Enaindvajsetič o barvah. > Sončne
barve v letu 2007. > Intervju s
članom Kluba Ideal. > V Klubu
Domžale,
pomlad
2007
Slávnostné
otvorenie
novej
budovy »
Ekologické
nie sú lenurednica:
módnym Nataša
Glavnafarby
in odgovorna
Hajdinjak
rozmarom » Povrchové úpravy fasád
» Zábava
zdarma
zima 2009
H
O
V
O
R
I
A
NOVÉ OBCHODNO - DISTRIBUČNÉ CENTRUM
O T V O R E N É
Obsah
Strana 2
Nuša Jeretina Kokol
Ochrana
a renovácia
´ povrkovovych
chov emailom
TESSAROL
Strana 3
Gordana Savković
Výmena náterov
Strana 4
Peter Kasman
Povrchové
úpravy fasád
Strana 5
Frane Erman
Bio ošetrenie
drevených
podlahových krytín
5
č.
75
25
5
2
0
zima 2009
w w w. h e l i o s . s k
ÚPRAVA KOVOV
Ochrana a renovácia
kovovych
´ povrchov
emailom TESSAROL
Dušan Jagodič,
technický poradca
Výber vhodnej farby
Zodpovedajúcu farbu resp. náterový systém zvolíme zodpovedaním si nasledujúcich otázok:
- Čo chceme chrániť – zábradlie, dvere, obklad, záhradný nábytok, interiérový
nábytok, parkety… ?
- Z akého materiálu je predmet,
ktorý chceme chrániť - železo, pozinkovaný plech, drevo, tvrdené PVC … ?
- Aké sú vplyvy okolia na tento predmet –
ochrana predmetov, ktoré sú v interiéroch,
vonku? Akému mechanickému zaťaženiu
bude predmet exponovaný… ?
- Aký konečný vzhľad predmetu chceme dosiahnuť: drevo – textúra má zostať
viditeľná, resp. zakrytá; náter má mať
vysoký lesk alebo nízky lesk; zábradlie má
mať vzhľad kovaného železa… ?
- Aký má byť odtieň?
- Ako budeme nanášať farbu – štetec,
valček, striekanie?
- Akú životnosť náteru chceme dosiahnuť?
Obr.1: hrdza na železe
Obr.2: biela hrdza na pozinku
Obr.4: vznik bublín v dôsledku
podhrdzavenia
Obr.5: bodové prehrdzavenie spôsobené neodstránenými vrstvami
V každodennom živote sa všetci, aj maliari, stretávame s materiálmi, ako sú železo, oceľ,
zinok, meď, hliník, drevo, plasty… Používajú sa ako prvky pri všetkých stavbách;
v domoch ako zábradlie, schodiská, okná, dvere, radiátory… Ak ich primerane ošetríme,
predĺžime ich životnosť.
A
k materiály, ktoré nás v živote sprevádzajú, pozorujeme deň za dňom, môžeme vidieť, že menia svoj pôvodný
vzhľad, resp. v dôsledku vonkajších vplyvov dochádza k ich znehodnocovaniu.
U kovov toto znehodnocovanie nazývame
korózia. Korózia spôsobí zmenu zloženia
kovu a tým jeho mechanicko-fyzikálnych
vlastností. Korózia je proces, ktorý prebieha v tenkom filme na povrchu kovov.
Jedná sa o film, ktorý je voľným okom len
veľmi ťažko zaregistrovateľný. Rýchlosť
korózie sa zvyšuje s narastajúcou relatívnou vlhkosťou vzduchu, kondenzáciou
vlhkosti na povrchu a narastajúcim znečistením atmosféry látkami, ktoré reagujú
s kovovým povrchom. Na koróziou majú
vplyv aj exponovanosť objektu dažďu,
slnku a znečistenie vzduchu.
Strecha klimatické vplyvy znižuje. V interiérových priestoroch sa miesta so silnými korozívnymi exponovaním vyskytujú v
dôsledku zlého vetrania, vysokej vlhkosti
vzduchu alebo kondenzácie.
• Druhy kovových povrchov a korózia
Železné a oceľové podklady
Technické železo obsahuje uhlík. Ak ho
obsahuje viac ako 2,1 %, jedná sa
o zliatinu železa. Ak je obsah nižší ako 2,1
%, jedná sa o oceľ. Oceľ rozdeľujeme na
nízkouhlíkovú, nízkolegovanú a nehrdzavejúcu, čo je závislé od obsahu legovacích prvkov.
Pri železe pod vplyvom vzduchu (kyslíka)
a vlhkosti vzduchu vzniká hydroxid železitý – hrdza (obrázok 1), ktorá povrch nechráni. Rýchlosť znehodnocovania je od
5 do 1500 μm/rok.
Zinok, pozinkované povrchy
Pozinkované povrchy získame rozličnými
postupmi: pozinkovaním za horúca
(namáčanie v kadiach, kontinuitne), elektrochemicky (galvanizáciou), mechanickým patinovaním, žiarové striekanie plameňom, nátermi zinkovým práškom.
U zinku pod vplyvom vzduchu (kyslíka)
a vlhkosti vzduchu vznikajú biele zinkové zlúčeniny (obrázok 2), ktoré nechránia
povrch a sivé zinkové soli (v prítomnosti CO2), ktoré povrch chránia. Rýchlosť
znehodnocovania je od 1 do 10 μm/rok.
Medený podklad
Pod vplyvom vzduchu (kyslíka) a vlhkosti vzduchu vzniká zelená patina,
v priemyselnom prostredí sivočierna, ktorá
povrch chráni. Meď sa znehodnocuje pomalšie ako zinok.
Hliníkový podklad
Používajú sa hliník a hliníkové zliatiny.
Pod vplyvom vzduchu (kyslíka) a vlhkosti vzduchu vzniká oxid hliníka, ktorý
chráni povrch. Rýchlosť znehodnocovania je od 0,1 do 4 μm/rok.
Korodovaniu materiálov nemožno zabrániť, ale možno ho spomaliť alebo obmedziť, ak materiál ošetríme. Najčastejšie
využívané a najekonomickejšie je
ošetrenie
náterovými
prostriedkami.
Ak dodržiavame návod výrobcov farieb
ohľadne výberu náterového systému,
zodpovedajúcu prípravu podkladu, hrúbku
nanesenia,
náterové
intervaly
a podobne, dosiahneme zabezpečenie
kvalitnej ochrany.
mi, manuálne čistenie kefami a špachtľami, strojové čistenie, pieskovanie rozličnými abrazívnymi prostriedkami, čistenie
vodou pod vysokým tlakom. Pri príprave povrchu je potrebné odstrániť z kovového povrchu nečistotu, mastnotu, hrdzu
(obrázok 4), okoviny (obrázok 5) a prípadné zle držiace nátery. Cieľom všetkých
metód prípravy povrchu je dosiahnutie
čistého a dostatočne drsného povrchu,
ktorý umožní dobrú priľnavosť náterov.
• Výber zodpovedajúcej farby,
resp. náterového systému
V minulosti sa v stavebníctve najčastejšie
používali železo a drevo. Na ošetrenie
a renováciu týchto povrchov sa ešte
aj dnes najčastejšie používajú tradičné
nátery na báze dlhoolejových alkydových
spojív. Kvôli rýchlemu znehodnocovaniu
železa a dreva (vplyv okolia) sa neskôr
začala zvyšovať spotreba iných materiálov, ktoré sú odolnejšie na atmosférické
vplyvy. Zároveň s uplatňovaním materiálov, ako sú pozinkované povrchy, meď,
hliník, tvrdené PVC sa prejavila
nevhodnosť
tradičných
materiálov,
pretože priľnavosť týchto farieb k týmto
podkladom (obrázok 3) nie je dobrá
a preto neumožňujú dlhodobú ochranu.
• Hrúbka nanesenia, počet vrstiev
nanášaného náteru
Po vybratí zodpovedajúcej farby, resp.
náterového systému a primeranej príprave podkladu je pre dlhodobú ochranu dôležitá aj konečná hrúbka náterových vrstiev. Dôležitá je tak dolná ako aj
horná hraničná hrúbka náterového filmu.
Ak je konečná hrúbka náteru, resp. náterového systému tenšia než odporúča výrobca, bude životnosť ochrany kratšia než
výrobcom očakávaná. Odporúčaná hrúbka suchého filmu u základu zabezpečuje
primerané blokovacie vlastnosti (obmedzuje prechod pôvodcov korózie) a zabezpečuje dostatok protikorózneho pigmentu,
ktorý spomaľuje proces korózie. U krycích
náterov odporúčaná hrúbka zabezpečuje primerané blokovacie vlastnosti, odolnosť na poveternostné vplyvy a zároveň
poskytuje požadovaný estetický vzhľad
(pekný hladký povrch). Ak je konečná
hrúbka jednotlivých náterov väčšia ako
odporúčaná, môže to spôsobiť chyby
v náterovom filme. Tradičné farby, ktoré
sa používajú na širokú spotrebu sú
vyrobené na základe dlhoolejových
alkydových spojív. Tuhnutie dlhoolejových
alkydových spojív prebieha v dvoch
fázach – najskôr vyprchajú rozpúšťadlá,
potom sa začne chemické tvrdnutie spojovaním kyslíka zo vzduchu. Ak hrúbka
náteru presiahne odporúčanú hrúbku,
farba na povrchu zaschne a pod povrchom zostane mäkká, pretože kyslík
nemôže preniknúť cez zaschnutý povrch.
To potom spôsobí zlé mechanické vlastnosti náteru, zlú priľnavosť, pri nanášaní
druhej vrstvy sa môže vyskytnúť zvrásnenie. Ochrana preto nie je trvalá.
• Príprava podkladu
Životnosť náteru do značnej miery závisí od kvality prípravy podkladu. Najčastejšie nečistoty na kovových povrchoch sú:
oleje, mastnota a nečistota, chloridy a iné
soli, produkty korózie (napríklad hrdza),
okoviny. Na prípravu kovových povrchov
máme k dispozícii rozličné metódy: čistenie rozličnými organickými rozpúšťadla-
Obr.3: ukážka priľnavosti: vľavo - špeciálna farba pre ochranu pozinkovaného plechu, vpravo - „klasická“ univerzálna farba pre ochranu kovu a dreva
Nuša Jeretina Kokol
75
25
5
0
ZAUJÍMAVOSTI
w w w. h e l i o s . s k
3
Výmena náterov
Čoraz prísnejšie predpisy a ekologická legislatíva znamenajú čoraz väčší tlak nielen
na výrobcov, ale aj na používateľov náterových prostriedkov, predovšetkým z hľadiska
znižovania / vylúčenia organických prchavých zložiek (VOC) z výrobkov a pracovného
prostredia.
P
roblémy pri prispôsobovaní sú
početné, ešte osobitne sú prítomné u používateľov náterov, pre ktorých zavádzanie ekologických systémov často znamená dodatočné náklady, ktoré sú spôsobené nielen modifikáciou jestvujúcich
a obstaraním nových zariadení, ale aj neznalosťou z oblasti materiálov a z toho vyplývajúcich predsudkov, ktoré jestvujú v
súvislosti s modernými ekologickými nátermi. Okrem legislatívy sú často prítomné aj požiadavky konečných užívateľov
(zákazníkov a distributérov nábytku),
ktoré sa vzťahujú na povinnosť používať
ekologické nátery so špeciálne stanovenými štandardmi kontroly (napr. IKEA
systém). Kvôli všetkému uvedenému
je úloha výrobcov náterov veľmi dôležitá
a to nielen preto, že je náter prvým článkom v reťazci povrchovej úpravy, ale aj
preto, lebo sa od nich očakáva na jednej strane vzdelávanie používateľov a na
druhej strane optimalizácia aplikačných
procesov. S ohľadom na tento zámer
sa pokúsime v tomto článku v krátkosti
predstaviť základné vlastnosti vodou
riediteľných náterov a porovnať ich s
vlastnosťami klasických lakov a emailov na báze organických rozpúšťadiel.
V krátkosti sa tiež pokúsime predstaviť
ponuku vodou riediteľných náterov pre
interiérový nábytok, ktoré spoločnosť
HELIOS ponúka svojim zákazníkom.
• Základné vlastnosti náteru:
Vodou riediteľné nátery poskytujú kvalitnejšiu ochranu drevených povrchov než
mnohé systémy na báze organických
rozpúšťadiel a to predovšetkým vďaka
svojmu spojovaciemu systému, ktorý
pozostáva z akrylovej disperzie vysokých
molekulových hmotností, omnoho vyšších než majú klasické alkydové a polyesterové živice.
1. Vodou riediteľné nátery majú dokonca
až 10 krát nižší obsah VOC (max. 120 g/l)
v porovnaní s organickými systémami.
2. Viskozitu vodných systémov možno veľmi jednoducho kontrolovať (znížiť)
riedením malým množstvom vody bez
výraznej zmeny suchej látky. U klasických
organických náterov je dôležité pozorné
prispôsobenie zloženia riedidla pre efektívne znižovanie viskozity (najmä u nitrolakov), často ho treba pridávať vo väčších množstvách, čo okrem zvýšenia emisie VOC vedie aj k zásadnejšiemu znižovaniu suchej látky pri aplikácii pripraveného materiálu.
3. Jedna z najčastejších pripomienok
potenciálnych zákazníkov súvisí s nadvihovaním vlákien dreva. Avšak tento jav,
ktorý vzniká pod vplyvom polárnych zložiek (v tomto prípade vody), sa môže
značne zmierniť nanesením tenšej vrstvy
vodného náteru. Vo všeobecnosti je jednou zo zásad pri práci s vodnými nátermi zásada viacerých tenkých vrstiev (80
- 100 μm mokrého filmu) namiesto jednorázového hrubšieho nanesenia. To je
výnimočne dôležité nielen z pohľadu
nadvihovania vlákien, ale aj kvôli optimalizácii času sušenia, ktorý sa exponenciálne predlžuje v závislosti od hrúbky filmu.
Základné vlastnosti hlavných skupín HIDROHEL náterov vzhľadom na
spôsob nanášania
Priemerné hodnoty suchých látok pre HIDROHEL laky sú od 31-do 34% a pre emaily 45-55%
Tabuľka 1
4. Na rozdiel od organických rozpúšťadiel sú vodné laky a emaily citlivé na
zamrznutie. Preto je nevyhnutné ich skladovanie pri teplotách v rozpätí 5 a 35°C.
Potrebné je tiež vedieť, že nie sú vhodné ani príliš vysoké teploty, pretože môžu
spôsobiť degradáciu koloidnej štruktúry
vodných systémov. Investovanie do vykurovania skladovacích priestorov sa oplatí aj pri práci s organickými nátermi. Všetky testy poukazujú na to, že aj nátery na
báze organických rozpúšťadiel, ktoré sa
uschovávajú pri teplotách v predpísanom rozmedzí, vykazujú lepšie vlastnosti nielen pri skladovaní ale aj pri aplikácii
(menej usadnutia, ľahšia kontrola viskozity, lepšie rozlievanie a rýchlejšie sušenie).
• Zariadenie a pracovné podmienky:
1. Pri ošetrení interiérového nábytku sa
môžu používať všetky štandardné aplikačné techniky (vzduchové, airmix a airless striekanie, polievanie, elektrostatická
aplikácia a namáčanie).
2. Aplikačné zariadenie a obal musia byť
vyrobené z nehrdzavejúceho materiálu.
Prítomnosť hrdze a iných iónových štruktúr môže spôsobiť destabilizáciu disperzných systémov. Treba zdôrazniť, že sa
zariadenie môže čistiť vodou ihneď po
použití. Rovnako ako u klasických systémov je nevyhnutná pravidelná kontrola
čistoty potrubí a dýz.
3. Pred nanášaním náteru musí byť
povrch dobre obrúsený a očistený, aby
sa umožnilo dobré zmáčanie podkladu
a predišlo defektu nehomogénnosti
suchého filmu. Nutné je tiež obrúsenie
medzi jednotlivými vrstvami, odporúča sa
použitie brúsnych papierov s granuláciou
240 – 320.
4. Teplota upravovaného povrchu a teplota vodného náteru musia byť zosúladené
a musia byť v rozmedzí od 18 – do 25°C.
5. Vlhkosť dreva musí byť v rozmedzí od
8 – do 12%. To je obzvlášť dôležité pri
zabránení nerovnomernej absorpcie,
nadvihovania vlákien a deformácie elementov. Vlhkosť je tiež jedným z veľmi
dôležitých faktorov pri elektrostatickom
lakovaní nábytku.
6. Proces sušenia vodného systému je
podstatný pre formovanie filmu, jeho
vzhľad a požadovanú odolnosť. Pri sušení je potrebné dávať pozor na:
- Vlhkosť vzduchu (45 - 65%).
- Teplotu vzduchu (20 - 50°C).
- Nutnú cirkuláciu vzduchu s prietokom od
0,5 – do 1,2m/s.
- Nutnú »flash off« zónu pred podporovaným sušením. V tejto fáze sa mokrý
film náteru stabilizuje, prenikne do dreva,
prebieha odsávanie mikro-peny, ktorá
vznikla v dôsledku vytlačenia vzduchu
z podkladu pri prenikaní náteru. Táto fáza
sa pred podporovaným sušením odporúča aj u klasických organických systémov.
7. Použiteľnosť vodných náterov je
časovo obmedzená na maximálne 12
mesiacov. V tomto zmysle je veľmi dôležité dobré plánovanie procesu ošetrenia,
ktorý zahŕňa aj čo najpresnejší výpočet
spotreby materiálov tohto druhu.
So zámerom uspokojiť široké spektrum
zákazníkov vyvíjame v HELIOSE a na
trhu ponúkame vodou riediteľné nátery
pod komerčným názvom HIDROHEL laky
a emaily. Tieto výrobky sú založené na
dôkladne
vybraných
akrylových
samo-sieťujúcich disperziách a špeciálnych prísad, čím dosahujeme dobrú
mechanickú a chemickú odolnosť
suchého filmu s možnosťou prispôsobenia úrovne lesku, reológie a suchej
látky náteru.
V ponuke výrobkov sú základné a finálne
nátery, ale aj univerzálne systémy. Zásadnú klasifikáciu výrobkov však predstavuje spôsob ich nanášania. V tomto zmysle
zákazníkom poskytujeme nátery v troch
základných viskóznych triedach. Základné vlastnosti sú uvedené v tabuľke 1.
V oblasti pigmentovaných systémov sú
zákazníkom k dispozícii nátery podľa
RAL a MONICOLOR farebnej karty, ktoré
sa vyrábajú MIX systémom. MIX systém
zostavujú biele a bezfarebné bázy (mat
a pololesklé) v kombinácii s radom 16
kolorantov - UNIHEL AQ past.
Okrem uvedených systémov sú tu tiež
nátery pre špeciálne účely, ako sú základné a univerzálne nátery na namáčanie
a špeciálne nátery na ošetrenie dubového dreva s pridanými blokátormi tanínu.
Vzhľadom k tomu, že relatívne vysoké
ceny vodných materiálov sú často jednou
z hlavných príčin, kvôli ktorým sa odloží
Základné vlastnosti ekonomických variant
Tabuľka 2
Darko Čevka,
inštruktor
Elektrostatika a vodné laky
Použitie nábykárskych lakov v nábytkárskom priemysle je čoraz častejšie,
preto je nevyhnutne potrebné prispôsobiť tomuto faktu aj aplikačné náradie.
Pri niektorých aplikáciách je tento proces jednoduchší a nevyžaduje veľké finančné nároky, v iných prípadoch je to
naopak ťažšie realizovateľné.
Jednou z aplikácií je elektrostatické
striekanie. Jestvujúce zariadenia sú tu
s menšími úpravami takmer v úplnosti použiteľné. Pri doplnení zariadení
pre potreby elektrostatického striekania lakov na vodnej báze (vzťahuje sa
na elektrostatické zariadenia bez ohľadu na výrobcu jednotlivých zariadení)
je potrebné:
• vymeniť materiálovú rúru od čerpadla
po pištoľ za zodpovedajúcu izolovanú
materiálovú trubicu,
• čerpadlo s nádobou na lak je potrebné
izolovať, aby sa zabránilo prístupu
používateľa zariadenia, kým je toto
prevádzkované,
• použiť sa môže izolačná nádoba,
• zariadenie sa môže zatvoriť do primerane vybavenej sieťovej klietky,
• činnosť kompletného zariadenia je
ovládaná dodatočnou riadiacou skrinkou, ktorá zaisťuje bezpečné použitie
zariadenia a znemožňuje prístup,
pokiaľ je zariadenie pod napätím.
prechod z klasických organických náterov na vodou riediteľné nátery, vyvíjame
v Heliose aj ekonomické varianty vodných
náterov, ktoré svojimi fyzikálno-chemickými parametrami predstavujú protipól
nitrolakom, ktoré sú u mnohých našich
zákazníkov ešte stále veľmi »obľúbenými« nátermi. Táto »obľúbenosť« je samozrejme úzko spätá s nízkou cenou a rýchlou manipuláciou na výrobných linkách.
Z tejto oblasti môžeme predstaviť nasledujúce výrobky uvedené v tabuľke 2.
Je naším vývojovým cieľom, aby sme
urýchlením používaním vodných náterov
na výrobných linkách zákazníkov dosiahli
prijatie vodných systémov, nielen ako legislatívnu povinnosť, ale predovšetkým
ako kvalitnejší systém ošetrenia nábytku
a ochrany vlastného zdravia.
Gordana Savković
75
25
5
4
0
zima 2009
w w w. h e l i o s . s k
MALIARSTVO
POVRCHOVÉ ÚPRAVY FASÁD
Fasáda domu býva permanentne vystavená nepriazni počasia. Musí znášať vysoké
horúčavy v lete a odolávať teplotám pod bodom mrazu v zime, útočia na ňu prívalové
dažde aj extrémne suchá. Okrem samotnej omietky zohráva dôležitú ochrannú úlohu aj
jej povrchová úprava. Skôr než sa rozhodneme pre konkrétny druh a farebný odtieň
fasádneho náteru, musíme brať na zreteľ viacero faktorov, a to z technického
i estetického hľadiska. Zvyčajne najskôr myslíme na estetický efekt, resp. konečný
vzhľad, pritom však často zanedbáme chemické a fyzikálne vlastnosti fasádneho náteru,
ktoré majú kľúčový význam pre kvalitu, izoláciu a dlhodobú stabilitu fasády
Povrchy fasád teda musíme chrá-
niť pred nepriaznivými vplyvmi prostredia. Hlavnými príčinami väčšiny
poškodení sú vlhkosť, slnečné svetlo a smog, z ktorých sa každé svojím
spôsobom podieľa na deštrukcii fasády. Náter i jeho farebný odtieň musíme voliť tak, aby čo najviac zabraňoval prenikaniu vlhkosti do podkladu a
zároveň prílišnému ukladaniu tepelnej
energie na povrchu fasády (k tomu dochádza vtedy, ak zvolíme príliš tmavé
farebné tóny). Moderné fasádne farby
obsahujú aj prísady proti tvorbe plesní
a mikroorganizmov, ktoré by mohli fasádny povrch poškodiť alebo znečistiť.
• Akrylové fasádne farby
Patria medzi najrozšírenejšie a z ekonomického hľadiska najmenej náročné. Zaraďujeme ich do triedy farieb
stredne paropriepustných a vysokoodolných proti vode. Sú založené na
vodnej báze (akrylát, styrénakrylát,
akrylátový kopolymér), takže práca
s nimi je ekologickejšia a zdraviu
menej škodlivá ako práca s farbami
na báze rozpúšťadiel. Tieto farby dobre odolávajú UV žiareniu i vplyvom
počasia a súčasne umožňujú podkladu
dýchať. Môžeme ich jednoducho
aplikovať valčekom, štetcom alebo
striekaním vo dvoch až v troch vrstvách. Nie sú škodlivé pre životné
prostredie.
• Akrylové fasádne farby s vláknami
Na
renováciu
drsných
fasád,
ktorých väzivo je už veľmi ochudobnené, a teda nie je vylúčené, že sa v
omietke tvoria praskliny, je najvhodnejšie zvoliť farbu, ktorá tieto praskliny
nielen zakryje, ale zabráni praskaniu
celého farebného filmu. Takúto
vlastnosť majú napríklad akrylové
fasádne farby s vláknami. Čo sa týka
paropriepustnosti a odolnosti proti vode, majú podobné vlastnosti ako
akrylové fasádne farby. Navyše však
obsahujú vlákna a rozličné plnidlá
schopné vytvoriť mikroarmovaciu vrstvu, ktorá premostí praskliny na povrchu omietky.
• Farby na báze rozpúšťadiel
Popri dobrej priľnavosti a krycej
schopnosti sa vyznačujú aj možnosťou nanášania pri nízkych teplotách
(do –5 °C, ak podklad nie je zamrznutý). Základnou surovinou na ich
výrobu sú rôzne typy špeciálnych
akrylových živíc rozpustených v
nevodnom prostredí. Farby na tejto
báze dobre odolávajú UV žiareniu,
vplyvom počasia, chemickému znečisteniu i mechanickým poškodeniam.
Sú vodoodpudivé, no napriek tomu
umožňujú podkladu dýchať. Vďaka
tejto vlastnosti nemusíme pred ich
aplikáciou
impregnovať
povrch
fasády. Nanášame ich v jednej až vo
dvoch vrstvách, v závislosti od typu
aplikácie (štetec, valček, striekanie).
Pre veľkú odolnosť proti vonkajším
vplyvom ich môžeme použiť na mimoriadne zaťažené a problematické
povrchy najmä v priemyselnej atmosfére.
• Fasádne farby na báze silikóno-
vých živíc
Patria k novej generácii fasádnych farieb. Spomedzi spomínaných
druhov farieb dosahujú najlepšiu paropriepustnosť a odolnosť
proti vode, čo prispieva k lepšej ochrane celej fasády. Použitím silikónových
živíc a pigmentov mimoriadne odolných
proti UV žiareniu a vplyvom poveternosti má ochranná funkcia náteru
o 20 % dlhšiu životnosť ako
bežné fasádne farby. Pritom nemajú
negatívny vplyv na životné prostredie.
V porovnaní so silikónovou fasádnou farbou poznáme aj ekonomicky výhodnejšie varianty modifikovaných akrylových farieb, ktoré i napriek
menšiemu obsahu silikónovej živice
a väčšiemu obsahu disperzného
spojiva zaraďujeme do triedy vysoko
paropriepustných náterov odolných
proti vode.
• Nanášanie farieb
Pred aplikáciou farby odstránime
z povrchu fasády všetky voľné častice, staré nátery so slabou priľnavosťou, zvyšky mastnoty a prachu.
Opravíme
prípadné
poškodenia
spôsobom vhodným pre konkrétny
fasádny systém. Podklad musí byť
suchý (približne 6 %) a pevný. Podľa
potreby nanesieme primeranú impregnáciu, ktorá zjednotí a spevní fasádny povrch. Pracovať môžeme len za
vhodných poveternostných podmienok. Pri aplikácii farieb riediteľných
vodou a počas ich schnutia (približne
dve až štyri hodiny, v závislosti od typu
podkladu) musí byť teplota podkladu,
farby i prostredia minimálne 10 °C.
Keďže každý z nás má iný vkus, môžeme si u predajcu vybrať konkrétny
druh fasádneho náteru takmer v ľubovoľnej farebnej variácii – v ponuke je
viac ako 10 000 odtieňov. Výber nám
uľahčia rozličné vzorkovnice, prípadne vizualizačný softvér, pomocou ktorého získame predstavu, ako bude
tá-ktorá farba pôsobiť na fasáde
nášho domu. Následne nám predajca pomocou zariadenia na miešanie
farieb pripraví potrebné množstvo
fasádnej farby v požadovanom
odtieni prakticky na počkanie. Potrebné množstvo farby závisí od nasiakavosti a drsnosti povrchu fasády aj od
spôsobu jej aplikácie. Jeden liter farby
nám tak vystačí na plochu od 1,5 do 5
štvorcových metrov. Keďže ide o veľký
rozptyl hodnôt, s presnejším odhadom
množstva farby nám na základe našich údajov istotne pomôže predajca.
Peter Kasman
75
25
5
0
PARKETÁRSTVO
w w w. h e l i o s . s k
5
BIO OŠETRENIE DREVENÝCH
PODLAHOVÝCH KRYTÍN
Aj v tomto období krízy je tvrdenie, že je drevo slovinským národným bohatstvom a naším
drahocenným dedičstvom, nevyvrátiteľným faktom. Drevo nás sprevádza od narodenia –
spomeňme si na pestré kolísky, v ktorých sa kedysi kolísali deti, nádoby, v ktorých matky
miesili chlieb, javorové stoly a lavice, okolo ktorých sa schádzala rodina na obed a večer
k modlitbe, drevený kríž nad nimi, od dymu a rokmi stmavnuté trámy, vyrezávaný gánok
dreveného domu, drožky, vozy a pod...
Drevo – v nespočetných formách
opakujúca sa krása, vždy iné
a vzácne, objavujúce sa pred nami
vždy v novej a novej zodpovednej
úlohe – ako ošetrovať a chrániť tento dar
prírody...
Opätovný návrat k pokladom prírody je jednou z našich možností,
ktorá je blízka dedičstvu generácií
a zároveň nemá negatívne vplyvy na životné prostredie, v ktorom
sa pohybujeme a žijeme. Bio ošetrenie ja ako ruka, ktorú ponúka
Príroda; je overené ako recepty
našich starých mám aj vtedy, keď sme
už neúspešne vyskúšali všetky “výdobytky“ moderných znalostí.
Možnosti, ktoré nám poskytujú tieto
materiály, sme vyčerpávajúco predstavili v jednom z predchádzajúcich
čísiel časopisu Farby hovoria. Tentoraz by sme vám chceli priblížiť novinky z tejto oblasti, ktoré sa vzťahujú na
náročnejšie a odolnejšie úpravy.
Medzi takéto každopádne patrí úsilie
dosiahnuť podobné vlastnosti s použitím Bio prostriedkov na ošetrenie, aké
sa dosahujú pri nalakovaní povrchov
klasickými nátermi. Na prvý pohľad
sa jedná o náročnú úlohu, takmer až
nerealizovateľnú,
avšak
početné
úspechy nás napĺňajú optimizmom.
Možnosti, ktoré sme v poslednom
roku vyvinuli vo firme Color, vykazujú
výnimočne dobré vlastnosti, takže ich
môžeme postaviť bok po boku tzv.
klasike. Spomedzi nich vyniká
najmä bio-ošetrenie podlahových
krytín. Pomocou nového výrobku
Bio parket primer samostatne alebo
v kombinácii s Bio impregnol HOW,
resp. Bio wax je možné zabezpečiť
nielen estetické zdokonalenie, ale
výrobok je aj príjemný a priaznivý
voči používateľom, odolný je tiež voči
vode, kuchynským chemikáliám a rozriedeným čistiacim prostriedkom.
Očakávanie, že bude naolejovaný a
navoskovaný povrch rovnako odolný ako nalakovaný povrch – nalakovaný napr. polyuretánovým lakom –
samozrejme nie je opodstatnené, avšak
život v miestnostiach, ktorých podlahy
sú ošetrené prírodnými komponentmi
sú pre používateľa omnoho priaznivejšie a zdravšie.
Stačí, ak každý rok alebo každé dva
roky vynaložíme trochu viac úsilia, čo
nám ako milovníkom prírody a prírodných materiálov nebude ťažko. Na
tento účel je určený BIO protektor,
ktorý čistí, ochraňuje a zároveň osviežuje krytiny.
• Color Bio program pre podlahové krytiny:
• Bio Impregnol parket primer
Špeciálna zmes rastlinných prírodných a čiastočne upravených olejov a prísad
na základnú ochranu s dobrou absorpciou.
- Izoluje povrch, zvýrazní štruktúru dreva a zabraňuje nadvihovaniu drevnej
štruktúry.
• Bio Wax
Suspenzia prírodných živíc v nearomatickom izoparafínovom rozpúšťadle,
ktorá pri nanesení dvoch vrstiev vytvára ochranný film.
- Možnosť neskoršieho leštenia umožňuje vytvorenie hladkých polomatných
povrchov.
- Odporúčame kombináciu olejovania a finálneho navoskovania.
• Bio Impregnol HOW
Kombinácia rastlinných olejov, prírodných živíc a spojív na finálne ošetrenie
podlahových krytín, ktoré boli vopred ošetrené primerom.
- Vytvára tenký film s dobrou odolnosťou voči vode. Odporúčame dodatočné
leštenie.
Frane Erman
riaditeľ programu Nátery na drevo,
Color, d. d.
Ako dosiahnuť
príjemné teplé parkety v byte?
Majster nech obrúsi parkety trochu
jemnejšie než to obvykle robí pri lakovaní
BUKOLITOM alebo IDEALOM, dub teda
granuláciou 150 a buk minimálne granuláciou 180. Bio parket primer nech nanesie v rovnomernej vrstve lopatkou na lakovanie a po niekoľkých minútach nech ho
votrie rotujúcou platňou (biela). Postup sa
odporúča zopakovať po piatich až šiestich
hodinách a nasledujúci deň povrch vyhladiť (červená platňa). Po uplynutí jedného dňa pre náročných zákazníkov odporúčame naniesť Bio impregnol HOW v
tenkej rovnomernej vrstve a vyleštiť.
Zákazník bude pri pohľade na prekrásny povrch svojich parkiet spokojný
a nevyskytnú sa nijaké komplikácie spojené s úhradou nákladov za vynaložené úsilie.
Ak investor vyžaduje navoskovanie, odporúčame namiesto HOW Bio wax použiť
Bio impregnol, ktorý takisto nanesieme a
vyleštíme na povrchu, ktorý bol predtým
naolejovaný (dvakrát Bio parket primer).
Okrem podlahových krytín je oblasť
použitia tohto systému značne širšia
– možno ho používať všade tam, kde
je naším želaním alebo požiadavkou
dosiahnutie odolných ale ešte stále
bio opracovaných povrchov.
Medzi takéto by sme mohli zaradiť stolové dosky tzv. “ woodwash “ úpravu,
pri ktorej je drevo navonok neopracované (umyté), avšak ošetrené a pod.
Možností je teda omnoho viac, než
nám ich prezentuje zdanlivo úzko definovaná línia Bio ošetrenia.
Treba spomenúť aj možnosť transparentného zafarbenia olejov a voskov, použitie moridiel na báze vody
a rozpúšťadiel v spojení s použitím
bio úpravy živicami na finálne získanie
toho mäkkého pocitu pri dotyku.
Frane Erman
75
25
5
6
0
zima 2009
w w w. h e l i o s . s k
HELIOS SLOVAKIA
HELIOS OPENING EVENT
Po prvých „lastovičkách“, ktoré koncom leta informovali o novej adrese našej
spoločnosti v novom obchodno – distribučnom centre na Rosinskej ceste v Žiline prišiel
i dlho očakávaný slávnostný akt, v rámci ktorého sme oficiálne odštartovali novú etapu
života našej spoločnosti.
Za prítomnosti partnerov a priateľov,
ktorý prijali naše pozvanie, sme
prestrihli symbolickú pásku nového
obchodného centra. Po príhovore
generálneho riaditeľa spoločnosti
Helios Group Uroša Slavineca
zo Slovinska a konateľa spoločnosti
Helios Slovakia Borisa Chmelára
sa hostia zúčastnili prehliadky priestorov novej budovy - značkovej predajne, miešacieho a školiaceho centra,
skladu a administratívnych priestorov. Vyvrcholením bola slávnostná
recepcia v netradičných priestoroch.
Priamo v sklade, ktorý bol špeciálne dekorovaný pre túto príležitosť
čakalo na hostí prekvapenie v podobe bohaých stolov s rozmanitým
jedlom a pitím, nápojový bar
a zaujímavý kultúrny program.
Celú akciu mal pod moderátorskou
taktovkou Vlado Voštinár, ktorý sprevádzal hostí až do neskorých večerných hodín. V rámci programu
vystúpili talentovaní umelci, ktorí
prezentovali svoje umenie vo výške
na hodvábnom plátne umiestnenom
na strope. V školiacom stredisku
maľovali deti zo Súkromnej základnej
umeleckej školy v Žiline ekologickými
farbami Helios veľkoplošné obrazy na tému štyri živly - oheň, voda,
vzduch, zem. Ich diela boli na akcii
následne vydražené za celkovú sumu
400 eur, pričom jeden z obrazov
putuje i do Slovinska. Výťažok z dražby bol venovaný záchrannému systému Rescue team, prevádzkovateľovi osvetového programu Mladý
záchranár. Pri tejto príležitosti odovzdal
Rescue team našej spoločnosti čestnú
plaketu za Záchranu života za intenzívnu podporu záchranného systému.
Po skončení recepcie, ktorej sa
zúčastnilo okolo 250 hostí, sa program presunul na divadelné predstavenie do Mestského divadla v Žiline.
Po predstavení program pokračoval
voľným tempom v jednom zo žilinskýh
hotelov až do skorých ranných hodín.
Dúfame, že akcia splnila svoje
poslanie a všetci hostia sa s nami
cítili príjemne. Všetkým partnerom
a priateľom touto cestou veľmi
pekne ďakujeme za podporu a doterajšiu spoluprácu a dúfame, že nám
ostanú verní i naďalej.
ZAUJÍMAVOSTI
AKTUÁLNE
EKOLOGICKÉ FARBY NIE SÚ
LEN MÓDNYM ROZMAROM
Farby nás sprevádzajú od chvíle, čo otvoríme oči. Sú pre nás natoľko samozrejmé, že si
bez nich nevieme predstaviť život a myslíme si, že im aj rozumieme. Kým v dávnej minulosti ľudia využívali výhradne produkciu samotnej prírody, dnes si domácnosti skrášľujeme farbami, ktoré sú vyrobené priemyselne. A to je hotová veda. Výrobcovia o tom vedia
svoje, veď čoraz prísnejšie ekologické normy ich nútia vyvíjať náterové hmoty, ktoré sú
nielen pekné, ale aj neškodné.
Pojem
„ekologické farby“ nie je
výmyslom súčasnosti. Už v 60-tych
rokoch sa vývojom farieb s klesajúcim
negatívnym vplyvom na životné prostredie začali zaoberať v USA. Rýchlo sa rozvíjajúci automobilový priemysel dovtedy používal iba syntetické nátery s obsahom organických
rozpúšťadiel, ktoré zamorovali životné prostredie. Na tlak verejnosti prijala tamojšia vláda vôbec prvú vyhlášku (tzv. Rule 66), ktorá stanovovala na tú dobu prísne emisné limity pre
používanie organických rozpúšťadiel. Lakovne boli nútené rozšíriť svoje linky o drahé čistiace jednotky a to
bol impulz pre vývoj nových, vodou
riediteľných náterových hmôt. Po automobilovom priemysle sa touto cestou
vybralo stavebníctvo s ekologicky
priaznivejšími nátermi na fasády a
omietky.
Ekologické farby nie sú módnym rozmarom, veď každý z nás chce bývať
nielen vo vizuálne príťažlivom, ale
aj neškodnom prostredí. To je popri
prvotriednej kvalite, ktorú dnes zákazníci považujú za samozrejmosť, jednou z priorít spoločnosti Helios. Všetky
naše činnosti sú riadené v systémoch
ISO 9001 (systém manažérstva kvality) a ISO 14001 (environmentálny manažérsky systém). Pozorne sledujeme
spoločenské trendy a názory spotrebiteľov. Informácie využívame pri inováciách vlastných výrobných procesov a postupne „ekologizujeme“ svoje
výrobky, najmä znižovaním podielu,
alebo úplným odstránením organických
rozpúšťadiel vo farbách a náteroch.
• Prečo ekologické farby?
Ekologické farby nezaťažujú životné
prostredie, pretože obsahujú biologicky odbúrateľné zložky. Konvenčné
farby obsahujú organické rozpúšťadlá, ktoré sa popri negatívnom vplyve
na zdravie ľudí podieľajú aj na rozširovaní ozónovej diery. Výrobcovia preto
neustále vyvíjajú nové, neškodlivé
receptúry. Európska environmentálna
legislatíva „núti“ výrobcov ekologizovať technológiu výroby i samotné
výrobky. Vo všeobecnosti možno
povedať, že ekologické farby a nátery
sú vyrobené na báze spojív, ktoré sa
riedia obyčajnou, neškodnou vodou.
Nátery na báze vody majú viacero
výhod. Pri sušení sa z nich neuvoľňujú
škodlivé výpary a pri maľovaní
netreba intenzívne vetrať. Rýchle
sušenie skracuje čas potrebný na
maľovanie, čo umožňuje naniesť viac
vrstiev v kratších intervaloch. Nátery
Ak farba ladí s poslaním miestnosti, človek sa v nej cíti príjemne
na báze vody nezapáchajú. Spravidla
ich netreba riediť a ak taká potreba
nastane, riedidlom je obyčajná voda.
A na dôvažok si dlhodobo udržujú
estetický vzhľad, pretože časom
nežltnú.
• Pozor na VOC
Od 1. januára budúceho roka vstúpi
do platnosti Európska smernica VOC
97/C 99/02, ktorá bude upravovať podiel prchavých organických zlúčenín
v náteroch. VOC (Volatile Organic
Compounds – prchavé organické zlúčeniny) sú organické látky obsahujúce
uhlík a jeden, alebo viacero nasledujúcich prvkov: vodík, ktorýkoľvek halogén, kyslík, síru, fosfor, silikón alebo
dusík, okrem kysličníkov uhlíka, uhlíkov a bikarbonátov. Množstvo rozpúšťadiel v náteroch umožňuje kontrolovať aplikačné vlastnosti farieb, ako
i proces schnutia. Pri vyprchávaní rozpustných zložiek sa uvoľňujú škodlivé výpary, ktoré majú negatívny vplyv
nielen na bezprostredné okolie, ale
prispievajú aj k vzniku ozónovej
diery. Preto sa dnes výrobcovia vo
zvýšenej miere snažia nahrádzať
Peter Kasman
aplikačný technik
„Chystáme sa doma maľovať.“ To
je dostatočný dôvod na stres, ktorý
prináša dočasná nepohoda. Pohodlie
má v súčasnosti svoju váhu, ale domáci majster, tobôž profesionálny maliar,
by mal myslieť na bezpečnosť. Kým
pred tridsiatimi rokmi odchádzalo veľa
profesionálnych maliarov do predčasného dôchodku, zahraničné pramene
uvádzajú, že dnes sú viac než prchavými látkami ohrození úrazmi – pádmi
z rebríkov a lešení, či pošmyknutím sa
na rozliatych farbách. Platí teda zásada
mať okolo seba poriadok a dopriať si
častejšie prestávky na odpočinok. Mali
by na to myslieť aj domáci majstri, ktorí
sa do skrášľovania stien a fasád svojich príbytkov púšťajú svojpomocne.
Profesionálni maliari dbajúci na
svoje zdravie si vyberajú farby s prívlastkom ekologické. Robte to ako
oni. Dobrým znakom je, ak je výrobca držiteľom certifikátu podľa medzinárodnej normy ISO 14001. Poznávacím znakom ekologických farieb
našej spoločnosti je rybka v slnku.
Tieto nátery na báze vody doporučujeme najmä v prípadoch, keď je potrebné natrieť väčšie plochy v interiéroch a všade tam, kde sa zdržiavajú
ľudia. Vďaka zloženiu sú vhodné aj do
interiérov gastronomických prevádzok
(kuchyne, reštaurácie...). Dnes už nie
je problém mať pekné steny, treba však
myslieť aj na to, aby boli aj zdravé.
organické rozpúšťadlá ich ekvivalentom na vodnej báze. Možno
preto očakávať vyostrený boj výrobcov
o čo najlepšie vlastnosti náterových
hmôt novej generácie, čo môže mať
v konečnom dôsledku pozitívny
výsledok pre zákazníkov. V našich domoch a bytoch používame v najväčšej
miere dekoratívne nátery. Tie v Európe
predstavujú 54% všetkých použitých
náterov, pričom 72% z nich je
založených
na
vodnej
báze.
Tlakom na ekologizáciu podiel
náterov s vodnou bázou ešte porastie.
(pokračovanie na ďalšej strane)
Farby na báze vody sú vhodné aj na skrášlenie pracovísk
75
25
5
8
0
zima 2009
w w w. h e l i o s . s k
ZAUJÍMAVOSTI
EKOLOGICKÉ FARBY NIE SÚ LEN
MÓDNYM ROZMAROM
pokračovanie zo strany 7
• Ekológia optikou Heliosu
Nátery pre stavebníctvo a domácnosti
od spoločnosti Helios – vnútorné farby
na steny, fasádne farby, tmely, omietky a podobne, už dlhšiu dobu využívajú ako základnú zložku vodu. Smernica VOC sa preto v tomto prípade najviac dotkne náterov na drevo a kovové
povrchy, ktoré domáci majstri zo zvyku a „od nepamäti“ natierajú farbami
s rozpúšťadlami. Helios má v ponuke
aj ekologicky priaznivejšie nátery na
drevo a kovy, vyrábané na báze vody.
Sú označené ochrannou značkou v
podobe rybky v slnku.
„Popri výrobkoch, ktoré vyhovujú prísnym štandardom smernice VOC už
dnes, máme pripravenú generáciu
výrobkov, ktoré vyhovejú prísnym
ekologickým normám od roku 2010.
Poznáme tri rôzne postupy: zvýšenie obsahu suchej látky v náteroch
na báze organických rozpúšťadiel
tak, aby sme dosiahli prípustný limit,
presmerovanie na nátery na báze
vody, alebo pridávanie podielu vody
do náterov na báze organických
rozpúšťadiel. V Heliose využívame
Moderné exteriérové farby si dlhé
roky udržiavajú farebnú stálosť.
Dnes už nie je problém vybrať si akýkoľvek odtieň. Odborníci podľa dispozície interíérov poradia, kde sa aký odtieň hodí.
všetky tri postupy, aby sme našim
zákazníkom ponúkli čo najširší sortiment a najmä ekologicky priaznivé
riešenie na všetky výzvy, ktorým so
štetcom v ruke čelia v prostredí svojich domácností. Takýchto výrobkov na
rôzne použitie máme v ponuke veľký
počet, preto sme ich kvôli prehľadnosti vizuálne spojili jednotným grafickým znakom, rybkou v slnku“, hovorí
Boris Chmelár, obchodný riaditeľ
Helios Slovakia.
Zábava
100
95
75
25
5
0
Pre spoločnosť HELIOS Slovakia s.r.o. spracovala agentúra RenaCo s.r.o.
Tlač ForPress Nitra. Náklad 450 ks, Distribúcia: RenaCo, s.r.o.
Download

O T V O R E N É