/
“s
T.C.
M İL LÎ EĞ İTİM BAKANLIĞ I
M eslekî ve T eknik Eğitim Genel M üdürlüğü
Sayı : 90757378/136/393617
28/01/2014
Konu: Engelli Sağlık K urulu Raporları
İlgi:
Sağlık Bakanlığı Türkiye H alk Sağlığı K urum unun 09/01/2014 tarihli ve 96867468/
162/2014.5679.2515 sayılı yazısı ve ekleri.
İlgi yazı ile Ülke genelinde engelli sağlık kurulu raporu verm eye yetkili hastanelerin
yer aldığı ekli listenin kurum sal olarak duyurulm ası istenmiştir.
Bu kapsamda; Türkiye H alk Sağlığı Kurum u internet adresi doküm anlar bölüm ünde
(http://ww w .thsk.saglik.gov.tr/D osya/kronik_hastaliklar/engelli-raporu/engelli-saglik-rapaoruveren-hastaneler.pdf) engelli sağlık kurulu raporu verm eye yetkili hastanelerin bildirildiği ilgi
yazı ve ekleri yazım ız ekinde yer almaktadır.
İlgililere duyurulm ası hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Ertuğrul GEÇGİL
Bakan a.
Grup Başkan V.
EK:
İlgi yazı ve ekleri (14 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği:
Bilgi:
B Planı
Tem el Eğitim Genel M üdürlüğüne
Ortaöğretim Genel M üdürlüğüne
D in Öğretim i Genel M üdürlüğüne
Özel Eğitim ve Rehberlik H izm etleri G enel M üdürlüğüne
H ayat Boyu Öğrenme G enel M üdürlüğüne
Özel Öğretim K urum lan Genel M üdürlüğüne
Türkiye H alk Sağlığı K urum u B aşkanlığına
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İm za Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Evrak tey id ihttp://evraksorgu.m eb.gov.tr adresinden c691-4df9-35el-8286-25df kodu ile yapılabilir.
Atatürk Blv. No:98 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ : http://m tegm .meb.gov.tr
e-posta
: m te_ogrenciisleri@ meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Öğrenci İğleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığı
Tel
: (0312) 413 13 02/ (0 312)413 12 56
Faks
: (0312) 425 19 67
T.C M Û U K BAKANI. K x . TC ltK fY l HALK
KAÖUEÖT K VR U M U - T K SK tm O KİK
lU S IA U K r.A R ,V<,ŞJJ ÎAÖ H Ci V t ÛZCULCLEÜ
DAİyj- BAÎÜ AM JÛI
».01»l« li.iî. muan mi •ıu
g y
MIDI
t.c .
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
ÎMVİHttSıM'
Klrymu-
Sayı
Konu
:
:
96867468/162/2014.5679,2515
Engelli Sağlık Kurulu Raporları
M j.l v.>. .. x Av.ı.n.t.H..
/vj/r. y.ihLft! A
Vatandaş başvuruları ve çeşitli kurumlardan Başkanlığımıza gelen başvurularda engelli
sağlık kurulu raporu veren yetkili hastanelerle ilgili tereddüt yaşandığı konusu tarafımıza
iletilmiştir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından kurumsal internet adreslerinde
yayımlanan listede yalnızca engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili kamu hastaneleri yer
almaktadır.
Engelli sağlık kurulu raporu veren hastanelerin listesi düzenli olarak güncelleşmekte
olup
Kurumumuzun
kurumsal
internet
adresinde
dokümanlar
bölümünde
(kttp://www, thsk.xaglik.jio v. tr/Dosyu/kronik_hasiaUk lar/ertgeüi-raponi/engem-sagtik-rapao
rii-veren-hastaneler.pdf) yer alması sağlanmıştır.
