AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
(TÜRKİYE ULUSAL AJANSI)
ERASMUS+
KA2 – YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ
GENÇLİK ALANINDA STRATEJİK ORTAKLIKLAR
BAŞVURU REHBERİ
2014
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği Programının alt
faaliyeti olan Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında başvuru yapmak isteyen ve Türkiye’de faaliyet
gösteren kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmış yardımcı bir doküman niteliğindedir. Bu rehberin içeriği ile
Avrupa Komisyonu’nun temel belgelerinde yer alan bilgiler arasında farklılıklar olması halinde Avrupa
Komisyonu tarafından yayınlanan resmi dokümanlar esas alınacaktır.
Hareketlilik faaliyetlerini içeren diğer eylem türleri Ana Eylem 1 ve Ana Eylem 3 alanlarındaki projelere
başvurmak isteyenler, Türkiye Ulusal Ajansı’nın resmi internet sitesini inceleyebilirler: http://www.ua.gov.tr/
Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için:
[email protected]
Mevlana Bulvarı No:181 06520 Balgat/ANKARA
Tel: +90 312 409 62 60 Faks: +90 312 409 60 09 +90 312 409 60 98
2
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ ...........................................................................................................................................3
I.STRATEJİK ORTAKLIK PROJELERİ NEDİR? .................................................................... ..............5
II.BAŞVURU İÇİN HANGİ KURULUŞLAR UYGUNDUR?....................................................................8
III.KURULUŞUN FİNANSAL VE KURUMSAL KAPASİTESİ BAŞVURU YAPMAYA UYGUN MUDUR?...9
IV.KURULUŞ AVRUPA KOMİSYONU’NUN KATILIMCI PORTALINA KAYITLI MIDIR?.......................10
V.YAPILAN BAŞVURULAR HANGİ ÖLÇÜTLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR?.....................11
VI.BAŞVURU FORMU NEREDEN İNDİRİLİR, NASIL DOLDURULUR VE GÖNDERİLİR?..................... 13
BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI................................................................................... 15
A. GENEL BİLGİ.......................................................................................................................... 16
B. İÇERİK ....................................................................................................................................16
C. KATILIMCI GRUP/KURULUŞ(LAR).............................................................................................17
D. PROJENİN TANIMI...................................................................................................................20
E. HAZIRLIK ......................................................................................................................... ... ..21
F. UYGULAMA ............................................................................................................................22
G. İZLEME ...................................................................................................................................24
H. BÜTÇE ....................................................................................................................................26
I. PROJE ÖZETİ ............................................................................................................................34
J. KONTROL LİSTESİ......................................................................................................................34
K. VERİ KORUMA BİLDİRİMİ.........................................................................................................35
L. DOĞRULUK BEYANI..................................................................................................................35
M. EKLER............................. ........................................................................................................35
N. BAŞVURU FORMUNUN SUNULMASI........................................................................................35
EK-1.İÇ ORTAKLIK ANLAŞMASI .....................................................................................................38
3
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
GİRİŞ
Stratejik Ortaklıklar, yapılabilecek faaliyetler bakımından oldukça esnek seçenekleri içinde barındıran
yeni bir faaliyettir. Yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların
geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki
grup/kuruluşlar arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır. Söz konusu
projelerin süresi, proje yapılacak sektöre göre değişiklik göstermekle birlikte; gençlik alanında
yapılacak
projeler
için
6
ay
ile
2
yıl
arasında
olabilmektedir.
Bu projeler kapsamında aşağıda örnek olarak listelenen faaliyetlere benzer faaliyetler
gerçekleştirilebilir;
1- Ortak grup/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler
2- Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler
3- Örgün, yaygın ve sargın öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve
geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler (örneğin Youthpass ile ilgili etkinlikler)
4- Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler
5- Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler
Bu Rehberin Amacı
Bu rehberde, 2014 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar başvuru formunun
doldurulması ile ilgili adımlar anlatılmaktadır. Bu rehber, Gençlik alanında Stratejik Ortaklık projesi
için hibe başvurusu yapmayı amaçlayan gruplara/kuruluşlara yönelik hazırlanmıştır.
Başvuru formunu doldurmaya başlamadan önce, aşağıda belirtilen hususların dikkatlice
incelenmesi önerilir:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Stratejik Ortaklık projeleri nedir?
Başvuru için hangi kuruluşlar uygundur?
Kuruluşun finansal ve kurumsal kapasitesi başvuru yapmaya uygun mudur?
Kuruluş Avrupa Komisyonu’nun Katılımcı Portalına kayıtlı mıdır?
Yapılan başvurular hangi ölçütler üzerinden değerlendirilecektir?
Başvuru formu nereden indirilir, nasıl doldurulur ve gönderilir?
4
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
I- STRATEJİK ORTAKLIKLAR NEDİR?
Stratejik Ortaklıklar yüksek kaliteli eğitim, öğretim ve gençlik çalışması, kurumsal modernizasyon ve
toplumsal yenilik getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla eğitim, öğretim ve gençlik
alanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlara ve farklı sosyo-ekonomik sektörlerde aktif olan
işletmelere, kamusal otoritelere ve sivil toplum kurum/kuruluşlarına işbirliği yapma fırsatı
sunmaktadır. Teklif, bu faaliyetlerin proje için açıklanan hedeflere ulaşmanın en uygun yolu olduğunu
ortaya koyduğu sürece, Erasmus+ Stratejik Ortaklıkların uygulayabileceği faaliyetler açısından büyük
bir esneklik sunmaktadır.
Yeni Erasmus+ Programı ile, gençlik alanında çalışan kuruluşlar, Avrupa’da gençlik alanında yapılacak
çalışmaların geliştirilmesi amacıyla diğer kuruluşlar ile işbirliği yapabilir. Gençlik alanında çalışan
kuruluşlar; sivil toplum kuruluşları, yerel ve bölgesel idareler ile kar amacı güden kuruluşlar ile
“Gençlik” ana teması üzerinde yapacakları faaliyetler için birlikte çalışabilirler.
Avrupa 2020 Strateji Belgesi, başvuru geliştirilirken dikkate alınması gereken çok önemli bir belgedir.
Stratejik Ortaklıklar neleri kapsamaktadır?
İşbirliği şunları kapsayabilir;
 Yenilikçi ve iyi uygulamaların değişimi
 Gençlik alanındaki kurum/kuruluşlar ve/veya diğer paydaşlar arasında artan işbirliği aracılığı
ile, gençlik çalışmalarının kalitesinin arttırılmasının teşvik edilmesi
 Gençlik politikaları alanında daha güçlü bir işbirliği, yeterlilik ve becerilerin, yaygın ve sargın
öğrenmenin tanınmasının desteklenmesi,
 Uluslararası kurum/kuruluşlar arasında kurulacak işbirliğinin ve hedeflenen kapasite
gelişiminin teşvik edilmesi,
 Gençlik faaliyetlerinin uluslararası boyutunun geliştirilmesi için gençlere yönelik çalışan
kurum/kuruluşların rolünün güçlendirilmesi
Farklı eğitim sektörlerinden farklı kuruluşların sektörler arası ortaklık çalışmaları da bu kapsamda
desteklenmektedir. Bilinmesi gereken önemli bir nokta; Sratejik Ortaklık projelerinin bölgesel veya
yerel bir yardım olmadığı, karşılıklı işbirliği ilkesiyle fikir, buluş, yaklaşım ve projelerin üretileceği bir
laboratuvar ortamının hedeflendiğidir. Bu konuda daha fazla bilgi Program Rehberinden edinilebilir.
Hangi faaliyetler desteklenmektedir?
Bir proje süresi içerisinde, aşağıdaki faaliyetler planlanabilir:
-
Proje toplantıları ve iyi uygulamaların paylaşımı
(Bilgi İletişim Teknolojileri) BİT veya web tabanlı ve yenilikçi uygulamaların uygulanması
ve/veya denenmesi
Personel eğitim öğretim faaliyetleri
Bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasını sağlayacak faaliyetler
Ulusal, bölgesel ve yerel otoriteler arası işbirliği
Aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluğu destekleyen faaliyetler
5
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Proje hedeflerine ulaşmaya yardım etmesi ve katma değeri olması durumunda, gençler ve gençlik
alanında çalışanların eğitim, öğretim ve öğrenim faaliyetleri de, bu proje kapsamında desteklenebilir
faaliyetlerdendir. Eğer proje, gençlik alanında çalışanların uluslararası deneyimi üzerine
kurgulanmışsa ve sadece planlanan hareketliliklerle gençlik alanında çalışanların profesyonel gelişimi
hedeflenmekteyse, Ana Eylem 1 altında bir proje başvurusu düşünmek daha doğru olacaktır.
Gençlik alanındaki Stratejik Ortaklıklar kapsamında planlanan eğitim, öğretim ve öğrenim faaliyetleri
aşağıda belirtilen şekilde tasarlanmalıdır :
-
-
-
Gençlerin, sosyal medya, video konferans, canlı bağlantı gibi BİT tabanlı araçlar yoluyla
birlikte çalışmasına yönelik hareketliliklerin tasarlanması. Bu tip hareketlilikler kapsamında
planlanan fiziksel toplantılar en fazla 5 gün ile 2 ay arası sürebilir.
Ortakların, her ortaktan küçük personel gruplarının katılımıyla düzenledikleri eğitim
oturumlarından oluşan müşterek personel eğitim ve öğretim çalışmaları. Bu müşterek
çalışmalar 5 gün ile 2 ay arası sürebilir.
Gençlik çalışanlarının, bir gençlik kuruluşunda veya diğer bir ilgili kuruluştaki başka gençlik
çalışanlarına eğitim vermesi veya o kuruluşta çalışması şeklinde gerçekleşen uzun dönem
eğitim ve öğretim çalışmaları. Bu tür çalışmalar, eğitim yerleştirmeleri, seminer veya
yapılandırılmış kurslara katılımı veya yerinde gözlem-izleme dönemlerini içerebilir. Eğitim ve
öğretim çalışmaları 2 ile 12 ay arası sürebilir.
Yenilikçilik, Stratejik Ortaklık projelerinin temel ilkesidir. Başvurusu yapılan projede, ortaklar ile
birlikte yapılması planlanan faaliyetlerin, belirlenen ihtiyacın giderilmesine yönelik geliştirilecek
yenilikçi sonuçlara erişilmesini ne şekilde sağlayacağı projede çok iyi ortaya konmalıdır. Yenilikçi bir
proje en geniş anlamda aşağıdaki şekilde yorumlanabilir;
-
Yeni veya ilave ihtiyaçların çözümünü hedefler,
Yeni veya ilave çıktı veya uygulamaların paylaşımı veya geliştirilmesi,
Yeni veya ilave hedef gruplar veya sektörler ve Yeniliği iletmek veya paylaşım yaklaşımları
geliştirmek için tasarlanan yeni veya ilave yöntemler
Kaç Ortak Gerekir?
Gençlik alanı için asgari toplam 2 program ülkesinden ortak (başvuran dahil) yeterlidir.
Örnek olarak;
 Türkiye (program ülkesi) + Almanya (program ülkesi) + Ürdün (AB’ye komşu ortak ülke)
ortaklığı uygun bir ortaklık iken,
 Türkiye (program ülkesi) + Ürdün (AB’ye komşu ortak ülke) ortaklığı uygun bir ortaklık
değildir.
 Türkiye (program ülkesi) + İzlanda (program ülkesi) + Japonya (diğer ortak ülke) ortaklığı
uygun bir ortaklık iken,
- Türkiye (program ülkesi) + Japonya (diğer ortak ülke) ortaklığı uygun bir ortaklık değildir.
