OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE
TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ:
OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI
2.YARIŞMANIN KONUSU:
Bu yarışma otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine karşılık gelecek, farklılık, yaratıcılık ve
yenilikçilik içeren projelerin teşvik edilmesi ve değerlendirilmesi için öğrenci ve serbest
katılımcılara yönelik olarak düzenlenmektedir. Her kategoride katılımcılardan sektörün katma
değer yaratma becerilerini artıracak özgün ve yenilikçi, komponent1bazlı projelerin geliştirilmesi
beklenmektedir. Yarışma komponent bazında; Ergonomi, Yenilenebilir Enerji ve Çevre, Emniyet,
Mekanik /Fonksiyonellik olmak üzere 4 ayrı grupta katılıma açıktır.
Serbest ve öğrenci katılımı için ayrı ödüllendirmeler yapılacaktır.
Katılımcı kategorileri:
1. Serbest Katılım
2. Öğrenci Katılımı
Yarışma Kategorileri:
1- Ergonomi,
2- Yenilenebilir Enerji ve Çevre,
3- Emniyet,
4- Mekanik / Fonksiyonellik
3. AMAÇ
2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde arge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji
ile bütünleşmesi, ARGE ve TASARIM konularında yeterli birikimin oluşturulması, ihracatta katma
değerin artırılması, yeni teknolojiler ile üretim yapılması, komponent bazlı yenilikçi ürünler
tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin
güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına
sunulması amaçlanmaktadır.
1
Bu yarışma bütünsel araç tasarımına değil otomotiv endüstrisindeki komponent (parça ve aksam) tasarımına odaklanmıştır.
Örnek olarak, Emniyet kategorisinde sürücü ve yayaların güvenliği için tasarlanabilecek parçalar, Enerji ve Çevre
kategorisinde batarya ve pil, Mekanik Fonksiyonellik kategorisinde araçtaki tüm mekanik aksam vb. düşünülebilir.
4. ORGANİZASYON
Yarışma Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nce (OİB), düzenlenmektedir.
5. KATILIM KOŞULLARI
5A. Serbest Katılım
Yarışmanın serbest katılımı, 18 yaşını doldurmuş, otomotiv komponent tasarımı konusunda ilgisi
bulunan herkese açıktır.
5B. Öğrenci Katılımı
Yarışmanın öğrenci kategorisi, yurtiçinde ve yurtdışında eğitim veren otomotiv ile ilgili en az 2
yıllık önlisans programları ile Mühendislik fakültelerinin otomotiv ile ilgili bölümleri ve
Endüstriyel Tasarım bölümlerinin 4 yıllık lisans programlarına kayıtlı öğrencilere açıktır.
5C. Katılımcı, her bir kategoride en fazla 2 proje ile katılabilir. Bir katılımcı en fazla 4 grupta 2’şer
projeyle, toplamda 8 proje ile katılabilir. (Bir katılımcının aynı kategoride ikiden fazla proje
göndermesi durumunda, katılımcıya ait aynı kategoride yer alan tüm projeler yarışma dışında
kalır.) Katılımcı aynı projesi ile birden fazla kategoride başvuru yapamaz. (projesinin hem
ergonomik hem de çevreci bir yenilik getirdiğini düşündüğünde, yalnızca bir kategori için
seçimini yapmalıdır.)
5D. Katılımcı aynı projesi ile, hem Tasarım Yarışması hem Proje Pazarına başvuramaz. Tasarım
Yarışmasına katılım gösteren proje sahibi aynı projesi ile proje pazarına başvuru yaptığı takdirde,
iki başvurusu da geçersiz sayılır.
5E. Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş,
ticarileşmemiş olma, 17 Nisan 2014 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül
almamış olma şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, proje yarışmadan
diskalifiye edilir; ödül kazandıysa OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül
kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi
taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia
olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk
yarışmacıya ait olacaktır.
5F. Birlik personeli, görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin yakınları ile
çalıştığı kurumlardan kişiler yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje
yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.
5G. Ekip katılımlarında tüm ekip üyeleri ilgili kategorideki bireysel başvuru koşullarını sağlamalı,
bir kişi Birlik ile ilişkilerin yürütülmesini teminen ekip lideri olarak bildirilmelidir. Ekip üyeleri ile
katılım sağlanan projenin ödül kazanması halinde ödül tutarı ekip üyeleri arasında eşit olarak
paylaştırılır. Ekip üyelerinin her biri, Birlik’e karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.
6. KATILIM FORMATI
Yarışma başvuruları online olarak internet üzerinden yapılacaktır. Projelerin sahipleri, başvuru
sırasında, taahhütnamede belirtilen (Şartname maddelerinde açıklamaları yapılan sunum
paftaları (CD ye yüklenmiş olarak), İmzalı Taahhütname & Başvuru Formu, Son mezun olduğu
kuruma ait diploma ya da halen öğrenci ise belgesi ,Fotoğraflı özgeçmiş, Nüfus Cüzdanı
Fotokopisi) ve ayrıca bu şartname metnini word sayfasına indirip yazıcı çıktısını alarak ve her
sayfanın alt kısmı proje sahibi/sahipleri tarafından ıslak imza ile imzalı olarak elden veya
posta/kargo ile Yarışma Sekretarya adresine göndermeleri gerekmektedir. OİB gerekli olabilecek
diğer belge ve bilgileri isteyebilir.
6.A 1. Adım ( Online Kayıt) : Yarışma katılımcıları, www.otomotivprojeyarismasi.com web sitesine
e-mail adresleriyle üye olarak sistemde yer alan yarışma başvuru formunu dolduracaklardır. Kişi
web sayfasına tasarımlarını elektronik ortamda yükleyecektir. Sisteme e-mail adresi ve şifre ile
giriş yapabilecektir. Online başvuruyu süresi içinde yapmayanların eserleri yarışmaya kabul
edilmeyecektir. Online başvuruyu süresi içinde yapmakla birlikte gerekli evrakları Yarışma
Sekretarya adresine göndermeyenlerin ödül kazanmaları durumunda proje sahibinin katılım
şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolü neticesinde ödülün verilmesinin uygunluğu kararı
OİB e aittir. Ödül kazanan proje sahibi gerekli evrakları göndermez ise ödüle ilişkin ödeme
yapılmayacaktır.
6.B 2. Adım (Proje Yükleme): Katılımcıların belirtilen tarihler arasında online başvurularını
yaptıktan sonra, yine belirtilen tarihler arasında internet üzerinden, daha önce e-mail yolu ile
gönderilmiş şifrelerini girerek projelerini yüklemeleri gerekmektedir. OİB Projelerin yüklenmesi
esnasında sistemde oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sisteme yüklenemeyen projelerden
sorumlu tutulamaz.
Online Sistem Başvurusunda istenen bilgiler:
TC KİMLİK NO
Telefon No
Üniversite Adı, Fakülte Adı, Bölüm Adı, Öğrenci No (Grup katılımcılarında her bir kişi için
doldurulacaktır.) (Öğrenci katılımında öğrenci belgeleri sisteme yüklenmek zorundadır)
Proje Görselleri ve Açıklama
Proje Raporları (Türkçe ve İngilizce olmak zorundadır)
Nüfus cüzdanı (Sisteme yüklenmek zorundadır)
Taahhütname
Önemli Not: Yüklenen tüm projelerin, sisteme jpeg. formatında proje ismi verilerek upload
edilmesi gerekmektedir. Projelerin üzerinde hiçbir şekilde proje sahibi/sahiplerinin ad-soyad
bilgisi ya da şirket unvanları yer almamalıdır.
Proje Görselleri ve Açıklama: Projenin, en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir.
Paftalar jpg formatında minimum 1366x768 piksel / 72 (piksel/inç) - maksimum 1920x1080 piksel /
72 (piksel/inç) çözünürlükte olmalıdır.
