IV. ESNAF VE SANATKÂRLAR ŞURASI
GÜNDEMİ TASLAĞI
Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Yönetmeliğinin 10’uncu maddesi ile Şûra Başkanı, şûranın
toplanma gündemini belirlemekle görevlendirilmiştir. Bu doğrultuda IV. Esnaf ve Sanatkârlar
Şurasının gündeminin gelen görüş ve öneriler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen 5 başlık
altındaki 38 maddeden oluşmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.
MEVZUAT KOMİSYONU
Esnaf ve sanatkâr tanımının güncellenmesi,
Perakende sektörünün düzenlenmesi,
Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının mesleki işlevlerinin etkinleştirilmesi,
Fiyat tarifelerine ilişkin mevzuatın düzenlemesi,
394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanununun yeniden düzenlenmesi,
Ustalık belgesine ilişkin mevzuatın düzenlenmesi,
Esnaf ve sanatkârları ilgilendiren hukuki düzenlemelerde esnaf ve sanatkârlara ilişkin
etki analizi yapılması,
8. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları kanununun yeniden düzenlenmesi,
9. Telif Hakları Kanununda Esnaf ve Sanatkârların Gözetilmesi,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK KOMİSYONU
Vergi
1. İlk defa faaliyete başlayan esnaf ve sanatkârlara vergisel teşvikler sağlanması,
2. Ulaştırma sektörünün daha güvenli hale getirilmesi için vergisel teşvikler sağlanması,
Sosyal Güvenlik
Emekli olabilmek için aranan prim gün sayısının eşitlenmesi,
Esnaf ve sanatkârların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi,
Kadın esnaf ve sanatkârlara geriye dönük doğum borçlanması imkanı getirilmesi,
Kalfaların istihdamının teşvik edilmesine yönelik sigorta primlerinin kamu tarafından
karşılanması,
5. Prim borcu olan esnaf ve sanatkârların sağlık hizmetlerinden daha uzun süre
faydalanabilmesi.
1.
2.
3.
4.
MESLEKİ EĞİTİM KOMİSYONU
1. Esnaf ve sanatkâr meslek kollarının tanımının yapılarak NACE kodlarıyla
uyumlaştırılması,
2. Kaybolmaya yüz tutmuş kültürel ve sanatsal değeri mesleklerin kapsamının
belirlenmesi ve meslek tanımalarının yapılması,
3. Mesleki eğitim öğretim kurumlarının akreditasyonunun sağlanması,
4. Mesleki eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
5. Çıraklık eğitimin zorunlu eğitim sistemi içerisinde işleyişine ilişkin düzenlemeler
yapılması,
6. Çıraklık eğitiminde öğrencileri finansal açıdan desteklemeye yönelik çalışmaların
yapılması,
7. Çıraklık sistemi ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar
yapılması,
8. Mesleki eğitim ile ilgili (çıraklık, kalfalık, ustalık) istatistiki veri altyapısının
geliştirilmesi.
KREDİ VE FİNANSMAN KOMİSYONU
1. Esnaf ve sanatkârlara yönelik kamusal desteklerin etkinliğinin ve çeşitliliğinin
artırılması,
2. Esnaf ve sanatkârların ticari kredilerden ve alternatif finansman araçlarından daha
uygun koşullarda faydalanması,
3. Esnaf ve sanatkârların kredi garanti sistemlerinden daha etkin olarak faydalanması,
4. Esnaf ve sanatkârların mevcut kamusal destekler hakkındaki bilgi düzeyinin artırılması,
5. Esnaf ve sanatkârların finansal okuryazarlık kabiliyetlerinin geliştirilmesi,
6. Kaybolmaya yüz tutmuş kültürel ve sanatsal değeri olan mesleklerin desteklenmesi.
YENİLİKÇİLİK KOMİSYONU
1. Esnaf ve sanatkârların sundukları mal ve hizmetlere ilişkin ortak araştırma ve geliştirme
çalışmalarının yürütülmesi,
2. Esnaf ve sanatkârlar ile meslek kuruluşu yetkililerinin iş hayatı ve mevzuatla ilgili
konularda internet üzerinden eğitilmesi,
3. Esnaf ve sanatkârların e-ticaret ortamına geçişlerinin kolaylaştırılması,
4. Kişiye özel ürün ve hizmet üretimi ile ilgili esnaf ve sanatkârlara eğitim verilmesi,
5. Esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği sektörler analiz edilerek sektörlere özgü
yenilik politikalarının oluşturulması,
6. Yeni iş yeri açacak esnaf ve sanatkâr adaylarına iş yeri muhiti konusunda tavsiye
niteliğinde iş yeri açılış rehberi sunulması.
Download

IV. ESNAF VE SANATKÂRLAR ŞURASI GÜNDEMİ TASLAĞI Esnaf