Slovenská Alzheimerova spoločnosť
Centrum MEMORY n.o.
Neuroimunologický ústav SAV
Aktivizácia seniorov a nefarmakologické
prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby
IV. medzinárodná
konferencia
19. – 20. september 2012
G Hotel* Bratislava,
Košická 52, Bratislava – Ružinov
Podtlač maľoval pacient s Alzheimerovou chorobou
Streda 19. 9. 2012 (09:00 – 14:30 hod.)
Od 08:00 hod registrácia, rozdelenie do workshopov
Aktivizácia v kontexte Európskeho roka
aktívneho starnutia
Ing. Ľubica Zajacová, Úrad vlády, Bratislava
Demencie a ich prejavy
M. Králová, B. Baloghová, Bratislava
Výzvy a rozvoj diagnostiky Alzheimerovej choroby
P. Novák, Bratislava
Diskusia
Prestávka
Didaktický prístup k trénovaniu pamäti
a precvičovaniu poznávacích funkcií
D. Chrástková, Praha, ČR
Hovoriť je striebro – počúvať je zlato
A. Fink, Leopoldsdorf, Rakúsko
Diskusia
Obed
13:00 – 14:30 hod.
Streda 19.09.2012 (14:30 – 16:00 hod.)
Workshop A
Skupinová validácia s pacientmi s Alzheimerovou chorobou
M. Wirth, Bratislava
Validáciu podľa Naomi Feil je možné uplatňovať nielen individuálnou, ale aj
skupinovou formou. Je určená pre osoby vyššieho veku s Alzheimerovou chorobou a zároveň pre tých, ktorí sú v druhej a tretej fáze dezorientácie. Táto
forma aktivity ponúka nielen možnosť spracovávania emócií a uspokojovania
potrieb seniorov, ale aj štruktúru vedenia skupiny. Súčasťou workshopu budú
teoretické východiská, videoukážky z praxe a ukážka vedenia skupiny spolu
s účastníkmi workshopu.
Workshop B
Text ako nástroj kognitívnej aktivizácie seniorov
J. Vejsadová, Havlíčkův Brod, ČR
Text (novinový článok, návod na použitie, báseň, úryvok z románu) môže byť
dostupným nástrojom v kognitívnej aktivizácii. Porozumenie obsahu vyžaduje schopnosť koncentrácie, pozornosť, obrazotvornosť i asociatívne myslenie.
Pomáha oživovať vyjadrovacie schopnosti a obohacovať slovnú zásobu. Môže
byť prostriedkom k nutnej selekcii v záplave informácií, námetom k reminiscencii, ale tiež cestou zo sociálnej izolácie či liekom na bolesť v zložitej životnej
situácii.
Workshop C
Receptár dobrých nápadov kognitívnej rehabilitácie
M. Tokovská, Ľ. Holosová, J. Kniezová, Banská Bystrica
Na workshope budú prezentované konkrétne formy kognitívnej rehabilitácie
využívané v Stredisku sociálnych služieb v Banskej Bystrici. Účastníci sa môžu
oboznámiť s jednotlivými druhmi pexesa využívanými v rámci kognitívnej rehabilitácie seniorov s Alzheimerovou chorobou, ktoré sú pripravené s ohľadom na
ich špecifické potreby a obmedzenia. Okrem možností vlastnej výroby pexesa
budú uvedené aj výhody a nevýhody jednotlivých druhov, ako aj odporúčania
na základe skúseností personálu.
Štvrtok 20. 9. 2012, (9:00 – 12:30 hod.)
1. SEKCIA – PREDNÁŠKY PRE AKTIVIZAČNÝCH PRACOVNÍKOV
Syndróm vyhorenia v pomáhajúcich profesiách
(spoločná prednáška)
A. Surovcová, Bratislava
Felinoterapia v práci so seniormi
B. Schniererová, A. Gőrőgová, Kremnica
M. Malíková, Bratislava
Využívanie terapeutických bábik pri práci s ľuďmi
s Alzheimerovou chorobou
J. Uličná, K. Chandogová, Bratislava
Diskusia
Prestávka
Snoezelen u pacientov s Alzheimerovou chorobou
A. Valentová, Bratislava
Sociálna rehabilitácia v špecializovanom zariadení
I. Ferenčíková, Rožňava
Špecifiká aktivizácie ľudí s Alzheimerovou chorobou
V. Chladná, Banská Štiavnica
Starostlivosť o klientov s Alzheimerovou chorobou
v špecializovanom zariadení
S. Málusová, Z. Ridzoňová, Hronec
Diskusia
Štvrtok 20. 9. 2012, (9:00 – 12:30 hod.)
