[Trubíniová Valentína (100%)]
Trubíniová, Valentína
Vznik a realizácia obsahu predškolskej výchovy v prvých detských opatrovniach na Slovensku
/ Valentína Trubíniová.
In: Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach času : zborník z odborno-pedagogickej
konferencie s medzinárodnou účasťou : 15. - 16. 10. 2010, Nové Zámky / ed. Monika
Miňová. - Prešov : Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2011. ISBN 978-80-555-0385-1. - S. 67-79.
[Trubíniová Valentína (100%)]
Trubíniová, Valentína
Inovácia teórie predškolskej pedagogiky v intenciách Štátneho vzdelávacieho programu
ISCED 0 - Predprimárne vzdelávanie / Valentína Trubíniová. - Požiadavky na systém:
29
Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Strategický význam inovácií v edukačnej teórii a praxi [elektronický zdroj] : zborník
príspevkov z vedeckého sympózia s medzinárodnou účasťou : 5. októbra 2010 v Nitre / eds.
Viera Kurincová, Peter Seidler, Juraj Komora. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v
Nitre, 2011. - ISBN 978-80-558-0019-6. - S. 415-422.
[Trubíniová Valentína (100%)]
Akimjaková, Beáta
Didaktika náboženskej výchovy v primárnom vzdelávaní = Didactic of religion education in
primary education / Beáta Akimjaková, Ľudmila Krajčíriková. - Požiadavky na systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík [elektronický zdroj]: zborník z
medzinárodnej konferencie : 14.10.2010 / zost. Ján Gunčaga, Tomáš Jablonský, Branislav
Nižnanský. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011. - ISBN 978-80-8084-690-9. - 9 s.
Abstrakt článku publikovaný aj In Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík : zborník
abstraktov z konferencie. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2011, ISBN 978-80-8084-689-3, [s. 34].
[Akimjaková Beáta (50%) - Ľudmila Krajčíriková (50%)]
Hlaváčová, Zdenka
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť výkonu činnosti pedagóga = Continual Education As
Part of Teacher´s Activity / Zdenka Hlaváčová.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN
978-80-8084-675-6. - S. 302-306.
[Hlaváčová Zdenka (100%)]
Rochovská, Ivana
Didaktické teórie konštruktivizmu a ich uplatňovanie v predmete prírodoveda v primárnom
vzdelávaní = Didactic theories of contructivism and their applying in science in primary
education / Ivana Rochovská. - Požiadavky na systém: WIndows 95 a vyššie; CD-ROM
mechanika.
In: Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík [elektronický zdroj]: zborník z
medzinárodnej konferencie : 14.10.2010 / zost. Ján Gunčaga, Tomáš Jablonský, Branislav
Nižnanský. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011. - ISBN 978-80-8084-690-9. - 8 s.
Abstrakt článku publikovaný aj In Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík : zborník
abstraktov z konferencie. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2011, ISBN 978-80-8084-689-3, [s. 24-25].
[Rochovská Ivana (100%)]
Stupák, Bohuslav
Inovácia teórie a prax predškolskej telesnej vchovy v nadväznosti na štátny vzdelávací
program ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie = Innovation of theory and practice in preschool physical education following the public education program ISCED 0 - Pre-primary
Education / Bohuslav Stupák.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN
30
978-80-8084-675-6. - S. 39-52.
[Stupák Bohuslav (100%)]
Šarníková, Gabriela
Hľadanie prienikov uvažovania západu a východu prostredníctvom rozvoja
multidimenzionálneho myslenia / Gabriela Šarníková.
In: Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť : zborník
príspevkov zo 4. ročníka slovensko-poľskej medzinárodnej vedeckej konferencie : 26. - 27. 5.
2011, Košice / eds. Zlatica Plašienková, Vladimír Leško, Barbara Szotek. - Bratislava :
Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2011. - ISBN 978-80-970303-2-2. - S. 440-447.
[Šarníková Gabriela (100%)]
Tarajčáková, Edita
Možnosti psychomotorického rozvoja žiakov s mentálnym postihnutím = Possibilities of
Psychomotorocal Development of Pupils with Mental Handicap / Edita Tarajčáková.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VII. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN
978-80-8084-676-3. - S. 92-103.
[Tarajčáková Edita (100%)]
Vajová, Mária
Maľované domy v Bódvalenke / Mária Vajová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie;
CD-ROM mechanika.
In: Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
[elektronický zdroj] : zborník prednášok z týždňa európskej vedy : Ružomberok 29.11.3.12.2010 / zost. Amantius Akimjak. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN 978-80-8084-682-4. - S. 10-14.
[Vajová Mária (100%)]
Vajová, Mária
Blahoslavená Sára Salkaházi - učiteľka z Košíc = Blessed Salkaházi Sarah - a teacher from
Košice / Mária Vajová.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IV. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN
978-80-8084-617-6. - S. 282-290.
[Vajová Mária (100%)]
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (2)
Butaš, Juraj
IRT a položkové analýzy výsledkov testov z cudzích jazykov / Juraj Butaš, Mária Lalinská.
In: Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania : zborník abstraktov z
konferencie zo dňa 22. - 23. septembra 2011. - Trnava : Trnavská univerzita, 2011. - ISBN
978-80-8082-478-5. - S. 9.
[Butaš Juraj (50%) - Mária Lalinská (50%)]
Butaš, Juraj
Meranie vzdelávacích výsledkov v cudzom jazyku / Juraj Butaš, Anna Butašová.
31
In: Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania : zborník abstraktov z
konferencie zo dňa 22. - 23. septembra 2011. - Trnava : Trnavská univerzita, 2011. - ISBN
978-80-8082-478-5. - S. 8.
[Butaš Juraj (50%) - Anna Butašová (50%)]
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (2)
Orieščiková, Helena
Deskripcia vzdelávacích sústav vo vybraných krajinách Európy / Helena Orieščiková. - [1.
vyd.]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. 182 s. - ISBN 978-80-8084-687-9
[Orieščiková Helena (100%)]
Rochovská, Ivana
Využívanie bádateľských aktivít v materskej škole / Ivana Rochovská. - 1. vyd. - Ružomberok
: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - 72 s. - ISBN 978-808084-666-4
[Rochovská Ivana (100%)]
BCI Skriptá a učebné texty (2)
Orieščiková, Helena
Možnosti vzdelávania jednotlivcov s mentálnym postihnutím v Žilinskom kraji / Helena
Orieščiková. - [1. vyd.]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2011. - 78 s. - ISBN 978-80-8084-688-6
[Orieščiková Helena (100%)]
Rochovská, Ivana
Prírodoveda s didaktikou I. : učebné texty pre študentov odboru Predškolská a elementárna
pedagogika / Ivana Rochovská. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011. - 173 s. - ISBN 978-80-8084-787-6
[Rochovská Ivana (100%)]
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (2)
Trubíniová, Valentína
Pedagogika przedszkolna - słownik terminologiczny i objaśniający - jako pierwsze dzieło w
Europie i na świecie... / Valentína Trubíniová, Jolanta Karbowniczek.
In: Edukacja elementarna w teorii i praktyce : kwartalnik dla nauczycieli. - ISSN 1896-2327. Nr 3-4 (2010), s. 121-126.
[Trubíniová Valentína (50%) - Jolanta Karbowniczek (50%)]
Šarníková, Gabriela
The influence of a teacher on the development of relationships with their region and
homeland in pupils of a primary school / Gabriela Šarníková.
In: Edukacja elementarna w teorii i praktyce: kwartalnik dla nauczycieli. - ISSN 1896-2327. Nr 1 (2011), s. 117-128.
[Šarníková Gabriela (100%)]
32
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (2)
Skokanová, Anna
Niektoré modely predprimárneho a primárneho vzdelávania Rómov v krajinách Európskej
únie / Anna Skokanová.
In: Predškolská výchova : celoštátny časopis pre rodičov, jasle a materské školy. - ISSN
0032-7220. - Roč. 65, č. 4 (2011), s. 24-26.
[Skokanová Anna (100%)]
Šarníková, Gabriela
Filozofia pre deti (P4C) ako základ zvládnutia školského kurikula / Gabriela Šarníková, Peter
Tavel.
In: Didaktika : odborný časopis pre výchovu a vzdelávanie. - ISSN 1338-2845. - Roč. 2, č. 3
(2011), s. 22-27.
[Šarníková Gabriela (50%) - Peter Tavel (50%)]
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných) (1)
Kuberová, Helena
Rodina ako partner v starostlivosti o dlhodobo chorých / Helena Kuberová. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Rodina v zdraví a chorobe [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 6. 10. 2011 v Ružomberku / zost. Marcela Ižová, Michaela Vicáňová. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN
978-80-8084-778-4. - S. 56-62.
[Kuberová Helena]
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (3)
Akimjaková, Beáta
Recenzia publikácie "Rozvíjanie prírodovedno-technického vzdelávania na elementárnom
stupni základnej školy" = Review of Publication "Development of Science-technical
Education in Primary Education" / Beáta Akimjaková.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. - ISBN
978-80-8084-675-6. - S. 314-316.
Rec. na: Rozvíjanie prírodovedno-technického vzdelávania na elementárnom stupni základnej
školy / Ivana Krupová, Jana Krížová, Danica Melicherčíková. - Ružomberok : Pedagogická
fakulta Katolíckej univerzity, 2009. - ISBN 978-80-8084-493-6. - 279 s.
[Akimjaková Beáta]
Krajčíriková, Ľudmila
Recenzia na zborníky: "Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov I." "Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov II." =
Review of Year Books "Traditions and Inovations in the Education of Modern Teachers´
Generation I." "Traditions and Inovations in the Education of Modern Teachers´ Generation
33
II." / Ľudmila Krajčíriková.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. - ISBN
978-80-8084-675-6. - S. 317-322.
Rec. na: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov I.
[elektronický zdroj] : predškolská a elementárna pedagogika / eds. Ivana Krupová, Beáta
Akimjaková. - Levoča : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Inštitút
Juraja Páleša v Levoči, 2009. - ISBN 978-80-8084-514-8. - 1 elektronický optický disk (CDROM), 377 s.
Rec. na: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov II.
[elektronický zdroj] : špeciálna, sociálna a liečebná pedagogika / Ivana Krupová, Beáta
Akimjaková (eds.). - Levoča : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 2009. - ISBN 978-80-8084-515-5. - 1 elektronický optický
disk (CD-ROM), 455 s.
[Krajčíriková Ľudmila]
Rochovská, Ivana
Recenzia publikácie "Metódy tvorivej dramatiky v edukačnom procese v predprimárnom a
primárnom vzdelávaní" = Review of publication "Creative Drama Methods in Pre-primary
and Primary Education" / Ivana Rochovská.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. - ISBN
978-80-8084-675-6. - [S. 325-326].
Rec. na: Metódy tvorivej dramatiky v edukačnom procese v predprimárnom a primárnom
vzdelávaní / Božena Švábová. - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2008. - ISBN 978-80-8084-396-0. - 84 s.
[Rochovská Ivana]
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (5)
Stankowski, Adam Franciszek
Pedagogiczne aspekty diagnozy i poradnictwa w teorii oraz praktyce pedagogiki specjalnej /
red. Adam Stankowski. - Katowice : GNOME, 2011. - 126 s. - ISBN 978-83-63268-00-8
[Stankowski Adam Franciszek (100%)]
Rochovská, Ivana
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. : zborník z II.
medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - 324 s. ISBN 978-80-8084-675-6
[Rochovská Ivana (50%) - Beáta Akimjaková (50%)]
Rochovská, Ivana
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VII. : zborník z II.
medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - 364 s. ISBN 978-80-8084-676-3
[Rochovská Ivana (50%) - Beáta Akimjaková (50%)]
34
Akimjaková, Beáta
Humanitné štúdie na aktuálne problémy súčasnej spoločnosti / zost. Beáta Akimjaková. - [1.
vyd.]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. 142 s. - ISBN 978-80-8084-722-7
[Akimjaková Beáta (100%)]
Rochovská, Ivana
Rozvíjanie kľúčových kompetencií v predprimárnom a primárnom vzdelávaní / zost. Ivana
Rochovská, Zdenka Hlaváčová,. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011. - 293 s. - ISBN 978-80-8084-677-0
[Rochovská Ivana (50%) - Zdenka Hlaváčová (50%)]
Prehľad publikačnej činnosti doktorandov IJP za rok 2011
Kategória
IJP
v Levoči
AAA,
AAB,
ABA,
ABB
ACA,
ACB,
BAA,
BAB,
BCB,
BCI,
EAI,
CAA,
CAB,
EAJ
FAI
ADC,
BDC
ADD,
BDD
0
0
0
0
0
CDC,
Ostatné Spolu
CDD
0
9
9
Zdroj: CVTI/CREPC
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (2)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (6)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (1)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (2)
Brčiaková, Zuzana
Vonkajšie a vnútorné činitele porúch správania detí a mládeže / Zuzana Brčiaková.
In: Humanitné štúdie na aktuálne problémy súčasnej spoločnosti / zost. Beáta Akimjaková. [1. vyd.]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011. - ISBN 978-80-8084-722-7. - S. 45-50.
[Brčiaková Zuzana]
Strižovský, Ladislav
Praktická škola ako prvok v sústave špeciálnych škôl / Ladislav Strižovský.
In: Humanitné štúdie na aktuálne problémy súčasnej spoločnosti / zost. Beáta Akimjaková. [1. vyd.]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011. - ISBN 978-80-8084-722-7. - S. 117-122.
[Strižovský Ladislav]
35
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (6)
Baštová, Alžbeta
Využitie zážitkového učenia vo vyučovacom procese / Alžbeta Baštová.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN
978-80-8084-675-6. - S. 68-72.
[Baštová Alžbeta (100%)]
Brčiaková, Zuzana
Hádanky vo vyučovacom procese = Riddles in the educational process / Zuzana Brčiaková.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN
978-80-8084-675-6. - S. 79-83.
[Brčiaková Zuzana (100%)]
Dudová, Anna
Pozitívny prínos integrácie žiakov s postihnutím v bežnej základnej škole = The positive
contribution of the integration of pupils with disability in mainstream primary school / Anna
Dudová.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VII. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN
978-80-8084-676-3. - S. 28-35.
[Dudová Anna (100%)]
Dudová, Anna
Kňaz a špirituál ThDr. Ján Čarnogurský, vzor svätosti života v kňazskej službe / Anna
Dudová.
In: Proroci a kňazské osobnosti 20. storočia : historická konferencia s medzinárodnou účasťou
: zborník prednášok z historickej konferencie, Ružomberok 15. február 2010 / ed. František
Dlugoš. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010.
- ISBN 978-80-8084-571-1. - S. 159-173.
[Dudová Anna (100%)]
Duľová, Marcela
Jezuiti a školstvo na Slovensku = Jesuits and Educational System in Slovakia / Marcela
Duľová.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VII. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN
978-80-8084-676-3. - S. 187-192.
[Duľová Marcela (100%)]
Strižovský, Ladislav
Vplyv tvorivosti pedagogického pracovníka na efektívnosť vyučovacieho procesu za použitia a
tvorby učebných pomôcok = Influence creativity of teachers for effective teaching process for
36
making and using teaching aids / Ladislav Strižovský.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. : zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN
978-80-8084-675-6. - S. 244-254.
[Strižovský Ladislav (100%)]
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (1)
Oravcová, Marta
Recenzia na vedeckú publikáciu "Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov III." = Review of Scientific Publication "Traditions and Inovations in the
Education of Modern Teachers´ Generation III." / Marta Oravcová.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI.: zborník z
II. medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivana Rochovská, Beáta Akimjaková. - ISBN
978-80-8084-675-6. - S. 323-324.
Rec. na: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III.
[elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / eds. Ivana Krupová,
Beáta Akimjaková. - Levoča : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 2010. - ISBN 978-80-8084-535-3. - 1 elektronický optický
disk (CD-ROM), 146 s.
[Oravcová Marta]
37
Príloha 2 Prehľad ocenení zamestnancov IJP za rok 2011
(pozvané prednášky, členstvo v redakčných radách, členstvo v edičných radách, členstvo
v národných a medzinárodných oblastiach výskumu, ocenenia za zásluhy o rozvoj,
Poverenia z externého prostredia na organizovanie konferencií a iných vedeckých alebo
umeleckých podujatí, Členstvá v programových výboroch na konferencii/kongrese
vysokej školy)
Pozvané prednášky
Kategória
publikačnej
činnosti
Autor
AFB
prof. zw. dr hab.
Adam Stankowski,
PhD.
Názov projektu/konferencie
(názov príspevku)
Pedagogika specjalna – co
wiemy i dokąd zmierzamy?
Interpretacje psycho-socjopedagogiczne.
Miesto
Termín
uskutočnenia uskutočnia
Inštitút
Juraja Páleša
7.11.2011
v Levoči
* V zmysle smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej, umeleckej činnosti
a ohlasov (AFA, AFB, AFE, AFF)
Ostatné prednášky
Kategória
publikačnej
činnosti
Autor
AFC *
Valentína
Trubíniová
AFC
Helena
Orieščiková
AFC
Mária Vajová
AFC
Bohuslav
Stupák
AFC
Ľudmila
Krajčíriková
AFC
Beáta
Akimjaková
Názov projektu/konferencie
(názov príspevku)
Tradíció és innováció : nemzetiségi
pedagógusképzésben (Vzdelávanie
učiteľov materských škôl na
Slovensku)
Reflexe současných trendů ve
speciální pedagogice (Alternatívna a
augmentatívna komunikáca u detí s
mentálnym postihnutím)
Sapere Aude 2011 (Polepšovňa v
Košiciach - Komenského ústav v
roku 1919 = Borstal in Košice Komenský Institution in 1919)
Nowe tendencje w pedagogice
specjalnej- wykładnia teoretyczna
i empiryczna (Obsah a výučba
základov športovej hry basketbal v
primárnom vzdelávaní)
Nowe tendencje w pedagogice
specjalnej- wykładnia teoretyczna
i empiryczna (Úloha rodiny a školy
pri vzdelávaní rómskych žiakov
a žiakov
zo
sociálne
znevýhodňujúceho prostredia)
Nowe tendencje w pedagogice
specjalnej- wykładnia teoretyczna
i empiryczna (Kresťanská výchova
rómskych žiakov a žiakov zo
38
Miesto
Termín
uskutočnenia uskutočnia
Szarvas
28.4.2011
Ostrava
23.2.2011
Hradec
Králové
21.25.3.2011
Ustroń
16.18.11.2011
Ustroń
16.18.11.2011
Ustroń
16.18.11.2011
AFC
Helena
Orieščiková
AFC
Zdenka
Hlaváčová
AFC
Ivana
Rochovská
AFC
Iveta
Strážiková
AFC
Oľga Račková
AFC
Mária Vajová
AFC
Mária
Kerekešová
AFC
AFC
Edita
Tarajčáková
Beáta
sociálne
znevýhodňujúceho
prostredia)
Nowe tendencje w pedagogice
specjalnej- wykładnia teoretyczna
i empiryczna (Inklúzia, či exklúzia
žiakov s mentálnym postihnutím
v bežných základných školách?)
Nowe tendencje w pedagogice
specjalnej- wykładnia teoretyczna
i empiryczna (Postavenie školského
špeciálneho pedagóga v materskej
škole)
Nowe tendencje w pedagogice
specjalnej- wykładnia teoretyczna
i empiryczna (Ergoterapia rómskych
žiakov
a žiakov
zo
sociálne
znevýhodňujúceho
prostredia
prostredníctvom
tradičných
ľudových remesiel)
Nowe tendencje w pedagogice
specjalnej- wykładnia teoretyczna
i empiryczna
(Vzdelávanie
slabozrakých
a
zrakovo
hendikepovaných
na
Strednej
zdravotníckej škole v Levoči)
Nowe tendencje w pedagogice
specjalnej- wykładnia teoretyczna
i empiryczna
(Teoretický
a
metodologický
rámec
analýzy
v oblasti podpory študentov so
špeciálnymi
potrebami
na
Katolíckej
univerzite
v Ružomberku)
Nowe tendencje w pedagogice
specjalnej- wykładnia teoretyczna
i empiryczna (Nadaní a talentovaní
žiaci s mentálnym postihnutím
neexistujú?)
Nowe tendencje w pedagogice
specjalnej- wykładnia teoretyczna
i empiryczna (Absencia hodnoty
vzdelania v dysfunkčnej rodine vs.
odloženie dieťaťa do starostlivosti
štátu)
Nowe tendencje w pedagogice
specjalnej- wykładnia teoretyczna
i empiryczna
(Hodnotenie
a sebahodnotenie
žiakov
s mentálnym
postihnutím
ako
pedagogický problém)
Nowe tendencje w pedagogice
39
Ustroń
16.18.11.2011
Ustroń
16.18.11.2011
Ustroń
16.18.11.2011
Ustroń
16.18.11.2011
Ustroń
16.18.11.2011
Ustroń
16.18.11.2011
Ustroń
16.18.11.2011
Ustroń
Lodź
16.18.11.2011
19.–20. 5.
Akimjaková
AFC
Ivana
Rochovská
AFC
Ivana
Rochovská
AFD
Butaš Juraj
AFD
Butaš Juraj
AFD
Gejdoš
Miroslav
AFD
Valentína
Trubíniová
AFD
Valentína
Trubíniová
AFD
Gabriela
Šarníková
AFD
AFD
Ivana
Rochovská
Ivana
Rochovská
specjalnej- wykładnia teoretyczna
i empiryczna (Práca so žiakmi so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami na náboženskej výchove
v primárnom vzdelávaní)
Nauczyciel
kreatorem
działań
edukacyjnych (Využívanie metód
v
zážitkového
učenia
predprimárnom vzdelávaní)
Rozwijanie kompetencji osobistych
(Metódy
zážitkového
učenia
v predprimárnom vzdelávaní)
Veda a vzdelávanie na podporu
vzdelanostnej spoločnosti (Meranie
vzdelávacích výsledkov ako súčasť
pedagogického vzdelávania)
Odborová
didaktika
interdisciplinárny
dialóg
(Konštrukty skúšok dosahovania
úrovne ovládania cudzieho jazyka
učiteľmi primárneho vzdelávania)
Odborová
didaktika
interdisciplinárny dialóg (Ignacz
Johann Felbiger organizer of the
schol reform in Austria under Maria
Theressa)
Odborová didaktika interdisciplinárny dialóg (Inovácie
obsahu predprimárneho
vzdelávania)
Predprimárne vzdelávanie v
metamorfózach času (Vznik a
realizácia obsahu predškolskej
výchovy v prvých detských
opatrovniach na Slovensku)
Filozofické myslenie v
stredoeurópskom priestore - tradície
a súčasnosť (Hľadanie prienikov
uvažovania západu a východu
prostredníctvom rozvoja
multidimenzionálneho myslenia)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov. IV (Využívanie
aktivizujúcich metód vo
vysokoškolskej príprave študentov
predškolskej a elementárnej
pedagogiky)
Doprava a zdravie II. (Dopravná
výchova v pedagogickej praxi)
40
2011
Chełm
8.4.2011
Lodź
19.–20.
2011
Komárno
5.6.9.2011
5.
Ružomberok 20.10.2011
Ružomberok 20.10.2011
Ružomberok 20.10.2011
15.-16.
Nové Zámky 10.2010
Košice
Levoča
Spišská
Nová Ves
26.-27. 5.
2011
6. 10. 2011
1.-2.4.2011
AFD
Ivana
Rochovská
AFD
Beáta
Akimjaková
AFD
Helena
Kuberová
AFD
Helena
Orieščiková
AFD
Oľga Račková
AFD
Adam
Stankowski
AFD
Mária
Kerekešová
AFD
Ľudmila
Krajčíriková
AFD
Vladimír Klein
AFD
AFD
Helena
Kuberová
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov
III.
(Antropológia
v liečebnej pedagogike)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov
III.
(Antropológia
v špeciálnej pedagogike)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III. (Negatívny vplyv
osamelosti na plnohodnotný život
detí)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III. (Vzdelávanie učiteľov
vo vybraných štátoch Európy)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov
III.
(Antropologické
východiská inkluzívneho prístupu k
ľuďom s postihnutím v kontexte
Nového Zákona)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III. (
Antropoplogia
w
pedagogice
specjalnej)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III. (Prosociálny prístup
pedagóga k emocionálne a sociálne
znevýhodnenému dieťaťu)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov
III.
(Antropológia
v sociálnej pedagogike)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III. (Chudoba a možnosti
eliminácie problémov v edukácii
rómskych detí)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov
III.
(Antropológia
v špeciálnej pedagogike)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV. (Humanizácia edukácie
- metóda v zmene postoja jedincov)
41
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
6.11.2011
AFD
Helena
Kuberová
AFD
Anna
SKokanová
AFD
Bohuslav
Stupák
AFD
Bohuslav
Stupák
AFD
Božena
Švábová
AFD
Beáta
Akimjaková
AFD
AFD
Ľudmila
Krajčíriková
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV. (Liečebná pedagogika
v procese
integrácie
a inklúzie
sociálne odkázaných)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV. (Vplyv organizačnej
formy vyučovania na kvalitu
verbálneho prejavu žiakov zo
sociálne
znevýhodneného
prostredia)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV. (Obsah výučby
basketbalu v primárnom vzdelávaní)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov
IV.
(Basketbal
v primárnom vzdelávaní)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV. (Tvorivá dramatika v
škole)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV. (Integrácia obsahu
nábožensakej výchovy v primárnom
vzdelávaní)
Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie
učiteľov
IV.
(Výchova
a vzdelávanie žiakov zo sociálne
znevýhodňujúceho prostredia)
Dialóg ako cesta spolužitia
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
Levoča
6.11.2011
7.10.2011
* V zmysle smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej
činnosti a ohlasov (AFC, AFD, AFG, AFH, AFK, AFL)
Členstvo v redakčných radách, v edičných radách
Meno a
Názov časopisu
priezvisko
Beáta
Journal of Preschool and
Akimjaková Elementary School Education
Beáta
Akimjaková
Ľudmila
Krajčíriková
Ivana
Rochovská
Miesto vydania
Dátum
Krakow
2011
Scientific Bulletin of Chełm
Chełm
2011
Journal of Preschool and
Elementary School Education
Journal of Preschool and
Elementary School Education
Krakow
2011
Krakow
2011
42
Členstvá v programových výboroch na konferencii/kongrese vysokej školy
Meno a priezvisko
Názov konferencie/kongresu
Miesto
Dátum
Beáta Akimjaková
Dialóg ako cesta spolužitia
Levoča
7. 10. 2011
Vladimír Klein
Dialóg ako cesta spolužitia
Levoča
7. 10. 2011
Helena Kuberová
Dialóg ako cesta spolužitia
Levoča
7. 10. 2011
Ľudmila
Krajčíriková
Ivana Rochovská
Dialóg ako cesta spolužitia
Levoča
7. 10. 2011
Dialóg ako cesta spolužitia
Levoča
7. 10. 2011
Edita Tarajčáková
Dialóg ako cesta spolužitia
Levoča
7. 10. 2011
Mária Kerekešová
Dialóg ako cesta spolužitia
Levoča
7. 10. 2011
Stanislaw Juszczyk
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Adam Stankowski
Štefan Vašek
Antónia Tisovičová
Kornel Čajka
Mária Gažiová
Magdaléna
Habšudová
Vladimír Klein
Miroslav Gejdoš
Beáta Akimjaková
Ľudmila
Krajčíriková
Ivana Rochovská
43
učiteľov III.
Oľga Račková
Edita Tarajčáková
Mária Kerekešová
Marta Oravcová
Iveta Strážiková
Beáta Akimjaková
Ivana Rochovská
Ľudmila
Krajčíriková
Stanislaw Juszczyk
Adam Stankowski
Stanislaw Juszczyk
Adam Stankowski
Mária Gažiová
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III.