Projede en az 2 program ülkesinden en az 2 ortak kuruluş bulunması gerekmektedir.
6
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Sektörler arası ( Gençlik ve/veya Mesleki Eğitim ve/veya Yetişkin Eğitimi ve/veya Okul Eğitimi ve/veya
Yüksek Öğrenim gibi birden fazla sektörün birlikte çalışmasını hedefleyen) projelerde asgari 3
program ülkesinden ortak gerekir.
Proje Süresi Ne Kadardır?
Başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, gençlik alanındaki projelerin süresi 6 aydan 2 yıla kadar
değişebilir.
Proje Nerede Gerçekleşir?
Proje katılan ortakların ülkelerinde gerçekleşir. Bununla beraber, fikri çıktıların geliştirilmesi ve
çoğaltıcı etkinlikler ortak ülkelerde gerçekleştirilemez.
Proje hangi aşamalardan oluşur ?
Proje toplam 5 (beş) aşamadan oluşur :





Hazırlık
Uygulama
İzleme
Yaygınlaştırma
Kapanış
Başvuru Nereye Yapılır?
Başvuru, bir program ülkesinden koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu
ülkenin ulusal ajansına yapılır. Ortakların ulusal ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek
yoktur.
Başvuru Ne Zaman Yapılır?
Gençlik alanındaki başvurular, başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından iki farklı son
başvuru tarihinden birine kadar (30 Nisan veya 01 Ekim, en geç Türkiye saatiyle 13.00) sisteme
yüklenmelidir :
30 Nisan 2014 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Eylül – 28 Şubat tarihleri arasında başlayanlar
içindir.
01 Ekim 2014 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Şubat – 30 Eylül tarihleri arasında başlayanlar
içindir.
Bu faaliyette 2015 yılından itibaren Öğrenme Hareketliliklerinde olduğu gibi 3 adet son başvuru tarihi
olacaktır.
Stratejik Ortaklıklar hakkında daha fazla bilgi için Program Rehberini inceleyebilirsiniz.
7
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
II- BAŞVURU İÇİN HANGİ KURULUŞLAR UYGUNDUR?
Erasmus+ Programı aşağıdaki ülkelere açıktır:
Program Ülkeleri: Avrupa Birliği Üye Devletleri
AB-dışı Program Ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya, Norveç, Türkiye
AB’ye Komşu Ortak Ülkeler1: Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Ukrayna,
Cezayir, Mısır, İsrail, Lübnan, Ürdün, Libya, Fas, Filistin, Suriye, Tunus, Arnavutluk, Bosna Hersek,
Kosova2, Karadağ, Sırbistan, Rusya Federasyonu (başvuru sahibi sıfatıyla yer alamazlar).
Diğer Ortak Ülkeler : Ortak ülkelerden gelen kurum/kuruluşlar, katılımları projeye özel beceri ve/veya
deneyimleri gibi sebeplerle önemli bir katma değer getirdiği takdirde stratejik ortaklıklarda ortak
sıfatıyla yer alabilirler. (başvuru sahibi sıfatıyla yer alamazlar).
Projede yer alacak kuruluşlar,





Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK,
Avrupa Gençlik STK’sı,
Sosyal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştiren sosyal girişimciler,
Yerel düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu,
Bir gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın gençlik çalışmaları alanında faaliyet
gösteren bir gençlik grubu (gayri resmi/bağımsız gençlik grubu),
Aynı zamanda:
 Bölgesel veya ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu,
 Bölgeler Birliği,
 Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda faaliyet gösteren ve kâr amacı güden bir
kurum/kuruluş olabilir.
Aynı zamanda proje başvurusu sahibi de olan KOORDİNATÖR grup/kuruluşun, proje konusu alanda
halihazırda çalışan, bu konuda uzman bir grup/kuruluş olması beklenir.
Başvuruyu yapacak olan gençlik grubunun/kuruluşun Program ülkesinde kayıtlı ve faaliyet gösteren bir
gençlik grubu/kuruluş olması gerekmektedir.
Lütfen Stratejik Ortaklıklar kapsamında, aynı ortaklık konsorsiyumunun sadece bir başvuru
yapabileceğini unutmayınız.
1
2013/C-205/05 (19/07/2013 tarih, OJEU C-205, PP. 9-11) Komisyon kararında formüle edilen uygunluk ölçüleri bu Program Rehberi kapsamında
yürütülen tüm eylemler için geçerlidir.
2
Bu nitelendirme statü ile ilgili pozisyonlara sakınca yaratmamaktadır ve 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ile Kosova’nın bağımsızlık
bildirisine dair Uluslararası Adalet Divanının Görüşü ile uyumludur.
8
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
III- KURULUŞUN FİNANSAL VE KURUMSAL KAPASİTESİ BAŞVURU YAPMAYA UYGUN MUDUR?
Kurumsal kapasite
Gençlik grubu/kuruluşun Erasmus + projesini başarıyla yürütebilecek ve Ulusal Ajans ile imzalanacak
sözleşme ve Avrupa Komisyonunun yayınladığı program rehberinde belirtilenler doğrultusunda idare
edebilecek yeterli kapasitesinin olduğu ispatlanmalıdır.
Kurumsal kapasite aşağıda belirtilen hususlar üzerinden değerlendirilir :
-
Gençlik grubu/kuruluşun yönetimi ( kuruluştaki görev dağılımı, yönetim ve mali işlerde
görevli personel)
Varsa geçmişte yürütülen, Avrupa Komisyonunca hibelendirilen projeler
Proje yönetiminde görev alacak personel ve gönüllü sayısı
Destek ağlarına ulaşım
Ulusal Ajans tarafından yürütülen önceki denetim veya izleme raporları
Yukarıda açıklanan hususlar, başvuru formunda detaylandırılmalıdır. Bunun yanında, daha detaylı
açıklama ve kanıtlayıcı belge istenebilir.
Finansal Kapasite
Tüm Erasmus+ projeleri ortaklaşa finanse edilmektedir ve hibeler tüm proje harcamalarını kapsamazproje kapsamında verilen hibe, proje uygulama ve hareketlilik faaliyetleri giderlerine bir katkı olarak
düşünülmelidir. Erasmus+ projeleri, yapılacak ön ödeme ile yürütülür ve raporlanır, nihai ödeme proje
tamamlandıktan sonra yapılır.
Dolayısıyla, proje sahibi kuruluşun, yapılacak ön ödeme ile tüm projeyi tamamlayacak finansal
yeterliliğe sahip olması beklenir. Finansal kapasite kontrolü, kamu kurumları ile uluslararası
kuruluşlara ve 60 bin Avrodan az hibe talebi olan projelere uygulanmaz.
Diğer tüm durumlarda, projeyi tamamlatacak yeterli kaynak veya gelire sahip olunduğu, başvuru
sahibi kuruluş tarafından kanıtlanmalıdır. Bu doğrultuda, kuruluşun son iki yıllık mali bilançosu, karzarar tabloları ve en az talep edilen hibe tutarında bir banka hesabına ilişkin belge, katılımcı veri
tabanına kayıt olurken sisteme yüklenmelidir.
9
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
IV- KURULUŞ AVRUPA KOMİSYONUNUN KATILIMCI PORTALINA KAYITLI MIDIR?
Erasmus+ hibesi, projenin uygulanması amacıyla kullanılmalı, hiçbir şekilde kuruluşun işletme
giderlerinde kullanılmamalıdır. Bu doğrultuda, talep edilen Erasmus+ hibesinin, kuruluşun yıllık
gelirinin % 50’sinden fazla olmaması beklenir.
Eğer başvuran kuruluş yeni kurulmuşsa veya bir gençlik grubuysa; Ulusal Ajans başvuruyu yine de
dikkate alır. Bununla beraber, finansal kapasitesi yeterli olan ve bunu kanıtlayabilen kuruluşlar
öncelikli olacaktır.
Erasmus+ Programından yararlanmak isteyen tüm kurum/kuruluş/gruplar; Avrupa Komisyonu
Katılımcı Portalının Tek Kayıt Sistemine (Unique Registration Facility: URF) kayıt yaptırmak ve 9
(dokuz) haneli PIC kodu (Kullanıcı Tanımlama Kodu) almak zorundadır.
Bu numara başvuru
yapmak isteyenlerin başvuru formlarına ulaşmalarını sağlayacak ve Ulusal Ajansların yararlanıcı
kurum/kuruluş/gruplar ile yapılacak tüm iletişimlerinde kullanılacaktır. Erasmus + proje başvuru
formunu doldurmadan önce, başvuru yapacak grup/kuruluş ve diğer tüm ortak kuruluşların Avrupa
Komisyonunun Katılımcı Portalına kayıt olması gerekmektedir.
PIC Kodu almak için izlenmesi gereken adımlar:
Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemine (ECAS) kayıt olunması:
(ECAS üyeliği ile ilgili video
http://www.youtube.com/playlist?list=PLQktSc4L6G2zo21Pfl7tSYSA3Keqro_yD adresinden
izlenebilir)
ECAS Web Sayfası
ECAS Üyeliği için Kullanıcı Kılavuzu
Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalı Tek Kayıt Sistemine (URF) kayıt olunması:
URF Kayıt Sayfası
URF Rehberi (PIC)
Yasal ve finansal belgelerin sisteme yüklenmesi:
Tüzel Kişilik Belgesi
Finansal Yeterlilik Belgesi
İlave Belgeler:
Talep edilen proje hibesi toplamı 60.000 Avrodan fazla ise başvuru sahibi kuruluş finansal kapasite
analizi yapılabilmesine yönelik aşağıdaki belgeleri de sisteme yüklemelidir (Kamu kurumları, gruplar
ve uluslararası kuruluşlar hariç).
 Kuruluş yasal temsilcisi kuruluşlarının projeyi gerçekleştirmek için yeterli idari kapasite ve
finansal yeterliliğe sahip olduğuna dair bir doğruluk beyanı imzalayarak sunacaktır.
 Bilanço esasına göre çalışan kuruluşlar son bir yıla ait bilanço belgesi sunacaktır. Bilançonun aslı
veya noter onaylı sureti sunulacaktır, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavirce onaylı olması esastır, ancak, biri muhasip üye ve diğeri yasal temsilci olmak üzere iki
yetkilinin imzasını taşıyan bilançolar da kabul edilecektir.
10
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

İşletme defteri hesabına göre çalışan kuruluşlar son bir yıla ait işletme hesabı tablosu (gelir/gider
tablosu) sunacaktır. Tablonun aslı veya noter onaylı sureti sunulacaktır, yeminli mali müşavir
veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı olması esastır, ancak, biri muhasip üye ve diğeri
yasal temsilci olmak üzere iki yetkilinin imzasını taşıyan tablolar da kabul edilecektir.
Detaylar için lütfen Program Rehberinin C Bölümüne bakınız.
Başarılı bir kayıt işleminin sonunda kurumunuza bir PIC numarası verilecektir.
Başkanlığımız tarafından hazırlanan ECAS ve PIC Kodu rehber videolarını izlemek için tıklayınız.
V- YAPILAN BAŞVURULAR HANGİ ÖLÇÜTLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR?
Kaliteli bir Ana Eylem 2 başvurusu yapabilmek için, başvurunun nasıl değerlendirileceğinin
bilinmesi önemlidir.
