04
Apríl
2010
Mesačník zamestnancov
spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad • Ročník IX.
www.tatravagonka.com
Rodina sa rozrastá
Finále futbalovej ligy
Prebierka Sggrs 80‘
AKTUALITY
Vagonár Apríl 2010
RODINA SA ROZRASTÁ...
Spoločnosť Tatravagónka uskutočnila akvizíciu, v ktorej nadobudla
49,555 %-ný podiel vo
vagónke Gniewczyna,
Poľská republika, ktorá
sa dlhodobo radí medzi
popredné poľské firmy
v koľajovej brandži. Nová
akvizícia umožní Tatravagónke rozšíriť možnosti
expanzie na poľský železničný nákladný trh,
ktorý je druhý najväčší
v Európe. Jej produktové
portfólio sa tak rozšíri o komplexné služby
opráv, revízií, prestavieb
a servisu počas celej
doby životnosti vagónov.
Vagónka Gniewczyna je najnovším
závodom na opravu železničných
vagónov v Poľsku.
Výstavba podniku, ktorého rozloha
je 35 ha bola ukončená v roku
1984. Je vzdialený niekoľko desiatok km od Rzesowa – hlavného
mesta podkarpatského vojvodstva.
Podnik zamestnáva skoro 800
pracovníkov a radí sa medzi najväčších zamestnávateľov v regióne.
Je v hlavnej miere orientovaný na
projektovanie a výrobu nákladných
vagónov a ich komponentov. Firma
je tiež dodávateľom služieb v oblasti
modernizácie a prestavby nákladných vagónov a disponuje technickými a organizačnými možnosťami
na opravy všetkých typov nákladných vagónov. Doteraz v nej bolo
opravených viac ako 56 000 vagónov. Doplnkovo spoločnosť vyrába
zvárané konštrukcie rôzneho druhu
pre domáci aj zahraničný trh.
Vlastné
konštrukčné oddelenie umožňuje
realizáciu kontraktov rovnako podľa
vlastnej aj zverenej dokumentácie.
Technický potenciál potvrdený
medzi iným aj certifikátmi zvárania podľa DIN EN 15085-2, DIN
18800-7, EN ISO-3834-2 umožňuje
splniť požiadavky odpovedajúcich
poľských aj európskych noriem.
Vysoká kvalita výrobkov a služieb je
potvrdená certifikátom akosti ISO
9001:2008 a referenciami mnohých
poľských aj zahraničných klientov.
Firma okrem iného má aj osvedčenie výrobcu uznaného od PKP pre
oblasť výroby, údržby a opráv nákladných vagónov, oprávnenie EBA
na vystavovanie osvedčenia o zhodnosti pre nové aj modernizované
vagóny a cisterny, štatút dodávateľa
Q2 od DB AG. V krátkom čase je
očakávané získanie
AKTUALITY
Vagonár Apríl 2010
Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A.
štatútu Q1, oprávnenie od URŽD na
zváranie koľajových vozidiel pre Železnice Slovenskej republiky a tiež
oprávnenie na opravy vagónov pre
Železnice Slovenskej republiky.
Momentálne je firma v procese
získavania certifikátu VPI pre opravy
a údržby nákladných vagónov pre
západoeurópsky trh.
S cieľom vyhovieť potrebám trhu
realizuje spoločnosť rad investícií
riešených v najvyššej kvalite čoho
príkladom je informačný systém
SAP triedy ERP, ktorý patrí do svetovej špičky. Moderná technická základňa firmy má stroje a zariadenia
vysokej úrovne riadené počítačmi.
Firma disponuje aj moderne vybavenými stanoviskami na špeciálne
skúšky a meranie (o. i. pre skúšanie
brzdových zariadení,
rozvádzačov a snímačov zaťaženia,
pružín, kolesových tlakov, magneticko–práškové skúšanie, ultrazvukové, RTG, penetračné).
Koncom prvého kvartálu 2010
vykonala spoločnosť odber prvého
vagónu Rbns zo série (Erstmusterprüfung – skrátene EMP) pre DB
Schenker Rail Deutschland AG.
Teraz beží sériová výroba tohoto
vagóna a tiež vagóna Rnoos pre
On Rail GmbH, ktorého posledný
kus opustí fabriku v júni tohto roku.
Spoločnosť podpísala tiež kontrakt
na výrobu vagónov Uacns pre
poľského prepravcu a realizuje rad
opráv pre poľských aj európskych
prepravcov. Spomedzi nich možno
vymenovať GATX Rail Po-
land, CTL Logistics, CEMET SA,
NACCO, AxBenet. Firma spolupracuje s TVP v oblasti dodávky rámov
pre vagóny Habbillns(s).
Do radov zamestnancov Gniewczyny sa začlenili aj pracovníci spoločnosti Tatravagónka. Bc. Sedlák
Vladimír odovzdal post generálneho
riaditeľa vo Vagónke Trebišov,
aby mohol prevziať kontrolu nad
Gniewczynou ako výkonný riaditeľ.
V riadiacich štruktúrach podniku sú
činní aj Ing. Krakovský (TU), Ing. Štepán (UP) a Ing. Urdová (UN).
(zj)
Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A.
PL 37-203 Gniewczyna Łańcucka 591
www.gniewczyna.pl
[email protected]
tel.: + 48 16 7353 100
fax: + 48 16 48 8587
2
3
AKTUALITY
AKTUALITY
Vagonár Apríl 2010
Rekonštrukcia
páliarne II
Príprava plánu
je náš spoločný cieľ
V predchádzajúcich číslach Vagónára sme vám predstavili v článku „Rekonštrukcia páliarne“
nový investičný projekt a v článku „Progresívne technológie vo výrobe“ nové stroje, ktoré
budú tvoriť súčasť novej páliarne. Dnes sa pozrieme na „zúbky“ strojom, ktoré budú takisto
tvoriť jej súčasť, ale v Tatravagónke, a. s., sú už nejaký ten čas.
Vedenie akciovej spoločnosti sa snaží neustále zlepšovať procesy v rámci a. s., dôkazom toho
je vytvorenie oddelenia procesného inžinierstva, menovanie nových projektových manažérov,
zavedenie linkového riadenia pri výrobe vagónov. Ďalším krokom, určite nie posledným, je
vytvorenie odboru plánovania v priamej podriadenosti generálnemu riaditeľovi. Cieľom tohto
opatrenia je vytvoriť útvar, ktorý bude koordinovať a pripravovať plán pre útvary pripravujúce
konštrukčnú a technologickú dokumentáciu, nákup materiálu a výrobu.
V prvom rade to sú autogénové (kyslíkovo-acetylénové) páliace stroje
Omnimat 7500 (áno, správne, ich
názov je zhodný s názvom plazmového stroja predstaveného v minulom čísle). Poďme si teda v krátkosti
povedať, čo to autogén vlastne je.
Podstatou autogénovej technológie
je spaľovanie železa ohriateho na
zápalnú teplotu v prúde kyslíka.
Rezný materiál sa spaľuje (zlučuje)
s rezacím kyslíkom za vzniku oxidov,
ktoré sú v podobe tekutej trosky
vyfukované dynamickým účinkom
kyslíka z miesta rezania (z deliacej
medzery). Proces spaľovania, v ktorom vznikajú rôzne druhy oxidov
železa, je reakcia s veľkým vývinom
tepla (autogénnym) v mieste rezania.
Na začiatku procesu je potrebný
4
Vagonár Apríl 2010
ohrev materiálu v začiatku rezu na
zápalnú teplotu približne 1 350
stupňov Celzia.