Proje Raporları: Proje yükleme formundaki Proje Raporları alanına Türkçe ve İngilizce
yazılmalıdır. Türkçenin yanında İngilizcesi olmayan projeler değerlendirme dışında tutulacaktır.
Açıklamalar:
Çizimlerin sol üst kısmında OİB Türkiye Otomotiv Sektöründe 3. Komponent Tasarım Yarışması
ibaresine yer verilmesi gerekmektedir.
Teslim edilecek malzemelerin2 üzerinde sistem tarafından otomatik olarak atanacak olan numara
ile ürün ve katılım kategorisi ve katılım biçimi dışında yarışmacının kimliğini belirtecek bir ibare
veya işaret bulunmamalıdır.
7. ÖDÜLLER
Otomotiv Yan sanayi tasarım Yarışmasında her kategoride, katılımcılardan özgün ve yenilikçi
projelerin geliştirilmesi beklenmektedir. Seçici kurul ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül
kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.
Tasarım Yarışması için yukarıda belirlenen 4 kategoride Öğrenci ve Serbest katılımda başarılı
bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz ve tam
olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına ödül töreninden itibaren 2 ay içinde yatırılacaktır.
Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya
ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın); yaptıkları başvurunun
ardından yarışmadan çekilemezler.
SERBEST KATILIM
Ergonomi
Yenilenebilir Enerji, Çevre
Emniyet
Mekanik/Fonksiyonellik
1.
10.000 TL
10.000 TL
10.000 TL
10.000 TL
2.
3.
6.000 TL 3.000 TL
6.000 TL 3.000 TL
6.000 TL 3.000 TL
6.000 TL 3.000 TL
Mansiyon
2.000 TL
2.000 TL
2.000 TL
2.000 TL
ÖĞRENCİ KATILIM
Ergonomi
Yenilenebilir Enerji, Çevre
Emniyet
Mekanik/Fonksiyonellik
1.
10.000 TL
10.000 TL
10.000 TL
10.000 TL
2.
3.
6.000 TL 3.000 TL
6.000 TL 3.000 TL
6.000 TL 3.000 TL
6.000 TL 3.000 TL
Mansiyon
2.000 TL
2.000 TL
2.000 TL
2.000 TL
*Ayrıca 1 Projeye Jüri Özel Ödülü olarak 5.000 TL verilecektir.
8. TAKVİM
Son Başvuru tarihi: 14 Mart 2014, saat 17.00’a kadar
Ödül Töreni: 17-18 Nisan 2014 – Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi3
2
3
Taahhütname& Başvuru formunda yer alan dosyada bulunması gereken evraklar
Tarihlerde
herhangi
bir
değişiklik
olduğu
takdirde
katılımcılara
www.otomotivtasarimyarismasi.com ve www.uib.org.tr sitelerinden ilan edilecektir.
ayrıca
bildirilecektir.
Sonuçlar,
9. JURİ ÜYELERİ
Jüri üyeleri, OİB tarafından oluşturulacak olup, OİB zorunlu hallerde jüri değişiklik yapma hakkını
saklı tutar.
Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş
sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla
beyan etmiş olurlar.
2014 Yılı Tasarım Yarışması Jüri Üyeleri Listesi:
NO İSİM
BÖLÜM
1
ALİ GÖKTAN
Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme
San. ve Tic. A.Ş.
2
GÖKHAN AKIŞ
Onuk Competition Development
3
MURAT ARMAĞAN
Arman Tasarım Ürün Geliştirme Hizmetleri San.
Tic. Ltd. Şti.
4
SEDAT ÖZTÜRK
SEDAT ÖZTÜRK DESIGN
5
ORHAN ALANKUŞ
Okan Üniversitesi
6
MUSTAFA GÖKLER
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
7
NECMETTİN KAYA
Uludağ Üniversitesi
8
PINAR ÖZTÜRK
Okan Üniversitesi
9
KEMAL YAZICI
Hoshin Yönetim Danışmanlığı
10 SAFFET ÜÇÜNCÜ
Saffet in Garajı
11 SÜHEYL BAYBALI
TAYSAD
12 HAKAN ÖZENEN
Haber Türk Gazetesi
13 METİN ÇEKER
TOSFED
14 TOLGA KAAN DOĞANCIOĞLU
Hexagon Studio
15 HAKAN ÇELİK
Posta Gazetesi
16 LEVENT KOPRULU
Milliyet Gazetesi
17 CENGİZ KABATEPE
OİB
18 ÖMER BİLGİN
OİB
19 KEREM ALPTEMOÇİN
OİB
20 ÖMER BURHANOĞLU
OİB
21 ALPAY ER
OİB
22 MEHMET DUDAROĞLU
TAYSAD
23 ERCAN TEZER
Otomotiv Sanayii Derneği
10. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Projenin özgünlüğü ve yeniliği
Kullanıcıya sağlayacağı fayda
Üreticiye sağlayacağı fayda
Katma değeri artıran tekniklerin geliştirilebilirliği ve uygulanabilirliği
İhracat Potansiyeli
11. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Kazananların isimleri ödül töreninde açıklanacaktır. Ayrıca web sitesinde duyurulacaktır. İlk 3
dereceye giren ve sergilenen projeler OİB Yarışma Sekretaryasının arşivinde muhafaza edilir,
yarışmacılar OİB’in söz konusu tasarımları sergileme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.
12. TASARIM HAKLARI ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ
27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları
“yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne
başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil
Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad.
No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.
Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB),
yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya
buluş sahibi adına sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması
gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, OİB’nin, ödül
alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik Hakkı”
vardır.
Yarışmada dereceye giren projelerden bu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma,
yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı
“Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında
korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni
buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan
yarışmacılara aittir. Bu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları
devir almak isteyenlerin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden bağımsız olarak,
yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.
Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyeleri ödemek istedikleri
bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, Birlik üyelerinin
önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.
Serbestçe belirlenen ve birlik üyeleri tarafından fiyat yüksekliği sebebiyle kabul edilemeyen
eserlerin üçüncü kişiye devrine engel olunmaz. Üçüncü kişiye devirde, fiyatın yükseltilmesi veya
şartnamenin hükmünün geçersiz kalınması için muvazaa yapılmış olursa, birlik üyesinin budan
dolayı zedelenen haklarını talep etme hakları vardır.
Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının birlik üyeleri tarafından lisans veya devir alınarak
kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya
buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.
OİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da
birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak
sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan seçilen eserinin OİB’ne süresiz olarak tam kullanım
hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma,
temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için OİB’e tam
lisans/yetki verdiğini kabul eder.
OİB yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, OİB’yi temsil
edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon
ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde
kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep
edemeyecektir.
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmaması, daha önce piyasaya sunulmuş veya benzer
yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar, Uludağ Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliğini ve Jüriyi bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda,
gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.
Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi
halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.
Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, her bir kategorideki kazananların
sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir.
Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.
13. DİĞER HUSUSLAR:
Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.
OİB gerekli görünen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin asıllarını
isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir.
OİB, yarışmacılar tarafından aksi yazılı olarak talep edilmediği takdirde katılımcılara ait bilgi ve
resimleri projeyle birlikte duyurabilecek ve yayınlayabilecektir.
OİB, öğrenci olmadığı tespit edilenlerin ödüllerini geri alabilecektir.
Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin
tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. OİB ve / veya
Jüri, kesinleşmiş yargı kararlarına dayanmayan iddiaları dikkate almak zorunda değildir.
YARIŞMA SEKRETERYASI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Web sitesi:www.otomotivtasarimyarismasi.com
e-mail: [email protected]
Yarışma ve organizasyon : Capital Events / 0212 325 01 05 – 104 / 108
Yetkili Kişi İletişim: Burak Şahin & Elif Kaya
Adres: Krizantem Sokak No:96 II. Levent / İstanbul
Download

yazım kılavuzu ve katılım koşulları