T.C. .MU~ V ALtLiGi it Milli Egitim MUdUrIngU Sayl : 32026198/300/3183407
Konu: "TUrkiye'de Rilzgar" Konulu
TUREB Resim Yan~masl
24/03/2015
............................................KAYMAKAMLIGINA
il~e Milli Egitim MUdiirlUgti
••
••
.. ,l'I. ••
....................................................MUDURLUuUNE ilgi
:Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUdiirlUgti'nOO
23/03/2015 tarih ve 3151004 say1l1 yazlSl.
Tiirkiye Rilzgar Enerjisi Birligi'nin her ytl 15 Haziranda kutlanan DOOya Rilzgar GOOU
etkinlikleri kapsammda Tiirkiye geneli resmilozel tUm ilkokul. ortaokul, lise ve dengi okul
ogrencilerine yonelik nTUrkiye'de RUzgir Konulu TUREB Resim Yarl,masl"
dilzenlemek istedikleri ilgi yazl He bildirilmi~tir.
Soz konusu yan~mayla ilgili yazl ve yafl~ma ~esi yazlmlZ ekinde
gonderilmi~tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yapI1maslm ve yan~maya katiiacak
eserlerin ~artnamede belirtilen adrese dogrudan gonderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
Milli Egitim MiidUrU
Ekler: l-Yazl (5 Sayfa) DagttIm: il~e Kaymakamhklanna Resmi/Ozel ilkokul. Ortaokul ve Lise MUd. Bu evrak gOvenli elektronik irnza de irnzalanm~. http://evraksorgu.rneb.gov.tradresinden6956-2eae-3634-9204-e279kodu ile teyit edilebilir
T.e.
MiLLi EGiTtM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii Say. : 88013337/821.05/3151004
Konu: "TUrkiye'de Riizgar" Konulu
TDREB Resim Yan~maSl
23/03/2015
.............V ALiLiGiNE
(tI Milli Egitim MiidUrliigii)
iIgi:
TUrkiye Riizgar Enerjisi Birligi'nin 19/0312015 tarihli ve TDREB/58 say III yazlSl.
TUrkiye Riizgar Enerjisi Birligi'nin heryll 15 Hazirandakutlanan DOOya Riizgar GOOii
etkinlikleri kapsammda TUrkiye geneli resmilozel tUm ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul
ogrencilerine yonelik "Tiirkiye'de Riizgar Konulu TiIREB Resim Yarlfmasl"
diizenlemek istediklerine ili~kin Ugi yazt ve ekleri incelenmi~tir.
Soz konusu etkinligin; TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Mi1li Egitim Temel Kanunu
ile TUrk Milli Egitiminin genel am~larma uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve am~lara aykmbk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul,
il/il~e milli egitim mUdUrIUkleri tarafindan ger~ekle~tirilmek iizere, goniillilltik esasma gore
yapIlmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Din~er ATE~
Bakan a.
Genel MiidUr
EK: lIgi yazl ve ekleri (4 sayfa) Not: Etkinlik detaylanna YEGtTEK'e ait !l§I$daki adres Uzerinden uJ~bilecek:tir. http://yegitek.rneb.gov.tr/www/yarisrna-ve-etkinlik-duyuruJariJkategoril18
DAGITIM: Geregi:
B Planl
Bilgi: Temel Egitim Genel MiidUrliigu Ortaogretim Genel MiidUrlugii
Din Ogretimi Genel MiidUrliigu
Mesleki ve Teknik Egitim Genel MiidUrliigii
Ozel Ogretim Kurumlan Genel MiidUrliigii
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizm.Gen.Miid.
TUrkiye Riizgar Enerjisi Birligi
EtkinJik Bilgi: (312)4740274
Teknikokullar - 06500 Yenirnahalle/ANKARA
Elelctronik Ag: www.rneb.gov.tr
[email protected]
Aynntth bilgi i~in: Harun C;ETtNKAYA (Uzrn. 6~.)
Tel: (0 312)2969400-9431
Faks: (0 312)223 8736
Bu evrak gOvenli elek.tronik imza He imzalanml~. http://evraksorgu.meb.gov.tradresindena8e5-48cl-3a93-9a4c-89a9kodu ile teyit edilebilir.
...
""'.'