Výhodou tohto rezania je jeho
nenáročnosť na zariadenie, možnosť
rezať ekonomicky materiály veľkých
hrúbok a široká možnosť aplikácie pri rezaní ocelí. Tatravagónka,
a. s., v súčasnosti disponuje tromi
autogénovými strojmi s priemerom
lúča 2 až 4 mm a schopnými páliť
s presnosťou +- 3 mm (v závislosti od
hrúbky materiálu).
V druhom rade to sú plazmové
páliace stroje rady SPLR. O tom,
čo je plazma, sme vás informovali
v predchádzajúcom čísle. V našom
podniku máme dva varianty týchto
strojov. Prvý variant SPL 12001.25
PrP je stroj s jedným kolmým
horákom a jedným rotátorovým horákom schopným natočiť sa o uhol
do 45 stupňov. Druhý variant MG
15001.40 PrPr má oba horáky
rotátorové a umožňujú sa natočiť na
uhol až 50 stupňov. Obomi strojmi
môžeme deliť kovové materiály do
hrúbky 60 mm. Priemer lúča dosahuje rozmery 2 - 5 mm a presnosť
pálenia je v tolerancii 2 mm (v závislosti od hrúbky materiálu).
Okrem páliacich strojov bude súčasťou páliarne aj otryskávací stroj,
ktorý je v súčasnosti vo výstavbe
a detailne sa mu budeme venovať
v niektorom z budúcich čísel.
Ing. Rastislav Magera
vedúci referátu dielcov
Odbor plánovania tvorí oddelenie
APS, kde pracujú Ing. Vidiš, Bc.
Stančíková a Ing. Mašlej. Na oddelení operatívneho plánu Ing. Dovjáková, Palenčárová, Mgr. Kancianová
a Jurčagová.
Definícia hovorí, že úlohou plánovania je efektívne priradenie
podnikových zdrojov požiadavkám
z pohľadu plynulosti materiálového
toku. Touto činnosťou sa bude zaoberať plánovacia skupina menovaná
generálnym riaditeľom. Členmi tohto
tímu sú zástupcovia jednotlivých
úsekov a. s. Úsek predaja v plánovacej skupine zastupuje Bc. Vanyová,
nákup Ing. Rovňanová s podporou
Ing. Morihlatkovej, technický úsek je
zastúpený Ing. Kapolkom, výrobný
úsek zastupuje Ing. Bendíkovú,
odbor informačných technológií Ing.
Kečka a za odbor plánovania sú
v tíme Ing. Vidiš, Ing. Dovjáková, Bc.
Stančíková, Ing. Mašlej a Ing. Mláka.
Cieľom odboru plánovania a plánovacej skupiny je pripraviť plán,
ktorý zabezpečí termínové plnenie
obchodných prípadov, zníženie
rozpracovanej výroby a zásob. Inými
slovami povedané, budú stanovené termíny pre nákup materiálu
a termíny pre realizáciu jednotlivých
operácií. Pre prípravu plánu bude využívaný systém pokročilého plánovania a rozvrhovania (APS – Advanced
Planning Scheduling) postavenom
na produkte i2 Factory Planner od
firmy i2 Technologies. Je nutné upozorniť, že kvalita vytvoreného plánu
v i2 FP je závislá od nastavenia
plánovacieho modelu a od kvality
vstupných dát. Nastavenie plánovacieho modelu zabezpečuje spôsob
výpočtu termínov pre nákup materiálu a stanovenie začiatku a ukončenia operácií na jednotlivých zdrojoch. Presnosť stanovenia termínov
je závislá od kvality vstupných dát.
Vstupné dáta sú načítavané zo SAP,
t. j. technologické kusovníky popisujúce sled operácií tak, ako sú vo
výrobe realizované. Strediská a pracoviská v technologických postupoch sú uvedené tie, kde je výroba
realizovaná, materiál je priradený na
operáciu, kde je použitý vo výrobe,
nákupné objednávky sú vystavené
včas a s reálnym termínom dodania,
správne nastavenie dostupnosti kapacít a v neposlednom rade aj včasné odhlásenie operácií a materiálu
po ukončení operácie. Možno sa to
zdá banálne, ale v prípade neohlásenia operácií budú tieto operácie
opätovne zaplánované. Určite si
vieme predstaviť, ako sa zatvári pracovník, ktorý v predchádzajúci deň
neodhlásil operácie a dostane
zmenový plán, ktorý bude obsahovať operácie už vykonané. Tiež si vieme predstaviť
pracovníka, ktorý nemôže
odhlásiť operáciu len preto,
že kolega tu svoju, ktorú
vykonával pred ním, neodhlásil. Z uvedeného je
zrejme, že na príprave
plánu sa podieľame
skoro všetci, samozrejme, každý iným
podielom.
Úlohou odboru plánovania na najbližšie
obdobie je v spolupráci
s úsekmi, prostredníctvom pracovníkov
zastúpených v plánovacej skupine,
zreálniť priebežnú dobu výroby
v i2 FP. Zreálnenie priebežnej doby
bude vyžadovať zmenu niektorých
procesov pri príprave technologickej
dokumentácie, zavedení výrobných
a nákupných dávok, v aktualizácii
termínov dodania na nákupných objednávkach a tiež skvalitnení rutinnej
práce v SAP s cieľom minimalizovať
nedostatky z nesprávneho, resp.
chybného, zadávania do SAP.
Ing. Mláka Dušan
vedúci odboru plánovania
5
AKTUALITY
Vagonár Apríl 2010
Konečná prebierka
1. vagóna Sggrs 741.1 pre DB
Prebierke 1. vagóna s evidenčným číslom 31 80 4950
500-7 predchádzala niekoľkomesačná strastiplná cesta
skúškami prvého vzoru, tzv. EMP (z nem. Erstmusterprüfung), ktorá je vykonávaná na 1. vozni v sérii u všetkých
projektov pre zákazníka Deutsche Bahn (DB).
6
sa vykoná meranie hrúbok náterov,
prezerá sa, či farba nevykazuje
stekance, či sú dobre natreté ťažko
prístupné plochy, kontrolujú sa
nápisy. A v neposlednom rade sa
skúša funkčnosť komponentov. Či
sa správne a ľahko odklápajú tŕne,
skúša sa koleso ručnej brzdy, G-P
prestavovač, skrutky, ktoré musia vykazovať podmienku 3 odstávajúcich
závitov, a či sú správne dotiahnuté,
kontroluje sa dokumentácia a to je
len kvapka v mori ďalších skúšok
a previerok.
V dnešný deň máme dôvod usmievať sa. Prebierka dopadla, až na
malé nedostatky, ktoré boli ihneď
na mieste odstránené, úspešne
a vagón je uvoľnený do série.
Prevádzka v Trebišove sa snaží silne
PREDSTAVUJEME
POSILA
Z RUSKA
Absolvent vysokej školy inžinierov železničnej dopravy
pracoval v závode na výrobu vozňov Dneprovagonmaš,
a. s., v rokoch 1976 – 2006. Krôčik po krôčiku sa zoznamoval s problematikou v praxi a jeho pracovné zanietenie ho posúvalo čoraz vyššie. Naberal skúsenosti ako
konštruktér, vedúci zástupca prebierky vozňov, vedúci
konštrukčnej skupiny, námestník hlavného konštruktéra
až sa vypracoval na hlavného konštruktéra.
