TÜRKİYE DİYANET VAKFI
nsüPisı
ANSİKLOPEDİSİ
Sahibi
Türkiye Diyanet Vakfı
Yönetim
İSAM, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi
İcadiye Bağlarbaşı caddesi 40 Üsküdar 34662 İstanbul
T e l : (0 216) 474 08 50
Faks : (0 216) 474 08 74
Elektronik posta : [email protected]
Basım, Dağıtım v e Pazarlama
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık v e Ticaret İşletmesi
O S T İ M Örnek Sanayi Sitesi, 1. cadde, 358. sokak 11, Y e n i m a h a l l e 06370 Ankara
T e l : (0 312) 354 91 31
©
Faks: (0 312) 354 91 32
Bütün yayın haklan
Türkiye Diyanet Vakfı'na aittir.
Elektronik posta : [email protected]
Yazı ve fotoğraflar
kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
ISBN 978-975-389-427-2 (Takım)
978-975-389-737-2 (42. cilt)
U
M
i
O
E
Ü
•
TÜRKİYE D İ Y A N E T VAKFI
«
CİLT 42
TÜTÜN - VEHRÂN
İ s t a n b u l
2 0 1 2
«
IHElErcn
TORKIYE
DİYANET
VAKFI
Başkan
Prof. Dr. M. Âkif AYDIN
Yönetim Kurulu
Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ
Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Doç. Dr. Ahmet ÖZEL
Dr. Eyyüp Said KAYA
Başkan Yardımcıları
Dr. Tuncay BAŞOĞLU
Dr. Eyyüp Said KAYA
Dr. Ömer TÜRKER
Genel Sekreter
Dr. M. Kâmil YAŞAROĞLU
İnceleme Kurulu
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU (Başkan)
Doç. Dr. Ahmet ÖZEL (Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI
Prof. Dr. Metin YURDAGÜR (Koordinatör)
Araştırmacılar Kurulu
Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN
Doç. Dr. Salime Leyla GÜRKAN
Dr. Tuncay BAŞOĞLU
Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU
Dr. Eyyüp Said KAYA
Dr. Mehmet Suat MERTOĞLU
Araştırmacılar
Doç. Dr. Salime Leyla GÜRKAN
Dr. Tuncay BAŞOĞLU
Dr. Ertuğrul BOYNUKALİN
Dr. Semih CEYHAN
Dr. Vildan S. COŞKUN
Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU
Dr. Eyyüp Said KAYA
Dr. Mehmet Suat MERTOĞLU
Dr. Halit ÖZKAN
Dr. ÖmerTÜRKER
TEKNIK REDAKSIYON
KÜTÜPHANE v e
Prof.Dr. Ahmet TOPALOĞLU
DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Madde Tesbit ve İç Kontrol
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL (Danışman)
Kasım K1RBIYIK
İmlâ
Dr. İsa KAYAALP
Teknik Kontrol
Prof. Dr. Hasan AKSOY
Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN
Bibliyografya
İsmail ÖZBİLGİN
Abdülkadir ŞENELİ
YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
Ahmet YILMAZ (Müdür)
Sayfa Düzeni
Nedim GÜNEY
Resimleme
Enis KARAKAYA / M.A.
Ahmet AKMAN
Çizim
Oğuz KALLEK
M. Birol ÜLKER (Müdür)
Recep YILMAZ (Müdür Yardımcısı)
Cemil Cahit CAN (Müdür Yardımcısı)
Teknik Hizmetler
Ali Yücel YÜRÜK
Hüseyin KARAER
Salih SANDAL
Ali SAVRAN
Zeynep SAVRAN
Çetin TÜYLÜ
Okuyucu Hizmetleri
Abdurrahman M. HACIİSMAİLOĞLU
Suat ÇOBAN
Mehmet EĞİLMEZ
Eda YILMAZ
Satın Alma
Ekrem ARSLAN
Hasan DİRİARIN
Süreli Yayınlar v e Mübâdele
Fatma ÇALİŞKAN
Abdurçahman KAYA
İSAM Yayınlan
M. Emin ALBAYRAK (Grafik)
Ender BOZTÜRK (Sayfa Düzeni)
Sema DOĞAN (Yayın Takip)
Kaan ÇINAR
Dokümantasyon
Cemal TOKSOY
Nuri TAŞKIN
SİPARİŞ v e TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ
Sabahattin YENİCE (Müdür)
Ş. Memduh GÜZELER
Levent AKÇALAR
Ahmet Ali TONYALI
Dizgi
Mustafa DURSUN
Süleyman ÖZEL
Tashih
Hüseyin Hilmi KURTULMUŞ
İnayet BEBEK
Mehmet GÜNYÜZLÜ
Osman SEVİM
Nedret TOPÇU
Rabia AYDIN
BİLGİ İŞLEM
Ş. Bilâl ÇAVUŞOĞLU (Müdür)
Ali ÇETİNGÖZ
Ali Rıza SET
Coşkun YILDIR1MTÜRK
BASIM, DAĞITIM v e PAZARLAMA
TDV Yayın Matbaacılık v e Ticaret İşletmesi
Ömer KARA (İşletme Müdürü)
Kadir Saffet ARICI (Malî ve İdarî İşler Müdürü)
Önder SANCAK (Ticaret ve Pazarlama Müdürü)
Yalçın AKTAN (Matbaa Şefi)
Fotokopi
Şevki BAYKUŞ
Serkan KURU
S. Volkan KURU
Arşiv
Kenan YİLDİZ
Nuray Urkaç GÜLER
Neslihan ARACI
Esra MUHACİR
Cilt Atölyesi
Kasım KARŞIGİL
Ali SARICAN
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
Atalay ALPTEKİ (Müdür)
Metin ALTINOK
Koksal DAL
Sercan SAMANCI
PERSONEL v e İDARÎ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yakup KAHRAMAN (Müdür)
Bayram GÜNEŞ (Müdür Yardımcısı)
İbrahim AKMANOĞLU
Emine ALTUN
Mustafa KALAYCI
Rıdvan GÜNEL
ILIM KURULLARI ÜYELERİ
Prof.Dr. H a s a n A K S O Y
l
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Prof.Dr. Ö m e r Faruk A K Ü N
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Prof.Dr. A l i A K Y I L D I Z
(Türk T a r i h i v e M e d e n i y e t i )
Nurettin A L B A Y R A K
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Dr. T a y y a r A L T I K U L A Ç
(Tefsir)
Doç.Dr. M u h a m m e d A R U Ç İ
( K e l â m v e M e z h e p l e r Tarihi)
Prof.Dr. A d n a n A S L A N
( İ s l â m Düşüncesi v e A h l â k )
Prof.Dr. Fahrettin A T A R
(Fıkıh)
(Fıkıh)
Prof.Dr. İlyas Ç E L E B İ
( K e l â m v e M e z h e p l e r Tarihi)
Y.DoçDr. A h m e t Vefa Ç O B A N O Ğ L U
( İ s l â m Sanatları / M i m a r i )
Prof.Dr. İ b r a h i m K â f i D Ö N M E Z
(Fıkıh)
Prof.Dr. İsmail D U R M U Ş
( A r a p Dili v e E d e b i y a t ı )
( İ s l â m Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. Bilal A Y B A K A N
(Fıkıh)
Akif A Y D I N
Prof.Dr. H a l i s A Y H A N
( İ s l â m Düşüncesi v e A h l â k )
BeşirAYVAZOĞLU
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Dr. N i h a t A Z A M A T
(Tasavvuf)
Prof.Dr. A l i B A R D A K O Ğ L U
(Fıkıh)
Prof.Dr. K e m a l B E Y D İ L L İ
(Türk Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Doç.Dr. M u s t a f a L. B İ L G E
( İ s l â m Ülkeleri C o ğ r a f y a s ı )
Prof.Dr. A . A z m i B İ L G İ N
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
(İslâm Sanatları / M i m a r i )
Prof.Dr. H a y r e d d i n K A R A M A N
(Fıkıh)
Prof.Dr. A h m e t K A V A S
( İ s l â m Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Dr. E y y ü p S a i d K A Y A
(Fıkıh)
Prof.Dr. M a h m u t K A Y A
( İ l i m l e r Tarihi,
(Hadis)
(Tefsir)
Dr. İsa K A Y A A L P
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
(Türk Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. M e h m e t E R K A L
Y.Doç.Dr. M u h a m m e d E R O Ğ L U
(Tefsir)
Prof.Dr. İsmail E. E R Ü N S A L
Prof.Dr. S e m a v i E Y İ C E
(İslâm Sanatları / M i m a r i )
Prof.Dr. M u s t a f a F A Y D A
(İslâm Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. İhsan F A Z U O Ğ L U
( İ l i m l e r Tarihi)
Dr. H i l a l G Ö R G Ü N
( İ s l â m Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. Tahsin G Ö R G Ü N
(Fıkıh, İslâm Düşüncesi v e Ahlâki
Prof.Dr. Şinasi G Ü N D Ü Z
( D i n l e r Tarihi)
Fuat G Ü N E L
( D i n l e r Tarihi)
Doç.Dr. S a l i m e L e y l a G Ü R K A N
Doç. Dr. S e y f i K E N A N
( İ s l â m Düşüncesi v e A h l â k )
K a s ı m KIRB1Y1K
( İ l i m l e r Tarihi)
Prof.Dr. A l i K Ö S E
(İslâm Düşüncesi v e A h l â k )
(Türk Tarihi v e M e d e n i y e t i )
(Fars Dili v e E d e b i y a t ı )
(Fıkıh)
(Tefsir)
Prof.Dr. M u h i t t i n S E R İ N
(İslâm Sanatlan / Hat)
Prof.Dr. M u s t a f a S İ N A N O Ğ L U
( K e l â m v e M e z h e p l e r Tarihi)
Abdülkadir ŞENEL
(Hadis)
Prof.Dr. R e c e p Ş E N T Ü R K
( İ s l â m D ü ş ü n c e s i ve A h l â k )
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
( i s l â m Düşüncesi v e A h l â k )
Prof.Dr. E k m e l e d d i n İ H S A N O Ğ L U
Prof.Dr. N e b i B O Z K U R T
Prof.Dr. M e h m e t İPŞİRLİ
( İ l i m l e r Tarihi)
Prof.Dr. A h m e t T O P A L O Ğ L U
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Doç.Dr. A y d ı n T O P A L O Ğ L U
Prof.Dr. B e k i r T O P A L O Ğ L U
Prof.Dr. M e t i n T U N C E L
( İ s l â m Ülkeleri C o ğ r a f y a s ı )
Prof.Dr. C e v d e t K Ü Ç Ü K
(Türk Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Doç.Dr. M u s t a f a S a b r i K Ü Ç Ü K A Ş C İ
( İ s l â m Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Dr. M e h m e t Suat M E R T O Ğ L U
Y.Doç.Dr. Z ü l f i k a r T Ü C C A R
( A r a p Dili v e E d e b i y a t ı )
Dr. Ö m e r T Ü R K E R
( İ s l â m Düşüncesi v e A h l â k )
(Tefsir)
Y.Doç.Dr. İ s m a i l T Ü R K O Ğ L U
Prof.Dr. M . Orhan O K A Y
(Türk Tarihi v e M e d e n i y e t i )
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Prof.Dr. A b d u l l a h U Ç M A N
Prof.Dr. R e ş a t Ö N G Ö R E N
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
(Tasavvuf)
Prof.Dr. S ü l e y m a n U L U D A Ğ
( K e l â m v e M e z h e p l e r Tarihi)
( İ s l â m Tarihi v e M e d e n i y e t i )
(Türk Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. A z m i Ö Z C A N
Doç.Dr. M e h m e t B O Y N U K A L I N
(Fıkıh)
( İ s l â m Tarihi v e M e d e n i y e t i )
( K e l â m v e M e z h e p l e r Tarihi)
( D i n l e r Tarihi)
Prof.Dr. İ b r a h i m H A T İ B O Ğ L U
(Hadis)
DoçDr. Cengiz T O M A R
Prof.Dr. İlhan K U T L U E R
(Türk Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. Ö m e r Faruk H A R M A N
( İ s l â m Düşüncesi ve A h l â k )
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
( D i n l e r Tarihi)
Prof.Dr. Y u s u f H A L A Ç O Ğ L U
D o ç D r . Nuri T I N A Z
Prof.Dr. G ü n a p - K U T
Prof.Dr. A b d ü l k a d i r Ö Z C A N
Dr. Ertuğrul B O Y N U K A L I N
Dr. M e h m e t A l i S A R I
Dr. Rıza K U R T U L U Ş
Prof.Dr. A b d ü l k e r i m Ö Z A Y D I N
Prof.Dr. İdris B O S T A N
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Prof.Dr. F e r i d u n E M E C E N
Prof.Dr. M u s t a f a Ö Z
Prof.Dr. A b d ü l h a m i t BİRIŞIK
Prof.Dr. İ s k e n d e r « P A L A
Y.Doç.Dr. M e h m e t E F E N D İ O Ğ L U
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
(Fıkıh)
Enis K A R A K A Y A ( M . A . )
İslâm Düşüncesi v e A h l â k )
(Fıkıh)
Doç.Dr. C a s i m A V C I
Prof.Dr. M .
Dr. A l i H a k a n Ç A V U Ş O Ğ L U
(Türk Tarihi v e M e d e n i y e t i ,
(Tasavvuf)
Prof.Dr. M u s t a f a U Z U N
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Doç.Dr. İ l y a s Ü Z Ü M
( K e l â m v e M e z h e p l e r Tarihi)
Dr. M . K â m i l Y A Ş A R O Ğ L U
(Fıkıh)
islâm Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. Y u s u f Ş e v k i Y A V U Z
( İ s l â m Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. Ş . 'Rıfan B U Z P I N A R
(Türk Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Dr. S e m i h C E Y H A N
(Tasavvuf)
Dr. V i l d a n S. C O Ş K U N
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Prof.Dr. M u s t a f a Ç A Ğ R I C I
( İ s l â m Düşüncesi v e A h l â k )
(Türk Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Y.Doç.Dr. Â l i m K A H R A M A N
(Türk Dili v e E d e b i y a t ı )
Y.Doç.Dr. Nuri Ö Z C A N
Prof.Dr. Tahsin Ö Z C A N
(Türk Tarihi v e M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. C e n g i z K A L L E K
(Fıkıh)
Doç.Dr. A h m e t Ö Z E L
Prof.Dr. M . Y a ş a r K A N D E M İ R
Prof.Dr. Şükrü Ö Z E N
(Hadis)
Prof.Dr. M u s t a f a K A R A
(Tasavvuf)
( K e l â m v e M e z h e p l e r Tarihi)
( İ s l â m Sanatları / M û s i k i )
(Fıkıh)
(Fıkıh)
Prof.Dr. M . Sait Ö Z E R V A R L I
( K e l â m ve Mezhepler Tarihi)
Prof.Dr. M . S a i m Y E P R E M
( K e l â m v e M e z h e p l e r Tarihi)
Prof.Dr. İ s m a i l Y İ Ğ İ T
( İ s l â m TSrihi v e M e d e n i y e t i )
Prof.Dr. M e t i n Y U R D A G Ü R
( K e l â m v e M e z h e p l e r Tarihi)
Prof.Dr. A h m e t Y Ü C E L
(Hadis)
GENEL KISALTMALAR
Ed.Fak.
MÜ
Edebiyat
Marmara
trc.
Tercüme,
TRT
Türkiye
a-e.
a.g.e.
Aynı e s e r
AK
Arazi
Üniversitesi
Üniversitesi
Radyo ve
Akk.
Akkadca
Evr.
Evrak (Arşiv)
llâhiyat
Televizyon
Alnı.
Almanca
Far.
Farsça
a.mlf.
Aynı müellif
fos.
Fasikül
nr.
Numara
ts.
Tarihsiz
Aım.
Ârâmîce
Fr.
Fransızca
nşr.
Neşreden
TSM
T o p k a p ı Sarayı
Ar.
Arapça
FY
Farsça Y a z m a l a r
aş.bk.
A ş a ğ ı y a bakınız
Gr.
Grekçe
TSMA
T o p k a p ı Sarayı
AÜ
Ankara
h.
Hicrî
Üniversitesi
hak.
Hakkında
TSMK
T o p k a p ı Sarayı
a.y.
Aynı yer
haz.
Hazırlayan
AY
A r a p ç a Yazmalar
hk.
Hüküm ( A r ş i v ) .
b.
Bin, Ibn
Hicrî-Şemsî
BA
Başbakanlık
hş.
Kanunnâmesi
O s m a n l ı Arşivi
Bibliyografya
bk.
Bakınız
bl.
Bölüm
bs.
Basım, basta, t a b '
c
Cilt
V-
Çizim
d.
Doğum, doğumu
der.
Derleyen
DİB
Hz.
Hazreti
îbr.
Ibrânîce
İng.
İngilizce
İSAM
DTCF
Dil v e
İstanbul
Üniversitesi
Diyanet İşleri
Devlet İstatistik
ispanyolca
Enstitüsü
ed.
ö.
Ölümü,
Müzesi
M ü z e s i Arşivi
P-
Paragraf
PTT
Posta T e l e f o n Telgraf
r.
Rûmî
TTK
TürkTîırih Kurumu
rs.
Resim
tür.yer.
Türlü y e r d e .
Rus.
Rusça
s.
Sayfa
TY
Türkçe Y a z m a l a r
salt
Saltanat yıllan
UÜ
Uludağ
s.nşr.
S a d e l e ş t i r i l m i ş neşir
St
Saint
vb.
Ve benzeri
str.
Satır
vd.
Ve devamı
Sum.
Sumerce
v.dğr.
Ve diğerleri.
SÜ
Selçuk Üniversitesi
diğer neşreden
sy.
Sayı
veya neşredenler
Müzesi
Kütüphanesi
birçok y e r d e
k.
Kitap
Kar.
Karton (Arşiv)
ŞŞT
Türkçe
kış.
Karşılaştırınız
tah.
Ks.
Kısım (Arşiv) .
TBMM
Ktp.
Kütüphane,
kütüphanesi
Tarih-Coğrafya
EAÜİF
Oriental
ö l ü m tarihi
Merkezi
İÜ
Or.
Üniversitesi
Şehinşâhî
VGMA
Vakıflar G e n e l
Tahminî
vr.
Varak
Türkiye
y.
Yıl
Büyük M i l l e t
yk.bk.
Yukarıya bakınız
Meclisi
Zıt
Zarf ( A r ş i v )
M ü d ü r l ü ğ ü Arşivi
Fakültesi
Lat
Latince
Erzurum
İv.
Levha
Atatürk
m.
Milâdî
TDK
Türk Dil Kurumu
Ö n c e / Sonra
Üniversitesi
md.
Madde
TİEM
Türk v e İslâm
(yayım yeri)
llâhiyat
m.ö.
Milâttan ö n c e
Fakültesi
m.s.
Milâttan sonra
MS
Manuscript
: Editör
*
Kurumu
(Tahkik e d e n )
İslâm
İsp.
tercüme eden
Marmara
Fakültesi
Araştırmaları
Başkanlığı
DİE
MÜİF
Erciyes
EÜ
bibi.
Üniversitesi
Fakültesi
Adı geçen eser
TC
TMK
Türkiye
->
... baskısından o f s e t
Cumhuriy^f!
-
Yayımı devam ediyor
Eserleri Müzesi
İki y e r d e
Türk
yayımlanıyor
•
M e d e n î Kanunu
M a d d e başı
BİBLİYOGRAFYA KISALTMALARI
AAS
Aslan and A [rican Sludles,
Abdülkadir el-Bağdâdî,
Al
Ars Islamlca, sy. 1-16,
Artuk,
Hizânetü'I-edeb
Jerusalem 1965 -
Abdülkadir b. Ömer el-Bağdâdî.
Michigan 1934-51.
ibrahim Artuk - Çevriye Artuk.
Abdülhay el-Hasenî,
Hlzânetü'l-edeb
ve labba lübâbl Usânl'l-'Arab
Nüzhetü'l-havâtır
(nşr. Abdüsselâm M. Hârtin).
l-HI, Kahire 1967-86.
Abdülhzy b. Fahreddin
b. AhdülaG el-Hasenî,
Nüzhetü'l-bauâtır ve
behcetü'l-mesâmF ue'n-nevâ&r
(nşr. EbD'l-Hasan Ali en-Nedvîl, I-VIII,
Haydarâbâd 1350-90/1931-70.
Abdülhay el-Kettânî,
ABr.
Ana Britannlca:
Genel Kültür Ansiklopedisi,
1-XXI1. İstanbul 1986-90.
Aclûnî,
Fihrisü'l-fehâris
Muhammed Abdülhay
b. Abdülkebîr ei-Kettâflî.
Fihrisü'l-fehâris ve'l-eşbât
ve mıfcemü'l-mtfâcim
ve'l-meşihâl ve'l-müselselât
(nşr. ihsan Abbas), MU,
Beyrut 1402/1982.
Keşfü'l-hafc?
Şehâbeddin Mahmüd cl-AlCoi.
'alâ elsineü'n-nâs (nşr. Ahmed el-Kalâş).
I-Il, Halep, ts. (MektebetO t-tOrâsl'lIsiâmî): Beynjt 1351-52.
Muhammed Abdülhay
b. Abdülkebîr el-KeEtânl.
(trc Necati tugal). Ankara 1943.
Ahbârü'd-deuleti'sSelcükıyye
et-Terâtlbü 'l-ldâriyye
Ahlwardt,
(Nlzâmü'l-bükümetl'n-nebeviyye), M,
Arablschen Handschrifîen der
Könlgllchen Bibliothek zu Berlin, .
el-TerâObü'l-ldâriyye:
Hz. Peygamberin yöneliminde
Sosyal Hayat ue Kurumlar
İtte. Ahmet özel], 1-IÜ,
istanbul 1990-93.
Verzeiehnis
WHhelm Ahlvranit, Verzeiehnis der
(Özel)
(nşr. Abdüimu'tî Emin Kal'ad},
Halep 1400/1980.
ÂIÛ5Î,
et-Terâtibü'l-idâriyye
Abdülhay el-Kettânî,
et-Terâtibü'l-idâriyye
Muhammed Abdülhay
b. Abdülkebîr eMfettâni.
'Ilelü'l-hadiş ve ma'rifelû'r-ricâl
Keşfü'l-ljaffi ve mOzlla'Ulbâs
'amme'ştehere mine'l-ehâdt's
Selcûkıyye
(Lugal)
AB b. Nâstr el-Hüseynî [?],
Rabat 1346 -> Beyrut, ts.
(Dârtrl-kitâbi'l-Arabî).
Le Caire 1954All b. Medînî. el-'İlel
(Kal'acî)
AD b. Abdullah el-Medinî.
ismâil b. Muhammed el-Adûnl,
Ahbârü'd-devleti's-
Abdülhay el-Kettânî.
AIsL
Annales Islamo[ogtques,
I-X, Berlin 1887-99.
A h m e d b. Hanbel,
el-ctlel
(Koçyiglt)
Ahmed b. Hanbel.
Kitâbü'l-'llel ne ma'rifeta'r-ricil
(nşr. TSlat KoçyiğltIsmall Cenahoğlul. I-D,
İstanbul 1987.
Rûhu'l-mtfânî
RCıhu'l-mifânî fi
tefclri'l-Kur'ânl'l-'azîm
ve's-seb'l'l-meşâni, l-XXX,
Bulak 1301 -> Beyrut, ts.
(Dânı Ihyârt-tOrâsl'l-Arabî).
AO
Açta Orienlalia,
Copenhagen 1923 -
îslâmi Sikkeler
Katalogu
istanbul Arkeoloji Müzeleri
Teşhirdeki İslâm! Sikkeler
Katalogu, l-D,
istanbul 1970-74.
Âsitâne Tekkeleri
Âsitâne-I Allyye
ve Bllâd-t Selâse'de Kâin
B'ân Mevcûd ve Muhterik Olmuş
Tekkelerin isim ve Şöhretleri
ve Mukâbele-1 Şerife Günleri
Beyân Olunur,
İstanbul 1256.
Âşık Çelebi,
Meşâirü'ş-şuarâ
Aşık Çelebi. Meşâirü'&şuarS
or Teskere of'Aşık: Çelebi
(nşr. G. Meredith-Owens),
London 1971.
Âşıkpaşazâde, Târih
Âşıkpaşazâde,
Tevârih-l Âl-l Osmân
Avfî, Lübâb
Muhammed b. Muhammed el-Avfî
Lübâbü'l-elbâb (nşr. E. G. Browne Muhammed Kazvînî). I-Il,
London 1903-1906.
A'yânü'ş-Şfa
Muhsin el-Emîn. A'yânü'ş-ŞFa
(nşr. Hasan ei-Emînl. 1-X1,
Beyrut 1403/1983.
Ayn AH,
Sisâle-i
Vazifeharân
Ayn Ali Efendi. Ksâie-f VaAfehoıin
ve Merâtlb-l Bendegân-ı Al-l Osmân
{Kauârün-lÂl-l Osmân içinde),
İstanbul 1280
İstanbul 1979.
Ayvaıısarâyî,
Hadîkatü'l-cevâmi'
Hüseyin Ayvansarâyî, .
Hadikatü'l-cevâmi', I-II,
İstanbul 1281.
Ayverdl,
(nşr. Âlî Beyi. İstanbul 1332.
Avrupa'da Osmanlı
Mimârî Eserleri
ll-llî
Budapest 1950 -
Âşıkpaşazâde, Târih
(Atsız)
Aşikpaşaoğlu Ahmed Aşıki.
Ar. O
Teuârih-t Âl-l Osmân
lOsmanlt Tarihleri I,
Avrupa'da Osmanlı Mimârî
Eserleri: Yugoslavya,
AOH
Açla Orienlalia Academlae
Sdentlamm Hungaricae,
Archiv Orientâlnl, Praha 1929 -
Ar.S
Arabian Sludles,
Undun 1974-1990;
Hem Amblan Sludles,
B e t e r 1993 -
nşr. Çlftdoğlu N. Atsız),
istanbul 1949.
AÛÎFD
Ankam Üniversitesi
llâhiyat Fakültesi Dergisi,
Ankara 1 9 5 2 -
Ekrem Hakkı Ayverdl v.dğr.,
İstanbul 1981.
Ayverdi,
Osmanlı Mi'mârîsi
I
Ekrem Hakkı Ayverdl,
istanbul Mi'mâri Çağıran Menşei
Osmanlı Ml'mârislnln ilk Deürt
630505 (1230-1402),
istanbul 1966.
Ayverdj,
Osmanlı Mi'mârîsi
II
Osman/(Ml'mârisüıde Çelebi
ue II. Sultan Murad Devri80&B55 (1403-1451),
İstanbul 1972.
Ayverdi,
UU-IV
Ekrem Hakks Ayverdi.
Osmanlı Mİ'mârisinde
Fâtih Deuri: 855286 (1451-1481),
İstanbul 1973-74.
BA
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
İstanbul.
BA , S B
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
HaU-ı Hümâyûn.
BA. K K
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Kâmil Kepeci Tasnifi.
BA,
MAD
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Mâliyeden Müdeuuer Deflerler.
BA.
AID
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Mühimme Defleri
BA,
Buhârî,
Ahmed b. Yahya ei-Beiâzûri.
Ensâbü'l-eşrâf, 1
Ekrem Hakkı Ayverdi.
Osmanlı Mi'mârîsi
Belâzürî, Ensâb
TD
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Tahrir Defteri
(Bunlann dışında ansiklopedide geçen
kısaltmalar Başbakanlık Osmanlı
Aışivi'nce kullanılan kısaltmalardır. |
Babinger(Üçok).
Franz Bablnger.
Osmanlı Tarih Yazartan
ue Eserleri
(trc Coşkun Oçok).
Ankara 1982.
Bâfaür, Vekâyi'
(Arat)
GâzI Zâhirüddin Muhammed Bâbür,
Vekayb Babur'un HâUraü
(trc ve nşr. Reşit Rahmeti Arat). l-U,
Ankara 1943-46.
Bağdadî,
el-Fark
(Abdülhamîd)
Abdûikâhir el-Bağdâdı.
el-Fark beyne'l-firak:
(nşr. M. Muhylddln Abdûlhamîd),
Kahire, ts.
(Mektebetil dâri't-türâs).
(nşr. Muhammed Hamîdullah),
Kahire 1959; II
(nşr. Muhammed Bâkirel-Mahmûdî).
Beyrut 1974; İÜ
(nşr. AbdQSa2İ2 ed-DDrî),
Beyrut 1398/1977-78;
İV/1 {nşr. İhsan Abbas).
Beyrut 1400/1979;
IV/A {1971 )-IV/H
{nşr. M. Schloessinger). Kudüs 1938;
V (nşr. S. D. F Coitein),
Kudüs 1936.
Belâzürî, Ensâb
(Zekkâr)
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzürî,
Ensâbü'l-eşrâf
Fütûhu'l-büldân
{trc Mustafa Fayda).
Ankara 1987.
(Rıdvan)
Ahmed b. Yahyâ ei-Belâzûn.
Fütûhu'l-büldân
(nşr. Rıdvan Muhammed Rıdvan),
Kahire 1932
1978.
Temhîdü'l-euâ'tt
ue telhişü'd-delâ'İl
(nşr. imâdüddin Ahmed HaydarJ,
Beyrut 1407/1987.
Behcetî, Merâkid-i
MuHebere-i Üsküdar
ismâil BeUğ.
Cûldesteri Riyâz-ı
İrfan ve Vefeyâl-ı
Dânİşuerân-ı fiâdiredân.
Bursa 1302.
BEO
Bulletin d'eludes Orientales
Instlüıt Français de Damas,
İbn Funduk AİI b. Zeyd el-Beyhaki.
Tetimme-l Şiuânü'i-hikme
{nşr. Muhammed Şefi'),
Lahor 1351.
Buhüti,
Keşşâfü'l-kınâc
Mansûr b. Yûnus el-BuhûÖ.
Keşşâfü'l-kınâc ean melni'l-lknâ'
{nşı. Hilâl Musayllhî Mustafa Hilâl),
I-VI, Beyrut 1402/1982.
(Burslan)
Kıvâmüddin Feth b. Ali el-Bündâri.
Zübdetü'n-Nusra ue nuhbelü'f-usra;
Riyad 1411-/1991 -
CHIr.
The Cambridge History of Iran,
1-V11, Cambridge 1968-91.
Hukuki Islâmiyye ue Istılâhatı
Fıkhiyye Kamusu, I-VIII,
İstanbul 1985.
Târîhu'l-edeb
R. Blach&re.
(trc Kıvâmöddin Bursian).
İstanbul 1943.
Câhİz, el-Beyân
ve't-tebyîn
Amr b. Bahr el-Câhiz,
el-Beyân ue't-tebyin
{nşr. AbdOsselâm M. Hârûn). I-IV,
Kahire 1388/1968.
Kitâbü'l-Hayevân
Vıtal Cuinet ûı Turquie d'Asie:
Târih u 'l-edebi'l-Arabi
{nşr. AbdOsselâm M. Hârûn), I-VII,
Kahire 1357-67/1938-47 -»•
Beyrut 1388/1969.
Central Asiatlc Journal,
Wiesbaden-Den Hague 1 9 5 5 cAcâ*ibü'l-âsâr
fi't-terâcim ue'l-ahbâr, I-HJ,
Beyrut, ts. (Dârûl-Fâris).
ve'l-küttâb
Kitâbü'l-Vüzers' ve'l-küttâb
{nşr. Mustafa es-5ekkâ İbrahim el-EbyârîAbdfllhafîz Şelebî).
Kahire 1401/1930.
Cessâs,
Ahkâmü'l-Kur'ân
DMBİ
Dâ'iretü 'l-ma'ârif-i
Büzürg-i Islâmt, I-,
Dâ'iretü'l-ma'ârifı'l-lslâmiyye, K
Fuhülü'ş-şıfarâ3
Muhammed b. Seilâm el-Cumahî,
Tabafcâtfi fu/ıûü'ş-şu'arâ1
(nşr. Mahmûd M. Şâkir), I-D,
Kahire 1394/1974.
der arablschen Utteratur, I-II,
Leİden 1943-49.
Brockelmann, GAL
Cari Brockelmann,
(Beyrut)
Muhammed b. SeEâm el-Cumahî,
TabakStü fıthûU'ş-şü'arâ'
(nşr.
Hell). Beyrut 1402/1982.
Cihângüşâ
Atâ MeEk el-Cüveynî.
Târilj-i Cihângüşâ
(nşr. Mirzâ M. Kazvînî). l-III,
Leiden-London 1329-53/1911-37.
Ebû Bekir Ahmed b. AS ei-Cessâs.
Ahkâmü'l-Kur'ân
(nşr. M. Sâdık Kamhâvî). I-V,
Beyrut 1405/1985.
Suppl.
Cevâd Ali, el-Mufaşşal
CevâdAB.
(zir nazar; Ahmed SadrKâmuran FânîBahâeddin HOrremşâhî).
Tahran 1369 -
D'Ohsson, Tableau
general
Mouredgea d'Ghsson.
Tableau geniral de
l'Empİre Ottoman, I-VII,
Paris 1788-1824.
DTCFD
Ankara Ûniuersltesi Dil
ue Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dergisi, Ankara 1940-
DÛÎFD
Dokuz Eylül Ûniuersitesi
liâhiyat Fakültesi Dergisi,
İzmir 1983 -
©Paris 1912.
DBÎst^A
Dünden Bugüne
istanbul Ansiklopedisi, İ-Vlli,
İstanbul 1993-95.
DBS
Dictlonnaire de la Bible:
Supplâment, Paris 1928, 1985.
(Coğrafya)
EAÛİFD
Atatürk Ûniuersitesi
liâhlyat Fakültesi Dergisi,
Erzurum 1 9 8 2 -
Ebû Nuaym, Hilye
Ebû Nu^ym el-lsföhânî.
HUyetü'l-euliyâI-X,
Kahire 1394-99/1974-79.
(trc ve nşr. MeklebetO
sâhibl's-sümöv
emtri devleti Katar). I-VU [I908|.
(trc ve nşr. Mektebetü sâhihfs-sümüv
emlri devleU Katar). I-VIİ |19I4|.
Devh
atü'l-meşâyih
Ahmed Rıfat Efendi,
Deuhatû 'l-meşâyih maa zeyl,
İstanbul, ts. -> İstanbul 1978.
Ebû Zeyd el-Kureşî,
Cemhere
(Fâûr)
Muhammed b. EbüT-Hattâb
ei-Kureşi, Cemheretü efâri'l-'Arab
rı'l-Câhiliyye ue'l-lslâm
(nşr. Ali Fâûr).
Beyrut 1406/1986.
Ebü'I-Bekâ, el-Külliyyât
Ebûl-Bekâ el-Kefevî
Eyyûb b. Mûsâ.
KüUiyyâtü Ebi'l-Bek^
(nşr. Adnân DervişMuhammed ei-Mısrî).
Beyrut 1413/1993.
Ebû'I-Ferec, Târih
İbnül-lbri EbüT-Ferec, Târih
Beyrut 1968-72;
I-X, Beyrut 1976-78.
Türkiye Diyanet Vakfı
islâm Ansiklopedisi,
İstanbul 1 9 8 8 -
Ankara 1945-50.
DİFM
Darülfünun liâhlyat Fakültesi
Mecmuast, İstanbul 1925-33.
Cevdet, Târih
Ali Ekber Dihhudâ. Luğatnâme,
Dihhudâ,
Ahmed Cevdet Paşa.
A Uterary History ofPersla, I-JV,
İstanbul 1309.
Târih, I-XH,
Cevdet Tezâkir
Ahmed Cevdet Paşa. Tezâkir
(nşr. M. Cavid Baysun). l-IV,
Ankara 1953-57.
Cevherî, eş-Şıhâh
İsmâil b. Hamrnâd ei-Cevhen.
eş-Şıhâh: Tâcü 'l-luğa
ue şıhâhu'l-'Arablyye, I-VIÎ,
Kahire 1376-77/1956-57.
Luğatnâme
I-XXVÎI1, Tahran 1346 hş./1967.
Dihhudâ, Luğatnâme
(Muîn)
Ali EW>er Dihhudâ. Luğatnâme
(nşr. Muhammed Muîn Ca'fer Şehîdî), Mukaddime+ 1-XV,
Tahran 1993-94.
Dîneverî,
(trc Ö. Rıza Doğrul). 1-11,
Ebü'i-Ferec el-İsfahâııî,
Cevdet, Ma'-rüzât
Ahmed Cevdet Paşa.
Ma'rûzât (nşr. Yusuf Halaçoğlu).
İstanbul 1980.
Leiden 1937-42.
BSOAS
Bulletin ofthe School of
Oriental and African Studles,
Dâfiretû'l-ma'ârifİ Teşeyyu'
DİA
el-Mufaşşal fı târVjl'l'Arab
Içable'l-lslâm, I-K,
B r o w n e , LHP
Edward Granvöle Browne.
Cambridge 1906,
1924, 1928, 1951.
DB
Dictlonnaire de la Bible, I-V,
el-l<ısmü't'târihî
(Kamhâvî)
(Ar.)
Târih u 'l-edebİ'l-'Arabî
DMT
Cumahî,
Fuhülü'ş-şıfarâ?
Delîlü'l-Halîc
(Târih)
J. G. Lorimer, DeTılü'l-Hatic:
Cessâs,
GAL
DMİ
Tahran 1352/1933-
el-Kısmü 't-coğrâ/ı
1-lH, İstanbul 1335-38.
Cari Brockelmann. Geschlchte
London 1 9 1 7 -
(trc Besim Atalay), I-1D,
Ankara 1939-41.
J. G. Lorimer. Detılü'l-Halic
Ahkâmü'l-Kur'ân
Brockelmann,
Thessalorüki 1960-
Dioânü Lûgati't-Türk
I-IV, Paris 1891-94.
Delîim-Halîc
Ebû Bekir Ahmed b. AD el-Cessâs.
Ahkâmü 'l-ftufân,
Ebû Ubeyd el-Bekrî,
Tercümesi
Kâşgariı Mahmud.
geographle admlnlstratiue,
Cüveynî, Târîh-i
Kitâbü'l-tfayeuân
(trc ibrahim el-Kîlânî).
Dımaşk 1357/1956,
1973, 1404/1984.
BS
Balkan Studles,
Dîvânü
lugâti't-Türk
Tahran 1367 h ş . -
Irak ue Horasan Selçuklulan Tarihi Cumahî,
Muhammed b. Abdûs eî-Cehşiyâri.
Ömer Nasuhi Bilmen,
Bekrî, el-Muğrib
{nşr. ve trc Mac-Guckin de Slane).
l-U, Algİers 1857, 1910.
Medâhilü 'l-mü?elti fin
ue'l-a'lâmi'l-'Arab hattâ
'âm 1215 h. = 1800 m., 1 - ,
(nşr. Mahmûd İbrahim Zâyed). I-1I,
Kahire 1396-97/1976-77.
el-Vüzerâ3
Kitâbü'l-Mesâlik ue'l-memâlik
el-Muğrib fî gikri bilâdi Ifriktyye
ue'l-Mağrib: Description de
t'Afriçue septentrionale
vfellifîn
et-Târihu'ş-şağîr
Cehşiyârî,
Kamus2
Ceschichte der arablschen
Liüetttıır Supplemeniband, l-ffi,
{nşr. Mustafa es-Sekkâ), I-IV,
Kahire 1364-71/1945-51.
Cezzâr,
Fikri Zekî el-Cezzâr.
Ceberö,
Cari Brockelmann,
Mu'cemü me'sta'cem
nün esmâ'İ'l-bilâd ve'l-meuâif
Medâhilü'l-m
rîhu'ş-şağlr
Muhammed b. İsmâil el-Buhârî,
Abdurrahman b. Hasan el-Cebertî.
Târihu. *acâ'ibn-âşâr
Brockelmann, GAL
Ebû Ubeyd ei-Bekri.
Buhârî, et-Tâ
Beyhakl, Tetimme
Ebû Ubeyd ei-Bekrî.
Bekrî, Mıfcern
(nşr. Kilisli Muallim Rlfat), l-Ul,
İstanbul 1333-35;
Ankara 1941 (tıpkıbasım).
Damas-Beyrouth 1931 -
Bekrî, el-Mesâiik
{nşr. A. P. van Leeuwen - A Ferrâ). l-U,
Tunus 1992.
Dîuânü Lugâti't-Tûrk
CAJ
{nşr. Bedii N. Şehsuvaroğlu),
İstanbul 1976.
Behcetî ismâil Hakkı Üskûdârî.
el-Fıkh'ale'l-megâhibi'l-erba'a,
Amr b. Bahr el-Câhiz,
{trc Abdölhalîm en-NeccârSeyyid Ya'küb BekirRamazan AbdOttevvâb). 1-V1,
Kahire 1983.
Merâkid-l Mu'tebere-İ Üsküdar
lugâti't-Türk
Kâşgariı Mahmud.
l-V, Kahire 1392 - »
Beyrut, ts. (Dârü'Mikr).
Câhiz,
Beliğ, Güldeste
BlachĞre,
Dîuânü
(nşr. Abdurrahman b. Yahyâ
el-Yemânîv.dğr.). I-IX,
Haydarâbâd 1360-80/1941-60.
Zübdetü'n-Nusra
Bâkıllânî,
et-Temhîd
(imâdüddin)
Muhammed b. "Hayyib el-BâMânî.
el-Mezâhibü'l~erbaca
Abdurrahman el-Cezîrî.
Kitâbü 'L-Târiljl'l-kebîr
Bündârî,
Belâzürî, Fütûh
(Fayda)
Ahmed b. Yahyâ et-Beiâzürî.
Bilmen,
Cezîrî,
Cuinet
(nşr. Süheyl ZekkârRiyâz Ziriklî), I-Xlli,
Beyrut 1417/1996.
Belâzürî, Fütûh
et-Târîhu'l-kebîr
Muhammed b. İsmâil eî-Buhârf,
el-Ahbârü't-tıvâl
Ahmet b. Dâvûd ed-Dîneveri,
el-Ahbârü't-Uuâl
{nşr. Abdûlmün'lm Âmir},
Kahire 1960
Bağdad, ts.
{Mektebetü'l-Müsennâ).
el-Eğünî
EbüT-Ferec Ali b.-Hüseyin el-isfehânl.
Kitâbü'l-EğSnî, l-XİV, XVI,
Kahire 1927; XV, XVU-XXİV
(nşr. AbdOsselâm M. Hârûn Abdülkerîm el-Aıbâvî v.d|r.).
Kahire 1970-74
(Dârü'l-kütflbi'l-Misriyye).
EFAD
Atatürk Ûniuersitesi Edebiyat
Fakültesi Araştırma Dergisi,
Erzurum 1970 -
Eflâkî, Ariflerin
Menkıbeleri
Ahmed Eflâkî.
Ariflerin Menkıbeleri
{trc Tahsin Yazıa). Mİ,
İstanbul 1984, 1987.
Eflâkî.
Menâkıbü'l-âripn
Ahmed Eflâkî. Menâkıbü'l-'ârifm
(nşr. Tahsin Yazıa). I-II,
Ankara 1959-61.
El2 (Fr.)
EncyclopMle de Vlslam
(nouvelle Sdition). Leiden 1954 El2
Evliya Çelebi,
Seyahatname
(Dağlı)
Evliya Çelebi. Seyahatname
(haz. Yücel Dağlı v.dğr.). I-X,
İstanbul 2003-2007-.
Fahreddin er-Râzî,
Mefâtîfru'l-ğayb
Himyerî, er-Ravzü'l-mFtâr
Muhammed b. Hasan el-Hacvî.
M. Abdülmün'im el-Hîmyeri
İbn Abdülber. el-İstfâb
İbn Abdülber en-Nemeri.
Kltâbü 'r-Ravü'l-rr^târ
el-lstfâb fî ma'rifeti 'l-aşhâb
fi öaberf'f-afcîâr(nşr. İhsan Abbas).
Beyrut 1975.
(nşr. Ali M. el-Bicâvî). I-İV,
Kahire 1969.
el-Ftkrü's-sâmî
fi târibl'l-fikhl'l-lslâml (nşr.
Abdüiazîz b. Abdülfettâh el-Kân"). l-II,
Medine 1396-97/1976-77.
Hudarî,
İbn Abdülhâdî,
Hâkim, el-Müstedrek
Muhâdarât: *Abbâsiyye
cülem
Hâkim en-Nîsâbürî.
Muhammed el-Hudarî Bek.
Muhammed b. Ahmed
b. Kudâme el-Makdisî.
el-Müstedrek 'ale'&Şahlhayn.
Mefâtîhu'l-ğayb: et-Tefsirü'l-keblr[nşı
I-IV, Haydarâbâd 1334-42.
Muhammed b. Ömer er-Râzî.
(Ing.)
The Encyclopaedla of İslam
(newedltion). Leiden 1954-2002.
Suppl. (Ing.)
The Encyclopaedla
of İslam Supplement,
El2
Leiden 1980 -
M. Muhyiddin Abdülhamîdl,
I-XXXİI, Kahire 1934-62-»
Beyrut ts.
Feridun Bey, Münşeat
Feridun Ahmed Bey.
Hâkim, el-Müstedrek (Atâ)
London 1985.
İstanbul 1274-75.
el-Müstedrek 'ale'ş-Şahlfyayn
(nşr. Mustafa Abdülkadir Atâ), I-IV,
Beyrut 1411/1990.
Hudüdü'l-âlem
Kilâbü'l-Ma'rife ve't-târih
Halîfe b. Hayyât.
et-Târih
(Zekkâr)
Halife b. Hayyât
et-Târilx (nşr. Süheyl Zekkâr).
Dımaşk 1967-68.
(nşr. Ekrem Ziyâ ei-ömerîl, 1-İII,
Bağdad 1394-96/1974-76.
Hamîdullah,
Fesevî, el-Ma^rife ve't-târîh
Ebû Yûsuf Ya'küb el-Fesevî.
EJd.
Encyclopaedla Judalca, 1-XV1,
Jerusalem 1972-78.
Elmalıll, Hak Dini
Efmafılı Muhammed Ham di Yaar,
Hak Dini Kurban Dili:
Yeni Meâlll Türkçe Tefsir,
l-IX, İstanbul 1935-39;
I-X, istanbul 1979.
Elvan Çelebi,
Menâkıbü'l-hudsiyye
el-Fetâva'l-Bindiyye
el-Fetâva'l-Hlndiyye,
l-Vl, Bulak 1310.
(nşr. İsmail E. Erûnsal A. Yaşar Ocak], İstanbul 1984.
Enverî, Düstûmâme
Düstümâme-l Enverî
(nşr. MOkrlmin Halil lYınançlı.
istanbul 1928; Mûkrimin Ham [Yınanç],
Dustumame-l Enuerv Medhal,
İstanbul 1930.
(Meiikoff)
Le Destan d'Umür Pacha
(nşr. İrine M«ikoff-Sayarl.
Paris 1954.
ER
The Encyclopedla ofRellgion
(ed. M. Eiiade). I-XV1,
New York 1987.
ERE
Encyclopaedla ofRellgion
and Ethlcs, 1-XÜ1,
Edlnburgh 1979-81.
Erûnsal,
Türk Kütüphaneleri
Tarihin
ismail E. Erûnsal.
Türk Kütüphaneleri Tarihi B:
Kuruluştan Tanzimat'a Kadar
Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri,
Ankara 1988.
Eş'arî, el-İbâne
(Fevkıyye)
Ebül-Hasan el-Eş'arî.
el-Ibâne 'an uşüli'd-diyâne
(nşr Fevkıyye Hüseyin MahmûdJ,
Kahire 1987.
Eş'arî, el-Lümac
Ebül-Hasan el-Eş'art.
el-Lüma' fı'r-red
'ala ehll'z-zeyğ ve'l-blda' (nşr.
Abdüiazîz Jzzeddln es-Seyrevân),
Beyrut 1408/1987.
İslâm Peygamberi (trc Salih Tuğ). I-II,
İstanbul 1980.
(nşr. Menüçihr-1 SOtüdel,
Tahran 1340 hş.
HÜCVÎrî,
Keşfü'l-mahcüb
(Uludağ),
Ebül-Hasan Ali b. Osman
el-Hücvîri. Keşfü'l-mahcüb:
Hakikat Bilgisi
(trc Süleyman Uludağ).
İstanbul 1982.
Hamîdullah,
Hüseyin Vassâf,
İslâm Peygamberi (Tuğ)
Hüseyin Vassâf.
istanbul Kütüphanelerinde
Farsça Manzum Eserler,
Muhammed Hamîdullah.
İstanbul 1968.
İstanbul 1411/1990.
Gabriel, Voyages
Albert Gabriel.
Deulet-i Osmânlyye Târihi
Voyages archeologlques
dans la Tu.iqu.ie Orienlale.
(trc Mehmed Atâ), !-X,
İstanbul 1329-37; XI,
İstanbul 1947.
I-II, Paris 1940.
Gazzâlî, İhya'
Hammer,
Ebü Hâmid Muhammed ei-GazzâS.
J. von Hammer.
Ihygü 'ulüml'd-dln, I-IV,
Kahire 1332.
Gazzâlî, İhya' (Beyrut)
Ebû Hâmid Muhammed el-GazzâG.
GOR
Geschlchte ües Osmanlschen
Reiches, I X , Pesth 1827-33;
I-IV, Pesth 1834-35;
(nşr. H. Duda), I-IV, 1963-64.
Ihygü 'ulûml'd-dm, l-IV (V: mülhak). Hânbâbâ, Fihrist
Beyrut 1402-1403/1982-83;
Beyrut, ts. (DSıB I-ma'rlfe).
Gazzâlî, el-Makşadü'l-esnâ
Ebû Hâmid Muhammed el-GazzâS.
el-Makşadü 'l-esnâ
fi şerhi esmâ'lllâhi'l-hüsnâ,
Beyrut, ts. (Dârü'I-kOtObrl-iimlyye).
Gazzâlî,
el-Ma^şadü'l-esnâ
(Fazluh)
Ebû Hâmid Muhammed el-GazzâG,
el-Makşadü'l-esnâ fi şerhi
esmâ?tllâhri-büsnâ
(nşr. Fazluh Şehâde),
Beyrut 1971, 1982.
Hânbâbâ MüşSr. Flhrist-t
KltAbhâ-yl Çâpl-yl Fârsl, l-V,
l-Vl, London 1900-1909.
GökbUgin,
Makâlâtü'l-lslâmlyyln
oe Itftllâlü'l-muşairm
M. •ftyyib GökbUgin,
XV-XV1. Asırlarda Edime
ve Paşa Llvâsu
Vakıflar-Mülkler-Mukataalar,
İstanbul 1952.
Seyahatname
Gövsa, Türk Meşhurları
Evliya Çelebi. Seyahatname, I-Vl,
istanbul 1314-18; Vn-X,
istanbul 1928-38.
ibrahim Alâeddin Gövsa.
Türk Meşhtırlan Ansiklopedisi,
İstanbul, ts. (194ö|.
eî-İkdü'l-ferîd
Ebû Ömer Ahmed b. Muhammed
b. Abdûrabbih, el-'lkdû'l-ferid
(nşr. Ahmed Emîn v.dğr.), l-VIl,
Kahire 1393/1973.
İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr
Muhammed Emin b. AbicGn,
Reddü'l-muhtâr
'ale'd-Dürri 'I-muhtâr, l-V;
Tekmiletû Vaşiyeti ibn'Âbidin,
VI/1-2; Takrirâtü RâfFî, Vif/1-2,
Kahire 1272-1324.
IC
İbn Âbidîn.
Islamlc Culture, Haydarâbâd 1927 - Reddü'l-muhtâr
EDB
The Interpreter's Dlctionary
of the Blble, l-IV,
New York-Nashville 1962.
0.
IJMES
International Journal of
MlddleEast Studles,
London-New York 1970 -
IOS
Israel Oriental Sludles,
Tel Aviv 1971 -
Reddü'l-muhtâr
cale 'd-Dürri 'l-muhtâr, l-Vl;
tfâşiyetü Kurreti
'uyüni'l-ahyâr tekmiletû
Reddİ'l-mufttâr, VII-VUI.
Kahire 1386-89/1966-69;
İstanbul 1984.
İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk
AS b. Hasan b. Asâkir.
Târihu Medinetl Dımaşk.
!-XIXt Amman, ts.
(Dârü'l-Beşir) (tıpkıbasım).
Zeynüddin eHrâtö. FeÜju'l-muğîş
(nşr. Mah/nûd Rebî-).
Kahire 1355/1937,
1388/1968, 1408/1988.
Hasan el-Vezzân,
Vaşfü İfrîkıyye
Hasan b. Muhammed el-Vezzân
ez-Zeyyâtî, Vaşfü İfrîkıyye
Târihu Bağdâd, l-m.
Kahire 1349/1931
Medine, ts.; Beyrut ts.
Irâkî, Fethu'l-muğîş
Ir.S
Iranlan Studles,
New York-Los Angeles 1968 -
IS
Istamic Studles, Karachi 1962-
(Kahire)
Muhammed Emin b. Abidln.
Süleymanîye Ktp.,
Fâtih, nr. 430-432.
Târîhu Dımaşk (Amrî)
Târihu Medirıetî Dımaşk:
(nşr. Ömer b. Garâme eî-Amri).
K Beyrut 1415/1995-.
İbn Asâkir,
Târîhu Dımaşk (Şihâbî)
Aü b. Hasan b. Asâkir.
Târihu Medineti Dımaşk
(nşr. Neşât GazzâvîSekîne eş-Şlhâbî v.dğr,). I-Vl,
Dımaşk 1402-1404/1981-84.
İbn Bessâm eş-Şenterînî,
ez-Zahîre
ısıs
AB b. Bessâm eş-Şenterînî,
eg-Zahirefimehâsini
An International Reuleu)
ehli'l-Cezire
Deuoted to the History of
Science and Its Cultııral Infîuences, (nşr. İhsan Abbas). 1-VH1,
Hayyât, el-İntişâr
Pennsyivania 1913 -
Beyrut 1399/1979.
Abdürrahîm b. Muhammed
Isl.
İbn Beşkûvâi, eş-Şıla
el-Hayyât Kltâbü'l-lntişâr ve'r-red
•alâ Ibnl'r-Râvendl el-mülhid
(nşr. H. S. Nybere), Beyrut 1957.
Elias J. W. Gibb.
İbn Abdûrabbih.
İbn Asâkir,
Hatib el-Bağdâdî.
A History of Otlaman Poetry,
Füturu Mışr ue ahbâmha
(nşr. Ch. C Torrey),
Leiden 1922.
AD b. Hasan b. Asâkir.
fî a'yâni'l-mfell'l-'âşire
HOP
Abdurrahman b. Abdullah
b. Abdûlhakem.
London 1954 -
Haöb, Târihu Bağdâd
Gibb,
Fütûhu Mışr (Torrey)
Harirîzâde Kemâleddin.
Tlbyânü uesâ?lli'l-haki'tk
fî beyânl selâsili't-tar&lk, İ-İII,
*
Tabakâtü 'ulemâTl-hadis
(nşr. Ekrem el-BûşîIfarâhfm ez-ZeybekJ. l-IV,
Beyrut 1409/1989.
IQ
The Istamic Quarteriy,
Gazzî, el-Kevâkibü's-sc?ire
istanbul 1 9 7 2 -
cfü'l-hadîş
Harîrîzâde. Tibyân
Muhammed b. Muhammed
ei-Gazzî. el-Keuâklbü's-sâ'lre
GDAAD
istanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Cüney-Doğu
Avrupa Araştırmalan Dergisi,
Ktp.,
Yazma Bağışlar, nr. 2305-2309.
Tahran 1350-53 hş.
(trc Muhammed Haca Muhammed el-Ahdar). 1-11,
Beyrut-Rabat 1983.
(nşr. Cebrail S. Cebbürl. 1-İIl,
Beyrut 1945-59, 1979.
Sefine
Sefine-i Evliyâ-yı Ebrâr, l-V,
İslâm Peygamberi (tm Salih Tuğ), l-D, Süleymanîye
H a m m e r (Atâ Bey)
J. von Hammer.
Edirne ve Paşa Livası
Evliya Çelebi.
Muhammed HamiduBah.
(SGtûde)
tludüdü'l-'âlem
mlne'l-meşnk lle'l-mağrib
Ahmed Ateş.
Eş'arî, Makâlât
(Rltter)
EbOT-Hasan el-Eş'arî.
(nşr. H. Rltter).
Wiesbaden 1382/1963.
İslâm Peygamberi
(Blcâvî)
İbn Abdûlhakem,
EME
Elvan Çelebi
Menâkıbü 'l-kudslyye
fi menâsıbl'l-ünsiyye
Muftâdarâlü
târihl'l-ümeml'l-klâmlyye:
ed-Deuletü VAbbâsiyye,
Kahire, ts. (Dâıü'I-fikrf'l-Arabîl:
Beyrut ts. (Dâıa l-fikr).
(Dârü'l-ma'rife).
Hâkim en-Nîsâbüri,
Münşeâtû's-selâtin, 1-il,
Elr.
Encyclopaedla Iranica,
Enverî,
Düstûrnâme
Hacvî, el-Fikrü's-sâmî
Halef b. Abdûlmeük b. Beşküvâl.
Der islam, Bertin 1910 -
Hazrecî, Hulâşatü Tezhib
İA
Hulâşatü Tezhibi Tehsibi'l-Kemâl islâm Ansiklopedisi, I-XIII,
flesmaTr-ricâl
İstanbul 1940-88.
Ahmed b. Abdullah el-Hazred.
(mukaddime; Abdülfettâh Ebü Gudde).
Bulakl301
Beyrut 1399/1979.
Hediyyetü'l-arifin
Bağdatlı ismâü Paşa.
Hediyyetü'l-'ârifln
esmâ'ü 7- mü1 ellilin
ue âşârü 'l-muşannlfın, 1
(nşr. Kilisli Muallim Rifatİbnülemin Mahmud Kemal): II
(nşr. Ibnüiemln Mahmud Kemal Avnl Aktuç), İstanbul 1951-55 ->
Tahran 1387/1967.
İbn Abdülber,
Behcetû'l-mecâlis
ibn Abdülber en-Nemeri,
Kitâbü'ş-Şıla fî târihi
himmeti Endelüs ue 'ulemâ'ihlm
ue muhaddisihim
ue fukahâ'ihtm ue üdebâ'İhim
{nşr. izzet ei-Aîtâr).
t-U, Kahire 1374/1955.
İbn Bibi,
el-Evâmirü'l-Alcfiyye
Hüseyin b. Muhammed b. Bibi,
Behcetü'l-mecâlis ue ûnsü'l-mücâüs
el-Euâmirü 'l-'Alâ'iyye
(nşr. M. Müreî el-Hûlî). 1-11,
fi'l-umûri 'l-'Alâ'iyye
Kahire 1962.
İbn Abdülber, el-İstfâb
ibn Abdülber en-Nemeri.
el-lstfâb {i ma'rifeti'I-aşhâb
(İbn Hacer. el-lşâbe içinde). İ-IV,
Kahire 1328.
(nşr. Adnan S. Erzi),
Ankara 1956.
İbn Düreyd, el-İştikük
Muhammed b. Hasan b. Düreyd.
el-lştikSk: (nşr. Abdüsselâm M. Hârûn).
Kahire 1378/1958.
İbn Ebû Hatim,
İbn Hacer.
el-Cerh
ibn Hacer ei-Askalânî.
ve't-ta'dil
Abdurrahman b. Ebû Hâtim er-Râzî.
el-Cerh ue't-tk'dll, I-K,
Takribü't-Tehzib
Takribû'l-Teîızib (nşr.
Haydarâbâd 1371-73/1952-53.
Abdülvehhâb Abdollatîf], l-il.
Kahire 1380 -> Beyrut 1395/1975.
İbn Ebû Usaybia,
ibn Hacer, Tebşîr&'l-müntebih
cTJyûnü'l-enbö?
İbn Hacer ei-Askalânî.
Muvaffakuddin ibn EbQ Usaybia.
'üyünü'l-enba1fitabakail'l-etıbbtf
(nşr. Nfzâr Rıza). Beynıt 1965.
İbn FazluIIalı el-Ömerî.
Mesâlik
Tebşirü 'l-müntebih
bl-lahrîri'l-Müşteblh
(nşr. Ali M. el-Bicâvî M. Ali en-Neccâr). 1-IV,
Kahire-Beyrut 1386/1967.
İbn Hacer, Tehzibü't-Tehzîb
ibn Faziuiiah el-Ömeri.
Mesâlikü 'l-ebşâr
fi memâllkl 'i-emşâr
ibn Hacer ei-Askaiânî.
(nşr. Fuat Sezgin), !-XXVU,
Frankfurt 1408/1988 (tıpkıbasım).
Haydarâbâd 1325-27/1907-1909.
İbn FazluIIah el-Ömerî,
Meaâlik
(Eymen)
ibn FazluIIah el-ömeâ
Abdurrahman b. Muhammed
b. Haldûn. Kitâbü'l-'Iber ue
Mesâlikü '1-ebşâr
I-VD, Bulak 1284 ->
Beynıt 1971; 1399/1979.
Tehıîbü't-Tehgb, l-XII,
İbn Haldûn, el-eİber
fi memAliki'l emşâr
(nşr. Eymen Fuâd Seyyld),
Kahire 1985.
diuânü'l-mübtede1 ue'l-haber...,
İbn HaldOn, Mukaddime
Abdurrahman b. Muhammed b. Haldûn.
İbn Ferhûn,
ed-Dibâeü'l-müzheb
İbn Ferhûn Ibrâhlm b. A l
b. Muhammed.
ed-Dtbâcü'l-mOzheb
[i rm'rifeü a'yâni
'ulemaTl-mezheb
(nşr. M. ei-Ahmedî Efaö'n-Nûr).
I-II, Kahire 1972.
İbn Fûrek,
Mücerredü'l-Makülât
IbnFflrek.
Mücerredü MafâUrş-Şeıfh
Ebi'l-tiasan el-S^ari
(nşr. D. Gimaret).
Beyrut 1987.
İbn Habîb, el-Muhabber
Muhammed b. Habîb el-Hâşiml.
el-Muhabber
(nşr. i. Uchtenstadter).
Haydarâbâd 1361/1942 ->
Beyrut, ts.
(Dârü'l-âfâkı'l-cedîde).
İbn Habıb, ef-Münemmak
Mukaddimetâ ibn Ijaldün
(nşr. Ali Abdülvâhid Vâfîî. Mil,
Kahire 1401.
ibn Halükân, Vefeyât
ibn Haüikân EbûT-Abbas
Ahmed b. Muhammed.
Vefeyâtû'l-a'yârı
ue enbtfü ebnâTz-zamân
(nşr. İhsan Abbasi. İ-VUI,
Beyrut 1968-72-> 1398/1978.
İbn Hallikân.
Vefeyât
(Abdûlhamîd)
ibn Haüikân Ebül-Abas
Ahmed b. Muhammed.
Vefeyâtü 'l-a'yân
ue enbâ'ü ebnâ'l'z-zamân
(nşr. M. Muhylddln Abdûlhamîd),
l-VI, Kahire 1367-69/1948-50.
İbn Havkal, Şûretü'l-arz
Ebûl-Kâsrm b. Havkal en-Nasibl.
Krtâbü Şûreli'l-an!
(nşr. |. H. Kramers).
Leiden 1938-39 ->
Frankfurt 1413/1992.
Muhammed b. Habib ei-Hâşinti.
Kitaba 'l-Münemmak
fi ahbâri Kureyş
(nşr. Hurçîd Ahmed).
Haydarâbâd 1384/1964
Beyrut 1405/1985.
İbn Hacer,
ibn Hayr. Fehrese
Muhammed b. Hayr el-işbl.
Fehrese mâ reuâhu 'an şüyüljıh...
(nşr. F. Codera - J. R_ Tarrago),
Sarakusta 1894-95
Kahire 1382/1963.
ed-Dürerü'l-kâmine
ibn Hazm, Cemhere
ibn Hacer el-Askalânl.
Ebû Muhammed A2 b. Ahmed.
ed-Dürerü'l-kâmine
fi a'yânl'l-mpeti'ş-şâmlne, I-IV,
Haydarâbâd 1348-50/1929-31 - »
Beyrut, ts. {Dârû'l-al).
İbn Hacer,
Fetlıu'l-bâri
(Hatîb)
İbn Hacer el-Askaiânî.
Fethu'l-bâri bi-şerhi
ŞabBfl'l-Bubâri
(nşr. Muhlbbûddin el-Hatîb M. FuâdAbdülbâkiKusay Muhibboddin ei-Hatib).
I-X!II, Kahire 1407/1986-87.
İbn Hacer,
İnbffü'l-ğumr
ibn Hacer ei-Askalânî.
tnbâ'ü'l-ğumr bi-enba'İVumr
(nşr. Abduiiah b. Ahmed e!-AJevî - M.
Sâdıkuddln ei-Ensârî),
Haydarâbâd 1387-96/1967-76 ->
Beyrut 1387/1967;
Mekke 1406/1986.
ibn Hacer, el-İşâbe
İbn Hazm, el-Faşl
Ebû Muhammed AS b. Ahmed.
el-Faşl fi'i-miiel
ue'l-ehuâ' ce'n-nihal, 1-V,
el-İşâbefitemyîzi'ş-şatiâbe,
1-IV, Kahire 132B.
es-Siretü'n-nebeuiyye
(nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.). I-IV,
Kahire 1375/1955.
ibn Hişâm. es-Sire
AbdülmeEkb. Hişâm.
Kitâbû •Uyûnt'I-abbâr. I-IV,
Kahire 1343-49/1925-30.
ve'l-memâlik
el-İşâbefitemy'm'ş-şaijâbe
(nşr. Ali M. el-Bicâvî). l-vm.
Kahire 1390-92/1970-72.
(nşr. M. I. de Goeje).
Leiden 1889, 1967.
ibn Mâkûlâ, el-tkmâl
Muhammed b. Ishak.
AB b. Hibetullah b. Mâkûlâ.
Siretü İbn Ishak "
el-lkmâlfirefl'l-irtlyâb
'ani'l-mü'telif ue'l-muhtelif
fi'l-esmtf ue'l-künâ ue'l-ensâb,
(nşr. Muhammed Hamîduiiah).
Rabat 1967 ->
Konya 1401/1981.
İbn lyâs,
Bedfffu'z-zühûr
Muhammed b. Ahmed e)-Hanefî.
BedStfu'z-zOhOrfiuekâ'fl'd-dühar
(nşr. Muhammed Muştala), I-V,
Kahire 1383/1963
1984.
İbn izârî,
el-Beyânü'l-muğrîb
ibn izârî ei-Menâküşî,
elSeyânü'l-muğrib fi
alşbâri'l-Endelüs ue'l-Mağrib,
l-U (nşr. R. Dozy),
Leiden 1848-51;
III (nşr. E. L6vi-Provençai).
Paris 1930;
IV (nşr. İhsan Abbas),
Beynıt 1983.
İbn Kâdî Şûhbe,
Tabakötü'ş-Şâffiyye
Ebû Bekir Ahmed b. Muhammed
b. Kâdî Şûhbe. TabakSta'şŞâffiyye
(nşr. Abdolalim Hân). I-IV,
Beyrut 1407/1987.
İbn Kayyim el-Cevziyye,
Zâdü'l-mrfûd
ibn Kayyim el-Cevziyye,
Zâdü'i-mtfâd fi hedy I Çayri'l-'lbâd
(nşr. Şuayb ei-AmaûtAbdüikâdir el-Amaût), I-V,
Beyrut 1401/1981.
ibn Kemal, __
Tevârih~i Âl-i Osman
Kemaipaşazâde Ahmed,
Teuârîh-i Âl-l Osmân
(nşr. Şerafettin Turan), 1. Defter,
Ankara 1970; (I. Defter,
Ankara 1983; VII. Defter,
Ankara 1957; VIII. Defter
(nşr. Ahmet Uğur). Ankara 1997;
X. Defter (nşr. Şefaattin Severcan),
Ankara 1996;
IV. Defter
(nşr. K lmazawa).
Ankara 2000.
ismâil b. Ömer b. Kesîr,
el-Faşl [i'l-milel ue'l-ehuâ? ue'n-nlhal
İbn Kesîr,
Tefsirü'l-Kur'ân
ismâil b. Ömer b. Kesir.
İbn Hazm, eî-Muhallâ
(nşr. M. İbrahim el-Bennâ v.dgr.). I-VDI.
Kahire 1390/1971.
Ebû Muhammed AB b. Ahmed.
el-Mufyallâ (nşr. Ahmed M. şâkir), I-XI,
Kahire 1347-52.
ibn Kudâme. el-Muğnî
Tefslrü 'l-Kuı'ânli-'azim
Muvafîakuddin Abdullah
b. Ahmed b. Kudâme,
el-Muğnî (EbO'l-Ferec İbn Kudâme.
ef^etfıu'MceMrlçinde), l-XIV,
Beyrut 1392-93/1972-73.
(nşr. Mustafa es-5ekkâ v.dğr.).
I-IV, Kahire 1355/1936.
ibn Kuteybe,
eI-Macârif
(Ukkâşe)
Abdullah b. Mûsüm
b. Kuteybe. el-Ma'ârif
(nşr. Servet Ukkâşe).
Kahire 1960,1969,1981.
I-VÎ (nşr. Abdurrahman
b. Yahyâ el-Muallimî).
Haydarâbâd 1381-86/1962-67; VII
(nşr. Nâyif el-Abbas).
Beyrut 1976.
İbn Manzflr,
Muhtaşaru Târihi
EbüT-Mehâsin Yûsuf b. •feğriberdî.
en-Nücûmü 'z-zâhire
fi mülaki Mışr ue'l-Kâhlre, i-XB,
Kahire 1956;
XIII (nşr. Fehîrn M. Şeltût),
Kahire 1970; XJV
(nşr. Cemâl MuhrtzFehîm M. Şeltûf).
Kahire 1972;
XV (nşr. İbrahim Ali Turhan).
Kahire 1972; XVI
(nşr. Cemâieddin eş-Şeyyâl Fehîm M. Şeltût).
Kahire 1972.
İbn Tağrîberdî,
en-Nücûmü'z-zâhire
(Popper)
Ebül-Mehâsin Yûsuf b. TSğribenfi.
İbn Ishak, es-Sire
(nşr. M. ibrahim NasrAbdurrahman Umeyre), !-V,
Riyad-Cidde 1402/1982.
e&Sîretü 'n-nebeuiye
(nşr. Yûsuf Ali Tâvil MOlîd M. Kumeyha), I-IV,
Beyrut 1406/1986.
el-Mesâlik ue'l-memâlik
elSidâye ue'n-nihâye, I-XIV,
AbdûimeSk b. Hişâm,
Kitâbû 'Uyûni'l-aljMr
Ubeyduiiah b. Abdullah b. Hurdâzbih.
Kahire 1351-58/1932-39
Beyrut 1386/1966.
İbn Hişâm, es-Sire
ibn Kuteybe,
(Tavîl)
Abdullah b. Mûsüm b. Kuteybe.
cUyûnü'l-ahbâr
İbn Hurdâzblh,
el-Mesâlik
Haydarâbâd 1393-99/1973-79.
(Bicâvî)
Abdullah b. Mûsüm b. Kuteybe.
(nşr. Süheyl Zekkâr). M ,
Beyrut 1412/1992.
İbn Hazm, el-Faşl
(llmeyre)
Ebû Muhammed AB b. Ahmed.
Kitâbü's-Şlkât, I-K,
ibn Tağrîberdî.
en-Nücûmü'z-zâhire
es-Siretü'n-nebeuiyye
İbn Kesîr, el-Bidâye
Muhammed b. Hibbân,
İbn Kuteybe, eş-Ş(r ve'ş-şu'arâ"
Abdullah b. Mûsüm
b. Kuteybe, e ş ^ f r ue'ş-şu'atâ
(nşr. Ahmed M. Şâkir), I-II,
Kahire, ts. (DârO'l-maârif).
ibn Kuteybe. cUyûnü'l-ahbâr
(Zekkâr)
Kahire 1317-21 ->
Beyrut 1406 /1986.
İbn Hibbân, eş-ŞikBt
ibn Hacer el-Askalânî.
İbn Hacer, el-İşâbe
ibn Hacer ei-Askaiânî.
Cemheretü ensâbi'l-'Arab
(nşr. AbdOsselâm M. Hârûn).
Kahire 1382/1962
Beyrut 1403/1983.
İbn Hişâm, e s - S î r e 2
Abdülmeiik b. Hişâm.
Dımaşk
Muhammed b. Mûkerrem
b. Manzûr. Mubtaşaru
Târihi Dımaşfc l'lbn 'As^kir
(nşr. Rûhlyye en-Nehhâs ~
Riyâz AbdûlhamîdM. Muti- el-Hâfız v.dğr.). I-XX1X,
Dımaşk 1404-1409/1984-88.
en-nücümü 'z-zâhlre
fi mülaki Mışr ue'l-Kâhire
(nşr. W. Popper). I-VII,
Berkeley 1909-29.
İbn Teymiyye.
Mecmîfatü'r-resâ?il
Takıyyüddin Ahmed
b. AbdûlhaBm b. Teymiyye.
Mecmü'alü'r-resâHl ue'i-mesâ'il
(nşr. M. Reşîd Rızâ), I-V,
Beyrut 1403/1983.
ibn Teymiyye, MecmûSı fetâvâ
"fökıyyüdditl Ahmed
b. Abdüihaüm b. Teymiyye,
Mecma'u fetâuâ, !-XXXVU
(nşr. Abdurrahman b. Muhammed).
Riyad 1381-86.
İbn Sa'd, et-Tabaküt
İbn Vâsıl,
Muhammed b. Sa'd.
Cemâieddin Muhammed
b. Sâlim b. Vâsıl, Mûfenica'l-kOrûb
et-Tabakstü 'i-kübrâ
fi aljbâri mülaki Benî Eyyûb,
(nşr. ihsan Abbas). I-K,
Beyrut 1388/1968.
0.
İbn Sa'd,
et-Tabaküt:
Müferricü'l-kürûb
el-Mütemmim
Muhammed b. Sa'd.
1-ili (nşr. Cemâieddin eş-Şeyyâl).
Kahire 1953-60;
1V-V (Haseneyn Muhammed Rebî').
Kahire 1972-77.
İbnü'i-Adîm, Zûbdetü'l-haleb
el-Tabaksm'l-kabrâ:
el-kısmü'l-mütemmim
Kemâleddin Ömer İbnûl-Adîm.
Zübdetû'I-fafeb min IMfti tialeb
(nşr. Sâmî ed-Dehhân). I-m,
Dımaşk 1951-68.
(nşr. Ziyâd M. Mansûr),
Medine 1403/1983.
İbn Stnâ, el-Işârât
el-lşârât ue't-tenbUıât
İbnû'l-Arabî, Fuşûş (Afîiî)
Muhyiddin Muhammed b. AB el-Arabî,
(nşr. Süleyman Dünyâ).
Kahire 1959.
(nşr. EbO'l-Alâ el-AliH). Kahire 1946.
Hüseyin b. Abdullah b. Sina.
Fuşüşü'l-hikem uebuşûşü't-ldlem
ibnfi'I-Arabî, el-Fütûf/ât
İbn Sînâ,
eş-Şifâ' el-Mantık
(...)
Hüseyin b. Abdullah b. Sînâ.
eş-Şifa" el-MmUk
(1): el-Medljal (nşr.
Mahmûd ei-Hudayrî v.dğr). 1/1;
(2) el-Maküiâl (nşr.
Mahmûd el-Hudayrı v.dğr.). 1/2;
(3) el-'lbâre (nşr. Mahmûd el-Hudayrî).
1/3. Kahire 1390/1970;
(4): el-Kıyâs (nşr. Saîd Zâyed). II,
Kahire 1383/1964;
(5): el-Burhân
(nşr. Ebü'l-Alâ el-Afiii), UI/1;
Muhyiddin Muhammed b. Ali el-Arabî,
el-Fatüljâtü 'l-Mekkiyye
fi ma'rifeli'l-esTâıi'l-mâliklyye
ue'l-mülklyye (nşr.
Osman Yahyâ - Ibrâhlm Medkûr), I-IX,
Kahire 1392-1405/1972-85.
Îbnö'l-Cevzî, el-Muntazam
Abdurrahman b. AB b. Cevzi.
el-Munta?amfitâril}i'l-mülük
ue'l-ümem (nşr. F. Krenkow), V-X,
Haydarâbâd 1357-59/1938-40.
İbnü'l-Cevzî, el-Muntazam (Atâ)
(6): el-Cedel
(nşr. Ahmed Fuâd el-Ehvânl). III/2,
Kahire 1385/1965;
Abdurrahman b. AB b. Cevzî.
(7): esbSafsata
ue'l-mülük (nşr. Muhammed Mustafa Abdolkâdir Atâ), I-XVIli,
Beyrut 1412/1992.
(nşr. Ahmed Fuâd el-Ehvânî). N/l;
(8): el-yitâbe
(nşr. M. Selim Salim). IV/2;
(9): e^Şfrfnşr. Abdurrahman Bedevi).
IV/3, Kahire 1386/1966 - »
li-iv. ofset, baskı yeri ve tarihi yok).
İbn Stnâ,
eş-Şifâ' et-Tabüyyât
(6)
el-Muntazamfitârihi'l-ümem
İbnü'l-Cevzî, Nüzhetü'l-a'yün
Abdurrahman b. AIİ b. Cevzî,
Nüzhetü'l-a'yOni'n-neuâzır
fi 'ilml'l-uücüh ue'n-neztfir
(nşr. M. Ahdöikenm Kâzım er-Râzî).
Beynıt 1404/1984.
Hüseyin b. Abduiiah b. Sînâ.
eş-Şifs? et-TabTiyyâl (6): en-Nefs
İbnül-Cevzî, Şıfatü'ş-şafve
(nşr. G. C. Anawatl - Saîd Zâyed).
Kahire 1394-95/1974-1975 - »
Ibaskı yeri ve tarihi yok|.
Abdurrahman b. AB b. Cevzî,
Şıfatü'ş-şafue (nşr. Mahmûd FâhflriMuhammed Kal'aci), l-IV,
Halep 1969-73.
İbn Şebbe, Târihu'lMedineti'l-münevvere
Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe.
Târilju'l-Medineti'l-milneuuere:
Afjbârü'l-Medlneti'n-nebeuiyye
(nşr. Fehîm M. Şeltût). I-IV,
Cidde 1399/1979, 1402.
İbnü'l-Cevzî. Zâdü'l-mesir
Abdurrahman b. AB b. Cevzi,
Zâdü'l-mesir fi'ilml't-tefslr
(nşr. M. Zflheyr eş-şâvîş Şuayb, Abdolkâdir ei-AmaOt). I-IX,
Dımaşk 1384-88/1964-68.
İbnü'l-Cezerî,
Ğâyetü'n-Nihâye
EbüT-Hayr Muhammed el-Cezeri. .
İbnü'l-Kelbî, Cemhere
(Nâcî)
Hişâm b. Muhammed el-Kelbî.
Ğâyetü'n-Nihâyefitabakâtl'l-kurrâ' Cemheretü 'n-neseb
(nşr. G. Bergstraesser). l-il,
Kahire 1351-53/1932-35;
Beyrut 1402/1982.
(nşr. N3d Hasan).
Beyrut 1407/1986.
Tekmiletü'ş-Şekâik
İbnü'l-Ktftî, İnbâhü'r-ruvâ
t
AD b. Yûsuf eJ-Kıfti. Inbâhü'r-ruuât
EbüT-Hayr Muhammed el-Ceıeri.
'alâ enbâhl'n-nuhât (nşr.
en-Neşr fi'i-ktr^âü'l''aşr
Muhammed Ebü'l-Fazl ibrahim), I-IV,
Kahire 1369-93/1950-73, 1406/1986.
iyâz b. Mûsâ b. İyâz.
Iştılâhâtü'ş-şüfiyye
Tertib ü 7-m edârik
ue takribü'l-mesâtik
li-ma'rifeti a'lâmi
meghebi'1-lmâm Mâlik {nşr.
(nşr. M. Kemâl Ibrâhim v.dgr.).
Kahire 1981.
Abdüırahîm b. Hasan el-isnevî.
Ahmed Bekîr Mahmûd). I-II!,
Beyrut 1387-88/1967-68.
Nihâyetû's-sûlfişerhi
Minhâci'l-uşûL l-IV,
Kâtib Çelebi. Cihannümâ,
İstanbul 1145.
Kâdirî, Neşrü'l-m eşânî
Kâtib Çelebi,
Kahire 1343.
Muhammed b. Tfcyyib el-Kâcfirî.
Kâtib Çelebi.
İsnevî, Nihâyetü's-sûl
İsnevî,
Ahmed b. Yahyâ b. Murtazâ.
Tabaka. tü'ş-Şâ ffiyye
Mübârek b. Muhammed b. Esir.
Kitâbü Tabakâti 'l-Mu'tszile
Abdürrahîm b. Hasan el-lsnev!.
en-Nihâye
fi ğarîbi'l-hadiş ve'l-eşer
(nşr. S. D. Wilzer).
Wiesbaden 1380/1961.
İbnü'l-Esîr, en-Nihâye
Tabahâtû'ş-ŞâfFiyye (nşr.
Abdullah Muhammed el-Cübûrî). l-fl,
Bağdad 1391/1970;
Riyad 1401/1981.
rik
Neşrû'l-meşânî
li-ehli'l-lçami 'l-fyâdi
*aşer ve'ş-şânl
İbnü'n-Nedûn. el-Fihrist
Ibnü'1-Esîr, el-Kâmil
fi ahbâri'l-'ulemâ? i'l-muşannifin
mlne'l-kudemâ* ue'l-muhdeşin
ue esmâfi kütûbihim,
İstahrî, Mesâlik
{de G o e j e )
Ibrâhim b. Muhammed el-İstahrf,
Mefâşirû'l-inâfe
fi mefâlimi'l-hilâfe
Mesâlikû'l-memâlik
Beyrut 1398/1978.
(nşr. M. J. de Goeje).
Leiden 1827, 1967.
{nşr. Abdüssettâr Ahmed Fenâc). 1-01,
Kuveyt 1964 ->
Beyrut 1980.
el-Kâmî! fi't-târib
(nşr. C. j.Tomberg), I-XIİİ,
Leiden 1851-76
Beyrut 1399/1979.
İbnü'l-Esîr, el-Lübâb
AB b. Muhammed b. Esîr,
el-Lübâbfitehztbl'l-Ensâb,
I-H), Kahire 1357-69
Beyrut, ts.
(Dâru Sâdır).
İbnü'n-Nedım,
el-Fihrist
(Şûveymî)
İbnü'n-Nedirn. el-Fıhrist
fi ahbâri 'l-'ulemâ'l 7-muşanni/în
mlne'l-kudemâ ue'l-muhdeşin
ue esmâfl kütûbihim
(nşr. Mustafa eş-Şüveymî),
Tunus 1405/1985.
İTED
istanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
islâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi,
(Teceddüd)
el-Fihrist
AH b. Muhammed b. Esir,
İbnü'n-Nedim, el-Fihrist
Üsdü'l-ğ&be
fi ma'rifeti 'ş-şahâbe, l-V,
fi ahbâri'l-ulemâfl'l-muşannifin
mine'l-kudemâ' ve'l-muhdeşîn
ue esmâfl kütûbihim
Üsdü'l-ğâbe (Bennâ)
İbnu's-Salâh.
Aü b. Muhammed b. Esir.
Osman b. Abdurrahman
(bnû's-Salâh. 'ülümü'l-hadlş
{nşr. Nûreddin Itr).
Halep 1386/1966;
Beyrut 1972; Dımaşk 1404/1984.
{nşr. M. ibrahim el-Bennâ v.dgr.).
I-VIİ, Kahire 1390-93/1970-73.
İbnû'l-Hümâm,
cülûmü'l-hadîş
Fethu'I-kadîr
İbnülemîn, Hoş Sadâ
Kemâleddln Muhammed
b. Abdührâhid b. Humâm.
fbnülemin Mahmud Kemal İnal.
Hoş Sadâ, İstanbul 1958.
Fetfru'l-lçadir, I-VH;
Kadcâde Ahmed Şemseddin,
İbnülemîn,
Netâ'icü'l-efkâr
fi keşfi'r-rumûz ue'l-esrâr, VIII-X,
Son Asır Türk
Kahire 1389-92/1970-72.
İbnû'l-Hümâm.
Fethu'I-kadîr
(Bulak)
Kemâleddln Muhammed
b. Abdülvâhid b. Hûmâm.
Fetfru'l-kzdlr, I-Vl;
Kadızâde Ahmed Şemsedcün.
Netâ'icü'l-efkâr
fi keşfi'r-rumûz ue'l-esrâr,
VD-Vin, Bulak 1315-18.
İbnü'l-imâd, Şezerât
Abdülhay b. Ahmed İbnül-Imâd.
Şeserûtû 'z-zeh eb
fi ahbâri men zeheb, 1-VUI,
Kahire 1350-51
Beyrut, ts.
İbnü'l-İmâd, Şezerât
(Arnaût)
Abdülhay b. Ahmed IbnüT-İmâd,
Şezerâlü'z-seheb
(nşr. Abdülkadir el-Amaflt Mahmûd el-Amaût). I-X,
Dımaşk 1406-14/1986-93.
İbnü'l-KâdB,
Dürretü'l-hicâl
Ahmed b. Muhammed el-Kâcö.
Dürretü'l-hicâl
fî esm^i'r-ricâb
Zeyld Vefeyâti'l-a'yân
Şairleri
İbnûlemin Mahmud Kemal inal.
Son Asır Türk Şairleri, I-X1I,
İstanbul 1930-42.
İdrîsî,
Şıfatü'l-Mağrib
Muhammed b. Abdullah b. Idrîs.
Şıfatü'l-Mağrib ve arzü's~Südân
ue Mışr ue'l-Endelüs:
Description de l'Afrique
et de l'Espagne*
(nşr. ve trc R. Dozy M. I. De Goele).
Leiden 1968.
İFM
istanbul Üniversitesi
iktisat Fakültesi Mecmuası,
btanbul 1940 -
İİFD
Atatürk Üniversitesi
blâmî ilimler Fakültesi Dergisi,
Ankara 1975-
İlmiyye Salnamesi
llmiyye Salrıâmest,
hâhu'l-meknûn
fi'g-geylralâ Keşfı'?-?ıwûn
'an esâmi'l-kütûb ue'l-fûnûn
{nşr. Kilisli Muallim Rifat Şerefeddin Yaltkaya), I-H,
İstanbul 1945-47.
Ebül-Muzaffer el-lsferâyînî.
et-Tebşîr fi'd-din
ve temyizi'l-firkaü'n-nâciye
'ani 'l-fımkı 'l-hâlikin
İsferâyînî, et-Tebşîr
Hamza b. Esed ed-Dımaşki.
EbüT-Muzaffer el-İsferâyinî,
et-Tebşîr fi'd-din
(Kevserî)
ue temyizi 'l-firkati 'n-nâdy e
'ani'l-ftrakt 'l-hâiikin
(nşr. M. Zâhid Kevserî).
Kahire 1359/1940.
Şubhu'l-a'şâfişmâ'ati'l-inşâ',
Şubhu'l-acşâ (Şemseddin)
Ahmed b. AS el-KalkaşencC.
Şubhu'l-a'şâfişmâ'ati'l-inşâ',
I-IV, VII, x-m
(nşr. M. Hüseyin Şemseddin): V
(nşr. Nebi! Hâlid Hatib): VI, VIU-IX
(nşr. Yûsuf Ali Tavii).
Beyrut 1407/1987.
KAM
Paris 1822 -
İstanbul 1972-
JAH
Journal of Asları History,
Kâmus
Wİesbaden 1967 -
Kubbeşitı Akademi Mecmuasu
Tercümesi
FIrûzâbâdt Ebüt-Tâhir.
el-Okyânusü 'l-basit
fi tercemeÜ'l-Kâmûsi'l-muhit
JE
The Jeuıish Encyclopedia,
(trc Asım Efendi).
I-IV, İstanbul 1304-1305.
Mew York 1902.
Kümûsü'l-a
1-VH, Tahran 1984-86.
London 1979 -
u'ellifîn
Ömer Rızâ Kehhâle,
Mu'cemü 'l-mü3 elli fin:
terâdmü muşannifî'lkütübi'l-'Arabiyye, I-XV,
Dımaşk 1376-81/1957-61
Beyrut, ts. (Dâru ihyâi t-türâsil-Arabî).
Kelâbâzî,
Ricâlü
Şahîhi'l-Buhârî
Ahmed b. Muhammed el-Kelâbâa
Ricâlü Şahîhi'l-Buhârî:
el-Hidâye ue'l-lrşâd
fi ma'rifeü ehli'ş-şlkât
ue's-sedâd ellezîne ahrece
lehûmû '1-BuhâJî fi Câmfih
(nşr. Abdullah el-Leysî). I-II,
Beyrut 1407/1987.
Kelâbâzî, et-Tcfarruf {Nevâvî}
Muhammed b. Ibrâhim el-Keiâbâa",
Kitâbü 'l-Ta'arruf li-megh ebi
ehli't-taşavuuf
(nşr. Mahmûd Emîn en-Nevâvî),
Kahire 1400/1980.
Kelâbâzî, Taarruf
lâm
(Uludağ)
Muhammed b. Ibrâhim el-Keiâbârf.
Kitâbü't-Taamıf:
Doğuş Devrinde Tasavvuf
(trc Süleyman Uludağ), btanbul 1979.
el-Kâmûsü'l-İslâmî
Ahmed AtıyystuUah.
el-Kâmüsü 'l-lslâmi, I-V,
Kâmil Kepecioğîu.
Leiden 1957 -
Journal Instltute
of Müslim Minority Affairs,
A'lâmü'n-nis^
fi 'âlemeyl'l-'Arab ue'l-lslâm,
btanbul 1306-16/1888-99.
Şemseddin Sâmi.
JIMMA
Ömer Rızâ Kehhâle.
l-V, Beyrut 3404/1984.
Kâmûsü'l-a'lâm, I-VI,
JESHO
Journal of the Eoonomic and
Sodal History of the Orient,
Kahire 1383/1963-
Karatay, Farsça
Basmalar
Kepecloğlu, Bursa
Kütüğü
Bursa Kütüğü, İ-IV,
Bursa Eski Yazma
ve Basma Eserler Ktp.,
Genel, nr. 4519-4522.
Fehmi Edhern Karatay.
JNES
Journal of Near Eastsm Studies,
JPHS
Journal of the Pakistan
Histodcal Soclety, Karachi 1953 -
Journal of the Royal
Asiatic Sodety, London 1833 JTS
Journal ofTurkish Studles /
Türklük Bilgisi Araştırmalan,
İstanbul 1334.
İsferâyînî. et-Tebşîr (HÛt)
Ahmed b. AD el-Kalkaşend!.
JA
Journal Asiatique,
Harvard 1977 -
İbnü'l-Kalânlsî,
(nşr. H. F. Amedroz).
Beyrut 1908.
ue'l-edebü 'l-Arabi:
Iranians and Arab Literatüre,
Muccemü'l-m
Şubhu'l-acşâ
Kalkaşendî,
JRAS
{nşr. Kemâl Yûsuf el-HÛt).
Beyrut 1403/19B3.
Zeylü Târih.1 Dımaşk
Kays Âl-l Kays,
el-îrâniyyün
Kays ÂH Kays. el-îrâniyyün
Kehhâle,
Kalkaşendî,
îzâhu'l-meknün
Chicago 1942-
(nşr. Muhammed el-Ahmedî
Ebü'n-NÛr). 1-01,
Kahire 1390-94/1970-74.
Târîhu Dımaşk (Amedroz)
n
Fezleke
Kehhâle, Aflâmü'n-nisc?
1 -XV, Kahire 1910-20.
{nşr. Rızâ-Teceddüd). Tahran, ts.
Ûsdü't-ğâbefima'dfetl'ş-şabıâbe
irü'l-inâfe
İstanbul 1953 -
Bağdatlı isrnâü Paşa.
İbnü'n-Nedîm,
İbnü'l-Esîr,
Cihannümâ
Ahmed b. AB el-Kaikaşendİ.
Ibnu'n-Nedîm, el-Fihrist
İbnü'l-Esîr, Üsdü'l-ğöbe
Kahire 1285-87.
Kâtib Çelebi.
Fezleke-İ Târih, I-II,
(nşr. Muhammed Hacri. Ahmed Tevfik). I-IV,
Rabat 1397-1407/1977-86.
Kalkaşendî, Me'âs
Abdûrrezzâk b. Ahmed el-Kâşânî.
btanbul 1286-87.
(nşr. Mahmûd M. et-Tanâhl Tâhir Ahmed ez-Zâvî). I-V,
Kahire 1383-85/1963-65.
Aii b. Muhammed b. Esir,
Iştılâhâtü'ş-şüfiyye
Tekmiletû 'ş^ekâik
fi hakkı ehli'l-hakâlk
İbnü'I-Murtazâ.
Tabakötü'l-MuHezile
Kâşânî,
Kâdîİyâz,
Tertîbü'l-medâ
(nşr. Abdülkadir Özcan). V,
İstanbul 1989.
İbnü'l-Cezerî. en-Neşr
(nşr. Ali M. ed-Dabbâ'). MI,
Kahire, ts.
(Dârö'l-kütübi'I-llmiyye).
İsmet
Ftndikklı ismet Efendi.
istanbul üniversitesi
Kütüphanesi
Farsça Basmalar Kataloğu,
Keşfü'z-zunûn
İstanbul 1949.
(nşr. Kilisli Muallim RlfatŞerefeddin Yaltkaya). 1-D,
btanbul 1360-62/1941-43.
Karatay, Farsça
Yazmalar
Fehmi Edhern Karatay.
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi
Farsça Yazmalar Katalogu,
'an esâmi'l-kütûb ue'l-fünün
Kettânî,
er-Risâletü'l-m
üstetrafe
Muhammed b. Ca'fer el-Kettânî.
er-Rlsâletü 'l-müstetrafe
İstanbul 1961.
Karatay, Türkçe
Kâtib Çelebi. Keşfû'?-?unûn
Basmalar
Fehmi Edhem Karatay.
istanbul Üniversitesi
Kütüphanesi
Türkçe Basmalar
Alfabe Katalogu,
(nşr. Muhammed el-Müntasır).
Dımaşk 1383/1964.
Kettânî,
er-Risâletü'l-
müstetrafe
(Özbek)
Muhammed b. Cafer el-Kettânî.
Kâdî Abdûlcebbâr,
el-Muğnî
KSdî Abdûlcebbâr b. Ahmed.
İ-IÎI, btanbul 1956.
Hadis Literatürü:
er-Risâletü 'l-müstetrafe
el-Muğnîfiebvâbi'L-tevfyîd
Karatay,
{dipnot ve ilâvelerle trc Yusuf Özbek),
btanbul 1994.
ue'l-'adl (nşr. Tâhâ Hüseyin Ibrâhim Medkûr v.dgr.). 1-XX,
Kahire, ts.
(eş-Şeriketü'l-Mısriyye);
Kahire 1380-85/1960-65.
Türkçe
Kadı Abdûlcebbâr,
Şerhu'l-Uşü
li'l-hamse
Kâdî Abdûlcebbâr b. Ahmed.
Şeıft u 'l-uşûli 'l-hamse
{nşr. Abdülkerîm Osman).
Kahire 1384/1965.
Yazmalar
Fehmi Edhem Karatay.
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi
Türkçe Yazmalar Kataloğu, I-ü,
btanbul 1961.
Kâsânî, Bedâ*f
Ebû Bekir b. Mes'Ûd el-Kâsânî.
Bedâ'Fu'ş-şanâV
fi terlibCş-şerâ1-VII,
Kahire 1327-28.
Kınalızâde, Tezkire
Kınalızâde Hasan Çelebi,
Tezklretü 'ş-şuarâ
{nşr. ibrahim Kutluk). I-ü,
Ankara 1978-81.
Kindî, ResâHl
Ya'küb b. İshakel-Kindî.
Resâ?ilü 'I-Klndi ei-felsefiyye
{nşr. M. Abdülhâdî Ebû Rîde).
Kahire 1950-53.
Kindî,
el-Vüîât
Leknevî,
(Guest)
ve'l-kudât
er-Refc
ve't-tekmîl
Ebû Ömer Muhammed '
b. Yûsuf el-Kindî. Kitâbû Vülât
Muhammed Abdüihay el-Leknevî.
ue Kitâbü'l-ftuçlât
(nşr. Abdülfettâh Ebû Gudde).
Beyrut 1407/1987.
(nşr. Rhuvon Guest).
Leiden-London 1912, 1954.
er-Ref ue't-tekmîl fı'l<erh ue'l-ta'dîi
(Aksut)
Agâh Sim Levend.
(haz. Ali Kemâli Aksüt).
Gazauât-nâmeler ue Mlhaloğlu
Ali Bey'in Gazauât-nâmesİ,
Ankara 1956.
Konyalı, Karaman
Tarihi
Lisânü'l-Ara
ibrahim Hakkı Konyalı,
Âbideleri ue Kitabeleri ile
Karaman Tarihi, Ermenek
ue Mut Âbideleri, İstanbul 1967.
Konyalı,
Niğde Alisaray
Tarihi
b
Lutfî, Târih
Ahmed Lutfi. Târih, I-Vffl,
İstanbul 1290-1328;
K-XV (nşr. Münir Akîepe).
Ankara 1984-92.
İbrahim Hakkı Konyalı.
Âbideleri ue Kitabeleri ile
Niğde Aksaray Tarihi, 1-III.
İstanbul 1974-75.
Terâcimü 'l-m ü°elli fin
Muhammed Mahfûz.
Konyalı, Üsküdar
Tarihi
ibrahim Hakkı Konyalı.
Âbideleri ue Kltâbeleriyle
Üsküdar Tarihi, l-II,
İstanbul 1976-77.
Koksal, İslâm
Tarihi
(Medine)
M. Âsim Koksal, islâm Tariht
Hz. Muhammed (as.)
ve islâmiyet, Medine Deuri,
I-XF, İstanbul 1987.
Terâcimü 'l-mü'ellifıne't-Tûnlslyyin,
I-V, Beyrut 1402-1406/1982-86.
Mahlûf,
Hz. Muhammed (a.s.)
ue islâmiyet, Mekke Deuri,
Şeceretü'n-nür
Abduh Muhammed
b. Muhammed Mahlüf,
Şecereüi 'n-nüri'z-zekiyye
fi (abakâti 'l-Mâlikiyye, I-H,
Kahire 1349 -> Beyrut, ts.
(Dârû'I-kitâbi'l-Arabî).
Makdlsî,
K o k s a ! . İ s l â m Tarihi
(Mekke)
M. Âsim Koksal, islâm Tarihb
Ahsenü't-tekösîm
Muhammed b. Ahmed eJ-Makdisî,
Ahsenü't-tekMsim
fi ma'rifeti 'l-ekâllm
I-Vn, İstanbul 1987.
(nşr. M. I. deGoe|e).
Leiden 1877.
Köprülü, İlk
Makdİsî, el-BecP
Mutasavvıflar
Köprûlüzâde Mehmed Fuad.
Türk Edebiyatında
ilk Mutasauutfiar,
İstanbul 1919.
Kureşî,
el-Cevâhirü'l-mudıyye
Abdûlkâdlr b. Muhammed
b. Muhammed el-Kureşî,
el-Ceuâhirü 'l-mutfıyye
[ı tabakâti'l-tfanefiyye
(nşr. Abdülfettâh M. el-Hulv).
MÖ, Kahire 1393-99/1973-79;
I-V, Kahire 1413/1993.
Mecmüa-i
Cevâmi'
Haa İsmâil Beyzâde Osman Bey.
Mecmüa-i Ceuâmi', l-U,
Mekâyîsü'l-luğa
Mu'cemü mekâylsl'l-luğa
(nşr. AbdOsselâm M. Hârûn). I-VI,
Kahire 1389-92/1969-72.
MES
Middle Eastem Studles,
London 1964 -
Mürücü'z-zeheb
(Abdûlhamîd)
AS b. Hüseyin el-Mes'üdî.
Mürûcü'z-geheb
ue m e?âdin ü 'l<euh er
(nşr. M. Muhyiddin Abdûlhamîd). I-IV,
Kahire 1367/1948 ->•
Beyrut 1384-85/1964-65.
et-Tenbîh ue'l-işrâf
Kitâbü'l-Betf ve'L-târih
(nşr. M. |. De Goeje),
Leiden 1894.
Fevâtü'l-Vefeyât
Muhammed b. Şâkir el-Kütübî.
Feuâtü'l-Vefeyât ue'z-zeyli
'aleyhâ (nşr. ihsan Abbas), I-V,
Beyrut 1973-74.
Lâmiî, Nefehât
Tercümesi
Abdurrahman b. Ahmed
el-Câmî. Nefehâtü'l-üns
(trc Lâmiî Çelebi),
İstanbul 1289
İstanbul 1980.
Leknevî,
el-Fevc?idü'l-behiyye
Muhammed Abdüihay el-Leknevî.
el-Feuâ'İdü 'l-behiyye
fi terâclmi 'l-Hanefıyye
(nşr. M. Bedreddln Ebû Firâs).
Kahire 1324; Beyrut, ts.
(Dârü'I-ma'rife).
el-Muvattc?
Mâlik b. Enes.
el-Muuat^.
MÜİFD
Marmara Ûniuersitesi
ilahiyat Fakültesi Dergbi,
Müneccimbaşı,
Nevbahtî,
Fıraku'ş-ŞFa
Hasan b. Mûsâ en-NevbaM.
Kitâbû Fıraffi'ş-Şfa
(nşr. H. Ritter).
İstanbul 1931.
Nevevî, el-Mecmuc
Sahâifü'l-ahbâr
Ahmed Dede Müneccimbaşı.
Câmfu'd-düuel (trc Ahmed Nedim.
Sahâyifü 'l-ahbâr). Î-III,
İstanbul 1285.
Münzevî,
(nşr. F. Reşit UnatMehmet Aitay Köymen). I-II,
Ankara 1949-57.
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî.
el-MecmüŞerhu'l-Müheggeb,
I-K; Tekmİletü's-Sübkî, XOÜ;
Tekmlletü Necîb el-MuUÎ,
XII-XX, Beyrut, ts. (Dârü'i-fikr).
Fihrist
Nevevî, Şerhu
Ahmed-I Münzevî.
Müslim
Fıhrist-İ Nüshahâ-yi
Hattf-yi Fârsî, I-VI,
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî.
Tahran 1348 hş.
Kahire 1347-49/1929-30,
1392/1972.
9'
Münzirî,
et-Tekmile
el-Mirıhâcfişerhi
Sahihi Müslim b. el-fjaccâc, î-XVÜI,
el-Mirıhâcfişerhi
Sahihi Müslim b. el-fjaccâc
M. F. AbdülbâkI, el-Muccem
Müsned
Makkarî,
(Irşâdü's-saıî içinde,), !-X,
Bulak 1304-1306
Beyrut, ts.
(Dâru ihyâi't-tOrâsil-Arabî).
Nefhu't-tîb
Ahmed b. Muhammed el-Makkarî.
Nefhu't-{îb min
ğusni'l-Endeiüsİ'r-ratİb
(nşr. İhsan Abbas). I-VIU,
Beyrut 1388/1968.
Bulak 1270
(Dâru Sâdır).
Beyrut, ts.
M. Fuâd Abdüibâki.
el-Mıfcemü 'l-müfehres
ll-elfâzi 'l-Kur3âni 'l-Kerim,
Kahire 1950.
MFDEO
Le Caire 1954 -
Miftâhu
künüzi's-sünne
A. J. Wensinck.
Miftâhu künüzi's-sünne
Makrîzî, es-Sülük
Ahmed b. AG el-Makrizî.
Kitâbü'sSülük
U-ma'rifeti düueli'l-mülük
(nşr. M. Mustafa Ziyâde Saîd Abdülfettâh ÂşÛr).
I-XI1, Kahire 1957-73.
Makrîzı, es-Sülük
(Ziyâde)
Kuşeyrî Risalesi- Tasauuuf ilmîne DairAhmed b. AH el-Makrîzî,
Kitâbü'sSülük li-macrifeti
(trc Süleyman Uludağ).
düueli'l-mülük
İstanbul 1981.
Kütübî,
Neşrî, Cihannümâ
(Unat)
MÜSJ
Neşri Mehmed.
M&langes de i'üniuersitĞ Salnt Joseph,
Kilâb-ı Cihan-Nüma: Neşrî Tarihi
Beyrut 1906 -
Nevevî, Şerhu Müslim
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
Domlnlca in d'Etudes
Orientales du Caire,
Kuşeyrî, Risâle
(Uludağ)"
Abdüikerim b. Hevâzin el-Kuşeyri.
Tebşıratü'l-edille fi'l-kelâm
(nşr. Cl. SalamĞ), l-II,
Dımaşk 1990-93.
(nşr. Beşşâr Avvâd Ma'rûf).
I-IV, Beyrut 1401/1981.
M&anges de I'/nsiitut
(nşr. Abdülhalîm Mahmûd Mahmûd b. Şerif). 1-0,
Kahire 1972-74.
(Salame)
et-Tekmile U-uefeyâti'n-rıakale
Kltâbü'l-Meuâ'iz ue'l-ftlbâr
bl-zikri'l-hıtat ue'l-âşâr, I-II,
er-Rlsâletü 'l-Kuşeyriyye
Nesefî,
Tebşıratü'l-edille
Ebül-Muîn en-Nesefî.
Abdülazîm b. Abdüikavî el-Münzirî.
Ahmed b. AB el-Makrîzî.
Abdüikerim b. Hevâzin el-Kuşeyri,
Câmfu kerâmâtf'l-euliyâ'
(nşr. Ibrâhim Atve ivaz). I-II,
Kahire 1381/1962.
Mevlânâ, Mesnevi
Makrâa, el-Hıtat
Kuşeyrî, er-Risâle
(nşr. Mustafa Vehbî). I-IV,
Kahire Î2B4
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
Yûsuf b. İsmâil en-Nebhânî.
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî.
Mesnevi (trc Veled Izbudak). I-Vl,
İstanbul 1942.
Ebû Abdullah Muhammed
b. Ahmed el-Kurtubî.
(nşr. Ebû Ishak Ibrâhim). I-XX,
Kahire 1386-87/1966-67.
Hulâşatü'l-eşerfi(terâcimi)
a'yân i 'l-kami 'l-hâ dt caşer
Kerâmâtü'l-evliyâ?
(nşr. Cl. Huart). 1-VI,
Paris 1899-1919 ->
Bağdad, ts.
(Mektebetü'l-MOsennâ).
Kurtubt, el-Câmf
el-CâmF li-afrkâmi'l-ftuı'ân
Hulâşatü'l-eşer
İstanbul 1 9 8 3 -
Mes'Ûdî,
Ali b. Hüseyin el-Mes'üdî.
Mutahhar b. Tâhir ei-Makdisî.
İstanbul 1915.
Muhibbi,
Mes'ödî, et-Tenbîh
ve't-târîh
MTM
MÜH Tetebbülar Mecmuası, I-V,
M. Emîn el-Muhibbî,
The Middle East Journal
Washington 1947 -
Hartford-Connecticut 1911 -
Nebhânî,
Materialia Turcica, Bochum 1975 -
(Bandırma!ızâde Ahmed Münlb'in
zeyliyie beraber).
MEJ
MW
The Moslem Wörid,
Kahire 1375/1955-
İstanbul 1304
Ebül-Hüseyin Ahmed
b. Fâris b. Zekeriyyâ.
MaîrfÜZ,
MMMA (Kahire)
Mecelletü
Ma'hedi 'l-mah lütâtiVArabİyye,
MT
Mecelle-İ Ahkâm-1 Adİİyye
Gazavatnâmeler
Koçi Bey Risalesi
İstanbul 1939.
Tercümesi
Mecelle
Levend,
Koçi Bey, Risale
Mecdî, Şek&ik
Tkşköprizâde. Hadâiku'ş-Şekâlk
(trc Mehmed Mecdî Efendi, nşr.
Abdülkadir özcan). I,
İstanbul 1989.
(nşr. M. Mustafa Ziyâde). I-II,
Kahire 1939-58.
(trc M. Fuâd Abdüibâki).
Lahor, ts. -> Beyrut 1403/1983.
Mizzî,
Tehzîbü'l-Kemâl
Yûsuf b. Abdurrahman el-Miza.
Tehgbü'l-Kemâlfiesmâ'l'r-ricâl
(nşr. Beşşâr Avvâd Ma'rûf). I-XXXV,
Beynıt 1403-13/1982-92.
MK
MiUi Kültür (nşr. Költflr Bakanlığı),
Ankara 1977 -
MM
Ahmed b. Hanbel, ei-Müsned,
I-VI, Kahire 1313.
Nevevî, Tehzîb
Müsned
(Arnaût)
Ahmed b. Hanbel. el-Müsned
(nşr. Şuayb el-Amaût v.dğr.).
1-L, Beyrut 1416-21/1995-2001.
(Strange)
Siyâsetnâme: Siyerü'l-mülûk
(trc Mehmet Altay Köymen).
Ankara 1982.
Târîh-i
Güzîde (Nevâî)
Hamdullah el-Müstevfî. Târih-i Güzîde
(nşr. AbdOlhOseyİn Nevâî).
Tahran 1336-39 hş.
MUTAD
Marmara Ûniuersitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türklük Araştırmaları Dergisi,
İstanbul 1 9 8 4 -
Alâeddın Ali el-Mûttaki el-Hindi.
Kenzü 'l-'ummâlfisüneni 'l-akuâl
ue'l-efâl (nşr. Bekrî HayyânîSafret es-Sekkâ), İ-XVI,
Beyrut 1399/1979, 1405/1985.
ME
Mecelletü'l-Ezher,
Kahire 1355/1936, V U (î-Vî. ciltler Nûru'l-lslâm
adıyla yayımlanmıştır.
Kahire 1349-54/1930-35).
Mebde-i Könün-ı
Yeniçeri
Mebde-i Kânûn-ı
Yeniçeri Ocağı Tarihi
(nşr. Y. A. Petrosyan).
Moskova 1987.
Dımaşk 1921-68.
Nüveyrî,
Nihâyetü'l-ereb
Ahmed b. Abdülvehhâb en-Nüveyri.
Nihâyetü'l-ereb
fi fünûnl'l-edeb, I-XV11I,
Kahire, ts. |1923|
(Vizâretö's-sekâfe ve'l-irşâd),
XDC-XXXI - (nşr. M. Ebü-1-Fazl Ali M. el-BicâvîHüseyin Nassâr v.dğr.).
Kahire 1395-1412/1975-92-.
Müttakl eİ-Hİndî,
Kenzü'l-fummâl
Musiki Mecmuası,
Meceüetü
Mecma'i 'l-ilmiyyl 'l-'Arabî
bi-Dımaşk,
Nizâmülmülk,
Siyâsetnâme
(Köymen)
Hasan b. Ali b. Ishak et-Tûsî.
MÜStevfî,
İstanbul 1948 -
MMTADtiu
Tehğbü'l-esmâf ve'l-luğât
(nşr. F. Wüstenfeld), 1/1-2, II/1-2,
Göttingen 1242 -> Beyrut, ts.
(Dârö'l-kûtObri-ilmlyye).
Hamdullah el-Müstevfî.
Nüzhetü'l-kulüb (nşr. G. le Strange).
Leiden 1915 -> Tahran 1362.
Ma'süm Ali Şah, TarâHk
Tarâ?lk:u 'l-hakâ'lk:
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
MÜStevfî,
Nüzhetü'l-kulüb
Ma'sûm Ali Şah.
(nşr. M. Ca'fer MahcÛb), MU,
Tahran 1339-45 hş. 11966i.
(Bulak)
MvJiU
Meusû'atû a'lâmi'l-'ulemâ1
ue 'l-üdebâ'i 'l-'Arab ve'l-müslimin,
I-XV, Beyrut 1424-28/2004-2007.
OArL
Oriental Art,
London 1955 -
Oriens
Oriens: Milletlerarası Şark
Tetkikleri Cemiyeti Mecmuası,
Leiden 1948 -
Osmanlı
Müellifleri
MMLADm.
Mecelletü
Mecma'i 'l-luğati 'l-'Arabiyye
Mv.F
bl-Dımask. Dımask 1969 -
Kuveyt 1404/1983 -
İstanbul 1333-42 ->
Heppenheîm-Bergstrasse 1971.
M&fLAÜr.
Mecelletü
Mecma'i'l-luğati'l-'Ambiyye
Mv.Fİ
Meusû'atû 'l-fikhi'l-lslâmî
(Meusû'atû Cemâl 'Abdinnâşır),
OsrruAr.
Osmanlı Araşürmalarv
TheJoumal of Otlaman Studies,
el-Ûrdünî, Amman 1978.
K Kahire 1386.
İstanbul 1 9 8 0 -
el-Meusû'atü 'l-fıkhiyye,
Bursalı Mehmed Tâhir,
Osmanlı Müellifleri, 1-ÜI.
Ömer Ferruh. Târîhu'l-edeb
RMM
Sem'ânî, el-Ensâb (Bârûdî)
Süyûtî, el-Jtkün (Bugâ)
ŞM
Ömer Ferruh.
Reuue du monde musulman,
sy. 1-66, Paris 1906-26.
Abdüikerim b. Muhammed
es-Sem'ânî. el-Ensâb
(nşr. Abdullah Ömer el-Bârüdî).
I-V, Beyrut 1408/1988.
Ceiâieddin es-Süyûb".
el-ltkân fî'ulûmi'l-Kur'ân
(nşr. Mustafa Dib el-Bugâ). I-II,
Beyrut 1407/1987.
Şarkiyat Mecmuası,
Ankara - btanbul 1956 -
Serahsî, el-Mebsût
Süyûtî, el~İtlzân
(Ebül-Fazl)
Ceiâieddin es-Süyuti.
el-ltkân fi'ulûmi'l-Kur'ân
(nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl). I-IV,
Kahire 1387/1967, 1405/1985.
Türk Ansiklopedisi, I-XXXIII,
Ankara 1943-86.
Târihu 'l-edebİ'l-'Arabi, l-Vl,
Beyrât 1981-84.
Özalp, Türk Mûsikîsi
RO
Tarihi
Mehmet Nazmi Özalp.
Türk Mûsikisi Tarihi, I-H,
Rocznik Orientalistyczny,
Krakow / Warszawa 1914 -
Şemsüleimme es-Serahsî.
İstanbul 2000.
RSO
el-Mebsût, I-XXX, Kahire 1324-31.
Özeğe, Katalog
Rlvbta degll Studi Orientali,
Roma 1907-
Serkîs, Mıfcem
M. Seyfeddin Özeğe.
Eski Harflerle Basılmış
Türkçe Eserler Katalogu, I-V,
İstanbul 1971-80.
Öztuna ,BTMA
Yılmaz öztuna.
Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi,
I-II, Ankara 1990.
Runciman,
Haçlı Seferleri
Tarihi
S. Rundman. Haçlı Seferleri Tarihi,
(trc Fikret İştiran). I-ID,
Ankara 1986-87.
Rypka,
HIL
J. Rypka. Histonj oflranian Literatüre,
Dordrecht 1968.
Yûsuf İiyân Serios.
Mu'cemü 'l-ma&û'âti'l'Arabiyye ue'l-mu'arrebe, I-Il,
Kahire 1928-30.
Serrâc, el-Lüma.c
Ebû Nasr es-Serrâc. el-Lüma'
(nşr. Abdülhalîm Mahmûd Tâhâ Abdülbâki Sürür).
Kahire 1960.
Mehmet Zeki Pakaiın.
Osmanlı Tarih Deyimleri
ue Terimleri Sözlüğü, I-III,
İstanbul 1946-56.
GAS
el-Ûm, I-VII, Bulak 1321-26.
Fuat Sezgin. Geschichte
ZebOıuliah Safâ.
Târih-i Edebiyyât der Irân, I-V,
Tahran 1332-64 hş.
des arabischen Schrifttums,
Şâmî,
l-XV. Leiden 1967-2010.
Muhammed b. Yûsuf eş-Şâmî,
Sübülü'l-hüdâ ve'r-reşâd
fîsiretl hayri'l-'ibâd, I-XII
(nşr. Mustafa Abdüivâhld v.dğr.).
Kahire 1395-1418/1975-97.
Safedî, el-Vûfî
Târih-İ Peçeuî,
I-II, İstanbul 1281-83-».
btanbul 1980.
Selâhaddin HaBl b. Aybeg es-Safedî,
Kitâbü 'l-Vâfi bi'l-vefeyât
(nşr. H. Rltter v.dgr.). K
VVİesbaden 1381/1962.
Sezgin, GAS
(Ar.)
Fuat Sezgin.
Târih u 't-türâşi'l-'Arabİ
(trc Mahmûd Fehmî Hlcâzî v.dğr.).
I-VIII, Riyad 1402-1408/1982-88.
Sıbt İbnu I-Cevzl.
Sahnûn, el-Müdeuvene
Mir*â tü'z-zamân
Abdüsselâm b. Said et-TenÛhî,
el-Müdeuuenetü 'l-kübrâ, I-Vl,
Kahire 1324.
Sıbt Ibnül-Ceva.
Mlr'âtü'z-zamân fi târihl'l-a'yân,
Haydarâbâd 1371/1951.
Sarajevo 1950 -
Sâlihiyye,
Sicill-i
Râgıb eî-İsfahânî, el-Müfredât
M. îsâ Sâlihiyye. el-Mu'cemü'ş-şâmil
lİ't-türâşİ'l-'Arabİyyi 'l-ma(bû',
I-V, Kahire 1992-95.
Mehmed Süreyyâ. Slcill-i Osmânî,
I-IV, İstanbul 1308-16 ->
Heppenheim-Bergstrasse 1971.
SBFD
Siiâhdar, Târih
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,
Ankara.
Silâhdar Fındıklı Mehmed Ağa.
Târih (nşr. Ahmed Relik). I-Il,
btanbul 1928.
Philologiae Turcicae Fundamenta,
I-II, V/iesbaden 1959-64.
POF
Priloziza Orijentalnu Fılologiju,
Hüseyin b. Muhammed
b. Râgıb el-isfahânî.
el-Mûfredât fi ğaribi'l-lfut'ân
{nşr. M. Seyyid Kİlânî).
Kahire 1381/1961.
Sehâvı,
Râşid. Târih
Râşid Mehmed Efendi.
Târih, l-V, btanbul 1282.
Rauf Yekta, Türk Musikisi
Rauf Yekta Bey. Türk Musikisi
(trc Orhan Nasuhioğlu).
btanbul 1986.
Râvendî, Râhatü'ş-şudûr
Muhammed b. AB er-Râvendî.
Râhatü'ş-şudûr ve âyetü's-sürûr
(trc Muhammed ikbâl).
London 1921.
Râvendî,
Râhatü's-sudûr (Ateş)
Muhammed b. AH er-Râvendî,
Râhatü's-sudûr ve âyetü's-sürûr
(trc Ahmet Ateş). I-II,
Ankara 1957-60.
REI
Reuue des £tudes lslamiques,
Paris 1927 -
Reşehât Tercümesi,
Safî AB b. Hüseyin Vâiz Kâşifi.
Reşehâtn Aynü'l-hayât,
{trc M. Şerif ei-Abbâsî),
btanbul 1291.
Reşîd Rızâ,
Tefsîrü'l-menâr
M. Reşîd Rızâ.
Tefsîrü 'l-Kufâni'l-hakinv
Tefsîrü'l-menâr, I-XÎI Kahire 1353-54
Beyrut, ts. (Dârü'l-ma'rife);
Kahire 1373-80/1953-61.
RHM
Reuue d'Histoire Maghribine,
Tunus.
Hleu, Catalogue
P. Charles Rieu, Catalogue of the
Turklsh Manuscripts
İn the British Museum,
London 1888.
el-Muccemü'ş-şâmil
ed-Daıfü'l-lâmf
Muhammed b. Abdurrahman
es-Sehâvî. ed-Dau'ü'l-lâmf
II-ehli 'l-kami 'L-tâsf, I-XII,
Kahire 1353-55 -> Beyrut, ts.
Sehâvî, el-Plân
bi't-tevbîh
Muhammed b. Abdurrahman
es-Sehâvî. el-flân bi't-teubih
li-men semme't-târih
(nşr. Fr. Rosenthal).
Beyrut, ts. (Dârü'l-kütübmimiyye).
Sehî, Tezkire (Kut)
Heşt BihişL The Tezkire
by SehîBeg, An Analysis of the
First Blographical, \Vork on Otlaman
Poets wllh a Critical Editlon
Based on Ms. Süleymaniye
Library, Ayasofya
0.3545 by Günay Kut
Harvard-Cambridge,
Massachussets 1978.
Selânikî, Târih (Ipşirli)
SelânM Mustafa Efendi,
Târih (nşr. Mehmet Ipşfrli). I-Il,
btanbul 1989.
Selâvî, el-İstikşâ
Şehâbeddin Ahmed es-Selâvî.
Kitâbü'l-lstlkşâ
li-ahbâri 'd-dü v eli 'l-rna gribi 'l-akşâ
(nşr. Ca'fer en-Nâsıri Muhammed en-Nâsıri). I-DC,
Dârülbeyzâ 1954-56.
Sem'ânî, el-Ensâb
Abdüikerîm b. Muhammed
es-Sem'ânî, el-Ensâb, I-VI
(nşr. Abdurrahman
b. Yahya el-Muaîlimî).
Haydarâbâd 1382-86/1962-66;
Vn-VIH (nşr. Muhammed Avvâme).
Dımaşk 1396/1976; DC
(nşr. Muhammed Avvâme Riyâz Murâd), Dımaşk 1962; X
(nşr. Abdülfettâh M. el-Hulv).
Dımaşk 1962;
XI-XIII (nşr. Şerefeddin Ahmed).
Haydarâbâd 1400-1402/1980-82.
Osmânî
Sübülü'l-hüdâ
ibrahim b. Mûsâ eş-Şâbbî.
el-Muvâfakât fî uşûü'ş-şerfa,
I-IV, Kahire, ts.
(el-Mektebetü't-tlcâriyyetü'I-kübrâ).
Şehristânî, el-Milel
(Kîlânî)
Muhammed b. Abdüikerim
eş-Şehristânî. el-M'ılel ue'n-nihal
(nşr. M. Seyyid Kîlânî). I-II,
Kahire 1381/1961.
(Aktepe)
Şem'dânîzâde Ftndıkhlı
Süleyman Efendi Tarihi
Müri't-teuârih
(nşr. Münir Aktepe). I-III,
btanbul 1976-81.
Şevkânî,
Storey, Persian
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî.
el-Bedrü't-(âlıx, I-D,
Kahire 1348 - * Beyrut, ts.
(Dârü'l-ma'rife).
C. A. Storey, Persian Literatüre:
A Bİo-Bibliographical Survey,
I-II, London 1927,1970;
III (1954-90); IV (1939);
V (nşr. Fr. de Blois).
London 1992-94.
STY
istanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Yıllığı,
btanbul 1 9 6 4 -
Sûlî, Edebü'l-küttâb
Ebû Bekir Muhammed
b. Yahyâ es-SûS. Edebü'l-küttâb
{nşr. M. Behçet el-Eseri).
Kahire 1341
Beyrut, ts.
{Dârü'l-kütübl'l-Hmiyye).
Sübkî, Tabakât
Tâceddin Abdülvehhâb b. Ali es-Sûbki.
Tabakâtü'ş-şâfflyyeü'l-kübrû,
I-VI, Kahire 1323-24
Beyrut, ts. (Dârü'l-ma'rife).
Sûlemî, Tabakât
Şevkânî.
el-Bedrü't-tâl?
Fethu'I-kadîr
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî.
FethiU'l-kadin ekâ/ni* beyne
fenneyi'r-rivâye ve'd-dirâye
min 'ilmi't-tefslr, I-V,
Kahire 1383/1964.
Şevkânî, Neylü'l-evtâr
Muhammed b. Alî eş-Şevkânî.
Neylü 'l-eutâr şerhu Münteka. 'l-ahbûr
min ehâdişi seyyidi'l-ahyâr,
I-VIII, Kahire 1391/1971.
Şevki Dayf, Târîhu'l-edeb
Şevki Dayf.
Târihu'l-edebi'i-'Arabî, I-IX,
Kahire, ts. (Dârü'l-maârif).
Şeyhî, Vekâyiu'l-fuzalâ
Şeyhî Mehmed Efendi.
Vekâyiu'l-fuzalâ
(nşr. Abdülkadir özcan). İI1-IV,
btanbul 1989.
Muhammed b. Hüseyin
es-Süiemî, Tabakâtü'ş-şûpyye
{nşr. NÛreddin Şeribe).
Kahire 1372/1953,1389/1969.
Şîrâzî, el-Mühezzeb
Süyûtî, Buğyetü'l-vucât
Şîrâzî,
Ceiâieddin es-Sûyüti.
Buğyelü'l-vu'ât
fî (abakâti'l-luğaviyyîn
ue'n-nul^ât (nşr. M. Ebü'l-Fazl). I-H,
Kahire 1384/1964.
Süyûtî,
Hüsnü'l-muhâdara
CelâledcEn es-Süyütî.
Hüsnü'l-muhâdara
fi (ahbâri) Mışr ve'l-Kâhire
{nşr. M. Ebü'l-Fazl). I-II,
Kahire 1387/1967.
Muhammed b. Cerir et-Tkberi.
CâmFu 'l-beyân
'an tevili âyi'l-Kur'ân
(nşr. Mahmûd M. Şâkir Ahmed M. Şâkir). I-XVI,
Kahire 1955,1969.
Taberî, Târîh (de Goeje)
Muhammed b. Cerir et-Taiberi.
Târihu'r-rusül ve'l-mülûk
(nşr. M. I. de Goeje). I-XV,
Leiden 1879-1901, 1964-65.
Ebû bhak İbrâhlm eş-Şîrâzî.
el-Mühe&eb fî fikhi'l-lmâm eş-Şâf?î,
I-II, Kahire 1379/1959.
Tabakötü'l-fukahc?
Ebû bhak Ibrâhim eş-Şîrâzî.
Tabakâtü 'l-fukahâ'
(nşr. ihsan Abbas).
Beyrut 1401/1981.
Şirbînî,
Taberî,
Târîh (Ebü'l-Fazl)
Muhammed b. Cerir et-Tfcberi.
Târihu'r-rusül ue'l-mûlûk
(nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl).
lOd, Kahire 1960-70-».
Beyrut, ts.
(Dâru Sûveydân).
Tâcü'l-arüs
TAD
Şem'dânîzâde,
Studia Islamica, Paris 1953 -
Literatüre
Taberî,
Şâtıbî, el-Muvâfaköt
MüriH-tevârîh
StJ
Câmfu'l-b eyâ n
Muhammed b. Cerir et-Tciberî,
CâmFu'l-beyân
'an tevili âyi'l-Kur'ân,
i-XXX, Kahire 1321 -»•
Beyrut 1405/1984.
Câmfu'l-beyân (Şâkir)
Şâfiî, el-Um
Safâ, Edebiyyât
Peçuyîu İbrahim, Târih
Ph.TF
(Lecne)
Ceiâieddin es-Süyûti.
Tabak&tü 'l-fyuffâz
(nşr. Lecne mine'l-ulemâ"),
Beyrut 1403/1983.
Muhammed b. Idris eş-Şâfü.
Sezgin,
Pakaltn
Süyûtî,
Tabakütü'l-huffâz
Taberî,
Muğni'l-muhtâc
Şemseddin Muhammed
b. Ahmed eş-Şirbînî,
Muğni'l-muhtâc ilâ ma'rifeti
mtfânî elfâzi'l-Minhâc,
I-IV, Kahire 1377/1958
Dımaşk, ts. (Dârü'l-fikr).
Ankara Üniversitesi
Dil ue Tarih-Coğrafya Fakültesi
Tarih Araştırmalan Dergisi,
Ankara 1963 -
et-Ta'rîfât
Seyyid Şerif el-Cürcânî,
Kitâbü't-Ta'rifât,
btanbul 1327;
Beyrut 1403/1983.
Taşköprizâde,
Miftâhu's-sacâde
Taşköprizâde
Isâmüdcfin Ahmed Efendi.
Mİflâhu's-sa'âde
ve mişbâh u 's-siyâde
(nşr. Abdülvehhâb Ebü'n-NûrKâmii Kâmil Bekri). I-III,
Kahire 1968.
Taşköprizâde, eş-ŞekS'ik
Taşköprizâde
Isâmüddin Ahmed Efendi.
eş-Şekâ'iku 'n-nu'mâriiye
fi 'uiemâ'i'd-deuleü 'l-'Oşmâniye
{nşr. Ahmed Subhi Furat).
btanbul 1405/1985.
TCYK
istanbul Kütüphaneleri
Tarih-Coğrafya Yazmalan
Kataİoglan I:
Türkçe Tarih Yazmalan, 1. fes.,
sy. 1-10, İstanbul 1943-51.
TD
istanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi,
btanbul 1 9 4 9 -
TDA
Türk Dünyası Araştırmalan,
btanbul 1979 -
TD AY Belleten
Türk Dili Araştırmalan
Yıllığı Belleten,
Ankara 1 9 5 3 -
TDe.
Ankara Üniversitesi
Dil ue Tarih Coğrafya Fakültesi
Türkoloji Dergisi,
Ankara 1965 -
TDEA
TM
Türk Dili ue Edebiyatı
Ansiklopedisi,
istanbul 1976 -
İstanbul Ûniuersitesi
Edebiyat Fakültesi
Türkiyat Mecmuası,
istanbul 1925 -
TDED
Uzunçarşıiı,
Anadolu
Târih-lOsmânl
Encümeni Mecmuası,
istanbul 1910-23.
TDL
Tomar-Halvetiyye
Türk Dili,
Ankara 1951 -
M. Sâdık Vicdânî.
Tomar-ı Turuk-ı AUyye'den
Haluetlyye Sllsiienâmesi,
istanbul 1338-41.
Tecrid
Tercemesi
Ahmed ez-Zebîdî.
Sahlh-t Buhâri Muhtasarı
TeoidA Sarih Tercemesi
ue Şerhi, I-IU (trc. Ahmed Nalm);
IV-Jffl [trc. Kâmil Miras).
Ankara 1970.
Töre,
TED
TSM Sözlü Eserler
TRT Türk Sanat Muzlğl
Sözlü Eserler Repertuarı (Alfabetik).
Ankara 1995.
Tehânevî, KeşşSf
TT
Muhammed Alâ b. AH et-Ttehânevi,
Keşşâfü ıştılâhâtl'l-fünûn, 1-11,
Kalküta 1862 ->
istanbul 1404/1984.
Tarih ue Toplum, istanbul 1984 -
Muhammed Alâ b. AO et~1fehânevf.
Meusû'atû Keşşâfi ıştılâhâU'l-fünûn
{nşr. Ali Dahrûc-Abdullah Hâildi). I-II,
Beyrut 1996.
TTKBelleten
Türk Tarih Kurumu Belleten,
Ankara 1937 -
TTK
Tehzîbü'l-luğa
TTOK
Bildiriler
e t-Ta b a kat ü 'a-s e rı i yy e
Osmanlı
Zehebî, Târîhu'l-İslâm:
Yâkut b. Abduiiah el-Hamevî.
Mu'cemü'l-üdebâ':
lışâdü'l-erib
Saray Teşkilâtı
ismail Hakkı Uzunçarşıiı,
Osmanh Deuleti'nln
Saray Teşkilâtı,
Ankara 1945.
Mecmûa-i
Tekâyâ (Tayşi)
Belleteni
Zambaur,
Ahmed Vâsıf Efendi.
Târih, l-II,
istanbul 1219.
Vâsıf, Târih
ZDMG
Vâsıf, Târih
Zemahşerî, el-Keşşâf
Teşrifat-1 Kadîme
TV
Esad Efendi
Teşrifât-ı Kadime,
İstanbul, ts. ->
istanbul 1979.
Tarih Vesikaları,
istanbul 1941-61.
Ahmed Vâsıf Efendi.
Mehâslnü'l-âsâr
ue hakâlku 'l-ahbâr
(nşr. MOcteba İlgürei).
İstanbul 1978.
TY
VD
Türk Yurdu,
istanbul 1911 -
Vakıflar Dergisi,
İstanbul / Ankara 1938 -
Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî.
'Ikdü 'l-cevheri 's-şemln
(M. Tana' nüshası fotokopisi),
İSAM Ktp., nr. 4622.
Weııslnck,
İthâfü's-sâde
el-Muccem
Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî.
Ithâfû's-sâdelt'l-muttekln
bi-şerhl esrân Ifıy&l
•ulûmfd-din, I-X, Kahire 1311.
Türk Hukuk
ue İktisat Tarihi Mecmuası,
İstanbul 1931-39.
(llgürei)
Türâşü 'l-lnsâniyye, l-K,
Kahire 1971.
ÜDMİ
Türk Kültürü, Ankara 1962
UJb.
TK, T D
üngarische Jahrbûcher, sy. 1-23,
Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü
Kuyûd-ı Kadîme Arşivi,
Tahrir Defterleri, Ankara.
Ukaytî,
fehâıis
el-Burhân
Bedreddin Muhammed
b. Abdullah ez-Zerkeşî.
el-Burhân fi 'ulüml'l-Kur'ân
(nşr. Muhammed EbO'l-Fazl). I-IV,
Kahire 1376-78/1957-58;
Beyrut 1391/1972.
Zlnkelsen,
Geschichte
J. W. Zlnkelsen,
Geschichte des Osmanlschen
Relches in Eurupa, I-VII,
Hamburg 1840-63.
Zehebî.
Zirikü, el-AHâm
Aflâmü'n-nübelâ3
(haz. W. Raven -1.1. Wltkam),
Leiden 1988.
Hayreddin ez-Zlrikü.
el-A'lâm:
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî.
Siyeru a'lâml'n-nübelâ? (nşr.
Şuayb el-Amaût v.dğr.). I-XMII,
Beynıt 1401-1405/ 1981-85.
m
Zehebî,
ed-Pu'afff
Muhammed b. Amr b. Mûsâ.
Kilabû'd-DufalSTl-kebtr
(nşr. AbdOlmu'tî Emin Kal ad). I-IV,
Beyrut 1404/1984.
Türk Kültürü Araştırmalan,
Ankara 1964 -
A. J. Wensinck v.dğr..
el-Mıfcemü'l-müfehres
li-elfâ^'l-lıadişl'n-nebevî, I-VU,
Leiden 1936-69, VDI:
Dle Welt des Islams,
Beıiin-Lelden 1913 -
Berlin 1921-43.
TKA
Zerkeşî,
Zebîdî, cİkd
Zebîdî,
Urdû DSflre-i Ma'âriH Islâmlyye,
I-XXin, Lahor 1964-89.
TK
Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşeri,
el-Keşşâf'an (ıa{a"i(rı
ğavâmlU't-tenzil ue 'uyûnl'l-ekâüll
fi uücûhl't-t&uit, l-II,
Bulak 1281.
Zeitschrifl der Deutschen
Morgenlândischen Cesellschaft,
Leıpzig / Wiesbaden 1847 -
TYDK
istanbul Kütüphaneleri
Türkçe Yazma Dluanlar Kalaloğu, I-IV,
İstanbul 1947-76.
Tİ
Zemahşerî, el-Fâ'ik
Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerf.
el-F3?llf li ğaribi'l-lfadiş
(nşr. Ali M. el-Bicâvî-M. Ebû'l-Fazl).
I-IV, Kahire 1971.
Türkiye Yazmalan
Toplu Katalogu,
Ankara 1 9 7 9 -
TÛYATOK
Tezkiretü'l-huffâz
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Tegklrelû'l-buffâ?, I-IV,
Haydarâbâd 1375-77/1955-58.
Manuel
E de Zambaur.
Manuel de gĞniologle
et de chronologle pour
l'Hlstolre de l'lslam,
Hannover 1972.
Tbkryyûddin b. Abdûlkâdir
et-Temimî. et-Tabakâtü's-senlyye
fi terâclmTt-ljanefiyye
(nşr. Abdülfettâh M. el-Hulv). 1-IV,
Riyad 1403-1410/1983-89.
