Otvorenie konferencie
9.30 – 9.35
PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
Vedúci Katedry spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi PF KU v Ružomberku
Príhovory hostí
9.35 - 10.05
J.E. Mons. Peter Rusnák
predseda sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS
J.E. Mons. Andrej Imrich
predseda rady Iustitia et pax pri KBS
Ing. Richard Kerekeš, PhD.
prodekan PF KU v Ružomberku
ks. dr. hab Piotr Mazur
Panstwowa WyŜsza Szkola Zawodowa v Chiełme
príhovor viceprimátora mesta Poprad Ing. Štefana Kubíka
Plenárne vystúpenia
10.05 – 17.15
Moderátori: PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD., ks. dr. hab. Piotr Mazur
Alternácia: Mgr. Marián Ambrozy, PhD.
Miestnosť: Nová aula
I. blok vystúpení
10.05 - 10. 20 akad. prof. Ing. Anton Blažej, DrSc., Dr. h. c.
Biologizácia ekonomiky v kontexte marginalizovaných skupín
10.20 -10.35 ks. dr. hab Piotr Mazur
10. 35- 10. 50 prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Dr. h. c. mult.
Masmédia a kriminalita mládeže
10. 50- 11. 05 akad. prof. h. c. prof. PhDr. Mikuláš Mušinka, DrSc., Dr. h. c.
Integrácia Rusínov – Ukrajincov do majoritnej slovenskej spoločnosti v svetle úradných
štatistík
11. 20- 11. 35 Diskusia
II. blok vystúpení
11. 45- 12. 00 prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
Využitie nákladového controllingu v obci
1
12. 00- 12. 15 prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc.
Antropológia Rómov
12. 15- 12. 30 prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
Historické kontexty marginalizácie Rómov
12. 30- 12. 45 doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD.
Kognitívna stimulácia edukačných potrieb žiakov so sociálnym handicapom
12. 45- 13. 00 Diskusia
13. 00- 14. 00 Obed
14. 00- 14. 30 premietanie filmu Aby človek nezničil Zem
Autor: akad. prof. h. c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc., dr. h. c.
III. blok vystúpení
14. 30- 14. 45 prof. Ing. Gabriela Korimová, CSc.
Sociálne podnikanie – alternatívny nástroj riešenia zamestnanosti marginalizovaných skupín
14. 45- 15. 00 Ing. Miroslava Kolcunová
15. 00- 15. 15 doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH
Social background of the Roma in Slovakia in relation to their health care
15. 15- 15. 30 doc. PhDr. Ludmila Muchová, PhD.
Kultúra školy a marginalizovaná skupina žáků v předmětu náboženská výchova
15. 30- 15. 45 doc. Dr. Roman Králik, ThD.
Aktuálne riešenia krízovej situácie Rómov na Slovensku
15. 45- 16. 00 prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD.
Náboženská sloboda ako nescudziteľne integrujúci faktor v prejavení sa človeka (v pohľade
posolstva Jána Pavla II. a Benedikta XVI.)
16. 00- 16. 15 prof. RNDr. ThDr. Ladislav Csontos, PhD., SJ
Hodnotenie kultúr na linke majorita - minorita
16. 15- 16. 30 prof. dr. hab. Andrzej Lipczyński
Wykluczenie i marginalizacia społeczna w pkresie przemian społeczno politicznoekonomicznych
16.30- 16. 45 ks. prof. dr. hab. Jerzy Kułaczkowski
Education in family in the face of current challenges according to teaching of John Paul II.
16. 45- 17. 00 doc. JUDr. Jarmila Chovancová, CSc.
Právo, náboženstvo a ľudské práva- ich rešpektovanie
17. 00- 17. 15 doc. Dr. theol. Alžbeta Dominika Dufferová, PhD.
Rast marginalizovaných skupín na Slovensku 2011
2
Vystúpenia v sekciách
Sociálno-kultúrna sekcia
Štvrtok 14. 4. 2011
od 17:45 do 19:00
Moderátori:
doc. PhDr. Mazůrek Jaroslav, PhD, m. prof. KU
PhDr. Mgr. Eva Dirgová, PhD.
Miestnosť: Nová aula
Doba vystúpenia: cca 7 min.
doc. PhDr. Jaroslav Mazůrek, PhD, m. prof. KU
Charakteristika základných princípov a postulátov sociálnej politiky
prof. ADJ dr. hab. Arkadiusz Marzec
Opportunities of Social Re-Adaptation of Young People Addicted to Psychoactive Drugs
JUDr. Stanislav Križovský, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.
Bezpečnosť a poriadok ako základný predpoklad integrácie marginalizovaných skupín do
spoločnosti
doc. PhDr. František Hanobík, PhD.
Problémy integrácie marginalizovaných Rómov do spoločnosti
doc. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Mediálna stereotypizácia Rómov a jej spoločenské dôsledky
doc. PaedDr. Eva Poláková, PhD., Mgr. Zuzana Masaryková
Plagiátorstvo alebo využívanie kolektívnej inteligencie?
PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD., PhDr. Ľudmila Krajčiríková, PhD.
Integrácia detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia do spoločnosti
PhDr. Roman Kečka, PhD.
Marginalizácia náboženských menšín z religionistickej perspektívy
JUDr. Martin Turčan, PhD., JUDr. Nadežda Vaculiková, PhD.
Postavenie občianskych právnych poradní a ich význam pre marginalizované skupiny
PhDr. Mária Kerekešová
Sociálna práca s náhradnou rodinou v domácom prostredí
PhDr. Tomáš Demočko, PaedDr. Milan Pukančík, PhD.
Skúsenosti z aplikácie projektu integrácie azylantov na Slovensku
Michal Krupička BSc.
Kolotoc.sk – prezentácia rómskej hudby na Internete
3
Ekonomicko-manažérsko-spoločenská sekcia
Štvrtok 14.4.2011
od 17:45 do 19:00
Moderátori:
Ing. Jana Janičková, PhD.
Ing. Róbert Bílek, PhD.
ThDr. PaedDr. Marcel Gallik, PhD.
Miestnosť: č. 401
Čas vystúpenia: cca 7 min.
doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Model aktivácie marginalizovaných skupín obyvateľstva
PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH
Výskumné aktivity v oblasti zdravia a prístupu k zdravotným službám marginalizovaných
skupín so zameraním na migrantov segregovaných osád
PhDr. Miroslav Sedlák, MBA
Predátorské úverovanie ako jedna z príčin finančnej exklúzie (financial exclusion) citlivých
skupín obyvateľov
Ing. Silvester Žák, doc. Ing. Štefan Bugri, PhD. MPH
Ekonomicko-sociálne bariéry riadneho uplatnenia príslušníkov marginalizovaných skupín v
spoločnosti
Ing. Ján Košta, CSc.
Trh práce a ekonomické aspekty pomoci rómskym komunitám
Ing. Jana Beresecká
Príčiny migrácie u marginalizovaných skupín obyvateľstva
Ing. Jana Štrangfeldová, PhD.
Vplyv vzdelanostnej úrovne rómskeho etnika na jeho exklúziu v oblasti zamestnanosti
Mgr. Linda Ulická, Mgr. Nina Hrdinová, Mgr. Vladimíra Beliková
Pracovné príležitosti a skúsenosti s uplatnením sa na trhu práce z pohľadu študentov a
absolventov vysokých škôl so sluchovým postihnutím
Mgr. Veronika Hanzalíková
Využitie metódy Case managementu pri práci s mentálne postihnutými klientmi
4
Pedagogicko-psychologická sekcia
Štvrtok 14.4.2011
od 17:45 do 19:00
Moderátori:
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
ThDr. PaedDr. Mária Nagranová, PhD.
Miestnosť: č. 403
Čas vystúpenia: cca 7 min.
prof. ADJ dr. hab. Danuta Marzec
Forms of Integration of the Disabled with Local Environment
doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc., JUDr. Stanislav Križovský, PhD.
Školstvo a proces integrácie marginalizovaných skupín do spoločnosti
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
Analýza determinantov edukácie Rómov a realizácia multikultúrnej výchovy v Slovenskej
republike
Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.
Etnické rozdiely vo vzdelávaní v SR (výsledky výskumu EDUMIGROM)
PhDr. Marianna Šramková, PhD.
Možnosti integrácie marginalizovaných žiakov v triednych kolektívoch
dr. Agnieszka Regulska
Wykluczenie społeczne dzieci umieszczonych w systemie opieki zastępczej [social exclusion of
children placed in foster care system]
dr. Andrzej Mazan
Wskazówki do pedagogiki rodzinnej w nauczaniu Jana Pawła II
Mgr. Pawel Witek, Mgr. Robert Pelewicz
Bariery szkolne w opinii wagarujących gimnazjalistów-doświadczenia
PaedDr. Tatiana Slezáková, PhD.
Formovanie základov kultúrnej identity rómskeho dieťaťa v materskej škole
Mgr. Marián Ambrozy, PhD.
Optimalizácia finančných prostriedkov vynaložených na Rómov v súvislosti s edukáciou
19. 30- 20. 15 - svätá omša
20. 15 - večera a spoločenský večer
Piatok 15. apríl 2011
9. 00- 9. 30 plenárne prednášky- nová aula
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
5
Sociálno-kultúrna sekcia
Piatok 15. 4. 2011
od 9:30 do 13:00
Moderátori:
doc. PhDr. Mazurek Jaroslav, PhD, m. prof. KU
PhDr. Mgr. Eva Dirgová, PhD.
Miestnosť:
Nová aula
Čas vystúpenia: cca 7 min.
Coffee break: 10.30-10.45 hod.
doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Vybrané kontexty marginalizácie rizikovej mládeže
dr. hab. PhD. Iwona Wagner
Praca socjalna wobec ubóstwa i marginalizacji rodziny
Mgr. Agata Szabala-Walczuk, Mgr. Iwona Oleksa
Środowiskowy Dom Samopomocy, jako forma wsparcia dla osób z niepełnosprawnością
psychiczną na przykładzie ŚDS w Sawinie
PhDr. Tatiana Tomčíková, PhD.
Systém efektívnych riešení v rámci integrácie odsúdených do spoločnosti
JUDr. Jana Schäfferová
Problematika rómskej komunity
PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH, Mgr. Oĺga Herdová
Činnosť komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy a hodnotenie efektivity ich činnosti
PhDr. PaedDr. Peter Grečo, PhD.
Masmédiá v službách kultúrnej revolúcie a problematika menšín
Ing. Ľubomír Tongeľ, doc. Dr. Roman Králik, ThD.
Aktuálne riešenia krízovej situácie Rómov na Slovensku
Ing. Karel Komárek, PhD.
Možnosti integrácie vybraných skupín rómskeho etnika do spoločnosti
PhDr. Michal Kozubík, PhD.
Rómovia v okrese Poprad optikou výskumu
Ing. Gabriela Dováľová, PhD., Ing. Boris Hošoff,
Vybrané aspekty digitálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti
v intenciách e - learningu a e – governmentu
PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
Zdravotná uvedomelosť Rómov na Slovensku
Mgr. Augustyn Wladyslaw Okoński
Procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie
Mgr. Anastazij Momot
Náčrt možností sociálnej inklúzie Rómov v etnograficko-religióznom kontexte
PhDr. Jana Kollarčiková
Vybrané sociálne skupiny v spoločnosti
6
PhDr. Katarína Gežová
Starnutie populácie ako činiteľ chudoby a sociálneho vylúčenia
JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.
Bariéry kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením
Ľubica Gálisová
Starší občan v spoločnosti a rodine
PhDr. Radoslav Micheľ
Kriminalita a delikvencia Rómov
Mgr. Michaela Hanzlíková, Mgr. Daniela Štangová
Resocializačné centrá ako pomoc závislým klientom začleniť sa späť do spoločnosti
Mgr. Renáta Hrušková
Vzájomné vzťahy rómskeho etnika a majoritnej populácie
Mgr. Barbara Caková
Práca s intaktnou populáciou ako nevyhnutný predpoklad inklúzie ľudí s postihnutím
Bc. Lenka Smatanová
Rizikové faktory rómskych tehotných žien v okrese Partizánske a Topoľčany
PhDr. Mgr. Eva Dirgová, PhD.
Marginalizované skupiny obyvateľstva ako súčasť majoritného spoločenstva
PhDr. Iveta Franzenová
Sociálna práca v službách zachovania autonómie a dôstojnosti seniorov ako
marginalizovanej sociálnej skupiny
Mgr. Matej Čevan
Znevýhodnenie skupiny v rodine
Pedagogicko-psychologická sekcia
Piatok 15. 4. 2011
od 9:30 do 13:00
Moderátori:
Mgr. Marián Ambrozy, PhD.
ThDr. PaedDr. Mária Nagranová, PhD.
Miestnosť:
č. 403
Čas vystúpenia: cca 7 min.
Coffee break: 10.30-10.45 hod.
PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Sociálna rozmanitosť ako pedagogický problém
PhDr. Gabriela Plátková Olejárová, PhD.
Interkultúrna výchova v škole (protipredsudková klíma)
PhDr. Silvia Malankievičová, PhD.
Perspektívy interkulturálnej komunikácie v kontexte vzájomnosti, prijatia a úcty
PhDr. Jana Španková, PhD.
Vzdelanostná úroveň Rómov ako jeden z prejavov sociálnej exklúzie
PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
7
Vplyv rómskej rodiny na vzdelanie a integráciu Rómov
Mgr. Miroslav Skowroński
Świetlica środowiskowa jako jedna z form pracy kompensacyjnej
PhDr. Peter Živný
Homiletická činnost ve vztahu ke společenským menšinám a marginalizovaným skupinám
JUDr. Ivana Pastvová
Problém kriminality mládeže
JUDr. Svetlana Soľaníková
Ochranné opatrenie ako účinný prostriedok nápravy marginalizovaných skupín
Mária Šmídová, MSc.
Služba druhým ako efektívna cesta zo závislosti
Ing. Marián Petrík
Multilingválne moderné vzdelávanie marginalizovaných skupín ako cesta od vyčleneného
jedinca k euroobčanovi
Mgr. Viera Pallová
Deti ohrozené komerčným sexualizovaným násilím v súčasnej spoločnosti
Mgr. Alena Szokeová
Rómske dieťa v materskej škole
Mgr. Viera Kúdelová
Integrácia žiakov so zdravotným oslabením na hodinách telesnej výchovy
Mgr. Tatiana Roháčová
Alternatívne pedagogické smery a možnosti ich uplatnenia pri vzdelávaní rómskych žiakov
Mgr. Monika Czerw
ThDr. PaedDr. Mária Nagranová, PhD.
Integrácia marginalizovaných skupín na hodinách katolíckeho náboženstva
PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
Vývoj starostlivosti spoločenstva o ľudí v núdzi
13. 00 - 13. 15 - závery konferencie - Nová aula
8
Download

program konferencieJPII