TORKIYE ROZGAR ENERJisi BiRLiil
TURKISH WINO ENERGY ASSOClAT10N
:TOREB 201S/58
Konu : Turkiye'de Ruzgar Konulu TURES Resim Yan~masl
SaYI
19.03.2015
T.C. MiLLi EGiTlM SAKANl~1
Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidurlugu
ANKARA
TUrkiye Riizpr Enerflsi Blrliil (TOREB) kar gayesi gutmeden, ruzgar enerjisi ile ilgili bilimsel,
teknik ve uY8utamah araitlrmalarl takip etmek, ruzgar enerji kaynagmm kullaOlmln1
yaygtnla$tlrmak j~in faafiyetlerde bufunmak amaclyla. 10 $Ubat 1992 tarih ve 92/2752 saVill
Bakanlar Kurulu karan ile kurulmu~tur.
TOREB, TUrkiye ROzgar Enerjisi potansiyelinin Ulke ekonomisine ka2andlnlmas~
dogrultusunda onemli ~ah~malarda bulunmaktadlr. Avrupa Ruzgaf Enerjisi Biriigi'nin resmi
olarak Tiirkiye ilyesi olan TOREB, rOzgar enerjisi konusunda Turkiye'deki en
sivil toplum
gu"il
kurulu$udur.
Her VII 15 Haziran Dunya Ruzgar Giinu olarak kutlanmaktadlr. Turkiye Ruzgar Enerjisi Sirligi
olarak her yll Dunya Rilzgar Gununde etkintilder duzeniemekteyil. Gelecekte ~ocuklanmlza
temiz bir dunya blrakmak i~in temiz enerji bilindnin yerle$tirilmesine vine ~acuklardan
ba$lamahYlz dU$iincesiyle 2014 ydmda Tiirkiye 9ipmda bulunan ilkokull orta ogretim ve lise
dOzeyindeki ogrenciler arasmda Resim yan$masl duzenfemi~tik.
2015 Yllinda da Dunya Ruzgar GOnunde yapmak Istedijimiz etkinliklerden birisi Turkiye
~aptnda ilkokul (1.,2.,3.,4. slmtlar), Ort8okur fS.,6.,7.,8. smlflar) ve lise (9.,10.,11.,12, smlfJar)
Ojr'encileri araslnda "Turkiye'de Riizgar" konulu Resim YanimaSl duzenlemektir.
Bu kapsamda, ekte kO$uflan ve dejerlendirme kriterieri gonderilen yarl$mamn Bakanllgmtza
bagll okullarda yapllabilmesi j~in gerekli Iznin verilmesi ve duyurularrn yap.lma51 hususunda
bilgilerinizi ve geregini an ederim.
Saygdanmlzla,
~~
M~Serdar ATASEVEN
TORKIYE RUzGAR ENERJiSi BIRLIt\f
Yonetim Kurutu
8a~kam
EK: TORES Resim Var~asl Sartnamesi {3 sayfa} . . . ._ " '.•J~
:.:
l;
;
..
::
ENERGY As5OC{AT!O~
' '
l
- ... <~)t:
. r""" ', ";
.,'
""". TORKiYE RUlGAR ENERJisI BIRIJII
TURKISH WINO ENERGY ASSOCIAlJON .. " 1
"TURKiVE'DE ROZGAR" KONULU TORE8 RESiM YARI$MAS1 SARTNAMESi
Getecekte ~cuktartmJza temiz bir dunya blrakmak ir;in temiz enerji bilincinin
yerle$tirilmesine vine ~ocuklardan ba$lamabYlz dU~i.incesivle, TOrkiye Ruzgar Enerjisi Birligi
olarak "TOrkiye'de Ruzgar" konulu resim yarl~masl duzenlenmeslne karar verilmijf:ir.
YARI~MA KO$ULLARI:
1. Konu: "TOrkiye'de RUlgar" ana ba~hgl r;er~evesjnde, rOzgarm enerjiye dOnu$mesi ile itintili
konuyu i~erebilir.
2. KattlJm: TOrkiye Genelindeki Milli Egitim Bakanhgt'na bagJlI tUm ilkokul, orta 6gretim ve
lise 6grendlerini kapsamaktadlr.
ESERLER ILE ILGIU KO~ULLAR:
1. Boyut: Resimfer 35X50 boyutlannda olacaktlr.
2. Telmik: Serbest teknik (suiu boya, guaj boya, pastel boya, vaAh boya veva akrilik boya)
3. Her bir yarl$macl, yalOlzca bir eserle yan~maya kat.labilir.
4. Resimler paspartusuz, klvnlmadan, katlanmadan, duzgun bir ~ekilde gonderileceictir.
5. Resimlerin uzerine hi(: bir ~ey yaztlmayacak ve ~aret koyulmavacaktlr. Yafl~maa bilgi
famu (a~agldaki tabloda belirtilen) resmin arka yuzunde sol alt ko~de etiketle
betirtitecektir.
