Dök. No: SÖZ.PAZ.18 /Rev. No: 00 / Yür. Tar:10.04.2014
SÜRAT HİZMET KULLANIMI
SÖZLEŞMESİ
(bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır)
1.
Taraflar
İşbu Sözleşme,
(a)
Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. No:31/1 Tek-Er İş Merkezi Bağcılar/İstanbul adresinde mukim
Sürat Kargo Loj. Ve Dağ. Hiz. A.Ş. (buradan sonra “Sürat” olarak anılacaktır)
ve
(b)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… adresinde mukim ………………………………………………………………………..
(buradan sonra “Şirket” olarak anılacaktır)
(Sürat ve Şirket buradan sonra birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır)
arasında ……. /……. / ………….. tarihinde akdedilmiştir.
2.
Giriş Hükümleri
2.1.
Sürat, Şirket tarafından internet aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetler için Müşteriler’in online ödemeler
yapmasını sağlamak üzere online ödeme hizmeti sağlamaktadır (buradan sonra “Sürat Sistemi” olarak
anılacaktır). Şirket, …………………………………………….. internet adresinde ……………………………………… isimli
İnternet mağazasını yönetmektedir. (buradan sonra “İnternet Mağazası” olarak anılacaktır).
2.2.
Taraflar, işbu Madde gereğince İnternet Mağazasında Müşteriler tarafından Sürat Sistemi’nin
kullanılmasından doğacak karşılıklı hakların ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla işbu Sözleşme’yi
akdetmişlerdir.
2.3.
Sürat Sistemi Genel Şartları ve Koşulları (buradan sonra “Kapıda Ödeme ve Kargo Taşıma Hizmet Sözleşmesi” olarak anılacaktır) işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup, en güncel
metin www.surateticaret.com (kargo)adresinde yayınlanmaktadır. İşbu Sözleşme’de düzenlenmeyen
durumlara ilişkin olarak Kapıda Ödeme ve Kargo Taşıma Hizmet Sözleşmesi uygulama alanı bulacaktır.
Kapıda Ödeme ve Kargo Taşıma Hizmet Sözleşmesi belirtilen tanımlar, uygun düştükleri ölçüde işbu
Sözleşme’ye de uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’nin imzalanması ile Şirket, Kapıda Ödeme ve Kargo Taşıma Hizmet Sözleşmesi hakkında bilgilendirildiğini ve bunları bildiğini açık bir şekilde teyit
etmektedir ve içeriğini tamamen kabul etmektedir.
3.
Sözleşmenin konusu
3.1.
Sürat, işbu Sözleşme’nin 2.1 maddesi uyarınca İnternet Mağazası’nda Müşteriler tarafından gerçekleştirilen
taşıma ve fatura bedeli tahsilinden kaynaklanan ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alınması amacıyla
Şirket’e Sürat Sistemi’nin kullanımını sağlamayı kabul etmektedir. Şirket, Sürat’ın banka, kredi veya
finans kurumu olmadığını ve hizmetin bankacılık hizmeti olmayıp, bir ödeme işleme hizmeti
olduğunu ve Sürat’ın Müşteri’nin ödemesiyle ilgili bir emanetçi veya yediemin olarak değil, yalnızca bir
aracı görevi gördüğünü kabul etmektedir.
3.2.
Müşteri, İnternet Mağazasını kullanması nedeniyle taşımaya dair bir hizmet alacak ise Sürat’ın taşıma hizmet
sağlayıcısı olduğunu kabul eder.
Dök. No: SÖZ.PAZ.18 /Rev. No: 00 / Yür. Tar:10.04.2014
3.2.
Şirket, Sürat Sistemi’ni sadece işbu Sözleşme’de belirtildiği şekilde ve amaçta ve Kapıda Ödeme ve Kargo Taşıma Hizmet Sözleşmesi uyarınca kullanacak olup, işbu Sözleşme’nin 5.maddesinde ve Genel Şartlar ve
Koşullar’da belirtilen tanım ve koşullar kapsamında Sürat’a Komisyon, taşıma ve Sabit Ücret olarak bir
ücret ödeyecektir.
3.3.
Sürat Sistemi’nde gerçekleştirilen tüm işlemlerde para birimi olarak, Sürat’ın münhasır takdir yetkisine
bağlı olarak Türk Lirası kullanılacaktır.
3.4.
Sürat, Şirket’e aşağıda belirtilen ödeme yöntemlerini (buradan sonra “Ödeme Yöntemleri” olarak
anılacaktır) sağlayacaktır:
Online Ödeme yöntemleri:
Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar tarafından sağlanan kartlı ödeme sistemleri
Taksit opsiyonu ve Kapıda Ödeme:
3.5.
Şirket, 31.12.2013 tarihli Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik uyarınca 1 Şubat 2014 tarihi itibarıyla;
a. Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme
süresinin 9 (dokuz) ayı geçmeyeceğini;
b. Kredi kartları ile gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda
ve akaryakıt alımlarında taksit uygulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Belirtilen bu düzenlemeye aksi uygulamalar sebebiyle ortaya çıkan her türlü zarar Şirket’in
sorumluluğunda olup, Şirket böylesi bir zararla Sürat’a başvurulması durumunda Sürat’ı her türlü talep ve
davalardan beri kılmayı, Sürat’ın bu sebeplerle yapmak zorunda kalacağı her türlü masraftan sorumlu
olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6.
Ödeme kartlarıyla gerçekleştirilecek olan belirli ödemeler için ilk azami limit …………………….….
olarak belirlenmiştir. Azami Limit, Sürat tarafından tek taraflı olarak günlük, haftalık ve aylık olarak
belirlenebilecek ve bu limitler münhasıran Sürat’ın takdirine bağlı olarak değiştirilebilecektir. Ayrıca,
Sürat, münhasıran kendi takdirine bağlı olarak bazı Müşteriler için bu limiti değiştirebilecek olup, bu
durumda Müşteri, Şirket İnternet Siteleri vasıtasıyla bilgilendirilecektir.
3.7.
Şirket, işbu 3.4 maddesi uyarınca kendisi için tanımlanan ödeme yöntemlerini Sözleşme’nin imzalanmasını
ve Sürat tarafından İnternet Sitelerine dahil edilecek kodların kendilerine teslim tarihinden itibaren
kullanma yetkisine sahip olacaktır. Şirket’in bu tarihte uygulamada olmayan Ödeme Yöntemlerini kullanma
talebinde bulunması halinde, bu talep ancak Tarafların Sözleşme’yi yazılı olarak tadil etmeleri ile mümkün
olabilecektir.
4.
Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri
4.1.
Online ödeme yönteminin kullanılması halinde Sürat, İnternet Mağazası aracılığıyla Şirket tarafından
sağlanan ürün ve hizmetlerin ödemesi olarak Müşteriler tarafından yapılan ödemeleri kabul edecek ve bu
ödemeleri, işbu Sözleşme’de ve Kapıda Ödeme ve Kargo Taşıma Hizmet Sözleşmesinde belirtildiği şekilde,
her haftanın Çarşamba günü- resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda sonraki ilk iş günü-yada
firma ile yapılacak özel anlaşmaya göre ertesi gün ya da ……. gün sonra gün içerisinde toplu olarak ve
Komisyon kesildikten sonra Şirket’in
4.2.maddede belirtilen banka hesabına transfer edecektir. Sürat risk politikaları gereğince Şirket ile blokeli
olarak da çalışabilecek olup, Risk politikalarında risk ne zaman kalkar ise ödemesi ertesi iş günü ödenecektir. Sürat’nın, Sürat Sistemi aracılığıyla ödemesi yapılan ürün ve hizmetler üzerinde kontrol
yükümlüğü ve bunlarla ilgili sorumluluğu bulunmamaktadır. Sürat, Sürat Sistemi’ni kullanan bir Şirket’in
veya Müşteri’nin işleminin fiilen sonuçlanmasını ve tamamlamasını taahhüt etmemektedir.
Dök. No: SÖZ.PAZ.18 /Rev. No: 00 / Yür. Tar:10.04.2014
4.2.
Sürat’in, şüpheli işlemlerde işlem tutarlarını ödeme tarihi gelmesine rağmen, kendisine konuya ilişkin
sorumluluk yüklenen sürenin (Sistem Ortağı olan Bankaların chargeback, iade vb diğer finansal riskler için
öngördüğü süreler) sona ermesine kadar ödemeyi erteleme, riskin gerçekleşmesi halinde ise işlem tutarını
iade edeceğinden, Şirket’e herhangi bir ödeme yapmama hakkı saklıdır.
4.3.