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti vo vysokoškolskej
príprave
študentov
odboru
Predškolská
a elementárna
pedagogika
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti vo vysokoškolskej
príprave
študentov
odboru
Predškolská
a elementárna
pedagogika
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti vo vysokoškolskej
príprave
študentov
odboru
Predškolská
a elementárna
pedagogika
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti vo vysokoškolskej
príprave
študentov
odboru
Predškolská
a elementárna
pedagogika
Rozvíjanie
prírodovednej
gramotnosti vo vysokoškolskej
príprave
študentov
odboru
Predškolská
a elementárna
pedagogika
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
44
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.-8.3.2011
Levoča
7.11.2011
Levoča
7.11.2011
Levoča
7.11.2011
Levoča
7.11.2011
Levoča
7.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Gabriela
Gotthardová
Vladimír Klein
Valentína
Trubíniová
Miroslav Gejdoš
Beáta Akimjaková
Ľudmila
Krajčíriková
Ivana Rochovská
Oľga Račková
Mária Vajová
Edita Tarajčáková
Mária Kerekešová
Iveta Strážiková
Zdenka Hlaváčová
Marta Oravcová
Ivana Rochovská
Ivana Rochovská
Beáta Akimjaková
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov IV.
Samotność
dziecka
we
współczesnej rodzinie
Nowe tendencje w pedagogice
specjalnej- wykładnia teoretyczna
i empiryczna
Nowe tendencje w pedagogice
specjalnej- wykładnia teoretyczna
i empiryczna
45
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Levoča
6.11.2011
Chełm
30.4.2011
Ustroń
16.-18.11.2011
Ustroń
16.-18.11.2011
Ľudmila
Krajčíriková
Ostatné ocenenia
druh ocenenia
ocenenie
ocenenie
ocenenie
citácia
Nowe tendencje w pedagogice
specjalnej- wykładnia teoretyczna
i empiryczna
Ustroń
16.-18.11.2011
Bližšia charakteristika ocenenia
Meno a priezvisko
Jozef
29. medzinárodný festival mládežníckých
Jendrichovský
speváckych zborov v Celje (Slovinsko) strieborná plaketa
Jozef
XIV. medzinárodný festival vysokoškolských
Jendrichovský
a stredoškolských
speváckych
zborov
Akademická Banská Bystrica 2011- bronzové
pásmo
Jozef
Spišské zborové dni 2011 (Reduta Spišská Nová
Jendrichovský
Ves, 20. 10. 2011)- zlaté pásmo
Beáta Akimjaková AKIMJAKOVÁ, B. 2009. Resocializational Actualization
citácia
Beáta Akimjaková
citácia
Beáta Akimjaková
– Edita
Tarajčáková
in the Special Pedagogy from the Christian Point of
View. In. Historical and Contemporary Context of
Pedagogy and Rehabilitation. The Polish-RussianSlovak collected scientific articles in three parts.
Editors: Z. Domzal, S. Lipinski. Moscow : Academy
of Professional Development and Re-Training of
Educators in Moscow, s. 160-165. ISBN 978-58429-0515-1
[3] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Who They Are and
Where They Are Going? A Pattern of the Roma
Cultural Communication. In Edukacja Elementarna
w Teorii i Praktyce. Regionalny Kwartalnik dla
nauczycieli. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM“ w Czestochowie. Wyższa Szkoła
Filozoficzno – Pedagogiczna ,,IGNATIANUM” w
Krakowie. Nr 19 Marzec 1/2011. ISSN 1896-2327.
S. 113.
AKIMJAKOVÁ, B. 2009. Education and Training in the
Study of Pope John Paul II. In. Historical and
Contemporary
Context
of
Pedagogy
and
Rehabilitation. The Polish-Russian-Slovak collected
scientific articles in three parts. Editors: Z. Domzal,
S. Lipinski. Moscow : Academy of Professional
Development and Re-Training of Educators in
Moscow, s. 81-86. ISBN 978-5-8429-0515-1
[3] TARAČÁKOVÁ, Edita. 2011. Training and Education
of Romani Children in Slovakia. In Edukacja
Elementarna w Teorii i Praktyce. Regionalny
Kwartalnik dla nauczycieli. Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli „WOM“ w Czestochowie. Wyższa
Szkoła
Filozoficzno
–
Pedagogiczna
,,IGNATIANUM” w Krakowie. Nr 19 Marzec
1/2011. ISSN 1896-2327. S. 133.
AKIMJAKOVÁ, B., TARAJČÁKOVÁ, E. 2009.
Výchova a vzdelávanie v učení Jána Pavla II. In.
Dimenzie
a perspektívy
rozvoja
osobnosti
jednotlivca v súčasnej škole II. Predškolská
pedagogika. Elementárna pedagogika. Výchova
a umenie. : Zborník referátov z medzinárodnej
vedeckej konferencie v Levoči. Ružomberok : PF
KU, s. 118-124. ISBN 978–80–8084–491–2
46
KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Who They Are and
Where They Are Going? A Pattern of the Roma
Cultural Communication. In Edukacja Elementarna
w Teorii i Praktyce. Regionalny Kwartalnik dla
nauczycieli. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM“ w Czestochowie. Wyższa Szkoła
Filozoficzno – Pedagogiczna ,,IGNATIANUM” w
Krakowie. Nr 19 Marzec 1/2011. ISSN 1896-2327.
S. 110.
AKIMJAKOVÁ, B. 2009. Resocializačné pôsobenie
v špeciálnej pedagogike z kresťanského hľadiska. In.
Dimenzie
a perspektívy
rozvoja
osobnosti
jednotlivca
v súčasnej
škole
I.
Špeciálna
pedagogika. Rodina – škola – spoločnosť. Zborník
referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
v Levoči. Ružomberok : PF KU, 2009. s. 8-13.
ISBN 978–80–8084–490–5
ROCHOVSKÁ, I. 2011. Diagnostic possibilities of art –
therapy. In Pedagogiczne aspekty diagnozy
i poradnictwa w teorii oraz praktyce pedagogiki
specjalnej, ISSN 1336-2232. Katowice : Gnome,
2011, s. 41.
KRUPOVÁ, I., KRUPOVÁ, D., AKIMJAKOVÁ, B.
2010. Využívanie interpretácie vizuálneho umenia v
predprimárnom
vzdelávaní.
Ružomberok
:
Pedagogická fakulta KU, 2010. 96 s. a CD s
prílohami. ISBN 978–80–8084–534–6
STUPÁK, B. 2011. Inovácia teórie a prax predškolskej
telesnej výchovy v nadväznosti na Štátny vzdelávací
program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. In
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov VI. I. Rochovská, B.
Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF KU, 2011.
ISBN 978-80-8084-675-6, s. 46.
AKIMJAKOVÁ, B. 2008. Optimálne využitie didaktickej
techniky vo vyučovaní náboženskej
výchovy.
Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej
univerzity, 2008, 64 s. ISBN 978-80-8084-316-8
[4]
ROCHOVSKÁ, I., HLAVÁČOVÁ, Z. 2011.
Rozvíjanie
kľúčových
kompetencií
v predprimárnom
a primárnom
vzdelávaní.
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011ISBN
978-80-8084- 666-4, s. 172.
AKIMJAKOVÁ, B. 2008. Optimálne využitie didaktickej
techniky vo vyučovaní náboženskej
výchovy.
Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej
univerzity, 2008, 64 s. ISBN 978-80-8084-316-8
[4] ROCHOVSKÁ, I. 2011. Didaktické teórie
konštruktivizmu a ich uplatňovanie v predmete
prírodoveda v primárnom vzdelávaní. In Gunčaga,
J., Jablonský, T., Nižnanský, B. (eds.)
interdisciplinárny dialóg odborových didaktík.
Zborník abstraktovz medzinárodnej vedeckej
konferencie s CD-Rom (full-texty príspevkov).
Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo
Katolíckej univerzity, 2011. ISBN 978-80-8084689-3
AKIMJAKOVÁ, B. 2009. L´éducation a l´enseignement
des enfants et des élèves du milieu socialement
désavantageux avec l´orientation spécifique à la
[3]
citácia
Beáta Akimjaková
citácia
Beáta Akimjaková
– Ivana
Rochovská
citácia
Beáta Akimjaková
citácia
Beáta Akimjaková
citácia
Beáta Akimjaková
47
citácia
Beáta Akimjaková
citácia
Beáta Akimjaková
citácia
Beáta Akimjaková
– Edita
Tarajčáková
citácia
Beáta Akimjaková
– Edita
Tarajčáková
population tzigane. In L´éducation chrétienne et
l´enseignement dans des pays européens après le IIe
Concile de Vatican. Fribourg: SÉCT, 2009. p. 63-72.
ISBN 978-2-9700690-5-8
[4] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Rodinné prostredie
a jeho vplyv na vzdelávanie rómskych žiakov. In:
Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae =
Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. ISSN 13362232. Č. 2 (2011),s. 88.
AKIMJAKOVÁ, B. 2009. Resocializational Actualization
in the Special Pedagogy from the Christian Point of
View. In. Historical and Contemporary Context of
Pedagogy and Rehabilitation. The Polish-RussianSlovak collected scientific articles in three parts.
Editors: Z. Domzal, S. Lipinski. Moscow : Academy
of Professional Development and Re-Training of
Educators in Moscow, s. 160-165. ISBN 978-58429-0515-1
[4] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. A kol. 2011. Psychohygiena
a duševné zdravie dieťaťa. In: Studia Scientifica
Facultatis Paedagogicae = Vedecké štúdie
Pedagogickej fakulty. ISSN 1336-2232. Č. 2
(2011),s. 195.
AKIMJAKOVÁ, B. 2009. Resocializačné pôsobenie
v špeciálnej pedagogike z kresťanského hľadiska. In.
Dimenzie
a perspektívy
rozvoja
osobnosti
jednotlivca
v súčasnej
škole
I.
Špeciálna
pedagogika. Rodina – škola – spoločnosť. Zborník
referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
v Levoči. Ružomberok : PF KU, 2009. s. 8-13.
ISBN 978–80–8084–490–5
BELLOVÁ, S., MIGROVÁ, M. 2011. Tvorivé metódy pri
vyučovaní ekonomických predmetov (cvičná firma).
In Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov VI. Zost. I. Rochovská,
B. Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF KU, 2011, s.
283. ISBN 978-80-8084-675-6
AKIMJAKOVÁ, B., TARAJČÁKOVÁ, E. 2009.
Výchova a vzdelávanie v učení Jána Pavla II. In.
Dimenzie
a perspektívy
rozvoja
osobnosti
jednotlivca v súčasnej škole II. Predškolská
pedagogika. Elementárna pedagogika. Výchova
a umenie. : Zborník referátov z medzinárodnej
vedeckej konferencie v Levoči. Ružomberok : PF
KU, s. 118-124. ISBN 978–80–8084–491–2
[4] NEMCOVÁ, A. Komunikácia ako prostriedok vo
výchovno-vzdelávacom procese. In Humanitné
štúdie na aktuálne problémy súčasnej spoločnosti.
Zost. B. Akimjaková. VERBUM – vydavateľstvo
Katolíckej univerzity, 2011, ISBN 978-80-8084722-7, s. 85.
AKIMJAKOVÁ, B., TARAJČÁKOVÁ, E. 2009.
Výchova a vzdelávanie v učení Jána Pavla II. In.
Dimenzie
a perspektívy
rozvoja
osobnosti
jednotlivca v súčasnej škole II. Predškolská
pedagogika. Elementárna pedagogika. Výchova
a umenie. : Zborník referátov z medzinárodnej
vedeckej konferencie v Levoči. Ružomberok : PF
KU, s. 118-124. ISBN 978–80–8084–491–2
[4] STUPÁK, B. 2011. Inovácia teórie a prax predškolskej
telesnej výchovy v nadväznosti na Štátny vzdelávací
48
citácia
Beáta Akimjaková
– Ľudmila
Krajčíriková
citácia
Beáta Akimjaková
– Zdenka
Hlaváčová
citácia
Beáta Akimjaková
citácia
Ľudmila
Krajčíriková –
Beáta Akimjaková
program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. In
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov VI. I. Rochovská, B. Akimjaková
(eds.) Ružomberok : PF KU, 2011. ISBN 978-808084-675-6, s. 50.
KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ., AKIMJAKOVÁ, B. 2009. Le
mariage et la famille dans le plan créateur de Dieu. In
L´éducation chrétienne et l´enseignement dans des
pays européens après le IIe Concile de Vatican.
Fribourg: SÉCT, 2009. p. 169-176. ISBN 978-29700690-5-8
[4] FERANECOVÁ, G., MATIOVÁ, D. 2011. Školská
úspešnosť – neúspešnosť žiaka. In Tradície a
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov VI. I. Rochovská, B. Akimjaková
(eds.) Ružomberok : PF KU, 2011. ISBN 978-808084-675-6, s. 156.
AKIMJAKOVÁ, B., HLAVÁČOVÁ, Z. 2010. Premeny v
špeciálnom školstve. In Tradície a inovácie vo
výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov
III. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej
konferencie
v Levoči.
Zost.
Krupová,
I.,
Akimjaková, B. Ružomberok : PF KU, 2010, s. 7182. ISBN 978–80–8084–535–3
[4] TARAJČÁKOVÁ,
E.
2011.
Možnosti
psychomotorického rozvoja žiakov s mentálnym
postihnutím. In Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VII. I.
Rochovská, B. Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF
KU, 2011, s. 93. ISBN 978-80-8084-676-3
AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Edukácia a duchovná edukácia
rómskych detí. In Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III.
Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej
konferencie
v Levoči.
Zost.
Krupová,
I.,
Akimjaková, B. Ružomberok : PF KU, 2010, s. 105112. ISBN 978–80–8084–535–3
[4] NEMCOVÁ, A. 2011. Možnosti riešenia
problematiky edukácie rómskych žiakov. In
Rochovská, I., Akimjaková, B. (eds.) Tradície a
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov VII. Ružomberok : PF KU, 2011,
s. 326. ISBN 978-80-8084-676-3
KRAJČÍIKOVÁ, Ľ., AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Skutočné
šťastie je niečo úplne iné než potešenie. Šťastie si
musíme zaslúžiť – výchovou, vytrvalosťou
a úspechom. In. Chudoba v kontexte dneška –
zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické,
etické a etnické aspekty chudoby v súčasnosti I.
Zborník
referátov
z IX.
Sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou. Editor: Mária
Gažiová. Levoča : VERBUM – vydavateľstvo KU
v Ružomberku, 2010. S. 99-105. ISBN 978–80–
8084–566–7
[4] STRÁŽIKOVÁ,
I.
2011.
Komunikácia
s geriatrickým pacientom so sluchovým, zrakovým,
mentálnym a telesným postihnutím. Humanitné
štúdie na aktuálne problémy súčasnej spoločnosti.
Zost. B. Akimjaková. VERBUM – vydavateľstvo
Katolíckej univerzity, 2011, ISBN 978-80-8084722-7, s. 114.
49
citácia
KRAJČÍIKOVÁ, Ľ., AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Skutočné
Ľudmila
šťastie je niečo úplne iné než potešenie. Šťastie si
Krajčíriková –
musíme zaslúžiť – výchovou, vytrvalosťou
Beáta Akimjaková
a úspechom. In. Chudoba v kontexte dneška –
citácia
Ivana Rochovská
– Beáta
Akimjaková
citácia
Ivana Rochovská
– Beáta
Akimjaková
citácia
Ivana Rochovská
– Beáta
Akimjaková
citácia
Ľudmila
Krajčíriková
zdravotné, psychické, sociálno-právne, filozofické,
etické a etnické aspekty chudoby v súčasnosti I.
Zborník
referátov
z IX.
Sociálno-vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou. Editor: Mária
Gažiová. Levoča : VERBUM – vydavateľstvo KU
v Ružomberku, 2010. S. 99-105. ISBN 978–80–
8084–566–7
[4] FERANECOVÁ, G., MATIOVÁ, D. 2011. Školská
úspešnosť – neúspešnosť žiaka. In Tradície a inovácie
vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov
VI. I. Rochovská, B. Akimjaková (eds.) Ružomberok :
PF KU, 2011. ISBN 978-80-8084-675-6, s. 156.
KRUPOVÁ, I., AKIMJAKOVÁ, B. (ed). Tradície a inovácie
vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III.
[CD-ROM]. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej
konferencie v Levoči. Ružomberok : PF KU, 2009. 146 s.
ISBN 978–80–8084–535–3
[6] ORAVCOVÁ, M. 2011. Recenzia na vedeckú
publikáciu „Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie učiteľov III.“ In
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov VI. I. Rochovská, B.
Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF KU, 2011.
ISBN 978-80-8084-676-3, s. 323 – 324.
KRUPOVÁ, I., AKIMJAKOVÁ, B. (ed). Tradície a inovácie
vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov II.
[CD-ROM]. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej
konferencie v Levoči. Ružomberok : PF KU, 2009. 455 s.
ISBN 978–80–8084–515–5
[6]
KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Recenzia na zborníky:
„Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov I.“ „Tradície a inovácie
vo výchove a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov II.“ Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. I.
Rochovská, B. Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF
KU, 2011, s. 317 – 322. ISBN 978-80-8084-676-3
KRUPOVÁ, I., AKIMJAKOVÁ, B. (ed). Tradície a inovácie
vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov I. [CDROM]. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej
konferencie v Levoči. Ružomberok : PF KU, 2009. 377 s.
ISBN 978–80–8084–524–8
[6] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Recenzia na zborníky:
„Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov I.“ „Tradície a inovácie
vo výchove a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov II.“ Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. I.
Rochovská, B. Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF
KU, 2011, s. 317 – 322. ISBN 978-80-8084-676-3
KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2009. Ako chudoba a detská práca
vo svete ovplyvňuje slovenskú migračnú politiku. In:
Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet II.
Chudoba : reflexie cez prizmu sociálnej náuky
Cirkvi, spoločenských a ekonomických vied. Editori
Pavol Budaj, Matej Čevan, Miroslav Špánik.
Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej
50
citácia
Ľudmila
Krajčíriková
citácia
Ľudmila
Krajčíriková
citácia
Ľudmila
Krajčíriková
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
univerzity, 2009. S. 106-110. ISBN 978-80-8084459-2
[3] TARAČÁKOVÁ, Edita. 2011. Training and Education
of Romani Children in Slovakia. In Edukacja
Elementarna w Teorii i Praktyce. Regionalny
Kwartalnik dla nauczycieli. Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli „WOM“ w Czestochowie. Wyższa
Szkoła
Filozoficzno
–
Pedagogiczna
,,IGNATIANUM” w Krakowie. Nr 19 Marzec
1/2011. ISSN 1896-2327. S. 133.
KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2009. Les thérapies dans la
pédagogie spéciale et médicale. In L´éducation
chrétienne et l´enseignement dans des pays
européens après le IIe Concile de Vatican. Fribourg:
SÉCT, 2009. p. 73-82. ISBN 978-2-9700690-5-8
[4]
TARAJČÁKOVÁ,
E.
2011.
Možnosti
psychomotorického rozvoja žiakov s mentálnym
postihnutím. In Rochovská, I., Akimjaková, B. (eds.)
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov VII. Ružomberok : PF
KU, 2011, s. 96. ISBN 978-80-8084-676-3
KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2009. Les thérapies dans la
pédagogie spéciale et médicale. In L´éducation
chrétienne et l´enseignement dans des pays
européens après le IIe Concile de Vatican. Fribourg:
SÉCT, 2009. p. 73-82. ISBN 978-2-9700690-5-8
[4] PLAČKOVÁ, A. 2011. Študenti si sluchovým
postihnutím. Humanitné štúdie na aktuálne
problémy súčasnej spoločnosti.
