Bulletin SAL15
OBSAH
Príhovor vedenia SAL ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Riadiace orgány SAL ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Nová web stránka �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Kalendár ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12
Z činnosti SAL v minulom roku ���������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Novinky z CPLOL �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Novinky z iných logopedických organizácií ���������������������������������������������������������������������� 20
Novinky v logopedickej praxi................................................................................................... 22
Akcie SAL v roku 2015 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Organizačné podmienky ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
Prehľad akcií mimo SAL v roku 2015 ������������������������������������������������������������������������������������ 34
Publikácie SAL ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 35
Zaujímavé odkazy ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
www.sal.sk
Údaje pre platby v rámci SR
Číslo účtu: 0011488478/0900
Názov účtu: Slovenská asociácia logopédov (Slovak association logopedists)
Peňažná inštitúcia: Slovenská sporiteľňa, Odborárske námestie 8, 811 07 Bratislava, SR
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: dátum narodenia
Sídlo organizácie: SAL, Matičná 25, 831 03 Bratislava
Platbu identifikujte vlastným menom (nie názov spoločnosti) a účelom platby
Údaje pre platby zo zahraničia:
Číslo účtu: 0011488478/0900
IBAN: SK0609000000000011488478
BIC: GIBASKBX
Názov účtu: Slovenská asociácia logopédov (Slovak association logopedists)
Peňažná inštitúcia: Slovenská sporiteľna, a.s. Odborárske námestie 8, 811 07 Bratislava, SR
Sídlo organizácie: SAL, Matičná 25, 831 03 Bratislava
Platbu identifikujte vlastným menom (nie názov spoločnosti) a účelom platby
Kontaktná adresa pre poštový styk v oblasti ekonomických záležitostí:
SAL – PhDr. Anna Paluková, FRO, UNB
Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Tlač: Orman
Foto: archív SAL
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
15
Príhovor vedenia SAL
Milé kolegyne, milí kolegovia,
keď sme v roku 2000 očakávali príchod tohto okrúhleho dátumu, kládli sme si otázky už niekoľko
rokov predtým, aké to bude a čo sa udeje, ako sa svet zmení? A dnes už ubehlo od tohto prelomového roku 15 rokov a my vstupujeme do roku 2015. Poznanie, že život plynie a prináša zmeny,
pozitívne, negatívne, progresívne a ešte mnohé iné je pre nás poznaním, že menlivosť je prítomná
v každom roku, mesiaci, dni, hodine, minúte alebo sekunde. Mnohí si myslíme, že to, čo je stále, zaužívané, fungujúce je to najlepšie a preto zotrvávame v istote a obávame sa meniť. Martin
L. King povedal: „Vždy je vhodná doba urobiť to, čo je správne.“ Problém je v tom, že nikdy nevieme
čo je naozaj správne, a preto možno musíme uvažovať tak, že sa púšťame do toho, čo sami považujeme za správne. Verím, že vďaka podobným úvahám naše kolegyne a kolegovia považovali za
správne, aby vznikla SAL, mnohí považovali za správne pracovať v tejto organizácii, aby sa rozvíjala
a prinášala osoh nám ostatným, mnohí považovali za správne byť členmi, alebo naopak vystúpiť
z členstva, mnohí považovali za správne zúčastniť sa a prísť na vzdelávacie akcie, konferencie, prečítať si Logopaedicu, bulletin, webové stránky. Skutočne sa púšťali do toho, čo považovali sami za
správne.
Keď som pred desiatimi rokmi uvažovala, či sa mám zapojiť do práce SAL, myslím, že som to tiež
považovala za správne, tak ako dnes uvažujem o tom, že zmeny sú dôležité, obohacujúce pre každého z nás, nielen pre jednotlivca, ale aj spoločensky, pretože nám dávajú šancu poznania. Poznania, že tam kde práve sme, sme sa dostali práve vďaka najrôznejším zmenám. Nové zmeny nám
môžu priniesť nové životné príležitosti, nové skúsenosti, nové zodpovednosti. Preto je dôležité dať
zmene príležitosť, aby sme vytvorili priestor novému, čo nás iste obohatí.
Prajem Vám, aby rok 2015 bol rokom Vašich osobných pozitívnych zmien, verím, že aj SAL sa podarí pripraviť pre Vás členov, ale aj všetkých priaznivcov SAL, v oblasti vzdelávania, činnosti na
poli logopédie zmeny, novinky, nové publikácie, aby sa poznanie, že logopédia a jej priaznivci idú
dobrým smerom v roku 2015 naplnilo.
Anastázia Kormanová
3
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
Milí členovia našej asociácie,
prihovárať sa Vám z prvých stránok nového bulletinu je pre mňa česť, ale aj obrovský záväzok zároveň. V prvom rade musím poďakovať vedeniu v predchádzajúcom období, najmä prezidentke Dr.
Kormanovej. Ich svedomitá práca v minulom roku a láska k nášmu odboru nás doviedli až sem. Do
nového roku vstupujeme s dobrým pocitom, že kurzy, aj „naša veľká konferencia“ stáli aj tento rok
za to, že zborník Logopaedica nás opäť všetkých odborne obohatil. Okrem toho si do roku 2015
darujeme aj novú web stránku, na ktorej sa celý minulý rok pracovalo – od prvotného nápadu až
po jej konkrétnu realizáciu.
Práve vďaka dobre odvedenej práci predchádzajúceho vedenia sa mi bude z postu prezidentky
tento rok pracovať ľahšie, ale aj s oveľa väčším pocitom zodpovednosti. Zodpovednosti voči Vám,
naším členom. Vaša dôvera, ktorú ste nám prejavili odhlasovaním zvýšenia členského poplatku,
nás zaväzuje robiť veci v asociácií stále lepšie, kvalitnejšie. V roku 2015 preto prichádzame s viacerými novinkami. Organizujeme dva kvalitné kurzy orientované na klinickú prax výlučne pre členov
SAL, na novej webovej stránke Vám ponúkame možnosť personalizácie prostredníctvom vytvorenia si vlastného profilu. Naša pozornosť sa bude upriamovať celý rok aj na organizáciu Afaziologického sympózia, ktoré v príjemnom prostredí historickej Bratislavy prinesie to najnovšie z teórie aj
praxe neurogénnej narušenej komunikačnej schopnosti.
Abraham Lincoln povedal: „Dajte mi 6 hodín, aby som vyrúbal strom a prvé 4 hodiny budem ostriť
sekeru.“ Všetko, čo sa v roku 2015 v asociácii udeje a zorganizuje, nás - celý tím vedenia SAL, bude
stáť veľa energie a síl. Vy, naši členovia, sa z pohodlia domova on-line prihlásite na akciu, ktorú si
z našej ponuky vyberiete. Keď Vám príde automatická notifikácia a v pravý čas automatická upomienka na zaplatenie poplatku z našej novej web-stránky, možno si budete myslieť, že my nič nerobíme. Ale verte tomu, že ostríme sekeru, že sa stretávame, telefonujeme si, vymieňame si stovky
mailov. A všetko len preto, aby ste Vy videli a počuli rúbať strom. A aj keď strom padne, naša práca
nekončí. Treba napíliť polienka,
pozbierať polámané haluze a aj
piliny treba pozametať. Všetko
robíme s nadšením, s entuziazmom, s radosťou, všetko
robíme preto, lebo vieme, že
je dôležité náš odbor posúvať
stále ďalej. Nečakáme za to od
Vás nič viac ako silný potlesk
po každom vyrúbanom strome.
A všetko ostatné, čím chcete
oceniť našu prácu nás len poteší!