Sürat Sistemi aracılığıyla Müşteriler tarafından gönderilen ödeme tutarları, ödemenin alınmasını takiben
………………………………... Bankası nezdindeki
_
IBAN numaralı hesabına
transfer edilecektir. Şirket’in banka hesabında gerçekleşen değişiklikler, güvenlik nedenlerinden dolayı
yazılı olarak Sözleşme’ye ek yapılması suretiyle işbu Sözleşme için hüküm ifade edebilecektir. Sürat,
biçimine veya bildiren kişiye bakılmaksızın, Şirket’in banka hesabının değiştiğine ilişkin tek taraflı
bildirimleri dikkate almayacaktır.
4.4.
Sürat, işbu Sözleşme’nin ekini teşkil eden Genel Şartlar ve Koşullarda kendi takdirine bağlı olarak ve tek
taraflı olarak değişiklik yapabilecektir. Sürat, Kapıda Ödeme ve Kargo Taşıma Hizmet Sözleşmesinde
belirtildiği şekilde bu değişiklik hakkında Şirket’i bilgilendirecek olup, Şirket tarafından Sürat Sistemi
Yönetim Arayüzüne her erişim kurulduğunda Kapıda Ödeme ve Kargo Taşıma Hizmet Sözleşmesi’nin en
güncel hali Şirket tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
4.5.
Akdi Taraflar arasında etkin bir iletişim sağlanması amacıyla, Sürat tarafından aşağıda bilgileri verilen bir
“Sürat Yetkili Çalışanı” belirlenmiş olup, Şirket tarafından Sürat Yetkili Çalışanı’na Cumartesi, Pazar ve
resmi-ulusal tatil günleri haricinde 08.00 – 17.00 arasında öncelikle e-posta yolu ve acil durumlarda
telefon vasıtasıyla ulaşabilecektir.:
……………………..., e-mail: [email protected] tel.: +90850 455 14 40
Sürat, Yetkili Çalışanı tek taraflı değiştirme hakkına sahip olup, bu değişiklik hakkında Şirket’i
bilgilendirecektir.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9
4.10
4.11
4.12
5.
5.1.
Şirket, işbu Sözleşme’yi veya atıf yoluyla Sözleşme’ye dahil edilen belgeleri ya da hizmetleri kullanımı ile
ilgili olarak yasaları veya bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesinden kaynaklanan üçüncü taraf iddia veya
hak taleplerinden (avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) Sürat’ın, görevlilerinin, yöneticilerinin ve
çalışanlarının oluşabilecek zararların ve giderlerini tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
Sürat internet mağazası çözümünü kendi sunucularında barındıracaktır.
Şirket İnternet Mağazası yazılımını kopyalayamaz, çoğaltamaz ve herhangi bir şekilde dağıtama yada
dağıtımına aracılık edemez. Şirket telif haklarına uymakla yükümlüdür. Telif haklarına uyulmaması
durumunda Şirket, Sürat’ın tazmin talebi de dahil olmak üzere her türlü hakkını telif hakları yasası
çerçevesinde arayacağını iş bu sözleşme ile kabul etmektedir.
Şirket, İnternet Mağazasında sunmuş olduğu yazılı, sesli veya görsel içerik, materyali Türkiye Cumhuriyet
Kanunlarına aykırı yapamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluk
Şirket’te olacaktır.
Şirket, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin resim vs. dokümanların
izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulması dolayı çıkacak
anlaşmazlıklarda Sürat taraf değildir ve Sürat hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Şirket İnternet Mağazasını kullanarak 3. Şahıslara ücretsiz hizmetler(e-mail, sayaç, form, top-site, anket
vb. programlar) veremez ve verilen servisleri kötüye kullanamaz.
Kargonun, Sürat aracılığı ile tam ve eksiksiz olarak teslim edilip fatura bedeli tahsil ettikten sonra Sürat’ın
sorumluluğu sona erer. Teslim esnasında alıcıdan tahsil edilen kargonun fatura bedeli Şirket adına emanet
olarak tahsil edecektir.
Komisyon ve Ücretler
Sürat, Sürat Sistemi’nin kullandırılması karşılığında işbu 5.madde uyarınca T a ş ı m a , Komisyon ve Sabit
Dök. No: SÖZ.PAZ.18 /Rev. No: 00 / Yür. Tar:10.04.2014
Ücret adı altında belirtilen ücretlere hak kazanacaktır.
5.2.
