Enaindvajsetič o barvah. > Sončne
barve v letu 2007. > Intervju s
članom Kluba Ideal. > V Klubu
Domžale,
2007
COLOMIX
si razípomlad
cestu na
nové trhy
» Nový
skatepark
v Žiline
» Sú- Nataša
Glavna
in odgovorna
urednica:
ťaž triednych
Hajdinjakkolektívov o farbu na
vymaľovanie školskej triedy a lavíc
zdarma
zima 2011
H
O
Obsah
V
O
R
I
9
č.
A
Strana 2
Nataša Stražarová
Vlastnosti suchého
filmu autoopravárenských náterov
Strana 3
Samo Tršar / Gregor Vodlan
COLOMIX si razí
cestu na nové trhy
Strana 4
Andreja Rošová
Vážení obchodní priatelia,
na konci roka vždy prichádza čas bilancovania a zároveň aj snaha nazrieť
za horizont do roku nasledujúceho. Pre Helios Slovakia sa nesie koniec roka
v znamení veľkých zmien. Staneme sa členom veľkej skupiny distribučných
spoločností HG trade (HELIOS GROUP trade). Jej kľúčovou funkciou je čo
najlepšie reprezentovať na trhoch Európy výrobky skupiny Helios a poskytnúť taký
servis, aký si tieto produkty vyžadujú. Dnes už pracujú členské spoločnosti
HELIOS GROUP pod novým názvom v niekoľkých európskych krajinách; ako sú
Taliansko, Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Turecko. Ďalšie
rozširovanie skupiny bude pokračovať v najbližšom období aj v ďalších krajinách,
v ktorých pôsobia dcérske spoločnosti Heliosu.
Nová úloha
obchodnej značky
Color
Je nesporné, že nás čaká úloha, ktorá je neľahká najmä dnes. No rovnako, ako
v minulosti, sme aj na túto úlohu dobre pripravení, máme smelé a ambiciózne
plány. Produkty, ktorých distribúciu na trhu SR, teraz už ako HG trade Slovakia
pripravujeme, sú konkurencieschopné a ich kvalita zodpovedá vysokému
štandardu, na čo boli naši klienti zvyknutí. Niektoré z nich sú už na trhu známe,
niektoré budú novinkami. Prirodzene, všetci naši partneri budú v krátkom čase
o všetkých zmenách detailne informovaní. Časť informácií nájdete už aj v tomto
vydaní. Veríme, že tento krok bude ďalším krokom k ešte kvalitnejšej spolupráci.
Strana 5
Zároveň by som sa rád pri tejto príležitosti poďakoval za vynikajúcu spoluprácu
v roku 2011. Za celý kolektív našej spoločnosti Vám prajem šťastné sviatky,
do nového roka všetkým veľa úspechov a najmä zdravia a vnútornej pohody.
Rozihrany´ HIP HOP
a elegantný Style
Strana 6
Frane Erman
Bio výrobky pre
priaznivé a zdravé
bývanie
Ing. Boris Chmelár
konateľ spoločnosti
75
25
5
2
0
zima 2011
w w w. h e l i o s . s k
AUTOLAKÝRNICTVO
Testovanie vlastností náterov
Vlastnosti suchého filmu
autoopravárenských náterov
Janja Matičičová
vedúca zákazníckeho servisu
Železo, resp. oceľ v kontakte
s vodou alebo vzduchom oxidujú
Vznikajú železité oxidy a hydroxidy,
ktoré sú žlto, červeno-hnedo alebo
do čierna sfarbené povlaky s viac či
menej slabou priľnavosťou na podklad. A ak sú vo vzduchu prítomné aj nečistoty, korózia sa výrazne
urýchli. Preto je nutné železo resp.
oceľ vždy natrieť základným antikoróznym náterom, ktorý zabraňuje
hrdzaveniu a až potom tento povrch
finálne opracovať. Na tento účel sa
môže ako základ použiť MOBIHEL
Primer low VOC alebo jeden z MOBIHEL 2K predlakov low VOC.
Prístroj na meranie pevnosti
Prístroj na meranie lesku
Testovanie náterov a ich vlastností nie je dôležité iba z dôvodu kontroly ich kvality,
ale má kľúčový význam aj pri vývoji nových náterov. Moderné metódy testovania
a kontroly môžu zabezpečiť vyššiu kvalitu výrobkov a okrem toho umožňujú aj lepšiu
kontrolu výroby a aplikácie náterov.
V
šetky testy prebiehajú v laboratóriách podľa platných interných alebo medzinárodných štandardov. Testovanie sa realizuje v konštantných
podmienkach (vlhkosť, teplota). Testovanie zahŕňa meranie vlastností mokrého vzorca a suchého náterového filmu. V článku sú opísané najdôležitejšie vlastnosti suchého filmu autoopravárenských náterov a ich testovanie.
HRÚBKA SUCHÉHO FILMU
Od hrúbky suchého filmu sú závislé ďalšie vlastnosti náterov – mechanické, optické, antikorózna ochrana...
Preto je kontrola hrúbky suchého filmu výnimočne dôležitá v procese aplikácie a testovania náterov. Testovacie
metódy môžeme rozdeliť podľa druhu
substrátu. U autoopravárenských náterov je substrát železný – feromagnetický. V tom prípade na meranie hrúbky používame sondu, ktorá pôsobí na
princípe príťažlivosti nášho substrátu
k magnetu sondy. Čím je väčšia hrúbka filmu, tým menšia je príťažlivá sila
medzi oboma magnetmi.
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Priľnavosť je nepochybne najdôležitejšou vlastnosťou náteru, ak totiž priľnavosť zlyhá, všetky ostatné vlastnosti náterov sa stávajú bezpredmetnými.
Pre priľnavosť náteru sú rozhodujúce
nasledujúce faktory:
• povrch substrátu – pre dobrú priľnavosť je potrebný čistý povrch bez nečistôt, priľnavosť možno dodatočne
zlepšiť zdrsnením povrchu (napr. brúsenie),
• tuhnutie náterov – ak náter nevytvrdol správne, môžu sa vo filme objaviť
praskliny a náter sa začne odlupovať.
Merač priľnavosti
Na určenie priľnavosti náteru používame test s lepiacou páskou (cross
cut). V nátere vytvoríme špeciálnym
nožom mriežku, na ktorú prilepíme
lepiacu pásku. Potom posúdime
stupeň odlúpenia náterového filmu.
Nôž, lepiaca páska a vyhodnotenie je
stanovené normou.
Pevnosť náteru znamená jeho odolnosť voči mechanickej sile. Z každodenného života vieme, že je pevnosť
náterov dôležitá. Nikto totiž nechce
na automobile lak, ktorý by sa mohol
poškodiť nechtom. Pevnosť náteru je
veľmi závislá od času tuhnutia, preto je nutné realizovať testy v stanovenom časovom rozpätí. Pri priemyselných náteroch je najčastejšou metódou metóda s kyvadlom, ktorá funguje
na princípe tlmeného kmitu. Čím je náter mäkší, tým väčšie je stlmenie kyvadla – nižšia je pevnosť náteru.
Elasticita je schopnosť náteru neprasknúť napriek ohýbaniu, skrúcaniu a podobným zaťaženiam. Pri výrobe farieb a lakov sa používajú dva
štandardy – elasticita podľa Erichsena a v ohybe.
OPTICKÉ VLASTNOSTI
Vzhľad je dôležitá vlastnosť každého
objektu, preto majú optické vlastnosti
náterov výnimočný význam. Bez ohľadu na to, aké dobré sú mechanické
vlastnosti náteru, náš zákazník nebude spokojný, ak vzhľad nebude zodpovedať jeho očakávaniam.
Lesk náteru je závislý od optických
vlastností spojiva, povrchu náteru
a pigmentácie. Ak je povrch náteru
pomarančový (zlé rozlievanie), tak aj
jeho lesk bude menší. Pri meraní lesku
sa určuje podiel svetla, ktoré sa bezprostredne odrazí jedným smerom. Pri
autoopravárenských náteroch sa lesk
meria pod uhlom 20° u náterov s vysokým leskom (krycích náterov), u ostatných náterov sa meria pod uhlom 60°.
Závoj je mliečny vzhľad povrchu náteru, ktorý napovedá, že disperzia častíc
v nátere nie je optimálna.
Farba je výsledok vzájomného pôsobenia troch zložiek: svetla, objektu
a pozorovateľa. Na určenie farby (odtieňa) je nutné použitie štandardizovaných druhov svetla (D65 denné, A večerné a F2 fluorescentné). Najčastejšie používaným systémom merania
je CIELAB systém, pri tomto systéme
je farba definovaná piatimi farebnými
hodnotami. Platne s vrstvou určitej farby porovnávame s naším štandardom,
pričom používame rozličné spektrofotometre.
Niektoré z nich merajú svetlo iba pod
jedným uhlom, v poslednom desaťročí sa veľmi rozšírili efektové odtiene,
u ktorých treba charakterizovať farbu
pod viacerými uhlami, preto poznáme
aj spektrofotometre s desiatimi uhlami.
Krycia schopnosť uvádza, pri akej
hrúbke náteru už nebudeme pozorovať vplyv podkladu, resp. prechodnej
vrstvy. Pri určovaní krycej schopnosti
náteru využijeme princíp šachovnice
(čierno-biele políčka), ktorú vertikálne prilepíme na platňu. Potom nastriekame našu farbu, postupujeme od najmenšej k čoraz väčšej hrúbke. Krycia
hrúbka náteru je tá, pri ktorej už nerozlíšime čierne políčka od bielych.
Stekanie uvádza, pri akej hrúbke náter
na vertikálnom povrchu steká. Spôsob
nanášania farby na testovanie stekania je podobný ako pri testovaní krycej
schopnosti, avšak nepoužijeme princíp šachovnice. Farbu nastriekame
na platňu, na ktorej sú po diagonále
otvory. Pri jednotlivých otvoroch potom
sledujeme, kedy farba stečie.
ANTIKORÓZNA OCHRANA
Antikorózne vlastnosti náterov testujeme v slanej a vlhkej komore, pričom
túto komoru môžeme doplniť aj exponovaním v prírodnom prostredí. Posudzujeme potrebný čas na uspokojivé zabezpečenie ochrany železného povrchu. V slanej komore sú nátery
exponované soľnému roztoku pri zvýšenej teplote, vo vlhkej komore potom
vysokej vlhkosti, ktorá spôsobuje stálu kondenzáciu vlahy na povrchu náterov. V oboch prípadoch po ukončení testu posúdime vzniknuté defekty (bublinky, korózia) a skontrolujeme
priľnavosť náteru.
STÁLOSŤ
Stálosť je schopnosť náterov nezmeniť svoje vlastnosti pri rozličných druhoch poveternostného, chemického
a iného exponovania. Stabilita náteru
je závislá predovšetkým od druhu
spojiva
a
spôsobu
vytuhnutia.
Najznámejšia lokalita na testovanie
poveternostnej stálosti automobilových
lakov je Florida, kde je vlhké a relatívne konštantné tropické podnebie.
Na rýchlejšie (a predovšetkým bližšie)
zisťovanie poveternostných vlastností sú štandardizované rozličné komory
(Xenon komora, Q panel), ktoré nám
v kratšom čase povedia takmer to isté
o poveternostnej stálosti nášho náteru.
O testovaní vlastností mokrej vzorky
budeme písať v jednom z nasledujúcich čísiel.
Nataša Stražarová
75
25
5
0
AUTOLAKÝRNICTVO
w w w. h e l i o s . s k
3
Autoopravárenský program
COLOMIX si razí cestu
na nové trhy
COLOMIX je druhou najdôležitejšou obchodnou značkou autoopravárenského
programu Skupiny Helios. Pod touto obchodnou značkou sme pred 20-mi rokmi začali
predávať polyesterový tmel, postupne sme k nemu pridávali nové výrobky. Celý program
bol určený pre trh Spoločnosti nezávislých štátov (9 krajín), v ktorých sa COLOMIX stal
jednou z najznámejších obchodných značiek v segmente tmelov a 1K hotových odtieňov.
Aj trhy Spoločnosti nezávislých
štátov urýchlene sledujú trendy autoopravárenských náterov
vo svete. V dôsledku toho klesá
spotreba 1K emailov a polyesterových tmelov, pričom sa však
počet rozličných konkurentov stále
zvyšuje. V spoločnosti Helios
si toto všetko uvedomujeme
a keďže chceme obchodnú značku dlhodobo uchovať, začali sme
rozširovať výrobný sortiment výrobkov z radu Colomix. Zaradením
Colomixu do nižšieho stredného
segmentu sme získali aj nižší rad
podmateriálov na trhoch CEFTY,
bývalej Juhoslávie a dokonca
EÚ, čo predstavuje dodatočnú výhodu pre budovanie viditeľnosti obchodnej značky Colomix.
Stojí za to spomenúť, že sme
pri vývoji nižšie uvedených
výrobkov čo najviac zohľadňovali
špecifiká práce v garážach (horšie
pracovné podmienky), horšie znalosti lakýrnikov (väčšina z nich
sú samoukovia, preto musí
byť materiál, čo najmenej citlivý na spôsob aplikácie a umožňovať musí chyby) a cenovú
citlivosť tohto segmentu materiálov. V tomto segmente väčšinou konkurujeme miestnym
výrobcom z Poľska, Turecka,
Talianska. Trhový potenciál segmentu je však veľmi vysoký.
Pozorujeme, že v dôsledku
finančnej krízy sa stredný segment v CEFTY a bývalej Juhoslávii
posúva smerom k nižšej strednej
triede. To platí aj pre trhy EÚ, kde
používatelia prvotriednych produktov čoraz viac zohľadňujú lacnejšie materiály strednej triedy
(tlak poisťovní na zníženie nákladov).
To prináša dobré možnosti pre
presadenie obchodnej značky
Colomix na nových trhoch.
Samozrejme ale musia byť výrobky prispôsobené legislatíve Európskej únie. Okrem toho nám je veľkou pomocou už existujúca široká
predajná sieť Heliosu.
COLOMIX
2K bezfarebný lak 2+1
antiscratch low VOC
Začalo sa s vývojom a predajom
COLOMIX bezfarebného laku 2+1,
ktorý sa hneď stal hitom
a v priebehu jedného roka sme
ho predali už viac ako 100 ton.
Lak predávame v litrových a päťlitrových dávkach. Receptúry laku
a tužidla sú prispôsobené tak,
že nepotrebujeme dodatočné
riedenie (s tým sme sa vyhli možnému vneseniu rozličných lacných
riedidiel, ktoré môžu podstatne
ovplyvniť samotnú kvalitu bezfarebného laku pri aplikácii).
Zákazníci si môžu vybrať medzi
obyčajným COLOMIX 2K tužidlom, 2+1, alebo rýchlym COLOMIX 2K tužidlom 2+1 fast.
COLOMIX
2K Primer HS 5+1
„easysand“ low VOC
Paralelne s bezfarebným lakom
sme na trhu predstavili aj COLOMIX 2K Primer HS 5+1 easysandlow VOC v rozličných odtieňoch.
Ako už samotné meno napovie,
vyznačuje sa výborným brúsením
a veľmi dobrou priľnavosťou na
rozličných podkladoch. Môže sa
nanášať v tenšej vrstve ako primer
alebo hrubšej vrstve ako predlak.
Po schnutí na vzduchu 3 hodiny pri maximálnej hrúbke 180µm
a brúsení, je výborným podkladom pre všetky druhy krycích náterov. Balenie tohto výrobku je
v plechovkách po 0,75 l a 2,5 l,
tomu je prispôsobené aj balenie
tužidla, a síce COLOMIX tužidlo
5+1 v 0,15 l a 0,5 l.
Ďalšie výrobky COLOMIX, ktoré
sú čoraz zaujímavejšie pre trh:
• COLOMIX Riedidlo pre bázu
- pre zákazníkov, ktorí používajú
rozličné lacnejšie riedidlá na riedenie bázy,
• COLOMIX 2K akrylové riedidlo
UNIVERZAL, riedidlo na riedenie
všetkých 2K náterov,
• COLOMIX Antisilikónový čistiaci prostriedok low VOC
Aby sa ešte viac zvýšila
poznanosť línie podmateriálov
Colomix, pripravujeme aj nové
dizajnové riešenia pre balenie
uvedených výrobkov.
Janja Matičičová
vedúca zákazníckeho servisu
Čo musíme vedieť, kým začneme
lakovať vozidlo
• pred začiatkom lakovania musíme vozidlo zohriať na izbovú teplotu (18°C)
• izbovú teplotu musia mať aj farba,
tužidlo a riedidlo
• tvrdosť vody na brúsenie by mala
byť čo možno najnižšia, všetky
zvyšky vody po brúsení (aj v rohoch, okrajoch, priehyboch a pod
ozdobnými lištami) musíme dobre
vytrieť, pretože zvyšky solí vo vode
by mohli spôsobiť vznik bublín na
nalakovanom povrchu
• všetky obrúsené časti treba znova
ošetriť pred koróziou
• komprimovaný vzduch musí byť
suchý a čistý, separátor vody treba
pravidelne vyprázdňovať
• ak nemáme lakovacie kabíny a lakujeme v garáži, treba dávať dobrý
pozor na vlhkosť vzduchu, pretože
príliš vysoké percento vlhkosti spôsobí bubliny resp. zmatnenie náteru
Momentálne výrobky Colomix
predávame v 31 krajinách.
V nasledujúcich rokoch chceme
ešte viac zvýšiť predaj na trhoch
Spoločenstva nezávislých štátov
(s novými materiálmi neutralizovať pokles základných dvoch predajných skupín) zvýšiť objem predaja obchodnej značky Colomix.
Samo Tršar
Gregor Vodlan
75
25
5
4
0
zima 2011
w w w. h e l i o s . s k
NOVINKA
Nová úloha obchodnej značky Color
Po 180 rokoch skúseností a vývoja na trhu farieb, lakov a náterov, si obchodná značka COLOR dnes kladie nové ciele.
Tohtoročný prelomový rok sa prejavuje v novom prístupe k zákazníkom – tak na slovinskom trhu, ako aj na trhoch
juhovýchodnej Európy. Primeraná kvalita a priaznivá cena, nový obal, ktorý umožňuje okamžité poznanie a oznamuje
účel náteru, predovšetkým potom jednoduchý výber výrobku, sú vlastnosťami obchodnej značky COLOR,
ktorý sa predstavuje v novej úlohe, v novom životnom období – období racionálnych
rozhodnutí – ZASLÚŽI SI OCHRANU-ZASLÚŽI SI COLOR.
Vhodná ochrana
Dom je najčastejšia a často aj najväčšia rodinná investícia.
Nehnuteľnosť je samozrejme iba začiatok, pretože dom tvoríme
ľudia, preto predmet a vlastníctvo v ňom nie sú o nič menšiu hodnotu. Keďže si ich ceníme, tak ich chránime. Zamykáme auto,
zamykáme bicykle, zamknuté máme mobilné telefóny a prístup
k osobným počítačom. Čo nemôžeme zamknúť, to chránime nejakým iným spôsobom. Špecifickú ochranu umožňujú aj výrobky
obchodnej značky COLOR, čo v novej trhovej komunikácii
symbolicky znázorňuje zámok. COLOR účinne chráni predmety, ktoré nemožno doslovne, fyzicky uzamknúť, pretože „nezvaným“ hosťom, ako sú dážď a sneh a každodenným návštevníkom,
ako slnečné a UV lúče, jednoduchým, a kvalitným spôsobom znemožnia prístup k tomu, čo má v našich očiach hodnotu. Nátery
COLOR sa tak stali synonymom pre základnú ochranu, ktorú si zaslúži každý dom a každý predmet, či už je drevený, železný, betónový
alebo tehlový. Preto hlavné motto značky COLOR je:
ZASLÚŽI SI OCHRANU-ZASLÚŽI SI COLOR.
Ekonomický výber
mentov, ktoré označujú štyri farebné kódy. Pod zelenou farbou
zákazníci nájdu výrobky na ochranu dreva – lazúry a laky. Pod
modrou farbou si budú môcť vybrať medzi výrobkami na ochranu
dreva a železa krycími nátermi. Oranžová označuje riedidlá, fialový odtieň nosia výrobky na ochranu vnútorných a vonkajších stenových povrchov.
Obchodná značka COLOR sa na slovinskom trhu predstavuje
v nízkocenovej triede farieb a lakov, s novou trhovou pozíciou sa
jej otvára trhová príležitosť aj na zahraničných trhoch. Prenovený
sortiment výrobkov je pomerne úzky a združuje základné výrobky,
ktoré potrebuje spotrebiteľ na ochranu povrchov vo svojom dome.
Kompletný sortiment je rozdelený do štyroch transparentných seg-
Pred obchodnou značkou COLOR sú veľké výzvy, vedomosti
a skúsenosti viacerých generácií sú tými, ktorým možno dôverovať, že značka aj v novej trhovej úlohe uchová spoľahlivosť
a praktickosť, v dôsledku ktorej jej zákazníci už 180 rokov prejavujú dôveru.
Kvôli poklesu kúpnej moci a tým väčšieho dopytu po nižších cenových výrobkoch sme v Skupine Helios prispôsobili a pripravili sortiment výrobkov v rámci obchodnej značky COLOR, ktoré uspokoja
potreby takéhoto zákazníka – zákazníka, ktorý hľadá výrobky pravej kvality za pravú cenu.
Andreja Rošová
75
25
5
0
MALIARSTVO
w w w. h e l i o s . s k
5
Rozihraný HIP HOP
a elegantný Style
V HELIOSE žijeme farbami a uvedomujeme si ich vplyv na náladu. Túto osobitú
atmosféru, ktorú farby vytvárajú, môžeme užitočne využiť pri dekorácii obytných
miestností. Keďže sú farby v móde a keďže ich chcú ľudia čoraz viac zapájať do svojich
obytných miestností, rozhodli sme sa spotrebiteľom poskytnúť farby, ktoré v úplnosti
vyhovejú ich želaniam – rýchla a jednoduchá cesta k farebným miestnostiam.
S
amozrejme si uvedomujeme, že sú potreby a želania spotrebiteľov rozličné. Niektorým vyhovujú jemnejšie,
pastelové odtiene, ďalší chcú silnejšie, agresívnejšie odtiene. Výber pravej farby však nie je určený iba odtieňom, ale aj účelom použitia. Ak chceme vymaľovať napr. chodbu alebo detskú izbu, pravdepodobne si zvolíme
farbu, ktorá je aspoň do určitej miery umývateľná. Budeme tak môcť potenciálne škvrny na stenách očistiť.
Na druhej strane v miestnostiach ako je napr. spálňa tieto ťažkosti neočakávame, teda umývateľnosť, ako vlastnosť farby, nebude zohrávať veľkú úlohu. Pravdepodobne sa v tom prípade radšej rozhodneme pre sviežosť,
ktorú ponúka HELIOS SPEKTRA HIP HOP, ktorá obsahuje absorbenty nepríjemného zápachu.
Základné vlastnosti a rozdiely:
HELIOS SPEKTRA Style
HELIOS SPEKTRA HIP HOP
Biela a 12 moderných intenzívnych odtieňov
Biela a 11 pastelových odtieňov
Vysoká krycia schopnosť už pri jednom nanesení
Vysoká krycia schopnosť už pri jednom nanesení
Umývateľná podľa EN 13 300 (DIN 53778-S)
Vhodná na časté renovácie stenových povrchov
1 liter pri jednom nanesení postačuje na 8 m2 povrchu
1 kilogram pri jednom nanesení postačuje na 7m2 povrchu
Zdraviu a okoliu priaznivá
Zdraviu a okoliu priaznivá
Jednoduché nanášanie na povrch
Vysoká paropriepustnosť
Keby sme mali v krátkosti zhrnúť vlastnosti obidvoch farieb, mohli by sme povedať:
HELIOS SPEKTRA Style je človeku a okoliu priaznivá farba, čo znamená, že nemá špecifickú vôňu a miestnosť po maľovaní nie je potrebné
osobitne vetrať. Farba je už pripravená na aplikáciu, preto ju v zásade
nie je potrebné riediť. Z dôvodu výborných aplikačných a technických
vlastností je práca jednoduchá a rýchla. Povrchy stien sa dajú neskôr
jednoducho udržiavať, pretože náter je odolný na čistenie mokrou látkou
a jemnejšími bežnými saponátmi. Pomocou pripravených intenzívnych
moderných odtieňov HELIOS SPEKTRA Style môžeme dekorovať jednu,
dve alebo viacero stien v miestnosti. Ak chceme kombinácie so svetlejšími farebnými odtieňmi, farbu zmiešame s bielou v požadovanom pomere.
K dispozícii je v 2,5 litrovom balení, biela potom v 2,5 a 5 litrovom.
HELIOS SPEKTRA HIP HOP je disperzná vnútorná farba na steny,
ktorá nezatvára povrch steny a je priaznivá k ľuďom aj k životnému
prostrediu, pretože je pripravená na báze vody. Vyznačuje sa jednoduchým nanášaním a vysokou krycou schopnosťou. S výsledkami svojej
práce budeme tiež spokojní už pri jednom nanesení farby na vybraný
povrch steny. Okrem atmosféry farieb nám HELIOS SPEKTRA HIP HOP
zabezpečuje trvalejšiu sviežosť miestností, pretože farba obsahuje
absorbenty zápachu. Pripravená je v snehobielom a jedenástich
moderných odtieňoch, ktoré miestnosť oživia a vdýchnu jej novú energiu.
K dispozícii je v 3 a 8 kilogramovom balení.
Anže Kovač
75
25
5
6
0
zima 2011
w w w. h e l i o s . s k
DREVÁRSTVO
Prírodná ochrana dreva
BIO výrobky pre priaznivé
a zdravé bývanie
Frane Erman
Predstavujem vám radu, ktorá
mi zišla na myseľ nedávno a je
založená na vlastnej skúsenosti
Prednedávnom som sa ocitol pred dilemou, či mám kúpiť
nové okenné krídlo a zárubňu
v morenej dubovej dyhe (ktoré
už mimochodom nikde v Slovinsku nemožno kúpiť, ani za veľké
peniaze, pretože takéto dvere už
vyšli z módy) alebo...?
A tak som jemne obrúsil staré
dvere, zobral Prosa, trochu ho
natónoval, natrel ten unavený
dub a utrel. Nasledujúci deň som
na povrch naniesol tenkú vrstvu
HOW, jemne som povrch vyleštil a počkal na hodnotenie, ktoré
prišlo skrz manželkine oči. A ešte
stále som nažive – dokonca som
bol pochválený.
Odkedy si človek uvedomuje sám seba ako bytosť, odvtedy si drevo váži ako materiál
a palivo. Drevo ho sprevádzalo od detstva (jasličky/kolíska), poskytovalo mu prístrešie,
používal ho v obytných priestoroch, zohrieval a obklopoval sa drevom a dokonca
ho využíva aj pri odchode z tohto sveta. Človek drevo spracováva a ošetruje podľa
svojich najlepších vedomostí.
V
minulosti sa na ochranu a ošetrovanie dreva používali prírodné oleje
a živice. Spolu s vývojom chémie boli
tieto prírodné zdroje rozličnými spôsobmi pozmeňovali a vylepšovali sme
ich vlastnosti. Spočiatku sa používali
olejové farby na báze fermeží a neskôr
alkydové farby na báze umelých živíc,
nasledovali jedno a dvojzložkové farby resp. presnejšie povedané systémy
na ochranu dreva. Tieto systémy sa
v poslednom čase znova približujú
niekdajším prírodným materiálom
a zároveň využívajú vedomosti modernej vedy. Týmto spôsobom sa človek
snaží v čo možno najmenšej miere
zaťažovať životné prostredie emisiami
rozličných človeku nie práve najpriaznivejších prchavých organických látok.
Rovnako ako sa v závislosti od druhu
dreva menia aj jeho vlastnosti,
tak aj moderná ochrana dreva sa
odlišuje podľa druhu dreva, účelu jeho
použitia, exponovanosti a pod. Samozrejme je pri ochrane dreva dôležité,
Začiatok nanášania oleja
Konečný vzhľad podlahy
či je drevo exponované vonkajším vplyvom alebo sa jedná o nezaťažovaný
povrch interiérového nábytku. Výber
vhodnej ochrany zďaleka nezávisí len
od druhu dreva, ale predovšetkým od
toho, na čo je predmet resp. príslušný
povrch určený a kde sa nachádza.
Možnosti, ktoré nám poskytujú takzvané biomateriály sú napriek skepticizmu zástancov klasických výrobkov
značné. Tentoraz by sme Vás chceli
oboznámiť s novinkami z tejto oblasti, predovšetkým s tými, ktoré sa ukázali v praxi ako vhodné. Patria k nim
každopádne riešenia, ktoré realizujú
prianie dosiahnuť podobné vlastnosti, ako majú lakované povrchy aj pri
použití bio-riešení, jedná sa teda
o dosiahnutie primeranej odolnosti
a estetickej využiteľnosti takejto
povrchovej úpravy. Ťažko by sme
mohli očakávať, že nanesenie 20
alebo 30 gramov prírodného oleja
vytvorí film, ktorý by bol na drevenom povrchu (na mysli máme
najmä masívne drevo rozličných druhov) porovnateľný svojou mechanickou ako aj chemickou odolnosťou
s povrchom, ktorý je nalakovaný
polyuretánom. Ale predsa len, kombinácie, vyvinuté v posledných rokoch,
ukázali výnimočne dobré vlastnosti,
takže ich môžeme skoro postaviť bok
po boku tzv. klasickým výrobkom.
Spomedzi nich do popredia vystupuje
predovšetkým bio-ošetrenie podlahových krytín. Pomocou nového
výrobku BIOLIT parket primer
naneseného
samostatne
alebo
v kombinácii s výrobkom Bio impregnol HOW, resp. BIO wax je takýto
podlahový povrch nielen esteticky
dokonalý, príjemný a priaznivý
k používateľovi, ale je tiež odolný
voči vode, kuchynským chemikáliám
a rozriedeným čistiacim prostriedkom.
Očakávania, že budú naolejované
a navoskované povrchy úplne rovnako
odolné ako nalakované, sú samozrejme neopodstatnené. Avšak bývanie
v priestoroch, v ktorých sú podlahy
ošetrené prírodnými zložkami, je pre
používateľov omnoho priaznivejšie
a zdravšie. Len je potrebné každý rok
alebo každý druhý rok venovať týmto
povrchom viac pozornosti, čo väčšine
používateľov nebude zaťažko.
Na
udržiavanie
takto
ošetrených povrchov je určený výrobok
BIOLIT protektor, ktorý čistí, ošetruje
a zároveň osviežuje obklady.
Popri podlahových krytinách je samozrejme oblasť použitia tohto systému
omnoho širšia. Používať ho môžeme
všade tam, kde sa vyžadujú odolné
a predsa ešte vždy bio-ošetrené
pracovné plochy. Medzi také by
sme mohli zaradiť povrchy, ktoré sú
určené na prípravu alebo kontakt
s potravinami. Tu sa požiadavky približujú k dokonalej hygienickej nezávadnosti a výrobky na tento účel podliehajú výnimočne prísnym testovaniam,
resp. požiadavkám. Bio impregnol
Prosa SF je olej na rastlinnej báze
bez rozpúšťadiel, ktorý vyhovuje
tomuto účelu podľa všetkých požiadaviek švédskej spoločnosti Ikea.
Snáď stojí za zmienku aj informácia,
že Bio impregnol ABL je momentálne najrýchlejšie schnúcim rastlinným
olejom na trhu. Vďaka svojej rôznorodej aplikácii, možnosti tónovania univerzálnymi pastami a kombináciami
s Bio impregnol HOW alebo voskom
na finálne ošetrenie zaplnil medzeru
na trhu a umožnil prienik bio-ošetrenia
povrchov do širších oblastí.
Leštenie
Frane Erman
ZAUJÍMAVOSTI
AKTUÁLNE
Tretí rok spolupráce
Už je to tretí rok, čo firma Helios Slovakia s.r.o. oslovila pobočku Súkromnej základnej
umeleckej školy, Prokofievova ul., v Žiline k spolupráci vo výtvarnom odbore. Počas
tohto obdobia sa pole spolupráce rozšírilo aj o odbor tanečný, nakoľko firma Helios
sa stala sponzorom medzinárodnej tanečnej súťaže amatérskych tanečných skupín
Move on! Dance Cup Žilina, ktorú SZUŠ každoročne v novembri organizuje.
Ž
ilinská pobočka SZUŠ, Prokofievova ul. vznikla v roku 2003 otvorením
tanečného odboru. V roku 2006 zahájil svoju činnosť odbor výtvarný, o rok
neskôr aj hudobný odbor. K cieľom vyučovania na tejto umeleckej škole
patrí rozvoj talentu detí a spoznávanie umenia. Umelecká činnosť rozvíja
u detí zmysly a city, ktoré tvoria základ estetického vnímania sveta a harmonicky rozvíjajú osobnosť dieťaťa. Okrem radosti, ktorú žiaci majú z pekného
výsledku, sa tešia aj z vlastných pokrokov. Začínajú s jednoduchou prípravou až sa postupne prepracujú ku komplikovanejším a zaujímavejším prácam,
tanečným prvkom, skladbám. Poslaním SZUŠ je poskytovať odbornú
výučbu v rôznych umeleckých odboroch všetkým záujemcom od 5 rokov. Vyučovací proces je riadený podľa metodických pokynov Ministerstva školstva SR.
Aj tento rok sa žiaci umeleckej školy chystajú prispieť svojim umením,
potešiť ľudí svojimi dielami v podobe vianočných pohľadníc a tiež pripraviť
priestory firmy Helios na príchod Vianoc ozdobením stromčeka, ikebanami
a snehuliakom.
Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova ul. týmto ďakuje vedeniu
firmy Helios za dobrú spoluprácu a praje jej veľa úspechov do ďalších rokov.
Nový skatepark v Žiline
v roku 2011 sme v rámci podpory projektov CVČ Žirafa pomohli pri realizácií
nového skateparku v blízkosti Vodného diela Žilina. Veríme, že bude deťom dlho slúžiť
a svoj voľný čas využijú športom a rozvojom svojich schopností.
75
25
5
8
0
zima 2011
w w w. h e l i o s . s k
PODPORUJEME
Súťaž triednych kolektívov o farbu
na vymaľovanie školskej triedy a lavíc.
S
poločnosť HELIOS SLOVAKIA s.r.o. v spolupráci s Rescue team
Slovakia v októbri tohto roku vyhlásilo súťaž pre triedy základných
škôl, ktoré si predplatia detský záchranársky časopis Mladý záchranár
na školský rok 2011/2012 v počte nad 15 ks. Do súťaže sa zapojilo
40 škôl. Losovanie sa uskutočnilo dňa 31.10.2011 a výhercom súťaže
sa stala Základná škola z obce Gbelce. Pani riaditeľka bola milo
prekvapená a vďačná, pretože ich škola ešte nič podobné nevyhrala.
Rád by som vyjadril úprimné poďakovanie spoločnosti HELIOS SLOVAKIA za dlhoročnú spoluprácu a podporovanie našich aktivít, ktoré sa týkajú
najmä prevencie úrazov, násilia a kriminality u detí a mládeže. Aj za pomoci tejto spoločnosti sa nám podarilo iniciovať a zrealizovať voliteľný predmet Mladý
záchranár, ktorý si môžu zvoliť na všetkých základných školách. Cieľom
predmetu je deti naučiť dávať na seba pozor, pretože číhajúcich rizík
vplývajúcich na deti neustále pribúda a naučiť deti riešiť vzniknuté krízové
situácie. Pokračovaním nášho poslania v tejto oblasti je aj vznik detského
záchranárskeho časopisu Mladý záchranár, ktorý si môžu objednávať materské
a základné školy, a samozrejme aj rodičia. Veľmi nás teší, že spoločnosť
HELIOS SLOVAKIA podporila aj tento preventívno vzdelávací časopis
a spoločnými silami budeme môcť lepšie chrániť naše deti a dosiahnuť to,
že naše deti sa budú domov vracať zdravé a živé. Prosím, pozrite
si ukážky časopisu Mladý záchranár na našej web stránke
www.mladyzachranar.sk a prosím, odporučte ho vo svojom okolí rodičom,
ktorí majú deti. Aj vďaka Vám sa takto môže zachrániť nejeden detský život.
Chráňme naše deti spoločne. Ďakujeme.
S úctou Ing. Samuel Hruškovic
ZÁBAVA
PRAVIDLÁ SUDOKU
100
Cieľom Sudoku je umiestniť čísla v rozsahu
1 až 9 do políčok hracej plochy, ktorú tvorí
štvorec obsahujúci 9 menších štvorcov.
Dôležité je, že sa v žiadnom z 9 štvorcov 3x3,
riadkov a ani stĺpcov nesmie opakovať žiadne
z čísel. Inak povedané, v každom riadku, stĺpci
a štvorci 3x3 musia byť všetky čísla 1 až 9.
95
75
25
5
0
Pre spoločnosť HELIOS Slovakia s.r.o. spracovala agentúra RenaCo s.r.o.
Tlač: OTA a.s. Košice Náklad: 430 ks Distribúcia: RenaCo, s.r.o.
Download

zdarma H O V O R I A