Proje başvurularının değerlendirilmesi iki aşamada gerçekleştirilmektedir :
1- Ulusal Ajans uzmanları tarafından yapılacak olan uygunluk kontrolü (Başvuru formunda
detaylandırılmıştır)
2- Gençlik alanındaki bilgi ve deneyimleri göz önünde tutularak seçilen veya bu konuda detaylı
bir eğitim verilen bağımsız dış uzmanlarca yürütülen içerik değerlendirmesi
Hibe Ölçütleri
Projenin içerik değerlendirmesi bağımsız dış uzmanlar tarafından, aşağıdaki ölçütlere göre
yapılacaktır.
Projenin uygunluğu
(azami 30 puan)
 Teklifin aşağıdaki hususlarla uygunluğu:
- Eğitim, öğretim ve gençliğin bir veya daha fazla alanı ile ilgili
Avrupa politikalarının hedefleri
- Eylemin hedefleri ve öncelikleri (Lütfen "Stratejik Ortaklık
Amaçları Nelerdir" bölümüne bakınız)
 Ne ölçüde:
- Teklifin gerçek ve doğru bir ihtiyaç analizine dayandığı
- Hedeflerin açıkça tanımlanmış, gerçekçi ve katılımcı
kurum/kuruluşlar ile hedef grupların sorunlarını ele aldığı
- Teklifin eğitim, öğretim ve gençliğin farklı alanları arasında
sinerji yaratmaya uygun olduğu
- Teklifin yenilikçi ve/veya daha önce katılımcılar tarafından
yürütülmüş diğer girişimleri tamamlayıcı nitelikte olduğu
- Teklifin tek bir ülkede yürütülen faaliyetlerle elde
edilemeyecek sonuçlar aracılığıyla AB seviyesinde katma değer
getirdiği
11
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Proje tasarımı ve
uygulamasının kalitesi
(azami 20 puan)
 Hazırlık, uygulama, izleme, değerlendirme ve yaygınlaştırma ile ilgili
uygun aşamalar da dahil, çalışma programının netliği, bütünlüğü ve
kalitesi
 Proje hedefleri ve teklif edilen faaliyetler arasında tutarlılık
 Teklif edilen metodolojinin kalitesi ve fizibilitesi
 Proje uygulamasının yüksek kalitede olmasını, zamanında ve
bütçesine uygun tamamlanmasını sağlamak için, kalite kontrol
tedbirlerinin mevcudiyeti ve uygunluğu
 Projenin maliyet açısından ne kadar etkin ve her bir faaliyete uygun
kaynak tahsis ediyor olması
Eğer proje eğitim, öğretme veya öğrenme faaliyetleri içeriyorsa:
 Bu faaliyetlerin proje amaçlarına ne ölçüde uygun olduğu ve uygun
sayıda katılımcıyı kapsaması
 Katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve doğrulanmasına
ilişkin düzenlemelerin kalitesi, Avrupa şeffaflık ve tanınma araçları
ve ilkeleri ile uyumu
Proje ekibinin ve ortaya
konulan işbirliğinin kalitesi
(azami 20 puan)
Etki ve yaygınlaştırma
(azami 30 puan)
 Ne ölçüde:
- Proje, tüm proje aşamalarını başarılı bir şekilde
gerçekleştirmek için gerekli profile, deneyime ve uzmanlığa
sahip tamamlayıcı katılımcı kurum/kuruluşların uygun bir
karışımını içermektedir.
- Sorumluluk ve görevlerin dağılımını, tüm katılımcı
kurum/kuruluşların projeye adanmışlıklarını ve aktif katkılarını
ortaya koymaktadır
- Proje türü ile ilgili ise, proje eğitim, öğretim, gençlik
alanlarından ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden
kurum/kuruluşları içermektedir
- Proje faaliyetine yeni katılımcılar dâhil edilmektedir
 Katılımcı kurum/kuruluşların kendi aralarında ve diğer ilgili
paydaşlarla etkin koordinasyon ve iletişim mekanizmalarının varlığı
 Projede planlandığı takdirde, bir Ortak Ülkeden katılımcı
kurum/kuruluşun projede yer alması, projeye nasıl bir katma değer
sağlıyor (söz konusu katılım yeterince gerekçelendirilmez ise, proje
seçilmek üzere dikkate alınmayacaktır.)
 Proje çıktılarını değerlendirmeye yönelik alınan kararların kalitesi
 Projenin potansiyel etkisi:
- Proje döngüsü içinde ve sonrasında katılımcılar ve katılımcı
kurum/kuruluşlar üzerinde
- Yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve/veya Avrupa seviyesinde
projeye doğrudan katılan kurum/kuruluş ve bireylerin
dışında
 Yaygınlaştırma planının kalitesi: katılımcı kurum/kuruluşların
içinde ve dışında proje çıktılarını paylaşmaya yönelik tedbirlerin
uygunluğu ve kalitesi
12
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
 İlgili olması halinde, teklifte, elde edilen çıktıların, belgelerin ve
yayınların ücretsiz kullanıma sunulma durumunun ve orantısız
kısıtlamalar olmaksızın açık lisanslar aracılığıyla nasıl
tanıtılacağının teklifte ne ölçüde açıklandığı
 Projenin sürdürülebilirliğinin sağlaması için yapılan planlamanın
kalitesi: AB hibesi kullanıldıktan sonra bir etkiye sahip olma ve
çıktıların devam etme kapasitesi
Hibe tahsisi açısından dikkate alınabilmeleri için, teklifler en az 60 puan almalıdır. Ayrıca, teklifler
yukarıda söz edilen hibe ölçütlerinin her bir kategorisinde azami puanın en az yarısını almalıdır (başka
bir deyişle “proje uygunluğu” ve "etki ve yaygınlaştırma" kategorileri için en az 15’er puan; “projenin
tasarımının ve uygulamasının kalitesi” ile “proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi”
kategorileri için en az 10’ar puan).
VI-BAŞVURU FORMUNU NEREDEN İNDİRİLİR, NASIL DOLDURULUR VE GÖNDERİLİR?
1.Adım: Başvuru formunun indirilmesi
Başvuru formu TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi’nden indirilmelidir.
2.Adım: Başvuru formunun doldurulması
Başvuru formu doldurulurken;
 Program Rehberi ve ilgili başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır.
 Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgeler başvuru formuna eklenmelidir.
(Belge ekleme işlemi pdf formatındaki başvuru formunda yer alan “Ekler” bölümünden
yapılmalıdır).
 Eklenmesi gereken belgeler:
 Doğruluk Beyanı : Başvuru formundaki doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp
taranmış hali,
 Ortaklık Yetki belgesi “Mandate” : Ortaklık yetki belgelerinin formatı TURNA
sisteminden (başvuru formu listesi) veya aşağıdaki adresten indirilebilir: Ortaklık
Yetki Belgeleri. Yabancı ortaklar için İngilizce form, Türkiye’den ortaklar için
Türkçe form kullanılabilir. Her bir ortak için ayrı ayrı oluşturulmalı ve ortak ile
birlikte koordinatör tarafından da imzalanmalıdır (kuruluş ise kaşe/mühür ile
birlikte). Taranarak elektronik forma eklenmesi yeterlidir, ulusal ajansa
postalanmayacaktır.
"Project title" yazan her yere proje adı yazılmalıdır (üst bilgi alanı dahil).
"Partner" yazan bölümlerde ortağın bilgisi, "coordinator" yazan bölümlerde ise
koordinatörün bilgisi girilmelidir.
"Ortaklık Yetki Belgesi" eğer başvuru aşamasında eklenememiş ise daha sonra
ulusal ajansın talebi üzerine değerlendirme aşamasında temin edilebilir, hiç bir
durumda sözleşme aşamasından daha geç sunulamaz.
13
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
 Faaliyet Tabloları :
Faaliyet tablolarının formatına http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmusprogram%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/ba%C5%9Fvurus%C3%BCreci/ba%C5%9Fvuru-%C3%B6ncesi-haz%C4%B1rl%C4%B1k/faaliyettablosu adresinden erişilebilir.
Faaliyet tablolarında akış no ve faaliyet no alanlarına ait bilgiler başvuru
formunun G1 bölümünden alınacaktır. Faaliyet tarihlerine seyahat tarihleri dahil
edilmeyecektir. Seyahat tarihleri (gidiş ve dönüş virgülle ayrılarak) ilgili kutusuna
yazılacaktır. Başvuru formunun içinde faaliyet tarihlerinden ve detaylarından G.
Ana Faaliyetler bölümünde de bahsetmeniz gerektiğini unutmayınız. O bölümdeki
karakter sınırlaması nedeniyle vermek istediğiniz ilave bilgileri faaliyet tablosuna
ekleyebilirsiniz. Faaliyet tablosunda saat vermeniz gerekli değildir, öğleden önce
ve sonrası şeklinde anlatınız, gerekirse akşam yapılacak faaliyetleri öğleden sonra
bölümünün sonuna ekleyiniz.

İç Ortaklık Anlaşması : Her bir proje ortağıyla İç Ortaklık Anlaşması’nın
imzalanması şiddetle önerilir (Ortaklık yetki belgesinden ayrı olarak). İç ortaklık
anlaşması kriz durumlarında ortaya çıkan sorunların başvuran tarafından ve
Ulusal Ajans tarafından müdahale edilmesine yardımcı olacak bir belgedir.
Ek-1’de İç Ortaklık Anlaşması’nın formatı bulunmaktadır.
 Program rehberinde belirtilebilecek diğer ek belgeler
3.Adım: Başvuru formunun gönderilmesi
 Başvuru formu üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim
yapılmalıdır.
 Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için form ayrıca TURNA Elektronik
Proje Yönetim Sistemine de yüklenmelidir.
 Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak
gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul
edilmeyecektir.
14
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
GENEL AÇIKLAMALAR
Başvuru aşaması ile ilgili detaylı açıklama http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmusprogram%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/ba%C5%9Fvuru-s%C3%BCreci/nas%C4%B1lba%C5%9Fvurulur-adresinden ayrıca okunabilir.
Başvuru formunu doldurmadan önce ECAS üyeliğinizin bulunması ve kurumunuza ait PIC numarası
almış olmanız gerekmektedir.
Ana Eylem 2 altındaki Gençlik Çalışmaları hibe başvurusunun, elektronik başvuru formu (e-form)
doldurularak yapılması zorunludur. Söz konusu e-form, TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi’nden
indirilmelidir. Bunun için kurumunuzun TURNA sistemine kayıt olması gerekmektedir. Kayıt işlemi
tamamlandıktan sonra, “Başvuru Formları” sekmesinden “Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar
(Stratejik Partnership for Youth)” başvuru formunu indirebilirsiniz. Bu form, Adobe Reader
kullanılarak açılabilen ve düzeltilebilen bir PDF dosya formatındadır. Başvuru sahiplerinin Adobe
Reader programının
http://get.adobe.com/tr/reader/ adresinden de indirilebilecek son güncel
sürümünü kullanmaları tavsiye edilir. Bilgisayarınızda Adobe Reader 10 ya da daha yüksek
versiyonunun yüklü olması tavsiye edilir..
TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi’nden indirilen başvuru formu, bilgisayara yüklendikten
sonra, artık doldurmak için internet bağlantısına gerek kalmamaktadır. Bununla beraber, PIC kodunun
kontrol edilmesi ve başvuru formunun her biten sayfasının “validate” butonuna basılarak
geçerliliğinin onaylanması gerekmektedir.
