TÜRK EĞİTİM VAKFI - DAAD
MÜŞTEREK ALMANYA BURSLARI HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER
TEV-DAAD bursları için TEV’e son dosya verme tarihi 31 Mart 2014.
Türk Eğitim Vakfı ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), 2014–2015 öğretim yılında; maddi olanakları sınırlı, başarılı
gençlere Almanya’da; Mühendislik Bilimi (Tüm Mühendislikler), Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa Bilimi, Ziraat ve
Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, Sanat ve Tasarım (Mimarlık), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühendislik, Ekonomi
ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Eğitim Bilimleri, Alman Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme,
Avrupa Birliği Çalışmaları, (Programların dili İngilizce veya Almancadır. Bazıları iki dilde birden olabilmektedir.) Avrupa
veya Uluslararası Hukuk (Dili Almanca, Hukuk öğrenimi görenler) ile yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görenlere master
öğrenimi
için
müşterek
burs
verilecektir.
(Almanya’daki
üniversitelere
ve
dalınıza
uygun
alanlara
https://www.daad.de/deutschland/de/ adresinden ulaşabilirsiniz. TEV-DAAD okul ücretlerini karşılamamaktadır. Adaylar
okul ücreti istemeyen ve Master’s Degree derecesi veren okulları seçebilirler).Ayrıca DAAD ve Almanya’daki eğitimle ile ilgili
bilgilere http://www.daad.de/deutschland/studienangebote/studiengang/de/ adresinden ulaşılabilir.
RWTH Aachen University aşağıdaki bölümleri için okul ücreti uygulamaktadır:
 MSc Production Systems Engineering (3,900 EUR per semester)
 MSc Computer Aided Conception and Production in Mechanical Engineering (3,900 EUR per semester)
 MSc Management and Engineering in Production Systems (5,000 EUR per semester)
 MSc Textile Engineering (3,900 EUR per semester).
TEV-DAAD bursiyer adayları okul ücreti bursu-muafiyeti için Aachen University’e müracaat edebilir, TEV-DAAD bursiyer
adayı olduklarını bildirebilirler. Bu uygulama hakkında detaylı bilgi için linki ziyaret etmek zorunludur. (Bilgiler için tıklayınız)
Ancak, TEV ve DAAD adaylara gerekli yazıyı aday bursiyer olarak seçildikten sonra verecektir.
Burs için öğrenim süresi bölümlere göre 9 – 21 ay arasında değişmektedir. Adayların, en kısa zamanda dallarına uygun
üniversite ve bölümlerin yetkilileri ile temasa geçmeleri Eylül-Ekim 2014’de Almanya’da yüksek lisans öğrenime başlayacak
şekilde alacakları kabullerini TEV’e ulaştırmaları veya 2014 Mayıs ayı içinde TEV Merkezinde yapılacak mülakata kabulleri
ile gelmeleri, kabul almayanların ise müracaat aşamaları hakkında yazılı bilgi vermeleri gereklidir.
ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:
 T.C. vatandaşı olanlar ve 30 yaşından büyük olmayanlar, (1983 doğumlular müracaat edebilir.),
 Yukarıda belirtilen dallarda ve ilgili alanlarda öğretim yapan fakültelerin son sınıfında öğrenim görenler veya mezun
olanlar,
 Yükseköğrenim süresince 4’lük sistemde en az 3, 100’lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 75 genel not
ortalamasına sahip olmak, (Türkiye’deki üniversitelerin I.Öğreniminde öğrenim görenler müracaat edebilir.)
 Öğrenimin gerektirdiği yabancı dili (İngilizce veya Almanca) yüksek lisansı sürdürebilecek düzeyde bilmek.
YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER:
Adayların, sadece istenilen belgeleri dosyalarına eklemeleri yeterlidir.
 TEV Müracaat formu,(Ekte)
 DAAD formu http://www.daad.de/imperia/md/content/en/deutschland/formulare/forschungsstipendium_en.pdf bu
adresten alabilirsiniz. (DAAD formu iki adet)
 İki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları DAAD referans mektubu örneği eklenecek. (Adaylar gerekirse
öğretim üyelerinin verdiği normal referans mektubunu da kullanabilir.) DAAD Referans mektubu formunu bu linkten
alabilirsiniz. http://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/recommendation.pdf
 Özgeçmiş, (Mümkünse bir sayfada, İngilizce, iki adet)
 Adayın ilgi duyduğu çalışma alanlarını ve kendisini Almanya’da okumaya yönelten nedenleri açıklayan bir sayfalık
yazı, (İngilizce, iki adet)
 Diploma veya çıkış belgesinin tasdikli İngilizce örneği (Mezunlar için, Okuldan ya da Noterden onaylı, iki adet),
 Lise diplomasının Almanca onaylı örneği, (Yeminli Tercümanın onayı yeterlidir.) (İki adet.)
 Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren transkript, (İngilizce, iki adet.)
