http://www.bilisimdergisi.org/s167
Bilgi Toplumu
Stratejisi
tartışmaya açıldı
2014-2018 yıllarını kapsayan, büyüme
ve istihdam odaklı hazırlanan Bilgi
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
taslağı, ilgili kesimlerin görüşlerine
sunuldu. 8 ana eksean, 5 ana unsur
ve 7 ana bölümden oluşan taslak,
Türkiye’nin bilgi toplumu alanında
geldiği aşama ve devam eden
ihtiyaçlarını, temel sorunları ve
önündeki fırsatları, Avrupa Sayısal
Gündem gibi uluslararası arenadaki
politika tercihlerini içeriyor.
10
2014 TEMMUZ
K
alkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi, ülkemizin 2014-2018
döneminde takip edeceği Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem
Planı taslağını ilgili kesimlerin görüşlerine açtı. Taslak Strateji
ve Eylem Planına ilişkin olarak Bakanlıklar, diğer kamu kurum
ve kuruluşları, belediyeler, kalkınma ajansları, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları ve teknoloji geliştirme bölgelerinden oluşan 271 kurum
ve kuruluştan görüş talep edildi. Ayrıca; Strateji ve Eylem Planı için
oluşturulan portaldan, Twitter ve Facebook ağları üzerinden ve Kalkınma
Bakanlığı’na e-posta göndermek suretiyle de Taslak ile ilgili görüş beyan
edilebiliyor.
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 7 ana bölümden oluşuyor: 1. giriş
bölümünde; bilgi toplumu dönüşümünün ana hatları ifade edildikten
sonra Türkiye’nin bu alanda geçmişte yürüttüğü çalışmalarla bunların
sonuçlarına ve stratejinin hazırlık sürecine yer veriliyor. 2. bölümde;
stratejinin Türkiye’nin büyüme ve istihdam hedefleriyle bağlantısına ve
bu hedeflere nasıl hizmet edeceğine değiniliyor. 3. bölümde; dünyada
bilgi toplumuna dönüşüm çerçevesinde mevcut durum ve yönelimlere
yer verilirken 4. bölümde Türkiye’nin bu alanda mevcut durumu tespit
edilip ve önündeki fırsatlar ortaya konuyor. 5. bölümde; Türkiye’nin
2018 yılına kadar uygulamayı öngördüğü politika ve strateji tercihleriyle
hedeflerine yer veriliyor. 6. bölümde de bu hedeflere ulaşılması için
hayata geçirilecek eylemler tanımlanıyor. 7. bölümde ise stratejinin
uygulanmasının takibi ve koordinasyonuna ilişkin yaklaşım ortaya
konuyor.
Strateji ve Eylem Planı alınan görüşler çerçevesinde olgunlaştırıldıktan
sonra Yüksek Planlama Kurulu kararı ile uygulamaya konacak. Yüksek
Planlama Kurulu Başbakan başkanlığında 8 bakanın katılımı (Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre ve Şehircilik
Bakanı İdris Güllüce, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi
Elvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu) ile
karar alıyor.
2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, büyüme ve istihdam
odağında, sekiz ana eksen, 5 ana unsur ile 7 ana bölüm olarak hazırlandı.
Taslak, Türkiye’nin bilgi toplumu alanında geldiği aşama ve devam
eden ihtiyaçlarını, temel sorunları ve önündeki fırsatları, Avrupa Sayısal
Gündem gibi uluslararası arenadaki politika tercihlerini kapsıyor. Ana
unsurlar arasında, Türkiye’nin bilgi toplumu alanında geldiği aşama ve
devam eden ihtiyaçları; Türkiye’nin temel sorunları ve önündeki fırsatlar;
10. Kalkınma Planı başta olmak üzere ulusal, tematik ve bölgesel politika
belgeleri ile Avrupa Birliği’nin “Avrupa İçin Sayısal Gündem” girişimi
başta olmak üzere uluslararası arenadaki politika tercihleri yer alıyor.
BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
11
http://www.bilisimdergisi.org/s167
Yenilikçi bilişim çözümleri
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ile hayata geçirilecek eylemlerin; bilişim sektörünün güçlü
ve rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulması, BT’nin diğer sektörlere nüfuzunun artırılması ve
internet girişimlerinin gelişimlerine uygun bir ekosistemin oluşturulması suretiyle ekonomide büyüme
ve istihdam artışını desteklemesi öngörülüyor. Ayrıca genişbant altyapılarının tesisi, yetkin bilişim
personelinin teminine yönelik çalışmalar, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin gerektirdiği hukuki
altyapının hayata geçirilmesi suretiyle bilgi güvenliği ve kullanıcı güveninin tesisi, yenilikçi bilişim
çözümlerinin; kent hayatı, yeşil bilişim, e-sağlık, bilginin etkin kullanımı gibi alanlarda hayata geçirilmesi
ve kamu hizmetlerinde kullanıcı odaklılık ve etkinliğin gerçekleştirilmesi gibi destekleyici çalışmalarla
bilişim sektörünün ekonomiye katkısının etkin biçimde açığa çıkarılması amaçlanıyor.
No
Eksen ve Eylem Adı
1. Bilgi Teknolojileri Sektörü
BT Sektörü Veri Altyapısı Oluşturulması
1.
2.
BT Sektörüne Yönelik Teşvik ve Desteklerde Etkinlik Sağlanması
3.
KOBİ’ler için Bulut Programı Geliştirilmesi
4.
Yazılım Sektörü Çalışma Grubu Kurulması
5.
FATİH Projesinde İçerik Üretiminin Teşvik Edilmesi
6.
BT Sektörü Firmalarının Küresel Pazarlara Açılımının Sağlanması
7.
Oyun Sektörü Stratejisi Oluşturulması
2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, ülkemizin büyüme ve istihdam hedeflerini
desteklemek üzere sekiz eksen dikkate alınarak tasarlandı. Bu eksenler şöyle:
8.
Ar-Ge Merkezlerinin BT Sektörü Açısından Gözden Geçirilmesi
9.
Yazılım Firmaları için Lokasyon Bağımsız Destekler Oluşturulması
1) Bilgi Teknolojileri Sektörü
2) Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet
3) Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam
4) Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Topluma
10.
Akıllı Cihazlarda Yerli Katma Değerin Artırılması
2. Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet
Kablo TV ve İnternet Altyapısının Özelleştirilmesi
11.
12.
Bölgesel Bazda Düzenleme Yaklaşımına Geçilmesi
13.
Fiber Erişim Destekleme Programı Oluşturulması
14.
Düzenleyici Çerçevenin Gözden Geçirilmesi
15.
Öncül Düzenleyici Etki Analizinin Benimsenmesi
16.
Ulusal Genişbant Stratejisinin Hazırlanması
Yenilikçi Çözümler
17.
Spektrum Kaynaklarının Tahsis Edilmesi
7) İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret
8) Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve
18.
4N Mobil Genişbant İnternete Geçilmesi
19.
Yerli 4N Elektronik Haberleşme Ekipmanlarının Teşvik Edilmesi
20.
Bina İçi İnternet Altyapısı Kurulumunun Zorunlu Hale Getirilmesi
21.
İnternet Değişim Noktası Kurulumunun Desteklenmesi
Nüfuzu
5) Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Güveni
6) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli
Etkinlik
30 hedef ve 73 eylemin tanımlandığı Strateji
ve Eylem Planında;
BT sektörünün milli gelir içindeki
payının yüzde 1,76’ya çıkarılması,
BT sektörü içerisinde yazılım ve
hizmetler sektörünün payının yüzde 35’e
çıkarılması,
Genişbant erişim maliyetlerinin kişi başı milli gelire oranının yüzde 1’e çekilmesi,
BİT istihdam oranının yüzde 2,6’ya; BİT ile ilişkili istihdam oranının ise yüzde 15’e çıkarılması,
İnternet kullanım oranı ve genişbant İnternet erişim imkânı olan hane oranının yüzde 75’e
çıkarılması,
Yaşayan laboratuar uygulama sayısının 20’ye çıkarılması
Milyon nüfus başına melek yatırımcı ağ sayısının 1 düzeyine çıkarılması
20 binin üzerinde veri setinin Açık Veri Kataloğu’na dâhil edilmesi planlanıyor.
Taslakta, 73 adet eylemin hayata geçirilmesinden 28 adet kurum ve kuruluşun sorumlu olması
öngörüldü. Çok sayıda kurum ve kuruluş ise işbirliği yapılacak kuruluşlar olarak stratejinin uygulama
safhasında rol üstlenecek.
3. Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam
Üniversitelerdeki BİT Eğitim Müfredatının Güncellenmesi
22.
23.
Meslek Liselerindeki BİT Eğitim Müfredatının Güncellenmesi
24.