Veronika Šteňová
4
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
15
Riadiace orgány SAL – vedenie SAL
PhDr. Veronika Šteňová, PhD.,
prezidentka SAL
„SAL, ako asociácia združujúca logopédov zo všetkých oblastí NKS, má veľký
predpoklad na to, že dokáže slovenskú logopédiu meniť a obohacovať. Preto
chcem priložiť ruku k dielu, lebo verím, že viem pomôcť dobrej veci.“
Mgr. Lenka Marková
viceprezidentka pre organizačnú činnosť
„Práca v SAL mi umožňuje robiť niečo zmysluplné popri každodennej rutine.
Popri logopédii sa rozvíjam v organizácií rôznych podujatí, obohacujem sa
o najnovšie poznatky a v neposlednom rade stretávam veľa zaujímavých ľudí.“
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
viceprezident pre edičnú činnosť
„Pre SAL pracujem od jej založenia a zostávam v nej naďalej preto, lebo je to
organizácia, ktorá už viac ako dve desaťročia systematicky zabezpečuje
najkvalitnejšie vedecké a odborné podujatia na Slovensku. Po prof. Lechtovi
som prevzal zodpovednosť za zostavovanie Logopaedici, ktorá prináša každý
rok najnovšie výsledky výskumu v oblasti humánnej komunikácie a jej porúch.“
PhDr. Anna Paluková
viceprezidentka pre ekonomickú činnosť
„Keď som v roku 1996, v tom čase mladá logopédka s trojročnou praxou, dostala
dôveru od Vedenia ako aj od Valného zhromaždenia SAL, bola to pre mňa veľká
pocta, a vďaka tomu som spoznala naše široké členstvo, naučila som sa
organizovať, základy finančníctva, spoznala som úžasných ľudí, a spokojnosť
ľudí po dobre zorganizovanej akcii - či sú to účastníci alebo prednášatelia ma vždy poteší.“
PhDr. Jana Brnová, PhD.
viceprezidentka pre zahraničné styky
„SAL považujem za zmysluplnú organizáciu, ktorá slovenskej logopédii prináša
odbornosť a preto som rada, že môžem pre ňu pracovať.“
5
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
Zástupcovia v CPLOL
PhDr. Ing. Jana Brnová, PhD.
zástupca v CPLOL
PhDr. Dana Buntová, PhD.
zástupca v CPLOL
Rada SAL
PhDr. Buntová Dana, PhD. – zástupca SAL v CPLOL
Mgr. Dobias Silvia – člen
Mgr. Kapalková Svetlana, PhD. – člen
PaedDr. Kormanová Anastázia – člen
PhDr. Majdánová Anna, PhD. – člen
Doc. PaedDr. Marková Jana, PhD. – člen
Mgr. Mičianová Ľudmila – referent pre ekonomické záležitosti, distribučná činnosť
Mgr. Szláviková Andrea – člen
PhDr. Wiedermann Ingrid - webové stránky SAL
PaedDr. Sümegiová Zita – člen
Referenti
Referentka pre organizačnú činnosť: Mgr. Kolenová Blanka
Referentka pre tlač a distribúciu:
Ľudmila Rečičárová
Kontakty na členov vedenia SAL nájdete na našich stránkach www.sal.sk
Revízna komisia
Mgr. Gáborová Otília
Mgr. Chomová Adriana
PhDr. Žitná Jana
6
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
15
Výhody zo spolupráce
Celý tím vedenia bude aj tento rok pracovať bez nároku na honorár na organizácií troch vysoko odborných kurzov a Afaziologického sympózia, budeme sa snažiť vydať nové publikácie,
ktoré Vám pomôžu v praxi. Aj keď našou motiváciou je posúvanie slovenskej logopédie po
odbornej stránke dopredu, občas nám sily dochádzajú. Preto privítame každú Vašu snahu
o pomoc, či spoluprácu, napríklad pri organizačných a administratívnych veciach. Za takúto
pomoc Vám ponúkame výhody zo spolupráce:
Kedy
Trvalá pomoc pre SAL
Opakovaná ale nie trvalá
práca (viac recenzií...)
Pomoc – drobná (napr.
recenzia, užitočné info
o knihách, novinkách a
pod., výborné námety na
skvalitnenie práce SAL)
Pomoc rozsiahla x hodín
práce – napr. pomoc pri
konferencii, kurze
Sponzorstvo
presahujúce 160 €
Sponzorstvo
nepresahujúce 160 €
Konferencia,
členský
poplatok
Kurzy
poplatok
sa odpúšťa
zľava sa
neposkytuje
zľava 50 %
zľava sa
neposkytuje
zľava sa
neposkytuje
zľava 15 %
zľava sa
neposkytuje
zľava sa
neposkytuje
Členské
v naslepoplatok
dujúcom
sa odpúšťa
roku
Jednorázova
zľava vo výške
50 %
členského
poplatok
poplatok
zľava sa
sa odpúšťa sa odpúšťa
neposkytuje
Na akcie spolu max. vo výške
50 % sponzorskej sumy.
7
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
Ako nás môžete podporiť?
Všetko je jednoduchšie ak je dostatok finančných prostriedkov, vďaka ktorým je možnosť zorganizovať kvalitnejšie vzdelávacie akcie, plánovať vydávanie publikácii, zabezpečiť celkovú
činnosť SAL. Aj v minulom roku sa nám mnohé podarilo vďaka sponzorským prostriedkom,
za ktoré ďakujeme!
V kalendárnom roku 2015 budeme znovu poberateľmi 2% z dane – Vy aj ďalší priaznivci
SAL máte možnosť prostredníctvom 2% poukázať finančné prostriedky, ktoré budú použité
k skvalitneniu činnosti SAL.
Potrebné identifikačné údaje sú:
IČO 30779065
Právna forma: 701 – občianske združenie
Obchodné meno: Slovenská asociácia logopédov
Sídlo:
Ulica: Matičná
Číslo: 25
PSČ: 831 03
Obec: Bratislava
Tlačivá pre poskytnutie 2% z dane: www.rozhodni.sk
Ďakujeme Vám!
8
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
15
NOVÁ WEB STRÁNKA
V roku 2014 sme dospeli k záveru, že naša internetová stránka už nespĺňa to, čo od nej očakávame. Chceli sme, aby slúžila nie len Vám (ako zdroj informácií a nástroj na prihlasovanie sa
na akcie), ale aby slúžila aj nám. Ticho sme už dlhšiu dobu závideli každej organizácií, z ktorej
chodili mailové správy končiace slovami „Toto je automatická odpoveď, prosím neodpovedajte na tento e-mail.“ Mlčky sme prehliadali pripomienky o tom, že v dnešnej dobe nie je
web SALky prispôsobený na čítanie cez mobilné telefóny. Všetko, čo ste Vy robili cez stránku
elektronicky, sme my v SALke ručne prerábali. Ručne sme kopírovali zoznamy prihlásených
účastníkov, ručne sme aktualizovali databázu členov. Nepopierame, že sme pri týchto aktivitách nadobudli nové technické zručnosti, pri snahe prácu si čo najviac uľahčiť. Ale z nášho
pohľadu už nastal čas na zmenu. Preto sme ju urobili. Celý minulý rok sme pracovali na tom,
aby sme Vám ju dnes s hrdosťou mohli ukázať.
9
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
Nový dizajn bol vytvorený s týmito úmyslami:
1) aby bola zachovaná maximálna čitateľnosť (preto veľký font a čisté tvary), je to
funkcionalistická stránka, ktorej účelom je slúžiť odbornej verejnosti, preto by podľa nás
mala byť v princípe striedma a ľahko navigovateľná
2) aby bolo zabezpečené jednoduché získavanie informácií, vždy štruktúrované podávanie informácií s čo najmenším množstvom preklikov - napr. detaily o workshope
v pravom stĺpci.
Navyše nový dizajn dokáže konkurovať súčasným webom, dokáže sa prispôsobiť veľkej
fullHD obrazovke, ale aj maličkému mobilu.