Taraflar,
5.2.1. Sözleşme’nin akdedilmesinden itibaren Şirket’in Sürat Sistemi’ni kullanarak elde ettiği aylık ciroya bağlı
olarak Sürat’ın münhasır takdir yetkisine bağlı olarak Komisyon oranını %
attırabileceğini veya
azaltabileceğini; ve
5.2.2. Şirket’in taahhüt ettiği ciro aralığının altında kalması durumunda, belirtilen komisyon aralığı kadar farkın,
aylık toplam kart cirosu baz alınarak hesaplanarak ilgili Şirket’ten tahsil edileceğini; ve
5.2.3. Sözleşmenin akdedilmesinden itibaren herhangi bir zaman içerisinde Sürat’ın çalışmakta olduğu
bankaların herhangi bir sebeple komisyon oranlarını artırmaları veya ekonomik gelişmelerin gerekli kılması
durumunda, söz konusu artışın aynı veya farklı oranda Sürat Komisyonu ve Sabit Ücret’e yansıtılabileceğini
kabul etmektedirler.
5.3.
Sürat, işbu Sözleşme’nin 5.4.maddesi uyarınca yapılacak revizyon hakkında Şirket’i bilgilendirecek olup,
Şirket’in revizyon nedeniyle işbu Kapıda Ödeme ve Kargo Taşıma Hizmet Sözleşmesi Madde 8.2’de
belirtildiği üzere Sözleşme’yi feshetme hakkı bulunmaktadır.
5.4.
Komisyon ve Sabit Ücret’e yönelik talepler Kapıda Ödeme ve Kargo Taşıma Hizmet Sözleşmesi uyarınca
yapılacaktır.
5.5.
Sürat, Şirket adına emaneten alıcıdan yapmış olduğu tahsilattan, taşıma hizmet bedeli ile (HİZMET
ÜCRETİ) ücretini öncelikle emanet paradan kesecektir. Arta kalan para 4. Madde belirlenen şartlar dahilinde şirkete
ödenecektir. Kargonun alıcısına teslim edilmiş olmasına rağmen alıcının tutum ve davranışları nedeniyle kargo
fatura bedeli tahsilatının yapılamaması durumunda da taşıma ücreti ile birlikte kapıda ödeme hizmet bedelini Şirket,
Sürat’a öder. Alıcının eylemlerinden fatura bedeli tahsil edilememişse Sürat’ın sorumluluğu yoktur.
6.
Sözleşmenin Süresi ve Feshi
6.1.
Sözleşme belirsiz bir süre için akdedilmiştir.
Sözleşmeye e-ticaret satışı mantığında baktığımızda e-ticaret sitesinde sunulan bütün argümanlar ve dokümanların
telif ve hukuki sorumluluğu ŞİRKETE ait olmalı ve Sürat Kargo istediği zaman sistemden işlemi kapattırabilmelidir.
Taşınan kargonun içeriğindeki unsurlar yine ŞİRKET sorumluluğunda olmalı ve hukuki bağlayıcılığı olmalı, E-Ticaret
sisteminde belirlenen fiyatlar ve kampanyalar ŞİRKET sorumluluğundadır ve Sürat Kargoyu bağlamaz. E-Ticaret
sisteminde oluşabilecek veri kaybı ve programsal hatalar Sürat Kargoyu bağlamaz.E-Ticaret sisteminde oluşabilecek
sistemsel hatalardan dolayı Sürat Kargo sorumlu olmamalı ve ŞİRKET, Sürat Kargo’dan hak talebinde
bulunmayacaktır. Web de sunacağı malzeme ve yayın içeriğinin hukuki sorumluğu, telif hakları sorumluluğu şirkete
aittir. Gerekirse Sürat tarafından iptal edilebilir. Tarafımızdan şirkete verilen şifrenin başkaları tarafından kullanılması
sorumluluğu müşteriye ait olacaktır. 6.2.
Sürat, 10 gün öncesinden noter kanalıyla fesih bildiriminde bulunarak t a z m i n a t s ı z Sözleşme’yi
feshetme hakkına sahiptir. Şirket, Sürat’ın kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmeyi feshedebilir.
Şirket, Sürat’ten kaynaklanmayan kusurlardan veya herhangi bir gerekçe göstermeden yapacağı fesih
nedeniyle Sürat’in uğradığı tüm zararları ile birlikte 100-TL ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Fesih süresi,
fesih bildiriminin tebellüğ edildiği gün başlayacaktır.
6.3.
Sürat, Şirket’in Kapıda Ödeme ve Kargo Taşıma Hizmet Sözleşmesinde belirtilen yükümlülükleri ihlal
etmesi ve Sürat Sistemi’nin kendisine izin verilen İnternet Siteleri dışında kullanması durumu dahil olmak
üzere Sözleşme’nin Şirket tarafından ağır ihlali durumunda Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahiptir.