Bahse konu ekli üstenin kurumsal olarak duyurulmasının sağlanması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
IJzm Dr. Bekir KESKİMKIL1Ç
Kurum Başkan Yardımcısı
VF sT>trjnîfc
_______ fcp Wm. u< lUgİl
EK: Liste (13 sayfa)
2 2 Ocak 201*1
D AĞ ITIM :
A ile v e S osyal Politikalar B akanlığı
M aliye Bakanlığı
..0 ^ .1 .0 X 1 2 0 ..^
S ely em n flkslı
E l e k t r o n i k İı
M illî Eğitim B akanlığı
Sağlık 1 Sok. N o :53 Giriş Kat Sshhİye/Ankara
Ayrıntılı b ilg i için : Ş erife K A P L A N K ronik H astalıklar. Y aşlı S a ğ lığ ı v e O zılrlü lcr İ la ire B a k a n lığ ı Tef: 0 3 ! 2
5 6 5 fil M E - Posta; seri T e.kaplan@ thsk.gov.tr
B u belge 5 070 savıJj e ltilıu o rk im za konuna gOr« güvenli tlekUnnılt im ü ılc ıtı/alanmıSlır.
Hvrfllııjı elektronik imzalı suretine hHp /.'tf-belge s a ^ k gı>v.sr ^1r«ınJenÜ46ah«;t:«.(;r,7 5 - lî liU h 4 5 . 2 H 7 Z t c 7 if b y kod u ile err.seUlıramı/.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
İ5
İĞ
17
18
19
20
21
22
İLİ
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Afvonkarahisar
Ağrı
Ağrı
Ağn
Afin
Aksaray
23
Amasya
24
25
26
27
28
Amasya
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI,
HASTANE ADI
KURUMU
Sağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Adana Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Kozan Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
üniversite
Üniversite
Başkent Üniversitesi Dr.Tuı gut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi
Adana Asker Hastanesi
MSB
Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim vs Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Kahta Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Besni Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Afyon Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Kocatepe Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi
Üniversite
Kocatepc Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Ağrı Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Doğubeyazıt Dr .Yaşar Eryılmaz Dev) el hastanesi
Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi
MSB
Ağrı Asker Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Aksaray Devlet Hastanesi
Amasya T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şercfeddin Eğitim ve Araştırma
Sağlık Bakanlığı
Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi
Merzifon Asker Hastanesi
MSB
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bu belge 5Û7Û sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
A nkara
A nkara
A nkara
A nkara
A nkara
Ankara
A nkara
A nkara
A nkara
A nkara
A nkara
Ankara
Ankara
A nkara
A nkara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Gbğiis Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğilim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Arattırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı Dr. Abduırahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Çubuk Halil Şıvgm Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Ulus Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Sincan Dr. Nafiz Körcz Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Etimesgut Prof.Dr. Celal Ertuğ Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Beypazarı Devlet hastanesi
Sağlık Bakanlığı Yenimahalle Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina ve Dikimevi Hastanesi
Üniversite
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Başkent
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Üniversite
Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
Üniversite
Turgut
Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Üniversite
Üniversite
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Üniversite
Gülhanc Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Eğitim Hastanesi
MSB
Ankara Asker Hastanesi
MSB
MSB
Etimesgut Asker Hastanesi
Beylepe Asker Hastanesi
MSB
Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
A rdahan
A rdahan
Artvin
Aydın
Aydm
Aydın
Aydın
Aydın
Aydın
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
SağUk Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Üniversite
Üniversite
Sağlık Bakanlığı
MSB
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Üniversite
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
MSB
MSB
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Finike Devlet Hastanesi
Alanya Devlet Hastanesi
Kemer Devlet Hastanesi
Serik Devlet Hastanesi
Korkuteli Devlet Hastanesi
Kumluca Devlet Hastanesi
Manavgat Devlet Hastanesi
Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ardahan Devlet Hastanesi
Ardahan Asker Hastanesi
Artvin Devlet Hastanesi
Aydın Devlet Hastanesi
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi
Kuşadası Devlet Hastanesi
Nazilli Devlet Hastanesi
Soke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Balıkesir Devlet Hastanesi
Atatürk Devlet Hastanesi
Bandırma Devlet Hastanesi
Burhaniye Devlet Hastanesi
Balıkesir Asker Hastanesi
Fdrçmit Asker Hastanesi
Edremit Devlet Hastanesi
Gönen Devlet Hastanesi
Ayvalık Devlet Hastanesi
Bartın Devlet Hastanesi
Batman Bölge Devlet Hastanesi
Bayburt Devlet Hastanesi
Bilecik Devlet Hastanesi
