vıirı,i p, Ğiriıvı nax,tNrrĞr
Bilgi İşIeın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 44222578/703.03/4623769
konu: Güvenlik yönetimi
I6/1o/2ol4
DAGITIM YERLERNE
Yurtdışı kaynaklı bazı fırma|arca kurum|arımıza, kurum bilgilerinin güncellenmesi ve
yayınlanması gibi konularda kurumun adres, telefon, faks gibi herkes tarafindan bilinebilecek
bazı bilgilerinin yer aldığı yabancı dilde yazılmış ekteki ve benzeri formlar gelmektedir. Bu
formların doldurulup gönderilmesi halinde yüklü miktarda ücret talebi olmakta ve
mağduriyetler yaşanabilmektedir.
Mağduriyetlerin yaşanmaması için bu ttir formlarıntarafınıza ulaşması halinde öncelikle
dikkatle gözden geçirilerek, sunulacak hizmetin kurumunuz için gerekli olup olmadığına ve
resmi bir şekilde ödeme yapılmasınm mümktin olup olmadığına karar verilmesi, tereddüt
yaşanan durumlarda bir üst birimle irtibata geçilmesi gerekmektedir. Bahsi geçen konunun İl
Milli Eğitim Müdürlükleri tarafindan bağlı kurumlara da (lçe Milli Eğitim Müdtirlükleri,
Okullar, Halk Eğitim Merkezleri vb. tüm birimler) iletilmesi hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bilal TIRNAKÇI
Bakan a.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
EK:
1-Form Örneği(1 Sayfa)
naĞıııvı:
B Planı
Atatiirk Blv. 06648 KızılayiANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu ewak gııvenli elektronik imza ile imzalanmrştrr. httpı//ewaksorgu.meb.gov,tr
İ
Ayrıntılı bilgi için: Davut YILDIRIM Daire Başkanı
Tel
: (0312) 4l3 1182
Faks
:(0 312) 4l7 5009
adresinden
b723-6d29-3b72-ace3-4da0 kodo il" t"yit edilebitiı
I
lN§\ ffi{,#:.Pcç*
fi*çi*t*r *f *ıtşinşç* inf*rrnşği*ı:
i*|ıpl,ıtıı:a and
fş
ıum'**rş. ti
,-OS: ı_ı,1
aı"ay
:|ese_yl,ır"ı anl
ı,.jr
ıİ*teils ar*
:_t*İ
-
.
İı:lly *ı:rrı:*l pi***e updxie
'""ş.ffi M
",Jeİ]s;te#
,$sNğ6,@..',|ğ,M;i;z,,,,iMisaı:*i*ipi-iiıien:ioiiıa[i;anc
İ* rı*l
pafı *İ aı"i çr;v*rrıx*nlal *rça*ış*ti**, lf yox
üüılü?i*tı r*Ç&İ"iaı,i*:l *i,şrsur **xı**::y iılı;*luinç
*ır,e t*nçleı*ü e*c§iç*rü,üılLrn İüe lül§i
tn
ıivüu
* ü*§t, pi*ğ5a
ü
]i{€
a inor*
,Nl%lğj,,M
*§s lhjş t*ııı:.
.ht afiaüntc
*üy*lüpü.
ffifiıiffi
?İ*a*ş r?*ty,,1 *ıs{ üü"& *ar*İıİİ.;.
f,)\]\.\)ffiış«ffi-\i,ffi ffi
W: } ..
.
*N%;-l,ffi;:iı*{İNNNN\§Z,ııii,ffi ffi N\NNWi$'%)
::4lz,.:1'ffi..NNN\N%.2j|ffi
Fğım l0 be relurned in the Eıfşaned enuşl§pe
rlqiİİü-§Yr}Tl
i
ffi"ffiN*NN-u_]\\i|
İ;lİüiİ.Nwİ%,ıiiNN\Z,,ffi.j-tşM,ı:.,:i:,ltitlwNN\.W
Çğğüİü*}
Rğği*İsf
i!ıİtq
. [,r-:
j-4;\t,
:..-,.-..--
_...
l3*ıl
i*şie] lüdğ]
,Nii: A}}NffjğZ,}ffi
Tg]eLılü$je:
2ffi,{.t,7iğ,iğNNı%|\M
;.-:,ljİ,":
:
iN\NlgalWa
\\\\\\(«,»\,\Z;
MaA
^
ğstiilia{ü:iİ i sjiiffi s*i:
ğr§ğııdüıüğ*ı rğ
t}:*
*riçiııal
ffiştrisier
.lü!ji§i]sj
i:;İ j"jnlir, ililİiber:
_.