Ďalšou dôležitou zmenou v novej verzii webu je vytvorenie účtu pre každého návštevníka, čo
umožní personalizovať web. Každý z Vás si može vytvoriť svoju vlastnú sekciu v rámci webu,
kde si môžete sledovať prehľad účasti na akciách, plánované akcie a povinnosti. Prakticky to
pre Vás znamená, že ak si budete svoj profil dobre spravovať, na konci roku si možete ľahko
spočítať kredity udelené SACCME za akcie, ktoré ste absolvovali. Zoznam absolvovaných akcií
si môžete ľahko vytlačiť, doplniť o iné absolvované akcie a posať ho na SKIZP.
10
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
15
Nám v SALke stránka umožní automatické posielanie pripomienok blížiacich sa akcií, na ktoré sa záujemca prihlásil, automatický prehľad registrácie účastníkov, ale napríklad aj prehľad
o objednávke ubytovania na konferencie. Prakticky to pre nás znamená, že už Vám nemusíme
volať a pracne zháňať údaje, ktoré ste Vy síce vyplnili, ale nám sa pri ručnom kopírovaní stratili
alebo pomiešali.
Nová stránka otvára nové možnosti. Praktické veci pre členov vyplynú z požiadaviek, ktoré
nová stránka dokáže už splniť, je to obsiahnuté práve vo funkcii personalizácie prístupu členov na web. Veríme, že spolu budeme na základe Vašich podnetov pridávať neustále nové
služby a zlepšovať tie existujúce.
Preto sledujte priebežne našu web stránku – www.sal.sk, na ktorej sa Vám snažíme prinášať
vždy nové informácie a spresňovať informácie o organizovaných akciách. Na stránkach SAL-ky nájdete aj všetko to, čo sa do bulletinu nezmestilo a informácie o zahraničných akciách,
ktoré by Vás mohli zaujať. Nové technológie nás každý rok prekvapujú a otvárajú nám dvere
k ďalším zaujímavým krokom v budúcnosti. Preto oceníme, ak nám dáte spätnú väzbu
na našu novú web stránku, ak nám pošlete to, čo Vám na stránke chýba, čo by ste ocenili.
Ingrid Wiedermann, Veronika Šteňová
11
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
Kalendár 2015
Aj keď v tomto roku Vám prinášame novinku elektronického kalendára našich akcií a naša
nová web-stránka Vás na všetky dôležité termíny včas upozorní, prinášame Vám aj klasický
bulletinovský kalendár.
31. január 2015
Spresniť kontaktné údaje (adresa, e-mail) a odoslať
na adresu: [email protected]
Uhradiť členský poplatok SAL 25 € do 31.1.2015
na č. účtu: 0011488478/0900
KS: 0308; VS: dátum narodenia
Platbu identifikovať menom a účelom platby (členské).
Zápisné pre nových členov jednorázovo: 5 €
6. marec 2015
Európsky deň logopédie
21. marec 2015
Kurz Logopédia v praxi – tri
prípadové štúdie
23. máj 2015
Kurz Augmentatívna
a alternatívna komunikácia
16. – 17. október 2015
Afaziologické sympózium
7. november 2015
Kurz Raná intervencia
12
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
15
Z činnosti SAL v minulom roku
Edičná činnosť v roku 2014
om
inul
m
v r o ku
Vedecký zborník Logopaedica patrí medzi prestížne a vyhľadávané periodiká nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Nové vedecké poznatky, výsledky výskumu a skúsenosti z logopedickej praxe sú cenným zdrojom informácií pre logopédov pracujúcich v zdravotníctve
a školstve, pre študentov v odbore logopédia. Okrem logopédov však po Logopaedice siahajú
aj iní odborníci, ktorých témy vývinu reči a narušenej komunikačnej schopnosti zaujímajú. Aj
nová Logopaedica opäť obsahuje kvalitné vedecké štúdie z oblasti vývinových a získaných porúch. V najnovšej Logopaedice nájdete tieto vedecké príspevky:
13
15
14
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
15
Vzdelávacia činnosť v roku 2014
Rok, v ktorom SAL organizuje najvýznamnejšie podujatie – konferenciu SAL je v rámci vzdelávania organizovaný tak, aby práve konferencia bola vyvrcholením vzdelávacej činnosti SAL.
Rok 2014 sa preto niesol v zmysle príprav a organizácie konferencie, zároveň SAL v roku 2014
zorganizovala dva kvalitné workshopy.
1. Workshop: Rehabilitace vybraných poruch hlasu a řeči hrou na přefukovanou píšťalu – koncovku (lektor MUDr. Martin Kučera)
Mimoriadny pozitívny ohlas na prvý kurz k hlasu v minulom roku podnietil SAL, ale aj samotného lektora kurzu k zorganizovaniu workshopu, čo sa ukázalo ako veľmi prínosné. Napriek tomu,
že prvotný záujem nebol z radov členov SAL veľký a prihlásil sa menší počet účastníkov ako zvyčajne býva, na kvalite workshopu to neubralo, ba naopak veľmi pridalo. Účastníci kurzu veľmi
pozitívne hodnotili praktické ukážky, možnosť vyskúšať si – naučiť sa jednotlivé techniky, viacerí
uviedli, že práve tak si predstavujú prácu na workshope.
SAL ďakuje MUDr. Kučerovi a plánuje v kurzoch s problematikou hlasu pokračovať.
Anastázia Kormanová
2. Workshop: Aplikovaná behaviorálna analýza (lektorka Mgr. Maštenová Zuzana)
Vzhľadom k tomu, že o prvý workshop bol v minulom roku mimoriadny záujem a SAL nemohla
uspokojiť všetkých záujemcov v roku 2014 sa organizoval opakovane workshop k problematike ABA. Kým na predchádzajúcom worshope vyvstala požiadavka viac handoutov, praktických
ukážok, tento workshop mal práve v tejto oblasti mimoriadne pozitívne ohlasy a mnohí účastníci workshopu uviedli, že workshop má byť takto pre nich prínosný. Praktické ukážky, analýzy
jednotlivých prípadov, analýzy problémového správania a hľadanie, návrhy riešení boli prínosom, ktorý si účastníci workshopu odnášali do svojej praxe.
SAL ďakuje Mgr. Maštenovej a verí, že problematika ABA bude prínosná v logopedickej
praxi.
Anastázia Kormanová
3. Kolokvium mladých logopédov: Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe II
Kolokvium mladých logopédov: Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe II. sa konalo pri
príležitosti Európskeho dňa logopédie a zároveň nadviazalo na predchádzajúce ročníky tohto podujatia. Usporiadateľmi tohto podujatia boli členovia a doktorandky Katedry logopédie,
15
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
Ústavu psychologických a logopedických štúdií, Pedagogickej fakulty UK spolu so Slovenskou
asociáciou logopédov.
Program podujatia bol naozaj pestrý a skladal sa z príspevkov z rôznych oblastí logopedickej
teórie a praxe. Prednášajúci boli nielen logopédi, ktorí sa venujú výskumu, ale taktiež logopédi
z praxe. Celkovo odznelo 13 výborných príspevkov z problematiky narušeného vývinu reči, dyslálie, porúch hlasu a afázie, ale taktiež bola do programu zaradená aj psychologicky orientovaná
prednáška Bc. Szabovej a Bc. Peťkovej s praktickými radami, ako spolupracovať s nespolupracujúcim dieťaťom, čo ocenili najmä logopédi pracujúci s detskou klientelou raného veku. Mgr.