2. SEKCIA – PREDNÁŠKY PRE SESTRY
Syndróm vyhorenia v pomáhajúcich profesiách
(spoločná prednáška)
A. Surovcová, Bratislava
Kognitívna aktivizácia seniorov na oddelení Geriatria – LDCH
K. Hošková, Praha, ČR
Ošetrovateľská starostlivosť o klienta s Alzheimerovou chorobou
E. Toldiová, Nové Zámky
Diskusia
Prestávka
Možnosti farmakoterapie Alzheimerovej choroby
Ľ. Vražda, Bratislava
Skúsenosti s reminiscenčnou terapiou
M. Čunderlíková, Bratislava
Aktivizácia pacientov v 3. a 4. štádiu Alzheimerovej demencie –
riziká v terapeutických činnostiach a v komunikácii
I. Karkó, Jablonové
Rola sestry v tréningu pamäti pri Alzheimerovej chorobe
H. Vavrúšová, Banská Bystrica
Diskusia
PREDNÁŠAJÚCI
Baloghová Beata, MUDr.
Pracuje na Psychiatrickej klinike Lekárskej fakulty UK a UNB ako psychiater v špecializačnej príprave a témou jej ašpirantskej práce sú Nonkognitívne príznaky pri demen­ciách. Je členkou výboru Gerontopsychiatrickej sekcie SPsS SLS.
Čunderlíková Mária, PaedDr.
Absolventka liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,
s praxou v zdravotníctve a oblasti sociálnych vecí (geriatria, liečebňa dlhodobo chorých, domov dôchodcov). V súčasnosti je odbornou riaditeľkou Centra MEMORY a odborným garantom
vzdelávacích kurzov akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Je držiteľkou Certifikátu „Aktivizačný pracovník
v so­ciálnych službách – Tréner pamäti III. stupňa“ a lektorkou České společnosti pro trénování
paměti a mozkový jogging.
Ferenčíková Ingrid, PhDr.
Absolventka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Štúdium ukončila vykonaním rigoróznej skúšky v odbore Sociálna práca. Má za sebou niekoľko kurzov v oblasti sociálneho poradenstva, supervízie či manažmentu v sociálnej práci. Momentálne pracuje
v špecializovanom zariadení Subsidium Rožňava na pozícii vedúca sociálneho úseku. Okrem toho
je externým pracovníkom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Bratislava, detašované
pracovisko Rožňava.
Fink Andrea
Vyštudovala Akadémiu ergoterapie na LKH v Klagenfurte. V minulosti pôsobila ako ergoterapeutka na oddelení paliatívnej geriatrie v Geriatriezentrum Wienerwald. Po ukončení 3. stupňov vzdelávania v metóde Validácie podľa Naomi Feil sa stala držiteľkou certifikátu Validation®Naomi Feil
– Presenter. Okrem toho absolvovala interdisciplinárnu paliatívnu starostlivosť na viedenskej Kardinal König Akademie, ako aj mimoriadne vzdelávanie Manažment vo vyšších medicínsko-technických službách vo Viedni. Je autorkou viacerých článkov a príspevkov z oblasti ergoterapie.
Gőrőgová Alena
Po absolvovaní štúdia na knihovníckej nadstavbe v Martine pracovala v Okresnej knižnici v Kremnici. Od roku 2002 v DD a DSS Kremnica – najprv na pozícii pracovník pre kultúrno-záujmovú
činnosť, neskôr ako inštruktor sociálnej rehabilitácie. Absolvovala tri vzdelávacie moduly Centra
MEMORY, Základy sociálnej práce, Sociálno-psychologický výcvik, Inštruktor sociálnej rehabilitácie. Okrem kognitívnej rehabilitácie sa aktívne venuje felinoterapii pre prijímateľov sociálnych
služieb. Jej poznatky z tejto oblasti sú podkladom k výskumu. V roku 2009 prezentovala SR so
začiatkami felinoterapie v DD a DSS v Kremnici na medzinárodnej konferencii o animoterapii
v Mladej Boleslavi.
Holosová Ľubica, Mgr.
Absolvovala štúdium sociálnej práce na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od roku 2007 pracuje
so seniormi, najskôr ako sociálna pracovníčka v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb.
Od roku 2009 je vedúcou Strediska sociálnych služieb v Banskej Bystrici, ktoré poskytuje sociálne
služby ako denný stacionár a zariadenie opatrovateľskej služby s týždennou pobytovou formou.
Venuje sa problematike starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou a inými druhmi demencií.
Založila a vedie podpornú skupinu pre príbuzných a opatrovateľov ľudí s Alzheimerovou chorobou
v Banskej Bystrici.
Hošková Kvetoslava, Mgr.
Po absolvovaní SZŠ v Poprade nastúpila ako zdravotná sestra do Thomayerovej nemocnice Praha na oddelenie chirurgie, neskôr pracovala na oddelení Geriatrie-LDCH. Ukončila špecializačné
štúdium v organizácii a riadení zdravotníckej starostlivosti o dospelých v Brne, ako aj bakalárske štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku a magisterské štúdium na VŠZSP sv. Alžbety
v Bratislave. Je držiteľom certifikátov Mentor klinickej praxe, Nadstavbový kurz bazálnej stimulácie, Tvorba sociálne aktivizačného programu so zameraním na seniorov, Aktivizačný pracovník
v sociálnych službách a Tréner pamäti III. Stupňa ČSTPMJ. Od roku 2010 sa venuje kognitívnej
terapii – predovšetkým trénovaniu pamäti seniorov na oddelení Geriatrie-LDCH Thormayerovej
nemocnice.
Chandogová Katarína, PhDr.
V roku 2008 ukončila štúdium na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZÚ
v Bratislave, v roku 2010 získala v odbore ošetrovateľstvo doktorát. Pracuje v Domove jesene
života ako vedúca sestra. Využitím odborných vedomostí, skúseností a schopností zabezpečuje
komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o klientov s diagnózou Alzheimerovej choroby s dôrazom
na vytvorenie prijemnej atmosféry domova, pocitu istoty a uspokojenie bio-psycho-sociálnych
potrieb so zachovaním dôstojnosti klienta.
Chladná Viera, PhDr.
Po štúdiách na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine a Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity absolvovala rigoróznu skúšku v študijnom odbore Ošetrovateľstvo. Okrem
toho získala na PdF UK pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborných predmetov na Strednej
zdravotníckej škole. Pracovala v zdravotníctve vo vedúcich funkciách. Absolvovala tri moduly akreditovaného vzdelávania v Centre MEMORY – je držiteľkou certifikátu „Tréner pamäti seniorov“.
Prednáša v denných centrách, realizuje tréningy pamäti. Vedie pravidelné stretnutia rodín ako zástupca kontaktného bodu Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti v Banskej Štiavnici. Od roku 2006
je riaditeľkou Domova Márie v Banskej Štiavnici.
Chrástková Diana, PhDr.
Absolvovala odbor sociológia, andragogika na Katedre sociológie a andragogiky FF Univerzity Palackého v Olomouci, v doktorandskom štúdiu profiláciu na gerontagogiku. Viac ako 20 rokov vzdelávala
dospelých v špecifických profesiách. Od roku 2005 sa venuje vzdelávaniu dospelých a seniorov
a ako tréner pamäti trénovaniu pamäti dospelých a seniorov v skupinových i individuálnych kurzoch. Realizuje aktivizačné programy pre dlhovekých seniorov so špecifickými potrebami (vek nad
90 rokov, ľudia ktorí prežili holocaust, rôzne stupne degeneratívnych ochorení mozgu a pod.) Od
roku 2007 pôsobí v České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging ako metodik pre
vzdelávanie a lektor.
Karkó Ingrid, Mgr.
Po ukončení Strednej zdravotnej školy v Trnave pokračovala v štúdiu špecializácie diplomovaná
psychiatrická sestra a neskôr v magisterskom štúdiu na VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave. Absolvovala niekoľko odborných kurzov v oblasti ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie, ako aj vzdelávací
kurz Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách v Centre MEMORY. Niekoľko rokov
pracovala ako diplomovaná psychiatrická sestra na akútnej mužskej psychiatrii a na psychosomatickom a psychoterapeutickom oddelení v Psychiatrickej nemocnici Phillippa Pinela v Pezinku.
Dnes pôsobí v Seniorville Jablonové na špeciálnom oddelení Alzheimerovej demencie.
Kniezová Júlia, Mgr.
Vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rok pracovala ako
dobrovoľníčka a zároveň koordinátorka dobrovoľníkov v domove sociálnych služieb a v hospici.
V súčasnosti pracuje v dennom stacionári a zariadení opatrovateľskej služby ako sociálna pracovníčka. Venuje sa vytváraniu aktivizačného programu pre klientov s Alzheimerovou chorobu
a koordinuje dobrovoľnícku činnosť v zariadení.
