KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Pedagogická fakulta
INŠTITÚT JURAJA PÁLEŠA V LEVOČI
v spolupráci s
Uniwersytetom Śląskim v Katowiciach
Humanitnou spoločnosťou Prijatie – centrum psychosociálnej prevencie Spiš
Akademiou im. Jana Długosza v Częstochowej
Wyższou Szkołou Filozoficzno-Pedagogicznou "Ignatianum" v Krakowe
Instytutom Pedagogiki Akademie Podlaskej v Siedlcach
Gál Ferenc Hittudományi Főiskola v Szegede
Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
PROGRAM
3. medzinárodnej vedeckej konferencie
TRADÍCIE A INOVÁCIE
VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ
MODERNEJ GENERÁCIE UČITEĽOV
TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION
OF MODERN TEACHERS' GENERATION
7. – 8. marca 2011
v Mestskom divadle v Levoči
Medzinárodný vedecký výbor konferencie
International Scientific Committe of the Conference
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (PF KU v Ružomberku)
prof. nadzw. dr hab. Mirosław Zb. Babiarz (WSFP „Ignatianum“ v Krakowe)
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. (PF KU v Ružomberku)
ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch (IP AP v Siedlcoch)
prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. (PF KU v Ružomberku)
prof. Dr. Istvan Kafer (GFHF v Szegede)
ks. prof. dr hab. Piotr Mazur (PWSZ v Chełmie)
prof. dr hab. Sławomir M. Mazur (KSWAFM v Krakowe)
prof. zw. dr hab. Adam Stankowski, PhD. (PF KU v Ružomberku)
prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc. (PF KU v Ružomberku)
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU (PF KU v Ružomberku)
prof. nadzw. dr. hab Jolanta Karbowniczek (WSFP „Ignatianum“ v Krakowe)
prof. nadzw. dr hab. Danuta Marzec (WSEZiNS v Łódźi)
prof. nadzw. dr hab. Irena Motow (WP AJD v Czestochowej)
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU (PF KU v Ružomberku)
prof. nadzw. dr hab Tamara Zacharuk (IP AP v Siedlcoch)
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak PhD. (TF KU v Ružomberku)
doc. PhDr. Kornel Čajka, CSc. (PF KU v Ružomberku)
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. (PF KU v Ružomberku)
doc. PhDr. Magdaléna Habšudová, CSc. (PF KU v Ružomberku)
doc. PaedDr. Ladislav Horňák, CSc. (PF KU v Ružomberku)
doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. (FZ KU v Ružomberku)
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. (PF KU v Ružomberku)
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. (FZ KU v Ružomberku)
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (PF KU v Ružomberku)
doc. Dr. Rudolf Smahel, ThD. (CMTF UP v Olomouci)
doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, PhD. (CMTF UP v Olomouci)
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (PF KU v Ružomberku)
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (PF KU v Ružomberku)
PaedDr. Oľga Račková, PhD. (PF KU v Ružomberku)
Dr. Sandor Toth, PhD. (GFHF v Szegede)
Programový a organizačný výbor konferencie
Programme and Organisation Committe
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
PhDr. Iveta Strážiková
Dr Beata Bocian, PhD.
Dr. Sandor Toth, PhD.
PhDr. Mária Kerekešová
PaedDr. Marta Oravcová
prof. nadzw. dr.hab Jolanta Karbowniczek
Ciele konferencie
Purpose of the Conference
Cieľom konferencie je reflektovať tradície a navrhnúť inovácie v oblasti výchovy
a vzdelávania pedagógov v rámci ich vysokoškolskej prípravy. Konferencia je určená vedeckým,
odborným a pedagogickým pracovníkom z rôznych oblastí výchovy a vzdelávania a všetkým,
ktorí sa zaujímajú o danú tému. Prezentácie budú orientované na otázky antropológie z pohľadu
špeciálnej, liečebnej a sociálnej pedagogiky.
The main goal of the conference is to reflect tradition and to suggest innovation in the university
reparation of educators. The conference is for scholars and professionals from various
educational fields and others concerned with the theme. Presentations have to be oriented on the
issues of anthropology from the viewpoint of special, therapeutical and social education.
Program 3. medzinárodnej vedeckej konferencie
Program of the 3st International Scientific Conference
Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov
7. 3. 2011 pondelok
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.30 – 17.30
18.00 – 19.00
19.00
Registrácia účastníkov (Mestské divadlo v Levoči,
Nám. Majstra Pavla 54)
Slávnostné otvorenie konferencie
Pozdravy hostí (Mestské divadlo v Levoči)
Vystúpenie Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWIACY
z Varšavy (Mestské divadlo v Levoči)
Plenárne prednášky (Mestské divadlo v Levoči)
Slávnostná svätá omša (Kostol sv. Jakuba)
Spoločenské stretnutie (Salóniky Hotela Stela)
8. 3. 2011 utorok
9.00 – 12.30
12.30 – 13.00
Prednášky v sekciách (Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Bottova 15)
Závery konferencie (Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Bottova 15)
Sekcia 1 – Antropológia v špeciálnej a liečebnej pedagogike
moderátori sekcie: PaedDr. Oľga Račková, PhD.
Ing. Edita Tarajčáková, PhD.
PhDr. Iveta Strážiková
technické zabezpečenie: Ing. Peter Hamrák
ANTROPOLÓGIA V ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKE
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.
DYSFUNKČNÉ RODINA RANÉHO VZDELÁVANIA DIEŤAŤA A DOSPELÉHO ŽIVOTA
prof. nadzw. dr hab. Mirosław Babiarz
EDUKACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE
dr hab Jacek Błeszyński, prof UMK
MARIÁNSKA TRADÍCIA – PREDOBRAZ KRESŤANSKEJ ANTROPOLÓGIE
V TYFLOPÉDII
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD.
SEXUALITA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM JAKO NUTNÁ SOUČÁST
PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ
Mgr. Igor Hampl
WHOLE SCHOOOLING? WHAT DO WE THINK? - THE HUNGARIAN EXPERIANCES OF
INCLUSIVE SCHOOLS
Pető Ildikó, PhD
ALTERNATIVNÍ METODY PRÁCE U OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM SE
ZAMĚŘENÍM NA MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI
Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.
PŘÍSTUPNOST VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI
POTŘEBAMI
V ČESKÉ REPUBLICE
PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
NEGATÍVNY VPLYV OSAMELOSTI NA PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT DETÍ
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW DO WSPÓŁPRACY W WYCHOWANIU Z RODZICAMI
prof ndzw. dr hab. Jerzy Kułaczkowski
PROCESY ADAPTACYJNE NA RÓŻNYCH POZIOMACH ONTOGENEZY
prof. nadzw. dr hab. Stanisław Lipiński
VZDELÁVANIE UČITEĽOV VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EURÓPY
PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
ROLA NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO W SZKOLE OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ Z KLASAMI
INTEGRACYJNYMI NA PRZYKŁADZIE X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RADOMIU
mgr Maria Owczarek
VÝZNAM KATECHÉZY V PROCESE FORMÁCIE OSOBNOSTI ŠPECIÁLNEHO
PEDAGÓGA
PaedDr. Peter Petrovič
NOWOCZESNE METODY STYMULUJĄCE ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO INTELEKTUALNIE NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁYWAŃ
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RADOMIU
mgr Renata Piskorz
ROLA PEDAGOGA SPECJALNEGO W PERSPEKTYWIE ARTYSTYCZNEJ
AKTYWNOŚCI WŁĄCZAJĄCEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
dr Leszek Ploch
TENDENCIE VÝVOJA PRÍSTUPOV SPOLOČNOSTI K ZNEVÝHODNENÉMU
JEDNOTLIVCOVI SMERUJÚCE
K TRENDOM INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE
Mgr. Renáta Polakovičová
ANTROPOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ INKLUZÍVNEHO PRÍSTUPU K ĽUĎOM
S POSTIHNUTÍM V KONTEXTE NOVÉHO ZÁKONA
PaedDr. Oľga Račková, PhD.
ANTROPOLÓGIA V LIEČEBNEJ PEDAGOGIKE
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
POTRZEBA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI W ASPEKCIE ETYKI LOGOPEDYCZNEJ
dr Aleksandra Siedlaczek – Szwed
ANTROPOPLOGIA W PEDAGOGICE SPECJALNEJ
prof. zw. dr hab. Adam Stankowski, PhD.
METÓDY LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY PRI PRÁCI SO ŽIAKMI S PORUCHAMI
SPRÁVANIA
PhDr. Marianna Šramková, PhD.
PREKURZORY EFEKTIVITY SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE OSOB S MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM
Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
Sekcia 2 – Antropológia v sociálnej pedagogike
moderátori sekcie: PhDr. Mária Vajová, PhD.
PhDr. Mária Kerekešová
PhDr. Iveta Franzenová
technické zabezpečenie: PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD.
STYL ATRYBUCJI ZDARZEŃ U OSÓB STARSZYCH PENSJONARIUSZY DOMÓW
POMOCY SPOŁECZNEJ
dr Urszula Anna Domżał, PhD
W JAKI SPOSÓB PRACOWNIK DPS MOŻE DBAĆ O DOBRĄ JAKOŚĆ ŻYCIA
PODOPIECZNYCH
dr Zbigniew Kazimierz Domżał, PhD
KRESŤANSKÁ FILOZOFICKÁ ANTROPOLÓGIA AKO INŠPIRATÍVNY ZDROJ PRE
SOCIÁLNU A KULTÚRNU ANTROPOLÓGIU V POSTMODERNEJ KRÍZE KULTÚRY
PhDr. Iveta Franzenová
AUTORYTET JAKO ELEMENT WYCHOWANIA
mgr Magdalena Grochulska, mgr Grażyna Kłamaga, mgr Izabela Zaborowska
RODINA, VÝCHOVA A DELIKVENCIA MLÁDEŽE
doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.
PREVENCIA JUVENILNEJ DELIKVENCIE S OHĽADOM NA RODINNÉ PROSTREDIE A
VÝCHOVNÉ ASPEKTY
doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.
KONTEXT MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY V EDUKACI ROMSKÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH
ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE
PhDr. Mgr. Martin Kaleja, Ph.D.
ZJAWISKO AGRESJI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY- ŹRÓDŁA, PRZYCZYNY I
ZAPOBIEGANIE
prof. nadzw. dr hab. Jolanta Karbowniczek
PROSOCIÁLNY PRÍSTUP PEDAGÓGA K EMOCIONÁLNE A SOCIÁLNE
ZNEVÝHODNENÉMU DIEŤAŤU
PhDr. Mária Kerekešová
CHUDOBA A MOŽNOSTI ELIMINÁCIE PROBLÉMOV V EDUKÁCII RÓMSKYCH DETÍ
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., PhDr. Viera Šilonová
ANTROPOLÓGIA V SOCIÁLNAEJ PEDAGOGIKE
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
ROZWÓJ KSTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SOCJALNYC NA POZIOMIE
POLICEALNYM W POLSCE
mgr Wieslaw Kwiecien
ŚWIELICA SZKOLNA JAKO MIEJSCE WSPIERANIA ROZWOJU UCZNIA
dr Grzegorz Łuszczak
INNOWACYJNOŚĆ W PRACY SOCJALNEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI
prof nadzw. dr hab. Arkadiusz Marzec, mgr Malwina Rogala – Konatowska
SUPPORT FOR SOCIAL AND INDIVIDUAL DEVELOPMENT OF INTELLECTUALLY DISABLED
PEOPLE THROUGH COMMUNAL ACTIVITY
prof. nadzw. dr hab. Danuta Marzec, dr Wanda Zych
FORMACJA NOWEGO CZŁOWIEKA - WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI
SZKOLNEJ
dr hab. Piotr Mazur, mgr Elżbieta Miterka
METODY RESOCJALIZACJI I TERAPII PENITENCJARNEJ WOBEC KOBIET
OSADZONYCH W ZAKŁADACH KARNYCH
prof. nadzw. dr hab. Irena Motow
KONWENCJONALNE METODY TERAPII DZIECI Z ZABURZENIAMI CZYNNOŚCI
OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
dr Marta Motow-Czyż
PRACA WYCHOWAWCZA Z DZIEĆMI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM
mgr Augustyn Okoński
WYCHOWANIE PRZEZ PRACĘ - OD CZASÓW SPOŁECZEŃSTW PIERWOTNYCH DO
OŚWIECENIA - ZARYS ZAGADNIENIA
mgr Iwona Oleksa
WSPARCIE SPOŁECZNE W WYBRANYCH TYPACH RODZIN DYSFUNKCYJNYCH
dr Zbigniew Ostrach
PRACA JAKO ELEMENT RESOCJALIZACJI OSADZONYCH W ZAKŁADACH KARNYCH
dr Gertruda Wieczorek
PROBLEMY WIEKU SENIORALNEGO – REFLEKSJE PSYCHOLOGICZNO SOCJOLOGICZNE
Dr Agata Woźniak-Krakowian, Prodziekan WNS, AJD w Częstochowie
PRZYCZYNY I SKUTKI NADUŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ MŁODZIEŻ
mgr Aneta Zapała-Wiecheć
Download

Pedagogická fakulta - Inštitút Juraja Páleša v Levoči