Zost. B.
Akimjaková. VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej
univerzity, 2011, ISBN 978-80-8084-722-7, s. 98.
KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ., MATIOVÁ, D. 2009. Pomoc
pedagógom pri identifikácii týraného dieťaťa = Help
for educators in abusd child identification. In:
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov II. [elektronický zdroj]
: špeciálna, sociálna a liečebná pedagogika / Ivana
Krupová, Beáta Akimjaková (eds.). - Levoča :
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v
Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 2009.
S. 258-276. ISBN 978-80-8084-515-5
[4] ROCHOVSKÁ, I. 2011. Arteterapia – teoretické
východiská a možnosti rozvíjania profesionálnych
kompetencií v arteterapii. In Vedecké štúdie PF
KU,. Ružomberok: Verbum, 2011, s.207. ISSN
1336-2232
KRUPOVÁ, I., KRUPOVÁ, D., AKIMJAKOVÁ, B.
2010. Využívanie interpretácie vizuálneho umenia v
predprimárnom
vzdelávaní.
Ružomberok
:
Pedagogická fakulta KU, 2010. 96 s. a CD s
prílohami. ISBN 978–80–8084–534–6
[3] AKIMJAKOVÁ, B., ORAVCOVÁ, M. 2011. Using
interpretations of religious art works in religious
education within primary education. In Sikora, D.,
Mazur, P. (eds). Współeczne strategie i wyzwania
edukacyjne. Chełm : Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2011. ISBN 978-8361149-05-07, p. 139.
KRUPOVÁ, I. 2010. Scientific-technology literacy's
development in primary education by traditional folk
crafts. In Edukacja elementarna w teorii i praktyce.
51
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
ISSN 1896-2327. Częstochowa : Regionalny
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM“, 2010,
1-2/2010 (15-16)., pp. 140-148.
[3] AKIMJAKOVÁ, B. 2011. Intervention to a child
with mental handicap focused on independence. In
Pedagogiczne aspekty diagnozy i poradnictwa w
teorii oraz praktyce pedagogiki specjalnej, ISSN
1336-2232. Katowice : Gnome, 2011, s. 82.
KRUPOVÁ I. 2007. Využívanie prírodovedných
experimentov na 1. stupni základných škôl v
triedach s prevažným počtom rómskych žiakov. In
Naša škola, ISSN 1335-2733, 2007/2008, roč. XI,
č. 3-4, s. 44-47.
[3] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Who They Are and
Where They Are Going? A Pattern of the Roma
Cultural Communication. In Edukacja Elementarna
w Teorii i Praktyce. Regionalny Kwartalnik dla
nauczycieli. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM“ w Czestochowie. Wyższa Szkoła
Filozoficzno – Pedagogiczna ,,IGNATIANUM” w
Krakowie. Nr 19 Marzec 1/2011. ISSN 1896-2327.
S. 113.
KRUPOVÁ I. 2007. Využívanie prírodovedných
experimentov na 1. stupni základných škôl v
triedach s prevažným počtom rómskych žiakov. In
Naša škola, ISSN 1335-2733, 2007/2008, roč. XI,
č. 3-4, s. 44-47.
[3] TARAJČÁKOVÁ, E. 2011. Training and Education
of Romani Children in Slovakia. In Edukacja
Elementarna w Teorii i Praktyce. Regionalny
Kwartalnik dla nauczycieli. Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli „WOM“ w Czestochowie. Wyższa
Szkoła
Filozoficzno
–
Pedagogiczna
,,IGNATIANUM” w Krakowie. Nr 19 Marzec
1/2011. ISSN 1896-2327. S. 129.
KRUPOVÁ, I. 2009. The possibilities of Art Therapy in
the Education of Individuals with Mental Handiicap.
In To Regain the Colours of a Beauty – In the Circle
of Therapy and Resocialization. Special Pedagogues'
Deliberations. A. Stankowski (ed.), Fribourg :
Association internationale Scieces, Édicaton,
Cultures, Traditions, 2009. ISBN 978-2-9700690-03, s. 169-197.
[3] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Diagnostics as an
effective element of the education activity in the
development process of handicapped and disabled
people. In Stankowski, A. (ed.) Pedagogiczne
aspekty diagnozy i poradnictwa w teorii oraz
praktyce pedagogiki specjalnej. Katowice : Gnome,
2011. ISBN 978-83-63268-00-8, s. 57.
KRUPOVÁ, I. 2009. Možnosti interpretácie vizuálneho
umenia vo výchove detí predškolského veku. In Od
detskej opatrovne k materskej škole. Zborník
príspevkov z odborno-vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou. E. Gašparová, M. Miňová
(eds.). Banská Bystrica : Slovenský výbor Svetovej
organizácie pre predškolskú výchovu. Spoločnosť
pre predškolskú výchovu, 2009. ISBN 978-80970266-0-8, s. 114 – 120.
[3] AKIMJAKOVÁ, B., ORAVCOVÁ, M. 2011. Using
interpretations of religious art works in religious
52
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
education within primary education. In Sikora, D.,
Mazur, P. (eds). Współeczne strategie i wyzwania
edukacyjne. Chełm : Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2011. ISBN 978-8361149-05-07, p. 134, 135, 138.
KRUPOVÁ, I. 2008. Rozvíjanie prírodovedno-technickej
gramotnosti na 1. stupni ZŠ. In Technické
vzdelávanie a aplikovaný výskum. Vedecká
monografia z príspevkov 24. medzinárodnej
vedecko-odbornej
konferencie
Technické
vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. J.
Pavlovkin (ed.), Banská Bystrica : FPV UMB, 2008.
ISBN 978-80-8083-719-8, s. 107 – 112.
[3] ŠARNÍKOVÁ, G. 2011. The Influence of a Teacher
on the Development of Relationships with Their
Region and Homeland in Pupils of a Primary
School. In Edukacja Elementarna w Teorii
i Praktyce. Regionalny Kwartalnik dla nauczycieli.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM“ w
Czestochowie. Wyższa Szkoła Filozoficzno –
Pedagogiczna ,,IGNATIANUM” w Krakowie. Nr 19
Marzec 1/2011. ISSN 1896-2327. S. 117.
KRUPOVÁ I. 2010. Rozvíjanie prírodovednej
gramotnosti rómskych žiakov a žiakov zo sociálne
znevýhodňujúceho prostredia. In Chudoba v
kontexte dneška – zdravotné, psychické, sociálnoprávne, filozofické, etické a etnické aspekty chudoby
v súčasnosti I. M. Gažiová (eds.), Ružomberok :
VERBUM – Vydavateľstvo KU v Ružomberku,
2010. ISBN 978-80-8084-566-7, s. 122 – 132.
[3] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Who They Are and
Where They Are Going? A Pattern of the Roma
Cultural Communication. In Edukacja Elementarna
w Teorii i Praktyce. Regionalny Kwartalnik dla
nauczycieli. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM“ w Czestochowie. Wyższa Szkoła
Filozoficzno – Pedagogiczna ,,IGNATIANUM” w
Krakowie. Nr 19 Marzec 1/2011. ISSN 1896-2327.
S. 109.
ROCHOVSKÁ, I., AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Možnosti
galérií pri rozvíjaní recepcie umenia u detí
predškolského
veku.
In
Kultúra,
verejné
zdravotníctvo a masmédiá I. Zborník z XI. sociálnovedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. I.
Rochovská, B. Akimjaková, Ľ. Krajčíriková (eds.),
Ružomberok : VERBUM – Vydavateľstvo KU v
Ružomberku, 2010. ISBN 978-80-8084-607-7, s. 35
– 56.
[3] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Diagnostics as an
effective element of the education activity in the
development process of handicapped and disabled
people. In Stankowski, A. (ed.) Pedagogiczne
aspekty diagnozy i poradnictwa w teorii oraz
praktyce pedagogiki specjalnej. Katowice : Gnome,
2011. ISBN 978-83-63268-00-8, s. s. 56.
KRUPOVÁ, I. 2010. Rozvíjanie vizuálnej gramotnosti v
predprimárnom vzdelávaní. In Tradície a inovácie
vo výchove a vzdelávaní modernej generácie
učiteľov III. [CD-ROM]. Zborník referátov z
medzinárodnej vedeckej konferencie v Levoči. I.
Krupová, B., Akimjaková (eds.), Ružomberok : PF
53
KU, 2010, ISBN 978–80–8084–535–3, s. 9 – 20.
AKIMJAKOVÁ, B., ORAVCOVÁ, M. 2011. Using
interpretations of religious art works in religious
education within primary education. In Sikora, D.,
Mazur, P. (eds). Współeczne strategie i wyzwania
edukacyjne. Chełm : Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2011. ISBN 978-8361149-05-07, p. 131.
KRUPOVÁ, I., KRUPOVÁ, D., AKIMJAKOVÁ, B.
2010. Využívanie interpretácie vizuálneho umenia v
predprimárnom
vzdelávaní.
Ružomberok
:
Pedagogická fakulta KU, 2010. 96 s. a CD s
prílohami. ISBN 978–80–8084–534–6
[4] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Rodinné prostredie
a jeho vplyv na vzdelávanie rómskych žiakov. In
Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae =
Vedecké štúdie Pedagogickej fakulty. ISSN 13362232. Č. 1 (2011), s. 89.
KRUPOVÁ, I., KRUPOVÁ, D., AKIMJAKOVÁ, B.
2010. Využívanie interpretácie vizuálneho umenia v
predprimárnom
vzdelávaní.