Dňa 15. 4. 2010 sa v prevádzke Trebišov uskutočnila konečná prebierka 1. sériového kusa
6-nápravového vozňa na prepravu kontajnerov
a výmenných nadstavieb Sggrs 80´ pre DB.
Skúšky prvého vzoru sa vykonávajú
na prvom dielci/komponente zhotovenom v sériových podmienkach.
Skúšky musia pred začiatkom série
preukázať, že sú splnené požiadavky
na kvalitu dohodnuté vo výkresoch
a technických podmienkach. 1. vagón bol podrobený EMP priečnika,
pozdĺžnika, predstavku, kostry, montáže brzdy, atď., a to pod dohľadom
prísneho oka zástupcov odberateľa.
Pri prebierke vagóna je tento
prekontrolovaný z každej strany,
zospodu aj zvrchu. Kontrolujú sa
zvary, ktoré už niekoľkokrát prešli vizuálnou kontrolou OTKárov,
premeriavajú sa základné rozmery,
akými sú výška nárazníkov, výška
a vzdialenosti odklopných tŕňov,
vôle v klzniciach a pod. Námatkovo
Vagonár Apríl 2010
Základné parametre vozňa
Hmotnosť prázdneho vozňa
Ložná hmotnosť
Podvozok
Ťahadlový hák
Závitové spriahadlo
Rozchod
Dĺžka cez nárazníky
Vzdialenosť otočných čapov
Šírka vozňa
27,5 t
107,5 t
Y25 Ls1-K (BA 629.4)
1000 kN
850 kN
1435 mm
26390 mm
2x10425 mm
2970 mm
napredovať. Pevne verím, že túto
vzostupnú tendenciu si aj zachová.
V každom prípade musím zložiť poklonu partii ľudí, ktorá sa na výrobe
podieľa pod vedením tria Kukura,
Kikta, Stašák: „Klobúk dolu Vašej
práci!“
Ing. Stanislava Hrubaľová
projektový manažér
Rok 2006 znamenal pre p. Lozovoja presun do Moskvy.
Kariéra technického riaditeľa spoločnosti RusUkrVagón,
a. s. trvala viac ako 3 roky. Ako hlavný koordinátor vývojových a konštrukčných prác a certifikácie pri zavedení
nových typov nákladných vozňov do výroby nadobudol
v tomto podniku veľa skúseností, ktoré úročí v prospech
našej spoločnosti už od začiatku tohto roku.
Jeho prvá skúsenosť so spoločnosťou Tatravagónka sa
datuje v roku 1998. „Pán Lozovoj nie je pre nás osoba
neznáma. Osobne sme sa niekoľkokrát stretli v Tatravagónke a potom sme sa sporadicky kontaktovali či už
listom, telefónom alebo sme sa stretli na medzinárodných výstavách. Poznali sme jeho dlhodobé pôsobenie
v oblasti vývoja a prípravy výroby nákladných vagónov
na Ukrajine alebo v Rusku - chceli sme niekoho, kto toto
všetko za sebou má, koho poznáme, komu máme dôvod
veriť, kto má v odborných kruhoch dobrú reputáciu.
Očakávame, že svojou znalosťou podmienok, v akých
sa v Ruskej federácii uskutočňuje vývoj a schvaľovanie
koľajových vozidiel, svojimi technickými vedomosťami
a skúsenosťami výrazne posunie dopredu našu schopnosť zaujať zákazníka, dokonale mu porozumieť, vzbudiť
v ňom dôveru, odovzdávať mu výrobky tak, ako je na to
zvyknutý - a to smerom k zákazníkovi. Smerom k oficiálnym inštitúciám Ruskej federácie nám zase pomôže
spracovávať a predkladať technické podklady v takej
podobe a rozsahu, ktorý spĺňa ich požiadavky, organizovať potrebné a inštitúciami očakávané procesy - komisie, prebierky, obracať sa správnou formou na správne
organizácie alebo konkrétne osoby.
Aj keď sa v prípade ruskej koľajovej dopravy jedná
o dopravný systém, pre ktorý platia rovnaké fyzikálne
zákony ako pre podobný systém v Európe, normatívna
a zákonná základňa, na ktorej funguje je diametrálne iná,
pre nás málo známa. Ten rozdiel sa týka stoviek noriem
a zákonov, procesov a postupov, s ktorými sme sa doteraz nikdy nestretli a žiadni ľudia v Tatravagónke neboli na
to žiadnym vzdelávacím procesom pripravovaní. Je preto
pochopiteľné, že je nevyhnutné, aby človek toho všetkého znalý začal za nás kopať ligu,“ zhodnotil p. Valigurský
– hlavný konštruktér spoločnosti Tatravagónka.
Tisíce kilometrov od domova v novom prostredí cudzojazyčnej krajiny, sa ale pán Lozovoj cíti dobre.
Lozovoj Jevgenij,
narodený v meste Dneprop
etrovsk, Ukrajina
sa stal členom vagonárske
ho tímu. Jeho
hlavným poslaním v spoločn
osti bude
dozerať na „ruské projekty
“.
„Ako technický riaditeľ som pracoval na vývoji prototypu
kontajnerového vagóna obdobného Sdggmrss 90. Naše
pokusy, bohužiaľ, stroskotali z finančných dôvodov, a preto
sa teším, že v tejto spoločnosti sa mi to podarí dotiahnuť do
úspešného konca a tento vagón raz uvidím na koľajniciach.
Keď prišla ponuka od spoločnosti Tatravagónka, neváhal
som a prijal som ju. Tak našiel druh druha... V súkromí rád
spoznávam svoje okolie a som vášnivý fotograf. Tatry aj
ich okolie sú priam nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie.
Kdekoľvek som prišiel, ľudia boli ústretoví a veľmi milí. Na
Slovensku sa mi veľmi páči...“ dodal s úsmevom p. Lozovoj.
Skvelé výsledky jeho práce i za taký krátky čas sú nepopierateľné.
„Všetci, ktorí sme boli zainteresovaní na získaní certifikátu
na kĺbový kontajnerový vagón pre Transkontajner, oceňujeme jeho prínos pre tento proces a zároveň nás to presvedčuje o tom, že to bola správna voľba. Držíme mu palce
a prajeme mu veľa pracovných úspechov (to potom budú
aj naše úspechy!), zdravia a všetkého dobrého,“ poprial
p. Valigurský.
(zj)
7
INVESTÍCIE
Vagonár Apríl 2010
NOVÉ STRIEKACIE
ZARIADENIE
INTERNÉ ŠKOLENIA
V TATRAVAGÓNKE
POPRAD
Na linke 2 pribudlo nové striekacie zariadenie Graco Xtreme Mix,
ktoré je určené pre striekanie
dvojzložkových farieb s vysokým
obsahom sušiny, antikoróznych
a antivibračných hmôt, epoxidových, kaučukových a ďalších vysokoviskóznych materiálov aj v extrémne ťažkých podmienkach.
Zariadenie je vďaka jednoduchej a robustnej konštrukcii schopné aplikovať
aj najnáročnejšie dvojkomponentné
náterové systémy s obsahom sušiny
až do 100 % a umožňujú ich široké
využitie pri povrchových úpravách
vagónov.
Zmiešavací pomer zložiek A a B je
riadený veľmi odolným priemyselným počítačom, ktorý je napájaný zo
zabudovaného alternátora s pneumatickým pohonom. Riadený zmiešavač
a následne statický mixér dokonale
homogenizujú zmes oboch zložiek
a pripravujú ju pre striekanie. Pre
vysokoviskózne materiály je zariadenie doplnené o ohrev rozvodových
PERSONÁLNE PORADENSTVO
Vagonár Apríl 2010
Jednou z neoddeliteľných súčastí vzdelávania v našej
spoločnosti sú i interné školenia. Ich potrebu a dôležitosť vnímajú zamestnanci každý deň. Preto sa oddelenie prípravy pracovníkov a vzdelávania rozhodlo dať
školeniam novšiu podobu a čo najlepšie ich prispôsobiť potrebám pracovníkov.
rúriek, v ktorých farba cirkuluje.
Obrovskou výhodou zariadenia je
aj značná redukcia odpadu farieb.
Ručná manipulácia výrazne znečisťuje
pracovisko, čo práve tento zmiešavač
úplne eliminuje. V blízkej budúcnosti
sa plánuje rozšírenie tohto zariadenia,
ktoré umožní aplikáciu vrchnej farby
v troch odtieňoch pre projekty OBB.
Ing. Ján Slivka
vedúci oddelenia
normovania a optimalizácie
Školenia budú organizované v blokoch, pričom každý blok by mal mať
svoj zámer, vytvorený cieľ a určený
by bol pre konkrétny úsek či oddelenie. Školenia by v prvom rade mali
zabezpečovať vlastní zamestnanci,
v niektorých prípadoch budú však
prizvaní aj externí odborníci.
V takomto štýle bolo organizované školenie pre ÚRK v dňoch
17. a 18. 3. 2010. Školenie sa
skladalo z troch základných tém:
kritické miesta konštrukcie,
chyby zvarov a reklamácie, ktoré
odprednášali páni Olekšák, Mlynár
a Krivoňák.
Aby školenie neostalo zabudnuté
a povedané informácie nezapadli
prachom, sa konalo 9. 4. 2010
preskúšanie zúčastnených zamestnancov. Malo podobu testu s 15-timi
otázkami. Výsledky boli výborné,
všetkých 46 zúčastnených testom prešlo a urobených bolo len
pár drobných chýb.
VÝVOJ PN
% podiel chýbajúcich zamestnancov
na celkový počet zamestnancov
marec 2010
18,0 %
16,0 %
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
III.
09
IV.
09
V.
09
VI.
09
VII.
09
VIII.
09
IX.
09
X.
09
výrobní pracovníci
XI.
09
XII.
09
I.
10
II.
10
III.
10
akciová spoločnosť
ALKOHOL MAREC 2010
Záznamy o požitiach alkoholických nápojov
zistených v marci 2010
V najbližšom čase sa v podobnom
duchu bude organizovať školenie
v oblasti PSM reportov. Ak aj toto
školenie dopadne úspešne a vytvorený spôsob realizácie školení sa
uplatní, bude sa v ňom pokračovať
aj v budúcnosti.
Bc. Radka Bodnárová
referentka pre prípravu
a vzdelávanie
JAZYKOVÉ OKIENKO
INFORMÁCIA O VÝRUBE STROMOV
PRI ROZŠÍRENÍ ŠTÁTNEJ CESTY I/67 V SMERE
POPRAD – KEŽMAROK
NA ÚZEMÍ TATRAVAGÓNKY a. s.
SR Slovenská správa ciest Bratislava – Investičná výstavba a správa ciest Košice ako investor započal
v mesiaci marec 2010 s rozšírením a prekladom štátnej cesty č. I/67 v smere Poprad – Kežmarok – I. etapa
– 1. úsek km 0,567 – 2,031 (Líniová stavba – rekonštrukcia a preložka cesty I/67 Poprad – Matejovce v km
88,165 - 94,200 km).
V rámci stavby realizuje aj preklad inžinierskych sietí, ktoré budú prechádzať cez územie Tatravagónky, a. s.,
pozdĺž štátnej cesty aj s novou trasou telefónnej kábelovej prípojky do administratívnej budovy.
Za týmto účelom dňa 25. 3. 2010 započali práce spojené s výrubom stromov pozdĺž štátnej cesty na území
Tatravagónky, a. s., a v trase inžinierskych sietí.
Po ukončení stavebných prác investor prevedie výsadbu nových okrasných stromov a drevín na našom
území.
Dušan Bajtoš
odbor údržby
8
SLOVENSKY ANGLICKY
NEMECKY
RUSKY
inzerát
advertisement
die Anzeige
объявление
nábor
recruitment
sprievodný
list
covering
letter
die Anwerнабор
bung
der
сопроводительBegleitbrief,
ное письмо
Begleitschein
resume/curživotopis riculum vitae der Lebenslauf биография
(CV)
odporúčadie Empfehreference
рекомендация
nie
lung
краткий переužší výber short-list engere Wahl
чень
personál personnel das Personal
персонал
die Vollzeitpráca na
полная занятость
full-time job
arbeit
plný úväzok
práca na
part-time die Teilzeit- работа с неполpolovičný
job
arbeit
ной занятостью
úväzok
9
KVALITA
Vagonár April 2010
KVALITA
Vagonár April 2010
VRACAŤ SA MÁ ZÁKAZNÍK, NIE VÝROBOK
Mnohí si už zvykli, že na tomto mieste sa poslednú dobu objavujú články o kvalite. Niektorí ich čítajú so
záujmom, iní prebehnú cez ne narýchlo, bez snahy pochopiť „síce peknú, ale inak zbytočnú teóriu“, ďalší
si povedia, že tomu jednoducho nerozumejú. Jedno však musí byť jasné – kým sa poznatky nepremietnu
do praxe, v nijakej firme sa nič nezmení. Povedal to L. N. Tolstoj: „Nemožno nikoho naučiť, možno iba
naučiť sa.“
Ak chceme zhodnotiť stav kvality v nejakej firme, vychádzajme so všeobecných svetových štandardov. Nato práve
štandardy sú, aby sme sa vedeli reálne porovnať. Pozrime sa na historický vývoj manažérstva kvality:
KONTROLA KVALITY
•Kvalita sa kontroluje
dodatočne (konečná
kontrola – OTK).
ZABEZPEČOVANIE
KVALITY
• kontrola je presunutá
do výroby,
• zriadenie regulovaných okruhov so štatistickými metódami.
do r. 1960
KONTROLA KVALITY pochádza
z obdobia po prvej svetovej vojne.
Vtedy došlo k výrazným zmenám
v rozsahu a rôznorodosti priemyslu vo všeobecnosti, organizácie
sa rozrastali a menili sa z malých
samostatných uzavretých jednotiek
na integrovaný systém, kde jednotlivec už nemal celkovú kontrolu
nad konečným výrobkom, ale bol
skôr zodpovedný za časť, ktorá
postupovala od jedného zamestnanca k druhému alebo od organizácie k organizácii, až kým nebol
výrobok hotový. Tento systém si
vyžiadal zavedenie kontrolórov, ktorí nezávisle od výroby posudzovali
prácu a vrátili prípadný nezhodný
výrobok.
Z dnešného pohľadu ide o dovolenie investovať do výrobku čas,
peniaze a materiál, no hotový
výrobok nemusí byť funkčný alebo
inak prijateľný pre zákazníka a čo
je horšie, vytváranie chýb sa
považuje za normálnu časť výrobného procesu. V takom prípade
nastúpia náklady navyše, pretože
oprava chýb nebola zakalkulovaná na začiatku do ceny výrobku
10
1960 až 1980
MANAŽÉRSTVO
KVALITY
TOTAL QUALITY
MANAGEMENT
• kvalita sa definuje
a kontroluje v celej
• zavedenie noriem
organizácii,
kvality,
• zapojenie všetkých
• záväzok manažmentu,
zamestnancov,
• kontinuálne zlepšova• kontinuálne zlepšovanie prevažne výrobnie všetkých procesov,
ných procesov.