 Vukuatlı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi, (birer adet)
 İki adet vesikalık fotoğraf,
 Yabancı dil sınav sonuçlarının bir örneği (14 Nisan 2014’e kadar detaylı bilgi aşağıdadır.)
 Resmi kurum doktorlarından alınmış sağlık raporu, (Mediko Sosyal, Sağlık Ocağı veya hastanelerden)
 Bu öğrenimin ailenin geliri ve imkanlarıyla yapılamayacağını gösterir delilleri. (Maaş bordrosu, gelir ve emlak bilgilerini
gösteren belgelerin bir örneği gibi.)
*(İki adet olarak istenilen belgelerin biri asıl, diğeri fotokopi olabilir)
Adayların dosyalarını en geç 31 Mart 2014 tarihine kadar TEV’in İstanbul Merkezine iletmeleri gerekmektedir.
(b, c, d, f maddelerinde istenilen belgeler İNGİLİZCE hazırlanacaktır. Sadece Almanca öğrenim görecekler bahsi geçen
belgeleri Almanca hazırlayabilirler.
Yüksek Lisans öğreniminin tamamını Almanca yapacaklar hariç diğer adayların TOEFL’dan en az 79–80 veya IELTS’den en
az 6,5 almaları gerekmektedir. Bu sınav sonuçlarından herhangi birine sahip olanlar, bir örneğini dosyası ile birlikte TEV’e
gönderebilirler. Sınav sonucu olmayanlar ise, IELTS’e Ankara ve İstanbul British Council’da, veya TOEFL’a düzenleyen
kurumlarda girip sınav sonucunu en geç 30 Nisan 2014 tarihine kadar TEV’e ulaştırmak zorundadır. Sınav harçları ve diğer
giderler müracaatçılar tarafından karşılanacaktır. Sınavlar kontenjan dahilinde belli aralıklarda yapıldığı için çok acele ilgili
kurumlarla temasa geçmenizi öneriyoruz.
Adaylar Almanca dil sınavı için DAAD ofisleri ile temasa geçip, sınav sonuçlarını en geç 30 Nisan 2014 tarihine kadar TEV’e
ulaştırmak zorundadır.







Alman liselerinden mezunlar ile Sprachdiplom II, German Abitur ve TestDaf testlerini alanlar, test sonuçlarını
dosyaların
eklediklerinde bu sınavdan muaf olacaklardır.
Almanca dil bilgisi olmayanlar da sınava girmek ve sonucunu TEV’e ulaştırmak zorundadır. Almanca bilgisi
olmayanlar için
dezavantaj olmayacaktır.
Almanya’daki öğrenimini Almanca yapacaklar ise mutlaka ondaf sınavına girip sonucunu TEV’e iletmek zorundadır.
Almanca öğrenim yapacaklardan C1 veya B2 seviyeleri kabul edilir. Bunların altındaki notlar elenecektir.
Almanca sınavı için DAAD Türkiye ofislerinin ve ilgili kişilerin iletişim bilgileri bu sayfanın sonundadır.
Adaylar, dosyalarını TEV’e teslim ettikten sonra, dosyalarındaki bilgi ve belgeler dikkate alınarak ön elemeye tabi
tutulacaklardır. İlk elemeden sonra adaylara ayrıca bilgi verilecektir.
Son aşama olan mülakatlar 2014 Mayıs ayı içinde TEV Genel Merkezinde yapılacaktır. Adayın mülakata gireceği tarih ve
saati belli olduğunda ayrıca bildirilecektir. TEV ve DAAD temsilcilerinin katılacağı mülakat, adayın öğrenim göreceği dile göre
İngilizce veya Almanca yapılacaktır. Mülakata çağırılan adayların şehir içi ve şehirlerarası vb. masrafları kendilerine aittir.
Adaylar ya da bursiyer olarak seçilenler en geç 2014 Haziran ayı sonuna kadar kabullerini alıp TEV’e iletmeleri gerekir.
Almanya’da bazı üniversiteler bu tarihten sonra kabul verebilir. Bu nedenle aday kabulünü hangi tarihe kadar alacağını TEV’e
bildirmelidir.
Asil bursiyerliğe hak kazananların öğrenim giderlerinin %50’si Türk Eğitim Vakfı, %50’si DAAD tarafından karşılanacaktır.
Ödemeler bursiyer Almanya’ya gittikten kısa bir süre sonra DAAD muhasebesi tarafından yapılacaktır. Burslar, aylık yaşam
giderini, gidiş-dönüş yol ücretini, gerektiğinde kira yardımını, dönemlik üniversite harcını, sağlık sigortasını ve araç gereç
yardımını kapsamaktadır. Bursun detaylı kapsamı ayrıca DAAD tarafından bursiyerlere bildirilecektir.
Bursiyerler Türk Eğitim Vakfı’na Noter’den tasdikli Taahhütname ve Kefaletname vermeyi, yüksek lisans öğrenimlerini
tamamladıktan sonra yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir. Almanya’da çalışmak isteyen ve iyi bir iş imkanı bulan
bursiyerlere en fazla 3 yıla kadar çalışma izni ayrıca doktora yapmak isteyen bursiyerlere doktora süresince de yurt dışında
kalış izni verilir. Ancak, bursiyer master öğrenimini tamamladıktan sonra TEV’e durumunu bildirmek ve TEV’den izin almak
zorundadır. Bursiyer çalışma ya da doktora süresi sonunda derhal yurda döneceğini taahhüt eder.
Bursiyerler öğrenimleri süresince sadece TEV tarafından kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını çalışmaya
başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla uygun taksitlerle TEV’e geri
ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul edeceklerdir.
ÖNEMLİ NOTLAR:
 Aday yurt dışı burslarımıza farklı yıllarda en fazla 2 defa müracaat edebilir. Daha fazla yapılacak müracaat kabul
edilmez.
 Yukarıda belirtilen başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada
olduklarına bakılmaksızın başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir.
TEV’den ve müşterek burslarından hiçbir talepte bulunamazlar ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 Yükseköğrenimini, kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, aynı şartlarla
yüksek lisans öğrenimine başlayanların burs isteme müracaatları kabul edilmez.
 Yüksek lisans öğrenimi için tercih bir dal için yapılabilir, bu dalın müracaat formunda belirtilmesi gereklidir.
 Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgelerin doğru hazırlanarak yazım sırasına göre,
düzgünce delinip kapaklı plastik dosyaya takılarak şahsen veya posta yoluyla TEV’e iletilmesi zorunludur.
 TEV adaylara bilgileri e-mail yoluyla iletecektir. Aday sürekli kullanacağı doğru e-mail adresini vermek zorundadır.
2

İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler ile zamanında göndermeyenlerin müracaatları kabul edilmez.
ALMANCA SINAVI İÇİN DAAD BİLGİ MERKEZLERİ VE İLGİLİ KİŞİLER:
Istanbul:
 DAAD Bilgi ve Danışma Merkezi İstanbul, Sıraselviler Cad. 78, 34433 Cihangir-Beyoğlu/Istanbul, Tel: 0212
2493462 Fax: 0212 2493464 E-Mail: [email protected] Webseite: www.daad-istanbul.com
 Istanbul Üniversitesi, Ordu Cad. 194, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı, 34459 Laleli-İstanbul,
Kontakt: Robert Wegener, E-Mail: [email protected], Tel: 0534 839 29 44, Webseite:
https://www.daad.de/miniwebs/icistanbul/tr/10071/index.html
Ankara:
 DAAD Bilgi ve Danışma Merkezi Ankara; Bulvar Palas Is Merkezi B-Blok No. 96/97 06640-Bakanlıklar –
Ankara, Tel: 0312 4193554 Fax: 0312 4193554 E-Mail: [email protected] Webseite:
www.ic.daad.de/Ankara
 ODTÜ, Modern Diller, YDYO MM 313, 06531-Ankara, Kontakt: Andreas Volk, DAAD Lektor,
E-Mail: [email protected], Webseite: www.metu.edu.tr
 Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği, 06532 Beytepe-Ankara, Kontakt: Helen Osterloh
Yetis, DAAD Lektorin: [email protected], Tel: 053 2525 7796
Adana:
 Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Alman Dili Eğitim Bölümü, 01330 Balcalı-Adana,
Kontakt: Dunja Schula, DAAD-Lektorin E-Mail: [email protected],
Bursa:
 Uludag Üniversitesi, Egitim Fakültesi, Görükle Kampüsü, 16059 Nilüfer-Bursa
Kontakt: Kathleen Oehmichen, DAAD-Lektorin, Tel: 0535 437 77 69,
E-Mail: [email protected]
Edirne:
Balkan Deutschland Treffpunkt - Sprachenakademie Aachen - Sprachenzentrum an der FH Aachen, Almanya
Bulusma Noktasi, Aysekadin Kampüsü, Yabanci Diller Yüksek Okulu, Trakya Universitesi, 22030 Edirne,
Kontakt: Franziska Schleyer, Tel: 0284 213 43 54,
Fax: 0284 212 84 22,
E-Mail: [email protected], Webseite: www.cms.goethe.de/ins/tr/lp/prj/dtr/deindex.htm
Erzurum:
 Atatürk-Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, 25240 Erzurum Kontak: Enrico
Lippmann, DAAD Lektor, Telefon: 0442 231 20 46,
E-Mail: [email protected], Webseite: www.daad-erzurum.net
Eskişehir:
 Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü, Almanca Öğretmenliği Programı, Yunusemre
Kampüsü, 26470 Eskişehir, Kontakt: Ursula Schütz, DAAD-Lektorin,
Tel: 0538 030 28 57, E-Mail: [email protected]
Izmir:
 Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı, Bornova-İzmir, Kontakt: Constanze Eichler,
DAAD-Lektorin, E-Mail: : [email protected]
3
Download

TÜRK EĞİTİM VAKFI - DAAD MÜŞTEREK ALMANYA BURSLARI