P*§jal tüı4ş:
Tı
ş1
aü,,irl\,
t6i
1i]ğatl*İf:
a:. j
:!
üs*İa* ı*i§*ı:
i*f. *l_ğ.rgil,ş.l,t*§:
ai:
?A
ğğlisiğg:
'."e
tJ
fiİ
A!!iğıiy_j aaiİr,J,*;İğ i\}ir...İlİl}!iili.;,1::,: : rijri*.i},; i]"* *ü§i*şi!İ
\.\\\\\t
iı**ri
fi
İf, $çııjçsç
A*ş:ıtı*e
Ü ifit*iı
l}
ğiı,,ı*lesajş
r
iİüJİsiry
t*ğt
4, *,iüs.üai*;
ff
ı,*j
e, i !ı*J§f -!p+;j::,
j
§|iilri]i:!^ ıei uja*E ğ. i}i$J|l*l§:
,,.l_N,$i
aİ;
ffi.il
üçü*r:
\.v
Dleı1*'pi' :nlrScl1{.ft*"".",,.,,ir,*aııt:::_}}*rlSjl.,nal:.le.laüi"!ila-.i..il,ea0pröpİl:ii5.{jlJ;ü]helJ\!fl
yül'ı w*tjl* iik*lü
şiEAs §rt*!ç if }0.i\l0J1,-riL
piace aı *ıd*ı Thi* irıışlio* ı ı*çt ti,ıa1 ,+şi11** ü*ıijl*ü a*rı;{üi*|al* il:* jıjl:tıv;nü İ***lti*r:ş: foy.ry*aüç *l İl.ı;* lı:"ru
Jı:"ıl3 *rııl
*pıJ İı
in
ş*ç*ıılaı:ı:*EJJtt1lı1***!]trü*t*rü*üJiİiüü§ğ*t,*ıi*ç{i$snj,.tn.*ğtu*ıtı*i:a:İ:liıdıç**lT}üöi1il.,M..;..ıiitfuN*(ğ)\'i\'\\
§fİttİğ!"ݧ rİ*lııi,*** pu,btith4|_.4l6*,61ç!-,i9_9ffi.tpıtJjgıt* *bİ,;* iı ıh*'t:*ı-ı *ı:ıjl *i;*ı;ib,ğtçç*'**ıı,;İr|{*:ıı İİ'*Ü'ştİv an*
i*işırı*ı*e,*ü-tüi!4l*iğı,]ğt}.
lü,ai?:i*ü. ı:.t;ı:ü3:,8$, i:&ü* ü, ti*f*E*iüııiil &r1?;iiş. ırı 1l-ı* l*;ıı bi aı
|i,=
$N
adıeıllstıtnl.Tile
:+sİ p*r
aİ il*
** üj*ütr*iliÇ?itı l*ö*rüç1, i?1*
j;;ıisüiııi*ııis
İ,:e *dix*fç şddr*şş
*iau* *l
{j*liş*ı*ıJl* thş
?,",a
ş*f*lii§$
ü:
i(\\\\\)
Dy lhP
ü0 ,üiİi,ünb *fO"jüci
**ır*sp*ıt}iı:ç V"A.T ji
1;
N
=za:|:;
ffi.ü\\
n'a1
,|.z
ti]rz
i|{Z,
Sişıialur*
*-**-}
Leçal $içnatuı* üornoani
5?arrıp
ıııiiıtbiı.
*** **-liiiı,}t-*ı **ıh *diti*ı,:
ııili
bc
ffiü*ffs*lü§*l\ı*çit]*İij:İİı*rditğ**iiitl5:ıit* İr,* t*Hİ.,}t§ *alİ J,]1i
t'*ll*ts ı]şl*ı]ce ı*,,1i*ç rla* h* fç*;ııJ *:: lf:* ı*v*ış* ı:ll*iş düC1-1tıjl],. ıi]8
raç* *İ *itiüİ ığjİA iikğfi *y *ıtİ] g, e,, l T İı. prsstnl COf ira*t i* §,ğ*lfi üüj
*rİr
Download

naĞıııvı: İ