Svetlana Kapalková, PhD. a Mgr. Lýdia Vencelová, PhD. priblížili tvorbu novej inovatívnej metodiky výučby slovenského jazyka v 1. ročníku ZŠ, ktorej overovanie aktuálne prebieha v rámci
grantu APVV. Na podujatí boli predstavené aj nové diagnostické možnosti: Mgr. Vajdíková predstavila počítačovú analýzu fonologických procesov, ktorú vyvinula pre uľahčenie a zrýchlenie
diagnostického hodnotenia výslovnosti, Mgr. Krasňanová, PhD. zas návrh novej metodiky logopedickej diagnostiky porúch hlasu a Mgr. Hrubá priblížila multimodálny skríningový test pre
pacientov s afáziou, obzvlášť využiteľný pri pacientoch s ťažkým stupňom afázie. Okrem toho
boli odprezentované aj nové terapeutické materiály: Mgr. Macáková priblížila proces tvorby pútavého terapeutického materiálu na korekciu dyslálie a PhDr. Veronika Šteňová, PhD. kognitívny
tréning určený pre dospelých pacientov so získanou narušenou komunikačnou schopnosťou.
Celé podujatie sa nieslo v príjemnej a priateľskej atmosfére. Dúfame, že toto podujatie, ktoré sa
teší čoraz väčšej obľube u mladých logopédov, sa stane pravidelnou akciou a o dva roky budeme v tejto tradícii pokračovať.
Ivana Miklošová
16
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
15
4. XIV. Medzinárodná logopedická konferencia Štrbské Pleso : 9. - 11. 10. 2014
Po dvoch rokoch sa opäť v októbri v hoteli Patria na Štrbskom plese konala už XIV. Medzinárodná logopedická konferencia, ktorú pre nás pripravila Slovenská asociácia logopédov. Trojdňový program bol naozaj obsiahly a tematicky rôznorodý. Rozdelený bol do štyroch hlavných
blokov, ktoré sa venovali rôznym aspektom komunikácie a oblastiam narušenej komunikačnej
schopnosti. Hneď úvodný príspevok v prvom dni konferencie, ktorý prezentovala pozvaná Dr.
Kristina Moll z Mníchovskej univerzity, sa venoval veľmi aktuálnej téme Dyslexia and Comorbid
disorders. Na túto prednášku nadväzoval blok s názvom Dyslexia, v ktorom nám prednášajúce
odprezentovali cenné praktické informácie o nových metodikách, ktoré v súčasnosti vyvíjajú.
Druhý deň opäť odštartovala svojou prednáškou pozvaná prednášajúca Marnee Brick z Kanady, ktorá nám priblížila Telepractice. Jedná sa o výskumom overený nástroj, ktorý umožňuje
logopédom poskytovať terapiu klientom na väčšiu vzdialenosť prostredníctvom internetových
a počítačových technológií. Koho téma zaujala, mohol sa viac dozvedieť na praktickom
workshope. Dopoludnie pokračovalo blokom príspevkov, ktoré sa týkali Neurogénnej NKS,
popoludnie bolo venované Vývinu reči a lingvistickým poznatkom. Posledný deň konferencie
v bloku Varia odzneli cenné príspevky k ďalším druhom NKS. Jednalo sa o príspevky k diagnostike a terapii porúch hlasu, zajakavosti, dyslálii a palatolálii.
Okrem cenných informácií, ktoré sme sa dozvedeli počas konferencie, určite potešil aj spoločenský večer. V príjemnom prostredí hotela sa mohli zúčastnení stretnúť a porozprávať so svojim
spolužiakmi a spolupracovníkmi a taktiež si povymieňať skúsenosti z praxe. Príjemná a priateľská atmosféra sa niesla počas celého podujatia, ktoré napriek tomu, že trvalo tri dni, veľmi rýchlo ubehlo. Ďakujeme organizátorom a už teraz sa tešíme na ďalšiu logopedickú konferenciu.
Ivana Miklošová
17
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
NOVINKY Z CPLOL
SAL je členom európskej organizácie CPLOL s členským príspevkom, ktorý sa uhrádza 1x ročne
podľa počtu členskej základne SAL, s aktívnym zastúpením dvoch členov Rady SAL na rokovaniach CPLOL.
Významnou aktivitou CPLOL so zastúpením SAL bol projekt NETQUES, ktorý bol zameraný na
harmonizáciu štúdia logopédie v EÚ. Záverečný dokument bol prezentovaný v Bruseli na jeseň
2013 s obsahom základných smerníc pre kompetencie logopéda, ktorý môže vykonávať logopedickú prax. Na tomto projekte pracoval za SAL prof. Cséfalvay, ktorého práca a prínos v rámci
tohto projektu boli veľmi vysoko hodnotené – ďakujeme. Informácie k projektu sú dostupné na
http://www.netques.eu.
Ďalším mítingom CPLOL bolo Valné zhromaždenie CPLOL v bulharskej Sofii v dňoch 24. – 25.
mája 2013, ktorého sa zástupcovia SAL zúčastnili. V novembri 2013 a v máji 2014 sa rokovaní
CPLOL v Paríži a na Malte zúčastnili zástupcovia SAL PhDr. Buntová Dana a PaedDr. Kormanová
Anastázia.
V máji 2014 zástupcovia CPLOL schválili členstvo v organizácii CEPLIS a tak sa CPLOL stala pozorovateľom medzinárodnej organizácie CEPLIS (The European Council of the Liberal Professions). Cieľom CEPLIS je združovať profesijné organizácie a spoločne podporovať, koordinovať
morálne, kultúrne, vedecké a materiálne záujmy jednotlivých profesií v rámci Európskej únie.
Prostredníctvom CEPLIS bude môcť CPLOL účinnejšie a efektívnejšie riešiť otázky logopédie v
rámci Európskej únie. Viac informácií môžete získať na adrese www.ceplis.org.
CPLOL na stretnutí v máji prijala ďalších nových členov a to Maďarsko a Turecko za prijatie týchto krajín zástupcovia SAL hlasovali.
CPLOL pripravuje a srdečne Vás pozýva na Medzinárodný vedecký kongres CPLOL, ktorý sa
bude konať v dňoch 8. a 9. mája 2015 v Taliansku v prekrásnom meste Florencia. Organizačný
výbor Vás srdečne pozýva a teší sa na účasť pozvaných hostí:
• profesorka Dorothy Bishop z Veľkej Británie s príspevkom na tému narušeného vývinu
reči
• profesorka Virginia Volterra z Talianska zaoberajúca sa výskumom jazykových schopností
• profesor Jean-Luc Nespoulous z Francúzska s témou týkajúcou sa afázie
• profesorka Jois Stansfield z Veľkej Británie pojednávajúca o efektivite a etike v logo
pedickej praxi
18
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
•
15
zástupcovia ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) doktorka Arlene
A. Pietranton a profesorka Judith Page.
Aktuálne témy, na ktorých pracujú komisie CPLOL:
•
•
•
•
•
•
multidisciplinárna spolupráca logopédov
otázky jednotnej terminológie
poskytovanie logopedickej intervencie multilingválnym klientom
otázky špecializácie v logopédii
IT v logopedickej praxi
ekonomická situácia logopedickej praxe.
Pre viac informácií neváhajte navštíviť stránku www.cplol.eu, Twitter:@cplol¬_eu ako aj stránky
www.sal.sk, kde si môžete prečítať o činnosti a aktivitách CPLOL, o plánovaných kongresoch
organizovaných nielen CPLOL, ale aj v členských krajinách, na ktorých sa môžu členovia SAL
zúčastniť nielen pasívne, ale vzácne by bolo, ak by sa zúčastnili aktívne formou prednášok alebo
posterov – aj to by bola pekná aktivita členov SAL na medzinárodnej pôde.
Anastázia Kormanová, Dana Buntová
19
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
NOVINKY Z INÝCH LOGOPEDICKÝCH
ORGANIZÁCIÍ
Informácie a osveta v oblasti logopédie.
Združenie Aktivko, o.z.
je nové občianske združenie založené logopédmi. Zameriava sa primárne na osvetovú činnosť v oblasti logopédie. V súčasnosti je tiež partnerskou organizáciou
SAL, pričom cieľovou skupinou Aktivka sú
najmä rodinní príslušníci ľudí s NKS.
Od novembra 2014 Združenie Aktivko spúšťa internetovú stránku www.aktivko.sk, prostredníctvom ktorej bude prinášať pre širokú verejnosť:
•
Informácie o logopédii
•
Fórum a možnosť vzniku svojpomocných skupín pre ľudí s NKS a ich rodinných
príslušníkov
•
Odpovede na otázky ohľadom logopédie a NKS
Medzi ďalšie plánované aktivity patrí:
•
•
•
•
•
Distribúcia informačných letákov
Informačné prednášky pre materské centrá, MŠ a iné zariadenia
Komunikácia s príbuznými odborníkmi (pediatri, ORL, neurológovia a i.)
Zorganizovanie verejného podujatia k Európskemu dňu logopédie
Propagácia logopédie v médiách
Na stránke sa bude nachádzať aj sekcia pre registrovaných užívateľov - logopédov.
Pre zobrazenie jej obsahu je nutné prihlásenie. Prihlásiť sa môžu iba logopédi alebo
študenti logopédie. Nájdete tu a môžete i zdieľať:
•
•
•
20
novinky v oblasti logopédie (informácie o nových publikáciách, prístupoch, aktuálnych
kurzoch a i.)
pomôcky a tipy na pomôcky, materiály, letáčiky do ambulancie, odporúčania pre
rodičov a i.
fórum pre logopédov a priestor na konzultácie
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
15
Ďalej získavate možnosť:
•
•
•
sebarealizovať sa a zviditeľniť sa pri vytváraní článkov do sekcie pre verejnosť
získavať body za Aktivitu
zapojiť sa do niektorej pracovnej skupiny Aktivka
Pracovná skupina je skupina logopédov, študentov a dobrovoľníkov, ktorí príležitostne
alebo cielene pomáhajú pri realizácií konkrétnej aktivity výmenou za skúsenosti, odporúčania, pozitívnu reklamu, či body, ktoré bude môcť neskôr vymeniť za vecnú odmenu.
V rámci Združenia sa otvárajú nasledovné pracovné skupiny:
•
•
•
•
Deň logopédie – príprava verejného podujatia vo vašom krajskom meste
Redakčná činnosť – tvorba a zber článkov pre širokú verejnosť
Poradcovstvo – odpovede na často kladené otázky
Prednášková a osvetová činnosť – príprava a distribúcia informačných letákov
a prednášok
Výzva
Radi by sme pozvali všetkých logopédov a študentov logopédie, aby sa bezplatne zaregistrovali
na našej stránke www.aktivko.sk a získali všetky výhody určené práve im.
Oceníme aj, ak sa zapojíte do niektorej z pracovných skupín, pošlete nám článok, recenziu,
alebo sa zúčastníte 6.marca na podujatí vo Vašom krajskom meste.
Ako sa zapojím?
Po zadaní www.aktivko.sk do Vášho internetového prehliadača kliknite na „Sekcia pre logopédov“ a vyplňte registračný formulár. Po jeho vyplnení Vám príde potvrdzujúci e-mail. Ak Vás
zaujme niektorá z pracovných skupín, stačí, ak po zaregistrovaní nezáväzne označíte „chcem
sa zapojiť“, alebo nám napíšete e-mail na: [email protected]
S radosťou prijmeme i akékoľvek pripomienky, nápady a odpovieme Vám na prípadné otázky!
Vizitka:
Názov: Združenie Aktivko, o.z.
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42336694
Sídlo: Nezábudková 5, 94905, Nitra
Stránka: www.aktivko.sk
Kontakt: [email protected]
alebo
Mgr. Daniela Chudá – [email protected]
Mgr. Jana Juhásová – [email protected]
Mgr. Anna Slováčková – [email protected]
21
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
NOVINKY V LOGOPEDICKEJ PRAXI
22
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
15
NOVÉ PUBLIKÁCIE
Zsolt Cséfalvay, Viktor Lechta a kol. :
DIAGNOSTIKA NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI U DOSPĚLÝCH.
Portál: Praha, 2013, 228.
Kapitoly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Špecifiká diagnostiky NKS u dospelých (prof. Lechta)
Diagnostika porúch fluencie (prof. Lechta)
Diagnostika porúch hlasu (prof. Kerekrétiová, dr. Krasňanová)
Diagnostika afázie (prof. Cséfalvay, dr. Košťálová)
Diagnostika dyzartrie (prof. Cséfalvay, Ing. Mekyska, dr. Košťálová)
Diagnostika NKS pri demencii (doc. Marková, prof. Cséfalvay)
Diagnostika pri operáciách mozgu pri vedomí (dr. Šteňová, dr. Šteňo)
Diagnostika kognitívnych funkcií (doc. Preiss).
23
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
Diagnostike narušenej komunikačnej schopnosti u dospelých ľudí vcelku ako špecifickému
fenoménu sa u nás doposiaľ nevenovala adekvátna pozornosť. Popritom štatistiky v celosvetovom meradle dokazujú známy trend, ktorý sa všeobecne eviduje ako starnutie populácie:
čoraz viac ľudí sa dožíva tzv. seniorského veku. Jedným z najčastejších problémov, ktoré dospelá/ seniorská populácia má, sú problémy s komunikáciou. Nedávno publikované údaje
z USA, kde sa tomuto problému venujú dlhodobo, dokazujú, že až približne 20% klientely
logopédov tvoria ľudia s narušenou komunikačnou schopnosťou starší ako 60 rokov. Aj odborné publikácie sa tam preto vo zvýšenej miere zacieľujú na túto oblasť. V našom regióne
dosiaľ zhrňujúca monografia, orientovaná na narušenú komunikačnú schopnosť dospelých
ľudí nevyšla. Publikácia, ktorú práve predkladáme zainteresovaným čitateľom, je preto pilotnou monografiou zaoberajúcou sa dôležitou súčasťou tejto problematiky u nás: ide o špecifiká diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti u dospelých ľudí. Je totiž logické, že
ak chceme komplexne riešiť spomínaný problém, musíme začať práve diagnostikou, ktorá je
nevyhnutnou vstupnou fázou našej intervencie.
Adresátmi, ktorých chceme touto monografiou osloviť, sú predovšetkým logopédi, neurológovia, psychiatri, otorinolaryngológovia, psychológovia, príslušníci ďalších pomáhajúcich
profesií. V rámci transdisciplinárneho prístupu participujú na starostlivosti o dospelých ľudí
s narušenou komunikačnou schopnosťou a často sú bezradní hneď pri prvom kontakte - ak
treba zistiť čo najprecíznejšie druh, stupeň a formu narušenia a určiť diagnózu dospelého človeka/seniora s narušenou komunikačnou schopnosťou. Spomedzi rôznych druhov narušenej
komunikačnej schopnosti sme do našej monografie vybrali tie, s ktorými sa spomínaní experti stretávajú najčastejšie, resp. s ktorými zvyknú mať pri diagnostikovaní najväčšie problémy.
Po nevyhnutnom úvodnom vstupe, zacielenom na stručné vymedzenie fenoménu narušená
komunikačná schopnosť a špecifík jej diagnostikovania u dospelých ľudí, je v nadväzujúcich
kapitolách diagnostikovanie jednotlivých druhov narušenej komunikačnej schopnosti spracované podľa jednotného algoritmu. Každý zo spracovaných druhov je najprv prezentovaný
v jeho základnej charakteristike (vymedzenie, incidencia, prevalencia, etiológia, klasifikácia);
nadväzujú špecifiká jeho diagnostikovania, konkrétne metódy a techniky diagnostikovania
v našom regióne a v zahraničí a napokon odporúčania pre prax s prehľadom najdôležitejšej
súvzťažnej odbornej literatúry. Našim zámerom je poskytnúť týmto spôsobom čitateľovi prehľadný obraz o diagnostikovaní, pričom jednotný algoritmus umožňuje pohodlnú vzájomnú
komparáciu spôsobov diagnostikovania prezentovaných druhov narušenej komunikačnej
schopnosti. Je logické, že jednotlivé druhy narušenej komunikačnej schopnosti sú u nás i v zahraničí rozpracované na rozličných úrovniach. Napríklad najviac je rozpracovaná afaziológia;
diagnostika iných druhov narušenej komunikačnej schopnosti (napr. diagnostika narušenej
komunikačnej schopnosti pri demencii) zažíva v súčasnosti štádium veľkého rozmachu. Naša
monografia tento stav viac-menej verne odzrkadľuje.
Editori
24
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
15
Robert RUSINA, Radoslav MATĚJ a kol.:
NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ.
Mladá fronta: Praha, 2014. 360s.
Prakticky zameraná publikácia je určená neurológom, psychiatrom, geriatrom, psychológom, logopédom a ďalším záujemcom
o problematiku neurodegeneratívnych ochorení.
Súhrnný
pohľad
vymedzuje
definíciu
a
základné
charakteristiky neurodegenerácií. Prehľadne a prakticky
sú diskutované etiopatologické, klinické, neuropsychologické a neuroradiologické aspekty spolu s neuropatologickými
nálezmi u najčastějších ochorení: mierna kognitívna porucha
a Alzheimerova choroba, demencia s Lewyho telieskami, frontotemporálne demencie, progresívna afázia, Parkinsonova
choroba, Huntingtonova choroba, progresívna supranukleárna obrna, kortikobazálna degenerácia, multisystémové atrofie, ochorenie motorického neurónu, prionové ochorenia
a veľa ďalších. Pozornosť je venovaná terapeutickým prístupom
spoločným pre prejavy demencie a parkinsonizmu (farmakologické i nefarmakologické intervencie, liečba komplikácií, preventívne možnosti) i špecifickým prístupom u jednotlivých ochorení.
Autorom troch kapitol je prof. Zsolt Cséfalvay: Poruchy reči pri neurodegeneratívnych ochoreniach, Primárna progresívna afázia, Komunikácia s pacientom s neurodegeneratívnym
ochorením.
Lívia Vavrušová a kol.:
DEMENCIE.
Martin: Osveta, 2012, 180 s.
Publikácia venovaná aktuálnej a tiež naliehavej téme demencie je napísaná kolektívom autorov lekárov a logopédov. Podrobne popisujú v samostatných kapitolách rôzne typy demencií,
ktorých prevalencia sa vekom zvyšuje v súčasnej starnúcej populácii. Publikácia má 180 strán
rozdelených do siedmich kapitol.
25
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
Autori
opisujú
najčastejšie
typy
demencií:
Alzheimerovu chorobu (Vavrušová), demenciu s Lewyho
telieskami (Mátéffyová), dementiu paralytica (Trebulová, Forgáčová), frontotemporálnu lobárnu degeneráciu (Šutovský).
Kráľová, Vajdičková predstavujú hodnotiace škály v diagnostike
a diferenciálnej diagnostike demencií. Posledná kapitola knihy sa
venuje účinkom doplnkov výživy na kognitívne funkcie.
Autormi najrozsiahlejšej kapitoly publikácie s názvom „Narušená
komunikačná schopnosť pri demencii“ sú logopédi (Cséfalvay,
Marková, Hrubá). Pri jej vytváraní sa im podarilo zosumarizovať
veľké množstvo aktuálnej a relevantnej literatúry. V súčasnosti
nie je v slovenskej logopédii spracovaná problematika narušenej
komunikačnej schopnosti pri demencii a práve z tohto dôvodu
predstavuje táto kapitola súhrn najpodstatnejších informácií
o kognitívno-komunikačných poruchách pri tomto ochorení.
Ponúka teoretický koncept spracovania jazykovej informácie nielen na úrovni slova, ale aj
na úrovni vety a textu. Zároveň poskytuje informácie, ako sa prejavujú deficity spracovania
jazykovej informácie na jednotlivých úrovniach pri demencii.
Autori v tejto kapitole venujú pozornosť popisu prejavov narušenej komunikačnej schopnosti pri jednotlivých druhoch demencie (Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia, frontotemporálna lobárna degenerácia, demencia s Lewyho telieskami a Parkinsonova choroba
s demenciou). Časť diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti pri demencii sa zameriava na diagnostiku kognitívnych deficitov a tiež jazykových a rečových procesov. Autori stručne popisujú vhodné a citlivé diagnostické nástroje na zachytenie spomínaných deficitov. Najpodstatnejšie informácie sú zhrnuté v tabuľkách a grafoch čo sprehľadňuje a zjednodušuje
čítanie tejto publikácie. Kniha je venovaná najmä lekárom, špeciálnym pedagógom, psychológom a logopédom, ale aj iným odborníkom. Veľkým prínosom je práve pre logopédov, ktorí
sa venujú pacientom s neurogénnymi poruchami komunikácie, medzi ktoré patrí aj narušená
komunikačná schopnosť pri demencii
Mgr. Júlia Čunderlíková, Katedra logopédie, PdFUK
26
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
15
ŠKOLIACE AKCIE V ROKU 2015
Kurz „LOGOPÉDIA V PRAXI – TRI PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE“
Novým kurzom reagujeme na požiadavku logopédov v praxi, aby naše kurzy boli čo najviac
zamerané na praktickú realizáciu diagnostických a terapeutických postupov u konkrétnych
osôb s NKS. Oslovili sme kolegyne, ktoré budú veľmi detailne rozoberať prípady, na ktorých
sa dá ilustrovať klinické rozhodovanie pre výber diagnostického postupu, jeho interpretácia
a najmä ukázať konkrétny terapeutický postup, ktorý bol použitý v danom prípade. Kurz bude
mať interaktívny charakter, účastníci sa môžu zapojiť už v priebehu prezentácie prípadu. Na
konci každej kazuistiky bude dostatočný priestor na diskusiu a konzultáciu.
Program:
Kazuistika: dieťa s NVR a pervazívnou vývinovou poruchou
(PhDr. Dana Buntová, PhD.)
Kazuistika dieťaťa s NVR s PVP, aktuálne je dieťa zaškolené na ZŠ. Kazuistika popíše vývin
komunikácie a terapie od troch do osem rokov veku žiaka.
Kazuistika: raná intervencia u dieťaťa s rázštepom
(PhDr. Zuzana Oravkinová, PhD.)
Raná intervencia môže byť pre dieťa s rázštepom šancou na normálny rečový vývin. Za jej
pomoci je možné diagnostikovať rané znaky palatolálie a potom ich odstrániť krátkou a
jednoduchou logopedickou intervenciou. Kľúčové je intervenovať v pravý čas – v citlivom
vývinovom období.
Kazuistika: primárna funkčná porucha hlasu u dospelého pacienta
(Mgr. Viera Miššíková, PhD.)
Do systému starostlivosti o dysfonického pacienta vstupuje logopéd najmä v prípadoch, kedy
foniatrické vyšetrenie vylúči organické poškodenie hlasiviek a štandardná medikamentózna
a chirurgická starostlivosť je pre pacienta kontraindikovaná. V týchto prípadoch je potrebné
poruchu hlasu verifikovať iným ako optickým vyšetrením - opisom fungovania hlasu pacienta
a následne poskytnúť efektívnu hlasovú terapiu. Na príklade kazuistiky dospelého pacienta
s primárne funkčnou poruchou hlasu (hyperkinetickou dysfóniou, v následku ktorej došlo
k vzniku hlasivkových uzlíkov) demonštrujeme nový koncept vyšetrenia hlasu pacienta logopédom a poskytneme prehľad vhodných terapeutických techník na zmiernenie príp. odstránenie poruchy hlasu.
27
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
Termín:
21. 3. 2015
Prednášajúci:
PhDr. Dana Buntová, PhD.
PhDr. Zuzana Oravkinová, PhD.
Mgr. Viera Miššíková, PhD.
Miesto konania:
Kongresové centrum Družba, Bratislava
Rozsah kurzu:
8 hodín
Počet kreditov:
kredity v súlade so SACCME
Poplatok za kurz:
50 EUR pre členov SAL
Termín odoslania on-line prihlášky: 21.1.2015
Termín uhradenia poplatku: 21.2.2015
V prihláške uveďte Vaše celé meno a tituly.
Platbu uhradiť na číslo účtu: 0011 488 478 / 0900
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: viď potvrdenie o prihlásení
Špecifický symbol: dátum narodenia
Platbu identifikujte vlastným menom a účelom platby (kurz logopédia v praxi)
Kurz prinášajúci analýzu kazuistík reálnych pacientov z praxe je určený LEN PRE ČLENOV SAL.
Ak kurz nebude plne naplnený členmi SAL, za poplatok 80 EUR sa ho môžu zúčastniť aj nečlenovia SAL. Preto ak nie ste naším členom, ale o kurz máte záujem, pošlite mail na vedeniesal@
gmail.com, do predmetu správy uveďte „kurz logopédia v praxi nečlen“ a v prípade voľných
miest Vás budeme kontaktovať.
Kurz AUGMENTATÍVNA A ALTERNATÍVNA KOMUNIKÁCIA
Nehovoriaca populácia je osobitnou výzvou pre logopédov. Okrem detí, ktoré nemôžu
z rôznych príčin komunikovať hovorenou rečou, existuje aj pomerne široké spektrum neurologických ochorení, v dôsledku ktorých u pacientov vznikajú výrazné ťažkosti pri verbálnej
komunikácii. V minulosti sme sa v problematike AAK mohli orientovať len na tzv. low-tech
pomôcky, keďže možnosti zabezpečiť pre logopedických klientov a pacientov vo svete používané AAK pomôcky boli výrazne obmedzené.
28
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
15
Cieľom tohto unikátneho kurzu je oboznámiť logopédov s najmodernejšími AAK pomôckami, ktoré sú od roku 2014 dostupné aj na Slovensku. Kurz je prakticky orientovaný a bude
možnosť demonštrovanú techniku a špeciálne softvéry vyskúšať priamo na kurze. Z tohto
dôvodu bude počet účastníkov obmedzený na 20 účastníkov.
Lektori:
Ing. Adriana Rojíková je zakladateľkou firmy ADROS s.r.o., Bratislava (2009), ktorá je zameraná na predaj špeciálnych pomôcok, komunikátorov a špeciálnych programov na ľahšie ovládanie počítača pre AAK a iné. Aktívne spolupracuje s Tobii Technology AB.
V minulosti pracovala 15 rokov ako špeciálny pedagóg v Novej Bani (Spojená škola - OU ŽTP,
ŠZŠ pre ŽTP, PŠ,CŠPP). Venovala sa klientom s telesným postihnutím, mentálnym postihnutím, neskôr sa zamerala hlavne na edukáciu žiakov s autizmom.
Andrea Debnárová pracuje vo firme ADROS s.r.o v Bratislave od roku 2009. Jej úlohou je aplikácia AAK do praxe, priamy kontakt s klientmi s ALS, DMO, Rettovým syndrómom, autizmom. Je absolventkou vzdelávacieho kurzu Tobii Technology AB v Štockholme zameraného na prácu s Tobii
asistenčnými technológiami, technológiou stopovania očí v praxi, využitie zariadení a špeciálnych
programov pre AAK pre rôzne druhy postihnutí. Študuje na Wirtschaftsuniversität vo Viedni.
Termín:
23.5.2015
Miesto konania:
ADROS, s.r.o., Bratislava
Rozsah kurzu:
8 hodín
Počet kreditov:
kredity v súlade so SACCME
Poplatok za kurz:
80 EUR pre členov SAL
90 EUR pre nečlenov SAL
Termín odoslania on-line prihlášky: 23.3.2015
Termín uhradenia poplatku: 23.4.2015
Počet účastníkov kurzu je obmedzený (max. 20) a uskutoční sa len v prípade, ak sa prihlási
minimálne 15 záujemcov.
V prihláške uveďte Vaše celé meno a tituly.
Platbu uhradiť na číslo účtu: 0011 488 478 / 0900
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: viď potvrdenie o prihlásení
Špecifický symbol: dátum narodenia
Platbu identifikujte vlastným menom a účelom platby (kurz AAK)
29
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
Slovenská asociácia logopédov
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie,
PdF UK v Bratislave Asociace klinických logopedů ČR
si Vás dovoľuje pozvať na
XI. medzinárodné afaziologické sympózium
Hlavnými témami sympózia sú:
(1)
(2)
(3)
Narušená komunikačná schopnosť u pacientov s miernou kognitívnou poruchou
a demenciou
Diagnostika a terapia neurogénne podmienenej narušenej komunikačnej schopnosti
u dospelých
Augmentatívna a alternatívna komunikácia u pacientov s afáziou, anartriou
a demenciou
Sympózium sa bude konať v dňoch 16. a 17. októbra 2015 v Bratislave. Okrem domácich
a zahraničných prednášateľov, ktorí budú opäť prezentovať výsledky svojich výskumov z oblasti afaziológie, bude priestor aj pre klinicky orientovanú panelovú diskusiu so skúsenými
odborníkmi.
Miestom pre toto podujatie bude Austria Trend Hotel, ktorý sa nachádza v historickom centre
Bratislavy.
On-line prihlášku a prihlášku na aktívnu účasť treba zaslať najneskôr do 30.mája 2015.
Prihlášky nájdete na www.sal.sk. Tu nájdete aj informácie ohľadom ubytovania v Bratislave.
Účastnícky poplatok zahŕňa aj spoločný obed a občerstvenie počas prestávok. Vzhľadom na
obmedzenú kapacitu sály budeme akceptovať prvých 100 prihlášok. Po zoradení prihlášok
Vás vyzveme na zaplatenie poplatku, resp. Vás budeme informovať, či bola Vaša prednáška
akceptovaná a zaradená do programu.
Konferenčný poplatok:
Člen SAL 65,- EUR (zaplatený do 30.6.2015, 80,- EUR zaplatený do 31.8.2015).
Nečlen SAL 80,-EUR (zaplatený do 30.6.2015, 95,- EUR zaplatený do 31.8.2015).
Aktívni účastníci: 20,- EUR (obed, konferenčné materiály)
Na mieste už nebude možnosť zaplatiť poplatok!
30
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
15
Odborní garanti sympózia:
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.
Organizačný výbor sympózia:
PhDr. Veronika Šteňová, PhD.
PhDr. Mgr. Milena Košťálová
prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.
PhDr. Ing. Jana Brnová, PhD.
Mgr. Lenka Marková
PhDr. Ingrid Wiedermann
PhDr. Anna Paluková
Tešíme sa na Vašú účasť!
Kurz RANÁ INTERVENCIA
(LOGOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ O DETI DO VEKU 3;6 ROKA)
1. Aktuálny stav /teoretické východiská ranej logopedickej intervencie na Slovensku
(v zariadení SCŠPP Inštitút detskej reči)
a. Charakteristika detí s potrebou zaradenia do ranej logopedickej intervencie
2. Hodnotenie v rôznom štádiu vývinu komunikácie a s ohľadom na rôzny typ obáv
(podozrení) rodičov na rôzne možné deficity vo vývine dieťaťa (nehovorenie,
neplynulosti v reči, nerovnomerne sa vyvíjajúce deti)
a. Otázky problémov formulovania záverov diagnostiky a cieľov terapie
3. Logopedická raná terapia
a. Práca s rodičmi a podpora rodín (kurzy pre rodičov)
b. Priama terapia s klientom (akcent na vhodný typ terapie podľa stanovených
cieľov)
c. Poradenstvo rodičom a iným osobám v komunikačnom prostredí dieťaťa
(reportovanie aktuálneho stavu riešenia terapie rodičom pre logopéda)
Súčasťou kurzu sú praktické ukážky.
31
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
Termín:
7. 11. 2015
Prednášajúci:
Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Mgr. Hana Laciková, PhD.
Mgr. Zlatica Hopannová
Mgr. Michaela Hrmová
Mgr. Lucia Palugyaová
Mgr. Oľga Tokárová
Mgr. Kamila Peťková - psychológ
Miesto konania:
Kongresové centrum Družba, Bratislava
Rozsah kurzu:
8 hodín
Počet kreditov:
kredity v súlade so SACCME
Poplatok za kurz:
50 EUR pre členov SAL
Termín odoslania on-line prihlášky: 7. 9. 2015
Termín uhradenia poplatku: 7. 10. 2015
V prihláške uveďte Vaše celé meno a tituly.
Platbu uhradiť na číslo účtu: 0011 488 478 / 0900
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: viď potvrdenie o prihlásení
Špecifický symbol: dátum narodenia
Platbu identifikujte vlastným menom a účelom platby (kurz raná intervencia)
Kurz Raná intervencia je určený LEN PRE ČLENOV SAL. Ak kurz nebude plne naplnený členmi SAL, za poplatok 80 EUR sa ho môžu zúčastniť aj nečlenovia SAL. Preto ak nie ste naším
členom, ale o kurz máte záujem, pošlite mail na [email protected], do predmetu správy
uveďte „Kurz raná intervencia nečlen“ a v prípade voľných miest Vás budeme kontaktovať.
32
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
15
ORGANIZAČNÉ PODMIENKY AKCIÍ SAL
Kredity
Všetky školiace akcie budú hodnotené priznaním kreditov vyplývajúc zo zákona NR SR
č. 578/2004 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 322/2005 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností a v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe sústavného
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na základe zmluvy medzi SACCME a Európskou
akreditačnou radou (EACCME). Počet kreditov bude uvedený až po schválení SACCME, na pozvánke akcie.
Akcie SAL
Na všetky akcie SAL je potrebné prihlásiť sa on–line prihláškou na www.sal.sk do uvedeného
dátumu.
V prihláške uveďte Vaše celé meno a tituly, aby boli na potvrdení o účasti uvedené správne.
V prípade ťažkostí kontaktujte koordinátora web stránok: PhDr. Ingrid Wiedermann – [email protected] (do predmetu e-mailu napíšte webmaster)
Platby
Platby: do uvedeného dátumu uhraďte
Na č. účtu: 0011488478/0900
Názov účtu: Slovenská asociácia logopédov, Bratislava
Peňažná inštitúcia: Slovenská sporiteľňa ( SLSP ) Bratislava
Variabilný symbol: viď potvrdenie o prihlásení
Špecifický symbol: dátum narodenia
Konštantný symbol: 0308
Ako identifikáciu napíšte vždy Vaše meno, nie názov spoločnosti.
Potvrdenie o evidencii Vašej účasti na akcii SAL dostanete na e-mailovú adresu, ktorú ste
uviedli v prihláške .
Zoznam účastníkov a evidenciu úspešných platieb zverejníme na web stránke po termíne
ukončenia platby.
Približne mesiac pred akciou Vám pošleme pozvánku s programom a miestom konania, prípadne s informáciou o prípadných zmenách.
Účastnícky poplatok je refundovateľný len v prípade, že nám neúčasť na akcii SAL oznámite
minimálne 2 týždne pred jej uskutočnením sa. Ak sa odhlásite z vážneho dôvodu týždeň pred
akciou, účastnícky poplatok, ktorý Vám vrátime bude znížený o alikvotnú časť, ktorou sme
uhrádzali poplatky k Vašej účasti (handouty, miestnosť).
33
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
PREHĽAD AKCIÍ MIMO SAL
V ROKU 2015
nájdete na webových stránkach organizácií:
Slovenská zdravotnícka univerzita
www.szu.sk
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
www.skizp.sk
Logopedická společnost Miloše Sováka
www.logopedicka-spolecnost.cz/cs/seminare/
Asociace klinických logopedů čr
www.klinickalogopedie.cz
34
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
15
Publikácie SAL
Mikulajová M. a kol. : Čítanie, písanie a dyslexia (s testami a normami), cena 48 eur
Šteňová V., Cséfalvay Zs. :Faktory ovplyvňujúce lexikálne vyhľadávanie v pomenovaní obrázkov Test pomenovania obrázkov s normami, cena 40 eur
Wiedermann I., Cséfalvay Zs. : Afázia - príručka pre rodinných príslušníkov pacienta s afáziou, cena 37 eur
Kapalková S. a kol. : Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku TEKOS,
cena 25 eur/ 19 eur s platnou kartou ISIC
Oravkinová Z. : Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia, cena
17 eur / 13 eur s platnou kartou ISIC
Lechta V. a kol. : Zajakavosť - integratívny prístup. Diagnostika, cena 19,92 eur pre členov
SAL / 26,56 eur pre nečlenov SAL
Zborníky:
Logopaedica XVI Logopaedica XV Logopaedica XIV Logopaedica XIII Logopaedica XII Logopaedica XI
Logopaedica X
Logopaedica IX
Logopaedica VIII Logopaedica VII
Logopaedica VI
cena 20 eur
cena 15 eur
cena 13 eur
cena 9 eur
cena 9 eur
cena 9 eur
cena 9 eur
cena 9 eur
cena 3 eur
cena 3 eur
cena 3 eur
Obsahy jednotlivých zborníkov ako aj recenzie na publikácie nájdete na našej stránke v sekcii
Publikácie (www.sal.sk).
Publikácie si môžete objednať na stránke www.sal.sk. K cene publikácie sa pripočítava aj
poštovné podľa hmotnosti publikácie.
Osobný odber publikácií je možný po dohovore prostredníctvom e-mailu na adresu
[email protected] Do predmetu správy uveďte „osobný odber publikácií“)
35
15
Slovenská asociácia logopédov
Bulletin SAL
Zaujímavé odkazy
www.detskarec.sk
www.szu.sk
www.specialnepomocky.sk
www.aktivko.sk
www.nomiland.sk
www.predskolak.sk
www.maquita.sk
www.legalsoft.sk
súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Slovenská zdravotnícka univerzita
špeciálne programy a pomôcky pre AAK, Tobii Asistenčné
Technológie - počítače ovládané očami
občianske združenie
didaktické hry, hry pre deti, stavebnice, drevené hračky
komplexné vybavenie materských škôl
vydavateľstvo predškolskej literatúry
ponuka didaktických pomôcok a vybavenia pre školy
www.klinickalogopedie.cz
www.logopedia.lap.hu
www.freeweb.hu/logopedia
asociácia klinických logopédov ČR
maďarská logopedická stránka
maďarská logopedická stránka
www.asha.org
www.cleftline.org
www.hanen.org
www.beyondplay.com
The American Speech and Language Association
Cleft Palate Fondation
The Hanen Center
logopedické pomôcky, hračky, publikácie
SAL ďakuje …
Členom za spoluprácu, nápady a podnety.
Sponzorom za materiálne a finančné príspevky
36
Download

Bulletin 2015 - Slovenská asociácia logopédov