DENİZBANK A.Ş.
Genel Müdürlük:
Büyükdere Cad. No:106 34394 Esentepe/İstanbul
www.denizbank.com / 444 0 800
İst. Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169
HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (“HGS”) ETİKETİ/KARTI SÖZLEŞMESİ
İşbu Hızlı Geçiş Sistemi (“HGS”) Etiketi/Kartı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Denizbank A.Ş.
(“BANKA”) ile MÜŞTERİ arasında aşağıda belirtilen hususlarda Taraflarca ortaklaşa
düzenlenerek ve mutabık kalınarak ...../...../..... tarihinde imzalanmıştır.
HGS ARAÇ SINIFI
: 1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
PLAKA NO
: ....................................................................................
5.Sınıf
MÜŞTERİ NUMARASI: ....................................................................................
1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme ile, HGS etiketini/ kartını (“Bundan böyle HGS etiketi/ kartı
birlikte ve ayrı ayrı HGS Ürünleri” olarak anılabilecektir) teslim aldığı tarihten itibaren, HGS
etiketi/kartı kullanılarak T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı T.C. Posta ve
Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (Bundan böyle “PTT” olarak anılacaktır) sorumluluğunda
işletilen otoyol ve köprülerden yapılan geçişlere ilişkin KGM tarafından belirlenerek ilan edilen
geçiş bedeli veya ücretlerin tahsiline ilişkin olarak BANKA’yı kayıtsız şartsız olarak yetkili
kılmıştır.
2.BANKA, PTT tarafından kendisine bildirilen geçiş bilgilerini ve bedellerini işlemlerine esas
alacak olup, tahsilatı bu bilgiler doğrultusunda yapacaktır. MÜŞTERİ, PTT tarafından
BANKA’ya tahsil edilmek üzere bildirilmiş tutarların geçerliliğinden ve doğruluğundan
BANKA’nın sorumlu olmadığını, bu konudaki talep ve itirazların muhatabının/sorumlusunun
PTT olduğunu kabul ve beyan eder.
3. Otoyol ve Köprülerden geçişlerde ilgili geçiş ücretlerinin KGM tarafından belirlenmesi ve
güncellenmesi ve HGS Ürünleri’nin kullanım şeklinin PTT tarafından değiştirilmesi durumunda,
bu değişikliklerden kaynaklı ücretler v.s mali yükümlülükler BANKA tarafından MÜŞTERİ’den
yapılacak tahsilata esas alınacaktır.
4.MÜŞTERİ, Otoyol ve köprülerden geçişlerde ilgili geçiş ücretinin KGM tarafından
belirlenmesi ve güncellenmesi çerçevesinde, bu konu ile ilgili olarak BANKA’ya karşı herhangi
bir hak ve talebi olmayacağını, işbu HGS Ürünleri’nin kullanımı nedeniyle BANKA’nın PTT’ye
ödemek durumunda kaldığı/kalacağı tüm tutarları ve buna ek olarak BANKA’nın doğmuş ve
doğacak tüm zararlarını BANKA’ya ödemeyi kabul ve beyan eder.
5. MÜŞTERİ, BANKA’ya yazılı olarak bildireceği Kredi Kartından veya Cari Hesabından işbu
Sözleşme doğrultusunda, BANKA’nın tahsilat yapmaya tek başına ve kendiliğinden yetkili
olduğunu ve bunun için başkaca herhangi bir merasime gerek olmadığını kabul ve beyan eder.
6.MÜŞTERİ, Cari Hesabından geçiş ücretlerinin ödenmesi tercih/talep etmesi halinde, buna
ilişkin tahsilat yapılacağı esnada ilgili hesap bakiyesinin yeterli olmaması durumunda,
BANKA’nın uygun bulması kaydıyla ve münhasıran BANKA tarafından belirlenecek kredi
limitleri çerçevesinde Kredili Mevduat Hesabı’nın (“KMH”) işletilmesini ve KMH’ına borç
kaydedilerek ödemenin gerçekleştirilmesini kabul ettiğini ve buna ilişkin BANKA cari kredi faiz
01/13 S-167 1.0
1/6
DENİZBANK A.Ş.
Genel Müdürlük:
Büyükdere Cad. No:106 34394 Esentepe/İstanbul
www.denizbank.com / 444 0 800
İst. Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169
oranları üzerinden oluşacak faiz, vergi, sair her türlü masraf ve giderleri ödeyeceğini kabul ve
beyan eder.
7.MÜŞTERİ, Kredi Kartından geçiş ücretlerinin ödenmesi tercih/talep etmesi halinde ise, buna
ilişkin tahsilat yapılacağı esnada Kredi Kartı kullanılabilir limitinin yeterli olmaması durumunda,
tahsilatın gerçekleşmeyeceğini bildiğini ve tahsilatın gerçekleşmemesi/tamamlanmaması
nedeniyle BANKA’yı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.
8.MÜŞTERİ’nin geçiş ücretlerinin tahsil edilmesi için Hesap/Kredili Mevduat Hesabı/Kredi
Kartı üzerinden verdiği otomatik ödeme talimatlarına rağmen tahsilatın, Kredi Kartı
limitinin/Hesap/Kredili Mevduat Hesabı (“KMH”) bakiyesinin/limitinin yeterli olmaması veya
Kredi Kartının her ne sebeple olursa olsun kapatılması/çalışmaması/limitinin yeterli olmaması
ve/veya Hesabının müsait olmaması nedeni ile gerçekleştirilememesi/tamamlanamaması ve/veya
HGS Ürünleri’ne yüklü tutarların yapılan geçiş bedellerinin tahsili nedeniyle tükenmesi
durumunda doğacak ceza ve zararlardan BANKA’nın sorumluluğu bulunmadığını kabul ve
beyan eder.
9.MÜŞTERİ, bu geçişler nedeni ile doğan borçları BANKA’ya ödeyeceğini ve PTT tarafından
tahakkuk ettirilen/uygulanan vergi ve/veya cezalardan ve/veya her nevi yaptırımlardan
BANKA’nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
10.MÜŞTERİ, BANKA’ya bildirdiği Kredi Kartının/Hesabının/KMH’nın her ne sebeple olursa
olsun kapatılması/işlememesi ve sair nedenlerle bahsi geçen Kredi Kartından/Hesabından/
KMH’ından, tahsilatın gerçekleştirilememesi ve HGS etiket/kartında yüklü bulunan tutarların,
yapılan geçiş bedelleri veya ücretlerin tahsili nedeniyle tükenmesi/kullanılamaması durumunda,
BANKA’nın HGS Ürünleri’nin HGS içerisinde geçersiz hale getirilmek üzere PTT’ye
bildirimde bulunmasını kabul ve beyan eder.
11.MÜŞTERİ, BANKA’nın PTT tarafından kendisine iletilecek geçiş ücretlerinin ve diğer
bilgilerin içeriğini ve doğruluğunu kontrol etmekle/araştırmakla yükümlü olmadığını ve HGS
sistemi kapsamında satın alınan mal ve hizmete ilişkin hiçbir uyuşmazlığa BANKA’yı taraf
göstermeyeceğini, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a veya diğer tüketici
haklarına ilişkin yükümlülükler nedeniyle BANKA’yı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan
eder.
12.MÜŞTERİ, PTT’nin ve/veya ilgili diğer yetkili kurum/mercilerin kararları ve uygulamaları
doğrultusunda ve/veya başkaca nedenlerle, BANKA’nın dağıttığı HGS Ürünleri ile yapılacak
geçişi engellemekte veya geçiş sırasında o HGS Ürünlerini kullanılmaz hale getirmekte PTT’nin
serbest olduğunu bildiğini ve bu nedenle HGS Ürünlerinin kullanımının engellenmesinden/HGS
Ürünlerinin kullanılamaz hale getirilmesinden dolayı BANKA’yı hiç bir şekilde sorumlu
tutmayacağını ve BANKA’dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte
bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
13.MÜŞTERİ, HGS Ürünlerinin BANKA’nın gerekli gördüğü durumlarda, gerekli prosedürlerin
işletilmesi için PTT’ye bildirimde bulunması ve/veya HGS Ürünleri’nin iptal edilmesi
konularında BANKA’nın yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.
01/13 S-167 1.0
2/6
DENİZBANK A.Ş.
Genel Müdürlük:
Büyükdere Cad. No:106 34394 Esentepe/İstanbul
www.denizbank.com / 444 0 800
İst. Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169
14. MÜŞTERİ, HGS içerisinde geçersiz hale getirilen HGS Ürünleri’nin gişeden yapılacak ilk
geçişte PTT tarafından bozularak kullanılamaz hale getirilmesi durumunu kabul ettiğini ve bu
nedenle BANKA’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
15.HGS Ürünleri’ni kaybetmesi/çaldırması durumunda MÜŞTERİ, en kısa sürede 4440800
numaralı BANKA çağrı merkezi veya BANKA şubelerine haber vereceğini, BANKA’nın ise bu
bildirimi müteakip ilgili HGS Ürünleri’nin geçersiz hale getirilmesi için PTT’ye durumu
ileteceğini; BANKA’nın bu bildirim dışında, kaybolma/çalınma nedeniyle başkaca hiçbir
yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
16.MÜŞTERİ,HGS Ürünleri’ne ilişkin kayıp/çalıntı bildiriminin PTT tarafından dikkate alınarak
işleme sokulmasına kadar geçen sürede HGS Ürünleri ile yapılan geçiş bedellerini ödemekle
yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.
17.MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’nin BANKA ile imzalamış olduğu …/…/… tarihli Temel
Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nin (“TBHS”) bir eki ve ayrılmaz parçası mahiyetinde olduğunu
ve bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde bahsi geçen Temel Bankacılık Hizmet
Sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü
TBHS hükümlerinin değiştirildiği, kaldırıldığı, tadil edildiği veya yeniden düzenlendiği şeklinde
yorumlanamaz.
18. MÜŞTERİ, HGS Ürünlerini, teslim anında kendisine verilen HGS kullanma kılavuzunda
belirtilen şekilde kullanacağını ve muhafaza edeceğini kabul ve beyan eder.
19.MÜŞTERİ, talimat ile tanımladığı otomatik yükleme alt limit ve otomatik yükleme
tutarlarının, PTT tarafından araç sınıfı bazında belirlenen asgari talimat tutarlarının altında
kalması durumunda, alt yükleme limitlerinin BANKA tarafından kendisine bilgi verilmek sureti
ile artırılabileceğini/değiştirilebileceğini kabul eder.
20.MÜŞTERİ’nin ödeme talimatında belirttiği Kredi Kartının, kaybolma/çalınma/son kullanma
tarihinin gelmesi vb. nedenlerle BANKA tarafından yenilenmesi durumunda, yenilenen Kredi
Kartı BANKA tarafından re’sen otomatik yükleme talimatı ile ilişkilendirilecek ve buna
tanımlanacaktır.
21.HGS Ürünleri’nin, işbu Sözleşme ve/veya ekinde belirtilen araçtan/araçlardan farklı, ancak
aynı sınıfta olan başka araçlarda kullanılması halinde BANKA, HGS Ürünleri için verilmiş olan
bir otomatik ödeme talimatı olması ve o talimatta değişiklik yapılmaması durumunda mevcut
otomatik ödeme talimatına uygun olarak tahsilat yapmaya devam edecektir.
22.MÜŞTERİ, geçerli HGS Ürünleri’nin BANKA tarafından veya talebi üzerine iptal edilmesi
durumunda HGS Ürünleri’nde bulunan mevcut tutarların geçerli HGS Ürünleri’ni BANKA
şubesine iade ederek HGS Ürünleri’nde bulunan mevcut tutarların kendisine iadesini talep eder
ise, ilgili tutarın işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, tanımlanan Kredi Kartına/Cari
Hesabına, PTT’den gelecek geçiş bilgileri doğrultusunda, PTT uygulaması ve politikasına göre
iade edilmesini kabul ve beyan eder.
01/13 S-167 1.0
3/6
DENİZBANK A.Ş.
Genel Müdürlük:
Büyükdere Cad. No:106 34394 Esentepe/İstanbul
www.denizbank.com / 444 0 800
İst. Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169
23.MÜŞTERİ, HGS Ürünleri’nin mülkiyetinin BANKA’ya ait olduğunu, BANKA’nın talebi
halinde HGS Ürünleri’ni derhal iade edeceğini, alınan HGS Ürünlerine ilişkin geçiş bedelleri ve
ücretlerinin BANKA tarafından kendisine iade edilmeyeceğini kabul ve beyan eder.
24.MÜŞTERİ, BANKA’nın HGS uygulamasında değişiklik yapma hakkının bulunduğunu ve bu
tür değişikliklere muvafakat ettiğini, bu Sözleşme hükümleri uyarınca yapılan işlemler nedeniyle
BANKA’ya karşı herhangi bir talep ve itirazda bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
25.MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’ye konu HGS Ürünlerini yalnızca yukarıda belirtilen araç
sınıfındaki araçların geçişinde kullanılabilecek olup, HGS Ürünleri’nin farklı sınıftaki bir araçta
kullanılması halinde PTT tarafından talep edilecek ekstra ücretler BANKA tarafından
MÜŞTERİ’den tahsil edilecektir.
26.BANKA, MÜŞTERİ’nin vermiş olduğu iletişim ve araç bilgileri v.s her türlü bilgilerin doğru
kabul ederek tahsilat işlemlerine aracılık edecek olup, PTT tarafından kendisinden talep edilen
MÜŞTERİ’ye ait iletişim bilgileri ile HGS işlemlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeleri PTT’ye
vermekte serbesttir. Söz konusu bilgilerin doğruyu yansıtmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek
her türlü zarardan MÜŞTERİ tek başına sorumludur.
27.MÜŞTERİ, yukarıda plakasını belirttiği aracın/araçların otoyol ve köprülerden geçişinde ve
yine bu plakalı araç olmamakla birlikte aynı sınıftaki başka bir araç ile HGS Ürünleri ile otoyol
ve köprü geçişi yapılması halinde, geçiş tutarının Hesabından/Kredi Kartından/ KMH’ından
tahsiline muvafakat etmektedir.
28.MÜŞTERİ, HGS Ürünleri’nin ancak yukarıda bilgileri yer alan plaka numaralı araç/araçların
sınıfındaki (otomobil/kamyonet/otobüs v.b) araçların geçişinde kullanılabileceği hususunda bilgi
sahibi olduğunu, başka sınıf bir aracın geçişinde bu kartın kullanılamayacağını, kullanılmaya
çalışılması halinde sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu tür bir geçiş yapılması halinde
PTT’nin ve/veya ilgili diğer mercilerin ceza/başkaca yaptırım uygulamaya yetkili olduğunu ve
bu konuda BANKA’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
29.BANKA’nın, bildirimde bulunmak koşuluyla, MÜŞTERİ’nin HGS Ürünleri’nin her zaman
iptal etme hakkı bulunmaktadır.
30. BANKA, münhasıran kendi değerlendirmesine tabi olmak kaydıyla, MÜŞTERİ’nin 1(Bir)
adedi aşan her türlü HGS Ürün (ister HGS etiketi olsun ister HGS kartı olsun) taleplerinde, ilgili
HGS Ürünün maliyetini MÜŞTERİ’ye yansıtabilecektir. MÜŞTERİ, BANKA tarafından
belirlenen adedi aşan HGS Ürün taleplerinde, HGS Ürün maliyetlerinin BANKA tarafından
kendisine yansıtılmasını ve kendisine yansıtılan maliyetleri BANKA’ya ödeyeceğini kabul ve
beyan eder. BANKA, maliyet yansıtacağı HGS Ürünleri’nin adedini, tutarını, sayısını ve bunlara
ilişkin maliyet bedellerini tek taraflı olarak belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir. MÜŞTERİ,
her ne sebeple olursa olsun işbu maliyet bedelinin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini
bilmekte ve bunu kabul etmektedir. BANKA, mevzuatın izin vermesi kaydıyla ve mevzuatın
elverdiği ölçüde, MÜŞTERİ’den HGS Ürünleri’ne ilişkin başkaca bedeller talep etme hakkını
saklı tutmaktadır.
01/13 S-167 1.0
4/6
DENİZBANK A.Ş.
Genel Müdürlük:
Büyükdere Cad. No:106 34394 Esentepe/İstanbul
www.denizbank.com / 444 0 800
İst. Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169
31.MÜŞTERİ, HGS Ürünleri ile ilişkili olduğu Kredi Kartının veya Kredili Mevduat Hesabının
ödemelerinde herhangi bir düzensizlik olması nedeniyle Kredi Kartının veya Kredili Mevduat
Hesabının BANKA’ca ve/veya idari veya kanuni takibe alınmış olması ve/veya adli ve idari
merci kararları olması halinde ve/veya BANKA’nın kanaatine göre MÜŞTERİ’nin işbu
Sözleşme konusu borçlarını ifaya engel bir durumun ortaya çıkmış olması gibi hallerde
BANKA’nın HGS Ürünleri’nin kullanımını durdurmaya ve HGS Ürünleri’nde yüklü tutar
bulunması halinde bu tutarları MÜŞTERİ’nin Kredi Kartı ve Kredili Mevduat Hesabına alacak
kaydetmeye ve rehin hakkına istinaden alacağı ile takas ve mahsuba yetkili olduğunu kabul eder.
32.MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeye konu HGS Ürünleri ile yukarıda plakasını belirttiği araç dışında
bir araç otoyol veya köprü geçiş ücretinin ödenebilmesi için mutlaka geçiş anında ilgili ücretin
ödendiği konusundaki sesli/görsel uyarının alındığını takip etmek durumunda olduğunu, bu
yükümlülüğün yerine getirilememesinden dolayı BANKA’nın herhangi bir sorumluluğunun
bulunmadığını kabul ve beyan eder.
33.MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen plaka numarasına sahip araç/araçlar ile HGS Ürünlerini
kullanarak yaptığı geçişlerde, HGS gişesinin HGS Ürünleri’ni okuyamaması durumunda, PTT
ücret kaydının plaka numarası üzerinden HGS Ürünlerine borç kaydı olarak yansıtılabileceğini
kabul ve beyan eder.
34. MÜŞTERİ, HGS’ye dahil olmak için işbu Sözleşme kapsamında ve Sözleşme’de belirtilen
amaçlarla BANKA’ya verdiği/vereceği başta T.C Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası,
Plaka No, Kurum Adı, Ruhsat No, Telefon Numaraları, İletişim Bilgileri, Adres Bilgileri, Kimlik
Bilgileri (T. Kimlik Numarası, Ad-soyad v.s), Kişisel Bilgiler, HGS’ye ilişkin hesap, ödeme
ve/veya limit bilgileri, akıbet ve durum bilgileri vs. olmak üzere ancak bu sayılanlarla sınırlı
olmamak kaydıyla işin doğası gereği/BANKA’ca lüzumlu görülen diğer her türlü bilgilerin
BANKA tarafından PTT ve/veya PROVUS BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş (“Provus”) ile
paylaşılmasına, yine bu bilgilerin PTT ve/veya Provus tarafından da BANKA ile paylaşılmasına
muvafakat etmektedir.
MÜŞTERİ, bu paylaşım/aktarımlar nedeniyle gerek BANKA’ya gerek PTT’ye gerekse de
Provus’a her ne ad altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk tevdi etmeyeceğini, bu konuda
BANKA’dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını ve bu
sebeple BANKA’yı hiçbir suretle sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
MÜŞTERİ, BANKA ve/veya PTT ve/veya Provus arasında paylaşılacak bilgiler dolayısıyla, her
türlü şikayet ve tazminat haklarından feragat ettiğini ve bu hususta ne hukuki ne de cezai olarak
hiçbir talepte bulunmayacağını ve bu paylaşımın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Kanuni
Yükümlülükler” başlıklı 73. maddesi ve diğer maddeleri anlamında yahut yürürlükte bulunan
fikri ve sınai haklar ve diğer mevzuatlar çerçevesinde herhangi bir hak veya yükümlülük ihlali
olarak nitelendirilemeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kanunen veya herhangi bir mahkeme veya yetkili kurum/merciler tarafından gelecek bir talep
veya emir üzerine bu bilgilerin BANKA tarafından ilgili kişi ve kurumlara/mercilere verilmesini
ve/veya BANKA tarafından BANKA’nın dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan
kişilerle, BANKA hissedarları ve Alt Kuruluşları’yla ve/veya işin bir gereği olması halinde
muhabir banka veya diğer finans kuruluşlarıyla ve/veya destek hizmeti kuruluşlarıyla ve/veya
01/13 S-167 1.0
5/6
DENİZBANK A.Ş.
Genel Müdürlük:
Büyükdere Cad. No:106 34394 Esentepe/İstanbul
www.denizbank.com / 444 0 800
İst. Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169
diğer gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılması
nitelendirilmeyecektir.
gizlilik yükümlülüğünün ihlali olarak
MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında BANKA’ya verdiği/vereceği her türlü bilgilerin güncel,
gerçek ve doğru olduğunu ve söz konusu bilgilerin güncel olmaması, doğruyu ve/veya gerçeği
yansıtmaması nedeniyle BANKA’nın uğrayacağı her türlü zararlardan sorumlu olduğunu kabul
ve beyan eder.
35 .MÜŞTERİ, Köprü ve otoyol gişelerinde HGS Ürünleri’nin okuma ve yazma işleminden
kaynaklanabilecek (geçiş sırasında yan gişeden okunma, araç etiketinden geçiş dışında okuma,
araçta HGS ürünü olduğu halde geçiş sırasında okunamaması, otoyol giriş çıkışlarında hatalı
okuma nedeniyle hatalı ücret tahsilatı yapılması, araç sınıfının hatalı okunması nedeniyle hatalı
geçiş bedeli tahsilatı, vs.) her türlü arıza, sıkıntı ve problemli geçişlerde hiçbir şekilde
BANKA’yı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, bu konulardaki talep ve
şikayetlerini PTT’ye yönlendirecektir.
36. MÜŞTERİ, BANKA’nın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinde,
BANKA’nın kontrolü dışındaki olaylar (işçi hareketleri, doğal felaketler, hükümet ve kamu
kuruluşlarının kararları, mücbir sebepler vb.) nedeniyle ve/veya sistemsel arıza ve aksaklıklar
sebebiyle gecikme veya yerine getirememezlik olması halinde veya adli veya idari makamlarca
takyidat konulması sebebiyle tahsilatın yapılamaması durumunda, BANKA’dan her ne nam
altında olursa olsun, herhangi bir ödeme, ceza veya tazminat talep etmeyeceğini ve hiçbir şekilde
BANKA’yı sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.
37. MÜŞTERİ, BANKA’ya verdiği bilgiler (plaka numarası, telefon ve adres bilgileri v.s)
değiştiğinde, yeni bilgileri en kısa sürede BANKA’ya bildirmeyi, aksi halde her türlü
sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.
38. BANKA, bu Sözleşme süresi içerisinde herhangi bir zamanda gerekçe bildirmeksizin
önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla ve her ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak,
alacak, tazminat v.s yükümlülüğü olmaksızın bu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hak ve
yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi/feshedilmesi durumunda
dahi, BANKA ile MÜŞTERİ arasında akdedilmiş/akdedilecek olan TBHS geçerli olmaya devam
edecek, işbu Sözleşme’nin sona ermesinde/feshinden etkilenmeyecektir.
İşbu ... maddeden oluşan Sözleşme ve ekleri, BANKA ile MÜŞTERİ arasında imzalanmış olan
Temel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin (“TBHS”) bir eki mahiyetinde olup, süresiz olarak
düzenlenmiş ve 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır. İşbu Sözleşme’nin imzalanması nedeniyle
doğabilecek her türlü vergi, resim, harç, damga vergisi v.b mali yükümlülükler MÜŞTERİ
tarafından karşılanacaktır.
MÜŞTERİ ADI /ÜNVANI
DENİZBANK A.Ş
İMZA –KAŞE
İMZA -KAŞE
01/13 S-167 1.0
6/6
Download

s-167 hızlı geçiş sistemi etiketi-kartı sözleşmesi