• orientácia na zákazníka a procesy.
1980 až 1990
od r. 1990 dodnes
a opakovanie už raz zaplatených
operácií nakoniec výrobok predraží
(nehovoriac o zošrotovaní). A môžeme hovoriť o šťastí, ak sa chyba
nenájde až u zákazníka.
Kontrolór na konci cyklu – ak by
teoreticky aj bol 100 % úspešný –
v skutočnosti len zvyšuje náklady
firmy. Nevytvára nijakú hodnotu
ale stojí peniaze, teda predstavuje
plytvanie. Prakticky sa na neho
prenáša celá zodpovednosť za
výrobok, hoci nepodpísal nijakú
dohodu so zákazníkom, nenakreslil
ani nezostavil nijakú dokumentáciu
či špecifikáciu, nenapísal nijaký
technologický postup, nekúpil nijaký materiál a nič nevyrobil. V úplne
najhorších situáciách sa od neho
dokonca očakáva organizácia celej opravy a ukazuje pracovníkom
z výroby, kde majú čo opraviť, lebo
oni to „nevedia“. Dochádza k javom, že ak pri kontrole hotového
výrobku nájde chybu, očakáva sa
od neho, že odborne zhodnotí stav
a zabezpečí, zorganizuje celú nápravu (konštrukčne, technologicky,
materiálovo, výrobne a ktovie ešte
ako), zatiaľ čo skutoční pôvodcovia
problému sedia ďaleko a možno
sa iba opýtajú: „kde bol kontrolór?“
Stáva sa, že ak po náleze chyby
privolá kontrolór zodpovednú osobu za daný proces – takou osobou
by mal byť napríklad majster – tak
tento nemá ani poňatia ako chybu
opraviť. On vyrobil kusy, kontrolór
je zodpovedný za kvalitu.
Ako vidno z tabuľky, tento prístup
bol „in“ v období medzi prvou
svetovou vojnou a 50-tymi rokmi
minulého storočia. Hoci v 20 tych
rokoch už vypracoval W. A. Shewart zásady štatistickej kontroly
výrobných procesov a W. E. Deming a J. M. Juran v 50-tych
rokoch už dotiahli detaily, v USA
pre nezáujem neuspeli. Museli
odísť do Japonska a aj preto nie
náhodou práve Japonci dosiahli
v organizácii výrobných procesov
majstrovstvo. Nuž a preto USA
a Európa dodnes len viac alebo
menej úspešne „dobiehajú“. Vlak
ušiel...
požadované zloženie či vlastnosti
alebo nie. Je to miera dosiahnutia
žiadaných vlastností a nevzniká
mimo samotný produkt.
Ak sme spomenuli „guru“ Deminga pripomeňme si, že jeho filozofia
je postavená na prostom presvedčení, že kvalitu výrobku možno
dosiahnuť len trvalým zlepšovaním
výrobných procesov, či inak:
• zvýšenie kvality procesu vedie
ku klesajúcim nákladom;
• klesajúce náklady umožnia
pokles predajných cien;
• klesajúce predajné ceny vedú
k zlepšeniu trhovej pozície
a teda väčším ziskom.
ZABEZPEČOVANIE KVALITY
nastúpilo v 60-tych rokoch. Bolo
postavené na „vzdelávaní“ pracovníkov formou školení tak, aby si
zamestnanci začali uvedomovať závažnosť chýb ako faktora negatívne
ovplyvňujúceho výsledky firmy
a vstúpili si do svedomia – veľmi
naivný predpoklad. Kontrolóra síce
„presunuli“ do výroby, ale skutočný
úspech táto metóda nikdy nedosiahla, pretože zodpovednosť za
zabezpečenie kvality výroby mal
naďalej úsek, ktorý nič nevyrába.
MANAŽÉRSTVO KVALITY je
spojené so štandardizáciou ISO.
Prístup vychádza z predpokladu,
že zavedením štandardu sa vyjas-
nia požiadavky, top manažment
príjme záväzok ťahať za jeden
povraz a začne trvalo zlepšovať
svoje procesy. Posledná revízia sa
už jasne oddelila od kontroly ako
nástroja schopného zabezpečiť
kvalitu a stojí na procesnom prístupe, pričom každý proces, ktorý
dodáva, sa považuje za dodávateľa, a ktorý dostáva, je zákazník.
Ak však firma naozaj nepochopí
ISO ako naozaj záväznú normu pre
celú firmu, môže sa stať, že hoci
má certifikát, nič sa v skutočnosti
vo firme nezmení. A celá vec sa
zvrhne na zorganizovanie dokumentácie a platenie poplatkov za
pravidelné audity.
TOTAL QUALITY MANAGEMENT
sa presadil celosvetovo ako metóda v 90-tych rokoch minulého
storočia. TQM nevníma kvalitu ako
výsledok izolovanej činnosti, ktorú
možno priradiť osobitnému úseku,
ale predovšetkým ako povinnosť,
na ktorej sa podieľajú všetci
zamestnanci firmy na čele s top
manažmentom. TQM je kompletná
filozofia pochádzajúca z Japonska
a patrí do stratégie LEAN.
Čo chce dnešný zákazník? Vždy
kvalitu. Ľubovoľný výstup ľubovoľného procesu má tri „dimenzie“:
KVALITA – DODÁVKA - CENA. Len
jedna z nich môže byť dominantná. Keď ju však raz označíme za
(W. E. Deming)
dominantnú, musíme to dôsledne
dodržiavať vo všetkých procesoch.
Ak je napríklad KVALITA (splnenie
toho, čo chce zákazník) dominantne vyžadovaná na výstupe firmy,
tak sa tam nemôže objaviť len tak,
sama od seba napríklad tým, že
tam postavíme kontrolóra. Musí
byť dominantná aj vo vnútorných
procesoch firmy (vo výrobe) a na
vstupoch do výroby (dokumentácia, materiál a pod.). Teda ešte raz.
Ak chceme KVALITU na výstupe,
nemôže byť vo výrobnom procese
dominantná DODÁVKA (t. j. kusy)
a na vstupe CENA (t. j. materiál).
Pri dôslednom uplatňovaní zásady
kvality (= TQM) táto postupne dostane pod kontrolu aj kusy aj cenu,
ale naopak sa to nikdy nestane.
A kedy to môže vo firme fungovať?
Keď sa riešia príčiny problémov
a nie iba dôsledky. Nekonečné
riešenie dôsledkov zabezpečí, že
kvalita sa nekonečne vzdiali. Kontrola nie je kvalita.
Takže v modernom veku možno
adekvátne reagovať len modernou
reakciou – a to je TQM. A tu sa
musí každá firma rozhodnúť sama
– „mať“ ISO nestačí. Kontrola ako
know-how pre kvalitu bola naposledy „in“ v 50-tych rokoch minulého
storočia.
Ing. Vladimír Laubert
vedúci oddelenia
procesného inžinierstva
Kvalita ako výraz pochádza z latinského „qualitas“, čo znamená
zloženie alebo vlastnosť. Takže
znamená len to, či výrobok má
11
INFO
Vagonár Apríl 2010
ODBORÁRI HODNOTILI
Vo štvrtok 25. marca sa
konala konferencia ZO OZ
KOVO TATRAVAGÓNKA, a. s.