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
nı
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bitlis
Bitlis
Bolu
Bolu
Bolu
Burdur
Burdur
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
MSB
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
VTSB
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
MSB
MSB
Bozüyük Devlet Hastanesi
Bingöl Devlet Hastanesi
Bitlis Devlet Hastanesi
Tatvan Devlet Hastanesi
Tatvan Asker Hastanesi
izzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi
Burdur Devlet Hastanesi
Bucak Devlet Hastanesi
Bursa Devlet Hastanesi
Çekirge Devlet Hastanesi
Bursa Dörtçe lık Kadın doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Şevket Yılmaz Eğitim ve Anıştırma Hastanesi
Inegöt Devlet Hastanesi
Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi
Orhangazi Devlet Hastanesi
Yenişehir Devlet Hastanesi
İznik Devlet Hastanesi
Karacabev Devlet Hastanesi
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bursa Asker Hastanesi
Çanakkale Devlet Hastanesi
Çan Devlet Hastanesi
Biga Devlet Hastanesi
GeliboluDevlet Hastanesi
Onsckiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Çanakkale Asker Hastanesi
Çanakkale Gelibolu Asker Hastanesi
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
Çankırı
Çorum
Denizli
Denizli
Denizli
Denizli
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
D ivarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Düzce
Düzce
Edirne
Edirne
Edirne
Edirne
Elazığ
Elazığ
Elazığ
Elazığ
Erzincan
Erzincan
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Sağhk Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
MSB
Sağhk Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
MSB
Sağhk Bakanlığı
Üniversite
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
MSB
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
MSB
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Çankırı Devlet Hastanesi
Çorum Devlet Hastanesi
Denizli Devlet Hastanesi
Servergazi Devlet Hastanesi
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Denizli Asker Hastanesi
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Ergani Devlet Hastanesi
Bismil Devlet Hastanesi
Silvan Dr. Yusuf Azizoğhı Devlet Hastanesi
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Diyarbakır Asker Hastanesi
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Edime Devlet Hastanesi
Keşan Devlet Hastanesi
Uzunköprü Devlet Hastanesi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Harput Devlet Hastanesi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Elazığ Asker Hastanesi
Erzincan Devlet Hastanesi
T.C Sağlık Bakanlığı Erzincan Üniversitesi Mcngücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Erzincan Asker Hastanesi
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Oltu Devlet Hastanesi
Horasan Devlet Hastanesi
Palandöken Devlet Hastanesi
Atatürk Üniversitesi Tife Fakültesi Hastanesi
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
Erzurum
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hakkari
Hatav
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
İğdır
İsparta
İsparta
İsparta
İsparta
İsparta
İçel
İçel
İçel
İçel
İçel
MSB
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
MSB
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
MSB
Üniversite
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
MSB
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Erzurum Asker Hastanesi
Eskişehir Devlet Hastanesi
Yunus Emre Devlet Hastanesi
Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Eskişehir Asker Hastanesi
Dr Ersin ARSLAN DevletT Hastanesi
25 Aralık Devlet Hastanesi
Nizip Devlet Hastanesi
Şehitkamil Devlet Hastanesi
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
Gümüşhane Devlet Hastanesi
Hakkari Devlet Hastanesi
Yüksekova Devlet Hastanesi
Antakya Devlet Hastanesi
Kırıkhan Devlet Hastanesi
İskenderun Devlet Hastanesi
Dörtyol Devlet Hastanesi
İskenderun Asker Hastanesi
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Tğdır Devlet Hastanesi
Gülkent Devlet Hastanesi
Yalvaç Devlet Hastanesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İsparta Asker Hastanesi
İsparta Devlet Hastanesi
Mersin Devlet Hastanesi
Taros Devlet Hastanesi
Tarsus Devlet Hastanesi
Anamur Devlet Hastanesi
Erdemli Devlet Hastanesi
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
İçel
İçel
tçei
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Sağlık Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Üniversite
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Mut Devlet Hastanesi
Silifke Devlet Hastanesi
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve- Araştırma Hastanesi
Bakırköy Prûf.Dc.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Btiyükçekmeoe Devlet Hastanesi
İstanbul Kartal Dr. Liitfi Kırdar Eğitim vc araştırma Hastanesi
İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Şişli HamidiyeEtfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bakırköy Dr.S adi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Beykoz Devlet Hastanesi
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Silivri Prof.Dr. Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağhk Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Eyüp Devlet Hastanesi
Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi
Arnavutköy Devlet Hastanesi
Lütfıyc Mur i Burat Devlet Hastanesi
İstinve Devlet Hastanesi
Pendik Devlet Hastanesi
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
S an yer İsmail Akgiin Devlet Hastanesi
İstanbul Beyoğlu ProflDr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çatalca İLyas Çokay Devlet Hastanesi
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
Sağlık Bakanlığı | Sultanbeyli Taeiler Eğitim Vakfı Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Üsküdar Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Bezm-i Alem Vakıf üniversitesi Tıp fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Kağıthane Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Tuzla Devlet hastanesi
Sağlık Bakanlığı Maltepe Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
Üniversite
Üniversite
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Üniversite
Üniversite
Yeditepe Üniversitesi
Üniversite
Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kasımpaşa Asker Hastanesi
MSB
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı
MSB
Gümüşsüyü Asker Hastanesi
MSB
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları vc Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Karşıyaka Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Alsancak Nevvar Salih tşgören Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı İzmir Urla Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Aliağa Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Buca Seyfî Demirsoy Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Ödemiş Devlet Hastanesi
Üniversite
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Üniversite
Güzelvalı Asker Hastanesi
MSB
MSB
İzmir Asker Hastanesi
Başkent Üniversitesi Zübeydc Hanım Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Üniversite
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
tzmir
İzmir
İzmir
İzmir
Kah ra man mara
i.. _
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
Sağlık. Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
İzmir Bayındır Devlet Hastanesi
İzmir Bergama Dr. Fanik İlker Devlet Hastanesi
İzmir Bornova Türkan özilhan Devlet Hastanesi
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Çeşme Alper Çizgenakaı Devlet Hastanesi
İzmir Dr. Suat Sereo Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Foça Devlet Hastanesi
İzmir Menemen Devlet Hastanesi
İzmir Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesi
İzmir Tire Devlet Hastanesi
İzmir Torbalı M. Enver § enerdem Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi
Üniversite
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
MSB
Üniversite
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
MSB
Karabük Devlet Hastanesi
Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi
Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi
Karaman Devlet Hastanesi
Kars Devlet Hastanesi
Sarıkamış Asker Hastanesi
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kars Sarıkamış Devlel Hastanesi
Kastamonu Dr. M ünıf İslamoğlu Devlet Hastanesi
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Erciycs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kayseri Asker Hastanesi
........ .........
Kahrimanınıra
L
Kah ra manıtlara
i
Kahramanmara
1
Karabük
Karabük
Karabük
Karaman
Kars
Kars
Kars
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
Kayseri
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırklareli
Kırklarell
Kırşehir
Kilis
KocacLi
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konva
Konya
Konva
Konva
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Kütahya
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
üniversite
MSB
MSB
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Üniversite
MSB
Üniversite
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Kayseri Develi Hatıce-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
Kırıkkale Hacı Hidayet Doğruer Devlet Hastanesi
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Süleyman Demire! Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Kırklareli Devlet Hastanesi
Lüleburgaz Devlet Hastanesi
Sağlık Bak. Ahi Evtan Üniv.Eğitve Araş. Has.
Kilis Devlet Hastanesi
Kocaeli Devlet Hastanesi
Kocaeli Karamürsel Devlet Hastanesi
Kocaeli Kandıra Ec2.Kazım Dinç Devlet Hastanesi
Gebze Fatih Devlet Hastanesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Gölcük Asker Hastanesi
Derince Asker Hastanesi
Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi
Kocaeli Danca Farabi Devlet Hastanesi
Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
Konya Numune Hastanesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi
Konya Asker Hastanesi
Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi
Konya Akşehir Hastanesi
Konya Beyhekim Hastanesi
Konya Beyşehir Hastanesi
Konya Eğilim ve Araştırma Hastenesi
Konya EreğU Devlet Hastanesi
Konya Seydişehir Hastanesi
SB.Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kütahya Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
3I<>
320
321
322
323
324
325
326
32?
