47635IP
Sporák
Sporák
Návod k použití
Návod na použitie
2
Vítejte ve světě Electroluxu
Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte.
Electrolux si klade za cíl nabízet široký sortiment výrobků, které mohou váš život učinit
pohodlnějším. Některé z nich vidíte na obálce tohoto návodu. Najděte si několik minut a
prostudujte si tento návod, abyste mohli začít nový spotřebič používat a využívat všech
výhod, které nabízí. Slibujeme vám vysokou uživatelskou spokojenost, přinášející pohodu při
jeho používání. Hodně štěstí!
3
OBSAH
Důležité Bezpečnostní Pokyny
4
Pokyny pro uživatele
9
Použití a údržba
Ovládací panel
Varná deska
Použití spotřebiče
Před prvním použitím trouby
Funkce trouby
Ovladač termostatu
Praktické použití
Časový spínač s indikátory LED a nastavením času
Tabulka pečení v troubě
Varné zóny
Indukční varné zóny
Nádobí pro indukční varné zóny
Příklady použití varné desky
Sdílení výkonu
Řízení výkonu
Údržba a čištění
Čištění keramické varné desky (plotny)
Dvířka trouby
Výměna žárovky trouby
Něco nefunguje
Pokyny pro technika
Technické parametry
Instalace
Umístění
Elektrické připojení
Evropská Záruka
9
9
10
12
12
13
14
14
17
19
22
23
24
25
26
26
27
28
30
31
31
33
33
34
34
35
36
Jak si p řečíst návod k použití
Při čtení návodu k použití vás budou provázet tyto symboly
Bezpečnostní pokyny
Obsluha krok za krokem
Užitečné rady a doporučení
Rady k ochraně životního prostředí
4
Důležité Bezpečnostní Pokyny
Než začnete spotřebič používat, přečtěte si nejprve všechny pokyny. Uschovejte si
tyto pokyny pro budoucí potřebu. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní
symboly a pokyny. Věnujte pozornost těmto symbolům a řiďte se všemi uvedenými
pokyny.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol upozorňuje na situace, kdy může dojít k vážné tělesné újmě, smrti nebo
škodám na majetku. Tento symbol upozorňuje na situace, kdy může dojít k tělesnému
zranění nebo škodám na majetku.
Lidé s kardiostimulátorem nebo podobným zdravotnickým přístrojem musí být
opatrní, když stojí v blízkosti zapnuté indukční jednotky nebo ji používají, protože
elektromagnetické pole může ovlivnit funkci těchto přístrojů. Doporučujeme poradit
se o vaší konkrétní situaci s lékařem nebo výrobcem kardiostimulátoru nebo
podobného zdravotnického přístroje.
Uživatelé s implantovaným kardiostimulátorem musejí mít horní část těla vzdálenou
nejméně 30 cm od zapnutých indukčních varných zón.
Instalace
•
•
•
•
•
•
•
Tento sporák musí nainstalovat kvalifikovaná osoba podle pokynů výrobce.
Opravy spotřebiče smějí provádět pouze schválení servisní technici.
Tento sporák je těžký. Při manipulaci buďte opatrní.
Před použitím sporáku odstraňte všechny obaly.
Přesvědčte se, že přívod elektrické energie odpovídá typu na štítku spotřebiče.
Nepokoušejte se sporák žádným způsobem upravovat.
Sporák je těžký. Některé hrany a rohy, které nebudou normálně odkryté, mohou
být ostré. Při přemisťování sporáku používejte rukavice.
Bezpečnost dětí
•
•
•
•
.
Tento sporák by měly používat pouze dospělé osoby. Nedovolte, aby si děti hrály se
sporákem nebo v jeho blízkosti.
Sporák se při použití zahřívá na vysokou teplotu a zůstává i potom dlouho horký.
Děti by se neměly ke sporáku přibližovat, dokud nevychladne.
Děti se mohou zranit i při stahování nádob ze sporáku.
Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim
nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče
5
Během použití
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento sporák je určen výhradně pro domácí přípravu jídel. Není určen pro
obchodní nebo průmyslové účely.
Sporák nepoužívejte, jestliže je na něm voda. Neobsluhujte sporák s vlhkýma
rukama.
Grilovací plech se při použití zahřívá na vysokou teplotu, při manipulaci s horkým
plechem používejte kuchyňské chňapky.
Sporák se při použití zahřívá na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků
uvnitř trouby.
Zkontrolujte, zda jsou u nepoužívaného sporáku všechny ovladače v poloze “OFF”
(VYP).
Při používání jiných elektrických spotřebičů se přesvědčte, že se jejich přívodní
kabely nedotýkají horkých povrchů sporáku.
Před odstraněním krytu musíte sporák vypnout. Po vyčištění musíte kryt nasadit
zpět podle pokynů výrobce.
Upozornění! Alkohol a jiné tekutiny, které mohou vytvářet výbušné plyny, nebo
jiné látky, které mohou způsobit požár nebo výbuch, se nesmí v troubě používat.
Nikdy nenechávejte sporák bez dozoru při vaření s oleji a tuky.
Tento sporák musí být stále udržován v čistotě. Usazené tuky nebo zbytky jídla
mohou způsobit požár.
Tento sporák čistěte pouze podle návodu.
Nepoužívejte varnou desku jako pracovní desku nebo skladovací prostor.
Nepoužívejte varné zóny s prázdnými nádobami, nebo bez nich.
Keramické sklo je necitlivé vůči tepelným rázům a je velmi robustní, není však
nerozbitné. Zejména tvrdé a ostré předměty mohou při pádu poškodit varnou
plochu.
Nepoužívejte litinové nádobí nebo nádobí s poškozeným dnem, které je drsné nebo
s výstupky. Při posunování nádobí může dojít k poškrábání.
Tekutiny obsahující kyselinu (např. ocet, citron nebo odstraňovač vodního kamene)
nesmí přijít do styku s rámem varné desky, jinak se objeví matné skvrny.
Jestliže přijde do styku s horkou varnou zónou cukr nebo nádobí obsahující cukr a
cukr se roztaví, okamžitě odstraňte toto znečištění ještě za horka škrabkou.
Na sklokeramický povrch nepokládejte žádné předměty nebo materiály, které se
mohou roztavit, např. plasty, hliníkovou fólii nebo fólii na pečení. Jestliže se
takovéto materiály roztaví na sklokeramickém povrchu, musí být také neprodleně
odstraněny škrabkou.
Používejte pouze nádobí s plochým dnem bez hrubých okrajů, aby po něm
nezůstávaly škrábance.
V troubě nikdy nepoužívejte plastové nádoby. Žádnou část trouby nikdy
nezakrývejte hliníkovou fólií.
6
•
•
Vždy zkontrolujte, zda je průduch trouby, který je umístěn uprostřed na zadní
straně varné desky, volný a může zajišťovat větrání vnitřku trouby.
Je-li povrch desky prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým
proudem.
Servis
•
Sporák smí opravovat pouze autorizovaný servisní technik a mohou být použity
pouze originální schválené náhradní díly.
•
Servis prováděný uživatelem. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část
spotřebiče, pokud to není v návodech výslovně doporučeno. Veškerý další servis
musí provádět kvalifikovaný technik, aby se omezilo riziko zranění a poškození
spotřebiče.
•
Nikdy neupravujte ani neměňte konstrukci spotřebiče tj. neodstraňujte panely,
kryty vodičů ani žádné jiné stálé součásti výrobku.
Uložení na spotřebiči. Na varné ploše ani v její blízkosti nesmí být uloženy hořlavé
materiály. Patří sem papír a plastové a látkové předměty např. kuchařské knihy,
výrobky z plastů a utěrky, stejně tak i hořlavé tekutiny. Na spotřebič ani do jeho
blízkosti neukládejte výbušné předměty např. aerosolové nádobky. Hořlavé materiály
mohou vybuchnout a způsobit požár nebo škody na majetku.
POZOR
Ve skříňkách nad spotřebičem neskladujte předměty, o které se zajímají děti. Děti
lezoucí na varnou desku, aby dosáhly na tyto předměty, si mohou přivodit vážná
zranění.
•
Nenechávejte děti o samotě. V místě, kde se spotřebič používá, děti nesmějí být
ponechány o samotě nebo bez dozoru. Nikdy se jim nesmí dovolit, aby si sedaly
nebo stoupaly na jakoukoliv část spotřebiče.
POZOR
NEDOTÝKEJTE SE VARNÝCH ZÓN ANI OBLASTÍ V BLÍZKOSTI TĚCHTO POVRCHŮ.
Varné zóny mohou být rozpálené od zbytkového tepla i když mají tmavou barvu. Oblasti
v blízkosti varných zón se mohou dostatečně rozpálit, aby způsobily spáleniny. Během
používání ani po něm se nedotýkejte těchto oblastí, dokud neuplyne dostatečná doba
pro jejich zchladnutí. Nesmí se jich dotýkat ani vaše oblečení nebo jiné hořlavé
materiály.
UPOZORNĚNÍ
Spotřebič nikdy nepoužívejte k vyhřívání nebo vytápění místnosti.
•
Noste vhodné oblečení. Při používání spotřebiče nikdy nenoste volné oblečení.
Oblečení ani jiné hořlavé materiály se nesmí dotýkat horkých povrchů.
7
•
•
•
•
Hořící tuk nehaste vodou ani moukou. Uduste oheň pokličkou nebo použijte jedlou
sodu nebo hasicí přístroj se suchou chemikálií nebo pěnou.
Při ohřívání tuku nebo omastku dávejte dobrý pozor. Pokud se tuk nebo omastek
příliš rozpálí, může se vznítit.
Používejte pouze suché chňapky. Vlhké nebo mokré chňapky na horkém povrchu
mohou způsobit popálení párou. Chňapky se nesmí dotýkat dílů s horkým
povrchem. Nepoužívejte namísto chňapek utěrku nebo jiný rozměrný kus látky.
Neohřívejte neotevřené nádoby s jídlem. Nahromaděný tlak může způsobit
roztržení nádoby a následné zranění.
Důležité bezpečnostní pokyny pro používání varné desky
•
•
•
•
•
Používejte nádoby vhodné velikosti. Tento spotřebič je vybaven třemi varnými
zónami o různých velikostech. Vyberte nádoby, které mají dostatečně velká plochá
dna, aby zakryly příslušné varné zóny. Čidla pro detekci nádob nedovolí provozovat
varné zóny bez nádob.
Držadla nádob mají být otočena směrem dovnitř a nesmějí zasahovat do
sousedních varných zón. Sníží se tak riziko popálení, vznícení hořlavých materiálů
a rozlití způsobeného neúmyslným kontaktem s nádobou.
Nikdy nenechávejte hotové jídlo na varných zónách.
Při překypění vzniknou kouřící a mastná politá místa, která se mohou vznítit.
Nádoba, jejíž obsah se naopak vyvařil, se může roztavit nebo poškodit.
Ochranné zakrytí. Žádnou část varné desky nezakrývejte hliníkovou fólií.
Hliníkovou fólii lze použít pouze tak, jak je doporučeno, na zakrytí jídla po
skončení vaření. Jakékoli jiné použití hliníkové fólie může mít za následek riziko
úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zkratu.
Glazované varné nádobí. Pouze určité typy skleněného, sklokeramického,
keramického, kameninového nebo jiného glazovaného nádobí jsou vhodné pro
použití na varných deskách, aniž by praskly kvůli prudkým změnám teploty.
Prostudujte si doporučení příslušného výrobce pro použití na varných deskách.
Pouze pro sklokeramickou varnou desku
•
Prasklou varnou desku nečistěte ani nepoužívejte. Jestliže varná deska praskne,
mohou skrz prasklou desku proniknout čisticí roztoky a rozlité tekutiny a vyvolat
riziko úrazu elektrickým proudem. Neprodleně se obraťte na kvalifikovaného
technika.
8
•
•
•
•
•
Varnou desku čistěte opatrně. Jestliže otíráte rozlité jídlo na horké varné zóně
vlhkou houbou nebo hadříkem, dejte pozor, abyste se neopařili párou. Z některých
čisticích prostředků mohou při nanesení na horký povrch unikat škodlivé výpary.
Neumísťujte horké nádoby na studené sklo varné desky. Sklo by mohlo
prasknout.
Neposunujte nádoby po varné desce. Mohou poškrábat její povrch.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách. Může to způsobit trvalé poškození v podobě
rozbití, roztavení nebo zabarvení, které může postihnout sklokeramickou varnou
desku. (Na tento typ poškození se nevztahuje záruka).
Je-li povrch desky prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým
proudem.
Informace k ochraně životního prostředí
•
Po instalaci zlikvidujte prosím obal s ohledem na bezpečnost a životní prostředí.
•
Při likvidaci znehodnoťte starý spotřebič odříznutím elektrického přívodního
kabelu.
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
Symbol
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického
a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak
byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o
recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
9
Pokyny pro uživatele
Použití a údržba
Sklokeramická varná deska
Ovládací panel
Dvee trouby
Dvířka skladovacího prostoru
Ovládací panel
10
Ovladač levé zadní varné zóny
Ovladač prostřední přední varné zóny
Ovladač pravé zadní varné zóny
Elektronický časový spínač
Ovladač termostatu trouby
Kontrolka termostatu trouby
Ovladač funkcí trouby
Varná deska
Indukční varná zóna 1800W s funkcí pro
výkon 2800W
Indukční varná zóna 1400W s funkcí pro
výkon 2500W
Displej s indikátory varných zón
Indukční varná zóna 2100W s funkcí pro
výkon 3100W
Trouba
Horní ohřev
Gril
Ventilátor
Spodní ohřev
Vysunovací kolejnika
11
Příslušenství dodané se spotřebičem
Se spotřebičem se dodává toto příslušenství:
• Police pro umístění jídla (pečeně, těsta).
Jídlo musí být umístěno uprostřed police
kvůli vyvážení hmotnosti.
•
Plech na pečení
•
Plech na pečení masa
Používá se k zachycení šťávy. Když v něm
budete péci, umístěte ho na 2. polici
odspodu.
.Jestliže nebudete plech na pečení masa
používat, vyjměte ho z trouby.
Kromě dodaného příslušenství doporučujeme používat pouze žáruvzdorné nádoby/pánve
(podle pokynů výrobce).
Vyjímatelná zásuvka
Vyjímatelná zásuvka je umístěna pod troubou.
Jestliže se trouba dlouho používá, zásuvka se může při pečení silně zahřát. V zásuvce
se nesmí skladovat hořlavé materiály jako jsou kuchyňské chňapky, utěrky, plastové
zástěry atd.
Příslušenství trouby, např. plechy na pečení, se rovněž zahřejí, proto buďte při jejich
vyjímání ze zásuvky při zapnuté nebo ještě
horké troubě velmi opatrní.
Otevření
•
Uchopte zásuvku za spodek a vytáhněte ji.
•
Jestliže budete chtít zásuvku vyjmout,
vytáhněte ji až nadoraz, pomalu ji
nadzvedněte a úplně vytáhněte.
Při opětovné instalaci zásuvky postupujte přesně
opačně.
12
Nádobka na kondenzát
Nádobka na kondenzát je určena pro
zachytávání kondenzátu během provozu
trouby. Nádoba je umístěna v zásuvce. Po
použití trouby tuto nádobu čistěte.
Tukový filtr
Při pečení masa musí být nainstalován
tukový filtr na ochranu ventilátoru. Filtr je
přichycen páčkou. Zabraňuje se tím pronikání
a usazování tuku v rotoru ventilátoru.
Těsnění nečistěte abrazivními prostředky.
Filtr je omyvatelný ve vodě.
Po skončení pečení a ochlazení trouby vyjměte tukový filtr a to tak, že vyčnívající páčku
zatlačíte nahoru.
Použití spotřebiče
Před prvním použitím trouby
Před použitím trouby odstraňte všechny obaly z vnitřku i z vnější strany trouby.
Při připojení k elektrické síti se na displeji
zobrazí 12hodinový denní čas a rozbliká se
indikátor
. Když bliká, je možné nastavit
čas pomocí tlačítek plus
a minus
.
Když nastavíte čas, uloží se přibližně 5 sekund
po provedení poslední operace a indikátor
znovu zhasne.
Denní čas lze podle potřeby kdykoliv nastavit. Stačí podržet tlačítko Režim, dokud se
nerozbliká
, potom lze již nastavit denní čas.
13
Před prvním použitím zahřejte troubu bez jídla. Trouba může při prvním zapnutí
vydávat nepříjemný zápach. To je zcela normální jev.
1. Vyjměte příslušenství trouby.
2. Odstraňte všechny případné samolepící štítky a ochranné fólie.
3. Zahřejte troubu nastavením příslušného ovladače do polohy “250” na přibližně 45
min.
Tento postup opakujte s funkcí grilu po dobu přibližně 5-10 minut.
Před prvním použitím keramickou varnou desku pečlivě vyčistěte.
Potom ji pravidelně čistěte v mírně zahřátém nebo studeném stavu. Vyhněte se
ustavičnému připalování jídla nebo špíny až do zatvrdnutí.
Keramické varné desky se ošetřují a čistí stejně jako skleněné. Nikdy nepoužívejte
agresivní mycí prostředky nebo houbičky s abrazivním povrchem. Při prvním použití
může keramická deska krátkodobě vydávat nepříjemný zápach, způsobený
vypařováním vody v izolaci.
Vyčistěte příslušenství jemným saponátem. Opláchněte a pečlivě vysušte.
Kondenzace a pára
Při zahřívání jídla vzniká pára stejně jako při vaření vody v konvici. Větrací otvory
trouby dovolují, aby část této páry unikla. Vždy však od trouby ustupte, když otevíráte
dvířka trouby, abyste umožnili únik nahromaděné páry nebo tepla.
Pokud pára přijde do styku s chladným povrchem na vnější straně trouby, např. na
olemování, zkondenzuje a vytvoří kapičky vody. To je zcela normální a nejde o závadu
trouby.
Abyste zabránili změně barvy, otírejte pravidelně kondenzaci i nečistoty z povrchů.
Nádobí
Pro pečení používejte jen nádobí, které vydrží teplotu 250°C.
Nádoby atd. by se neměly pokládat přímo na dno trouby.
Ovladače
Funkce trouby
Při všech funkcích trouby bude svítit kontrolka, když trouba hřeje a zhasne při
dosažení nastavené teploty (bude se rozsvěcet a zhasínat podle zapínání a vypínání
termostatu). Funkci trouby zvolíte otočením ovladače funkcí doprava na symbol
požadované funkce (viz níže).
14
Rozmrazování
Funkce Pizza
Turbo gril
Gril
Horkovzdušné pečení
Horní a dolní topný
článek - ventilátor
Dolní topné těleso
trouby
Klasické pečení
Osvětlení trouby
(Poznámka: Toto NENÍ poloha pro pečení). Tato poloha je určena k
rozmrazování zmrazených potravin.
Použití trouby s ventilátorem (ventilátor plus topné těleso kolem
ventilátoru) dolním topným tělesem
Současné použití grilu a horního topného tělesa a nepravidelně i
ventilátoru.
Upozornění: u této funkce lze nastavit maximální teplotu 230°C.
Současné použití grilování a horního topného tělesa.
Upozornění: u této funkce lze nastavit maximální teplotu 230°C.
pečení proudem tepla; tento systém umožňuje současné pečení masa
i moučníků s velmi malým přenosem pachů, a to na libovolné polici.
Teplo se na potraviny přenáší pomocí předehřátého vzduchu přes
ventilátor umístěný na zadní stěně trouby.
umožňuje vám dokončit jídla pouze na dolní části..
používá se horní a dolní topné těleso; tato funkce vám umožní
využívat vaše oblíbené recepty bez nutnosti přizpůsobovat teploty. V
tomto případě je nutné troubu předehřát.
U všech nastavení se automaticky rozsvítí osvětlení trouby. Je také
možné rozsvítit pouze toto osvětlení bez zapnutí jiné funkce.
Ovladač termostatu
Otočením tohoto ovladače trouby směrem doprava zvolíte teplotu pečení.
Zde uvedené teploty jsou na skutečném ovladači.
Výběr teploty začíná na 50°C a dosáhne přibližně 250°C uprostřed trouby.
Termostat, který řídí teplotu, je variabilní, takže lze navolit i teploty mezi vyznačenými.
Princip konvekční trouby
Horní a dolní topné těleso a kruhové topné těleso kolem ventilátoru ohřívají vzduch,
který se potom šíří vzduchovými kanálky v zadní stěně trouby. Horký vzduch cirkuluje v
troubě a posléze je vtažen zpět skrz mřížku ventilátoru. Teplo se tak rychle a
rovnoměrně rozptýlí a často je tedy možné nastavit nižší teplotu než při použití
horního a dolního ohřevu. Jestliže má být podle receptu nastavena teplota v rozmezí
160°C až 225°C, můžete ji o 15-20% snížit. Čím vyšší teplota, tím více ji lze snížit. Pro
teploty nad 225°C je lépe používat horní a dolní ohřev. Maximální nastavení je obzvlášť
vhodné pro grilování.
Praktické použití
Nikdy nedávejte přímo na dno trouby alobal, pečicí plechy nebo nádoby. Při
zablokování tepla z dolní části trouby se může přehřátím poškodit smalt. Trouba se při
používání silně zahřívá: DĚTI V JEJÍ BLÍZKOSTI MUSEJÍ BÝT POD DOHLEDEM.
.
15
Plech na pečení se může dočasně zdeformovat vlivem výkyvů teploty, nebo tehdy, když
je na jeho povrchu nerovnoměrně rozmístěno jídlo (pizza atd.). Po zchladnutí plech
znovu získá svůj původní tvar.
Jak mám vědět, které funkce trouby mám použít v různých situacích? Dále naleznete
praktické rady k efektivnímu používání funkcí trouby při různých způsobech pečení:
Pečení pečiva
U piškotové buchty zkontrolujte špejlí přibližně 5 minut před koncem pečení, jestli je
buchta hotová. Dobu pečení potom můžete zkrátit nebo prodloužit. Výsledky může
kromě receptu ovlivnit i materiál, barva, tvar a velikost forem na pečení. HORNÍ/DOLNÍ
OHŘEV dodává rovnoměrné zbarvení.
Konvekční pečení
KONVEKČNÍ TROUBA se používá při pečení na několika policích současně, např.
karbenátky, masové koule a kompletní jídla (předkrm, hlavní chod a zákusek).
Nezapomeňte vybrat jídla, která vyžadují stejnou teplotu. Jídla, která musí být v troubě
různě dlouhou dobu, budete muset vložit v závislosti na tom, kdy je chcete mít hotová.
Pečení masa
Použití HORNÍHO/DOLNÍHO OHŘEVU a KONVEKČNÍ TROUBY k pečení masa je snadné a
praktické. Velké kusy hovězího (např. libový plátek z kýty a svíčková) si nejlépe
zachovají svou přirozenou šťávu při pečení na 125°C. Doba pečení je však o trochu
delší než při vyšší teplotě. U velkých kusů masa by měla velikost použité nádoby
odpovídat velikosti masa, aby se nevypekla šťáva. Na velké kusy kýty použijte velký
pekáč nebo žáruvzdornou nádobu, neboť toto maso obvykle obsahuje hodně šťávy. Při
vyndávání z trouby buďte opatrní. Použijete-li na pečení masa sáček, před vložením do
trouby vystřihněte v jednom rohu otvor. Bude tak menší pravděpodobnost, že vás při
otevření sáčku popálí horká pára.
Grilování
Upozornění: u této funkce lze nastavit maximální teplotu 230°C.
Velikost, tvar, množství, míra prorostlosti tukem a dokonce i výchozí teplota masa
společně ovlivňují výsledek a dobu grilování. Ryby, drůbeží, telecí a vepřové
nezhnědnou tolik jako tmavší masa jako hovězí a zvěřina. Rostlinný olej nebo koření
zlepší barvu, současně však zvýší riziko spálení povrchu.
Abyste dosáhli nejlepších výsledků, negrilujte maso vyndané přímo z chladničky. Osušte
povrch masa, položte ho na polici trouby a ochuťte kořením. Pod polici umístěte
žáruvzdornou nádobu, nejlépe vyloženou alobalem, aby zachytila vytékající tuk atd.
Vepřové kotlety, plátky masa a ryby se musí grilovat nahoře v troubě, zatímco maso
jako silná vepřová žebírka je lépe umístit dolů.
16
Přístupné součásti spotřebiče se při použití grilu mohou zahřát na vysokou
teplotu. Nenechte děti přibližovat se k troubě.
Sporák se při použití zahřívá na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků
uvnitř trouby.
a nastavení teploty na požadovanou teplotu (max.
Nastavte ovladač funkcí na
230°C). Nechte gril 3 až 5 minut předehřát. Dohlížejte na jídlo a alespoň jednou ho
obraťte. Při příliš dlouhém grilování bude jídlo suché, mdlé a možná i připálené.
Dvířka trouby musí být při grilování zavřená.
Turbo gril
Upozornění: u této funkce lze nastavit maximální teplotu 230°C.
Při použití turbo grilu se jídlo upeče rychleji a rovnoměrněji zhnědne než na běžném
grilu. Od topného článku grilu jídlo zhnědne a ventilátor rozhání horký vzduch.
Ideální pro ‘vysoká’ jídla (např. grilování kýty), kterým dodá rovnoměrné, stejné
zbarvení.
Funkce Pizza
Dolní ohřev přímo na spodek pizzy a různých slaných koláčů, zatímco ventilátor
zajišťuje oběh vzduchu k pečení náplně pizzy i koláčů.
Nejlepších výsledků dosáhnete při použití spodních polic.
Rozmrazování
Tato funkce vám umožňuje rozmrazit zmrzlé pokrmy. Funkce pracuje bez zapnutého
tepelného zdroje a pouze zajišťuje dobrou cirkulaci vzduchu o pokojové teplotě
uvnitř trouby. To sníží dobu nutnou k rozmrazení.
Tato funkce je vhodná pro ty pokrmy, které by teplem mohly být zničeny (např.:
krémové zákusky, dorty, chléb a ostatní kynuté pečivo).
•
•
, čímž zapnete ventilátor, který umožní
Otočte ovladač do pozice
rychlejší rozmrazení díky ventilaci studeného vzduchu uvnitř trouby.
Při tomto nastavení ovladače trouby nastavte termostat do polohy « ».
Rady a tipy
• Jídlo zakryjte víčkem, plastovou nebo hliníkovou fólií, aby se při rozmrazování
nevysušilo.
•
Zmrazené potraviny rozložte pokud možno v jedné vrstvě a v polovině
rozmrazování je obraťte.
•
NIKDY nenechávejte potraviny po rozmražení při pokojové teplotě. Syrové
potraviny okamžitě uvařte nebo uvařené jídlo uložte do chladničky.
•
Při manipulaci čerstvými, mraženými syrovými a hotovými potravinami dbejte
na dodržování základních hygienických pravidel.
17
Vysunovací kolejnika
Instalace a odstranění bočníchdrážekBoční
drážky s vysunovacími kolejnička-mi se
instalují a odstraňují stejným způ-sobem jako
dodávané běžné bočnídrážky..
Důležité Při instalaci bočních drážek
zkontrolujte, zda pojistné šroubyvysunovacích
kolejniček ukazují dopředu..
Při instalaci nasaďte drážky na boční stěny
azašroubujte připevňovací šrouby..
Odstranní boních drážek
Při odstraňování odšroubujte
připevňovacíšrouby a pak drážky vytáhněte
ven z trouby
Čištění vysunovacích kolejničekDrážky s
vysunovacími kolejničkami umyjte vdřezu v horké
vodě s mycím prostředkem.Jestliže jsou velmi
zašpiněné, nejprve je na-močte a pak je vyčistěte
drátěnkou.
Důležité Vysunovací kolejničky nikdynemažte
mazivem.
Časový spínač s indikátory LED a nastavením času
Tento časový spínač se ovládá 3 tlačítky. Tlačítka mají tyto funkce:
Tlačítka pro nastavení času
Tlačítko Režim
S touto sestavou lze zvolit následující čtyři funkce:
Doba chodu
Ukončení chodu
Minutka
Denní čas
Minutka (délka intervalu)
Abyste mohli nastavit délku intervalu, musíte opakovaně tisknout tlačítko “Režim”,
dokud se nerozbliká indikátor
minus. Nastavená
. Potom lze nastavit délku intervalu tlačítky plus a
18
délka intervalu zůstane zobrazena a indikátor , který předtím blikal, nyní trvale
svítí. Po uplynutí nastaveného intervalu zazní zvukový signál (2 pípnutí) a indikátor
se znovu rozbliká. Zvukový signál a blikání zastavíte stiskem některého z těchto
tlačítek; indikátor zhasne a na displeji se znovu zobrazí denní čas.
Doba chodu
Abyste mohli nastavit dobu chodu, musíte opakovaně tisknout tlačítko Režim, dokud
. Potom lze nastavit požadovanou dobu chodu (časový
se nerozbliká indikátor
rámec v rozsahu 0,01 až 10,00 hod) tlačítky plus a minus. Nastavená doba se uloží po
zůstane trvale rozsvícen. Na displeji se znovu
přibližně 5 sekundách a indikátor
zobrazí denní čas. Jakmile uplyne nastavená doba chodu, relé rozepne a zazní
se znovu rozbliká. Zvukový signál a blikání
zvukový signál (4 pípnutí) a indikátor
zastavíte stiskem některého z těchto tlačítek; indikátor zhasne a relé znovu sepne.
Ukončení chodu
Abyste mohli nastavit ukončení chodu, musíte opakovaně tisknout tlačítko Režim,
. Potom lze nastavit požadované ukončení chodu
dokud se nerozbliká indikátor
(časový rámec v rozmezí denní čas + 1 minuta a denní čas mínus 1 minuta) tlačítky
plus a minus. Nastavená doba se uloží po přibližně 5 sekundách a indikátor
zůstane trvale rozsvícen. Na displeji se znovu zobrazí denní čas. Jakmile nastane čas
se
ukončení chodu, relé rozepne a zazní zvukový signál (4 pípnutí) a indikátor
rozbliká. Zvukový signál a blikání zastavíte stiskem některého z těchto tlačítek;
indikátor zhasne a relé znovu sepne.
Rady a tipy
Pozice v drážkách nejsou kritické, police však musí být rovnoměrně rozmístěny.
Při přípravě více jídel v horkovzdušné troubě rozmístěte jednotlivá jídla doprostřed
polic; je to lepší než několik jídel na jedné polici.
Když je trouba plná, budete možná muset trochu prodloužit dobu pečení.
Polici lze umístit na dno trouby. Je lépe umístit jídlo na polici v této poloze než na
dno trouby, aby mohl kolem jídla cirkulovat vzduch.
Když je trouba naplněna stejným jídlem, tj. stejnými plechy s malými koláčky nebo
stejně velkými sendvičovými koláči, upečou se všechny současně a bude je možné
vyndat z trouby najednou. Různě velké plechy s různými typy jídla, např. při pečení
čajového pečiva a koláčů, nemusí být upečené všechny najednou.
Horkovzdušnou troubu lze použít k prohřátí jídla bez předchozího rozmrazení, např.
ovocné koláčky, vánoční koláče, palačinky plněné masem a další malé
kousky sladkého pečiva. Nastavte teplotu 190-200°C na 20-40 minut (podle
19
množství jídla v troubě). Nastavení, které vám bude vyhovovat, zjistíte jedině ze
zkušenosti. Teploty jsou pouze orientační. U některých receptů se teploty musí zvýšit
nebo snížit podle individuálních přání a požadavků.
Vliv nádob na výsledky pečení
Nádoby a plechy mají různou tloušťku, vodivost, barvy atd., což ovlivňuje způsob
přenosu tepla na vložené jídlo:
A Hliník, kamenina, skleněné nádoby do trouby a silně lesklé nádoby omezují pečení
a zhnědnutí spodku.
B Smaltovaná litina, eloxovaný hliník, hliník s nepřilnavou úpravou a barevnou vnější
stranou a tmavé, těžké nádoby zvyšují intenzitu pečení a zhnědnutí spodku.
Tabulka pečení v troubě
Údaje v níže uvedené tabulce jsou pouze informativní. Nastavení, které vám bude vyhovovat,
zjistíte jedině zkušeností.
Tradičné pečenie
Rovina
Predhrievanie
min
°C
Trvanie
min.
Trezírované pečivo
3
10-13
160-180
20-25
Ploché koláče
2
10-13
170-190
25-30
Koláče s kysnutého cesta
3
-
180-200
45-50
Jablčné koláče
1
10-13
175-185
55-60
Drobné pečivo
2
10-13
170-190
25-35
Piškotová torta bez tuku
2
10-13
170-180
20-25
Pusinky
2
-
170-180
50-55
Neporcované kura
2
-
195-205
60-70
Rozpolené kura
3
-
195-205
30+30
Bravčové pečene
3
-
195-205
100-105
Pizza
2
-
210-230
25-30
Bežné pečivo
2
10-15
215-235
10-20
Piškotová roláda
1
10-13
170-190
15-20
Syrový koláč
2
-
170-190
50-70
Švajčiarske jablčné pečivo
1
10-15
210-230
30-50
Veterník
2
10-15
190-200
10-20
Makronky
2
-
115-125
40-50
Plochý chlieb
2
20-25
300-310
7-9
Pokrm
20
Rovina
Predhrievanie
min
°C
Trvanie
min.
Pikantná torta
1
15-20
220-240
20-40
Vianočky
2
15-20
250*
160-180
45+10**
Žitný chlieb
1
15-20
250*
195-205
40-60
Koláče s drobenkou
3
15-20
190-200
25-35
Pokrm
*
**
- teplota predohrevu
- doba dokončenia v rúre po vypnutí funkcie rúry ovládačom
Teplovzdušné pečenie
Rovina
Predhrievanie
min
°C
Trvanie
min.
Trezírované pečivo
2+3+4
7-10
140-160
40-45
Ploché koláče
2+3+4
7-10
150-170
40-45
Koláče s kysnutého cesta
1+3
7-10
160-180
45-50
Jablčné koláče
1+3
7-10
150-170
55-60
Drobné koláče
1+3
7-10
160-180
25-30
Piškotová torta bez tuku
1+3
7-10
150-160
30-35
3
-
150-160
50-55
1+3
-
190-210
25-30
Neporcované kura
2
-
170-190
45-50
Bravčové pečene
2
-
160-180
45-50
Bežné pečivo
3
10-13
180-200
10-20
Bežné pečivo
1+3
10-13
180-200
10-20
Piškotová roláda
3
10-13
160-180
10-20
Syrový koláč
2
-
150-170
50-70
Švajčiarske jablčné pečivo
3
10-13
180-200
30-50
Veterníky
3
10-13
190-200
10-20
Makronky
Pokrm
Pusinky
Pizza
2+3+4
-
115-125
45-55
Pikantná torta
3
10-15
200-220
20-40
Vianočky
3
-
150-160
45+10**
Koláče s drobenkou
3
-
165-175
25-35
21
Grilovanie
Pokrm
Predhrievanie
Rovina.
min
°C
°C
Trvanie
min.
Toastový chlieb
3
10
---
230
4-6
Hovädzie steaky
2
10
---
200
20+20
Rozpolené kura
3
2
-----
195-205
---
---230
30+30
35+35
Neporcované kura
2
---
195-205
----
60-70
195-205
----
100-105
----
230
30+30
Bravčové pečene
3
2
---
Pizza
Rovina
Predhrievanie
min
°C
Trvanie
min.
3
-
165-175
40-45
1+3
-
165-175
45-50
3
-
145-155
45-50
1+3
-
190-200
20-25
Neporcované kura
2
-
165-175
60-70
Rozpolené kura
3
-
165-175
35+35
Pikantná torta
2
10-12
200-220
20-30
Pokrm
Koláče s kysnutého cesta
Jablčné koláče
Pusinky
Pizza
Turbo gril
Rovina
Predhrievani
e
min
Toastový chlieb
3
Rozpolené kura
Bravčové pečene
Pokrm
°C
Trvanie
min.
10
230
3-5
2
-
200
25+25
2
-
230
20+20
22
Varné zóny
Zprávy nebo indikátory zobrazované ovládacími prvky varných zón / zobrazení indikátorů
varných zón
Varná zóna je vypnutá
-
Nastavení varného stupně - Nastavení varného stupně je nastavené
Porucha - Došlo k poruše
Detekce nádoby - Nevhodná, příliš malá nebo chybějící nádoba ve varné zóně
Zbytkové teplo - Varná zóna je ještě horká
Výkon - Je zapnutá funkce pro výkon
Automatické vypnutí - Bylo aktivováno automatické vypnutí
Dětská pojistka - Zamezení neúmyslnému použití spotřebiče a zabránění
dětem v obsluze varné desky.
Upozornění! Riziko popálení od zbytkového tepla. Varné zóny potřebují po vypnutí ještě
určitou dobu na zchladnutí. Podívejte se na indikátor zbytkového tepla “H”. Zbytkové
teplo lze využít k rozpouštění surovin a udržení teploty jídel.
Kovové předměty jako jsou nože, vidličky, lžíce a poklice se nesmí pokládat na povrch
varné desky, neboť se mohou silně zahřát.
Nastavení stupně výkonu - Varné zóny mají tři samostatné INDIKÁTORY STUPNĚ VÝKONU
VARNÝCH ZÓN.
Aktivní varné zóny umožňují výběr z 10 stupňů výkonu. Patří sem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Nejvyšší nastavení P neboli „zesílení výkonu” poskytuje 125% úroveň výkonu. Jednotlivé
voliče umožňují rychle procházet všemi dostupnými stupni výkonu pro jednotlivé varné
zóny.
Zbytkové teplo - Když byla některá varná zóna použita k vaření a potom vypnuta a její
povrch je stále příliš HORKÝ, pro příslušnou varnou zónu se zobrazí symbol H v sekci
ZOBRAZENÍ INDIKÁTORŮ VARNÝCH ZÓN. Jestliže je teplota pořád příliš VYSOKÁ, symbol H
zůstane stále zobrazen.
23
Varné zóny se mohou zdát být chladné, jak po zapnutí, tak i po jejich vypnutí.
Skleněný povrch může být HORKÝ od zbytkového tepla přeneseného z nádoby a může dojít
k popálení.
Detekce nádoby - Všechny tři varné zóny ohlásí zprávu ohledně detekce nádoby. Jestliže je
varná zóna zapnutá a není na ní zjištěna žádná nádoba, nebo byla nádoba přesunuta, není
umístěna správně uprostřed nebo není vyrobena z magnetického materiálu, pro příslušnou
varnou zónu se zobrazí symbol F v sekci ZOBRAZENÍ INDIKÁTORŮ VARNÝCH ZÓN.
Po použití vypněte příslušnou sekci varné desky ovladačem a nespoléhejte na detektor
nádoby.
Použití správného typu nádoby
Magnetická čidla varných zón umístěná pod povrchem varné desky vyžadují použití nádob
vyrobených s použitím magnetického materiálu, aby se mohl spustit proces ohřevu v
příslušné varné zóně.
Při nákupu nádobí se poohlížejte po nádobách, které výrobce konkrétně označil k použití na
indukčních varných deskách. Pokud si nejste jisti, vyzkoušejte magnetem, jestli bude daný
typ nádoby fungovat. Jestliže magnet přilne ke dnu nádoby, jedná se o správný typ
materiálu pro indukční vaření.
Na indukční varné desce doporučujeme vždy používat těžší vysoce kvalitní nádoby z
nerezavějící oceli. Značně se tím sníží možnost vzniku škrábanců na keramickém povrchu.
I kvalitní nádoby mohou poškrábat povrch varné desky, zejména pokud jsou posouvány po
jejím keramickém povrchu bez nadzvednutí. Posouvání JAKÉHOKOLIV typu nádob po
keramické varné desce časem pravděpodobně změní její celkový vzhled. Nahromaděné
škrábance nakonec znesnadní čištění povrchu a zhorší celkový vzhled varné desky.
Indukční varné zóny
•
•
•
Jestliže dojde k přehřátí (např. když se vyvaří obsah kastrolu), varná zóna se
automaticky vypne. „Zobrazí se „-“. Před opětovným použitím musíte nastavit
ovladač varné zóny do polohy „0” a nechat ji zchladnout.
Při použití nevhodné nádoby se na displeji rozsvítí „F” a po 2 minutách se displej
pro příslušnou varnou zónu vypne.
Jestliže varnou zónu po uplynutí určité doby nevypnete, nebo nezměníte nastavení
varného stupně, příslušná varná zóna se automaticky vypne. „Zobrazí se „-“. Před
opětovným použitím musíte nastavit varnou zónu na „0”.
Varný
Vypnutí za:
stupeň:
1-2
3-4
5
6-9
6 hodin
5 hodin
4 hodiny
1,5 hodiny
24
Požadavky na minimální velikost nádob pro jednotlivé varné zóny
Každá ze tří varných zón, které jsou k dispozici na indukční varné desce, vyžaduje použití
MINIMÁLNÍ velikosti nádoby pro danou pozici. Pro správné vaření musí dno nádoby ZCELA
zakrývat vnitřní plotnu.
Po vystředění nádoby na varné desce se ujistěte, že nádoba nepřesahuje více než 13 mm
přes silnější čáru na varné zóně. Nádoba musí být v PLNÉM kontaktu se skleněným
povrchem, aniž by se spodek nádoby dotýkal kovových okrajů varné desky.
POZNÁMKA: Jestliže je nádoba vyrobená ze správného materiálu správně vystředěna na
jedné z aktivních varných zón, je však PŘÍLIŠ MALÁ, příslušný INDIKÁTOR VARNÉ ZÓNY
zobrazí kód „F” a nádoba se nebude ohřívat.
Velikost nádoby
Indukční varné zóny se až do určitého limitu automaticky přizpůsobí velikosti dna nádoby.
Magnetická část dna nádoby však musí mít určitý minimální průměr, který závisí na velikosti
konkrétní varné zóny.
Varná zóna ∅
Dno nádoby - min. ∅
210
180
145
180
145
120
Nádoba musí být umístěna uprostřed varné zóny.
Nádoby pro indukční varné zóny
Nádoby pro indukční varné zóny jsou výrobcem náležitě označeny.
Materiál nádoby
Ocel, smaltovaná ocel
Litina
Nerezavějící ocel
Hliník, měď, mosaz
Sklo, keramika, porcelán
Vhodný
ano
ano
podle označení výrobce
ne
ne
Zkouška vhodnosti Nádoby jsou vhodné pro indukční vaření, jestliže …
•
… se v nich na indukční varné zóně nastavené na varný stupeň 9 během krátké doby
ohřeje trocha vody.
•
… ke dnu nádoby přilne magnet.
Některé nádoby mohou při použití na indukčních varných zónách vydávat zvuky. Tyto
zvuky nejsou závadou na spotřebiči a žádným způsobem neovlivňují jeho funkci.
25
Dno nádoby musí být co nejsilnější a nejplošší.
Příklady použití varné desky
Údaje v následující tabulce jsou pouze orientační.
Varný
stupeň
0
1
1-2
Účel ohřevu
Udržení
teploty jídla
Rozpouštění
Zhutnění
Určeno pro
Poloha VYP
Udržení teploty hotového jídla
Doba ohřevu
Podle potřeby
Zakryjte
Holandská omáčka,
rozpouštění másla, čokolády,
želatiny
Nadýchané omelety,
rozpékaná vejce
Povaření rýže a mléčných
jídel
Ohřívání hotových jídel
5-25 min.
Občas zamíchejte
10-40 min.
Vařte pod
pokličkou
Přidejte alespoň
dvakrát tolik vody
než rýže, mléčná
jídla během vaření
občas zamíchejte
K zelenině přidejte
jen trochu vody
(několik
polévkových lžic)
Použijte jen trochu
vody (např. max.
¼ vody na 750 g
brambor)
Až 3 l vody plus
přísady
V polovině
smažení obraťte
2-3
Povaření
3-4
Vaření v
páře
Dušení
Dušení zeleniny a ryb
Dušení masa
20-45 min.
4-5
Vaření
Vaření brambor v páře
20-60 min.
Vaření větších množství
60-150 min.
Smažení řízků, telecího masa,
“Cordon blue”, kotlet, klobás,
jater, jíšky, vajec, palačinek
Bramboráky, roštěnky
Podle potřeby
6-7
Mírné
smažení
7-8
Intenzivní
smažení
Vaření
Opečení
Smažení v
hluboké
lázni
9
Tipy a rady
25-50 min.
5-15 min.
V polovině
smažení obraťte
Vaření velkého objemu vody, vaření těstovin, opečen masa (guláš,
dušené maso), smažení hranolků
Funkce pro výkon je vhodná k ohřevu velkého objemu tekutiny.
26
Sdílení výkonu
Vaše varná deska je vybavena třemi indukčními topnými články ve dvou varných sekcích.
Zadní a přední varná zóna jsou napájeny dvěma nezávislými indukčními invertory - jeden
invertor pro každou z těchto dvou a jedné varných sekcí. Dvě varné zóny (zadní) v jedné
varné sekci sdílejí výkon jednoho invertoru. Tomu se říká sdílení výkonu.
Jestliže se například vaří jídlo v nádobách v obou zadních varných zónách, bude zachován
poslední nastavený stupeň výkonu, přičemž u první nádoby může dojít k mírnému poklesu v
nastavení stupně výkonu.
TIPY K SDÍLENÍ VÝKONU: Nezapomeňte nastavit jako poslední stupeň výkonu, který chcete
zachovat. Také se můžete rozhodnout zachovat stálý stupeň výkonu u 2 jídel tím, že umístíte
jednu nádobu do jedné z varných zón v zadní varné sekci a druhou nádobu do varné zóny v
přední varné sekci.
Řízení výkonu
Pro zadní varné zóny je k dispozici maximální
výkon 3600W.
Jestliže bude tento rozsah výkonu překročen
zapnutím další varné zóny, řízení výkonu sníží
varný stupeň druhé varné zóny. Indikátor pro
tuto varnou zónu bude jednu minutu střídavě
zobrazovat nastavený varný stupeň a maximální
možný varný stupeň.
Potom se zobrazí skutečný varný stupeň.
Příklad:
Druhá varná zóna
Naposled zapnutá varná zóna
Nastavený
varný stupeň
Nastavený
varný stupeň
indikátor
skutečný varný stupeň
střídavě s
Zvuky během provozu
Elektronické procesy spojené s indukčním vařením vytvářejí na pozadí některé
neobvyklé zvuky. Tyto zvuky jsou normální a jsou součástí procesu indukčního
vaření.
Tyto zvuky jsou patrnější při vaření se zesíleným výkonem. Velmi hlasité zvuky nejsou
součástí normálního indukčního vaření.
Dětská pojistka
Pro aktivaci/deaktivaci dětské pojistky musíte na několik sekund současně otočit
ovladačem 1 a 3 doleva do minimální polohy.
Jestliže bude přerušeno napájení spotřebiče, funkce dětské pojistky zůstane aktivní.
27
Údržba a čištění
Troubu je třeba udržovat vždy v čistotě. Usazené tuky a zbytky jídla mohou
způsobit požár.
Před čištěním se ujistěte, že jsou všechny ovladače v poloze VYPNUTO a
spotřebič je úplně vychladlý.
Před každou údržbou nebo čištěním musíte sporák ODPOJIT od přívodu proudu.
Čisticí prostředky
Před použitím jakéhokoli čisticího prostředku si ověřte, zda je jeho použití vhodné a je
výrobcem doporučen k čištění trouby.
Čisticí prostředky obsahující bělidla se NESMÍ používat, protože by mohly
způsobit zmatnění povrchové úpravy. K čištění trouby a varné desky nepoužívejte
čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky k čistění
skleněných dvířek trouby, mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně
vést k rozbití skla.
Čištění vnějších ploch
Díly z nerezové oceli se mohou používáním zbarvit do žluta. K odstranění těchto
skvrn použijte značkový čisticí prostředek na nerezovou ocel.
Katalytický smalt
Princip:
Katalytický smalt na stěnách trouby je porézní a má určitý samočisticí účinek. Při zahřátí
pohlcuje a likviduje prskající tuk.
Trouba se při použití zahřívá na velmi vysokou teplotu. Dávejte proto pozor na děti.
Údržba
Při pečení může občas dojít k silnému poprskání (drůbež, pečené maso…) vnitřního
prostoru trouby tukem; nečistoty na smaltu se při použití trouby částečně spálí.
Jestliže jsou po pečení na smaltu skvrny, vyjměte z trouby veškeré příslušenství (mřížku,
hluboký plech na zachycení tuku), rozpalte troubu na nejvyšší teplotu s horním a dolním
ohřevem po dobu 30-50 minut a potom zvolte na 5 minut funkci grilu.
28
Nepoužívejte sprej do trouby nebo abrazivní čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte
na katalytický smalt čisticí směsi na troubu ani ostré předměty. Mohlo by dojít k
poškození katalytické vrstvy.
Vnitřek trouby
Smaltovaný vnitřek trouby se nejlépe čistí, když je trouba ještě teplá.
Vnitřek trouby vytřete po každém použití měkkým hadříkem namočeným v teplé
mýdlové vodě. Čas od času vnitřek trouby vyčistěte důkladně pomocí vhodného
čisticího prostředku doporučeného výrobcem.
Police a drážky polic
Police trouby a drážky polic čistěte teplou vodou se saponátem a odolné usazeniny
odstraňte houbičkou dobře navlhčenou vodou se saponátem. Pečlivě opláchněte a
osušte měkkým hadříkem.
Posouvání nádob s hliníkovým nebo mědí plátovaným dnem po varné desce může mít
za následek kovově zabarvené stopy na jejím povrchu. Tyto stopy je nutné odstranit
okamžitě po zchladnutí varné desky pomocí vhodného čisticího krému. Jestliže kovově
zabarvené stopy před dalším použitím neodstraníte, mohou zůstat již natrvalo.
Nádobí (litinové, kovové, keramické nebo skleněné) s hrubým dnem může zanechat na
povrchu varné desky stopy nebo škrábance.
Neposunujte po varné desce nic kovového ani skleněného.
Nepoužívejte varnou desku jako kuchyňské prkénko nebo pracovní desku.
Nevařte jídlo přímo na povrchu varné desky bez použití nádoby.
Na skleněnou varnou desku nesmíte upustit těžké nebo tvrdé předměty, protože by
mohla prasknout
Čištění keramické varné desky (plotny)
Před čištěním varné desky se ujistěte, že jsou voliče otočené do polohy VYPNUTO
a varná deska je VYCHLADLÁ.
NEPOUŽÍVEJTE čistidlo na horkou varnou desku. Vzniklé výpary mohou být zdraví
nebezpečné a mohou chemicky poškodit sklokeramický povrch.
Při lehkém až středním znečištění:
Naneste přímo na varnou desku několik kapek čisticího krému. Vyčistěte celý povrch varné
desky papírovým ručníkem nebo pomocí neabrazivní měkké houbičky, která nezanechává
škrábance. Varnou desku důkladně vyčistěte, aby na ní nezůstaly žádné zbytky.
29
Při silném, připečeném znečištění
Naneste několik kapek čisticího krému přímo
na znečištěnou plochu. Vytřete znečištěnou
plochu neabrazivní měkkou houbičkou, která
nezanechává škrábance; podle potřeby
přitlačte. Houbičku na čištění varné desky
nepoužívejte k žádným jiným účelům.
Jestliže znečištění odolává, opatrně ho
seškrábněte škrabkou s kovovým břitem;
škrabku držte v 30stupňovém úhlu k povrchu.
Rozvolněnou špínu odstraňte čisticím krémem a rozleštěte povrch dočista.
Plasty nebo potraviny s vysokým obsahem cukru:
Znečištění tohoto typu je nutné odstranit ihned, jakmile dojde k rozlití nebo roztavení na
povrchu keramické varné desky. Jestliže je okamžitě neodstraníte, může dojít k trvalému
poškození (např. k vytvoření důlků v povrchu varné desky). Po VYPNUTÍ topných prvků pod
povrchem použijte škrabku s břitem nebo kovovou špachtli a rukavici a seškrábněte
nečistotu z horkého povrchu. Při silném nebo připečeném znečištění nechte varnou desku
vychladnout a potom použijte stejnou metodu.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Jestliže použijete drsnou abrazivní houbičku, může dojít k poškození
sklokeramické varné desky. Používejte pouze čisticí prostředky, které jsou výslovně určeny
pro keramické varné desky.
Na keramickou varnou desku nepoužívejte tyto čisticí prostředky:
• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a drátěnky. Mohou poškrábat varnou
desku, která se pak nesnadněji čistí.
• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, jako je bělidlo na bázi chlóru, čpavek nebo
čistidlo na trouby, které mohou vyleptat nebo přebarvit varnou desku.
• Nepoužívejte špinavé houbičky, hadříky nebo papírové ručníky, protože mohou
zanechat na varné desce nečistoty nebo vlákna, které se mohou spálit a způsobit
změnu barvy.
Speciální upozornění k hliníkové fólii a hliníkovému varnému nádobí
• Hliníková fólie - Při použití hliníkové fólie dojde k poškození varné desky. Za
ŽÁDNÝCH okolností nepoužívejte slabé hliníkové varné nádobí a nedovolte, aby se
fólie dotýkala keramické varné desky.
• Hliníkové nádobí - Teplota tavení hliníku je mnohem nižší než u ostatních kovů.
Při používání hliníkových hrnců nebo pánví na varné desce je třeba dbát
opatrnosti. Jestliže necháte vyvařit obsah tohoto nádobí, nejenže dojde k jeho
zničení, ale může se také roztavit na sklokeramickou varnou desku, rozbít ji nebo na
ní zanechat stopy a trvale tak poškodit její povrch.
30
Dvířka trouby
Vysazení dvířek trouby ze závěsů
Pro snadnější čištění trouby lze její dvířka vysadit.
Otevřete dvířka trouby do vodorovné polohy.
Potom zvedněte svorky na obou závěsech dvířek a
vyklopte je co nejdál (a).
Pomalu znovu zavřete dvířka až nadoraz a potom
je zvedněte ze závěsů (b).
Vrácení dvířek trouby zpět do závěsů
Při opětovném vložení dvířek zpět do závěsů
postupujte přesně opačně než při jejich vyjmutí.
Vložte závěsy dvířek zpět do příslušných drážek (c).
Přitom se ujistěte, že závěsy řádně a rovnoměrně
zapadají.
Potom pomalu spusťte dvířka dolů. Přitom se
ujistěte, že se rohy dvířek nedotýkají spodku rámu
(jestliže ano, zvedněte znovu dvířka a znovu
vyrovnejte závěsy).
Nakonec zaklapněte svorky zpět směrem k troubě
(d). Aby se dvířka správně zavírala, zatlačte něčím
na svorky (např. šroubovákem) (e).
Pomalu zkontrolujte správnou funkci dvířek.
Důležité upozornění: Nikdy nenechávejte
zvednuté páčky závěsů dvířek. Jejich zapružení
by mohlo způsobit zranění.
31
Výměna žárovky trouby
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste
předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
Jestliže je nutné vyměnit žárovku, musí nová
žárovka odpovídat následujícím technickým
parametrům:
Příkon
Napětí
Teplota
Patice
25W
230/240V(50Hz)
300°C
E14
:
Výměna vadné žárovky.
1. Otočte skleněným krytem směrem doleva a
odstraňte ho.
2. Vyjměte vadnou žárovku a vyměňte ji za novou.
3. Nainstalujte zpět skleněný kryt.
Něco nefunguje
Pokud spotřebič nefunguje správně, nevolejte hned do servisního střediska společnosti
Electrolux, ale proveďte nejprve tyto kontroly.
Upozornění! Opravy spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
Neodborné opravy mohou pro uživatele představovat značné nebezpečí.
Jestliže byl spotřebič nesprávně provozován, budete muset návštěvu servisního
technika nebo prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce.
Indukční varná deska
Problémy
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze
zapnout nebo nefunguje
-
Od zapnutí varné desky uplynulo
více než 10 sekund
Zapněte znovu varnou desku
Indikátor zbytkového tepla
nic nezobrazuje
-
Varná zóna byla zapnutá jen
krátkou dobu a není tedy horká
Jestliže je varná zóna zřejmě
horká, obraťte se na místní
servis
Viz oddíl “Řízení výkonu”
Na displeji se střídavě
zobrazují dva varné stupně
Řízení výkonu snižuje výkon
příslušné varné zóny
32
Problémy
“Svítí symbol “F”
Možná příčina
-
“Je zobrazen symbol “E” a
číslo
-
Nevhodná nádoba
Žádná nádoba ve varné zóně
Průměr dna nádoby je pro
příslušnou varnou zónu příliš
malý
Porucha elektroniky
Řešení
Použijte vhodnou nádobu
Vložte do zóny nádobu
Použijte vhodnou nádobu
Odpojte spotřebič na několik
minut od elektrické sítě
(vyjměte pojistku z domácího
rozvodu). Jestliže se po
opětovném zapnutí znovu
zobrazí tento kód, obraťte se
na zákaznický servis.
Trouba
Problémy
Trouba nefunguje?
Trouba se nezapnula
Dokončení jídel trvá příliš dlouho, nebo se
připraví příliš rychle
Řešení
Přesvědčte se, jestli:
je zapnutý spotřebič
svítí kontrolky v provozním poli,
je nastaven správný varný stupeň
nejsou přepálené pojistky v domácím
rozvodu (v pojistkové skříňce). Jestliže se
pojistky opakovaně přepalují, zavolejte
oprávněného elektrikáře.
Zkontrolujte:
přesvědčte se, jestli byla správně zvolena
funkce a teplota pečení
zda je zapnutý zásuvkový spínač nebo síťový
vypínač
Zkontrolujte:
může být nutné upravit nastavení teploty
Pokud spotřebič ani po provedení kontrol nefunguje správně, zavolejte do místního servisního
střediska. Když se obrátíte na servisní středisko, budou požadovat následující informace:
1.
2.
3.
4.
5.
Vaše jméno, adresu a PSČ.
Vaše telefonní číslo
Jasné a stručné informace o poruše
Model a sériové číslo (viz typový štítek)
Datum zakoupení
33
Pokyny pro technika
Technické parametry
47635IP
Rozměry
Varná deska
Trouba
Napájení
Příslušenství
Výška
858-868 mm
Šířka
500 mm
Hloubka
600 mm
Kapacita trouby
45 litrů
Varná zóna s jednou plotnou vpředu
2100 (P 3100) W
Ø 210 mm
uprostřed
Varná zóna s jednou plotnou vlevo vzadu
1800 (P 2800) W
Ø 180 mm
Varná zóna s jednou plotnou vpravo vzadu Ø 140 mm
1400 (P 2500) W
Celkový příkon
(modul s 2 zónami 3600W + modul s 1 zónou 3100W) 6700 W
varné desky
Topný článek trouby
- Dolní topný článek
900 W
- Horní topný článek
1000 W
Topný článek grilu
1900 W
Konvekční ventilátor
35 W
Kruhový topný článek
1900 W
Časový spínač s indikátorem LED
2W
Osvětlení trouby
Žárovka 25W, typ E14
Čištění
ručně
Celkový příkon trouby
2,927 kW
Jmenovité napětí
230V~ / 400V 3N~/ 230V 3~/ 400V 2N~
Jmenovitá frekvence
~50 Hz
Police
Plech na pečení masa
Plech na pečení
Celkový příkon sporáku
9,627 kW
34
Instalace
Všechny instalační postupy smí provádět pouze KVALIFIKOVANÁ OSOBA v souladu s platnými
pravidly a předpisy dané země.
Spotřebič musí být nainstalován v souladu se specifikací " Y " (EN60.335-2.6). Sporák nesmí být
nainstalován výše než jeho varná deska.
Zajistěte prosím, aby byl spotřebič po instalaci v případě závady dobře přístupný pro
servisního technika
Před připojením k elektrické síti se přesvědčte, že parametry elektrického rozvodu
odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku.
Tento spotřebič musí být uzemněn
Umístění
Tento sporák je zařazen do
"třídy Y" ve shodě s požárními
bezpečnostními předpisy.
Přilehlé skříňky nebo stěny
nesmí přesahovat výšku sporáku.
Sporák může být umístěn v
kuchyni, v kuchyňském koutě
obývacího pokoje nebo ložnice,
nesmí být ale umístěn v
koupelně nebo sprše.
Minimální vzdálenost jakéhokoliv hořlavého materiálu umístěného nad sporákem v linii
okrajů sporáku je 69 cm (viz obrázek).
.
Vyrovnání
Sporák je vybavený výškově nastavitelnými
nožičkami, jež se nacházejí na předních a zadních
rozích spodní strany spotřebiče. Seřízením nožiček je
možné změnit výšku spotřebiče, aby bylo zajištěno
lepší vyrovnání s ostatními povrchy a rovnoměrnější
rozložení tekutin v hrncích a pánvích.
35
Elektrické připojení
Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení varné desky a přívodního
kabelu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným
oprávněním v souladu s platnými předpisy.
SPORÁK MUSÍ BÝT UZEMNĚN
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, že nebyla dodržena tato
bezpečnostní opatření.
Tento sporák je určen pro připojení k elektrickému napájení 230/400V, 50Hz.
Pro připojení k elektrickému rozvodu použijte typ kabelu H05 RR-F.
Před zapnutím se přesvědčte, že parametry elektrického rozvodu odpovídají
hodnotám uvedeným na typovém štítku.
Sporák se dodává bez přívodního kabelu. Pro připojení je nutné použít pružný
přívodní kabel podle specifikace uvedené v příslušné tabulce č. 1.
Při přímém připojení k síti použijte spínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3
mm podle kategorie přepětí III.
Tento spínač musí být umístěný nejdále 2 m od varné desky a musí být po instalaci
dobře přístupný.
Žlutozelený zemnicí vodič nesmí být přerušen vypínačem.
POZNÁMKA: Zemnicí vodič musí být asi o 2 cm delší než fázový a nulový vodič.
Napájecí kabel sporáku nesmí přijít do styku s žádnou částí
vyšrafované plochy na obrázku.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho
vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Privodný kábel
36
Před připojením zkontrolujte:
• příslušná pojistka a domácí elektrický rozvod vydrží zatížení příkonem
spotřebiče (viz typový štítek);
• Zásuvka nebo vícepólový spínač použitý k připojení je po nainstalování
spotřebiče snadno
Jak postupovat?
• Odšroubujte a sejměte ochranný kryt na zadní straně spotřebiče;
• Připojte napájecí kabel ke svorkovnici sporáku podle tabulky č. 1;
• Zajistěte ho kabelovou příchytkou;
• Ujistěte se, že připojení ke svorkovnici odpovídá použité elektrické síti;
• Znovu nasaďte a přišroubujte ochranný kryt na zadní straně spotřebiče.
Tabulka č. 1
230V~ / 400V 3N~/ 230V 3~/ 400V 2N~
Jmenovité napětí
Typ připojení
Připojení kabelu ke
svorkovnici
Jednofázové
Třífázové Y 3
fáze + nulový
vodič
1 2 3 4 5
1 2 3
L1
L1 L2 L3 N
N
4 5
Třífázové Y 2
fáze + nulový
vodič
Třífázové
1 2 3 4 5
L1
L2
L3
1
2 3 4 5
L1
L2 N
Síťové napětí
230V~
400V 3N~
230V 3~
400V 2N~
Napětí topných článků
230 V
230 V
230 V
230 V
Kapacita pojistek
40 A
Průřez kabelu
3 x 6 mm
3 x 16 A
2
5 x 1,5 mm
3 x 25 A
2
4 x 2,5 mm
2 x 25 A
2
4 x 2,5 mm2
Evropská Záruka
Na tento spotebi se vztahuje zárukaspolenosti Electrolux ve všech zemíchuvedených v zadní
ásti tohoto návodubhem období stanoveného v zárucespotebie nebo jinak zákonem.
Jestližese pesthujete z jedné uvedené zemdo jiné z uvedených zemí, záruka naspotebi bude i
nadále platná zanásledujících podmínek:
•Záruka na spotebi platí ode dneprvního zakoupení spotebie, které jemožné doložit
pedložením platnéhodokladu o koupi vydaného prodejcemspotebie.
•Záruka na spotebi je platná prostejné období a na stejný rozsah prácea díl, jako platí v nové
zemi Vašehopobytu pro tento uritý model adyspotebi.
•Záruka na spotebi je vázaná naosobu pvodního kupce spotebie anení penosná na další
osoby.
•Spotebi je instalovaný a používaný vsouladu s pokyny vydanýmispoleností Electrolux a
používá sepouze v domácnosti, tzn. spotebinení využíván ke komerním úelm.
•Spotebi je instalovaný v souladu sevšemi píslušnými platnými pedpisy vnové zemi
pobytu.Ustanovení Evropské záruky nemají vlivna žádná závazná práva, která se na
Vásvztahují podle zákona.
37
Obsah
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pokyny pre používateľa
Používanie a starostlivosť
Ovládací panel
Varná doska
Používanie spotrebiča
Pred prvým použitím rúry
Ovládacie prvky
Ovládací gombík termostatu
Princíp konvekčnej rúry
Časovač LED s ovládačom času
Tabu ľka pečenia v rúre
Varné zóny
Indukčné varné zóny
Riad vhodný pre indukčné varné zóny
Príklady varných spotrebičov
Odporúčania na predhrievanie
Zdie ľanie výkonu
Regulácia výkonu
Údržba a čistenie
Čistenie povrchu keramickej varnej dosky
Dvierka rúry
Výmena žiarovky v rúre
Niečo nefunguje
Pokyny pre inštalujúceho pracovníka
Technické charakteristiky
Inštalácia
Umiestnenie
Zapojenie do elektrickej siete
Informácie o ochrane životného prostredia
Ako čítať tento návod
Dolu uvedené symboly vás pri študovaní tohto návodu budú usmerňovať
Bezpečnostné pokyny
Ovládanie krok po kroku
Užitočné rady a odporúčania
Informácie o ochrane životného prostredia
38
43
43
43
44
46
46
48
48
49
52
54
56
57
58
59
60
60
60
61
63
64
65
66
67
67
68
68
69
70
38
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred použitím spotrebiča si prečítajte všetky pokyny. Odložte si tento návod na prípad, že
ho v budúcnosti budete potrebovať. Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné
symboly a pokyny. Všímajte si tieto symboly a dodržiavajte všetky uvedené pokyny.
UPOZORNENIE
Tento symbol vás upozorní na situácie, ktoré môžu spôsobiť závažnú telesnú ujmu,
smrť alebo škodu na majetku.
POZOR
Tento symbol jvás upozorní na situácie, ktoré môžu spôsobiť telesnú ujmu alebo
škodu na majetku.
POZOR
Osoby s kardiostimulátorom alebo podobnými lekárskymi pomôckami musia byť
opatrní pri používaní alebo keď stoja v blízkosti zapnutej indukčnej jednotky,
pretože elektromagnetické pole môže mať vplyv na funkciu kardiostimulátora alebo
podobnej lekárskej pomôcky. Odporúčame poradiť sa s lekárom alebo s výrobcom
kardiostimulátora alebo podobnej lekárskej pomôcky o vašej konkrétnej situácii.
Používatelia s implantovanými kardiostimulátormi sa nesmú hornou časťou tela
priblížiť na menej ako 30 cm od zapnutých indukčných varných zón.
Inštalácia
•
•
•
•
•
•
•
Tento sporák musí inštalovať kvalifikovaný odborník pod ľa pokynov výrobcu.
Opravy spotrebiča môžu vykonávať iba oprávnení servisní technici.
Tento sporák je ťažký. Pri jeho premiestňovaní buďte opatrní.
Pred používaním sporáka odstráňte všetky obalové materiály.
Skontrolujte, či elektrické napájanie zodpovedá typu uvedenému na typovom štítku.
Nepokúšajte sa o akéko ľvek úpravy sporáka.
Sporák je ťažký. Niektoré hrany a rohy, ktoré nie sú bežne prístupné, môžu byť
ostré. Pri premiestňovaní sporáka používajte rukavice.
Bezpečnosť detí
•
•
•
Tento sporák môžu obsluhovať iba dospelí. Nedovo ľte deťom, aby sa hrali so
sporákom alebo v jeho blízkosti.
Sporák sa pri používaní zohrieva a zostáva horúci aj dlho po použití. Kým
nevychladne, nemali by sa k nemu približovať deti.
Deti sa môžu poraniť aj pri stiahnutí panvíc alebo hrncov zo sporáka.
39
•
Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými
skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o
používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Počas používania
•
•
•
•
•
•
•
Tento sporák je určený iba na varenie v domácnosti. Nie je určený na obchodné
alebo priemyselné využívanie.
Tento sporák nepoužívajte, ak je v kontakte s vodou. Neobsluhujte sporák s vlhkými
rukami.
Počas používania sa varný riad zohreje, pri vyberaní alebo vkladaní horúceho
riadu používajte rukavice.
Počas používania sa spotrebič zohreje. Buďte opatrný, snažte sa nedotýkať sa
ohrievacích telies v rúre.
Ak spotrebič nepoužívate, skontrolujte, či sú ovládacie gombíky v polohe
‘VYPNUTÉ’.
Pri používaní iných elektrických spotrebičov dbajte, aby sa kábel nedostal do
kontaktu s horúcimi povrchmi sporáka.
Rúra sa musí vypnúť pred demontážou chrániča a po čistení sa chránič musí
namontovať späť v súlade s pokynmi výrobcu.
Upozornenie! V rúre sa nesmie používať alkohol ani iné tekutiny, ktoré môžu
tvoriť výbušné plyny, alebo iné látky, ktoré by mohli spôsobiť požiar alebo
výbuch.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri príprave jedál s olejom a tukmi nikdy nenechávajte sporák bez dohľadu.
Tento sporák musí byť vždy udržiavaný v čistote. Nahromadený tuk alebo zvyšky
jedál by mohli spôsobiť požiar.
iba v súlade s pokynmi.
Varnú dosku nepoužívajte ako pracovný povrch ani ako odkladacie miesto.
Nepoužívajte varné zóny s prázdnymi panvicami alebo bez panvíc.
Keramické sklo nie je citlivé na tepelné šoky a je veľmi odolné, nie je však
nezničiteľné. Predovšetkým tvrdé a ostré predmety by pri páde mohli poškodiť
povrch varnej dosky.
Nepoužívajte liatinové panvice ani panvice s poškodeným dnom, ktoré má drsný
alebo ostrý povrch. Pri posúvaní panvíc môže dochádzať k poškriabaniu.
Dbajte, aby sa tekutiny obsahujúce kyseliny, napr. ocot, citrón alebo odstraňovač
vodného kameňa nedostali do kontaktu s rámom varnej dosky, inak sa objavia
matné škvrny.
Ak sa cukor alebo jedlo obsahujúce cukor dostane do kontaktu s horúcou varnou
zónou a potom sa roztopí, znečistenie okamžite odstráňte pomocou škrabky, kým
je povrch ešte horúci.
40
•
•
•
•
•
Všetky predmety a materiály, ktoré sa môžu roztopiť, sa nesmú dostať na
sklokeramický povrch, napr. plasty, hliníková fólia alebo fólie do rúry. Čokoľvek
podobné, čo by sa roztopilo/roztavilo na sklokeramickom povrchu, sa tiež musí
okamžite odstrániť pomocou škrabky.
Používajte iba panvice s plochým dnom bez drsných hrán, aby ste predišli trvalému
poškriabaniu.
V rúre nikdy nepoužívajte plastové riady. Vnútro rúry nikdy nevykladajte alobalom.
Vždy skontrolujte, či je otvor rúry nachádzajúci sa v strednej zadnej časti rúry
voľný a či zaručuje vetranie vnútra rúry.
Ak je sklokeramický povrch popraskaný, vypnite spotrebič, aby ste vylúčili možnosť
úrazu elektrickým prúdom.
Servis
•
•
•
•
•
Opravy alebo servis tohto sporáka musí vykonávať výhradne autorizovaný servisný
technik. Môžu sa používať iba originálne schválené náhradné dielce.
Svojpomocný servis. Neopravujte ani nevymieňajte žiadne diely spotrebiča, ak sa
to výslovne neodporúča v návodoch. Všetky ostatné servisné práce musí vykonávať
kvalifikovaný technik, aby sa znížilo riziko úrazu a poškodenia spotrebiča.
Nikdy neupravujte ani nepozmeňujte konštrukciu spotrebiča, napr. demontážou
panelov, drôtených krytov alebo akýkoľvek iných súčastí výrobku.
Ukladanie na spotrebič. Na varný povrch ani do jeho blízkosti sa nesmú ukladať
horľavé materiály. Týka sa to papierových, plastových predmetov a textílií, ako sú
kuchárske knihy, plastový riad a utierky, a taktiež horľavých tekutín. Neklaďte na
spotrebič ani do jeho blízkosti výbušniny, akými sú aj aerosólové plechovky.
Horľavé materiály môžu vybuchnúť a spôsobiť požiar alebo škodu na majetku.
POZOR
Neukladajte do skriniek nad spotrebičom žiadne predmety, ktoré zaujímajú deti.
Pri vyliezaní na varnú dosku by sa deti mohli vážne zraniť.
Nenechávajte deti osamote. Deti sa nesmú nechať osamote ani bez dozoru v
miestnosti, v ktorej sa nachádza zapnutý spotrebič. Nikdy im nesmiete dovoliť
posadiť sa alebo postaviť sa na ktorúkoľvek časť spotrebiča.
POZOR
NEDOTÝKAJTE SA VARNÝCH ZÓN ANI PLÔCH V BLÍZKOSTI TÝCHTO POVRCHOV.
Varné zóny môžu byť horúce od zvyškového tepla, hoci majú tmavú farbu. Oblasti v
blízkosti varných zón sa môžu rozohriať dostatočne na to, aby spôsobili popálenie.
Počas používania ani potom sa nedotýkajte týchto plôch, ani nedovoľte, aby sa ich
dotýkalo oblečenie alebo iné horľavé materiály, až kým neuplynie dostatočný čas,
aby sa ochladili.
41
UPOZORNENIE
Nikdy nepoužívajte svoj spotrebič na zohrievanie alebo vykurovanie miestnosti.
•
•
•
•
•
Noste vhodné oblečenie. Pri používaní spotrebiča sa nikdy nesmú nosiť voľné
ani splývavé odevy. Nedovoľte, aby sa odevy alebo iné horľavé materiály dotýkali
horúcich povrchov.
Nepoužívajte vodu ani múku na hasenie horiacieho tuku. Požiar uhaste pokrievkou
panvice alebo použite bikarbonát sodný, suchú chemikáliu alebo penový hasiaci
prístroj.
Pri ohreve tuku alebo masti proces pozorne sledujte. Tuk alebo masť sa môže
vznietiť, ak ich necháte príliš zohriať.
Používajte iba suché držiaky hrncov. Vlhké alebo mokré držiaky hrncov na
horúcich povrchoch môžu spôsobiť popáleniny od pary. Nedovoľte, aby sa držiaky
hrncov dotýkali častí horúcich povrchov. Nepoužívajte utierku ani iné veľké handry
namiesto držiaka hrnca.
Nezohrievajte neotvorené nádoby s potravinami. Zvýšenie tlaku môže spôsobiť
výbuch nádoby a v dôsledku toho aj úraz.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE VARNEJ DOSKY
•
Používajte panvice a hrnce správnych rozmerov. Tento spotrebič je vybavený
troma varnými zónami rôznych veľkostí. Vyberte si riad s plochým dnom a dosť
veľký, aby zakryl varné zóny. Snímače na rozpoznávanie panvice nedovolia, aby
príslušné varné zóny boli zapnuté, ak na nich nie je panvica.
•
Rukoväte riadu musia byť otočené smerom dnu a nesmú siahať nad susediace
varné zóny. Na zníženie rizika popálenia, zapálenia horľavých materiálov a rozliatia
pri neúmyselnom kontakte s riadom.
•
Nikdy nenechávajte pripravené jedlo na varných zónach.
Prekypenie spôsobuje vznik dymiacich a mastných nečistôt, ktoré sa môžu
zapáliť, a panvica, obsah ktorej sa úplne vysuší, sa môže roztaviť alebo poškodiť.
•
•
Ochranné obklady. Na obloženie ktorejkoľvek časti povrchu varnej dosky
nepoužívajte hliníkové fólie. Hliníkovú fóliu používajte iba ako sa odporúča po
príprave jedla, napr. na zakrytie potravín. Akékoľvek iné použitie hliníkovej fólie
môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom, požiar alebo krátke spojenie.
Smaltovaný riad na varenie. Na použitie s varnou doskou sporáku sú vhodné iba
určité typy sklenených, sklokeramických, keramických, kameninových alebo iných
glazovaných riadov, ktoré sa pri náhlej zmene teploty nepoškodia. Preštudujte si
odporúčania výrobcu ohľadne použitia na povrchu varnej dosky.
42
IBA U SKLOKERAMICKÉHO POVRCHU VARNEJ DOSKY
•
•
•
•
•
•
POŠKODENÚ VARNÚ DOSKU NEČISTITE ANI NEZAPÍNAJTE. Ak sa poškodí povrch
varnej dosky, čistiace roztoky a vyliate tekutiny môžu vniknúť do poškodenej varnej
dosky a spôsobiť tak riziko úrazu elektrickým prúdom. Okamžite sa obráťte na
kvalifikovaného technika.
Povrch varnej dosky čistite opatrne. Pri utieraní vyliatych nečistôt z horúcej
varnej plochy pomocou vlhkej špongie alebo handry buďte opatrný, aby ste sa
nepopálili parou. Niektoré čističe môžu pri použití na horúci povrch vytvárať
škodlivý dym.
Neklaďte horúci kuchynský riad na studené sklo na povrchu varnej dosky. Mohlo
by to spôsobiť prasknutie skla.
Neposúvajte panvicu po povrchu varnej dosky. Môže poškriabať povrch varnej
dosky.
Nenechávajte obsah hrnca alebo panvice vykypieť alebo vyvrieť až dosucha.
Môže to spôsobiť trvalé poškodenie v podobe prasknutia, roztavenia alebo škvrny
na povrchu sklokeramickej varnej dosky. (Na tento typ poškodenia sa záruka
nevzťahuje).
Ak je povrch popraskaný, vypnite spotrebič, aby ste vylúčili možnosť úrazu
elektrickým prúdom.
43
Pokyny pre používateľa
Používanie a starostlivosť
Sklokeramická varná doska
Ovládací panel
Rukoväť dvierok
Dvierka spodného
úložného priestoru
Ovládací panel
44
Ovládací gombík zadnej ľavej varnej zóny
Ovládací gombík strednej prednej varnej zóny
Ovládací gombík zadnej pravej varnej zóny
Elektronický časovač
Gombík termostatu rúry
Kontrolka termostatu rúry
Ovládací gombík funkcií rúry
Varná doska
Indukčná varná zóna 1800 W s
funkciou zvýšeného výkonu (POWER) 2800 W
Indukčná varná zóna 1400 W s
funkciou zvýšeného výkonu (POWER) 2500 W
Displej indikátorov varných zón
Indukčná varná zóna 2100 W s
funkciou zvýšeného výkonu (POWER) 3100 W
Rúra
Horný ohrev
Gril
ventilátor
Dolný ohrev
Teleskopická lišta
45
Doplnky dodávané so spotrebičom
So spotrebičom sú dodávané nasledujúce
doplnky
• Rošt na ukladanie riadu on (na pečenie mäsa,
formy na pečivo). Riad sa musí položiť do
stredu poličky, aby bola hmotnosť vyvážená.
•
Plech na pečenie
•
Plech na pečenie mäsa
Používa sa na zachytávanie šťavy pri
pečení, zasúvajte ju do úrovne 2 odspodu.
Ak plech na pečenie mäsa nepoužívate,
vyberte ho z rúry
Okrem dodávaných doplnkov vám odporúčame používať výhradne žiaruvzdorný
riad/nádoby (podľa pokynov výrobcu).
Vyberateľná zásuvka
Vyberateľná zásuvka sa nachádza pod rúrou..
Ak sa rúra dlhšie používa, zásuvka môže byť počas varenia horúca. V zásuvke sa
nesmú skladovať horľavé materiály, ako sú chňapky, utierky na riad, plastové zástery
a pod.
Pri pečení môže byť horúce aj príslušenstvo rúry, napr. plechy na pečenie. Preto pri ich
vyberaní zo zásuvky pri zapnutej alebo horúcej
rúre buďte opatrný.
Otváranie
• Chyťte zásuvku zospodu a vytiahnite ju
von..
• Zásuvku vyberiete vytiahnutím až na doraz,
pomalým nadvihnutím a následným úplným
vytiahnutím.
Zásuvku znova nasaďte rovnakým
postupom, len v opačnom poradí
46
Zbera kondenzátu
Zbera slúži na zhromažovanie kon-denzátu
pri používaní rúry. Vkladá sa dozásuvky. Po
použití sa zbera musí vy-prázdni.
Zberač slúži na zhromažďovanie
kondenzátupri používaní rúry. Vkladá sa do
zásuvky. Popoužití sa zberač musí
vyprázdniť..
Tukový filter
Pri peení mäsa treba tukový filter nasadi
napríchytky ventilátora v zadnej asti rúry.
Tukovýfilter zabrauje usadzovaniu tuku na ventilátore.Na istenie nepoužívajte abrazívne
materiály.Tukový filter môžete umýva aj v umývake riadu.Po skonení peenia, ke rúra
vychladneodnímte filter potiahnutím držiaku smerom nahor.
Používanie spotrebiča
Pred prvým použitím rúry
Pred použitím rúry odstráňte všetky obalové materiály z vnútra aj z jej povrchu.
Po pripojení na sieťové napájanie sa na displeji
bliká. Zakiaľ
zobrazuje 12.00 hodín a LED
bliká, môžete nastaviť čas pomocou tlačidla
a mínus
.
Po nastavení sa čas uloží do pamäte približne 5
sekúnd po poslednej operácii, LED
znova
zhasne.
V prípade potreby možno denný čas nastaviť kedykoľvek. Robí sa to tak, že bude stláčať
tlačidlo režimu, až kým
.
nezačne blikať, potom možno nastaviť denný čas.
47
Pri prvom použití zohrejte rúru bez vložených potravín. Z rúry pritom môže vychádzať
nepríjemný pach. Je to normálne.
1. Vyberte všetky časti príslušenstva rúry.
2. Odstráňte všetky nálepky a ochranné fólie zo spotrebiča.
3. Rozohrejte rúru s príslušným gombíkom v polohe „250“ počas 45 min.
Rovnaký postup treba zopakovať s funkciou gril približne na 5-10 min.
Keramickú varnú dosku pred prvým použitím starostlivo očistite.
Potom ju pravidelne čistite, keď je vlažná alebo studená. Nedovoľte, aby sa kúsky
potravín priškvarili alebo aby sa špina pripiekla.
Keramické varné dosky vyžadujú rovnakú starostlivosť a čistenie ako sklo. Nikdy
nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ani špongie s drsným povrchom. Pri prvom
použití môže keramická varná doska chvíľu vydávať zápach spôsobený odparovaním
vody z izolácie.
Príslušenstvo umyte jemným umývacím prostriedkom. Starostlivo ho opláchnite a osušte.
Typový štítok
Číslo modelu vášho sporáka nájdete po otvorení dverí na typovom štítku nachádzajúcom
sa v spodnej časti predného rámu sporáka.
Sporák musí byť chránený vhodnou poistkou alebo ističom. Príkon sporáka sa uvádza na
typovom štítku.
Kondenzácia a para
Pri ohreve potravín sa vytvára para rovnako ako pri varení v kanvici. Vetracie otvory rúry
umožňujú, aby časť tejto pary unikla. Pri otváraní dvierok rúry vždy odstúpte, aby para
alebo teplo, ktoré sa v rúre nazhromaždia, mohli uniknúť.
Ak sa para dostane do kontaktu so studeným vonkajším povrchom rúry, napr.
dekoračnou lištou, skondenzuje a vytvoria sa kvapky vody. Je to celkom bežné a nie je to
chyba rúry.
Na predchádzanie zmenám sfarbenia pravidelne utierajte kondenzát a nečistoty z
povrchov.
Kuchynský riad
Používajte kuchynský riad, ktorý odoláva teplote 250° C.
Riad sa nesmie klásť priamo na
48
Ovládacie prvky
Funkcie rúry
Pre všetky funkcie rúry platí, že kontrolka sa rozsvieti keď sa rúra zohrieva a vypína sa
pri dosiahnutí nastavenej teploty (zapína a vypína sa spolu so spínaním termostatu).
Funkciu rúry vyberiete otočením ovládača funkcie v smere pohybu hodinových ručičiek
na symbol požadovanej funkcie (pozri dolu).
Rozmrazovanie
Funkcia Pizza
Turbo gril
Gril
Teplovzdušné pečenie
- (Pozn.: Toto NIE JE varná poloha). Táto poloha je určená na pomoc
pri rozmrazovaní mrazených potravín.
Využíva ohrev s ventilátorom (ventilátor plus ohrievací článok okolo
ventilátora) a spodný ohrievací článok
Súčasné použitie grilovania a horného ohrievaceho prvku s
ventilátorom.
Pozor: pri tejto funkcii musí byť ovládač teploty nastavený
maximálne na 230 ºC.
Súčasné použitie grilovania a horného ohrievaceho prvku.
Pozor: pri tejto funkcii musí byť ovládač teploty nastavený
maximálne na 230 °C.
Pečenie Thermaflow; tento systém umožňuje súčasné pečenie
nemäsových a mäsových na ktorejkoľvek zásuvnej úrovni s
minimálnym zmiešavaním chutí.
Horný a dolný
ohrievací článok ventilátor
Teplo sa prenáša k potravinám zohriatym vzduchom pomocou
ventilátora v zadnej stene rúry.
Dolný ohrievací
článok rúry
umožňuje dopekať jedlá iba zospodu..
Konvenčné pečenie
Osvetlenie rúry
používa horný a dolný ohrievací článok; Táto funkcia umožňuje
použitie obľúbených receptov bez nutnosti úpravy teplôt. V tomto
prípade treba rúru vopred zohriať.
Osvetlenie rúry sa zapína automaticky pri všetkých nastaveniach.
Osvetlenie možno zapnúť aj bez zapnutia akejkoľvek inej funkcie.
Ovládací gombík termostatu
Otáčaním ovládacieho gombíka rúry v smere pohybu hodinových ručičiek sa vyberá
teplota rúry.
Tu uvedené teploty zodpovedajú hodnotám na samotnom ovládacom gombíku.
Výber teploty začína pri 50°C a dosiahne maximálne asi 250°C v strede rúry.
Termostat ovládajúci teplotu je plynulo nastavite ľný, preto je možné vybrať aj teploty
medzi vyznačenými hodnotami.
49
Princíp konvekčnej rúry
Horné a dolné ohrievacie prvky a kruhový ohrievací článok okolo ventilátora ohrievajú
vzduch, ktorý sa následne šíri cez vzduchové kanály v zadnej stene rúry. Horúci vzduch
cirkuluje v rúre a následne sa odsaje späť cez mriežku ventilátora.
Teplo sa prenáša rýchlo a efektívne. Často to znamená, že môžete použiť nižšiu teplotu
ako pri ohreve zhora a zdola. Teplotu možno znížiť o 15-20 % ak sa v recepte špecifikuje
teplota od 160 ºC do 225 ºC. Čím vyššia je teplota, tým viac sa dá znížiť. Pre teplotu nad
225 ºC už je lepšie použiť ohrev zhora a zdola. Maximálne nastavenie je vhodné
predovšetkým na grilovanie.
Praktické používanie
Nikdy nedávajte hliníkovú fóliu, plechy na pečenie ani riad priamo na dno rúry.
Zablokovaním ohrevu v dolnej časti rúry sa môže poškodiť smalt v dôsledku
prehrievania. Rúra môže byť počas používania horúca: DETI NACHÁDZAJÚCE SA
NABLÍZKU MUSIA BYŤ POD DOZOROM.
Plech na pečenie sa môže na chvíľu deformovať v dôsledku odchýlok teploty alebo v
dôsledku nerovnomerného rozdelenia teploty po povrchu. Po ochladení sa tvar plechu
obnoví.
Odkiaľ máme vedieť aké funkcie rúry použiť v rôznych situáciách? Praktické rady na
efektívne používanie funkcií rúry pri rôznych spôsoboch prípravy jedál uvádzame ďalej v
texte:
Pečenie
Keď zostáva ešte približne 5 minút, skontrolujte pomocou grilovacej ihlice, či je
piškótový koláč hotový. Môžete skrátiť alebo predĺžiť čas pečenia. Výsledky môže
ovplyvňovať aj receptúra alebo materiál, farba, tvar a rozmery plechov na pečenie.
OHREV ZHORA A ZDOLA zabezpečuje rovnomerné sfarbenie.
Konvekčné pečenie
KONVEKČNÁ RÚRA skracuje celkový čas pečenia, takže naraz môžu byť v rúre dva
plechy. Chlieb alebo šišky však nemusia rovnomerne zhnednúť, predovšetkým ak cesto
dobre nevykyslo.
Funkciu KONVEKČNÁ RÚRA používajte pri pečenie na niekoľkých zásuvných úrovniach
naraz, napr. fašírky, karbonátky alebo kompletné menu (predjedlo, hlavné jedlo a dezert).
Upozorňujeme, že musíte vybrať jedlá pripravované pri rovnakej teplote. Jedlá, ktoré
potrebujú rôzny čas prípravy v rúre bude potrebné vkladať podľa toho, kedy ich chcete
mať pripravené.
50
Pečenie mäsa
Používanie funkcií OHREV ZHORA A ZDOLA a KONVEKČNÁ RÚRA na pečenie mäsa je
jednoduché a pritom praktické. Hovädzia roštenka a sviečkovica si najlepšie zachovajú
svoju prírodnú šťavu, ak sa upečú pri 125 ºC. Doba prípravy však bude o niečo dlhšia
ako pri vyššej teplote. Použite pekáč na mäso, ktorý veľkosťou zodpovedá mäsu, aby sa
šťava príliš neodparila. Pri pečení veľkého kusu stehna používajte veľký plech na
pečenie alebo pekáč do rúry, pretože má obyčajne dostatok mäsovej šťavy. Pri jeho
vyberaní z rúry buďte opatrný. Ak používate vrecko na pečenie, pred vložením do rúry
vystrihnite v rohu otvor. Takto sa zníži riziko popálenia horúcou parou pri jeho
otváraní.
Grilovanie
Pozor: pri tejto funkcii musí byť ovládač teploty nastavený maximálne na 230 ºC.
.
Na výsledok a čas grilovania má vplyv veľkosť, tvar, množstvo, obsah tuku a dokonca aj
východisková teplota mäsa. Ryby, hydina, teľacie a bravčové mäso nezhnednú až tak
ako tmavšia druhy mäsa, ako je hovädzie a divina.
Rastlinný olej a/alebo koreniny zlepšujú sfarbenie, súčasne však zvyšujú riziko spálenia
povrchu.
Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, vyhýbajte sa grilovaniu potravín priamo z
chladničky. Povrch mäsa utrite dosucha, vložte ho na zásuvný rošt a okoreňte podľa
chuti. Na nižšiu zásuvnú úroveň podložte pekáč, najlepšie vystlaný alobalom, na
zachytenie stekajúceho tuku a šťavy. Bravčové kotlety, stejky a ryby sa musia v rúre
grilovať vyššie, zatiaľ čo mäso ako je bravčové rebierko, je lepšie dať nižšie.
Keď sa používa gril, prístupné diely môžu byť horúce. Deti by sa vtedy nemali k rúre
približovať.
Počas používania sa spotrebič zohreje. Buďte opatrný, nedotýkajte sa ohrievacích
telies v rúre.
Ovládač funkcie nastavte na
a ovládač teploty na požadovanú teplotu
(maximálne 230 °C). Gril zohrievajte 3 až 5 minút. Sledujte potraviny a najmenej raz
ich otočte. Po príliš dlhom grilovaní sú potraviny vysušené, fádne a môžu sa dokonca
pripáliť. Počas grilovania musia byť dvierka rúry zatvorené.
Turbo gril
Pozor: pri tejto funkcii musí byť ovládač teploty nastavený maximálne na 230 °C.
S turbo grilom je príprava potravín rýchlejšia a zhnednutie rovnomernejšie ako s
grilom. Grilovací článok zabezpečí zhnednutie potravín a ventilátor cirkuláciu
horúceho vzduchu. Dokonalé pre ‘vysoké’ jedlá, ako napr. pri grilovaní stehna, na
dosiahnutie rovnomerného sfarbenia zo všetkých strán.
51
Funkcia Pizza
Spodný článok zabezpečuje priamy ohrev pizzy, quiche alebo koláčov, zatiaľ čo
ventilátor zabezpečuje cirkuláciu vzduchu na upečenie obloženia pizze
alebo plnky koláčov.
Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte nižšie zásuvné úrovne.
Nastavenie Rozmrazovanie
Ovládač funkcie nastavte na
. Pri rozmra-zovaní mrazeného mäsa, rýb,
pekárenskýchvýrobkov s glazúrou, polevou alebo plnkouvypnite regulátor teploty.Ak sa
má rozmraziť veľké množstvo potravín,police a plechy na pečenie možno umiestniťdo
rôznych úrovní. Tu nie je možné uviesťpožadované časy. Skúste použiť
ražeňuviesťpožadované časy. Skúste použiť ražeň
Rady a tipy
• Potraviny prikryte pokrievkou, alobalom alebo plastovou fóliou, aby ste predišli ich
vysušeniu počas rozmrazovania.
• Malé alebo tenké kúsky rybieho filé alebo olúpané krevety, mleté mäso, pečeň a
tenké rezne sa rozmrazia za 1-2 hodiny. Dbajte, aby sa okamžite začali pripravovať
alebo dali do chladničky na zachovanie hygieny potravín.
• Rozmrazované potraviny ukladajte v jednej vrstve.
• Po uplynutí polovice času rozmrazovania ich pod ľa možnosti otočte.
• Mrazené potraviny ukladajte pod ľa možnosti v jednej vrstve a po uplynutí polovice
času rozmrazovania ich otočte.
• Po rozmrazení NENECHÁVAJTE potraviny pri izbovej teplote. Surové potraviny
okamžite pripravujte alebo ich pripravené uložte do chladničky.
• Pri zaobchádzaní s čerstvými, mrazenými, surovými a varenými potravinami
dodržiavajte základné pre hygienické pravidlá.
52
Teleskopická lišta
Vkladanie a vyberanie bočnýchmriežokBočné
mriežky s teleskopickými lištamisa vkladajú
vyberajú rovnako ako dodá-vané štandardné
bočné mriežky.
Dôležité upozornenie Pri vkladaníbočných
mriežok dbajte, aby pridržiavacieskrutky
teleskopických líšt smerovalidopredu..
Pri inštalácii upevnite mriežky na bočné
stenya zaskrutkujte pridržiavacie skrutky.
Vyberanie boných mriežok
Pri vyberaní vyskrutkujte pripevňovacieskrutky
a potom vyberte bočné mriežky vonz rúry..
Čistenie teleskopických líšt Mriežky s
teleskopickými lištami čistite ručnehorúcou
mydlovou vodou. V prípade veľ miintenzívneho
znečistenia ich najprv navlhčitepred čistením
pomocou drôtenky z oce ľovejvlny.
Dôležité upozornenie Teleskopické lištynikdy
nemažte.
Časovač LED s ovládačom času
Tento časovač sa ovláda 3 tlačidlami. Tlačidlá majú tieto funkcie:
Ovládače nastavenia času
Tlačidlo Režim
Týmito ovládacími prvkami možno nastaviť nasledujúce štyri funkcie:::
Interval zapnutia
Skončenie zapnutia
Kuchynské stopky
Denný čas
Kuchynské stopky (intervalový čas)
Pri nastavovaní intervalového času je potrebné opakovane stláčať tlačidlo „režim“, až
kým LED
nebude blikať.
53
Potom už možno tlačidlami plus a mínus nastaviť intervalový čas. Po nastavení
intervalového času sa tento naďalej zobrazuje a LED , ktorá predtým blikala, teraz
trvale svieti. Po uplynutí intervalového času sa rozoznie signalizácia (2 zvukové
sa znova rozbliká. Stlačením ktoréhoko ľvek tlačidlá sa signalizácia
signály) a LED
vypne a blikajúca LED zhasne. Displej sa vráti späť na zobrazenie denného času.
Interval zapnutia
Pri nastavovaní intervalu zapnutia je potrebné opakovane stláčať tlačidlo „režim“, až
nebude blikať. Potom už možno nastaviť požadovaný interval zapnutia
kým LED
(čas od 0,01 h do 10,00 h) pomocou tlačidiel plus a mínus. Po nastavení bude tento čas
naďalej trvale svieti. Displej sa vracia na
uložený približne po 5 sekundách a LED
zobrazenie denného času. Po uplynutí intervalu zapnutia sa relé otvára a rozoznie sa
sa znova rozbliká. Stlačením ktoréhoko ľvek
signalizácia (4 zvukové signály) a LED
tlačidlá sa signalizácia vypne a blikajúca LED zhasne. Relé sa znova zavrie.
Skončenie zapnutia
Pri nastavovaní skončenia zapnutia je potrebné opakovane stláčať tlačidlo „režim“, až
nebude blikať. Potom už možno nastaviť požadované skončenie
kým LED
prevádzky rúry (minimum - denný čas + 1 minúta, maximum - denný čas mínus 1
minúta) pomocou tlačidiel plus a mínus. Po nastavení bude tento čas uložený približne
naďalej trvale svieti. Displej sa vracia na zobrazenie denného
po 5 sekundách a LED
času. Po dosiahnutí času skončenia zapnutia sa relé otvára a rozoznie sa signalizácia (4
bude blikať. Stlačením ktoréhoko ľvek tlačidlá sa
zvukové signály) a LED
signalizácia vypne a blikajúca LED zhasne. Relé sa znova zavrie.
Rady a tipy
Roviny zasunutia nie sú rozhodujúce, dbajte však, aby boli zásuvné úrovne rovnomerne
rozložené.
Pri teplovzdušnej príprave viac ako jedného jedla v rúre uložte varné nádoby do stredu
roštov, nie viacero nádob na jeden rošt.
Keď je rúra plná, budete možno potrebovať o niečo dlhší čas prípravy.
Rošt možno položiť na dno rúry. Riad ukladajte na rošt v tejto polohe, nie na dno rúry,
aby vzduch mohol cirkulovať okolo potravín.
Ak je rúra plná tých istých potravín, napr. rovnakých plechov s drobným pečivom alebo
koláčov Victoria, budú upečené za rovnaký čas a vyberú sa z rúry spoločne. Pri pečení
na plechoch rôznej ve ľkosti alebo rôznych druhov potravín, napr. čajového pečiva a
koláčov nie je isté, že budú pripravené súčasne.
54
Teplovzdušnú rúru možno použiť na ohrev potravín aj bez rozmrazovania, napr.
ovocných koláčov, sladkého vianočného pečiva, zapekaných klobások a iných drobných
druhov pečiva. Použite teplotu 190 - 200 °C na 20 - 40 minút (v závislosti od množstva
potravín v rúre).
Pri určovaní správnych nastavení pod ľa osobných predstáv sú potrebné iba skúsenosti.
Uvedené teploty sú iba orientačné. Možno bude potrebné zvýšiť alebo znížiť teplotu
pod ľa vašich individuálnych potrieb.
Vplyvy riadu na výsledky pečenia
Plechy a misy majú rôzne hrúbky, vodivosť, farbu a pod., ktoré ovplyvňujú prenos tepla
do potravín, ktoré sú v nich:
A Hliníkový, kameninový, sklenený a svetlý, lesklý riad obmedzuje pečenie a zhnednutie
zospodu.
B Smaltovaný liatinový, eloxovaný hliníkový riad, hliníkový riad s teflónovým
vnútorným a farebným vonkajším povrchom a tmavý, ťažký riad zintenzívňuje pečenie
a zhnednutie zospodu.
Tabuľka pečenia v rúre
Údaje v nasledujúcej tabu ľke sú informatívne. Iba vaše skúsenosti vám umožnia určiť
správne nastavenie, vhodné pre vaše potreby.
Druh koláča alebo
pečiva
Vrstva cesta/pečiva
Drobné pečivo
Vianočné pečivo
Koláč s posýpkou
Penové pečivo
Kysnuté koláče
Plochý koláč
Piškótový koláč bez
tuku
Tvarohový koláč
Zásuvná
úroveň
roštu
zospodu
3
2+3+4
2
1+3
Predohrev
v min
10-13
7-10
10-13
7-10
2
15-20
3
3
3
2
2+3+4
2
1+3
2
2+3+4
2
2
2
2
---15-20
---------10-15
10-13
10-13
7-10
10-13
7-10
-------
Teplota
°C
Teplota
°C
Doba
prípravy
v min.
160-180
---170-190
---250*
160-180
---190-200
---115-125
---215-235
---170-190
---170-180
---170-190
----
---140-160
---160-180
20-25
40-45
25-35
25-30
----
45+10**
150-160
---165-175
---115-125
---180-200
---150-170
---150-160
---150-170
45+10**
25-35
25-35
40-50
45-55
10-20
10-20
25-30
40-45
20-25
30-35
50-70
50-70
55
Zásuvná
úroveň
roštu
zospodu
1
3
Druh koláča alebo
pečiva
Piškótová roláda
Petit Choux
Teplota
°C
Teplota
°C
Doba
prípravy
v min.
10-13
10-13
170-190
----
---160-180
15-20
10-20
2
10-15
190-200
----
10-20
3
10-13
----
190-200
10-20
Predohrev
v min
Kysnutý koláč s
jablkami
3
----
180-200
----
45-50
1+3
7-10
----
160-180
45-50
Jablkový koláč
1
10-13
175-185
----
55-60
1+3
7-10
----
150-170
55-60
Koláč pripravovaný
v pekáči
2
----
170-180
----
50-55
3
----
----
150-160
50-55
Pľackový chlieb
Gazdovský chlieb
2
20-25
----
7-9
1
15-20
----
40-60
Quiche Lorraine
1
3
2
1+3
15-20
10-15
-------
300-310
250*
195-205
220-240
---210-230
----
---200-220
---190-210
20-40
20-40
25-30
25-30
Pizza
*
- teplota predohrevu
- udržiavací čas v rúre po vypnutí ovládacieho gombíka funkcie rúry
**
Tabu ľka pečenia
JEDLO
Kurča vcelku
Polovička
kurčaťa
Bravčová kotleta
Zásuvná
úroveň
roštu
zospodu
2
60-70
Zásuvná
úroveň
roštu
zospodu
2
195-205
170-190
45-50
3
195-205
30+30
-
-
-
3
195-205
100-105
2
160-180
45-50
°C
Čas
v min.
°C
Čas
v min.
Tabu ľka grilovania
°C
JEDLO
Zásuvná
úroveň roštu
zospodu
Predohrev
v min
Hrianky
3
10
230
4-6
Vysoké stejky
2
10
200
20+20
Čas
v min.
56
JEDLO
Polovička kurčaťa
Kurča vcelku
Bravčová kotleta
Zásuvná úroveň
roštu zospodu
Predohrev
v min
°C
Čas
v min.
2
-
230
35+35
Otočný ražeň
-
230
60-65
2
-
230
30+30
Varné zóny
LED alebo svetelné indikátory zobrazené na ukazovateľoch varných zón
Varná zóna je vypnutá
-
Varný stupeň - Varný stupeň je nastavený
Porucha - Došlo k chybe funkcie
Detekcia varnej nádoby- Riad nie je vhodný, riad je príliš malý alebo riad sa na
varnej zóne nenachádza
Zvyškové teplo - Varná zóna je ešte stále horúca
Power - Zapnutá je funkcia POWER
Automatické vypnutie - Bolo aktivované automatické vypínanie
Detská poistka - Na predchádzanie neúmyselného zapnutia spotrebiča a
zabránenie používania varnej dosky deťmi.
Upozornenie! Riziko popálenia zvyškovým teplom. Varné zóny po vypnutí potrebujú
určitý čas, aby ochladli. Všímajte si indikátor zvyškového tepla „H“. Zvyškové teplo
možno využiť na roztápanie a udržiavanie potravín v teplom stave.
Na povrch varnej dosky sa nesmú položiť kovové predmety, ako sú nože, vidličky,
lyžičky a pokrievky, pretože by sa mohli veľmi zohriať.
Varné zóny vytvárajú teplo potrebné na prípravu jedál priamo v dne riadu.
Sklokeramický povrch sa zohrieva iba zvyškovým teplom riadu.
Nastavenie výkonovej úrovne - Varné zóny majú tri samostatné indikátoryvýkonovej
úrovne VARNEJ ZÓNY.
57
Po aktivovaní varné zóny ponúkajú na výber 10 výkonových úrovní. Sú to úrovne
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Najvyššie nastavenie P alebo „Power Boost“ ponúka výkonovú
úroveň 125 %. Každý ovládač rýchlo prechádza cez všetky dostupné výkonové úrovne
každej varnej zóny.
Zvyškové teplo - Po použití ktorejkoľvek varnej zóny na varenie a jej vypnutí, ak je
teplota povrchu varnej dosky na ktorejkoľvek varnej zóne príliš vysoká, pre príslušnú
varnú zónu sa objaví H na DISPLEJI ÚROVNE VARNEJ ZÓNY. H bude naďalej svietiť,
ak je teplota ešte stále príliš VYSOKÁ.
Používajte správny typ riadu
Magnetické snímače varnej zóny, ktoré sa nachádzajú pod povrchom varnej dosky, si
pre aktivovanie ohrevu varných zón vyžadujú, aby bol použitý riad vyrobený z
magnetického materiálu.
Pri nákupe varných nádob hľadajte riad, ktorý je výslovne označený výrobcom ako
určený na použitie s indukčnými varnými doskami. Ak si nie ste istý, použite na
kontrolu vhodnosti riadu magnet. Ak sa magnet pritiahne k dnu riadu, materiál je
vhodný na indukčné varenie.
Pre indukčnú varnú dosku sa odporúča používať vždy ťažší a vysoko kvalitný
antikorový riad. Podstatne sa tak znižuje riziko poškriabania keramického povrchu.
Aj kvalitný riad môže poškriabať povrch varnej dosky, predovšetkým ak sa riad posúva
po povrchu varnej dosky bez nadvihovania. S postupom času sa posúvaním
AKÉHOKOĽVEK typu riadu po keramickom povrchu varnej dosky zmení celkový vzhľad
povrchu varnej dosky. V konečnom dôsledku škriabance skomplikujú čistenie povrchu
a zhoršia celkový vzhľad povrchu varnej dosky.
Indukčné varné zóny
• V prípade nadmerného ohrevu (napr. ak obsah hrnca vykypí alebo vyvrie úplne
dosucha) sa varná zóna automaticky vypína. „-“. Pred opätovným použitím sa
varná zóna musí nastaviť ovládačom na „0“ a nechať vychladnúť.
• Ak sa používa nevhodný riad, na displeji sa rozsvieti „F“ a po 2 minútach sa
displej varnej zóny samočinne vypne.
• Ak sa jedna z varných zón po určitom čase nevypne, alebo ak sa nezmení varný
stupeň, príslušná varná zóna sa automaticky vypína. Zobrazí sa „-“. Pred
opätovným použitím sa varná zóna musí nastaviť na „0“.
Varný stupeň:
1-2
3-4
5
6-9
Vypínanie po:
6 hodinách
5 hodinách
4 hodinách
1,5 hodine
58
Požiadavky na minimálnu ve ľ kosť nádoby pre každú varnú zónu
Tri varné zóny indukčnej varnej dosky si vyžadujú minimálnu ve ľkosť varných
nádob, ktoré sa používajú na príslušnej pozícii. Správna príprava jedál si vyžaduje,
aby dno panvice ÚPLNE zakrývalo vnútorný kruh.
Po vystredení riadu na varnej doske sa presvedčite, či rad netrčí viac ako 13 mm za
hrubšiu čiaru na varnej zóne. Nádoba sa musí CELÁ dotýkať skleneného povrchu,
avšak nesmie sa dotýkať kovových prvkov povrchu varnej dosky.
POZNÁMKA: Ak je panvica z vhodného materiálu správne vystredená na ktorejko ľvek
aktívnej varnej zóne, avšak je PRÍLIŠ MALÁ, na príslušnom DISPLEJI VARNEJ ZÓNY sa
zobrazí kód „F“ a panvica sa nebude rozohrievať.
Ve ľkos ť varnej nádoby
Indukčné varné zóny sa v určitom rozmedzí automaticky prispôsobia rozmeru dna
riadu. Magnetická časť dna riadu musí mať minimálny priemer závislý od rozmeru
varnej zóny.
Varná zóna ∅
210
180
145
Minimálny priemer dna ∅
180
145
120
Riad pre indukčné varné zóny
Riad pre indukčné varné zóny bol označený výrobcom ako vhodný.
Materiál riadu
Oceľ, smaltovaná oceľ
Liatina
Nehrdzavejúca oceľ
Hliník, meď, mosadz
Sklo, keramika, porcelán
Vhodný
áno
Áno
Ak je označený výrobcom
nie
nie
Skúška vhodnosti Riad je vhodný na indukčné varenie, ak …
•
ak sa trocha vody na indukčnej varnej zóne nastavenej na varný stupeň 9 zohreje za
krátky čas.
•
magnet sa priťahuje k dnu riadu.
Určité druhy riadu môžu vydávať zvuky, ak sa používanú na indukčných varných
zónach. Tieto zvuky nesignalizujú poruchu spotrebiča a nijak neovplyvňujú
funkčnosť.
Dno riadu musí byť čo najhrubšie.
59
Príklady varných spotrebičov
Informácie uvedené v nasledujúcej tabuľke sú iba orientačné
Varný
Príprava
Vhodný pre
Časy varenia
jedla
stupeň
1
1-2
Udržiavanie
potravín v
teplom stave
Roztápanie
2-3
Stužovanie
Pomalé
varenie
Prihrievanie hotových jedál
Pod ľa potreby
Kryt
Holandská omáčka, roztápanie
masla, čokoláda, želatína
Kypré omelety, zapekané
vajcia
Pomalé varenie ryžových a
mliečnych jedál
Zohrievanie hotových jedál
5 - 25 min
Občas premiešať
10 - 40 min
Varte pod
pokrievkou
Do ryže pridajte
najmenej dvakrát
viac vody ako ryže,
mliečne jedlá
počas varenia
miešajte
So zeleninou
pridajte iba trocha
tekutiny (nieko ľ ko
polievkových
lyžičiek)
Používajte iba
trocha tekutiny
(t.j. max ¼ vody
na 750 g.
Zemiakov)
Do 3 l tekutiny
plus prísady
25 - 50 min
3-4
Dusenie
Dusenie
Varenie zeleniny a rýb na pare
Dusenie mäsa
20 - 45 min
4-5
Varenie
Parenie zemiakov
20 - 60 min
Varenie väčších množstiev
60 - 150 min.
0
6-7
Jemné
smaženie
7-8
Intenzívne
smaženie
Varenie
Osmaženie
Fritovanie
9
Tipy / rady
Poloha Vypnuté
Smaženie bravčových rezňov,
Pod ľa potreby
Otočte v polovici
te ľacieho mäsa, cordon bleu,
času varenia
kotliet, klobások, pečene,
zápražka, vajcia, palacinky
Zemiakové placky, rezne z
5 - 15 min.
Otočte v polovici
karé
času varenia
Varenie ve ľkých množstiev vody, varenie cestovín, osmaženie mäsa
(guláš, dusené mäso), smažené zemiakové hranolky
Funkcia POWER je vhodná na ohrev veľkých množstiev tekutín.
Pred prvým použitím vašej varnej dosky naneste na keramický povrch odporúčaný
krém na čistenie povrchu varnej dosky. Povrch preleštite mäkkou handrou alebo
hubkou.
60
U ľahčí to čistenie od nečistôt pri varení. Špeciálny krém na čistenie povrchu varnej
dosky zanecháva na skle ochrannú vrstvu, ktorá pomáha pri prevencii škrabancov a
oderu.
Odporúčania na predhrievanie
Pri predhrievaní vždy starostlivo sledujte nádobu na varnej doske. Vždy pri používaní
varnej dosky musí používate ľ venovať pozornosť všetkým vareným jedlám, až kým sa
neskončí celá príprava jedla.
Pripomíname, že indukciou sa môže skrátiť doba potrebná na predhriatie riadu.
Zdie ľanie výkonu
Vaša varná doska je vybavená troma indukčnými prvkami v dvoch ohrievacích
sekciách.
Zadné a predné varné zóny sú napájané dvoma nezávislými indukčnými invertormi jeden invertor pre dve sekcie a jeden pre ďalšiu ohrievaciu sekciu. Dve varné zóny
(zadné) v ohrievacej sekcii využívajú výkon jedného invertora. Toto riešenie sa nazýva
Power Sharing (zdie ľanie výkonu).
Ak sa napríklad na panviciach varia potraviny na oboch zadných varných zónach,
zachová sa posledná nastavená výkonová úroveň, zatiaľ čo u prvej panvice môže
dôjsť k miernemu zníženiu nastavenej výkonovej úrovne.
TIPY NA ZDIEĽANIE VÝKONU: Nezabudnite nastaviť výkonovú úroveň zóny, ktorú
chcete zachovať nezmenenú ako poslednú. Môžete sa tiež rozhodnúť zachovať
konštantnú výkonovú úroveň pre 2 jedlá tak, že panvice dáte na jednu z varných zón
zadnej ohrievacej sekcie a druhú panvicu na varnú zónu prednej ohrievacej sekcie.
Regulácia výkonu
Pre zadnú varnú zónu je k dispozícii maximálny
príkon 3600 W.
Ak sa tento rozsah príkonu prekročí zapnutím
inej varnej zóny, regulácia príkonu zníži varný
stupeň inej varnej zóny. Kontrolka tejto varnej
zóny sa na jednu minútu prepne z nastaveného
varného stupňa na maximálny možný varný
stupeň.
Potom sa už zobrazí skutočný varný stupeň.
61
Példa:
Iná varná zóna
Posledná zapnutá varná zóna
Nastavený
varný stupeň
kontrolka
Nastavený varný stupeň
kontrolka
striedavo s
Zvuky pri prevádzke
Elektronické procesy spojené s indukčným varením produkujú určité nezvyčajné
zvukové pozadie. Tieto zvuky sú normálne a patria k indukčnej príprave jedla
Upozorňujeme, že tieto zvuky sú viac počuteľné pri varení na úrovni Power BOOST.
Veľmi hlasné zvuky však už k bežnému indukčnému vareniu nepatria.
Detská poistka
Na aktivovanie/deaktivovanie detskej poistky sa ovládače 1 a 3 musia spoločne na
niekoľko sekúnd otočiť proti smeru pohybu hodinových ručičiek na minimálnu
polohu.
V prípade ak je váš spotrebič odpojený od napájania, funkcia detskej poistky
zostáva aktivovaná.
Údržba a čistenie
Rúra sa musí vždy udržiavať v čistote. Nahromadený tuk alebo zvyšky iných jedál
by mohli spôsobiť požiar.
Pred čistením sa presvedčite, že všetky ovládacie gombíky sú vo vypnutej polohe a
spotrebič úplne vychladol.
Pred každou údržbou a čistením musíte sporák ODPOJIŤ od elektrického
napájania.
Čistiace prostriedky
Pred použitím akýchko ľvek čistiacich materiálov pre vašu rúru skontrolujte, či sú
vhodné a či ich použitie odporúča výrobca.
NESMÚ sa používať čistiace prostriedky obsahujúce bielidlá, pretože môžu
poškodiť povrchovú úpravu. Na čistenie rúry a varnej dosky nepoužívajte
spotrebiče využívajúce na čistenie horúcu paru.
Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné práškové čističe ani ostré kovové
škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo v konečnom dôsledku spôsobí
prasknutie skla.
62
Čistenie vonkajšieho povrchu
Diely z antikorovej ocele sa po použití môžu sfarbiť do slamového odtieňa. Na
odstránenie týchto farebných škvŕn použite značkové čistidlo na antikoro.
Samočistiaca rúra
Pri čistení rúry musia byť dvierka zatvorené, nesmie byť nastavená žiadna funkcia
rúry a rúra musí byť vychladená.
Na u ľahčenie čistenia treba vybrať bočné zásuvné lišty
Katalytický smalt
Princíp:
Katalytický smalt na stenách rúry je pórovitý a má určitý samočistiaci účinok. Pri
zahriatí pohlcuje a ničí vystreknuté kvapky tuku.
Rúra sa počas používania ve ľ mi zohrieva. Dohliadajte na deti.
Údržba
Pri príprave jedla niekedy ve ľ mi vystrekuje tuk (hydina, pečené mäso …) na vnútorné
steny rúry, pričom nečistoty na smalte sa čiastočne vypália už počas používania rúry.
Ak po použití ostanú na smalte škvrny, vyberte z rúry všetky časti príslušenstva (rošt,
nádobu na odkvapkávanie), rúru vypá ľte pri najvyššej teplote s funkciou
vrchného/spodného ohrevu, rúru nechajte v prevádzke 30-50 minút a potom zapnite na
5 minút funkciu grilu.
Nepoužívajte čistiace spreje na rúry, ani abrazívne čistiace prípravky. Na čistenie
katalytického smaltu nikdy nepoužívajte prípravky na čistenie rúr, ani ostré
predmety. Mohol by sa poškodiť katalytický povlak.
Zásuvné rošty rúry a podpery roštov
Pri čistení roštov rúry a podpier rúry ich zvlhčite vlažnou mydlovou vodou a odolné
škvrny odstráňte čistiacou hubkou dôkladne namočenou do mydlovej vody. Dobre
opláchnite a osušte mäkkou handrou.
Posúvanie panvíc s hliníkovým alebo pomedeným dnom po varnej doske môže spôsobiť
kovové stopy na povrchu varnej dosky. Tieto stopy sa musia odstrániť okamžite po
vychladnutí varnej dosky pomocou čistiaceho krému na varné dosky. Kovový stopy sa
môžu zmeniť na trvalé, ak sa neodstránia pred ďalším použitím.
Riad (liatinový, kovový, keramický alebo sklenený) s drsným dnom môže zanechávať
stopy na povrchu varnej dosky, dokonca ho poškriabať.
63
Neposúvajte nič kovové ani sklenené po varnej doske.
Nepoužívajte vašu varnú dosku ako dosku na krájanie ani ako pracovný povrch v
kuchyni.
Nepripravujte potraviny priamo na povrchu varnej dosky bez panvice.
Nezhadzujte ťažké ani tvrdé predmety na sklenenú varnú dosku, pretože by mohli
spôsobiť jej prasknutie.
Čistenie povrchu keramickej varnej dosky
Pred čistením varnej dosky sa presvedčite, či sú ovládacie gombíky vypnuté a či je
varná doska studená.
NEPOUŽÍVAJTE čistič na varné dosky na horúci povrch varnej dosky. Dym by mohol
ohrozovať vaše zdravie a môže sa chemicky poškodiť sklokeramický povrch.
Slabé až mierne znečistenie:
Nakvapkajte nieko ľko kvapiek čistiaceho krému (Cleaning Crème) priamo na varnú
dosku. Na čistenie celého povrchu varnej dosky použite papierovú utierku alebo
neabrazívnu umelohmotnú neškriabajúcu hubku. Presvedčite sa, či je varná doska
dôkladne vyčistená, bez akýchko ľvek zvyškov.
Pre silné, pripálené znečistenia
Nakvapkajte nieko ľko kvapiek čistiacej pasty priamo na znečistený povrch. Znečistenú
plochu pretrite jemnou umelohmotnou neškriabajúcou hubkou, pod ľa potreby
pritlačte. Nepoužívajte hubku, ktorou čistíte varnú dosku, na žiadny iný účel.
Ak nečistoty zostanú, opatrne zoškriabte nečistoty kovovou škrabkou so žiletkou.
Škrabku držte pod uhlom 30 stupňov voči povrchu. Uvo ľnené nečistoty odstráňte
pomocou čistiaceho krému na varné dosky a čistiacou utierkou..
Plasty alebo potraviny s vysokým obsahom cukru:
Tieto druhy znečistenia sa musia odstraňovať
okamžite po vyliatí alebo roztopení na tomto
keramickom povrchu varnej dosky. Ak sa
okamžite neodstráni, môže spôsobiť trvalé
poškodenie (ako sú jamky na povrchu varnej
dosky). Po vypnutí povrchových prvkov použite
škrabku so žiletkou na holenie alebo kovovú
stierku a zoškriabte nečistoty z horúceho
povrchu. Nechajte varnú dosku vychladnúť, na
ťažké alebo pripálené prípady použite tú istú metódu.
64
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Použitie abrazívnej čistiacej hubky môže poškodiť sklokeramický
povrch varnej dosky. Používajte iba čistiace pomôcky výslovne určené pre keramické varné
dosky.
Na keramickú varnú dosku sa nesmie používať:
• Drsné čistiace pomôcky a kovovú vatu. Mohli by poškriabať povrch varnej dosky a sťažiť
tak jej čistenie.
• Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ako je chlórové bielidlo, amoniak, ani čističe
na rúry, pretože by mohli naleptať alebo spôsobiť zmenu sfarbenia povrchu varnej
dosky.
• Nepoužívajte špinavé špongie, handry ani papierové utierky, pretože by mohli zanechať
nečistoty alebo vlákna na povrchu varnej dosky, ktoré sa zapália a spôsobia zmenu
sfarbenia.
Špeciálne upozornenie na hliníkové fólie a hliníkový riad
• Hliníková fólia - Používaním hliníkovej fólie sa poškodí povrch varnej dosky.
Nepoužívajte tenký hliníkový riad a za žiadnych okolností nedovo ľte, aby sa fólia
dotýkala keramického povrchu varnej dosky.
• Hliníkový riad - Bod tavenia hliníka je ove ľ a nižší ako u iných kovov. Pri používaní
hliníkových hrncov alebo panvíc na varnej doske je potrebná zvýšená opatrnosť. Ak ich
obsah necháte vykypieť alebo vyvrieť až dosucha, poškodíte nielen riad, ale ten sa
môže privariť k povrchu, poškodiť alebo zanechať škvrnu na sklokeramickom povrchu,
čím sa povrch varnej dosky trvale poškodí.
Dvierka rúry
Zvesenie dverí rúry zo závesov
Na u ľahčenie čistenia rúry sa dvierka rúry dajú zvesiť.
Otvorte dvierka rúry do vodorovnej polohy. Potom
nadvihnite príchytky na dvoch závesoch dvierok až na
doraz (a).
Pomaly znova zatvárajte dvere až pokia ľ sa dá a dvere
nahnite, aby sa závesy uvo ľnili (b).
Spätná montáž dverí rúry na ich závesy
Pri spätnom nasadzovaní dverí na závesy postupujte v
obrátenom poradí ako pri zvesovaní dverí zo závesov.
Znova vložte závesy dvierok do škár (c). Pritom dbajte, aby
sa závesy zasunuli správne a rovnomerne.
Potom pomaly spustite dvere nadol.
65
Pritom dbajte, aby sa rohy dverí nedotýkali spodnej
časti rámu (ak áno, znova nadvihnite dvere nahor a
znova správne
nastavte polohu závesov).
Nakoniec sklopte príchytky späť nadol smerom k rúre
(d). Aby sa dvere dobre zatvárali, niečím stlačte nadol
príchytky (napr.
skrutkovačom) (e).pomaly skontrolujte správnu funkciu
dverí.
Pozor: Nikdy nenechávajte páky závesov dverí vo zvislej
polohe. Inak by vás stlačená pružina mohla poraniť.
Výmena žiarovky v rúre
Pred výmenou žiarovky skontrolujte, či je spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej
siete na vylúčenie možnosti úrazu elektrickým
prúdom.
Ak potrebujete vymeniť žiarovku v rúre, nová
žiarovka musí sp ĺňať nasledujúce technické
požiadavky:
Príkon
Napätie
Teploty
Typ závitu
1.
2.
3.
25 W
230/240 V(50 Hz)
300ºC
E14
Výmena vypálenej žiarovky.
Otočte sklenený kryt proti smeru pohybu hodinových ručičiek a vyberte ho.
Vyskrutkujte chybnú žiarovku a vymeňte ju za novú.
Znova nasaďte sklenený kryt.
66
Niečo nefunguje
Ak spotrebič nefunguje správne, pred volaním miestneho servisného strediska Electrolux najprv
vykonajte nasledujúce kontroly.
Upozornenie! Opravy spotrebiča môžu vykonávať iba kvalifikovaní servisní
technici. Neodborné opravy môžu používate ľovi spôsobiť značné škody.
Ak sa spotrebič nepoužíval správne, návšteva servisného technika alebo predajcu
nemôže byť bezplatná, a to ani počas záručnej lehoty.
Indukčná varná doska
Príznaky
Varná doska sa nedá
zapnúť alebo nefunguje
Indikátor zvyškového tepla
nič nezobrazuje
-
Displej sa prepína medzi
dvoma varnými stupňami
Svieti „F“
-
Zobrazuje sa „E“
-
-
Možná príčina
Prešlo viac ako 10 sekúnd od
zapnutia varnej dosky
Varná zóna bola zapnutá iba na
krátky čas a preto nie je horúca
Odstránenie
Znova zapnite varnú dosku
Regulácia výkonu znižuje výkon
tejto varnej zóny
Nevhodný riad
Na varnej zóne nie je žiadny riad
Priemer dna riadu je príliš malý
pre danú varnú zónu
Porucha elektroniky
Pozri časť „Regulácia výkonu“
Ak by varná zóna bola horúca,
zavolajte vaše miestne servisné
stredisko
Používajte vhodný riad
Položte na varnú zónu riad
Používajte vhodný riad
Odpojte spotrebič na niekoľko
minút od elektrického
napájania (vyberte poistku z
domových elektrických
rozvodov). Ak sa indikácia
zobrazí znova po zapnutí,
zavolajte zákaznícke služby.
Rúra
Príznaky
Rúra nefunguje?
Riešenia
Skontrolujte, či:
spotrebič je zapnutý,
Svietia kontrolky v zapnutom poli,
spínač je nastavený na správny varný
stupeň,
poistky v domových rozvodoch
(poistková skrinka) nie sú prepálené. Ak
sa poistky opakovane prepália, zavolajte
kvalifikovaného elektrikára.
67
Príznaky
Riešenia
Skontrolujte:
Skontrolujte, či bola správne vybraná
funkcia/teplota
či je vypínač na zásuvke alebo vypínač
sieťového napájania sporáka zapnutý.
Jedlá sa pripravujú príliš dlho alebo príliš
Skontrolujte:
rýchlo
či netreba zmeniť teplotu
Ak spotrebič nefunguje ani po týchto skúškach, spojte sa s miestnym servisným strediskom. Pri volaní
servisného strediska budete potrebovať nasledujúce informácie:
1. Vaše meno a priezvisko, adresu a PSČ.
2. Vaše telefónne číslo:
3. Jasné a stručné podrobnosti o poruche
4. Model a výrobné číslo (pozri typový štítok)
5. Dátum zakúpenia
Rúra sa nezapína
Pokyny pre inštalujúceho pracovníka
Technické charakteristiky
47635IP
Rozmery
Varná doska
Rúra
Výška
858-868 mm
Šírka
500 mm
Hĺbka
600 mm
Kapacita rúry
45 litrov
2100 (P 3100) W
Jednookruhová varná zóna v strede
Ø 210 mm
vpredu
1800 (P 2800) W
Jednookruhová varná zóna vzadu vľavo
Ø 180 mm
1400 (P 2500) W
Jednookruhová varná zóna vzadu vpravo Ø 140 mm
Celkový príkon
(modul 2 zóna 3600 W + modul 1 zóna 3100 W) 6700 W
varnej dosky
Ohrievacie články rúry
- Spodný ohrev
900 W
- Vrchný ohrev
1000 W
Grilovanie
1900 W
Konvekčný ventilátor
35 W
Kruhový ohrievací článok
1900 W
Časovač LED
2W
Osvetlenie rúry
Žiarovka 25 W typ E14
Čistenie
manuálne
Celkový príkon rúry
2,927 kW
68
47635IP
Napájanie
Menovité napätie
Menovitá frekvencia
Príslušenstvo Zásuvka
Plech na pečenie mäsa
Plech na pečenie
Celkový príkon sporáka
230 V ~ / 400 V 3N~/ 230 V 3~/ 400 V 2N~
~50 Hz
9,627 kW
Inštalácia
Všetky operácie spojené s inštaláciou musia vykonávať KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI v
súlade s platnými zákonmi a predpismi.
The appliance must be installed in accordance with " Y " specification (EN60.335-2.6).
Sporák sa nesmie inštalovať vyššie ako je vrchná časť varnej dosky sporáka.
Dbajte, aby bol spotrebič aj po nainštalovaní prístupný pre technika na prípad poruchy.
Pred pripojením vášho spotrebiča k elektrickej sieti sa presvedčite, či napätie a
frekvencia uvedená na typovom štítku zodpovedá vášmu sieťovému napätiu.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Umiestnenie
A tűzhely a Tűzkockázati
jogszabályok értelmében "Y
besorolást" kapott. A
szomszédos szekrények vagy
falak nem lehetnek a
készüléknél magasabban.
A tűzhely telepíthető
konyhába, konyha/ebédlő
vagy háló/nappali
kombinációba, de semmi szín alatt nem telepíthető fürdőszobába vagy
zuhanyhelyiségbe.
A tűzhely felett a tűzhely szélei által
körülhatárolt területen minimum 69 cm-es
távolságban szabad gyúlékony anyagot rögzíteni
(ld. az ábrát).
Vyrovnanie do vodorovnej polohy
Spotrebič je vybavený nastavite ľnými malými
nožičkami, ktoré sa nachádzajú v zadných a
predných rohoch základne.
Nastavením nožičiek možno meniť výšku
spotrebiča, aby sa zaručilo lepšie vyrovnanie s
inými povrchmi a rovnomerné rozdelenie tekutín
hrncoch a na panviciach.
v
69
Zapojenie do elektrickej siete
Všetky elektrické práce potrebné pri inštalácii tejto varnej dosky a napájací kábel
musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár alebo iná kompetentná osoba, v súlade s
platnými predpismi.
TENTO SPORÁK MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ.
Výrobca odmieta akúko ľvek zodpovednosť v prípade nedodržania bezpečnostných
predpisov.
Tento sporák je určený na pripojenie k napájacej sieti 230/400 V, 50 Hz.
Na zapojenie do elektrickej siete použite kábel typu H05 RR-F.
Pred zapnutím skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu
uvedenému na štítku s technickými údajmi.
Sporák sa dodáva bez prívodného elektrického kábla. Ohybný napájací kábel musíte
pripojiť v súlade s požiadavkami uvedenými v príslušnej tabu ľke č. 1.
V prípade priameho zapojenia k elektrickej sieti musíte medzi spotrebič a sieť zaradiť
viacpólový vypínač s minimálnou medzerou medzi kontaktmi 3 mm, ktorý musí
vyhovovať podmienke III kategórie napätia.
Vypínač sa musí nachádzať vo vzdialenosti do 2 m od sporáka a musí byť po
inštalácii ľahko prístupný.
Žltozelený uzemňovací kábel sa vypínačom nesmie prerušiť.
POZNÁMKA: Uzemňovací vodič má byť o 2 cm
dlhší ako fázový a nulový vodič.
Dbajte, aby napájací kábel sporáka nedošiel do
kontaktu s ktorouko ľvek časťou vyšrafovanej
plochy na diagrame.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel,
musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v
autorizovanom servise alebo kvalifikovanej
osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Napájací kábel
70
Pred zapojením skontrolujte, či:
• poistka a elektrická sieť v domácnosti znesie príkon spotrebiča (pozri štítok s
technickými údajmi);
• Zásuvka alebo viacpolohový vypínač použité na pripojenie sú ľahko prístupné
po nainštalovaní spotrebiča.
Ako postupovať?
•
•
•
•
•
Odskrutkujte a vyberte ochranný kryt na zadnej strane spotrebiča;
Prívodný napájací elektrický kábel pripojte ku konektoru sporáka pod ľa
tabu ľky č. 1;
Upevnite ho pomocou káblovej príchytky;
Ubezpečte sa, že pripojenie ku konektoru zodpovedá sieťovému výkonu;
Znova namontujte a zaskrutkujte ochranný kryt na zadnej strane spotrebiča;
Tabuľka č. 1
Menovité napätie
Druh pripojenia
Káblové pripojenie ku
svorkovnici konektora
230 V ~ / 400 V 3N~/ 230 V 3~/ 400 V 2N~
Jednofázové
Trojfázové, Y
trojfázové +
nulový
1 2 3 4 5
1 2 3
L1
L1 L2 L3 N
N
4 5
1 2 3 4 5
L1
L2
L3
230V 3~
Trojfázové, Y
dvojfázové +
nulový
1
2 3 4 5
L1
L2 N
Napätie siete
230V ~
Napätie ohrievacích prvkov
230 V
230 V
230 V
230 V
Menovitý prúd poistky
40 A
3 x 16 A
3 x 25 A
2 x 25 A
3 x 6 mm2
5 x 1,5 mm2
4 x 2,5 mm2
4 x 2,5 mm2
Prierez kábla
400V 3N~
Trojfázové
400V 2N~
Informácie o ochrane životného prostredia
• Po inštalácii zlikvidujte obalový materiál v súlade s predpismi na ochranu životného
prostredia.
• Pri likvidácii starý spotrebič znehodnoťte odrezaním prívodného elektrického kábla.
na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom liste znamená,
Symbol
že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne vhodným
spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské
zdravie. Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7
Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719,
1502 Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000
Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135,
90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km.
29,900 Alcalá de Henares
Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton,
Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627
Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Ozo 10A, LT 08200
Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7,
L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404
CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230
Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7,
Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio
Gonçalves Zarco - Q 35
-2774-518 Paço de
Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10,
CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce
spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03
Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t
Göransgatan 143, S-105
45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский
проспект, 16, БЦ
"Олимпик"
342 729 371-0A-082008
Subject to change without notice
Download

Sporák Sporák Návod k použití Návod na - Obchodní