Formun onay işleminin yapılabilmesi için zorunlu alanların doldurulması gerekir. Gri renkli alanlar,
“Önceden doldurulmuş veya hesaplanmış” alanlar olup üzerlerinde değişiklik yapılamaz. Bazı
bölümlerde “+” ya da “–“ butonlarını kullanarak formlara satır/sütun eklenebilir veya çıkarılabilir.
Verilerinizin kaybolmaması için girdiğiniz bilgileri sık sık kaydetmeniz önemlidir; kayıt işlemine ara
verip daha sonra kaldığınız yerden devam etmeniz mümkündür.
BAŞVURU ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
1. Ana Eylem 2 (KA205) başvuru formu Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında hazırlanan
projeler için doldurulmalıdır.
2. Form İngilizce doldurulmalıdır.
3. Proje başvuruları için bu yıl 2 dönem bulunmaktadır. Her yıl için Program Rehberi’nde yazan son
başvuru tarihleri ve proje başlama/bitiş tarihlerine dikkat edilmelidir.
15
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
A. GENEL BİLGİ
Bu bölüm, başvuru formu ile ilgili genel bir görüş verir. Başvuru formunu oluşturan ana bölümlerin
içeriği kısaca açıklanmaktadır.
B.İÇERİK
Bu bölüm yapılan başvuruya özel veri tablosundan oluşmaktadır. Program adı, Ana Eylem, Faaliyet ve
Faaliyet Tipi, Teklif Çağrısı, Başvuru Dönemi ve Son Başvuru Tarihi bölümleri önceden doldurulmuş
olarak gelir.
Başvuru formunun “İNGİLİZCE” doldurulması gerekmektedir. Bu bölümde “formu doldurmak için
kullanılan dil: İngilizce” olarak belirtilmelidir.
Önceden doldurulmuş olarak gelen; Ana Eylem, Faaliyet ve Faaliyet Tipi bölümlerinin başvuru yapılan
hibeye yönelik olduğu kontrol edilmelidir.
Gençlik alanında yapılacak bir Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar - Yenilik ve İyi Uygulamaların
Değişimi için İşbirliği hibe başvurusu aşağıdaki detayları içermelidir :
Ana Eylem : Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
Faaliyet : Stratejik Ortaklıklar
Faaliyet Tipi : Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar
16
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
B.1. Projenin Tanımı
Bu alanda önceden doldurulmuş olarak gelen tek bölüm, grup/kuruluş adı ve başvuru formu hash
kodudur. Diğer tüm bölümler, başvuru sahibince doldurulmalıdır.
30 Nisan 2014 tarihinde başvurusu yapılan tüm projeler için proje başvuru tarihi, 01 Eylül –
28 Şubat tarihleri arasında olmalıdır.
Proje süresi 6 ay ile 2 yıl arasında olabilir. Söz konusu proje süreleri, sadece belirtilen proje
faaliyetlerinin süresini değil, tüm projenin süresini belirtmektedir. Yapılacak tüm proje faaliyetleri bu
belirtilen proje süresi içerisinde tamamlanmalıdır. Bu yüzden, planlanan çıktıları elde etmek için
gerçekleştirilmesi gereken proje faaliyetlerinin tamamlanabileceği gerçekçi bir süre belirtilmesi
gerekmektedir.
B.2. Başvuru Sahibi Grup/Kuruluşun Ulusal Ajansı
Yandaki oklar ile açılan seçeneklerden
seçilmelidir.
C. KATILIMCI GRUP/KURULUŞ(LAR)
C.1.Başvuran Grup/Kuruluş
Bu bölümde, başvuru sahibi olan grup/kuruluş ile ilgili bilgi verilmesi beklenmektedir. Proje hibe
almak üzere seçildiği takdirde, Ulusal Ajans ile proje sözleşmesini imzalamaya yetkili kuruluş,
başvuruyu yapan kuruluş olacaktır. Bu bölüm doldurulmadan önce, başvuru sahibi kuruluş ve
ortaklarının Avrupa Komisyonunun Katılımcı Portalına kayıt olarak, 9 haneli PIC numarasını almaları
gerekmektedir. Daha fazla bilgi, bu rehberin “madde 4- Avrupa Komisyonunun Katılımcı Portalına
kayıt olunuz” bölümünde bulunabilir.
C.1.1.Profil
Bu bölüm, Avrupa Komisyonunun Katılımcı Portalına kayıt olurken verilen bilgilerle hazır doldurulmuş
olarak gelir. Buradaki bilgilerin kontrol edilmesi ve düzeltme yapılması gerekiyorsa, Katılımcı
Portalının güncellenmesi gerekir.
17
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
C.1.2.Kurumsal Özgeçmiş ve Deneyim
Formun bu bölümünde, başvuru sahibi grup/kuruluşun kısaca tanıtılması ve grup/kuruluşun proje
konusu ile ilgili faaliyet ve tecrübelerine ilişkin bilgi verilmesi istenmektedir. Bunun yanında, projede
görev alacak anahtar personelin ilgili beceri ve deneyimleri de belirtilmelidir. Eğer daha önce benzer
bir proje gerçekleştirilmiş ise, proje tecrübesi olarak belirtilmelidir. Her bir alt bölüm 5000 karakter ile
sınırlandırılmıştır.
Son olarak, başvuru sahibi kuruluşun son üç yıl içerisinde Avrupa Birliği programlarının herhangi
birinden hibe kullanıp kullanmadığı, “Evet” veya “Hayır” seçeneklerinden biri seçilerek belirtilmelidir.
Eğer “Evet” seçilirse, daha fazla bilgi verilmesi gerekir.
C.1.3.Yasal Temsilci
Başvuru formunu ve eğer proje hibe almak üzere seçilirse, sözleşmeyi başvuru sahibi kuruluş adına
imzalamaya yetkili kılınmış yasal temsilciye ilişkin bilgi verilmelidir. Eğer yasal temsilcinin irtibat
adresi, başvuru sahibi kuruluşun adresinden farklıysa, formdaki kutucuğun işaretlenmesi ve irtibat
bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.
C.1.4.İrtibat Kişisi
İrtibat kişisi yasal temsilci tarafından belirlenir. Söz konusu kişi, başvuru sürecinde, proje kabul
edildiği takdirde hibe sözleşmesi aşamasında ve proje süreci boyunca proje ile ilgili her konuda
irtibat kurulacak kişidir.
C.2. Ortak Kuruluşlar
Bir Stratejik Ortaklık projesi uluslararası işbirliği üzerine kurgulanmıştır ve en az 2 farklı Program
ülkesinden iki katılımcı kuruluşu içerir. Bu bölüme projede ortak olarak yer alan yurtdışı
kurum/kuruluşların PIC numaraları sırasıyla girilecektir. Tüm ortaklar proje başvurusu aşamasında
belirlenmiş olmalıdır. Proje ortaklarını belirlerken, başvuru sahibi kuruluşun projeyi ve ortaklığı
yönetebilme kapasitesi göz önünde tutulmalıdır. Ana Eylem 2, Program Ülkeleri ve Ortak Ülkelerdeki
kuruluşlara açık bir programdır. Bununla birlikte, Ortak Ülkelerdeki kuruluşlar, katılımları projeye özel
beceri ve/veya deneyimleri gibi sebeplerle önemli bir katma değer getirdiği takdirde projede yer
alabilirler.
Ortak Ülkelerde gerçekleştirilebilecek faaliyetlerin kısıtlı olduğuna dikkat edilmelidir. Örneğin, Ortak
ülkelere yapılacak veya oradan katılım sağlanacak eğitim, öğretim veya öğrenim faaliyetleri uygun
faaliyet değildir. Ayrıca çoğaltıcı faaliyetler hiçbir şekilde Ortak Ülkelerde düzenlenemez.
Ortaklığın her bir üye kuruluşu için “Mandate” adı verilen “Ortaklık Yetki Belgesi”nin, tüm ortaklara
ayrı ayrı imzalatılması gerekmektedir. Söz konusu belge, başvuru sahibi kuruluş ile ortak arasındaki
bir anlaşmadır. Her ne kadar, bu belgelerin başvuru ile sisteme yüklenmesi beklense de, bu bir
18
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
zorunluluk değildir, en geç proje sözleşmelerinin imzalaması aşamasına kadar ortaklardan bu belge
temin edilir. Avrupa Komisyonunca standart olarak hazırlanmış olan bu belge, TURNA Elektronik Proje
Yönetim Sistemi’nden indirilebilir.
Ortaklara ait PIC numarası girildikten sonra “PIC’i Kontrol Et” sekmesine basılarak gelen bilgilerin
doğruluğu kontrol edilmelidir. Bilgilerde bir değişiklik olması durumunda, başvuru sahibi tarafından
ortaklara “Katılımcı Portalı (The Participant Portal)”nda gerekli güncellemeleri yapmaları
bildirilmelidir.
C.2.1. Profil
Bu bölüm, Avrupa Komisyonunun Katılımcı Portalına kayıt olurken verilen bilgilerle hazır doldurulmuş
olarak gelir. Buradaki bilgilerin kontrol edilmesi ve düzeltme yapılması gerekiyorsa, Katılımcı
Portalının güncellenmesi gerekir.
C.2.2. Akreditasyon
Gayri resmi grup olarak değil de kurumsal (tüzel kişilik) adına başvuru yapılacak ise kuruluşun daha
önce Başkanlığımızca akredite edilip edilmediği, akredite edilmiş ise akreditasyon türü belirtilmelidir.
Ancak bir gençlik grubu olarak başvuru yapılacaksa bu alan boş bırakılmalıdır.
C.2.3. Kurumsal Özgeçmiş ve Deneyim
Formun bu bölümünde, ortak kuruluşun kısaca tanıtılması ve kuruluşun proje konusu ile ilgili faaliyet
ve tecrübelerine ilişkin bilgi verilmesi istenmektedir. Bunun yanında, projede görev alacak anahtar
personelin ilgili beceri ve deneyimleri de belirtilmelidir. Eğer daha önce benzer bir proje
gerçekleştirilmiş ise, proje tecrübesi olarak belirtilmelidir. Her bir alt bölüm 5000 karakter ile
sınırlandırılmıştır.
Son olarak, ortak kuruluşun son üç yıl içerisinde Avrupa Birliği programlarının herhangi birinden hibe
kullanıp kullanmadığı, “Evet” veya “Hayır” seçeneklerinden biri seçilerek belirtilmelidir. Eğer “Evet”
seçilirse, daha fazla bilgi verilmesi gerekir.
C.2.4. Yasal Temsilci
Bu bölümde, Ortak kuruluşu temsile yetkili kılınmış yasal temsilciye ilişkin bilgi verilmelidir. Eğer yasal
temsilcinin irtibat adresi, kuruluşun adresinden farklıysa, formdaki kutucuğun işaretlenmesi ve irtibat
bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.
C.2.5. İrtibat Kişisi
İrtibat kişisi yasal temsilci tarafından belirlenir. Söz konusu kişi, başvuru sürecinde, proje kabul
edildiği takdirde tüm proje süreci boyunca, ortak kuruluşta proje ile ilgili her konuda irtibat kurulacak
kişidir.
19
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Ortak Ekleme
Başvuru formuna eklenecek ilave ortaklar, “Ortak Ekle” sekmesine basılarak eklenebilir. Bu şekilde,
her bir ortak kuruluş için yeni bir bölüm eklenmiş olur. Eğer bir ortağın çıkarılması gerekiyorsa,
“Ortağı Kaldır” sekmesi kullanılarak, ortak başvuru formundan silinebilir. Bu şekilde, sadece en son
eklenen ortağın silinebileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden, başvuru formu doldurulmaya
başlanmadan önce, ortaklık yapısının son halini almış olması önemlidir.
D. PROJENİN TANIMI
7 ana bölümden oluşması beklenen “Proje Açıklaması” bölümünde şu başlıkların yer aldığı soruların
cevaplanması beklenir:
1234567-
Mevcut durum tanımlaması, belirlenen ihtiyaç ve hedef kitle
Yenilikçilik
Proje konsorsiyumunun yapısı, ortakların seçilme ölçütleri ve özellikleri,
Ortaklar arası işbirliği ve iletişim planlaması
Projenin ele aldığı öncelikler
Projenin ele aldığı konular
Projenin beklenen çıktı ve sonuçları
Her bir proje teklifinin başlangıç noktası, hedef grupların ve sektörlerin ihtiyaçlarının tutarlı ve detaylı
bir tanımlaması ile birlikte bu ihtiyaçların gerekçelendirilmesi olmalıdır. Bu bölümde, projenin ortaya
çıkmasına neden olan ihtiyaçlar açıklanmalıdır. Bu bağlamda, öncelikli olarak mevcut durum dikkate
alınmalı ve ortaya konulacak çıktıların yenilikçi boyutu üzerinde durulmalıdır.
Ortaya konulan ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenecek hedefler, gençlik alanında uygulanan ve
hedeflenen Avrupa politikaları ile bağlantılı olmalıdır. Yeni eğitim/öğretim yöntemleri geliştirilmek
veya var olanları transfer etmek amaçlanıyorsa, söz konusu alandaki mevcut uygulamaların detaylı bir
şekilde açıklanması gerekir.
Bunların yanında, her bir ortağın projeye taşıyacağı beceri ve deneyimler anlatılarak, proje ekibinin
tanıtımı yapılmalıdır. Eğer Ortak Ülkelerden bir kuruluş projeye dahil edilmişse, bu kuruluşun
katılımının projeye getireceği katma değer çok iyi anlatılmalıdır. Ortaklık içerisinde iletişim ve
işbirliğinin ne şekilde sağlanacağı ve buna yönelik alınacak tedbirler açıklanmalıdır. Ortaklığın ortak
çalışma dili seçilmeli ve başvuru formunun ortaklığın çalışma dilinde doldurulmasına özen
gösterilmelidir. Proje ortağı kuruluşların, işbirliğini sağlamak ve projenin uygulama kalitesi için yüz
yüze toplantılar yapmaları beklenmektedir. Bu yüzden, bu bölümde proje süreci içerisinde planlanan
ulus ötesi toplantıların sıklığının, projenin hangi aşamasında ve nerede yapılacağının ve amacının
ortaya konması gerekmektedir. Ayrıca bu ortaklık toplantılarına kimlerin katılacağı, katılmaları
durumunda karar vericilerin katılım nedeni de buraya yazılmalıdır.
20
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Ayrıca bu bölümde projenin ele aldığı öncelikler ve konular seçilmelidir. En fazla 2 öncelik ve 3 konu
seçilebilir. Burada, proje süreci içerisinde beklenen sonuçların da detaylı bir açıklamasının yapılması
beklenmektedir.
Her bir alt bölüm 5000 karakter ile sınırlandırılmıştır.
E. HAZIRLIK
Bu bölümde, proje faaliyetlerinin başlangıcından önce, başvuru sahibi grup/kuruluşun ve diğer ortak
kuruluşların yapmayı planladıkları proje hazırlık çalışmaları anlatılmalıdır. Proje hazırlığı
planlanmadan proje uygulanamayacağından, bu bölümün dikkatle doldurulması önem arz
etmektedir. Yapılabilecek hazırlık çalışmalarından bazıları; “mevcut durum analizi ve
değerlendirilmesi (bunun için kullanılacak araçlar da ayrıca açıklanmalıdır), proje ekibinin kurulması,
proje ortakları arasında iletişimi sağlamaya yönelik yöntemlerin belirlenmesi, ortaklık tanışma
faaliyetleri, proje konusu ile ilgili çalışan yerel paydaşların belirlenerek, irtibata geçilmesi” şeklinde
olabilir.
Her bir alt bölüm 5000 karakter ile sınırlandırılmıştır.
E.1. Proje Yönetimi
Bu bölüm proje yönetimi ile ilgili sorulan dört sorudan oluşmaktadır. Burada projenin nasıl
yönetileceği açıklanmalıdır. Ortaklığın idari ve finansal yapısı anlatılmalı ve proje uygulamasına ilişkin
detaylı bir faaliyet zaman çizelgesi verilmelidir. Başvuru ile beraber, projenin zaman çizelgesinin
teslim edilmesi zorunludur.
Proje Yönetimi, projenin iş paketlerinden birisidir ve genel anlamda “Koordinatör Grup/Kuruluş”
proje yönetiminden sorumludur.
Koordinatörün proje yönetimi sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:





Proje çalışma programının hazırlanması (projenin farklı aşamalarının planlanmasını içerir)
Proje ortaklarının görev ve sorumluluk dağılımının yapılması
Bütçenin planlanması, yönetimi, ortaklar arası bütçe dağılımının yapılması
Proje uygulamasının izlenmesi
Projenin raporlanması
Proje hedeflerine ulaşmak için, ortaklığın nasıl koordine edileceği açıklanmalıdır. Etkin bir proje
yönetimi yapmak için, izleme ve değerlendirme yöntemlerinin proje başlangıcından itibaren
kullanılması önemlidir. Projede görev alacak çalışanların profillerinin belirtilmesi gerekir. İzleme ve
değerlendirme kontrollerinin ne sıklıkta yapılacağı vurgulanmalıdır.
Başvuru sahibi grup/kuruluş, zamanında ve mevcut bütçe içerisinde kalınarak, projenin hedeflerine
ulaşması ve öngörülen çıktıların elde edilmesi için gerekli planlamaları yapmalıdır. Hedeflenen
çıktıların elde edilmesi kadar, değerlendirme ve yaygınlaştırılması da önemlidir. Projenin ulaşması
21
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
beklenen hedeflerin ve sonuçların nicel ve nitel olarak ne derece başarılı olduğunu değerlendirmede
hangi göstergelerin kullanılacağı açıklanmalıdır. Bu alt bölüm için 5000 karakter limiti bulunmaktadır.
F. UYGULAMA
Bu bölümde proje faaliyetlerinin ne şekilde düzenleneceği anlatılmalıdır. Faaliyet planının hangi hedef
gruba ve hangi ihtiyaca yönelik hazırlandığı ve bu gruba nasıl ulaşılmasının planlandığı , söz konusu
ihtiyaçların giderilmesi için hangi sonuçların ortaya çıkarılacağı burada açıklanmalıdır.
F. 1. Kısıtlı İmkanlara Sahip Kişilerin Dahil Edilmesi
Erasmus+ Programı, kısıtlı imkanlara sahip gençler ile dezavantajlı altyapıdan gelenlere eğitim
fırsatlarının açılarak, sosyal dışlanmanın önlenmesi ve eşitliğin sağlanmasını teşvik etmektedir. Kısıtlı
imkanlara sahip olanlardan kastedilen; bireysel zorluklar veya imkansızlıklar nedeniyle ulus ötesi
projelere katılamadığından dezavantajlı durumda olan bireylerdir. Dezavantajlı olmaya neden olan
bireysel zorluklar ve imkansızlıklara ilişkin tanımlar, Avrupa Komisyonunca yayınlanan Erasmus+
Program Rehberinde detaylı olarak açıklanmaktadır. Proje, söz konusu hedef kitleyi içeriyorsa bu
durum özellikle belirtilmelidir. Ayrıca bu hedef kitlenin yaşadığı zorluklar, projede bu zorlukları
gidermek için öngörülen tedbirler de bu bölümde anlatılmalıdır.
F. 2. Proje Faaliyetleri
Bu bölüm üçe ayrılmıştır:
- Fikri Çıktılar
- Çoğaltıcı Etkinlikler
- Öğrenme/Öğretme/Eğitim Faaliyetleri
Burada proje sırasında düzenlenmesi planlanan faaliyetler sıralanmalıdır. Söz konusu faaliyetler,
projenin hedef ve çıktılarına ulaşmasını destekler nitelikte olmalıdır.
22
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
F.2.2. Çoğaltıcı Etkinlikler
Bu bölüm projede fikri çıktıya yer verilmesi halinde aktif olacaktır. Proje kapsamında
gerçekleştirilmesi planlanan ve elde edilen fikri çıktıların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını
amaçlayan ulusal ve ulus ötesi konferansların / seminerlerin / etkinliklerin bu bölümde anlatılması
gerekmektedir.
Bu bölüme eklenecek her etkinliğin projenin aşamalarından biri içerisinde ve bir faaliyetin sonucu
olarak ortaya çıkması beklenir. Burada etkinlik ismi, etkinlik çeşidi, etkinlik tanımı, hangi fikri çıktıyı
içerdiği, her bir ortağın görev ve rolü, etkinliğe ilişkin tahmini başlangıç ve bitiş tarihleri ile faaliyet
sorumlusu kuruluş detayları belirtilmelidir.
 Bu tür Çoğaltıcı Etkinliklerin, bir Ortak Ülkede gerçekleştirilmesinin uygun gider
sayılmayacağı bilinmelidir.
23
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
F.2.3. Öğrenme/Öğretme/Eğitim Faaliyetleri
Projede gençlik çalışanlarının, öğrenme ve öğretme faaliyetleri öngörülüyorsa evet seçeneği
işaretlenmelidir. Evet seçeneği işaretlendiğinde aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır. Bu tabloya
yapılacak faaliyet ile ilgili detaylı bilgi girilmesi istenmektedir.
Gençlik çalışanlarının öğrenme/öğretme/eğitim faaliyetleri, projeye getireceği katma değer varsa
desteklenebilir. Planlanan bu faaliyetin, projenin hedef ve çıktılarına ulaşmak için neden gerekli
olduğu açıklanmalıdır.
Bu bölümde belirtilen bireysel faaliyetin süresi seçilmelidir. Uzun dönem bir faaliyet 2 aydan 12 aya
kadar sürebilir. Her bir faaliyet için, hangi ortak kuruluşun sorumluluğunda olduğu ve kaç kişiyi
kapsadığı belirtilmelidir. Faaliyetin çıkış ülkesi Türkiye olarak seçilmelidir.
 Bu tür faaliyetlerin, bir Ortak Ülkede gerçekleştirilmesi mümkün değildir.
G. İZLEME
G.1. Etki
Katılımcılar, katılımcı kuruluşlar, hedef gruplar ve ilgili paydaşlar üzerinde, yerel, bölgesel, ulusal,
Avrupa ve uluslararası boyutta meydana gelmesi beklenen etkilerin neler olduğu ve söz konusu
etkilerin ölçülmesinde hangi araçların kullanılacağının bu bölümde anlatılması gerekmektedir.
Bu bölüm için 5000 karakter limiti bulunmaktadır.
24
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
G.2. Yaygınlaştırma ve Proje Sonuçlarının Kullanımı
Somut sonuçlar ve ürünler üzerine odaklanmış olan Stratejik Ortaklık projeleri, hem ortaklık içerisinde
hem de ortaklık dışında kullanıma elverişli olmalıdır. Bu bölümde yaygınlaştırma faaliyetlerinin
ayrıntılı bir şekilde anlatılması beklenmektedir. Bu nedenle; ortaya konulması gereken
yaygınlaştırmaya ilişkin strateji, başvurunun ayrılmaz bir parçasıdır.
