Načo sú nám inovácie?
František Simančík
Mám pre teba revolučné technické riešenie, ktoré
redukuje hrkotanie o celú štvrtinu?!
ústav materiálov a mechaniky strojov
slovenská akadémia vied
Inovácie pre rozvoj firiem a klastrov
14.6.2013 Banská Bystrica
Prečo sú inovácie potrebné?
Slovenská spoločnosť žije komfortnejšie ako si môže dovoliť, výsledkom
čoho je rastúci deficit verejných financií
Možné riešenie:
• zvyšovanie príjmov
zvyšovanie objemu výroby
– spojené so zodpovedajúcim rastom nákladov (relatívne malý profit) a paralelným
zhoršovaním kvality života (potreba energie, územia, dopravné náklady,
znečistenie, atď.)
zvyšovanie ceny výrobkov
– pri malom raste nákladov zvýšením úžitkovej hodnoty bez súčasného
zhoršovania kvality života (pomocou inovácie – vložením poznania do výrobku)
• znižovanie nákladov – (šetrenie)
Šetrením na sociálnych, zdravotných výdavkoch, službách, atď.
– s priamym negatívnym dopadom na kvalitu života a zhoršenou perspektívou
(šetrenie na vzdelávaní, výskume, budovaní infraštruktúry)
Šetrením na výrobných nákladoch
– bez zásahu do kvality života pomocou inovácie výrobných procesov, zlepšenou
logistikou, efektívnejším marketingom - vložením nových poznatkov do procesu)
Vyššia kvalita života = inovácie výrobkov a procesov
Znalostná spoločnosť nie je tá, ktorá využíva nové poznatky ale
tá, ktorá ich produkuje a predáva
3
Hodnota inovácie
Diel z hliníkovej peny na ochranu podvozku vagóna pred
nárazom
nárazník (140 €) = ~1 kg Al (~2 €) + vzduch (0 €) + práca (~15 €)
+ inovatívny nápad (~123 €)
institute of materials & machine mechanics
slovak academy of sciences
Spoločný vývoj ÚMMS SAV a
Gleich GmbH., Kaltenkirchen
Načo sú nám inovácie?
Objektívne faktory (zvyšovanie úžitkovej hodnoty výrobkov )
Načo sú nám inovácie?
Objektívne faktory (zvyšovanie úžitkovej hodnoty výrobkov )
• Technické
– vyšší výkon, väčší komfort,
prekonanie existujúcich limitov
– menšie rozmery výrobkov,
hmotnosť, ergonómia
– vyššia spoľahlivosť
Načo sú nám inovácie?
Objektívne faktory (zvyšovanie úžitkovej hodnoty výrobkov )
• Ekonomické
–
–
–
–
nižšia cena
zvýšená životnosť
vyššia automatizácia
kompatibilita, modulárnosť, platformy
Načo sú nám inovácie?
Objektívne faktory (zvyšovanie úžitkovej hodnoty výrobkov )
• Bezpečnostné
– nižšia toxicita, horľavosť, výbušnosť
– odstránenie nebezpečných techník
Načo sú nám inovácie?
Objektívne faktory (zvyšovanie úžitkovej hodnoty výrobkov )
• Environmentálne
– recyklovateľnosť, zníženie odpadu
– zníženie spotreby energií, surovín
(neobnoviteľných zdrojov)
Načo sú nám inovácie?
Subjektívne faktory (zvyšovanie prestíže)
Načo sú nám inovácie?
Subjektívne faktory (zvyšovanie prestíže)
Politika
– posilnenie strategických záujmov
(obrana, závislosť od surovín)
– udržanie sociálneho zmieru
(zvyšovanie zamestnanosti)
– zvýšenie prestíže (unikátne riešenia,
šport)
Načo sú nám inovácie?
Subjektívne faktory (zvyšovanie prestíže)
Konkurencieschopnosť
• hľadanie alternatívy k chráneným
technickým riešeniam
– získanie dominantného postavenia na
trhu
– znižovanie závislosti na jednom prístupe
Načo sú nám inovácie?
Subjektívne faktory (zvyšovanie prestíže)
Design (krása)
– nové technológie umožňujúce
tvarovú flexibilitu výrobkov
– nové technológie povrchových
úprav
Načo sú nám inovácie?
Subjektívne faktory (zvyšovanie prestíže)
Zvedavosť
– nové technológie a zariadenia na základný výskum kurióznych javov
(zvyšovanie poznania, simulácia kurióznych procesov)
Motivácia pre inovácie
Ciele a podporované technológie
• Moc
informačné technológie, nové zbrane, nové športové
náradie, doping, vesmírne technológie
podporujúce skupiny: politici, vojsko, športovci
– strategické záujmy (vojenská prevaha, zisk nových území, prieskum
vesmíru)
– striktne na národnej úrovni, uzatvorený výskum, malé skupiny
– embargo na publikovanie a transfer technológií
– základný výskum s dlhodobým horizontom
– verejné zdroje, náklady sú druhoradé
Motivácia pre inovácie
Ciele a podporované technológie
• Finančné zisky
technológie a zariadenia vedúce k zvyšovaniu produktivity a znižovaniu výrobných
nákladov
podporujúca skupina: podnikatelia
–
–
–
–
zvýšenie konkurencieschopnosti (vyššia produktivita)
náklady minimálne (vlastné zdroje)
výskum s krátkym horizontom využitia (viac aplikovaný)
väčšia internacionalizácia
Motivácia pre inovácie
Ciele a podporované technológie
• Komfort
technológie zlepšujúce kvalitu života
(zdravie, pohodlie, životné prostredie)
podporujúca skupina: ostatní
• Poznanie
zariadenia pre vedu a výskum, informačné
technológie, vzdelávanie
podporujúce skupiny: vedci, študenti, učitelia
– dlhodobé projekty (viac základného výskumu)
– celosvetová spolupráca
– adekvátne financovanie (kombinácia zdrojov)
Motivácia pre tvorbu inovácií na Slovensku
• Mocenská motivácia – malá vzhľadom na možné
ambície malého štátu
• Ekonomická motivácia zo strany globálnych
firiem - malá vzhľadom na ich sídlo mimo Slovenska
(výskum podporujú doma, prakticky nedávajú priestor na
domáci výskum a inovácie, kreativita sa nepestuje)
• Ekonomická motivácia zo strany domácich
malých firiem – dobrá, nemajú však zdroje ani
dostatočný politický vplyv, chýba inovačná infraštruktúra
• Motivácia na získanie nového poznania – veľká ale
len u malej skupiny ľudí (vedcov), s malým spoločenským a
politickým vplyvom
18
Intenzita inovácií %
Zdroj: databáza Slovstat, Štatistický úrad Slovenskej republiky
Súčasný stav slovenskej spoločnosti
• žije nad svoje ekonomické možnosti - napriek dlhodobo rastúcemu HDP nie je
možné udržať vyrovnanú bilanciu verejných financií
• neustále hospodári s deficitom, ktorý v posledných rokoch prekračuje 3%
hranicu, čoho dôsledkom je kontinuálny nárast štátneho dlhu
• napriek dlhodobo rastúcemu HDP nedarí sa znižovať vysokú mieru
nezamestnanosti a pribúda počet sociálne odkázaných ľudí
• demografický vývoj je nepriaznivý (zvyšuje sa percento staršej ekonomicky
neaktívnej populácie)
• absentujú vízie a riešenia akútnych spoločenských výziev (eskalujúci rómsky
problém, potravinová bezpečnosť, udržateľnosť zdravotnej starostlivosti a
energetickej sebestačnosti, klesajúca úroveň vzdelanosti, udržateľnosť
kultúrneho dedičstva, postupná strata národnej identity a pod.)
20
Súčasný stav slovenskej ekonomiky
• podstatnú časť tvorby HDP a zamestnanosti zabezpečuje priemyselná
výroba a tá časť služieb, ktorá je úzko previazaná na aktivity priemyslu
(dopravné, finančné, obchodné služby)
40 Kaučuk a výrobky z neho
100%
90%
73 Výrobky zo železa alebo
ocele
80%
39 Plasty a výrobky z nich
70%
72 Železo a oceľ
60%
27 Nerastné palivá, min.oleje,
živičné látky a vosky
50%
40%
84 Jadrové reaktory, kotly,
stroje, prístroje, časti
30%
85 Elektrické stroje prístroje a
zariadenia
20%
10%
87 Vozidlá iné ako koľajové, ich
časti a príslušenstvo
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
0%
Iné výrobky
Štruktúra slovenských exportov tovarov v rokoch 1997-2011. Zdroj: Štatistický úrad SR
21
Export tovarov a služieb (% HDP)
100
90
export služieb
export tovarov
80
70
60
50
40
30
20
10
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
Zdroj: databáza Slovstat, Štatistický úrad Slovenskej republiky, NBS (štatistika platobnej bilancie)
Súčasný stav slovenskej ekonomiky
•
•
•
•
silne proexportne orientovaná
závislá od vývoja v odberateľských štátoch
s veľmi nízkym podielom exportu high-tech výrobkov a technológií
podiel pridanej hodnoty založenej na poznatkoch vložených do exportovaných
výrobkov je minimálny (cca13%)
• komparatívne lacnejšia pracovná sila v porovnaní s priemerom EU
• liberálnejší prístup k environmentálnym otázkam (menšie náklady)
• stále konkurencieschopná s nadpriemerným rastom HDP v rámci eurozóny. Rast
je daný konkurencieschopnými technológiami, ktoré však sú väčšinou
importované, a relatívne lacnou pracovnou silou
Podiel high-tech exportu na celkovom exporte (%)
Zdroj: Bujňáková, T.: dizertačná práca, Bratislava 2010
Záver - východisko
Slovenská spoločnosť žije nad svoje ekonomické možnosti (komfortnejšie ako
si môže dovoliť) - výsledkom je rastúci deficit verejných financií a štátny
dlh. Takáto situácia je dlhodobo neudržateľná
Na to aby sa znížil deficit a neznížil existujúci životný komfort je nutné zvýšiť
výkon ekonomiky bez prílišného zvýšenia nákladov – zvýšením pridanej
hodnoty produkcie
Inovácie musia vzniknúť na Slovensku inak ostane pridaná hodnota z nich v
zahraničí
Na to je potrebné mať vhodné inovačné prostredie (podporu, vedeckú
infraštruktúru, personál a prístroje) – čo si vyžaduje peniaze do VaV – nie
do diaľnic
Komfort je pre verejnosť motivujúci, treba ju presvedčiť že oň bez investícií do
vedy príde, potom ich bude podporovať
Podpora verejnosti sa prejaví aj podporou decíznej sféry lebo sa stane
politickou otázkou
Čo je to inovácia?
v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja:
 nový alebo zdokonalený výrobok alebo nová alebo zdokonalená služba, ktoré
sú uplatniteľné na trhu a založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo
podnikateľskej činnosti,
 nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribučná metóda vrátane
podstatných zmien techniky, zariadenia alebo softvéru,
 nový spôsob organizácie v podnikateľskej praxi podniku, organizácie
pracoviska alebo vonkajších vzťahov,
 prenos poznatkov vedy a techniky do praxe,
 nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how),
získavanie a prenájom práv z licenčných zmlúv,
 zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce,
 zlepšenie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby a v službách,
 zvýšenie kvality práce a bezpečnosti práce,
 zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie,
25
 účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie.
Vyvinuli sme penový hliník – ultraľahký kozmický materiál...
Perfektne sa hodí ako podložka pod horúci hrniec
Aplikácie
Zavádzanie inovácií
Pozitívne vplyvy na spoločnosť
• Ekonomika
– zvyšovanie pridanej hodnoty výrobkov (viac integrovaných
znalostí, menšia závislosť na surovinách, burze a kurzových
pohyboch)
– zvyšovanie ziskov (vyššia produktivita práce)
– stabilizácia zamestnanosti (kvalifikovanejšia pracovná sila,
ktorú je zložitejšie nahradiť v menej rozvinutých krajinách)
– väčšia inovačná schopnosť (nové technológie a
kvalifikovaná pracovná sila napomáhajú ďalším inováciám)
Zavádzanie inovácií
Pozitívne vplyvy na spoločnosť
• Kvalita života
– skvalitnenie vzdelávania (potreba kvalifikovanej pracovnej
sily, potreba vedy a výskumu)
– skvalitnenie zdravotnej starostlivosti (lepšia diagnostika,
lepšie lieky a liečebné postupy)
– znižovanie environmentálnych záťaží (recyklácia, nižší
podiel surovín a energií na HDP, redukcia exhalátov,
žiarenia, skleníkových plynov apod.)
– zvýšená bezpečnosť a strategické postavenie (redukcia
nebezpečných prevádzok, lepšia prevencia a objasnenosť
zločinov, menšia surovinová závislosť, spoľahlivejšie a
bezpečnejšie zariadenia)
Pozor!
Druhá termodynamická veta:
Entropia v uzavretých systémoch neklesá….
Radikálne zlepšenie niektorej časti zložitejším
usporiadaním jej štruktúry
je vždy na úkor inej časti (vlastnosti)
Zavádzanie inovácií (nových technológií)
Možné negatívne vplyvy na spoločnosť
• Ekonomika
– počiatočné zníženie zamestnanosti (väčšia automatizácia, redukcia
príležitostí pre nekvalifikovanú pracovnú silu)
– nedostatok kvalifikovanej sily
– zvýšenie dlhov (v dôsledku nedostatku voľných zdrojov na nevyhnutné
investície)
– problémy so starými technológiami (v dôsledku nutnej
reštrukturalizácie)
– lokálny nedostatok vhodných energií (chýbajúce zdroje energie na
nové technológie, resp. náhradu nevhodných zdrojov)
– závislosť na špeciálnych dovážaných zariadeniach a informačných
technológiách
– drahší servis a prestoje
– vyššie straty v prípade havárií alebo živelných katastrof
Zavádzanie inovácií (nových technológií)
Možné negatívne vplyvy na spoločnosť
• Kvalita života
– sociálne nepokoje kvôli zvyšovaniu nezamestnanosti
– nutnosť akceptovať nevyhnutné zásahy do okolia
(budovanie elektrární, prístupových komunikácií,
komunikačných a rozvodných sietí a pod.)
– zvýšená závislosť na technológiách (väčšie problémy v
prípade zlyhania)
– zdraženie zdravotnej starostlivosti
Hlavné ciele inovačného procesu
kontinuálne zvyšovanie kvality života slovenských občanov,
ktorú možno vyjadriť nasledovnými ukazovateľmi:
rastúci priemerný vek obyvateľstva pri celkovo sa zlepšujúcom
zdravotnom stave, umožňujúcom aktívny život do vysokého
veku
zdravé potraviny, s veľkým podielom ich zabezpečenia
z vlastných zdrojov
fungujúci priemysel zabezpečujúci dostatok finančných zdrojov
na uspokojovanie sociálnych a kultúrnych potrieb bez nutnosti
zvyšovania štátneho dlhu, pri ekologicky udržateľných
(zlepšujúcich sa) podmienkach prevádzky
nízka nezamestnanosť s vysokým podielom kreatívnej práce
zabezpečujúca zmysluplné a kvalitné naplnenie života
obyvateľov
32
Ako na to?
Verejnosť a tým aj decíznu sféru je potrebné presvedčiť, že
investície do VVI sú jediným efektívnym prorastovým opatrením
Inovácie podporovať systémovo vo všetkých odvetviach. Všetky
opatrenia by mali byť:
 všeobecne dostupné (pre každého kto splní zákonom
stanovené kritériá, dotácie na konkrétne projekty nie sú
potrebné a ani vhodné, pretože vyžadujú zvýšenú
administratívu a sú spojené s veľkou mierou neobjektívnosti)
 nenáročné na štátny rozpočet (aspoň v súčasnosti)
 nenáročné na administratívu
Zabezpečiť konkurencieschopnosť slovenských podnikov ich
postupnou premenou z výrobných podnikov na výrobno-vývojové,
ktoré vyrábajú vlastnú produkciu, resp. používajú vlastné výrobné
alebo technologické postupy.
33
Ako na to?
Inovácie sa musia robiť na Slovensku, priamo v podnikoch
prostredníctvom ich vlastných zamestnancov
podnikateľov je potrebné k tvorbe inovácií inšpirovať, pomôcť
im s ich realizáciou:
 metodicky
 prístupom k potrebnej výskumnej infraštruktúre
 trvalým vzdelávaním zamestnancov s cieľom prehlbovania
ich inovačných schopností.
je potrebné vytvoriť systémovú podporu vzniku a rastu nových
inovatívnych spoločností na Slovensku (start-up)
zabezpečiť podporu transferu poznatkov a technológií a ochrany
duševného vlastníctva
34
Ako na to?
Stimulácia inovačných potrieb podnikateľskej sféry
inšpirovaním k novinkám na trhu formou podpory účasti na
významných výstavách alebo veľtrhoch
podporou organizovania inovačných seminárov orientovaných
na zvyšovanie povedomia podnikateľov v oblasti inovácií
(dôležitosť zavádzania inovácií pre spoločnosť, informácie
o možnostiach podpory, postupy pri zavádzaní inováciách,
a pod.)
podporou organizovania odborne orientovaných konferencií,
seminárov s cieľom informovať podnikateľov o súčasných
novinkách a svetových trendoch, vrátane trendov vývoja trhu
35
Ako na to?
Podporné schémy orientované na pomoc podnikateľom pri
zavádzaní inovácií:
 podpora financovania pri zavádzaní inovácií formou pomoci pri
získavaní rizikového kapitálu (v spolupráci s iniciatívou Jeremie),
záruk na zvýhodnené bankové úvery, podpora mikroúverových
zdrojov,
 technická pomoc formou prístupu k výskumných infraštruktúram
budovaným z verejných zdrojov (zvýhodnený prístup k prístrojovej,
technologickej ako aj odbornej personálnej infraštruktúre verejných
VV inštitúciách napr. pomocou inovačných vouchrov)
 podpora zakladania inovačných spoločností (start up, spin-off),
(legislatívne a finančné podporné mechanizmy, pomoc pri príprave
biznis plánov, poradenstvo pri financovaní, priama finančná pomoc pri
štarte -nenávratná plus bezúročná návratná)
 podpora prístupu k trhom, vrátane spracovania analýz trhu (market
intelligence)
36
Ako na to?
Podpora ľudských zdrojov pre inovačné potreby
podnikateľskej sféry:
 podpora tvorby a udržania VaV pracovných miest formou priamych
dotácií (stimulov) alebo nepriamo daňovými úľavami (dôležité sú
objektívne kritériá preukázateľnosti VaV činnosti takýchto
zamestnancov)
 podpora výmenných programov medzi akademickými pracoviskami
a podnikateľmi (podpora pobytov výskumníkov v priemysle a naopak
zamestnancov priemyslu vo výskumných inštitúciách)
 tvorba celoživotných vzdelávacích aktivít so zameraním na inovačné
procesy, pričom podpora musí byť systémová vo všetkých odvetviach,
zameraných na znalostné poznatky v oblasti technológií, systému
riadenia kvality, manažérskeho riadenia, environmentálneho
manažérstva, informačných zručností a pod.
37
Ako na to?
Podpora transferu poznatkov a technológií a ochrany
duševného vlastníctva:
 komplexná podpora transferu poznatkov a technológií
prostredníctvom budovania centier v rámci infraštruktúry NITT
 podpora zlepšenia ochrany duševného vlastníctva, pričom sa treba
sústrediť na vytvorenie silnej základne schopných patentových
právnikov pre určené odvetvia
 vytvorenie mechanizmov finančnej podpory patentovania z verejných
zdrojov
 zjednodušenie a najmä zlacnenie patentovej ochrany na európskej
úrovni (podporné aktivity s cieľom vytvorenia jedného spoločného
EÚ patentu s platnosťou na celú EÚ, pričom jeho formulácia by
postačovala v jednom jazyku z centrálne určených)
38
Ako na to?
Vytvoriť plošne platné nástroje nepriamej finančnej podpory
inovačných aktivít formou:
 podpory tvorby rizikového kapitálu na inovácie, záruk na nízko
úročené bankové úvery, podpory mikropôžičiek
 Štartovacieho finančného príspevku splatného budúcim prírastkom
splatnej dane v stanovenom období
 podpory high-tech exportu, ochrany a komercializácie duševného
vlastníctva, a pod.)
 daňovej úľavy, napr. daňového bonusu z pozitívneho medziročného
rozdielu splatnej dane, ktorý by bol odmenou za inovačnú činnosť
(vyššia splatná daň je principiálne spojená so zavedením nejakého
typu inovácie)
 Inovačných poukážok (voucherov) na využívanie prístrojovej
infraštruktúry zakúpenej z verejných zdrojov pre podnikateľské
subjekty, ktoré by si ich výhodne zakupovali (za výrazne nižšiu cenu
39
ako je hodnota poskytnutej infraštruktúry)
Čo môžeme pre inovácie urobiť na úrovni BBSK?
 Iniciovať a podporovať potrebné inovačné opatrenia na úrovni štátu
 Vytvoriť podmienky pre podnikateľov z BBSK ktoré by im pomohli v
inovačných aktivitách:
 Regionálne inovačné centrum (informácie o možnosti financovania,
ochrany duševného vlastníctva, transferu technológii, technickej
pomoci, marketingovej analýze a pod.)
 Bankové záruky na zvýhodnené pôžičky na inovačné aktivity (tvorba
rizikového kapitálu)
 Budovanie spoločnej výskumnej infraštruktúry pre potreby
regionálnych podnikateľov (napr. formou záujmových združení PO,
alebo klastrov, zapájanie miestnych študentov do riešenia problémov
miestnych zamestnávateľov)
 organizácia cielených vzdelávacích programov orientovaných na
zvyšovanie inovačnej schopnosti zamestnancov podnikov BBSK
 organizácia podujatí s cieľom inšpirovať k inováciám (orientované
40
prednášky, semináre, účasti na spoločných veľtrhoch a pod.)
Hlavná úloha SAV v inovačnom procese
podporiť premenu výrobnej spoločnosti na Slovensku
na výrobno-vývojovú, resp. výskumno- vývojovú
Ako naučiť výrobcov robiť vývoj?
- Pomáhať riešiť akútne problémy výrobcov spojené s kvalitou,
znižovaním výrobných nákladov, reklamáciami, odpadom (o
takýto výskum je eminentný záujem vždy a všade)
- Budovanie väzieb prostredníctvom kompetenčných centier v
lokálnej blízkosti výrobcov (centrá musia byť vybavené
základnou vedeckovýskumnou infraštruktúrou – podniky ich
využívajú svojimi vlastnými zamestnancami pracujúcimi pod
patronátom SAV)
- Využívanie eurofondov v rámci schém štátnej pomoci a
investičných stimulov (spolupráca podnikov a výskumných
inštitúcií s cieľom vytvoriť V a V pracovisko u výrobcu)
- Sprostredkovávanie informácii o svetových trendoch
(workshopy, spoločné účasti na veľtrhoch, spoločné prezentácie)
Kompetenčné centrum pre ľahké
kovy a kompozity - Žiar nad Hronom
Podpora implementáci inovačných aktivít v priemysle :
• pomoc pri riešení problémov s kvalitou, odpadom,
reklamáciami
• technická a metodická pomoc pri inovačných aktivitách
• spoločné VaV projekty medzi akademickou a
priemyselnou sférou
• technologický transfer, semináre, vzdelávanie,
workshopy
Štrukturálne fondy OPVaV ( cca.13 mil. eur)
institute of materials & machine mechanics
slovak academy of sciences
Kompetenčné centrum - partneri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Esox spol. s r.o.
Fagor Ederlan Slovensko a.s.
Matador Automotive a.s.
Sapa Profily a.s.
Slovenské centrum produktivity s.r.o.
Spinea s.r.o.
Thermosolar s.r.o.
Tuvatech, s.r.o.
Technická univerzita v Košiciach
Technologický inštitút SAV
Žilinská univerzita v Žiline
Hlavné aktivity









realizácia výskumných projektov zameraných na
inovácie výrobkov aplikáciou moderných materiálov
na báze ľahkých kovov
hodnotenie štruktúry a vlastností materiálov,
hodnotenie tvarovej a rozmerovej presnosti výrobkov,
optimalizácia tepelného spracovania,
návrh a optimalizácia technologických parametrov pri
technológiách tvárnenia, zlievania a povrchového
spracovania
modelovanie a simulácia vlastností
návrh, optimalizácia a rýchla výroba prototypov,
konzultačná činnosť, poradenstvo pri transfere
vedeckých poznatkov do praxe,
prezentácia výsledkov, pomoc pri vzdelávaní
študentov
Nosné projekty








výskum a vývoj profilov pretláčaných z kompozitných
zmesí práškových zliatin,
výskum a vývoj výrobkov z penového hliníka,
recyklácia trieskových odpadov z obrábania
hliníkových výrobkov,
výskum a vývoj hybridných odliatkov (plast/hliník)
resp. koextrudovaných profilov,
modelovanie a simulácia teplotných a napäťových
polí vo výrobkoch a nástrojoch
odľahčovanie výrobkov a konštrukcií aplikáciou
nových materiálov
rozvoj technológií spracovania horčíka a jeho zliatin
výskum možností aplikácie materiálov na báze
ľahkých kovov pri zvýšených teplotách
Rapid prototyping, 3D tlač
3D scan
Vacuum / pressure
casting - metal
3D print
Vacuum casting wax
46
Zámer





vybudovať výskumno-vývojovú základňu pre
oblasť ľahkých kovov
preniesť špičkový výskum do regiónu BBSK
vrátane moderného prístrojového vybavenia
poskytovať poradenstvo pri inováciách,
vrátane ochrany duševného vlastníctva
zlepšiť transfer výsledkov výskumu do praxe a
zvýšiť tak pridanú hodnotu výrobkov
motivovať mladých odborníkov a študentov
pre prácu vo vede z výskume
institute of materials & machine mechanics
slovak academy of sciences
Vďaka za pozornosť
Download

Prezentacia Simancik