Özel Sektör ve Eğitim Kurumları Arasında BİT Eğitimi İşbirliği Programı Geliştirilmesi
25.
Meslek İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
26.
Yaygın Mesleki Bilişim Eğitimleri Düzenlenmesi
27.
Yükseköğretimde BİT Bölümlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi
28.
BİT Eğitiminde İngilizce Yetkinliğinin Artırılması
29.
BİT Destekli Uzaktan Çalışma Koşullarının Oluşturulması
30.
Yurtdışından Nitelikli İşgücü Çekme Programı Geliştirilmesi
4. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Topluma Nüfuzu
Sayısal Bölünme Endeksi Oluşturulması
31.
32.
33.
34.
Engellilere Özel BİT Yazılım ve Donanımlarının Yaygınlaştırılması
BİT’in Faydaları ve Oluşturduğu Riskler Konusunda Bilinçlendirme için Müfredatın
Güncellenmesi
İnternet Erişiminin Yaygınlaştırılması
35.
Türkçe Sayısal İçeriğin ve Uygulamaların Geliştirilmesi
36.
Yerel Yönetimlerde Kamu Bilişim Merkezlerinin Kurulması
Portal adresi: www.bilgitoplumustratejisi.org
e-Posta: [email protected]
Twitter: twitter.com/BTStratejisi
Facebook: facebook.com/bilgitoplumustratejisi
12
2014 TEMMUZ
BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
13
http://www.bilisimdergisi.org/s167
37.
İnternet Kafelerin Şartlarının İyileştirilmesi
5. Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Güveni
Ulusal Bilgi Güvenliği Kanununun Çıkarılması
38.
39.
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatının Çıkarılması
40.
Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planının Oluşturulması
41.
Güvenli İnternet Kullanımında Farkındalığın Artırılması
42.
Bilişim Suçları İhtisas Mahkemelerinin Kurulması
6. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler
Akıllı Kentler Programı Geliştirilmesi
43.
44.
Akıllı Uygulamaların Desteklenmesi
45.
Yaşayan Laboratuvarlar Programı Geliştirilmesi
46.
e-Sağlık Kayıtlarının Entegrasyonunun Sağlanması
47.
e-Sağlık Standardizasyonu ve Akreditasyonunun Gerçekleştirilmesi
48.
Entegre Bakım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması
49.
Yeşil Bilişim Programı Geliştirilmesi
50.
Kamuda Büyük Veri Pilot Uygulaması Gerçekleştirilmesi
51.
Kültürel ve Bilimsel Nitelikte Sayısal Bilgiye Açık Erişimin Sağlanması
7. İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret
e- Ticaret Mevzuatının Tamamlanması
52.
53.
İnternet Girişimciliği Destek Merkezi Oluşturulması
54.
e-İhracat Stratejisi Oluşturulması
55.
İnternet Girişimciliği Kültürü Programının Geliştirilmesi
56.
e-Ticaret İzleme ve Değerlendirme Sistemi Oluşturulması
57.
İnternet Girişimleri için Üniversitelerde Hızlandırıcı Merkezleri Kurulması
58.
e-Ticaret Sitelerinin Belgelendirilmesi
8. Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik
Kullanıcı Odaklı e-Devlet Hizmet Sunumunun Sağlanması
59.
60.
Kent Yönetimi Bilgi Sistemi Geliştirilmesi
61.
Kurumsal Bilişim Stratejilerinin Oluşturulması
62.
Kamu Bilişim Personeli İstihdamının Düzenlenmesi
63.
Kamuda AKKY Kullanımının Desteklenmesi
64.
Kamu Bilişim Yetkinlik Merkezi Kurulması
65.
Kamu Bulut Bilişim Altyapısı Oluşturulması
66.
Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planının Hazırlanması
67.
Kamu Bilişim Tedarikinin Etkinleştirilmesi
68.
Kamu Verisinin Paylaşılması
69.
Kamu Politikalarının Oluşturulmasında BİT Destekli Katılımcılık Programı Geliştirilmesi
70.
e-Devlet Mevzuatının Gözden Geçirilmesi
71.
e-Devlet Hizmetlerinde Mobil Platformlar ve Sosyal Medyadan Yararlanılması
9. Yatay Konular
Bilgi Toplumu Araştırmaları Programı Geliştirilmesi
72.
73.
14
2014 TEMMUZ
Bilgi Toplumu İzleme Sistemi Geliştirilmesi
BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
15
Download

Bilgi Toplumu Stratejisi tartışmaya açıldı