Králová Mária, MUDr., CSc.
Pracuje na Psychiatrickej klinike Lekárskej fakulty UK a UNB ako vysokoškolský pedagóg – psychiater a so špecializáciou z internej medicíny aj zo psychiatrie zároveň ako vedúci lekár Jednotky
intenzívnej psychiatrickej starostlivosti. Venuje sa prevažne problematike biologickej psychiatrie,
depresológie, súvislosti psychických a telesných chorôb a gerontopsychiatrie. Je vedeckou sekretárkou Gerontopsychiatrickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, v rámci sekcie organizuje vedecké odborné podujatia.
Malíková Mária, PhDr.
Absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore sociológia. Po ukončení štúdia pracovala na Sociologickom ústave SAV, v súčasnosti na Úrade predsedníctva SAV. Od roku 2004 vedie Základnú organizáciu chovateľov mačiek v Bratislave. V roku
2007 založila občianske združenie Moja Mačka a začala vydávať rovnomenný časopis, kde pôsobí
ako šéfredaktorka. Zaoberá sa otázkami využitia felinoterapie ako liečebnej metódy vo vzťahu
k seniorom.
Málusová Soňa, PhDr.
Odbor ošetrovateľstva na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite v Trnave
ukončila rigoróznou skúškou v roku 2006. V tom istom roku získala pedagogické minimum pre
vyučovanie na strednej škole. Absolvovala kurzy v oblasti komunikačných zručností a manažmentu, externe prednáša na SZU v Banskej Bystrici. Dlhé roky pracovala v Nemocnici s poliklinikou
Brezno, neskôr ako hlavná sestra v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Hron Dubová. Od roku 2006 je riaditeľkou špecializovaného zariadenia Tereza v Hronci, kde okrem iného
manažuje budovanie kontaktného bodu Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.
Novák Petr, MUDr.
Absolvoval štúdium humánnej medicíny na Medizinische Universität Wien v Rakúsku v roku
2008. V súčasnosti je doktorandom na Neuroimunologickom ústave SAV, kde sa venuje proble-
matike Alzheimerovej choroby a tauopátií, ich vzniku a progrediencie, problematike neurozápalu
a roli stresu v etiopatogenéze Alzheimerovej choroby.
Ridzoňová Zuzana, Mgr.
Vyštudovala sociálnu pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V špecializovanom zariadení Tereza Hronec pracuje od roku 1991. Prešla viacerými pracovnými pozíciami, od
roku 2008 je vedúca sociálno-zdravotného úseku. Podieľa sa na voľnočasových aktivitách pre
klientov v zariadení, tiež mimo zariadenia prednáša v denných centrách v okolí, výrazne sa podieľa na budovaní informačného a kontaktného bodu Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Absolvovala akreditovaný kurz Tréner pamäti, kurz komunikačných zručností, workshop Validácia
podľa Naomi Feil.
Surovcová Anna, PhDr. CSc.
Ukončila štúdium klinickej psychológie na FFUK v Bratislave, potom internú ašpirantúru na Psychologickom ústave UK na tému gerontopsychológie. Pracovala na Klinike geriatrie LF UK, kde absolvovala špecializačné skúšky pre výkon práce v zdravotníctve, neskôr ako poradkyňa pre jednotlivca,
pár a rodinu v Centre poradensko-psychologických služieb v Bratislave. Absolvovala 400 hodinový
tréning systemickej terapie. Po tréningu trénerov na Britskej rade sa živí ako lektorka komunikačných a manažérskych zručností vo vlastnej vzdelávacej firme PEAS, s.r.o. Od roku 2001 vedie neziskovú organizáciu Združenie Umenie pomoci, v ktorej poskytuje poradenstvo pre ťažko zdravotne
postihnutých a v akreditovaných kurzoch vzdeláva pomáhajúcich dobrovoľníkov aj odborníkov zo
sociálnych a zdravotníckych inštitúcií. Vydala publikáciu o komunikácii s ťažko chorými a zomierajúcimi s názvom „Kto sa práve nerodí, zomiera“, každý rok vydáva vlastné kalendáre s pozitívnymi
afirmáciami a príbehmi.
Schniererová Božena, Mgr.
Je absolventkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore sociálna práca so zameraním
na špecifické pedagogické problémy. Od roku 1981 je riaditeľkou Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Kremnici. Venuje sa seniorom, dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami, telesným a zmyslovým postihnutím. Absolvovala rôzne kurzy
– Manažment v sociálnej práci, Sociálno-psychologický výcvik, Nácvik komunikačných zručností,
Koučovanie atď. Je certifikovanou trénerkou pamäti v rámci ČR a SR. Zavádza rôzne druhy terapií, spolupracuje so zariadeniami sociálnych služieb v zahraničí. Je iniciátorom a koordinátorom
felinoterapie, pracuje na výskume vplyvu prítomnosti mačiek na prijímateľa sociálnych služieb
v DD a DSS Kremnica.
Tokovská Miroslava, PhDr.
Pôvodným povolaním je zdravotnou sestrou so skúsenosťami z Nemecka, vyštudovanou sociálnou pracovníčkou s praxou na gerontopsychiatrickom oddelení v Nórsku, v dennom stacionári
a zariadení opatrovateľskej služby pre seniorov na Slovensku. V súčasnosti pracuje ako vedúca
odboru sociálnych vecí mesta Banská Bystrica a dokončuje doktorandské štúdium na Katolíckej
univerzite v Ružomberku. Venuje sa lektorskej činnosti pre oblasť opatrovateľstva a celoživotného vzdelávania pre pomáhajúcich profesionálov a publikuje odborné články z oblasti sociálnozdravotnej starostlivosti, špeciálnej i sociálnej pedagogiky a sociálnej práce so zameraním sa
na aktivizáciu seniorov s ochorením demencie.
Toldiová Eva
Štúdium na Strednej zdravotníckej škole ukončila v roku 1988 ako všeobecná sestra, následne
absolvovala špecializačné štúdium v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite. Aktuálne je v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia na VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave
v odbore ošetrovateľstvo. Prácu začínala na detskom oddelení, neskôr v detskej ambulancii.
12 rokov pracuje v Zariadení sociálnych služieb „Vek nádeje“ Nové Zámky, kde sa prvýkrát dostala
do kontaktu s klientmi s Alzheimerovou chorobou. Medzičasom sa zariadenie vyprofilovalo na
špecializované zariadenie pre klientov s Alzheimerovou chorobou a inými demenciami. Teoretické vedomosti získava na odborných konferenciách a samoštúdiom, praktické zručnosti každodennou prácou s klientmi.
Uličná Judita, PhDr.
Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku
1988 pracovala ako psychológ v Domove sociálnych služieb pre ženy s duševnými poruchami,
neskôr v Centre MEMORY. Od roku 2006 sa venuje klientom s Alzheimerovou chorobou. Je absolventkou kurzov pre trénerov pamäti. Aktuálne pracuje v Domove jesene života v Bratislave.
K jej odborným záujmom patria tréningy pamäti pre seniorov a odborná starostlivosť o klientov
s Alzheimerovou chorobou.
Valentová Andrea, Mgr.
Liečebná pedagogička pôsobiaca od roku 2002 v dennom psychiatrickom stacionári Psychiatrickej kliniky SZU v Bratislave. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v PCA prístupe.
V rámci psychosociálnej rehabilitácie s klientmi využíva skúsenosti z certifikovaných kurzov arteterapie, dramatoterapie, pohybových a relaxačných techník, tréningu pamäte. V roku 2010
absolvovala certifikovaný výcvik v Snoezelen terapii pre pacientov s Alzheimerovou chorobou
v školiacom centre vo Weespe v Holandsku. Špecializuje sa na prácu s ľuďmi s Alzheimerovou
chorobou v oblasti Snoezelen terapie. Od mája 2012 pracuje ako aktivizačný pracovník a tréner
pamäti s aktívnymi seniormi, ľuďmi s miernou kognitívnou poruchou a seniormi s rôznymi formami demencie.
Vavrúšová Helena, PhDr.
I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Štúdium ukončila rigoróznu skúšku na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala všetky tri vzdelávacie moduly akreditovaného vzdelávania Centra MEMORY. Aktuálne pracuje na dizertačnej práci týkajúcej sa chorých znevýhodnených s Alzheimerovou chorobou. V praxi
sa ako certifikovaný tréner pamäti venuje tréningu pamäti seniorov.
Vejsadová Jana
Certifikovaná trénerka pamäti 3. stupňa, lektorka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Vyštudovala knihovníctvo a informačné služby a v tomto odbore sa špecializovala
na programy pre seniorov a bezbariérový prístup k informáciám pre zdravotne znevýhodnených.
Od roku 2006 pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania. Pripravuje aktivizačné programy zamerané na tréning kognitívnych funkcií, podieľa sa na odbornej príprave pracovníkov v sociálnych
službách. Jej doménou je práca s textom ako nástrojom k aktivizácii a biblioterapii.
Vražda Ľubomír, Doc. MUDr. CSc.
Psychiater s dlhoročnou praxou, atestovaný v odboroch neurológia, psychiatria a interná medicína. Okrem lekárstva pôsobil dlhé roky aj ako súdny znalec, učil na viacerých slovenských
univerzitách. V súčasnosti pracuje v psychiatrickej ambulancii Centra MEMORY so zameraním
na diagnostiku a liečbu demencií. Spolupracuje na projekte včasnej diagnostiky Alzheimerovej
choroby. Okrem toho pracuje v Univerzitnej nemocnici Bratislava (pracovisko v Podunajských
Biskupiciach) a v Liečebni Sv. Františka v Bratislave.
Wirth Mária, Mgr., PhD.
Absolventka liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2002 pracuje v Centre MEMORY n.o. ako liečebný pedagóg. Vytvára aktivizačné a terapeutické programy
v špecializovanom dennom pobyte pre ľudí s Alzheimerovou chorobou. Je trénerkou pamäti,
lektoruje vzdelávacie kurzy pre pomocné profesie, opatrovateľov a rodiny starajúce sa o ľudí
s demenciou. V roku 2008 ukončila trojročný výcvik v komunikačnej metóde s dezorientovanými
ľuďmi postihnutými demenciou vo Viedni a získala certifikát Validation®Naomi Feil – Presenter.
Posterové prezentácie:
Vaňová, M.: Priming pre dopĺňanie koreňov slov u Alzheimerovej choroby
– experimentálna práca
Čunderlíková M. a kol.: „Spomínajme spolu – Remembering together“
Hlavní organizátori:
Spoluorganizátori:
Konferencia bude ohodnotená kreditmi SKSAPA a SKIZP (za aktívnu aj pasívnu účasť).
Organizačný výbor: Alžbeta Veselá, Mária Čunderlíková, Viera Jurkovičová, Darina Grniaková
Na konferencii bude možné zakúpiť si odbornú literatúru z vydavateľstva Portál ako aj publikácie
Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a pracovné zošity Centra MEMORY.
Konferencia je realizovaná s podporou spoločnosti Lundbeck Slovensko s.r.o.
a Rady slovenských vedeckých spoločností a vďaka projektu
Centrum excelentnosti pre výskum mozgu (BrainCentrum).
Organizačné pokyny:
Prihlášky je nutné poslať
najneskôr do 30.08.2012:
• poštou na adresu
Slovenská Alzheimerova spoločnosť,
Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava
• alebo mailom na [email protected]
Účastnícky poplatok:
Hradí účastník prevodom na účet č.
2664080137/1100
variabilný symbol: 2012
účel platby: meno účastníka !!!
Účastnícky poplatok
zaplatený
Základný poplatok
Členovia SAS*
Členovia SKSAPA**
Študenti***
do 31.07.2012
prevodom
30 €
20 €
25 €
10 €
po 31.07.2012
prevodom
40 €
30 €
34 €
10 €
19.09.2012
v hotovosti pri registrácii
45 €
35 €
38 €
10 €
*
Členskú zľavu môže uplatniť člen, ktorý zaplatil členské za rok 2012 do 30. 08. 2012.
** Týka sa členov komory, ktorí uvedú v záväznej prihláške svoje platné registračné číslo.
*** Týka sa študentov denného štúdia, ktorí sa pri registrácii preukážu indexom.
V cene účastníckeho poplatku je občerstvenie, obed, CD so zborníkom prednášok a publikácia.
Účastníci s aktívnou účasťou na konferencii uhrádzajú jednotný poplatok 15 €.
Ubytovanie: Každý účastník si ubytovanie zabezpečuje individuálne. Odporúčané možnosti ubytovania: G Hotel* Bratislava, Košická 52, 821 08 Bratislava, tel.č.: 02/50230204. Ubytovacie kapacity sú limitované, preto Vás prosíme o včasnú rezerváciu.
Dopravné spojenie: z AS Mlynské Nivy – autobus č. 50 (vystúpiť na zastávke Trhovisko)
z hlavnej železničnej stanice – trolejbus č. 201 (vystúpiť na zastávke Trhovisko)
Viac informácií:
tel.: 02-62 41 08 85, e-mail: [email protected]
www.alzheimer.sk
Download

pozvánka - Alzheimer.sk