Poprad, na ktorej delegáti
hodnotili výsledky svojej
práce za rok 2009 v správe,
ktorú na konferencii predložil predseda VZO OZ KOVO
Ján Oravec.
Tiež bolo vyhodnotené plnenie
kolektívnej zmluvy za rok 2009,
ktoré previedla riaditeľka ÚRĽZ
Ing. Silvia Bujňáková. Za hospodárske vedenie na konferencii
vystúpil riaditeľ ekonomického
úseku Ing. Škuta, ktorý vo svojom
vystúpení zhodnotil hospodárske
výsledky za rok 2009 a naznačil
perspektívy pre rok 2010 a nasledujúce obdobie. V diskusii
vystúpili Ing. Ľudovít Kotoč, Ján
Soska a predseda predstavenstva
Ing. Alexej Beljajev, ktorý najprv
reagoval na diskusné príspevky delegátov a následne podal
doplňujúce informácie o ďalšom
smerovaní firmy. V závere delegáti
v uznesení schválili zlúčenie ZO
OZ KOVO TATRAVAGÓNKA, a. s.
Poprad a ZO OZ KOVO Vagónka, a. s. Trebišov.
Ján Oravec
OZ KOVO
TATRAVAGÓNKA a. s. POPRAD, v spolupráci
s VZO OZ KOVO TATRAVAGÓNKA a. s. POPRAD
Organizuje v termíne
21. 7. 2010 – 30. 7. 2010
DETSKÝ LETNÝ TÁBOR
pre deti zamestnancov TATRAVAGÓNKY a. s. Poprad
ĽUDIA MEDZI NAMI
Vagonár Apríl 2010
„Neškolený“
rezbár
... ale vskutku umelec.
Pán Anton Budzák pracuje v spoločnosti 32 rokov, momentálne ako zvárací praktik na prevádzke 4. Jeho čarovné ruky dávajú neživému
„život“. Pri práci s drevom sa dláto stáva predĺženou rukou jeho vôle.
„Už v učňovskom veku ma zaujala práca s drevom. Pozoroval
som pri práci majstra Eduarda Valuša z Hranovnice pri výrobe
drevených masiek. Ten ma prakticky inšpiroval. Až v roku 1997
som nesmelo ponúkol do amatérskej súťaže neprofesionálnej
tvorby prvé práce. Keď som sa v okresnom kole umiestnil na treťom mieste, veľmi ma to povzbudilo. V ďalších rokoch som sa
už pravidelne dostával v postupových súťažiach neprofesionálnej
činnosti až do celoslovenských kôl, organizovaných Národným
osvetovým centrom v Bratislave. Tam sa stretávam s ďalšími insitnými umelcami a priateľmi. Tieto kontakty mi otvorili dvere na rôzne plenéry v rôznych krajinách. Najďalej som vyrezával v Mandrii
pri Turíne,“ pochválil sa p. Budzák.
Inšpiráciou jeho tvorby sú motívy obradov životného cyklu človeka
a každodenný život predkov z podtatranského regiónu, najmä goralskej obce Lendak. Svoju predstavivosť pretvára do drevených prác
súvisiacich s ľudovým rozprávaním.
„Vyrezávaniu sa venujem vo voľnom čase, cez víkendy a po večeroch v malej miestnosti v panelovom byte. Ako amatér sa snažím
rešpektovať drevo. Nasilu ho nepretváram, ale nechávam sa ním
inšpirovať a prispôsobujem ho danej téme, ktorej prikladám veľkú
dôležitosť.“
Rezbárstvo si vyžaduje nielen zručné ruky a mozog, ale predovšetkým ducha a cit, ktorý p. Budzákovi nechýba. Nutná je ale aj
pokora človeka, pretože v nej spočíva prameň vytrvalosti...
Poznámka redaktora: Insitný – neprofesionálny, amatérsky
(zj)
Tábora sa môžu zúčastniť deti narodené od 1. januára 1995.
Miesto: Čaradice – okres Zlaté Moravce • Doprava: hromadná z Popradu • Cena: 155,- €
Príspevky: v zmysle KZ 50,- €/dieťa, pre členov ZO OZ KOVO + 34,- €/člen
Prihlášky: do 28. mája 2010. Informácie: sekretariát VZO OZ KOVO, tel.: 2324, 2740.
Ján Oravec
OZ KOVO
12
13
Z ARCHÍVU
Vagonár Apríl 2010
FOTONOVINY
DÁVNO
ZABUDNUTÉ...?
Archívy. Majú
svoju zvláštnu
neopakovateľnú
atmosféru. Sú
nemým svedkom
udalostí a akosi
podvedome v nás
vzbudzujú takmer
pietne pocity.
Jednoducho
to, čo v sebe
ukrývajú, je už
dávno za nami.
Mŕtve, zabudnuté.
Stačí vziať do ruky
Vagonár Apríl 2010
Dokázali
to prácou
Na začiatku roku 1977 bola na
oddelení technicko-organizačného
rozvoja malá slávnosť. Pracovníci
oslavovali zrodenie nového kolektívu, ktorý sa rozhodol rozšíriť
rady brigád socialistickej práce
v podniku. Pri svojom zrode si
vytýčil cieľ – aktívne podporiť rozvoj
pracovnej iniciatívy formou prijímania socialistických záväzkov a tým
prispieť k zvýšeniu úrovne pracovných výsledkov, ako aj k zlepšeniu
zali a naznačili, že s ich iniciatívou
možno vždy počítať. Tak je to i v prípade jedenásťčlenného kolektívu
pod vedením Ing. Igora Martona.
Ich krédom počas súťažného
obdobia sa stalo heslo – socialisticky pracovať – socialisticky žiť! Že
sa im to skutočne darí, vyjadrujú
i bronzové odznaky a titul „Brigáda
socialistickej práce“, ktorými boli
dekorovaní na Večere pracovnej
slávy na sklonku minulého roku.
socialistického spôsobu života
v práci i mimo nej.
V týchto dňoch si pripomínajú
členovia už tretie narodeniny. Aj
napriek tomu, že tri roky v živote
človeka neznamenajú veľa, ale
v pracovnom kolektíve, ktorý má
chuť pracovať a prispievať svojou
troškou i k plneniu plánovaných
úloh, je to čas, v ktorom členovia
dali o sebe vedieť, už voľačo doká-
O tom, že ocenenie dostal ten
pravý kolektív, svedčia i dosiahnuté
výsledky. V priebehu troch rokov
jeho členovia zamerali svoju pozornosť hlavne na otázky rozvojového
charakteru, hlavne v oblasti plánu
rozvoja vedy a techniky, komplexnej
socialistickej racionalizácie, vynálezcovského a zlepšovateľského
hnutia.
Celková hodnota prijatých socialistických záväzkov sedemčlenného kolektívu BSP Ľubomíra Razgu z propagačného oddelenia činila v roku 1979
čiastku 12 687,- Kčs. Hlavnou charakteristickou črtou práce bolo šetrenie
materiálom, konkrétne obnovou a premaľovaním hesiel, propagačných pútačov trvanlivými farbami a šetrením papiera, z ktorého urobili poznámkové
bloky. BSP urobila kompletnú výzdobu vagonárskych jaslí a materskej školy, výzdobu zasadačky v patronátnom JRD Hozelec, pomohli pri výzdobe
zasadačky OVS v Poprade a pri výzdobe izby revolučných tradícií v ZDŠ
Veľká Lomnica.
zaprášenú kroniku
a v okamihu sa začína
dobrodružné putovanie
v čase, ktorý nám
pripomína, akí sme boli
a v mnohom naznačuje,
akí budeme. Nuž teda vitajte na dobrodružnej výprave do minulosti.
Píše sa rok 1980...
14
-tg- /18. 1. 1980/
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
Z ARCHÍVU
Tituly „Brigáda socialistickej práce“, bronzové,
resp. strieborné odznaky
boli udelené na Večere
pracovnej slávy týmto
kolektívom:
Sedem členov BSP Ľubomíra
Razgu zo strediska 8531
získalo bronzový odznak a
brigáde bol udelený titul „BSP
I. stupňa“. Štrnásťčlenný kolektív Ondreja Rajtára z prevádzky Spišská Stará Ves získal titul „BSP I. stupňa“ - dvanástim
členom boli udelené bronzové
odznaky, dvaja obdržali „striebro“. Trinásť členov z BSP Eriky
Mikulovskej na stredisku 8611
získalo bronzové odznaky,
jeden člen odznak strieborný.
Z BSP Jozefa Kubeka, ktorá
pracuje na stredisku 6121,
získali traja členovia bronzový
odznak, jeden člen strieborný
odznak. Deväť členov BSP Mikuláša Vajtoviča na stredisku
7431 získalo bronzový odznak,
jedenásť členov obdržalo strieborný odznak. Z BSP Ľudmily
Hlaváčikovej zo strediska
8231 bol jednému členovi udelený bronzový odznak. Strieborný odznak získal jeden člen
z BSP Vladimíra Baburu na
stredisku 6121. Ďalšie strieborné odznaky získalo osem členov BSP Antona Budzáka zo
strediska 6171, dvaja členovia
BSP Juraja Horvátha zo strediska 8251, šesť členov BSP
Františka Beretu zo strediska
8411, jeden člen BSP Viktora
Štofaňáka zo strediska 7311
a deväť členov BSP Jozefa
Adlera zo strediska 8311.
-r- /fotonoviny 1980/
Členovia kolektívu BSP Stanislava Džadoňa zo strediska 7141 odpracovali na počesť 1. a 9. mája 283 brigádnických hodín na výrobe prenášacích
prípravkov, výstražných tabúľ a popisových šablón, 90 hodín pri úprave
skladov a pracovného prostredia, nazbierali 7 ton kovového odpadu, podali dva zlepšovacie návrhy, ktorých ekonomický prínos je 21 930,- Kčs.
15
ZDRAVOTNÉ OKIENKO
Vagonár Apríl 2010
Nová ambulancia
v prevádzke
V predchádzajúcich
číslach Vagonára
sme vás informovali o zámere zriadiť
v priestoroch zdravotného strediska
TATRAVAGÓNKY
novú ambulanciu.
Ide o Špecializovanú ambulanciu
pre familiárne hyperlipoproteínémie
(FHLP), zjednodušene o „metabolickú“ ambulanciu, ktorá je zameraná
na diagnostiku a liečbu zvýšenej
hladiny tukov v krvi. Špecializovaná
je preto, lebo sa venuje dedičným
formám tohto ochorenia, ktorých
diagnostika a liečba presahuje
kompetencie všeobecného lekára.
Donedávna bola takáto ambulancia prevádzkovaná v NsP Poprad,
pod vedením pána primára MUDr.
Jozefa Stavného, na ktorého s úctou
spomíname.
Na Slovensku je ambulancií tohto
typu 11, najbližšia je v Prešove.
Na základe odborných a materiálnotechnických predpokladov, ako aj
nášho záujmu o danú problematiku,
nás Národné referenčné centrum
požiadalo o pokračovanie v starostlivosti o pacientov nášho regiónu
s poruchou, ktorá je najväčším rizikovým faktorom vzniku srdcovocievnych ochorení (infarkty, mozgové príhody) a úmrtí v skorom veku. Projekt
je špecifický tým, že na vyšetrenia sa
pozývajú aj rodinní príslušníci.
Teší nás, že zdravotné poisťovne
potvrdili význam takéhoto projektu
podpísaním zmluvy s Tatravagónkou, a. s. - poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a tým umožnili
uvedenie ambulancie do prevádzky.
Náplňou práce „metabolickej“ ambulancie je:
1. kompletné interné vyšetrenie pacienta, ktorého odošle
praktický lekár alebo špecialista
s podozrením na vrodenú formu
hypercholesterolémie (zvýšenej
hladiny tukov v krvi);
2. kompletné biochemické vyšetrenie, vrátane diferenciálnej
diagnostiky sekundárnych foriem ochorenia, napr. ochorenia
štítnej žľazy, obličiek, atď.;
3. EKG;
4. vyplnenie osobného dotazníka
so zaradením do databázy,
vyplnenie rodinného dotazníka
(genealogické vyšetrenie) s objednaním rodinných príslušníkov
na komplexné vyšetrenie;
5. genetické vyšetrenie (analýza
DNA) v spolupráci s NRC;
6. dispenzarizácia – sledovanie
Zdravotné stredisko Tatravagónka a. s. Poprad
Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Špecializovaná ambulancia pre FHLP
16
Lekár:
MUDr. Michaela Kadurová
Zdravotná sestra:
Marta Lukáčová
Ordinačné hodiny:
6.30 – 15.00
Kontakt:
7112 225, 0918 735 007
a objednávanie pacientov na
kontroly;
7. poradenstvo s ohľadom na
diétne a režimové opatrenia;
8. liečba, kontrola liečby a monitorovanie možných nežiaducich
účinkov;
9. návrh konziliárnych vyšetrení.
Ako sa k nám dostať?
Vyšetrenie na špecializovanej ambulancii najčastejšie odporúča
všeobecný lekár pre dospelých, ktorý vypíše výmenný lístok s požiadavkou na vyšetrenie.
POĎAKOVANIE
Vagonár Apríl 2010
POĎAKOVANIE
Mnohí z vás sa v apríli
podujali pomôcť tým,
čo to najviac potrebujú.
Či už ste si 16. apríla
pripli narcis a podporili
tak projekt Ligy proti
rakovine, alebo sa zapojili do dobrovoľného
darovania krvi 20. apríla
v zdravotnom stredisku.
Svojím gestom ste tak
vyjadrili spolupatričnosť
s tými, ktorí bojujú so
svojím nepriaznivým
osudom, za čo vám patrí
POĎAKOVANIE.
(zj)
Pacient sa osobne alebo telefonicky objedná na odber krvi, ktorý sa
robí ráno nalačno (od 6.30 do 8.00
hod.), potom s výsledkami absolvuje
kompletné vyšetrenie. Po vyšetrení
obdrží lekársku správu, ktorú odovzdá odosielajúcemu lekárovi.
Vyšetrenia sa robia v priestoroch
Ambulancie všeobecného lekára
pre dospelých Zdravotného strediska Tatravagónky.