328
329
330
33)
332
333
334
Kütahya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
[Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Mardin
Mardin
Mardin
Mardin
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muş
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Ordu
MSB
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
MSB
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
MSB
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
MSB
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Kütahya Asker Hastanesi
Malatva Devlet Hastanesi
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Malatva Asker Hastanesi
Manisa Devlet Hastanesi
Merkezefendi Devlet Hastanesi
Salihli Devlet Hastanesi
Soma Devlet Hastanesi
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Manisa Asker Hastanesi
Akhisar Devlet Hastanesi
Alaşehir Devlet Hastanesi
Saruhanlı Devlet Hastanesi
Turgutlu Devlet Hastanesi
Mardin Devlet Hastanesi
Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi
Mardin Midyat Devlet Hastanesi
Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi
Muğla TC Sağlık Bak.Muğla Sıtkı KoçmanUniv. Eğit. Ve Araş. Hast.
Fethiye Devlet Hastanesi
Aksaz Asker Hastanesi
Muğla Bodrum Devlet Hastanesi
Muğla Marmaris Devlet Hastanesi
Muğla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi
Muş Devlet Hastanesi
Muş Bulanık Devlet Hastanesi
Nevşehir Dr. î- Şevki Atasagun Devlet Hastanesi
Niğde Devlet Hastanesi
Ordu Devlet Hastanesi
Ordu Ünve Devlet Hastanesi
335
336
337
338
339
340
34]
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
Ordu
Ordu
Osmaniye
Osmaniye
Osmaniye
Rize
Rize
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sam*ıın
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şırnak
Şırnak
Tekirdağ
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
MSB
Sağlık Hakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
MSB
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ordu Fatsa Devlet Hastanesi
TC.Sağlık Bakanlığı Oldu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Osmaniye Devlet Hastanesi
Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesi
Osmaniye Kajdirli Devlet Hastanesi
Rize TC Sağl.Bak.Recep Tayyip Erdoğan Üniv.Eğitm. vc Araş.Hast.
82. Yıl Devlet Hastanesi/Rize Devlet Hastanesi
Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya Toyotosa Acil Yardım Hastanesi
Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi
Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi
Samsun Bafra Devlet Hast.
Samsun Gazi Devlet Hastanesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Samsun Asker Hastanesi
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi
Siirt Devlet Hastanesi
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
Sivas Devlet Hastanesi
Sivas Numune Hastanesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Sivas Asker Hastanesi
Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Şanlıurfa Mehmet A kif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi
Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi
Şımak Devlet Hastanesi
Şırnak Cizre Dr. Sclahattin Cizrclioğlu Devlet Hastanesi
Tekirdağ Devlet Hastanesi
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
37?
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tokat
Tokat
Tokat
Tokat
Tokat
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Yalova
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Artvin
Sağhk Bakanlığı
MSB
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Sağlık Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Üniversite
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
MSB
Sağlık Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağhk Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Üniversite
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Çerkezköy Devlet Hastanesi
Çorlu Asker Hastanesi
Çorlu Devlet Hastanesi
Tokat Devlet Hastanesi
Tokat Turhal Devlet Hastanesi
Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Tokat Erbaa Devlet Hastanesi
Tokat Niksar Devlet Hastanesi
Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Trabzon Fatih Devlet Hastanesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi
Trabzon O f Devlet Hastanesi
Trabzon Vakfıkebir Devtet Hastanesi
Tunceli Devlet Hastanesi
Uşak Devlet Hastanesi
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Van Özalp Devlet Hastanesi
Van Ipekyolu Devlet Hastanesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Van Asker Hastanesi
Van Erciş Devlet Hastanesi
Yalova Devlet Hastanesi
Yozgat Devlet Hastanesi
Yozgat Akdağ Madeni Devlet Hastanesi
Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi
Atatürk Devlet Hastanesi
Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi
Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi
Hopa Devlet Hastanesi
Download

Engelli Sağlık Kurulu Raporları - Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü