FIREMNÝ PROFIL
O SPOLOČNOSTI
AXASOFT, a.s. patrí dlhodobo k najvýznamnejším
spoločnostiam, ktoré pôsobia na trhu informačných
technológií nie len na Slovensku, ale aj v ostatných
krajinách strednej a východnej Európy.. AXASOFT je
poskytovateľom
om inovatívnych softvérových riešení pre
finančné
né inštitúcie, verejnú správu a súkromný sektor. V
oblasti platobných terminálov vyvíja aplikácie na podporu
kartových transakcií, vernostné systémy, systémy pre
manažment siete EFT POS terminálov, verifikáciu a
smerovanie platieb. Svojim
vojim zákazníkom tiež poskytuje
komplexné služby v oblasti budovania integrovaných
informačných systémov a ich správy.
spoloč
v rámci
Do portfólia produktov a služieb spoločnosti,
komplexnej starostlivosti o zákazníka,
ka, patrí najmä biznis
riešenia pre POS terminály, bankové informačné
informa
systémy, IS pre verejnú správu, implementácia
i
informačného systému SAP, jeho integrácia na
externé aplikácie, následne zabezpečovanie
čovanie podpory
v produktívnej prevádzke a ako najvyššia forma
f
poskytovania služieb pri budovaní integrovaného
informačného systému je poskytovanie komplexného
outsourcingu v oblasti ICT. Spoločnosť
čnosť AXASOFT
rovnako ponúka inovatívne riešenia v oblasti riadenia
podnikateľských procesov (BPM).
V rámci dlhoročnej spolupráce a skúseností s partnermi
ako HP, IBM, LENOVO, CISCO, KYOCERA, BROTHER,
BROTHER
MICROSOFT, VERIFONE/GEMALTO, Paysafecard, itim
technology solutions, VMWARE a ESET zabezpečuje
zákazníkom návrhy a realizáciu HW/SW infraštruktúry
vrátane ich servisu.
AXASOFT zamestnáva tím vysokokvalifikovaných
a certifikovaných
odborníkov,,
ktorí
navrhujú
individuálne riešenia podľa
a potrieb zákazníka a poskytujú
podporu a konzultácie tak počas
as ako aj po implementácii
riešenia.
PORTFÓLIO PRODUKTOV A SLUŽIEB
BIZNIS RIEŠENIA PRE POS TERMINÁLY
AXA CARD – súbor aplikácií pre kartové platobné
transakcie
Zabezpečenie
enie bezhotovostných platieb prostredníctvom
platobných kariet si vyžaduje spoľahlivé
spo
a predovšetkým
bezpečné
né softvérové riešenie. Spoločnosť
Spolo
AXASOFT má
vo svojom portfóliu riešenie, ktoré obsahuje aplikácie
určené
ené na verifikáciu, autorizáciu a smerovanie platobných
transakcií, prepojenie autorizačného
autoriza
centra na bankové
informačné
né systémy, aplikácie pre platobné terminály a
informačno-platobné
platobné kiosky s prepojením
prepoj
či už na
klasické, alebo samoobslužné pokladne. Súčasťou
Sú
týchto
riešení je tiež podpora najnovších trendov v oblasti
bezhotovostných platieb, ako je využitie bezkontaktných
platobných kariet.
AXA TOP UP – dobíjanie predplatených služieb cez
EFT POS terminál
Produkt slúži na rýchle a pohodlné dobíjanie kreditu
mobilných telefónov prostredníctvom EFT POS terminálu.
Zákazník môže dobitie kreditu uskutočniť
uskuto
v rámci nákupu v
obľúbenom
úbenom obchode alebo pri čerpaní
č
pohonných hmôt na
čerpacej stanici. Väčšina prevádzok, v ktorých je tento
produkt dostupný, sú otvorené non-stop,
non
takže zákazník si
môže dobiť kredit mobilného telefónu prakticky
kedykoľvek.
vek. Dobitie kreditu sa uskutoční
uskuto
ihneď a zákazník
platí hotovosťou
ou alebo bezhotovostne.
Hlavnou výhodou AXA TOP UP
U pre obchodníka je
predovšetkým fakt, že odstraňuje
odstra
logistickú náročnosti
stieracích kartičiek
iek a eliminuje riziko zneužitia.
AXA CLS – Vernostné systémy
Vernostné systémy umožňujú
umožň
obchodníkovi udržať a
rozširovať počet
et svojich zákazníkov a tým aj dosiahnuť
dosiah
vyšší obrat. Nákupné aktivity zákazníka sa do systému
zaznamenávajú buď
ď prostredníctvom jeho zákazníckej
karty alebo priamo platobnou kartou. Na základe objemu
jednotlivých nákupov sú zákazníkovi ponúknuté rôzne
bonusy, ktoré má možnosť využiť
využi u daného obchodníka.
Sofistikovaný, tzv. multibrandový vernostný systém
umožňuje zaradiť do systému viacerých obchodníkov a
zvýšiť tým možnosťť využitia vernostného systému vo
väčšom meradle.
Vernostné systémy je možné prispôsobiť
prispôsobi požiadavkám
jednotlivých obchodníkov,
ov, aby bolo možné využiť
využi výhody
tohto systému v čo najväčšej
čšej možnej miere.
1
FIREMNÝ PROFIL
[email protected] – úhrada faktúr a šekov prostredníctvom EFT
POS terminálov
Riešenie umožňujúce
ujúce platbu faktúr a šekov vo vybraných
obchodných reťazcoch.
azcoch. Pre zákazníka predstavuje
[email protected] flexibilnú
exibilnú službu, ktorej výhody môže využiť
využi
priamo pri návšteve obchodného miesta, poskytujúceho
službu.
AXA ROUTING
Je stabilným a efektívnym on-line
line riešením v sieti POS
terminálov pre vybavovanie a spracovanie prichádzajúcich
požiadaviek, ich spracovanie do externých systémov,
detailné monitorovanie prevádzky a automatizované
spracovanie dát do výstupných zostáv.
Paysafecard / Cash-Ticket
Riešenie vyvinuté na predaj a poskytovanie služieb
elektronických predplatených platobných produktov
paysafecard a Cash-Ticket,
Ticket, ktoré sa využívajú ako
alternatívny platobný prostriedok umožňujúci
umožň
platiť na
internete. Poskytované riešenie sprístupní predaj týchto
produktov pre zákazníkov na rôznych dostupných
miestach, ako sú čerpacie
erpacie stanice, predajne novín a
tabaku a podobne.
ATRAN
Riešenie umožňujúce
ujúce okamžitý prístup k údajom o
platobných
transakciách,
ktoré
sú
vykonávané
prostredníctvom EFT POS terminálov. Obchodník
využívajúci túto službu získa v reálnom čase
č
prehľad o
platobných transakciách a rovnako aj o transakciách
ostatných produktov a riešení, ako napríklad TOP UP
alebo [email protected] Riešenie obsahuje možnosť
možnos tvorby
štatistických prehľadov podľa
a požiadaviek klienta.
BANKOVÉ INFORMAČNÉ
NÉ SYSTÉMY
AXA DBS - bankový informačný
ný systém
Systém AXA DBS je bankový informačný
čný systém určený
ur
pre banky univerzálneho typu. Systém obsahuje podporu
pre retail a wholesale operácie, medzibankovú
komunikáciu, štatistiku pre centrálnu banku a celkové
informatické riadenie systému.
Transakčný bankový informačný
ný systém A
AXA DBS
poskytuje komplexné riešenie bankových služieb,
operačné
né aktivity všetkých úrovní banky a zabezpe
zabezpečuje
komunikáciu medzi nimi. Je to plne integrovaný
prevádzkový a účtovný
tovný systém, ktorého výsledkom je
prehľadný a ľahko
ahko kontrolovateľný
kontrolovate
stav toku bankových
činností
inností na všetkých organizačných
organiza
úrovniach banky.
Systém
je
flexibilný,
multimenový
a
pod
podľa
telekomunikačných
ných možností je možné implementovať
implementova ho
ako decentralizovaný alebo centralizovaný.
INFORMAČNÉ
NÉ SYSTÉMY PRE VEREJNÚ
SPRÁVU
Komplexný
informačný
systém
KIS
PPA
Pôdohospodárskej platobnej agentúry SR
Spoločnosť AXASOFT zastrešuje rozvoj a inováciu
komplexného informačného
čného systému PPA najmä
v nasledujúcich oblastiach:
IACS – AXASOFT rieši,, rozvíja
rozv
a podporuje integrovaný
administratívny kontrolný systém, ktorý slúži hlavne pre
administráciu priamych
mych platieb
JRŽ – AXASOFT rieši,, rozvíja
rozv a podporuje implementáciu
Jednotného registra žiadateľov,
žiadateľ
ktorý integruje údaje
o žiadateľoch medzi jednotlivými systémami
s
e-KNM – spoločnosťť AXASOFT v roku 2014 upravila
pôvodný systém CC a KNM o nové možnosti, hlavne online komunikácie kontrolórov
kontrol
PPA so zdrojovými
systémami, čo zefektívňuje
ňuje a zrýchľuje výkon kontrôl na
mieste.
MFR – v spolupráci s externými dodávateľmi
dodáv
AXASOFT
zastrešuje rozvoj a podporu modulu Finančného
Finan
riadenia
pre PPA
PRV – obdobne v spolupráci s externými dodávateľmi
AXASOFT zastrešuje rozvoj a podporu modulu pre
Program rozvoja vidieka
Register zvierat, pôdy a ďalšie
ď
– spoločnosť AXASOFT
v spolupráci s tvorcami a subdodávateľmi zabezpečuje
využívanie týchto registrov pre KIS PPA.
Zároveň spoločnosťť AXASOFT zastrešuje
zastreš
aj spoluprácu
s dodávateľmi účtovných
tovných a kontrolingových systémov,
ktoré sa používajú v PPA a sú implementované
predovšetkým na báze produktu SAP.
2
FIREMNÝ PROFIL
IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÝCH
INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
Spoločnosť
AXASOFT
poskytuje
komplexnú
implementáciu informačného systému ERP SAP ako aj
dátového skladu na báze SAP Business Information
Warehouse a manažérskeho informačného
čného systému SAP
Business Objects.. Samotnú implementáciu realizuje
metodikou ASAP.
V rámci implementácie taktiež zabezpečuje
zabezpe
vývoj
nadštandardných riešení podľa
ľa potrieb zákazníka
v oblastiach ako napr.:
•
•
•
ie evidencie, plánovania a
doprava – riešenie
riadenia dopravy,
rozhranie
ozhranie na externé systémy (dochádzkové
systémy, prevádzkovo riadiace systémy, snímače
sníma
čiarových kódov, DMS, ...)
oprava železničných vozňov – plánovanie, rozpis
výkonov a spotreby dielov pre jednotlivé druhy
opráv, sledovanie ich ekonomickej efektívnosti a
životného
cyklu
vozňa
ňa
s príslušnou
dokumentáciou,
Súčasťou implementácie informačných systémov je aj
poskytovanie služieb v oblasti:
integrácie SAP do prostredia Lotus Notes
•
•
archivácie dokladov
•
e-business
(obchodovanie
anie
prostredníctvom
internetu)
•
portálové riešenia
•
školenia
•
podpora a rozvoj v produktívnej prevádzke.
Systémová integrácia
Pre zákazníkov zabezpečuje integráciu jednotlivých
informačných
ných systémov na systém SAP (WINDCHILL, I2,
FORESTA, dochádzkové systémy, vážne systémy,
prevádzkové systémy, monitorovacie zariadenia,
zariadeni čítačky
čiarových kódov,...)
Kľúčovým produktom pre zabezpečenie
čenie systémovej
integrácie je SAP NetWeaver, ktorý predstavuje množinu
technologických
hnologických komponentov pokrývajúcich nasledovné
kľúčové funkcie:
•
integrácia zberu údajov (SAP Enterprise Portal,
SAP Mobile Infrastructure)
•
•
•
integrácia informačných
čných tokov medzi systémami
(SAP Business Information
Infor
Warehouse, SAP
Knowledge Management, SAP Master Data
Management)
integrácia podnikových procesov (SAP Exchange
Infrastructure)
aplikačná
ná platforma (SAP Web Application
Server).
BPM – Business process management
Riadenie podnikateľských
ľských procesov
AXASOFT má pre svojich zákazníkov prepracovanú
metodiku BPM, ktorá podporuje inovatívny prístup
k zlepšovaniu riadenia podnikateľských
podnikate
procesov.
Metodika BPM, ktorou oslovuje zákazníkov má
nasledovné kroky:
•
vytvorenie procesného modelu zákazníka, ktorý
popisuje súčasný
časný stav (tzv. As-Is)
As
•
vytvorenie procesného modelu zákazníka, ktorý
popisuje cieľový
ľový stav (tzv. To-Be)
To
•
stanovenie ukazovateľov
ukazovateľ pre meranie ekonomickej
efektívnosti procesov
•
návrh a implementáciu
implementáci IIS pre informačnú podporu
priebehu procesov
•
výber procesov u ktorých automatizácia bude mať
ma
priamy ekonomický efekt (skrátenie času, zníženie
nákladov, ...)
•
návrh a implementáciu
implementáci workflow modelu (WF)
•
monitorovanie
a vyhodnocovanie
priebehu
procesov
Kľúčovou výhodou spoločnosti
čnosti AXASOFT pre úspešnú
realizáciu BPM u zákazníkov je zabezpečenie samotnej
implementácie IIS na báze SAP (pre poskytovanie
informácií
o ekonomickej
efektívnosti
jednotlivých
procesov),
a zároveň
ň
implementácie
WF
(pre
zautomatizovanie a urýchlenie priebehu jednotlivých
procesov).
Outsourcing informačných
čných technológií
Outsourcing je dnes
nes efektívnou možnosťou
možnos
rozvoja IT
a zníženia nákladov na ich prevádzku.
prevádzku Preto aj spoločnosť
AXASOFT v rámci svojich serverových fariem
far
poskytuje
služby komplexného outsorcingu a zabezpečuje:
•
budovanie
a zabezpečenie
zabezpe
bezporuchovej
prevádzky IS
•
zálohovanie a zabezpečenie
zabezpe
bezpečnosti dát
3
FIREMNÝ PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
nasadenie najnovších technológií
správu pracovných staníc a periférií (PC, tlačiarne,
scanery )
správu serverov–dohľad,
ad, virtualizáciu
virtualizáci (VMware),
zálohovanie, bezpečnostné
nostné politiky, atď.
at
užívateľskú
podporu
(mailová,
telefonická,
osobná)
profylaktiku
antivírusovú ochranu
školenia užívateľov
DODÁVKY HW a SW
Spoločnosť AXASOFT zabezpečuje pre zákazníka
komplexné služby v oblasti HW (plato
platobné terminály,
servre, sieťová infraštruktúra, koncové zariadenia ako PC,
tlačiarne, ...) od ich dodania
nia až po ich inštaláciu a správu.
Spolupracuje najmä s partnermi ako HP, IBM, LENOVO,
CISCO, KYOCERA, BROTHER a pod.
V oblasti SW zabezpečuje
e odborné poradenstvo, dodávku,
inštaláciu SW programov a ich aktualizáciu.
aktualizáciu Strategickými
SW partnermi sú spoločnosti SAP, Microsoft,
Microsoft ESET a
VMware.
K dispozícii na špeciálnom telefónnom čísle na
jednotlivých pobočkách 7 x 24 hodín v týždni. Úroveň
Ú
podpory na non-stop
stop linkách je všeobecne stanovená
servisnou zmluvou s konkrétnym zákazníkom.
Zápožičky zariadení
Pre
re konkrétny projekt zákazníka, resp. počas
po
zmluvnej
opravy poskytujeme zákazníkovi náhradné zariadenie.
Poskytujeme tiež prenájom softvérových aplikácií a sietí
platobných terminálov.
REFERENCIE (najvýznamnejší zákazníci)
Riešenia BIS AXA DBS
• Bertelsmann AG (Germany)
• BKS BANK
• Československá
eskoslovenská obchodná banka, a. s. /Istrobanka, a.
s.- KBC Group (Belgium)
• Exportno-importná
importná banka Slovenskej republiky
• Oberbank AG (branch of foreign bank) – Oberbank AG
(Austria)
• Privatbanka, a. s.- Penta Group (Slovakia)
• Raiffeisenbank im Stiftland eG, branch Cheb o.z.
(Czech Republic) – Raiffeisenbank Waldsassen
(Germany)
DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Servis hardvéru
Spoločnosť poskytuje v rámci svojich pobočiek
pobo
(BA,ZA,BB,PP) záručný a pozáručný servis pre produkty
značiek CISCO,
ISCO, KYOCERA, BROTHER a iné a
pozáručný servis pre HP, IBM, LENOVO a iné. Rovnako
ponúka zákazníkom servisné zmluvy s individuálnym
stanovením servisných parametrov ako sú reakčná
reak
doba,
on-site
site servis, poskytnutie náhradného zariadenia počas
po
doby opravy, profylaktika, hot-line a pod.
ON-SITE Služby
Poskytovanie
služieb
priamo
u zákazníka:
inštalácia/konfigurácia
konfigurácia zariadenia, užívateľské
užívateľ
zaškolenie,
údržba a profylaktika, ako aj opravy v režime 5x9, 5x12,
7x24 hodín týždenne.
Hotline
Riešenia pre POS terminály
• 1.Day, s.r.o
• Berkshire BLUE CHIP, a. s.
• CBA SK, a.s.
• CBA VEREX, a.s.
• Citibank Europe plc (branch of foreign bank) - Citigroup
(USA)
• COOP Jednota, s.d.
• Coopbox EASTERN, s.r.o.
• Diligentia R.C., s. r. o.
• DKV EURO SERVICE s.r.o.
• ENI Slovensko, spol. s r.o.
• Gurlex, s.r.o.
• INTERACTIV.ME, s. r. o.
• KOMFOS Prešov, s.r.o.
• Mediaprint - Kappa Pressegrosso, a.s.
• MILK-AGRO, spol. s r.o.
• O2 Slovakia, s.r.o.
• OMV Slovensko, s. r. o.
4
FIREMNÝ PROFIL
•
•
•
•
Orange Slovensko, a. s.
Poštová banka, a. s.
TERNO Group k. s.
Tesco Stores SR, a.s.
Implementačné služby a zabezpečenie
čenie podpory
v produktívnej prevádzke systému ERP SAP
• ČSOB Leasing, a.s.
• DHL Express, s.r.o.
• EBA, s.r.o.
• Express Slovakia MP, a.s.
• Express Rail, a.s.
• Fabryka Wagonow Gniewczyna, SA – Poľsko
Poľ
• CHEMOLAK, a.s.
• Leoni Autokabel Slowakia, spol. s r.o.
• LESY Slovenskej republiky, š.p.
• MATADOR Automotive Vráble, a.s.
• MATADOR Slovensko, s.r.o.
• Continental Matador Rubber, s.r.o.
• MATADOR SERVIS, a.s.
• Ministerstvo
nisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
• Národná banka Slovenska
• Optifin Invest, s.r.o.
• PRAKOENERG, s.r.o.
• Railway Casted Components, a.s.
• Slovenská pošta, a.s.
• Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
• SPP, a.s.
• Štátne lesy SR
• TATRAVAGÓNKA Poprad, a.s.
• Tatravagónka Bratstvo, d.o.o. - Srbsko
• TECHSERVICE, s.r.o.
• Tepláreň Košice, a.s.
• TREVA, s.r.o.
• Východoslovenská energetika, a.s.
• Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.
• ZTS Sabinov, a.s.
• ŽOS Trnava, a.s.
• URITEST, s.r.o.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gniewczyna SA - Poľsko
Fabryka Wagonow Gniewczyna,
Optifin Invest, s.r.o.
PRAKOENERG, s.r.o.
Railway Casted Components, a.s.
TATRAVAGÓNKA Poprad, a.s.
Tatravagónka Bratstvo,, d.o.o. - Srbsko,
T.O.P AUTO Bratislava, a.s.
TREVA, s.r.o.
ZTS Sabinov, a.s.
Dodávky hardvéru
• Allianz - Slovenská poisťovňa,
poisťovň a.s.
• Colné riaditeľstvo SR
• INA Kysuce, a.s.
• INA SKALICA, a.s.,
• Metodicko-pedagogické
pedagogické centrum
• Národný onkologický ústav
• Národná transfúzna služba SR
• Niké, s.r.o.
• Železnice SR
č
ť, a.s.
• Železničná spoločnosť,
• Železničná spoločnosť
č
ť Cargo Slovakia, a.s.
• TATRAVAGÓNKA Poprad, a.s.
Systémová integrácia – outsourcig
• DANUBIASERVICE, a.s.
• EBA, s.r.o.
• Express Slovakia MP, a.s.
• Express Rail, a.s.
5
Download

profil spoločnosti