28
/ E N E R G I E
K O L E M
N Á S
autor: Ing. Peter Lazor
ENSTO
studená technológia v oblasti
VN káblov˘ch súborov - koncovky a spojky
ENSTO vyrába a predáva výrobky
alebo hliníkovým páskovým tienením
a rôzne riešenia pre energetiku v ob-
od 6 do 42 kV. Spojky a koncovky sa
lasti NN a VN vonkajších izolovaných
vyznačujú širokým rozsahom použitia
Ensto VN káblové spojky a koncovky
vedení a tak isto v oblasti NN a VN
ohľadom prierezu kábla.
studenej technológie zabezpeču-
zemných káblových vedení už vyše 50
Jedna konkrétna typová sada káblo-
jú spoľahlivé riadenie elektrického
rokov.
vého súboru je použiteľná pre rôzne
poľa v oblasti ukončenia a spájania
Máme značné praktické skúsenosti
prierezy káblov.
VN káblov a tak isto tienenie v ce-
a znalosti ohľadom typických riešení
Napríklad pre Un = 22 kV je rozdelenie
lej dĺžke spojenia VN káblov. Vďaka
a požiadaviek v oblasti energetiky ale
aplikačných rozsahov nasledovné:
vylepšeným vlastnostiam silikónu si
tak isto aj ohľadom starostlivosti o zá-
25-95 mm , (50) 95-240 mm , 185-
uchovávajú pružnosť ale i prítlačnú
kazníka.
400 mm . Toto rozdelenie je rovnaké
silu, ktorá zabezpečuje požadovanú
2
Spoľahlivosť
2
2
pre spojky ale i koncovky či už vonkaj-
tesnosť počas celej životnosti káblové-
V oblasti káblových súborov v súčas-
šie alebo vnútorné, čo tiež uľahčuje
ho súboru. Vlastnosti sa nemenia ani
nej dobe Ensto dokončilo vývoj stude-
prácu „štandardizérom“ energetických
po niekoľkoročnom období skladova-
nej technológie VN káblových súborov
spoločností, nákupcom a logistike.
nia káblových súborov pred samotnou
(spojky a koncovky), ktoré umožňujú
Samozrejmosťou je možnosť voľby
montážou.
jednoduchú a rýchlu montáž, ktorá
dodávky káblových súborov vrátane
skracuje dobu montáže a znižuje cel-
alebo bez skrutkových káblových ôk
kové náklady.
a spojovačov s trhacími hlavami.
Konštrukcia
Ensto sa hlási a presadzuje používanie
Najdôležitejšia konštrukčná časť súbo-
káblových ôk a spojovačov s trhacími
rov je kompaktné prevedenie silikóno-
hlavami, vyrobené s vysokokvalitnej
vej izolačnej trubice s integrovaným
pocínovanej hliníkovej zliatiny (skrut-
silikónovým vodivým elektrické pole
ky aj z pocínovanej mosadze), ktoré
riadiacim elastomérovým kuželom
na rozdiel od lisovaných káblových
s deflektorom a v prípade spojok aj
ôk a spojovačov nevyžadujú lisovacie
s integrovanou elektródou. Samozrej-
kliešte a ani iné špeciálne náradie.
me v prípade spojok je súčasťou ešte
Konštrukcia káblových ôk a spojo-
vonkajšia plášťová trubica. Tento typ
vačov navyše umožňuje ukončievať
riadenia elektrického poľa je typický
a spájať jadrá žíl z rôznych materiálov
a z pohľadu prehrievania nevyhnutný
(Al, Cu), rôznych tvarov (kruh, sektor)
u káblových súborov VVN, Ensto ho
a rôznej konštrukcie (plné, zlanené).
však zvolilo pre studenú technológiu
Široký aplikačný rozsah
Spojky a koncovky sú určené na
už v prípade VN káblových súborov.
montáž pre 1-žilové káble s polymé-
Všetky trubice sú pred montážou
rovou izoláciu s medeným drôtovým
a v čase skladovania nasunuté
na nosnej špirále.
E N E R G I E
K O L E M
N Á S
2/2010
E N E R G I E
K O L E M
ného hľadiska sa súbory taktiež vyzna-
62
čujú, samozhášavou a oheň nepodporujúcou vlastnosťou.
N Á S /
29
Spojky, C- so spojovačmi:
CJ11.2402(C)
25-95 mm2
CJ11.2403(C)
95-240 mm2
CJ11.2404(C)
185-400 mm2
Kábel s Al páskovým tienením
270
Normy
100
Všetky Ensto výrobky sú testované
podľa medzinárodných noriem, predovšetkým podľa EN noriem, HD do-
350
kumentov, resp. príslušných IEC, ISO
a iných noriem.
VN káblové súbory studenej techno-
40
max. 370
Vnútorné koncovky, L- s okami:
CIT1.2402(L)-ALS
25-95 mm2
CIT1.2403(L)-ALS
50-240 mm2
CIT1.2404(L)-ALS
185-400 mm2
Vonkajšie koncovky, L- s okami:
COT1.2402(L)-ALS
25-95 mm2
COT1.2403(L)-ALS
50-240 mm2
COT1.2404(L)-ALS
185-400 mm2
Spojky, C- so spojovačmi:
CJ11.2402(C)-ALS
25-95 mm2
CJ11.2403(C)-ALS
95-240 mm2
CJ11.2404(C)-ALS
185-400 mm2
lógie vyhovujú CENELEC HD 629.1,
BS7888-4.1 a IEC 60502-4 .
Záver
Montáž, klimatické podmienky
Sady koncovky a spojky
Konštrukcia súborov vrátane skrutkových káblových ôk a spojovačov
umožňuje rýchlu a spoľahlivú montáž
bez použitia plameňa a špeciálnych
nástrojov.
Podstata montáže okrem všeobecných
krokov ohľadom prípravy kábla ako
odstránenie časti plášťa, polovodivej
vrstvy, izolácie a ostatných časti (napr.
vrstvy zabraňujúce priečnemu a pozdĺžnemu prenikaniu vody) spočíva
v umiestnení trubice (izolačná, plášťová) na požadovanú pozíciu na kábli
a následné zmrašťovanie odmotávaním podpernej špirály. Konštrukcia
špirály, jej kontrola a vyrovnanie pred
začiatkom odmotávania a samotné
Myslíme si, že vývoj v oblasti VN káblových súborov smeruje a bude ešte
viac smerovať k používaniu studenej
technológie v kombinácii s káblovými
okami a spojovačmi montovanými
inou technológiou ako lisovaním, ktoré nevyžadujú používanie lisovacích
klieští.
Zdá sa, že potvrdením tohto predpokladu je čoraz častejšie používanie
široko-rozsahových skrutkových káblových ôk a spojovačov s trhacími hlavami v energetike.
Používanie studenej technológie zásadným spôsobom redukuje potrebu
plynového (propán-bután) hospodárstva a tým znižuje náklady na nákup
plynu a zásobníkov plynu, revízie,
distribúciu, dodržiavanie bezpečnostných štandardov a taktiež alebo predovšetkým zvyšuje bezpečnosť práce
pri samotnej montáži.
rovnomerné a nenásilné odmotávanie
zabezpečí spoľahlivé ukončenie montáže.
Spojky a koncovky sú prevádzky
schopné okamžite po ukončení montáže.
Kábel s Cu drôtovým tienením
Súbory sa okrem iných vynikajúcich
Vnútorné koncovky, L- s okami:
CIT1.2402(L)
25-95 mm2
CIT1.2403(L)
50-240 mm2
CIT1.2404(L)
185-400 mm2
vlastností vyznačujú odolnosťou voči
poveternostným vplyvom a voči UV
žiareniu. Svoje vlastnosti si zachová-
Vonkajšie koncovky, L- s okami:
COT1.2402(L)
25-95 mm2
COT1.2403(L)
50-240 mm2
COT1.2404(L)
185-400 mm2
vajú v širokom rozsahu teplôt od -60
do +300 °C. Z požiarno-bezpečnost2/2010
E N E R G I E
K O L E M
Typové označenia sad súborov
pre Un=22kV
N Á S
ENSTO CZECH s.r.o.
Obchodní 107
251 01 Praha -východ
www.ensto.com
e-mail: [email protected]
tel./fax:+420 272 680 338
Download

ENSTO studená technológia v oblasti VN káblov˘ch súborov