PROGRAM VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ
PRE ROK 2012
Verzia 1
ÚVOD
Vážení itatelia,
21 je íslom dokonalosti, v kartách oko berie. 21 rokov Inštitút bankového vzdelávania
poskytuje široké spektrum podujatí, ktoré reflektujú na rýchle a závažné zmeny vo finan nom
prostredí. Program vzdelávania na rok 2012 reaguje na dialóg vedený so zástupcami bánk a
pois ovní, ktorý nám umožnil vynovi obsah vzdelávania a prispôsobi ho potrebám trhu
práce.
Inovácie, ktoré ponúkame predstavujú makroprudenciálne modelovanie, stresové testovanie
bánk, Basel III, Solvency II v spolupráci s Anglickou konzulta nou spolo nos ou Risk
Reward. V sú innosti s Európskou akadémiou pre finan né plánovanie (EAFP) sme pre Vás
pripravili vzdelávacie podujatia v nemeckom a v anglickom jazyku. Na alej poskytujeme
semináre s eskou komorou interných audítorov.
Novinkou je aj tréning na získanie prestížnej ACAMS kvalifikácie pre profesionálov s rtami
globálneho doh adu boja proti finan ným podvodom a legalizácii príjmov z trestnej innosti.
Pripravujeme ponuku na absolvovanie medzinárodných kvalifikácií z ponuky Londýnskej
obchodnej a priemyselnej komory (ELSA, EFB, SEFIC a JETSET) a Európskej siete
bankového vzdelávania (EFCB).
Náš pravidelný kontakt so špi kou lektorov umož uje zabezpe i , aby aktuálnos obsahu
a rozsahu u iva reflektovala na dianie doma i v zahrani í. Vzdelávanie je realizované/
štruktúrované predovšetkým na základe potrieb NBS, ale zárove je otvorené zamestnancom
bánk, pois ovní a ostatným záujemcom. Excelentnos je postavená na kvalitách našich
spolupracovníkov – skúsených, odborne vynikajúco pripravených lektorov s dlhoro nou
praxou.
Umenie ži , nie je umenie hra s dobrou kartou, ale umením je vyhra so zlou kartou. Pevne
veríme, že aj ak sa Vám pridelí akáko vek karta, naša pestrá ponuka Vám pomôže vybera si
vhodné podujatie pre seba s cie om priblíži sa k magickému íslu 21. Tešia nás Vaše
pozitívne ohlasy a sme presved ení, že aj v roku 2012 dokážeme udrža vysoký štandard
našich programov.
Peter Szovics
riadite IBV NBS, n.o.
OBSAH
ÚVOD
1. ZÁKLADNÉ KURZY
2. RIADENIE PROJEKTOV
3. RIADENIE AKTÍV A PASÍV, RIZÍK A NÁKLADOV
4. FINAN NÉ TRHY
5. POSKYTOVANIE ÚVEROV, FINANCOVANIE KLIENTOV
6. PLATOBNÝ STYK
7. Ú TOVNÍCTVO, VÝKAZNÍCTVO A DA OVNÍCTVO
8. INTERNÝ AUDIT
9. PRÁVNE ASPEKTY BANKOVNÍCTVA A FINAN NÍCTVA
10. INFORMA NÉ SYSTÉMY PRE FINAN NÝ SEKTOR
11. DIŠTAN NÉ ŠTÚDIUM
12. ROZVOJ SOCIÁLNYCH KOMPETENCIÍ A ZRU NOSTÍ
13. MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE
14. PRÍPRAVA LEKTOROV
15. JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE
Základné kurzy......................................................................................................................... 8
Základy bankovníctva a pois ovníctva pre zamestnancov s neekonomickým vzdelaním
(cyklus seminárov 1 – 6) ............................................................................................................ 8
Bankovníctvo v Slovenskej republike (Základný kurz bankovníctva) .................................... 10
Trendy jazykovej kultúry v bankovníctve a vo verejnej sfére ................................................. 12
Euro – naša mena, ochranné prvky a falzifikáty ...................................................................... 13
Rozpoznávanie pravosti pe azí a identifikácia ich falzifikátov............................................... 15
Slovenská republika v reflexii zmien v Európskej únii............................................................ 16
Platobné systémy v SR po zavedení eura................................................................................. 17
Overovanie pravosti podpisu.................................................................................................... 18
Riadenie projektov ................................................................................................................. 19
Efektívne riadenie projektov .................................................................................................... 19
Riadenie aktív a pasív, rizík a nákladov .............................................................................. 20
Pe ažné a kapitálové trhy I, II (cyklus dvoch vzájomne nadväzujúcich seminárov)............... 20
Basel III .................................................................................................................................... 22
Bazilejské dohody o kapitáli, finan né riziká banky a ich riadenie I - IV .............................. 25
Meranie, plánovanie a riadenie ziskovosti/výkonnosti banky ................................................. 27
Funds Transfer Pricing ............................................................................................................. 29
Riadenie finan ných rizík......................................................................................................... 31
Stresové scenáre - workshop .................................................................................................... 32
Riziko likvidity (cyklus dvojd ových seminárov) ................................................................... 35
Riadenie kreditného rizika (cyklus dvojd ových seminárov).................................................. 37
Opera né riziko (cyklus dvojd ových seminárov)................................................................... 40
Trhové riziko (cyklus dvojd ových seminárov) ...................................................................... 42
Solvency II: Executive summary ............................................................................................. 44
Poistná matematika .................................................................................................................. 47
Nákladový kontroling metódou Activity-Based Costing v banke – kalkulácia nákladov
na produkty, zákazníkov, predajné kanály, kalkulácia ziskovosti ........................................... 49
Business Intelligence a Business Discovery – ako zlepši a zefektívni reporting a analýzy . 50
Moderné trendy v kontrolingu v bankovníctve – prípadové štúdie ......................................... 51
Performance management / Riadenie výkonnosti v banke – od stratégie k individuálnej
výkonnosti a motivácií ............................................................................................................. 53
Stratégia riadenia aktív a pasív I – II v zmysle Basel II........................................................... 54
Bazilej III.................................................................................................................................. 56
Obozretná regulácia bánk v EÚ a Bazilej III ........................................................................... 57
Solvency II – Insurance, Reinsurance, Bancassurance ............................................................ 59
Certified Anti-Money Laundering Specialists Master Classes ................................................ 62
Riadenie likvidity ..................................................................................................................... 64
Finan né trhy.......................................................................................................................... 66
Komoditné trhy a reálne investície........................................................................................... 66
Analýza dlhopisov – oce ovanie a ú tovanie .......................................................................... 68
Základné deriváty finan ného trhu – oce ovanie a ú tovanie ................................................. 69
Retail deriváty .......................................................................................................................... 70
Oce ovanie a využitie vybraných exotických opcií................................................................. 71
Finan ná matematika................................................................................................................ 72
Základy teórie portfólia ............................................................................................................ 73
Technická analýza na finan ných trhoch ................................................................................. 74
Euroval ..................................................................................................................................... 76
4
Poskytovanie úverov, financovanie klientov........................................................................ 77
Úverové obchody bánk I Úverová analýza v ase ekonomickej krízy..................................... 77
Úverové obchody bánk II Identifikácia rizík v úverových obchodoch .................................... 79
Právne minimum pre úverových pracovníkov ......................................................................... 80
Úverová analýza 3D ................................................................................................................. 82
Úverová analýza 3D – Modul II............................................................................................... 83
Pozorovanie klienta na mieste – nevyhnutná sú as hodnotenia úverového rizika ................. 84
Špecifiká ratingu a scoringu a ich využitie v rámci Basel II.................................................... 86
Finan ný manažment I ............................................................................................................. 88
Finan ný manažment II............................................................................................................ 90
Finan ná analýza firmy ............................................................................................................ 91
Platobný styk .......................................................................................................................... 92
USD – najfalšovanejšia mena sveta, ochranné prvky a falzifikáty .......................................... 92
Osobné doklady a cestovné šeky – ochranné prvky................................................................. 94
Školenie ICM TARGET2......................................................................................................... 95
SEPA – Single European Payment Area.................................................................................. 96
Prostredie SEPA – SEPA prevody a SEPA inkasá .................................................................. 97
Platobný styk – nové prvky a ú astníci platobného styku ....................................................... 98
Platobný styk I........................................................................................................................ 100
Platobný styk II ...................................................................................................................... 101
Cenné papiere domáce a zahrani né (Back Office a spracovanie cenných papierov) ........... 102
Back Office (Treasury Back Office) ...................................................................................... 104
Bankové záruky a medzinárodné finan né podvody v oblasti bankových záruk................... 106
Ú tovníctvo, výkazníctvo a da ovníctvo ............................................................................ 107
Medzinárodné ú tovné štandardy IAS/IFRS a ich využívanie v praxi I................................ 107
Medzinárodné ú tovné štandardy IAS/IFRS a ich využívanie v praxi II .............................. 108
Zmeny v IFRS od roku 2009, novinky, komentáre a príklady............................................... 109
Komponenty k finan nej analýze konsolidovaných ú tovných závierok podnikov,
zostavených pod a medzinárodných ú tovných štandardov IAS/IFRS................................. 110
BACEE´S IFRS – Based Bank Analysis Training Course..................................................... 112
Interný audit ......................................................................................................................... 114
Riadenie rizika podvodov....................................................................................................... 114
Nové výzvy v riadení útvaru interného auditu ....................................................................... 115
Forenzný audit........................................................................................................................ 117
Odha ovanie a vyšetrovanie zamestnaneckých podvodov (forenzný audit v organizácii).... 118
Prevencia zamestnaneckých podvodov – lekcie z podnikovej sféry...................................... 120
Detekcia, vyšetrovanie a prevencia falšovania finan ných výkazov z poh adu forenzného
a finan ného audítora a kriminalistu ...................................................................................... 122
Úvod do forenznej analýzy..................................................................................................... 124
Forenzná analýza prakticky.................................................................................................... 125
Vyšetrovacie zru nosti - Ako vies investigatívne interview v praxi .................................... 126
Komunika ný kufrík audítora ................................................................................................ 127
Compliance a prevencia podvodov vo finan nej inštitúcii .................................................... 128
Kriminalita vo finan ných službách....................................................................................... 130
Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej innosti a financovania terorizmu
v bankovníctve / finan ných službách.................................................................................... 131
5
Právne aspekty bankovníctva a finan níctva .................................................................... 133
Aktuálne zmeny v oblasti pracovného práva pre personalistov ............................................. 133
Zákonník práce - Pracovnoprávne minimum pre manažérov, generalistov HR .................... 134
Vymáhanie poh adávok ......................................................................................................... 135
Právo Európskej únie z poh adu Lisabonskej zmluvy ........................................................... 136
Zabezpe ovanie poh adávok v obchodných vz ahoch .......................................................... 138
Informa né systémy pre finan ný sektor ........................................................................... 139
Školenie pre správcu APS RBUZ v banke – prístup cez server Lotus Notes ........................ 139
Školenie pre správcu APS RBUZ v banke – prístup cez klienta Lotus Notes ....................... 140
Školenie pre správcov a operátorov IS EURO SIPS.............................................................. 141
Školenie pre používate ov IS EURO SIPS ............................................................................ 142
Školenie pre používate ov APS STATUS_DFT.................................................................... 144
Školenie pre správcu APS STATUS_DFT pre vykazujúce subjekty .................................... 145
Školenie APS STATUS pre správcov v bankách................................................................... 146
Školenie APS STATUS pre používate ov v bankách (modul STAVYD)............................. 147
Metodológia, procesy a kvalita s nadväznos ou na ISO a audit ............................................ 148
MS Excel I: Excel nie sú len tabu ky a grafy ........................................................................ 149
MS Excel II: Dátový sklad a riadenie výstupov..................................................................... 150
MS Excel III: Podpora procesu plánovania a finan né analýzy............................................. 151
Finan né modelovanie v MS Excel........................................................................................ 153
Dištan né štúdium ................................................................................................................ 155
European Fuondation Certificate in Banking......................................................................... 155
Rozvoj sociálnych kompetenciía zru ností ........................................................................ 158
Etiketa a základy spolo enského protokolu v praxi I............................................................. 158
Etiketa a základy spolo enského protokolu v praxi II ........................................................... 159
Stresmanažment - Intenzívny tréning..................................................................................... 160
Time management (Osobná efektívnos a organizácia asu - intenzívny tréning) ................ 161
Tímová spolupráca a teambuilding (zme te skupinu udí na vysokovýkonný tím –
kombinovaný program) .......................................................................................................... 162
Vybavovanie reklamácií a s ažností ...................................................................................... 164
Rétorika I................................................................................................................................ 165
Rétorika II .............................................................................................................................. 166
Minds Maps (Myšlienkové mapy na každý de ) ................................................................... 167
Získavanie nových klientov – Networking ............................................................................ 168
Adaptácia nových pracovníkov v predajnom procese............................................................ 169
Vedenie porád a pohovorov ................................................................................................... 170
Komunikácia s ažkým zákazníkom – vedenie reklama ného konania................................. 171
Vedenie obchodných tímov.................................................................................................... 172
Predajná komunikácia vo finan nej oblasti............................................................................ 173
Profesionálne finan né plánovanie......................................................................................... 174
Manažérske vzdelávanie ...................................................................................................... 175
Manažérske zru nosti I - VII.................................................................................................. 175
Crucial Conversation (dôležité rozhovory ako vybrané interakcie, ktoré sa medzi nami
odohrávajú denne) .................................................................................................................. 177
Konfliktmanažment, emocionálna inteligencia a zvládanie stresu ........................................ 178
PCM (Person Centered Management) - o nových prístupoch v manažmente pracovných
vz ahov................................................................................................................................... 180
6
Príprava lektorov ................................................................................................................. 181
Lektorské zru nosti I.............................................................................................................. 181
Lektorské zru nosti II............................................................................................................. 183
Jazykové vzdelávanie ........................................................................................................... 185
Intermediate Professional/Business English, Modul I, Modul II ........................................... 185
Intermediate Financial English, Modul I, Modul II ............................................................... 187
Advanced Financial English v kontexte skúšky Cambridge International Certificate in
Financial English, Modul I, Modul II .................................................................................... 189
Effective Oral Communication in Business ........................................................................... 191
Writing for Business............................................................................................................... 192
Kurz anglickej gramatiky, Modul I, Modul II, Modul III ...................................................... 193
Advanced Survival Skills for Business Trips......................................................................... 196
Kurz so zameraním na cambridgeské skúšky obchodnej angli tiny BEC, Modul I, II ......... 197
Presentation Skills .................................................................................................................. 198
Effective Meeting Skills......................................................................................................... 199
Practical Legal English........................................................................................................... 200
Banking and Financial English .............................................................................................. 201
Komunikácia so zahrani ným partnerom v anglickom jazyku .............................................. 203
Administrative Writing .......................................................................................................... 204
Public Speaking...................................................................................................................... 205
7
Základné kurzy
ZÁKLADY BANKOVNÍCTVA
A POIS OVNÍCTVA
PRE ZAMESTNANCOV S NEEKONOMICKÝM VZDELANÍM
(CYKLUS SEMINÁROV 1 – 6)
Ú astníci
Cyklus seminárov je ur ený predovšetkým novoprijatým zamestnancom bánk, pois ovní
a iných finan ných inštitúcií s neekonomickým vzdelaním, ktorí pre profesionálny výkon
práce potrebujú získa primerané informácie, utriedi a rozšíri si vedomosti.
Cie
Poskytnú základné teoretické poznatky a praktické zru nosti z rozsiahlej oblasti
bankovníctva a pois ovníctva ako dôležitej sú asti finan ných trhov. Cyklus a skladá zo
šiestich seminárov.
Obsah seminárov
1. Banková sústava
- Centrálna banka a nástroje menovej politiky
- menová politika po prijatí eura
Pasívne bankové operácie
- vklady na požiadanie
- úsporné vklady
- termínové vklady
- vkladové listy a depozitné certifikáty
- obligácie
2. Aktívne operácie banky
- postup pri poskytovaní úveru
- reálne zabezpe enie úveru a ru enie
- typy úverov
- úverový úpis
- emisná pôži ka
3. Faktoring
- príklady na výpo et nákladov faktoringu
Forfaiting
- príklady na forfaiting
4. Leasing
- operatívny leasing
- finan ný leasing
- leasingová zmluva
- riešenie praktických príkladov
8
5. Hypotekárne bankovníctvo
- hypotekárny úver
- hypotekárny leasingnn
- splácanie hypotekárnych úverov
- riešenie praktických príkladov
6. Základy teórie úrokovania
- typy úrokovania a výpo et úroku
- základné rovnice
- diskont
- zložené úrokovanie
- výpo et doby splatnosti
- riešenie praktických príkladov
Závere ný test, na základe zvládnutia ktorého získajú ú astníci osved enie.
D žka trvania
6 x jeden de (možnos úpravy obsahu a d žky trvania jednotlivých modulov pod a
individuálnej požiadavky)
Lektor
špecialista z praxe
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534, e-mail: [email protected]
9
BANKOVNÍCTVO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
(ZÁKLADNÝ KURZ BANKOVNÍCTVA)
Ú astníci
Kurz je ur ený predovšetkým novoprijatým, ale aj alším zamestnancom bánk prípadne aj
iných finan ných inštitúcií, ktorí potrebujú získa , utriedi a rozšíri si vedomosti
z problematiky bankovníctva, nevyhnutné pre profesionálny výkon práce.
Cie
Poskytnú ú astníkom súbor základných poznatkov potrebných pre kvalifikované
vykonávanie práce bankového zamestnanca v slovenskom bankovom sektore, ako aj na
získanie základného preh adu o problematike bankovníctva. Poznatky sú orientované nielen
na najdôležitejšie obchody a produkty bánk, ekonomické prostredie a základný legislatívny
rámec ich innosti na Slovensku, ale sú tiež zasadené do základného kontextu
makroekonomického prostredia a legislatívnych predpisov Európskej únie, v rámci ktorých
banky na Slovensku pôsobia.
Obsah
Kurz je zameraný predovšetkým na bankový sektor na Slovensku a jeho charakteristiku,
úlohu a postavenie obchodných bánk, ako aj základné druhy produktov a služieb bánk. Obsah
zah a nasledujúce témy:
hlavné rty ekonomiky v SR a EÚ – hlavné subjekty ekonomiky SR a európskej
ekonomiky, trhové ukazovatele v ekonomike SR a EÚ, význam vytvorenia HMÚ
v Európe, základné inštitúcie Európskej únie, ich postavenie a úlohy
finan ný systém a jeho štruktúra – charakteristika finan ného systému, jeho úlohy
a funkcie; finan ný trh, jeho nástroje a lenenie; predmet innosti, úlohy
a postavenie jednotlivých finan ných sprostredkovate ov vo finan nom systéme
systém právnej regulácie v EÚ a jeho vplyv na bankovníctvo v SR – právny
charakter ES a EÚ; úlohy jednotlivých inštitúcií v procese tvorby európskeho práva
(Európska komisia, Rada Európskej únie, Európsky parlament); právo ES a EÚ –
jeho pramene, charakteristiky a rozdiely medzi primárnym a sekundárnym právom,
komunitárne právo; smernice ES relevantné pre reguláciu podnikania v bankovníctve
a ich odraz v legislatíve SR; Bazilejské dohody o kapitáli
aktívne a pasívne obchody bánk – bilancia banky, rozdelenie bankových obchodov
z h adiska bilancie; vkladové produkty pre retailovú a firemnú klientelu, ochrana
vkladov; úverové produkty pre retailovú a firemnú klientelu
riadenie rizík, ziskovosti a likvidity – špecifiká podnikania banky, vz ah medzi
rizikom a ziskovos ou; riadenie rizík, riziká spojené s bankovým podnikaním;
riadenie likvidity banky, rozlišovanie produktov banky z h adiska likvidity, vz ah
medzi likviditou a solventnos ou; profitabilita banky – riadenie a meranie
obchody bánk na finan nom trhu – obchody bánk na pe ažnom, kapitálovom
a devízovom trhu
bankové služby platobného styku – hotovostný a bezhotovostný platobný styk,
tuzemský a zahrani ný platobný styk; dokumentárne a nedokumentárne nástroje;
zmenky, šeky, akreditívy, inkasá, bankové záruky; vykonávanie tuzemských
10
i cezhrani ných prevodov pe ažných prostriedkov; korešponden né vz ahy bánk;
elektronické bankovníctvo
D žka trvania
2x 3 dni
Kurz sa realizuje v dvoch astiach s prestávkou 2 – 3 týždne medzi jednotlivými as ami.
Lektori
skúsení lektori a špecialisti z praxe z NBS, komer ných bánk SR a Ekonomickej univerzity
v Bratislave
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
11
TRENDY JAZYKOVEJ KULTÚRY
V BANKOVNÍCTVE A VO VEREJNEJ SFÉRE
Ú astníci
Odborní zamestnanci bánk, finan ných a nefinan ných inštitúcií, ktorí pripravujú podkladové
materiály, prispievajú do novín a odborných asopisov, komunikujú s verejnos ou. Seminár je
vhodný tiež pre lektorov a konzultantov, tlmo níkov, prekladate ov, asistentov riadiacich
zamestnancov a sekretárky.
Cie
Ukáza vplyv európskej integrácie SR na jazykovú kultúru, praktickými radami a cvi eniami
pomôc dosiahnu úspech v písomnej a ústnej komunikácii. Poskytnú ú astníkom
informácie o zásadách tvorenia ústneho a písomného prejavu, na príkladoch dokumentova
jazykovú správnos a štylistickú adekvátnos , priblíži sú asné trendy pri výbere vhodných
výrazov a adaptácii cudzích termínov v slovenskom jazyku, poukáza na vz ah medzi
jazykovou kultúrou a komunika nou efektívnos ou. Precvi i ú astníkov v správnej
výslovnosti a úspešnej komunikácii.
Obsah
• európska integrácia a aktuálne zmeny v jazykovej kultúre
• jazykové normy a istota jazyka
• odborná banková terminológia
• sú asné trendy pri výbere vhodných výrazov, adaptácia cudzích termínov v slovenskom
jazyku, nový výkladový slovník
• jazyková správnos a štylistická adekvátnos , štylistické príklady a cvi enia
• rady a cvi enia na dosiahnutie úspechu v ústnej a písomnej komunikácii so zahrani ným
partnerom (klientom) a na prekonanie jazykových rozdielov
• jazyková kultúra a komunika ná efektívnos
• komunika né cvi enia
• praktické rétorické situácie z poh adu moderného jazyka
D žka trvania
1 de
Lektorka
odborní ka na otázky jazykovej kultúry z Katedry slovenského jazyka, FiF UK v Bratislave
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534, e-mail: [email protected]
12
EURO – NAŠA MENA,
OCHRANNÉ PRVKY A FALZIFIKÁTY
Ú astníci
Seminár je ur ený pokladníkom, pracovníkom zmenární, podnikate om, pracovníkom štátnej
správy a všetkým, ktorí majú záujem pozna ochranné prvky i naj astejšie falzifikáty
eurových bankoviek a mincí
Cie
Poskytnú ú astníkom podrobné informácie o eure s dôrazom na ochranné prvky použité
na bankovkách a minciach a oboznámi ich s existujúcimi falzifikátmi tak, aby vedeli
rozozna pravos platidiel.
Obsah
• Eurové bankovky
- informácie o vzniku bankoviek
- popis a vyobrazenia lícnej a rubovej strany jednotlivých bankoviek
- technické parametre bankoviek
- ochranné prvky aplikované na jednotlivých nominálnych hodnotách
• Eurové mince
- informácie o vzniku mincí
- popis, vyobrazenia, technické parametre jednotlivých nominálnych hodnôt
- technológia výroby mincí
• Falzifikáty eurových mincí
- informácie o jednotlivých typoch falzifikátov
- odlievané falzifikáty a ich charakteristiky
- razené falzifikáty a ich charakteristiky
- detaily umož ujúce rozpoznanie pravosti mincí
• Falzifikáty eurových bankoviek
- ochranné prvky ceninového papiera, spôsoby ich napodob ovania a ukážky
spracované z existujúcich najdokonalejších falzifikátov
- technológia tla e pravých bankoviek v porovnaní s tla ovými postupmi
používanými falšovate mi
- dominantné ochranné prvky eurových bankoviek s poukázaním na spôsoby ich
napodobnenia na najnebezpe nejších falzifikátoch
- postupy pri manipulácii s bankovkami a mincami pri overovaní ich pravosti,
možnosti využitia verifika nej techniky
- ukážky z falzifikátov eura zadržaných na území Slovenska od roku 2002
- ukážky z falzifikátov zadržaných v iných štátoch Európskej únie.
D žka trvania
1 de
Lektor
odborník na rozpoznávanie pravosti cenín a ich falzifikátov
13
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
Seminár možno uskuto ni aj na základe objednávky pre zamestnancov banky, resp. inej
finan nej inštitúcie.
14
ROZPOZNÁVANIE PRAVOSTI PE AZÍ
A IDENTIFIKÁCIA ICH FALZIFIKÁTOV
Ú astníci
Školenie je ur ené pre zamestnancov bánk a finan ných inštitúcií, ktorí budú pracova
s hotovos ou.
Cie školenia
Nau i ú astníkov overi pravos každej bankovky z mien kurzového lístku Národnej banky
Slovenska
Obsah
• Všetky meny kurzového lístka (mimo USD)
- úvod, všeobecné informácie o výrobe bankoviek a mincí, pozme ovanie pe azí,
technické falzifikáty mincí, Shapirov rez, atd.
- technické pomôcky na overovanie pravosti platidiel
- legislatíva - postup pri podozrení z predloženia falzifikátu
- informa né systémy o platidlách a falzifikátoch
- stupne nebezpe nosti falzifikátov, štatistika falzifikátov, postup pri podozrení
z predloženia falzifikátu
- základy rozpoznávania pravých bankoviek: ochranné prvky ceninového papiera
a ceninovej tla e, nové ochranné prvky, spôsoby odhalenia falzifikátov.
- ochranné prvky EUR
- charakteristiky falzifikátov EUR
- ochranné prvky CZK,CHF, GBP, PLN, HUF a alších mien z kurzového lístku NBS
- charakteristiky falzifikátov týchto mien
• USD
- história platidiel USA do roku 1928
- Federálny rezervný systém, náležitosti USD od roku 1928
- druhy USD 1928 až 1995
- dizajn sérií ve kých portrétov od roku 1996
- farebné USD od série 2004
- vývoj ochranných prvkov USD v lenení pod a bodov 9 až 13
- rozpoznávanie falzifikátov USD, charakteristiky falzifikátov starších sérií stup ov
nebezpe nosti 5, 4, 3 a
- rozpoznávanie falzifikátov USD, charakteristiky falzifikátov sérií od roku 1996
stup ov nebezpe nosti 5, 4, 3 a
- ve mi nebezpe né falzifikáty 50 a 100 USD tzv. ”superdoláre”, ukážky detailov
pod a metodiky NBS a United States Secret Service – detaily
D žka trvania
2 dni
Lektor
odborník na rozpoznávanie pravosti cenín a ich falzifikátov
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
15
SLOVENSKÁ REPUBLIKA V REFLEXII ZMIEN
V EURÓPSKEJ ÚNII
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, ktorí potrebujú chápa širšie súvislosti svojej
práce v rozsahu predmetnej problematiky.
Cie
Preh bi vedomosti ú astníkov o lenstve SR v EÚ, o zmenách európskeho práva
pod vplyvom Lisabonskej zmluvy, vplyve lenstva a krízy na hospodársku politiku SR
a na aktuálny hospodársky vývoj SR a analyzova sú asný stav a kondíciu ekonomiky SR
a jej vyhliadky, nové perspektívy i nebezpe enstvá.
Obsah
•
úvod do problematiky EÚ
•
európske právo a vplyv Lisabonskej zmluvy
•
prvých osem rokov lenstva SR v EÚ
•
EÚ v slovenskej právnej reflexii
•
SR a EÚ v íslach
•
vplyv prestavby národného hospodárstva, globalizácie a
na hospodársku politiku SR
•
komparatívne výhody SR, priame zahrani né investície, podpora exportu, zahrani ný
obchod SR, podpora vedecko-technického rozvoja a rozvoja udských zdrojov, vplyv
nadnárodných korporácií
•
vplyv krízy na svetových finan ných trhoch
•
priority EÚ a priority SR, strategické plánovanie v podmienkach EÚ, potreba
koordinácie významných procesov v podmienkach SR
•
diskusia a zhrnutie
D žka trvania
1 de
Lektor
skúsený odborník v oblasti európskeho práva
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
16
lenstva SR v EÚ
PLATOBNÉ SYSTÉMY V SR
PO ZAVEDENÍ EURA
Ú astníci
Zamestnanci bánk, pois ovní, správcovských spolo ností, obchodníkov s cennými papiermi
a alších inštitúcií.
Cie
V as informova zamestnancov bankového a finan ného sektora o aktuálnom stave v oblasti
platobných systémov a platobného styku po zavedení eura v SR.
Obsah
• TARGET2-SK – platobný RTGS systém Národnej banky Slovenska, napomáhajúci
hladkému výkonu transakcií menovej politiky a iných platieb ve kého významu.
• EURO SIPS – retailový platobný systém ur ený pre klíring klientských bezhotovostných
platieb v Slovenskej republike
• SEPA (Single European Payment Area) – základná vízia zjednocujúca Európsky
hospodársky priestor v oblasti platobných systémov
D žka trvania
3 hodiny
Lektori
experti odboru platobného styku Národnej banky Slovenska.
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
17
OVEROVANIE PRAVOSTI PODPISU
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, ktorí prichádzajú do styku s písomnos ami
a ich prípadnými falzifikátmi (dokumenty, doklady, šeky, podpisy), ako aj zamestnanci, ktorí
vykonávajú pokladni nú innos , vystavujú zmluvy s klientmi v pe ažných ústavoch, resp.
zamestnanci, ktorí už majú praktické skúsenosti z oblasti písmoznalectva a radi by si ich
preh bili, resp. doplnili.
Cie
Seminár sa zameriava na základnú písmoznaleckú prípravu a získanie praktických zru ností
pri overovaní pravosti podpisu, resp. pri odha ovaní nepravých podpisov. Ú astníci získajú
potrebné vedomosti a zru nosti, ktoré im napomôžu posúdi pravos a nepravos písomného
prejavu a podpisu, o je významné nielen v práci s konkrétnym klientom, ale aj v rámci
prevencie možnej kriminality v bankovom sektore. Seminár ukon ia skúškou zameranou na
overenie získaných vedomostí.
Obsah seminára
• úvod do histórie a psychológie písma, predpoklady vzniku písma, školské predlohy,
používanie písma v sú asnosti,
• druhy podpisov a ich využívanie v praktickom živote, spôsoby vyhotovenia podpisov,
znaky podpisov, na základe ktorých možno identifikova pravé/nepravé podpisy,
alšie možné spôsoby falšovania podpisov a ich odha ovanie,
• praktické ukážky a cvi enia odha ovania nepravých podpisov,
• tla ivá používané v administratívnej praxi a ich využitie vo vz ahu k písanému
prejavu klientov banky, zásady a možnosti využitia tla ív pri prevencii zneužitia
bankových služieb,
• test, vyhodnotenie, odovzdanie osved ení.
D žka trvania
1de
Lektor
skúsený odborník, znalec v odbore písmoznalectvo
Garant: Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: [email protected]
Po absolvovaní seminára a úspešnom zvládnutí praktickej skúšky získajú ú astníci
osved enie.
18
Riadenie projektov
EFEKTÍVNE RIADENIE PROJEKTOV
Ú astníci
Manažéri na strednom a vyššom stupni riadenia bánk a iných finan ných inštitúcií, projektoví
manažéri a lenovia projektových tímov.
Cie
Vysvetli podstatu a prínosy projektového riadenia, detailne analyzova úlohu a význam
projektového manažéra, precvi i použitie adekvátnych metód pri príprave a riadení projektu,
na základe ich použitia a efektívneho riadenia tímu nau i ú astníkov zvládnu riadenie
projektu od jeho naplánovania až po vyhodnotenie.
Obsah
• Ako definova projekt a jeho ciele
projekt, projektové riadenie
k ú ové parametre projektu
o môžeme riadi v projektoch, príklady z praxe
• Plánovanie v projekte
plán, popis procesov, väzba na kritický re azec
možné obmedzenia v projekte, nástroje efektívneho plánovania
spracovanie projektového plánu na základe vlastnej praxe
• Riadenie projektového tímu
parametre úspešného tímu, štruktúra tímu, úlohy lenov tímu
delegovanie a zodpovednos v tíme, chyby pri riadení tímu
projektové riadenie v rámci Six Sigma
• Projektový kontroling
ukazovatele pre monitorovanie priebehu projektu, korekcia odchýliek
plán a skuto nos , náklady a zdroje, zmeny v projektoch, projektové audity
• MS Projekt
zadávanie údajov, riadenie v reálnom ase, interpretácia výsledkov
Seminár má interaktívny charakter, jeho sú as ou je riešenie analogických cvi ení,
individuálna práca, prezentácia výsledkov a riadená skupinová diskusia.
D žka trvania
1de
Lektorka
Konzultantka IPA Slovakia, koordinátorka viacerých EÚ projektov, spolupracovní ka s
univerzitami v R, Nemecku a Rakúsku
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
Seminár možno uskuto ni aj na základe objednávky pre zamestnancov konkrétnej banky,
resp. inej finan nej inštitúcie.
19
Riadenie aktív a pasív, rizík a nákladov
PE AŽNÉ A KAPITÁLOVÉ TRHY I, II
(CYKLUS DVOCH VZÁJOMNE NADVÄZUJÚCICH
SEMINÁROV)
Ú astníci
Zamestnanci bánk, finan ných inštitúcií aj firiem, ktorí pracujú v oblasti pe ažných
a kapitálových trhov, resp. tí, ktorí si pre výkon svojej práce potrebujú rozšíri vedomosti
v tejto problematike. Seminár je vhodný tiež pre zamestnancov z útvarov asset manažmentu.
Cie
Preh bi a rozšíri vedomosti ú astníkov v oblasti fungovania pe ažných a kapitálových
trhov, informova o sú asných trendoch, analyzova aktuálne problémy pe ažných
a kapitálových trhov determinantmi úrokových sadzieb, kurzov dlhopisov a akcií. Priblíži
fungovanie menových búrz, prognózovanie devízových kurzov a problematiku úrokových
sadzieb. Vysvetli ú astníkom postup pri analyzovaní sú asnej a budúcej pozície
banky/finan nej inštitúcie na pe ažných a kapitálových trhoch, postup pri investi nom
rozhodovaní a zapojenie úverov do financovania projektov, ako aj základné techniky
výpo tu návratnosti vložených investícií, riešenie problematických situácií pri týchto
výpo toch. Precvi i ú astníkov v navrhovaní možných scenárov splátkových kalendárov
a variantných spôsobov riešení projektov.
Obsah 1. asti
1. Charakteristika kapitálového trhu, teória kapitálového trhu
burza ako vrcholová inštitúcia kapitálového trhu, charakteristika burzy, jej funkcie
a význam
systém a organizácia burzy, mimoburzový trh
uvádzanie cenných papierov na burzu a trhy burzy
obchodovanie s cennými papiermi na burze, druhy burzových obchodov
tvorba kurzu cenného papiera
zú tovanie a vyrovnanie burzových obchodov
kurzový lístok burzy, burzové cenové indexy
regula ná a kontrolná innos na kapitálovom trhu
inštitucionalizácia kapitálového trhu SR
výklad burzových pravidiel Burzy cenných papierov v Bratislave
2. Pe ažný trh a jeho nástroje
• vymedzenie pe ažného trhu
• repo trh, trh krátkodobých dlhopisov
• zmenky a ich využitie
• charakteristika cenných papierov, cenné papiere ako finan né aktíva
• emitenti cenných papierov
• práva vyplývajúce z cenných papierov, likvidita, riziko
• podmienky splatnosti cenných papierov, výnosy cenných papierov
Obsah 2. asti
3. Pe ažný trh a jeho nástroje - pokra ovanie
20
•
•
•
•
trh medzibankových depozít
OTC (Over-the-Counter) trh
deriváty - vymedzenie pojmov, termínové kontrakty – forwardy, futures, opcie
kolektívne investovanie
- základy teórie portfólia pri kolektívnom investovaní
- výnosy a riziká pri Markowitzovom modeli
- CAPm model a hodnotenie rizika, diverzifikácia
- výhody kolektívneho investovania
- typológia fondov, investi né stratégie, typy investorov
- formy rizika pri kolektívnom investovaní (rating, scoring...)
- indexy podielových fondov vo svete a u nás
- fondový priemysel a jeho špecifiká, fondový priemysel v USA
- nedostatky v legislatíve a zlyhávanie etiky
- penzijné fondy
- trh pre kolektívne investovanie v EÚ
- princípy obozretného podnikania
- tzv. európsky pas pre subjekty UCITS
- pôsobenie penzijných fondov v EÚ
- kolektívne investovanie v SR, podielové fondy po vstupe SR do EÚ
- reforma dôchodkového systému a mechanizmus fungovania dôchodkových
fondov v SR
Seminár je ukon ený závere ným testom, na základe jeho úspešného zvládnutia získajú
ú astníci osved enie.
D žka trvania: 2x3 dni
Lektori
kolektív špecialistov z Burzy cenných papierov v Bratislave, EÚ BA, z firmy Derivát
a správcovskej a konzulta nej spolo nosti
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
21
BASEL III
Course Description
As banks strive for value creation in a highly competitive environment, they inevitably create
risks. The greatest threat to a financial institution is when such risks are not properly
identified, measured or managed. In these circumstances the result is invariably unexpected
losses which, as the financial crisis demonstrates, can threaten the very existence of banks of
all sizes.
The regulatory response to recent events is contained in Basel III which sets out to make
capital requirements more risk-sensitive, enhance risk coverage and strengthen the loss
absorbency of available capital. It introduces the concept of building capital buffers during
good times so that banks are better positioned to absorb the losses that occur during periods of
stress. Basel III further introduces new liquidity management standards.
Learning Objectives
Delegates will achieve a broad understanding of the new Basel III rules and the likely impact
on the risk management methods and approaches adopted by banks. The likely impacts and
implications for capital management strategies and the related internal capital adequacy
assessment process (ICAAP) will also be considered. The seminar will not only address the
two core Basel III documents (banking system resiliency and liquidity risk management), but
also other related Basel papers that will ultimately form the integrated regulatory response to
the crisis including revisions to the Basel II market risk framework, corporate governance and
updated operational risk sound principles and Advanced Measurement Approach (AMA)
guidance.
Who Should Attend
Risk, finance, project, audit and compliance staff and management involved in developing or
reviewing approaches to risk and capital management or implementing Basel III. The seminar
is also suitable for board and executive management who need to understand the new
provisions and their likely impact.
Methodology
Classroom style lectures, real-life case studies and interactive discussion.
Knowledge Pre-Requisites
To obtain greatest benefit from the course participants should ideally have board, executive,
managerial or supervisory roles in banking with at least 3 years of banking experience or
personnel who occupy a specialist role in risk or capital management.
Course Outline
Session 1: Introduction & Course Objectives
• Course objectives
Session 2: The Basel Framework
• Why regulatory capital?
• The evolving Basel Accords – an overview of Basel I, II & III
22
Session 3: How Did We Get Here?
• The evolving risk landscape and its impact on capital requirements
• The failures and limitations of conventional risk management approaches – model risk
• The emergence of systemic risk as a primary risk category
• The different forms of capital and their interrelationship – book, economic and
regulatory
Session 4: Basel III – the New Banking Resiliency Rules
• The new minimum capital ratios
• Point of non-viability and the loss absorbability of capital
• Classes of capital (Tiers 1 & 2) and classification criteria
• Hybrids under Basel III – Contingent Convertibles (CoCos) etc.
• Regulatory adjustments to shareholder capital and reserves
• Capital conservation and countercyclical buffers
• The leverage ratio,Disclosure requirements
• Counterparty credit risk, Reliance on external credit rating agencies
Session 5: Basel III – the New Liquidity Risk Rules
• International framework for liquidity risk management
• BCBS sound practices
• The liquidity coverage and net stable funding ratios (LCR & NSFR)
• Monitoring tools and techniques
Session 6: Basel III – Phase-In Arrangements
• The proposed implementation timetable
Session 7: Revisions to the Basel II Market Risk Framework
• The new requirements – an overview
• The incremental and comprehensive risk capital charges
• The correlation trading portfolio
• Stressed VaR
• The impact of the revisions on capital requirements
Session 8: Corporate Governance
• BCBS principles for enhancing corporate governance
• Corporate governance structures
• The three lines of defence concept
Session 9: Basel III – Implementation Challenges
• Analysis of the likely impacts on the global banking industry
• Gauging the impact of Basel III on the management of:
o Principal risk categories – credit, market, operational and liquidity
o Capital,Enterprise-wide risks
• Designing a Basel III implementation framework
D žka trvania
1 de
23
Lektor
Peter Hughes FCA
Peter Hughes is Director of Audit & Risk at Risk Reward Limited, a former banker with
JPMorgan Chase, Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales and a
Visiting Research Fellow at the York Management School, University of York where he leads
research into next generation risk management and accounting systems. He is a widely
published author on risk management and Basel II including “Operational Risk. He was also
featured in the industry best-selling book “Operational Risk – Practical Approaches to
Implementation”.
Garant:
PhDr. M.Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534, e-mail. maria.fedorova @nbs.sk
24
BAZILEJSKÉ DOHODY O KAPITÁLI,
FINAN NÉ RIZIKÁ BANKY A ICH RIADENIE
I - IV
seminár zložený zo štyroch 1-d ových astí
Ú astníci
Zamestnanci bánk aj iných finan ných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu,
ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.
Cie
Vysvetli kategorizáciu a systemizáciu finan ných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych
rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zais ovania sa proti nim v súlade s Novou
bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvi enia formou riešenia príkladov
a prípadových štúdií rozvinú zru nosti ú astníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi.
Obsah
1. as
Systemizácia finan ných rizík banky
- riziká štátu a banky ako osobitná problematika
- etapy riadenia rizík
- riziká ovplyvnené inými bankami
- rating štátu a banky, predchádzanie riziku podvodu
- ROE v bankách a jeho pyramídový rozklad
- prípadová štúdia
2. as
Riziko likvidity
- techniky identifikácie a merania
- meranie stability vkladov na požiadanie
- prípadová štúdia
3. as
Riziko úrokovej sadzby
- model medzery úrokovo citlivých aktív, model medzery durácie, príklady
- prípadová štúdia
Kapitálové požiadavky Basel II, smernice EÚ
- metodológia kvantifikácie trhových rizík
- prípadová štúdia
4. as
• Value at Risk (VAR): východiská, metódy, príklady
- dva základné prístupy pre výpo et VAR
- metóda historickej simulácie, metóda Monte Carlo, stresové testovanie,
backtesting
• Primeranos vlastných zdrojov v Basel II, opatrenie NBS a riziká v om
• Závere ný test
25
D žka trvania
4 x 1 de , jednotlivé asti s odstupom cca 2 týžd ov
Lektori
špecialisti z komer ných bánk a iných finan ných
poradenských/konzulta ných firiem
inštitúcií, ako aj špecializovaných
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
Po úspešnom zvládnutí závere ného testu získajú absolventi osved enie.
26
MERANIE, PLÁNOVANIE A RIADENIE
ZISKOVOSTI/VÝKONNOSTI BANKY
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, ktorí pracujú v útvaroch kontrolingu,
plánovania, manažérskeho reportingu, finan ného riadenia a riadenia aktív a pasív; analytici
a audítori, ktorí si potrebujú rozšíri vedomosti z oblasti hodnotenia a riadenia výkonnosti
banky.
Cie
Cie om seminára je:
• umožni ú astníkom zorientova sa v oblasti riadenia a plánovania výkonnosti banky
ako celku
• vysvetli
- základné princípy hodnotenia výkonnosti banky, predovšetkým z poh adu
požiadaviek akcionára banky
- vz ah jednotlivých ukazovate ov výkonnosti banky, ich prednosti a nedostatky,
dynamický a statický poh ad
- funkciu vlastných zdrojov banky z poh adu akcionára a regulátora
- odlišnú úlohu/funkciu finan ného (regulatórneho) ú tovníctva a manažérskeho
ú tovníctva
- základné funkcie plánovania a kontrolingu
- metódy a techniky alokovania úrokových a neúrokových nákladov a výnosov,
ako aj spotreby kapitálu
• informova o výkonnosti slovenského bankového sektora v kontexte trhu EÚ
• precvi i získané znalosti riešením prípadovej štúdie
Obsah
•
•
•
Meranie/hodnotenie profitability banky
- z poh adu akcionára
- z poh adu externého a interného klienta
- z poh adu regulátora
Základné ukazovatele výkonnosti banky (Key Performance Indicators)
- zisk po zdanení
- Cost/Income Ratio
- ROE (Return on Equity)
- ROA (Return on Assets)
- RORAC (Return on Risk Adjusted Capital)
- RAROC (Risk Adjusted Return on Capital)
- ROI (Return of Investment)
- Shareholder Value
Kapitál banky a jeho manažment
- základné funkcie kapitálu
- definície kapitálu/vlastných zdrojov (regulátor – akcionár, IFRS – ekonomický
kapitál)
- požiadavky na kapitál/vlastné zdroje (akcionár – regulátor)
- alokovanie kapitálu (krytie rizík, o akávané zmeny v súvislosti s Basel II)
- reinvestícia kapitálu (benchmarková neriziková investícia)
27
•
•
Riadenie výkonnosti banky – kontroling
- finan né a manažérske ú tovníctvo/reporting
- manažérsky informa ný systém
- plánovanie (operatívny a strategický plán)
- alokácia úrokových nákladov (interné ceny – Fund Transfer Pricing)
- alokácia neúrokových nákladov a výnosov
- alokácia (spotreby) kapitálu
Praktická aplikácia
- riešenie prípadovej štúdie
- slovenský bankový sektor vs. EÚ
D žka trvania
2 dni
Lektor
skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
28
FUNDS TRANSFER PRICING
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, ktorí pracujú v útvaroch kontrolingu,
plánovania, manažérskeho reportingu, finan ného riadenia a riadenia aktív a pasív; analytici
a audítori, ktorí si potrebujú rozšíri vedomosti z predmetnej problematiky.
Cie
Cie om seminára, ktorý vo ne nadväzuje na vzdelávacie podujatie „Meranie, plánovanie
a riadenie ziskovosti/výkonnosti banky“ je:
•
informova o regulatórnych požiadavkách a odporú aniach na implementáciu FTP
(reakcia na krízu finan ných trhov)
•
poskytnú ú astníkom komplexný poh ad na problematiku interného oce ovania
(Funds Transfer Pricing) ako základného nástroja interného merania ziskovosti
(produktov, segmentov, klientov )
•
vysvetli funkcie FTP
•
informova o problémoch spojených s implementáciou FTP
Obsah
• Regulatórne požiadavky a odporú ania na FTP
1. CRD II ( Directive 2009/111/EC)
2. CEBS Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation
•
Základné funkcie FTP ako nástroja pre:
1.
2.
3.
4.
•
meranie profitability (NII)
riadenie/transfer úrokového rizika
riadenie likviditného rizika
modely RAROC
Základné metódy FTP
1.
2.
3.
-
single pool
multiple pool
matched-term
ich výhody a nevýhody
•
Konštrukcia FTP sadzby (trhové ceny, spready, likviditné marže)
•
FTP u špecifických aktív a pasív (hmotný a nehmotný majetok, opravné položky,
bežné ú ty, zisk, kapitál ......)
•
FTP a oce ovanie interných dealov medzi bankovou a obchodnou knihou
•
FTP a stanovovanie externých úrokových sadzieb (úvery a vklady)
•
prípadová štúdia
D žka trvania
1 de
29
Lektor
odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
30
RIADENIE FINAN NÝCH RIZÍK
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, predovšetkým vrcholoví finan ní manažéri,
špecialisti, ktorí obchodujú na finan ných trhoch, a interní audítori.
Cie
Priblíži finan né riziko a jeho význam pre finan né zdravie banky alebo inej finan nej
inštitúcie, zoznámi ú astníkov s jednotlivými druhmi finan ných rizík a synergickými
efektmi medzi nimi, vysvetli meranie, ovplyv ovanie a moderné metódy riadenia finan ných
rizík.
Obsah seminára
• finan né riziká, ich význam a nebezpe nos
• meranie, ovplyv ovanie a riadenie finan ných rizík
• základné charakteristiky investícií
• identifikácia portfólia
• benchmarking
• finan né deriváty
• meranie a riadenie trhového rizika
• meranie a riadenie kreditného rizika
• meranie a riadenie rizika likvidity
• meranie a riadenie opera ného rizika
• organiza né usporiadanie
• moderné prístupy k riadeniu rizík na firemnej úrovni
D žka trvania
3 dni
Lektor
experti z eskej konzulta nej spolo nosti
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
31
STRESOVÉ SCENÁRE - WORKSHOP
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, predovšetkým vrcholoví finan ní manažéri,
špecialisti riadenia rizika a interní audítori bánk.
Cie
Seminár detailne popisuje stresové testovanie – jednu z rozšírených metód merania rizík.
Ú astníci si tak preh bia svoje vedomosti zo spôsobov a frekvencií stresového testovania, z
jednotlivých scenárov pre analýzu kreditného rizika, opera ného, trhového rizika a rizika
likvidity a na záver budú ú astníkom predstavené komplexné stresové scenáre a ich použitie.
Vybrané scenáre budú realizované pomocou špecializovaných softwarov.
Obsah seminára
Úvod: rámec pre stresové testovanie
o je stresový scenár ?
Aký je ú el stresových scenárov?
základný rámec pre stresové testovania
výstupná premenná, ktorej zmeny modelujeme:
– hodnota portfólia
– ve kos zisku/straty
– Cash flow
– kapitálová požiadavka
stresových scenárov:
– pod a typu rizík
– zákonné (povinné) x analytické
– historické x hypotetické
– komplexné x iastkové
tvorba stresových scenárov:
– kompetencie a zodpovednos
– vo ba stresových premenných
– dokumentácia stresového testovania
frekvencia stresového testovania
vz ah stresových scenárov a výpo tov na báze VaR
softwarová podpora stresového testovania
úloha interného auditu v procese stresového testovania
regulatórne požiadavky na stresové testovanie
stresové scenáre pre kreditné riziko
Základná otázka - ako hlboko ís v re azci prí in a následkov?
príklady stresových scenárov pre jeden faktor:
o zvýšenie PD v dôsledku recesie ekonomiky
o zvýšenie LGD v dôsledku zníženia hodnoty kolaterálu, nárast CCF v dôsledku
zmeny chovania klienta
príklady zložených stresových scenárov:
o vplyv sú asného zvýšenia PD a LGD na ve kos kreditnej prémie, o akávanú
stratu a kapitálovú požiadavku
zachytenie rizika koncentrácie v stresových scenároch
politické riziko
realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit
32
stresové scenáre pre trhové riziko
Trhové riziko- ideálne riziko pre stresové testovanie.
Príklady stresových scenárov pre jednu skupinu faktorov:
o dopady zmien úrokových sadzieb
o dopady zmien menových kurzov
o dopady zmien cien akcií
o dopady zmien komodít
Príklady zložených stresových scenárov:
o dopad sú asných zmien viacerých tržných faktorov
o regulatórny scenár pre úrokové riziko bankovej knihy
Realizácia vybraných stresových scenárov v software CADCalc ® Credit
stresové scenáre pre opera né riziko
stresové scenáre v rámci TSA a AMA prístupu
príklady stresových scenárov:
nárast po etnosti opera ných rizík a nárast závažnosti opera ných rizík
nárast frekvencie opera ných rizík
sú asný nárast po etnosti a závažnosti opera ných rizík
vz ah Key Risk Indicators a stresových scenárov
vz ah BCM a stresových scenárov
nefinan ný dopad stresových scenárov
dopad zmien v regulácii na regulované subjekty
technická realizácia stresových scenárov
stresové scenáre pre riziko likvidity
charakter rizika likvidity
úloha pohotovostných plánov
špecifiká tvorby a použitia stresových scenárov pre riziko likvidity
príklady stresových scenárov
– obecná kríza likvidity
– „run“ na banku
zoh adnenie stresových scenárov v bankovej regulácii:
– ukazovatele LCR a NSFR v rámci Basel III
stresové scenáre pre vybrané ostatné riziká
stresové testovanie v pois ovníctve a jeho vz ah k Solvency II
stresové testovanie v podnikovej praxi:
– vybrané udalosti opera ného rizika
– strata/default vybraného zákazníka
– default k ú ového dodávate a
– ne akaný ah konkurencie
– technologické zmeny
komplexné stresové scenáre a ich použitie
identifikácia oblastí pre ktoré je treba tvori stresové scenáre
korelácia rizík v období „normálnych podmienok“ a v dobe krízy
príklad komplexného scenára ekonomickej krízy: sú asná zmena PD, LGD a
úrokových sadzieb
D žka trvania
1 de
33
Lektor
experti z eskej konzulta nej spolo nosti
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
34
RIZIKO LIKVIDITY
(CYKLUS DVOJD OVÝCH SEMINÁROV)
Ú astníci
Risk manažéri zodpovední za riadenie likvidity, zamestnanci bánk a iných finan ných
inštitúcií zodpovední za riadenie finan ných tokov, interní audítori a pracovníci ALM,
špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.
Cie
Oboznámi ú astníkov s metódami merania rizika likvidity, s postupmi ako aj nástrojmi jeho
riadenia. Na základe precvi enia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinú
zru nosti ú astníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi.
Obsah seminára
úvod do problematiky
- definícia rizika
- proces riadenia rizík a cie riadenia rizík
- klasifikácia rizík
matematicko – štatistické minimum
- matematické pojmy a symboly
- derivácie a integrál
- náhodná veli ina
- stredná hodnota, rozptyl a smerodajná odchýlka
- kovariancie a korelácie
- distribu ná funkcia a hustota pravdepodobnosti
- rozdelenie náhodnej veli iny
- Monte Carlo simulácia
- Value at Risk, o akávaná a neo akávaná strata
- Expected Shortfall
- Cash Flow at Risk
riziko likvidity
- definícia
- príklady nezvládnutého riadenia rizika likvidity
- formy rizika likvidity
- pozícia rizika likvidity v risk manažmente banky
- väzby medzi rizikom likvidity a alšími finan nými rizikami
riziko likvidity z poh adu finan nej a ekonomickej krízy
- vznik krízy a jej celosvetová expanzia
- kríza dôvery, kríza likvidity – prí iny, dôsledky a reakcie
- úloha regulátora
- dopad finan nej a ekonomickej krízy na bankový sektor
- zá ažový test bilan nej likvidity
meranie rizika likvidity
- operatívne versus strategické meranie
- rôzne spôsoby merania rizika likvidity
o vytvorenie schémy Cash Flow
o likvidná gap analýza
- rizikové indikátory
35
-
využitie štatistických metód pre predikciu objemu likvidity
stresové testovanie rizika likvidity
o špecifiká tvorby a použitia stresových scenárov pre riziko likvidity
o príklady stresových scenárov
riadenie rizika likvidity a používané postupy
- cie riadenia rizika likvidity
- stratégia riadenie likvidity
- systém limitov
- systém monitorovania
- pohotovostné plány
- organiza né usporiadanie
- riadenie likvidity v cudzích menách
- zaistenie prístupu k zdrojom likvidity na trhu
- ako oceni funding náklady
- prípadová štúdia – Deutsche Bank
nástroje pre riadenie rizika likvidity
- Cash pooling
- úverové linky
- likvidné a zastavite né aktíva
- REPO operácie a operácie Sell – Buy
- Cena pe azí (likvidná prirážka ako sú as rizikovej marže bánk)
riziko likvidity v rámci Basel II
- kapitálové požiadavky: úprava rizika likvidity z európskeho poh adu
- riziko likvidity ako sú as ICAAP
- ekonomický kapitál pre riziko likvidity
- základné regulatórne požiadavky kladené na riadenie rizika likvidity
- CEBS: Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods
D žka trvania
2 dni
Lektor
experti z konzulta nej spolo nosti z R
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
36
RIADENIE KREDITNÉHO RIZIKA
(CYKLUS DVOJD OVÝCH SEMINÁROV)
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu,
špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.
Cie
Vysvetli kategorizáciu a systemizáciu finan ných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych
rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zais ovania sa proti nim v súlade s Novou
bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvi enia formou riešenia príkladov
a prípadových štúdií rozvinú zru nosti ú astníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi.
Obsah seminára
úvod
-
definícia rizika
proces riadenia rizík
cie riadenia rizík
základné pojmy a ich význam
príklady nezvládnutého riadenia kreditného rizika
štruktúra kreditného rizika
väzby medzi kreditným rizikom a ostatnými finan nými rizikami
identifikácia kreditného rizika
- formy kreditného rizika
- klasifikácia kreditného rizika pod a typu dlžníka
- klasifikácia kreditného rizika pod a typu transakcie
meranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia
- metódy segmentácie klientov z h adiska ich bonity
• scoring metódy
• rating a vplyv externého hodnotenia
- k ú ové charakteristiky kreditného rizika
• pravdepodobnos zlyhania (PD)
• strata spôsobené zlyhaním (LGD)
• ve kos expozície (EAD)
- vz ah PD, LGD a kreditnej prémie
- spôsoby merania kreditného rizika
• o akávaná strata (EL)
• neo akávaná strata (UL)
• VaR
- vplyv korelácie na ve kos kreditného rizika
- stresové testovanie
• metódy stresového testovania
• faktory ovplyv ujúce ve kos kreditného rizika
• vplyv zvýšenie PD a LGD na o akávanú stratu
- poh adávky po splatnosti a ich vývoj
37
•
riadenie kreditného rizika
- organiza né usporiadanie
- požiadavky na procedúry
- schva ovací proces
• poznáte svojich klientov?
• podoba procesu
• práva o moci
• technické zabezpe enie
• back listy a registre klientskych informácií
- dôležitos segmentácie klientov a proti strán
- systém kreditných limitov
• spôsob ich stanovenia
• väzba na ve kos rizika a marže
- obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika
• vplyv na výšku expozície
• dôležitos ich nastavenia
• motiva né schémy pre obchodníkov
- boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu
- Akým spôsobom riziko zníži a prenies na tretie strany
• záruky
• poistenie
• zaistenie
• factoring a forfaiting
• kreditné deriváty
• sekuritizácia aktív
- tvorba opravných položiek a rezerv – vz ah k o akávanej strate
- psychologické aspekty kreditného rizika
• rozdielna ziskovos rôznych predajných kanálov
• rozdielna ziskovos rôznych finan ných produktov
• morálny hazard
proces vymáhania
- podoba procesu
- Early collection
- Late collection
- spôsoby vymáhania: sms správ, osobný kontakt, predaj poh adávok,
exekúcie.....
- efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania
reporting
- návrh podoby reportingu, k ú ové otázky:
komu má by report ur ený
asový priestor manažéra na skúmanie reportingu
ako zdôrazni k ú ové informácie
- sú asti reportingu
grafy
tabu ky a komentáre
zhrnutie seminára a záver
D žka trvania
2 dni
38
Lektor
experti z konzulta nej spolo nosti z R
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
39
OPERA NÉ RIZIKO
(CYKLUS DVOJD OVÝCH SEMINÁROV)
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného
manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.
Cie
Vysvetli kategorizáciu a systemizáciu finan ných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych
rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zais ovania sa proti nim v súlade s Novou
bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvi enia formou riešenia
príkladov a prípadových štúdií rozvinú zru nosti ú astníkov pri uplatnení získaných
vedomostí v praxi.
Obsah seminára
úvod
- definícia opera ného rizika
- cie riadenia rizika
- proces riadenia rizík a ich klasifikácia
matematicko – štatistické minimum
- matematické pojmy a symboly
- derivácie a integrál
- náhodná veli ina
- rozptyl a smerodajná odchýlka
- kovariancie a korelácie
- nezávislos náhodných veli ín
rozdelenie náhodnej veli iny
- diskrétna náhodná veli ina
- náhodný výber
- odhad parametrov rozdelenia metódou maximálnej vierohodnosti
- základy Monte Carlo simulácie
opera né riziko
- definícia opera ného rizika
- cie riadenia opera ného rizika
- proces riadenia opera ného rizika
opera né riziko vo firme x v banke
identifikácia opera ného rizika
o akávaná x neo akávaná strata
VaR a opera né riziko
- Vz ah opera ného rizika k ostatným rizikám
opera né riziko v rámci Basel II
- história bankovej regulácie a Basel II
- definícia opera ného rizika
- spôsoby merania opera ného rizika a výpo et kapitálovej požiadavky
metóda použitia štandardizovaného prístupu
iastkové použitie na základného indikátora (BIA)
štandardizovaný prístup (TSA)
40
-
pokro ilé prístupy (AMA)
kritériá použitia štandardizovaného prístupu
AMA: Loss Distribution Approach (LDA)
- úvod do metódy LDA
- zdroje dát - interné a externé, scenárová analýza
- údaje nazhromaždené BCBS
- rozdelenie po etnosti udalostí, modely a odhady parametrov
- rozdelenie ve kosti strát
model ve kosti strát
Extreme Value Theory
Odhady parametrov rozdelenia ve kosti strát
Collection Threshold
- simulácia rozdelenia celkových strát za rok
- výpo et kapitálovej požiadavky
VaR pre opera né riziko
vplyv poistenia
kapitálové požiadavky pre banku
numerický príklad
kritériá použitia AMA prístupu pre výpo et kapitálovej požiadavky
- kvalitatívne kritériá
- kvantitatívne kritériá
riadenie opera ného rizika
- proces riadenia opera ného rizika
- možnosti riadenia opera ného rizika
- úloha zdravého rozumu
- technicko – organiza né opatrenia
- finan ný prístup/opatrenie/riešenie:
poistenie
finan né deriváty
- úloha interných smerníc
- riadenie opera ného rizika pod a odporu enia BIS
- ako sa nemá riadi opera né riziko – prípadové štúdie
D žka trvania
2 dni
Lektor
odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
41
TRHOVÉ RIZIKO
(CYKLUS DVOJD OVÝCH SEMINÁROV)
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného
manažmentu, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.
Cie
Vysvetli kategorizáciu a systemizáciu finan ných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych
rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zais ovania sa proti nim v súlade s Novou
bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvi enia formou riešenia
príkladov a prípadových štúdií rozvinú zru nosti ú astníkov pri uplatnení získaných
vedomostí v praxi.
Obsah seminára
úvod
- definícia rizika
- proces riadenia rizík
- cie riadenia rizík
matematicko – štatistické minimum
- matematické pojmy a symboly
- derivácie a integrály
- distribu ná funkcia
- rozptyl a smerodajná odchýlka
- logaritmicko – normálne rozdelenia
- základy Monte Carlo simulácie
úvod do BASEL II
- cie bankovej regulácie
- rozsah pôsobnosti Basel II
oce ovanie trhových nástrojov
- úrokové nástroje a základ ich oce ovania
- menové nástroje a základ ich oce ovania
- akcie, akciové nástroje a základ ich oce ovania
- komoditné nástroje a základ ich oce ovania
Kapitálové požiadavky k trhovému riziku (Pilier 1)
- kapitálová požiadavka k obecnému úrokovému riziku obchodného portfólia
- kapitálová požiadavka k obecnému akciovému riziku obchodného portfólia
- kapitálová požiadavka k menovému úrokovému riziku obchodného portfólia
- kapitálová požiadavka ku komoditnému riziku investi ného a obchodného
portfólia
- prístupy k výpo tu kapitálovej požiadavky trhového rizika
o štandardizovaný prístup
o vlastný model
o kombinácia prístupov
42
-
požiadavky na používanie vlastných modelov
o
o
o
kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky
náležitosti žiadosti o povolenie používa vlastné modely
audit vlastných modelov
Value at Risk (základ vlastných modelov)
- definícia a využitie Value at Risk (VaR)
o definícia a interpretácia VaR
o možnosti využitia VaR
o VaR pre rôzne asové horizonty
o použitie VaR pre výpo et kapitálovej požiadavky trhového rizika
- výpo tové metódy Value at Risk
o historická simulácia (relatívna, absolútna)
o metóda kovarian nej matice
o Monte Carlo simulácia
®
o ukážka výpo tu VaR trhového portfólia v softvéru CADCalc Market
o výhody a nevýhody jednotlivých metód
Overovanie modelov
- Back testing
o definícia
o metódy testovania
o test spo ahlivosti metódy odhadu VaR
o závislos kapitálovej požiadavky na po te prekro ení hodnoty VaR
- Stress testing
o definícia
o metódy testovania
o požiadavky Basel II na stress testing
o výber vhodných stresových scenárov
o výhody a nevýhody stresového testovania
®
o ukážka stresového testovania softvéru CADCalc Market
Pilier 2: Proces doh adu
- význam doh adu
- princípy innosti doh adu
Pilier 3: Trhová disciplína
- všeobecné pravidlá
- požiadavky na zverej ovanie
D žka trvania
2 dni
Lektor
experti z eskej konzulta nej spolo nosti
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
43
SOLVENCY II: EXECUTIVE SUMMARY
Ú astníci
lenovia predstavenstiev pois ovní, senior manažéri a manažéri pois ovní zodpovední za
implementáciu Solvency II.
Cie
Aktuálnou témou v pois ovníctve je regulácia Solvency II (resp. Smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2009/138/ES). V prvej asti seminára, získajú ú astníci preh ad
o zásadných zmenách v systéme riadenia rizík, posudzovaní solventnosti a v metódach
oce ovania technických rezerv. Druhá as seminára je zameraná na praktické aspekty
riadenia implementácie Solvency II, t.j. hlavne zmien, týkajúcich sa vedenia projektu
zavádzania Solvency II tak, aby požiadavky regulácie boli implementované s minimálnymi
nákladmi pri sú asnej maximalizácii pozitívnych efektov pre pois ov u.
Obsah
•
zhrnutie základných princípov riadenia rizík
- definícia rizika
- cie riadenia rizík a proces riadenia rizík
- cie regulácie finan ného sektora
- základné charakteristiky investícií
•
úvod do SolvencyII
- ciele projektu Solvency II
- Lamfalussy legislatívny proces
- zavedenie Solvency II v R
- piliere Solvency II
- princíp posudzovania solventnosti
- použité parametre
•
SCR (kapitálová požiadavka na solventnos )
- zásady sledovania solventnosti a frekvencia výpo tu SCR
- prístupy k výpo tu SCR
- Výpo et SCR pomocou štandardnej formule
• obecné zásady výpo tu a jeho štruktúra
• výpo et vybraných modulov a podmodulov
- Výpo et SCR pomocou interného modelu
• Use test
• výhody nevýhody výpo tu SCR pomocou štandardnej formuly x
interného modelu
•
MCR (minimálna kapitálová požiadavka)
- Obecné zásady výpo tu
- MCR pre neuniverzálna pois ovne
•
technické rezervy
- zásady výpo tu)
- rezervy pre životné/neživotné poistné záväzky
44
•
alšie vybrané požiadavky
- riadiaci a kontrolný systém
- pois ovne v skupine
•
o prinesie Solvency II?
- dopady Solvency II na pois ovne/poistný sektor
- zmeny vo vykonávaní doh adu
- reporting pre doh ad
•
proces implementácie Solvency II
- zistenie miery zhody medzi požiadavkami Solvency II a skuto ným fungovaním
procesov v pois ovni
- úlohy a zodpovednosti
- IT systémy, ktoré bude potrebné zavies
- smernice, ktoré bude potrebné vypracova
asový harmonogram implementácie
- návrh projektovej mapy
- postup vzdelávania manažmentu a zamestnancov
- problémy, ktoré sa pri implementácii vyskytnú a ako ich rieši
•
zavedenia interného modelu
- návrh projektovej mapy
- zodpovednos povinnos funkcie riadenia rizík a riadiaceho a kontrolného
orgánu
- proces schva ovania NB
- Pre o necha vytvori a/alebo validova model externými odborníkmi_
•
zavedenie Solvency II s minimálnymi nákladmi
- jednotlivé nákladové položky
- alokácia celkových zdrojov (finan ných, personálnych) na jednotlivé oddelenia
- potrebné investície do IT, odborníkov
- Kde je možné ušetri ?
- Je výhodné po íta SCR pomocou štandardnej formule, alebo interného modelu?
•
Naše Know - How
- o krok vpredu pred konkurenciou
- identifikácia vhodných oblastí pre outsourcing
•
implementácia Solvency II – príklad z praxe pois ovne
- Solvency II v rámci Enterprise Risk managementu
- Praktické aspekty implementácie Solvency II
• Corporate Governance
• Risk Capital VaR Framework
• Systém limitov
• Náklady implementácie Solvency II
- Prínosy implementácie Solvency II
•
zhrnutie a záver
D žka trvania
1 de
45
Lektor:
experti z eskej konzulta nej spolo nosti
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
46
POISTNÁ MATEMATIKA
Ú astníci
Zamestnanci bánk, pois ovní a iných finan ných inštitúcií pôsobiacich v rôznych oblastiach
poistenia, dôchodkových a zdravotných pois ovní, príp. iných organizácií zaoberajúcich sa
problematikou pois ovníctva.
Predpokladajú sa vedomosti z matematiky na úrovni strednej školy a ovládanie práce
s tabu kovým procesorom MS EXCEL.
Cie
Na základe po tu pravdepodobnosti oboznámi ú astníkov s konštrukciou a použitím
úmrtnostných tabuliek a ich významom v životnom poistení. Pomocou výpo tov na základe
odvodených vzorcov jednorazového, bežného a podro ného netto poistného sa ú astníkom
priblíži problematika základných typov poistenia, okrem toho sa oboznámia so všeobecnou
rovnicou ekvivalencie a jej použitím.
Obsah seminára
•
základné pojmy, základné princípy poistenia, rizika pois ovne
•
úmrtnostné tabu ky, komuta né ísla a ich použitie
•
jednorazové poistné životného poistenia (pre prípad smrti, dožitia veku x+n a jeho
kombinácie, do asné pre prípad smrti)
•
jednorazové zmiešané poistenie, životné poistenie s karen nou dobou, bežne platené
poistné u životného poistenia. Všeobecná rovnica ekvivalencie a jej využitie pre výpo ty
•
poistné u životného poistenia platené m-krát za rok, riziká pois ovne u poistného
v životnom poistení
•
brutto poistné u životného poistenia a jeho výpo et
•
jednorazové poistné u dôchodkového poistenia (bezprostredné doživotné predlehotné
a polehotné poistenie, do asné poistenie predlehotné a polehotné)
•
jednorazové poistné u poistenie dôchodku odloženého doživotného a do asného
•
bežné a podro né poistné u poistenia odloženého doživotného a do asného dôchodku
vyplácaného ro ne a m-krát za rok
•
brutto poistné u dôchodkového poistenia
•
netto rezervy u niektorých druhov životného a dôchodkového poistenia. Všeobecný
vzorec pre výpo et netto rezervy. Zillmerova rezerva
•
poistno-matematické výpo ty založené na netto rezerve a brutto rezerve (výpo et
odbytného, redukcia poistenej iastky pri neplatení poistného, bilan ná rezerva, podiel
na zisku)
D žka trvania
2 dni
47
Lektor
skúsený odborník v oblasti poistnej matematiky
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
48
NÁKLADOVÝ KONTROLING METÓDOU
ACTIVITY-BASED COSTING V BANKE –
KALKULÁCIA NÁKLADOV NA PRODUKTY, ZÁKAZNÍKOV,
PREDAJNÉ KANÁLY, KALKULÁCIA ZISKOVOSTI
Ú astníci
Vedúci pracovníci a zamestnanci bánk, ktorí pracujú na útvaroch plánovania, kontrolingu,
manažérskeho reportingu a riadenia bankových nákladov. Špecialisti, ktorý sa venujú
rozpo ítaniu nepriamych nákladov, vyhodnocovaniu efektivity bankových procesov,
produktov a zákazníkov.
Cie
Seminár sa venuje problematike kalkulácie nákladovosti zákazníkov a produktov pomocou
metódy Activity-Based Costing. Základným cie om je vysvetli princípy rôznych prístupov
v rámci tejto metodiky pomocou jednoduchých príkladov a zabezpe i ú astníkom schopnos
využíva ich v praxi.
Obsah seminára
Podstata kalkulácií nákladov a ziskovosti produktov, zákazníkov, predajných
kanálov...praktické aspekty
Prínosy procesného prístupu pri vyhodnocovaní nákladov metódou Activity-Based
Costing (ABC)
Nákladový tok a prístupy k tvorbe alokácií, metodika tvorby nákladových driverov
Výstupy ABC – reporting, viacdimenzionálna analýza, resource contribution, analýza
efektivity, what-if analýzy
Activity-Based Budgeting a simulácia bankového biznis modelu
Software riešenia pre nákladový kontroling
Po as seminára sú realizované praktické cvi enia, workshopy a ukážky v software nástrojoch
pre bankový kontroling tak, aby bol podporený praktický rozmer prednášaných oblastí, a aby
boli ú astníci vtiahnutí do myšlienkového procesu.
D žka trvania
1 de
Lektori
expert z konzulta nej spolo nosti
Garant
Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: [email protected]
49
BUSINESS INTELLIGENCE A BUSINESS
DISCOVERY – AKO ZLEPŠI A ZEFEKTÍVNI
REPORTING A ANALÝZY
Ú astníci
Pracovníci oddelení kontrolingu, reportingu a analýz, vedúci pracovníci, ktorí potrebujú
efektívne vyhodnocova informácie, lenovia manažmentu
Cie
Rozšíri a preh bi znalosti ú astníkov v moderných trendov v oblasti Business Intelligence,
Business Discovery, oboznámi ich s používanými nástrojmi a zvýši zameranie analýzy
a reportov na praktické efekty.
Obsah seminára
Moderné trendy v Business Intelligence (BI), aplikácia na potreby finan ných
inštitúcií
Tradi né vs. moderné prístupy k BI - ako realizova efektívne analýzy nad ve kým
množstvom dát – ako vy aži z existujúcich dát maximum.
Používané nástroje pre BI – porovnanie, výhody/nevýhody
Hlavné úskalia spracovania dát a poskytovania informácií
Návratnos projektov rozvoja BI – ako zabezpe i , aby náklady na poskytované
informácie boli nižšie ako ich prínosy a ako zabezpe i praktické efekty z nasadenia
BI.
Po as seminára sú realizované praktické cvi enia, workshopy a ukážky v software nástrojoch
pre Business Intelligence tak, aby bol podporený praktický rozmer prednášaných oblastí,
a aby boli ú astníci vtiahnutí do myšlienkového procesu.
D žka trvania
1 de
Lektor
špecialista v oblasti kontrolingu
Garant
Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: [email protected]
50
MODERNÉ TRENDY V KONTROLINGU
V BANKOVNÍCTVE – PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE
Ú astníci
Manažéri, vedúci pracovníci a vlastníci procesov, ktorí vstupujú do rozhodovacích procesov a
podie ajú sa na podnikate skom riadení banky. Zamestnanci bánk, ktorí pracujú na útvaroch
strategického riadenia, riadenia bankových procesov, plánovania, kontrolingu a manažérskeho
reportingu.
Cie
Seminár je zameraný na vysvetlenie podstaty a prepojenia stratégie s bankovými procesmi
a kontrolingom. Cie om je preto rozšíri a preh bi vedomosti ú astníkov z oblasti
kontrolingu ako koordina nej a informa nej podnikate skej filozofie zabezpe ujúcej
dlhodobú finan nú stabilitu a istotu banky a nau i ich, ako túto filozofiu efektívne využíva
v praxi.
Obsah seminára
Systémový poh ad na kontroling
o podstata, význam a ciele kontrolingu
o bariéry kontrolingu, riadenia výkonnosti a procesov zdie ania a využívania
informácií v banke
o prierez metodikami využívanými v rámci moderného kontrolingu – Balanced
Scorecard, EFQM Excellence Model, Six Sigma, Activity-Based Costing
o Prípadové štúdie
Business Intelligence a Business Discovery
o Efektívne analýzy, reporting,
o Podpora rozhodovania a riadenia na všetkých úrovniach
o Finan ná hodnota a náklady na informácie
o Prípadové štúdie
Plánovanie a hodnotenie
o funkcia plánovania a hodnotenia v procese kontrolingu
o prístupy k tvorbe plánov a rozpo tov
o vzájomné súvislosti plánovania, kontrolingu, odme ovania a motivácie
o Prípadové štúdie
Stratégia a strategický kontroling
o strategický manažment v bankovom prostredí
o kritické faktory úspechu pre banku a ich väzba na stratégiu, ciele a KPI
o strategický kontroling metódou Balanced ScoreCard
o software riešenia pre strategický kontroling a strategické riadenie výkonnosti
banky
o Prípadové štúdie
Procesné riadenie a procesný kontroling
o podstata a prínosy procesného riadenia
o prepojenie procesného riadenia a stratégie
o meranie a riadenie výkonnosti bankových procesov
o Prípadové štúdie
Po as seminára sú realizované praktické cvi enia, workshopy a ukážky v software nástrojoch
pre bankový kontroling.
51
D žka trvania
1 de
Lektori
špecialisti v oblasti kontrolingu
Garant
Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: [email protected]
52
PERFORMANCE MANAGEMENT / RIADENIE
VÝKONNOSTI V BANKE –
OD STRATÉGIE K INDIVIDUÁLNEJ VÝKONNOSTI A MOTIVÁCIÍ
Ú astníci
Manažéri, vlastníci procesov, vedúci pracovníci a zamestnanci bánk, ktorí pracujú na
útvaroch strategického riadenia, riadenia bankových procesov, riadenia udských zdrojov a
kontrolingu.
Cie
Rozšíri a preh bi znalosti ú astníkov v oblasti riadenia výkonnosti. Priblíži problematiku
scorecardingu a motiva ných systémov v bankovom prostredí a ich jednotlivých sú astí.
Poukáza na súvislosti medzi kontrolingom a motiva ným systémom a adresova asté
dôvody nefunk nosti systému pre riadenie výkonnosti.
Obsah seminára
Podstata motivácie a prístupy k motivácii a riadeniu výkonnosti zamestnancov
Scorecarding ako základný nástroj riadenia výkonnosti
Porovnanie prístupov k riadeniu výkonnosti vo finan ných inštitúciách, výhody a
nevýhody
Procesné riadenie, zodpovednos a motivácia
Fungovanie motiva ného systému a jeho prepojenie s procesným kontrolingom
Po as seminára sú realizované praktické cvi enia, workshopy a ukážky v software nástrojoch
pre bankový kontroling tak, aby bol podporený praktický rozmer prednášaných oblastí, a aby
boli ú astníci vtiahnutí do myšlienkového procesu.
D žka trvania
1 de
Lektor
špecialista v oblasti kontrolingu
Garant
Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: [email protected]
53
STRATÉGIA RIADENIA AKTÍV A PASÍV I – II
V ZMYSLE BASEL II
Ú astníci
Cyklus dvoch na seba nadväzujúcich seminárov ur ený riadiacim zamestnancom bánk,
pois ovní a firiem na strednej úrovni manažmentu, ktorí rozhodujú o otázkach stratégie
banky, pois ovne alebo firmy v oblasti riadenia aktív a pasív, ako aj perspektívnym
riadiacim zamestnancom, ktorí sa pripravujú na tieto pozície a alším zamestnancom, ktorí si
potrebujú rozšíri existujúce vedomosti aj na oblas riadenia aktív a pasív.
Cie
Nau i ú astníkov analyzova základný vz ah medzi rizikami a výnosmi, rozšíri a preh bi
ich poznatky a rozvinú praktické zru nosti z oblasti riadenia aktív a pasív. Po absolvovaní
kurzu budú ú astníci schopní analyzova sú asnú i budúcu efektívnos riadenia aktív a pasív
banky, firmy a aplikova získané vedomosti a zru nosti vo vlastnej práci.
Obsah 1. seminára
finan né ciele banky
kategorizácia finan ných rizík
ukazovatele ziskovosti banky a druhy rizík v bankovníctve
analýza výkonnosti banky - ziskovos
analýza výkonnosti banky - riziko
- kategória rizika
- ukazovatele rizika
- analýza rizikového profilu banky
riadenie rizika likvidity
riadenie rizika úrokovej sadzby - analýza medzery
riešenie prípadovej štúdie
devízové riziko
Obsah 2. seminára
riziko úrokovej sadzby-durácia
primeranos vlastných zdrojov v zmysle opatrení NBS
zaistenie rizík (úrokové, devízové)
- swapy
- futures
- forwards
- opcie
- swapy s opciami
príklady
devízové riziko
závere ný test
54
D žka trvania
2 x 3 dni, druhý seminár s odstupom 2-3 týžd ov od 1. seminára
Lektori
Špecialisti z komer ných bánk, iných finan ných inštitúcií aj špecializovaných poradenských
firiem
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
Po absolvovaní celého cyklu a po úspešnom zvládnutí závere ného testu získajú ú astníci
osved enie.
55
BAZILEJ III
Ú astníci
Zamestnanci bánk aj iných finan ných inštitúcií, na pozíciách nižšieho manažmentu,
stredného manažmentu a expertných zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík,
riadenia likvidity, riadenia aktív a pasív, interného auditu a compliance. U ú astníkov sa
predpokladá znalos problematiky Bazileja II.
Cie
Vysvetli princípy a následne podstatné detaily zmien v regulácii kapitálovej primeranosti v
podmienkach Európskej únie, vyplývajúce zo zmien Novej bazilejskej dohody o kapitáli
(pôvodne Bazilej II).
Obsah seminára
stru ný preh ad Bazileja II a skúseností s jeho aplikáciou
o Bazilej II
o Dôsledky pravidiel Bazileja II
o Kríza
hlavné zmeny, ktoré prináša Bazilej III
návrh zmien v legislatíve Európskej únie
o Nová štruktúra regulácie
o Smernica
o Nariadenie
detaily zmien
o Kompetentné orgány (doh ad)
o Princípy doh adu na individuálnej aj konsolidovanej báze
o Kapitálové vankúše (buffers)
o Vlastné zdroje
o Kreditné riziko
o Trhové riziko
o Ve ké expozície
o Likvidita
o Finan ná páka
D žka trvania
4 hodiny
Lektor
experti z konzulta nej spolo nosti
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
56
OBOZRETNÁ REGULÁCIA BÁNK V EÚ
A BAZILEJ III
Ú astníci
Zamestnanci bánk aj iných finan ných inštitúcií, na pozíciách nižšieho manažmentu,
stredného manažmentu a expertných skupín, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík, riadenia
likvidity, riadenia aktív a pasív, interného auditu a compliance.
Cie
Vysvetli princípy a následne podstatné detaily regulácie kapitálovej primeranosti v
podmienkach Európskej únie, vyplývajúce z Novej bazilejskej dohody o kapitáli (pôvodne
Bazilej II), so zoh adnením zmien v súvislosti s aktuálnymi zmenami Dohody.
Obsah seminára
rámec pre kapitálovú primeranos
riziko
o klasifikácia rizík
štruktúra Bazileja II a smerníc
o 3 piliere
konkrétne prístupy Bazileja II a smerníc
o vlastné zdroje
o kreditné riziko
Štandardizovaný prístup
IRB prístup
o trhové riziko
Štandardizovaný prístup
Prístup interných modelov
o opera né riziko
Prístup základného indikátora
Štandardizovaný prístup
Pokro ilý prístup (AMA)
o 2. pilier
o 3. pilier
novely smerníc - CRD I, II, III
medzinárodné aspekty smerníc
o kompetentné autority
o EBA
o spolupráca kompetentných autorít
návrh zmien v legislatíve Európskej únie súvisiacich s Bazilejom III
o zmena štruktúry regulácie
o kompetentné orgány (doh ad)
o princípy doh adu na individuálnej aj konsolidovanej báze
o kapitálové vankúše (buffers)
o vlastné zdroje
o kreditné riziko
o trhové riziko
57
o ve ké expozície
o likvidita
o finan ná páka
D žka trvania
2 dni
Lektor
experti z konzulta nej spolo nosti
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
58
SOLVENCY II –
INSURANCE, REINSURANCE, BANCASSURANCE
Course overview
This 2-day course will describe the Solvency II Directive as it applies to EU countries. The
course will not only set out the contents of Solvency II but will provide guidance as to what
insurance firms should be doing now to prepare themselves for this important change in
financial regulation.
Who should attend ?
Risk Directors and Risk Managers from commercial banks and insurance companies, Chief
Risk Officers, Finance Directors, Legal Advisors, Chief Operating Officers, Management
Consultants, Operations Managers, Strategic Planners, Business Directors and Managers,
Compliance Officers, Capital Managers, Project Managers, Operational Risk Specialists
Auditors
Learning objectives
After attending this course a course attendee will be able to:
• Describe the main provisions of the existing EU regulations governing solvency margins
for insurance firms;
• Explain the changing business, economic and policy context that is driving the
regulations;
• Discuss objectively the current proposals for Solvency II and their effect on his or her
own firm;
• Apply the knowledge gained through the course to help develop plans for the integration
of the new regulations into his or her firm’s compliance strategy;
• Analyse the potential impacts on his or her firm of becoming compliant with the
emerging regulations of Solvency II;
• Synthesise alternative compliance strategies that could be appropriate as a response to
the new regulations arising from Solvency II;
• Evaluate the alternative Compliance strategies to recommend those most suited to the
needs of the firm.
Course outline
Session 1: Solvency: Concepts and Regulations
Concept of solvency
Solvency I/ICAS
Solvency II
3-Pillar architecture
Consolidation of existing regulations
New additions and the Lamfalussy Model
CEIOPS and EIOPA
59
Session 2: Solvency II Overview
Economic context and trends
Goals and objectives
Scope
Economic capital
Stronger risk management
Economic benefits
Policy context in the EU
Relationship with international accounting standards
Session 3: Solvency II Project
Capital adequacy
Risk types
Traditional project disciplines
Involving the key players
Main project phases
Session 4: Pillar 1 - Quantitative
Economic capital
Covariance matrix methodology
Solvency capital requirement (SCR)
Minimum capital requirement (MCR)
Data management
Calculating the SCR
o Standardised approach
o Internal models
o Partial Internal models
Quantitative Impact Studies
QIS5
Supervisory intervention
Session 5: Pillar 2 - Qualitative
Enterprise risk management
Gap Analysis
Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)
Use Test
P & L Attribution
Validation
Risk Model Governance
Documentation.
Session 6: Risk Management
Risk modelling
o Assets, threats, impacts and vulnerabilities
o Severity and frequency of events
o Stochastic risk modelling techniques
o Risk mitigation and control
Risk appetite and key risk indicators
Risk registers
Outsourcing
60
End User Computing and spreadsheets
Supervisory review process
Internal Model Approval Process (IMAP)
Role of the Compliance Department and compliance monitoring approaches
Session 7: Pillar 3 – Reporting
Capital Tiers 1- 3
Disclosure requirements
Report to Supervisors (RTS)
Public disclosure – Solvency and Financial Condition Report (SFCR)
Supervision implications for insurance firms
Session 8: Wider Industry Considerations
Relationship to banking regulation
Lessons from the Credit Crisis
The European Insurance Market
Solvency II Winners and Losers
Anticipated changes in the insurance sector, post Solvency II implementation
Product line implications, post Solvency II implementation
Group regulation
Supervisory co-operation
D žka trvania
2 dni
Lektor
John Webb, FCCA, having mastered the Solvency II European Directive, leads the Solvency
II financial services team comprised of risk management and risk systems specialists,
financial modellers, internal auditors, compliance and regulatory experts, project managers
with Basel II three Pillars implementation experience and individuals with first-hand
Solvency II project experience in major UK insurance organisations. His ability to determine
the business drivers, that is, the reduction of the capital charge to the business, whilst meeting
regulatory requirements.
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
61
CERTIFIED ANTI-MONEY
LAUNDERING SPECIALISTS MASTER CLASSES
Ú astníci
Pracovníci ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej innosti, vládni regulátori, orgány
presadzovania práva, interní/externí audítori, špecialisti riadenia rizík, pracovníci v boji
s finan ným zlo inom, investi ní poradcovia a lenovia manažmentu.
Cie
Trojd ový seminár je navrhnutý tak, aby rozšíril profesionálne vedomosti, zru nosti
a skúsenosti tých, ktorí sa venujú vyh adávaniu a boju proti legalizácii príjmov z trestnej
innosti vo svete, podporujú rozvoj a implementáciu politík proti praniu špinavých pe azí
a pripravuje kandidátov na skúšky CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialists).
CAMS je zlatým štandardom AML kvalifikácií a je najprestížnejším certifikátom v danej
oblasti. Certifikát je celosvetovo uznávaný v štátnych inštitúciách aj v súkromnom sektore
a je možné ho vykona priamo v IBV NBS, n.o.
Obsah seminára
Money laundering risks and methods, such as Black Market Peso Exchange, import and
export price manipulation.
• The FATF Recommendations, the Basel Committee's report on Customer Due Diligence for
Banks and Wolfsberg Group Principles.
• Important elements of anti-money laundering programs.
• How to support and conduct a money laundering investigation.
•
Program seminára je vedený interaktívnou formou, ú astníci sa u ia a diskutujú koncepty
použitím najnovších prípadových štúdií a cvi ení, vrátane hodnotenia rizika a implementácie
plánov, ktoré môžu by prínosom pre ich organizácie.
Obsah CAMS skúšky:
I. Risks and Methods of Money Laundering and Terrorism Financing
A. Money Laundering and Terrorism Financing Methods
B. Recognition of Risks
II. Compliance Standards for Anti-Money Laundering (AML) and Combating Financing of
Terrorism (CFT)
A. International
B. Regional
III. AML Compliance Program
A. AML/CFT Compliance Program Design in Different Industry Settings
B. Maintenance of an Effective AML/CFT Compliance Program
IV. Conducting of Supporting the Investigation Process
A. SAR and STR Filing
B. Assistance of Institutional Investigations
C. Assistance of Legal and Government Inquiries Domestically and Internationally
Within Parameters of the Law
62
D žka trvania
3 dni
Lektori
Špecialisti vybraní spomedzi Risk Reward’s Financial Crime experts. Každý z nich je
jedine ný svojou kvalifikáciou, má viac ako 20 rokov praxe v oblasti globálnych trhov
a odborne pracuje na zlepšení a udržaní skúseností. Lektori zostávajú k dispozícii jeden
mesiac po skon ení seminára na zodpovedanie otázok pre všetkých ú astníkov.
Garant
Ing. Dominika Haringová, tel.: 02/5787 3535, e-mail: [email protected]
63
RIADENIE LIKVIDITY
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, ktorí pracujú v útvaroch riadenia aktív
a pasív, riadenia rizík, kontrolingu, finan ného riadenia, analytici a audítori, ktorí si potrebujú
rozšíri znalosti z danej oblasti.
Cie
Cie om seminára je:
•
poskytnú ú astníkom komplexný poh ad na problematiku likvidity
•
informova o regulatórnych požiadavkach a doporu eniach na riadenie likvidity
(reakcia na krízu finan ných trhov) – dokumenty CEBS/EBA, Bazilejského výboru
(Basel III)
•
informova o pripravovaných regulatórnych zmenách (CRD IV) a aktuálnom stave
implementácie Basel III
•
vysvetli základné nástroje merania, riadenia, plánovania a oce ovania likvidity
•
precvi i získané teoretické znalosti na prípadovej štúdii
Obsah seminára
Likviditné riziko – regulatórne požadavky
•
•
•
•
•
•
•
finan ná kríza a likvidita
zmeny v regulatórnych požiadavkách na riadenie likvidity
BASEL II (ICAAP a likviditné riziko)
BASEL III (Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio)
CRD IV – aktuálny stav
CEBS Guidelines on
1. Liquidity Buffers and Survival Periods
2. Stress Testing
3. Liquidity Cost Benefit Allocation
Centralizované a decentralizované riadenie likvidity – Bazilejský výbor (Report on
intra-group support measures)
Likviditné riziko – meranie
•
•
•
•
krátkodobá likvidita (cash flow)
strednodobá a dlhodobá likvidita (likviditný gap)
scenáre
stresové testovanie
Likviditné riziko – riadenie
•
•
•
•
•
organizácia a zodpovednosti
plánovanie (obchodný plán vs. likvidita)
limity
monitoring
krízové plány
64
Likviditné riziko - oce ovanie
•
•
oce ovanie likvidity (Fund Transfer Pricing)
likviditná prémia
D žka trvania
1 de
Lektor
skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
65
Finan né trhy
KOMODITNÉ TRHY A REÁLNE INVESTÍCIE
Ú astníci
Seminár je ur ený pracovníkom bánk a iných finan ných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú
obchodovaním na komoditných trhoch.
Cie
Seminár je zameraný na informácie o obchodných platformách pre komodity – burzy
a mimoburzové trhy, typológiu komoditných trhov a ich vývoj, možnosti investovania do
komodít, na vz ah s ekonomickým cyklom, na koreláciu akciových a komoditných trhov.
Obsah
Komoditné trhy a ich úloha v globálnej ekonomike
- špecifiká, typológia, vývoj
Obchodovanie na komoditných trhoch
- spôsoby investovania, možnosti investovania do komodít, komoditné indexy
Energetické komodity
- charakteristika hlavných energetických surovín - ropa, ropné deriváty, zemný
plyn, uhlie, urán, ich použitie, dopyt a ponuka
Vzácne kovy
- zlato a vzácne kovy, vz ah medzi vývojom ceny zlata a inými druhmi
vzácnych kovov
Priemyselné kovy
- železo, oce , hliník, me a pod., dopyt, ponuka využitie a zmeny v priebehu
20.storo ia, vplyv hospodárskeho cyklu , strategický trh vzácnych zemín
Po nohospodárske komodity
- rastlinné a živo íšne produkty, špecifiká trhu s po nohospodárskymi
produktmi, vývoj a nebezpe enstvo potravinovej krízy
Reálne investície
- drahokamy a umenie, špecifiká trhu diamantov, riziká pri investovaní do
diamantov, stanovenie ceny diamantov, vývoj trhu, iné formy drahokamov
Investovanie do umenia a umeleckých predmetov
- stanovenie ceny umeleckých predmetov, spôsoby aukcie, služby bánk pre
drahokamy a umelecké hodnoty
Investovanie na trhu nehnute ností
- nehnute nos ako úžitkový predmet a investi ný prostriedok, cenový vývoj
na trhu nehnute ností, parametre jeho hodnotenia a typológia nehnute ností,
indexy na trhu nehnute ností a väzba na akciové trhy
Pôda, voda vzduch – komodity budúcnosti
- nenahradite nos pôdy, využitie z h adiska investi ných príležitostí,
stanovenie ceny pôdy, voda a jej typológia, investovanie do kvality vodných
zdrojov, obchodovanie s emisiami v medzinárodnom kontexte
66
D žka trvania
1 -2 dni pod a požiadavky klienta
Lektor
odborní ka v oblasti komoditného obchodovania
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534, e-mail: [email protected]
67
ANALÝZA DLHOPISOV –
OCE OVANIE A Ú TOVANIE
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, ktorí pracujú s dlhopismi v útvaroch
bankových a úverových obchodov a v u tár ach.
Predpokladajú sa vstupné vedomosti z matematiky na úrovni ekonomickej univerzity,
štandardné ovládanie práce s tabu kovým procesorom MS EXCEL a základov ú tovníctva.
Cie
Vysvetli rôzne faktory vplývajúce na cenu dlhopisov, prakticky nau i ú astníkov oce ova
a prece ova dlhopisy, ako aj ú tova dlhopisy v súlade s aktuálnym znením opatrenia MF
SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ú tovania a rámcovej ú tovej osnove pre
banky, pobo ky zahrani ných bánk, NBS a alšie finan né inštitúcie.
Obsah
•
oce ovanie dlhopisov a faktory vplývajúce na ich cenu
-
cena dlhopisu v de emisie
-
cena dlhopisu medzi výplatami kupónov
-
stanovenie efektívnej úrokovej miery
-
prece ovanie dlhopisov pomocou efektívnej úrokovej miery
-
oce ovanie dlhopisov s nepravidelným výnosom
-
oce ovanie dlhopisov držaných do splatnosti
-
oce ovanie dlhopisov ur ených na obchodovanie
-
REPO operácie
-
durácia (priemerná doba splatnosti)
-
konvexita
•
Využitie funkcií programu MS Excel pri oce ovaní a prece ovaní dlhopisov
•
Ú tovanie dlhopisov
D žka trvania
3,5 d a
Lektori
skúsení lektori – odborník v oblasti obchodovania s cennými papiermi a odborník v oblasti
ú tovania cenných papierov
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
68
ZÁKLADNÉ DERIVÁTY FINAN NÉHO TRHU –
OCE OVANIE A Ú TOVANIE
Ú astníci
Zamestnanci bánk a alších finan ných inštitúcií, ktorí sa v praxi zaoberajú oce ovaním,
prece ovaním a ú tovaním derivátov finan ného trhu, akými sú forwardy, futures, swapy
a opcie.
Predpokladajú sa vstupné vedomosti z matematiky na úrovni ekonomickej univerzity,
ovládanie práce s tabu kovým procesorom MS EXCEL a základov ú tovníctva.
Cie
Prakticky nau i ú astníkov oce ova a prece ova uvedené základné deriváty finan ného
trhu, ako aj ú tova tieto deriváty v súlade s aktuálnym znením opatrení MF SR a NBS.
Obsah seminára
•
oce ovanie a prece ovanie:
- forwardov, futures a swapov (na úrokovú mieru, menu a iné finan né aktíva)
- opcií (na úrokovú mieru, menu a iné finan né aktíva)
•
ú tovanie týchto základných derivátov finan ného trhu
Sú as ou seminára je praktický tréning na po íta i s využitím funkcií programu MS EXCEL.
D žka trvania
3,5 d a
Lektori
odborníci v oblasti obchodovania a ú tovania s cennými papiermi
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
69
RETAIL DERIVÁTY
Ú astníci
Zamestnanci bánk, ktorí sa zaoberajú investi ným bankovníctvom, ako aj portfólio manažéri
z bánk a iných finan ných inštitúcií, ktorí chcú alternatívnym spôsobom alokova investície,
resp. zhodnoti investi né produkty.
Cie
Oboznámi ú astníkov s výhodami, rizikami a vhodnos ou uplatnenia retailových derivátov
pri finan nom rozhodovaní, preh bi
vedomosti ú astníkov oh adom moderných
investi ných/pákových produktov a možností ich predaja, pricingu a kalkulácie. Priblíži
ú astníkom oblas štruktúrovaných produktov a informova ich o nových trendoch vo svete
a v EÚ.
Obsah seminára
•
Nové trendy v oblasti štruktúrovaných produktov – vplyv finan nej krízy
•
Moderné investi né (delta 1) a pákové produkty
•
Úplne a iasto ne garantované produkty
•
Princípy obchodovania a pricingu jednotlivých produktov
•
Budúci vývoj
D žka trvania
1 de
Lektor
odborník na problematiku retail derivátov
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
70
OCE OVANIE A VYUŽITIE
VYBRANÝCH EXOTICKÝCH OPCIÍ
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú problematikou
obchodovania s neštandardnými druhmi opcií finan ného trhu.
Cie
Vysvetli podstatu vybraných exotických opcií finan ného trhu, nau i ú astníkov oce ova ,
prece ova a využíva tieto neštandardné opcie v praxi.
Obsah seminára
• opcie a ich hodnota
• rozdiely medzi klasickými a exotickými opciami
• bariérové opcie
• binárne opcie
• ázijské opcie
• ostatné exotické opcie
• využitie exotických opcií v praxi
D žka trvania
2 dni
Lektor
skúsený odborník v oblasti obchodovania s cennými papiermi
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
71
FINAN NÁ MATEMATIKA
Ú astníci
Zamestnanci bánk zaoberajúci sa problematikou úro enia vkladov, úverov, sporenia
a dôchodkov. Predpokladajú sa vedomosti z matematiky na úrovni strednej školy a ovládanie
práce s tabu kovým procesorom MS EXCEL.
Cie
Oboznámi ú astníkov so základmi teórie úro enia, problematikou sporenia, dôchodkov
a splácania úverov.
Obsah seminára
•
•
Teória úro enia
-
jednoduché úro enie
-
zložené úro enie
-
spojité úro enie
-
predlehotné a polehotné úro enie
-
metodika výpo tu úroku
Problematika sporenia
-
•
•
predlehotné a polehotné sporenie
Problematika dôchodkov
-
dôchodok bezprostredný
-
dôchodok odložený
-
dôchodok ve ný
Problematika splácania úverov
D žka trvania
2 dni
Lektor
skúsený odborník v oblasti finan nej matematiky
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
72
ZÁKLADY TEÓRIE PORTFÓLIA
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií zaoberajúci sa tvorbou portfólia, jeho
oce ovaním, prece ovaním a správou. Pre úspešnú a aktívnu ú as na seminári je nutné
ovláda MS Excel na dobrej úrovni, ma znalosti z matematickej analýzy (predovšetkým
derivácie funkcií a h adanie extrémov funkcie viac premenných) a aspo základné znalosti
zo štatistiky.
Cie
Oboznámi ú astníkov s najdôležitejšími teoretickými prístupmi a metodickými nástrojmi
portfóliových analýz. Dôraz sa kladie na popis možností kvantifikácie charakteristík ako
o akávaná výnosnos , bezrizikové aktíva a riziko zmeny výnosnosti finan ných aktív
a portfólia. Na Markowitzovom modeli je vysvet ovaná množina efektívnych portfólií a s tým
súvisiaci matematický model. alej sa vysvet uje model CAPM, z ktorého vychádza priamka
CML a priamka SML. Prebraná látka je aplikovaná na reálne dáta.
Obsah seminára
1
Úvod do teórie portfólia, aktíva v teórii portfólia, kvantifikácia výnosnosti a rizika
zmeny výnosnosti aktív (expertný prístup k odhadu výnosnosti a rizika, historický
prístup k odhadu výnosnosti a rizika)
2
Kvantifikácia o akávanej výnosnosti a zmeny výnosnosti portfólia (kovarian ná
matica, korela ná matica)
3
Markowitzov (Mean Variance) model, efektívna množina (hranica)
4
Bezrizikové aktívum (efektívna množina a bezriziková investícia), sell short (vplyv na
efektívnu množinu), vypoži iavanie a zapoži iavanie (vplyv na efektívnu množinu)
5
Matematické modely pre ur enie podielov (váh) aktív v portfóliu (portfólio
s minimálnym rizikom, s minimálnym rizikom a požadovanou výnosnos ou,
tangenciálne portfólio)
6
Jednoindexový (jednofaktorový) model, viacindexové (viacfaktorové) modely
7
Modely rovnováhy na kapitálových trhoch, model oce ovania kapitálových aktív
(CAPM), CML a SML
8
Dôsledky pre ur enie váh v portfóliu, Cut-off Rate
D žka trvania
2 dni
Lektor
skúsený odborník v oblasti oce ovania, prece ovania a tvorby portfólia
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
73
TECHNICKÁ ANALÝZA
NA FINAN NÝCH TRHOCH
Ú astníci
Investori a všetci ostatní, cie om ktorých je dosahovanie ziskov a majú záujem pozna všetko
od základov technickej analýzy až po náro nejšie, komplexnejšie modely a cenové pohyby
pri obchodovaní.
Cie
Ukáza možnosti smerovania trhov, spôsoby zis ovania trendov a odhady d žky ich trvania,
identifikova situácie, ktoré signalizujú zmenu trendov, nau i íta grafy používané
profesionálmi pri analýzach cenového vývoja. Technická analýza je odpove ou na tieto
otázky.
Obsah
• Charakteristika technickej analýzy
Filozofia a logika technickej analýzy, Technická a fundamentálna analýza
Analýza verzus asovanie, Flexibilita technickej analýzy
Chartisti a fundamentalisti
Ekonomické predpovede a technická analýza, Technická analýza akcií a futures
Kritika technickej analýzy
• Dow theory
Dowova teória a jej princípy
Kritika, trendy fázy trendu Dowovej teórie
• Typy grafov
Bar chart, Line chart, Point & figure chart, Candlesticks – svie kové grafy
• Trend
Kategórie trendu, hranice odporu a podpory(support, resistance)
Psychológia hraníc odporu a podpory
Zmeny trendu
• Trendové iary
Rastúca a klesajúca trendová iara, Prelomenie trendu
Fan principle, Sklon trendovej iary
• Trendový kanál
Prelomenie trendového kanálu, Cenový návrat, De obratu
• Cenové medzery
Typy a popis cenových medzier
• Cenové modely
Modely obratu a pokra ovania trendu
Spolo né rty modelov
• Cenové modely obratu
Head & Shoulder
Triple tops and bottoms, Double tops and bottoms
Saurces & spikes
• Cenové modely pokra ovania trendu
Trojuholníky, Zástavky a vlajky, Klinové formácie
Taktiky obchodovania pri jednotlivých modeloch
• Objem a otvorený záujem
Objem obchodov, objemy a cena, On balance volume
74
•
•
•
•
•
Dlhodobé grafy
Týždenné, mesa né, obraty trendu, Grafy a inflácia
K zavé priemery
Jednoduchý, lineárne vážený k zavý priemer, exponenciálny k zavý priemer
Používanie k zavých priemerov, mantinely k zavého priemeru (Bollinger Band)
Oscilátory
Trendy, fungovanie, použitie a interpretácia
Momentum
Commodity Channel Index, Relative Strength IndexRSI)
Stochastic (K%D), RSI a stochastics, MACD
Svie kové grafy
Základné svie kové grafy a ich ítanie
Modely svie kových grafov
Seminár má interaktívny charakter, jednotlivé lekcie dop a riadená diskusia a analýza
praktických situácií.
D žka trvania
1 de
Lektor
odborník s praxou v oblasti investi ného bankovníctva
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
75
EUROVAL
Ú astníci
Zamestnanci bánk v styku s klientom, finan ní poradcovia a sprostredkovatelia.
Cie
Oboznámi ú astníkov o charakteristikách, nákladoch a prínosoch eurovalu.
Obsah seminára
1.
Charakteristika eurovalu ako finan ného nástroja
2.
História eurovalu z krátkodobého h adiska
3.
Participujúce strany a ich úloha
4.
Dopady eurovalu na finan né inštitúcie
5.
Predpoklady alšieho vývoja
D žka trvania
0,5 d a
Lektor
skúsení odborníci v oblasti financií
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
76
Poskytovanie úverov, financovanie klientov
ÚVEROVÉ OBCHODY BÁNK I
ÚVEROVÁ ANALÝZA V ASE EKONOMICKEJ KRÍZY
Ú astníci
Zamestnanci úverových útvarov bánk a iných finan ných inštitúcií (za iato níci až mierne
pokro ilí), account manažéri, relationship manažéri a alší, ktorí majú v náplni práce
poskytovanie úverov.
Cie
Vysvetli problematiku poskytovania úverov v zmysle nových trendov v bankovníctve
s dôrazom na vz ahy medzi klientom a zamestnancom banky, postupy pri vývoji metodiky
úverových produktov, analýzu finan nej situácie a hodnotenie podnikate ského zámeru
klienta, formy zabezpe enia úverových obchodov v zmysle aktuálnych opatrení NBS.
Rozvinú praktické zru nosti ú astníkov vrátane zru ností pri rokovaní o úverových
obchodoch.
Po absolvovaní seminára budú ú astníci schopní:
analyzova údaje z finan ných výkazov a výkonnos firmy pomocou spektra metód
úverovej analýzy
posúdi vývoj hotovostných tokov z prognózovaných údajov a využíva analýzu
m tveho bodu
na základe analýzy sú asnej finan nej situácie klienta a analýzy prognózovaných
údajov navrhnú vhodné zais ovacie inštrumenty a odporú a postup banky vo i
klientovi
Obsah
úverový proces, úverová analýza a jej princípy
nefinan ná analýza
- makroanalýza firmy, analýza sektora – odvetvia
- mikroanalýza firmy – znak dôveryhodnosti firmy
- SWOT analýza z nefinan ného h adiska
podnik ako celok
- podnikovo–hospodársky poh ad na firmu (poh ad manažéra, majite a)
- ú tovno–da ový poh ad na firmu (poh ad štátu)
- bankový poh ad na firmu (poh ad verite a)
finan ná analýza žiadate a o úver
- princípy, nástroje, finan né ukazovatele
- analýza majetku a záväzkov, výnosov a nákladov
- zisk, EBIT, prevádzkový hospodársky výsledok, pridaná hodnota
- zlaté bilan né pravidlo, likvidita, rentabilita
- cash-flow, analýza nulového bodu
- podnikate ský zámer a jeho hodnotenie
- SWOT analýza z finan ného h adiska
základné zru nosti pri rokovaní o úverových obchodoch a ich precvi enie
77
Získané vedomosti si ú astníci precvi ia riešením
i komplexnej prípadovej štúdie.
iastkových prípadových štúdií
D žka trvania
3 dni
Lektori
špecialisti na finan né a odvetvové analýzy, úverové poradenstvo a na tréningy v oblasti
komunikácie.
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
78
ÚVEROVÉ OBCHODY BÁNK II
IDENTIFIKÁCIA RIZÍK V ÚVEROVÝCH OBCHODOCH
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, ktorí majú v náplni práce spravovanie
poskytnutých úverov – zaoberajú sa analýzou zmluvných vz ahov, úverovej dokumentácie,
monitorovaním úverových vz ahov a identifikáciou rizík v úverových obchodoch
a alternatívnymi spôsobmi riešenia úverovej poh adávky.
Cie
Nau i ú astníkov rýchlo a presne identifikova riziká v úverových obchodoch, špecifikova
odchýlky od štandardného správania sa úverovej poh adávky a využíva varovné signály,
získava informácie z finan ných výkazov. Vysvetli ú astníkom zásady eliminácie
úverového (kreditného) rizika.
Obsah
úverový proces a riziko, úverový monitoring
- v asné varovné signály
- zásady eliminácie úverového rizika
monitorovanie úverových vz ahov so zameraním na finan né varovné signály
informácie z finan ných výkazov
- naj astejšie chyby pri interpretácii výsledkov
ako odhali úverový podvod
problémové úvery – prí iny ich vzniku a spôsob práce s nimi
revitalizácia firmy, nákladový kontroling
alternatívne spôsoby riešenia úverovej poh adávky
- kapitalizácia dlhu
- predaj verite a
- fúzia
Získané vedomosti si ú astníci precvi ia riešením
komplexnej prípadovej štúdie.
iastkových prípadových štúdií i
D žka trvania
2 dni
Lektor
špecialista na finan né a odvetvové analýzy, úverové projekty a ú tovníctvo
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
79
PRÁVNE MINIMUM
PRE ÚVEROVÝCH PRACOVNÍKOV
Ú astníci
Seminár je ur ený úverovým pracovníkom bánk a iných finan ných inštitúcií, ako aj account
manažérom a relationship manažérom, ktorí pre efektívny výkon práce potrebujú ovláda
s tým súvisiacu platnú právnu úpravu.
Cie
Preh adne oboznámi ú astníkov s vybranými oblas ami obchodného práva (upravujúcimi
právnu pozíciu úverového pracovníka vo vz ahu ku klientovi, typy obchodných zmlúv,
zodpovednos za škodu a pod.), s platnou právnou úpravou zabezpe enia splnenia záväzkov
záložným právom i alšími zabezpe ovacími prostriedkami, s využitím zmenky,
s uplat ovaním práv banky v prípade nesplnenia záväzku a s naj astejšími chybami
v obchodnej a ekonomickej oblasti.
Obsah
1. Úverový pracovník a obchodné právo
právna pozícia úverového pracovníka
práva a povinnosti úverového pracovníka vo vz ahu ku klientovi
obchodný register
Obchodný zákonník a jeho vz ah k ob ianskemu právu, najmä Ob ianskemu
zákonníku
obchodné zmluvy – typy obchodných zmlúv, spôsob ich uzatvárania, náležitosti
zmlúv
zodpovednos za škodu, náhrada škody
2. Zabezpe enie splnenia záväzkov záložným právom
podstata záložného práva
zriadenie a vznik záložného práva (podmienky zriadenia, predmet záložného
práva,
náležitosti zmluvy o zriadení záložného práva, registrácia v Notárskom
centrálnom
registri záložných práv)
práva a povinnosti vlastníkov (záložcu, záložného verite a)
zánik záložného práva
3. Zabezpe enie záväzkov alšími zabezpe ovacími prostriedkami
ru enie
dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov
zabezpe enie prevodom práva
zabezpe enie postúpením poh adávky
uznanie dlhu
4. Využitie zmenky
zmenka ako bankový produkt zabezpe ujúci návratnos úveru
právna úprava zmenky
uplatnenie práv zo zmenky – vymáhanie
5. Uplat ovanie práv banky/finan nej inštitúcie v prípade nesplnenia záväzku
výkon záložného práva spôsobom ur eným v zmluve, predajom zálohu na dražbe
pod a zákona 527/2002 Z.z. o dobrovo ných dražbách
úloha notárov, notárske zápisnice
80
nútený výkon rozhodnutia, súdny výkon rozhodnutia, výkon exekúcie
konkurz a reštrukturalizácia
6. Naj astejšie chyby v obchodnej a ekonomickej oblasti
ohrozenie obchodného a bankového tajomstva
podvod
sprenevera
D žka trvania
2 dni
Lektori
kolektív skúsených lektorov – právnik z komer nej banky, advokát, exekútor, notár
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
81
ÚVEROVÁ ANALÝZA 3D
Ú astníci
Zamestnanci bánk, lízingových spolo ností a iných firiem, ktorých nápl ou práce je kontakt
s firemnou klientelou, finan ná analýza, poskytovanie úverov a poradenstvo v tejto oblasti.
Modul prechádza zo základov úverovej analýzy až do hlbších oblastí. Je preto vhodný aj pre
pracovníkov s mierne pokro ilými a pokro ilými vedomos ami a skúsenos ami v danej
oblasti.
Cie
Objasnenie základných princípov úverových analýz a následné prepojenie finan nej
a nefinan nej analýzy s problematikou naj astejších chýb úverovania. Dôraz na získavanie
podstatných informácií po as jednania s klientmi, správne vypracovanie úverových návrhov.
Objasnenie charakteristiky podnikate skej sféry (rozdiel medzi ú tovníctvom
a skuto nos ou). H adanie riešení pre financovanie klientov.
Po absolvovaní seminára budú ú astníci schopní:
- analyzova finan né výkazy do h bky a zistené skuto nosti vhodne interpretova
- zamera sa na podstatné informácie potrebné pre rozhodovací proces, využíva
pracovný as efektívne
- pomôc klientom nájs možnosti financovania s oh adom na riziko
Obsah
úvod do problematiky úverovej analýzy a finan ných výkazov
rozbor najsignifikantnejších položiek finan ných výkazov
naj astejšie chyby pri analyzovaní firiem a úverovaní
firmy v skuto nosti verzus finan né výkazy
optimalizácia vo finan ných výkazoch
príklady z praxe, ilustrácia na reálnych prípadoch a ich posudzovaní
rozšírený modul finan ných ukazovate ov – krížová analýza
tímové riešenie prípadových štúdií
analýza vlastných prípadov ú astníkov a vyhodnotenie formou úverového výboru
D žka trvania
2 dni
Lektor
špecialista - analytik v oblasti kapitálovej a finan nej stability bankového sektora
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
82
ÚVEROVÁ ANALÝZA 3D – MODUL II
Ú astníci
Zamestnanci bánk, lízingových spolo ností a iných firiem, ktorých nápl ou práce je kontakt
s firemnou klientelou (relationship manageri, riaditelia pobo iek, pracovníci útvarov credit
risk), finan ná analýza, poskytovanie úverov a poradenstvo v tejto oblasti. Druhý modul je
ur ený predovšetkým absolventom Modulu I, je vhodný pre všetkých zamestnancov
s ur itými vedomos ami v danej oblasti.
Cie
Interaktívny seminár je zameraný na zdokonalenie ú astníkov v úverovej praxi. ažiskom
práce je identifikácia nedostatkov z poh adu správneho štruktúrovania úverov a snaha
predchádza vzniku problémových úverov.
Sú as ou obsahu je ukážka postupu pri odbúravaní pracovného stereotypu a informácia
o nových prístupoch v oblasti úverovej analýzy.
Po absolvovaní budú ú astníci schopí nastavi klientom správnu štruktúru úverov a iných
finan ných produktov, v as odhali potenciálne problémové úvery a ošetri ich kovenantami.
Obsah
• h bkový rozbor finan ných výkazov
• typológia podnikov, ich špecifiká a úverové potreby
• Porterov model piatich síl, analýza trhu a faktorov vplývajúcich na firmy
• optimálne štruktúrovanie financovania podniku, formy financovania
• optimalizácia daní, jej formy a možnosti riešení
• problémové úvery – identifikácia prí in a alternatívne riešenia
• odha ovanie podvodov
• špecifické prípadové štúdie, spracovanie úverových prípadov
Seminár je vedený formou interaktívneho výkladu a riadenej diskusie s dôrazom na praktickú
aplikáciu získaných vedomostí.
D žka trvania
2 dni
Lektori
Špecialisti orientovaní na prácu s firemnou klientelou (retail, small business, corporate),
poradenstvo v danej oblasti a vzdelávanie v oblasti finan ných a úverových analýz
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
83
POZOROVANIE KLIENTA NA MIESTE –
NEVYHNUTNÁ SÚ AS HODNOTENIA
ÚVEROVÉHO RIZIKA
Ú astníci
Workshop je ur ený úverovým pracovníkom bánk a iných finan ných inštitúcií – account
manažérom a risk manažérom pre ú ely nefinan ného hodnotenia úverového rizika a
kredibility klienta pred rozhodnutím banky o poskytnutí úveru.
Cie
Workshop je zameraný na výmenu skúseností, preh benie vedomostí o možnostiach,
metódach a nástrojoch nefinan ného charakteru, ktoré môžu využíva pracovníci bánk
a finan ných inštitúcií pri svojom pozorovaní klienta v jeho prostredí, a tak dop a
informácie získané analýzou finan ných údajov. Informácie nefinan ného charakteru môžu
rozhodujúcim spôsobom pred výkonom finan nej analýzy ovplyvni rozhodovanie bánk
o poskytnutí úveru.
Cie om workshopu je aj zhodnotenie alebo nastavenie metód, nástrojov a parametrov
nefinan ného charakteru, ktoré využívajú, alebo by mohli využíva , jednotlivé banky pre
ú ely hodnotenia bonity klientov oblasti poskytovania úverov.
Obsah
Fyzické pozorovanie klienta na mieste – efektívny nástroj a prístup pri rozhodovaní
bánk o poskytnutí úveru
Návšteva klienta - zdroj poznatkov o innosti klienta, ktoré nie je možné získa
analýzou finan ných a iných informácii uskuto nených v banke
Varovné príznaky pre banku/finan nú inštitúciu pri fyzickom pozorovaní klienta
Nástroje fyzického pozorovania klienta – uplatnenie metód štíhleho riadenia
Štíhle riadenie (Lean manažment) – 4 základné miery
Ukazovatele štíhleho riadenia – významné ukazovatele dopl ujúce finan né
ukazovatele
Tímová práca ako predpoklad ustavi ného zlepšovania výkonnosti podnikov
Straty vo výrobnom/administratívnom procese a ich dopad na súvahu a výkaz ziskov a
strát
Proces ustavi ného zlepšovania – nástroj zlepšovania výkonnosti podnikov
Príklady strát vo výrobnom procese z rôznych podnikov a ich dopad na finan né
ukazovatele
Metódy a nástroje bánk nefinan ného charakteru pri hodnotení bonity klienta a ich
váha v rozhodovacom procese pri poskytnutí/prolongácii úveru
Doplnenie metód a nástrojov nefinan ného charakteru do rozhodovacích modelov/
hodnotení bánk
D žka trvania
2 dni
84
Lektor
expert z poradenskej spolo nosti pôsobiaci 7 rokov v banke v oblasti korporátneho
financovania a viac ako 5 rokov v oblasti zlepšovania výkonnosti podnikov a ich
reštrukturalizácii
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
85
ŠPECIFIKÁ RATINGU A SCORINGU
A ICH VYUŽITIE V RÁMCI BASEL II
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú ohodnocovaním bonity
klientov.
Cie
Oboznámi ú astníkov s problematikou pride ovania ratingu, vysvetli rozdiel medzi
ratingom a scoringom. Vysvetli rozdiely medzi behaviorálnym a aplika ným scoringom
a poskytnú preh ad o používaných metódach credit scoringu, rozobra kritériá efektívnosti
používaných metód a poskytnú návody, ako tieto kritériá aplikova . Demonštrova metódy
na íselných príkladoch.
Obsah
•
matematicko – štatistické minimum
•
Rating
- história ratingu a ratingové stupnice
- vz ah ratingových stupníc a pravdepodobnos zlyhania
- matice prechodu a ich využitie
- typy ratingu
- proces ratingu
•
Credit Scoring
- typy credit scoringu a ich podstata
- aplika ný credit scoring
- cie credit scoringu
•
používané štatistické metódy
- lineárna regresia
- logistická regresia
- diskrimina ná analýzy
- neurónové siete
- kvalifika né stromy
•
posúdenie efektívnosti štatistických metód
•
požiadavky na vstupné dáta
•
riešenie praktického príkladu použitia štatistických metód
•
výhody a nevýhody credit scoringu
•
využitie ratingu a scoringu v rámci Basel II
- koncept Basel II – tri piliere
- rating a štandardizovaný (STA) prístup
- Scoring a Internal Rating Based (IRB) prístup
- princíp IRB prístupu
- minimálne požiadavky na IRB prístupov
- ratingové systémy v rámci IRB prístupu a požiadavky na ne kladené
- definícia defaultu
- rizikové parametre
86
- požiadavky na dáta a d žky asových radov používaných k odhadu PD,
LGD a CCF
- funkcia rizikovej váhy
- implementácia a validácia IRB prístupu
- hodnotenie žiadosti na používanie IRB prístupu
zhrnutie a záver
D žka trvania
3 dni
Lektor
experti z konzulta nej spolo nosti z R
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538 e-mail: [email protected]
87
FINAN NÝ MANAŽMENT I, II
Cyklus dvoch vo ne nadväzujúcich seminárov ur ený finan ným analytikom a finan ným
manažérom na strednom stupni riadenia v bankách a finan ných inštitúciách, zamestnancom
kontrolingových útvarov a všetkým zamestnancom využívajúcim finan nú analýzu, výkazy
cash flow a finan né modelovanie na zostavovanie alebo posúdenie podnikate ských zámerov
a na hodnotenie rizík investi ných zámerov.
FINAN NÝ MANAŽMENT I
FINAN NÁ ANALÝZA A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV,
CASH FLOW MANAŽMENT, FINAN NÉ MODELOVANIE
Ú astníci
Seminár je vhodný pre všetkých, ktorí pracujú s podnikate skými projektmi, rokujú o
poskytnutí zdrojov na financovanie prevádzkových a investi ných potrieb firiem. Je vhodný
tiež pre zamestnancov správcovských spolo ností a pois ovní a pre finan ných poradcov.
Cie
Vysvetli postup pri finan nej analýze a interpretácii jej výsledkov, nau i ú astníkov
analyzova hospodársky výsledok firmy, vyhodnocova silné a slabé stránky firmy, vedie sa
orientova vo finan ných tokoch vo firme a posudzova efektívnos a nákladovos firemných
operácií. Na základe analýzy pod vedením lektora nau i ú astníkov posudzova alší vývoj
firmy, s istotou vies investi né projekty pri správnej miere investi ného rizika a s dôrazom
na rešpektovanie špecifických požiadaviek profesionálne vyhodnoti investi né projekty.
Obsah
Finan ná analýza a interpretácia výsledkov
analýza finan nej situácie klienta
analýza hospodárskeho výsledku
hodnotenie výkonnosti firmy na základe ekonomickej pridanej hodnoty EVA
analýza cash flow a analýza efektívnosti
výrobková analýza a analýza služieb
analýza nákladov
analýza súhrnných a parciálnych výsledkov
finan ná analýza odvetvia a benchmarking
Cash flow manažment
zabezpe enie optimálnych pe ažných tokov
cash flow ako nástroj riadenia likvidity
riadenie úrokových rizík, riadenie kurzových rizík
Finan né modelovanie
podnikate ský projekt a jeho dokumentácia
modelovanie finan ných výkazov
metódy hodnotenia investi ných projektov
návratnos investícií a investi né riziko
simulácie finan ných výkazov
88
Seminár sa zameriava aj na rozvoj praktických zru ností formou riešenia príkladov z praxe
a prípadovej štúdie.
D žka trvania
1,5 d a
Lektor
špecialista na firemné analýzy, finan né poradenstvo, kapitálové trhy a podnikové financie,
eská republika
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
Na seminár úzko nadväzuje seminár Finan ný manažment II – Investi né rozhodnutie a úver,
na záver ktorého ú astníci absolvujú test a na základe jeho úspešného zvládnutia získajú
osved enie.
89
FINAN NÝ MANAŽMENT II
INVESTI NÉ ROZHODNUTIE A ÚVER
Ú astníci
Predovšetkým absolventi seminára Finan ný manažment I. Seminár je vhodný pre všetkých,
ktorí chcú by úspešní pri posudzovaní návratnosti vložených investícií a pri posudzovaní
podnikate ských projektov – okrem bankových analytikov a finan ných manažérov tiež
odborných pracovníkov v ekonomických pozíciách, ekonomických poradcov a pod.
Cie
Vysvetli postup pri investi nom rozhodovaní, zapojenie úverov do financovania projektov,
oboznámi ú astníkov so základnými technikami výpo tu návratnosti vložených investícií, s
riešením problematických situácií pri týchto výpo toch, precvi i ú astníkov v navrhovaní
možných scenárov splátkových kalendárov a variantných spôsobov riešení projektov.
Seminár je prakticky orientovaný, jeho sú as ou je riešenie problémových situácií na
príkladoch z praxe, riešenie prípadových štúdií, konzultácie k problémovým oblastiam a
moderovaná diskusia.
Obsah
1. Základné princípy investi ného rozhodovania
základy investi nej teórie, ekonomické funkcie investícií
kapitálové plánovanie a investície
investi né projekty a ich predinvesti ná príprava
kapitálové rozpo tovanie výdavkov a príjmov
riziko investovania – druhy, zdroje, hodnotenia, možnosti znižovania rizika
investície a náklady kapitálu – zdroje financovania, dostupnos , cena kapitálu a
efektívnos investi ných projektov
kontroling investícií – k ú k úspešnosti
kontrolingový prístup – metódy
Seminár je prakticky orientovaný, jeho sú as ou je riešenie problémových situácií na
príkladoch z praxe, riešenie prípadových štúdií, konzultácie k problémovým oblastiam a
moderovaná diskusia.
D žka trvania
1,5 d a
Lektor
špecialista na firemné analýzy, fin. poradenstvo, kapitálové trhy a podnikové financie, R
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
Na záver seminára ú astníci absolvujú test a na základe jeho úspešného zvládnutia získajú
osved enie
90
FINAN NÁ ANALÝZA FIRMY
Ú astníci
Zamestnanci bánk a alších finan ných inštitúcií, ktorých sú as ou práce je komplexné
analyzovanie a hodnotenie finan nej situácie dlžníka na základe výkazov o dosiahnutých
výsledkoch predložených za porovnate né obdobia, následná interpretácia výsledkov, analýza
hospodárskeho výsledku firmy a vyhodnotenie jej silných a slabých stránok.
Cie
Nau i ú astníkov zhodnoti a interpretova ekonomické ukazovatele firmy a na rtnú jej
budúce fungovanie v prípade nepriaznivého vývoja a následnej finan nej výpomoci alebo
reštrukturalizácie.
Obsah
ú tovné výkazy ako zdroj informácií
analýza absolútnych ukazovate ov
analýza pomerových ukazovate ov
analýza pomocou bonitných modelov
analýza pomocou konkurzných modelov
analýza prevádzkového rizika
analýza finan ného rizika
príklady analýzy reálnych firiem
moderovaná diskusia
Seminár má interaktívny charakter a jeho sú as ou je individuálna práca ú astníkov.
D žka trvania
2 dni
Lektor
špecialista na firemné analýzy, finan né poradenstvo, kapitálové trhy a podnikové financie,
eská republika
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
91
Platobný styk
USD – NAJFALŠOVANEJŠIA MENA SVETA,
OCHRANNÉ PRVKY A FALZIFIKÁTY
Ú astníci
Seminár je ur ený pokladníkom, pracovníkom zmenární, podnikate om, pracovníkom štátnej
správy a všetkým, ktorí majú záujem pozna ochranné prvky i naj astejšie falzifikáty
amerických bankoviek
Cie
Poskytnú ú astníkom podrobné informácie o USD s dôrazom na ochranné prvky použité
na bankovkách oboznámi ich s existujúcimi falzifikátmi tak, aby vedeli rozozna pravos
platidiel.
Obsah
• Dolárové bankovky
- informácie o vzniku bankoviek, história platidiel USA do roku 1928
- popis a vyobrazenia lícnej a rubovej strany jednotlivých bankoviek, Federálny
rezervný systém, náležitosti USD od roku 1928
- dizajn a druhy USD 1928 až 1995
- dizajn USD od série 1996 tzv. ve ké portréty
- dizajn USD od série 2004 tzv. farebné dolárové bankovky
- technické parametre bankoviek a vývoj ochranných prvkov USD
- ochranné prvky aplikované na jednotlivých druhoch dizajnu a nominálnych
hodnotách
• Falzifikáty dolárových bankoviek
- ochranné prvky ceninového papiera, spôsoby ich napodob ovania a ukážky
spracované z existujúcich najdokonalejších falzifikátov
- technológia tla e pravých bankoviek
v porovnaní s tla ovými postupmi
používanými falšovate mi
- dominantné ochranné prvky dolárových bankoviek s poukázaním na spôsoby ich
napodobnenia na najnebezpe nejších falzifikátoch
- postupy pri manipulácii s bankovkami pri overovaní ich pravosti, možnosti využitia
verifika nej techniky
- ukážky z falzifikátov USD zadržaných na území Slovenska od roku 1993
- ukážky z falzifikátov zadržaných v iných štátoch sveta
- rozpoznávanie falzifikátov USD, charakteristiky falzifikátov starších sérií stup ov
nebezpe nosti 5, 4, 3 a 2
- rozpoznávanie falzifikátov USD, charakteristiky falzifikátov sérií od roku 1996
stup ov nebezpe nosti 5, 4, 3 a 2
- ve mi nebezpe né falzifikáty 50 a 100 USD tzv. ”superdoláre”, ukážky detailov
pod a metodiky NBS a United States Secret Service – detaily
D žka trvania
1 de
92
Lektor
odborník na rozpoznávanie pravosti cenín a ich falzifikátov
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
93
OSOBNÉ DOKLADY A CESTOVNÉ ŠEKY –
OCHRANNÉ PRVKY
Ú astníci
Seminár je ur ený pre pracovníkov bankových i nebankových inštitúcií, ktorí pri svojej práci
prichádzajú do styku s osobnými dokladmi ob anov SR, resp. cudzincov, ako aj s cestovnými
šekmi (AMEX, THOMAS COOK, VISA at .) a potrebujú si overi ich pravos .
Cie
Poskytnú ú astníkom podrobné informácie o osobných dokladoch, cestovných šekoch
s dôrazom na použité ochranné prvky a oboznámi ich s existujúcimi falzifikátmi.
Obsah
• Osobné doklady:
•
-
preh ad osobných dokladov SR (ob ianske preukazy a pasy)
-
legislatíva
-
ochranné prvky ceninového papiera
-
ochranné prvky ceninovej tla e
-
špeciálne ochranné prvky
-
ukážky ochranných prvkov osobných dokladov iných krajín EÚ
-
falzifikáty osobných dokladov
Cestovné šeky:
-
história cestovných šekov
-
systém predaja a akceptácie cestovných šekov
-
ochranné prvky cestovných šekov AMEX, THOMAS COOK, VISA
-
falzifikáty cestovných šekov
D žka trvania
1 de
Lektor
odborník na rozpoznávanie pravosti cenín a ich falzifikátov
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
94
ŠKOLENIE ICM TARGET2
Ú astníci
Špecialisti útvarov platobného styku, back office, treasury, správcovia prevádzky SWIFT,
ktorí budú monitorova , riadi a spracováva platobné inštrukcie v systéme TARGET2.
Cie
Nau i ú astníkov obsluhova a používa užívate ské rozhranie ICM TARGET2 –
informa ný a kontrolný modul. Praktické inštruktáže budú realizované formou ukážok
používania modulu ICM v U2A režime v testovacom prostredí TARGET2.
Obsah školenia
•
základy používania ICM
•
vybrané prípadové štúdie použitia modulu ICM v praxi
•
denné spracovanie v systéme TARGET2
- spracovanie platieb v module PM (Payment Module)
- riadenie likvidity
•
procedúry pri uzatváraní prevádzkového d a
•
používanie modulu SF (Standing Facility Module)
•
modul pre riadenie stavových údajov (Static Data Module)
D žka trvania
1 de
Lektori
špecialisti z odboru platobného styku NBS
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
95
SEPA – SINGLE EUROPEAN PAYMENT AREA
Ú astníci
Zamestnanci bánk, pois ovní, správcovských spolo ností a iných finan ných inštitúcií, ktorí
pre efektívny výkon svojej práce potrebujú aktuálne informácie o tejto problematike.
Cie
Poskytnú ú astníkom seminára základné informácie o cie och projektu SEPA, ako aj
o platobných nástrojoch, ktoré SEPA pokrýva.
Obsah seminára
•
Zameranie a ciele projektu SEPA
•
SEPA Credit Transfer
•
SEPA Direct Debit
•
SEPA rámec pre platobné karty
D žka trvania
0,5 d a
Lektor
expert NBS na problematiku SEPA
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
96
PROSTREDIE SEPA –
SEPA PREVODY A SEPA INKASÁ
Ú astníci
Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a retailovej siete, ktorí si potrebujú
rozšíri vedomosti a zru nosti o SEPA a SEPA produktoch, ako SEPA prevody a SEPA
inkasá. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíri
si vedomosti v uvedenej oblasti.
Cie
Oboznámi ú astníkov s prostredím SEPA a jeho produktmi, prípadne vývoj do roku 2012
v rámci SR a EÚ, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov
a s prihliadnutím na Zákon . 492/2009 Z. z. o platobných službách a s ním súvisiacich
opatrení NBS.
Obsah seminára
•
vysvetlenie o je SEPA a jej použitie v SR a EÚ
•
praktické ukážky SEPA produktov a komunikácia v prostredí SEPA
•
-
XML Komunikácia
-
Použitie IBAN BIC v SEPE
-
SEPA kreditné transfery
-
SEPA inkasá
-
Použitie jednotlivých PACS pre transakcie SCT a SDD
-
Použitie PACS na REJECT a RETURN pri SCT a SDD
-
Použitie PACS pre REFUND pri SDD
-
vybavovanie reklamácií
-
vzory formulárov
informácie o novoschválenej regulácii Európskeho parlamentu – SEPA end-date
D žka trvania
1 de
Lektor
skúsený odborník v oblasti platobného styku
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
97
PLATOBNÝ STYK – NOVÉ PRVKY
A Ú ASTNÍCI PLATOBNÉHO STYKU
Ú astníci
Zamestnanci bánk, platobných inštitúcii, inštitúcii elektronických pe azí, príp. iných
finan ných inštitúcií, najmä z útvarov platobného styku, back-office, compliance, pracovníci
da ovej správy, da oví poradcovia, finan ní právnici, ako aj odborní pracovníci z iných
útvarov so záujmom rozšíri si vedomosti v uvedenej oblasti.
Cie
Oboznámi ú astníkov s praktickým uplat ovaním Zákona o platobných službách,
so zameraním na inštitúcie platobného styku. Analýza a charakteristika platobných inštitúcii,
platobný styk prostredníctvom inštitúcii platobného styku.
Obsah seminára
•
•
•
•
Legislatívny rámec - zákon o platobných službách, banková legislatíva, Obchodný
zákonník
-
predmet a legislatívny rámec
-
platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických pe azí ako nové inštitúcie vzniknuté
s ú innos ou zákona
-
za lenenie nových prvkov bankovníctva do bankovej legislatívy
Inštitúcie platobného styku
-
charakteristika
-
vznik a podmienky podnikania platobných inštitúcii
-
ú astníci
-
pramene
-
praktické využitie inštitúcii platobného styku
Elektronické bankovníctvo a miesto elektronického bankovníctva v klasickom
bankovníctve
-
da ové, právne a iné problémy pri posudzovaní transakcií v elektronickom
bankovníctve
-
ochrana pred praním špinavých pe azí a financovaním terorizmu (compliance,
KYC)
Platobné systémy
-
druhy platobných systémov
-
ú astníci platobných systémov
-
podmienky ú asti v platobných systémoch
D žka trvania
0,5 d a
98
Lektor
nezávislý bankový poradca
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
99
PLATOBNÝ STYK I
Ú astníci
Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back-office, ktorí si potrebujú rozšíri
vedomosti a zru nosti pri aplikácii zákona o platobných službách a súvisiacich predpisov
v praxi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom
rozšíri si vedomosti v uvedenej oblasti.
Cie
Poskytnú ú astníkom základný preh ad oh adom foriem vykonávania platobného styku
v bankách v rámci SR a EÚ, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov
a s prihliadnutím na Zákon . 492/2009 Z. z. o platobných službách a s ním súvisiacich
opatrení NBS.
Obsah seminára
•
Vysvetlenie možností a foriem vykonávania platobného styku v bankách (poh ad bánk
a poh ad klienta) pod a Zákona o platobných službách a opatrení NBS v jednotlivých
oblastiach
•
praktické uplat ovanie zákona a opatrení NBS v jednotlivých oblastiach
-
o je platobný styk v SR a EÚ, a o je cezhrani ný platobný styk
Metódy cezhrani ného platobného styku (sériová a krycia)
o je NOSTRO/ VOSTRO a na o slúži, využitie korešponden ného bankovníctva
Základy zákona o platobných službách ( zhrnutie najdôležitejších astí)
-
o je EBA clearing a o je STE2 a SEPA a ich využitie pri vykonávaní platieb
-
o je EURO SIPS a na o slúži
-
Vzory prevodných príkazov a vysvetlenie ich náležitosti pri vypisovaní
o je SWIFT a na o slúži a vzory jednotlivých typov správ ( MT1XX a MT2XX)
Zhrnutie
D žka trvania
1 de
Lektor
skúsený odborník v oblasti platobného styku a legislatívy v oblasti platobného styku
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
100
PLATOBNÝ STYK II
Ú astníci
Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back-office, ktorí si potrebujú rozšíri
vedomosti a zru nosti pri aplikácii zákona o platobných službách a súvisiacich predpisov
v praxi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom
rozšíri si vedomosti v uvedenej oblasti.
Cie
Oboznámi ú astníkov s normami vykonávania platobného styku v bankách v rámci SR a EÚ,
spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na Zákon
. 492/2009 Z. z. o platobných službách a s ním súvisiacich opatrení NBS.
Obsah seminára
•
Zhrnutie poznatkov a základov zo školenia Platobný Styk I
•
Vysvetlenie možností vykonávania platobného styku v bankách ( poh ad bánk a poh ad
klienta), zákona a opatrení NBS v jednotlivých oblastiach:
-
predmet zákona o platobných službách a definície základných pojmov
-
práva a povinnosti pri poskytovaní a používaní platobných služieb
-
obchodné podmienky a poskytovanie informácií o platobných službách
-
podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov
-
druhy platobných systémov v podmienkach SR – EURO SIPS a TARGET2-SK
-
podmienky na vznik a podnikanie platobných inštitúcií
-
podmienky na vznik a podnikanie inštitúcií elektronických pe azí
-
vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním
platobných služieb alebo vydávaním a používaním elektronických pe azí
-
doh ad nad prevádzkovate mi platobných systémov, doh ad nad platobnými
inštitúciami a doh ad nad inštitúciami elektronických pe azí
D žka trvania
1 de
Lektor
skúsený odborník v oblasti platobného styku
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
101
CENNÉ PAPIERE DOMÁCE A ZAHRANI NÉ
(BACK OFFICE A SPRACOVANIE CENNÝCH PAPIEROV)
Ú astníci
Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back office, ktorí si potrebujú rozšíri
vedomosti a zru nosti pri aplikácii zákona o platobných službách a súvisiacich predpisov
v praxi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom
rozšíri si vedomosti v uvedenej oblasti.
Cie
Oboznámi ú astníkov s normami Zákona . 566/2001 Z. z o cenných papierov
a investi ných službách, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov
a s prihliadnutím na legislatívu EÚ.
Obsah seminára
•
Oboznámenie sa so Zákonom o cenných papieroch a investi ných službách
•
Poh ad na spracovanie domácich cenných papierov a vysporiadanie v SR
•
-
Typy cenných papierov v SR
-
Depozitár cenných papierov v SR
-
Oboznámenie sa so službami depozitára CP v SR
-
Technický príklad nákup/predaj CP
-
Technický príklad prevod CP
-
Technický príklad dedi ské konanie
-
Prevody finan ných prostriedkov
-
vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním
služieb depozitára
Poh ad na spracovanie zahrani ných cenných papierov a vysporiadanie v zahrani í
-
o je zahrani ný správca cenných papierov (Custodián)
-
Clearstream/ CEDEL (Euroclear), typy klírovacích spolo ností v zahrani í
-
Typy SWIFT-ových správ na vysporiadanie CP správy 5XX
-
Typy SWIFT-ových výpisov k CP 53X
-
Praktický príklad nákup/predaj CP
-
Praktický príklad Prevod CP
-
Prevody finan ných prostriedkov
-
Vybavovanie reklamácií
D žka trvania
1 de
102
Lektor
skúsený odborník v oblasti správy a vysporiadania cenných papierov
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
103
BACK OFFICE
(TREASURY BACK OFFICE)
Ú astníci
Zamestnanci bánk a podnikov útvarov Back Office, junior obchodníci útvarov Treasury, ktorí
potrebujú získa a rozšíri si vedomosti z oblasti fungovania Back Office, vysporiadania
Treasury operácií. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov
so záujmom rozšíri si vedomosti v uvedenej oblasti.
Cie
Oboznámi ú astníkov s funkciou a zodpovednos ami útvaru Back Office, životným cyklom
obchodu, s dôrazom na jeho v asné a bezchybné vysporiadanie a riziko, ktoré môže dobre
fungujúci Back Office pozitívne ovplyvni .
Obsah seminára
Postavenie a funkcie Back Office
Životný cyklus obchodu
• Tiket k obchodu
- jednozna né ozna enie obchodu
- zaslanie inštrukcie FO-BO
- platobné inštrukcie
- verifikácia oprávnených osôb
- uvo nenie konfirmácií/platieb
- rekonciliácia konfirmácií
•
•
Platby
-
valuta
splatnos
platobné metódy
cut off times
netting (bilaterálny, multilaterálny)
CLS
Post-settlement povinnosti
- konfirma ný proces
- manažment zdrojov
- rekonciliácia nostro ú tov
- reklamácie otvorených položiek (Nostro account investigations)
- zaú tovanie operácií
Pridružné povinnosti
• Limity na protistranu
• Otvorená pozícia dealera
• Brokerské poplatky
• AML
• Manažment zdrojov
• Výkazy
104
SLA
•
•
•
•
Podmienky poskytovania služieb
Vyhodnocovanie SLA
BO vs interní klienti
Význam pre BO
D žka trvania
1 de
Lektor
skúsený odborník v oblasti Back Office
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
105
BANKOVÉ ZÁRUKY A MEDZINÁRODNÉ
FINAN NÉ PODVODY V OBLASTI
BANKOVÝCH ZÁRUK
Ú astníci
Zamestnanci útvarov bánk a iných finan ných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú bankovými
zárukami, ako aj zamestnanci, ktorí potrebujú podrobné znalosti o postupoch a praxi pri
spracovávaní záruk.
Cie
Oboznámi ú astníkov s aktuálnymi otázkami a skúsenos ami týkajúcimi sa vzrastajúceho
významu použitia bankových záruk v medzinárodnom obchode, s príslušnými záväzkami
a medzinárodnými zvyklostnými úpravami. Vysvetli základné rozdiely medzi bankovou
zárukou a ru ením, ako aj v porovnaní so standby akreditívmi, rozobra vypracovanie
potrebnej dokumentácie záruk.
V priebehu seminára sa ú astníci oboznámia tiež s možnými medzinárodnými finan nými
podvodmi, rizikami, podvodnými technikami a prevenciou v oblasti bankových záruk.
Obsah
•
aktuálne otázky a skúsenosti
v medzinárodnom obchode
týkajúce
sa
používania
bankových
záruk
•
záväzky a zvyklostné pravidlá pod a Jednotných pravidiel pre záruky na požiadanie
•
UNICATRAL – Dohoda o medzinárodných zárukách a standby akreditívoch
•
vypracovanie potrebnej dokumentácie záruk
•
možné medzinárodné finan né podvody v oblasti bankových záruk, modelové
prípady
D žka trvania
1 de
Lektori
odborníci z bankovej praxe z oblasti bankových záruk
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
106
Ú tovníctvo, výkazníctvo a da ovníctvo
MEDZINÁRODNÉ Ú TOVNÉ ŠTANDARDY
IAS/IFRS A ICH VYUŽÍVANIE V PRAXI I
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, ktorí zabezpe ujú ú tovanie pod a IAS/IFRS,
zodpovedajú za prípravu a zostavenie ú tovnej závierky pod a IAS/IFRS, resp. ktorých práca
si vyžaduje ovláda predmetnú problematiku, najmä metodici ú tovníctva, zamestnanci
u tární, útvarov výkazníctva, group-reportingu, back-office, interného auditu a kontroly,
riadenia rizík.
Cie
Vysvetli ú tovanie a vykazovanie pod a vybraných, v praxi naj astejšie používaných,
medzinárodných ú tovných štandardov IAS/IFRS, a získané vedomosti precvi i
na konkrétnych praktických ú tovných prípadoch.
Obsah
•
IAS 1 – Prezentácia ú tovnej závierky vrátane posledných noviel
•
IAS 8 – Ú tovné metódy, zmeny v ú tovných metódach a chyby
•
IAS 10 – Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka
•
IAS 12 – Da z príjmov (zah a odložené dane)
•
IAS 16 – Dlhodobý hmotný majetok
•
IAS 17 – Leasing
•
IAS 24 – Údaje o spriaznených osobách
•
IAS 34 – Priebežná ú tovná závierka
•
IAS 36 – Zníženie hodnoty majetku
•
IAS 37 – Rezervy, podmienené záväzky a podmienený majetok
•
IAS 38 – Nehmotný majetok
•
(IFRS 3, IAS 27, IAS 28, IAS 31) – Konsolidácia vrátane posledných noviel
D žka trvania
2 dni
Lektori
renomovaní odborníci v oblasti medzinárodných ú tovných štandardov
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
107
MEDZINÁRODNÉ Ú TOVNÉ ŠTANDARDY
IAS/IFRS A ICH VYUŽÍVANIE V PRAXI II
Ú astníci
Metodici ú tovníctva, zamestnanci u tární, útvarov výkazníctva, group-reportingu, backoffice, interného auditu a kontroly, riadenia rizík, t. j. zamestnanci zabezpe ujúci ú tovanie
pod a IAS/IFRS a zodpovedajúci za prípravu a zostavenie ú tovnej závierky pod a
IAS/IFRS, ako aj alší zamestnanci bánk a finan ných inštitúcií, ktorých práca si vyžaduje
ovláda predmetnú problematiku.
Cie seminára
Vysvetli ú tovanie a vykazovanie pod a vybraných, v praxi naj astejšie používaných,
medzinárodných ú tovných štandardov IAS/IFRS.
Obsah
Vo ne nadväzuje na prvý z cyklu seminárov a zameriava sa na nasledujúce IAS/IFRS:
•
IAS 7 – Výkazy pe ažných tokov
•
IAS 32 – Finan né nástroje: Prezentácia
•
IAS 39 – Finan né nástroje: Vykazovanie a oce ovanie
•
IFRS 7 – Finan né nástroje: Zverej ovanie
D žka trvania
2 dni
Lektori
renomovaní odborníci v oblasti medzinárodných ú tovných štandardov
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
108
ZMENY V IFRS OD ROKU 2009,
NOVINKY, KOMENTÁRE A PRÍKLADY
Ú astníci
Odborní zamestnanci bánk, iných finan ných inštitúcií, lízingových spolo ností a
zamestnanci firiem, ktorí prichádzajú do kontaktu s výkazmi tvorenými pod a IFRS.
Interaktívny seminár je ur ený všetkým, ktorí pracujú s ú tovnými závierkami
pripravovanými na základe medzinárodných ú tovných štandardov IFRS a chcú si zmeny
potvrdi na príkladoch.
Cie
Vo vydaní IFRS od roku 2009 dochádza k zmene takmer jednej štvrtiny publikovaného
textu. Seminár poskytne preh ad o týchto zmenách a názorne na príkladoch rozoberie
najdôležitejšie zmeny.
Obsah seminára
IFRS 15 až 17
zmeny IAS 32 a IAS 1
zmeny a doplnenia IFRS 1 a IAS 27
ro né vylepšenia - prostriedok na uskuto nenie nenaliehavých, ale potrebných zmien
a doplnení IFRS
zmeny IAS 39
zmeny a doplnenia IAS 39 a IAS 7
ostatné materiály, ktoré sú zmenené
D žka trvania
1 de
Lektori
Audítori, dlhoro ní prekladatelia a revízori textov nových štandardov
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
109
KOMPONENTY K FINAN NEJ ANALÝZE
KONSOLIDOVANÝCH Ú TOVNÝCH
ZÁVIEROK PODNIKOV,
ZOSTAVENÝCH POD A MEDZINÁRODNÝCH Ú TOVNÝCH
ŠTANDARDOV IAS/IFRS
Ú astníci
Seminár je ur ený finan ným analytikom rôznych finan ných inštitúcií, ktorí analyzujú
finan nú situáciu podnikov pre potreby finan ného rozhodovania, najmä finan ným
analytikom bánk, ktorí hodnotia finan nú situáciu – bonitu klientov žiadajúcich o úver.
Cie
Oboznámi ú astníkov s osobitos ami finan nej analýzy ú tovnej závierky podnikov pod a
IAS/IFRS, získa základný preh ad v systémoch ú tovania pod a slovenských ú tovných
štandardov a IAS/IFRS (porovnanie aj s US GAAP), na základe príkladov získa preh ad
o základných prvkoch a krokoch pri konsolidácii.
Obsah seminára
•
porovnanie rozdielností medzi slovenskými ú tovnými štandardami a medzinárodnými
ú tovnými štandardami pre finan né výkazníctvo – IAS/IFRS, zamerané na nasledovné
zmeny v oblastiach:
-
neobežných aktív (dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a finan ných
investícií) – upozornenie na o akávané zmeny v nájmoch, resp. rozšírenie aplikácie
leasingov
-
obežných aktív (zásob, poh adávok a krátkodobého finan ného majetku)
-
vlastného imania (základné imanie, fondy, oce ovacie rozdiely, výsledku
hospodárenia + špecifické položky, napr. kurzové rozdiely z prevodu zahrani ných
jednotiek, a z prechodu na novú menu prezentácie, bývalá korek ná položka
k vä šinovým podielom, at .)
-
dlhodobé a krátkodobé záväzky (bežné obchodné záväzky, rezervy, splatné
a odložené dane, úvery a pôži ky)
-
výnosy (princípy práva naú tovania, z avy, diskonty, bonusy, malusy)
-
náklady (bežné nákladové položky, zmeny stavu opravných položiek a rezerv,
zmeny stavu zásob hotových výrobkov a nedokon enej výroby – dlhodobé zmluvy
a zákazková výroba)
-
vykazovanie špeciálnych oblastí (ukon ované innosti a od 1.1.2009 aj OCI –
rozšírený úplný výsledok, základný a redukovaný zisk na akciu – EPS, deriváty,
emisné kvóty)
-
výkaz o zmenách vo vlastnom imaní (alternatívne + výkaz o pe ažných tokoch,
priamy a nepriamy spôsob vykazovania)
-
segmentové vykazovanie (IFRS 8 – prevádzkové segmenty, v US GAAP SFAS 131)
110
-
•
•
zverej ovanie (obsah poznámok k finan ným výkazom – heslovite, zásady –
prehlásenie o pristúpení k IFRS, ú tovné pravidlá, zmeny v ú tovných pravidlách
a odhadoch, udalosti po dátume ÚZ, spriaznené osoby, IFRS 7 – Zverejnenie
možných podnikate ských rizík a finan ných nástrojov, ...)
špecifické oblasti
-
oce ovanie pri podnikových kombináciách
-
prepo et na prezenta nú menu a mena vykazovania
-
investície do nehnute ností + aktíva k predaju a ukon ené innosti
-
novela IAS 1 – Prezentácia ú tovnej závierky (ú inná od 1.1.2011)
-
nové novely pre r. 2011 a neskoršie:
o v oblasti leasingu – nahradí IAS 17
o nové IFRS „Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi“ – nahradí IAS 11 a o akávaná
aplikácia až od r. 2013
o postupnos zbližovania s US GAAP
konsolidácia:
-
hlavné zásady konsolidácie z poh adu IFRS 3 – ocenenie na reálnu hodnotu aktív,
záväzkov a podmienených záväzkov)
-
príklad konsolidácie úplnou metódou u dcérskych podnikov (IFRS 3),
ekvivalen nou metódou u pridružených podnikov (IAS 28) a spomenutie postupu
pri podielovej metóde u spolo ných podnikov (IAS 31)
-
spomenutie rozdielov v prístupe oproti pôvodným štandardom, vzh adom
k pripravovaným novým štandardom od 1. 1. 2013 ku konsolidácii (IFRS 10 –
Konsolidovaná ú tovná závierka, IFRS 11 – Spolo né usporiadania, IFRS 12 –
Zverejnenie podielov v iných ú tovných jednotkách)
•
praktické prístupy pri sledovaní konsolidovaných výkazov a ich analýzach,
resp. vyhodnocovaní – možné skreslenia a zavádzajúce chápania oproti individuálnej
ú tovnej závierke pod a slovenských ú tovných postupov
•
diskusia
D žka trvania
1 de
Lektor
špecialista v oblasti auditu a ekonomických poradenských inností
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
111
BACEE´S IFRS – BASED BANK ANALYSIS
TRAINING COURSE
Who should attend?
Bank analysts from commercial banks and insurance companies, risk managers, investment
bankers, fund managers, Commercial banks’ managers in charge of strategy, heads of investor
relations.
Objectives of the Training Course
CRISIS IN THE EUROZONE - OVERVIEW OF THE CURRENT SITUATION AND
APPLICATIONS FOR CEE BANKS
New Supervisory Measures, Sovereign Crisis
Update on Basel III, End of the Vienna Initiative?
ADVANCED BANK ANALYSIS STEP BY STEP
Difference Between Credit and Equity Analysis
Comparative and Time-series Analysis, Limitations of Forecasting
How Reliable Is Available Financial Information In View of the Current Problems?
QUALITATIVE ELEMENTS OF ADVANCED BANK RISK ANALYSIS
Operating Environment
Analysing the Economic/Sovereign Risk Issues
Assessing the Bank Regulator
Banking System Analysis, Financial Conglomerates/Bank Assurance
Peer Group Analysis, Political Support, Ownership and Control
Who Is in Ultimate Control of the Bank?
Risks Related to Belonging to a Greater Group (FIG)
Understanding Related Party Lending
Corporate Governance, Strategy and Business Position
Corporate Governance in the Banking Industry – Special Features
Disclosure of Corporate Governance Issues
Role of Strategy and How to Disclose It?
IFRS – THE COMMON LANGUAGE OF BANK ANALYSTS
QUANTITATIVE METHODS OF IFRS-BASED BANK ANALYSIS
Balance Sheet is Dead, Long Live Statement of Financial Position!
Analysis of Assets – Structure, Dynamics, Identification of Risks Related to
Different Assets Categories – the IFRS perspective
Assets-related ratios, Comments on IFRS 39
LIQUIDITY
QUANTITATIVE METHODS OF IFRS-BASED BANK ANALYSIS
Liabilities – Structure, Dynamics, Identification of Risks Related to Different Liabilities
Categories. - the IFRS perspective
Liabilities-related ratios, Client Deposits, Interbank Deposits
CB Funds, CEE Benchmarks
Derivatives in the Financial Statements
112
CAPITAL MANAGEMENT
Equity - Structure, Dynamics, IFRS-Based Analysis
CEE Benchmarks
Off-Balance Sheet Items – Structure, Dynamics
Equity-related ratios, Dividend Policies
OFF-BALANCE SHEET ITEMS
IFRS-BASED ANALYSIS OF THE COMPREHENSIVE
INCOME/1
New Approaches and Terms in the CDI as per IFRS
Main Sources of Income – Interest Income vs. Fees/Trading
Sustainability of Income, Ratios Related to CSI, CEE Benchmarks
STATEMENT
OF
IFRS-BASED ADVANCED ANALYSIS OF CSI/2
Structure of Expenses, Provisioning
Impact of the Current Problems on Banks’ Profitability, CEE Benchmarks
Impact of New Bank Taxation on Banks’ Profits
Income from Different Business Lines and Profitability of Different Products (Consumer
Loans, Housing Loans etc.)
FINANCIAL RISKS
Liquidity Risk, FX Risk, Concentration Risk
CEE Benchmarks
Reporting of Risk of Currency Loans and Hedging Open FX Positions Stemming from These
Loans
FINANCIAL RISKS/2
Interest Rate Risk, Credit Risk, Operational Risk, Market Risk under IFRS
CEE Benchmarks
Ratios used in Financial Risk Analysis
Lecturer
István Lengyel, Secretary General, BAACE, Banking Association for Central and Eastern
Europe, Hungary
D žka trvania
1 de
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
113
Interný audit
RIADENIE RIZIKA PODVODOV
Ú astníci
Vedúci oddelení interného auditu a lenovia auditného výboru. Interní audítori, compliance
špecialisti a pracovníci oddelení vnútornej kontroly, vyšetrovatelia podvodov, risk manažéri a
personalisti zodpovední za výber nových zamestnancov.
Cie
Oboznámi ú astníkov s jednotlivými typmi hospodárskej kriminality. Spozna hlavné
motívy k spáchaniu podvodu, charakteristiku udí, ktorí páchajú podvody. Nau i sa
rozpozna indikátory podvodného konania. Prejs metodológiu testovania rezistencie
organizácie proti riziku podvodu. Nau i sa používa efektívne nástroje a techniky pre
znižovanie rizika podvodov. Na základe premietania tréningového programu „Fraud and the
Tone at the Top“ diskusia na tému významu firemnej kultúry a „tónu zhora“ v boji proti
hospodárskej kriminalite.
Obsah
• Podvod – riziko innosti organizácie
- formy a vznik škôd spôsobených vo firmách podvodným konaním
- motív, postoj a príležitos k spáchaniu podvodu
• Systém klasifikácie hospodárskej kriminality – typy podvodov
- zneužitie aktív (hotovosti, zásob, ostatných aktív)
- schémy podvodov vo finan ných výkazoch a ostatných dokumentoch
- korupcia
- zaradenie skuto ných príkladov podvodov do jednotlivých kategórií
• Odhalenie podvodného konania – indikátory
Postupy testovania rezistencie organizácie proti riziku podvodov
- indikátory hospodárskej kriminality (Red Flags)
- test rezistencie organizácie proti riziku podvodov
- rozdiely v charakteristikách spolo ností s vysokým a nízkym potenciálom
k podvodom
• Riadenie rizika podvodov
Nastavenie a implementácia preventívnych opatrení
- etický kódex a „Tón zhora“
- oddelenie právomocí
- nastavenie kontrolných opatrení, anonymné informa né linky, screening budúcich
zamestnancov
- diskusia skúseností s jednotlivými preventívnymi opatreniami
D žka trvania
1 de
Lektor
odborník z oblasti interného auditu
Garant
Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: [email protected]
114
NOVÉ VÝZVY V RIADENÍ ÚTVARU
INTERNÉHO AUDITU
Ú astníci
Seminár je predovšetkým vhodný pre manažérov interného auditu, resp. aj
zamestnancov, ktorí si potrebujú ozrejmi a preh bi svoje poznatky z danej oblasti.
alších
Cie
Plánovanie a riadenie útvaru interného auditu v celom rozsahu. Identifikácia a hodnotenie
rizík pre interný audit. Zoznámenie sa s mapovaním, dokumentáciou a hodnotením k ú ových
interných kontrol. Techniky pre predbežné posúdenia, o a ako auditova . Predstavenie
praktických odporú aní pre zlepšenie spolupráce v rámci auditných útvarov. Metódy riadenia
udských zdrojov, motivácia a riešenie problémov. Komunikácia plánov a výsledkov útvaru
interného auditu vedenia organizácie.
Obsah
• Štandardy pre interný audit
- etický kódex interného audítora
- medzinárodné štandardy interného auditu
- profesijné štandardy pre riadenie útvaru interného auditu
• Spolupráca – externé vz ahy útvaru IA
- Outsourcing vs. Co-sourcing
- interné zapoži anie pracovníkov
- h adanie nových audítorov
- pracovné vz ahy s kolegami
- využívanie študentov a iasto ných pracovných úväzkov
- komunikácia so zria ovate om interného auditu v organizácii a auditnej komisii
- praktické skúsenosti alších typov spolupráce
• Vedenie útvaru IA – interné vz ahy
- profesijný rozvoj útvaru
- ur ovanie cie ov, mentoring a coaching
- nábor, riešenie problémov a prepúš anie
- hodnotenie audítorov
- praktické skúsenosti pre nového manažéra útvaru
- plánovanie kariéry a alšie možnosti pre interných audítorov
- odporú ania pre kanceláriu a technické vybavenie audítora
• Plánovanie auditov
- identifikácia a hodnotenie rizík
- tvorba ro ného auditného plánu
- väzba na o akávania zria ovate a
- plánovanie audítorov na auditné projekty
- spolupráca s externým auditom a alšími útvarmi
- nastavenie cie ov pre hodnotenie
- prípadové štúdie
• Riadenie výkonnosti auditných projektov
- revízia auditnej dokumentácie
- time manažment a priority
- riešenie konfliktov
- riadenie súbežných auditných projektov
115
•
•
•
- rozvoj znalostí a skúseností audítorov po as auditu
- rotácia audítorov na projektoch a zapojenie ne-audítorov z organizácie
- marketing auditných projektov
Interné kontroly
- zodpovednos manažmentu vs. Interného auditu za interné kontroly
- nástroje mapovania, dokumentácie a hodnotenia interných kontrol
- diskusie na tému internej kontroly a celofiremný systém riadenia rizík
Marketing interného auditu
- pridaná hodnota pre organizáciu z auditného zistenia
- plánovanie a realizácia závere nej schôdzky auditného projektu „bez porazených“
- reputácia interného auditu
- inovácie
Závere né zhrnutie
- tvorba plánu a zavedenie uceleného konceptu riadenia interného auditu
- prípadové štúdie a praktická diskusia nad konkrétnymi otázkami ú astníkov
D žka trvania
1 de
Lektor
odborník z oblasti interného auditu
Garant
Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: [email protected]
116
FORENZNÝ AUDIT
Ú astníci
Interní audítori vo finan ných inštitúciách, špecialisti na riadenie opera ných a kreditných
rizík, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu podvodov a compliance.
Cie
Poskytnú praktické skúsenosti z vedenia forenzných auditov v nefinan ných spolo nostiach
a aplikova tieto skúsenosti a znalosti na prostredie finan ných inštitúcií. Popísa základné
charakteristiky podvodov, predstavi nástroje a postupy na detekciu a prevenciu podvodov a
uvies odporú ania k efektívnemu vedeniu vyšetrovania podvodov.
Obsah
koncepcia a postupy forenzného auditu
konkrétne príklady podvodov
- interný podvod vo finan nej inštitúcii
- klientske podvody
forenzné techniky a nástroje
- vyh adanie neštandardností vo finan ných výkazoch klientov (subjektov)
- vyšetrovanie pozadia subjektov
- vyh adávanie prepojení medzi subjektmi
- dátová analýza a vyh adávanie neštandardných transakcií v portfóliu
- preverenie dokumentácie
- vedenie rozhovorov
zdroje dát a informácií
- druhy dostupných elektronických údajov
- charakteristika požadovanej dokumentácie
- výber vzorky na testovanie
- spracovanie a analýza dát
vybrané podvodné schémy
príznaky výskytu podvodov
oblasti využitia forenzného auditu vo finan nej inštitúcii
postupy po identifikácii podvodu
odporú ania pre efektívne odha ovanie podvodov
nástroje na prevenciu podvodov
štatistiky podvodného konania
D žka trvania
1 de
Lektor
špecialista z danej problematiky
Garant
Ing. O ga Hromníková, 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
117
ODHA OVANIE A VYŠETROVANIE
ZAMESTNANECKÝCH PODVODOV
(FORENZNÝ AUDIT V ORGANIZÁCII)
Ú astníci
Interní audítori vo finan ných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu
podvodov a compliance a alší zamestnanci, ktorí si pre výkon svojej práce potrebujú
rozšíri poznatky z danej oblasti.
Cie
Poskytnú praktické skúsenosti z vedenia forenzných auditov v nefinan ných spolo nostiach
a aplikova tieto skúsenosti a znalosti na prostredie finan ných inštitúcií. Popísa základné
charakteristiky podvodov, predstavi nástroje a postupy na detekciu a prevenciu podvodov a
uvies odporú ania k efektívnemu vedeniu vyšetrovania podvodov.
Obsah
definícia podvodov v legislatíve a judikatúre - charakteristika podvodu, škody,
trestu
prí iny vzniku zamestnaneckých podvodov
príznaky existencie zamestnaneckých podvodov
schémy zamestnaneckých podvodov
postupy vyšetrovania podvodov
- základné informácie
- plánovanie a stanovenie cie ov vyšetrovania
- získavanie dôkazov
- uskuto ovanie pohovorov
- písanie správy
- dáta a informácie
- forenzné techniky a nástroje
- odporú ania na efektívne vyšetrovanie
postupy po identifikácii podvodu
výsledky vyšetrovania a odporú ania právneho riešenia
- súkromne
- právne a trestno – právne
- súdne konanie (ur ovacie žaloby, vydanie veci)
- vymáhanie škody
zodpovednos zamestnancov a štatutárnych orgánov
dôsledky porušenia zodpovednosti zamestnancov a štatutárnych orgánov
prípadová štúdia - konkrétny prípad vyšetrovania podvodov
- stav firmy v priebehu podvodných aktivít
- ako prebiehal podvod
- indikátory podvodu
- popis schém
- vyšetrovacie postupy
- prístup vlastníka a manažmentu
- príklady
porušenia
k ú ových
povinností/
zodpovedností
zamestnancov a štatutárnych orgánov
- výsledok vyšetrovania
- dôsledky a dopady na manažment a zamestnancov
118
D žka trvania
1 de
Lektor
špecialisti z danej problematiky z eskej republiky
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
119
PREVENCIA ZAMESTNANECKÝCH
PODVODOV – LEKCIE Z PODNIKOVEJ SFÉRY
Ú astníci
Interní audítori vo finan ných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu
podvodov a compliance a alší zamestnanci, ktorí si pre výkon svojej práce potrebujú
rozšíri poznatky z danej oblasti.
Cie
Predstavi efektívne nástroje prevencie podvodov, ktoré umož ujú ú inne odha ova
a zárove minimalizova riziko vzniku podvodného konania v organizácii. Na príklade
globálnej skupiny spolo ností predstavi prístup manažmentu spolo nosti, využívanie
jednotlivých preven ných nástrojov a poskytnú praktické skúsenosti z vytvorenia
a využívania preven ného systému. Pomocou štatistických údajov poukáza na význam
riadenia rizika podvodov a porovna stav na Slovensku so zahrani ím.
Obsah
Pre o potrebujeme kontrolný systém proti podvodom?
- podvody – definícia, mýty a fakty
- pojem prevencie
- základné piliere prevencie
- etika
Je realita naozaj tak zlá?
- výsledky prieskumu o výskyte podvodov na Slovensku
- porovnanie s inými krajinami
úloha štatutárnych orgánov a manažmentu v prevencii podvodov
ako na podvody – nástroje detekcie a prevencie podvodov
- Fraud Risk Assessment
- Backgroundcheck – získanie a preverovanie informácií o subjektoch
- Pre – employment screening nových zamestnancov
- testovanie transak ných portfólií a vyh adávanie neštandardnosti
- Whistle – blowing
- vzdelávanie zamestnancov
- kultúra prevencie podvodov
- interné kontroly proti podvodom
odporú ania na zlepšenie kontrolného systému
praktický príklad – funk ný systém kontrol proti podvodom v globálnom
podniku
zmysel kontrolného systému
- existencia podvodov
- minimalizácia škôd
postoj majite ov a manažmentu ku kontrolnému systému
potvrdenie platnosti
- podvody v praxi
- odhalenie
- vyšetrovanie
aplikácia
- Ako dobre rozumiete svojmu podnikaniu?
- pro-aktívnos v prevencii a odha ovaní podvodov
120
-
kultúrna diverzifikácia
zamestnanci ako sú as kontrolného systému
rola interného auditu vo funk nom systéme interných kontrol
pridaná hodnota interného audítora
genéza kontrolného systému
spolupráca so špecialistami – Viete o potrebujete?
D žka trvania
1 de
Lektor
špecialisti z danej problematiky z eskej republiky
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
121
DETEKCIA, VYŠETROVANIE A PREVENCIA
FALŠOVANIA FINAN NÝCH VÝKAZOV
Z POH ADU FORENZNÉHO A FINAN NÉHO AUDÍTORA
A KRIMINALISTU
Ú astníci
Interní audítori vo finan ných inštitúciách, vedúci pracovníci zodpovední za prevenciu
podvodov a compliance a alší zamestnanci, ktorí si pre výkon svojej práce potrebujú
rozšíri poznatky z danej oblasti.
Cie
Priblíži problematiku odha ovania, vyšetrovania a prevencie manipulácie finan ných
výkazov z troch odlišných poh adov – forenzného audítora, finan ného audítora
a kriminalistu. Popísa štandardy na identifikáciu a prevenciu falšovania výkazov, ktoré boli
zavedené na základe nedávnych ú tovných škandálov. Predstavi jednotlivé schémy
manipulácie ú tovných kníh, nástroje a postupy na ich detekciu a poskytnú tipy na efektívnu
prevenciu. V rámci každého bloku prednášky predstavi vybrané skuto né prípady falšovania
finan ných výkazov.
Obsah
A. Poh ad finan ného audítora
definovanie zodpovednosti audítora smerom k detekcii podvodov
- Expectation gap medzi audítormi a verejnos ou
- ISA 240
povinné procedúry audítora
motivácie vedenia firmy podvodne manipulova ú tovné závierky
finan ný reporting – spôsoby akými sa robia podvody
Case study 1 – vybrané skuto né prípady
B. Poh ad forenzného audítora – vyšetrovate a podvodov
etické a právne prostredie na detekciu a prevenciu podvodov – COSO a Sarbanes
Oxley
rozdelenie a popis schém falšovania finan ných výkazov
- spôsoby ukrývania a manipulácie
- príznaky výskytu
techniky detekcie a vyšetrovania
- analýza finan ných výkazov
- dátové analýzy
- porovnávanie
alšie techniky
nástroje prevencie
Case study 2– vybrané skuto né prípady
C. Poh ad kriminalistu – vyšetrovate a podvodov
Je falšovanie finan ných výkazov trestné?
- Legislatíva SR a R
Postupy pri identifikovaní podozrenia z falšovania výkazov
- nahlasovanie podozrení
122
- dôkazy a ako ich získa
- kde a ako oznámi podozrenie z podvodu
- je ažké preukáza úmysel?
da ová kriminalita a skres ovanie údajov o stave hospodárenia a majetku
dáta s ktorými polícia pracuje
postupy vyšetrovania políciou
skúsenosti z vyšetrovania
odporú ania pre detekciu falšovania výkazov
Case study 3 – vybrané skuto né prípady
D žka trvania
1 de
Lektor
špecialisti z danej problematiky
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
123
ÚVOD DO FORENZNEJ ANALÝZY
Ú astníci
Seminár je ur ený lenom vrcholového a bezpe nostného manažmentu bánk a iných
finan ných inštitúcií, interným audítorom, vedúcim útvarov interného auditu, zamestnancom
správy informa ných systémov, skupinám špecialistov technických analýz, ako aj alším
zamestnancom, ktorí si potrebujú rozšíri vedomosti z danej problematiky.
Cie
Oboznámi ú astníkov so základnými informáciami o mieste, úlohe a prínosoch forenznej
analýzy z poh adu ISO/IEC 27002:2005, kto ju môže vykonáva , aký je jej prínos v procese
šetrenia bezpe nostných incidentov. Kedy je vhodné forenznú analýzu urobi , aké sú prístupy
k jej prevedeniu, ako aj prínosy pre organizáciu.
Obsah seminára
•
základné princípy forenznej práce vo všeobecnosti
•
miesto forenznej analýzy IS/IT z poh adu ISO/IEC 27002:2005
•
miesto forenznej analýzy IS/IT v procese reakcií na bezpe nostné incidenty
•
ú el prevedenia forenznej analýzy IS/IT
•
základná metodika forenznej analýzy IS/IT
•
príprava
•
zber stôp
•
vyhodnotenie
•
formulácia záverov
•
prínos forenznej analýzy IS/IT pre organizáciu
•
nároky a požiadavky na udí a techniku
•
právne aspekty prevedenia forenznej analýzy IS/IT
D žka trvania
1 de
Lektor
expert v oblasti forenzného skúmania
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
124
FORENZNÁ ANALÝZA PRAKTICKY
Ú astníci
Seminár je ur ený lenom vrcholového a bezpe nostného manažmentu bánk a iných
finan ných inštitúcií, interným audítorom, vedúcim útvarov interného auditu, zamestnancom
správy informa ných systémov, analytikom IS/IT, skupinám špecialistov technických analýz,
ako aj alším zamestnancom, ktorí si potrebujú rozšíri vedomosti z danej problematiky.
Cie
Oboznámi ú astníkov so základnými postupmi a metodikou prevedenia forenznej analýzy
IS/IT, praktickou realizáciou krokov a postupov používaných pri forenznom skúmaní,
zais ovaním stôp a vzoriek, dokumentáciou, archiváciou, skúmaním, analýzou
a reportovaním.
Obsah seminára
•
prípravná fáza, požiadavky na analytikov a na analytické pracovisko
•
právne aspekty, pozícia a postavenie analytického pracoviska, nezávislos a zaujatos
•
základné technické prostriedky, ich konfigurácia
•
analytické nástroje, praktické oboznámenie sa s ich princípmi práce, možnos ami
a obmedzeniami
•
praktické cvi enia
D žka trvania
3 dni
Lektor
expert v oblasti forenzného skúmania
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
125
VYŠETROVACIE ZRU NOSTI AKO VIES INVESTIGATÍVNE INTERVIEW
V PRAXI
Ú astníci
Fraud risk manažéri, manažéri opera ných rizík, vyšetrovatelia podvodov, compliance
špecialisti, interní audítori, forenzní audítori, manažéri bezpe nosti a všetci zamestnanci, ktorí
si potrebujú rozšíri poznatky z tejto problematiky.
Cie
Ú astníci získajú návod ako naplánova a vies investigatívne interview, ako hodnoti
verbálne a neverbálne odpovede a reakcie. Nau ia sa postupy, ako preniknú do podstaty
informácií a by menej klamaní druhou stranou, dokážu zaisti a analyzova dôkazy.
Zoznámia sa s komunika nými postupmi používanými pri vyšetrovaní za ú elom
„prelomenia“ predpokladanej lživej výpovede. Prezentované budú príklady metód
vypo úvania používaných v praxi. Na praktických príkladoch sa ú astníci nau ia kedy a ako
používa jednotlivé metódy vedenia investigatívnych interview.
Obsah
Príprava a vedenie investigatívneho interview
Zber informácií, dôkazov a ich príprava pred „vypo úvaním“
Stanovenie cie ov vypo úvania a hrubého taktického plánu
Dokumentácia vypo úvania
Riziká výsluchu alebo Ako sa z vyšetrovate a nesta vyšetrovaným
Príklady výsluchových metód používaných v praxi
Ako získa od vypo úvaného pravdivú informáciu
•
Metódy investigatívnych interview – skúsenosti z praxe
Konkrétne príklady, reprodukcia skuto ných investigatívnych interview, aplikácia
rôznych postupov v praxi
Komunika né postupy používané za ú elom „prelomenia“ predpokladanej lživej
výpovede
Svedok, i podozrivý, ktorý nechce vypoveda vôbec
Praktické príklady využitia jednotlivých metód a postupov
D žka trvania
1 de
Lektori
Odborníci z právnej praxe, resp. z útvaru vyšetrovania hospodárskej kriminality a úverových
podvodov
Garant
Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: [email protected]
126
KOMUNIKA NÝ KUFRÍK AUDÍTORA
Ú astníci
Interní audítori, vedúci útvarov interného auditu a alší zamestnanci, ktorí si potrebujú
zdokonali zru nosti potrebné pre efektívnu prípravu a vedenie audítorských rozhovorov.
Cie
Oboznámi ú astníkov s komunika nými nástrojmi, nau i ich tieto nástroje efektívne
využíva pri získavaní potrebných informácií po as rozhovoru audítora s auditovaným a
priblíži možné prekážky a situácie, ktoré sa môžu po as komunikácie vyskytnú .
Pomocou simulácie modelových situácií s ú astníkmi, následnej analýzy a hodnotenia
ú astníkov navrhnú praktické odporú ania na zlepšenie schopnosti jednania
Obsah
význam komunikácie pre prácu interných audítorov, rôzne úrovne komunikácie a
komunika né prostriedky
faktory ovplyv ujúce komunikáciu, komunikácia a stres
princípy úspešného vyjednávania, odporú ania pre efektívnu komunikáciu
sociálne vnímanie a chyby pri posudzovaní druhých osôb
re tela ako prostriedok komunikácie
vnútropodniková komunikácia, motiva né systémy, stratégia chovania
prejav audítora (verbálny a neverbálny)
druhy jednania, ako predchádza manipulácii, princípy asertivity
predpoklady úspešného jednania
ako íta druhých
simulácia modelových situácii s ú astníkmi, následná analýza a hodnotenie,
navrhnutie praktických odporú aní na zlepšenie práce
D žka trvania
1 de
Lektor
špecialista z danej problematiky
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
Seminár možno uskuto ni aj na základe objednávky pre zamestnancov banky, resp. inej
finan nej inštitúcie.
127
COMPLIANCE A PREVENCIA PODVODOV
VO FINAN NEJ INŠTITÚCII
Ú astníci
Vedúci pracovníci zodpovední za compliance a prevenciu podvodov vo finan ných
inštitúciách, interní audítori.
Cie
Poskytnú praktické skúsenosti z pôsobenia na oddelení Compliance v banke a skúsenosti v
detekcii, vyšetrovaní a prevencii podvodov v privátnych spolo nostiach a vo verejnej správe.
Predstavi nástroje a postupy detekcie, šetrenia a prevencie podvodov. Na základe
praktických ukážok demonštrova vybrané spôsoby detekcie a vyšetrovania neštandardných
aktivít páchate ov.
Obsah
základné informácie a terminológia
úloha Compliance vo finan nej inštitúcii
- štruktúra Compliance tímu
- oddelenie Anti-money laundering
- obecné Compliance
- prevencia a detekcia
prevencia podvodov
- pojem prevencie
- politika prevencie podvodov
- základné piliere prevencie
detekcia podvodov
- charakteristika podvodníkov
- druhy podvodných schém
- príznaky podvodného správania
vyšetrovanie podvodov
- postupy vyšetrovania
- kritické oblasti vyšetrovania
- vybrané nástroje vyšetrovania - vedenie interview
workshop - príklad na interview a vyšetrovanie podvodu
vybrané nástroje detekcie a prevencie podvodov:
- získanie a preverovanie informácií o pozadí klientov
- vyh adávanie prepojení medzi klientmi a tretími stranami
- postupy „Poznaj svojho klienta“ a „Poznaj svojho zamestnanca“
- pre-employment screening nových zamestnancov
- testovanie transak ných portfólií a vyh adávanie neštandardností
workshop - príklad na odhalenie neštandardných transakcií
odporú ania na zlepšenie kontrolného systému
štatistiky výskytu podvodov na Slovensku
128
D žka trvania
1 de
Lektor
špecialista z danej problematiky
Garant
Ing. O ga Hromníková, 02/5787 3538 e-mail: [email protected]
129
KRIMINALITA VO FINAN NÝCH SLUŽBÁCH
Ú astníci
Manažéri a zamestnanci bánk a finan ných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých
podvodov, najmä úverových, poistných a leasingových podvodov, bezpe nosti, interného
auditu, aj pracovníci ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporú ajú a schva ujú obchody
a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíri poznatky z danej oblasti.
Cie
Nau i ú astníkov:
Ú inne predchádza kriminalite vo finan ných službách
ochrana finan nej inštitúcie pred externými a internými útokmi individuálneho
a organizovaného zlo inu
rozpozna rôzne spôsoby kriminality v bankovníctve a finan ných službách
pozna možné protiopatrenia a zákonné možnosti boja kriminalite
postup pri detekcii trestného inu spolupráca s Policajným zborom a orgánmi
innými v trestnom konaní.
Obsah
druhy kriminality a trestných inov vo finan ných službách
trestné právo a stratégie odha ovania trestnej innosti, zis ovanie jej páchate ov
a trestného stíhania
naj astejšie sa vyskytujúce druhy trestných inov
aktuálne trendy kriminality vo finan ných službách
indikátory nasved ujúce tomu, že bol, bude spáchaný trestný in
spôsoby rozpoznania trestných inov a nezákonnej innosti vo finan ných službách
prevencia proti kriminalite vo finan ných službách
ako postupova pri zistení trestného inu?
spolupráca poškodenej inštitúcie a PZ
prípadové štúdie závažnej ekonomickej trestnej innosti vychádzajúce zo
skuto ných prípadov, kde poškodeným je banka, finan ná inštitúcia
D žka trvania
1 de
Lektor
odborník zo spravodajskej jednotky finan nej polície
Garant
Ing. O ga Hromníková, kontakt: tel:02/5787 3538, e-mail: [email protected]
130
STRATÉGIA BOJA PROTI LEGALIZÁCII
PRÍJMOV Z TRESTNEJ INNOSTI
A FINANCOVANIA TERORIZMU
V BANKOVNÍCTVE / FINAN NÝCH SLUŽBÁCH
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, do ktorých agendy patria opatrenia banky,
resp. finan nej inštitúcie proti legalizácii príjmov z trestnej innosti a financovania terorizmu.
Je vhodný tiež pre zamestnancov útvarov interného auditu, pracovníkov pôsobiacich v oblasti
boja proti podvodom, pracovníkov pobo iek a expozitúr a alších zamestnancov, ktorí
prichádzajú do styku s klientom, odporú ajú a uzatvárajú obchody, pracujú s pe ažnou
hotovos ou, cennými papiermi a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíri poznatky z danej
oblasti.
Cie
Nau i ú astníkov:
Rozpozna indikátory prania špinavých pe azí a financovania terorizmu
rozpozna rôzne spôsoby prania špinavých pe azí a financovania terorizmu
v bankovníctve a finan ných službách
efektívne spracova hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii
efektívne postupova pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie
pozna možné protiopatrenia a zákonné možnosti boja praniu špinavých pe azí
a financovaniu terorizmu
postup pri detekcii prania špinavých pe azí a financovania terorizmu
spolupracova s Policajným zborom a orgánmi innými v trestnom konaní
Obsah
oboznámenie s legislatívnym a inštitucionálnym zabezpe ením boja proti legalizácii
príjmov z trestnej innosti a financovania terorizmu (AML&CFT zákon, zákon
o Policajnom zbore, Trestný zákon a poriadok)
postupy polície pri preverovaní ohlásených prípadov prania špinavých pe azí,
financovania terorizmu, odha ovania a vyšetrovania trestných inov vo finan nej
sfére
spôsoby rozpoznania prania špinavých pe azí a financovania terorizmu
umiestnenie príjmov z trestnej innosti vo finan ných službách
ako a pre o zis ova majetok pochádzajúci z trestnej innosti
zdržanie neobvyklej obchodnej operácie, kedy, ako a za akých podmienok pristúpi
k uplatneniu predmetného oprávnenia
prevencia proti praniu špinavých pe azí a financovaniu terorizmu
naj astejšie chyby povinných osôb pri plnení ohlasovacej povinnosti
spolupráca povinnej osoby a spravodajskej jednotky finan nej polície
význam spätnej väzby SJFP a jej využitie pri vytváraní analýz a ohlasovacej
povinnosti
sankcie za neplnenie povinností pri ochrane pred praním špinavých pe azí, ako im
predchádza
zaznamenané a nové trendy legalizácie príjmov z trestnej innosti, financovania
terorizmu a podvodov
131
modelové prípady prania špinavých pe azí a financovania terorizmu vychádzajúce
zo skuto ných prípadov
D žka trvania
1 de
Lektor
odborník zo spravodajskej jednotky finan nej polície
Garant
Ing. O ga Hromníková, kontakt: tel:02/5787 3538, e-mail: [email protected]
132
Právne aspekty bankovníctva a finan níctva
AKTUÁLNE ZMENY V OBLASTI PRACOVNÉHO
PRÁVA PRE PERSONALISTOV
Ú astníci
Riadiaci a výkonní zamestnanci bánk, pois ovní, alších finan ných a nefinan ných inštitúcií
pracujúci v oblasti riadenia udských zdrojov.
Cie
Informova ú astníkov o aktuálnej novelizácii pracovnoprávnych predpisov, ktorá prebieha
v SR v korešpondencii s trendmi v Európskej únii, o aktuálnych zmenách v oblasti
personálnej práce vo vz ahu k pracovnému právu v bankovníctve a v sektore finan ných
služieb.
Obsah
• preh ad všeobecných a osobitných personálnych inností so zameraním na
pracovnoprávne vz ahy v bankovníctve a v sektore finan ných služieb
• rozbor
právnych predpisov so zameraním na predpoklady a požiadavky na
zamestnancov a vedúcich zamestnancov v bankovej sfére a v sektore finan ných
služieb
• európske sociálne právo – vybrané témy
• medzinárodné pracovné právo - vybrané témy
• judikatúra
• riadená diskusia k aktuálnym problémom
D žka trvania
1 de
Lektor
odborník na sociálnu legislatívu s praxou v medzinárodných inštitúciách
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
133
ZÁKONNÍK PRÁCE PRACOVNOPRÁVNE MINIMUM
PRE MANAŽÉROV, GENERALISTOV HR
Ú astníci
Seminár je ur ený lenom stredného a líniového manažmentu, manažérom udských zdrojov,
personalistom a generalistom, ktorí sa pri práci asto musia ve mi rýchlo rozhodova a kona
v zmysle platného pracovného práva.
Cie
Pomôc pri zefektívnení práce manažéra/personalistu, generalistu HR pri osvojení si
všeobecne záväzných predpisov Zákonníka práce a získa námety na postupy pri riešení
konkrétnych situácií v každodennej praxi v súlade so zákonom.
Obsah
• Zákonník práce – základné zásady, výklad pojmov v ZP, závislá práca
• právne úkony – doru ovanie písomností
• vznik pracovného pomeru, predzmluvné vz ahy, práva a povinnosti zamestnávate a
a zamestnanca, diskriminácia
• pracovná zmluva – základné náležitosti a zmeny
• druhy pracovného pomeru a do asné pridelenie
• skon enie pracovného pomeru - formy, podmienky, zákaz výpovede
• odstupné a odchodné pod a §76 ZP – podmienky poskytovania pod a platného ZP
• základné povinnosti zamestnancov pod a §81 ZP, vedúcich zamestnancov pod a §82 ZP
• pracovný as, fond pracovného asu, náhradné vo no, pracovná pohotovos ...
• dovolenka -§ 100 ZP, erpanie, krátenie, preplatenie
• mzda, mzdový poriadok §118 ZP – novelizované ustanovenia
• prekážky v práci §136, o priniesla novela-flexikonto
• sociálna politika pod a §151 ZP
• náhrada škody pod a §117 ZP, zodpovednos , výška náhrady škody po novele
• dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
• riadená diskusia k aktuálnym problémom
D žka trvania
1 de
Lektorka
odborní ka na pracovné právo, personalistiku a mzdy, poradky a v oblasti pracovnoprávnych
vz ahov a riadenia Z
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
134
VYMÁHANIE POH ADÁVOK
POD A ZÁKONA O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII,
EXEKU NÉHO PORIADKU A OB IANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU
Ú astníci
Zamestnanci bánk, alších finan ných inštitúcií a firiem, ktorí zodpovedajú za vymáhanie
poh adávok, respektíve všetci, ktorí sa potrebujú oboznámi s touto problematikou.
Cie
Oboznámi ú astníkov s aktuálnym znením právnych predpisov, ktoré upravujú vymáhanie
poh adávok, t.j. so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, s Exeku ným poriadkom
a Ob ianskym súdnym poriadkom, ako aj so súvisiacimi právnymi predpismi, vysvetli ich
filozofiu, prípadne nové ustanovenia a rozdiely oproti predchádzajúcim právnym predpisom.
Oboznámi ú astníkov s možnos ami a technikami, ktoré vedú k usporiadaniu majetkových
pomerov dlžníka a k dosiahnutiu uspokojenia verite a z majetku dlžníka.
Seminár poskytuje priestor na výmenu skúseností v predmetnej oblasti, na prediskutovanie
a riešenie aplika ných problémov právnych predpisov v praxi a ilustruje riešenia na
konkrétnych príkladoch.
Obsah
aktuálne otázky konkurzného práva pod a zákona . 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii - predmet a rozsah úpravy, základné zásady a vymedzenie
pojmov, ú astníci konkurzného konania, prihlasovanie a popieranie poh adávok,
verite ské orgány a správca, správa a spe ažovanie majetku, reštrukturalizácia,
doh ad správcu a súdu po as reštrukturalizácie, reštrukturaliza ný plán, cezhrani né
konkurzy, konkurz finan ných inštitúcií
zmeny v zákone . 233/1995 Z.z. o exekútoroch a exeku nej innosti Exeku nom
poriadku a v zákone . 99/1963 Zb. Ob ianskom súdnom poriadku
praktické skúsenosti bánk a iných finan ných inštitúcií pri vymáhaní poh adávok
diskusia, otázky a odpovede
D žka trvania
1,5 d a
Lektor
právnik – špecialista, rozhodca Stáleho rozhodcovského súdu, Asociácia bánk
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
135
PRÁVO EURÓPSKEJ ÚNIE
Z POH ADU LISABONSKEJ ZMLUVY
Ú astníci
Zamestnanci ústredných orgánov štátnej správy zaoberajúci sa legislatívou a aproximáciou
práva, národní experti ústredných orgánov štátnej správy v pracovných skupinách a výboroch
Európskej únie, sudcovia a zamestnanci pracujúci na tla ových oddeleniach.
Cie
Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy od 1. decembra 2009 došlo k významným
zmenám v právnom poriadku Európskej únie. Cie om je preto predovšetkým poukáza
na najdôležitejšie zmeny práva Európskej únie a preh bi vedomosti ú astníkov o povahe
tohto právneho poriadku. Ú astníci seminára nadobudnú komplexný poh ad na povahu práva
Európskej únie, na jeho pramene, proces ich tvorby a povinnej harmonizácie.
Obsah seminára
1
Európska únia
1.1 Európske spolo enstvo
1.2 Európska únia pred Lisabonskou zmluvou
1.3 Európska únia na základe Lisabonskej zmluvy
1.3.1
Ciele, úlohy a innosti Európskej únie
1.3.2
Právomoci Európskej únie
1.4 Právna subjektivita
1.4.1
Právna subjektivita Európskeho spolo enstva
1.4.2
Právna subjektivita Európskej únie
2
Úniové právo
2.1 Európske právo pred Lisabonskou zmluvou
2.2 Komunitárne právo pred Lisabonskou zmluvou
2.2.1
Autonómnos komunitárneho práva
2.2.2
Prednos komunitárneho práva
2.2.3
Priama aplikovate nos komunitárneho práva
2.2.4
Priamy ú inok komunitárneho práva
2.2.5
Sankcionovate nos porušenia komunitárneho práva
2.2.6
Najdôležitejšie zásady súvisiace s komunitárnym právom
2.3 Úniové právo pred Lisabonskou zmluvou
2.4 Úniové právo na základe Lisabonskej zmluvy
3
Pramene úniového práva
3.1 Systematika lenenia prame ov úniového práva
3.1.1
Primárne právo
3.1.2
Základné práva a všeobecné právne zásady
3.1.3
Sekundárne právo
3.1.4
Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie
3.1.5
Právne oby aje
3.1.6
Vybrané zmluvy
4
Tvorba úniového práva
4.1 Tvorba primárneho úniového práva
4.2 Tvorba sekundárneho úniového práva
136
D žka trvania
1 de
Lektor
skúsený odborník v oblasti európskeho práva
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
137
ZABEZPE OVANIE POH ADÁVOK
V OBCHODNÝCH VZ AHOCH
Ú astníci
Zamestnanci bánk, pois ovní, iných finan ných inštitúcií a firiem, ktorí sa zaoberajú
poh adávkami a majú záujem o podrobný výklad konkrétnych spôsobov ich zabezpe ovania
v obchodných vz ahoch.
Cie seminára
V zmysle platných právnych noriem podrobne vysvetli problematiku jednotlivých spôsobov
zabezpe ovania poh adávok vo vz ahoch finan ných inštitúcií s klientmi.
Obsah seminára
záložné právo k hnute ným a nehnute ným veciam, k zásobám, k poh adávkam,
k cenným papierom, k podniku, k obchodnému podielu v praxi
ru ite ská listina a iné formy ru enia
zmenka, bianko zmenka a dohoda o vypl ovacom práve, zais ovací rubopis
dohoda o inkase a akreditív, vinkulácia vkladu, záložné právo k poh adávkam
z vkladov
dohoda o prednostnom uspokojení
zádržné právo
podporné klauzuly v zmluvách - Pari pass, Majority ownership, Negative pledge,
Letter of comfort, Cross collateral, Cross default
zabezpe ovací prevod práva
prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku
notárska zápisnica, rozhodcovská doložka, mediácia
zmluvná pokuta, úroky z omeškania
riadená diskusia k aktuálnym problémom
D žka trvania
1 de
Lektor
rozhodca Stáleho rozhodcovského súdu Asociácie bánk
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
138
Informa né systémy pre finan ný sektor
ŠKOLENIE PRE SPRÁVCU APS RBUZ V BANKE
– PRÍSTUP CEZ SERVER LOTUS NOTES
Ú astníci
Zamestnanci bánk poverení funkciou správcu aplika ného programového systému Register
bankových úverov a záruk, ktorí ovládajú prostredie MS Windows 2000/XP, vrátane
inštalácie a administráciu systému Lotus Notes.
Cie
Pripravi ú astníkov školenia na vykonávanie funkcie správcu APS RBUZ v banke
s prístupom cez server Lotus Notes.
Obsah školenia
•
Inštalácia a konfigurácia APS RBUZ na serveroch a klientoch Lotus Notes v banke
•
Obsluha APS RBUZ (modul RBUZ_LNK) na úrovni používate a APS RBUZ v banke
•
Pracovné postupy správcu APS RBUZ v banke a používate a APS RBUZ v banke
•
Praktické odskúšanie vybraných
školenia.
inností APS RBUZ pod a potreby ú astníka
D žka trvania
1 de
Lektori
interní lektori NBS
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
139
ŠKOLENIE PRE SPRÁVCU APS RBUZ V BANKE
– PRÍSTUP CEZ KLIENTA LOTUS NOTES
Ú astníci
Zamestnanci bánk poverení funkciou správcu aplika ného programového systému Register
bankových úverov a záruk, ktorí ovládajú prostredie MS Windows 2000/XP.
Cie
Pripravi ú astníkov školenia na vykonávanie funkcie správcu APS RBUZ v banke
s prístupom cez klienta Lotus Notes.
Obsah školenia
•
Inštalácia a konfigurácia APS RBUZ na klientoch Lotus Notes v banke
•
Obsluha APS RBUZ (modul RBUZ_LNK) na úrovni používate a APS RBUZ v banke
•
Pracovné postupy správcu APS RBUZ v banke a používate a APS RBUZ v banke
•
Praktické odskúšanie vybraných
školenia.
inností APS RBUZ pod a potreby ú astníka
D žka trvania
1 de
Lektori
interní lektori NBS
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
140
ŠKOLENIE PRE SPRÁVCOV A OPERÁTOROV
IS EURO SIPS
Ú astníci
Správcovia prevádzky a operátori informa ného systému EURO SIPS.
Cie
Pripravi ú astníkov školenia na vykonávanie inností správcu a operátora prevádzky
IS EURO SIPS v banke.
Obsah školenia
1. Predstavenie systému EURO SIPS
2. Popis systému
a) typy používate ov v systéme
b) typy údajov odosielaných a prijímaných zú tovacím centrom
3. Príprava po íta a pre prácu v systéme EURO SIPS
a) inštalácia Java
b) inštalácia databázy
c) pripojenie íta ky ipových kariet
4. Inštalácia systému EURO SIPS
5.
ipová karta
a) spôsob použitia ipovej karty v systéme EURO SIPS
b) konfigurácia ipovej karty
6. Všeobecné pravidlá pre ovládanie grafického prostredia systému EURO SIPS
7. Prvá inicializácia SIPS servera
8. Prevádzka servera ú astníka
9. Zálohovanie a obnova
10. Záložný server
11. Núdzový prenos údajov v IS EURO SIPS
12. Výmena k ú ov servera
D žka trvania
2 dni
Lektor
interný lektor NBS
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
141
ŠKOLENIE PRE POUŽÍVATE OV IS EURO SIPS
Ú astníci
Ú astníci medzibankového platobného styku (MPS), ktorí budú aktívne pracova
so systémom EURO SIPS so znalos ami:
- problematiky MPS
- práce s PC
- prostredia OS Windows 2000, XP
Cie
Pripravi ú astníkov školenia - používate ov - na prácu s informa ným systémom
EURO SIPS.
Obsah školenia
•
Systém EURO SIPS
•
Popis funk nosti systému EURO SIPS
•
Popis obrazovky a konvencie použité v systéme
•
Práca s ipovou kartou
•
Pripojenie používate a na server
•
Globálne informácie
•
Práca s platbami v systéme SIPS
•
Posielanie súborov s platbami do zú tovacieho centra
•
Verifikácia súboru s platbami
•
Kontrola súboru v systéme SIPS
•
Vytvorenie kópie súboru uloženého v systéme SIPS
•
Vytvorenie platby priamym zadávaním údajov platby
•
Verifikácia platby vkladanej priamym zadávaním údajov platby
•
Klíringové cykly
•
Preh ad klíringových cyklov
•
Údaje prijaté zo zú tovacieho centra
•
Prijaté súbory
•
Klíringový súbor prijatý zo zú tovacieho centra
•
Koncod ový súhrn súborov
•
Výpis z ú tu
•
Rozpis poplatkov
•
Na ítanie súborov prenesených núdzovým prenosom
•
Na ítanie súborov odosielaných do ZC
•
Na ítanie súborov prijímaných zo ZC
142
•
Vrátenie súborov zo spracovania
•
Stavy spracovania súborov
•
Monitorovanie stavu ú tov ú astníkov
D žka trvania
1 de
Lektor
interný lektor NBS
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
143
ŠKOLENIE PRE POUŽÍVATE OV
APS STATUS_DFT
Ú astníci
Používatelia s pridelenými oprávneniami na prístup do systému STATUS_DFT, ktorí
ovládajú prostredie Windows XP, resp. Windows 2000 a MS Excel 2003. Školenie v rozsahu
používate skej príru ky je ur ené zamestnancom, ktorí za ínajú pracova s APS
STATUS_DFT.
Cie
Pripravi ú astníkov z vykazujúcich subjektov finan ného trhu na prácu s aplika ným
programovým systémom STATUS_DFT.
Obsah školenia
•
popis funkcionality APS STATUS_DFT
•
typy a role používate ov v systéme, úlohy editora a zodpovednej osoby v systéme
•
všeobecné pravidlá pre ovládanie grafického prostredia APS STATUS_DFT
•
prístupové práva používate ov
•
typy výkazov - statické a dynamické výkazy
•
založenie vstupného výkazu v subjekte
•
editovanie statického a dynamického vstupného výkazu v subjekte
•
vnútrovýkazové, medzivýkazové a medzisubjektové kontroly
•
kontrola st pcov dynamických výkazov na íselníky
•
identifikácia a odstra ovanie chýb vo výkaze
•
importovanie a exportovanie XLS príloh dokumentu
•
zmena stavu výkazu editorom a zodpovednou osobou
•
komunikácia medzi používate mi v APS
•
ostatné innosti používate a
D žka trvania
0,5 d a
Lektor
metodik odboru štatistiky NBS
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
144
ŠKOLENIE PRE SPRÁVCU APS STATUS_DFT
PRE VYKAZUJÚCE SUBJEKTY
Rozsah školenia
Školenie popisuje správu systému APS STATUS-DFT vo vykazujúcom subjekte a zachytáva
innos správcu vykazujúceho subjektu pri prevádzke a údržbe systému.
Požadované znalosti správcu
U správcu systému APS STATUS je predpokladaná znalos prostredia Lotus domino/Lotus
Notes a znalos systému Windows XP/Windows Vista/Windows 7. Navyše je odporú aná
znalos problematiky sietí LAN, WAN a replikácie.
Obsah školenia
•
Základné pokyny pre inštaláciu
•
HW a SW požiadavky
•
Nastavenia Windows
•
Nastavenia MS Excel
•
Inštalácia Lotus domino servera
•
Inštalácia Lotus Notes klienta
•
Inštalácia aplikácie APS STATUS-DFT
•
Správa systému APS STATUS-DFT
•
Dodato né nastavenia
D žka trvania
0,5 d a
Lektor
špecialista v oblasti administrácie Lotus Notes
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
145
ŠKOLENIE APS STATUS PRE SPRÁVCOV
V BANKÁCH
Ú astníci
Školenie je ur ené správcom prevádzky APS STATUS v bankách/pobo kách zahrani ných
bánk, ktoré majú vlastný server, alebo pristupujú na komunika ný server NBS
prostredníctvom replikácie. Ú astníci musia vedie pracova v prostredí systému Lotus Notes.
Cie
Cie om je nau i ú astníka z banky/pobo ky zahrani nej banky zabezpe ova inštalácie
a prevádzkovanie systému APS STATUS v banke.
Požadované znalosti ú astníkov školenia
U správcu systému APS STATUS sa predpokladá minimálne štandardná znalos prostredia
Lotus Notes a jeho administrácie a znalos systému Windows 2000/Windows XP
na administrátorskej úrovni. Odporú aná je základná znalos sietí LAN, WAN a replikácie.
Obsah seminára
•
Úvod
•
Prevádzkové prostredie APS STATUS
•
Základné pokyny pre inštaláciu
•
Nastavenia Windows
•
Nastavenia MS Excel
•
Inštalácia Lotus Notes Servera
•
Vytvorenie a nastavenie lokálnej repliky
•
Inštalácia Lotus Notes klienta
•
Konfigurácia Lotus Notes klienta
•
Inštalácia aplikácie APS STATUS vo vykazujúcom subjekte
•
Správa systému APS STATUS
•
Dodato né nastavenia
D žka trvania
4 hodiny
Lektor:
špecialisti v oblasti administrácie Lotus Notes
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
146
ŠKOLENIE APS STATUS PRE POUŽÍVATE OV
V BANKÁCH (MODUL STAVYD)
Ú astníci
Používatelia s pridelenými oprávneniami na prístup do systému STATUS, ktorí ovládajú
prostredie Windows XP, resp. Windows 2000 a MS Excel 2003.
Cie
Pripravi ú astníkov školenia na prácu s aplika ným programovým systémom STATUS v roli
používate a.
Obsah seminára
•
popis funkcionality APS STATUS
•
typy a role používate ov v systéme
•
všeobecné pravidlá pre ovládanie grafického prostredia APS STATUS
•
prístupové práva používate ov
•
typy výkazov – statické a dynamické výkazy
•
založenie vstupného výkazu v subjekte
•
editovanie statického a dynamického vstupného výkazu v subjekte
•
vnútrovýkazové, medzivýkazové kontroly
•
kontrola st pcov dynamických výkazov na íselníky
•
identifikácia a odstra ovanie chýb vo výkaze
•
importovanie a exportovanie XLS príloh dokumentu
•
zmena stavu výkazu editorom, zodpovednou osobou a garantom
•
komunikácia medzi používate mi v APS
•
ostatné innosti používate a
D žka trvania
6 hodín
Lektor:
interný lektor NBS
Garant
Ing. Mario Goliaš, tel.: 02/5787 3541, e-mail: [email protected]
147
METODOLÓGIA, PROCESY A KVALITA
S NADVÄZNOS OU NA ISO A AUDIT
Ú astníci
Manažéri, odborníci a interní audítori, ktorí riadia organizácie alebo sa na riadení podie ajú,
a ktorých sa týka riadenie procesov, kvality, i spokojnosti zákazníkov. Seminár je ur ený
taktiež tým, ktorí majú záujem sa zdokona ova , i inšpirova v tejto problematike.
Cie
Preskúmame oblasti metodického vedenia, systémového riadenia, procesov, kvality,
spokojnosti, ale i nespokojnosti zákazníkov, vymedzíme pojmy a definície. Posúdime, i je
pojem kvalita vnímaný všetkými rovnako a ako je užito ný systémový prístup. Objasníme,
aké sú výhody, ale aj pre o je niekedy málo prínosná certifikácia ISO (9000). Pre o je
s ažnos dar?
Obsah
• Systémový prístup, metodológia
•
o si predstavíme pod pojmom kvalita?
• Je kvalita vnímaná všetkými rovnako?
• Definícia a systémy kvality, princípy riadenia kvality
•
o zah a dobré riadenie a správa procesov?
• Pre o môže by prínosná, i neprínosná certifikácia ISO 9000?
•
o má skúma audítor?
• Aké sú nevýhody certifikácie a ako im eli ?
• Ako sa skúma, meria a vyhodnocuje spokojnos zákazníkov?
• Je možné zo s ažností vy aži podnety pre zlepšovanie?
Sú as ou seminára je diskusia nad uvedenými témami a množstvo praktických príkladov.
D žka trvania
1 de
Lektor
skúsený odborník z poradenskej spolo nosti
Garant
Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: [email protected]
Pre lenov IIA poskytneme z avu 10 % z ú astníckeho poplatku.
148
MS EXCEL I:
EXCEL NIE SÚ LEN TABU KY A GRAFY
Ú astníci
Zamestnanci bánk a finan ných inštitúcií pracujúci v útvaroch plánovania, kontrolingu,
manažérskeho reportingu, finan ného riadenia, analytických útvaroch, ako aj zamestnanci v
alších útvaroch, ktorí pri svojej práci využívajú MS Excel.
Cie
Dôkladne si precvi i na rôznych modelových situáciách znalos práce s najrozšírenejším
kalkulátorom MS Excel. Excel nie sú len tabu ky a grafy.
Obsah
• jednorozmerná analýza údajov: jednoduché makrá, triedenie údajov, reporting
• viacrozmerná analýza údajov: import súborov, názvy oblastí a buniek,
kontingen né tabu ky
• podpora investi ného rozhodovania: finan né funkcie, posudzovanie variant
investícií, diskontné cash flow
• základy automatizovaného spracovania údajov: štruktúrovanie aplikácií,
vyh adávacie funkcie, arytmické funkcie, filtrovanie údajov, ovládacie prvky
• úvod do EIS aplikácií (Executive Information System)
• vyh adávanie informácií v dátovom sklade – funkcie vyh ada , nepriamy odkaz,
rozšírený filter, kontingen né tabu ky
• základné postupy EIS programov – analýzy typu drill – down, dynamické
filtrovanie, riadiace parametre EIS
• výstavba EIS aplikácie – založenie dátového skladu, íselníkov, návrh a realizácia
výstupných obrazoviek, nastavenie riadiacich parametrov
D žka trvania
2 dni
Lektor
skúsený lektor z eskej republiky, špecialista na MS Excel
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
149
MS EXCEL II:
DÁTOVÝ SKLAD A RIADENIE VÝSTUPOV
Ú astníci
Zamestnanci bánk a finan ných inštitúcií – pokro ilí užívatelia, ktorí pracujú v útvaroch
plánovania, kontrolingu, manažérskeho reportingu, finan ného riadenia, analytických
útvaroch, ako aj zamestnanci v alších útvaroch, ktorí pri svojej práci využívajú MS Excel.
Cie
Dôkladne si precvi i na rôznych modelových situáciách znalos práce s najrozšírenejším
kalkulátorom MS Excel a spozna jeho pokro ilé analytické a reportovacie funkcionality.
Obsah
• makrá ako základ automatizácie: prehliadanie, krokovanie a úprava makier
• innos makra po jednotlivých krokoch, návod na jeho sledovanie
• tvorba zložitejších makier, ktoré dokážu viac ako samotné formátovanie alebo
kopírovanie údajov
• zápis do dátového skladu – tvorba algoritmu pre zapisovanie údajov do
štruktúrovaného dátového skladu
• ukážka spôsobu prevedenia zmien v systéme na jedenkrát namiesto mnohých
ru ných zásahov a opráv
• analýza drill – down; odstránenie problému ve kého množstva výsledných
tabuliek a grafov v MIS
• algoritmy ktoré umož ujú prechod rôznymi úrov ami skupín výrobkov
• automatizácia aplikácií: rozšírený dátový model o alšie funkcionality pre import
a export údajov do ostatných aplikácií
• ovládanie kontingen ných tabuliek pomocou makier
D žka trvania
2 dni
Lektor
skúsený lektor z eskej republiky, špecialista na MS Excel
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
150
MS EXCEL III:
PODPORA PROCESU PLÁNOVANIA
A FINAN NÉ ANALÝZY
Ú astníci
Vedúci oddelení, zamestnanci ekonomických, finan ných, kontrolingových útvarov bánk
a finan ných inštitúcií, ú tovníci, ako aj vedúci a manažéri, ktorí sa chcú zdokonali vo
využívaní MS Excelu.
Cie
Vytvori kompletnú plne automatizovanú plánovaciu aplikáciu odolnú proti implementa ným
i užívate ským chybám. Rozšíri si znalosti práce s VBA (Visual Basic for Application)
nadobudnuté v predchádzajúcich kurzoch, aby ú astníci boli schopní rieši a reagova na
nepredvídané situácie typu chýbajúci súbor vstupných údajov.
Práca analytika z ve kej asti spo íva z neustáleho prenášania dát z jedného súboru do
druhého, pri om ide o asovo zd havý proces, ktorý je náro ný i na presnos prevádzaných
operácií pri om tieto je možné prevádza plne automatizovane.
Obsah
aktualizácia dátového skladu
• import údajov z excelovského súboru do dátového skladu
• ošetrenie chyby pri neexistujúcom súbore
• vytvorenie funkcie otvorenie súboru s predávanými parametrami
• chyby v údajoch – identifikácia chybových položiek
• automatizovaná tvorba a reaktualizácia íselníkov
riadenie programu
• automatizované spúš anie makier pri otvorení/zatvorení aplikácie
• návrh a praktické využitie formulárov
• dialógové boxy ako nástroj komunikácie medzi užívate om a aplikáciou
• ovládacie prvky (ActiveX)
automatizovaný import údajov zo súboru typu databáza (Access)
• vytvorenie „dátového tunelu“ do databázy SQL Server a MS Access
• import údajov s aktívnym filtrom
• vytvorenie komplexnej funkcie importu údajov s riadenými parametrami
procesná podpora finan nej analýzy a procesu plánovania
• automatizovaná tvorba reportov pod a stredísk/ú tov fixných nákladov
• vytváranie excelovských súborov pod a zoznamu plánovacích užívate ov
• automatizované rozosielanie vytvorených súborov cez e-mail
• spätný import upravených údajov plánovacími užívate mi do dátového skladu
D žka trvania
2 dni
Lektor
skúsený lektor z eskej republiky, špecialista na MS Excel
151
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
152
FINAN NÉ MODELOVANIE V MS EXCEL
Ú astníci
Manažéri a špecialisti útvarov finan ného plánovania a reportingu, interní a externí finan ní
analytici, špecialisti a súdni znalci pre odbor oce ovanie podnikov, ako aj všetci záujemcovia
o zostavenie riešenia pre finan né modelovanie na platforme MS Excel.
Cie
Tvorba finan ného plánu, vyhodnocovanie scenárov, odpovede na otázky o ke ?, citlivé
analýzy a evaluácia rizík, to sú základné typy úloh spojených s riadením každej organizácie.
Nástroj, ktorý vä šina organizácií využíva pre riešenie týchto úloh je finan ný model na báze
aplikácie MS Excel.
Zostavenie správneho, efektívneho a spo ahlivého modelu, ktorý zodpovedá potrebám
organizácie a umož uje úspešné zvládnutie nielen vyššie uvedených úloh si vyžaduje správnu
kombináciu viacerých faktorov. Okrem predpokladanej detailnej znalosti vzájomných
interakcií a väzieb obchodného modelu danej spolo nosti a výbornej znalosti programu MS
Excel je to aj poznanie a dodržiavanie správnych princípov a postupov pri vývoji a tvorbe
modelu. V neposlednom rade je to aj metóda – spôsob, akým je model postavený.
Odborný seminár poskytne ú astníkom nielen návod na zostavenie efektívneho
a spo ahlivého modelu, ale formou praktických ukážok zoznámi ú astníkov s riešením
viacerých problémov s ktorými sa pri tvorbe finan ného modelu môžu v praxi stretnú .
Obsah
Úvod do finan ného modelovania
• fázy tvorby finan ného modelu
• špecifikácia modelu, projektovanie modelu
Microsoft ako platforma pre finan né modelovanie
• výhody a nevýhody použitia základných metód práce s MS Excel
• klasické tabu ky a vzorce, zápis VBA, matice a oblasti
Nástroje a metódy v MS Excel pre finan né modelovanie
• modelovanie histórie/sú asnosti/budúcnosti
• kontingen ná tabu ka ako vstup a výstup modelu
• využitie pomenovaných oblastí a maticových vzorcov, maticové vzorce
• efektívna práca s oblas ami – Name manager, význam pod iarnika pri modelovaní
Metódy predikcie budúceho vývoja
• manuálne vstupy, indexovanie
• extrapolácia trendov na základe historických údajov
• lineárna extrapolácia, analýza regresie údajov a jej využitie pri modelovaní
Prípadová štúdia
• príprava tvorby modelu, analýza údajov/zdrojov pre finan ný model
• identifikácia základných logických celkov modelu a ich väzieb
• štruktúra modelu, vstupy a zdrojové údaje, vzorce a výpo ty
• špecifikácia výstupu modelu, asová os modelu
153
Tvorba modelu a jeho testovanie
• funk nos , logika a stabilita modelu, Zero case
• Kontrola chýb a konzistentnosti vzorcov
• Tvorba modelu II., práca s modelom, úpravy modelu, rozšírenie modelu
D žka trvania
2 dni
Lektor
skúsený lektor z eskej republiky, špecialista na MS Excel
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel.: 02/5787 3538, e-mail: [email protected]
154
Dištan né štúdium
EUROPEAN FUONDATION CERTIFICATE
IN BANKING
Prípravný kurz na
dištan né štúdium akreditované Akredita nou komisiou
European Banking and Financial Services Training Association
a Ministerstvom školstva SR
European Foundation Certificate in Banking (EFCB) je medzinárodný základný bankový
certifikát, ktorý doteraz získalo viac ako 4 000 zamestnancov bankového sektora v dvanástich
krajinách Európy a viac ako sto bankových zamestnancov zo Slovenska. Dištan né štúdium
predstavuje pre ú astníkov príležitos rozšíri , preh bi a potvrdi si na skúške úrove
vedomostí nevyhnutnú pre kvalifikovaný výkon profesie bankového zamestnanca
v bankovom sektore Európskej únie a získa tento prestížny medzinárodný bankový certifikát.
EFCB vychádza z potrieb sú asnej finan nej a bankovej praxe v krajinách Európskej únie,
reprezentuje sú asný model bankovníctva a je štandardný vo všetkých krajinách, v ktorých sa
realizuje. Štandardizácia sa týka obsahového profilu, d žky trvania a po tu vyu ovacích hodín
i hodín ur ených na samoštúdium, obsahu a formy závere nej skúšky, typu a po tu otázok,
trvania skúšky, stanoveného kritéria úspešnosti, postupu pri vyhodnocovaní skúšky,
zabezpe enia validity, spo ahlivosti, akceptovate nosti a transparentnosti závere nej skúšky.
Inštitút bankového vzdelávania NBS je jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorá získala
akreditáciu od Akredita nej komisie European Banking and Financial Services Training
Association (EBTN), a tým aj oprávnenie na realizovanie EFCB.
Ú astníci
Bankoví zamestnanci, ktorí si budujú svoju profesionálnu kariéru, zamestnanci, ktorí pracujú
v bankách, ale nesp ajú podmienku profesionálneho bankového vzdelania, záujemcovia,
ktorí sa uchádzajú o prácu v bankách, zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, ktorí si
potrebujú rozšíri vedomosti nad rámec svojho pracovného zaradenia a potvrdi si ich na
úrovni porovnate nej v celoeurópskom meradle.
Cie
Cie om dištan ného štúdia je poskytnú ú astníkom široké spektrum najnovších poznatkov
nevyhnutných pre kvalifikované vykonávanie práce bankového zamestnanca v prostredí
Európskej únie, ktoré sa týkajú hospodárskeho a menového prostredia, produktov a služieb
bánk, ako aj bankovej etiky, marketingu a manažmentu.
Profil absolventa
Po absolvovaní dištan ného štúdia ú astníci budú pozna :
•
hospodárske, menové a bankové prostredie v EÚ a v eurozóne, jeho k ú ové
charakteristiky a subjekty
155
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
úlohu slovenského bankového a finan ného systému, jeho štruktúru, osobitosti a vz ah
k bankovému trhu EÚ a eurozóny, vedie charakterizova menovú politiku v eurozóne
a na Slovensku
smernice EÚ pre reguláciu podnikania v bankovníctve, ich odraz v slovenskom
právnom poriadku a vplyv Bazilejských dohôd o kapitáli na bankový sektor
stratégiu, hlavný cie a hlavné nástroje realizácie menovej politiky Eurosystému,
menový systém a menovú politiku na Slovensku
zásady a najdôležitejšie kritériá segmentácie bankovej klientely a ich súvislos
s celkovou stratégiou banky a so spôsobom distribúcie bankových produktov a služieb
tradi nými distribu nými kanálmi, ako aj prostredníctvom najmodernejších
technológií
retailovú klientelu, kritériá jej segmentácie, životný cyklus retailového klienta, pasívne
a aktívne produkty a služby, ako aj služby platobného styku, ktoré banky ponúkajú
retailovej klientele
firemnú klientelu, kritériá jej segmentácie a právne formy, v rámci ktorých realizuje
podnikate ské aktivity, a z h adiska predmetu podnikania, ako hlavné innosti firmy
vyvolávajú rôzne finan né potreby a aké sú rôzne možnosti ich financovania
a vedie klasifikova produkty a služby, ktoré banky ponúkajú firemnej klientele
na zhodnotenie krátkodobo a dlhodobo vo ných pe ažných prostriedkov, ako aj proces
financovania firemnej klientely, jeho jednotlivé štádiá a vedie aplikova tzv. zlaté
pravidlo financovania
inštitucionálnu klientelu (t. j. rôzne finan né inštitúcie), jednak jej finan né potreby,
jednak služby, ktoré na druhej strane bankám ponúka, a uvies dôvody a oblasti
spolupráce bánk a inštitucionálnej klientely
bilanciu banky a hlavné aktíva a pasíva banky, vedie vysvetli potrebu riadenia aktív
a pasív a jednotlivé nástroje tohto riadenia, vz ah medzi likviditou, solventnos ou,
ziskovos ou a rizikom, riadenie ziskovosti banky a riadenie likvidity banky
riziko, lenenie rizík na obchodné, trhové, kreditné, opera né a likvidity, ako aj proces
riadenia rizika: identifikáciu, meranie, riadenie a kontrolu
vz ah nákladov a cien bankových produktov, hlavné princípy tvorby cien v banke,
vz ah medzi tvorbou cien a rentabilitou klienta, riadenie nákladov a riadenie výnosov
so zameraním na oce ovanie vnútrobankových zdrojov
pojmy etika, podnikate ská etika, etický kódex a jeho implementáciu vo vz ahu medzi
bankou a klientom, pranie špinavých pe azí a insider trading
význam marketingu pre banku, marketingové aspekty retailového a firemného
bankovníctva, vedie definova marketingový mix, jeho premenné a osobitosti kvality
služieb
proces manažmentu, jednotlivé manažérske funkcie a ich vplyv na pracovné
podmienky a pracovnoprávne aspekty
základný legislatívny rámec riadenia udských zdrojov, vedie vysvetli pojmy
hodnotenie pracovného výkonu, plánovanie kariéry, podniková kultúra, motivácia,
sebariadenie.
Obsah
Obsah je rozdelený do troch hlavných okruhov:
1. Hospodárske a menové prostredie v Európskej únii, v eurozóne a v SR
hospodárske a finan né štruktúry
- k ú ové charakteristiky európskej ekonomiky, úloha, štruktúra a hlavné subjekty
finan ného systému
- prostredie bankovníctva SR a EÚ, systém právnej regulácie, regula né orgány,
Bazilejské dohody o kapitáli
156
menová politika a menový systém v eurozóne a v SR
2. Bankové produkty a klienti banky
klienti banky, bankové produkty a služby a ich distribúcia
retailová klientela
- segmentácia retailových klientov a ich finan né potreby, produkty a služby pre
retailových klientov
firemná klientela
- segmentácia firemných klientov pod a rôznych kritérií a ich finan né potreby,
produkty a služby pre firemných klientov
inštitucionálna klientela
- finan né potreby inštitucionálnych klientov a spolupráca s bankami
bilancia banky a riadenie aktív a pasív
riziká banky a ich meranie a riadenie
sprostredkovanie a odsprostredkovanie
náklady a tvorba cien v banke
3. Etika, manažment a marketing v bankovníctve
etika, etika podnikania, bankovníctvo a etika, etický kódex v bankovníctve
marketing bankových služieb
manažment v bankovníctve, funkcie manažmentu, riadenie udských zdrojov ako
funkcia manažmentu.
Forma
Štúdium sa realizuje dištan nou formou, s ktorou má IBV NBS pri realizácii vzdelávacích
projektov dlhoro né pozitívne skúsenosti. Dištan ná forma vzdelávania je charakteristická
tým, že na jednej strane vyžaduje od ú astníkov ve kú zodpovednos , aktívny prístup a
samostatnos v štúdiu, na druhej strane im však umož uje využíva flexibilnos dištan ného
štúdia, individuálne plánova a riadi proces svojho u enia a ur i si vlastné tempo
nadobúdania vedomostí pod a svojich schopností a možností.
Základom dištan ného vzdelávania je samostatné štúdium u ebného materiálu osobitne
pripraveného pre túto formu štúdia. Pomoc a podporu v samostatnom štúdiu poskytuje
ú astníkom podporný systém – skupinové konzultácie, konzultanti a študijný poradca.
D žka trvania
5 mesiacov
Konzultanti
experti z bankovej praxe a skúsení lektori z Ekonomickej univerzity a konzulta ných firiem
Garant
Ing. O ga Hromníková, tel:02/5787 3538, e-mail: [email protected]
Dištan né štúdium sa kon í závere nou skúškou. Po jej úspešnom absolvovaní získajú
ú astníci osved enie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnos ou a medzinárodný
certifikát European Foundation Certificate in Banking (EFCB) platný v celoeurópskom
kontexte.
157
Rozvoj sociálnych kompetenciía zru ností
ETIKETA A ZÁKLADY SPOLO ENSKÉHO
PROTOKOLU V PRAXI I
Ú astníci
Všetci, ktorí si chcú zvýši sociálne a reprezenta né zru nosti a svoju odbornos doplni
o formálnu stránku, najmä manažéri z bankového a finan ného sektoru, vedúci pracovníci
v oblasti obchodu, podnikate skej sféry, zamestnanci sekretariátov prichádzajúci do kontaktu
s domácimi a zahrani nými partnermi.
Cie
Ukáza možnosti vytvárania osobného imidžu v profesionálnom vystupovaní, pomôc
ú astníkom vytvára pozitívny imidž pri budovaní profesionálnej kariéry, pozna zásady
etikety a základy spolo enského protokolu v spolo enskom styku.
Obsah
• osobný imidž a jeho vplyv na vlastné profesionálne uplatnenie
• prezentácia seba a firmy
• profesionálny status zamestnanca ako reprezentanta firmy, inštitúcie
• premeny pravidiel etikety
• pozitívny prvý dojem
• zásady spolo enského správania, princíp prednosti, taktu
• etiketa v pracovnom kontakte (verbálny a neverbálny pozdrav, priame a nepriame
predstavovanie, podávanie rúk, pracovné ra ajky, pracovný obed a ve era)
• vizitky, pozvánky, návštevy, dávanie a prijímanie darov, oslovovanie, tykanie,
vykanie, sprevádzanie hostí
• vybrané spolo enské a kultúrne podujatia (banket, raut, aša vína, vernisáž, kokteil...),
povinnosti a pravidlá správania
• estetika zov ajšku, úprava vzh adu, zásady a kritériá
Seminár má interaktívny charakter, jednotlivé lekcie dop a riadená diskusia a analýza
praktických situácií.
D žka trvania
1 de
Lektor
odborní ka s praxou v oblasti komunikácie, etikety a rozvoja sociálnych zru ností
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
158
ETIKETA A ZÁKLADY SPOLO ENSKÉHO
PROTOKOLU V PRAXI II
Ú astníci
Nadväzuje na podujatie Etiketa a základy spolo enského protokolu v praxi I a je ur ený
všetkým, ktorí sa vstupom SR do EÚ astejšie dostávajú do priameho pracovného,
obchodného alebo spolo enského kontaktu so zástupcami iných krajín, spolupracujú
v zmiešaných medzinárodných tímoch a pod.
Cie
Vysvetli a názorne ukáza ú astníkom seminára základné princípy zastupovania krajiny na
medzinárodných podujatiach a štandardné zvyklosti pri náro ných aktivitách pracovného
a spolo enského života.
Obsah
• základné zásady spolo enskej etikety v medzinárodnom pracovnom a spolo enskom
prostredí
• základné odlišnosti v spávaní a spolo enskom vystupovaní vo vybraných krajinách
(zamerané na etiketu v pracovnom prostredí – privítanie, podávanie/nepodávanie rúk,
predstavovanie, práca s vizitkami...)
• kultúra stolovania – špecifiká vybraných krajín
• kultúra odievania – špecifiká vybraných krajín
• porovnanie rozdielov vo vybraných krajinách na základe geografických podmienok,
kultúrnych a náboženských tradícií „Iný kraj, iný mrav...“
Seminár má interaktívny charakter, jednotlivé lekcie dop a riadená diskusia a analýza
praktických situácií.
D žka trvania
1 de
Lektor
odborní ka s praxou v oblasti komunikácie, etikety a rozvoja sociálnych zru ností
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: [email protected]
159
STRESMANAŽMENT - INTENZÍVNY TRÉNING
Ú astníci
Manažéri bánk a finan ných inštitúcií, obchodníci na pe ažných a kapitálových trhoch,
majitelia firiem, asistenti vedúcich pracovníkov, personalisti a všetci každodenne pracujúci a
žijúci pod vplyvom stresu, ktorí chcú spozna základné princípy a návody na jeho zvládanie
a odbúranie.
Cie
Vysvetli ú astníkom tréningu základné princípy vzniku stresu a jeho prejavy, poskytnú
osved ené návody, ako postupova v boji proti stresu a zvláda ho v práci i v súkromí.
Rozvojové moduly sú realizované s maximálnou interakciou ú astníkov a s minimálnymi
prednáškovými vstupmi.
Obsah
• stres a jeho prejavy
• prí iny a podmienky na vznik stresu, naj astejšie stresory
• prílišné napätie (pre aženie) – cesta k vy erpanosti
• ignorácia varovných signálov ako základ budúcich vážnejších následkov
• stres na pracovisku a v kolektíve, rozdiel medzi stresom a tlakom
• ako sa vyhnú stresu - osobné pravidlá
• trojvrstvový prístup k prevencii
• druhy, typy relaxácie a meditácie
• význam relaxa ných a medita ných zru ností, nácvik
• koncentrácia a kultivácia mysle, zvládanie stresu
• zvyšovanie emo nej inteligencie a vlastného výkonu
Tréning je vedený formou individuálnej a skupinovej práce s použitím zážitkových techník,
simulácie reálnych situácií. Sú as ou obsahu sú individuálne testové a analytické úlohy,
analýza modelových situácií, riadená spätná väzba, pozorovanie, workshop, tréning best
practices, samoriadiace u enie, relaxa né a medita né techniky a autogénny tréning.
Ú astníci na záver tréningu získajú certifikát o úspešnom absolvovaní.
Lektor
špecialista v oblasti manažmentu, konzultant v oblasti soft skills, tréner v boji so stresom
D žka trvania
1 - 2 dni pod a požiadavky klienta
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: maria.fedorova@nbs.sk
160
TIME MANAGEMENT
(OSOBNÁ EFEKTÍVNOS A ORGANIZÁCIA ASU INTENZÍVNY TRÉNING)
Ú astníci
Manažéri bánk a finan ných inštitúcií, obchodníci na pe ažných a kapitálových trhoch,
majitelia firiem, asistenti vedúcich pracovníkov, personalisti a všetci, ktorí každodenne
pracujúci v podmienkach asového tlaku, potrebujú flexibilne a operatívne rieši neobvyklé
situácie.
Cie
Ukáza ú astníkom tréningu ako si usporiada de pod a vlastnej výkonnostnej krivky, ako si
pomocou plánovania práce spreh adni denné požiadavky a denný výkon. Rozlišovaním
medzi dôležitým a naliehavým privies ú astníkov k získaniu vo ného asu pre seba, rodinu,
priate ov.
Obsah
• ako a o plánova
• stanovenie krátkodobých a dlhodobých cie ov, plánovanie na de , týžde , mesiac
• zlepšenie pracovného rozvrhu, ur enie pracovných priorít
• odstránenie prekážok, ktoré bránia racionálnejšej práci
• delegovanie úloh a rozhodovanie
• riešenie problémov iných
• ako odmietnu a poveda nie
• návštevy, telefonáty
• ako spozna vlastné silné a slabé stránky v hospodárení s asom, analýza vlastných
asových strát
• definovanie požiera ov asu a ich eliminácia, ako rozlíši naliehavé a dôležité
• nepríjemná práca - ako na u, termínové nátlaky a odkladanie úloh
Interaktívny tréning je vedený formou individuálnej a skupinovej práce, simulácie reálnych
situácií. Sú as ou obsahu sú testové a analytické úlohy, analýza modelových situácií a
riadená spätná väzba.
Lektor
špecialista v oblasti manažmentu, konzultant v oblasti soft skills, tréner v efektívnom
plánovania využívaní asu
D žka trvania
1 - 2 dni pod a požiadavky klienta
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: maria.fedorova@nbs.sk
161
TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA A TEAMBUILDING
(ZME TE SKUPINU UDÍ NA VYSOKOVÝKONNÝ TÍM –
KOMBINOVANÝ PROGRAM)
Ú astníci
Manažéri bánk a finan ných inštitúcií, obchodníci na pe ažných a kapitálových trhoch,
majitelia firiem, vedúci pracovníci, ich asistenti, personalisti a všetci každodenne pracujúci v
tíme, ktorí chcú spozna základné princípy budovania tímu a tímovej práce a nau i sa
definova pravidlá innosti tímu.
Cie
Vysvetli ú astníkom kombinovaného programu (out-doorové a in-doorové aktivity) princípy
budovania tímu a ukáza konkrétne kroky na základe spoznávania úspešných tímov. Súbor
tímových úloh je zostavený tak, aby bol pre ú astníkov motiváciou, zábavou, relaxom
a zárove prinášal moment u enia. Osvojením si techník tímovej práce prepoji jednotlivcov
do silného kolektívu, efektívnejšie rieši konflikty v tíme bez negatívnych emócií.
Obsah
• tím a vývoj tímu
- prínosy tímovej práce
- vývojové fázy tímu a úloha manažéra
•
tímové roly
- definovanie tímových rolí, identifikácia vlastnej tímovej roly
- k ú ové roly v tíme, optimálny tím
•
produktivita tímu
ako rozvíja produktivitu v tíme, efektivita tímu
•
kreativita tímu
- kreatívna komunikácia a atmosféra
- kreatívne techniky v praxi tímového manažéra
•
rozhodovania v tíme
- individuálne a tímové rozhodovanie, pravidlá tímového rozhodovania
- otvorenos a dôvera v tímovom rozhodovaní, skupinové myslenie
•
konflikty v tímoch
- prí iny konfliktov medzi rôznymi tímovými rolami
- typológia udí pod a správania sa pri konflikte
- stratégie riešenia konfliktov – ich prednosti, nedostatky a efekt v praxi
- pozitívny prínos konfliktov, zvládanie hnevu a negatívnych emócií
- odhalenie problémových oblastí vášho tímu a návrhy na ich odstránenie
•
plán rozvoja vášho tímu
Kombinovaný program má interaktívny charakter, lekcie dop a riadená diskusia a analýza
situácií. Sú as ou obsahu je spolo enský program.
162
Lektor
konzultanti v oblasti soft skills, kvalifikovaní tréneri v oblasti budovania tímov.
D žka trvania
2 – 3 dni (pod a požiadavky klienta)
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: maria.fedorova@nbs.sk
163
VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ A S AŽNOSTÍ
Ú astníci
Zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, ktorí prichádzajú do kontaktu s nespokojnými
klientmi a vybavujú ich reklamácie a s ažnosti.
Cie
Nau i ú astníkov zachova profesionálny postoj, efektívne a úspešne vybavova reklamácie
a s ažnosti, vies rozhovory s nespokojnými klientmi bez konfliktov a s pozitívnym
výsledkom, zvládnu aj agresívnych klientov.
Obsah
príprava na reklama ný rozhovor
predpoklady a zásady efektívnej komunikácie s nespokojným klientom
osobitosti správneho postupu pri reklama nom rozhovore
zameranie sa na fakty pri komunikácii s nespokojným klientom
adekvátne reagovanie na pozitívne a negatívne prejavy nespokojného klienta
zvládanie problémových a agresívnych klientov
prah frustrácie
Seminár má charakter praktického výcviku - aktívne zapája ú astníkov do interaktívneho
dialógu, modelových situácií, rozhovorov s použitím audionahrávok a ich skupinovej analýzy
formou skupinovej diskusie.
D žka trvania
2 dni
Lektor
skúsený lektor, špecialista v danej problematike
Garant
Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: tatiana.stranavska@nbs.sk
Podujatie možno uskuto ni aj na základe požiadavky konkrétnej banky/finan nej inštitúcie
formou objednávky pre jej zamestnancov.
164
RÉTORIKA I
Ú astníci
Seminár ur ený každému, kto chce alebo potrebuje svoj re ový prejav zdokonali , preh bi ,
precíznejšie formulova , argumentova , by pohotový a dôveryhodný.
Cie
Uvies ú astníkov do umenia hovori s u mi, primerane štylizova , ale aj vníma svojich
posluchá ov, predvída a riadi prejav.
Obsah
• pojem rétorika v historickom vývoji
• lingvistika a paralingvistika
• jazyk a re
• štylistika a lexika
• tempo, rytmus, melódia, prízvuk textu
• dávkovanie textu
• re nícke prostriedky – emfatické, dramatické, ozdobné a názorné
• expresíva, homonymá, antonymá, archaizmy, dialektizmy, neologizmy,
frazeologizmy,
• technika re i, intonácia, základy ortoepie, neverbálne kinetické zložky
• úcta k posluchá ovi, k téme, kultúra prejavu
• cvi enia
D žka trvania
2 dni
Lektor
špecialista na komunikáciu, konzultant, pedagóg, manažér, autor vzdelávacích programov
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: maria.fedorova@nbs.sk
165
RÉTORIKA II
Ú astníci
Seminár ur ený každému, kto chce alebo potrebuje svoj re ový prejav zdokonali , preh bi ,
precíznejšie formulova , argumentova , by pohotový a dôveryhodný.
Cie
Uvies ú astníkov do umenia hovori s u mi, primerane štylizova , ale aj vníma svojich
posluchá ov, predvída a riadi prejav.
Obsah
• monológ, dialóg
• koordinácia hlasu, mimiky, gestikulácie
• monotónnos a nudnos
• hlasové poruchy a ich spôsoby ich zvládania
• rétorické rozcvi enie, príprava vystúpenia, riadenie diskusie, argumenty
• zdvorilos a korektnos
• špecifická manažérska rétorika
• kritika, pochvala hodnotenie
• psychoprestávky
• gradácia textu, re nícka otázka, re nícka pauza, koordinácia s didaktickými
prostriedkami
• bariéry a ich prekonanie
• zvládnutie trémy a stresu
• rétorická sebareflexia
• cvi enia
D žka trvania
2 dni
Lektor
špecialista na komunikáciu, pedagóg a konzultant, manažér, autor vzdelávacích programov
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: maria.fedorova@nbs.sk
166
MINDS MAPS
(MYŠLIENKOVÉ MAPY NA KAŽDÝ DE )
Ú astníci
Tréning ur ený všetkým záujemcom o zefektívnenie a zjednodušenie každodenných
pracovných postupov.
Cie
Poskytnú ú astníkom informácie o nástrojoch na zvládnutie príjmu nových informácií,
riešenie „nedostatku“ asu.
Obsah
Exponenciálny nárast informácií
Nedostatok asu (prí ina a následok)
Nepreh adnos v terminológii
Neschopnos vybra a prezentova podstatu problému
Nevýhodná krivka u enia ( asové straty pri znovuobjavovaní problému)
D žka trvania
0,5 d a
Lektori
špecialisti na tréning firmy die Berater
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: maria.fedorova@nbs.sk
167
ZÍSKAVANIE NOVÝCH KLIENTOV –
NETWORKING
Ú astníci
Finan ní a pois ovací poradcovia, ktorí potrebujú rozšíri a udrža si vybudované portfólio
klientov.
Cie
Ú astníci získajú zru nosti pre vyh adávanie a oslovovanie potenciálnych klientov a pre
získavanie odporú aní.
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
Získavanie kontaktov
Externé a interné zdroje
Analýza cie ovej skupiny
Prvý kontakt s klientom
Studený a predhriaty trh
Získavanie odporú aní
6 krokov k získaniu odporú aní
D žka trvania
2 dni
Lektor
skúsený lektor, špecialista v danej problematike
Garant
Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: tatiana.stranavska@nbs.sk
Podujatie možno uskuto ni aj na základe požiadavky konkrétnej banky/finan nej inštitúcie
formou objednávky pre jej zamestnancov.
168
ADAPTÁCIA NOVÝCH PRACOVNÍKOV
V PREDAJNOM PROCESE
Ú astníci
Vedúci obchodných tímov, ktorí zodpovedajú za úspešnú adaptáciu nového zamestnanca
v predajnom tíme.
Cie
Ú astníci získajú zru nosti pre úspešnú adaptáciu nového pracovníka v obchodnej službe
a zníženie fluktuácie
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
Motivácia „nová ika“ pri nástupe
Vytvorenie adapta ného plánu
Zis ovanie osobných cie ov
Analýza innosti a zis ovanie kritických miest
Vedenie „nová ika“ v teréne
Tréning „nová ika“ a vytváranie tréningových plánov
Kou ing „nová ika“
Vedenie rozvojovej zložky pracovníka
D žka trvania
2 dni
Lektor
skúsený lektor, špecialista v danej problematike
Garant
Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: tatiana.stranavska@nbs.sk
Podujatie možno uskuto ni aj na základe požiadavky konkrétnej banky/finan nej inštitúcie
formou objednávky pre jej zamestnancov.
169
VEDENIE PORÁD A POHOVOROV
Ú astníci
Stredný a vyšší management bánk a finan ných inštitúcií. Zamestnanci bánk, finan ných
inštitúcií, resp. komer ného sektora, ktorí vedú pracovné rokovania a potrebujú získa
a rozvinú zru nosti, pre efektívnu prípravu porady alebo pracovného pohovoru.
Cie
Ú astníci získajú zru nosti, praktické rady a tipy ako efektívne vies pracovné porady a
pracovné pohovory.
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ako vytvára pozitívny vz ah s podriadeným
Autorita vedúceho zamestnanca
Štruktúra pracovného pohovoru
Príprava na pracovný pohovor
Ako primä udí k rozhovoru
Po úvanie alebo na úvanie
Kontrolný pohovor
Rozvojový pohovor
Kritický pohovor
Typy porád a ako ich uplat ova
Aby porady neboli mrhaním asu
Príprava a štruktúra vedenia porady
Seminár má charakter praktického výcviku - aktívne zapája ú astníkov do interaktívneho
dialógu, modelových situácií, rozhovorov a ich analýzy formou skupinovej diskusie.
D žka trvania
2 dni
Lektor
skúsený lektor, špecialista v danej problematike
Garant
Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: tatiana.stranavska@nbs.sk
Podujatie možno uskuto ni aj na základe požiadavky konkrétnej banky/finan nej inštitúcie
formou objednávky pre jej zamestnancov.
170
KOMUNIKÁCIA S AŽKÝM ZÁKAZNÍKOM –
VEDENIE REKLAMA NÉHO KONANIA
Ú astníci
Pracovníci bánk, finan ných inštitúcií, ktorí prichádzajú do styku so s ažnos ami klientov.
Zamestnanci, ktorých sú as ou pracovnej náplne je riešenie reklamácií klientov, resp. všetci
záujemcovia, ktorí poci ujú rezervy v komunikácii s ažkými zákazníkmi a potrebujú získa
zru nosti a tipy ako zvládnu komunikáciu s nimi.
Cie
Ú astníci získajú základy a pretrénujú si komunika né zru nosti pre pozitívnu komunikáciu
s náro ným klientom.
Obsah
• Konfliktná situácia a jej vznik
• Ako rozozna ažkého klienta
• Typológia klientov
• Ako využi konflikt v prospech spolo nosti
• Psychológia komunikácie
• Tipy pre úspešnú komunikáciu
• Neverbálna komunikácia
• Asertívne správanie
• Psychohygiena pre pracovníkov, ktorí sú v kontakte so s ažnos ami, resp.
reklamáciami
Seminár má charakter praktického výcviku - aktívne zapája ú astníkov do interaktívneho
dialógu, modelových situácií, rozhovorov a ich analýzy formou skupinovej diskusie.
D žka trvania
2 dni
Lektor
Skúsený lektor, špecialista v danej problematike
Garant
Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: tatiana.stranavska@nbs.sk
Podujatie možno uskuto ni aj na základe požiadavky konkrétnej banky/finan nej inštitúcie
formou objednávky pre jej zamestnancov.
171
VEDENIE OBCHODNÝCH TÍMOV
Ú astníci
Manažéri obchodných tímov, ktorí potrebujú získa , resp. zlepši
v oblasti vedenia obchodných tímov.
a rozvinú
zru nosti
Cie
Ú astníci získajú základné zru nosti a natrénujú postupy a procesy pri vedení obchodných
tímov.
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
Plánovanie a tvorba cie ov
Individuálny prístup pri vedení obchodných tímov
Štatistika ako motiva ný prvok
SWOT analýza predajného tímu
Vedenie pohovorov
Zvyšovanie vlastných kompetencií pri vedení obchodných tímov
Vedenie obchodníkov v teréne
Kou ing
Seminár má charakter praktického výcviku - aktívne zapája ú astníkov do interaktívneho
dialógu, modelových situácií, rozhovorov a ich analýzy formou skupinovej diskusie.
D žka trvania
2 dni
Lektor
skúsený lektor, špecialista v danej problematike
Garant
Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: tatiana.stranavska@nbs.sk
Podujatie možno uskuto ni aj na základe požiadavky konkrétnej banky/finan nej inštitúcie
formou objednávky pre jej zamestnancov.
172
PREDAJNÁ KOMUNIKÁCIA
VO FINAN NEJ OBLASTI
Ú astníci
Finan ní poradcovia a predajcovia finan ných produktov, ktorí potrebujú zlepši , resp.
zdokonali svoje komunika né zru nosti pri predaji finan ných produktov.
Cie
Ú astníci získajú návod na úspešnú komunikáciu s klientom a budú ma možnos natrénova
si komunika né zru nosti pre úspešný predaj finan ných produktov.
Obsah
• základná štruktúra predajného rozhovoru
• nadviazanie kontaktu
• psychológia predaja
• zis ovanie potrieb klienta
• prezentácia riešení s dôrazom na potreby klienta
• uzatváracie techniky
• vytvorenie trvalého vz ahu s klientom
• dohoda o následnom servise
Seminár má charakter praktického výcviku - aktívne zapája ú astníkov do interaktívneho
dialógu, modelových situácií, rozhovorov a ich analýzy formou skupinovej diskusie.
D žka trvania
2 dni
Lektor
skúsený lektor, špecialista v danej problematike
Garant
Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: tatiana.stranavska@nbs.sk
Podujatie možno uskuto ni aj na základe požiadavky konkrétnej banky/finan nej inštitúcie
formou objednávky pre jej zamestnancov.
173
PROFESIONÁLNE FINAN NÉ PLÁNOVANIE
Ú astníci
Pracovníci bánk a finan ných inštitúcií, ktorí pracujú s klientmi, finan ní sprostredkovatelia,
predajcovia bankových a poistných produktov, osobní bankári a pod.
Cie
Ú astníci získajú praktické rady a tipy ako zostavi kvalitný finan ný plán, dokáza ho
profesionálne prezentova , zabezpe i pre klientov kvalitný poradenský servis a udrža , príp.
rozšíri portfólio svojich klientov.
Obsah
•
o je dôvodom vysokej lojality klientov, ktorí majú profesionálne vypracovaný
finan ný plán?
• Aké informácie sú dôležité pri vypracovaní finan ného plánu?
• Ako tieto informácie získa a ako ich neskôr použi pri predajnej argumentácii?
• Aké sú súvislosti medzi jednotlivými oblas ami a ako s nimi komplexne pracova
(nielen predáva produkty)?
• Ako ur ova poistné iastky pre zabezpe enie jednotlivých rizík a finan ných cie ov
klienta?
• Ako zabezpe i finan né ciele klienta (finan né rezervy, úvery, sporenie,
investície…)?
• Ako zostavi a prezentova finan ný plán?
• Ako za a s poskytovaním kvalitného servisu pre klientov a získa tak kvalitné
odporú ania?
Seminár má charakter praktického výcviku, je doplnený ukážkami z praxe, praktickými
príkladmi a nácvikom modelových situácií.
D žka trvania
2 dni
Lektor
Skúsený lektor, špecialista v danej problematike
Garant
Mgr. Tatiana Strá avská, tel.: 02/5787 3532, e-mail: tatiana.stranavska@nbs.sk
Podujatie možno uskuto ni aj na základe požiadavky konkrétnej banky/finan nej inštitúcie
formou objednávky pre jej zamestnancov.
174
Manažérske vzdelávanie
MANAŽÉRSKE ZRU NOSTI I - VII
Ú astníci
Vedúci zamestnanci bánk a iných finan ných inštitúcií, najmä manažéri prvej línie (vedúci
oddelení, zástupcovia vedúcich oddelení a vedúci tímov), ktorí v minulosti neabsolvovali
komplexný program takéhoto typu. Akreditovaný program je osobitne vhodný tiež pre
za ínajúcich manažérov, ktorí po prvý raz nastúpili do manažérskej pozície, alebo pre tých,
s ktorými sa v budúcnosti uvažuje ako s potenciálnymi manažérmi.
Cie
Poskytnú ú astníkom ucelený a systematicky usporiadaný súbor poznatkov, preh bi
a systemizova ich vedomosti z problematiky manažmentu, ako aj prakticky rozvinú ich
manažérske zru nosti a kompetencie
Na tento ú el
•
na základe preh benia sebapoznania a poznania k ú ových kompetencií
„euromanažéra“ rozvinú osobnos ú astníkov a ich kvalifikáciu ako manažérov,
umožni im sta sa cie avedomejšími, systematickejšími a kreatívnejšími
•
rozšíri a preh bi vedomosti ú astníkov o základných manažérskych funkciách –
plánovaní, organizovaní a kontrolovaní, prepoji tieto vedomosti so zážitkami
v relevantných modelových situáciách a s osvojením si ur itých techník, a u ah i
manažérom efektívne zvládanie týchto funkcií
•
priblíži význam riadenia udských zdrojov v rámci strategického riadenia
banky/finan nej inštitúcie a ako jednu z funkcií manažmentu, ktorá patrí medzi
základné
innosti každého manažéra; oboznámi
ú astníkov s nosnými
personálnymi procesmi a s tým súvisiacimi úlohami, zodpovednos ou
a kompetenciami manažéra, a tak zvýši efektívnos výkonu tejto manažérskej
funkcie
•
umožni ú astníkom spozna a overi si ú innos a efektívnos rôznych štýlov
vedenia udí a zlepši svoje manažérske zru nosti týkajúce sa základnej manažérskej
funkcie vedenia udí; rozvinú vedomosti a zru nosti ú astníkov pri budovaní tímu,
motivovaní a kou ovaní jednotlivcov i tímu; nau i ú astníkov identifikova prí iny
neefektívnosti porád a ako im predchádza
•
oboznámi ú astníkov s novými trendmi v riadiacej práci, s novými prístupmi
a metódami riadenia, ktoré využívajú informácie, informa né technológie
a vedomosti jednotlivcov a tímov, pri zavádzaní zmien
•
nau i ú astníkov identifikova signály a chápa podstatu konfliktov, ako sa vyhnú
správaniu, ktoré vedie k deštruktívnemu priebehu konfliktov; využíva a rozvíja
emocionálnu inteligenciu a kreativitu v pracovnom i osobnom živote
•
vyhodnoti vedomosti ú astníkov z problematiky manažmentu a schopnosti
aplikova tieto vedomosti v simulovaných situáciách, celkové manažérske
kompetencie ú astníkov pod a medzinárodných štandardov a požiadaviek na
„euromanažéra“; identifikova oblasti, v ktorých sa ú astníci potrebujú alej
175
zdokonali ; na základe sebareflexie a hodnotenia pozorovate mi identifikova
úrove a kvalitu interpersonálnych vz ahov so spolupracovníkmi, ako aj konkrétne
potreby pre plánovanie alšieho osobného rozvoja.
Obsah
Program sa skladá zo siedmich modulov zameraných na nasledujúcu problematiku:
•
Osobnos manažéra a jeho kompetencie
•
Manažérske funkcie plánovanie, organizovanie a kontrolovanie
•
Vedenie udí a motivácia
•
Riadenie udských zdrojov
•
Nové trendy v manažmente
•
Riadenie konfliktov a emocionálna inteligencia
•
Assessment Centre – komplexné vyhodnotenie manažérskych kompetencií
(vedomostí, zru ností, know-how a postojov) pod a medzinárodných štandardov
a požiadaviek na „euromanažéra“, identifikácia alších vzdelávacích potrieb
a vypracovanie individuálnych plánov osobného rozvoja
Program je zameraný ve mi prakticky a interaktívne. Dôležitou sú as ou sú diskusie,
odpovede na otázky ú astníkov oh adom problémov, s ktorými sa stretli vo svojej
manažérskej práci, a praktické odporú ania, ako sa takýmto problémom vyhnú , resp. ich
rieši . Získané vedomosti a zru nosti si ú astníci precvi ujú v simulovaných situáciách,
hraním rolí, prácou v malých skupinách a pod.
Po absolvovaní celého programu vrátane získajú ú astníci osved enie s celoštátnou
platnos ou.
D žka trvania
7 x 2 dni
Lektori
odborníci v predmetnej problematike, skúsení lektorský tím
interaktívnych tréningov
s bohatou praxou pri vedení
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: maria.fedorova@nbs.sk
Poznámka:
Uvedený program je rámcový, ponúkame možnos jeho úpravy pod a vašich požiadaviek.
176
CRUCIAL CONVERSATION
(DÔLEŽITÉ ROZHOVORY AKO VYBRANÉ INTERAKCIE,
KTORÉ SA MEDZI NAMI ODOHRÁVAJÚ DENNE)
Ú astníci
Manažéri na strednom a vyššom stupni riadenia, vedúci zamestnanci bánk, iných finan ných
inštitúcií a firiem, ich zástupcovia, vedúci pracovných tímov a všetci, ktorí chcú lepšie
zvláda k ú ovú komunikáciu pre dosahovanie cie ov a budova kultúru spolo nosti.
Cie seminára
Osvoji si princípy efektívnej komunikácie a princípy práce so spätnou väzbou, nau i sa
prekona strach z dôležitých rozhovorov, vedie poveda priamo aj citlivé veci dôležité pre
efektívne vedenie tímu.
Obsah seminára
• komunika ný triangel – základné princípy efektívnej komunikácie
• efektívne informovanie
• kvalifikované vyžadovanie
• reflexia
• aktívne po úvanie druhej strany
• Get Unstuck
• Start with Heart
• Learn to Look
• Make It Safe
• Master My Stories
• State My Path
• Explore Other´s Paths
• Move To Action
Interaktívny tréning plný praktických cvi ení, s dôrazom na spätnú väzbu v skupine.
D žka trvania
2 x 2 dni (možnos úpravy obsahu a d žky trvania pod a individuálnej požiadavky)
Lektor
špecialista na manažérsky rozvoj a kou ovanie, R
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: maria.fedorova@nbs.sk
177
KONFLIKTMANAŽMENT, EMOCIONÁLNA
INTELIGENCIA A ZVLÁDANIE STRESU
(intenzívny tréning)
Ú astníci
Predovšetkým absolventi tréningu Komunika né zru nosti - manažéri, vedúci pracovníci, ale
aj všetci ostatní zamestnanci finan ných aj nefinan ných inštitúcií, obchodníci na pe ažných
a kapitálových trhoch, majitelia firiem, asistenti a všetci denne pracujúci a žijúci pod vplyvom
stresu v konfliktnom prostredí, ktorí chcú pozna základné princípy zvládania a odstra ovania
konfliktov.
Cie tréningu
Nau i ú astníkov, v om spo íva podstata a význam konfliktov (osobných, pracovných,
genera ných, v rámci tímu...), identifikova signály konfliktu a vyhnú sa správaniu, ktoré
vedie k deštruktívnemu priebehu konfliktu, ukáza možnosti a nástroje riešenia, riadenia
a zvládania konfliktu. Cie om tréningu je tiež ukáza ako využíva a rozvíja svoju
emocionálnu inteligenciu a kreativitu v pracovnom aj v osobnom živote.
Obsah
1.de
Ako vznikajú konflikty
- vznik, priebeh a vnútorná dynamika konfliktov
- psychologické a fyziologické aspekty
Systematická analýza konfliktov
- typy konfliktov (vnútorné, medzi udské a súvislosti medzi nimi)
- príklady, cvi enia
- vývoj osobnosti a postojov vo vz ahu k hodnotám a autoritám (dotazník)
Zložky konfliktu
- vnímanie
- fantázia a realita
- pocity a vzorce správania
- zablokované myslenie a chyby vnímania situácie po as konfliktu
Možnosti zvládania konfliktov
- stratégie zvládnutia konfliktu
- potla enie konfliktu – popretie, únik
- neriešený konflikt a jeho možné následky
- agresivita v konflikte (auto a heteroagresivita)
- pomocné techniky – so sprostredkovate om(mediácia, moderácia, abreakcia,
sublimácia)
Riešenie konfliktov
- stratégia výhra/výhra
- fázy kooperatívneho riešenia konfliktov
- ako predchádza konfliktom (v živote, v práci, v tíme)
- firemná kultúra, otvorená komunikácia
178
- môj štýl riešenia konfliktov – dotazník a jeho využitie v praxi
Typické konflikty v organizácii
- spolupracovník – spolupracovník
- vedúci - spolupracovník, tím – spolupracovník
- tím – tím, oddelenie – oddelenie...
- príklady, odporú ané a vyskúšané efektívne riešenia
2.de
Emocionálna inteligencia
- definícia, význam pre prax a život loveka
- aké mám EQ?, dotazník
- zaobchádzanie s vlastnými pocitmi a s pocitmi druhých
- porozumenie pocitom druhých – inteligentná cesta k prevencii konfliktov
Emocionálna inteligencia – využitie v praxi
- ako využíva empatiu
o robi s intuíciou, ako ju správne využíva
- ako zvyšova vlastné EQ (ukážky metód a nácvik)
Ako zlepši vlastný štýl zvládania konfliktov?
Konflikty a stres – krízové situácie
- stres v živote loveka, odolávanie stresu – možnosti a techniky
- individuálny „antistresový program“ s využitím EQ
D žka trvania
2 dni
Lektor
skúsená lektorka - špecialistka na nácvik zvládania konfliktov a krízových situácií
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: maria.fedorova@nbs.sk
179
PCM (PERSON CENTERED MANAGEMENT)
- O NOVÝCH PRÍSTUPOCH V MANAŽMENTE
PRACOVNÝCH VZ AHOV
Ú astníci
Manažéri bánk a finan ných inštitúcií so záujmom o získanie zru ností PCM v oblasti nových
prístupov v manažmente pracovných vz ahov.
Cie
Cie om workshopu je prezentácia používania zru ností v oblasti vytvárania efektívnych
pracovných vz ahov, pretože aj práca v bankovníctve sa realizuje predovšetkým cez vz ahy.
Nau i ú astníkov ako zameni obvi ovanie, ktoré vyvoláva negatívnu reakciu
u spolupracovníkov, so zodpovednos ou, ktorá zvyšuje pracovné úsilie. Spolupracovníci
nebudú zastrašovaní ani zranení, ím stúpne aj úspešnos manažéra.
Obsah workshopu
•
Ako vybera vhodných pracovníkov pre realizáciu cie ov banky
• Ako bezbolestne komunikova s druhými u mi bez oh adu na úrove ich zru ností
• Ako úspešne zvláda interakcie všetkými zú astnenými
• Ako identifikova neefektívne správanie
• Ako zmeni obvi ovanie na zodpovednos
• Ako vies efektívne dialóg na verejnosti a v médiách
• Ako interpretova prejavy neverbálnej komunikácie
• Ako efektívne delegova úlohy
• Ako uspokoji požiadavky klientov aj požiadavky banky
• Ako správne a objektívne hodnoti svojich spolupracovníkov
D žka trvania
0,5 d a
Lektor
odborník na oblas manažmentu pracovných vz ahov
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534, e-mail: maria.fedorova@nbs.sk
180
Príprava lektorov
LEKTORSKÉ ZRU NOSTI I
Ú astníci
Lektori - zamestnanci bánk a iných finan ných aj nefinan ných inštitúcií, ktorí vykonávajú
lektorskú innos v rámci vnútrobankového (vnútrofiremného) a externého vzdelávania,
lektori, ktorí pôsobia ako konzultanti v dištan nom vzdelávaní, bankoví špecialisti, ktorých
sú as ou pracovných úloh sú prezentácie pred publikom a zamestnanci bánk, ktorí plánujú
vykonáva lektorskú innos a chcú sa na u pripravi .
Cie
Cie om kurzu je oboznámi ú astníkov s najnovšími poznatkami z oblasti vzdelávania a
psychológie dospelých, s modernými vzdelávacími metódami a technikami, ktoré môžu
využi v rámci lektorskej a inej vzdelávacej innosti.
Obsah
osobitosti vzdelávania dospelých
- psychológia u enia dospelých
- sociálno-psychologické aspekty výchovy a vzdelávania dospelých
- motivácia ku vzdelávaniu, záujmy, postoje a správanie k alšiemu vzdelávaniu
ciele a úlohy vzdelávania dospelých
- stanovovanie cie ov vo vzdelávaní
sociálna komunikácia a predpoklady jej efektívnosti v procese vzdelávania
- zásady prenosu informácií, komunika né bariéry
- verbálna komunikácia vo vzdelávaní dospelých, verbálna pohotovos
- zvuková stránka re i, rétorické prostriedky lektora, neverbálna komunikácia
osobnostné predpoklady na prácu lektora
- jednotlivé typy, sebapoznanie
- profesionalita lektora
metódy vzdelávania dospelých
- klasifikácia metód vzdelávania
- metódy vzdelávania využívané na pracovisku popri vlastnej práci (on – the – job)
- inštruované zaú anie, job rotation, mentoring, coaching – vedenie Podnecovaním
príprava u ebnej osnovy a u ebného plánu
- kritériá výberu obsahu a náro nos u iva
Individuálna práca I
príprava u ebnej osnovy a u ebného plánu
- výber obsahu vzdelávania v závislosti od stanovených cie ov
- roz lenenie u iva do tematických celkov a stanovenie iastkových
pedagogických cie ov, vytvorenie u ebného plánu, stanovenie asového
harmonogramu
D žka trvania
2 dni
181
Lektor
skúsená špecialistka v oblasti tréningových programov lektorov a manažérov z bankovej
praxe, autorka odborných publikácií a lánkov
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: maria.fedorova@nbs.sk
182
LEKTORSKÉ ZRU NOSTI II
Ú astníci
Lektori - zamestnanci bánk a iných finan ných aj nefinan ných inštitúcií, ktorí vykonávajú
lektorskú
innos v rámci vnútrobankového (vnútrofiremného) a externého vzdelávania,
lektori, ktorí pôsobia ako konzultanti v dištan nom vzdelávaní, bankoví špecialisti, ktorých
sú as ou pracovných úloh sú prezentácie pred publikom a zamestnanci bánk, ktorí plánujú
vykonáva lektorskú innos a chcú sa na u pripravi , absolventi Lektorských zru ností I.
Cie
Cie om kurzu je rozvinú vedomosti a zdokonali lektorské a konzulta né schopnosti
ú astníkov, posilni ich sebadôveru pri vystupovaní v pozícii lektora, resp. konzultanta.
Ú astníci sa nau ia pripravi vlastné lektorské vystúpenie na požadovanej profesionálnej
úrovni, zvoli k prednášanému obsahu správne vyu ovacie metódy, vypracova u ebné
pomôcky a efektívne využi didaktickú techniku.
Obsah
metódy vzdelávania využívané mimo práce
- metóda klasickej prednášky
- diskusné metódy
- inscena né metódy
- seminár
- simulácia
- videoprezentácia
- vestibule training
modera né techniky a vedenie rozhovoru
formulácia otázok a úloh
zvládanie náro ných situácií v práci lektora
- tréma
- práca s problémovými ú astníkmi
- m kve, resp. rušivé publikum
- neštandardné podmienky...
zásady tvorby a efektívneho využitia vizuálnych pomôcok v rámci vyu ovacej
jednotky
- vizualizácia a správny výber média pre prezentáciu
- práca s priesvitkami, zásady tvorby priesvitiek
- možnosti grafickej úpravy
audiovizuálne médiá vo vzdelávaní dospelých
- zásady efektívneho využívania didaktickej techniky
- práca so spätným projektorom
- práca s flipchartom
- možnosti prípravy na osobnom po íta i
- dataprojektor
- vizualizér
aktívny tréning
- ukážka prípravy konkrétneho lektorského vystúpenia
- analýza videozáznamu
183
- využitie didaktických pomôcok a didaktickej techniky
- spätná väzba
Individuálna práca II
príprava u ebnej osnovy a u ebného plánu - pokra ovanie
- rozpracovanie u ebných postupov
- príprava na nadviazanie kontaktu s publikom a metódy aktivizácie ú astníkov
- výber a vypracovanie u ebných pomôcok
- výber didaktickej techniky a audiovizuálnych médií
D žka trvania
2 dni
Lektor
skúsená lektorka - špecialistka v oblasti tréningových programov lektorov a manažérov z
bankovej praxe, autorka odborných publikácií a lánkov
Garant
PhDr. M. Fedorová, PhD., tel.: 02/5787 3534 e-mail: maria.fedorova@nbs.sk
184
Jazykové vzdelávanie
INTERMEDIATE PROFESSIONAL/BUSINESS
ENGLISH,
MODUL I, MODUL II
špecializovaný kurz, úrove intermediate B1 - upper-intermediate B2
Modul I a Modul II tvoria obsahovo samostatné podujatia, t.j. je možné absolvova len jeden
vybraný modul. Pre optimálny študijný výsledok je vhodné absolvova oba moduly.
Ú astníci
Kurz je ur ený záujemcom, ktorí úspešne zvládli General English na úrovni intermediate B1
alebo upper-intermediate B2 a potrebujú získa , resp. alej rozvinú zru nosti v používaní
Professional/Business English.
Cie
Primerane rozsahu kurzu
• zlepši schopnos ú astníkov komunikova v Professional/Business English v bežných
situáciách, ktoré súvisia s výkonom ich pracovných povinností, ako aj pri
spolo enských aktivitách spojených s ich plnením,
• rozšíri ich slovnú zásobu o užito né výrazy a frázy z oblasti Professional/Business
English,
• vo všeobecnosti zvýši ich sebadôveru a plynulos vo vyjadrovaní v anglickom
jazyku.
Obsah
Prostredníctvom role-plays, simulácií a iných interaktívnych techník, ako aj prácou
s autentickými textami a audio/video nahrávkami anglickom jazyku vytvára obsah kurzu
predpoklady pre zvládnutie efektívnej komunikácie v praktických situáciách v Professional/
Business English v nasledujúcich oblastiach:
Modul I
• efektívna pracovná komunikácia (efektívna kultivovaná firemná komunikácia, riešenie
komunika ných problémov, komunikácia v tíme, získavanie pracovných informácií,
kategórie otázok a ich tvorenie),
• štruktúra firmy, pracovné vz ahy,
• rutinné pracovné innosti, CV,
• príprava pracovnej cesty, reprezentácia spolo nosti, zhodnotenie pracovnej cesty,
po akovanie,
• realizácia pracovnej cesty (štandardné situácie na letisku, na colnici, v hoteli),
• spolo enský styk (prijatie zahrani ných návštevníkov, spolo enská konverzácia, v
reštaurácii, písomné pozvanie na spolo enské podujatie a reakcia)
185
Modul II
• telefonovanie (úvodné situácie/frázy, dôvod telefonátu, vysvetlenie, problémy pri
telefonickom spojení, výmena a kontrola informácií, odkazy, dohadovanie termínu,
as a dátum, ukon enie telefonického rozhovoru),
• vyjadrenie plánovania budúcej innosti, (gramatické vyjadrenie budúcnosti),
• vyjadrenie návrhu a jeho akceptovanie/odmietnutie, vyjadrenie výhrad, neutrálny
postoj),
• prezentácie (príprava prezentácie, prezenta né techniky, otázky a diskusia, práca s
publikom),
• pracovné stretnutia a jednanie (vedenie a ú as na pracovnom stretnutí/jednaní otvorenie stretnutia, program, otvorenie a riadenie diskusie, ú as v diskusii, riešenie
konfliktov, kompromisy/ústupky, súhlas/nesúhlas, súhlas s výhradami, hlasovanie,
závery),
• písanie (správa, zápisnica, formálna korešpondencia)
Hodinový rozsah 1 modulu
36 hodín (2 x 1,5 hod týždenne, celkom 24 stretnutí)
Lektor
slovenský
Garant
Mgr. Jana Bajzová, tel.: 02/5787 3531, e-mail: jana.bajzova@nbs.sk
186
INTERMEDIATE FINANCIAL ENGLISH,
MODUL I, MODUL II
špecializovaný kurz, úrove intermediate B1 až upper-intermediate B2
Modul I a Modul II tvoria obsahovo samostatné podujatia, t.j. je možné absolvova len jeden
vybraný modul. Pre optimálny študijný výsledok je vhodné absolvova oba moduly.
Ú astníci
Kurz je ur ený záujemcom, ktorí majú dobré vedomosti angli tiny na úrovni intermediate B1
alebo upper-intermediate B2 a potrebujú získa , resp. zvýši úrove ovládania Financial
English s dôrazom na odbornú slovnú zásobu a špecifické rty odborného štýlu z finan nej
oblasti.
Cie
Primerane rozsahu kurzu
• zlepši schopnos ú astníkov efektívne fungova v anglickom jazyku v segmente
Financial English,
• rozšíri ich slovnú zásobu o špecializované výrazy a frázy z oblasti Financial English,
• zvýši kvalitu ich prejavu v rámci odborných tém ako aj ich sebadôveru a plynulos v
anglickom jazyku všeobecne.
Obsah
Je postavený na autentických materiáloch, kladie dôraz na prezentáciu odbornej terminológie
a zoznamuje ú astníkov so špecifickými rtami anglického odborného štýlu vo finan nej
oblasti. Obsah vytvára priestor pre reagovanie na potreby ú astníkov.
Modul I
• finan né správy a vyhlásenia,
• finan ná stratégia firmy,
• riziká a analýzy,
• etika vo finan níctve,
• investi né bankovníctvo,
• medzinárodné ú tovné štandardy
• slovná zásoba a gramatika pod a potrieb ú astníkov v rámci preberaného u iva
Modul II
• ú tovný software
• audit,
• aktíva,
• hodnotenie spolo nosti,
• rozpo et,
• ekonomické faktory,
• forenzné ú tovníctvo,
• bankovníctvo
• slovná zásoba a gramatika pod a potrieb ú astníkov v rámci preberaného u iva
187
Hodinový rozsah 1 modulu
36 hodín (2 x 1,5 hod týždenne, celkom 24 stretnutí)
Lektor
slovenský
Garant
Mgr. Jana Bajzová, tel.: 02/5787 3531, e-mail: jana.bajzova@nbs.sk
188
ADVANCED FINANCIAL ENGLISH
V KONTEXTE SKÚŠKY CAMBRIDGE INTERNATIONAL
CERTIFICATE IN FINANCIAL ENGLISH,
MODUL I, MODUL II
špecializovaný kurz, úrove lower advanced C1 až advanced C2
Modul I a Modul II tvoria obsahovo samostatné podujatia, t. j. je možné absolvova len
jeden vybratý modul. Pre optimálny študijný výsledok a prípravu na skúšky Cambridge
International Certificate in Financial English je vhodné absolvova oba moduly.
Ú astníci
Kurz je ur ený záujemcom ovládajúcich General English na úrovni lower advanced C1 až
advanced C2, ktorí majú záujem získa resp. preh bi si svoje znalosti Financial English.
Cie
Primerane rozsahu kurzu
• zlepši úrove re ových zru ností ú astníkov v oblasti Financial English v súlade
s požiadavkami skúšky Cambridge International Certificate In Financial English
s dôrazom na odbornú slovnú zásobu a špecifické rty odborného štýlu vo finan nej
oblasti,
• zvýši ich sebadôveru a plynulos vo vyjadrovaní vo formálnom prejave v rámci
odborných tém.
Obsah
Vychádza z potrieb odborníkov pracujúcich v sektore financií a bankovníctva. Obsah kurzu sa
prioritne zameriava na nižšie uvedené tematické okruhy, pri om vytvára priestor pre
reagovanie na potreby ú astníkov.
Modul I
• Financial reporting
• Insurance and Regulatory Framework,
• Financial Markets,
• Company Formation & Company Law,
• Company results,
• Budgeting
Modul II
• Risk assessment & Analysis,
• Mergers and Acquisitions,
• Debt and Corporate Distress,
• Internal Audits & Control,
• Ethics and Corporate Governance,
• Strategic Financial Management
Hodinový rozsah 1 modulu
24 hodín (2 x 1 hod týždenne, celkom 24 stretnutí)
189
Lektor
native speaker
Garant
Mgr. Jana Bajzová, tel.: 02/5787 3531, e-mail: jana.bajzova@nbs.sk
190
EFFECTIVE ORAL COMMUNICATION
IN BUSINESS
špecializovaný kurz, úrove upper-intermediate B2 až lower advanced C1
Ú astníci
Kurz je ur ený záujemcom, ktorí chcú zlepši kvalitu svojho ústneho prejavu v anglickom
jazyku používanom v bežnom pracovnom styku, ako i pri spolo enských aktivitách, ktoré
s ním súvisia.
Cie
Primerane rozsahu kurzu
• zlepši u ú astníkov celkovú úrove ústneho prejavu ako i zru nosti po úvania s
porozumením v anglickom jazyku,
• zdokonali ich schopnos v anglickom jazyku efektívne a kultivovane prezentova
myšlienky,
• diskutova a vyjednáva ,
• pripravi a prednies prezentáciu,
• komunikova v bežnom pracovno-spolo enskom kontexte.
Obsah
Obsah sa viaže na pracovné prostredie a povinnosti ú astníkov ako aj na re ové zru nosti,
ktoré má rozvíja (t. j. ústny prejav a po úvanie s porozumením), omu zodpovedá vo ba
jazykových prostriedkov zahrnutých do obsahu kurzu, ako aj situácií, v ktorých sa hovorený
anglický jazyk precvi uje.
Základné menu kurzu zah a nasledujúce okruhy:
• diskusia, vyjednávanie, príprava a prednes prezentácie
• vysvet ovanie javov a procesov, vyjadrovanie íselných údajov, hypotetické úvahy,
ne/súhlas, dosiahnutie dohody,
• argumentácia, prerušenie partnera, prebratie iniciatívy, ústupky, vyjednávanie,
• slovná zásoba a gramatické štruktúry potrebné pre efektívnu ústnu komunikáciu,
• zvuková stránka jazyka ako prostriedok komunikácie, prednes, intonácia, vetný a
slovný dôraz
• konvencie typické pre ústnu komunikáciu v anglickom jazyku a pre bežný
spolo enský styk, spolo enské zvyklosti, formálny a neformálny ústny prejav,
kultivovaný dialóg, „taktný“ jazyk
• re ové zru nosti: diskusia, vyjednávanie, kultivovaný dialóg v anglickom jazyku,
• komunika né stratégie: prístup k reakciám a otázkam partnera / publika, aktívne a
efektívne po úvanie, empatia (prostriedky a spôsoby jej vyjadrenia)
Celkový hodinový rozsah
18 hodín (1 x 1,5 hod týždenne, celkom 12 stretnutí)
Lektor
native speaker
Garant
Mgr. Jana Bajzová, tel.: 02/5787 3531, e-mail: jana.bajzova@nbs.sk
191
WRITING FOR BUSINESS
špecializovaný kurz, úrove upper-intermediate B2 až lower advanced C1
Ú astníci
Tento špecializovaný kurz je ur ený záujemcom, sú as ou práce ktorých je príprava
písomných materiálov v anglickom jazyku, resp. písomný styk s vonkajším prostredím
prostredníctvom anglického jazyka. Požadovaná vstupná úrove ovládania anglického jazyka
je upper-intermediate B2 až lower advanced C1.
Cie
Primerane rozsahu kurzu
• skvalitni celkovú úrove písomného prejavu ú astníkov v anglickom jazyku,
• zdokonali schopnos ú astníkov efektívne a kultivovane prezentova myšlienky
v kontexte Business English v modernej autentickej písanej angli tine,
• oboznámi ich so základnými konvenciami úpravy písomností a korešpondencie
v angli tine, ako aj všeobecne s osobitos ami anglického formálneho písomného
prejavu,
• rozšíri ich slovnú zásobu o ustálené výrazy a spojenia, vyskytujúce vo formálnom
písomnom prejave.
Obsah
Kurz sa zameriava na formy a špecifiká písomného prejavu, typické pre prostredie, v ktorom
sa používa Business English. Obsah umož uje doplnenie okruhmi pod a potrieb ú astníkov.
Oblasti zahrnuté v obsahu kurzu sú:
• písanie listov, správ a návrhov (vo ba primeraných jazykových a štylistických
prostriedkov typických pre písanie listov v angli tine, konvencie, ustálené slovné
• spojenia a frázy), iné typy písomností
• konvencie týkajúce sa vzh adu a štruktúry písomností v anglickom jazyku
• opis a vysvetlenie trendov
• slovná zásoba a gramatické štruktúry potrebné na vyjadrenie spolo enských konvencií
a komunika ných potrieb, ako sú napr. súhlas, nesúhlas, žiados , vyjadrenie názoru
• a postoja, návrh
• jazykové prvky v kontexte formálneho písomného prejavu, ako napr. frázové slovesá,
asy a ich použitie, spelling, interpunkcia, modálne slovesá, nepriama re , trpný rod,
• vyjadrenie asu a miesta, spojky, leny, vyjadrenie íselných údajov, použitie
predložkových väzieb
Celkový hodinový rozsah
18 hodín (1 x 1,5 hod týždenne, celkom 12 stretnutí)
Lektor
native speaker
Garant
Mgr. Jana Bajzová, tel.: 02/5787 3531, e-mail: jana.bajzova@nbs.sk
192
KURZ ANGLICKEJ GRAMATIKY,
MODUL I, MODUL II, MODUL III
špecializovaný kurz
Kurz sa zameriava výlu ne na vysvetlenie a precvi ovanie anglickej gramatiky, t. j. nie sú
v om zaradené prvky a aktivity typické pre bežné „komplexné“ jazykové kurzy. Organiza ne
i obsahom tvoria moduly samostatné podujatia, t.j. je možné absolvova len jeden, resp. dva
ú astníkom vybraté moduly.
Modul I
Úrove :
pre-intermediate A2 až intermediate B1
Ú astníci
Kurz je vhodný pre záujemcov, ktorí ukon ili jazykovú prípravu na úrovni intermediate (B1)
a vyššie, ale majú závažné problémy pri tvorbe a používaní základných gramatických
štruktúr.
Cie
Redukova nedostatky v tvorbe/použití základných gramatických štruktúr (vi . Obsah)
Obsah
Je v rozsahu u iva na úrovniach pre-intermediate a intermediate a zameriava sa na praktické
precvi enie tvorby a na základné spôsoby použitia gramatických nižšie uvedených
gramatických prvkov.
Okruhy:
• prítomný as jednoduchý/priebehový,
• minulý as jednoduchý/priebehový,
• will/going to,
• tvorba otázok a záporných viet,
• po ítate né/nepo ítate né podstatné mená a množné íslo (základné u ivo),
• vyjadrenie množstva (much/many, a lot, few, a few, little, a little),
• prídavné mená (pozitívne/negatívne stup ovanie, porovnávanie, vyjadrenie intenzity • rather, slightly, no, much a i väzby typu „the sooner, the better“),
• podmie ovací spôsob prítomný/minulý (would, could, might, should),
• prvý a druhý kondicionál,
• asové súvetia vyjadrujúce budúcnos , podmienkové a asové spojky,
• väzba „enough/too + infinitív“,
• zámená - who/which/whose, no/some/any
Modul II
Úrove :
upper- intermediate B2
Ú astníci
Kurz je vhodný pre záujemcov so znalos ami základov anglickej gramatiky, ktorí poci ujú
problémy pri tvorbe a použití gramatických javov zahrnutých v obsahu tohto kurzu – a to i
193
napriek tomu, že v minulosti prebrali u ebnicu ozna enú ako intermediate, upperintermediate alebo advanced. Ak sa problémy týkajú základnej gramatiky a sú závažného
charakteru, odporú ame najprv absolvova Kurz anglickej gramatiky – Modul I.
Cie
Redukova nedostatky v tvorbe/použití zložitejších gramatických štruktúr.
Obsah
Zameriava sa na krátke zopakovanie tvorby základných štruktúr a ich primárneho použitia, na
ktoré nadväzuje rozšírenie vedomostí o ich použití, osvojenie si nových prvkov a pravidiel ich
použitia, kontrastovanie príbuzných prvkov a štruktúr a systematizáciu poznatkov z oblasti
anglickej gramatiky.
Okruhy
• priebehové vs. jednoduché slovesné tvary; inné vs. trpné slovesné tvary,
• perfektový aspekt ,
• vyjadrenie prítomnosti (prítomný as, predprítomný as),
• vyjadrenie minulosti (predprítomný as, minulý as, predminulý as),
• vyjadrenie budúcnosti (will, going to, prítomné asy, “will have done“),
• „verb patterns“ – make, let, a i.,
• modálne slovesá a ich zástupné tvary,
• podmienkové súvetia a spojky, želacie vety,
• nepriama re ,
• vety typu „He is there, isn´t he?“, „He is there. –Is he?“, “He was there. – So was I.“
Modul III
Úrove :
upper- intermediate B2
Ú astníci
Kurz je vhodný pre záujemcov so znalos ami základov anglickej gramatiky, ktorí poci ujú
problémy pri tvorbe a použití gramatických javov zahrnutých v obsahu tohto kurzu.
Cie
Redukova nedostatky v tvorbe/použití zložitejších gramatických štruktúr.
Obsah
Zameriava sa na krátke zopakovanie tvorby tvarov a základného použitia, rozšírenie použitia
základných gramatických štruktúr, osvojenie si nových prvkov a pravidiel ich použitia,
kontrastovanie príbuzných prvkov a štruktúr.
Okruhy
• leny a ich použitie,
• po ítate né a nepo ítate né podstatné mená, množné íslo podstatných mien, zhoda
• podmetu a prísudku,
• neur ité íslovky (much, many, (a) little, (a) few, many a, a number/an amount of a i.),
• must, can´t, may, etc + do/have done (vyjadrenie istoty, pravdepodobnosti),
• present/perfect infinitive,
• should do/should have done, I didn´t need to come/I needn´t have come,
• väzba 1. pádu s neur itkom (He is said to earn/to have earned),
194
•
•
•
•
•
had better/would rather,
vyjadrenie „aby“,
have/get something done,
“used to, to be/get used to, usually“,
„sa“ = each other/-selves
Hodinový rozsah 1 modulu
39 hodín (2 x 1 hod týždenne, celkom 39 stretnutí)
Lektor
slovenský
Garant
Mgr. Jana Bajzová, tel.: 02/5787 3531, e-mail: jana.bajzova@nbs.sk
195
ADVANCED SURVIVAL SKILLS
FOR BUSINESS TRIPS
špecializovaný kurz, úrove upper-intermediate B2 až lower advanced
Ú astníci
Kurz je ur ený záujemcom, ktorí si potrebujú zlepši schopnos komunikova v angli tine v
rámci štandardných situácií po as pracovných ciest a pobytov v zahrani í. Je koncipovaný pre
úrove upper-intermediate B2 až lower advanced C1.
Cie
Primerane rozsahu kurzu
• zlepši predovšetkým úrove ústneho prejavu ú astníkov v kontexte štandardných
situácií, ktoré sa vyskytujú pri služobných cestách a pracovných pobytoch v zahrani í,
• zlepši re ovú zru nos po úvania s porozumením, rozšíri slovnú zásobu,
• podpori rozvoj špeciálnych zru ností spojených s prezentáciou, vyjednávaním a
ú as ou na pracovných stretnutiach v anglickom jazyku.
Obsah
Obsah kurzu sa zameriava na aktivity vedúce k zlepšeniu ústneho prejavu a s ním úzko
spojenej zru nosti po úvania s porozumením. Sústre uje sa na tzv. survival skills, to znamená
jazykové zru nosti, ktoré umož ujú cudzincovi z jazykového a kultúrneho h adiska úspešne
obstá v základných reálnych životných situáciách, s ktorými sa ú astníci stretávajú po as
pracovných pobytov v zahrani í, ako sú napr.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Breaking the ice - small talk
Who are you?- what do you do, who do you work for ?
Talking about myself - work, hobbies, family, friends
Keeping in touch - telephoning, writing letters and emails
Talking about your town and country
Social skills
Professional skills (meeting and negotiating skills)
Basic presentation skills
How to survive in hotels
Getting around, asking for help
Celkový hodinový rozsah každého modulu
19,5 hodín (1 x 1,5 hod týždenne, celkom 13 stretnutí)
Lektor
native speaker
Garant
Mgr. Jana Bajzová, tel.: 02/5787 3531, e-mail: jana.bajzova@nbs.sk
196
KURZ SO ZAMERANÍM NA CAMBRIDGESKÉ
SKÚŠKY OBCHODNEJ ANGLI TINY BEC,
MODUL I, II
špecializovaný kurz, úrovne: Vantage t.j. upper-intermediate (B2),
Higher t.j. lower advanced až advanced (C1 - C2)
Ú astníci
Kurz je ur ený pre tých, ktorí chcú zlepši svoje jazykové zru nosti a zárove sa pripravi na
cambridgeskú skúšku obchodnej angli tiny.
Z dôvodu zabezpe enia primeranej úrovne skupiny budú ú astníci zaradení do Modulu I na
základe vstupného testu, rovnako ako aj záujemcovia o Modul II, ktorí neabsolvovali test
k Modulu I.
Modul I a Modul II tvoria samostatné podujatia, t. j. je možné absolvova len jeden,
ú astníkom vybraný modul. Pre kvalitnú prípravu na skúšku odporú ame absolvova oba
moduly.
Cie
Poskytnú vedomosti potrebné pre úspešné zvládnutie skúšky, zlepši schopnos ú astníkov
komunikova písomne a ústne v anglickom jazyku vo situáciách typických pre pracovné
prostredie a pracovné innosti:
•
•
•
•
•
kultivovane, štylisticky, jazykovo a kultúrne primerane prezentova
myšlienky, fakty a údaje, ako aj diskutova a argumentova ,
zvládnu pravidlá formálne písomného styku/prejavu v angli tine,
zlepši ovládanie anglickej gramatiky,
rozšíri všeobecnú i špecializovanú slovnú zásobu,
a iné, v súlade s potrebami ú astníkov
Obsah
V súlade s požiadavkami skúšky BEC sa zameriava sa na všetky re ové zru nosti
a relevantnú slovnú zásobu, precvi ovanie všetkých jazykových zru ností v modelových
testoch.
Rozsah
36 hodín (2 x 1,5 hod týždenne, celkom 24 stretnutí)
Lektor
native speaker
Garant
Mgr. Jana Bajzová, tel.: 02/5787 3531, e-mail: jana.bajzova@nbs.sk
197
PRESENTATION SKILLS
workshop, úrove upper-intermediate B2 až lower advanced C1
Ú astníci
Workshop je ur ený záujemcom, sú as ou pracovných povinností ktorých je príprava
a prednes prezentácií. Požadovaná vstupná úrove je upper-intermediate B2 až lower
advanced C1.
Cie
Zdokonalenie schopnosti ú astníkov pripravi a prednies prezentáciu v anglickom jazyku,
rozšírenie repertoára jazykových prostriedkov, zlepšenie schopnosti zvláda problematické
situácie spojené s prednesom prezentácie a vznikajúce pri kontakte s publikom, ako aj rozvoj
schopnosti vyjadrova sa efektívne a kultivovane v anglickom jazyku.
Obsah
Workshop je prakticky zameraný. Obsah pokrýva nasledujúce témy:
• Defining the purpose of your presentation,
• Measuring effectiveness,
• Audience analysis,
• Structuring the presentation logically,
• Effective openings, Closing memorably,
• Body language,
• Pace and pausing, Intonation, pitch and volume, Emphasing key words, Signalling
• transitions,
• Handling the audience/ interruptions
Rozsah
2 dni, spolu 16 vyu ovacích hodín á 45 minút, t. j. 8 x 45 minút denne
Navrhovaný denný rozvrh: 8.30 – 15.45 hod
Lektor
native speaker
Garant
Mgr. Jana Bajzová, tel.: 02/5787 3531, e-mail: jana.bajzova@nbs.sk
198
EFFECTIVE MEETING SKILLS
workshop, úrove upper-intermediate B2 až lower advanced C1
Ú astníci
Workshop je ur ený záujemcom, sú as ou pracovných povinností ktorých je príprava
a prednes prezentácií. Požadovaná vstupná úrove je upper-intermediate B2 až lower
advanced C1.
Cie
Zlepši schopnos pripravi a riadi pracovné stretnutie v angli tine, resp. sa ho zú astni ,
ako aj podpori celkový rozvoj schopnosti vyjadrova sa efektívne a kultivovane v anglickom
jazyku.
Obsah
Workshop je prakticky zameraný. Obsah pokrýva nasledujúce témy:
• Establishing the purpose of the meeting,
• Setting the agenda,
• Purpose of minutes, Rights and obligations of the minute-taker,
• Supporting the minute-taker,
• Managing the discussion,
• Managing conflict, Building consensus,
• Making decisions
• Contributions: Preparation and delivery
• Body language and gestures effectively,
• Summing up, Closing a meeting
Rozsah
2 dni, spolu 16 vyu ovacích hodín á 45 minút, t. j. 8 x 45 minút denne
Navrhovaný denný rozvrh: 8.30 – 15.45 hod
Lektor
native speaker
Garant
Mgr. Jana Bajzová, tel.: 02/5787 3531, e-mail: jana.bajzova@nbs.sk
199
PRACTICAL LEGAL ENGLISH
workshop, úrove upper-intermediate B2 až lower advanced C1
Ú astníci
Workshop je ur ený záujemcom, ktorí majú záujem získa resp. preh bi si svoje znalosti
Legal English v hovorenej, i písanej podobe. Pre optimálny študijný výsledok je potrebné
ovláda General English na úrovni upper-intermediate B2 až lower advanced C1.
Cie
Rozvoj praktických zru ností potrebných pre efektívnu prácu v kontexte Legal English.
Obsah
Workshop je prakticky zameraný. Obsah bude modifikovaný pod a potrieb ú astníkov na
základe analýzy potrieb realizovanej pred konaním workshopu. Možné okruhy tém sú napr.:
• The Practice of Law
• Company Law
• Contract Law (contract formation; contract remedies; assignment and third-party
rights)
• Employment Law
• Intellectual Property
• Negotiable Instruments
• Secured Transactions, Competition Law
• a i. pod a potrieb ú astníkov
Rozsah
3 dni, spolu 24 vyu ovacích hodín á 45 minút, t. j. 8 x 45 minút denne
Lektor
native speaker
Garant
Mgr. Jana Bajzová, tel.: 02/5787 3531, e-mail: jana.bajzova@nbs.sk
200
BANKING AND FINANCIAL ENGLISH
seminár, úrove upper-intermediate B2 až upper advanced C2
Ú astníci
Seminár je ur ený záujemcom z bánk a iných finan ných inštitúcií, u ktorých si kvalitné
plnenie pracovných úloh vyžaduje znalos moderného anglického odborného štýlu a jazyka
z oblasti bankovníctva a financií, presnos pri interpretácii a vyjadrovaní faktov a íselných
údajov, ako i schopnos študova odbornú literatúru a pracovné materiály a íta odbornú tla
v angli tine. Odporú aná vstupná úrove je kvalitné ovládanie anglického jazyka minimálne
na úrovni upper-intermediate B2.
Cie
Seminár vytvára podmienky, aby si ú astníci doplnili existujúce znalosti odbornej slovnej
zásoby a zlepšili svoje schopnosti úspešne komunikova v segmente Banking and Financial
English. Cie om seminára je umožni ú astníkom:
•
•
•
•
•
•
to learn and understand the language of finance as used by financial managers,
bankers, investors and financial analysts,
to speak about how the stock market works, how shares and other financial
instruments are issued and traded,
to read and interpret balance sheets and cash flow and profit-and-loss statements, so
as to evaluate and discuss the financial condition and performance of companies;
to understand the language of banking, economics, central banking etc.,
to study the world of corporate finance - mergers & acquisitions, hedging, venture
capital, syndicated loans etc.,
to read and understand markets information from the financial press.
Obsah
Obsah vychádza z rozsiahlej praxe lektora – native speakra v oblasti bankovníctva a financií.
Rozsiahly materiál k semináru využíva autentický materiál a zah a podklady k práci po as
seminára i pre samostatné štúdium po jeho ukon ení.
Témy sú:
• Numbers, trends, market movements, statistics
• Corporate Governance
• Finance for business, sources and uses
• Financial statements, structure and analysis
• Equities and the Stock Exchange
• Commercial banking structures, services, operations, risks
• Bonds
• International loan agreements
• Insolvency
• Hedging Financial Risk
• Mergers & Acquisitions
• Venture Capital
• Central banks and national Economy
• Extensive authentic reading texts, case studies, specialised vocabulary, audio and
201
• video materials, discussions
Rozsah
3 dni, spolu 32 vyu ovacích hodín á 45 minút, t. j. 8 x 45 minút denne
Lektor
native speaker
Garant
Mgr. Jana Bajzová, tel.: 02/5787 3531, e-mail: jana.bajzova@nbs.sk
202
KOMUNIKÁCIA SO ZAHRANI NÝM
PARTNEROM V ANGLICKOM JAZYKU
workshop, Modul I, II
pre úrove Intermediate B1 – Upper-intermediate B2
Modul I a Modul II tvoria obsahovo nadväzujúce podujatia, t.j. podmienkou pre
absolvovanie modulu II je absolvovanie modulu I.
Ú astníci
Workshop je ur ený záujemcom v rámci pracovných povinností komunikujú so zahrani ných
partnerom pri pracovných stretnutiach, konferenciách. Požadovaná vstupná úrove je
intermediate B1 až upper-intermediate B2.
Cie
Zlepšenie jazykových kompetencií nevyhnutných pre samostatné fungovanie v anglickom
jazyku, osvojenie si techník a stratégií potrebných pre efektívne plnenie pracovných úloh,
ktoré sa viažu k zameraniu kurzu, rozšírenie slovnej zásoby z oblasti všeobecného a
odborného jazyka, zdokonalenie stratégie práce s neznámou slovnou zásobou.
Obsah
Nadväzovanie a udržiavanie kontaktov (písomná a ústna komunikácia, telefonovanie, písanie
emailov a i.); slovná zásoba potrebná:
• pri spolupráci na projekte,
• pri všeobecnej a odbornej diskusii pri riešení spolo ných úloh,
• pri prezentácii výstupov spolo nej práce i projektu,
• pri ú asti na pracovných stretnutiach, na konferencii a i.,
• pri spolo enských akciách po as pracovných stretnutí a i.,
pod a potrieb ú astníkov.
Rozsah každého modulu
3 dni, spolu 18 vyu ovacích hodín á 45 minút, t. j. 6 x 45 minút denne
Navrhovaný denný rozvrh: 8.30 – 14.00 hod
Lektor
slovenský v kombinácii s native speakrom
Garant
Mgr. Jana Bajzová, tel.: 02/5787 3531, e-mail: jana.bajzova@nbs.sk
203
ADMINISTRATIVE WRITING
úrove upper-intermediate B2 až advanced C1
Ú astníci
Seminár je ur ený záujemcom, ktorí chcú zlepši úrove písomného prejavu v pracovnom
prostredí. Požadovaná vstupná úrove je upper-intermediate B2 až lower advanced C1.
Cie
Umožni ú astníkom zlepši úrove ich formálneho písomného prejavu v kontexte plnenia
ich pracovných povinností.
Obsah
Principles of Good /Effective Administrative Writing, Internal Correspondence, External
Correspondence (General Layout of Business Letters, Administrative Letter, Letter of
Refusal, Request Letter, Letter of Complaint, etc), Vocabulary, Most Common Abbreviations,
Useful Phrases, Rules of Punctuation, Transitional Devices, Common Mistakes a i., pod a
potrieb ú astníkov.
Rozsah
3 dni, spolu 24 vyu ovacích hodín á 45 minút, t. j. 8 x 45 minút denne
Navrhovaný denný rozvrh: 8.30 – 15.45 hod
Lektor
native speaker
Garant
Mgr. Jana Bajzová, tel.: 02/5787 3531, e-mail: jana.bajzova@nbs.sk
204
PUBLIC SPEAKING
úrove upper-intermediate B2 až advanced C1
Ú astníci
Požadovaná vstupná úrove je upper-intermediate B2 až lower advanced C1.
Cie
Umožni ú astníkom zlepši úrove ich formálneho ústneho prejavu s dôrazom na schopnos
vyjadrova sa jasne, efektívne a profesionálne v bežných pracovných situáciách.
Obsah
Preparing Your Speech (types of speeches; identifying the speaking goal; speech structure;
organizing your speech clearly, effectively and professionally; good speech attributes,
introductions, transitions and conclusions, speech impactors, useful vocabulary and phrases),
Speech Delivery (how to persuade your audience, dealing with your audience).
Rozsah
3 dni, spolu 24 vyu ovacích hodín á 45 minút, t. j. 8 x 45 minút denne
Navrhovaný denný rozvrh: 8.30 – 15.45 hod
Lektor
native speaker
Garant
Mgr. Jana Bajzová, tel.: 02/5787 3531, e-mail: jana.bajzova@nbs.sk
205
Download

modul ii