Ružomberok
:
Pedagogická fakulta KU, 2010. 96 s. a CD s
prílohami. ISBN 978–80–8084–534–6
[4] STRÁŽIKOVÁ, I. 2011. Využitie hry vo
výchovnom procese u detí s autizmom. In Studia
Scientifica Facultatis Paedagogicae = Vedecké
štúdie Pedagogickej fakulty. ISSN 1336-2232. Č. 1
(2011), s. 97.
KRUPOVÁ, I. 2009. Rozvíjanie prírodovednej
gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ s využívaním
metód riadeného objavovania. In Pedagogika, ISSN
0031-3815, 2009, roč. LIX, č. 3, s. 31-40.
[4] KRÍŽOVÁ, J. 2011. Chemické experimenty v
mimoškolskej činnosti na 1. stupni ZS. In
Rochovská, I., Akimjaková, B. (eds.) Tradície a
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov VI. Ružomberok : PF KU, 2011.
ISBN 978-80-8084-675-6, s. 215.
KRUPOVÁ, I. 2009. Výskumné projekty a organizácie
zamerané na rozvíjanie prírodovedného vzdelávania
žiakov. In Matematika Informatika Fyzika,
didaktický časopis učiteľov matematiky, informatiky
a fyziky, ISSN 1335-7794, 2009, XVIII. ročník, č.
34, s. 44-55.
[4] KOPÁČOVÁ, J. 2011. Komparácia prírodovedného
predprimárneho vzdelávania na Slovensku a
v Ĉechách. In Rochovská, I., Akimjaková, B. (eds.)
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov VI. Ružomberok : PF
KU, 2011. ISBN 978-80-8084-675-6, s. 16.
KRUPOVÁ, I. 2009. The possibilities of Art Therapy in
the Education of Individuals with Mental Handiicap.
In To Regain the Colours of a Beauty – In the Circle
of Therapy and Resocialization. Special Pedagogues'
Deliberations. A. Stankowski (ed.), Fribourg :
Association internationale Scieces, Édicaton,
Cultures, Traditions, 2009. ISBN 978-2-9700690-03, s. 169-197.
[4] TARAJČÁKOVÁ,
E.
2011.
Možnosti
psychomotorického rozvoja žiakov s mentálnym
postihnutím. In Tradície a inovácie vo výchove
[3]
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
citácia
Ivana Rochovská
54
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VII. I.
Rochovská, B. Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF
KU, 2011. ISBN 978-80-8084-676-3, s. 96.
KRUPOVÁ, I. 2009. L´interprétation de l´art visuel
comme le moyen de l´artethérapie des élèves
handicapés mentaux dans l´enseignement primaire.
In L´éducation chrétienne et l´enseignement dans
des pays européens après le IIe Concile de Vatican.
F. Kummer (ed.), Fribourg: SÉCT, 2009. ISBN 9782-9700690-5-8, p. 83-92.
[4] TARAJČÁKOVÁ,
E.
2011.
Možnosti
psychomotorického rozvoja žiakov s mentálnym
postihnutím. In Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VII. I.
Rochovská, B. Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF
KU, 2011. ISBN 978-80-8084-676-3, s. 96.
KRUPOVÁ, I. 2009. L´interprétation de l´art visuel
comme le moyen de l´artethérapie des élèves
handicapés mentaux dans l´enseignement primaire.
In L´éducation chrétienne et l´enseignement dans
des pays européens après le IIe Concile de Vatican.
F. Kummer (ed.), Fribourg: SÉCT, 2009. ISBN 9782-9700690-5-8, p. 83-92.
[4] AKIMJAKOVÁ, B., KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011.
Didaktika náboženskej výchovy v primárnom
vzdelávaní. In Gunčaga, J., Jablonský, T.,
Nižnanský, B. (eds.) Interdisciplinárny dialóg
odborových
didaktík.
Zborník
abstraktovz
medzinárodnej vedeckej konferencie s CD-Rom
(full-texty príspevkov). Ružomberok : VERBUM –
vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2011. ISBN
978-80-8084-689-3
ROCHOVSKÁ, I. 2010. Teoretické východiská
využívania
bádateľských
aktivít
v prírodovednom vzdelávaní na 1. stupni základnej
školy. In Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IV. I.
Rochovská, B. Akimjaková (eds.), Ružomberok :
VERBUM – vydavateľstvo KU, 2010. ISBN 97880-8084-617-6, s. 211 – 236.
[4] ŠARNÍKOVÁ, G. 2011. Budú cnosti v budúcnosti?
O výchove k cnostiam. Ružomberok : VERBUM –
Vydavateľstvo KU, 2011. ISBN 978-80-8084-674-9,
s. 22.
ROCHOVSKÁ, I., KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ., ORAVCOVÁ,
M. 2010. Umenie a kultúra v Štátnom vzdelávacom
programe pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej
republike – Primárne vzdelávanie so zameraním na
predmet Výtvarná výchova. In Kultúra, verejné
zdravotníctvo a masmédiá I. Zborník z XI. sociálnovedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. I.
Rochovská, B. Akimjaková, Ľ. Krajčíriková (eds.),
Ružomberok : VERBUM – Vydavateľstvo KU v
Ružomberku, 2010. ISBN 978-80-8084-607-7, s. 57
– 66.
[4] BELLOVÁ, S., MIGROVÁ, M. 2011. Tvorivé
metódy pri vyučovaní ekonomických predmetov
(cvičná firma). In Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. I.
Rochovská, B. Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF
KU, 2011. ISBN 978-80-8084-675-6, s. 283.
55
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
– Beáta
Akimjaková
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
KRUPOVÁ I. 2010. Rozvíjanie prírodovednej
gramotnosti rómskych žiakov a žiakov zo sociálne
znevýhodňujúceho prostredia. In Chudoba v
kontexte dneška – zdravotné, psychické, sociálnoprávne, filozofické, etické a etnické aspekty chudoby
v súčasnosti I. M. Gažiová (eds.), Ružomberok :
VERBUM – Vydavateľstvo KU v Ružomberku,
2010. ISBN 978-80-8084-566-7, s. 122 – 132.
[4] FERANECOVÁ, G., MATIOVÁ, D. 2011. Školská
úspešnosť – neúspešnosť žiaka. In Tradície a
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov VI. I. Rochovská, B. Akimjaková
(eds.) Ružomberok : PF KU, 2011. ISBN 978-808084-675-6, s. 156.
KRUPOVÁ I., KRÍŽOVÁ, J. 2008. Vplyv rodiny a školy
na dodržiavanie zdravej výživy žiakov. In Klíma
školy 21. storočia. L. Kasáčová, K. Bencová (eds.),
Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB a
Centrum vzdelávania doktorandov pri PF UMB,
2008. ISBN 978-80-8083-586-6, s. 104 – 106.
[4] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Psychohygiena
a duševné zdravie dieťaťa. In Studia Scientifica
Facultatis Paedagogicae = Vedecké štúdie
Pedagogickej fakulty. ISSN 1336-2232. Č. 1 (2011),
s.198.
ROCHOVSKÁ, I., AKIMJAKOVÁ, B. 2010. Možnosti
galérií pri rozvíjaní recepcie umenia u detí
predškolského
veku.
In
Kultúra,
verejné
zdravotníctvo a masmédiá I. Zborník z XI. sociálnovedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. I.
Rochovská, B. Akimjaková, Ľ. Krajčíriková (eds.),
Ružomberok : VERBUM – Vydavateľstvo KU v
Ružomberku, 2010. ISBN 978-80-8084-607-7, s. 35
– 56.
[4] KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. 2011. Psychohygiena
a duševné zdravie dieťaťa. In Studia Scientifica
Facultatis Paedagogicae = Vedecké štúdie
Pedagogickej fakulty. ISSN 1336-2232. Č. 1 (2011),
s. 200.
KRUPOVÁ, I. 2009. Využívanie jednoduchých
fyzikálnych experimentov v prírodovede na 1. stupni
ZŠ. In Tvorivý učiteľ fyziky II., Národný festival
fyziky 2009. D. Krupa, M. Kireš (eds.), Košice :
Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2009. ISBN 97880-969124-8-3, s. 103 – 109.
[4] KRÍŽOVÁ, J. 2011. Fyzikálne experimenty v
mimoškolskej činnosti na 1. stupni ZŠ. In Tradície a
inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej
generácie učiteľov VI. I. Rochovská, B. Akimjaková
(eds.) Ružomberok : PF KU, 2011. ISBN 978-808084-675-6, s. 221.
ROCHOVSKÁ, I. 2011. Využívanie bádateľských aktivít
v materskej škole. Ružomberok : VERBUM –
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011, 74 s. ISBN 978-80-8084- 666-4
[4] STRÁŽIKOVÁ, I. 2011. Využitie hry vo
výchovnom procese u detí s autizmom. In Studia
Scientifica Facultatis Paedagogicae = Vedecké
štúdie Pedagogickej fakulty. ISSN 1336-2232. Č. 1
(2011), s. 97.
56
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Ivana Rochovská
citácia
Valentína
Trubíniová
citácia
Valentína
Trubíniová
ROCHOVSKÁ, I. 2011. Využívanie bádateľských aktivít
v materskej škole. Ružomberok : VERBUM –
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011, 74 s. ISBN 978-80-8084- 666-4
[4] ŠVÁBOVÁ, B. 2011. Príbehy v rozprávkach
a tvorivá dramatika. AKIMJAKOVÁ, B. (ed.)
Humanitné štúdie na aktuálne problémy súčasnej
spoločnosti.
Ružomberok :
VERBUM –
vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2011, ISBN
978-80-8084-722-7, s. 123.