Proje hedef grupları ve muhtemel kullanıcıların, proje sonuçlarına erişimi ve kullanımına yönelik
yapılacak çalışmalar açıklanmalıdır. Her ortağın ayrı ayrı kendi ülkesindeki yaygınlaştırma çalışmalarını
planlamaktan sorumlu olması beklenirken; projenin bütününe ilişkin bir yaygınlaştırma stratejisinden
ortaklık içerisinden bir kuruluşun görevlendirilmesi önerilir.
Yaygınlaştırma; projenin çıktıları ve sonuçları ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmasını, proje hedef kitlesi
dışındaki grupların da proje sonuçlarına erişimi ve kullanımının desteklenmesi, projenin uygulanması
sırasında hedef gruplardan alınacak geri bildirimlerle proje çıktılarının denenmesi ve
değerlendirilmesini kapsamalıdır.
Erasmus+ Programı kapsamında yapılacak projelerde, üretilen bütün materyallerin açık erişime imkan
vermesi desteklenmektedir. Projenin fikri çıktısının olması halinde bu ürünlerin kamunun internet,
dijital form vb. yollarla bedelsiz erişiminin nasıl sağlanacağının açıklanması gerekir. Herhangi bir
sınırlama söz konusu ise nedenleri, boyutu ve sınırlamanın yapısı ifade edilmelidir. Proje sonuçlarının
başkaları tarafından kullanılabilmesi ya da erişilebilir olmasının sağlanması için araçlar geliştirilmesi
önemlidir.
Bu bölümde ayrıca proje süresi sona erdikten ve hibenin tamamı kullanıldıktan sonra, proje
sonuçlarının ulaşılabilirliğinin nasıl sağlanacağı açıklanmalıdır. Erasmus+ yaygınlaştırma platformunda,
tüm proje çıktılarının ulaşılabilir durumda olması gerektiği unutulmamalıdır.
Bu bölüm için 5000 karakter limiti bulunmaktadır.
Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Program Rehberi Ek II, sonuçların kullanılabilirliği ve
yaygınlaştırma üzerine yararlanıcılar için pratik bir rehberi içermektedir.
G.3. Sürdürülebilirlik
Bu bölümde, proje çıktılarının sürdürülebilirliğine ilişkin belirlenen stratejinin ana hatları verilmelidir.
Ayrıca proje süresi tamamlandıktan sonra, proje sonuçlarının ve faaliyetlerinin devamının nasıl
sağlanacağı ve bunun için nereden kaynak bulunacağı konularında açıklama yapılması
beklenmektedir.
25
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
H. BÜTÇE
Erasmus+ hibesi, proje giderlerine yapılan bir katkıdır ve tüm proje giderlerini karşılamayı garanti
etmediğinin bilinmesi gerekir. Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar başvurusu yapıldığında, elde edilmek
istenen çıktı ve planlanan faaliyetlere göre aşağıdaki bütçe kalemleri altında hibe talebi yapılır :







Proje Yönetimi ve Uygulaması
Ulus ötesi Proje Toplantıları
Fikri Çıktılar
Çoğaltıcı Etkinlikler
Öğrenme/Öğretme/Eğitim Faaliyetleri (opsiyonel bütçe kalemidir)
 Seyahat
 Harcırah (bireysel katkı)
 Dil desteği
Özel İhtiyaç Desteği
İstisnai Giderler
Bütün Stratejik Ortaklık projeleri, Proje Yönetimi ve Uygulaması, Ulus ötesi proje toplantıları için hibe
talebini içerir. Diğer bütçe kalemleri yalnızca, fikri çıktı olarak daha önemli ve somut hedefleri,
yaygınlaştırma ve kapsamlı öğretim, eğitim ve öğrenme faaliyetlerini içeren projeler tarafından talep
edilebilir.
Stratejik Ortaklık projesi için verilebilecek en yüksek hibe yıllık 150.000 Avro dur.
Başvuru aşamasında, program kapsamında oranları belirlenmiş bütçe kalemleri dikkate alınarak
tahmini bir bütçe hesaplanmalıdır. Eğer bu hesaplamada bir hata yapılırsa ve bunu sonucunda
gerekenden daha düşük bir hibe talebinde bulunulursa, projeye başarılı olması halinde yalnızca talep
edilen kadar bir hibe tahsisi yapılabilecektir. Bu yüzden projede belirtilen faaliyet ve çıktılar ile talep
edilen hibenin birbiri ile tutarlı olmasına dikkat edilmelidir.
Başvuru formunda bütçe doldurulurken “+” sekmesi ile bütçe kaleminin ilgili olduğu ortağın PIC
numarası eklenmelidir. Gerekli olan yerlerde, belirtilen proje giderinin gerekçesine ilişkin açıklama
yapılmalıdır. (bu açıklama 5000 karakteri geçmemelidir)
H.1. Proje Yönetimi ve Uygulama
Proje Yönetimi ve Uygulama bütçesi, projede yer alan kuruluşlar, yönetim ve projenin uygulanması ile
her maliyet ile bağlantılıdır. Bu proje yönetimini, küçük çapta öğrenme, öğretim ve eğitim
materyalini, araçlarını ve yaklaşımlarını, sanal işbirliği çalışmaları ve yerel proje faaliyetlerini;
bilgilendirme, tanıtım ve yaygınlaştırmayı içerebilir. Bu bütçe kalemi, ortak sayısına bağlı olarak
otomatik hesaplanır ve kuruluşların PIC numarası buraya otomatik olarak gelir.
26
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Başvuru sahibi grup/kuruluşa ve ortak kuruluşlara bu kalemden ödenebilecek tutarlar şu şekildedir:
 Başvuru sahibi grubun/kuruluşun proje faaliyetlerine katkı olarak 500 €/ay
 Ortak kurum/kuruluşlara ise kurum başına ayda 250 € talep edebilir.
Bu kalem için proje başına verilecek miktar ayda 2750 Avroyu geçemez.
Bu harcama kaleminden başvuran kuruluş ve dokuz ortak olmak üzere toplam on (10) katılımcı
kuruma hibe sağlanabilmekte, on katılımcı kuruluştan sonrası için hibe desteği yapılmamaktadır.
H.2. Ulus ötesi Proje Toplantıları
Uygulama ve koordinasyon amaçlı olarak, proje ortakları arasında ve bir tanesinin ev sahipliğinde
gerçekleştirilecek ortaklık toplantılarına katılım için yapılacak seyahat ve harcırah giderlerinin talep
edildiği bu bütçe kalemi için, yapılması planlanan ortaklık toplantılarının sayısının, her ortak için
katılımcı sayısının belirtilmesi ve ayrıca bunların ayrı ayrı gerekçelendirilmesi gerekmektedir.
Bu bütçe kalemi altında, ortak kuruluşlarda proje ekibi içerisinde olan personelin ortak program
ülkelerinden ortak ülkelere, ortak ülkelerde işbirliği yapılan kuruluşun proje ekibinin de ortak
program ülkelerine toplantı yapmak amaçlı hareketliliği uygun gider olarak yazılabilir.
Bu kısımda hangi ortak kuruluşun katılımcıları için bütçe talebi yapılmakta ise o kuruluşun PIC kodunu
seçilmelidir. Toplantı numarası ve katılacak kişi sayısı manuel girilecektir. Toplantı yapılacak ülke için
km mesafesi hangisine uygunsa o seçildiğinde, seyahat için bütçe otomatik hesaplanacaktır. Birden
fazla toplantı varsa km farklarına dikkat edilmeli ve km mesafesi farklı ise ayrı ayrı sütunda
gösterilmelidir.
Örneğin seyahat kaleminde 100-1999 km aralığı için 575 €, 2000 km ve üzeri için 760 € talep
edilebilir. Ulus ötesi toplantılar için tüm ortakların seyahat tutarı yıllık 23.000 Avroyu aşamaz.
Seyahat aralığı
Katılımcı başına ödenebilecek seyahat ve harcırah
tutarı
100 – 1999 km
575 €
2000 km +
760 €
27
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
H.3. Fikri Çıktılar
Bu bütçe kalemi, yalnızca fikri çıktı üretmek amacıyla projeye dâhil olan kuruluşların personel
masrafları için kullanılabilir.
Fikri Çıktılar bütçe kaleminin bütçesi hazırlanırken de hangi ortak kuruluş için bütçe oluşturuluyorsa o
kuruluşun PIC kodu seçilmelidir. Ürün kodunun yanında görülen sekmeyi tıklayarak hangi ürün için
çalışma günü isteniliyorsa o ürünün kodunu seçilmelidir. Daha sonra hangi kategoride (yönetici,
araştırmacı, teknik personel, idari personel) personel çalışacaksa o kategori seçilmelidir. Ülke kısmı,
PIC kodu girildiğinde otomatik belirecektir. Kaç çalışma gün sayısı isteniyorsa girildiğinde ilgili
kategorideki personel çalışma bütçesi otomatik hesaplanacaktır. Bu işlem her ürün ve her
kategorideki personel için ayrı ayrı yapılmalıdır. Her bir kategoride yer alan personelin ülkelere göre
alacağı günlük tavan ücret için Program Rehberinden ve aşağıdaki tablodan yararlanılabilir.
TABLO A –Fikri Çıktılar (Tutarlar Gün Başına Avro Cinsindendir)
Tutarlar şu unsurlara bağlıdır: a) projeye katılan personelin profili ve b) personeli projeye dâhil olan
katılımcı kuruluşun ülkesi
Yönetici
Öğretmen/
Eğitici/
Araştırmacı/
Gençlik
çalışanı
Teknisyen
İdari
personel
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
294
241
190
157
280
214
162
131
Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İspanya, Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi, Malta, Portekiz, Slovenya
164
137
102
78
Bulgaristan, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya,
Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya,
Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Türkiye
88
74
55
39
Danimarka, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda,
Avusturya, İsveç, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre
Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Finlandiya, İngiltere,
İzlanda.
28
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
TABLO B – Fikri Çıktılar (Tutarlar Gün Başına Avro Cinsindendir)
Yönetici
Öğretmen/ Teknisyen
Eğitici/
Araştırmacı/
Gençlik
çalışanı
İdari
personel
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
Avustralya, Kanada, Kuveyt, Makao, Fas, Katar, San Marino,
Amerika Birleşik Devletleri
294
241
190
157
Andorra, Brunei, Japonya, Yeni Zelanda, Singapur, Birleşik
Arap Emirlikleri, Vatikan Şehir Devleti
280
214
162
131
Bahamalar, Bahreyn, Ekvator Ginesi, Hong Kong, İsrail,
Kore(Cumhuriyeti), Umman, Suudi Arabistan, Tayvan
164
137
102
78
88
74
55
39
Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Angola, Antigua ve Barbuda,
Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Bangladeş, Barbados, Şili,
Beyaz Rusya, Belize, Benin, Butan Krallığı, Bolivya, Bosna
H e r s e k , Botsvana, Brezilya, Burkina Faso, Burundi,
Kamboçya, Kamerun, Kape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti,
Çad, Çin, Kolombiya, Komoros, Kongo (Brazavil), Kongo
(Kinşasa), Cook Adaları, Kosta Rika, Küba, Cibuti,
Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Doğu Timur, Ekvator,
Mısır, El Salvador, Eritre, Etiyopya, Fiji, Gabon, Gambia,
Georgia, Gana, Grenada, Guatemala, Gine(Cumhuriyeti),
Gine-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hindistan, Endonezya,
İran, Irak, Fildişi Sahilleri, Jamaika, Ürdün, Kazakistan, Kenya,
Kiribati, Kore(DPR), Kosova, Kırgızistan, Laos, Lübnan,
Lesoto, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Malezya,
Maldivler, Mali, Marşal Adaları, Moritanya, Morityus,
Meksika, Mikronezya, Moldova, Moğolistan, Dağlık
Karabağ, Fas, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru, Nepal,
Nikaragua, Nijer, Nijerya ,Niue, Pakistan, Palau, Filistin,
Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, Rusya
Federasyonu, Rvanda, Samoa, Sao Tome ve Principe,
Senegal, Sırbistan, Seyşeller, Sierra Leone, Solomon Adaları,
Somali, Güney Afrika, SriLanka, St.Lucia, St.Vincent ve
Grenadinler, St. Kitts ve Nevis, Sudan, Surinam, Svaziland,
Suriye, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Togo, Tonga, Trinidad
ve Tobago, Tunus, Türkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukrayna,
Uruguay, Özbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen,
Zambiya, Zimbabve
İhtiyaç halinde çoğaltmak için “+” ve “-“ sekmeleri kullanılarak ekleme/çıkarma yapılabilir.
Projede çalışan yönetici ve idari personel için talep edilecek personel giderinin “Proje Yönetimi ve
Uygulaması” bütçe kalemi içerisinden karşılanması beklenmektedir. Bütçede çakışmayı önlemek
amacıyla, Fikri Çıktılar bütçe kaleminde talep edilecek gidere konu olan personelin projede
bulunmasının tek tek gerekçelendirilerek açıklanması gerekmektedir.
29
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
H.4. Çoğaltıcı Etkinlikler
Çoğaltıcı Etkinlik bütçe kalemi, eğer “Fikri Çıktılar” bütçe kaleminde hibe talebi olmuşsa
doldurulabilir. Çoğaltıcı etkinlikler, proje ile geliştirilen fikri çıktıların değerlendirilmesi,
yaygınlaştırılması, alandaki diğer kuruluşlarla paylaşılması ve duyurulması amacıyla planlanan
faaliyetlerdir. Tek başlarına proje içerisinde bir işlevi olamamaktadır.
Proje, Çoğaltıcı Etkinlik içeriyorsa hangi ortak kuruluş için bütçe talep edilecekse o kuruluşun PIC kodu
seçilir. Etkinlik/organizasyon kodu aynı bölümde yanda bulunan sekme seçilerek belirlenmelidir. Bu
etkinlik/organizasyona bütçesi yapılmakta olan ortak kuruluş ile ortaklar adına katılım sağlayacak kişi
sayısı manuel olarak girilir. Kişi başına verilecek rakam otomatik olarak görünecektir.
Bu harcama kalemi kapsamında çoğaltan etkili etkinliklere/konferanslara/seminerlere katılacak her
bir yerel katılımcı için verilecek hibe miktarı 100 Avro, her bir yabancı katılımcı başına verilecek hibe
miktarı 200 €’dur. Bu harcama kalemi için verilecek toplam maksimum hibe miktarı ise 30.000 €’dur.
H.5. Öğrenme/Eğitim/Öğretim Faaliyetleri
Bu bütçe kalemi, öğrenme, eğitim ve öğretim faaliyetleri için kullanılabilir. Burada belirtilen
hareketlilik faaliyetlerinin, proje hedeflerine ulaşmak bakımından önemi gerekçelendirilmelidir.
Örnek olarak; proje test edilmesi gereken bir eğitim modülünün geliştirilmesi üzerine kurgulanmışsa,
bu test aşaması için pilot bir grup bu eğitimi almak üzere oluşturulabilir. Bu gruba yönelik faaliyetler,
bu bütçe kalemi içerisinde maliyetlendirilir.
H.5.1. Seyahat
Proje kapsamında düzenlenecek öğrenme, eğitim ve öğretim faaliyetine katılım sağlayacak her bir
katılımcının bağlı olduğu proje ortağı kuruluşa ait PIC kodu girilmelidir.. Faaliyet tipi seçilmeli ve her
bir ortak için katılımcı sayısı belirtilmelidir. Faaliyetin gerçekleşeceği ülkenin Türkiye’ye uzaklığını
içeren kilometre aralığı da seçilerek seyahat bütçesi hesaplanmış olacaktır. Bu işlemin faaliyete
katılım sağlayacak her ortak için tek tek yapılması gerekmektedir. Faaliyete katılım sağlayacak kişilere
refakat edecek kişiler için de yine bu başlık altında bütçe talebi yapılmalıdır. Bu kısımda yer alan “+”
ve “-“ sekmeleri kullanılarak satır ekleyip çıkarılabilir..
Seyahat aralığı
Katılımcı başına ödenebilecek seyahat tutarı
100 – 1999 km
275 €
2000 km +
360 €
30
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
H.5.2. İaşe
Proje kapsamında gerçekleştirilecek hareketlilik faaliyetleri için “kısa dönem öğrenme, eğitim,
öğretim faaliyetler” ve “uzun dönem öğrenme, eğitim, öğretim faaliyetleri” olmak üzere iki
kategoride bütçe talep edilmesi gerekmektedir. Faaliyete katılım sağlayacak ortak kuruluşun PIC
kodu seçildiğinde “faaliyet no” aktifleşmektedir. Faaliyet numarası, gidilecek ülke, katılımcı sayısı
girildiğinde talep edilebilecek iaşe miktarı hesaplanacaktır.
Kısa dönem öğrenme, eğitim, öğretim faaliyetler” ve “uzun dönem öğrenme, eğitim, öğretim
faaliyetleri”nde faaliyetin süresine göre her bir katılımcının alacağı iaşe miktarlarını öğrenmek için
Program Rehberinden yararlanılabilir. “+” ve “-“ sekmeleri kullanılarak ihtiyaç kadar satır eklenip
çıkarılabilir.
Bu tip hareketliliklerin belli şartlara bağlı olduğu unutulmamalıdır ; projenin hedef ve sonuçlarına
ulaşmak için ne derece önemli olduğu gerekçelendirilmelidir. Aksi takdirde kabul edilmez. Stratejik
Ortaklık projelerinin “Hareketlilik Projeleri” olmadığı unutulmamalıdır.
Hareketliliklere katılacak katılımcıların, harcırah hesabı aşağıdaki gibi yapılır:
Uzun dönem öğretme veya eğitim görevlendirmeleri
Gençlik çalışanlarının uzun dönem hareketliliği
Faaliyetin 14. gününe kadar: Katılımcı başına günlük
B1.5
+
Faaliyetin 15 ila 60. günleri arasında: Katılımcı başına
günlük B1.6
+
Faaliyetin 61. gününden 12 aya dar: Katılımcı
başına günlük B1.7
Kısa dönemli ortak personel eğitim etkinlikleri
Faaliyetin 14. gününe kadar: Katılımcı başına günlük
100 AVRO
+
Faaliyetin 15 ila 60. günleri arasında: Katılımcı başına
günlük 70 AVRO
31
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
TABLO C – UZUN DÖNEM ULUSÖTESİ EĞİTİM, ÖĞRETME VE ÖĞRENME FAALİYETLERİNDE
KATILIMCILARIN HARCIRAHI (GÜN/AY BAŞINA AVRO CİNSİNDENDİR)
32
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
H.5.3. Dil Desteği
Dil desteği, öğrenme, eğitim, öğretim faaliyetlerine katılacak katılımcıların hareketlilik sırasında
ihtiyaç duyacakları için, yabancı dil yeterliliklerinin iyileştirilmesine yönelik desteği kapsar. Dil desteği,
sıfırdan dil öğrenimini kapsamamaktadır ve talep edilen desteğin gerekçelendirilmesi gerekir. Dil
desteği, yalnız 2 ay ile 12 ay süreli hareketlilikler için katılımcı başına 150 € olarak bütçelendirilebilir.
H.6. Özel İhtiyaçlar
Projede özel ihtiyaç sahibi engelli katılımcı yer alıyorsa, başvuru formunda talep edilmesi kaydıyla bu
kişi/kişilerin ihtiyaçları %100 oranında karşılanacaktır.
Bunun için başvuru formunda, özel ihtiyaç sahibi katılımcısı olan ilgili ortağın PIC kodu girilerek, özel
ihtiyaç sahibi katılımcı sayısı belirtilmeli, özel ihtiyaç durumu tanımlanmalı, bu ihtiyacın hangi faaliyet
ile ilgili olduğunu belirtilmelidir. Bu bölüme ihtiyaç duyulan hibe miktarının “götürü” olarak girilmesi
yeterli olacaktır.
H.7. İstisnai Giderler
İstisnai giderler, ortaklık dışından mal, hizmet (kitapların basılması, web sitesinin oluşturulması vs.)
ve cihazların satın alınması kapsar. Söz konusu satın alımların, mutlaka gerekçelendirilmesi
gerekmektedir. Bunların yanında değerlendirme gibi bazı görevlerin – eğer bu konuda çalışabilecek
bir ortak projeye dahil edilemiyorsa- bir araştırma enstitüsü veya üniversite gibi dış kuruluşlara
verilmesi de bir şekilde hizmet alımına girmektedir. Prensip olarak, bu istisnai giderler, toplam bütçe
giderinin % 30 unu aşmayacak şekilde planlanmalıdır. İstisnai Giderler kapsamında yapılan satın
almalar daima ortaklığın dışındaki kuruluşlardan yapılır. Aynı kuruluş hem ortak hem de (mal/hizmet
sağlayıcı) taşeron olarak projede yer alamaz. Hangi faaliyet kapsamında satın alma yapılacağı ve
satın alma yapılacak kalemler faaliyet tablolarında ve bütçede gösterilmelidir. Hangi ortak satın alma
yapacak ise, söz konusu maliyet, o ortağa bütçelendirilir. Satın alma giderlerini piyasadan teklif
toplayarak maliyetlendirmek gerekir. Proje hibe almak üzere seçilirse, söz konusu satın almaların
yapılacağı taşeronlar ile ayrı ayrı sözleşme imzalanması gerekir. Satın almalar kapsamında belirtilen
maliyetlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunludur. Belgelendirilen giderlerin %75’ne tekabül edecek
miktarda hibe desteği verilecektir. Tamamının karşılanmayacağı unutulmamalıdır.
Cihaz satın alımları, normal ofis cihazlarını ve hâlihazırda ortaklarca kullanılmakta olan cihazları
kapsamamalıdır. Projenin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve hâlihazırda sahip olunmayan
cihazlar için destek sağlanacaktır.
Her bir proje için sağlanacak istisnai kalemler harcama desteği en fazla 50.000 Avrodur ve bu rakam
toplam proje bütçesi ile orantılı olarak belirlenmelidir (prensip olarak toplam bütçenin %30 ‘unu
geçmemelidir). Bu kısımda yer alan “+” ve “-“ sekmelerinden satın alma yapılacak mal, hizmet veya
cihazlar arttırılıp eksiltilebilir.
 Projede ihtiyaç duyulan hizmetlerin, dışarıdan satın alınması yerine, ortak kuruluşlardan
temin edilmesi teşvik edilmektedir. Proje için gerekli olan hizmetleri sağlayabilecek
ortakların projeye dahil edilebilmesi, başarılı bir ortaklık yapısının göstergesi olur.
33
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
I.PROJE ÖZETİ
Başvuru, çok iyi yazılmış, geniş kapsamlı bir özeti de içermelidir. Proje özeti, düz ve açık bir anlatımla
yazılmalı, herhangi bir jargon içermemelidir. Özet, proje ile ilgili genel bir fikir vermelidir. Hazırlanacak
proje özeti, Erasmus+ yaygınlaştırma platformunda yer alacaktır.
Özet kısa, öz, açık olmalı ve aşağıdaki hususları içermelidir:
 Projenin ortaya koyduğu ihtiyaç ve bu ihtiyacın gerekçesi (ilgili kanıtları içermelidir)
 Projenin hedefleri
 Ortakların sayısı ve profili
 Proje faaliyetlerinin açıklaması
 Projeyi yürütürken izlenecek yöntem
 Öngörülen sonuç ve etkilerin kısa açıklaması ve potansiyel uzun dönem etkileri
 Özetin, tüm proje başvurusu yazıldıktan sonra yazılması tavsiye edilir. Bu şekilde özet, tüm
proje içeriğini yansıtabilecektir.
I.1.Katılımcı Kuruluşların Özeti
Burada yer alan tablo, formun önceki bölümlerinde girilmiş olan bilgiler ile otomatik olarak gelecektir.
I.2. Bütçe Özeti
Bu tablo, ortaklar arası bütçe dağılımının genel durumunu verir.
I.2.1.Toplam Proje Hibesi
Talep edilen toplam proje bütçesini yansıtan bu tablo, otomatik olarak gelecektir. Burada yazan
bütçenin kontrol edilmesi ve gerekiyorsa önceki bölümlerde düzeltme yapılarak buradaki rakamın
düzeltilmesinin sağlanması gerekmektedir.
J. KONTROL LİSTESİ
Başvuru formunu teslim etmeden önce aşağıdaki hususların kontrol edilmesi önemlidir:





Doğru Ana Eylem 2 Başvuru Formu kullanılmıştır.
Başvuru formundaki gerekli tüm bölümler doldurulmuştur.
Başvuru formu, başvuru sahibi kurumun bulunduğu ülke Ulusal Ajansına gönderilmiştir.
Başvuru formu Erasmus+ Program Ülkelerinden birinin resmi dili kullanılarak doldurulmuştur.
Bütün gerekli ilave belgeler eklenmiştir.
- Doğruluk Beyanı
- “Mandate”-Ortaklık Yetki Belgesi
34
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Stratejik Ortaklıklar Faaliyet Tablosu
Ayrıca sunulması tavsiye edilen
Her bir proje ortağıyla imzalanmış olan İç Ortaklık Anlaşması ( Ek-1)
-
 Tüm ortaklar, tüzel kişilik formlarını URF’ye yükledi mi? (Daha fazla bilgi için Program
Rehberin C Bölümünde “Seçilme Ölçütleri” kısmına bakılabilir.)
 Hibesi 60.000 Avronun üzerinde olan başvurular için, bilanço/gelir-gider tablosu katılımcı
portalına eklendi mi? (Kamu kurumları ve Uluslararası Örgütlerden talep edilmemektedir)
 Yapılması planlanan başvurunun tarihi Program Rehberindeki son başvuru tarihleri ile uyumlu
mu?
 Formun nihai hali kaydedilip saklamak üzere çıktı alındı mı?
K. VERİ KORUMA BİLDİRİMİ
Başvuru sahibinin Doğruluk Beyanını imzalamadan önce veri koruma bildirimini okumaları
gerekmektedir.
L. DOĞRULUK BEYANI
Başvuru sahibi kurum/kuruluşun yasal temsilcisi Doğruluk Beyanı sayfasının kağıt çıktısını almalı,
dikkatli bir şekilde okumalı, beyan bölümünü el yazısı ile doldurmalı ve imzalamalı, varsa kurum
mührünü tatbik etmelidir. Onaylanan Doğruluk Beyanı taranıp başvuru formu sunulmadan önce
formda yer alan “Ekler” bölümüne eklenmelidir.
M. EKLER
Kurum yasal temsilcisi tarafından onaylanmış olan “Doğruluk Beyanı” belgesi, “Mandate”(Ortaklık
Yetki) belgesi ve “Faaliyet tablosu” başvuru formuna eklenecektir.
Belge yüklemek için kutunun sağ tarafında bulunan “ekle” butonuna basılır ve ilgili belge bilgisayardan
bulunarak yüklenir. Yanlışlıkla yüklenen belgeler “çıkar” butonuna basılarak çıkarılabilmektedir.
Not: Başvuru formuna ek belge yüklemede sınırlama bulunduğundan fazla sayıda yapılacak yüklemeler
için aynı türdeki belgelerin birlikte taratılarak tek parça halinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
N. BAŞVURU FORMUNUN SUNULMASI
Başvuru formları sadece elektronik ortamda sunulacak olup, diğer tüm gönderimler kabul
edilmeyecektir.
35
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
N.1. Veri Onaylanması
Form elektronik olarak sunulmadan önce, her sayfanın “Onayla” butonuna basılarak onaylanması
gerekmektedir. Formun yalnız nihai versiyonu elektronik olarak sunulacaktır.
N.2. Standart Proje Teslim Prosedürü
Faks veya e-posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru sahipleri, son başvuru
tarihinden sonra hibe başvurularında herhangi bir değişiklik yapamazlar. Başvuru sahibi
kurum/kuruluş(lar), başvuru formlarını sunmadan önce forma son şeklini verdiklerinden emin olmalı
ve gerekirse sunmadan önce tekrar gözden geçirmelidir. Sisteme en son yüklenen form geçerli form
olarak kabul edilecektir.
Başvuru formunun sisteme yüklenebilmesi için internet bağlantısı gerekmektedir. Tekrar hatırlatmak
gerekirse; form yüklenmeden önce, bütün bölümlerinin onaylanmış ve istenen eklerin başvuru
formuna eklenmiş olması gerekmektedir. Başvuru yapılmadan önce, yükleme işlemi esnasında ve
daha sonra doğabilecek teknik sorunlara karşı, formun nihai halinin başvuru yapılan bilgisayara
kaydedilmesi önerilir.
Brüksel’den farklı bir zaman diliminde yer alan ülkelerde bulunan başvuru sahipleri başvurularının
reddedilmemesi için saat farklılıklarını göz önünde bulundurmalıdır. Bu konuda sorumluluk başvuru
sahibine aittir. Son başvuru saatinden sonra yapılacak başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.
N.3 Alternatif Proje Teslim Prosedürü
Faks veya e-posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru sahipleri, son başvuru
tarihinden sonra hibe başvurularında herhangi bir değişiklik yapamazlar. Başvuru çevrimiçi olarak
yapılamaz ise, resmi son başvuru saatini izleyen 2 saat içinde Türkiye Ulusal Ajansı’na e-posta
([email protected]) göndererek yapılabilecektir. E-posta, eksiksiz olarak doldurulmuş elektronik
başvuru formunu ve gönderilmek istenen her türlü ek belgeyi içermelidir. Ayrıca, bu elektronik
formun çevrimiçi olarak sunulamadığını beyan eden “Başvuru Sunum Özeti” bölümünün de bir ekran
görüntüsü eklenmelidir. Durum Türkiye Ulusal Ajansı tarafından incelenecek ve başvuru sahibine bilgi
verilecektir
N.4. Başvuru Sunum Özeti
Bu tablo, yapılmış tüm başvuru formu sunma girişimlerine ilişkin ek bilgi (log) sunmaktadır. Bu bilgiler
birden fazla başvuru sunulması durumunda Ulusal Ajanslar için özellikle yararlıdır.
Sayı
Saat *
Yapılan İşlem
1
2014-04-30 109:00:00 Form henüz gönderilmedi
Form Hash Kodu
Durum
632197DBE77374B5
Bilinmiyor
* Yerel PC zamanı anlamına gelmektedir, güvenilir nitelikte değerlendirilemez ve başvuru formunun
zamanında sunulduğunu ispat etmek için kullanılamaz.
36
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
N.5. Başvuru Formunu Yazdırma
Başvuru formlarının kâğıt çıktıları Ulusal Ajans’a posta yoluyla gönderilmeyecektir. Ancak, başvuru
sahiplerinin formunun nihai halini saklamaları önerilir.
5 adet dosya ekleme alanı bulunduğundan Mandate (Ortaklık yetki belgelerinin) doğruluk beyanı ile
birlikte tek bir dosya olacak şekilde gruplanarak eklenmesi önerilir. Bu dosyalar:









PDF
DOC (a pre-2007 word document)
DOCX (a post-2007 word document)
XLS (a pre-2007 excel file)
XLSX (a post-2007 excel file)
JPG (an image file in jpeg format)
TXT (a text document)
ODT (open office word processor document)
ODS (open office spreadsheet document)
olabilir ve toplamda 5120 kb’yi geçmemelidir.
Teşekkür ederiz.
37
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
EK-1: İÇ ORTAKLIK ANLAŞMASI
Reference of the grant agreement: 20XX-1-TR01-KA205-XXXXXX
Internal Partnership Agreement for a
Stratejic Partnerships for Youth Project
in the Frame of
ERASMUS + PROGRAMME
Project No : 20XX-1-TR01-KA205-XXXXXX
Project Title : …
I. Preliminaries:
The following Partnership agreement is to be signed between applicant and partner organisations/groups
involved in the above mentioned project.
A signed original of the Partnership agreement is handed out to all involved organisations/groups.
II. Names and Contacts of all the partners involved:
The following Partnership agreement is to be signed between applicant and partner organisations involved in
the above mentioned project.
Applicant organisation/Group (Coordinator of the Project)
Name:
Address:
Legal Representative:
Position/function:
Partner Organisation/Group
Name:
Address:
Representative:
Position/function:
III. Roles and Responsibilities of the The Partner:
a) Roles and Responsibilities of the Applicant Organization:
- [Example: Project management, equipment, materials/tools, trainers/facilitators, evaluation, dissemination
and exploitation of results, administration/communication, …..]
Activity Code
Tasks and role of the organisation
b) Roles and Responsibilities of the Partner Organization:
- [Example: activities and tasks in view of the project implemantation, evaluation, dissemination and
exploitation of results, administration/communication.….]
Activity Code
Tasks and role of the organisation
IV. Sharing of the project costs:
The partners agree to share the project
costs as follows: Share of the total
project cost
for the partner organisation/group (5%15%):
for the applicant organisation/group
(85%-100%):
Total:
Percentage
Euro (€)
….%
0,00
….%
0,00
100%
0,00
38
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
V. Money transfer for the project costs:
The transfer is operated in
 direct payment on the first project meeting (Kick-off Meeting)
 one single bank transfer of 100% of the shared amount at the beginning of the project
 direct payment 80% at the beginning of the project, 20% after payment of the balance by the granting
NA.
 Other:
c) Financial Issues: who covers what and when: [Example: all payments are made on the last day of the project
80 % of the travel costs are made on the spot and remaning amount will be paid after last payment is made by
National Agency, fees for bank transfer is covered by receiver...etc
VI. Signatures
By signing this partnership agreement the partners agree on carrying out jointly the project in the frame of the
Erasmus + programme and the conditions set out above, and agree to comply with the guidelines of the
Erasmus + programme, valid for the year in which the grant has been allocated.
The partners allow the European Commission and the involved National Agencies to make available and to use
all data provided in the frame of this project for the purposes of managing the Erasmus + programme.
All data, on paper or electronically, will always be used respecting the privacy of individual persons.
Applicant organisation/Group
Partner Organisation/Group
Name of the legal representative:
………………………………………
Position/function: ………………...
Signature:
Name of the legal representative:
………………………………………
Position/function: …………………
Signature:
Place:
Date: ......./....../201X
Place:
Date: ......./....../201X
39
Download

yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği