AUTOTECHNA
NOVINY
|
04
2013
DISTRIBÚTOR ZNAČKOVÝCH NÁHRADNÝCH DIELOV
Š T V RŤ R O Č N Í K S P O LO Č N O S T I A U TOT E C H N A B A R Á N E K, S.R.O. | 3. R O Č N Í K
|
W W W.A U TOT E C H N A.S K
SME VIAC AKO
NÁHRADNÉ DIELY
PREDSTAVUJEME
INFOČLÁNOK
• Spoločnosť Hella
• Vodné pary v brzdovom systéme
Technológia s víziou – nové línie
v našom sortimente
• Hella Pagid
Strata brzdného účinku
• Pružiny zavesenia v zime
Zaistite si bezpečnú prevádzku
Nová línia brzdových systémov
• Castrol
Prevodové oleje
V TOMTO ČÍSLE
• Autotechna
Široká ponuka doplnkov a príslušenstva
VODNÉ PARY V BRZDOVOM SYSTÉME
STRATA BRZDNÉHO ÚČINKU
Vodiči sa môžu so stratou brzdného účinku stretnúť
z mnohých rôznych dôvodov: prehrievanie, slabnutie
brzdného účinku prevádzkou a opotrebovaním brzdových doštičiek je iba niekoľko z nich. Výskyt vodných
pár v brzdovom systéme je jednou z najdesivejších
a najnebezpečnejších príčin.
Brzdová kvapalina je však tiež hygroskopická, čo znamená, že absorbuje vodu. V akomkoľvek hydraulickom
brzdovom systéme brzdová kvapalina postupne absorbuje vlhkosť zo vzduchu cez pružné gumené brzdové
hadice alebo odvetranie nádržky. Táto vlhkosť znižuje
bod varu brzdovej kvapaliny.
ČO JE TO BRZDOVÁ KVAPALINA?
Aby sme pochopili problém výskytu vodných pár v brzdovom systému, je potrebné pochopiť funkciu brzdovej kvapaliny. Brzdová kvapalina – zmes syntetických
organických chemických látok – prenáša hydraulický
tlak z brzdového pedála prostredníctvom hydraulického vedenia na brzdný mechanizmus kolesa. Aby to
bolo možné, brzdová kvapalina musí byť nestlačiteľná.
Vzhľadom k dôležitosti bezpečnostnej úlohy brzdovej
kvapaliny je nutné kontrolovať jej kvalitu a špecifikácie.
Ako náhle táto absorpcia vlhkosti dosiahne určitú úroveň pri dlhodobejšom, prudkom brzdení, hlavne v horúcom počasí, alebo pri veľkej záťaži – generované teplo
môže spôsobiť, že brzdová kvapalina začne vrieť a tým
sa vytvárajú plynové bubliny. Vzhľadom k tomu, že plyn
je ďaleko viac stlačiteľný než kvapalina, vodič neucíti na
brzdovom pedáli vôbec žiadny tlak, čo povedie k úplnej
strate brzdného výkonu.
AKO BRZDOVÁ KVAPALINA SÚVISÍ S VÝSKYTOM
PÁR?
Pri brzdení sa trením uvoľňuje značné teplo. Aby mohla
brzdová kvapalina týmto vysokým teplotám odolávať
bez varu, je nutné ju navrhnúť s vysokým bodom varu.
AUTOTECHNA NOVINY 03/2013
AKO SA VYHNÚŤ VÝSKYTU VODNÝCH PÁR V BRZ
DOVOM SYSTÉME
Druh brzdovej kvapaliny použitý v hydraulickom systéme má zásadný význam. Výrobcovia vozidiel vždy
odporúčajú konkrétny typ kvapaliny a toto by sa vždy
malo dodržiavať. Samozrejme, kvalita brzdovej kvapaliny je kľúčová.
3
INFOČLÁNOK
DOBRÁ KVAPALINA BY MALA MAŤ NASLEDUJÚCE
VLASTNOSTI
• musí byť nestlačiteľná, aby mal pedál pri brzdení potrebnú tvrdosť
• musí mať vysoký bod varu
• musí si udržať svoje parametre pri absorpcii vlhkosti
• jej viskozita sa nesmie vychýliť mimo presne definovanej medze
• musí mať správnu mazaciu schopnosť
• musí mať antikorózne účinky
• jej vplyv na napúčanie gumených zmesí musí byť pod
kontrolou tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu
Okrem toho je nutné overiť suchý a mokrý bod varu
brzdovej kvapaliny či spĺňa minimálne požiadavky zákonných predpisov. Brzdové kvapaliny Ferodo prekračujú zákonné požiadavky v celom rozsahu.
Suchý bod varu – sa meria pri novej kvapaline.
Mokrý bod varu – sa meria potom, čo bola kvapalina na
určitú dobu vystavená určitej úrovni vlhkosti, približne
4 % obsahu vody, čo je priemerné množstvo po určitej
dobe používania.
SUCHÝ BOD VARU
KVAPALINY FERODO
Zákonná
požiadavka
FERODO
Zákonná
požiadavka
FERODO
DOT 4 syntetická
230
249
155
158
DOT 5.1 syntetická
260
269
180
183
ESP DOT 4 syntetická
– Elektronický stabilizačný program
260
270
165
170
LHM Mineral – hydraulický systém Citroën
240
250
Dôležité je aj pravidelné kontrolovanie brzdovej kvapaliny (mokrého bodu varu) a ak sa zistí príliš vysoký obsah
vody, je nutné pristúpiť na výmenu brzdovej kvapaliny.
SKÚŠANIE BRZDOVEJ KVAPALINY
I keď mnoho výrobcov automobilov a brzdových systémov poskytuje odporučenia k intervalom výmeny
brzdovej kvapaliny, správny čas výmeny by nemal vychádzať z najazdených kilometrov alebo veku vozidla.
Jediný správny spôsob ako interval zistiť, je urobiť
skúšku brzdovej kvapaliny. Jediným zaručeným spôsobom skúšania je skúška varom.
TESTERY
Pomocou testera vodivosti alebo „tužkovej skúšačky“
kvapalinu k varu neprivediete. Tieto zariadenia odhadujú obsah vody elektronicky. Podľa teórie sa s obsahom vlhkosti zvyšuje vodivosť (a/alebo kapacita), tieto
testery však môžu zaznamenať chyby aj u novej kvapaliny a môžu byť ovplyvnené aj znečistenou kvapalinou. Je tomu tak preto, že vodivosť brzdovej kvapaliny
sa u jednotlivých výrobcov, jednotlivých šarží a jednotlivých druhov akosti veľmi líši. Pre vašu bezpečnosť
a bezpečnosť vašich zákazníkov je nutné parametre
zisťovať používaním adekvátneho testera.
4
MOKRÝ BOD VARU
NEVHODNÁ
(nehygroskopická brzdová kvapalina)
TESTER BRZDOVEJ KVAPALINY FERODO
Spoločnosť Ferodo vyvinula vysoko kvalitný tester
brzdovej kvapaliny s cieľom zaistiť možnosť presného merania brzdovej kvapaliny pre vašich zákazníkov.
Nájdete ho i v ponuke sortimentu spoločnosti Autotechna v MOC 516,90 € s DPH. V prípade záujmu kontaktujte, prosím, obchodného zástupcu spoločnosti
AUTOTECHNA.
INFOČLÁNOK
VÝMENA BRZDOVEJ
KVAPALINY
Upozornenie: pred odvzdušnením systému je nutné urobiť skúšku tesnosti hlavného
valca. Tá sa robí pripojením
manometra na prívod k najbližšiemu brzdovému strmeňu.
Systém sa potom musí na
dobu 45 sekúnd natlakovať
na 50 barov a behom tejto
doby tlak nesmie poklesnúť
o viac než 4 bary. Ak tlak klesne o viac než 4 bary, signalizuje to netesnosť hlavného valca
vyžadujúcu ďalšie prešetrenie.
S cieľom dôkladnejšej kontroly
nedostatkov v systéme sa dá
urobiť tiež následná kontrola, a to či dochádza k poklesu
aj pri nižšom tlaku 10 barov
a ďalšom zdvihu pedálu.
POSTUP ODVZDUŠNENIA
VOZIDLA S PREDNÝMI
A ZADNÝMI KOTÚČOVÝ
MI ALEBO BUBNOVÝMI
BRZDAMI
Akékoľvek odvzdušnenie bŕzd
musí prebiehať v stanovenom
poradí, postupujte brzdovým
strmeňom/ brzdovým valcom
najďalej od hlavného valca
(vľavo alebo vpravo vzadu v závislosti na konfigurácii vozidla,
t.j. s ľavostranným alebo pravostranným riadením).
• Uzavrite všetky odvzdušňovacie zátky, nasaďte odvzdušňovaciu hadičku na
prvý zadný strmeň alebo
valček a uvoľnite zátku.
• Pomaly a dôkladne zošľapujte brzdový pedál tak
dlho, pokým (z odvzdušňovacej hadičky) nezačne vytekať čistá a číra brzdová kvapalina bez vzduchových
bublín.
• Pri plne zošliapnutom pedáli utiahnite odvzdušňovaciu skrutku a demontujte odvzdušňovaciu hadičku.
• Postup opakujte pri opačnom zadnom brzdovom strmeni/ valčeku.
• Po dokončení úlohy u zadných strmeňov/ valčekov
zaistite tiež riadnu funkciu a odvzdušnenie predných
AUTOTECHNA NOVINY 03/2013
strmeňov, pričom začnite najvzdialenejším strmeňom od hlavného valca a končite najbližšie pri hlavnom valci.
• Nakoniec skontrolujte dosiahnutie zodpovedajúceho
tlaku na pedál.
Pred zahájením postupu odvzdušnenia je nevyhnutné urobiť správne ručné nastavenie vôle brzdovej
čeľuste k brzdovému bubnu (ak je to možné) v súlade
s hodnotami predpísanými výrobcom.
Zdroj: Federal-Mogul
5
SPOLOČNOSŤ HELLA
TECHNOLÓGIA S VÍZIOU  NOVÉ LÍNIE V NAŠOM SORTIMENTE
O SPOLOČNOSTI HELLA
HELLA KGaA Heuck & Co. je nezávislá rodinná spoločnosť s viac než 27 000 zamestnancami, so svojimi 70 pobočkami vo viac než 30 krajinách sveta. HELLA Group vyvíja a vyrába svetelné a elektronické komponenty a systémy pre automobilový priemysel a je tiež jednou z najväčších obchodných organizácií s náhradnými dielmi, príslušenstvom, diagnostikou a službami pre automobilový priemysel v Európe. S viac než 4800 zamestnancami,
ktorí pracujú vo výskume a vývoji, patrí k najvýznamnejším spoločnostiam prinášajúcim inovatívnu technológiu na trhu. S obratom viac než 4,8 mld. Eur vo fiškálnom roku 2011/2012 patrí HELLA Group medzi TOP 50 dodávateľov pre automobilový priemysel na svete a medzi 100 najväčších priemyselných spoločností v Nemecku.
Produktové portfólio spoločnosti v súčasnej dobe zahŕňa takmer 40 000 produktov z oblasti svetelných
technológií, elektriky a elektroniky, ale tiež thermo
managementu značky Behr Hella Service a od mája
najnovšiu ponuku bŕzd a brzdových systémov HELLA
PAGID. Pre profesionálne vybavenie servisov HELLA ponúka diagnostické prístroje Hella Gutmann Solutions
a tiež špeciálne prístroje pre servis klimatizácií Hella
Nussbaum Solutions.
Servisy nájdu tiež v ponuke nabíjačky batérií, regloskopy pre nastavenie svetlometov a ďalšie produkty, ktoré
potrebujú ku každodennej práci. Poslednú časť koncepcie „služby“ zahŕňajú technickú a obchodnú podporu
zákazníkom, nový špeciálny technický portál pre servisy Hella Tech World, ktorý bude v blízkej dobe k dispozícii taktiež v českom jazyku. HELLA tiež ponúka rýchlu
dostupnosť všetkých produktov vďaka profesionálnej
logistike a elektronickým objednávacím systémom.
6
Ich nový koncept komunikačnej stratégie prináša jasnú
víziu smerovania značky HELLA so všetkými výhodami,
ktoré rozsiahle portfólio produktov a služieb na trhu
prináša.
P R E D S TAV U J E M E
MÁME SKLADOM NOVÚ LÍNIU STIERAČOV HELLA!
Svojou širokou ponukou vysoko kvalitného príslušenstva, ako sú napríklad aj stierače, prispieva HELLA k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. Výrobky HELLA
ponúkajú najvyššiu kvalitu a výkon.
MAJSTROVSKÉ DIELO V ČIERNOM.
Stierače HELLA sú malým technickým majstrovským
dielom. Počas svojej životnosti zotrú z čelného skla
automobilu viac než tisíc litrov vody. Poradia si ale
tiež so zahmlievaním, so snehom, námrazou, hmyzom
a nečistotami z vozidiel idúcich pred vami. Ak potrebujete vymeniť stierače, rozhodnite sa pre osvedčenú
kvalitu stieračov HELLA. Akokoľvek sú nepatrné svojou
veľkosťou, ich príspevok k bezpečnosti cestnej prevádzky je viac než pozoruhodný. So stieračmi HELLA
pocítite rozdiel. Sú vyrobené z gumy s obzvlášť kvalitnou povrchovou úpravou z nanouhlíkových častíc.
Vďaka tomuto uhlíkovému povrchu sa v styčnej oblasti
medzi stieračovou lištou a čelným sklom výrazne znižuje trenie. Výsledkom je rovnomerné a plynulé stieranie
a dlhšia životnosť výrobku.
POROVNANIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SORTIMENTU STIERAČOV HELLA SO SÚČASNÝM PROGRAMOM:
MINULOSŤ:
• balenia v sadách a v kartónových krabiciach
• špecifické položky na každé auto
• 120 druhov stieračov
SÚČASNOSŤ:
• balenia po kusoch v plastových obaloch
• univerzálne položky
• 29 druhov stieračov
PREHĽAD VÝROBKOV:
Klasické stierače – osobné vozidlá – krátky kód – WPXX – 13 druhov
Nákladné vozidlá – krátky kód – WTXX – 8 druhov (nemáme skladom)
Ploché stierače (FLAT) – osobné vozidlá – krátky kód – WPXXF – 16 druhov
HLAVNÉ ČRTY KLASICKÝCH STIERAČOV HELLA
• grafitom pokryté gumičky zabezpečujú hladký
a tichý chod
• výborné čistenie skla
• bezproblémové
• 95 %-né pokrytie vozového parku
• jednoduchá inštalácia
• predinštalované najbežnejšie adaptéry
• detailné montážne návody
• dlhá životnosť – spĺňa normy SAE
• testované v GTU podľa požiadaviek HELLA
• estetický vzhľad – HELLA logo vygravírované
na stieračoch
• vyhľadateľnosť v TEC DOC
AUTOTECHNA NOVINY 03/2013
HELLA DYNA WIPER BLADE  FLAT STIERAČE 
PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE
• Optimálne ohnutý kovový rám ponúka konštantné
rozloženie tlaku čo vedie k perfektnému výkonu.
Opotrebenie gumičky je rovnomerné.
• Prevencia zamrznutia v zimnom období vďaka absencií vonkajších kovových častí.
• Aerodynamický profil ponúka perfektné rozloženie
tlaku a chráni pred hlučnosťou. Optimálna prítlačná sila chráni pred nadvihovaním aerodynamickými
silami.
• Perfektné čistenie skla vďaka grafitovým gumičkám,
vysoko odolné voči ozónu, ultrafialovému žiareniu,
chladu a ľadu. Ochranný kryt chráni gumičku až po
montáž stierača.
• 98% pokrytie vozového parku
• Predinštalovaný adaptér na klasické uchytenie na hák
• Obsahuje adaptér pre OE ramená stieračov
• Estetické balenie, logo na balení aj na stieračoch
• Vyhľadávanie cez TEC DOC.
Prehľad programu Vám radi
na vyžiadanie poskytnú
naši obchodní zástupcovia.
7
HELLA MÁ V PORTFÓLIU NOVÚ ZNAČKU HELLA PAGID
A AUTOTECHNA VÁM TÚTO NOVÚ LÍNIU BRZDOVÝCH SYSTÉMOV PONÚKA!
BRZDY V NOVOM SVETLE!
V roku 2013 bolo antimonopolným úradom schválené celosvetové spojenie spoločností Hella GKaA Hueck
a Co. a TMD Friction. Spoločnosti vytvorili nový joint venture pod názvom HELLA PAGID GmbH a na trh spoločnosti vstupujú so značkou HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS.
Cieľom oboch spoločností je dosiahnutie silného postavenia na trhu vďaka spojeniu dlhoročných skúseností TMD s výrobou brzdových systémov a prvovýrobnej
kvalite a najrozsiahlejšej obchodnej sieti na svete, ktorou disponuje spoločnosť HELLA.
Systém brzdových obložení HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS obsahuje viac než 1400 položiek vyrobených 50
rôznymi postupmi. Postupy sú presne navrhnuté pre
jednotlivé typy vozidiel, rôzne brzdové systémy, výkony
motorov a intenzitu záťaže.
Spoločnosť vyvíja vyspelé výrobky a komplexné riešenia, ktoré predurčujú náročné požiadavky zákazníkov.
Vďaka širokému výrobnému programu obložení kotúčových bŕzd, pokrýva značka HELLA PAGID BRAKE
SYSTEMS takmer 100% európskeho vozového parku.
Ucelený výrobný program, ktorý ponúka viac než 4 400
produktov, zahŕňa tiež brzdové kotúče, čeľuste a bubny, ďalej čističe bŕzd, mazivá a ďalšie doplnky.
Jednotlivé časti brzdového obloženia:
1 Trecí materiál je špeciálne vyvinutý pre konkrétnu
aplikáciu vo vozidle. HELLA PAGID vyvinula 50 rôznych trecích materiálov, ktoré presne vyhovujú príslušným oblastiam použitia.
2 Medzivrstva má skutočne mnoho funkcií: zvyšuje
tvrdosť, obmedzuje vznik trhlín v brzdových kotúčoch a zlepšuje komfort jazdy. Tiež znižuje prestup
tepla, zaisťuje vysokú pevnosť a znižuje hlučnosť.
3 Špeciálne lepidlo spája materiál obloženia s nosnou
doskou a zaisťuje veľmi vysokú pevnosť.
4 Nosné dosky obloženia spĺňajú najvyššie požiadavky
na pevnosť materiálu a vyrábajú sa s toleranciami
platnými pre originálne diely.
5 Nástrek práškovým lakom vytvorí dokonalý povrch
výrobku a chráni ho proti korózii.
Spoločnosť HELLA PAGID kladie veľký dôraz na kvalitu
svojich výrobkov a každý produkt prechádza dôkladným
testovaním. Výrobky testuje vo vlastnom výskumnom
a vývojovom centre, ale tiež v reálnych podmienkach
na diaľniciach. Brzdové obloženia pred schválením sériovej výroby absolvujú až 300 000 kilometrov testovacích jázd a 1 000 hodín testovania na skúšobných staniciach. Tým sa maximalizuje bezpečnosť a výkonnosť
všetkých výrobkov.
8
5
1
2
4
3
Zdroj: HELLA PAGID
PRUŽINY ZAVESENIA V ZIME
ZAISTITE SI BEZPEČNÚ PREVÁDZKU
Ako iste môžete všetci vidieť, tak podmienky na našich cestách sú v súčasných zimných mesiacoch vďaka
snehu veľmi náročné ako pre vodiča, tak aj pre ich vozidlá. Naši cestári sa snažia zabezpečiť ich zjazdnosť
užitím rôznych druhov posypu, čo sa im niekedy darí
lepšie, inokedy horšie.
Jednou z najbežnejších metód údržby ciest je posyp
soľou. Podľa teploty sa používa chlorid sodný cca do
-5 ° C a alebo chlorid vápenatý pri väčšom mraze,
teda okolo -15 ° C. Môžete sa tiež stretnúť so soľankou, čo je roztok chloridu a vody. Fyzikálne vlastnosti
soli umožňujú znížiť bod mrazu vody, a tak v podstate zabrániť vytvoreniu ľadu alebo rozpustiť sneh. Čím
vyššia je koncentrácia soľného roztoku, o to hlbšie
leží bod jeho zmrznutia. Ďalšie metódy údržby ciest
je posyp inertným materiálom (piesok), ktorý zlepšuje
priľnavosť pneumatík na klzkom povrchu (najazdený
sneh, ľad).
Bohužiaľ oba tieto posypové materiály majú negatívne vedľajšie účinky na podvozkové diely automobilu.
Soľ veľmi deštruktívne pôsobí na vozovku aj na kovové
diely vozidiel. Dokonca aj veľmi kvalitné protikorózne
nátery podvozkov a karosérií časom podliehajú agresívnemu pôsobeniu vody so soľou. Piesok zase preniká
AUTOTECHNA NOVINY 03/2013
medzi všetky pohyblivé diely a spôsobuje ich urýchlené
opotrebovanie.
Druhým „zimným“ faktorom negatívne ovplyvňujúcim
životnosť vozidla je stav povrchu vozoviek. Ešte v priebehu zimy alebo priamo po jej skončení môžete na
ceste objaviť diery, ktoré mráz vytvoril. Diery na ceste
vznikajú v dôsledku prenikania vody do puklín v materiáli vozovky, a ak teplota klesne pod nulu, voda zamŕza
a spôsobuje zväčšovanie puklín vo vozovke. Týmto spôsobom vznikajú tzv. „výmole“, ktoré majú podobu veľkých dier vo vozovke. Navyše výmole sú často vyplnené
vodou a vodič ich môže jednoducho prehliadnuť.
Nabehnutím kolesa do takého výmoľa spôsobuje vznik
veľkých dynamických napätí a nárazov, ktoré môžu poškodiť prvky odpruženia a podvozku. Trpia najmä nasledujúce diely: tlmiče, pružiny, guľové čapy a iné prvky zavesenia kolesa, napr. silentbloky, ložiská alebo ochranné
prvky tlmičov. Preto je dôležité, aby pri návšteve servisu
(počas pravidelnej prehliadky alebo pri príležitosti
iných opráv) bola vykonaná kontrola dielov podvozku a ich poškodenia po náročnej zimnej prevádzke.
Vhodnou príležitosťou na kontrolu podvozku je výmena pneumatík zo zimných na letné. Majiteľ vozidla
môže tiež sám požiadať servis o takúto kontrolu.
9
INFOČLÁNOK
ČOMU VENOVAŤ POZORNOSŤ PRI PREHLIADKE?
AKÉ SÚ TYPICKÉ POŠKODENIA V ZIMNEJ PREVÁDZKE?
PRUŽINY ZAVESENIA A ICH PRASKNUTIE
Pre lepší prístup k podvozku je vhodné zdvihnúť vozidlo a demontovať kolesá. Prvými dielmi, ktoré kontrolujeme, sú pružiny. Veľké namáhanie vznikne pri
vjazde kolesa do výmoľa a tým môže dôjsť až k prasknutiu pružiny. Takéto prasknutia vznikajú najčastejšie
v krajných závitoch. Preto je potrebné venovať pozornosť najmä koncom pružín. Koncové závity pružín
sa nachádzajú v sedlách, gumených vankúšoch alebo
oporných tanieroch. Tieto prvky môžu sťažovať vizuálnu kontrolu. Napríklad u mnohých vozidiel so vzperami typu Mac Pherson je spodný závit pružiny uložený
v opornom tanieri s ohnutým golierom. Konce pružín
sú väčšinou z výroby obrobené do roviny, preto zlomeniu konca pružiny môže indikovať nerovné zakončenie
ich drôtu. Zlomenie alebo trvalú deformáciu pružiny
môžete tiež zistiť porovnaním svetlej výšky vozidla na
oboch stranách. Meranie má samozrejme tiež zmysel,
len ak auto stojí na vodorovnom povrchu.
Ako sme už povedali, majú spodné oporné taniere
majú často okraje ohnuté nahor (z dôvodu lepšej fixácie pružiny). V takto vzniknutej miske sa hromadí zmes
vody, piesku, soli a iných nečistôt. V miske býva často
otvor pre odvod vody, ktorý je ale upchatý nečistotami
10
a voda nemá kam odtiecť. Spodný závit pružiny potom
pracuje v soľno – piesočnatom kúpeli. Preto je nutné
pri kontrole stavu koncových závitov pružiny odstrániť
nečistoty a spriechodniť otvory odvádzajúce vodu.
PRUŽINY ZAVESENIA A KORÓZIE
Pri kontrole je potrebné takisto kontrolovať koróziu
pružiny. Ak ochranný lak, ktorým je pružina chránená
z výroby, bude poškodený, tak pružinu napadne hĺbková korózia. Tá zoslabí priemer drôtu a pružina stratí požadovanú tuhosť a v krajnom prípade môže viesť k jej
prasknutiu. Poškodenie protikorózneho ochranného
náteru môže byť tiež dôsledkom montážnych chýb poprípade abrazívneho pôsobenia piesku. Počas stláčania
pružiny (prepérovania) koncové závity trú o jej uloženia
(oporné taniere, ložiská horného upevnenia).
Ak sa v týchto miestach nachádza piesok, spôsobuje
oter protikoróznej vrstvy a materiálu pružiny. Prítomnosť zrniek piesku v týchto miestach po zimnej prevádzke nie je neobvyklý, avšak pokiaľ sú dané miesta
pieskom veľmi zasypané, tak to v spojení s vodou a soľou pôsobí veľmi deštruktívne na okolité diely.
INFOČLÁNOK
ĎALŠÍMI DIELMI, KTORÉ JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ, SÚ TLMIČE A ICH OCHRANNÉ PRVKY.
U tlmiča sa kontroluje piestna tyč, a to či nie je mechanicky poškodená. Prítomnosť hĺbkovej korózie na
piestnicu spôsobuje poškodenie viacbritého tesnenia
tlmiča a následné úniky oleja (popr. oleja a plynu) – tlmič tým stráca svoju účinnosť. Nedostatočné tlmenie
je nebezpečné najmä na klzkej ceste a hlavne v prípade
vozidiel vybavených protiblokovacím systémom (ABS).
Pneumatika vozidla, ktorá vďaka zle fungujúcemu tlmiču neustále odskakuje od vozovky, s ňou stráca kontakt.
Pri brzdení veľmi ľahko dôjde k zablokovaniu kolesa,
ktoré nie je v kontakte s vozovkou a riadiaca jednotka
ABS potom následne povolí brzdný tlak v systéme a koleso dopadá na vozovku v takmer odbrzdenom stave.
Dôsledkom toho je výrazné predĺženie brzdnej dráhy.
Poškodeniu piestnice je možné predísť zodpovedajúcou starostlivosťou o stav prachoviek a krytov tlmiča.
Je potrebné kontrolovať, či kryty nie sú roztrhnuté,
manžety popraskané a dorazy tlmičov roztrhané. Ako
ukazuje prax v dielňach, bývajú dokonca v pomerne
nových autách tieto ochranné prvky vo veľmi zlom
stave, popr. vôbec neplnia svoju funkciu, pretože sa
poškodili, alebo už dávno odpadli. Za tento stav môžeme viniť aj ťažké zimné podmienky prevádzky na
našich cestách.
Zistenie vyššie uvedených poškodení jednotlivých
dielov podvozku (tlmičov, pružín, ochranných sád)
by malo viezť k ich okamžitej výmene. Vďaka ťažkým
podmienkam na cestách v zime možno odhaliť závady na vozidle, ktoré predtým neboli známe. Včasné
odhalenie poškodenia dokáže znížiť náklady na opravu (napr. výmena len ochranných prvkov namiesto
celých tlmičov) a umožnia bezpečné prevádzkovanie
vozidla. Preto KYB odporúča pravidelné kontroly
prvkov podvozku a včasné odstraňovanie zistených
závad.
Dodávané KYB kvalitné diely – pružiny KYB K-Flex, tlmiče KYB, ložiská horného uloženia tlmiča KYB SMK
alebo ochranné súpravy KYB PK majú kvalitu originálneho vybavenia. Ak sú namontované riadne zaškolenými mechanikmi, obnovia plne prevádzkové parametre
vozidla.
Poškodeným tesnením môže do tlmiča vnikať voda. Ak
teplota klesne pod nulu, voda zamŕza a znemožňuje
akékoľvek pruženie. Dôsledkom môže byť dokonca vytrhnutie upevňovacích dielov podvozku, ku ktorým je
tlmič upevnený. Známe sú aj prípady, kedy voda natiekla do tlmiča a spôsobila jeho roztrhnutie.
AUTOTECHNA NOVINY 03/2013
Zdroj: Kayaba
11
ŠIROKÁ PONUKA DOPLNKOV A PRÍSLUŠENSTVA
PRISPÔSOBTE SI SVOJE VOZIDLO A VOZIDLO ZÁKAZNÍKOV
TAK AKO POTREBUJETE, S NAŠIM ORIGINÁLNYM PRÍSLUŠENSTVOM!
LAKŤOVÁ OPIERKA
KOMPRESOR
čierna
12 V, 11 bar
so svietidlom
17,00 €
40,00 €
EVČ: 8853
EVČ: 3269
PRÚT ANTÉNY
OCT / FAB
40 cm
3,90 €
EVČ: 3864
Uvedené ceny sú maloobchodné s DPH.
12
CASTROL
PREVODOVÉ OLEJE
Príbeh značky Castrol je písaný nie len v laboratóriách, ale aj na pretekárskych okruhoch po celom svete. Už na
samom začiatku sme pochopili, že tie najlepšie mazivá môžu byť vyvinuté iba v spolupráci s tými, čo sa na ne
spoliehajú – či už sa jedná o bežného motoristu, alebo o adepta na svetový rýchlostný rekord.
Rast našej globálnej značky bol a stále je založený na
našich investíciách do výskumu a na našej láske k motoršportu – tieto dve oblasti spolu idú ruka v ruke
a poskytujú nám ideálny priestor na uskutočňovanie
našich nápadov a inovácií. Castrol je technologickým
partnerom pre vývoj motorových a prevodových olejov
viacerých renomovaných výrobcov automobilov a prevodoviek. Aktuálne dodáva Castrol viac ako 40 prvonáplní prevodových olejov a udržuje si tak stabilný,
najväčší trhový podiel v tomoto segmente. Predstavujeme Vám výber našich prémiových prevodových olejov určených pre osobné a ľahké úžitkové automobily.
PREVODOVÉ OLEJE PRE MANUÁLNE PREVODOVKY OSOBNÝCH VOZIDIEL
CASTROL SYNTRANS V FE 75W80
(obj.číslo: 193840256)
CASTROL SYNTRANS B 75W
(obj. číslo: 193850256)
Castrol Syntrans V FE 75W-80 je syntetický prevodový olej s viskozitou
75W-80 navrhnutý tak, aby poskytoval vylepšenú vysokotlakovú výkonnosť v porovnaní s konvenčnými
olejmi API GL-4. Zároveň je kompatibilný so synchrónmi a poskytuje
benefit zníženia spotreby paliva. Je
vhodný pre manuálne prevodovky,
rozvodovky, nápravy a koncové prevody, kde je požadovaný olej špecifikácie API GL-4. Castrol odporúča
tento olej pre všetky 5 a 6 stupňové
manuálne prevodovky vozov Volkswagen, Audi, Seat a Škoda (G 052 512, G 052 171,
G 052 178, G 052 726).
Spĺňa špecifikácie: SAE 75W-80, API GL-4+, VW 525 32
Castrol Syntrans B 75W je syntetický
prevodový olej schválený podľa špecifikácie ZF TE-ML 11, určený pre radové (in-line) manuálne prevodovky
osobných automobilov značky BMW
a Mini, kde výrobca požaduje olej
s označením MTF-LT1, MTF-LT2 alebo MTF-LT3. Syntrans B je identický
olej s prvonáplňou Castrol BOT 338,
ktorá je v mnohých manuálnych prevodovkách ZF a Getrag. Tento olej je
vhodný pre vozy, kde je požiadavka
na prevodový olej spĺňajúci špecifikáciu VW G 052 798 a Nissan Oil
32001 1BY0A.
Spĺňa špecifikácie: SAE 75W, ZF TE-ML 11, API GL-4
AUTOTECHNA NOVINY 03/2013
13
P R E D S TAV U J E M E
CASTROL SYNTRANS FE 75W
(obj. číslo: 193380256)
CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90
(obj. číslo: 193310256)
Castrol Syntrans FE je syntetický,
nízkoviskozitný olej do manuálnych
prevodoviek s viskozitou SAE 75 W
a môže byť odporúčaný pre väčšinu manuálnych prevodoviek, kde
je požiadavka na mazivo s normou
API GL-4. Je vhodný do prevodoviek, kde je požadovaná norma Ford
WSS-M2C200-D2.
Spĺňa špecifikácie: SAE 75W, API GL-4,
Ford: WSS-M2C200-D2
Castrol Syntrans Multivehicle 75W90 je syntetický prevodový olej odporúčaný pre väčšinu manuálných
prevodoviek, kde je vyžadovný olej
špecifikácie API GL-4. Tento olej je
úspešne používaný mnohými výrobcami automobilov ako riešenie problémov s radením manuálnych prevodoviek pri nízkych teplotách.
Spĺňa špecifikácie: SAE 75W-90, API
GL-3 / GL-4, Ford: WSS-M2C200-C, MB
235.72
PREVODOVÉ OLEJE PRE AUTOMATICKÉ PREVODOVKY OSOBNÝCH VOZIDIEL
CASTROL TRANSMAX DUAL
(obj. číslo: 192920256)
Castrol Transmax DUAL je syntetický prevodový olej triedy SAE 75W
pre dvojspojkové automatické prevodovky. Castrol Transmax DUAL je
jediný schválený produkt pre dvojspojkovú prevodovku AUDI (DL501).
Je tiež vhodný na mazanie dvojspojkových prevodoviek vozov Volvo,
Mitsubishi a Chrysler a môže byť použitý tam, kde je predpísaná špecifikácia Ford WSS-M2C-936-A. Castrol
odporúča tento produkt pre šesťstupňové dvojspojkové prevodovky
DSG (VW G 052 182) automobilov
VW, Seat a Škoda.
Spĺňa špecifikácie: SAE 75W, Ford WSS-M2C-936-A (dvojitá spojka), VW G 052 529 (do vozidiel
AUDI), Volvo a Chrysler (Európa), Mitsubishi. Castrol odporúča tento produkt pre šesťstupňové dvojspojkové
prevodovky DSG (VW G052 182) automobilov VW, Seat a Škoda.
CASTROL TRANSMAX Z
(obj. číslo: 181410060)
Syntetický prevodový olej pre automatické prevodovky vhodný i na
použitie v manuálne radených prevodovkách podľa individuálneho
predpisu výrobcu. Transmax Z je
14
prevodový olej schválený podľa špecifikácie VW 501.60
(VW G 052 162) pre 4 a 5 stupňové prevodovky Tiptronic (priečne uložené). Vyhovuje požiadavke na špecifikáciu LT 71141
Spĺňa špecifikácie: MAN 339 Typ Z3, V2, MB-Approval
236.81, Voith H55.6336.xx, VW 501.60, ZF TE-ML 04D, 11B,
14C, 16M Odporúčaný spoločnosťou Nissan tam, kde je požadovaný olej špecifikácie Matic Fluid D.
CASTROL ATF MULTIVEHICLE
(obj. číslo: 193440256)
Castrol ATF Multivehicle je olej pre
automatické prevodovky vhodný
na použitie vo väčšine japonských
osobných automobilov, ktoré majú
vyššie požiadavky na obmedzenie
chvenia ako európske alebo americké automatické prevodovky.
Spĺňa špecifikácie: JASO M315 Type
1A; Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV; Nissan Matic Fluid C, D, J; Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III; Suzuki ATF Oil a ATF
Oil Special; Mazda ATF D-III a ATF M-3;
Daihatsu Alumix ATF Multi; Honda ATF
Z-1(nepoužívať v prevodovkách CVT);
Subaru ATF; Hyundai; Kia; GM Daewoo;
Aisin Warner JWS 3309; Jatco Automatic Transmission;
VW (G 055 025)
Zdroj: CASTROL
ROZŠIRUJEME SORTIMENT
PONÚKAME VÁM NOVÉ MOŽNOSTI!
NEPREHLIADNITE:
Príslušenstvo
k mobilným zariadeniam
Náradie
Funkčné termoprádlo
Oblečenie na voľný čas
Dielenskú kozmetiku
Autodoplnky
TEŠÍME SA NA VAŠE ONLINE OBJEDNÁVKY!
W W W. A U T O T E C H N A . S K
VAŠE OBJEDNÁVKY PRIJÍMAME DENNE TELEFONICKY, MAILOM
A L E B O C E Z E L E K T RO N I C K Ý K ATA LÓG
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., POD STRÁŽOU 3, 960 01 ZVOLEN
VEĽKOOBCHODNÝ SKLAD ZVOLEN
Pod Strážou 3, Zvolen
Kontakt: 045/53 21 636
0911 510 222, 0905 510 222
skype: auto888888, [email protected]
VEĽKOOBCHODNÝ SKLAD KOŠICE
Opatovská cesta 4A, 040 01 Košice
Kontakt: 055/674 51 00, 0903 908 522
0903 640 991, 0907 908 532
skype: auto777777, [email protected]
VEĽKOOBCHODNÝ SKLAD ŠAĽA
Jesenského 22, 927 01 Šaľa
Kontakt: 045/53 21 636
0911 510 222, 0905 510 222
skype: auto888888, [email protected]
H T T P : //A U T O T E C H N A . W E B  C A T A L O G U E . E U /
ZOZN AM MALO O B CHO D NÝCH PR E DAJNÍ AUTOT EC H N A :
BANS K Á BYST RI CA
Zvolenská cesta 83
tel: 048/ 416 12 34
[email protected]
MARTIN
Ulica Priehradka 20
tel: 043/ 413 32 77
[email protected]
SERE Ď
Jesenského 4377/63
tel: 031/ 780 56 15
[email protected]
BANS K Á BYST RI CA
Partizánska cesta 9
tel: 048/414 66 64
[email protected]
BAN SKÁ ŠTIAVNIC A
Dolná 18
tel: 045/ 692 03 55
[email protected]
ŠAĽA
Jesenského 22
tel: 031/ 789 96 57
[email protected]
Z VOL E N
Pod Strážou 3
tel: 045/535 10 22
[email protected]
KOŠIC E
Opatovská cesta 4A
tel: 055/674 51 00
[email protected]
P RI E VI DZ A
M. Hodžu 7A
tel: 046/ 542 32 85
[email protected]
VEĽKÝ KRTÍŠ
M.R. Štefánika 2
tel: 047/ 429 13 97
[email protected]
AUTOT EC H NA
špecializovaná predaja
pre automobilový šport:
Pod Strážou 3
960 01 Zvolen
tel: 045/ 535 10 22
[email protected]
BANSKÁ
BYSTRICA
ZVOLEN
KOŠICE
BANSKÁ
ŠTIAVNICA
SEREĎ
VEĽKÝ KRTÍŠ
ŠAĽA
DESIGN: MARTIN BIELY
OBC HODN Í ZÁST UPCOV I A :
ZÁPAD
Mobil: 0903 740 505
[email protected]
POVAŽIE
Mobil: 0911 339 984
[email protected]
STRED
Mobil: 0903 509 687
[email protected]
JUH
Mobil: 0903 412 332
[email protected]
VÝCHOD
Mobil: 0903 509 701
[email protected]
Bližšie informácie nájdete na www.autotechna.sk.
Akékoľvek vaše požiadavky alebo otázky radi zodpovieme. Stačí, ak nám zašlete e-mail alebo zatelefonujete.
W W W . A U T O T E C H N A . S K
BANSKÁ BYSTRICA
Mobil: 0903 322 023
[email protected]
Spoločnosť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. si vyhradzuje právo zmien v balení
a variante prezentovaných tovarov a neručí za chyby vzniknuté v tlači.
MARTIN
PRIEVIDZA
Download

autotechna noviny 04/2013