MUDr. M. Kadurová
všeobecný lekár - zdravotné
stredisko Tatravagónka
17
ŠPORT
Vagonár Apríl 2010
HTmodel.sk
LINDE GAS
najväčšie modelárstvo na Slovensku
Už v poradí šiesty krát organizovali spoločnosti Tatravagónka Poprad a Linde Gas, k.s., hokejový turnaj pod názvom Linde hockey Cup. 6. ročník sa tento rok odohral v termíne 12. - 13. apríla 2010. Spolu 45 hokejistov z celkovo 5-tich mužstiev si zmerali
svoje sily na ľade v Poprade. V predchádzajúcich ročníkoch (v rokoch 2008 a 2009) sa Tatravagónka Poprad umiestnila na
1. mieste a mužstvo Linde Gas sa umiestnilo na 2. mieste. Po minuloročných výsledkoch sa očakávalo, že aj tentoraz obháji
mužstvo Tatravagónky Poprad svoje prvenstvo, ale víťazstvo im uniklo o vlások. Hráči Linde Gas zabojovali a v 6. ročníku Linde
hockey Cupu, zvíťazili.
Výsledková listina:
1. Linde Gas
31 bodov
skóre 24 : 17
2. Tatravagónka 26 bodov
skóre 17 : 16
3. Tanax
23 bodov
skóre 18 : 20
4. Kvetnica
19 bodov
skóre 23 : 24
5. Strojlab
17 bodov
skóre 16 : 21
Najlepšími útočníkmi s najväčším počtom
dosiahnutých bodov sa stali:
p. Svitana - Tatravagónka 12 bodov
p. Bonk - Tatravagónka
12 bodov
p. Vejčík -- Linde Gas
10 bodov
Najlepší brankár Milan Jankura - Tatravagónka,
najlepší útočník Pavol Gajdoš - Kvetnica,
najlepší obranca Tibor Valach - Tanax.
Ďakujeme všetkým našim kolegom za ukážkovú reprezentáciu našej spoločnosti a tešíme
sa na ich skvelé výkony v ďalšom ročníku.
Ing. Ondruš Jozef
riaditeľ výrobného úseku
DRÁMA VO FINÁLE
Nedá nám nepodeliť sa o dramatické finále futbalovej ligy. 17. marca v telocvični SOŠT sa odohrali
urputné boje o stupne víťazov.
O tretie miesto sa pobili prevádzky V a II. „Podvozkári“ neúnavne
bojovali do poslednej chvíle, ale ich
snahu stlmila akcia Romana Jarabáka, ktorého nádherná strela bola ako
vystrihnutá z knihy. Výsledok 6 : 3 rozhodol jasne v prospech Prevádzky V.
Napätie, bojovnosť, futbalové umenie,
dráma až do konca, takto by sa dal
pomenovať finálový zápas, v ktorom
proti sebe nastúpili víťaz prvých dvoch
ročníkov mužstvo zo strediska 4110
a víťaz dlhodobej časti ligy mužstvo
Prevádzky III (maliari). Počas celého
zápasu bolo vidieť, že finále hrajú dve
vyspelé mužstvá. Priebeh zápasu bol
vyrovnaný. Maliari neúnavne doťahovali jednogólový náskok súpera,
ale góly Gajana, Kšenzakoviča
a Grutku vždy dostali stredisko 4110
do vedenia. Bola by škoda nespomenúť ukážkové góly Lukáša Kubusa,
18
ktorý v závere
riadneho hracieho času, ale
aj v predĺžení
2 x 5 minút,
vyrovnal skóre.
Keďže sa nerozhodlo v hre,
prišli na rad pokutové kopy. Ani
prvá séria 2 x 4
pokutových
kopov nezvrátila
nerozhodný
stav. Dvojnásobného víťaza
lákala v poradí
už tretia obhajoba titulu, ale motivácia
„maliarov“ bola o to väčšia. Až premena pokutového kopu Mareka Sagulu a jeho následná likvidácia strely
súpera pochovala nádeje strediska
4110. Pri tomto zápase nám šťastena
dopriala ukážkový futbalový zážitok,
ale je potrebné dodať, že za výkony
počas celej sezóny je ich víťazstvo
právom zaslúžené.
vás pozýva
Popradský
modelársky deň
sobota, 22. mája 2010
od 9.00 do 17.00 hod.
Aréna Poprad
Zábava pre celú
rodinu
Celodenné vstupné 1 €, deti do 120 cm - zdarma
Konečné poradie:
1. Prevádzka III
2. Stredisko 4110
3. Prevádzka V
4. Prevádzka II
5. SOŠT
6. Stredisko 4120
7. V Team
Ján Oravec
OZ Kovo
• Modelové autodráhy
• RC lode v bazéne
• RC modely áut, buggy, truggy, monster
• RC modely tankov, ukážky a súboje
• RC modely vrtuľníkov, ukážky a preteky
• Predvádzanie modelových vláčikov
• Výstava obrích modelov lietadiel
• Zlosovanie vstupeniek o atraktívne ceny
RELAX
Vagonár Apríl 2010
V mesiaci máj
2010 oslavujú:
Tatravagónka Poprad
50 rokov sa dožívajú:
Ján BACHLEDA str. 42323
Stanislav FERKO str. 42120
Ing. Jiří HLINKA str. 20120
Ján LOPUCH str. 41111
Peter SLIVA str. 80160
55 rokov sa dožívajú:
Jozef GARČALA str. 42211
Marta KOCMUNDOVÁ str. 42910
Ing. Ján KRAJŇÁK str. 50110
Vladimír MADEJA str. 41214
Pavol NEBUS str. 42220
Ján OROLÍN str. 94120
Rudolf STRUK str. 43220
60 rokov sa dožívajú:
Ján BIEĽAK str. 47140
Ing. Ladislav BRUTVAN str. 30210
Ján TOMAS str. 41120
Ján SENDECKÝ str. 48120
František STRÁNSKY str. 43630
15 rokov v spoločnosti pracuje:
Ján KORENKO str. 48120
25 rokov v spoločnosti pracuje:
Miroslav CERVA str. 23110
Krížovka Poskytovateľ komplexných vagónových služieb ... dokončenie v tajničke.
*
%&
"
' ( )
+,
-
*
./
&
)1
3 $
2 1 !
+ "
,
+-
1
- 5 "
!
)
#
zaplieskal
"
389
: 3 $
7
,
)
8+
1
- )
3
; <=
#
-
"
"
3
60 rokov sa dožíva:
Anton KAČURAK str. 46210
"
7
"
4
-6
"
50 rokov sa dožíva:
Ing. Vladimír HATRÁK str. 25110
+*
-"
4
4 "
"
"
4
"
Závod TREBIŠOV:
41
- )
3
$
35 rokov v spoločnosti pracuje:
Ján TRUCHAN str. 40120
*
Sudoku
Mesačník zamestnancov
spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad • Ročník IX.
Vydáva:
TATRAVAGÓNKA a. s. Poprad
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Náklad: 2 400 ks
Šéfredaktorka: Zuzana Janečková
Korektúra: Ing. Stanislava Hrubaľová,
Ing. Rastislav Magera
Redakcia:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Tel.: +421 52 711 2339
E-mail: [email protected]
Nakladateľ, prepress a tlač:
PRO GRUP, s. r. o.
Ferka Urbánka 20, Spišská Nová Ves
Tajnička z minulého čísla:
principiálna zmena výrobnej kontroly.
Odmenu 16 € získava:
M. Boroňová, stredisko 21110.
Odmenu 9 € získava:
Ján Novotný, stredisko 43110.
Výhru si môžete prevziať u Zuzany
Janečkovej na 5. poschodí
v administratívnej budove.
Idú dvaja ľudožrúti po lese
a zrazu zbadajú kosti a jeden
z nich vraví: „Aha, chrumky.“
TAJNIČKA KRÍŽOVKY: ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
MENO: ...........................................................................
STREDISKO: ....................................................
Download

Prebierka Sggrs 80` - tatravagónka poprad