6. Yan~maya katJlacak olan eserlerin daha once hi(:bir yan$maya katllmaml~ ve herhangi bir
verde yaYlmlanmam[~ oimasl gerekir. j~bu yan~ma katllrmClsl eserin bu ~rtl sagiad1gml
onaylaml~ olur. Reproduksiyon eserler kabul edilmeyecektir.
KATEGORiLER:
1. Kategori
Z. Kategori
3. Kategori
ilkokull.2.1.4. slniflar
OrtaokuIS.6.7.8. simflar
lise 9.10.11.12. sUllflar
ODOLLER:
BIRfNd
IKiNci
utONCO
MANSlvON
2000TL
1500TL
l000TL
soon
• Yukanda bahsedilen odUller, kazananlara odut tOrenfnden sanra banka havalesi (yafl~maci velislnin banka hesabma} ile gonderUecektir. • Oereceye giren reSimler, TOREB Proje Ookumanlannda yer alacak web sayfasmda yaYlnlanacak 'Ie TURE8 Resim Yafl9masl katalogunda yer alacaktlr. • Juri Oyelen. MWi Egitim BakanllAl'OIn gorevlendirdlgi kl$ilerden olu$acaktlr.
-1­
",
..... "
"-.
... ----.... .
;
"~"" ·'~~11,;,
~_
~~,,~~:" lilRKiYE ROzOAR ENWIsIIIRLI6i
"~~~$~ TURKISH WIND ENERGY ASSOClAnON
••
•.
•..•
RESIM YARI$MASI DE~ERLENDIRME VE SERGiLEME TAKViMl
1. Her okul It Tilrkiye'de ROzgar" konulu resim yarl~maSlna her kategoriden be$ adet resim
ile katllabilecek olup, akul yonetimleri bunun i~in - gerekirse - kendi bunyelerinde bir eleme
yapacaktlr.
2. Her okul Resim Yan$masl it;.in se~tigi her kategoriden be$ adet resmi kapah dosya ile en
15 Mayas 2015 CUma gOnune kadar posta veya kargoya verilmi$ alma kaydl ile TOrkiye
Ruzgar Enerjisi Birligj'nin a?agldaki adresine gonderecektir.
g~
3. EserJer, juri uyeleri tarafmdan degerlendirilecek 'Ie dereceye girenler TOREB Web
sayfastndan duyurulacaictlr.
4. OdOI Toreninden soma dereceye giren resimler bir hafta boyunca adresi daha sonradan
bUdirilecek alan Sergi Sa!onunda sergilenecektir.
5. OdUi alan resimler geri iade edilmeyecektir. Telif hakkt TOrkiye Ruzgar Enerjisi Birligi'ne
aittir. Eser sahibi veya velisi adOh) kabul etmekfe telif hakklnl yafl$maVl dOzenleyen Turkiye
Ruzgar Enerjisf Birliti'ne devrettigini beyan ve kabul eder.
6. Dereceye giremeyen resimrerin sahipleri sergi surestntn bitiminde (bir ay i(:inde)
resimlerini elden TLirkive RLizgar Enerjisi Birligj'nden geri alabilecekler. Suresi i~inde gen
ahnmayan esederin sorumlufuAu kabul edilmeyecektir.
ESERLERI GONDERME ADRESi:
TORKIYE RUZGAR ENERJISi BIRLiGi (TURES)
Green Office. Klzlhrmak Mahallesi 1443 Cad. 22/16
06520 ~ukurambar /ANKARA
Telefon: (312) 4740274
Fales: (312) 474 0275
Mail: [email protected]
Son Katilim Tarihi: 15 May,s 2015 CUlna gQnO saat 17:OO'ye kadar.
-2­
. ..
,
.............
"-.. '
-. -"
'
~ "
.j.~ ~:
.:..r
•.
~,
...... TDRIdYIi
,~M,.
".,: ',''~:.
ROz8AR
ENERJiSI DI~
.. TURKISH WIND eNERGY
1" •
YARI$MACI SiLGi FORMU:
,
Ad. Soyadl:
Eser Ismi:
imzasl:
OIrenclnin Ya,.:
Vensinln Irtibat telefonu:
SII1I":
Okut Adresi:
Okul Telefonu:
Oiretmen Adl/Soyadl:
E posta:
Resmin Hikayesi:
(Bu resmi yaparken ne
dO$Qndugii. 6-7 cUmle ite
anlatdmasl)
Ojrenci Fotolrafl
(yan$ma
hazlrlanacak
olan
katalogda kullandacaktlr.
!
I
i
!
,,
i
sonras'l
!
,
-3~
~
TJr~KISH
:
WIND Fi> I (P;'::, { ;:SSOCIArt1N
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız.