TÜRK EĞİTİM VAKFI - DAAD
MÜŞTEREK ALMANYA BURSLARI HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER
TEV-DAAD bursları için TEV’e son dosya verme tarihi 31 Mart 2015.
Türk Eğitim Vakfı ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), 2015–2016 öğretim yılında; maddi olanakları sınırlı, başarılı
gençlere Almanya’da; Mühendislik Bilimi (Tüm Mühendislikler), Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa Bilimi, Ziraat ve
Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, Sanat ve Tasarım (Mimarlık), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühendislik, Ekonomi
ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Eğitim Bilimleri, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz ve Amerikan Dili
Edebiyatı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme, Avrupa Birliği Çalışmaları, (Programların dili İngilizce veya Almancadır.
Bazıları iki dilde birden olabilmektedir.) Avrupa veya Uluslararası Hukuk (Hukuk öğrenimi görenler) ile yukarıda belirtilen
dallarda öğrenim görenlere master öğrenimi için müşterek burs verilecektir. (Almanya’daki üniversitelere ve dalınıza uygun
alanlara https://www.daad.de/deutschland/de/ adresinden ulaşabilirsiniz. TEV-DAAD okul ücretlerini karşılamamaktadır.
Adaylar okul ücreti istemeyen ve Master’s Degree derecesi veren okulları seçebilirler).Ayrıca DAAD ve Almanya’daki
eğitimle ile ilgili bilgilere http://www.daad.de/deutschland/studienangebote/studiengang/de/ adresinden ulaşılabilir.
RWTH Aachen University aşağıdaki bölümleri için okul ücreti uygulamaktadır:
 MSc Production Systems Engineering (3,900 EUR per semester)
 MSc Computer Aided Conception and Production in Mechanical Engineering (3,900 EUR per semester)
 MSc Management and Engineering in Production Systems (5,000 EUR per semester)
 MSc Textile Engineering (3,900 EUR per semester).
TEV-DAAD bursiyer adayları okul ücreti bursu-muafiyeti için Aachen University’e müracaat edebilir, TEV-DAAD bursiyer
adayı olduklarını bildirebilirler. Bu uygulama hakkında detaylı bilgi için linki ziyaret etmek zorunludur.(link eklenecek)
Ancak, TEV ve DAAD adaylara gerekli yazıyı aday bursiyer olarak seçildikten sonra verecektir.
Burs için öğrenim süresi bölümlere göre 9 – 24 ay arasında değişmektedir. Adayların, en kısa zamanda dallarına uygun
üniversite ve bölümlerin yetkilileri ile temasa geçmeleri Eylül-Ekim 2015’de Almanya’da yüksek lisans öğrenime başlayacak
şekilde alacakları kabullerini 2015 Mayıs ayına kadar TEV’e ulaştırmaları veya tarihi daha sonra bildirilecek ve TEV
Merkezinde yapılacak mülakata kabulleri ile gelmeleri, kabul almayanların ise müracaat aşamaları hakkında yazılı bilgi
vermeleri gereklidir.
ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:
 T.C. vatandaşı olanlar ve 30 yaşından büyük olmayanlar, (1984 doğumlular müracaat edebilir.),
 Yukarıda belirtilen dallarda ve ilgili alanlarda öğretim yapan fakültelerin son sınıfında öğrenim görenler veya mezun
olanlar,
 Yükseköğrenim süresince 4’lük sistemde en az 3, 100’lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 75 genel not
ortalamasına sahip olmak, (Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görenler ya da mezunlar müracaat edebilir.)
 Öğrenimin gerektirdiği yabancı dili (İngilizce veya Almanca) yüksek lisansı sürdürebilecek düzeyde bilmek.
YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER:
Adayların, sadece istenilen belgeleri dosyalarına eklemeleri yeterlidir.
 TEV Müracaat formu,(Ekte)
 DAAD formu http://www.daad.de/imperia/md/content/en/deutschland/formulare/forschungsstipendium_en.pdf bu
adresten alabilirsiniz. (DAAD formu iki adet)
 İki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları DAAD referans mektubu örneği eklenecek. (Adaylar gerekirse
öğretim üyelerinin verdiği normal referans mektubunu da kullanabilir.) DAAD Referans mektubu formunu bu linkten
alabilirsiniz. http://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/recommendation.pdf
 Özgeçmiş, (Mümkünse bir sayfada, İngilizce, iki adet)
 Adayın ilgi duyduğu çalışma alanlarını ve kendisini Almanya’da okumaya yönelten nedenleri açıklayan bir sayfalık
yazı, (İngilizce, iki adet)
 Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin tasdikli İngilizce örneği (Mezunlar için, Okuldan ya da
Noterden onaylı, iki adet),
 Lise diplomasının Almanca onaylı örneği, (Yeminli Tercümanın onayı yeterlidir.) (İki adet.)
 Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren transkript, (İngilizce, iki adet.)
 Vukuatlı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi, (birer adet)
 İki adet vesikalık fotoğraf,
 Yabancı dil sınav sonuçlarının bir örneği (tarih ve detaylı bilgi aşağıdadır.)
 Ailenin gelir durumun gösterir belgeler, (Maaş bordrosu, gelir-emlak bilgilerini gösteren belgelerin örneği gibi.)
*(İki adet olarak istenilen belgelerin biri asıl, diğeri fotokopi olabilir)
Adayların dosyalarını en geç 31 Mart 2015 tarihine kadar TEV’in İstanbul Merkezine iletmeleri gerekmektedir.
(b, c, d, f maddelerinde istenilen belgeler İNGİLİZCE hazırlanacaktır. Sadece Almanca öğrenim görecekler bahsi geçen
belgeleri Almanca hazırlayabilirler.
Yüksek Lisans öğreniminin tamamını Almanca yapacaklar hariç diğer adayların TOEFL’dan en az 79–80 veya IELTS’den en
az 6,5 (academic) almaları gerekmektedir. Bu sınav sonuçlarından herhangi birine sahip olanlar, bir örneğini dosyası ile
birlikte TEV’e gönderebilirler. Sınav sonucu olmayanlar ise, IELTS’e Ankara ve İstanbul British Council’da, veya TOEFL’a
düzenleyen kurumlarda girip sınav sonucunu en geç 15 Nisan 2015 tarihine kadar TEV’e ulaştırmak zorundadır. Sınav
harçları ve diğer giderler müracaatçılar tarafından karşılanacaktır. Sınavlar kontenjan dahilinde belli aralıklarda yapıldığı için
çok acele ilgili kurumlarla temasa geçmenizi öneriyoruz.
Almanca dil sınavı için adayların şu hususlara dikkat etmesi gereklidir:
Almanya’daki master öğrenimini Almanca yapacaklar TEV’e Almanca bilgilerini belgelemek zorundadırlar. Geçerli belgeler
Sprachdiplom II diploması, German Abitur diploması ve TestDaf sınav sonuç belgesidir. Bu belgeleri sunamayan ama C1 ya
da B2 seviyesinde Almanca bilen adaylar DAAD ofisleri ile temasa geçip ücretsiz Ondaf sınavını alıp sonuçlarını en geç 15
Nisan 2015 tarihine kadar TEV’e ulaştırmak zorundadır. Almanca öğrenim yapacaklardan C1 veya B2 seviyeleri kabul
edilir. Bunların altındaki notlar elenecektir.
Öğrenimini İngilizce yapacaklar ise mülakattan geçtikten sonra Almanca dil derecelerini ölçen Ondaf sınavını ücretsiz olarak
DAAD ofislerinden alabileceklerdir. Bu sınav için tarihler mülakattan sonra seçilen adaylara bildirilecektir.
 Almanca dil bilgisi olmayanlar ya da az olanların da sınava girmeleri gereklidir ancak bu sınav sonucu hiçbir zaman
adaylar için dezavantaj olmayacaktır.
 Almanca sınavı için DAAD Türkiye ofislerinin ve ilgili kişilerin iletişim bilgileri bu sayfanın sonundadır.
Adaylar, dosyalarını TEV’e teslim ettikten sonra, dosyalarındaki bilgi ve belgeler dikkate alınarak ön elemeye tabi
tutulacaklardır. İlk elemeden sonra adaylara ayrıca bilgi verilecektir.
Son aşama olan mülakatlar TEV Genel Merkezinde yapılacaktır. Adayın mülakata gireceği tarih ve saati belli olduğunda
ayrıca bildirilecektir. TEV ve DAAD temsilcilerinin katılacağı mülakat, adayın öğrenim göreceği dile göre İngilizce veya
Almanca yapılacaktır. Mülakata çağırılan adayların şehir içi ve şehirlerarası vb. masrafları kendilerine aittir.
Adaylar ya da bursiyer olarak seçilenler en geç 2015 Haziran ayı sonuna kadar kabullerini alıp TEV’e iletmeleri gerekir.
Almanya’da bazı üniversiteler bu tarihten sonra kabul verebilir. Bu nedenle aday kabulünü hangi tarihe kadar alacağını TEV’e
bildirmelidir.
Asil bursiyerliğe hak kazananların öğrenim giderlerinin %50’si Türk Eğitim Vakfı, %50’si DAAD tarafından karşılanacaktır.
Ödemeler bursiyer Almanya’ya gittikten kısa bir süre sonra DAAD muhasebesi tarafından yapılacaktır. Burslar, aylık yaşam
giderini, gidiş-dönüş yol ücretini, gerektiğinde kira yardımını, dönemlik üniversite harcını, sağlık sigortasını ve araç gereç
yardımını kapsamaktadır. Bursun detaylı kapsamı ayrıca DAAD tarafından bursiyerlere bildirilecektir.
Bursiyerler, Türk Eğitim Vakfı’na taahhütname vermeyi, öğrenimlerini tamamladıktan sonra bilgi ve deneyimlerini ülkemizde
kullanmaları ve her iki ülke arasında kurmaları amacıyla yurda dönmeyi kabul ederler. Almanya’da ya da başka ülkede
çalışmak isteyen ve iş imkanı bulan bursiyerlere en fazla 3 yıla kadar çalışma izni verilir. Ayrıca doktora yapmak isteyenlere
doktora ve post-dok süresince de yurt dışında kalış izni verilir. Ancak, bursiyer master öğrenimini tamamladıktan sonra TEV’e
durumunu bildirmek ve TEV’den izin almak zorundadır. Bursiyer çalışma ya da doktora süresi sonunda TEV’in kendilerine
vereceği süre içinde yurda döneceğini ve en az 2 yıl Türkiye’de kalacağını taahhüt eder. (Türkiye’de işe başlayanlar görevleri
gereği yurt dışına gidebilirler.)
Bursiyerler öğrenimleri süresince sadece TEV tarafından kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını çalışmaya
başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla taksitlerle ve uygun görülen
yollarla TEV’e geri ödemeyi taahhüt eder.
ÖNEMLİ NOTLAR:
 Aday yurt dışı burslarımıza farklı yıllarda en fazla 2 defa müracaat edebilir. Daha fazla yapılacak müracaat kabul
edilmez.
 Yukarıda belirtilen başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada
olduklarına bakılmaksızın başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir.
TEV’den ve müşterek burslarından hiçbir talepte bulunamazlar ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 Yükseköğrenimini, kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, aynı şartlarla
yüksek lisans öğrenimine başlayanların burs isteme müracaatları kabul edilmez.
 Yüksek lisans öğrenimi için tercih bir dal için yapılabilir, bu dalın müracaat formunda belirtilmesi gereklidir.
2



Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgelerin doğru hazırlanarak yazım sırasına göre,
düzgünce delinip kapaklı plastik dosyaya takılarak şahsen veya posta yoluyla TEV’e iletilmesi zorunludur.
TEV adaylara bilgileri e-mail yoluyla iletecektir. Aday sürekli kullanacağı doğru e-mail adresini vermek zorundadır.
İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler ile zamanında göndermeyenlerin müracaatları kabul edilmez.
ALMANCA SINAVI İÇİN DAAD BİLGİ MERKEZLERİ VE İLGİLİ KİŞİLER:
DAAD Informationszentren (IC)
IC İstanbul
Leiterin: Frau Dr. Wiebke Bachmann - Sıraselviler Cad. 78/4 34433 Cihangir / İstanbul
Tel: 0212 249 34 62 Fax: 0212 249 34 64 [email protected] http://www.daad-istanbul.com
IC Ankara
Leiterin : Frau Sarah Schackert-Feld Atatürk Bulvarı 141 Bulvar Palas İş Merkezi B Blok, Daire 97 06440 Bakanlıklar - ANKARA
Tel.: (0312) 419 35 54 Fax : (0312) 419 35 68 [email protected] http:/ic.daad.de/ankara/
DAAD-Lektoren und Lektorinnen in der Türkei:
● Sarah Schackert -Feld -- Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyati Anabilim Dalı
c/o DAAD Informationszentrum (IC) Ankara - Alman Kültür Merkezi Atatürk Bulvarı 131 TR-06640 Bakanlıklar–Ankara
E-Mail: [email protected]
● Dr. Wiebke Bachmann - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitim Bölümü TR-81040 Ziverbey
Kadıköy-İstanbul
E-Mail: [email protected]
● Andreas Volk - Middle East Technical University/Orta Dogu Teknik Üniversitesi School of Foreign Languages (YDYO)
Modern Diller Bölümü M.M. 3, Kat, oda 312 TR-06531 Ankara E-Mail: [email protected]
● Katharina Schütze - Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Hazırlık Birimi Beytepe Kampüsü 06800
Beytepe/Ankara E-Mail: [email protected]
● Robert Wegener - Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı TR-34459 Laleli-İstanbul
E-Mail: [email protected]
● Constanze Eichler – İzmir - Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü TR-Bornova-İzmir
E-Mail: [email protected]
● Dunja Schula - Adana - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitim Bölümü TR-01330 Balcalı/Adana
E-Mail: [email protected]
● Selma Sagman - Karadeniz Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler / Erasmus Ofisi Rektörlük 61080 - Trabzon
● Nilüfer Köker - Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi E-5 Karayolu Üzeri TR-34510 Şirinevler-İstanbu
● Kathleen Oehmichen - Bursa - Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü
TR-16059 Nilüfer-Bursa E-Mail: [email protected]
● Daniel Max Gallmann - Erzurum - Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi
Bölümü(Lojmanları 56/10) TR-25240 Erzurum
● Dr. Peter Widmann - Istanbul Bilgi Üniversitesi Inönü Caddesi No. 28 Kustepe TR-34387 Sisli-Istanbul E-Mail: [email protected]
● Ursula Schütz M.A. Eskişehir - Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Yunusemre Kampüsü
TR-26470 Tepebaşı-Eskişehir E-Mail: [email protected]
● Helen Osterloh - Antalya - Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Dumlupinar Bulvarı
07058 Kampus Antalya E-Mail: [email protected]
3
Download

DAAD-TEV ortaklığında verilen master bursları