THİTM
Zehebî,
Die Islanbuler
Derullsch-Konuente und Ihre
Schelche: Mecmua-l Tekâyâ
(nşr. M. Serhan "föyşl - K. Krelser),
^reiburg 1980.
Muhammed b. Ömer ei-Vâkıdî,
Kitâbü'l-Meğâzl
(nşr. M. lones), I-IU,
London 1965-66 ->
Beyrut 1404/1984.
WZKM
Kamüsü terâdm, I-X,
Kahire 1373-78/1954-59.
Zlriklî, el-AHâm (Feîhuliah)
el-İber
Hayreddin ez-Z3riklî.
el-A'lâm: Kâmüsü terâdm
(nşr. Zûheyr Feth'ullah). I-V1H,
Beyrut 1984.
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî.
el.'lber fi haberi men ğaber
(nşr. Ebû Hâcer Muhammed Saîd). I-V,
Beyrut 1405/1985.
WlenerZeltschrifl für dle
Kunde des Morgenlandes,
Wien 1 8 8 7 -
TRANSKRİPSİYON İŞARETLERİ
d
t
16
J>
Js>
ğ
z
t
i
h
z
c
J*
b
z
t
Ur
k
C
J
â
n
3
-...
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî.
Târiltu'l-lslâm:
es-Slrelü 'n-nebeulyye:
a. e.: el-Meğâzi; a.e.:
•Ahda'l-Huleffl'r-râştdln;
a.e.: sene... (nşr.
Ömer AbdOsselâm TedmOrî—
Beşşâr Avvâd Ma'rûf v.dğr).
Beyrut 1407/1987-
Zâkir Şükrü,
el-Meğözî
el-Müştebih
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
el-MOşleblh /î'r-rtcâb
esmâ'ûhüm ue ensâbühüm
(nşr. Ali M. el-Bicâvî).
Kahire 1962.
Mlfcemü'l-üdebâ?
Tarihi
(nşr. Ahmed Fen"d Rlfâî). I-XX
Kahire 1355-57/1936-38
Beyrut, ts.
(Dâru Ihyârt-tûrâsl'l-Arabi).
Vâkıdı,
Turing (Türkiye Turing ue
Otomobil Kurumu) Belleteni,
istanbul 1930-
Temîmî,
Zehebî,
Zâkir Şükrî Efendi.
Türk Tarih Kongresi,
Kongreye Sunulan Bildiriler,
Ankara.
Ebû Mansûr el-Ezheri.
Teh£bü'l-luğa
(nşr. AbdOsselâm
M. Hârûn - M. Ali en-Neccâr). I-XV,
Kahire 1384-87/1964-67.
(COndî)
Yâküt,
Uzunçarşıiı,
el-Muğnî
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî.
el-Muğnl ft'd-4u'afs^
(nşr. Nûreddin Itr), I-H,
Halep 1391/1971.
Yâkût b. Abdullah el-Hamevî.
Mıfcemû 'l-büldân
(nşr. Ferid Abdülazız el-COndi), I-VII,
Beyrut 1410/1990.
Uzunçarşıiı,
Türk Tarih Kurumu Belgeler,
Ankara 1964 -
Tehânevî, Keşşaf {Dahıûc}
Muccemü'l-büldân
İsmail Hakkı Uzunçarşıiı,
Osmanlı Devletinin
Merkez ue Bahriye Teşkilâtı,
Ankara 1948.
ismail Hakkı Uzunçarşıiı,
Osmanlı Tarihi, I-IV,
Ankara 1947-59.
TTK Belgeler
Zehebî,
Yâküt b. Abdullah el-Hamevî.
Mu'cemü'l-büldân, I-V,
Beyrut 1957.
Yâküt
Uzunçarşıiı,
Merkez-Bahriye
istanbul Ûniuersitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Enstitüsü Dergisi,
İstanbul 1 9 7 0 -
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
MizânüVtldâl fi nakdl'r-ricâl
(nşr. Ali M. el-Bicâvî). I-IV,
Kahire 1382/1963.
Muccemü'l-büldân
ismail Hakkı Uzunçarşıiı.
Osmanlı Deuletl Teşkilâtına Medhal,
Ankara 1941.
İlâhiler
Zehebî,
Mizânü'l-iHidâl
Yâküt,
Uzunçarşıiı, Medhal
(AMulaç)
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî.
Ma'rifelü 'l-kurr&l 'l-klbâr
'ale't'tabakât ue'l-a'şâr
(nşr. Tayyar Altıkulaç). I-IV,
İstanbul 1416/1995.
Ahmed b. Ishak b. Cafer,
Târîlju'l-Ya'kübi
(nşr. M. Th. Houtsma). I-II,
Leiden 1883 - »
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
Ocakları
İsmail Hakkı Uzunçarşıiı.
Osmanlı Devleti Teşldlâtmdan
Kapukulu Ocakları, Mi,
Ankara 1943.
Abdûlkâdir Töre.
Türk Mûsikisi
Klâsiklerinden İlâhiler
(nçr. Yusuf ömürlü), V-K,
İstanbul 1984-96.
Ma'rifetü'l-hurrâ'
Ya'kübî. Târih
Uzunçarşıiı,
Kapukulu
Zehebî,
KitSbü'l-Büldân
Ahmed b. Ishak b. Cafer.
Kltâbü'l-Büldân
(nşr. M. I. deGoele).
Leiden 1892.
ismail Hakkı Uzunçarşıiı,
Anadolu Beylikleri
ue Akkoyunlu,
Karakoyunlu Devletleri,
Ankara 1937, 1969, 1984.
TOEM
istanbul Ûniuersitesi
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ue Edebiyatı Dergisi,
istanbul 1 9 4 6 -
Ya'kübî,
Beylikleri
û
Ş
Z
ö
İnceltme
uzatma
işareti
-
kalın s e s l e r d e
uzatma
işareti
42. CİLTTE MADDESİ BULUNAN YAZARLAR
ADAM, BAKİ, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ADIGÜZEL, CUMHUR ERSİN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AĞIRMAN, CEMAL, Prof.Dr.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AHATLI, ERDİNÇ, Y.Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTEŞİ
AKÇIL, N. ÇİÇEK, M.A.
ARAŞTI RMACI-YAZAR
EDİRNE
AKKAYA, TAYFUN, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
AKP1NAR, TURGUT, Dr.
ARAŞTI RMACI-YAZAR
İSTANBUL
AKP1NAR, YAVUZ, Prof.Dr.
EGE ÜNİVERSİTESİ
•
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AKTEPE, İSHAK EMİN, Dr.
ARAŞTI RMACI-YAZAR
İSTANBUL
AKYILDIZ, ALİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ALKAN, AHMET TURAN, Y.Doç.Dr.
.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ARI, ABDÜSSELAM, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ARI, MEHMET SALİH, Doç.Dr.
YÜZÜNCÜ YİL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ARI KAN, ZEKİ, Prof.Dr.
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARSLAN, AHMET TURAN, Prof.Dr.
FATİH SULTAN MEHMET VAKİF ÜNİVERSİTESİ
İSLÂMÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ARSLAN, GIYASETTİN, Doç.Dr.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ARUÇt, MUHAMMED, Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFİ
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ATALAY, MEHMET, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AVCI, CASİM, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AVCI, MERAL, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AYAN, GÖNÜL, Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
AYAZ, FATİH YAHYA, Doç.Dr.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AYBAKAN, BİLAL, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
AYÇAN, İRFAN, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AYDIN, MAHMUT, Prof.Dr.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AZAMAT, NİHAT, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AZİZOVA, ELNURE, Dr.
HAZAR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BAKÜ/AZERBAYCAN
BAHÇIVAN, SEYİT, Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BAKIRCI, SELAMİ, Doç.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ .•
BAKTIR, MUSTAFA, Prof.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BAŞOĞLU, TUNCAY, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
BEDİR, MURTEZA, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BEKSAÇ, A. ENGİN, Prof.Dr.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BEYDİLLİ, KEMAL, Prof.Dr.
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BEZER, GÜLAY ÖĞÜN, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİLGE, MUSTAFA L„ Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
BİLGİN, A. AZMİ, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİR, ATİLLA, Prof.Dr.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
BİRIŞIK, ABDÜLHAMİT, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BORAN, ALİ, Doç.Dr.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BOSTAN, M. HANEFİ, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
BOZKURT, NEBİ, Prof.Dr.
TBMM MERSİN MİLLETVEKİLİ
BULUT, HALİL İBRAHİM, Prof.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BÜYÜKKARA, MEHMET ALİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
CEBECİ, İSMAİL
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSTANBUL
CEYHAN, SEMİH, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
CİRİT, HASAN, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
COŞKUN, VİLDAN S., Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFİ
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇAĞRICI, MUSTAFA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇAKMAK, AHMET
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSTANBUL
ÇAM, NUSRET, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇANDARLIOĞLU, GÜLÇİN, Prof.Dr.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÇAVUŞOĞLU, ALİ HAKAN, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
ÇEÇEN, KÂZIM, Prof.Dr.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
ÇELEBİ, İLYAS, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇELİK, HÜSEYİN, Doç.Dr.
TBMM VAN MİLLETVEKİLİ
ÇETİN, ABDURRAHMAN, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇİFT, SALİH, Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇİFTÇİ, HASAN, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÇOBANOĞLU, AHMET VEFA, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DAYHAN, AHMET TAHİR, Y.Doç.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DEMİR, MAHMUT, Dr.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
BOYNUKALIN, MEHMET, Doç.Dr.
DEMİRAY, MUSTAFA, Dr.
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSTANBUL
DEMİRCAN, ADNAN, Prof.Dr.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DEMİRCİ, KÜRŞAT, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DEMİRLİ, EKREM, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DENKNALBANT, AYŞE, Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DÖNMEZ, İBRAHİM KÂFİ, Prof.Dr.
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
DUMAN, SONER, Y.Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DURMUŞ, ABDULLAH, Y.Doç.Dr.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DURMUŞ, İSMAİL, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
DURUSOY, ALİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
EFENDİOĞLU, MEHMET, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
EMECEN, FERİDUN, Prof.Dr.
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EREN, MEHMET, Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ERTÜRK, MUSTAFA, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ERUL, BÜNYAMİN, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ERÜNSAL, İSMAİL E., Prof.Dr.
İSTANBUL 29 MAYİS ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ERZİNCAN, TUGBA
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSTANBUL
FAYDA, MUSTAFA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
FAZLIOĞLU, ŞÜKRAN, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÖÇMEN, MUAMMER, Doç.Dr.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÖRGÜN, HİLAL, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFİ
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
GÖRMEZ, MEHMET, Prof.Dr.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI
GÜNAY, HACI MEHMET, Prof.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÜNDOĞDU, RAŞİT, Y.Doç.Dr.
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GÜNDÜZ, ŞİNASİ, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÜNER, OSMAN, Prof.Dr.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
• İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÜRKAN, MENDERES, Y.Doç.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÜRKAN, SALİME LEYLA, Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
HACAK, HASAN, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
HACIİSMAİLOĞLU, ABDURRAHMAN M.
TÜRKİYE DİYANET VAKFİ
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
HALAÇOĞLU, YUSUF, Prof.Dr.
TBMM KAYSERİ MİLLETVEKİLİ
HAMÎDULLAH, MUHAMMED, Prof.Dr.
CENTRE NATIONALE des
RECHERCHES SCİENTIFIOUES
PARİS / FRANSA
(MERHUM)
HATİBOĞLU, İBRAHİM, Prof.Dr.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
HEY'ET, M. RIZÂ
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İRAN
İLGÜREL, MÜCTEBA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
İLTAŞ, DAVUT, Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İNBAŞI, MEHMET, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İPŞİRLİ, MEHMET, Prof.Dr.
FATİH ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KAÇALİN, MUSTAFA S., Prof.Dr.
TÜRK DİL KURUMU BAŞKANI
KAÇAR, MUSTAFA, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KAHRAMAN, ABDULLAH, Prof.Dr.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KAHRAMAN, ÂLİM, Y.Doç.Dr.
FATİH SULTAN MEHMET VAKİF ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KAHRAMAN, BAHATTİN, Doç.Dr.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜLER, ZEKERİYA, Prof.Dr.
KALFAZADE, SELDA, Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSTANBUL
GÜLŞEN, NURAN
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSTANBUL
KALLEK, CENGİZ, Prof.Dr.
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
KAN, KADİR, Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KANDEMİR, M. YAŞAR, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
KARAHAN, ABDULLAH, Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KARAİSMAİLOĞLU, ADNAN, Prof.Dr.
KİRİKKALE ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KARAKAYA, EBRU, M.A
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSTANBUL
KARAKAYA, ENİS, M.A.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
KARAKAYA, FİKRET
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSTANBUL
KAVAS, AHMET, Prof.Dr.
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
KAYA, BAYRAM ALİ, Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KENAN, SEYFİ, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
KERMAN, ZEYNEP, Prof.Dr.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
KESKİN, İSHAK, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KIEL, MACHIEL, Prof.Dr.
ARKEOLOG-SANAT TARİHÇİSİ
İSTANBUL
KILIÇ, MAHMUT EROL, Prof.Dr.
İSLÂM KONFERANSİ'NA ÜYE ÜLKELER
PARLAMENTOLAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ
TAHRAN/İRAN
KILIÇ, MUSTAFA, Y.Doç.Dr.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KILIÇ, ORHAN, Prof.Dr.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İNSANÎ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
KILIÇ, ÜNAL, Doç.Dr.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KIZILKAYA, NECMETTİN, Dr.
ÖNSEKlZ MART ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KOLÇAK, ÖZGÜR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KONYAR, H. BANU, Y.Doç.Dr.
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
KOPÇAN, VOJTECH, Dr.
ARAŞTIRMACl-YAZAR
BRATİSLAVA / SLOVAKYA
KORTEL, S. HALUK, Y.Doç.Dr.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KOKSAL, A. CÜNEYT
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSTANBUL
KURT, HALİL, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KURTBtL, ZEYNEP HATİCE
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSTANBUL
KURTULUŞ, RIZA, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
KUŞ, FATMA
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSTANBUL
KUTLU, SÖNMEZ, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KÜÇÜKAŞCI, MUSTAFA SABRİ, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KÜTÜKOĞLU, BEKİR, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
{MERHUM)
MAHMUDOV, ELŞAD, Dr.
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BAKÜ/AZERBAYCAN
MARTI, HURİYE, Y.Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
MAXIM, MIHAI, Prof.Dr.
BUCHAREST & VEN1CE UNIVERSIT1ES
CENTER for O T O M A N TURKISH STUDIES
BÜKREŞ/ROMANYA
MERÇİL, ERDOĞAN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
MERTOĞLU, MEHMET SUAT, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
NAZLIGÜL, HABİL, Doç.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
NEVŞÂHÎ, ÂRİF, Prof.Dr.
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSLÂMÂBÂD / PAKİSTAN
OFLAZ, MUSTAFA, Prof.Dr.
ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ORMAN, İSMAİL, M.A.
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSTANBUL
ÖÇALAN, HASAN BASRİ, Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖNAL, AHMET
ÖZAFŞAR, MEHMET EMİN, Prof.Dr.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
ÖZAYDIN, ABDÜLKERİM, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZCAN, ABDÜLKADİR, Prof.Dr.
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZCAN, NURİ, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZDEĞER, MEHTAP, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
ÖZDİREK, RECEP, Y.Doç.Dr.
ŞİRNAK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZDOĞAN, M. AKİF, Y.Doç.Dr.
SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZEL, AHMET, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZEN, ŞÜKRÜ, Prof.Dr.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZERVARLI, M. SAİT, Prof.Dr.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZGÜDENLİ, OSMAN GAZİ, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
ÖZKAN, HALİT, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ
ÖZKAN, İSMAİL HAKKI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
(MERHUM)
ÖZKUYUMCU, NADİR, Prof.Dr.
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZÖNDER, HASAN, Y.Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
ÖZTÜRK, MEHMET CEMAL
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSTANBUL
ÖZTÜRK, SELAHATTİN
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSTANBUL
ÖZTÜRK, YÜCEL, Y.Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PAPP, SANDOR, Dr.
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSTANBUL
ARAŞTIRMACl-YAZAR
MACARİSTAN
ÖNKAL, AHMET, Prof.Dr.
SAĞLAM, NURİ, Y.Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖRS, DERYA, Doç.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
ÖZ, MUSTAFA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
ÖZ, YUSUF, Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SANAY, EYYÜP, Prof.Dr.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SANDIKÇI, S. KEMAL, Prof.Dr.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SARI, MEHMET ALİ, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
SARI, NİL, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
SAYAR, AHMET GÜNER, Prof.Dr.
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİFİL, EBUBEKİR, Y.Doç.Dr.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SÖYLEMEZ, MEHMET MAHFUZ, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SUNAR, MEHMET MERT, Y.Doç.Dr.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SÜMER, FARUK, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
(MERHUM)
ŞAHİN, CEMALETTİN, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ŞAHİN, HAŞİM, Y.Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ŞAHYAR, AYŞE ESRA, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ŞAKİROĞLU, MAHMUT H„ Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
ŞENEL, ABDÜLKADİR
TÜRKİYE DİYANET VAKFİ
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ŞÜKÜROV, KIYAS, Y.Doç.Dr.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TANMAN, M. BAHA, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TANRIKORUR, Ş. BARİHÜDA, Dr.
ARAŞTIRMACl-YAZAR
İSTANBUL
TARAKÇI, MUHAMMET, Y.Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TAŞ, HAKAN, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TATCI, MUSTAFA, Y.Doç.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEKİNEŞ, AYHAN, Doç.Dr.
BEDİR ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ARNAVUTLUK
TOKER, HALİL, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TOKMAK, A. NACİ, Prof.Dr.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TOMAR, CENGİZ, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TOPALOĞLU, AYDIN, Doç.Dr.
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TOPALOĞLU, BEKİR, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
TOPRAK, MEHMET SAİT, Y.Doç.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TOSUN, NECDET, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TUNCEL, METİN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
TÜCCAR, ZÜLFİKAR, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNIVERSITESI
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜFEKÇİOĞLU, ABDÜLHAMİT, Prof.Dr.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TÜLÜCÜ, SÜLEYMAN, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TÜRCAN, TALİP, Prof.Dr.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TÜRKOĞLU, İSMAİL, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYAT ARAŞTİRMALARİ ENSTİTÜSÜ
TÜZÜNER, M. FEYYAZ
UNAT, YAVUZ, Prof.Dr.
YILDIRIM, İBRAHİM
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
URALER, AYNUR, Y.Doç.Dr.
YILDIRIM, MUSTAFA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
USTA, AYDIN, Doç.Dr.
YILDIRIM, NURAN, Prof.Dr.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
UYAR, GÜLGÜN, Doç.Dr.
YILMAZ, FEHMİ, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
UZUN, MUSTAFA, Prof.Dr.
YİĞİT, İSMAİL, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İSLÂMÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ
VAROL, MEHMET BAHAÜDDİN, Doç.Dr.
YİTİK, ALİ İHSAN, Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YAŞAROĞLU, M. KÂMİL, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
YÜCEL, MUALLÂ UYDU, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YAVAŞ, DOĞAN, Dr.
YÜCER, HÜR MAHMUT, Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YAVUZ, ŞEVKET, Doç.Dr.
YÜKSEL, AHMET TURAN, Prof.Dr.
ARAŞTIRMACl-YAZAR
ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ULUÇAM, ABDÜSSELÂM, Prof.Dr.
BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
ULUDAĞ, SÜLEYMAN, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
YAVUZ, YUSUF ŞEVKİ, Prof.Dr.
YÜKSEL, HASAN, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YEDİYILDIZ, BAHAEDDİN, Prof.Dr.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ZEVALSİZ, HALİT, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
—
İLÂHİYAT FAKÜLTES
Download

42 - İslam Ansiklopedisi