ROCHOVSKÁ, I. 2011. Využívanie bádateľských aktivít
v materskej škole. Ružomberok : VERBUM –
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011, 74 s. ISBN 978-80-8084- 666-4
[4] HOCKICKO, P., HOCKICKOVÁ, M. 2011.
Videoanalýza dejov a zvukov so zameraním na
rozvoj kľúčových kompetencií študentov. In
Proceedings of the 6th International Symposium
Material – Acoustic - Place 2011. Zvolen. ISBN
978-80-228-21581-9, s. 103.
ROCHOVSKÁ, I. 2011. Le développement de la
littérature scientifique dans le domaine l'éducation
primaire. Fribourg : S.É.C.T. – Association
Internationale Sciences, Éducation, Cultures,
Traditions, 2011, 73 s. ISBN 978-2-9700716-5-5
[5] KRÍŽOVÁ, J.: Recenczia: Development of
Scientific Literacy in Primary Education. In Revue
internationale des sciences humaines et natrelles.
Fribourg : Sciences, éducation, cultures, traditions,
2011. ISSN 2235-2007
KRUPOVÁ, I., KRÍŽOVÁ, J., MELICHERČÍKOVÁ, D.
2009.
Rozvíjanie
prírodovedno-technického
vzdelávania na elementárnom stupni základnej
školy. Ružomberok : Pedagogická fakulta KU, 2009.
278 s. ISBN 978–80–8084–493–6
[6] AKIMJAKOVÁ, B. 2011. Recenzia publikácie
„Rozvíjanie prírodovedno-technického vzdelávania
na elementárnom stupni základnej školy“. In
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov VI. I. Rochovská, B.
Akimjaková (eds.) Ružomberok : PF KU, 2011, s.
314 - 316. ISBN 978-80-8084-675-6
Trubíniová, Valentína
Rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku v kognitívnej
oblasti
=
Preprimary
Child
Personality
Development in the Cognitive Area / Valentína
Trubíniová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a
vyššie; CD-ROM mechanika. In: Dimenzie a
perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej
škole II. [elektronický zdroj] : zborník referátov z
medzinárodnej vedeckej konferencie : Levoča, 15.16. 4. 2009 / Ivana Krupová, Beáta Akimjaková. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej
univerzity, 2009. - ISBN 978-80-8084-491-2. - S.
91-105.
[4] ROCHOVSKÁ, Ivana. Využívanie bádateľských
aktivít v materskej škole. Ružomberok: Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011, s. 16, 68.
Trubíniová, Valentína
Vznik prvých vzdelávacích inštitúcií pre deti
57
citácia
Valentína
Trubíniová
citácia
Valentína
Trubíniová
citácia
Valentína
Trubíniová
citácia
Valentína
Trubíniová
citácia
Valentína
Trubíniová
predškolského veku na Slovensku = Formation of the
first educational institution for preprimary children
in Slovakia / Valentína Trubíniová. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov I. [elektronický zdroj] :
predškolská a elementárna pedagogika / eds. Ivana
Krupová, Beáta Akimjaková. - Levoča :
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v
Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 2009. ISBN 978-80-8084-514-8. - S. 61-75.
[4] ROCHOVSKÁ, Ivana. Využívanie bádateľských
aktivít v materskej škole. Ružomberok: Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011, s. 61, 68.
Trubíniová, Valentína
Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový
slovník / ed. Valentína Trubíniová. - Ružomberok :
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2007. 893 s. - ISBN 978-80-8084-162-1
[4] HAJDÚKOVÁ, Viera. Metodika predprimárneho
vzdelávania. Bratislava : Štátny pedagogický ústav,
2011, s. 346
Trubíniová, Valentína
Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový
slovník / ed. Valentína Trubíniová. - Ružomberok :
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2007. 893 s. - ISBN 978-80-8084-162-1
[4] KOPÁČOVÁ, Jana. Komparácia prírodovedného
predprimárneho vzdelávania na Slovensku a v
Čechách. In Tradície a inovácie vo výchove a
vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI. :
zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie.
Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2011, s. 17.
Trubíniová, Valentína
Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový
slovník / ed. Valentína Trubíniová. - Ružomberok :
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2007. 893 s. - ISBN 978-80-8084-162-1
[4] MURINOVÁ, Beáta. Motivácia v predškolskej
edukácii so zameraním na sémantiku slova. In
Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach času :
zborník z odborno-pedagogickej konferencie s
medzinárodnou účasťou. Prešov : Slovenský výbor
Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu,
2011, s. 220, 226.
Trubíniová, Valentína
Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový
slovník / ed. Valentína Trubíniová. - Ružomberok :
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2007. 893 s. - ISBN 978-80-8084-162-1
[4] STUPÁK, Bohuslav. Telesná výchova v materskej škole aspekty inovácie teórie a praxe predškolskej telesnej
výchovy. In Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach
času : zborník z odborno-pedagogickej konferencie s
medzinárodnou účasťou. Prešov : Slovenský výbor Svetovej
organizácie pre predškolskú výchovu, 2011, s. 217.
Trubíniová, Valentína
Kľúčové kompetencie / Valentína Trubíniová. In:
Predškolská pedagogika : terminologický a výkladový
58
citácia
Valentína
Trubíniová
citácia
Valentína
Trubíniová
citácia
Valentína
Trubíniová
citácia
Valentína
Trubíniová
citácia
Valentína
Trubíniová
slovník / ed. Valentína Trubíniová. - Ružomberok :
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2007. - ISBN
978-80-8084-162-1. - S. 210-212.
[4] ROCHOVSKÁ, Ivana. Využívanie bádateľských
aktivít v materskej škole. Ružomberok: Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011,
s. 10, 16, 17, 61, 67.
Trubíniová, Valentína
Kľúčové kompetencie detí predškolského veku / Valentína
Trubíniová. In: Predškolská pedagogika :
terminologický a výkladový slovník / ed. Valentína
Trubíniová. - Ružomberok : Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity, 2007. - ISBN 978-80-8084162-1. - S. 212-213.
[4] ROCHOVSKÁ, Ivana. Využívanie bádateľských
aktivít v materskej škole. Ružomberok : Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011, s. 67.
Trubíniová, Valentína
Konštruktivizmus / Valentína Trubíniová.In: Predškolská
pedagogika : terminologický a výkladový slovník /
ed. Valentína Trubíniová. - Ružomberok :
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2007. ISBN 978-80-8084-162-1. - S. 232-234.
[4] ROCHOVSKÁ, Ivana. Využívanie bádateľských
aktivít v materskej škole. Ružomberok: Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011, s.17, 61, 67.
Trubíniová, Valentína
Pohybové hry detí predškolského veku / Valentína
Trubíniová. In: Predškolská pedagogika :
terminologický a výkladový slovník / ed. Valentína
Trubíniová. - Ružomberok : Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity, 2007. - ISBN 978-80-8084162-1. - S. 353-354.
[4] STUPÁK, Bohuslav. Telesná výchova v materskej
škole - aspekty inovácie teórie a praxe predškolskej
telesnej výchovy. In Predprimárne vzdelávanie v
metamorfózach času : zborník z odbornopedagogickej konferencie s medzinárodnou účasťou.
Prešov : Slovenský výbor Svetovej organizácie pre
predškolskú výchovu, 2011, s. 216, 217.
Trubíniová, Valentína
Poznanie a jeho osobitosti u dieťaťa / Valentína
Trubíniová. In: Predškolská pedagogika :
terminologický a výkladový slovník / ed. Valentína
Trubíniová. - Ružomberok : Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity, 2007. - ISBN 978-80-8084162-1. - S. 364-365.
[4] ROCHOVSKÁ, Ivana. Využívanie bádateľských
aktivít v materskej škole. Ružomberok: Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011, s. 17, 61, 68.
Trubíniová, Valentína
Rozvoj osobnosti dieťaťa / Valentína Trubíniová. In:
Predškolská pedagogika : terminologický a
výkladový slovník / ed. Valentína Trubíniová. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej
univerzity, 2007. - ISBN 978-80-8084-162-1. - S.
424-427.
[4] ROCHOVSKÁ, Ivana. Využívanie bádateľských
59
citácia
Helena Kuberová
citácia
Helena Kuberová
aktivít v materskej škole. Ružomberok: Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku,
2011, s. 68.
Kuberová, Helena
Didaktika ošetrovateľstva : monografia / Helena
Kuberová. - 1. vyd. - Ružomberok : Fakulta
zdravotníctva Katolíckej univerzity, 2008. - 194 s. ISBN 978-80-8084-386-1
[4] STRÁŽIKOVÁ, Iveta. Determinanty zdravia vo
vzťahu k jeho podpore a udržaniu. In Rodina v
zdraví a chorobe : zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie : 6. 10. 2011 v Ružomberku. [CDROM]. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011, s.
144,145.
Kuberová, Helena
Pedagogická prax v príprave študentov na Katolíckej
univerzite v Ružomberku : príručka pre študentov PF
a FF, metodikov a cvičných učiteľov / Helena
Kuberová. - Ružomberok : Katolícka univerzita,
2002. - 54 s. - ISBN 80-89039-13-8
[3] KARAFIÁTOVÁ, Michaela. Kompetence sestry ve
vztahu k primární prevenci. In Jihlavské zdravotnické
dny 2011, 1. ročník [elektronický zdroj] : sborník z
mezinárodní konference, na které se účastnily Fakulta
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a
Uniwersytet Rzesowski : 21.4.2011, Jihlava. Jihlava :
Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011, s. 311, 316.
60
Download

Výročná správa IJP 2011 - Inštitút Juraja Páleša v Levoči