6.4.
İşbu Sözleşme’nin feshi, Tarafların tazminat talebinde bulunma hakkına veya Sözleşme’nin sona ermesinin
ardından, yürürlükte
kalmaya
devam
edecek
olan
haklar
ve
yükümlülüklere halel
getirmeyecektir. Bu kapsamda, sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Müşteriler’den
gelebilecek geri dönüş talepleri gibi Şirket’in sorumluluğunu doğuran hususlar bakımından Şirket’in
sorumluluğu devam edecektir.
Dök. No: SÖZ.PAZ.18 /Rev. No: 00 / Yür. Tar:10.04.2014
6.5.
Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi takiben Sürat, Şirket’in Yönetim ara yüzüne erişimini derhal
iptal edecektir.
7.
Son Hükümler
7.1.
Taraflar, Sürat Sistemi’nin kullanımına ilişkin tüm karşılıklı yazışmaların elektronik olarak yapılacağını ve
aşağıda belirtilen e-mail adreslerinin kullanılacağını kabul etmektedirler:
Sürat e-mail adresi
:
[email protected]
Şirket e-mail adresi
:
…………………………………………..
7.2.
İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalanmış olduğu ………………….tarih itibariyle geçerli ve yürürlükte olacaktır.
7.3.
İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden bazılarının yürürlüğünü veya geçerliliğini kaybetmesi, ilgili hükmün işbu
Sözleşme’den ayrılabilir nitelikte olması şartıyla işbu Sözleşme’nin yürürlüğünü veya geçerliliğini
kaybetmesi sonucunu doğurmayacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin yürürlüğünü veya geçerliliğini
kaybetmiş olan hükümlerini, işbu Sözleşme’nin ifadesi ve amacına en uygun içerik ve amaca sahip olan
hükümlerle yazılı mutabakat sağlayarak değiştireceklerini kabul etmektedirler.
7.4.
İşbu Sözleşme’deki tüm değişiklik ve tadiller, yazılı olarak yapılacak ve her iki Tarafın tam ve karşılıklı
mutabakatını içereceklerdir. Aşağıda belirtilen hususlar işbu hükümden muaftırlar:
a)
b)
c)
d)
Taraflar’ın elektronik posta yoluyla yeni ödeme yöntemlerini etkinleştirmek üzere anlaşması,
Sürat’nun Kapıda Ödeme ve Kargo Taşıma Hizmet Sözleşmesini tek taraflı değiştirmesi,
Sürat’nun 5.4.madde uyarınca Komisyon oranını tek taraflı değiştirme hakkı,
Sürat’nun 4.5.madde uyarınca belirlemiş olduğu Sürat Yetkili Çalışanı’nı tek taraflı değiştirme hakkı.
Dök. No: SÖZ.PAZ.18 /Rev. No: 00 / Yür. Tar:10.04.2014
7.5.
İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
7.6.
İşbu Sözleşme’den doğan damga vergisi Taraflarca eşit olarak ödenecek olup, tüm tutar Sürat tarafından
ödenecek, akabinde kendisine düşen pay Şirket’e fatura edilecek ve Şirket tarafından fatura tarihinden en
geç 3 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.
7.7.
Taraflar, işbu Sözleşme’yi kendi gerçek ve serbest iradeleri ile ve herhangi bir baskı veya zorlama altında
kalmadan akdettiklerini, işbu Sözleşme’nin içeriğini okuduklarını ve kabul ettiklerini aşağıda bulunan
imzaları ile beyan etmektedirler.
EKLER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kapıda Ödeme ve Kargo Taşıma Hizmet Sözleşmesi
Ücretlendirme Koşulları
(Şirketler için) Ticaret Sicil Belgesi Sureti
Şirket’in Vergi Levhası Sureti
Şirket’in İmza Sirküleri Aslı
Şirket’i Temsil Etmeye Yetkili Kişilerin Nüfus Cüzdanı Suretleri
(Gerçek kişiler için) Nüfus Cüzdanı Sureti
Yıllık Sabit Hizmet Bedelinin Ödendiğini Gösterir Dekont veya Sürat Ortak Ödeme Sayfası’ndan
Yapılan Ödemelerde Verilecek “Referans Numarası”
Sürat adına
Şirket adına
Download

sürat hizmet kullanımı sözleşmesi